STRANICA S PODACIMA O SIGURNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRANICA S PODACIMA O SIGURNOSTI"

Átírás

1 ODJELJAK 1: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU/PODUZEĆU 1.1 Identifikacija proizvoda Ime Proizvoda Zaštitna Imena Kémiai Elnevezése CAS br EINECS br REACH Registracijski br Preporučena upotreba kemikalije i ograničenja za upotrebu Identificirane Upotrebe Celatom FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 Celatom FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW- 60, FW-70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 kalcinirano Korišteno kao nosač, izvor silicijevog dioksida ili kao funkcionalni aditiv za boju, kozmetiku, plastiku, gumu ili druge prijmjene. Uporaba kao filtarsko pomoćno sredstvo u industrijskim okruženjima. Scenarij izloženosti Ne. Stranica: 1 Proizvodnja fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - 10 natrijevog karbonata 2 Uporaba kao filtarsko pomoćno sredstvo u industrijskim 13 okruženjima 3 Industrijska, profesionalna i privatna uporaba tvari ili smjesa koje sadrže tvar 16 Upotrebe Koji Nisu Savjetovane Sve osim prethodno navedenog. 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosnotehnički list Proizvođač EP Minerals, LLC 9785 Gateway Drive Reno, Nevada SAD Telefon Faks E-pošta (kompetentna osoba) Uvoznik EP Minerals Europe GmbH & Co, KG Rehrhofer Weg 115 D-29633, Munster, Njemačka Telefon Faks E-pošta (kompetentna osoba) 1.4 Broj Telefona u Slučaju Nužde Europa: (08:00 17:00 CET) Jezici: Engleski, francuski i njemački SAD: (08:00 17:00 PST) ODJELJAK 2: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese Ovaj proizvod sadrži kristobalit (finu frakciju) na: < 1% Ovisno o vrsti rukovanja i uporabi (npr. mljevenje, sušenje) može doći do stvaranja fina frakcija čestica kristalnog silicijevog dioksida koji se prenosi zrakom. Produženo i/ili znatno udisanje fina frakcija čestica kristalnog silicijevog Stranica: 1 od 19

2 dioksida može uzrokovati plućnu fibrozu, koja se često naziva silikoza. Glavni simptomi silikoze su kašalj i nedostatak zraka. Potrebno je nadzirati i kontrolirati profesionalno izlaganje fina frakcija česticama kristalnog silicijevog dioksida Propis (EC) br. 1272/2008 (CLP) Nije razvrstano kao opasno za isporuku/uporabu. 2.2 Elementi označivanja Prema propisu (EC) Br. 1272/2008 (CLP) Ime Proizvoda Celatom FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW- 70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 Sadrži: Dijatomejska zemlja,fluksno kalcinirano (Dijatomejska zemlja ) (< 1% Kristalno silicijevog dioksida Kristobalit (Prašina koja se može disati)) Piktogram(i) Opasnosti Signalne Rijeei Izjave Opasnosti Predostrožnosti Izjavu (e) Nikoje dodijeljeno. Nikoje dodijeljeno. Nikoje dodijeljeno. Nikoje dodijeljeno. 2.3 Ostale opasnosti Nijedno ODJELJAK 3: SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA 3.1 Tvari EZ Razvrstavanje Propis (EC) br. 1272/2008 (CLP) Kemijski identitet tvari %W/W CAS br. EC br. Dijatomejska zemlja, Fluksno kalcinirano (Dijatomejska zemlja ) otprilike Sadrži: Kristobalit (Prašina koja se može disati), <1 % fine frakcije kristalnog silicijevog dioksida prema izračunu SWeRF < Smjese - Nije primjenjivo. ODJELJAK 4: MJERE PRVE POMOĆI 4.1 Opis mjera prve pomoći Udisanje Dodir s Kožom Dodir s Očima U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga I postaviti u položaj koji olakšava disanje. Ako se razvije nadraživanje očiju i ne prestaje, potražite liječničku pomoć. Ispušite nos kako biste uklonili prašinu. Uklonite odjeću i temeljito operite prije upotrebe. Operite oštećenu kožu sa sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Isperite oči vodom najmanje 15 minuta dok kapke pridržavate otvorenima. Potražite liječničku pomoć ako se nadraživanje očiju razvije ili ne prestaje. Isprati usta. Dajte obilnu količinu vode za piće. Potražite liječničku pomoć. Gutanje 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni Produljena i/ili znatna izloženost prašini koja sadržava fina frakcija čestice kristalnog silicijevog dioksida može uzrokovati silikozu, nodularnu plućnu fibrozu uzrokovanu izlaganjem pluća finim respirabilnim česticma kristalnog silicijevog dioksida. Akutno udisanje može uzrokovati suhoću nazalnog prolaza i zagušenje pluća, kašalj te opće nadraživanje grla. Potrebno je izbjegavati kronično udisanje prašine. Može prouzročiti nadraženost dišnog sustava. 4.3 Hitna liječnička pomoć i posebna obrada Vjerojatno neće biti potrebno, ali ako neophodno, obradite simptomatički. Nema posebnog protuotrova. Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj Stranica: 2 od 19

3 koji olakšava disanje. ODJELJAK 5: MJERE GAŠENJA POŽARA 5.1 Sredstva za gašenje Megfelelő Oltó Közeg Nezapaljivo. Ugasite s ugljičnim dioksidom, suhom kemikalijom, pjenom ili vodenom prašinom. Kao što je odgovarajuće za okolnu vatru. Neprikladna sredstva za gašenje Nijedno. 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese Nezapaljivo, Negorivo, Nije eksplozivno. 5.3 Savjeti za gasitelje požara Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti. Vatrogasci moraju koristiti potpunu zaštitnu odjeću, uključujući samostalne uređaje za disanje. ODJELJAK 6: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti Osigurajte primjereno prozračivanje. Izbjegavajte stvaranje prašine. Ne udišite prašinu. Koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, izbjegavati izravan kontakt. Nosite prikladnu zaštitnu opremu gdje strojarski uređaji za upravljanje nisu postavljeni ili su neprimjereni. 6.2 Mjere zaštite okoliša Nema posebnih zahtjeva. 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje Skupiti prosute tvari u spremnike, ako je moguće prvo navlažiti kako bi se spriječilo prašenje. Koristiti usisnu opremu za prikupljanje izlivenih materijala, ovisno o praktičnosti. Premjestite u posudu za otpad. 6.4 Uputa na druge odjeljke Vidi Odlomak: 8, 13 ODJELJAK 7: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje Pažljivo rukujte zapakiranim proizvodima kako biste spriječili slučajno prsnuće. Ako Vam je potreban savjet o tehnikama sigurnog rukovanja, molimo kontaktirajte svojeg dobavljača ili provjerite Vodič za dobru praksu iz odjeljka 16.. Izbjegavajte stvaranje prašine. U slueaju nezadovoljavajuaeg prozraeivanja koristiti opremu za disanje.ne udišite prašinu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/ zaštitu za lice. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Operite ruke prije pauze i nakon rada. 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti Rok pohrane Inkompatibilni materijali 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Vidi Odlomak: 1.2 Zasićenosti u atmosferi trebaju se smanjiti na najmanju moguću mjeru te održavati što je niže razumno primjenjivo ispod granice profesionalne izloženosti. Stabilno pod uobičajenim uvjetima. Skladištiti na suhom mjestu. Keep away from: Fluorovodična kiselina ODJELJAK 8: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA 8.1 Nadzorni parametri Granice Profesionalne Izloženosti Nije ustanovljeno. Bilješka: Za ekvivalentna ograničenja u drugim državama, molimo konzultirajte nadležnu ustanovu za profesionalnu higijenu ili lokalno regulatorno tijelo Biološka granična vrijednost Nije ustanovljeno PNEC-ovi i DNEL-ovi Dijatomejska zemlja (Dijatomejska zemlja ): Nije štetno za vodene organizme. Nerastopljivo u vodi. Na ovoj osnovi nisu izvedene predviđene koncentracije bez učinka za vodeni medij. Dijatomejska zemlja (Kieselguhr) DNELs Oralna Udisanje Dermalni Industriji - Dugotrajno - Sustavni učinci mg/m3 - Stranica: 3 od 19

4 Potrošač - Dugotrajno - Sustavni učinci 18.7 mg/kg KW/dan 0.05 mg/m3-8.2 Nadzor nad izloženošću Odgovarajući upravljački uređaji Osigurajte primjereno prozračivanje. Atmosferske razine trebaju se nadzirati u skladu s granicom profesionalne izloženosti. Izbjegavajte stvaranje prašine Osobne mjere zaštite npr. osobna zaštitna oprema Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Izbjegavajte dodir s kožom i očima. Ne udišite prašinu. Zaštita očiju/lica Koristiti zaštitu za oči s bočnom zaštitom (EN166). Zaštita kože Upotrijebiti za izoliranje kože prije rukovanja ovim proizvodom. Nosite prikladne rukavice ako je produljeni dodir s kožom vjerojatan - Koristiti postojane rukavice (EN374). Nepodesni materijali za rukavice Zaštita dišnogs ustava Atmosferske razine trebaju se nadzirati u skladu s granicom profesionalne izloženosti. U slueaju nezadovoljavajuaeg prozraeivanja koristiti opremu za disanje. Preporučljivo: Polu-maska za lice (DIN EN 140), Vrsta filtra P2/P3 učinkovitost od minimalno 90% Toplinske opasnosti Nije primjenjivo Nadzor nad Izloženošću Okoliša Izbjegavajte raspršivanje vjetrom. ODJELJAK 9: FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima Izgled Svijetlo ružièaste do bijelog praha Miris Bez mirisa Prag mirisa Nije raspoloživo. ph (10% Suspenzija) 10 Talište/ledište Nije primjenjivo. Početna točka vrenja i područje vrenja Raspada se ispod vrelišta na ( C): >1300 C Plamište Nezapaljivo. Brzina isparavanja Nije primjenjivo. Zapaljivost (kruta tvar, plin) Nezapaljivo. Gornja/donja granica zapaljivosti odnosno granice Nezapaljivo. eksplozivnosti Tlak pare Nije primjenjivo. Gustoća pare Nije primjenjivo. Relativna gustoća 2.3 g/cm 3 (H 2O = 1) Topljivost(i) <1% Voda Rastopljivo u: Fluorovodična kiselina Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda Nije raspoloživo. Temperatura samozapaljenja Nije primjenjivo Temperatura raspada Nije raspoloživo. Viskoznost Nije primjenjivo, Kruto. Eksplozivna svojstva Nije eksplozivno. Oksidirajuća svojstva Nije oksidirajuće. 9.2 Ostale informacije Nijedno. ODJELJAK 10: STABILNOST I REAKTIVNOST 10.1 Reaktivnost Stabilno pod uobičajenim uvjetima. Stranica: 4 od 19

5 10.2 Kemijska stabilnost Stabilno pod uobičajenim uvjetima Mogućnost opasnih reakcija Stabilno pod uobičajenim uvjetima Uvjeti koje treba izbjegavati Izbjegavajte dodir s: Fluorovodična kiselina. Ne ostavljajte u zatvorenim prostorima kada je pomiješano s vrlo zapaljivim materijalom budući da tijekom dužeg vremenskog razdoblja može doći do stvaranja topline te zapaljenja zapaljivog materijala Inkompatibilni materijali Reagira žestoko s - Fluorovodična kiselina 10.6 Opasni proizvodi raspada Nisu poznati opasni proizvodi raspadanja. ODJELJAK 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 11.1 Informacije o toksikološkim učincima Akutna toksičnost Gutanje Udisanje Dodir s Kožom Dodir s Očima Nagrizanje/nadraživanje kože Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju Preosjetljivost dišnih organa ili kože Mutageni učinak na spolne stanice Karcinogenost Reproduktivna toksičnost TCO jednokratno izlaganje TCO ponavljano izlaganje Opasnost od aspiracije 11.2 Ostale informacije Produljena i/ili znatna izloženost prašini koja sadržava fina frakcija čestice kristalnog silicijevog dioksida može uzrokovati silikozu, nodularnu plućnu fibrozu uzrokovanu izlaganjem pluća finim respirabilnim česticma kristalnog silicijevog dioksida godine, Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) zaključila je da kristalni silicijev dioksid koji se udiše iz izvora na mjestu obavljanja rada može kod ljudi uzrokovati rak pluća (karcinogen kategorije 1. za ljude ). Ipak, agencija je naglasila da ne treba optuživati sve industrijske okolnosti kao ni sve vrste kristalnog silicijevog dioksida. (Monografije IARC-a o procjeni karcinogenih opasnosti kemikalija za ljude, silicijev dioksid, silikatna prašina i organska vlakna, 1997., svezak 68, IARC, Lyon, Francuska.) godine, u seriji 100 Monografija, IARC je potvrdio svoje razvrstavanje silikatne prašine, kristalina, u obliku kvarca i kristalobalita (Monografije IARC-a, svezak 100 C, 2012.). U lipnju 2003., Znanstveni odbor EU-a za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (SCOEL) zaključio je da je kod ljudi silikoza glavni učinak udisanja fina frakcija čestica kristalne silikatne prašine. Postoji dovoljno informacija kako bi se zaključilo da je relativni rizik od raka pluća povećan kod osoba oboljelih od silikoze (a, po svemu sudeći, ne kod radnika koji nisu oboljeli od silikoze, izloženih silikatnoj prašini u kamenolomima i keramičkoj industriji). Stoga će prevencija obolijevanja od silikoze također smanjiti rizik od raka (SCOEL SUM Dok 94-konačni, lipanj 2003.). Dakle, postoji mnogo dokaza kojima se podupire činjenica da je povećani rizik od raka moguće ograničiti na osobe već oboljele od silikoze. Zaštitu radnika od silikoze trebalo bi osigurati poštujući postojeća regulatorna ograničenja profesionalne izloženosti te provedbom dodatnih mjera za upravljanje rizicima tamo gdje je to potrebno. (vidjeti 16. odjeljak u nastavku). ODJELJAK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE 12.1 Toksičnost Nije razvrstano kao morski zagađivač Postojanost i razgradivost Nije primjenjivo Bioakumulacijski potencijal Proizvod nema potencijal za bioakumulaciju. Neki organizmi akumuliraju Stranica: 5 od 19

6 Si(OH) Pokretljivost u tlu Predviđeno je da proizvod ima nisku pokretnost u tlu Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vpvb Ovaj proizvod je anorganska tvar i ne ispunjava kriterije za perzistentne, bioakumulativne i toksične tvari (PB)T ili vrlo perzistentne i vrlo bioakumulativne tvari (vpvb) u skladu s dodatkom XIII Uredbe REACH Ostali štetni učinci Nikoje poznato. ODJELJAK 13: ZBRINJAVANJE 13.1 Metode obrade otpada Odbaciti prazne spremnike i otpade na siguran način. Odbaciti sadržaj sukladno lokalnim, državnim ili nacionalnim zakonima Kiegészítő Információ Otpadno pakiranje: Ukloniti cjelokupno pakiranje radi prerade ili odbacivanja. Prije recikliranja provjerite je li pakiranje potpuno prazno. Informirajte potrošača i mogućim opasnostima nečistog praznog pakiranja za recikliranje ili odbacivanje. ODJELJAK 14: INFORMACIJE O PRIJEVOZU Nije razvrstano prema Ujedinjenim Narodima "Preporuke za Prijevoz Opasne Robe" ADR/RID / IMDG / ICAO/IATA 14.1 UN broj Nije primjenjivo Ispravno otpremno ime UN ( Proper Shipping Name ) Nije primjenjivo Prijevozni razred(i) opasnosti Nije primjenjivo Skupina pakiranja Nije primjenjivo Opasnosti za okoliš Nije razvrstano kao morski zagađivač Posebne mjere opreza za korisnika Nije primjenjivo Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Dijatomejska zemlja, Nikakve posebne mjere nisu potrebne. Konvenciji MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC 14.8 Kiegészítő információ Nijedno. ODJELJAK 15: INFORMACIJE O PROPISIMA 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu EU propisi Ovlaštenja i/ili Ogranieenja Za Upotrebu Nijedno Nacionalni propisi Njemačka Klasa ugrožavanja vode: Ocjenjivanje Kemijske Sigurnosti Podliježe registraciji prema Uredbi REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija), Provedena je procjena kemijske sigurnosti prema uredbi REACH. ODJELJAK 16: OSTALE INFORMACIJE Slijedeći dijelovi sadrže promjene ili nove izjave: Reference: Postojeći sigurnosno-tehnički list, Postojeća registracija ECHA za Dijatomejska zemlja (Dijatomejska zemlja ), Fluksno kalcinirana soda (CAS# ). Savjet za obuku: Radnike je potrebno informirati o prisutnosti kristalnog silicijevog dioksida te ih obučiti za pravilno korištenje i rukovanje ovim proizvodom u skladu s važećim propisima. Sporazum o zaštiti zdravlja radnika pravilnim rukovanjem i uporabom kristalnog silicijevog dioksida i proizvoda koji ga sadržavaju temeljen na višesektorskom socijalnom dijalogu potpisan je 25. travnja Ovaj autonomni sporazum za koji je osigurana financijska pomoć Europske komisije temelji se na Vodiču za dobru praksu. Zahtjevi iz Sporazuma stupili su na snagu 25. listopada Sporazum je objavljen u Službenom listu Europske unije (2006/C 279/02). Tekst Sporazuma i njegovih dodataka, uključujući Vodič za dobru praksu, dostupni su na mrežnoj stranici te pružaju korisne informacije i smjernice za rukovanje proizvodima koji sadržavaju fina frakcija čestice kristalnog silicijevog dioksida. Literaturu na zahtjev osigurava Europsko udruženje proizvođača industrijskog silicijevog dioksida (EUROSIL). Rječnik Stranica: 6 od 19

7 LTEL STEL DNEL PNEC PBT vpvb OECD SCOEL IARC SWeRF Granica Dugotrajnog Izlaganja Granica Kratkotrajnog Izlaganja Izračunata razina koja nema učinka Predviđena koncentracija koja nema učinka PBT: Postojano, Bioakumulacijsko i Toksično vpvt: vrlo Postojano i vrlo Toksično Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Znanstveni odbor EU-a za ograničenja profesionalne izloženosti Međunarodna agencija za istraživanje raka Finafrakcija mjerena veličinom Odricanje od odgovornosti Vjerujemo da je informacija sadržana u ovoj publikaciji ili je na neki drugi način dostavljena korisniku, točna i dana je u dobroj namjeri, ali korisnici sami trebaju utvrditi prikladnost proizvoda njihovoj određenoj svrsi. EP Minerals, LLC ne daje jamstvo prikladnosti proizvoda za bilo koju određenu svrhu, odnosno isključena je bilo koja vrsta jamstva ili kondicije (statutarne ili druge), osim ukoliko zakon propisuje prikladnost proizvoda za određene svrhe. EP Minerals, LLC ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje (osim onog koje proizlazi iz smrti ili tjelesne povrede zbog neispravnog proizvoda, ako se dokaže), koja proizlazi iz oslanjanja na ovu informaciju. Ne može se preuzeti sloboda prema Patentima, autorskom pravu i dizajnu. Dodatak proširenom Sigurnosno-tehničkom listu (esds) Sljedeći scenariji razrađeni su u Izvješću o kemijskoj sigurnosti za Fina kristobalitna frakcija fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - natrijevog karbonata, kao dio dokumentacije za registraciju propisane Uredbom EU-a REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija): Scenario izloženosti 1 Scenario izloženosti 2 Scenario izloženosti 3 Proizvodnja fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - natrijevog karbonata Uporaba kao filtarsko pomoćno sredstvo u industrijskim okruženjima Industrijska, profesionalna i privatna uporaba tvari ili smjesa koje sadrže tvar Stranica: 7 od 19

8 Fina kristobalitna frakcija fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - natrijevog karbonata< 1% CAS br EZ-br Sažetak parametara Physical parameters Talište/ledište > 450 C Koeficijent Dijeljenja (log K OW) Nije primjenjivo Topljivost (Voda) (mg/l) C Molekularna težina Biorazgradivost Metode određivanja biološke razgradivosti ne mogu se primijeniti na anorganske supstance. Ljudsko zdravlje (DNEL) Posloprimac Kratkotrajno Dugotrajno Udisanje (mg/m3) Dodir s kožom (mg/kg KW/dan) Udisanje (mg/m3) Dodir s kožom (mg/kg KW/dan) 0.05 mg/m3 Nije određeno Nije određeno Nije određeno Udisanje (mg/m3) 0.05 mg/m3 Potrošač Dodir s kožom (mg/kg KW/dan) Nije određeno Gutanja (mg/kg KW/dan) 3.5 mg/kg KW/dan Environmental Parameters (PNECs) Scenarij izloženosti PEC Okoliš Prihvatljiv najgori slučaj PNEC STP ES1 Proizvodnja fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - natrijevog karbonata ES2 Uporaba kao filtarsko pomoćno sredstvo u industrijskim okruženjima 3.87 mg/l 100 mg/l ES3 Industrijska, profesionalna i privatna uporaba tvari ili smjesa koje sadrže tvar mg/l 100 mg/l Stranica: 8 od 19

9 Sadržaj Broj ES Naslov Stranica: Scenario izloženosti 1 Proizvodnja fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - natrijevog karbonata 10 Scenario izloženosti 2 Uporaba kao filtarsko pomoćno sredstvo u industrijskim okruženjima 13 Scenario izloženosti 3 Industrijska, profesionalna i privatna uporaba tvari ili smjesa koje sadrže tvar 16 Priloženi scenariji PROC Codes PROC1 Upotreba u zatvorenom procesu, nema vjerojatnosti izlaganja PROC2 Upotreba u zatvorenom i neprekinutom procesu s povremenim i kontroliranim izlaganjem PROC3 Upotreba u zatvorenom serijskom procesu (sinteza ili formulacija) PROC4 Upotreba seriji i ostalim procesima (sinteza) gdje raste mogućnost za izlaganjem PROC5 Miješanje ili spajanje u serijskom procesu za formuliranje pripravaka i predmeta (više koraka i/ili značajan kontakt) PROC7 Industrijsko prskanje PROC8a Prijenos tvari ili pripravka (punjenje/pražnjenje) iz/u posuda / velikih spremnika u nenamjenskim objektima PROC8b Prijenos tvari ili pripravka (punjenje/pražnjenje) iz/u posuda / velikih spremnika u namjenskim objektima PROC9 Prijenos tvari ili pripravka u male spremnike (namjenske linije punjenja, uključujući vaganje) PROC10 Primjena valjkom ili četkom PROC11 Ne-industrijsko prskanje PROC13 Obrada predmeta umakanjem i izlijevanjem PROC15 Upotreba kao laboratorijskog reagensa PROC19 Ručno miješanje uz intimni kontakt i dostupna je samo PPE Stranica: 9 od 19

10 Scenarij izloženosti 1 Proizvodnja fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - natrijevog karbonata 1.0 Priloženi scenariji Područja uporabe SU Kategorija procesa [PROC] Kategorija kemijskih proizvoda [PC] Kategorije predmeta [AC] Kategorije ispuštanja u okoliš [ERC] Specifične kategorije ispuštanja u okoliš SPERC SU3 Industrijske upotrebe: Upotreba tvari u izvornom obliku ili za pripravke na industrijskim lokacijama PROC2 Upotreba u zatvorenom i neprekinutom procesu s povremenim i kontroliranim izlaganjem PROC3 Upotreba u zatvorenom serijskom procesu (sinteza ili formulacija) PROC4 Upotreba seriji i ostalim procesima (sinteza) gdje raste mogućnost za izlaganjem PROC8b Prijenos tvari ili pripravka (punjenje/pražnjenje) iz/u posuda / velikih spremnika u namjenskim objektima PROC9 Prijenos tvari ili pripravka u male spremnike (namjenske linije punjenja, uključujući vaganje) PC0 Ostalo Upijajuća sredstva, Materijal za punjenje PC14 Proizvodi za obradu metalne površine, uključujući proizvode za galvaniziranje i elektroforezu Nije primjenjivo ERC1 Proizvodnja tvari Nije primjenjivo 2.0 Uvjeti rada i mjere upravljanja rizikom 2.1 Kontrola izloženosti radnika Karakteristike proizvoda Fizički oblik proizvoda Bijelo/Bež Prah Koncentracija tvari u proizvodu Obuhvaća koncentracije do 100% Ljudski faktor neovisno o upravljanju rizikom Moguće područje izloženosti Učestalost i trajanje korišćenja Trajanje izloženosti po danu Obuhvaća dnevnu izloženost do 8 sati (ako nije drukčije navedeno). Trajanje izloženosti tjedno Obuhvaća frekvenciju do: 5 Dana tjedno. ostali uvjeti upotrebe koji utječu na izloženost zaposlenika područje primjene Svi doprinoseći scenariji Unutar karakteristike okružja Opće mjere za sve aktivnosti Polazi se od provedbe prikladnog standarda za higijenu rada. Upotrebljava se kod temperature koja od temperature okoline nije viša od 20 C (ako nije drukčije navedeno). Ne udišite prašinu. Izbjegavajte stvaranje prašine. Odmah ukloniti rasutu količinu. Nakon dodira s kožom odmah oprati s puno: Voda. Osigurajte osnovnu obuku zaposlenika kako bi se izloženost spriječila/svela na najmanju moguću mjeru. Organizacijske mjere Svi doprinoseći scenariji Tehnički uvjeti upotrebe PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19 PROC1, PROC2, PROC3 Kontrolirati potencijalnu izloženost mjerama kao što su kontejnizirani i zatvoreni sustavi, stručno postavljena i održavana oprema i zadovoljavajući standard zraćenja. Isključiti sustave i isprazniti cijevi prije nego se otvori uređaj. Ako je moguće, opremu prije radova na održavanju isključiti i isprati. Ako postoji potencijal izloženosti: Osigurati da je kvalificirano osoblje informirano o vrsti izloženosti i o osnovnim metodama svođenja izloženosti na minimum; Osigurati da je na raspolaganju prikladna osobna zaštitna oprema; Sukladno zakonskim propisima sakupiti rasute količine i zbrinuti otpatke; kontrolirati učinkovitost nadzora; potrebno razmisliti o kontroli zdravlja; mjere korekcije identificirati i upotrijebiti. Potrebno je lokalno prozračivanje ispuha. Koristiti u zatvorenim sustavima. Potrebno je lokalno prozračivanje ispuha. Mjere za upravljanje rizicima vezane uz ljudsko zdravlje Polu-maska za lice (DIN EN 140), Vrsta filtra P2/P3 učinkovitost od PROC4, PROC8b, PROC9 Zaštita dišnogs ustava minimalno 90% PROC2, PROC3 Nikakve posebne mjere nisu potrebne. Ruka i/ili Zaštita kože Svi doprinoseći scenariji Koristiti postojane rukavice (EN374). Nositi prikladan kombinezon kako bi se izbjegla izloženost kože. Zaštita Očiju Svi doprinoseći scenariji Koristiti zaštitu za oči s bočnom zaštitom (EN166). ostali uvjeti upotrebe koji utječu na izloženost zaposlenika Polazi se od provedbe prikladnog standarda za higijenu rada. 2.2 Kontrola izloženosti okoliša upotrijebljene količine Regionalno upotrijebljen udio EU tonaže: Regionalno korištena količina (tona/god.): Ne smatra se da utječe na izloženost kao takvu za ovaj scenarij Stranica: 10 od 19

11 Lokalno upotrijebljen dio regionalne tonaže: tona/godišnje godišnja tonaža po lokaciji (tona/god.): Maksimalna dnevna lokalna tonaža (kg/dan): Okolišni faktori na koje ne utječe upravljanje rizikom Brzina toka prikupljene površinske vode (m3/d): (zadano = 18,000) Lokalni faktor razrijeđivanja slatke vode: 10 Lokalni faktor razrijeđivanja morske vode: 100 Radni uvjeti Dani emisije (dani/godina): Udio isparavanja u zrak iz procesa (početno oslobađanje RMMa): Nije predviđen rizik: Očekuju se niske atmosferske koncentracije.. Udio oslobađanja iz procesa u otpadne vode (početno 100 mg/l oslobađanje RMM-a): Udio oslobađanja u tlo iz procesa (početno oslobađanje RMMa): Nije predviđen rizik: Očekuje se niska depozicija.. Tehnički uvjeti i mjere na lokaciji za redukciju i ograničenje izlaza, emisije zraka i izpuštanje u tlo Emisiju zraka ograničiti na tipičnu učinkovitost zadržavanja od. Otpadni plin iz proizvodnih procesa preporučuje se propuštati (%): kroz filtar vrećice, pročistače ili ciklone. Otpadne vode nastale proizvodnjom tvari mogu se obrađivati sedimentacijom Otpadne vode obrađivati na licu mjesta (prije ispuštanja u kako bi se uklonili čvrsti dijelovi tvari. Sedimentacija je vrlo učinkovita uz vodotokove), do tražene čistoće od (%): učinkovitost smanjenja od 99% ili više. pri izlijevanju u kućni uređaj za pročišćavanje vode potrebna je obrada otpadnih voda na licu mjesta s efikasnošću od (%): Otpadne vode nastale proizvodnjom tvari mogu se obrađivati sedimentacijom kako bi se uklonili čvrsti dijelovi tvari. Sedimentacija je vrlo učinkovita uz učinkovitost smanjenja od 99% ili više. Tretirati emisiju u tlo kako bi se osigurala tipična učinkovitost uklanjanja od (%): Bilješka: Na temelju različite uobičajene prakse na različitim lokacijama oprezno se procjenjuju procesi oslobađanja. Organizacijske mjere za izbjegavanje/ograničavanje izlučivanja izvan uređaja Izbjegavati istjecanje nerazrijeđene tvari u lokalne otpadne vode ili ju iz njih ponovno pridobivati. Industrijski mulj ne ispuštati u prirodno tlo. Otpadni mulj bi trebalo spaljivati, čuvati ili preraditi. Uvjeti i mjere što se tiče komunalnih postrojenja za pročišćavanje Veličina komunalne kanalizacije/uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (m3/d) Efektivnost razgradnje (%) Uvjeti i mjere za vanjsku obradu otpada za zbrinjavanje Vrsta otpada Tehnika odlaganja Količine otpuštanja tvari nakon mjera za upravljanje rizicima Postupkom uvjetovano oslobađanje u otpadne vode (mg/l) Maksimalna dozvoljena lokalna tonaža (MSafe) (kg/d): Kruto i Tekuće i Plin Zakopajte na ovlaštenim mjestima za zakopavanje otpada ili spalite pod dozvoljenim uvjetima pod nadzorom. Otpadni plin iz proizvodnih procesa preporučuje se propuštati kroz filtar vrećice, pročistače ili ciklone. < 3.87 mg/l 3. Procjena izloženosti i referentnost izvora 3.1 Predviđanja izloženosti ljudi Procjena izloženosti (metoda/model izračuna) ECETOC TRA 2010 Kategorija procesa [PROC] Trajanje Lokalna ispušna ventilacija Udisanje izloženost udisanjem (mg/m3) Odnos rizika (RCR) PROC1 4 8 Nijedno PROC % PROC % PROC4 < 1 95% PROC5 < 1 95% PROC8a < 1 95% PROC8b < 1 95% PROC9 < 1 95% PROC % PROC19 < 1 95% Stranica: 11 od 19

12 Izloženost se kože ne smatra značajnom. Ne očekuje se pojava oralne izloženosti. 3.2 Predviđanja izloženosti okoliša Procjena izloženosti (metoda/model izračuna) Omjer karakterizacije rizika Obrada otpadne vode Odio za Vodu (Pelagičan) slatkovodni sediment/morski sediment Tla Atmosferski odio Indirektna izloženost ljudima putem okoliša / Sekundarno trovanje EUSES : Nakon sedimentacije, otpadna voda koja se šalje u postrojenje za preradu otpadnih voda sadržava: < 3.87 mg/l. Na ovoj razini nisu uočeni učinci. : Prihvatljiv najgori slučaj lokalne predviđene koncentracije u okolišu su ispod razine bez učinka (3.87 mg/l): 0.387/0.039 mg/l Nije predviđen rizik: Dijatomejska zemlja nastaje prirodno te se smatra prirodnim dijelom ekosustava. Nije predviđen rizik: Očekuje se niska depozicija.. Nije predviđen rizik: Očekuju se niske atmosferske koncentracije.. Tvar ima nisku topivost u vodi te stoga u osnovi nije dostupna organizmima. 4. Upute o evaluaciji za naknadno uključene korisnike Za skaliranje vidi Instrument/alat/metoda za ocjenu izloženosti Ako se preuzmu dodatne mjere upravljanja rizikom/uvjeti rada, korisnici bi trebali osigurati da se rizici ograniče barem na isti nivo. Raspoloživi podaci o opasnostima ne podržavaju nužnost razine DNEL-a za druge učinke na zdravlje. Ostale detalje o skaliranju i kontrolnim tehnologijama sadrži SpERC-Factsheet ( U skladu s preporukama Europske agencije za kemikalije (ECHA), odabran je pristup najgorem slučaju te su odabrane samo najstrože mjere za upravljanje rizicima preporučene za svaki put izloženosti. Posloprimac ECETOC TRA 2010 izloženost okoliša EUSES Stranica: 12 od 19

13 Scenarij izloženosti 2 Uporaba kao filtarsko pomoćno sredstvo u industrijskim okruženjima 1.0 Priloženi scenariji Područja uporabe SU Kategorija procesa [PROC] Kategorija kemijskih proizvoda [PC] Kategorije predmeta [AC] Kategorije ispuštanja u okoliš [ERC] Specifične kategorije ispuštanja u okoliš SPERC SU3 Industrijske upotrebe: Upotreba tvari u izvornom obliku ili za pripravke na industrijskim lokacijama SU4 Proizvodnja prehrambenih proizvoda SU6a Proizvodnja drva i proizvoda od drva SU6b Proizvodnja puple, papira i proizvoda od papira SU8 Proizvodnja kemikalija u skupnim količinama (uključujući proizvode od nafte) SU9 Proizvodnja finih kemikalija SU15 Proizvodnja fabriciranih metalnih proizvoda, izuzev strojeva i opreme SU19 Gradnja i građevinarstvo PROC1 Upotreba u zatvorenom procesu, nema vjerojatnosti izlaganja PROC2 Upotreba u zatvorenom i neprekinutom procesu s povremenim i kontroliranim izlaganjem PROC3 Upotreba u zatvorenom serijskom procesu (sinteza ili formulacija) PROC4 Upotreba seriji i ostalim procesima (sinteza) gdje raste mogućnost za izlaganjem PROC5 Miješanje ili spajanje u serijskom procesu za formuliranje pripravaka i predmeta (više koraka i/ili značajan kontakt) PROC8a Prijenos tvari ili pripravka (punjenje/pražnjenje) iz/u posuda / velikih spremnika u nenamjenskim objektima PROC8b Prijenos tvari ili pripravka (punjenje/pražnjenje) iz/u posuda / velikih spremnika u namjenskim objektima PROC9 Prijenos tvari ili pripravka u male spremnike (namjenske linije punjenja, uključujući vaganje) PROC15 Upotreba kao laboratorijskog reagensa PROC19 Ručno miješanje uz intimni kontakt i dostupna je samo PPE PC0 Ostalo Materijal za filtraciju PC2 Adsorbenti PC14 Proizvodi za obradu metalne površine, uključujući proizvode za galvaniziranje i elektroforezu PC20 Proizvodi poput ph-regulatora, flokulansa, taložnika i sredstava za neutralizaciju PC25 Tekućine za rad s metalima PC35 Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode na osnovi otapala) Nije primjenjivo ERC1 Proizvodnja tvari ERC2 Formulacija pripravka ERC4 Industrijska upotreba pomoći u obradi kod procesa i proizvoda, pri čemu ne postaje dijelom predmeta. ERC6b Industrijska upotreba reaktivnih pomoći pri obradi ERC7 Industrijska upotreba tvari u zatvorenim sustavima Nije primjenjivo 2.0 Uvjeti rada i mjere upravljanja rizikom 2.1 Kontrola izloženosti radnika Karakteristike proizvoda Fizički oblik proizvoda Svijetlo ružièaste do bijelog praha Koncentracija tvari u proizvodu Bijelo/Bež Prah Obuhvaća koncentracije do 100% Ljudski faktor neovisno o upravljanju rizikom Moguće područje izloženosti Učestalost i trajanje korišćenja Trajanje izloženosti po danu Obuhvaća dnevnu izloženost do 8 sati (ako nije drukčije navedeno). Trajanje izloženosti tjedno Obuhvaća frekvenciju do: 5 Dana tjedno. ostali uvjeti upotrebe koji utječu na izloženost zaposlenika područje primjene Svi doprinoseći scenariji Unutar karakteristike okružja Prostorni volumen 50 m3 Brzina ventilacije 0.6 / 1 sat(i) Opće mjere za sve aktivnosti Polazi se od provedbe prikladnog standarda za higijenu rada. Upotrebljava se kod temperature koja od temperature okoline nije viša od 20 C (ako nije drukčije navedeno). Ne udišite prašinu. Izbjegavajte stvaranje prašine. Odmah ukloniti rasutu količinu. Nakon dodira s kožom odmah oprati s puno: Voda. Osigurajte osnovnu obuku zaposlenika kako bi se izloženost spriječila/svela na najmanju moguću mjeru. Organizacijske mjere Kontrolirati potencijalnu izloženost mjerama kao što su kontejnizirani i zatvoreni sustavi, stručno Svi doprinoseći scenariji postavljena i održavana oprema i zadovoljavajući standard zraćenja. Isključiti sustave i isprazniti cijevi prije nego se otvori uređaj. Ako je moguće, opremu prije radova na održavanju isključiti i isprati. Stranica: 13 od 19

14 Tehnički uvjeti upotrebe PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19 PROC2, PROC3 Ako postoji potencijal izloženosti: Osigurati da je kvalificirano osoblje informirano o vrsti izloženosti i o osnovnim metodama svođenja izloženosti na minimum; Osigurati da je na raspolaganju prikladna osobna zaštitna oprema; Sukladno zakonskim propisima sakupiti rasute količine i zbrinuti otpatke; kontrolirati učinkovitost nadzora; potrebno razmisliti o kontroli zdravlja; mjere korekcije identificirati i upotrijebiti. Koristiti uz lokalno prozračivanje ispuha ili zaštitu za disanje. Koristiti u zatvorenim sustavima. Mjere za upravljanje rizicima vezane uz ljudsko zdravlje PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, Zaštita dišnogs ustava PROC15, PROC19 Ruka i/ili Zaštita kože PROC2, PROC3 Svi doprinoseći scenariji Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. Nikakve posebne mjere nisu potrebne. Koristiti postojane rukavice (EN374). Nositi prikladan kombinezon kako bi se izbjegla izloženost kože. Zaštita Očiju Svi doprinoseći scenariji Koristiti zaštitu za oči s bočnom zaštitom (EN166). ostali uvjeti upotrebe koji utječu na izloženost zaposlenika Polazi se od provedbe prikladnog standarda za higijenu rada. 2.2 Kontrola izloženosti okoliša upotrijebljene količine Regionalno upotrijebljen udio EU tonaže: Regionalno korištena količina (tona/god.): Lokalno upotrijebljen dio regionalne tonaže: tona/godišnje godišnja tonaža po lokaciji (tona/god.): Ne smatra se da utječe na izloženost kao takvu za ovaj scenarij Maksimalna dnevna lokalna tonaža (kg/dan): Nije određeno. Okolišni faktori na koje ne utječe upravljanje rizikom Brzina toka prikupljene površinske vode (m3/d): (zadano = 18,000) Lokalni faktor razrijeđivanja slatke vode: 10 Lokalni faktor razrijeđivanja morske vode: 100 Radni uvjeti Dani emisije (dani/godina): Udio isparavanja u zrak iz procesa (početno oslobađanje RMMa): Nije predviđen rizik: Očekuju se niske atmosferske koncentracije.. Udio oslobađanja iz procesa u otpadne vode (početno oslobađanje RMM-a): 100 mg/l Udio oslobađanja u tlo iz procesa (početno oslobađanje RMMa): Nije predviđen rizik: Očekuje se niska depozicija.. Tehnički uvjeti i mjere na lokaciji za redukciju i ograničenje izlaza, emisije zraka i izpuštanje u tlo Emisiju zraka ograničiti na tipičnu učinkovitost zadržavanja od (%):. Otpadni plin iz proizvodnih procesa preporučuje se propuštati kroz filtar vrećice, pročistače ili ciklone. Otpadne vode nastale proizvodnjom tvari mogu se obrađivati sedimentacijom Otpadne vode obrađivati na licu mjesta (prije ispuštanja u kako bi se uklonili čvrsti dijelovi tvari. Sedimentacija je vrlo učinkovita uz vodotokove), do tražene čistoće od (%): učinkovitost smanjenja od 99% ili više. pri izlijevanju u kućni uređaj za pročišćavanje vode potrebna je obrada otpadnih voda na licu mjesta s efikasnošću od (%): Otpadne vode nastale proizvodnjom tvari mogu se obrađivati sedimentacijom kako bi se uklonili čvrsti dijelovi tvari. Sedimentacija je vrlo učinkovita uz učinkovitost smanjenja od 99% ili više. Tretirati emisiju u tlo kako bi se osigurala tipična učinkovitost uklanjanja od (%): Bilješka: Na temelju različite uobičajene prakse na različitim lokacijama oprezno se procjenjuju procesi oslobađanja. Organizacijske mjere za izbjegavanje/ograničavanje izlučivanja izvan uređaja Izbjegavati istjecanje nerazrijeđene tvari u lokalne otpadne vode ili ju iz njih ponovno pridobivati. Industrijski mulj ne ispuštati u prirodno tlo. Otpadni mulj bi trebalo spaljivati, čuvati ili preraditi. Uvjeti i mjere što se tiče komunalnih postrojenja za pročišćavanje Veličina komunalne kanalizacije/uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (m3/d) Efektivnost razgradnje (%) Uvjeti i mjere za vanjsku obradu otpada za zbrinjavanje Vrsta otpada Tehnika odlaganja Količine otpuštanja tvari nakon mjera za upravljanje rizicima Postupkom uvjetovano oslobađanje u otpadne vode (mg/l) Kruto i Tekuće i Plin Zakopajte na ovlaštenim mjestima za zakopavanje otpada ili spalite pod dozvoljenim uvjetima pod nadzorom. Otpadni plin iz proizvodnih procesa preporučuje se propuštati kroz filtar vrećice, pročistače ili ciklone. < 3.87 mg/l Stranica: 14 od 19

15 Maksimalna dozvoljena lokalna tonaža (MSafe) (kg/d): 3. Procjena izloženosti i referentnost izvora 3.1 Predviđanja izloženosti ljudi Procjena izloženosti (metoda/model izračuna) ECETOC TRA 2010 Kategorija procesa [PROC] Trajanje Lokalna ispušna ventilacija izloženost udisanjem (mg/m3) Udisanje Odnos rizika (RCR) PROC2 4 8 Nijedno PROC3 4 8 Nijedno PROC4 4 8 Nijedno PROC5 4 8 Nijedno PROC8a 4 8 Nijedno PROC8b 4 8 Nijedno PROC9 4 8 Nijedno PROC Nijedno PROC19 8 Nijedno Izloženost se kože ne smatra značajnom. Ne očekuje se pojava oralne izloženosti. 3.2 Predviđanja izloženosti okoliša Procjena izloženosti (metoda/model izračuna) Omjer karakterizacije rizika Obrada otpadne vode Odio za Vodu (Pelagičan) slatkovodni sediment/morski sediment Tla Atmosferski odio Indirektna izloženost ljudima putem okoliša / Sekundarno trovanje EUSES : Nakon sedimentacije, otpadna voda koja se šalje u postrojenje za preradu otpadnih voda sadržava: < 3.87 mg/l. Na ovoj razini nisu uočeni učinci. : Prihvatljiv najgori slučaj lokalne predviđene koncentracije u okolišu su ispod razine bez učinka (3.87 mg/l): 0.387/ mg/l Nije predviđen rizik: Dijatomejska zemlja nastaje prirodno te se smatra prirodnim dijelom ekosustava. Nije predviđen rizik: Očekuje se niska depozicija.. Nije predviđen rizik: Očekuju se niske atmosferske koncentracije.. Tvar ima nisku topivost u vodi te stoga u osnovi nije dostupna organizmima. 4. Upute o evaluaciji za naknadno uključene korisnike Za skaliranje vidi Instrument/alat/metoda za ocjenu izloženosti Ako se preuzmu dodatne mjere upravljanja rizikom/uvjeti rada, korisnici bi trebali osigurati da se rizici ograniče barem na isti nivo. Raspoloživi podaci o opasnostima ne podržavaju nužnost razine DNEL-a za druge učinke na zdravlje. Ostale detalje o skaliranju i kontrolnim tehnologijama sadrži SpERC-Factsheet ( U skladu s preporukama Europske agencije za kemikalije (ECHA), odabran je pristup najgorem slučaju te su odabrane samo najstrože mjere za upravljanje rizicima preporučene za svaki put izloženosti. Posloprimac ECETOC TRA 2010 izloženost okoliša EUSES Stranica: 15 od 19

16 Scenarij izloženosti 3 Industrijska, profesionalna i privatna uporaba tvari ili smjesa koje sadrže tvar 1.0 Priloženi scenariji Područja uporabe SU Kategorija procesa [PROC] Kategorija kemijskih proizvoda [PC] Kategorije predmeta [AC] Kategorije ispuštanja u okoliš [ERC] Specifične kategorije ispuštanja u okoliš SPERC SU3 Industrijske upotrebe: Upotreba tvari u izvornom obliku ili za pripravke na industrijskim lokacijama SU21 Potrošačke upotrebe: Privatna kućanstva (= opća javnost = potrošači) SU22 Profesionalne upotrebe: Javna domena (administracija, obrazovanje, zabava, usluge, zanatstvo) PROC2 Upotreba u zatvorenom i neprekinutom procesu s povremenim i kontroliranim izlaganjem PROC3 Upotreba u zatvorenom serijskom procesu (sinteza ili formulacija) PROC4 Upotreba seriji i ostalim procesima (sinteza) gdje raste mogućnost za izlaganjem PROC5 Miješanje ili spajanje u serijskom procesu za formuliranje pripravaka i predmeta (više koraka i/ili značajan kontakt) PROC7 Industrijsko prskanje PROC8a Prijenos tvari ili pripravka (punjenje/pražnjenje) iz/u posuda / velikih spremnika u nenamjenskim objektima PROC10 Primjena valjkom ili četkom PROC11 Ne-industrijsko prskanje PROC13 Obrada predmeta umakanjem i izlijevanjem PROC19 Ručno miješanje uz intimni kontakt i dostupna je samo PPE PC35 Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode na osnovi otapala) PC37 Kemikalije za obradu vode AC10 Predmeti od gume AC13 Predmeti od plastike ERC1 Proizvodnja tvari ERC2 Formulacija pripravka ERC8a Široka disperzivna unutarnja upotreba pomoći pri obradi u otvorenim sustavima ERC8c Široka disperzivna unutarnja upotreba koja rezultira uključivanjem u ili na matricu ERC8d Široka disperzivna vanjska upotreba pomoći pri obradi u otvorenim sustavima ERC8f Široka disperzivna vanjska upotreba koja rezultira uključivanjem u ili na matricu ERC10b Široka disperzivna vanjska upotreba dugotrajnih predmeta i materijala s visokim ili ciljanim ispuštanjem (uključujući abrazivnu obradu) Nije primjenjivo 2.0 Uvjeti rada i mjere upravljanja rizikom 2.1 Kontrola izloženosti radnika Karakteristike proizvoda Fizički oblik proizvoda Kruto i Tekuće Koncentracija tvari u proizvodu Obuhvaća koncentracije do 15% Ljudski faktor neovisno o upravljanju rizikom Moguće područje izloženosti Učestalost i trajanje korišćenja Uporaba premaza i boja koje sadrže fluksno kalciniranu dijatomejsku zemlju - natrijev karbonat Uporaba fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje Trajanje izloženosti - natrijevog karbonata za filtriranje vode Uporaba sredstava za čišćenje koja sadrže fluksno kalciniranu dijatomejsku zemlju - natrijev karbonat Uporaba premaza i boja koje sadrže fluksno kalciniranu dijatomejsku zemlju - natrijev karbonat Uporaba fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje Učestalost izloženosti - natrijevog karbonata za filtriranje vode Uporaba sredstava za čišćenje koja sadrže fluksno kalciniranu dijatomejsku zemlju - natrijev karbonat ostali uvjeti upotrebe koji utječu na izloženost zaposlenika područje primjene Svi doprinoseći scenariji Unutar 4 8 sati 1 sat/dani Profesionalna: 60 min/upotreba Potrošač: 20 min/dani 225 dani godišnje Profesionalna: Tjedno Potrošač: Mjesečno Profesionalna: < 8 Upotrebe po danu Potrošač: 1 Upotrebe po danu Stranica: 16 od 19

17 Profesionalna: Uporaba Prostorni 1 m3 premaza i boja koje sadrže volumen fluksno kalciniranu Brzina ventilacije 0.6 / 1 sat(i) dijatomejsku zemlju - Područje 200 cm2 natrijev karbonat oslobađanja karakteristike okružja Prostorni 2.5 m3 volumen Profesionalna upotreba Brzina ventilacije 2 / 1 sat(i) sredstava za pranje ruku Područje 5 m2 oslobađanja Sve ostale uporabe Opće mjere za sve aktivnosti Polazi se od provedbe prikladnog standarda za higijenu rada. Upotrebljava se kod temperature koja od temperature okoline nije viša od 20 C (ako nije drukčije navedeno). Ne udišite prašinu. Izbjegavajte stvaranje prašine. Odmah ukloniti rasutu količinu. Nakon dodira s kožom odmah oprati s puno: Voda. Osigurajte osnovnu obuku zaposlenika kako bi se izloženost spriječila/svela na najmanju moguću mjeru. Organizacijske mjere Kontrolirati potencijalnu izloženost mjerama kao što su kontejnizirani i zatvoreni sustavi, stručno postavljena i održavana oprema i zadovoljavajući standard zraćenja. Isključiti sustave i isprazniti cijevi prije nego se otvori uređaj. Ako je moguće, opremu prije radova na održavanju isključiti i isprati. Ako postoji potencijal izloženosti: Osigurati da je kvalificirano osoblje informirano o vrsti izloženosti i Svi doprinoseći scenariji o osnovnim metodama svođenja izloženosti na minimum; Osigurati da je na raspolaganju prikladna osobna zaštitna oprema; Sukladno zakonskim propisima sakupiti rasute količine i zbrinuti otpatke; kontrolirati učinkovitost nadzora; potrebno razmisliti o kontroli zdravlja; mjere korekcije identificirati i upotrijebiti. Tehnički uvjeti upotrebe Svi doprinoseći scenariji Preporuča se mjesni ispuh. Mjere za upravljanje rizicima vezane uz ljudsko zdravlje Zaštita dišnogs ustava Svi doprinoseći scenariji Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. Ruka i/ili Zaštita kože Svi doprinoseći scenariji Koristiti postojane rukavice (EN374). Nositi prikladan kombinezon kako bi se izbjegla izloženost kože. Zaštita Očiju Svi doprinoseći scenariji Koristiti zaštitu za oči s bočnom zaštitom (EN166). ostali uvjeti upotrebe koji utječu na izloženost zaposlenika Polazi se od provedbe prikladnog standarda za higijenu rada. 2.2 Kontrola izloženosti okoliša upotrijebljene količine Tonaža u EU-u na godišnjoj razini 120, tone Regionalno upotrijebljen udio EU tonaže: 10 % Regionalno korištena količina (tona/god.): 12 tone Lokalno upotrijebljen dio regionalne tonaže: godišnja tonaža po lokaciji (tona/god.): Maksimalna dnevna lokalna tonaža (kg/dan): Okolišni faktori na koje ne utječe upravljanje rizikom Brzina toka prikupljene površinske vode (m3/d): 2000 Lokalni faktor razrijeđivanja slatke vode: 10 Lokalni faktor razrijeđivanja morske vode: 100 Radni uvjeti Dani emisije (dani/godina): 260 Udio isparavanja u zrak iz procesa (početno oslobađanje RMMa): 0 Udio oslobađanja iz procesa u otpadne vode (početno oslobađanje RMM-a): 0.1 Udio oslobađanja u tlo iz procesa (početno oslobađanje RMMa): 0 Tehnički uvjeti i mjere na lokaciji za redukciju i ograničenje izlaza, emisije zraka i izpuštanje u tlo Emisiju zraka ograničiti na tipičnu učinkovitost zadržavanja od (%): Otpadne vode obrađivati na licu mjesta (prije ispuštanja u vodotokove), do tražene čistoće od (%): pri izlijevanju u kućni uređaj za pročišćavanje vode potrebna je obrada otpadnih voda na licu mjesta s efikasnošću od (%): Otpadne vode nastale proizvodnjom tvari mogu se obrađivati sedimentacijom kako bi se uklonili čvrsti dijelovi tvari. Sedimentacija je vrlo učinkovita uz učinkovitost smanjenja od 99% ili više. Otpadne vode nastale proizvodnjom tvari mogu se obrađivati sedimentacijom kako bi se uklonili čvrsti dijelovi tvari. Sedimentacija je vrlo učinkovita uz učinkovitost smanjenja od 99% ili više. Tretirati emisiju u tlo kako bi se osigurala tipična učinkovitost uklanjanja od (%): Bilješka: Na temelju različite uobičajene prakse na različitim lokacijama oprezno se procjenjuju procesi oslobađanja. Nije potrebna obrada otpadne Stranica: 17 od 19

18 vode. Organizacijske mjere za izbjegavanje/ograničavanje izlučivanja izvan uređaja Ispuštanje otpadnog zraka isključivo pomoću odgovarajućih separatora ili pročistača. Izbjegavati istjecanje nerazrijeđene tvari u lokalne otpadne vode ili ju iz njih ponovno pridobivati. Industrijski mulj ne ispuštati u prirodno tlo. Otpadni mulj bi trebalo spaljivati, čuvati ili preraditi. Uvjeti i mjere što se tiče komunalnih postrojenja za pročišćavanje Veličina komunalne kanalizacije/uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (m3/d) Efektivnost razgradnje (%) Uvjeti i mjere za vanjsku obradu otpada za zbrinjavanje Vrsta otpada Tehnika odlaganja Količine otpuštanja tvari nakon mjera za upravljanje rizicima Postupkom uvjetovano oslobađanje u otpadne vode (mg/l) Maksimalna dozvoljena lokalna tonaža (MSafe) (kg/d): Kruto i Tekuće Zakopajte na ovlaštenim mjestima za zakopavanje otpada ili spalite pod dozvoljenim uvjetima pod nadzorom. Vodu od čišćenja ispuštati u otpadne vode ne u male vodotoke mg/l 3. Procjena izloženosti i referentnost izvora 3.1 Predviđanja izloženosti ljudi Procjena izloženosti (metoda/model izračuna) ECETOC TRA 2010 Omjer karakterizacije rizika Udisanje Vrsta Sadržaj Lokalna ispušna Kategorija procesa izloženost udisanjem Trajanje ventilacija [PROC] (mg/m3) Odnos rizika (RCR) Industrijska 10% NO 6 PROC Profesionaln 95% NO 6 PROC11 a Korisnička upotreba Dugotrajno Kratkotrajno izloženost udisanjem (mg/m3) izloženost udisanjem (mg/m3) Odnos rizika (RCR) Uporaba vrlo čvrstih boja Uporaba boja na bazi vode Uporaba boja na bazi otapala Uporaba boja za zidove na bazi vode Boja u spreju (limenke s 37.5 okidačem) - - Boja u spreju (pneumatski raspršivač) - - Materijal za filtraciju Proizvodi za čišćenje Predviđanja izloženosti okoliša Procjena izloženosti (metoda/model izračuna) Omjer karakterizacije rizika Obrada otpadne vode EUSES C STP AMOUNT STP DAYS INHAB WASTEW inhab AMOUNT STP DAYS INHAB WASTEW inhab Količina fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - natrijevog karbonata koja je ispuštena u gradska postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u EU-u na godišnjoj razini (1.2E13 mg/godina (godine), Broj dana ispuštanja (365 Dani//Godina (godine)), Broj stanovnika EU-a (500 milijun stanovnici) Otpadne vode po stanovniku (200 L/dan) Stranica: 18 od 19

19 C STP Koncentracija fluksno kalcinirane dijatomejske zemlje - natrijevog karbonata u gradskom postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (mg/l). Procijenjeno STP Koncentracija (g/l): Odio za Vodu (Pelagičan) slatkovodni sediment/morski sediment Tla Atmosferski odio Sekundarno trovanje Indirektna izloženost ljudima putem okoliša / Sekundarno trovanje 1.2E13 mg C STP L Površinske vode: mg/l morska voda: mg/l Nije predviđen rizik: Dijatomejska zemlja nastaje prirodno te se smatra prirodnim dijelom ekosustava. Nije predviđen rizik: Dijatomejska zemlja nastaje prirodno te se smatra prirodnim dijelom ekosustava. Nije predviđen rizik: Očekuje se niska depozicija.. Nije predviđen rizik: Očekuju se niske atmosferske koncentracije.. Tvar ima nisku topivost u vodi te stoga u osnovi nije dostupna organizmima. 4. Upute o evaluaciji za naknadno uključene korisnike Za skaliranje vidi Instrument/alat/metoda za ocjenu izloženosti Ako se preuzmu dodatne mjere upravljanja rizikom/uvjeti rada, korisnici bi trebali osigurati da se rizici ograniče barem na isti nivo. Raspoloživi podaci o opasnostima ne podržavaju nužnost razine DNEL-a za druge učinke na zdravlje. Ostale detalje o skaliranju i kontrolnim tehnologijama sadrži SpERC-Factsheet ( U skladu s preporukama Europske agencije za kemikalije (ECHA), odabran je pristup najgorem slučaju te su odabrane samo najstrože mjere za upravljanje rizicima preporučene za svaki put izloženosti. Posloprimac ECETOC TRA 2010 / RIVM 2008 Potrošač RIVM 2008 izloženost okoliša EUSES Stranica: 19 od 19