Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Telefon/fax: 48/ Edelény, Bányász út Készítette: Kerekes Imréné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: február 1.

2 2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény főbb adatai 4 oldal 2. Az intézmény általános jellemzői 4 oldal 2.1. Az intézmény rendeltetése 4 oldal 2.2. Az intézmény jogállása 5 oldal 3. Általános rendelkezések 6 oldal 3.1. A célja, jogszabályi alapja 6 oldal 3.2. Egyéb rendelkezések 8 oldal 3.3. A elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 8 oldal 3.4 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 4. Jogszabályban meghatározott közfeladat 8 oldal 4.1. A pedagógiai szakszolgálat 8 oldal 4.2. Az intézmény feladatai 9 oldal 4.3. A pedagógiai szakszolgálat feladatainak részletes ismertetése 10 oldal 5. Az intézmény működésének rendje 10 oldal 5.1. Az intézmény nyitvatartásának rendje 10 oldal 5.2. A szolgáltatások igénybevételének módja 10 oldal 5.3. Az intézménybe tartózkodás rendje 11 oldal 5.4. Az intézménybe jelentkezés oka 11 oldal 6. A belső ellenőrzés rendje 12 oldal 6.1. A szakmai munka ellenőrzése 12 oldal 6.2. Belső kontrollok 13 oldal 7. Az intézmény szervezeti felépítése 14 oldal

3 3 8. Az intézmény munkarendje 14 oldal 8.1. A munkáltatói jogkör gyakorlása 14 oldal 8.2. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 14 oldal 8.3. Az intézmény munkatársainak jogai és kötelezettségei 15 oldal 8.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 16 oldal 8.5. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése 17 oldal 8.6. A munkába járás, munkavégzés költségeinek megtérítése 17 oldal 8.7. Egyéb juttatások 18 oldal 8.8. Az intézmény szakembereinek munkarendje 18 oldal 8.9. Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottjainak munkarendje 19 oldal Szabadság 20 oldal A helyettesítés rendje 20 oldal Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 20 oldal A dohányzás intézményi szabályai 21 oldal 9. Az intézményi közösségek és szakmai munkaközössége 21 oldal 9.1. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 21 oldal 9.2. Dolgozói munkaértekezletek 22 oldal 9.3. Az intézményi nevelőtestület szakmai team 22 oldal 9.4. A nevelőtestület értekezletei 23 oldal 9.5. A nevelőtestület szakmai munkaközössége 23 oldal 9.6. Saját gépkocsi használata 24 oldal 10. A kapcsolattartás formája és rendje 24 oldal 11. Az intézményben meglévő szakmai anyagok felhasználása 25 oldal 12. Záró rendelkezések 26 oldal

4 4 1. Az intézmény főbb adatai Az létrehozását megalapozó dokumentumok Alapító Okirat Az intézmény neve, székhelye: Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 3780 Edelény, Bányász út 2. Az intézmény irányító szerve, székhelye: Társulási Tanács 3780 Edelény, Bányász út 2. Az irányító szerv vezetője: a Társulási Tanács elnöke Az alapítás időpontja: január 1. Az alapító okirat kelte: június 19. Az alapító okirat száma: 43/2009 (VI.19.) Törzskönyvi száma: Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: közszolgáltató közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1 Az intézmény rendeltetése

5 5 Az szakmai tekintetben önálló egy speciális, preventív jellegű többcélú közoktatási intézmény, amely a nevelő-oktató munkát hivatott elősegíteni. 2.2 Az intézmény jogállása a./ Az intézmény létesítése Jogelődje: A Családsegítő és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet, mely az Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 1997-től működtetett, részben önálló költségvetéssel rendelkező intézmény volt január 01-től, jogutód fenntartóként intézményeként működik a. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az Alapító Okiratot 81/2007. (XII.28.) számú határozatával jóváhagyta. Az Alapító Okirat módosítását 32/2009. (VII.17.) számú határozatával jóváhagyta. b./ Az intézmény neve és székhelye: 3780 Edelény, Bányász út 2. Telefon: 48/ c./ Az működési területe 47 településén végzi tevékenységét. Edelény, Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva, Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Égerszög, Galvács, Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota,Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Martonyi,Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Selyeb, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó,Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz d./ Az intézmény felügyeleti szerve e./ Az intézmény vezetése és jogi képviseletének ellátása Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét pályázat útján az a hatályos jogszabályok figyelembevételével nevezi ki.

6 6 Az intézmény vezetője felett a munkáltatói jogok megosztottak: az alapvető munkáltatói jogokat az, az egyéb munkáltatói jogokat az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke gyakorolja. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezető Az intézmény dolgozóit az intézményvezető nevezi ki. f./ Az intézmény gazdálkodása Önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az intézmény működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják, melyet évente az hagy jóvá. Gazdálkodási feladatait a teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó Edelényi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete látja el. Az intézmény vezetője bérgazdálkodási jogkörrel bír, valamint rendelkezik a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felett. g./ Az intézmény bélyegzője Az intézmény kétfajta bélyegzővel dolgozik. A körbélyegző felirata a következő: Edelény A fejbélyegző felirata a következő: 3780 Edelény, Bányász út 2. Tel./Fax: 48/ h./ Alaptevékenység szakágazati besorolása Alaptevékenység Pedagógiai szakszolgálat(gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés Szakfeladat Alaptevékenység december 31-ig Pedagógiai szakszolgálat(nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés Szakfeladat január 1- jétől

7 7 3. Általános rendelkezések 3.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. b) A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: - A mindenkori törvény a Magyar Köztársaság költségvetéséről évi LXXIX. törvény a Közoktatásról évi XXXVIII. törvény az Államháztartásról évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról évi LXIII. törvény A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XLII. törvény a Nemdohányzók védelméről - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működéséről - 37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól évi LXXIX. törvény 34.. A pedagógiai szakszolgálat alapfeladatai - 14/1994.(VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról - 4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról - 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról A pedagógiai szakszolgálat intézmény ában kell meghatározni: - A működés rendje, a gyermek és tanulók fogadásának, a vezető benntartózkodásának rendjét - A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét - A belépés és a benntartózkodás rendjét - A külső tagintézményegységgel való kapcsolattartás rendjét

8 8 Az az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: - - Iratkezelési szabályzat (SZMSZ függeléke) - FEUVE (SZMSZ függeléke) - Házirend (SZMSZ függeléke) 3.2 Egyéb rendelkezések - Az intézményben dolgozó alkalmazottak létszáma a 4/2010. OKM rendelet 1. sz. melléklete alapján kell meghatározni. - Az intézményben jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni a gyermekek adatairól, az adatok a évi LXXIX. tv. 2. sz. melléklete alapján adhatók ki. 3.3 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése a) Jelen Szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása hagyja jóvá. b) Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek, szüleik, a közalkalmazottak és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben. Tartalmáról és előírásairól az intézményvezető ad információt. 3.4 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya a) A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, vezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kötelező érvényű. b) A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző, elfogadott, most módosított szervezeti és működési szabályzata. 4. Jogszabályban meghatározott közfeladat A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 34. -a szerint meghatározott közfeladatok a következőek: nevelési tanácsadás logopédiai ellátás továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

9 9 gyógytestnevelés 4.1 A pedagógiai szakszolgálat 1. Közoktatási szolgáltatásával elsősorban a szolgáltatásokat önként igénybe vevő gyermekeket, fiatalokat, családokat segíti. Elősegíti az óvoda, iskola nevelőmunkájának eredményességét. Más intézményeknek - gyámhatóság, bíróság, rendőrség, stb. - szolgáltatást csak külön felkérésre nyújt. 2. Komplex módszerekkel történő vizsgálatot végez a beilleszkedési, tanulási és egyéb zavarokkal küszködő gyermekeknél és fiataloknál. 3. Egyéni és csoportos pszichológiai, pedagógiai terápiával segíti a gyermek intellektuális fejlesztését, személyiségzavarának leküzdését, harmonikus fejlődését. 4. Szükség esetén bevonja a terápiába a családot és a gyermek pedagógusát. 5. Nevelési tanácsot ad szülőnek, pedagógusnak, oktatási intézménynek, stb. a felmerülő problémák megoldására, a nevelés helyes irányára és módszereire. 6. Kontrollvizsgálatokkal ellenőrzi az eredményességet és meghatározza a további feladatokat. 7. Szakvéleményt ad a szülő, illetve az óvoda kérésére a tanköteles korú gyermek fejlettségéről, ennek alapján javaslatot tesz a differenciált beiskolázásra. 8. Szakvéleményt ad az évi LXXIX. törvény és a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet szerint és azok módosításai által meghatározott esetekben. 9. Képesség és tehetség vizsgálattal és gondozással segíti a differenciált személyiségfejlesztést. 10. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a nevelési-oktatási és egészségügyi intézményekkel, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal, Gyermek és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozóval, stb. 4.2 Az intézmény feladatai A pedagógiai szakszolgálatok alapfeladatai: (1993. évi LXXIX. törvény 34 ) A tanulókkal való eredményes foglalkozást, terápiát segíti elő az ilyen intézmény, amelynek keretein belül megtalálható a nevelési tanácsadó, logopédiai,gyógytestnevelési illetve a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatának intézményei által nyújtott szolgáltatásokra kiterjed a közoktatás ingyenessége.

10 10 A közoktatási törvény meghatározza azokat az óvodai-nevelési, iskolai oktatást kiegészítő szolgáltatásokat, mely nélkül nehezen képzelhető el az eredményes munka. A közoktatási törvény 3 -ának (3) szerint minden megkötöttség nélkül határozta meg az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő szakszolgálatok igénybevételének ingyenességét, az alábbi feladatokat biztosító intézményeket látogató gyermekektől, tanulóktól, szülőktől költségtérítést semmilyen jogcímen nem igénylünk. 4.3 A pedagógiai szakszolgálat feladatainak részletes ismertetése tevékenységi területei: A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. A nevelési tanácsadás olyan közoktatási szolgáltatás, amelynek feladata feltárni a nevelő és oktató munkában való részvételt megnehezítő, a gyermekközösségbe való beilleszkedést hátráltató zavarokat. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és terápiája, vizsgálat és szakvélemény készítése. A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a gyermek sajátos adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. 5. Az intézmény működésének rendje 5.1 Az intézmény nyitvatartási rendje Szorgalmi időben: hétfőtől csütörtökig: pénteken: Az intézmény a tanítási szünetekben a nevelési-oktatási intézményekkel szinkronban 12 óráig tart ügyeletet. Az intézmény nyitvatartási idején belül az vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia. A vezető benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. Az intézménybe az óvoda, iskola, védőnő, gyermekorvos javaslatára, szülő hozzájárulásával kerül a gyermek. Jelentkezhet a szülő, serdülő önként személyesen vagy telefonon. Meghatározott esetekben a gyámhatóság írja elő a gyermek vagy család vizsgálatát. Az ellátási körzetben lakók, illetve itt tanuló gyermekek számára az ellátás ingyenes.

11 A szolgáltatások igénybevételének módja Az intézmény munkatársai előjegyzési rendszerben dolgoznak. Hetente történik a kliensek berendelésének ütemezése. Az első vizsgálat, vagy foglalkozás időpontjáról telefonon, személyesen vagy postai úton értesítjük az érintettet. Az előzetesen egyeztetett időpontban érkező szülőket, gyermekeket az adminisztrátor feljegyzi és értesíti a fogadó szakembert a kliens érkezéséről, aki a fejlesztő szobába kíséri a gyermeket. A szülőknek az intézmény folyosóján kell várakozniuk, míg gyermekük a foglalkozáson részt vesz Az intézményben tartózkodás rendje A Szakszolgálat munkatársai és ügyfelei az intézmény épületében nyitvatartási időben tartózkodhatnak. Nyitvatartási időn túl az intézményben csak a vezető engedélyével és tudtával tartózkodhatnak. A szülők a mosdón és a várón kívül csak kísérővel közlekedhetnek, a Kistérségi Hivatal és a szakszolgálat helyiségeit nem használhatják. Az intézményen belül elvárható a kulturált magatartás. Az épületben tilos a dohányzás, hangoskodás. 5.4 Az intézménybe jelentkezés oka: a) a gyermeknél megfigyelhető tünetek miatt: beszédhiba, megkésett beszédfejlődés, nyelvi kommunikációs zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia veszélyeztetettség, illetve zavar esetén, tanulási nehézség (pl. olvasási nehézség, írási, helyesírási gond, matematikai nehézség, beszédprobléma, gondolkodási nehézség, emlékezetprobléma, figyelemzavar, lassúság, fáradékonyság, alulteljesítés, változó teljesítmény, tanulási motiváció hiánya, rossz tanulási módszerek, teljesítményszorongás, stb.), magatartási rendellenesség (pl. gátoltság, félénkség, passzivitás, közöny, lehangoltság, gyakori sírás, labilitás, túlérzékenység, hiperaktivitás, tic, motoros nyugtalanság, figyelemfelkeltő viselkedések, indulatkitörések, féktelenség, dac, ellenkezés, szabályok megszegése, rendszeres kötelességmulasztás, felelőtlenség, vakmerőség, irányíthatatlanság, antiszociális viselkedés: pl. lopás, csavargás, hazugság, stb.), beilleszkedési zavar (pl.: érdektelenség, magányosság, kiközösítettség, rivalizálás, hatalmaskodás, ellenségeskedés, gúnyolódás, kritikusság, üldözés, üldözöttség, konfliktuskeltés, agresszivitás, verekedés, stb.), komplex ártalom, amely esetben többféle egymást generáló probléma áll fenn, pl.: tanulási nehézséget felerősítő, esetleg annak nyomán fellépő magatartási rendellenesség, szervi tünet, amely feltételezhetően stressz, vagy más pszichés ok, nevelési ártalom, szocializációs probléma következtében fellépő funkcionális zavar (pl.: szervfájdalom, mozgás-, alvás-, evés-, ürítés zavar, stb.), tartás-rendellenesség, elhízás, asztma, különböző mozgásszervi, belgyógyászati panaszok esetén, egyéb, meg nem határozott, a gyermek teljesítményét, alkalmazkodását, vagy mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló tünet.

12 12. b) a szülő, vagy nevelő panaszai miatt: nevelési nehézségek (átmeneti válsághelyzet) döntési bizonytalanság, krízishelyzet konfliktusok, aggodalmak, túlterheltség, információhiány, stb. c) egyéb igények: iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása, szakvélemények készítése, pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás, kibontakoztatás, gyógytestnevelés. Az esetelosztás szabályai A Pedagógiai Szakszolgálat az előjegyzésbe vett kliensek ügyét eseteknek tekinti és nevezi. Az esetek beosztása a jelentkezés sorrendjében történik, a munkatársak szakmai kompetenciájának megfelelően. A krízishelyzetben lévők számára biztosítja a soron kívüli ellátást. Előfordulhat, hogy a szakszolgálat több munkatársa is részt vesz az ellátásban, ilyenkor team munkában tevékenykednek, egymás között esetvezetőt választanak, aki végig figyelemmel kíséri a kliens terápiáját. 6. Belső ellenőrzés rendje A belső ellenőrzési rendszer átfogja az intézményi szakmai munka egészét. Egyrészt biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen, másrészt fokozza a munka hatékonyságát. A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézményvezető felelős. Az ellenőrzés az éves ellenőrzési ütemterv alapján történik. A belső ellenőrzéskor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni - segítse elő az intézmény feladatkörében a szakmai munka minél hatékonyabb megvalósulását, - segítse elő a szakma etikájának érvényesülését és az intézményen belül a szakmai standardok kialakulását, - járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási fegyelem és a gazdálkodás javításához. A belső ellenőrzés területei - az érvényben lévő rendeletek, szabályzatok, utasítások végrehajtásának vizsgálata, - munkaszervezés, hatékonyság - szakmai munka ellenőrzése (adatvédelem, esetkezelés, adminisztráció, munkaidő kihasználtsága) - határidők pontos betartása

13 A szakmai munka ellenőrzése A szakmai munka ellenőrzése az esetek ellátásába való betekintés révén valósul meg, az alábbiak szerint: o esetismertetés, esetmegbeszélés, o vizsgálatok, foglalkozások látogatása, o munkabeszámoló (szóban, vagy írásban), o dokumentáció áttekintése, o munkanapló, forgalmi napló ellenőrzése, o szakvélemények kontrollálása, o konzultáció. A belső ellenőrzés legfontosabb célja az intézményben folyó szakmai munka hatékonyságának, színvonalának emelése. Az ellenőrzési tervet a vezető készíti el, mely tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét, ütemezését. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Rendkívüli ellenőrzést a vezető kezdeményezhet. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről a vezető dönt. A vezető minden szakalkalmazott munkáját a nevelési és oktatási munka során legalább évente egy alkalommal értékeli. A belső ellenőrzés kiterjed az intézmény működését meghatározó jogszabályok, belső jogi normák betartására is. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett alkalmazottal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A nevelési és záró értekezletén ismertetni kell a szakmai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, kijelölve az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 6.2 Belső kontrollok A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere a Szakszolgálat gazdálkodásának folyamatára terjed ki. Magába foglalja a költségvetés tervezés, az előirányzat felhasználás, valamint a beszámolás, adatszolgáltatás folyamatához kapcsolódó ellenőrzési pontokat, módokat. Tervezés: a következő költségvetési év szakmai feladatainak számbavétele; az eredményes végrehajtáshoz elengedhetetlenül szükséges feltételek meghatározása (szakmai igény); majd ennek ismeretében a pénzügyi előirányzatok tervezése. Az összeállított költségvetés belső összefüggéseit, a jogszabályokkal, kiadott normatívákkal, (létszám, tervezhető fajlagos összegek) való összhangját az intézményvezető terjeszti be az önkormányzathoz. Az intézmény vezetője a szerv működésének folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kialakítja, működteti és fejleszti a FEUVE rendszerét, mely a belső kontroll rendszer részét képezi. A belső kontroll kialakítása során a vezető figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett, az államháztartási belső kontroll standardokra vonatkozó irányelvet. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal,

14 14 létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése során az intézmény vezetője figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókba foglaltakat. A FEUVE fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső pénzügyi ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. A költségvetési szerv vezetője kidolgozza a FEUVE szabályzatot, mely tartalmazza, az - ellenőrzési nyomvonalat, - a kockázatkezelés, valamint - a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrendet. 7. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény a feladatait főállású munkatársakkal látja el. Munkakörök a feladat ellátására: vezető 1 fő pszichológus 1 fő logopédus 3 fő pályaorientációs tanár 1 fő gyógypedagógus 2 fő gyógytestnevelő 1 fő adminisztrátor 1 fő 8. Az intézmény munkarendje 8.1 A munkáltatói jogkör gyakorlása Az egyéb munkáltatói jogkört az intézmény vezetője esetében az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, az intézmény munkatársai esetében a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézményvezető akadályoztatása esetén, az intézményvezető helyettesítése a nevelőtestület arra felhatalmazott tagjának feladata. E feladatot, az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatásköre kivételével, teljes felelősséggel a megbízott nevelőtestületi tag helyettesíti, a megbízott jogosult minden ügyben eljárni. 8.2 Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

15 15 Foglalkoztatásra vonatkozó előírások: A foglalkoztatottak jogviszonyaira közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Az intézmény a közalkalmazottak esetében 3 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony és vállalkozási szerződés keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell rögzíteni. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. A munkaviszony létrejötte Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 8.3 A munkatársainak jogai és kötelességei A munkatársi közösség tagja az intézmény valamennyi szakalkalmazottja. A munkatársi közösség jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a közoktatási törvény a tartalmazza. A közössége döntéseit értekezleten, nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket. A közösség bármely tagját megbízhatja képviseletével. A munkatársi közösség a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart.

16 16 Rendes értekezletek a tanévnyitó és tanévzáró értekezlet, félévkor és tanév végén az értékelő értekezletek. A rendkívüli értekezletet szükség esetén az igazgató hívja össze. Rendkívüli értekezlet összehívását kezdeményezheti a munkatársi közösség egyharmadának aláírásával, a cél és az ok megjelölésével. A munkatársainak jogai Az intézmény munkatársát megilleti az a jog, hogy: - a hazánkban standardizált és elfogadott eljárások közül szabadon válassza meg a vizsgálati és terápiás módszereket. - a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott terápiás eszközöket, tankönyveket, segédleteket. - / irányítsa és értékelje, minősítse a tanulók munkáját. A munkatársi közösség tagjaként megilleti a jog, hogy - részt vegyen az intézmény munkatervének, programjának elkészítésében, - szakmai egyesületek tagja legyen, részt vegyen kutatómunkában, pedagógiai kísérletekben, - javaslatot tegyen a minőségirányítási szervezet tagjára. Részt vegyen a minőségirányítási szervezet munkájában. - személyét, mint a közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, szakmai tevékenységét értékeljék és elismerjék. A munkatársainak kötelességei A munkatárs kötelessége: - munkáját legjobb tudása szerint végezni, - szakmai ismereteit karban tartani, tanulmányozni a szakirodalmat, részt venni szakmai továbbképzéseken, - a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. - a gyermekeket és a szülőket az őket érintő kérdésekről részletesen és a valóságnak megfelelően tájékoztatni. Az intézmény zavartalan működése érdekében a munkatárs köteles: - a vezetőnek bejelenteni lakcímét, lakcímének megváltozását és szabadsága idején tartózkodási helyét, - munkájának megkezdése előtt 10 perccel megjelenni a foglalkozási helyen, - a munkából való távolmaradásról a vezetőt időben értesíteni, a nála lévő dokumentációt leadni, - a hiányzó munkatársat helyettesíteni. A munkatársat titoktartási kötelezettség terheli azon tények, adatok tekintetében, amelyek a gyermek helyzetével, állapotával, családi jogállásával kapcsolatban tudomására jutottak.

17 17 Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következőek: - Intézményben megforduló gyermekek teljes körű személyes adatai - A gyermekekről készült szakvélemények Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 8.4 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: - Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. - Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. - A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. - Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. - A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.

18 18 - Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával adható. 8.5 Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A továbbképzés szabályai: Mindenki köteles írásban kérni továbbtanulását, akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre. Köteles leadni továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat Amennyiben az intézmény rendeli el a továbbképzést, akkor a tandíjat, és az oda-vissza út költségét téríti a konzultációs napokra és a vizsganapokra. A tandíjat az intézmény csak számla ellenében fizeti ki. Az útiköltséget a dolgozó számolja el az utazás befejezésétől számított 8 napon belül. A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni. 8.6 A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. Az intézményvezető a saját gépjárművel történő munkába járást írásban engedélyezheti.

19 19 Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni. 8.7 Egyéb juttatások - A béren kívüli juttatások az Edelényi adott évi költségvetési határozatával jóváhagyott pénzügyi keretek között, melynek az Szja tv. 1.sz. mellékletében meghatározott mértékben a következők lehetnek, pl: étkezési hozzájárulás, szemüveg költségtérítése (jogszabályi előírás), évente háromszor adómentesen adhat utalvány, illetve egyéb betervezett juttatások. - Az intézmény a közalkalmazotti jogviszonyban álló teljes munkaidős dolgozó részére a napi egyszeri étkezéshez hozzájárul, legfeljebb az Szja tv. 1. sz mellékletének pontjában megjelölt mértékben. Az összeg meghatározására az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg kerül sor. Az étkezési utalvány a ledolgozott hónapot követően kifizetésre kerül. - Az intézmény dolgozóinak évente három alkalommal adómentesen utalvány adható, legfeljebb az Szja tv. 1. sz. mellékletének pontjában megjelölt mértékben. 8.8 Az intézmény szakembereinek munkarendje A szakemberek napi munkarendjével kapcsolatos általános előírások A szakemberek napi munkarendjét, a helyettesítési rendet a vezető állapítja meg a szakemberek órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a szakemberek a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. A szakember köteles 15 perccel foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. A szakemberek a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 8 00 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy megbízott nevelőtestületi tagnak. Egyéb esetben a szakember a vezetőtől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a foglalkozás elhagyására. A foglalkozások elcserélését az igazgató engedélyezi. A szakemberek számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja.

20 20 A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés elve. A szakemberek munkaidejének nyilvántartási rendje A hatályos jogszabályok alapján a speciális szakemberek munkaideje az intézmény által elrendelt intézményen belüli és kívüli órákból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatokból áll. Az intézmény vezetője a szakemberek számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidőnyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható. Ebben az esetben a munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők: A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot a mindenkor hatályos jogszabályi előírások követésével a vezető készíti el. A szakemberekhez való eljuttatása az intézmény feladata. Minden szakember köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidőnyilvántartó lapját. A hónap utolsó napján az összesített, aláírt nyilvántartó papírokat a vezető által meghatározott helyen (dossziéban) kell elhelyezni. A heti kötelező óraszám minden pedagógus számára 21 óra, amelyet egyéni órabeosztás szerint teljesítenek. Munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi munkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidő összegzésénél általában 40 órának kell kijönnie. A Mt. szerint biztosítanunk kell azonban 20 perc munkaszünetet minden kollégának, aki munkakezdésétől legalább 6 órát munkában tölt. Ebben az esetben a napi 20 perc munkaszünet (általában ebédidő) kiadás és igénybe vétele (bejegyzése) kötelező. A vezetett munkaidő-nyilvántartás elfogadását az intézmény vezetője aláírásával jelzi. Kéthavi tanítási időkeret: A Ktv. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 6. pontja új munkaszervezési módszert határozott meg szeptember 1-jei hatállyal, a kéthavi tanítási időkeret kialakításának kötelezettségével. A tanítási időkeretet a következők szerint kell megállapítani: a két hónapra jutó tanítási napok számát meg kell szorozni a pedagógus munkakörre megállapított kötelező óraszám 1/5-vel. A tanítási időkeretet az adott tanítási napra a pedagógus kötelező órájának terhére tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely az Mt ának (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira, a keresőképtelenség időtartamára esik.

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 5 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben