A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja"

Átírás

1 A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1

2 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait Az osztályfőnök feladatai és hatásköre A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja A vizsgaszabályzat hatálya Az értékelés rendje A vizsgatárgyak részei A felvételi eljárás különös szabályai Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése Rendelkezés a felhasználható órakeret 10%-ról A választott kerettanterv feletti óraszám

3 2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A NAT és a kerettantervi szabályozás Fejlesztési területek nevelési célok Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Választható érettségi vizsgatárgyak, felkészítési kötelezettség Emelt és középszintű érettségi vizsgára való felkészítés A középszintű érettségi vizsga témakörei Az érettségi vizsgára bocsátás feltétele Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, a számonkérés követelményei és formái Az iskolai beszámoltatás rendje és követelményei Az értékelés fajtái Az ellenőrzés Az írásbeli beszámoltatás korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartásjegy kialakításának elvei A szorgalomjegy kialakításának elvei A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja Pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek együttnevelése A beszédfogyatékos tanulók együttnevelése Szakmai program Bevezetés Szakmai struktúra Moduláris kifutó képzések Az iskolában folyó kifutó szakmai képzések és azok alapdokumentumai Kifutó szakképzési óratervek Kifutó képzések moduljainak megfeleltetése A 2013/2014- es tanévtől felmenő rendszerben érvényes szakképzési óratervek

4 4 Melléklet Eszköz és felszerelés jegyzék Középszintű érettségi vizsga témakörei Interkulturális Pedagógiai Program Záró rendelkezések

5 1 Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelőmunkánk alapelvei, értékei A nevelés legfontosabb feladata hagyományosan az értékek közvetítése és tanulóink értékorientálása. Így legfőbb célunk és egyben feladatunk a morális értékismeret, értékválasztás és normakövetés megalapozása tan - órai, tanórán és iskolán kívülitevékenységek, nevelő hatások integrálásával az alábbi területekre fókuszálva: a tanulás és a munka szeretetének megerősítése a tudás és a műveltség közvetítésével individuális értékek megerősítése, mint kreativitás, tehetség, önállóság, pozitív életcélok kitűzése a demokrácia értékeinek tisztelete, az egyén és közösség érdekeit egyaránt szem előtt tartó magatartás az általános műveltségen alapuló, más népek hagyományait, kultúráját és szokásait ismerő és tiszteletben tartó, egészséges nemzeti öntudat, hazaszeretet, lokálpatriotizmus általános és alapvető erkölcsi normákat, lelkiismereti szabadságot, érzelmi, akarati és viszonyulásbeli jellemvonásokat befogadó beállítódás, melyek nélkül a testileg-szellemileg egészséges, harmonikus személyiség elképzelhetetlen alkotó és kritikus gondolkodás, szakmaiság megerősítése, etikus gazdasági és társadalmi viselkedés módok közvetítése igény az egészséges életvitelre, a testedzésre, környezetünk megóvására és annak szebbé tételére a közösségi értékek, mint a család, szolidaritás, tolerancia, az alkalmazkodóképesség, nemzetiségi és etnikai csoportok elfogadása, az empátia belső igénnyé válása anyanyelvi örökség ismerete és hagyományaink ápolása Mindezek az értékek jelen vannak iskolánk tantervében, követelmény és értékelő rendszerében, tananyagában valamint a tanulók részére biztosított tevékenységformákban. A hiteles értékközvetítés a hiteles, meggyőző tanári magatartáson alapul. Általános pedagógiai célkitűzéseink: az oktatás ember- és személyiség központú szervezése és megvalósítása az oktatás nevelés folyamatos fejlesztése, a változó világ követelményeihez igazítása a humanista, demokratikus értékek közvetítése diákcentrikusság az oktatási nevelési folyamatban a modern természettudományos és humán műveltség hangsúlyozása az oktató-nevelő munkában széleskörű, a piacon jól használható szakmai ismeretek közvetítése a pedagógusok alkotó közösségének döntéseire épített összehangolt pedagógiai munka a magyar állami közoktatási és szakképzési céloknak és a helyi igényeknek való megfelelés Az általános célok eléréséhez rendelt feladataink: A személyiség tehetség-alapú fejlesztése az ismeretek birtoklására való igény kialakítása a diákokban képességfejlesztés, tehetséggondozás az adottságokhoz igazítottan a kreativitás, a gondolkodás fejlesztésén alapuló ismeretszerzés erősítése korszerű alapműveltség, az európai normáknak megfelelő általános műveltség kialakítása tanulási és önművelési technikák elsajátíttatása sikeres kapcsolattartást biztosító kommunikációs készség kialakítása magyar nyelven és idegen nyelveken 5

6 az információ befogadó, rendszerező és értékelő képességek kiépítése A nevelési-oktatási folyamat időszerűségének megtartása a szakképzésnek a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó rugalmasítása a diákok innovatív képességek erősítése és hasznosítása az oktatási folyamatban a funkcionális tantárgyszemlélet erősítése a pedagógusok körében az európaiság gondolatának szellemiségének megértetése. egészséges lokálpatriotizmus kifejlesztése. A saját és társai életminőségéért felelős emberi szemlélet kialakítása egészséges életszemlélet, életmód, életvitel kialakítása. a környezeti kultúra, a környezetvédelem fontosságának felismertetése a családi életnek, mint harmonikus életlehetőségnek a tudatosítása a hazaszeretet, a modern hazafiság eszményének feltárása a hagyományteremtés, hagyományápolás és hagyománytisztelet kialakítása demokratikus, felelős közösségi magatartás fejlesztése Nevelési eszközök és eljárások Céljaink elérésének érdekében a következő nevelési eszközöket, eljárásokat alkalmazzuk, melyekben a nevelők szakmai autonómiája érvényesül: az ismeretanyag elsajátításában a rendszerességre, alaposságra szoktatás a követelés, a folyamatos ellenőrzés és értékelés révén; a nevelési-oktatási folyamatban a beszélgetés, meggyőzés, a példaadás módszerének alkalmazása; minden tevékenységben a gyakorlás módszere, fontosnak tartjuk a dicséretet, mint az elismerés módszerét, s a büntetést, mint a helyes értékrend ki - alakításának eszközét, a nevelési célból felhasznált tárgy, technikai eszközök megválasztásának is a tanulók sokoldalú fejlesztését kell szolgálniuk. Nincs azonban egyedüli célravezető módszer. Általában nem egy, hanem több módszert, eszközt alkalmazunk egy időben, párhuzamosan, meghatározott összefüggésben mindig szem előtt tartva a gyermekek egyéni képességeit, egyéni személyiségjegyeit. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célunk a gyermekközösségeknek és az egyes tanulók személyiségének fejlesztése. Ehhez olyan iskolai pedagógiai munkára van szükség, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos fóruma is. A személyiségfejlesztés területén célunk kiformálni egy teherbíró, küzdőképes személyiséget, aki alkalmas a társadalom feladatainak maradéktalan teljesítésére, és aki eközben belső harmóniában él önmagával és környezetével. Diákjaink személyiségfejlődése érdekében a következő értékek, motívumok megjelenésére, fejlesztésére fordítunk figyelmet: 6

7 Diákjaink számára olyan körülményeket kell teremteni, amelyben biztosított az egészséges biológiai fejlődésük: megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékok, lehetőség a mozgásra, pihenésre, kellemes hőmérséklet és világítás, tiszta és rendezett környezet, kényelmes berendezés. Helyes egészségügyi szokások kialakítása, mentálhigiénia. Biztonságigény kielégítése - Ennek feltételei: az állandóság (a nevelők személye, napi, heti rend, szokások, szabályok), kiszámíthatóság (kiegyensúlyozott nevelők), a tanulók tájékoztatása mindenről, ami érinti őket. A szeretet szükséglete a valahová tartozás érzése. Törekednünk kell arra, hogy kialakítsuk tanulóinkban az őszinte emberi kapcsolatok iránti igényt. Közeledjünk hozzájuk bizalommal, előítélet mentesen. Célunk az érzelmi gazdagság, érzelmek kifejezése, empátiás készség kialakítása. Érzelmi nevelés, érzelmi intelligencia fejlesztése: érzelmek megnevezése, érzelmeink tudatosítása, kezelése, értelmezése. Az agresszív viselkedés negatív következményeinek tudatosítása. Önbizalom, önértékelés. Figyeljünk neveltjeinkre, az énhatárok tiszteletben tartására. A diákok a kijelölt határokon belül kapjanak önállóságot és szabadságot. Lehetővé tesszük, hogy szabadon döntsenek minden olyan dologban, amelynek felmérésére már képesek, viszont tapasztalják meg döntésük következményeit. Énkép, önismeret. A tudás és megismerés, megértés vágya kognitív funkciók fejlesztése, kreativitás kibontakoztatása, sikerorientált viselkedés. Tanulóinkat arra biztatjuk, hogy maguk próbálják elemezni, összerakni a tényeket, megérteni a világot. A tanulás megtanulása, tanulástechnika, önálló tanulás. Értelmi képességek fejlesztése: érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás, kreativitás. A szépség iránti vágy, a szép, az esztétikum létrehozása, megértése, igénylése és megőrzése. Esztétikai nevelés. A szépség iránti igényt úgy elégítjük ki, hogy igyekszünk a tanulóknak esztétikus, ízléses környezetet biztosítani. Az esztétikai szükséglethez a társadalmilag elfogadott megjelenéssel és viselkedéssel kapcsolatos magatartásminták kapcsolhatók (helyes és szép beszéd, helyes testtartás, érthető magyarázat, esztétikus megjelenés). Az önmegvalósítás igénye. Segítjük tanulóinkat a nekik megfelelő tevékenységi formák megtalálásában, hogy reálisan mérjék fel lehetőségeiket, s a terveiket, vágyaikat ezekhez igazítsák. Támogassuk őket, hogy teljesíthetetlen vágyaikat, törekvéseiket önmaguk és mások számára is értékes cselekvéssé dolgozzák át. Törekszünk a nevelésben arra, hogy neveltjeink igyekezzenek megismerni önmagukat, fejlesszék képességeiket, keressék az önkifejezés, az alkotás számukra legmegfelelőbb formáit. Nagy gondot kell fordítanunk a sikeres pályaválasztás előkészítésére. (kompetens viselkedésre való törekvés, külső, belső kontrollos személyiség) Kommunikációs képességek fejlesztése. Nem tudunk nem kommunikálni, ezért diákjainkat meg kell tanítani a verbális és nonverbális kommunikációs csatornák, jelzések, szimbólumok használatára. Ki kell alakítani az ún. szociális alapkészségeket, a szóbeli és a szavak nélküli kommunikációt, valamint a másik ember érzéseinek, motívumainak, személyiségének észlelését, az ún. szociális percepciót. Törekszünk a kommunikációs gátak leépítésére. Érzelmi intelligencia fejlesztése A szociális kompetencia fejlesztése iskolánkban már évek óta elvárás. Az érzelmi intelligencia jelentősen előmozdítja a tanulás hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, az SNI-s tanulók eredményes szocializációját és iskolai pályafutását, továbbá elősegíti a normál fejlődésmenetű tanulókkal együtt történő oktatását, nevelését. Az innovációt az érzelmi intelligencia területén három fő fejlesztési lehetőség alkalmazásával kívánjuk megvalósítani intézményünkben: vizuális terápia, táblajátékok és drámajátékok által. Mivel úgy gondoljuk, hogy az intelligencia eredményes működéséhez elengedhetetlen az érzelmi intelligencia, ezért célunk elérése érdekében a témát beillesztjük az osztályfőnöki tanmenetekbe. 7

8 Konfliktuskezelés kompromisszumkészség. Az iskola életéből nem küszöbölhetjük ki a konfliktusokat, a nevelés nem képzelhető el konfliktusok nélkül. Pozitív hozzáállással lehetőséget adunk a problémák felszínre kerülésére, megfogalmazására, a helyzet átgondolására, a kapcsolatok új, magasabb szintre emelésére. 1. Szokások kialakítását célzó beidegző módszerek 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása) Közvetlen módszerek - Követelés - Gyakoroltatás - Segítségadás - Ellenőrzés - Ösztönzés - A nevelő személyes példamutatása - Elbeszélés - Tények és jelenségek bemutatása - Műalkotások bemutatása - Magyarázat, beszélgetés - A tanulók önálló elemző munkája Közvetett módszerek - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása - Hagyományok kialakítása - Követelés - Ellenőrzés - Ösztönzés - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - Vita 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai TÉMAKÖRÖK MEGVALÓSÍTÁS SZÍN- TEREI TANÓRÁK 1. Egészségtani alapismeretek Osztályfőnöki óra védőnő, Testnevelés, Biológia 2. Egészséges táplálkozás Osztályfőnöki óra védőnő, Testnevelés, Biológia 3. Mozgás, sport Osztályfőnöki óra, Testnevelés, Biológia 4. Személyi higiénia Osztályfőnöki óra védőnő Testnevelés, Biológia 5. Öltözködés és az egészség Osztályfőnöki óra védőnő Testnevelés, Biológia 6. Fertőző betegségek civilizációs Osztályfőnöki óra védőnő, ártalmak és megelőzésük iskolaorvos, Biológia 7.Az egészségügyi ellátás rendszere, szociálpolitika Magyarorszá- Osztályfőnöki óra Társadalomismeret óra gon 8.Önismeret-fejlesztés, személyiségfejlesztés 9.Problémamegoldó és konfliktuskezelés, készségfejlesztése, Osztályfőnöki óra Osztályfőnöki óra TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉ- GEK Egészség-hét programja Sportkörök, tömegsport, bükki túrák, osztály, illetve tanulmányi kirándulások Önismereti tréning (gyakorlat) Vezeti: védőnő, mentálhigiénikus,iskola pszichológus Egészség-hét programja 9. évfolyam: szituációs játék (gyakorlat) 8

9 kommunikációs technikák elsajátítása, döntéshozatali képesség és kommunikációs készség fejlesztése 10. Stressztűrés, stresszkezelés pozitív életszemlélet elsajátítása 11. Pozitív és negatív érzelmek, hatásuk a testi-lelki egészségre (félelem, szorongás, harag, agresszió esetei és okai) 12. Káros szenvedélyek: alkohol, dohányzás és hatásuk, a kábítószer fogyasztás és következményei tudj nemet mondani! 13. Társválasztás és párválasztás felelőssége, családtervezés 14. Szerelem, partner kapcsolat, szexuális kultúra, szexuálhigiénés ismeretek 15. A szexuális rendellenességek devianciák, homoszexualitás, prostitució 16. A szexuális élet veszélyei születésszabályozás, a nem kívánt terhesség megelőzése 17. Családtípusok, családi nevelés elvei és azok következményei, brutalitás, gyermekbántalmazás 18. Értékek átrendeződése? Értékválság? A felnőtt élet értékei Osztályfőnöki óra Osztályfőnöki óra Osztályfőnöki óra védőnő, Biológia óra Osztályfőnöki óra védőnő, Biológia óra Osztályfőnöki óra védőnő, Biológia óra Osztályfőnöki óra: védőnő, iskolaorvos, Biológia óra Osztályfőnöki óra: védőnő Biológia óra Osztályfőnöki óra Osztályfőnöki óra, Társadalmi ismeretek és etika Egészség-hét programja: évfolyam Beszélgetés gyógyításban résztvevő pszichiáterrel és egy rendőrrel. A-HA Országos Szexuális Mentálhigiénés Felvilágosító Program. 11. évfolyam részére: Szexuális és mentálhigiénés előadások 12. évfolyam részére: Családtervezési ismeretekről előadások Egészség-hét programja: ifjúsági nőgyógyász szakorvos előadása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: ismerjék meg és fel az elsősegélynyújtás fontosságát, ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, ismerjék fel a vészhelyzeteket, tudják az egyes sérülések élettani hátterét és várható következményeit, sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat, ismerjék meg a balesetek típusát, azok háttereit, sajátítsák el: mikor és hogyan kell és lehet mentőt hívni. Cél továbbá, hogy a tanulók készségei az alábbi területeken fejlődjenek: problémafelismerés, gyors és szakszerű cselekvés, embertársaink iránti érzékenység, a bajba jutottakkal szembeni együttérzés. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: az elsősegélynyújtás bemutatása után a gyakoroltatásra kerüljön sor, a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében rendelkezzenek korszerű elsősegély-nyújtási alapismeretekkel. 9

10 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében - az iskola kapcsolatot/együttműködést alakít ki az Országos Mentőszolgálattal, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és az Országos Katasztrófavédelem helyi szervezetével. Intézményen belüli segítők: iskolaorvos, osztályfőnökök, szaktanárok, védőnő, könyvtáros és az iskola valamennyi dolgozója. Iskolán kívüli segítők: család/szülők, háziorvos, Országos Mentőszolgálat, Magyar Vöröskereszt, az Országos Katasztrófavédelem városi szervezete. Tevékenységformák az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításában: 1. Elsősorban a természettudományos tantárgyakba integrálva tanítva, pl. biológia, testnevelés Biológia évfolyam - Tematikai egység: Szívből szívbe nedvkeringés, belső környezet A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Elsősegélynyújtás és újraélesztésben alapszintű gyakorlottság elérése. Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó vérzések, szívműködési zavarok vagy keringésleállás esetén? A leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek tünetei, kialakulásának okai. Kockázatot jelentő élettani jellemzők. Az érrendszer állapota és az életmód közötti összefüggés. Vérzéstípusok és ellátásuk. A fertőtlenítés fontossága. A szívinfarktus előjelei, teendők a felismerés esetén. Az alapvető újraélesztési protokoll. Fejlesztési követelmények: Elsősegély-nyújtási teendők gyakorlása a vizsgált sérülések és rosszullétek esetében (pl. újraélesztés). Testnevelés - Baleseti veszélyek, kockázatok, balesetvédelem. Tematikai egység: Erő és ügyesség - mozgás és testalkat Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: Milyen mozgásszervi sérülések fordulhatnak elő? Hogyan előzhetők meg és milyen elsősegély alkalmazható? Sérülések típusai (rándulás, ficam, szakadás, törés). Alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek. Fejlesztési követelmények: Elsősegélynyújtás különböző típusú mozgásszervi sérülések esetén. Osztályfőnöki órákon 10. évfolyamon az alábbi elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítására kerül sor: - teendők közlekedési balesetek esetén pl. segítségnyújtás motoros-, kerékpáros baleseteknél, - szimulációs bemutató, - Elsősegély-filmek elérhetőség pl. elsosegely.hu magyarul, németül, angolul idegen nyelvi tanórákon is alkalmazható. Tanórán kívüli foglalkozás 10

11 Minden bemutatót szervezünk az Országos Mentőszolgálat és/vagy Országos Katasztrófavédelem helyi szervezeteinek bevonásával. Iskolán kívüli rendezvények Kapcsolódás más intézmény, szervezet programjához 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztés a közösség önmaga általi fejlesztését jelenti. Ennek két alapértéke: a közösség és az együttműködés. Az oktatási intézményben a közösséget mi abban a hétköznapi jelentésében értelmezzük, ahogyan azt az egészséges nyelvérzékkel rendelkező magyar ember: a közösség az egymással tartósan együttműködő személyek érdek- és értékalapú, belátható méretű csoportja. Az együttműködés pedig rendszeres kommunikációt és sokoldalú interakciót jelent, amely a vitát, konfliktusos viszonyt ugyanúgy magában foglalja, mint az egyetértést, a hatékony kooperációt. Iskolánkban a tanulócsoportok működőképes közösséggé fejlődésében sokrétű feladatot és felelősséget vállalnak a pedagógusok, elsősorban az osztályfőnökök, a nevelési igazgatóhelyettes, a diákönkormányzat működését segítő tanár, s természetesen az ODB (osztály diákbizottság) és az IDB (iskolai diákbizottság) tagjai. Célok: Valódi közösség formálása, amely a közös cél érdekében elfogadja a közös értékrendet, és annak keretén belül viselkedni és dolgozni tud. A közösség mint tevékenységi keret segítse a tanuló fejlődését, képességeinek kibontakozását. A társadalmi beilleszkedés, a majdani munkahelyi, illetve tágabb környezethez való alkalmazkodás, A team formákban történő közös tevékenység, együttműködési képesség, Korunk egyre nagyobb elvárása szerint a konstruktív versengés képességének elsajátítását. A közösségformáló tevékenységnek ki kell terjednie az iskolához való kötődés, a hovatartozás érzésének kialakításához is. Feladatok: A társas viselkedés, együttélés szabályszerűségeinek megismertetése, elsajátítása. Ez alapvető feltétele a közösségben kialakuló harmonikus kapcsolatnak. A másik ember iránti tisztelet, társaikkal szembeni tolerancia, segítőkészség, törődés kialakítása. A kölcsönös egymásra figyelés, az értő figyelem technikájának elsajátítása. Az egyéni és a közösségi érdekek összehangolása. Az emberek egyenjogúságának elismerése, előítéletektől mentes szemlélet kialakítása. Kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátítása A demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztése, jogok, kötelességek tudatosítása A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A közösségfejlesztés alappillére a jelenlegi iskolarendszerben az osztályközösség. A közösség formálásában kiemelkedő szerepe van az osztályfőnöknek és az ott tanító tanároknak. Bár a tanulók a tanulási idő legnagyobb részét csoportokban töltik (szakmai csoportok, nyelvi csoportok, csoportbontások, órai csoportos tevékenykedtetési formák, testnevelés órán különböző csapatok alakítás, stb.), mégis szükséges, hogy a nagyobb, gondoskodó csoport- az osztály- részének is tekintsék magukat. A közös tevékenység, a közös feladat és a közösen elért siker közelebb hozza a tanulókat egymáshoz, s közben viselkedéskultúrájuk, érzelmi intelligenciájuk, önértékelésük is fejlődik. Ehhez a pedagógusoknak olyan órai munkaformákat kell előkészíteni, alkalmazni, hogy azok megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez tartozás érzését. Ezeken keresztül nevelje a tanulókat egymás segítésére, a közösség, csoport iránti felelősségre, adjon lehetőséget a reális önértékelés fejlesztésére. Fő feladatainknak tartjuk tehát: 11

12 a helyes közösségi cselekvés fejlesztését példamutatással, megfelelő viselkedési módok bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével; a tanulók önállóságának fejlesztése, pl. osztályfórum, döntsön az osztály - bizonyos pedagógiai helyzetekben, hiszen a kezdeményezéstől megfosztott, elszokott osztály, közösség elveszti kreatív képességeit; a tanulók kezdeményezőkészségének erősítése a szorongásmentes, bizalmon alapuló, oldott órai légkör kialakításával, amely megteremti tanár-diák; diák-diák megfelelő munkakapcsolatát; különböző munkaformák alkalmazása: egységes csoportmunka, differenciált csoportmunka, csoportok közti versenyfeladatok, disputa-szituációk, a kerettávolságot szem előtt tartva (ne legyen személyes érintettség játék és játékos között) drámajátékok, amikor a gyermekeket egy döntési helyzetbe, megoldandó szituációba hozzuk, s így élményszerűen, de még tét nélkül tapasztal meg dolgokat; olyan kollektíva kialakítása, amely összehangolt követelményrendszerrel és nevelési elvekkel folyamatosan megerősíti a kialakuló, majd mindinkább szilárddá váló értékrendet Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai Kötetlenebb szinterei a közösségfejlesztésnek, amelyekhez intenzívebb élmény és érzelem kötődhet: az osztályközösségek rendezvényei, a tanár-diák-szülő találkozó, illetve ennek megszervezése a 9. évfolya - mon, 9. osztályosok avatása a 10. évfolyamon, diákigazgató-választás a 11. évfolyamon, szalagavató, ballagás a 12. évfolyamon. Osztály- illetve szakmai kirándulások szervezése, amelynek tervét az osztályfőnök a diákokkal közösen alakítja ki. A szülőket tájékoztatja erről, hozzájárulásukat kéri az ellenőrzőbe való beírás útján, vagy a szülői értekezleten A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztő szerepe: a közösség iránti felelősségtudat kialakítása, fejlesztése, erősítése; a közösség érdekeit szolgáló, aktivitásra ösztönző programok szervezése; a iskola hagyományok tovább éltetése, esetleg új, hagyományteremtő ötletek megvalósítása. A DÖK- gyűlés a tanulók képviselői készüljenek fel a közszereplésre, tudjanak érvelni, kulturáltan vitázni, kiállni közös érdekeikért A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A szabadidős tevékenységek szervezésének feladata olyan kisebb-nagyobb közösségek, csoportok kialakítása, amelyek hatnak az egész személyiség fejlesztésére és a helyes életmód kialakítására. Ennek lehetőségei iskolánkban: szakkörök, fakultatív felkészítő foglalkozások, iskolai vetélkedők, hagyományok, rendezvények, hangverseny- és színházlátogatások. 1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 12

13 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás célja Tehetséges tanulók időben történő felismerése. Segítse tehetségük kibontakoztatását, életcéljuk elérését. Célunk az is, hogy a gyermek egyedi erősségeire építsen, vegye figyelembe a tanuló egyéni adottságait. 13

14 A tehetséggondozás feladatai A pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése. Versenyfelkészítés szervezése. Eredmények folyamatos elemzése, feladatok aktualizálása. A tehetséggondozást tervszerűség jellemezze (munkaterv). A munkaközösségek dolgozzák ki tehetséggondozással kapcsolatos feladattervüket. Tehetségazonosítás formái, megvalósítása és módszertana A kilencedik évfolyamos tanulók bemeneti tudásszint mérése alapján. Az iskolai érdemjegyek, házi versenyek eredményei, otthoni házi dolgozatok értékelése, tanári vélemények alapján. Városi, megyei, országos versenyeredmények alapján. Tanórán kívüli tevékenységek során mutatott teljesítménye alapján. Tehetséggondozás formái: egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, tanulmányi versenyek (iskolai levelező, városi, megyei, országos), ezekre előkészítő foglalkozások, önálló otthoni feladatok (házi dolgozatok), önálló megfigyelések elvégzése, leírásának, magyarázatának elkészítése, művésztanulóknál kiállítások szervezése, Öko-iskola programban való részvétel, tanulmányi kirándulások szervezése, kulturális rendezvények látogatása (mozi, színház, múzeum, karácsonyi koncert), sportversenyeken való részvétel, iskolai könyvtár használatának biztosítása, egyéb szabadidős tevékenységek szervezése. Eszközök, eljárások: lehetőségek biztosítása a tehetséges tanulók számára: versenyfelkészítés, versenyeztetés, pályázatokon való részvétel segítése (a versenyek típusát, idejét az év elején elkészített munkaközösségi programok, illetve az éves munkaterv tartalmazza), iskolai sportkörök működtetése, kulturális rendezvények kínálata: irodalmi, nyelvi, történelmi és természettudományi témájú előadások a terület neves szakértőinek közreműködésével, az iskolai könyvtár, számítógépes szaktanterem valamint más iskolai létesítmények, eszközök egyéni vagy csoportos használata tanári felügyelettel, iskolai színházbérlet, a továbbtanulás, a reális pályaválasztás segítése A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk. A különleges bánásmódot igénylő tanulók közül a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését, oktatását a 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet SNI tanulók iskolai oktatásának irányelveit (2.sz. melléklet) figyelembe véve készült a Pedagógiai Program. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontja alapján az intézmény ellátja azt a sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő tanulót, akit a szakértői bizottság véleménye alapján: érzékszervi, beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető. A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény, és viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak ki, és gyakran mutatnak az ideg- 14

15 rendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő együtt járást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás, önértékelési zavarok illetve különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében abban is megmutatkozik, hogy a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek, az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet A gyenge tanulói teljesítmény a tanulás zavaraira vezethető vissza. Ehhez gyakorta gazdasági és kulturális hátrányok, illetve egyéb életkori sajátosságokból adódó problémák is párosulnak. Tanulási zavarról akkor beszélhetünk, ha az egészségesen fejlődő, rendezett körülmények között élő gyermek egy vagy több képességének hiánya, fejletlensége nem teszi lehetővé, hogy megfelelően teljesítse a tantárgyi követelményeket. Tanulási zavar lehet: dyslexia, dysgráfia; dyscalculia, figyelemzavar; emlékezeti problémák; beszéd- és kommunikációs zavarok; szorongások. Ha e problémákat időben, még az általános iskolában felismerik, következetes fejlesztéssel eredményesen korrigálhatók. A középiskolás korosztály tanulási kudarcai mögött, a képességbeli problémák mellett szerepet játszanak az életkori sajátosságokból - serdülővé, fiatal felnőtté válás - adódó nehézségek is. A hátrányok kompenzálása, a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók felzárkóztatása az osztályfőnök és a szaktanárok közös munkáján alapszik. A hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink kiszűrése az év eleji diagnosztikai mérések, és a szaktanárok jelzései alapján történik. Ezt követően felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel, és megpróbáljuk a probléma okát közösen feltárni. A tanulási nehézség súlyosságának ismeretében határozzuk meg, hogyan tudunk segíteni a bajon. A felzárkózást segítő tevékenységeink: osztályonként tanulópárok szervezése, differenciált foglalkoztatás a tanórán, felzárkóztató, tanórán kívüli foglalkozások szervezése, indokolt esetben szakszolgálatok segítségének kérése. Az átlagosnál nagyobb figyelmet fordítunk e tanulók tanulmányi előmenetelének figyelemmel kisérésére. Időszakos felmérésekkel ellenőrizzük a program hatékonyságát. Ennek tapasztalatait megbeszéljük a tanulókkal, és a szülőkkel, és az eredményesség tükrében folytatjuk vagy módosítjuk elképzeléseinket. A hátrányos helyzetű tanulók képzésében a következő pedagógiai eszközöket alkalmazzuk: hiányzó alapismeretek pótlása, pályaorientáció, tanulási és munkamotiváció fejlesztése, a személyiség stabilizálása, tanulási képességek, kommunikációs készségek fejlesztése, önálló életre nevelés, szociális és mentálhigiénés gondozás, krízishelyzetek kezelése, 15

16 munkavégző képesség fejlesztése. Célkitűzéseinket felzárkóztatási program keretein belül valósítjuk meg, melynek lehetőségei: felmérés készítése a tanév elején, a tanulás tanítása, alapkészségek gyakoroltatása (írás, értő olvasás, számolás), kommunikáció fejlesztése, tanítási órákon belüli csoport- és differenciált foglalkozások szervezése, a gyengébb képességű tanulók tudatos motiválása az új ismeretek elsajátítására egyéni terhelhetőségük figyelembevételével. A logopédus feladata iskolai szinten, a fejlesztésen kívül Tanulási problémákkal, nehézségekkel küszködő gyerekek kiszűrése iskolai szinten a többi osztályban, előzetes vizsgálatok elvégzése. Az előzetes vizsgálat alapján véleménykérés a Nevelési Tanácsadótól. A Nevelési Tanácsadó javaslatára a gyerek vizsgálatának kérése a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságtól. Diagnózis figyelembevételével terápiába bevonás. Az elvégzett terápia, feladatok adminisztrálása. Felülvizsgálati kérelmek elindítása, megírása. Újabb vélemény alapján a terápia módszerének módosítása. Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadókkal, Szakszolgálattal. Tanácsadás, segítségnyújtás a szülőknek. Törvényi változatok nyomonkövetése, betartása. Együttműködés, szupervízió a szaktanárokkal. Az SNI-s tanulók személyiségfejlesztésének speciális céljai: Pedagógiai célok: sérülésspecifikus eljárások alkalmazásával fejleszteni a tanulók társas kapcsolatait, a helyes magatar - tási és viselkedési szokások elsajátítását, szabálytudat erősítését az egyéni szükségletek mentén építkezve az énkép, az önértékelés alakítása, az érzelmi egyensúly, a jó iránti fogékonyság megteremtése a konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével fejleszteni a szociabilitást, a testi, lelki harmóniát, az egészséges táplálkozás, a ruházat tisztántartásának folyamatait. Feladatok: Erősíteni a terápiás eljárások alkalmazásával az önismeretet, az önelfogadást és az önfejlesztést. Biztosítani a szociális érzékenység légkörét, a konfliktuskezelési eljárások konkrét megoldását, helyzetgyakorlatokon megélt, átélt eseteken keresztül. Tudatosítani az értékek védelmével kapcsolatos feladatokat, keresni a közvetlen környezet humánértékeit. Tapasztalatok gyűjtése a serdülők testi, lelki változásairól, megvitatni a saját élményeket, véleménye - ket. Tanulók felkészítése a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására Tapasztalatok gyűjtése a világról, szakmáról Gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai célok társítása Egyéni habilitáció és rehabilitáció szervezése és társítása minden érintett tanuló számára A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A középfokú oktatás megvalósítása mellett intézményünk feladatának tartja a tanulási zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) és beilleszkedési, magatartás zavarral küzdő gyermekek integrációját. Feladatválla- 16

17 lásunk a következő alapokon nyugszik: az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti, valamint a fogyatékosság, az eltérő, a különleges bánásmódot igénylő fogalmának újragondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a tanulókkal való felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy mindannyian "mások vagyunk", s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára. Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a tanulótársai pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon az előítéletek enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet. Intézményünkben sok esetben találkozunk beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató diákkal, és jól nyomon követhető az a tendencia, hogy az elmúlt években ezeknek a diákoknak a számaránya nálunk is jelentős mértékben emelkedik. Az iskolánkban integrált gyermekek tanulási zavarához gyakran társul beilleszkedési és magatartási zavar. Ennek lehet elsődlegesen organikus oka, mint például az idegrendszer gátló és serkentő hatásai egyensúlyának megbomlása miatt létrejövő hiperaktivitás esetében. Leggyakrabban azonban a magatartási és beilleszkedési zavar másodlagosan keletkezik, a részképesség-gyengeségek talaján létrejövő tanulási zavarokra épülve. Gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermek problémáinak gyökerét nem ismerik fel időben, sorozatos kudarcok érik az iskolában, s emiatt gyakran otthon is, s végül valóban nem képes sehová sem beilleszkedni, ami súlyos esetben devianciához vezethet. Ezért van kiemelkedően fontos szerepe az iskola által biztosítható segítségnyújtásnak. Tantestületünk arra törekszik, hogy a magatartászavarral, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek számára megtalálja a személyre szabott bánásmódot, az önbizalmat, örömet adó tevékenységet. Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és magatartási nehézség megjelenése biztos jele annak, hogy tanítványunk valamiféle részképesség-, vagy tanulási zavarral, társas kapcsolati problémával, szociális, családi bizonytalansággal, életviteli nehézséggel küzd, és ezek az események nyomják rá bélyegüket mindennapi viselkedésükre. A magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak, szüleiknek és tanáraiknak, hanem iskolai, családi és szociális körülményeik vezetnek azokhoz a személyiségükben bekövetkező változásokhoz, amelyek a jelenségeket előidézik. Ezért a beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz sohasem haraggal, hanem inkább figyelemmel fordulunk. Biztosítanunk kell számukra a kapaszkodót, hogy problémáikban, a gondjaik megoldási útján megindulhassanak. Ehhez az iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelésére, előítélet-mentes pedagógusi személyiségére szükség van. Nem mellőzhető a felismert esetekben a problémák négyszemközti megbeszélése, az elvárások és a pedagógusi tanácsok világos megfogalmazása. Feltétlenül igénybe vesszük ezekben az esetekben a pedagógiai munkánkat segítő iskolapszichológus és iskolai védőnő szakmai segítségét, valamint szükség esetén az ifjúságvédelmi felelős tanár szakmai támogatását. Intézményünkben heti egyszeri alkalommal iskolapszichológusi munkát végez a helyi Nevelési Tanácsadó egyik pszichológusa. A különböző problémákkal, gondokkal bátran felkereshetik őt diákjaink, lehetőségük nyílik az egyéni, személyes elbeszélgetésre, problémamegoldásra. Az iskolában felmerülő magatartási és beilleszkedési problémák esetén a gyermeket gyakran az osztályközösségben figyeli meg, és azután beszéli meg tapasztalatait a pedagógussal. Szükség esetén az iskolapszichológus akár más szakemberhez, például gyermekideggyógyászhoz is irányítja a segítségre szoruló gyermeket, illetve szülőt. A fejlesztő szakembereink a fejlesztő óráik során a részképesség-zavarok és a tanulási zavarok korrekcióján keresztül igyekeznek jó irányba befolyásolni a magatartászavarokat. A fejlesztő terápia elsősorban nem tantárgyi korrepetálást, hanem a tanulók azon képességeinek célzott fejlesztését jelenti, amelyek a prevenciós és a reedukációs tevékenységgel együttesen az értelmi és magatartási tünetek befolyásolásában, a kedvező motiváció, valamint a helyes önértékelés és önbizalom kialakításában nélkülözhetetlenek. Fejlesztő munkánk során az alábbi elveket tartjuk szem előtt: az életkori sajátosságok maximális figyelembevétele türelmes, szeretetteljes egyéni bánásmód alkalmazása reális célok kitűzése, melyeket kis lépésekben, minél több sikerélménnyel érhetünk el 17

18 A fejlesztés lényege, hogy a tanuló az érési folyamatához igazított, életkori sajátosságait figyelembe vevő támaszt kapjon, hogy legyen képes a közösségben társaival együttműködni, haladni. A fejlesztés/felzárkóztatás színterei: tanórai és tanórán kívüli foglalkozások egyéni fejlesztő foglalkozások, korrepetálások speciális szakember által végzett fejlesztés A korrepetálás célja az alapképességek fejlesztése, és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A tanulási kudarc legfontosabb oka a tanulni tudás hiánya vagy hiányos volta. A nem megfelelően, vagy nem célszerű formában tanuló diákoknak elsősorban a tanuláshoz való viszonyának áthangolásában, illetve a tanulási szokások formálásában, a hatékony tanulási módszerek elsajátításában, megfelelő tanulásmódszertan kialakításában kell segítséget nyújtanunk. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő-fejlesztő pedagógiai tevékenység során a megerősített bázisfunkciók - olvasás-készség, írás-, helyesírás készség, számolás-készség - segítségével az összetettebb működést igénylő területek fejlesztése a feladat: sikerélményhez juttatás segítségével a teljesítmény-motiváció megerősítése reális én-kép kialakítása személyiségépítés, személyiségfejlesztés belső motiváció kialakítása önértékelés fejlesztése Az ifjúságvédelmi tevékenység célja: Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A gyermekek problémáinak minél korábbi szakaszban való felismerése, és minél hatékonyabb kezelése, megelőzve súlyosabbá válásukat. Készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra nevelésének folyamatában. A tanulók megterhelés- és konfliktustűrő képességének, problémamegoldó kapacitásának növelése. A tanulók egészségmegőrző szokásainak kialakítása, és a káros szenvedélyektől mentes életmód értékeit tükröző életvitel kialakítása. A célokkal kapcsolatos feladatok: a tanulók problémáinak felismerése, figyelemmel kísérése, a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókkal való speciális foglalkozás, a tanulók személyi jogainak tiszteletben tartása, kötelességeik betartásához segítség nyújtás, a beilleszkedési-, magatartási zavarokkal küzdő tanulók segítése, a családdal, a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, a tanulók és a szülők információhoz juttatása, a tanulói szervezet, a diákönkormányzat segítése, egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés, a kortárssegítő diákok működésének szervezése, támogatása, az egészségfejlesztéshez és drogmegelőzéshez kapcsolódó témáknak a szaktantárgyak témaköreihez kapcsolása, a pályaorientáció segítése. 18

19 A célok megvalósításának intézményi eszközei: Az iskola biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeit, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését. Az iskola orvosi rendelőjében gyermekorvos és védőnő végzi a szűrővizsgálatokat, oltásokat, valamint ellátja a panasszal hozzájuk forduló tanulókat. A tanulók ingyenes fogászati szűrését, és a szükséges fogászati ellátását iskolai fogorvos látja el. A tanulók a balesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket a tanév első tanítási óráján sajátíthatják el, (osztályfőnöki, testnevelés, kémia, fizika, szakmai gyakorlat, stb.) illetve a különleges alkalmakhoz kapcsolódóan (osztálykirándulás, üzemlátogatás) a kísérő tanártól kapják meg. Az ifjúságvédelmi munka feladatai: Összegyűjteni, elemezni a gyermekvédelmi munka tapasztalatait, ezeket az iskolai tantestülettel megosztani. Szülői értekezleten, vagy egyéni tanácsadás formájában tájékoztatást adni a támogatások rendszeréről. Nyomon követni a hátrányos és veszélyeztetett körülmények között nevelkedő tanulókat. Figyelemmel kísérni, hogy a tanulók használnak-e egészségre káros anyagokat, szereket. Biztosítani az együttműködést a tanulók érdekében a rendőrséggel, társadalmi szervezetekkel /drog, alkohol, dohányzás, AIDS ellenes mozgalom, bűnmegelőzés stb./. Segíteni a tanulók személyiségi és emberi jogainak tiszteletben tartását. Segíteni az előítélet, és hátrányos megkülönböztetés elleni munkát. Hozzásegíteni a tanulókat, hogy problémáik ellenére tanulmányaikat sikeresen befejezzék. Minden esetben a gyermek érdekeinek képviselete. Gyors és hatékony intézkedéseket hozni a tanulókat veszélyeztető helyzetekben. Módszerek és eljárások a feladatok elvégzéséhez: Az iskola a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát. A gyermek- és ifjúságvédelem területén legfontosabb a prevenció, a megelőzés. Ehhez szükséges a tanulók életkörülményeinek megismerése, nyílt, őszinte kapcsolat kialakítása. A tanárok, különösen az osztályfőnökök feladata, hogy felismerjék a problémákat. Keressék az okokat, és a segítségnyújtás módjait. Szükség esetén forduljanak külső segítő szervezetekhez, intézményekhez. Az osztályfőnökök a probléma feltárása teszteket, kérdőíveket is használhatnak. Az osztályfőnök feladata a diákok családi helyzetét megismerve, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókról tájékoztassa az iskola vezetését A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskola elsődleges feladata a hátrányos helyzetű tanulók felismerése, a segítségnyújtás lehetőségeinek feltérképezése, s erről a tanulók és a szülők folyamatos tájékoztatása. A segítségnyújtás struktúrájában figyelembe vesszük a tanulók összetételét, és a segítségre szorulók arányához és igényéhez hangoljuk a programunkat. Az elsődleges prevenció szempontjait követve keressük a megoldásokat és a segítő partnereket (jogi, egészségügyi, szociális és speciális területek képviselőit). 19

20 Tájékoztatás a jogszabályi lehetőségekről és a helyi szociális rendeletekről A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező, és módosított rendelkezések szerint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megállapításáról és az ahhoz kapcsolódó támogatásokról, pályázati lehetőségekről. A pedagógiai tevékenység feladatai: Közreműködünk a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Biztosítjuk a hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását. Ellensúlyozzuk a családból hozott negatív nevelési szokásokat ellensúlyozni. Tanár-tanulói empátia erősítése A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: A tevékenységek területei lehetnek tanórán, tanórán kívüli és egyéb programokkal. Tanulással kapcsolatos hátrányok enyhítése: Felzárkóztató, tehetséggondozó, és verseny-előkészítő programok, órák. Tanáraink mentoráló szerepe. Az iskola alapítványai segítséget, és anyagi támogatást nyújtanak a tanulók tanulmányi versenyeinek költségeihez, és jutalmazásukhoz. Pályaorientációs tevékenység, végzősök számára nyíltnapok, tájékoztatók szervezése. Pályázatok útján elnyerhető tanulmányi, továbbtanulási ösztöndíjak (önkormányzati) elnyerési lehetőségeinek figyelemmel kísérése. Életmóddal kapcsolatos hátrányok enyhítése: Drog és bűnmegelőző programba való bekapcsolódás. Kapcsolattartás segítő szervezetekkel, drogambulanciával, részvétel a továbbképzéseken, kortárs segítő csoportok kialakítása. Az iskola egészségnevelési programjában, prevenciós munkájában kitüntetett figyelmet szánunk a hátrányos helyzetű tanulóknak. Orvosi előadások, videofilmek az egészséges életmódról. (iskolaorvos, védőnő) Szükség esetén kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel. (családsegítő szolgálat, jogsegélyszolgálat, szociális osztály, gyámügyi hivatal) Önismereti csoportok és mentálhigiéniás programok. Felvilágosító munka a szociális juttatásokról, lehetőségekről. (szülői értekezleteken és fogadóórákon) Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. Az iskola által nyújtott szociális szolgáltatások: Diák étkeztetés, menza: Szociális rászorultságtól függően kedvezmények. Tankönyvtámogatás: Ingyenesség a törvényben meghatározott kedvezményezetteknek. A rászorultak könyvtári állományból elégíthetik ki igényeiket Ingyenes iskolaorvosi ellátás, egészségügyi szűrővizsgálat. Az iskola alapítványi támogatásai pályáztatással. A szociális segélyek igényléséhez tájékoztatás, segítségnyújtás a kérdőívek beszerzéséhez, és kitöltéséhez. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Pedagógiai Programja

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Pedagógiai Programja A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája Pedagógiai Programja 2016 Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Személyi feltételek (munkaközösség tagjainak névsora) III. Tárgyi feltételek (tanterem, eszközök) IV. Ajánlott

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben