Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Telefon/fax: 48/ Edelény, Bányász út Készítette: Kerekes Imréné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: február 1.

2 2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény főbb adatai 4 oldal 2. Az intézmény általános jellemzői 4 oldal 2.1. Az intézmény rendeltetése 4 oldal 2.2. Az intézmény jogállása 5 oldal 3. Általános rendelkezések 6 oldal 3.1. A célja, jogszabályi alapja 6 oldal 3.2. Egyéb rendelkezések 8 oldal 3.3. A elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 8 oldal 3.4 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 4. Jogszabályban meghatározott közfeladat 8 oldal 4.1. A pedagógiai szakszolgálat 8 oldal 4.2. Az intézmény feladatai 9 oldal 4.3. A pedagógiai szakszolgálat feladatainak részletes ismertetése 10 oldal 5. Az intézmény működésének rendje 10 oldal 5.1. Az intézmény nyitvatartásának rendje 10 oldal 5.2. A szolgáltatások igénybevételének módja 10 oldal 5.3. Az intézménybe tartózkodás rendje 11 oldal 5.4. Az intézménybe jelentkezés oka 11 oldal 6. A belső ellenőrzés rendje 12 oldal 6.1. A szakmai munka ellenőrzése 12 oldal 6.2. Belső kontrollok 13 oldal 7. Az intézmény szervezeti felépítése 14 oldal

3 3 8. Az intézmény munkarendje 14 oldal 8.1. A munkáltatói jogkör gyakorlása 14 oldal 8.2. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 14 oldal 8.3. Az intézmény munkatársainak jogai és kötelezettségei 15 oldal 8.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 16 oldal 8.5. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése 17 oldal 8.6. A munkába járás, munkavégzés költségeinek megtérítése 17 oldal 8.7. Egyéb juttatások 18 oldal 8.8. Az intézmény szakembereinek munkarendje 18 oldal 8.9. Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottjainak munkarendje 19 oldal Szabadság 20 oldal A helyettesítés rendje 20 oldal Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 20 oldal A dohányzás intézményi szabályai 21 oldal 9. Az intézményi közösségek és szakmai munkaközössége 21 oldal 9.1. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 21 oldal 9.2. Dolgozói munkaértekezletek 22 oldal 9.3. Az intézményi nevelőtestület szakmai team 22 oldal 9.4. A nevelőtestület értekezletei 23 oldal 9.5. A nevelőtestület szakmai munkaközössége 23 oldal 9.6. Saját gépkocsi használata 24 oldal 10. A kapcsolattartás formája és rendje 24 oldal 11. Az intézményben meglévő szakmai anyagok felhasználása 25 oldal 12. Záró rendelkezések 26 oldal

4 4 1. Az intézmény főbb adatai Az létrehozását megalapozó dokumentumok Alapító Okirat Az intézmény neve, székhelye: Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 3780 Edelény, Bányász út 2. Az intézmény irányító szerve, székhelye: Társulási Tanács 3780 Edelény, Bányász út 2. Az irányító szerv vezetője: a Társulási Tanács elnöke Az alapítás időpontja: január 1. Az alapító okirat kelte: június 19. Az alapító okirat száma: 43/2009 (VI.19.) Törzskönyvi száma: Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: közszolgáltató közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1 Az intézmény rendeltetése

5 5 Az szakmai tekintetben önálló egy speciális, preventív jellegű többcélú közoktatási intézmény, amely a nevelő-oktató munkát hivatott elősegíteni. 2.2 Az intézmény jogállása a./ Az intézmény létesítése Jogelődje: A Családsegítő és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet, mely az Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 1997-től működtetett, részben önálló költségvetéssel rendelkező intézmény volt január 01-től, jogutód fenntartóként intézményeként működik a. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az Alapító Okiratot 81/2007. (XII.28.) számú határozatával jóváhagyta. Az Alapító Okirat módosítását 32/2009. (VII.17.) számú határozatával jóváhagyta. b./ Az intézmény neve és székhelye: 3780 Edelény, Bányász út 2. Telefon: 48/ c./ Az működési területe 47 településén végzi tevékenységét. Edelény, Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva, Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Égerszög, Galvács, Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota,Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Martonyi,Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Selyeb, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó,Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz d./ Az intézmény felügyeleti szerve e./ Az intézmény vezetése és jogi képviseletének ellátása Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét pályázat útján az a hatályos jogszabályok figyelembevételével nevezi ki.

6 6 Az intézmény vezetője felett a munkáltatói jogok megosztottak: az alapvető munkáltatói jogokat az, az egyéb munkáltatói jogokat az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke gyakorolja. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezető Az intézmény dolgozóit az intézményvezető nevezi ki. f./ Az intézmény gazdálkodása Önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az intézmény működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják, melyet évente az hagy jóvá. Gazdálkodási feladatait a teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó Edelényi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete látja el. Az intézmény vezetője bérgazdálkodási jogkörrel bír, valamint rendelkezik a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felett. g./ Az intézmény bélyegzője Az intézmény kétfajta bélyegzővel dolgozik. A körbélyegző felirata a következő: Edelény A fejbélyegző felirata a következő: 3780 Edelény, Bányász út 2. Tel./Fax: 48/ h./ Alaptevékenység szakágazati besorolása Alaptevékenység Pedagógiai szakszolgálat(gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés Szakfeladat Alaptevékenység december 31-ig Pedagógiai szakszolgálat(nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés Szakfeladat január 1- jétől

7 7 3. Általános rendelkezések 3.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. b) A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: - A mindenkori törvény a Magyar Köztársaság költségvetéséről évi LXXIX. törvény a Közoktatásról évi XXXVIII. törvény az Államháztartásról évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról évi LXIII. törvény A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XLII. törvény a Nemdohányzók védelméről - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működéséről - 37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól évi LXXIX. törvény 34.. A pedagógiai szakszolgálat alapfeladatai - 14/1994.(VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról - 4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról - 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról A pedagógiai szakszolgálat intézmény ában kell meghatározni: - A működés rendje, a gyermek és tanulók fogadásának, a vezető benntartózkodásának rendjét - A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét - A belépés és a benntartózkodás rendjét - A külső tagintézményegységgel való kapcsolattartás rendjét

8 8 Az az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: - - Iratkezelési szabályzat (SZMSZ függeléke) - FEUVE (SZMSZ függeléke) - Házirend (SZMSZ függeléke) 3.2 Egyéb rendelkezések - Az intézményben dolgozó alkalmazottak létszáma a 4/2010. OKM rendelet 1. sz. melléklete alapján kell meghatározni. - Az intézményben jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni a gyermekek adatairól, az adatok a évi LXXIX. tv. 2. sz. melléklete alapján adhatók ki. 3.3 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése a) Jelen Szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása hagyja jóvá. b) Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek, szüleik, a közalkalmazottak és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben. Tartalmáról és előírásairól az intézményvezető ad információt. 3.4 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya a) A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, vezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kötelező érvényű. b) A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző, elfogadott, most módosított szervezeti és működési szabályzata. 4. Jogszabályban meghatározott közfeladat A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 34. -a szerint meghatározott közfeladatok a következőek: nevelési tanácsadás logopédiai ellátás továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

9 9 gyógytestnevelés 4.1 A pedagógiai szakszolgálat 1. Közoktatási szolgáltatásával elsősorban a szolgáltatásokat önként igénybe vevő gyermekeket, fiatalokat, családokat segíti. Elősegíti az óvoda, iskola nevelőmunkájának eredményességét. Más intézményeknek - gyámhatóság, bíróság, rendőrség, stb. - szolgáltatást csak külön felkérésre nyújt. 2. Komplex módszerekkel történő vizsgálatot végez a beilleszkedési, tanulási és egyéb zavarokkal küszködő gyermekeknél és fiataloknál. 3. Egyéni és csoportos pszichológiai, pedagógiai terápiával segíti a gyermek intellektuális fejlesztését, személyiségzavarának leküzdését, harmonikus fejlődését. 4. Szükség esetén bevonja a terápiába a családot és a gyermek pedagógusát. 5. Nevelési tanácsot ad szülőnek, pedagógusnak, oktatási intézménynek, stb. a felmerülő problémák megoldására, a nevelés helyes irányára és módszereire. 6. Kontrollvizsgálatokkal ellenőrzi az eredményességet és meghatározza a további feladatokat. 7. Szakvéleményt ad a szülő, illetve az óvoda kérésére a tanköteles korú gyermek fejlettségéről, ennek alapján javaslatot tesz a differenciált beiskolázásra. 8. Szakvéleményt ad az évi LXXIX. törvény és a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet szerint és azok módosításai által meghatározott esetekben. 9. Képesség és tehetség vizsgálattal és gondozással segíti a differenciált személyiségfejlesztést. 10. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a nevelési-oktatási és egészségügyi intézményekkel, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal, Gyermek és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozóval, stb. 4.2 Az intézmény feladatai A pedagógiai szakszolgálatok alapfeladatai: (1993. évi LXXIX. törvény 34 ) A tanulókkal való eredményes foglalkozást, terápiát segíti elő az ilyen intézmény, amelynek keretein belül megtalálható a nevelési tanácsadó, logopédiai,gyógytestnevelési illetve a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatának intézményei által nyújtott szolgáltatásokra kiterjed a közoktatás ingyenessége.

10 10 A közoktatási törvény meghatározza azokat az óvodai-nevelési, iskolai oktatást kiegészítő szolgáltatásokat, mely nélkül nehezen képzelhető el az eredményes munka. A közoktatási törvény 3 -ának (3) szerint minden megkötöttség nélkül határozta meg az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő szakszolgálatok igénybevételének ingyenességét, az alábbi feladatokat biztosító intézményeket látogató gyermekektől, tanulóktól, szülőktől költségtérítést semmilyen jogcímen nem igénylünk. 4.3 A pedagógiai szakszolgálat feladatainak részletes ismertetése tevékenységi területei: A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. A nevelési tanácsadás olyan közoktatási szolgáltatás, amelynek feladata feltárni a nevelő és oktató munkában való részvételt megnehezítő, a gyermekközösségbe való beilleszkedést hátráltató zavarokat. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és terápiája, vizsgálat és szakvélemény készítése. A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a gyermek sajátos adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. 5. Az intézmény működésének rendje 5.1 Az intézmény nyitvatartási rendje Szorgalmi időben: hétfőtől csütörtökig: pénteken: Az intézmény a tanítási szünetekben a nevelési-oktatási intézményekkel szinkronban 12 óráig tart ügyeletet. Az intézmény nyitvatartási idején belül az vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia. A vezető benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. Az intézménybe az óvoda, iskola, védőnő, gyermekorvos javaslatára, szülő hozzájárulásával kerül a gyermek. Jelentkezhet a szülő, serdülő önként személyesen vagy telefonon. Meghatározott esetekben a gyámhatóság írja elő a gyermek vagy család vizsgálatát. Az ellátási körzetben lakók, illetve itt tanuló gyermekek számára az ellátás ingyenes.

11 A szolgáltatások igénybevételének módja Az intézmény munkatársai előjegyzési rendszerben dolgoznak. Hetente történik a kliensek berendelésének ütemezése. Az első vizsgálat, vagy foglalkozás időpontjáról telefonon, személyesen vagy postai úton értesítjük az érintettet. Az előzetesen egyeztetett időpontban érkező szülőket, gyermekeket az adminisztrátor feljegyzi és értesíti a fogadó szakembert a kliens érkezéséről, aki a fejlesztő szobába kíséri a gyermeket. A szülőknek az intézmény folyosóján kell várakozniuk, míg gyermekük a foglalkozáson részt vesz Az intézményben tartózkodás rendje A Szakszolgálat munkatársai és ügyfelei az intézmény épületében nyitvatartási időben tartózkodhatnak. Nyitvatartási időn túl az intézményben csak a vezető engedélyével és tudtával tartózkodhatnak. A szülők a mosdón és a várón kívül csak kísérővel közlekedhetnek, a Kistérségi Hivatal és a szakszolgálat helyiségeit nem használhatják. Az intézményen belül elvárható a kulturált magatartás. Az épületben tilos a dohányzás, hangoskodás. 5.4 Az intézménybe jelentkezés oka: a) a gyermeknél megfigyelhető tünetek miatt: beszédhiba, megkésett beszédfejlődés, nyelvi kommunikációs zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia veszélyeztetettség, illetve zavar esetén, tanulási nehézség (pl. olvasási nehézség, írási, helyesírási gond, matematikai nehézség, beszédprobléma, gondolkodási nehézség, emlékezetprobléma, figyelemzavar, lassúság, fáradékonyság, alulteljesítés, változó teljesítmény, tanulási motiváció hiánya, rossz tanulási módszerek, teljesítményszorongás, stb.), magatartási rendellenesség (pl. gátoltság, félénkség, passzivitás, közöny, lehangoltság, gyakori sírás, labilitás, túlérzékenység, hiperaktivitás, tic, motoros nyugtalanság, figyelemfelkeltő viselkedések, indulatkitörések, féktelenség, dac, ellenkezés, szabályok megszegése, rendszeres kötelességmulasztás, felelőtlenség, vakmerőség, irányíthatatlanság, antiszociális viselkedés: pl. lopás, csavargás, hazugság, stb.), beilleszkedési zavar (pl.: érdektelenség, magányosság, kiközösítettség, rivalizálás, hatalmaskodás, ellenségeskedés, gúnyolódás, kritikusság, üldözés, üldözöttség, konfliktuskeltés, agresszivitás, verekedés, stb.), komplex ártalom, amely esetben többféle egymást generáló probléma áll fenn, pl.: tanulási nehézséget felerősítő, esetleg annak nyomán fellépő magatartási rendellenesség, szervi tünet, amely feltételezhetően stressz, vagy más pszichés ok, nevelési ártalom, szocializációs probléma következtében fellépő funkcionális zavar (pl.: szervfájdalom, mozgás-, alvás-, evés-, ürítés zavar, stb.), tartás-rendellenesség, elhízás, asztma, különböző mozgásszervi, belgyógyászati panaszok esetén, egyéb, meg nem határozott, a gyermek teljesítményét, alkalmazkodását, vagy mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló tünet.

12 12. b) a szülő, vagy nevelő panaszai miatt: nevelési nehézségek (átmeneti válsághelyzet) döntési bizonytalanság, krízishelyzet konfliktusok, aggodalmak, túlterheltség, információhiány, stb. c) egyéb igények: iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása, szakvélemények készítése, pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás, kibontakoztatás, gyógytestnevelés. Az esetelosztás szabályai A Pedagógiai Szakszolgálat az előjegyzésbe vett kliensek ügyét eseteknek tekinti és nevezi. Az esetek beosztása a jelentkezés sorrendjében történik, a munkatársak szakmai kompetenciájának megfelelően. A krízishelyzetben lévők számára biztosítja a soron kívüli ellátást. Előfordulhat, hogy a szakszolgálat több munkatársa is részt vesz az ellátásban, ilyenkor team munkában tevékenykednek, egymás között esetvezetőt választanak, aki végig figyelemmel kíséri a kliens terápiáját. 6. Belső ellenőrzés rendje A belső ellenőrzési rendszer átfogja az intézményi szakmai munka egészét. Egyrészt biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen, másrészt fokozza a munka hatékonyságát. A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézményvezető felelős. Az ellenőrzés az éves ellenőrzési ütemterv alapján történik. A belső ellenőrzéskor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni - segítse elő az intézmény feladatkörében a szakmai munka minél hatékonyabb megvalósulását, - segítse elő a szakma etikájának érvényesülését és az intézményen belül a szakmai standardok kialakulását, - járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási fegyelem és a gazdálkodás javításához. A belső ellenőrzés területei - az érvényben lévő rendeletek, szabályzatok, utasítások végrehajtásának vizsgálata, - munkaszervezés, hatékonyság - szakmai munka ellenőrzése (adatvédelem, esetkezelés, adminisztráció, munkaidő kihasználtsága) - határidők pontos betartása

13 A szakmai munka ellenőrzése A szakmai munka ellenőrzése az esetek ellátásába való betekintés révén valósul meg, az alábbiak szerint: o esetismertetés, esetmegbeszélés, o vizsgálatok, foglalkozások látogatása, o munkabeszámoló (szóban, vagy írásban), o dokumentáció áttekintése, o munkanapló, forgalmi napló ellenőrzése, o szakvélemények kontrollálása, o konzultáció. A belső ellenőrzés legfontosabb célja az intézményben folyó szakmai munka hatékonyságának, színvonalának emelése. Az ellenőrzési tervet a vezető készíti el, mely tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét, ütemezését. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Rendkívüli ellenőrzést a vezető kezdeményezhet. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről a vezető dönt. A vezető minden szakalkalmazott munkáját a nevelési és oktatási munka során legalább évente egy alkalommal értékeli. A belső ellenőrzés kiterjed az intézmény működését meghatározó jogszabályok, belső jogi normák betartására is. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett alkalmazottal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A nevelési és záró értekezletén ismertetni kell a szakmai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, kijelölve az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 6.2 Belső kontrollok A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere a Szakszolgálat gazdálkodásának folyamatára terjed ki. Magába foglalja a költségvetés tervezés, az előirányzat felhasználás, valamint a beszámolás, adatszolgáltatás folyamatához kapcsolódó ellenőrzési pontokat, módokat. Tervezés: a következő költségvetési év szakmai feladatainak számbavétele; az eredményes végrehajtáshoz elengedhetetlenül szükséges feltételek meghatározása (szakmai igény); majd ennek ismeretében a pénzügyi előirányzatok tervezése. Az összeállított költségvetés belső összefüggéseit, a jogszabályokkal, kiadott normatívákkal, (létszám, tervezhető fajlagos összegek) való összhangját az intézményvezető terjeszti be az önkormányzathoz. Az intézmény vezetője a szerv működésének folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kialakítja, működteti és fejleszti a FEUVE rendszerét, mely a belső kontroll rendszer részét képezi. A belső kontroll kialakítása során a vezető figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett, az államháztartási belső kontroll standardokra vonatkozó irányelvet. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal,

14 14 létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése során az intézmény vezetője figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókba foglaltakat. A FEUVE fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső pénzügyi ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. A költségvetési szerv vezetője kidolgozza a FEUVE szabályzatot, mely tartalmazza, az - ellenőrzési nyomvonalat, - a kockázatkezelés, valamint - a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrendet. 7. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény a feladatait főállású munkatársakkal látja el. Munkakörök a feladat ellátására: vezető 1 fő pszichológus 1 fő logopédus 3 fő pályaorientációs tanár 1 fő gyógypedagógus 2 fő gyógytestnevelő 1 fő adminisztrátor 1 fő 8. Az intézmény munkarendje 8.1 A munkáltatói jogkör gyakorlása Az egyéb munkáltatói jogkört az intézmény vezetője esetében az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, az intézmény munkatársai esetében a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézményvezető akadályoztatása esetén, az intézményvezető helyettesítése a nevelőtestület arra felhatalmazott tagjának feladata. E feladatot, az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatásköre kivételével, teljes felelősséggel a megbízott nevelőtestületi tag helyettesíti, a megbízott jogosult minden ügyben eljárni. 8.2 Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

15 15 Foglalkoztatásra vonatkozó előírások: A foglalkoztatottak jogviszonyaira közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Az intézmény a közalkalmazottak esetében 3 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony és vállalkozási szerződés keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell rögzíteni. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. A munkaviszony létrejötte Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 8.3 A munkatársainak jogai és kötelességei A munkatársi közösség tagja az intézmény valamennyi szakalkalmazottja. A munkatársi közösség jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a közoktatási törvény a tartalmazza. A közössége döntéseit értekezleten, nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket. A közösség bármely tagját megbízhatja képviseletével. A munkatársi közösség a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart.

16 16 Rendes értekezletek a tanévnyitó és tanévzáró értekezlet, félévkor és tanév végén az értékelő értekezletek. A rendkívüli értekezletet szükség esetén az igazgató hívja össze. Rendkívüli értekezlet összehívását kezdeményezheti a munkatársi közösség egyharmadának aláírásával, a cél és az ok megjelölésével. A munkatársainak jogai Az intézmény munkatársát megilleti az a jog, hogy: - a hazánkban standardizált és elfogadott eljárások közül szabadon válassza meg a vizsgálati és terápiás módszereket. - a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott terápiás eszközöket, tankönyveket, segédleteket. - / irányítsa és értékelje, minősítse a tanulók munkáját. A munkatársi közösség tagjaként megilleti a jog, hogy - részt vegyen az intézmény munkatervének, programjának elkészítésében, - szakmai egyesületek tagja legyen, részt vegyen kutatómunkában, pedagógiai kísérletekben, - javaslatot tegyen a minőségirányítási szervezet tagjára. Részt vegyen a minőségirányítási szervezet munkájában. - személyét, mint a közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, szakmai tevékenységét értékeljék és elismerjék. A munkatársainak kötelességei A munkatárs kötelessége: - munkáját legjobb tudása szerint végezni, - szakmai ismereteit karban tartani, tanulmányozni a szakirodalmat, részt venni szakmai továbbképzéseken, - a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. - a gyermekeket és a szülőket az őket érintő kérdésekről részletesen és a valóságnak megfelelően tájékoztatni. Az intézmény zavartalan működése érdekében a munkatárs köteles: - a vezetőnek bejelenteni lakcímét, lakcímének megváltozását és szabadsága idején tartózkodási helyét, - munkájának megkezdése előtt 10 perccel megjelenni a foglalkozási helyen, - a munkából való távolmaradásról a vezetőt időben értesíteni, a nála lévő dokumentációt leadni, - a hiányzó munkatársat helyettesíteni. A munkatársat titoktartási kötelezettség terheli azon tények, adatok tekintetében, amelyek a gyermek helyzetével, állapotával, családi jogállásával kapcsolatban tudomására jutottak.

17 17 Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következőek: - Intézményben megforduló gyermekek teljes körű személyes adatai - A gyermekekről készült szakvélemények Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 8.4 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: - Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. - Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. - A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. - Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. - A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.

18 18 - Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával adható. 8.5 Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A továbbképzés szabályai: Mindenki köteles írásban kérni továbbtanulását, akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre. Köteles leadni továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat Amennyiben az intézmény rendeli el a továbbképzést, akkor a tandíjat, és az oda-vissza út költségét téríti a konzultációs napokra és a vizsganapokra. A tandíjat az intézmény csak számla ellenében fizeti ki. Az útiköltséget a dolgozó számolja el az utazás befejezésétől számított 8 napon belül. A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni. 8.6 A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. Az intézményvezető a saját gépjárművel történő munkába járást írásban engedélyezheti.

19 19 Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni. 8.7 Egyéb juttatások - A béren kívüli juttatások az Edelényi adott évi költségvetési határozatával jóváhagyott pénzügyi keretek között, melynek az Szja tv. 1.sz. mellékletében meghatározott mértékben a következők lehetnek, pl: étkezési hozzájárulás, szemüveg költségtérítése (jogszabályi előírás), évente háromszor adómentesen adhat utalvány, illetve egyéb betervezett juttatások. - Az intézmény a közalkalmazotti jogviszonyban álló teljes munkaidős dolgozó részére a napi egyszeri étkezéshez hozzájárul, legfeljebb az Szja tv. 1. sz mellékletének pontjában megjelölt mértékben. Az összeg meghatározására az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg kerül sor. Az étkezési utalvány a ledolgozott hónapot követően kifizetésre kerül. - Az intézmény dolgozóinak évente három alkalommal adómentesen utalvány adható, legfeljebb az Szja tv. 1. sz. mellékletének pontjában megjelölt mértékben. 8.8 Az intézmény szakembereinek munkarendje A szakemberek napi munkarendjével kapcsolatos általános előírások A szakemberek napi munkarendjét, a helyettesítési rendet a vezető állapítja meg a szakemberek órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a szakemberek a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. A szakember köteles 15 perccel foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. A szakemberek a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 8 00 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy megbízott nevelőtestületi tagnak. Egyéb esetben a szakember a vezetőtől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a foglalkozás elhagyására. A foglalkozások elcserélését az igazgató engedélyezi. A szakemberek számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja.

20 20 A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés elve. A szakemberek munkaidejének nyilvántartási rendje A hatályos jogszabályok alapján a speciális szakemberek munkaideje az intézmény által elrendelt intézményen belüli és kívüli órákból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatokból áll. Az intézmény vezetője a szakemberek számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidőnyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható. Ebben az esetben a munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők: A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot a mindenkor hatályos jogszabályi előírások követésével a vezető készíti el. A szakemberekhez való eljuttatása az intézmény feladata. Minden szakember köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidőnyilvántartó lapját. A hónap utolsó napján az összesített, aláírt nyilvántartó papírokat a vezető által meghatározott helyen (dossziéban) kell elhelyezni. A heti kötelező óraszám minden pedagógus számára 21 óra, amelyet egyéni órabeosztás szerint teljesítenek. Munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi munkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidő összegzésénél általában 40 órának kell kijönnie. A Mt. szerint biztosítanunk kell azonban 20 perc munkaszünetet minden kollégának, aki munkakezdésétől legalább 6 órát munkában tölt. Ebben az esetben a napi 20 perc munkaszünet (általában ebédidő) kiadás és igénybe vétele (bejegyzése) kötelező. A vezetett munkaidő-nyilvántartás elfogadását az intézmény vezetője aláírásával jelzi. Kéthavi tanítási időkeret: A Ktv. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 6. pontja új munkaszervezési módszert határozott meg szeptember 1-jei hatállyal, a kéthavi tanítási időkeret kialakításának kötelezettségével. A tanítási időkeretet a következők szerint kell megállapítani: a két hónapra jutó tanítási napok számát meg kell szorozni a pedagógus munkakörre megállapított kötelező óraszám 1/5-vel. A tanítási időkeretet az adott tanítási napra a pedagógus kötelező órájának terhére tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely az Mt ának (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira, a keresőképtelenség időtartamára esik.

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Telefon: 525-271 Pedagógiai Szakszolgálati Intézet Fax: 525-271

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Telefon: 525-271 Pedagógiai Szakszolgálati Intézet Fax: 525-271 Telefon: 525-271 Fax: 525-271 Edelény e-mail: Bányász út 2. nevtaned@vipmail.hu 3780 Készítette: Kerekes Imréné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember 01. 2 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

I. Az intézet működési rendje

I. Az intézet működési rendje A Békés Megyei Pedagógiai Intézet működési rendje I. Az intézet működési rendje 1. Az intézet gazdálkodása Az intézet gazdálkodási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben