Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás)"

Átírás

1 1 Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás) Pedagógiai program Tartalomjegyzék Bevezető Nevelési program 1. Nevelésfilozófia 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 5. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 6. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 7. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 9. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 10. Szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 11. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az előírt tananyag és követelmény 12. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 13. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája

2 2 BEVEZETŐ Intézményünk az december 17-én kelt közgyűlési határozat értelmében a Bem József és Széchenyi István Általános Iskolák összevonásával jött létre, jogutódként az előbb alapított Bem József Általános Iskolát megjelölve. Az iskola új neve Deák Ferenc Általános Iskola a 2003/2004-es tanévtől. Nevelési programunk tartalmára vonatkozóan is született önkormányzati állásfoglalás, miszerint a megszüntetve megőrzés elve alkalmazandó annak készítésekor. Vonatkozik ez az oktatási, nevelési tartalmakra egyaránt. Ezen szempontok figyelembe vételével nevelési programunkat szakértői irányítással és segítséggel állítottuk össze. Olyan gyermekeket, fiatalokat szeretnénk útra bocsátani az 8. évfolyam elvégzése után, akik erkölcsös életet élnek, fegyelmezettek, birtokában vannak az alapműveltségnek, s készek azt tovább bővíteni. Tetteiket kötelességtudat hatja át, s érzékenyek környezetük problémáira, gyakorlatiasak. Legfőbb célkitűzésünk, hogy az idejáró gyermek "...megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." (Szent-Györgyi Albert) Mindehhez szükséges, hogy gyermekeink az adott kevesebb óraszámban, praktikusabb ismeretekhez jussanak, melyet mindennapi életükben is jól használhatnak. Így lehetséges az, hogy a nekik megfelelő munkát találják meg egykor, melyre a legalkalmasabbak, és amit a legszívesebben végeznek. Bízunk abban, hogy alapos tervezőmunkánkkal, a család segítő közreműködésével oktatónevelő tevékenységünkkel iskolánk olyan intézménnyé válik, ahová visszajárnak a gyermekek. Ehhez: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat.

3 3 1. NEVELÉSFILOZÓFIA Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 1. A tanuló iskolai szerepeire, a tanuló jövőjére vonatkozó nézetek A mi iskolánk olyan, ahol... kiegyensúlyozott, nyílt, őszinte, egészséges, környezetével harmóniában élő ifjúság tanul. Törekszünk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére, sokoldalú megismerésére. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink rendelkezzenek a megújulás és alkalmazkodás képességével, a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok készségével. 2. Az iskola által közvetített tudásról, értékekről vallott nézetek A mi iskolánk olyan, ahol alkalmazható, a mindennapi életben felhasználható, korszerű ismeretekkel rendelkező ifjúság tanul. A megszerzett ismereteket a változó életkörülmények között is képesek alkalmazni. Törekszünk a humán-reál műveltség megfelelő egyensúlyára, a kommunikációs készség és a kreativitás fejlesztésére. Gyermekközpontú pedagógiánk szellemében a gyermeket az optimális teljesítmény elérésére ösztönözzük. 3. Az iskolának a helyi társadalomban betöltött szerepéről vallott nézetek A mi iskolánk olyan, ahol a tanulási esélykülönbségek mérsékléséhez minden segítséget biztosítunk. Feladatunknak tekintjük a tanulási-magatartási problémák kezelését, a tanulók fejlesztését éppúgy, mint a tehetséggondozást. A gyermeki egyéniség figyelembevétele mellett hangsúlyt fektetünk a közösségi nevelésre, hogy gyermekeink a világról s önmagukról reális képet tudjanak kialakítani. Az ésszerű változtatásokat kezdeményező, a világot kritikusan szemlélő állampolgárok nevelését tartjuk szem előtt.

4 4 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Deák Ferenc Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájában az alábbi alapelvek érvényesüljenek: Az egyenlő bánásmód érvényre juttatása iskolai életünk minden területén, a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése. Tilos a tanulók közti hátrányos megkülönböztetés bármilyen formája (különbségtétel, kizárás, korlátozás, kedvezés). Komplexitás elve A nevelés-oktatás során figyelembe kell venni, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen hatnak, s ezeket a hatásokat össze kell hangolni A tantestület által legfontosabbnak tartott értékek a nevelés - oktatás terén: - Társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: alkalmazható tudás, szilárd ismeretek, képességfejlesztés, élethosszig tartó tanulás, kreativitás. - A biológiai lét értékei: testi - lelki egészség tisztelete. - Társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: erkölcs, becsület, tolerancia, empátia, tisztelet - Környezeti értékek: Humanizált társadalom értékei: nemzettudat, hazaszeretet, hagyományápolás, szolidaritás - Az "én" harmóniájára vonatkozó érték: önismeret, önművelés Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, ahol a tanulók otthon érezhetik magukat Ennek érdekében érvényesüljön: - Bizalom elve: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - A tapasztalatszerzés elve: a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - A következetesség elve: a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, - minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: - tanuló és tanuló, - tanuló és nevelő - szülő és nevelő - nevelő és nevelő között Gyermekkép: A gyermek legfontosabb joga az, hogy a gyermek érdeke megelőz minden más érdeket. (Gy. J. Szóló Egy.)

5 Az iskolában a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, valamint a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. A nevelők szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: - törekednünk kell a tanulók differenciált foglalkozásainak megteremtésére: - érdeklődés - felzárkóztatás, egyéni fejlesztés - tehetséggondozás elvének figyelembevételével - a tanulói jogok és kötelességek megállapítása minden esetben az egyén és a közösség egymással összefüggő, el nem választható érdekeinek figyelembevételével kerüljön meghatározásra, - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, - a tanulók tehetséggondozását és felzárkóztatását szolgáló módszerek, eszközök alkalmazásánál a nevelő-oktató munka természetéből fakadó törvényes célok eléréséhez figyelembe vesszük a tanulók közti, teljesítményükből, képességükből származó különbségeket - az iskola olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - az iskola oktató tevékenységének célja a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztése, - fontos, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, - elérendő cél, hogy tanulók körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának legyen becsülete, - törekedni kell a humánumra, az egyén és a közösségek iránt érzett tiszteletre, - segíteni kell a diákoknak észrevenni s értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat, - törekedni kell az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak megismertetésére és helyes formáinak kialakítására, - kívánatos a tanulókat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, személyiségeivel és hagyományaival, hogy ezek megbecsülése révén táplálódjék bennük a haza, a szülőföld iránti szeretet, - törekednünk kell a folyamatos eszközfejlesztésre. Pedagóguskép: Szakmai felkészültség, hitelesség, emberszeretet, lelkiismeretesség, türelem, empátia jellemzi. Fontos személyiségjegyei: önismeret, önkontroll, felelősségvállalás,

6 6 valamint az önművelődés igénye jellemzi, a rábízott gyermekkel képességei és adottságai figyelembevételével foglalkozik Az iskola - elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén - folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében. Ennek érdekében: - rendszeres kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, a családokkal, - igyekszik lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, eredményeiből minél többet megismertessen a szülőkkel, a város érdeklődő polgáraival, - tovább ápolja és bővíti eddigi kapcsolatait a városban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, - a nevelők fontos feladatuknak tartják, hogy az iskola képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, és vegyen részt ezek szervezésében, lebonyolításában. Szülőkép: Önkéntes, bizalmon alapuló rendszeres kapcsolattartás az iskolával. Korrekt véleménynyilvánítás az iskolában folyó munkáról az iskola elvárása a szülő felé Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai Milyen legyen az általános iskolát végbizonyítvánnyal elhagyó fiatal? Legyen képes a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelre. - Legyen szellemileg fogékony, érzelmileg gazdag, erkölcsös - Legyen akaratereje és fegyelmezettsége, legyen képes a kudarcok leküzdésére - Rendelkezzen a megújulás és alkalmazkodás képességeivel Rendelkezzen a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok ismeretével és gyakorlatával. - Jellemezze a tágabb és szűkebb haza szeretete, a közösségi, a valahová tartozás élménye - Érezzen és vállaljon felelősséget önmagáért és másokért, közösségéért - Legyen határozott de toleráns, következetes, de változásokra, változtatásokra is képes, legyen állhatatos - Tudjon a helyzethez illően viselkedni Legyen képes a társadalmi munkamegosztásba való későbbi bekapcsolódásra. - Rendelkezzen a korszerű társadalom- és természettudományi, esztétikai, szomatikus és technikai általános műveltség alapjaival, szilárd alapképességeivel - Legyen tanulni vágyó és tanulni tudó - Tudjon rövidebb és hosszabb távra tervezni, reális mérlegelés alapján dönteni.

7 7 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A kötelező, nem kötelező tanórák, egyéni és kiscsoportos foglalkozások, szabadidős tevékenységi formák, versenyek, illetve tanítási órák keretében nem megvalósítható csoportos tevékenységi formák együttesen biztosítják a személyiség életkori szakasznak megfelelő egészséges fejlődését. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza első évfolyamon kezdődik és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Szakaszai: a.) 1-2. évfolyam: bevezető b.) 3-4. évfolyam: kezdő c.) 5-6. évfolyam: alapozó d.) 7-8. évfolyam: fejlesztő Az egymásra épülő szakaszok szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatási rendszere együttesen a törvényi előírásoknak megfelelő pedagógusok alkalmazásával szolgálja a kötelező ismeretanyag átadását, illetve a készségek és képességek fejlesztését Az általános emberi személyiségvonások fejlesztése Az érzelmek fejlesztése, mélyítése, gazdagítása - szeretet (családtagok, haza...), gyengédség - tisztelet és elkötelezettség az emberi értékek iránt Az akaraterő fejlesztése - céltudatosság, elhatározottság, döntési képesség - kitartás, a kudarcok és akadályok leküzdésének képessége Becsületesség - a jó rossz, helyes helytelen, igaz hamis felismerése, megkülönböztetése - őszinteség - felelősségérzet - hűség elvekhez, közösségekhez, emberekhez, önmagához - az igaz ügy szolgálata, lelkiismeretesség

8 8 Önismeret, önfejlesztés - a testi és lelki tulajdonságok, adottságok, az erények és hibák ismerete - igényesség önmagával szemben, törekvés a javításra, fejlődésre - öntudat, önbecsülés A tanuláshoz való viszony - a tanulás mint személyiségfejlesztés eszköze, közelebbi és távolabbi célok kitűzése - az alapvető szellemi és fizikai tanulástechnikák ismerete, - szorgalom, többre való törekvés - alkotóképesség Illemtudás - a helyzet felismerésének, elemzésének, az ahhoz való alkalmazkodásnak a képessége - az udvarias, illedelmes, de természetes viselkedés szokása 3.2. A műveltségi anyag ismeret- és tevékenységi köre Kommunikációs nevelés, képzés Beszéd-, olvasás- és írástechnika - szövegértés, szövegalkotás Metakommunikáció Nyelvi illem (beszédhelyzet: ki, mit, kinek, mikor mond és hogyan mondja), a mindennapi társas kapcsolatok és az alkalmi megszólalás műfajai és stílusa. Társadalmi, történelmi, politikai, állampolgári nevelés - a magyar történelem legfőbb eseményei, vonulatai - a lakóhely történetének főbb eseményei ("kis magyar néprajz", múzeumlátogatás) - társadalmi, politikai, gazdasági rendünk jellemzői - állampolgári jogok és kötelességek, bevezetés az ügyviteli rendbe (a legfőbb hivatalok hatáskörei) - a szomszédos államok és nemzetek közelmúltjából és jelenéből a leglényegesebb ismeretek

9 9 - a materializmus és idealizmus ismérvei; vallások, felekezetek; az egyházak szerepe a történelemben, művészetekben - Európai integráció és Magyarország Természettudományos nevelés - a tudomány fejlődése, ágai, szerepe az emberiség fejlődésében - alapvető ismeretek, összefüggések és törvények biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból - a tudományos megismerés alapjai, módszerei (a megfigyelés, anyaggyűjtés, elemzés, általánosítás) Matematikai nevelés - becslések, viszonyítások, mérések (sík, tér, térfogat, idő, tömeg...) - számjegyek, viszony- és műveleti jegyek - matematikai alapműveletek - problémamegoldás matematikai alapműveletekkel, a problémamegoldás menete és módszerei - sík- és térformák, geometriai ábrázolások és műveletek alapjai - számítástechnikai és felhasználói alapismeretek Technikai nevelés - a mindennapi életben szükséges technikai ismeretek és jártasságok - technikai szemlélet, látásmód megalapozása - a mindennapi gyakorlatban használatos anyagok, eszközök, s használatuk módjának ismerete és készsége - a matematikában, fizikában, kémiában, biológiában tanultak alkalmazásának alapelemei az alapanyagok megmunkálásában - a manuális készségek fejlesztése - az alapvető szakrajzok olvasása és készítése Esztétikai nevelés - esztétikailag értékes és értéktelen megkülönböztetése - a szépirodalmi ismeretek és képességek alapjainak átadása - irodalomtörténeti áttekintés (a legfőbb korszakoknak és legnagyobb költőink pályaképének, jellemzőinek megismerése) - a szépirodalmi stílus jellegzetes eszközei, a gyakori versformák, lírai és epikai művek elemzésében való jártasság, az olvasás megszerettetése

10 10 - zenei nevelés, zene írás olvasás dallam szöveg előadás harmóniája a zenei énekes műfajok, stílusok legjellemzőbb jegyei, műelemzés zenetörténeti áttekintés (a legfőbb korszakoknak és a legnagyobb zeneköltők pályaképének jellemzői) egy- és többszólamú művek ismerete, megszólaltatása, az éneklés megszerettetése hangismeret hangversenylátogatás Képzőművészeti nevelés - az ábrázolási technikák ismerete, jártasság az alapvető technikákban - építészeti, képzőművészeti alkotások elemzésében való jártasság - művészettörténeti áttekintés - műemlékek, műkincsek, tárlatok látogatása - iparművészeti formatervezés, a manuális készség fejlesztése Dramatizációs nevelés - színházismeret, a színháztörténet áttekintése - dramatizáció, a drámai műfajok jellemzői - a színjátszás alapelemeiben való jártasság, vers- és prózamondás - bábjáték típusai, a bábkészítés, bábmozgatás technikája - bábjáték dramaturgiájának alapelemei, bábjáték készítése és előadása - színházi és bábelőadás látogatása Szomatikus nevelés - a mozgás, játék- és sportműveltség fejlesztése - alapvető fizikai képességek, teherbíró képesség, edzettség fejlesztése - az igény kialakítása a szellemi-fizikai harmónia biztosítására - az egészséges életmód alapkövetelményeinek ismerete és gyakorlata (helyes táplálkozás, öltözködés, napirend stb.) - a személyi és környezeti higiéniára való nevelés - elsősegélynyújtás alapelemeinek ismerete

11 11 Testi-esztétikai nevelés Az egészséges életmód A viselkedés, a megjelenés és a környezet kultúrája Szabadidős tevékenységek A testi-szellemi egészség feltétele a különböző tevékenységek harmonikus aránya az életmódban (tanulás-művelődés, munka, közösségi-közéleti tevékenységek, játék, testedzés, sport) Az egészséges életmód feltételei (egészséges környezet, a higiéniai szabályok ismerete és megtartása, a pihenés és az aktivitás egyensúlya, a szükséges testmozgás biztosítása) Az életkornak megfelelő életvitel tervezése, alakítása. A mozgás, játék, sport és testedzés életkornak megfelelő tartalma és arányai az életmódban, kultúrájuk. Az egészségre ártalmas életmód megváltoztatása, a káros szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése. A balesetmegelőzés és a balesetvédelem ismeretei és gyakorlata. Az emberi együttéléshez, a társadalmi beilleszkedéshez szükséges érintkezés formáinak ismerete; az egyénről kialakuló vélemény; és kapcsolat a többi emberrel. A kulturált magatartás jellemzői az iskolában és az iskolán kívül (társas együttlét, közlekedés, szórakozás, üdülés). A megjelenés esztétikuma, a helyzetnek megfelelő kommunikáció, a kultúrált étkezés. Az egészséges, harmonikus életvitel kerete az esztétikus környezet az ízléses, az egyéniséget is kifejező közvetlen családi környezet (a lakás, a saját szoba) kultúrája. A kultúrált szabadidő-töltés követelményei (személyiségfejlesztő és megújító, pihentető tartalom, változatos tevékenységek, helyes gazdálkodás az idővel). Az iskolában szerzett műveltség gyarapítása, az egyéni érdeklődés elmélyítése, a képességek és a tehetség fejlesztése egyénileg és szervezett keretek között (szakkörök, klubok, művészeti csoportok, olvasás, múzeum, hangverseny- és színházlátogatás, tömegkommunikációs és informatikai eszközök használata. A társas-baráti együttlét keretei, tartalma, fejlesztő, illetve romboló hatása. Az érdeklődésnek, hajlamoknak megfelelő hobbitevékenység. Szabadidő otthon, a családban, játék, művelődés, munka, passzív és aktív pihenés, szórakozás. Szabadidőtöltés a tanítási szünetekben. Társadalmi tapasztalatszerzés (nyitottság, érdeklődés, véleményalkotás)

12 12 Tanulás és munka Az eredményes tanulás A munka Feltételei Motívumai Módszerei A tanulók életében A társadalom életében A nyugodt tanulás körülményeinek megteremtése (tanulási idő az életrendben, tanulóhely, megfelelő világítás, jó levegő, csend). A tanszerek rendben tartása, szükséges pótlása. A tanulás mentálhigiéniai szabályainak ismerete és megtartása. A tanulás rendszeressége, törekvés a tanulmányi anyag megértésére és elsajátítására, a kitartás, erőfeszítés szerepe a tanulásban, az önellenőrzés, a hiányok folyamatos pótlása, az újabb ismeretszerzés feltételei. Az önálló ismeretszerzés képessége, az iskolai tanulás kiegészítése az iskolán kívüli művelődés útján. Kötelesség. Érdeklődés. Az egyéni képességek fejlesztése. Felkészülés a továbbtanulásra, valamely foglalkozásra. A gazdaságos tanulás jellemzői. Az értelmes tanulás eljárásai. Az adottságoknak, személyiségjellemzőknek megfelelő egyéni tanulási módszerek, technikák. A megtanultak ellenőrzésének, értékelésének módjai, az ismeretek szilárdságának biztosítása, az ismétlés. Az egyéni tanulás hibái, leküzdésük módja. Önkiszolgálás otthon és az iskolában. A házi munka kultúrája. A hasznos társadalmi munka alkalmai, formái (szellemi-fizikai, alkalomszerű-folyamatos). Alkalomszerű, illetve folyamatos értékteremtő munka és gazdálkodás. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi szabályok és a nekik megfelelő magatartás. Ismerkedés a különböző foglalkozásokkal, pályákkal, azok követelményeivel. Felkészülés a továbbtanulásra, pályaválasztásra. Az ember értékteremtő, környezetet védő munkája. A minőségi munkavégzés követelményei (felelősségtudat, munkafegyelem, pontosság, szorgalom, teljesítményre orientáltság, dönteni tudás, kreativitás, kezdeményezőkészség, kockázatvállalási kedve, munkamegosztás, kooperációs készség, Egészséges versenyszellem). A munka szerepe a személyiség fejlesztésében (fejlődésében, egyéni, közösségi, társadalmi motívumai). A munka társadalmi megítélésének ellentmondásai.

13 13 Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban A magyarság hagyományai, kulturális értékei, a hazai föld ismerete, szeretete, a tevékeny hazafiság Hazánk időszerű problémái A globális világproblémák iránti érdeklődés, a velük kapcsolatos aktivitás Európai közösség, Európai uniós országokkal, a világ haladó erőivel való együttműködés Különböző nemzetiségű, fajú, vallású emberek egyenlő megbecsülése A népi hagyományok ápolása. A magyar történelem haladó hagyományai. A magyar kulturális örökség, tudományos, művészeti, sportbeli stb. sikereink. A múlt és a jelen világhírű magyar tudósai, felfedezői, feltalálói, politikusai, művészei. Hazánk természeti kincsei, a természet, a műemlékek, a köztulajdon védelme. Bekapcsolódás a közéletbe. A honvédelmi kötelezettség, a polgári védelem békében és háborúban. A világban elfoglalt helyünk reális megítélése. Az ország hírnevének védelme. A hazánk határain kívül élő magyarok, velük való kapcsolataink, a Magyarok Világszövetségének tevékenysége. Tájékozódás a sajtóból, televízióból, rádióból az aktuális eseményekről. Az eligazodás jelentősége és különböző módjai szűkebb és tágabb környezet ellentmondásos valóságában. A saját, megalapozott állásfoglalás és az ennek megfelelő magatartás: 1. hazai föld szeretete 2. történelmi tudat 3. nemzeti önismeret 4. ragaszkodás az anyanyelvhez 5. nemzeti sajátosságaink megóvása 6. európai szellemmel párosult hazafiság 7. szabadság, demokrácia 8. a szabad szó csorbíthatatlan joga 9. béke és barátság minden néppel 10. haladás, reformok 11. áldozatvállalás és tiszta erkölcs 12. szorongatottság közepette is erőt adó remény. A béke megőrzésének szükségessége. Összmagyarság összefogása. A környezetvédelem átfogó jelentősége, a makro- és mikrokörnyezet védelme,emberi élet védelme. A harmadik világ problémái (túlnépesedés, éhínség stb.), a bekapcsolódás lehetőségei megoldásukba. A nemzeti érdek érvényesítésének és más népekkel való együttműködésének az összhangja. NATO és az ENSZ, MVSZ jelentősége a tagjai számára, szerepe a világban. A haladó erők helyzete a különböző földrészek országaiban. Szolidaritás a szabadságukért, függetlenségükért küzdő népekkel. A más országokban, földrészeken élő különböző fajú emberek sorsa iránti érdeklődés. Ismerkedés a hazánkban élő nemzetiségek, etnikumok történetével, népi hagyományaival, kultúrájával, mai életével. Az emberek közötti egyenlőség érvényesülését gátló előítéletek elleni küzdelem.

14 14 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Céljai, hagyományai A közösség célja, feladatai az új tanévben, a tanév nagyobb szakaszában. Hagyományápolás, teremtés. A közösség fejlődésének időszakonkénti elemzése; új feladatok meghatározása. Az osztályközösség A gyermek a családban Az önismeret, az Sokirányú Komplex szerkezete Keretében a tanulók társas és egyéb iskolán kívüli önfejlesztés tevékenysége és kapcsolatai közösségekben önkormányzata A közösség tevékenységeinek (tanulás, művelődés, munka, közösségiközéleti tevékenység, játék, sport, esztétikai tevékenység) tervezé-, szervezése, égrehajtása, ellenőrzése, értékelése. Az önkormányzat hatáskörének bővítése, bekapcsolódás magasabb önkormányzati szervek munkájába. Az együttes tevékenységen való részvétel képességének, készségeinek kibontakoztatása. Fiúk és lányok a közösségben. A jól, közepesen és gyengén tanulók. A közösség intézményesíett szerkezete (tisztségviselők) és rejtett hálózata. A közösségbe illeszkedés, a társas mező az osztályban (kiscsoportok, klikkek, barátok, sztárok és az egyes gyermekek megítélése a tanulók és pedagógusok által (egyezések és különbözőségek) A humánus társas kapcsolatok létrejötténekfeltételeierkölcsi tapasztalatok, normák ismerete,belátása; erkölcsi tulajdonságok (tisztelet, szeretet, egyenrangúság, őszinteség, segítőkészség) felelősségérzet)-szociális képességek (kapcsolatteremtő és koopeációs képesség, tolerancia, empátia, konf-liktus- és kudarctűrés. A társas kapcsolatok jellegzetes formái (barátokellenségek; fiúk-lányok; vezetők-vezetettek.) Feszültségek: társas kapcsolatokban (féltékenység, pletyka, árulkodás, irigység) Feszültségek, konfliktusok egyes tanulók és tanulócsoportok között. A családi közösség; szülőkgyermekek; testvérek, nagyszülők-unokák; különböző korosztályok együttélése. Élet a családban: örömök és gondok; munka, munkamegosztás; szabadidő; a demokratizmus érvényesítése, alkalmazkodás. A család társadalmi funkciói, érzelmi védettség, gyermeknevelés, gazdálkodás. A család kapcsolatai, rokonok, barátok, szomszédok, munkatársak. A társadalom családot védő és segítő intézkedései. Felkészülés a családi életre. A felbomló család Az önismeret feltételei: reális, a valóságnak megfelelő énkép fokozatos kialakulása; az önmeg-figyelés tapasztalatainak és mások véleményének, kritikájának hasznosítása; az "Én" elhelyezése a társak között. "Ismerd meg tenmagad" Az önfejlesztés - alapja: az önismeret; - irányának meghatározói: az ideális "Én"- ről alkotott kép, a példakép és eszménykép, segítői az önkritika, az egészséges ambíció és akarat, az önnön gátlások és negatívumok elleni küzdelem. Milyen a harmonikus személyiség? Önnevelés-önmegvalósítás 1. Önismereti kép (amit tudunk magunkról) 2. Énkép (amit környezetünk visszajelzései alakítanak bennünk)

15 15 ISKOLA KÖZÖSSÉGEI ISKOLAVEZETÉS TANÍTÓK SZAKMAI IRÁNYÍTÁS TANÁROK GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS ISKOLAHASZNÁLÓK TANULÓK SZÜLŐI MUNKA- KÖZÖSSÉG ALAPÍT- VÁNYOK DIÁK- ÖNKOR- MÁNYZAT

16 16 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Cél: a tanulási alapidőn belüli és tanulási alapidőn kívüli tevékenységek, foglalkozások, pedagógiai módszerek hatékony alkalmazása az alapfokú nevelés oktatás szakaszaiban, az intézmény hagyományrendszerének elmélyítése és folyamatos fejlesztése. A tanórai és tanórán kívüli közösségfejlesztés színtereinek és eseményeinek kialakításában meghatározó az: - osztályfőnök - diákönkormányzatot segítő pedagógus - szabadidő-szervező feladatainak összehangolása. Az iskolai tanulói szervezetek 4.1. tanulási alapidőre A hagyományos osztálystruktúrát szisztematikusan, több ízben megbontjuk. A csoportbontás során létrejövő tanulói szervezetek: kiscsoportos bontás: egyéni differenciálás: - anyanyelv - matematika - idegen nyelv - életvitel és gyakorlati ismeretek (műhelyterem) - számítástechnika - testnevelés tehetséggondozás felzárkóztatás összevont évfolyamok (előadói csoportok): epocháknál (környezet, középiskolai előkészítő, pályaorientációs programoknál) készségtárgyakra törvényi keretek között

17 Tanulási alapidőn kívüli csoportok 1. Napközis csoport: - minden igénylőnek csoportbontás létszámától függően, - igény szerint iskolaotthonos csoport is működhet (étkezési térítéssel). 2. Tanulószoba: - az iskolai felkészítésre 5-8. osztályban napi 3 óra, minden igénylőnek térítésmentesen 3. Szakkörök, szakcsoportok: - egyéni jelentkezés alapján képességek, érdeklődés, igény szerint a felvállalt tevékenységi körökben, térítésmentesen, (minimális létszám 10 fő) 4. Önképzőkör: - egyes tárgyakban kiemelkedő képességekkel rendelkező tanulóknak szülők anyagi hozzájárulásával 5. Iskolai sportkör: - minden tanulónak A fenti csoportok közül - önkéntes csatlakozás szerint szerveződnek: a szakkörök, szakcsoportok, - kiválasztás alapján szerveződnek: énekkar, egyes sportszakcsoportok. A csoportok közül - ingyenesek: az intézmény Nevelési Programjában felvállalt tanórán kívüli tevékenységi körök - térítési díjhoz kötöttek: a Nevelési Programban nem vállalt szülői-tanulói igények alapján szerveződő csoportok Az iskola hagyományainak rendszere Az iskola sajátosságaiból adódóan itt, ezekről a hagyományokról szólva mutatjuk be azokat az egyediségeket és utánozhatatlanságot jelentő, akár több évet, évtizedet is érintő elemeit iskolánk életének, amely tevékenységek az azokban részt vettek számára a feledhetetlen iskolai napok gerincét adják, adhatják.

18 18 Ezekben a hagyományokban találhatjuk meg az iskolánk pedagógiai munkájának azt az üzenetét, amely a múltban gyökerezik, a mának szól, de építi a jövőt is. Az iskola szervezeti hagyományai - diákönkormányzat, diáktanács, diákképviselő, - aranykönyv, kiállítás, múzeum, - kapcsolat a régi tanárokkal, tanítókkal, diákokkal - iskolaújság, iskolarádió - külső kapcsolatok (egyházakkal, társintézményekkel, óvodákkal, középiskolákkal, Veszprémi Egyetemmel, támogatókkal, szponzorokkal, médiával, partnerekkel) - a szülők és az iskola kapcsolatainak hagyománya - névadónk kultuszának ápolása Az iskola tantárgyi hagyományai - egyedi tantárgyak, tantárgycsoportok - egy-egy tantárgyhoz kapcsolódó hagyományok (rendezvények, bemutatók, szakkörök, klubok, tantárgyi versenyek, vetélkedők, pályázatok, kiadványok) - vizsgák, végzést igazoló dokumentumok, oklevelek, elismerések hagyományai - művészet és kultúra, iskolaújság, iskolarádió, énekkar, tánc, kiállítás Az iskolai rendezvények hagyományai országos, regionális szintű rendezvények - csatlakozás helyi, regionális és országos akciókhoz, mozgalmakhoz - regionális és országos mozgalmakhoz kapcsolódó (kezdeményezői) hagyományok iskolai szintű rendezvények - ünnepélyek az iskolában, a családi jellegű ünnepélyek hagyományai, az állami (egyházi) ünnepek hagyományai, az iskolai élet hagyományai (pl.: avatások, búcsúztatások) - iskolanapok, kulturális versenyek, szemlék, gálák, bemutatók, sportnapok, az iskolai könyvtár rendezvényei - szülők és iskola közös programja (szülői értekezlet, családlátogatás, sportnap, nyílt nap, pályaválasztás) - nevelőtestületi hagyományok (tantestületi kirándulás, szakmai program, pedagógusnap, karácsony) iskolatörténet

19 19 értékelési hagyományok - a normarendszer nevelő hatása - jutalmazás, elismerés, kitüntetés hagyományai - elmarasztalás hagyományai Az iskolai környezet alakításának hagyományai - tárgyi és szellemi környezet formáló hatása - az intézmény külső megjelenése, az iskola belső képe - az osztálytermek képe, rendje - a szaktantermek berendezése, tárgyainak gondozása, a gyűjtés hagyományai - a folyosók világa, dekorációja, rendje, az iskola faliújságai, hirdetőfelületei - az iskolakert, park, az udvar kialakítása, a gondozásának hagyományai A település és az iskola kapcsolatainak hagyományai - a település, település-rész ünnepi hagyományai, kultuszai az iskolában - az iskola tanulóinak szereplései a település ünnepein - a település ünnepei az iskolában Iskolai ünnepségek, megemlékezések - tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, ballagás - október 6. iskolarádiós megemlékezés - október 23-i megemlékezés iskolai szinten - március 15-i megemlékezés iskolai szinten - iskola névadójáról megemlékezés iskolai szinten - karácsony, anyák napja évfolyam, osztálykeretben - Föld napja, Madarak és fák napja tagozat szintjén (alsó, felső) - gyermeknap, "suli napok" diákönkormányzati szinten - pedagógusnap iskolai szinten

20 20 5. A beilleszkedési, magatartási, nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység - szoros kapcsolat a környező óvodákkal és Gyermekjóléti Szolgálatokkal, a Nevelési Tanácsadóval, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottsággal - tanulási nehézségekkel küzdők speciális csoportja, egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése, az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése - testi lelki egészségnevelési orientáció - felzárkóztató órák - napközi otthon - tanulószoba - felzárkóztató foglalkozás, logopédia - a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai - családlátogatások - a szülők és a családok nevelési gondjainak enyhítése - előkészítő tanfolyam Módszerei: - a követelmények teljesítéséhez hosszabb idősávok biztosítása - egyénre szabott segítő differenciálás - önmagukhoz viszonyított fejlődés értékelése Tartalma: - Testi lelki egészségnevelési program - Viselkedéskultúra fejlesztési program - Iskolaotthonos program A jogszabályban előírt módon magántanulói jogviszonyban álló gyermek részére biztosítunk: - havi konzultációs, beszámolási időpontokat - megfelelő taneszközök, könyvtár, informatikai eszközök használatát - vizsgaidőpontokat a tanév sikeres teljesítéséhez - szaktanári fogadóóra alkalmával konzultációs lehetőséget a szülő számára

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos életmód,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben