-sh-evzti ÁT ALAKULÁSI TERV. BKV Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-sh-evzti ÁT ALAKULÁSI TERV. BKV Zrt."

Átírás

1 ÁT ALAKULÁSI TERV /,z átalakulási terv szükség szerint tartalmazza. az átalakulással egyidejűleg belépő új tagok vagyoni hozzájárulását az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévő tagokat terhelő, pótlólagosan tel1esitendö vagyoni rmzá1áru!ást, a 1ogutód 1ogi személyben részt venni nem kívánó tagnak a számviteli törvény előírásai alapján meghatarozott vagyonhanyadot Az átalakulási tervben fel kell tüntetni a tőkeszerkezet átrendezésének okait és megvalósításának módját is Az. áta!akulássai egyidejűteg be!épő új tagok vagyoni hozzájárulása:,t.,z átalakulás során nem iépnek be új tagok a vállalkozásba, A meglévő tagokat terhelő pótfó!agos vagyoni hozzájárulások létesítő okirat szerfnti értéke A meglévő tagokat nem terheli pótlóíagos vagyoni hozzájáruiás A kilépő tagokra jutó vagyonhányad Az átalakulás során nem lépnek ki tagok a vállalkozásból. Az átalakuló gazdasgi társaság eszközeinek és kötelezettségeinek átértékelése Az átalakulás során az átalakuló társaságok eszközei és kötelezettségei nem kerülnek átértékelésre A tőkeszerkezet átrendezésének bemutatása A tőkeszerkezet egyéb átrendezésének szöveges bemutatása: a vagyonmérlegtervezetek fordulónapját követő naplói az átalakulás napj8ig tartó időszak vonatkozásában a társaság gazdálkodásában várható veszteség mértéke: Ft A kapcsolódó számviteli e!sz8molás Tétel megnevezése Tartozik számla Követel számla Lekötött tartalék a bejegyzésig várható veszteségekre Eredrnényiartaiék Lekötött taratlék shevzti,,,,,,,, _.,_,, Lekötött tartalék a beíegyzésig várható veszteségekre Érték (Ft) Ft ó Ft Az átalakulás kedvezményezett, figyelembevéve a íogcirn szerinti elkűlönitéseket a jegyzett!őkén feiüli vagyonelemekben. Budapest, június 27. Bo!la Tibor elnökvezérigazgató Budapest, június 27. dr. Serényi Iván Kamarai tag könyvvizsgáló ny sz

2 BEFEKTETETT ESZf<öZóK 0!Mi/AT['t!Á~ S JAVAK Megnevezés 1 M Ft VAŰ'ÍONMÉRLEGTERVEZET BKV Zrt MéRLEG ;;, ~áiloz~i"e:szkózók tov~bbmüki:íd5 m69o rtiis Herinti ü Dó J Iútoiatlar. fom,áb<m ta,;;ttmg~od5 ffic<josl\;;$ ut;;roi vagyo"i 511 %4 35} 410 1SS 3S S2 56?93 :a, /J lil i 21 I!' ' "I 7 27 i;l 9 ;;a!li 10 Bc<é.cccc" ''"''"'"' "'"' "'~''" 2S 8 'vtszletek J.l i 5 f..ré ] 73.' 351 ' G92 55 ; IV 2 B8~f:teléi&: 55 e AKTIVIDÓBEL!ELHATARolASOK eihataroiasa 151~_, 2 Oti S J ' BK\/ Zrt 19143

3 61 D SAJAT TŐKE 62 1 VAGYONMÉRLEGTERVEZET BKVZrt M~RtEG;A;, ;;:t;1i;<at FORRÁSOK Valtoiatlan form;ibim. Vagyonért&keb m<>tt tov.ibbmükodő mego ztás szerinti 1ns12 1i6 OGO, iitérti>ke:e$~k lúh) 05 :\! Rendezes 2D16 DS.:l1 V~ikioUan fo<mabap to<abb~1dkcdó moge<szws Llt.::w.i <agyon G5 ií' ff,v 'JEGY2EfT. GE f/[c e~ u:~i Fi7 TOCE TóKEiARTALFK!Cl VI 2 71 V:I 72 E ~3 E S50 '3 11 Harras.crol: ~rhhb'.is&gá kapo:d: ;;r,'l?. v.oz~ssa JwL~y, 7S 12 Hww::irdi r.ób'ms'.iy"j&< ;euws '.i_!b,dcp; r.szcr,ojn iecó ;;!:&k0ztst2i UB' D~r 2 ) 13 Ha'<asoroll kól~:d~lt~p,>_ &:;'igb f<!sziis&d&sr,:5/ui,tm hwó va::;úozaésa: sjf,,b~r 82 HOSi'zu LEJ4RAT!J c'.ófelezeffscgek 83 : l M il/ 35 li 3 T 2_,rczasok kcl,<riykik>cwta:o'.l::i 93!i 4 8t.rufrnZ89 e;!q'.g,.z:esr h!c~'?' ;00 4B BKVZrt Tartozik nilrnl.i. Követel oi.i:rnla 20143

4 Független könyvvizsgálói jelentés A BKV Zrt (mint változatlan formában továbbműködő társaság) vagyonmérleg tervezetéről, vagyonleltár tervezetéről A tulajdonosainak Elvégeztük a (továbbiakban: 'a Társaság') mellékelt május 31 i fordulónapra elkeszitett vagyonmériegtervezetenek. melyben az eszközök és források egyező végösszege M Ft. valamint az azt alátámasztó vagyonleltártervezetének a könyvvizsgálatát A vezetőség felelőssége a vagyonmérleg tervezetért, vagyonleltár tervezetért A vezetés felelős a vagyonmérlegter1ezetnek és a vagyonleltártervezetnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért. amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból. akár hibából eredő lényeges h:bás állításoktól mentes vagyonmérlegtervezet és vagyonleltártervezet elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége, hatókör A mi felelősségünk a vagyonmérleg tervezet és a vagyonleltártervezet véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon ér1ényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek közül kiemelten kezeltük a többször módosított évi C. törvényt "A számvitelről", a évi V. törvényt "A Polgári törvénykönyvről", a éví CLXXVI. törvényt "Az egyes jogí személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról". valamint a évi V. törvényt "A cégnyilvánosságról. a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról". Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a vagyonmérlegtervezet és a vagyonleltártervezet mentese a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalía olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a vagyonmérlegtervezetben és a vagyonleltártervezetben szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a vagyonmérlegtervezet és a vagyonleltártervezet akár csalásból, akár hibából e1edő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a vagyonmérlegtervezet és a vagyonleltártervezet gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a vagyonmérlegtervezet és a vagyonleltár tervezet áttogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a vagyonmérlegtervezetét és vagyonleltártervezetét, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvízsgálatí standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a vagyonmérlegtervezetet és a vagyonleltártervezetet a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a vagyonmérlegtervezetben szereplő információk minden lényeges összefüggés tekintetében megegyeznek azokkal a nyilvántartásokkal, amelyekből összeállították őket. Véleményünk szerint a BKV Zrt (mint változatlan formában továbbműködő társaság) vagyonleltártervezete meggyőzően támasztja alá a vagyonmérlegtervezetet. Véleményünk szerint a vagyonmérlegtervezet és a vagyonleltártervezet a május 31.én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 21/43

5 Egyéb jelentéstételi kötelezettségek A (mínt változatlan formában továbbműködő társaság) má1us 31.1 fordulónapra vonatkozóan összeállított átalakulási vagyonmérlegtervezetének adatait: M Ft mérlegfőösszeggel, M Ft saját tőke összeggel M Ft maximális 1egyzelt tőke összeggel, ebből nevesítette 116 OOO M Ft, azaz száztízenhatmíllíárd forint jegyzett tőke összeggel a magunk részéről és a legfőbb szerv részére e/fogadásra javasoljuk. A Cégbíróság szamara a 1egyzett tőke nevesítésre került Az átalakulással létre1övő társaságok 1egyzett forgalomképességéről a könyvvizsgálat során meggyőződtünk. képező eszközök Figyelemfelhívás Itt hiv1uk fel a Társaságok tula1donosaínak figyelmét hogy az átalakulásról szóló végleges döntést a vagyonleltártervezetek fordulónap1ából kííndulva a évi CLXXVI. törvény 6. (1) alapján augusztus meg kell hozni. Budapest íúníus 27 Audíl Service Kft Könyvvizsgáló Társaság ny.sz.: Budapest, Bimbó út 3. dr Serényi Iván Kamarai tag könyvvizsgáló ny.sz Ez a je!entes a fent nevezett cég vagyonmérlegtervezetének elválaszthatatlan része. A Könyvvizsgá!ói Záradék bármely manipulációja, vagy vaiótlan adatokkal együtt történő felhasználása a záradékot érvényteleniti és törvényességi fel0gyeien eijárást vonhat maga ut3n! 22143

6 BKV Zrt VAGYONLELTÁRTERVEZET KIVONATA Jegyzékben csatolt analitikus kartonok Az. 1~4 szamlaosztály leltárai az átalakuló társaság és az újonnan létrejövő társaság vagyonleltáraiból maradekeiv szerint képzeti 2. Saját tőke eíemek változásai Jegyzett ióke J&gyzett, de még be nem fizetett tőke T óketartaiek Eredménytartalék Lekötött tartalék Ertekelési tartaiek Adózott eredmény Saját tőke összesen Megosztás szerinti Átértékelések {Ft) Különbözetek (Ft) Rendezések {Ft) (Ft) 116 OOO OOO OOO Ft Ft Ft Ft F' Ft Ft Ft Ft Megosztás után! (Ft) 116 OOO OOO Ft Ft Ft Ft Fi Ft Ft 3. Le!tárbó! kiemelt szintetikus kartonok Megosztás szerinti (Ft) Átértékelés (Ft) Különbözetek (Ft) Megosztás utáni (Ft) í í12. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoní értékű jogo Ft 13. Műszaki berendezések. gépek, járművek Ft 14. Egyéb berendezések, felszerlések. járművek 15. Beruházások Tárgyi eszközökből és immatedátis javakbóf Ft Fi Ft Ft Ft 3534i01548ítF! Ft Ft Ft Ft Anyagok 25. Befejezetlen term, és félkész termékek Készfetekbő! Fi ; Ft Ft Ft Ft FI Ft 38. Bankbetétek Pénzeszközökbő! Ft Ft Ft í ft Ft 42. Céltartalék a várható kötelezettségre Céltarta!ékokból FI Ft Ft Ft Ft Ft 44. Kötelezettségek árusz. és szolg. {szél!ítók) 4647, Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ; Kötelezettségekből Ft Fi Ft! Ft Ft Ft Ft Ft 483. Halasztott bevételek Passzív időbeli e!határo!ásokból Ft 408 g35 8J8 75QF( Ft Ft Ft Ft Az. 14 számlaosztály!eltárai az átalakuló társaság és az újonnan létrejövö társaság vagyonleltáraibó! maradékelv szerint képzett. Budapest, június 27. Mellékelve: Lekötött tartalék számitása Jegyzett töke nevesítése elnökvezérigazgató 23143

7 "A" MÉRLEG Eszközök {aktívák) BKV ZrL Sor szám A tétel megnevezése Változatlan formában Változatlan formában ' továbbműködő Rendezés továbbműködő megosztás szerint megosztás utáni vagyoni A. Befektetett eszközök Immateriális javak !. Vaey9 0_~~'.tékű jogok Szel!em1 termékek 0 0 II. Tárgyi eszközök _?ll_t_l~~<?~_és a kapcsolódó vagyoni ~.!:_t_~_~_qj()~_o_k Műszaki berendezések, gépek, járművek S ! Ee:v~b berendezések, felsz~relések, járművek ~12r~_h_~zások,_!_~~j~t~~ok Beruházásokra adott előlegek HL Befektetett pénzűgyí eszközök !. Tartó~ részesedés kapcsolt vállalkozásban T_a~~t?:?_i!l_~ntős tulajdoni részesedés ' 3. ~gyéb tart~~ részesedés ' 4. Egyéb tartósan adott kölcsön B. Forgóeszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkés!_ terr1~ékek ' 3. Áruk II. Követelések Köve_t~ 1 é sek á '.u szá 11 í tá s_~(j_ l é_s _ ~_z_".:!$_áj~~tj~~t'.j~ tv_~_v k) ~Ö_':"t_:_~t_:~é~_f:_~ kapcsolt vállalkozással szemben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő v<'íllalkozással szemben 0 0 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ' Egyéb követelések HL Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek e Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhat<lrolása _ 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN z1I ol

8 ''A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám D. Saját tőke A tétel megnevezése L 1 J_egyzetttőke _E'_b_~ől: visszavásárolt tulajdonosi _r_~~~i::~.i::~_és névértéken!i. _J_~!:~.'.._i;Je még be nem fizetett tő~e {) lll Tőketartalék IV ~~~~!_l_ytartalék V. lekötött tartalék VL Értékelési tartalék VH. Adózott eredmény L Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre F. Kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek IL Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Ber':l_h~_z~~~~s f~ j l '.:_s_~~~~!~! telek 2. Eg'>'._~~~osszú!ejár~tú hitelek 3_ Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek HL Rövid lejáratú kötelezettségek 1. _R_ö_vi_~ lejárat~ kölcsönök 2_ ~?vid!ej~'.a!ú hitelek 3. _ ~y~ktől ~?~t ~lf!_le_~ek 4. ~~~leze~tsé~e_k á_r_~~~~!l!_t_á_sból és szolgáltatásból _(_~_z_?_l~í~~~) 5. ~~~!~_lej ~~t~ ~~~~}~~". ~t_sé~~~ ~~ pcso 1 t válla 1 ko zá ss_~ l_?zem be n Rövid lejáratu kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési 6. Rövid lejáratl1 kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 7. vállalkozássai szemben Egyéb rövid le1áratú kc\telezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. ~~~~~l~~_p_a_s_s~í\'. ~~ő~e~i!!~~~~árolás~_ 3. ~"ö_l"t"~~_eek,.!:?_~o'._t)~?_s_~_k _p_a_~sziv időbeli el~?_tár~1~~ _ 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Változatlan formában továbbműködő megosztás szerint OOO OOO '73[ so so i Sl BKV ZrL Rendezés a ol adatok E Ftban BKV ZrL i Változatlan formában továbbműködő 1, megosztás utám vagyoni OOO OOO OOO so EszközForrás 0 0 0

9 A jegyzett tőke nevesítése BKVZrt. Tulajdonos neve Címe Tulajdonosra jutó tőke Névértéken (Ft) % Budapest Fövilros Onkormányzata Beiépő tagok Összesen:, 1056 Budapest Városház u nincsenek 11600[ ,00% 116 OOO OOO OOO 100,00% Jegyzel! töke törvényi maximuma Sajái t6ke Lekötött tartalék 'Jegyi0tt tőke elméleti maximuma ebből nevesítve Jegyzett tőkén felüli vagyoni fedezet {E Ft) OOO ,98% Jegyzett töke fedezete {apportjegyzék) Jegyzel! töke megoszlása Hivatkozás Főkönyvi érték (Ft) Tulajdonosra nevesítve (Ft) Tulajdon rész% Nevesítés Apport Összesen: Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű iogok Müszaki berendezések, gépek, jármüvek Egyéb berendezések, felszerelések, ji;rművek A:z. apportból tulajdonosokra jutó rész Budapest Főváros Onkomiányzata Összesen: főkönyv fókónyv főkönyv t Apport OOO OOO ,04% % ,15% ,00% ,00% Pénzeszköz MKB Bank lekötött betét Pénzeszköz főkönyv OOO OOO 100,00% 348 OOO OOO 100,00% MINDÖSSZESEN: Buc!apesl Főváros Önkormányzata ,00% ,00% A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó értékpapirok száma Tulajdonos megnevezése Budapest Fóváros Önkormányzata ósszesen: Apportérték (Ft) Értékpapír névértéke Értékpapír száma (Ft) 116 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 OOO OOO OOO 116 A jegyzett tőke íedezet&t igazolom: osszesen: A jegyze!t iőke íedezet&t h1telesilem. dr_ Serényi Iván kamarai tag kbnyvvizsgá!ó ny.sz._ k.lsl: OCJ'.3G07 ossrnsen A jsgyzeh tőke f&uezetét elienjegyzem 24143

10 JEGYZED TŐKE Sorszám Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Telek Udülö szabadidő és továbbkéoző köznont Telek haióiavító OOO OOO Telek irodaház Telek villamos kocsiszín Széoilona OOO Telek autóbusz végállomás forduló OOO Telek Kocsiszin AnPvalfö!di ksz OOO Telek Székház S7 724 OOO Telek telephelv Baross ksz OOO Telek Uzemi Mező l.forg.teleo OOO Telek üzem Mező IL OOO Telek kocsiszín Ferencváros OOO Telek Telephely Száva ksz Telek raktár és udvar {áramátalakító) OOO Telek szociális épület, udvar OOO Telek út OOO Telek Metró iárműteleo OOO Telek Teleohe!v Kőbánvai 2arázs OOO Telek Uzem METRO vé2állomás iárműte!eo Telek transzformátorház OOO Telek Pálvatest OOO Telek Pálvatest melletti terület OOO Telek árok OOO Telek Saiát használatú út OOO Telek Uzem Kelenföldi kocsiszín Telek Teleohelv Kelenföld ksz OOO Telek vasútállomás Budafoki ksz OOO Telek villamos nálvatest OOO Telek teleohelv Kelenföldi buszearázs OOO Telek teleohelv és benzinkút Kelenföldi buszearázs OOO Telek Aramatalakltó OOO Telek autóbusz véeál!omás OOO Telek villamos oálvatest Foe:as teleohe!v OOO Telek beéoítetlen terület kert OOO Telek villamos oálvatest +végállomás Széchenví heg OOO Telek villamos oálvatest OOO Telek ioarteleo Dráva áramátalakító Telek ioarteleo OOO Telek transzformátorház OOO Telek üzem udvar OOO Telek transzforrnátorház OOO Telek üzem. gazdasáel éoület udvar OOO Telek autóbusz vée:állomas OOO Telek autóbusz vée:állomas OOO Telek teleohe!v Cinkota buszearázs OOO Telek beéoítetlen terület KÓK! Metró Telek lakóház udvar H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlaku!as tervezet\kapott informaciok\jegyzett töke leltára BKV Adatok Ftban bevétel értéke OOO OOO 0 7 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 119 OOO OOO 822 OOO OOO 403 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 663 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 750 OOO OOO 770 OOO OOO OOO OOO /'7:)

11 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Telek Beéoítetlen terület OOO Telek árok OOO Telek Munkásszálló OOO Telek üdülő éoület és udvar Békásmei:n 1 er csónakház OOO Telek Soorttelec OOO Telek 2 énület és udvar Telek Aramátalakító + óvóhelv Telek e..,."éb énület irodaház műhelv raktár rámna Telek Telenhelv Telek Pálvatest OOO Telek villamos nálvatest OOO Telek éoület udvar OOO Telek Aramátalakitó OOO Telek autóbusz végállomás éoü!et OOO Telek Metró állomás OOO Telek telenhelv Hungária ksz OOO Telek telenhelv!kihúzó vávánv> 1996.Ql Telek Metró váeánv hálózat OOO Telek telenhelv és fásított terület Nénlivet OOO Telek Teleohe!v Kőbánvai earázs OOO Telek beéoítetlen terület OOO Telek Teleohelv Kelenföldi ksz OOO Telek eazdasáel éoület és udvar Széchenvi hein OOO Telek villamos oálvatest OOO Telek Teleohelv áramátalakító lstenhee1.i i léocső 1996.Ql OOO Telek villamos oálvatest Telek Erdő OOO Telek irodaház metróállomás Telek Uzem OOO Telek Telenhelv OOO Telek villamos vépállomás OOO Telek telenhelv Cinkota busz2arázs OOO Telek transzformátorház OOO Telek lakóház udvar izazdasáei éoület OOO OOO Telek Beécítetlen terület OOO Telek hotel áramátalakító HOTEL METRO OOO Aramátalakító közoont EPvéb helvlsée /irodák és szociálís helvsépek\ eovéb helvségek Telek Aramátalakító Telek iátszótér Telek saiát használatú út 1996.Ql Telek munkásszálló Telek beéoítetlen terület buszforduló OOO Telek teleohelv ltanműhelv) Telek üzem H:\work2016\tablak\Áta)akulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforn1aciok\jegyzett tőke leltára BKV Adatok Ftba bevétel értéke 224 OOO OOO 657 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 605 OOO OOO 647 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1845 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO n OOO 10 OOO OOO 0 10 OOO OOO 777 OOO OOO OOO OOO OOO OOO rs

12 , JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Telek Budavári Sikló OOO Telek libeeő!alsó állomás) OOO Telek teleohelv óbuda earázs Motoriavító üzeméoület Járműiavító föműhelv + kocsiszin loari szekcionális kaou TERMOLINE lrodaház.konvha.étterem Faház asztalitenisz klub Szociális épület Jármütároló kocsiszín Jármüvizse:áló épület Járműiavító csarnok Konténer öltözöfürdö tartózkodó Orhelv OOO Allomás éoület Pöttvös u Allomás éoület Deák F. tér Véeállomás KOKI Véeállomás KOKI bérleménvi helviséeek Véeállomás KOKI Látvánvoéksée AHomás éoület Aranv János u Allomás éoü!et Klinikák Tároló gáz és oxigénpalack tároló OOO Pá!vafenntartási épület PFT.Mowóléocső AEFT.Vill.Ber. éoület Külső aorta OOO Hidrofor FZéoház Moze:óléocső csarnok Emulzlóbontó éoület Kocsiszín Fűtésrekonstrukció gépészeti berendezései Tetővizsgáló pódium Combi no villamos Raktár hulladéktároló Raktár iroda, pihenő Iroda lakóház munkásszálló Raktárak (táblások\ Irodák mühelvek, veszélves hulladék 0 "Űitő Szociális épület Fűtésrekonstrukció génészeti berendezései Raktár!táblások! Kocslszln irodák műhelv Iroda, öltözőfürdő Oltözöfürdőépület kazánház oktató épület Iroda!NO klub, oktatási kabinet Trafóház OOO Fore:almi éoület Adatok Ftban bevétel értéke OOO OOO OOO OOO () () () () H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV 3/'S

13 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Kacsiszln 1 műszerészműhe!v. sótároló oorta Kocsiszin 11 áramátalakító hulladéktároló trafó Műhely, öltöző raktár éoület Kocsimesteri iroda OOO Homoktároló vepvesraktár éoület OOO Porta OOO Kazánház Iroda énület üzlet váltó épület Kocslszin raktár.kazánház A B csarnok, látvánvoék E csarnok forgalmi énület OOO D csarnok Kocslszin iroda mühelv. raktár Fűtésrekonstrukció géoészeti berendezései Csőregiszteres fűtési rendszer Trafóház OOO Forgalmi irodák lakás Gázfogadó hidegraktár. hulladéktároló OOO Tartózkodó. diszoécseri helvsée Veszélves hulladékpvűitő ksz.éoűleten belül Forgalmi éoület lakás Kocsíszín OOO Járműjavító csarnok, hulladéktároló Főmüvezetői iroda OOO Büfé Irodák. tartózkodó. étkező OOO Kocsiszin Veszélves hulladék1j\1űitő ksz.énületen belül Homok só fém,veszélveshul!adék tároló Hőközpont kovács mühelv,öntöde Véeállomás épület várócsarnok Felsővezeték és oá!vakarbantartó műhelv Aknás csarnok lroda kocslszin Szerelő iavitó műhely Végállomás, lakás Svábheev Műemléki védelem Végállomás Széchenyihegy Műemléki védelem Műhely, csarnok iroda trafó tároló Pavilon 1 L porta OOO Pavilon Ill. oorta OOO Konténer anvaetároló Széchenvi hepv OOO Konténer anvaetároló OOO Szociális épület Fék utca Aramátalakitó Foe:askerekű Gomba vé2állomás és bérletoénztár Mliemléki véd Porta éoűlet Szerelöcsarnok irodák műhelvek Műemléki védelern Adatok Ftban 2016, bevétel értéke () () H:\ \ \ \ p gy 7)

14 JEGYZED TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Mosóéoület fao\ 1 álló rendszer énítménveivel Gázoalack és festéktároló OOO Tároló nvitott Tornavár úti Tároló NaPvszőlősi úti raktár OOO Szociális éoület Oltöző fürdő étkező Szerelőcsarnok Motor és fáradtolai ellátó rendszer Szerelöállás kialakítása CNG autóbuszokhoz Trafóház átvevő épület Hidegraktár Fénvező tanmühelv Joari tanmühelv Lefeitö éoü!et OOO Porta orvosi, trafóház Raktár anvae:tároló Naoi vizse:áló +akna+ takaritó csarnok Mosóéoület akna Uzemanvaetöltö éoület !oari viztisztitó éoület Javitócsarnok mühe!v, aknák, fürdök Iroda forgalmi épület mühe!v, munkásszálló ül Kazánház Kazánház fűtésrekonstrukció i::i:éoészeti berendezési Véeállomás 162es autóbusz Véi::i:állomás 9es autóbusz Véeállomás 92es autóbusz OOO Végállomás Jurta 44es autóbusz Vée:állomás 38as autóbusz Vée:állomás 193E autóbusz OOO Vée:á!lomás 23as autóbusz OOO Vée:á!!omás 23as autóbusz Dl Vée:á!!omás 159es autóbusz OOO Vée:á!!omás 123as autóbusz Tanmühelv Végállomás Aoor Vilmos tér Végállomás 183as autóbusz OOO TMK műhely, 490es raktár Véi::i:állomás Pavilon hátsó porta OOO Lakatos diai::i:nosztikai mühelv. aknák Vée:állomás 68as autóbusz Szociálls éoület munkásszálló, konvha Személvnorta Hőala12'út lejáró OOO Kábelalagút lejáró éoülete OOO Adatok Ftban bevétel értéke a a H ' 75

15 JEGYZETI TŐKE Eszköz megnevezése Akfiválás dátuma Bruttó érték Forgóvázmosó éoület Konténer rnenetiránvitó OOO Uzem1 éoület Léghálózat sűritett levegő hálózati rendszer Faház Végállomás Vízi géoház tüzivizhálózat tűzcsao Tanmühelv VJSZ Aramátalakitó Dráva Aramátalakitó Móricz Műemléki védelem OOO Aramátalakitó Obuda OOO Aramátalakitó Pestlőrinc Aramátalakitó!akás Rákospalota Aramátalakitó Vaskanu Aramátalakitó Zuf!ló Aramátalakltó Köbánva Aramátalakltó Kádár Diszoécserközoont Zugló Aramáta!akitó Szörénv OOO Aramáta!akitó Vágóhíd OOO Aramátalakitó BUR OOO Aramátalakító OOO Aramátalakitó Baross OOO Aramátalakitó Kertész Aramátalakitó Széoilona Aramátalakitó Vécsev Aramátalakitó Ors OOO Aramiltalakitó Vécsev IL OOO Aramátalakitó Hatilr u OOO Aramátalakitó Vörösmarthv OOO Aramátalakitó HüvösvöJ Aramátalakitó Káoosztásmeover hrsz:76564/ Veszélves hulladéko11űitő éoület Kocsimesterl iroda Pavilon OOO Irodaház Tartózkodó gomba Irodaház "Stadionok" Irodaház Diszpécserház BKV Rt. Fore:alomíránvító közoont Raktár irodák szociális helvsée 280as raktár Völo" á!!omás forealmi helvsée. iroda Heo11állomás forealmi helviség Allomás éoület OOO OOO Allomás éoület OOO Tartózkodó végállomás Móricz Zs.15/620411/2013E H;\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakujas tervezet\kapott inforrr1aciok\jegyzett tőke leltára BKV " Adatok Ftb 2016, bevétel értéke o o o o o o o o ~ il 16 ;o (Q '" 0 ;<, R'l o ü/7':1

16 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Utasváró 98as autóbusz OOO Utasváró Budapest tíous 36os autóbusz OOO Utasváró Budapest tíous 162es autóbusz OOO Végállomás 41es villamos Végállomás Végállomás forduló éoülete 61es villamos Utasváró 51es villamos OOO Utasváró 37es víllamos OOO Utasváró 37es villamos OOO Iroda és műhe!v 47es épület Villamos karbantartó épület Aramátalakitó OOO OOO Vée:állomás 25ös autóbusz Vée:állomás 50es villamos Béke tér Végállomás 47es villamos Végállomás 52es villamos Pacsirtateleo Végállomás 12es villamos Végállomás 59es villamos János kórház Végállomás 42es villamos Végállomás 50es villamos \ránvítótoronv Végállomás 59es víllamos OOO Végállomás 1es villamos Szerelöcsarnok Tartózkodó üzlethelvsée Szé!I Kálmán tér Uzlethelvsée Irodaház orvosi rendelőlfi:001/603696/2013e OOO OOO Irodák ebédlő fürdök raktár Uzlethe!vség raktár OOO Iroda műhely öltözö, raktár OOO Uzlethelviség Üzlethelvsérr Tartózkodó társasház lfi:038/603696/2013e Uzlethelvisée társasház lfi:046/603696/2013e Lakóénület PFT éoület VéPállomás 70es trolibusz VéPállomás 80as trolibusz VéPállomás 74es trolibusz Jármű mosó Szerviz csarnok műhelv öltözőfürdő "B" éoület 1996.ül.Ol Javítócsarnok mühelv irodák öltözőfürdő "C" éo Alkatrészmosó épület Iroda fürdő hőközpont "A" éoület Faház étkező oktató kabinet, Oná!!ó éoü!et bérletoénztár 2000, Szállítható éoület bér!etoénztár Szállítható épület bérletoénztár OOO Adatok Ftb ' bevétel értéke [) () () J.\ ~~l,")f11 e\ +~hl~l\ Á+~1~1.1,..:;~~1,\ DV\ I t,;,.,;1,;~\ ~+1~1.i~~.,_~~' ~~+\ 1~~++ :~r~~~ ~ :~1,\ ~~ ~++ ;.:1,~ 1 ~1+.<.~ Í) 1/\ { ' ' 7'5

17 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Komoresszorház és foeadó hőköznont épület Targoncatöltö ioari víztisztió énület OOO Pavilon könnvüszerkezetes Gvön "Ösi u. metróáll Végállomás Kolosv tér Végállomás+ mobil kazán Végállomás Szentmíhálvi u.erdőkerülő u.sarok Végállomás Széll Kálmán tér Végállomás Csobánka tér OOO Végállomás, Uimeo\1eri tér Végállomás és látvánvnékség Nyugati tér Végállomás, Uinest Központ OOO Végállomás Szilaspatak fkáposztásmegver) OOO Gazdagréti ltn Bornemissza tér Véeállomás For12:almi utca Véeállomás Várfok u Gvön uösi utca lrodaénület Aléoítménv rae:asztott MII.bal Déli ou.széll K.tér Aléoítménv rae:asztott MJLbal Széll K.térBatthván Aléoítménv rae:asztott Ml!. bal Batthvánv térkossut Aléoítménv ragasztott Mll.ba! Déli ou. bal kihúzó Aléoítménv ragasztott aknás vg. Déli nu.bal kihúzó A!épftménv rao;rasztott Mll.!obb Déli ou iobb kihúzó Váeánv f48as aknás váeánvl Kocsiszini XIII. vái:zán Váeánv 148as aknás váeánvl Kocs 1si1ní XIV. váeánv Váeánv Aramvezető 3. sín raeasztott lekötött állom Vágánv Ararnvezető 3. sín ragasztott lekötött állo1n Vágánv 48as ragaszt.iobb Balcsv Zs. iobb vg Vágánv 48as ragaszt.bal sincsere Baicsv bal vg Kitérő (48as ragasztott) Oktogon Vágánv 54es rag. MII! iobb NéoligetNaPvvárad tér Vágánv 54es rag. MII! iobb Nainrvárad térklinikák Vágánv 54es rag. MII! iobb Klinikák Ferenc krt Vágánv 54es rag, MII! iobb Ferenc krtkálvin tér Vágánv 54es rag.ml!! lobb) Kálvin tferencíek t Vágánv 54es ragasztott Ml!I íobb\ Kálvin tér F Vágány 54es ragasztott Mlll iobbl Kálvin tér F Váeánv 54es rae:.mlll iobb Ferenciek teredeák tér Váeánv 54es raeasztott Ml!I 1abb) Ferenc'iek tere Vágánv 54es ragasztott M!ll iobbl Ferenciek tere Vágánv 54es ragasztott MII! bal) Népliget Naev , Vágány 54es rag. Mlll bal Na"'"várad térklinikák Váe:ánv 54es rai::i:. M!ll ba! KlinikákFerenc kft Váeánv 54es raeasztott MIJ! ball Ferenc körút H:\work2016\tablak:\Átalaku!ások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV Adatok Ftban Könyv s:z:erinti érték Halasztott Jegyzett tőke bevétel értéke li5 6 OOO OOO [) n () () ' ' /75

18 , , JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Vágány 54es rag. Mll! bal Ferenc körútkálvin tér Váe:ánv 54es ral'.!, Mlll bal\ Ká!vin térferenc krt Váe:ánv 54es rae:. Mlll ba! Ferenciek teredeák tér Vágánv 54es rae:asztott Ml!l iobb Deák tér Ara Vágánv 54es rag. Mlll iobb Deák téraranv J. u V8gánv (54es rag. M!ll iobbl Aranv J.Nvue:ati tér Váe:ánv 54es rae:. M!!I iobbl Aran 1 J.Nvue:ati tér Vágánv 54es ragasztott Mlll iobb Nvue:ati tér Váe:ánv 54es ragasztott Mlll iobb Nvue:ati tér Váe:ánv 54es ragasztott Mlll iobb Nvue:atl tér Vágánv 54es ragasztott Mlll iobb Lehel tér Dó Vágánv 54es ragasztott Mlll iobb Lehel tér Dó Vágánv 54es ragasztott Mlll bal) Deák tér Aran Vágánv 54es ragasztott Mlll ball Deák tér Aran Vágánv 54es rag. Mlll bal Aranv J.u.Nvugati tér Vágánv 54es rag. Mlll bal Aranv J.u.Nvugati tér Vágány 54es rag. Mlll bal Aranv J.u.Nvugati tér Vágánv 54 es rae:asztott M!IJ ball Nvue:ati tér L Váe:ánv 54es rae:asztott Mlll ball Nvue:ati tér L Váe:ánv 54es.raeaszt.Mlll.l Lehe! tér Dózsa Gvö Váeánv 54es.rae:aszt.M!ll.\ Lehel tér Dózsa Gvö Vágánv 54es rag.mii! bal kihúzó) KőbánvaKisoest Vágánv 54es rag.ml!! bal kihúzó) KőbánvaKisoest Vágánv 54es rag.mii! jobb kihúzó KőbánvaKisnest Vágány 54es rag.mii! iobb kihúzó KőbánvaKisoest Váeánv 54es rae. Mlll. Ill. kihúzó Kőbánva~Kis Váeánv 54es rae.mlll közéoső) Határ út közéoső ve Váe:ánv 54es rae:asztott Ml!I iobb Dózsa Gvör.cr\1 ú ül Váeánv 54es raeasztott Mlll iobb Dózsa Gvöro11 ú Váe:ánv 54es rae:asztott Ml!I íobb Aroád híd for Váeánv 54es raeasztott Ml!I iobb Aroád híd for Váeánv 54es raeasztott Mlll bal Dózsa Gvöro11 út Váe:ánv 54es rae:asztott Mlll bal Dózsa Gvörov út Váe:ánv 54es rae:asztott MHI bal Aroád híd For Vá12ánv 54es ragasztott Mlll bal Aroád híd For Váe:ánv 54es rag. Ml!! közéoső) Aroád híd középső Váe:ánv 54es ragasztott Mlll iobb)kőbánvakispest Váe:ánv 54es rag. MJ!I iobb KőbányaKispestHatár Vágánv {54es ragasztott MII! iobb KőbányaKisoest Vágány {54es ragasztott MII! iobb Határ l'.1t Pöt Vile:ánv 54es rae. MJ!I íobb Határ útpöttvös u. 2014, Váeánv 154~es raeasztott Mlll iobbl Pöttvös utca 1996.Ql, Váeánv 54es rae. M!ll iobb Pöttvös u.ecseri út Váeánv (54 es ragasztott Ml!I lobbl Ecseri út Né Váeánv 54es rag. MII!!obb Ecseri út Néolieet Vágány 54 es ragasztott M!ll bal KőbánvaKisoest <J H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott lnformaciok\jegyzett tőke leltára BKV Adatok Ft~ban ' bevétel értéke q4r/77' IK< Qh 1 J /\) l '; X<J 7 io b ? 8'>" \<,972<, \43 l>r '<092 / " I ' ' ll 8 1 9/"'~i

19 sorszám JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Váflánv 54~es rai:!.mlll bal Kőbán' akispesthatár út Vágánv 154es rar?:asztott Mlll bal KőbánvaKisoest Vágánv (54es ra!!asztott Mllt bal KőbánvaKispest Vágánv (54es raeasztott M!!I bal KőbánvaKisnest Vágány {54es ragasztott M!ll bal Határ út Pött Vágány 54es rag. Mlll bal Határ út Pöttvös utca Vágány 154es ragasztott Mlll bal Pöttvös utca Vágánv 54es rae. Mlll bal Pöttvös utca Ecser! út Vágány 54es raeasztott Mlll bal Ecseri út Nép Vágánv 54es rae. M!ll ba! Ecseri út Nénlieet Vágánv 54es rae:. M!ll bal kihúzó! Uloest Köznont Vágánv 54es rae:. M!ll bal kihúzó! Uioest Közoont Vágánv 54es rae.mlll iobb kihúzó) Uioest Közoont Vágánv 54es ra2.mlll iobb kihúzó) Uioest Közoont OOO Vágány 54es rae.mlll iobb kihúzó) Uioest Közoont Vágány 54 rag.m!lllobb kihúzó aknils) Uioest Ko.io Váeánv 54es rapasztott M!ll iobb Forgách utca Váeánv 54es ra!!asztott M!ll iobb Fon?i!ch utca Váe:ánv 54es raeasztott Mlll iobb Gvönm 1 ösi Ut Vágánv 54es rae:asztott MII! iobb Gvön,n1ösi út Vágány 54es rae:asztott Mlll iobb) Gvön \lösi út Vágány 54es raeasztott Mlll iobb Uioest V.kaou Vágánv 54es ragasztott Ml!! iobb Uioest V.kaou Vágány 54es ragasztott Mlll bal Forgách utca Vágány 54es ragasztott Mlll bal Forgách utca Vágány 54es ragasztott Mlll bal GvönPvösi út Vágány 54es ragasztott Mlll bal GyönPvös"1 út Vágány 54es ragasztott Mlll bal GyönPvösi tjt Vágány 54es ragasztott Mlll bal GyönPvösi t'.!t Vágány 54es rapasztott Ml!I bal Gvönrrvösi út Váe:ánv 54es rapasztott M!ll bal Uioest V.kapu Váe:ánv 54es raeasztott M!ll bal Uioest V.kaou Váe:anv 48 vb.ker.ali.nem 3s'1nes Mávl Járműteleo X Váe:ánv (48as aknás vágán1.i Kocsiszini Xl!I. vile:án Vágánv 48as aknás vágány Kociszini XIV. vágánv Vágánv 48as aknás vágány Kocsiszinl XV. vágánv Vágánv 48as aknás vágánv Kocsiszini XVlll/2. vá Vágánv 48as aknás vágánv Kocsiszíni XVll!/3. vá Vágány 48as aknás vágány Kocsiszini XX. vágánv Vágány 48as aknás vágány Kocsiszini XXL vágánv Váe:ánv 48as aknás váeán\ Kocsiszlni XXIL váe:án Váe:ánv 48as aknás váeánv Kocsiszini XX!IL váeá Váe:ánv 48as aknás váeán\ Kocsiszini XXIV. vágán Vágánv 48as aknás vágánv Kocsiszini XXV. vágé\nv Vágánv 48~as aknás vágány Kocsiszini XXVI. vágán Vágánv 48as aknás vágány Kocsiszini XXVII. vágá Adatok Ftban ' Könyv szerint! érték Halasztott Jegyzett töke bevétel értéke " (l 12,,,,, g g XQ !1' ) /l11cj')íl (l (l ( () (! (l '!2() 86( ll 20 86( Shl) t:, 70,q(,() H:\work2016\tablak\Átalaku!ások\BKV kivá!bs\atlakulas tervezet\kaoott ínforn1aciok\jegvzett tőke leltára BKV 10/~'S

20 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Váeánv 48as aknás vágánv Kocsiszini XXVlll, váe: Váeánv 48as aknás vágánv Kocsiszini XXIX. váe:án Váeánv 48as aknás vágánv TVG. iavitó műhelv XXX Váe:ánv 48as talof.zk.3sines) Kőér u, lvra 1. vg Vá2ánv 48as talof. zzkő 3s1nes Kőér utcai it Vile:ánv 48as talnf. zzkő 3s1nes Kőér utcai!t Váe:ánv 48as tajof.zk.3sines) Kőér u. lvra IV. ve Vá12:ánv 48as talpl zzkő 3sines Kőér utcai!t Váeánv 48as talpf. zzkő 3sines Kőér utcai lt Váe:ánv 48as talpf. zzkő 3slnes Kőér utcai it Váeánv 48 talpf.zk.3sinesl Kőér u. lvra VIII. vg Váeánv 48 talof.zk.3sines) Kőér u. lvra IX. vg Váeánv 48as talof. zzkő 3sines Kőér utcai it Váeánv 48as talof. zzkő 3sines Kőér utcai it Váeánv 48as talof. zzkő 3sines Kőér utcai it Váeánv 48 talof.zk.3sinesl Kőér u.lvra XIII. ve Váeánv 48 talof.zk.3sinesl Kőér u. lvra XIV. vg Vágány 48as talof. zzkő 3sinesl Kőér utcai it VáPánv 48as talpf. zzkő 3slnes} Kőér utcai lt Váoánv 48 talof.zk.3sinesl Kőér u. lvra XVII. vg VáPánv 48as talnf. zzkő 3sines Kőér utcai it Vávánv 48as ta!nf. zzkő 3sines Kőér utcai it Vávánv 48as ta!of. zzkő 3sines Kőér utca! it Váeánv 48 ta!pf.zk.3sinesl Kőér u. lvra XX. vg Vá1?ánv 48as talof. zzkő 3sines) Kőér utcai it Váeánv 48 talnf.zk.3sinesl Kőér u. XXII. vágány Váeánv 48as talof. zzkő 3sines Kőér utcai it Váeánv 48as talof. zzkő 3sines Kőér utcai it Váeánv 48as talof. zzkő 3sines Kőér utcaí lt Váeány 48 talof.zk.3sines) Kőér u. XXVI. vágánv Vágány 48 talof.zk.3sines) Kőér u. XXVII. vágánv Vágány 48as talpf. zzkő 3sinesl Kőér utcai it Vágánv 48as ragasztott 3 s'1nes Kocslszinl 1. v VáPánv 48as rar.:asztott 3 sines Kocslszini II VáPánv 48as rar.:asztott 3 slnes Kocsiszini!IL Váeánv 48as rae:asztott 3 sines Kocsiszini!V Vá!!ánv 48as rai;:asztott 3 sines Kocsiszini V. v Váeánv 48as rai;:asztott 3 sines Kocsiszini VL Váe.ánv 48as rae:asztott 3 sínes Kocsiszini VIL Váeánv 48as rar.:asztott 3 sines Kocsiszini Vll! Vágány 48as ragasztott 3 sines Kocsiszini IX, Vágány 48as ragasztott 3 sines Kocsiszini X. v Vágány 48as ragasztott 3 sines Kocsiszini XL Vágánv 48as ra~asztott 3 slnes Kocsiszini XII VáPánv 48as raizasztott\ Kocsiszini XIII. VR ül Váeán\; 48as raizasztottl Kocsiszini XIV, ve bevétel értéke a l ,, l l ' (] () ) IMI /20 l () l l l u l u l l r:,7q2h7 p d b H;\work2016\tablak\Atalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kaoott ínfonnacíok\jegvzett tőke leltára BKV J 1/ "'~)

21 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Váe:ánv 48as raeasztott 3 sinesl Kocsiszini XV Vágánv 48as rae:asztott\ Kocsiszíni XVl!!/2. Vf! Vágánv 48as raeasztottl Kocs!szini XVll!/3. ve VBgánv 48as ragasztott) Kocsiszini XX. ve Vágány 48 vb.ker.ali.nem 3sines Máv Járműteleo X VáPánv 48 vb.ker.ali.nem 3sines Máv Járn1űteleo X Vágány 48 vb.ker.ali.nem 3sines Máv Járműteleo X VáPány 48 vb.ker.ah.nem 3sines Máv Jilrműteleo X Vágány 48 vb.ker.ali.nem 3sínes Máv Járműte!eo X VáPány 48 vb.ker.ali.nem 3sines Máv Járműteleo X Vái::ránv 48 vb.ker.al1.nem 3sines Máv Járműtelep X Váeánv 48 vb.ker.ali.nem 3sines Máv Járműtelep X Váeánv áramvez.sin rae.leköt, NéolieetAranv J.u Váeánv áramvez.sin rae.leköt. Aranv JDózsa Gv Váeánv árámvez.sin rae.leköt. Dózsa GvFori:i:ách u Váeánv ára mvez. rae. 1 e kötött Kőér u. 'árrnűte!en Váeánv árámvez.sin rae.leköt Köbánva K!soestHatár Váeánv áramvez.sin rae.leköt Határ unéolieet Váeán\ áramvez.sin rae:.leköt ForeáchVá rosközoont Kitérő 54 XL 3 sines ragasztott\ Aroád híd Kitérő 54 XVll betonozott talofal Deák tér Kitérő 54 XI KI 3 sines ragasztott) lehel tér Kitérő 48 Xl. 3 sines zuzottk.) Kőbánya Kispest Kitérő 48XJ!l 3sines zúzottk.)kőériárműt.lvra Kitérő 48 XIV 3 sines zúzottk.) K6ér lt.lvra Kitérő 48XVll 3sines zkövesl Kőér itlvra Atszelés 148as 3 s'1nes zzkó Kőér utca 1 it.lvra Kitérő 48 X!ll netn 3sines zkövesl Kőér utcai it Kitérő 48 XIV zúzottkövesl Kőér it. ioarvé'íeánv Kitérő 48 XVI zúzottköves) Kőér utcai it.ioarvg Kitérő 48XVI! ne1n 3sines zzkő) Kőér u.it ioarve Kitérő 48XV!ll nem 3sines. zköves) Kőér utcai it Kitérő 54 XVI KI 3 sines ragasztott) Határ út Kitérő 54 Xl KI 3 sines ragaszt.) KőbánvaKisoest Váeánv Phőnlx aknás Zugló ksz Váeánv tömbsines Hungária előtti vágánv Váeánv tömbsines Szér::ilona ksz Vágánv 48 kgos aknás Széoilona ksz Vágány Phőnix aknás SzéoHona ksz l Atszelés Phőnix Széll Kálmán tér Déli nu Váeánv Phőnix Ferencváros előtti várránv Váe:ánv 48 k!:!os aknás Száva ksz Vágánv tömbsines Száva előtti váeánv Vái::ánv Phőnix U!!ől út Kőtér u. Száva ksz Vágány Phőnix Kelenföld ksz VáPánv 48 kgos aknás Kelenföld ksz Adatok Ft b bevétel értéke s () "'" :) 0 1 l'rg(lc () ' ' '" I 1 1< fhh l ' Q(l l) c,93 ni l U9 81 / u '~ ' () 4 Qf; o ' lli4165 H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kivá!ás\atlakulas tervezet\kaoott inforrnaciok\jegvzett tőke leltára BKV 12/"S

22 , JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Vá!!ánv Phőnix Vörösvári út 117 összekötés Kitérő Phőnix Kelenföld ksz Vágánv tömbsines Török úti 4/617 összekötés Kitérő Phőnix Huneáría ksz Kitérő Phőnix Hungária ksz. elötti ve Kitérő Vignol AnouaJföld ksz Kitérő Phőnix Ferencváros ksz Kitérő Phőnix Ferencváros ksz. előtti váe:ánv Vágánv 48 kgos Albertfalva kit. Budafok eláe Vágánv 48 kgos Albertfalva kit. Budafok eláe Vágánv LM alias Budafok elágazás Vágánv Phőnix Hungária ksz Vágánv Phőnix Hungária ksz.e!őtti vágánv Vágánv 48 keos kocsiszini An,ualföld ksz Vágány tömbsines Margit híd Bécsi út Vágány tömbsines 17es vi!!amos vonal Vágány tömbsines Baross tér vá. Teleki tér Vágány tömbsines Szt. János kórház HűvösvölP"v vá Váe:ánv tömbslnes Szt. János kórház HűvösvölPv vá Váe:ánv tömbsines Szt. János kórház Hűvösvöl 0 " vá Vágánv tömbsines Völi: 711 VadaskertlNvéki út Panelcsere nao\fnaneles ve:ban szórvánvos Orczv út Vágánv 48 ke:os Szt.János kórházszéll K.tér Vágány 48 kgos Baross tér Teleki tér Vágány 48 kgos Teleki tér Orczv tér Váe:ánv tömbsines Vaida P. utca Soroksárí út Váeánv 48 k!!os Szt. János kórházhűvösvöl 0 " vá Váeánv 48 keos SzL János kórházhűvösvölev vá Váeánv Phőnix Vaida P. utca. Soroksári út Váeánv 48 ke:os Vaida P. utca Soroksári út Váe:ánv tömbsines Döbrentei térszt.gellért tér Váe:ánv tömbslnes Krisztina krt.alae:út utca Vá2ánv 48 kp:~os Budafok eláe:. Kamaraerdő vá Váe:ánv 48 ke:os Budafok eláe. Kamaraerdő vá Vágánv 48 ke:os Budafok eláe. Kamaraerdő vá, Vágánv Phönix Déli PU. Döbrentei tér Vágánv RAFS Déli pu, Döbrentei tér Váganv RAFS Déli pu. Döbrentei tér Vágánv 48 kgos Déli pu. Döbrentei tér VáeJnv RAFS Móricz Zs.kört.Etele tér Váeánv RAFS Széll Kálrnán tér Délí ou S Váe:ánv 48 ke:os Széll Kálmán tér Déli ou Vágánv RAFS Déli PU. Naovenved utca Vágánv RAFS Déli pu. NaPvenved utca Vágány tömbsines Alkotás út Farkasréti tér Váe:ánv tömbsines Alkotás út Farkasrétí tér Adatok Ftban bevétel értéke () SO () GG () 21 /Qfl ,, J l ~ ) 1 ' () 44 h. '"" ) (] 61 " '" 14 1; ]'JX 988 9G [) l ! ll () )f; S H:\work2016\tablak\Áta!aku!ások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltdr a BKV 13/"5

23 JEGYZETT TŐKE Sorszám Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Vágány nagvoaneles Böszörménvi útnapvenved u Vái?ánv tömbsines Böszörménvi útnapvenved u OOO Váe:ánv 48 kgos Apor Vilmos térmárton Aron tér OOO Kitérő Phőnix Móricz Zs.krt.Albertfalva k!l Váeánv 34 ke:os foe:asléces Foe:askerekűEötvös u Váe:ánv 34 ke: os foeasléces Foe:askerekű vasút VáRánv 34 k2os foeas!éces Foeaskerekű talnfa Atszelés Phőnix Albertfalva kit.budafok e!áe, Kitérő Vienol Déli ou. ~ Döbrentei tér Kitérő Phőnix Móricz Zs.krt.Etele tér vá Kitérő Phőnlx Vaida P. u. Soroksári út Atszelés Phőnix Valda P.u. Soroksári út Kitérő 48H4VR Határ útjókai Mór Atsze!és 48 eo\1enesíves Határ útjókai Mór Kitérő Phőnix Széll Kálmán tér Déli ou Kitérő Phőnix Széll Kálmán tér Déli ou, Kitérő Phőnix Déli pu. NaPvenyed u Atszelés Phőnix Széll Kálmán tér Déli pu Kitérő Vienol Alkotás út Farkasréti tér vá Kitérő Phőnix Teleki tér Ponerácz híd Kitérő Vienol K3013 K3014 Frane:eoán u Atszelés Phőnix Üllői út Rákóczi hfd vá Kitérő Vlgno! Ko.határ útp.lőrinc Béke tér Kitérő Vignol Ko.Határ útnapvkőrősl út Atszelés Vignol Ko.Határ útnavvkőrösi út Kitérő Vignol Ferenc krt.könyves K. krt Atszelés v 1gnol Könyves K, krthatár üt Vágány 48 kgos Gyáli Uti Utátiáró Kitérő Phőnix Határ útelőd u. Jókal u,határ út Atszelés Phőníx Lehel u.róber K. krt Kitérő Phőnix PHl00/100 Karinthv F. út OOO OOO Kitérő Phőnix Rákóczí u.oktoe:on Petőfi híd Kitérő Phőnlx Rákóci1 u.oktoeon Petőfi híd Kitérő Tátra u.aradi u Vágánv 48 kgos Örs vezér tere Erzsébet kné Vágány Vg49E1 útátiáró Egressy MoPvoródi út Vágány tömbs!nes Erzsébet kírné útia Fűrész u Vágány napvnaneles Balázs u. Rákosoatak u Vágány tömbslnes Naev L.kír.út!a Ro. MAV telen Vái::iánv tömbsines Na 0 " L.kir.útia Ro. MAV teleo Váe:ánv tömbsines Miskolci u. Darnó u Váeánv tömbsines NasoolvaSzihalom utca Vágánv nagvoanel Rákosoatak u. Miskolci u. között OOO Vágány tömbslnes Rákospatak u. Miskolci u. között Vágány napvneneles Ko!ozsvárNaspo!vaSzéchen\li u OOO Atszelés Phőnix Karinthy F. út OOO OOO H \wnrk7íl1 h\t;:ihl;:ik\átml:ik11u1c;nk\rkv kív;:lf;'i<;\fjtl.1ki1las tprvp1pt\kanott informaciok\jeevzett tőke leltára BKV Adatok Ft~ban 2016, bevétel értéke () o o l l () L () ) '"" "" l IL ~ b )(;.)'.);.) XIJ/ /ll~ '..\_') () )QQ 14'; " J ,x ' ~~ :i><:wQ () 174 lls []" () /75

24 JEGYZETT TŐKE Adatok Ft~ban H Sorszám Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Atszelés Phönix Rákóczi u.oktoe:on, Petőfi híd Vágánv Phőnix Nagv L kir.útta Ro. MAV teleo VilE?:ánv 48 kgos Rp. MAV telep Zsókavár u. vá Váe:ánv 48 kgos Rn. MAV telep Zsókavár u. vá Váe:ánv 48 kgos NvírpalotaPáskomligetZsókavár Atszelés Phőnix Jászai M.tér Boráros tér Kitérő Phőnix Haller u. Közvágóhíd vá Kitérő Phőnix Rákóczi Híd Vágóhíd vá Vágánv Phőnix Ri59 Pongrácz híd Eles sarok Váeány 48 kgos GEO Pongrácz híd Eles sarok Vágány tömbslnes JászberényiMaglódi út elágazás Váeány 48 kgos Sörevár II. útátjáró Kitérő Vlenol Szt.János kórházhűvösvölcr" vá Váeánv nacr"naneles Adv E. út Ferde u.tálas u Váeánv Phőnlx Ko. Adv Endre u. 42es villamos Vágánv nae:voaneles úllői út lehel út Vágány 48 kgos Határ út Pestlőrinc Béke tér Vágány 48 kgos BaicsvHonvédHa!adás u. útátiáró OOO Vágánv 49El Easv51ab 50es viii. ÜllőiRádav u Váeánv Phőnix IX. Határ útferde u Váeánv 48 keos Ullői út Rákóczi híd vá Váe:ánv Phőnix Teleki tér Ponerácz híd Váeánv Ed!!on Ullői út Rákóczi hid vá Váeánv Edilon Ullői út Rákóczi híd vá Váe:ánv 48 ke:os Orczv tér Mázsa tér Váe:ánv 48 ke:os Orczv tér Mázsa tér Váe:ánv 48 ke:os Teleki tér Pone:rácz híd 1996, Váeánv 48 kgos Teleki tér Ponerácz híd Vágánv Phőnix Ferenc krt. Könvves K. krt Vágánv tömbsines Ferenc krt.vá.könyves K. krt Vágány tömbsines 51es villamos Mester u Vágány 48 kgos Ferenc krt.vá.könvves K.krt Vágány 48 kgos Jászai M. tér Boráros tér Vár;i:ánv tömbsines Könvves K.krt. Határ út , Váeánv tömbsines Könvves K.krt. Határ út Váeánv tömbsines Gubacsi u, Vágánv tömbsínes Gubacsi Tirnót.Szabadkai LL Vágánv tömbsines Gubacsi L1t KonnányFöldvárv u. 2015, Váe.ány 48 ke.os Boráros térsoroksári út 2011.ll Vágány Phőnix Rákóczi Híd Vágóhíd vá OOO Vágány 48 kgos Könyves K.krt. Határ út Vágánytömbsines Határ ukossuth utörök F. u Vágány napvnaneles Ferenc u.nacr 11 sándor József u , Vileánv tömbsines Széll Kálmán tér Karinthv F. út Vágánv Phőnix Széll Kálmán tér Karinthv F.út Váe:ánv Phőnix Széll Kálmán tér Karinthy F.út L bevétel értéke ll ,, () ) 3!! 492 ~~ ! j t;q 7 /! ) "" ,;r, ''" lbl GSG U () 1 / G ?".:;1 hilll ' 7 "'' íl ' L,q """ h () " "S

25 K JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Váe:ánv RAFS Mester u Váeánv RAFS Goldman Györov tér Váe:ánv RAFS Karinthv F. u Váeánv RAFS Budafoki u Váe:ánv RAFS úl!ői útnéoszínház u Vágánv PH RAFS Rákóczi u.oktoeon Petőfi híd Váe:ánv sínkörü!öntéses feléoítménv TátraAradí u Váe:ánv RAFS Széll Kálmán tér Karinthv F. út Váe:ánv RAFS Kisrókus u. 60% Váe:ánv RAFS Horváth LI. 60% Váe:ánv RAFS Jászai M. tér Váe:ánv RAFS Rákóczi u. 60% Vágánv RAFS Rákóczi tér Vágánv 48 kgos Bécsi út úllői út Vágánv Edilon Széll Kálmán tér Karlnthv F. út ül Vágánv Edilon Petőfi híd Vágány Edilon Rákóczi u.oktogon Petőfi híd Vá2ánv Phőnix Lehel téran "alföld fon?.telen Vá2ánv Phőnlxl Karinthv F.út Móricz Zs.krt Váeánv Phőnix Rákóczi u.okto2on Petőfi híd Váeánv 48 5 ke Madridi u.gvöno\/ösi u Váeánv 48 krros BékeFrantienánGvön Hös 1 u Váe:ánv 48 ke:os BékeFrane:eoánGvöni:ruösi u Vágánv 49El Frangeoán u Vágánv tömbsines Forgalmi teleo Szilái;r11i u Vágánv tömbsines Forgalmi teleo Szílágvl u Vágánv tömbsines lstvánaroádlőrinc u. szakasz Vilgánv Phőnix Sz\láPvi u. Rákospalota vá Atszelés Phőnix Hungária krt.sajgótariáni út Vágány EDILON Vaida P. utca Soroksári út Vá2ánv RAFS Vaida P. utca~ Soroksári út Vileilnv RAFS Vaida P. utca Soroksári út Váeánv RAFS Ferenc krt.vil.könvves K. krt Kitérő Phőnlx Ferenc krt.könvves K. krt Váe:ánv f54 vb.ker,bal.ve:3s.mavlnéostadionpillaneó Vágánv RAFS Albertfalva kit. Budafok elág Váe:ánv RAFS Nai:nr Lkir.útia Ro. MAV teleo Váeánv Rafs Örs Vezér tér Eles sarok ül Váe:ánv RAFS Fore:almi teleo Szlli!Pvi u. 2oos.m Vile:ánv 48 ke:os Ferencváros ksz Kltérő Phőnix Kelenföld lvra Vágánv Phőnix Kelenföld lvra vágánv Vágánv 60 kgos aknás Kelenföld ksz Vá2iinv 48 keos Hune:árla ksz Váeánv 60 keos aknás Huneária ksz OOO Atsze!és Phőnix Szél! Kálmán térbudapvönpve H:\work2016\tabJak\Átalakulások\BKV kivá!ás\atlakulas tervezet\kapott inforn1aciok\jegyzett tőke leltára BKV, Adatok Ftb Könyv szerinti érték Halasztott Jegyzett töke bevétel értéke ~ ~ () () 2 '" "' IO [) fi r.; 5 I I : D 44 h xx () l'l~/cc, (J 11} c,73 ' ~'"l b'.:j':j!)()q i'' orn 1 1~0 JL9R1 //5 [J IL 'IS] 11) }() '1! )<.j r, 'i :: 0 /\J S(J~J Si"I 7) e...( < 28.5 ()!L c,11 ' '''' ll b 919 4i;1; ,,, GS8 ) n ), llli.'l <:..r, ') () ~Ll,hl C..nq rn n'1 'ns.. ' 16/'S

26 JEGYZETT TŐKE Változatlan formában továbbmüködő Társaság Eszköz megnevetése Aktiválás dátuma Bruttó érték Vágánv 48 keos SzéoilonaBudaa11öneve Vágánv 48 5 kg Fogas ksz. tolóoadaknában Vágánv 49 kgos Orczv tér Könvves K. krt Vágány 549 rendszerű Dé!i ou. Döbrentei tér Kitérő Phőnix Ponerácz híd Eles sarok Váeánv Vienol 549 Ponerácz híd Orház mh Váeánv RAFS Nan"várad térelnök u Kitérő Phőnix 50/30e Na 0 "várad tér ~Elnök LL Váeánv CDM Műfüves Ve S49 MesterHallerVágóhíd Váeánv Ve S49 MesterHallerVáeóhíd Váeánv Ve 549 PANDROL MesterHallerVáeóhíd Váe:ánv Ve: 48 S duola vslnes MesterHallerVáe:óhíd Váeánv RAFS Festetics u. vée:állomás OOO Kitérő Phőnix S0/30e Festetics u. vée:elllomás OOO Atszelés Phőnix Festetics u. vée:állomás OOO Kitérő Phőnix PHl00/100 Ullői u.tűzoltó u Váeánv 48 S ke: 549 Madridi u.gvöna11ösi u Vilgánv 48 kgos EDILON LakatosHaladás u. útátiáró Vilgánv R!59/13 Döbrentei térszt.gellért tér Kitérő Vignol /lOOe Te!eki térpongrácz híd Vágány Vignol 549 Teleki tér Pongrácz híd Váorány Vignol 549 Vilmos térmárton Aron tér Vile:ánv Viornol 549 Orház Elessarok Váeánv Phőnix Ri59/13 Orház Elessarok Váe:ánv Ph.talofás ve: Sörc111ár II. út átiáró Váeánv S49 EDILON vb.oanel Szabó E.Hunvadi u Váe:ánv 549 zzkő vb.oanel Szabó E.Hunvadi u OOO Sikló lsoeciális oálval Sikló oálva Vágánv nao\1naneles XX.Nao11sándor J.uJókai u Vágánv 549 zúzottkő ái:rv.teleki térpongrácz híd OOO Vágány 549 zkő ágy, aszfalt burk.telekipongrácz h OOO Vágánv 549 hí df ás Teleki térpongrácz hid Vágánv EDILON vg. útátjáró NyíroalotaZsókavár Vágánv CDM Phőnix DombovárlPrlelle K. út Vágány 549 Vignos Zsemlye u. 61es villamos Próbapálya és tárolóváf!ánvok Kitérő Phönix lehel tér 14es villamos véeállornás Atszelés Phőníx Lehel tér 14es villamos vée:állomá Váe:ánv na"""'aneles lehel térbulcsü utca Kitérő Phőnix Erzsébet klrálvnénaou Laios kir. út Atszelés Phőnix Erzsébet kirnénaov Lalos kir.út Atszelés Phőnix Erzsébet klrnénapv Laios kir.út Kitérő Phőnix Erzsébet királynéna 0 u Laios kir. út Kitérő Phőnlx Erzsébet királvnénain 1 Laios kír.út Atszelés Phőnix Erzsébet kirnénapv Laios kir.út Vágánv Phőnix Erzsébet kirnénaav Laios kir.útía Adatok Ftban bevétel értéke o () a "~> () () 12 w :;<:; () () () () )[)', ',(J ífrl 1 ;., () (l 'l'is0%1 H:\work2016\tab!ak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott infonnaciok\jegyzett tőke leltára BKV 17 (I'::)

27 JEGYZETI TŐKE 1 Eszköz megnevezese. 1 Aktiválás datuma. 1 Brutto. ertek., 1 Könyv szerinti érték Fő k önyvi szám Halasztott bevétel Adatok Ftban Jegyzett tőke értéke !Vágány Phőnix Erzsébet kirnénagy Laíos kir.útía o !Vágány 549 kgos BékeFrangepánGyöngyösi u O ITolópadszerelö akna 1db1400 m3es OOO O ITolópad akna Bak ütköző; rawie Szépilona ksz OOO O Bak ütköző Jászai Mari tér 2es villamos OOO O Utközőbak RAWIE NrlO Jarret BCRL OOO !Bak vágányzáró Ferencváros ksz O Bak vágányzáró Angyalföldi ksz O IVendégkitérő R501:61435 bal 3 db felfutó rampa IVendégkitérő R501:61435 íobb 3 db felfutó rampa O !Kihúzó peron "A" KŐKI végállomás O !Kihúzó peron "B" KŐKI végállomás ILAN hálózat lokális internet háló hálózati elemkke O IBérletoénztári yégoont 77 db OTP POS terminálhoz !Kábelhálózat kiép.számgéphez OOO ICsápkábel Árpádhíd lx4x70.8 érszerkezet o [ Kábel líelző} Nyugati tér OOO OOO [ IKábel lielzől Arany J. u OOO OOO J J Kábel (íelző) Lehel tér J 13 OOO OOO !Kábel {hírközlő) Árpádhíd J !Kábel 10 KV Nyugati ou J J IEVÜ kábel 1 KV Nyugati PU Kábel (íelző) Nyugati pu S O !Kábel 10 KV Arany J. u OOO oooooos30 IEvü kábel il<v7\ranv J. l.j o Kábeliiefző\ Aranv J. u OOO n Kábel 10 KV Lehel u OOO n "r I uö r EVÜ kábel 1 KV Lehel tér n 2 "17 Ill Kábel (íelzől Lehel u OOO O !Kábel líelz61 KillVfr1tér Kábel 10 KV KőbánvaKisoest OOO O EVU kábel 1 KV NéoliPet J18 1 ~'' ' EVÜ kábel 1 KV Ecseri u J4; EVU kábel 1 KV Pött11ös u ' " 1c EVÜ kábel 1 KV Határ u ' J 4 > EVÜ kábel 1 KV KőbánvaKísoest EVU kábel 1 KV Kőér u l fl 3 U/ I ) Kábel elző Ecseri út OOO OOO O ;n 48; Kábel 'elző Határ út OOO OOO ~ Kábel 'elző KőbánvaKisnest Kábel 'elző Kőér u OOO Kábeltartó OOO OOO I 824. [ !Kábel 10 KV Kőér u OOO Kábel 10 KV For ách OOO J I Kábel 10 KV Gyöngyösi ll OOO H :\ wnrk.?016\tnhlak\ár;:il;:ikulások\bkv kíviilás\atlakulas tervezet\kaoott inforn1aciok\jegvzett tőke leltára BKV 18( 7 '.l

28 , JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevez.ése Aktiválás dátuma Bruttó érték Kábel 10 KV Uioest Városkaou Kábe! 10 KV Uloest Városközoont EVU kábel 1 KV Foreách u EVÜ kábel 1 KV Gvönevösi u EVÜ kábel 1 KV Uinest Városkapu EVU kábel 1 KV Baicsv Zs. u Kábel 'elző Deák tér OOO Kábel 'elző Ferenciek tere OOO Kábel 'e!ző Kálvin tér OOO Kábel 'e!ző Corvin ne 0 \/ed OOO Kábel elző Klinikák OOO Kábel 'elző Nao11várad tér OOO Kábel elző Diszoécserház OOO Kábel hirközlő ielző Néolieet OOO Kábel hirközlő ielző Ecseri u OOO Kábel hirközlő ielző Pöttvös u OOO Kábel hírközlő ielző Határ u OOO Kábel hirközlő ie!zö KőbilnvaKisoest OOO Kábel hirközlő jelző Kőér u, OOO Csáokábel Határ út 1x4/0 8 érszerkezet Törzskábel Fehér út 91xl S érszerkezet Törzs kábel Fehér út 75x1 S érszerkezet Törzskábel Fehér út 61x1 S érszerkezet Törzs kábel Fehér út 48xl S érszerkezet Törzskábel Fehér üt 27xl S érszerkezet 1996, Törzskábel Fehér út 13x4/0 8 érszerkezet Törzs kábel Fehér út 7x4/0 8 érszerkezet Törzskábel Fehér út 4x4/0 8 érszerkezet Csáokábel Fehér út 14xl érszerkezet Csáokábel Fehér üt 7x1,5 érszerkezet Csáokábel Fehér út 4xl érszerkezet Törzskábel Kőér utca 48x1 S érszerkezet Törzskábel Kőér utca 61xl,5 érszerkezet Törzskábel Köér utca 91xl 5 érszerkezet Törzskábel Köér utca 7x4/0 8 érszerkezet Törzskábel Kőér utca 13x4/0 8 érszerkezet Csáokábel Köér utca 10x1 érszerkezet Csáokábel Köér utca lx4/0,8 érszerkezet Törzskábel Határ út 75xl S érszerkezet Törzs kábel Határ út 91x1 S érszerkezet Törzs kábel Határ út 4x4/0,8 érszerkezet Törzskábel Határ út 7x4/0 8 érszerkezet Törzskábel Határ út 13x4/0 8 érszerkezet Csáokábe! Határ út 10x1 S érszerkezet Törzskábel Nao"várad tér 48xl S érszerkezet Törzs kábel Naovvárad tér 4x4/0 8 érszerkezet Adatok Ftb Könyv szerint! érték Halasztott Jegyzett tőke bevétel értéke () b'::l4 j':::j( '1 9ll n ll 1 Hl g1 llj () ' ) "1 ' () '1HJ lx/ <'ll 70< () " ~ (] [I () lj _ H:\work2016\tablak\Ata!akulások\BKV klválás\atlakulas tervezet\kaoott inforr11aciok\jegvzett tőke leltára BKV... ~.~~ ~.,,,,,_ / 7 S

29 JEGYZETI TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Csáokábel NaPvvárad tér lx4/0 8 érszerkezet Törzskábel Kálv!n tér 4x4 0 8 érszerkezet Törzskábe! Kálvin tér 7x4 0 8 érszerkezet Csáokábel Kálvin tér 1x4 0.8 érszerkezet Törzskábe! Arpádhíd 48xl S érszerkezet Törzskábe! Arnádhíd 61xl,S érszerkezet Törzskábel Arnádhíd 75xl,S érszerkezet Törzskábel Aroádhíd 91xl,5 érszerkezet Törzskábel Aroádhíd lx4 0,8 érszerkezet Törzskábel Aroádhíd 4x4 0 8 érszerkezet Törzskábel Aroádhíd 7x4 0 8 érszerkezet Törzs kábel Aroadhid 13x4/0 8 érszerkezet Csáokábel Aroádhíd 4xl 5 érszerkezet Csáokábel Aroadhíd 7xl S érszerkezet Csáokábel Aroádhíd 10x1 S érszerkezet , Csáokábel Aroád~híd 21xl S érszerkezet Csáokábel Aroádhíd 30xl S érszerkezet Ei:n1enáramú kábel 1 KV Nvugati ou Ei:rvenáramú kábel 1 KV lehel tér Evvenáramú kábel 1 KV Ecseri u Ei:rvenáramú ki3bel 1 KV KőbánvaKisoest E""enáramú kábel 1 KV Kőér u E""enilramú kábel 1 KV GvönPvösl u E 0 "enáramú kábel 1 KV Uioest Városkaou E 0 "enáramú kábel 1 KV Baicsv Zs. u Kábel lhirközlől Dózsa Gv. u Kábel [euuenáramu AI\ Trolibusz Kábel ea11enáramu AI 1000 mm Kábel vontatási kábel lxlooo mm2 AI Kilbel Kossuth tér 4x1000 mm2 vontatási Kilbel Fa!k MlksaSzalavSzt. István krt Szamkam Földkábel SZAMKAM VII. Bethlen Gábor u Kábel e""enáramu Cu) Trolíbusz Kábel erőátviteli AI l Trolibusz OOO OOO Kábel földkábel Cul Trolibusz l 16 OOO OOO Kábel lé11kábell Jókai Mór u.57.határ út Földelő kábelhálózat 200mm2 horganvzott vas felszn OOO Kábel hírközlö Cul Sikló OOO OOO Kábel erőátv.és vá!lá. vil.hál. l Villamos Kábel vontatási 1000 mrn2l Villamos Kábel 30 x 1.5) Szrmtkvm OOO OOO Kábel Cu földkábel Bfok 41/47es villamos Kábel Villamos Petőfi híd Kábel 240 mm2 szi2. Cu Hun2ár\a ksz.soort u Kábel MV kv 1200 Cu Kföld ksz Kábel NaPvvarad térelnbk u. 24 es viii H:\work2016\tabJak\Ata/akulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kaoott inforrnaciok\jegyzett tőke leltára BKV Adatok Ftban bevétel értéke l () h / !j'J (}g/ LJ/C., r.:,r~ il / "11n () 8 "'/ () 4 2~1 x~s () u () , l ~,hjjs IHlJ lj}<.j C) \./ J RRJr.1r; <C 1111 SQQ () G a" nc,q 20/75

30 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Kábel 240 mm2 Cu Combi no kibeálló vonal EPvenáramú földkábel hálózat 59es villamos vonal Kábel epvenáramu AI Bánkút u Kábel epvenáramu A! SZAMKAM Haller u Kábel 1000 mm2 A! Rákóczi u. Sío u."pannónia" Kábel epvenáramu AI külső Bartók B. u. 1x1000 mm Kábel 5ZAMKAM 0 6/1 KV lxlooo mm2 AI Hungária ksz Kábel 5ZAMKAM 1 *1000 Kelenföld ksz Kábe! eá. AI Orczv térkönvves K. krt Kábel Na 011 várad tér Elnök u. 24es vi!l Kábel e<n 1 ená. AI PoneráczOrház Kábel SZAMKAM lx1000mm2 AI DöbrenteiGellért tér Kábel lxl000mm2 SZAMKAM Combono k'1beálló von Kábel légkábel Etele tér Kelenföldi ou J Kábel légkábel Baross tér Ferenc körút Kábel lédábel Hune:ária Kábel 240 Cu szie:etelt!éetáovezeték Huneária ksz Kábel 240 Cu szieete!t léetáovezeték Huneária ksz OOO Kábel llégkábell Búr Kábel llégkábell Zugló Kábel 240 CU szigetelt vezetékcsőben Hungária ksz OOO Kábel léekábel Gubacsi út TescoGubacsi út Kábel légkábel Gubacsi út 23.Hentes u Kábel légkábel MOL kútanilin irodaház Kábel léekábel Anilin irodaházgubacsi út Kábel légkábel Gubacsi út 97.Gubacsi u Határ út Kábel légkábel Határ út Török F u.nao\fsándor J Kábel légkábel Nai:n1sándor J.uJókal Mór Bem u Kábel légkábel Jókal Mór u.bem ujókai Mór u Kábel légkábel Festetics u Fiumei u. Teleki tér Kábel légkábel Orczy tér Kőbánvai u.orczy u Kábel légkábel NaPvvárad tértelepy u.2,schell k l Kábel légkábel Fehérvári u. áá.kamaraerdel elág 1996, Kábel légkábel Budafok felüliárómária Terézia u Kábel légkábel Xl.Vasút u.1.thallóczv Lalos u Kábel légkábel XVlll.Béke tér vá. 289U ngvár u Kábel légkábel Ungvár u.243. oszloo l Kábel léúábel 243. oszloo218.oszloo Kábel léekábel 203. oszloo194.osz!oo l Kábel léekábel 166. oszloo150.oszloo 1996, Kábel léekábel 131. osz!oo121.osz!oo Kábel léekábel 82, oszlooxix.határ út 26.oszlop Kábel légkábel Vörösmarty u.károlv u Kábel léekábel Vörösmartv oiacwesselénvi u l Kábel légkábel Xll.Farkasrét vá. Erdi u Kábel lée.kábel Erdi u.1.farkasréti ternető l Adatok Ftb L bevétel értéke a () h L l 1 h l < l 7 R l l 3 ' ~~ 1 n::i 0 ) l ' \)) () 112 \)) ll2 l (] 181 h /" '186q1r: hh "" ( 1 ''233 () _')/7. (] T7 H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott infonnaciok\jegyzett tőke leltára BKV 2'1/ 'S

31 Eszköz megnevezése JEGYZED TŐKE Változatlan formában továbbrnüködő Társaság Aktiválás dátuma Bruttó érték Könyv szerinti érték Halasztott bevétel Adatok Ft~ban Jegyzett tőke értéke Kábel!légkábel) XV.Szentkorona u. Bánkút u O !kábel (légkábel) Bánkút u.46.páskomliget u O [Kábel llégkábelfpáskomliget u.62. Üioalota vásár Kábel!légkábel) Páskomliget l.j.2.zsókavár u o IKábel llégkábell Bécsi út 86.Zsigmond tér O [Kábel lléekábel) Komiádi Béla u.üstökös u Kábel (légkábel) Kisviola u.jáhn Ferenc u O Kábel (légkábel) Jáhn Ferenc u. 71.Jáhn F. u o Kábel!légkábel) Ady E. u.,jáhn. F. u. Zrinyi u O Kábel lé kábel Vadaskerti u. Alsóvől u O Kábel llégkábell Versec sor 11. Hűv6svölgyi u.12/a O IKábel (légkábel)hűvősvölgvi u.12/a Hűvösvölevi u O IKábel (légkábel) BudaevöngyeEzredes u o IKábel (légkábell Szépilona O !Kábel légtápvezeték Kelenföld O [Kábel (egvenáramu Ali (Boráros téri OOO o 1 s Kábel (egyenáramu Ali (14 es vill.meghosszabbitása O Kábel llégkábell fogas O !Kábel SZAMKAM 1000 MM2 AL Karintty 2720 szakasz [ IKábel 41es villamos 240 mm2 CU 3060 tápszakasz O IFelsővezeték (szakaszolók) Oktogon Bajza utca O IFelsővezeték lszakaszolókl Baicsv Zs.út Oktogon O IFelsővezeték lszakaszoló)vörösmartvtérbaicsv Zs O Felsővezeték lszakaszoló)széchenvi fürdőmexikói u O IFelsővezeték (szakaszoló) Mexikói úti iármüteleo ü Felsővezeték (oszlop) Mexikói úti iármütelep OOO Felsővezeték munkavezeték Cu Okto on Ba'za utca Felsővezeték (munkavezeték Cul Oktogon Baiza utca OOO O "Ei!'i Felsővezeték mkvezeték Cu Baiza u..kodálv körönd '1 ll95, Felsővezetéklmunkavezeték Cul Ba1csv Zs.út Oktoeon J '' ', Felsővezetéklmunkavez.Cul Vörösmartv térbaicsv Zs J Felsővezeték mkvez. Baicsv Zs. Deák tér iobb ve O 6 p,; 945 ' Felsővezeték munkavez.cu)széchenvi fürdő Mexikói _ sca C<lil, Felsővezeték munkavez.cu) Mexikói út iármütelep HJ 1 llh Felsővezeték koonerációs kábel) OktoeonBaiza u Felsővezeték koooerációs kábell Baiza Oktornn l 1 00' Felsővezeték sináthidaló kábel! Vörösmartv tér r ' S'iG Felsővezeték táokábelekl Oktoeon Baiza utca O ""' ;c, Felsővezeték ltáokábelekl Baiza utca Hősök tere O lilii,. ' Felsővezeték (munkavezeték) Blaha L.tér Elessarok ~ /hl Felsővezeték légtánvez. l Erzsébet kné u.kossuth t ] l"' ( Felsővezeték légtánvezetékl Aranv J.u. Thökölv út s Felsővezeték léetáovez.i Néolieet Dózsa Gvörou C1t CI 617 H:\work2016\tablak\ÁtaJakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kaoott inforn1aciok\jegyzett tőke leltára BKV ' '1 22/""S

32 JEGYZETI TŐKE Változatlan formában továbbmüködő Társaság Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Felsővezeték ]éptánvezetékl Néristadion öv utca Felsővezeték ]éptánvezetékl PonPrácz és körnvéke Felsővezeték léptánvez. Damianích + ZuPló koon VVTB keresztezés Teréz krt.királ\i u Fe!sővezeték Cu mvez. VVTB Teréz k.podmaniczkv Felsővezeték ímunkavez.l Aranv l utcabaross tér Felsővezeték fmunkavezl Károl'v krtcsáktornva nark VVTB keresztezés Teréz krt.wesselénv\ u Felsővezeték ímunkavez Mexikói útcsáktornva nark Felsővezeték mkvez. Kassai tér felüliáró Felsővezeték munkavez.l Nén1!1:1etDózsa G\iÖí"" út Felsővezeték munkavez.) Jászai M.térBaross tér Felsővezeték munkavezeték\ Néostadion Öv utca Felsővezeték (munkavez.\ Baross térkossuth L. tér Felsővezeték BalcsvNao mezőpodman. keresztezés Felsővezeték munkavez. Bethlen G. u Fe!sővezeték munkavez. Jászai M.tér Baross tér Felsővezeték munkavez. Kerenes!Dózsa Gv. út OOO Felsővezeték munkavezeték Örs V.tereFoE!:arasi út Felsővezeték munkavezeték Ond vezér tere Felsővezeték munkavezeték Örs V.tereThökölv út VVTB keresztezés Ferenc krtbaross u Felsővezeték munkavezeték) Pongrácz Felsővezeték munkavezeték\ Pongrácz OOO Felsővezeték oszlo( Erzsébet kirné u.kossuth t Felsővezeték oszlor 70es troli vonal Felsővezeték oszlor Aranv J.u. Thökölv út Felsővezeték oszlor Aranv J.u. Thökölv út Felsővezeték oszlo Aranv J. utca Baross tér Felsővezeték oszlo'"' Károlv krt.csáktornva oark Fe!sővezeték oszlon Károlv krt.csáktornva oark Fe!sővezeték oszlon Mexikói út Csáktornva oark Fe!sővezeték oszloo Kassai tér fe!ür1áró ~) Felsővezeték oszlor: Dózsa GvörP11 út Felsővezeték oszloc Néoliget Dózsa GvörP11 út Felsővezeték oszloc Jászai M.tér Baross tér Felsővezeték oszlor Néostadion öv utca Felsővezeték oszlor Nénstadion Öv utca Felsővezeték oszlor Baross tér Kossuth L. tér Felsővezeték oszlor Jászai M.tér Baross tér Fe!sővezeték oszlo[ Csertő utca Baross tér Felsővezeték oszlo[ Örs Vezér tere Fogarasi út Felsővezeték oszlo[ Örs Vezér tere~ Thökö!v l1t Felsővezeték oszloc Örs Vezér tere Thökölv út Felsővezeték oszlo1 Orczy tér Fővárn tér Felsővezeték oszlor Szervízút Zách utca Adatok Ftban bevétel értéke a a a ii íl G ci ~1\ /qh ~J n h () () l n 4 fi'39 11.J ~ () () 2 07(i37i= n G n () 1hJ..;q.~ H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV klv<'ilás\atlakulas tervezet\kapott lnforrnaciok\jegyzett tőke leltára BKV ' ' 23/7'.l

33 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Felsővezeték oszlool Ponerácz Felsővezeték osz!on1 Ponerácz u Felsővezeték magassáekorlátózó kaoul Villamos OOO OOO MagassáRkor!átozó kaou mozeóeerendásl!liget térl Felsővezeték munkavez. Bécsi útsaleótariáni út Felsővezeték munkavez. Béke FraneeoánGvöna 11 ösi Fe!sővezeték munkavez.cu 100 m2 külső Bartók B. u Fe!sővezeték munkavezeték Haller u Felsővezeték Naovvárad térelnök u. 24es víll Felsővezeték Festetics u. 100mm2 Cu mvez Felsővezeték munkavezeték Kőbánvai u Felsővezeték munkavez. MesterHallerVágóhíd Felsővezeték munkavez. PongráczOrház Felsővezeték 100 mm2 Cu Combina kibeálló vonal Felsővezeték mvez. Bfok 41/47es villamos Felsővezeték mvez. Ko. Adv Endre u. 42es viii Felsővezeték mkvezeték Széll Kálmán térhüvösvölo\i Felsővezeték mkvezeték Aoor VilmosTamási Aron tér Felsővezeték (oszlani Bécsi út Salgótarjáni út Felsővezeték osz!oni Jászai M.tér Közvágóhíd Felsővezeték osz!oo Karinthv F.útEgrv iózsef u OOO Felsővezeték oszlop Béke út FrangeoánGvönPvösi Felsővezeték oszlop Frangepán u Felsővezeték oszlop Káoosztásmevver Lehel tér Felsővezeték oszlor Béke út FraneenánGvönPvösi Felsővezeték oszlor Madridi u. aluliáró Fe!sővezeték oszlor János kórh.albertfalva kit Felsővezeték oszlor Etele tér Kelenföldi ou Felsővezeték oszloo Haller u Felsővezeték OKTO oszloo Kőbánvai u Felsővezeték oszlop Orczv tér Könvves K. krt OOO OOO Felsövezeték oszlop Ferenc krtpe.pacsirta teleo Felsővezeték oszlo( MesterHa!lerVágóh íd Felsővezeték oszlo( PongráczOrh áze 1 ess a rok Felsővezeték HU osz!op Combi no kibeálló vonal Felsővezeték oszlop Bfok 41/47es villamos von Felsővezeték oszlor Határ út Tóth Aroád utca Felsővezeték oszloo Budafok Városház térdeák tér Felsővezeték osz!o~ Etele tér Deák tér Felsővezeték osz!or Határ út Béke tér Felsővezeték oszloo Határ lit Pe.Pacsirta teleo Felsővezeték oszloo Széll Kálmán tér Hüvösvöli:n Felsővezeték oszlop Széll Kálmán tér HüvösvölPv Felsővezeték oszlop Apor VilmosTamási Aron tér Felsővezeték (osz!oo Ulna!ota Mexikói út Felsővezeték Cu 100 mm2 rriunkavez. Hune:ária Adatok Ft~ban bevétel értéke n '"",gx 7 QXh Jll<J G 1; (] 'I ';{ 1>< :) 0 1 <lq hh [) 1 él7' J '"'' R4 / () 5<J'J f;11) /J <J8J )!] 4r;q P )S7 675 hh c<f! JI ''"l U31 87 /ll'i G94 0 S7 70'! 694 H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kíválás\atlakulas tervezet\kaoott inforrnaciok\jegvzett tőke leltára BKV 24(~:)

34 JEGYZED TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Felsővezeték Cu munkavez. Hungária ksz OOO Felsővezeték munkavezeték Cu 100 mm Fe!sővezeték {munkavezeték) Széo!!ona Felsövezeték munkavezeték CU 100 mm2 Kelenföld ksz Fe!sővezeték 100as munkavezeték Kelenföld Felsővezeték oszloo Baross Felsővezeték oszloo Huneária ksz Felsővezeték oszloo Búr Felsővezeték acéloszloo Búr Felsővezeték oszloo Ferenc Fe!sővezeték oszlop Széoilona Felsővezeték oszlop külső Bartók B. u Felsővezeték oszlop 70/7R9 5/7.5 Kelenföld OOO Felsővezeték (oszlop) KáoosztásmePverMeP'verl u.vá Felsővezeték Cu mvez. VVTB Teréz k.podmaniczkv Felsővezeték (munkavez.l Béke FrangepánGvönPvösi Felsővezeték munkavezeték Frangepán u Felsővezeték (munkavezeték) Fogas Felsővezeték (oszlon) Fogas Híd Béla király u Híd Fóti u.szilas oatak OOO Híd Saleótariáni u. kétrészes OOO Híd Ponerác u Híd Városmaior Híd Budafoki elágazás 41 47es villamos Híd Budafoki elágazás 41 47es villamos Híd Budafoki elágazás 41 47es villamos Híd Művész u Beváeások Hűvösvől 0 " vill.vá.v2zóna alatt Híd Zuhatae sor Híd Órdőeárok OOO A!ulláró Bfok eláe:. Anna u. 011aloe.:osok részére Híd Budafoki e!ae.azás 41/47 vlllarnos Gvaloeos híd Sikló Tartózkodó 1/A vá.könvves K.UIJői u. aluliáró Alagut FAV Műemléki védelem Alaeut FAV Alagut és földalatti éoltménv KNv 11 szakasz Alagut ED 111/B/1 Forgách u.uioest Városközpont Alagút M3 Uioest Városközo. kihúzó műtár2v vízsz, Alagút Metro E/Dl. Deák tér Na0"várad tér Alaeút E/D 1. Klinik.3kNa 0 "várad t. szieetelés Alaeut Metro E/D 11/B Deák tér Lehel tér Alaeut M3 Lehel térdózsa Gv. vízszigetelés Alaguti állomás (Metró E D 11/B szakasz) Alaguti állomás (Metró ED 111/A szakaszl H:\work2016\tab!ak\Áta!akulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV Adatok Ftb Könyv szerinti érték Halasztott Jegyzett töke bevétel értéke () s )<l "~ hjr S'.tO ) " 'Q!l 1 <:; !l14/R11' ')19' () ''1; , '!/ :l :lg ; 1h > J!l hhx qnr:..1.t ~"" () u ~ ~ (] /75

35 H:\ \ k\ 1 JEGYZED TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Ala>n.iti állomás (Metró ED szakasz) LOl Látván"néksée: /alsó) Deák tér metróállornáson Höalagut + 7 db vészkiiárat 0 9x0,9x LOl Hőalagút LOl A!aPut és földalatti épitménv KNv! szakasz LOl Keleti pu. ILkiíárat M4 kapcsolódó BKV saiát berh Látványpékség Keleti nu.metróál!omás M4 kiiáratnál Alaeút E/D 11/A Néplieet KőbánvaKisnest LOl Alaeút E/D!l/A Na 0 "Várad t.~határ út szigetelés Alaeut kábel 70fm m2 2 m OOO Vonali vílágitás /eo11karos,hiiromkarosl FAV LOl OOO Vonali vililgitas klf. Síkló LOl Vonali világltiis 24es viii. vonal térvílágítása Vonali vijágitás 37es viii. Combi no ki beálló Burkolt terület fü OOO Támfal LOl OOO Utak iárdák aszfalt LOl 767 OOO Ker1tés vas LOl 956 OOO Kanu 48 m LOl OOO Burkolt terület aszfalt LOl OOO Csánoskút L K~Nv vonal DeákKossuth tér között LOl 480 OOO Csánoskút II. KNv vonal Szabadsáe:tér LOl 480 OOO Csiiooskút!II. KNv vonal Batthvánv tér LOl 480 OOO Szennvvízo\lűitő és átemelő rendszer MOBA OOO Derítő!úgközömbösítő 22 m LOl Térvi!ágitás klf. telepi LOl OOO Utak, \árdák aszfalt LOl OOO Altalános tároló LOl OOO Tároló tüzivíztároló beton 100 m LOl OOO Kerítés beton LOl OOO Kerítés drót LOl 420 OOO Kerltés vas Hll OOO Szellöző hőalai::úthoz tartozó LOl OOO HőalaRút leiáró LOl l Utak iárdák beton 1996' OOO Joari víztisztító tároló LOl Porlefuvató gépház LOl 891 OOO Porlefuvató gépház LOl 891 OOO Tároló nvltott hulladéktároló OOO Tároló vei:!ves LOl OOO Park OOO Snortoiilva oark OOO Burkolt terület aszfalt LOl OOO Burkolt terület beton LOl 550 OOO Burkolt terület aszfalt OOO Utak, iilrdak aszfalt ) ~ ~ \ \kap ott infonnaciok\jegvzett tőke leltárö RKV Adatok Ftb ' Z016.0S.3L bevétel :rtéke u ) () sqq rw; I' ~ c; / t l) ' J Ríll ) O ()? b~ () inq nnq 17G 44G 0 llg 446 "..., ) 2Cl/

36 JEGYZETT TŐKE H Sorszám , Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Kerités beton OOO Kerítés vasvázas üvee OOO Korlát vas OOO Kerítés fekvőtábla OOO Korlát beton OOO Burkolt terület beton Burkolt terület aszfalt Kút fúrt OOO Sorom oá fél karos A tious 4,5 m OOO Drótkerítés 2 db kaouval Burkolt terület aszfalt OOO Burkolt terület kockakő OOO Gázfoeadó Kíoszer 64m OOO Utak iárdák beton OOO Utak iárdák aszfalt OOO Kerités vas OOO Támfal OOO Kútház OOO Gázfoeadó OOO Utak iárdák aszfalt OOO Burkolt terület eu11éb OOO Burkolt terület kockakő OOO Térvilágítás kjf Térv!!áeitás klf Támfal OOO Kerltés drót Ker'1tés vas OOO Kaou 28 m OOO Virágtartós beton védöfal OOO Kaou 39,8 m Kerités vas OOO Burkolt terület aszfalt Térvílágítás klf Utak. iárdák aszfalt Utak. Járdák epvéb OOO Kerités lklfl Megállóhely viakolor Vigadó tér+váeóhíd va_ OOO MePállóhelv beton 41es vonal U/.l 558 Támfal szöe súlv Metró oálva 14es OOO Támfal 56os villamos Eötvös utca OOO Támfal 56os vilamos NaPvhíd OOO Támfal vasbeton Budafok elág. 47es villainos OOO Támfal lvb.) (1 6 m maeas) 56os OOO Kerités HEV szabvánv Metró oálva OOO Meeállóhelv 61es víllan)os Zsemlve u, Meeállóhelv aszfalt Bánkút u. Szerencs u ~ Adatok Ftb bevétel értéke a a a () a u u [) <11] ) 4cqs; h l l ') a () :s

37 JEGYZETT TŐKE BKV Zrt, Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Vizelvezetö árok Széll Kálmán tér l 976 OOO Vizelvezető Eötvös tér viadukt 2es villamos OOO Utak iárdák beton Fék utca OOO Aramátalakitó Széll Kálmán tér Térvilá itás 67 db reflektor 28 db kandelláber Csatornarendszer beton Tisztitóakna OOO Víznvelö akna+ 30m víznvelő folvóka Tartálv földalatti beton 1 m3 sav közömbösítő OOO Olaifo ó akna 6 m OOO Záoortározó medencék földalatti vasbeton l Tároló hulladék tárolására OOO Burkolt terület beton Záoortározó 200 m3 + 3 db vaslétra OOO Parkoló beton teleoen kívül OOO Térvilágitas klf l Járda aszfalt Járda beton OOO Burkolt terület füves OOO Burkolt terület beton Kerités vas OOO Kerités drót OOO Térvilágitás klf Kerités drót Tároló tüzivíz 200 m OOO Utak iárdák beton OOO Burkolt terület aszfalt Kerltés vas Utak iárdák aszfalt OOO Utak. iárdák beton 92es autóbusz OOO Utak. iárdák aszfalt 92es autóbusz OOO Burkolt terület aszfalt OOO Korlát vas 38as autóbusz OOO Utak iárdák aszfalt 23as autóbusz l 720 OOO Vízhillózat ívó tüzivíz Tüzivízvezeték száraz KNv vonal iobb alaglit Tüzivízvezeték száraz KNv vonal bal alagút Hidegraktár OOO Utak iárdák aszfalt Kereskedelmi éoületeknél OOO Záportározó homok és iszaofo>!ó Veszélves hulladék üzern'1 evűitő Vizelvezető rendszer, csővezeték és műtárpvak Tároló ivóvíztároló 200 m _ Akna oorülepftő 31 m Meeállóhe!v 30as viii. Drégely Haller u Mee:állóhelv 24es viii. MesterSoroksári u '' H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke lelt<:íra BKV Adatok Ftban Könyv szerinti érték Halasztott Jegyzett töke bevétel értéke () Q_ () ~ Cl 493 RSl '14h r;n; ;c, ,; IUJ G1 ;'; }]11_ () l':j < () 14''"" () ); /) R1C,, "'' ;) 7 :i.: J (l \ '"' () '"'" \4b ll ')() (()Q Q '!"\} Yh'l 28;s

38 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Csaoadékviz elvezető rendszer "záoortározó" 180 m Fas:111állórendszer és éoítménvei Fa1:111állórendszer és éoítménvei Fai:n1álló rendszer és éoítménveí Tartálv duolafalú motor és fáradtolai t. 10m Kaou 7 m2 tűzoltó beiárat Clorus u OOO Burkolt terület térkő LáPvmánvos Meeállóhelv térkő burkolat Budafoki u.4es megálló Meeállóhelv térkő burkolat Budafoki u.6os meeálló Meeállóhelv térkő burkolat Goldmann Gv. tér MegáJJóhelv térkő burkolat Boráros tér Megállóhely térkő burkolat Mester utca Megállóhelv térkő burkolat Üllői út Megá!!óhelv térkő burkolat Harminckettesek tere Mee:á!!óhelv térkő burkolat Rákóczi tér Meeállóhelv térkő burkolat Blaha Luiza tér Meeállóhelv térkő burkolat Wesselénvi utca Meeállóhe!v térkő burkolat Királv utca Meeállóhelv térkő burkolat Oktoeon MegáJJóhelv térkő burkolat Nvugati tér Megá!!óhelv térkő burkolat Jászai Mari tér Megállóhelv térkő burkolat Man>lt híd Mee:állóhelv térkő burkolat Keleti Károlv u Meeállóhelv térkő burkolat Széna tér Vée:állomás térkő burkolat Széll Kálmán tér Kerités Fém Kerités beton OOO Korlát vas OOO Soromoó 24 rn OOO Utak íárdák beton Támfal OOO Térvilágítás kandelábertorony Tüzivíz tároló 50 m OOO Tartálv+leiáró beton 100 rn3/db ívóvíz tárol8sra OOO Térvilágítiis energatakarékos kandelláber Tároló motor tárolására Kerités drót Kéménv szellőző 11 sz. m: 22 m OOO Kéménv szellőző 15 sz. m:22 m OOO Tároló hulladék OOO Csatornahálózat Atemelő mütárpv 150 m Fődarab tárolók+szellőző kéménv M 22 4 n ll Utak iárdák VIACOLOR Oreonás mh Tető acél szerkezeten oolikarbonilt acéllemez fedés Burkolt terület keran1it lCll Adatok Ftban bevétel értéke () l'h %< 408 l 030 ()... 1R () 71() '" 18 ;Ull 81 ( J 11 ') (] 4' ; Fc4 713 lob/589) () 10 bts sgz () 43 " () 7r; / g 1 1 () '1/l~l J' b R () 8 1) ' ' UL /41 H:\work2016\tabJak\Átalakulások\BKV kiválás\atlaku!as tervezet\kapott infonnaciok\jegyzett tőke leltára BKV 29/~'.)

39 JEGYZED TŐKE Eszköz megnevezese Aktiválás dátuma Bruttó érték Burkolt terület cn1eo Burkolt terület aszfalt Uzemanvagkút 1 db kútfeí. 2 db 10 m3 tartálv Tartálv ldb fe[tőaknáva! és kimérőhe!!vel 10 m Utak, járdák beton OOO Burkolt terület efl:véb OOO Támfal Burkolt terület aszfalt Utak íárdák aszfalt S OOO Utak iárdák beton OOO Utak, járdák aszfalt OOO Akna (vakakna] OOO 134.S Akna Villaf OOO Védőcső acél 1105 PVCl OOO Autóbusz véeállomás infrastuktúrális munkái KÖKI OOO OOO Vízhálózat Deák téri metróalaeút szakaszon Korlát he. "U" Szentlélek tér OOO Korlát he. "U" TarkőVárosház u OOO Utak íárdák aszfalt végállomás (Szabadföldi úti OOO Korlát "U" 4 6os villamos Corvinne1?ved Korlát "U" 4 6os villamos Harminckettesek tere Korlát "U" 4 6os villamos Blaha Luiza tér Korlát "e1n1edi" Nvue:ati tér 46 villamos Korlát "U" 4 6os villamos Mareit híd budai hídfő Korlát "U" 4 6os villamos Szél! Kálmán tér Utak íárdák aszfalt OOO MegáJláhelv aszfalt 51es villamos Korlát vas 37es villamos Korlát hg."u" OceánárokBőrfest6 u. 14es villamos OOO Autóbusz megá!lóhelvek infrastrukturális munkái Autóbusz 1negá!lóhelvek infrastrukturális rnunkái Trolibusz rnepállóhelvek infrastrukturális munkái Autóbusz rnee?:állóhelvek infrastrukturális munkái Autóbusz rnee:állóhelvek infrastrukturális munkái Autóbusz rneeállóhelvek infrastrukturális munkái Megállóhelv!nfrastrukturál'1s munkáí! VI XJll Meeállóhelv infrastrukturális munkái XV, XVI Meeállóhe!v infrastrukturális munkái 1!11,XVI Megállóhe!v infrastrukturális munkái XV!., XVII Csápos vfzvezeték GvönPvösl u. körzet szlv OOO Csatorna csaoadékvíz elvezetésére Súlvtámfal PERMACRIB rendszerű fa kajodás zkövel Burkolt terület VIACOLOR Utak, iárdák DAC!T Térvílágítás Hűvösvöli!v összevont végállornás Kandeláber Határ utl csornópont os autóbusz OOO H: \ work2016\ tablak\átala kulások\b KV kivá!ás \atl a kul as tervezet \ka pot ormac1ok\jegyzet Adatok Ft~ban bevétel értéke J / " Yll4 5S ib19h '1lJ n 1 ::s f1rs <1n 'l'i 72G b/l ) 14 h / S lj 47 q47 hxj /óílfi n e;~ 771 ~,nr n qqq4618 1' J 511 5h4 ' ' 75

40 J EGYZETI TŐKE Adatok Ftban H Sorszám Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Utak íárdák aszfalt 3~as villamos OOO Utak iárdák beton Mézeskalács tér 62es villamos OOO Utak iárdák aszfalt 50es villamos OOO Park 50es villamos OOO Korlát vas 50es villamos OOO Csáoos vízvezeték Kálvin tér körzet 5060 szlvénv OOO Utak iárdák beton OOO Utak iárdák aszfalt OOO Térvilái?itás klf Vízhálózat Ferenciek tere metróalae:út szakaszon Utak iárdák beton 80as trol!busz OOO Földelöszonda OOO Utak iárdák beton OOO Tartálv ivóvíz, beton 50 m OOO Tartálv tüzivíz 160 m Térvilár;ritás toronvra szerelt 4 reflektoros Utak iárdák aszfalt OOO Burkolt terület aszfalt Kerités drót Gumitároló nvitott szín OOO Ivó és tüzivízhálózat KPE nvomócső szerelvénvek Veszé!ves hulladék üzemi Pvűitő Ulepítő torony 11 magas OOO Kikötői létesítménvek Kossuth téri hajóállomáson Utak, iárdák aszfalt 18as autóbusz OOO Utak, iárdák aszfalt OOO Utak, iárdák epvéb OOO Utak, lilrdák aszfalt OOO Utak iárdák kockakő OOO Kandeláber Burkolt terület aszfalt OOO Öntöző hálózat KáoosztásmeP\1er(Szílasoatak) OOO Csatorna Ká oosztás mepver( Szilas patak) OOO Szennvvíz elvezetés Káposztásme2ver(Szilaspatakl J OOO Burkolt terület KáoosztásmegverlSzílasoatakl OOO Utak,\árdák aszfalt Káoosztasmecr"edSiilasoatak\ OOO Járda aszfalt Naohe"" tér OOO Utak lárdák aszfalt Naohecn 1 tér OOO Kereskedelmi éollletek OOO Közlekedési Múzeum 002/601627/2013E Lakások 12 db Mellékéoületek OOO Lakóház Hotel Metro Pihenőház bevétel értéke l1S711S i'l e 17) e >fi/ ' '" h<jj rnx ~ c2.~.3}~ ,_13_.}_\i!i_.G 2 2 _" ~~~ Cl ~e; ':!l I Cl 24 Q'l.Q. ".\//:}...,, ':,

41 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Munkásszálló lakás Munkásszálló Közössétri énület OOO Javitó mühelv. tanmedence Faház szálló Fedett nézőtér irodák Tekeház Soortöltöző Raktár Tartálv földalatti vas 15 m3 olaitartálv Korlát vas Burkolt terület füves kavicsos OOO Utak járdák beton Kerités fa Soortnálva aszfalt Térviláe:itás Burkolt terület lsalakl Vízi létesítménvek Kossuth téri haióállomáson Beiáróhíd 26mes V.ker.Antal J.rakoart kikötő OOO Beiáróhíd 26mes IV.ker. Haller utcaí kikötő OOO Aramátalakitó Döbrentei lfi:022/ /2013e OOO Irattár oince lfi:2/601679/2013e OOO Raktár lfi:3/601645/2009e OOO Aramátalak1tó Reitter Bá. hrsz:2732/ OOO Irodák, garázs lfi:007 /621504/2013E Ovoda lakás OOO Iroda társasház lfi:ll/603613/2013e Pince és iroda társasház!fi:10/603613/2013e Pince raktár társasház lfi:033/603696/2013e OOO Iroda társasház lfl: E ooo Iroda társasház lfí: E Iroda társasház lfi: E OOO Iroda társasház lfi: E OOO Raktár fsz:2 társasház Ifi :027/603696/2013E Raktár fsz:l társasház lfi: /2013e Raktár társasház lfi:009/603613/2013e OOO Iroda társasház lfi:013/603613/2013e Iroda társasház lfi:012/603613/2013e Tartózkodó társasház 78 79es trolil/ / OOO Tartózkodó társasház 76os troli 1/ /2013SZ Iroda fsz.13 társasház lfj:044l603696l2013e _~ Személyhajó :0'1 WWW Személvhaió 130 személves Személvhaló 150 szernélves H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV ~ Adatok Ftb bevétel értéke '"12< r r; ;x l ( 1 1 e !'/ ( 4S "' ' /b 'J l!'j 4'.:iU ~11;11'; ) H 594 9' () () 1 l]t::,):: 1' ) 1 (,A ') S<..'i. 32/"''~)

42 Eszköz./ Eszköz megnevezése Személvhaió 100 személves Kishaió Személvhaió 150 személves Személvhaió 100 személves Személvhaió 100 személves Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Korszerűsitett inari csuklós villamos Vi!!amos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ VIiiamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Vl1lamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Vílla1nos csuklós GANZ Villarnos csuklós GANZ Villa111os csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villa1nos csuklós GANZ VIiiamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Víllarnos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ JEGYZED TŐKE Aktiválás dátuma H:\work2016\tablak\Áta!akulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV Bruttó érték ) 1' ~R~ 227 Adatok Ftb bevétel értéke of(]'i'S OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO OOO OOO 1165 OOO OOO OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO (l 1165 OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1165 OOO Q.QIL OOO 0 _ OOO 1165 OOO ( 1 Hi5 OOO OOO ( 1 lh', OOO ( OOO e OOO,_ _ ' ~1_165 OOO OOO J 16'..i 00_~ OOO l 165 OOO 1165 OOO OOO OOO OOO OOO n 1165 OOO OOO () 1165 OOO OOO OOO 1165 OOO h'' OOO OOO J 1h,ooo OOO 1165 OOO OOO 1 Ili5 OOO 33/ s

43 ~ Sorszám Eszköz megnevezése Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Vi!!amos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villarnos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ VH!amos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ vmamos csuklós GANZ VIiiamos csuklós GANZ Nosztaleia Villamos csuklós GANZ Víllarrios csuk!ós GANZ Villamos csuklós GANZ Villan1os csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Villamos csuklós GANZ Korszerűsített iqari csuklós villamos Korszerűsített ina rí csuklós víllamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített loari csuklós villamos Korszerűsített loari csuklós villamos Korszerűsített ipari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós vi!lan1os Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ipari csuklós villamos JEGYZETT TŐKE Változatlan formában továbbműködő Tarsaság Aktiválás dátuma Bruttó érték _ Dl fü fü Adatok Ftban Kbnyv szerinti érték Halasztott Jegyzett tőke bevétel értéke 1165 OOO l 11;s OOO ( 1165 OOO [ 1165 OOO 1165 OOO e 1165 OOO 1165 OOO OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO l 165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO OOO 1165 OOO ~ OOO OOO OOO www 1165 OOO OOO 1165 OOO OOO ~i OOO OOO 1165 OOO (] ~ OOO OOO () 1165 OOO 1165 OOO OOO OOO S OOO 1165 OOO () OOO 1165 OOO () ~ 1 1 fi5_q.qq_ 1165 OOO OOO _12.Qil_ ~ J :1 G l f'll (~,S') '1!JX H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett töke leltára BKV 34/"5

44 Eszköz megnevezése Korszerűsített!pari csuklós villamos Korszerűsített ipari csuklós víllamos Korszerűsített inari csuklós villamos Villamos!csuklósl GANZ Villamos lcsuklósl GANZ Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített loari csuklós villamos Villamos lcsuklósl GANZ Korszerűsített ioarl csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsített ipari csuklós villa1nos Korszerűsített ipari csuklós villamos Korszerűsített inari csuklós villamos Korszerűsített ioari csuklós villamos Korszerűsftett ioari csuklós villamos Korszerűsített ioarí csuklós villamos VIiiamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Víllamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villarnos motorkocsi TS.CS.K Villainos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS V'illamos rnotorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Víllarnos motorkocsi TS.( Villa1nos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Víllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K V!!lamos motorkocsi TS.CS. JEGYZETT TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték SOS UJl Ull G SJl Adatok Ftb Könyv szerinti érték Halasztott Jegyzett töke bevétel értéke OOO OOO 1165 OOO OOO OOO /ö1t;1?? IL/81;;1 () 22 /27879 h ~1h\q~) () 63lh/9l2 40! )CJ hh ")(; "'"' 13f; n 117 7; hX " \ Y'.J 1 r; ' ) L 1 h \( ) ) )lj '<?2 /)q 30 4"" 5/5 1 'lll 488 S/j 77 Sö 41!7 2187U/K 711! 4'; 8'! ,,._ " ~~ )/... ' )~4 ll'/4 H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott infonnaciok\jegyzett tőke leltára BKV 35/ 7 '.)

45 Eszköz megnevezése Villamos motorkocsi TS.CS, Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsl TS.CS.K Víllamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS V!!lamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsí TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS VIiiamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS VH!amos motorkocsi TS.CS Vi!!amos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Víllarnos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsí TS.CS. JEGYZETT TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték Adatok Ftb bevétel értéke ! () "' ll 'J'<b 95 (;q_ 7 /" i l' !J1 ()():; <' '1 ;>j ll )[ /b ' ' () 47 lb B ' J ; H /8(1,, 16 J ''"" 3 ) hl ~?\(~ lj() () R ~ H:\work201.6\tabJak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott ínforn1aciok\jegvzett töke leltára BKV 36/ ''S

46 Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Vlllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS VIiiamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS v i11amos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villarnos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Vlllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi T5.C Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Vlllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos n1otorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsí TS.CS Villamos niotorkocsi TS.C Villamos 111otorkocsi TS.CS Villa111os n1otorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.C Villamos motorkocsi TS.CS. Eszköz megnevezése JEGYZETT TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték LOl ül.Ol ül Ül G () Adatok Ftban S.3L bevétel értéke ~ u () DJ s!''" 013 =<P.i/)n11J IJ~7 rl l ' '2 }01 K.12 0 ~)?57 }.(~) 53 UbL IJ/\o 669 4h 9X'', Xf)l () ~/) 1:11~ 'J / Jl':i fih' ölo 421 1,~391; " 401 r:;:7 Jl.l/I \ C) !lQ h /'") [29 H:\work2016\tab!ak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kupott i11fonnaciok\jegyzett tőke leltára BKV 37/'~~;

47 Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos n1otorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Víllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi T5.C Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocs\ TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS V!!lamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi T5.C Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsí TS.CS v i11amos motorkocsi TS.CS.K Villamos n1otorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos n1otorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K VIilamos motorkocsi TS.CS.K Villamos rnotorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS. Eszköz megnevezése JEGYZED TŐKE _ Aktiválás dátuma Bruttó érték ül Ull OOO l.(ll Adatok Ft b ' ,31. bevétel értéke [)Y.~ " ) '4 ~~''"' '\Jh Q ' '1 G ü ( íl }{')fj ö/ / QR.n l/ '1/b )X'i :'(9 <,':!,'7.i/':i ~; 7740.JR q J/5 '.1/ 364 3q l '1) H:\work2016\tabJak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforrnaciok\jegyzett tőke leltára BKV 38/"'~)

48 Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS, Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi T5.C Vlllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS VIiiamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos 111otorkocsi TS.CS Villamos 1notorkocsi TS.CS V!!!amos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS, V'illamos motorkocs 1 TS.CS VIilamos motorkocsi TS.CS Vi!!amos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS VH!amos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS, Villamos motorkocsi T.5.CS Villamos inotorkocsi T.5.CS Vlllainos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS VilJamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS. Eszköz megnevezése JEGYZETT TÖKE Aktiválás dátuma Bruttó érték ül l l Öl, Adatok Ftb Könyv szerinti érték Halasztott Jegy1.ett tőke bevétel értéke l l b n~jb ':!!.' ~ /'1~ X'I ~ l n [) Ji li5848lj 51 SG lju'.:j /b'.:l 2.'L ,,_ _ _ll....!l~ J S Olb ílll H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforn1aciok\jegyzett tőke leltára BKV 3t)/ ''.)

49 Eszköz:/ Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS.K VIiiamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Tanulókocsi (villamos) T5.C Tanulókocsi (villamos) TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocs 1 TS.CS Villarnos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS, Villamos motorkocsi TS.CS V!!!an1os motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villarnos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocs'1 TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Vi!!arr1os motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villan1os rnotorkocsi T5.C5. ~p Villamos motorkocsi T5.C Vi!!arnos 111otorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi T5.C Villamos motorkocsi T5.C Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS VIiiamos motorkocsi TS.CS. Eszköz: megnevezése JEGYZETT TŐKE Változatlan formában továbbműködő Társasag Aktiválás dátuma Bruttó érték l OUll Adatok Ftban Könyv szerinti cirték Halasztott Jegyzett tőke bevéte! értéke () j) ~ :1 11 ' 12 1 Q) 1 K " 'J1;7 134 ) Kh 4)7 RJh /Cl 042 '"'" h C:. 1 / L':) 1 1n 'J l si; fms 9SR ?_,_ 6 SHi "' ' '1 TN h8/? <l4 54 h"1 n WI(, 4',J J 664 (] ) r;1;4 ~ 'l1 J rn.j hn 17 '"') H:\work2016\tablak\Átalaku!ások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforn1aciok\jegyzett tőke leltára BKV 40/P_)

50 Sorszam Eszköz megnevezése Víllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS.K v 1llamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS. ~ Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS.K Villamos motorkocsi TS.CS.K Villarnos motorkocsi TS.CS, Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Vlllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Víllamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos rnotorkocsi TS.CS.K Villarnos rnotorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS,CS Vil!arnos rnotorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villarnos motorkocsi TS.CS Villamos n1otorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Vílla1nos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS. JEGYZETT TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték S1n ül ül Adatok Ftban bevétel értéke hJ 3h)/j ~0 0 4 hyy no (; !29 h xxx (1 8 21) ISO '/'IXI 1'il () \ /l IKJ "q '7ri ' ! 1 /< 84 '"' q ' i ) ) ''' q 1 ls7 )\)) /lj '1XR 4RJ t ~ H:\work2016\tablak\Ata!akulások\BKV kivájás\atlakulas tervezet\kapott inforrnaciok\jegyzett tőke leltára BKV 41('S

51 Eszköz megnevezése Villamos motorkocsi TS.CS< Víllamos 111otorkocsl TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS VIiiamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS, Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS,CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocs 1 TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Tanulókocsi, villamos <csuklós) GANZ Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW V!llamOs Hannoveri TW Vi!!amos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villatnos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villa1nos Hannoveri TW Villamos Hannover'1 TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villamos Hannoveri TW Villarnos Hannoveri TW Villan1os Hannoveri TW h1nn JEGYZETT TŐKE ' Aktiválás dátuma Bruttó érték , Adatok Ftban bevétel értéke ~ () OOO OOO )/ () 22 1,;;x () 22 SR'l ll //11J/1R 'j 4'18 7gq '',_ '" q ""' '1 7 1,[)g ' J h / 107 J!' 32} ;; ~~ "l.{,kj'//(,) jj J)/l j'l/l ,:: ; 814 7Hi ~4 _;g \ /J'i '<11 47b :{.,,><: )4 11ö2 2h.., ir:. 9h "qr,' /JJ.. ~ s

52 Villamos Hannoveri TW Villamos motorkocsi TS.CS Villamos motorkocsi TS.CS Fogaskerekü körmös SGP Fogaskerekü körmös SGP Fogaskerekü körmös SGP Fogaskerekü körmös SGP Budavári Sikló BSl Budavári Sikló BS Autóbusz szoló 1 K Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló lk Autóbusz szo!ó JK Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló IK /V Autóbusz szoló IK /V Autóbusz szoló 1 K Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló IK Autóbusz szo!ó IK Autóbusz szo!ó IK Autóbusz szoló IK 260 VO S Autóbusz szoló!k 260 VO S Autóbusz szoló!k 260 VO S Autóbusz szoló!k 260 ZF S Autóbusz szoló IK 260 ZF S Autóbusz szoló IK 260 ZF S Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós lk Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós!k Autóbusz IK Autóbusz IK Autóbusz IK 415 _J Autóbusz IK Autóbusz szoló!k Autóbusz IK Autóbusz IK Autóbusz szoló IK Autóbusz IK Autóbusz szo!ó lk Autóbusz midi IK Autóbusz mi di IK 405 Eszköz megnevezése JEGYZETT TŐKE Aktiválás dátuma H:\work2016\tablak\ÁtaJaku!ások\BKV kiválás\atlakujas tervezet\kapott inforn1aciok\jegyzett tőke leltára BKV Bruttó érték Adatok Ft~ban bevétel értéke OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO _ 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO ">UU OOO 300 OOO () <nn OOO 300 OOO 0 <00 OOO 240 OOO r 240 llllll _ 240 OOO e,~1h_ upn 240 OOO e?<ln nr1n 240 OOO e ')<ln fhhl "'" " 240 OOO [) 740 OOO 240 OOO n 74íl (Jl)() 240 OOO ll 211nr1uu 240 OOO 0 ~ 240 OQQ_ 240 OOO OOO 240 OOO ll 240 OOO 120 OOO OOO 120 OOO OOO,, 43rs

53 Eszköz megnevezése Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós lk Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós!k Autóbusz IK Autóbusz IK Autóbusz IK Autóbusz szoló IK 260 VO/S Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz szoló IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz IK Autóbusz szoló IK 260 VO/S Autóbusz 1K Autóbusz IK Autóbusz IK A Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz szoló JK 260 ZF/S Autóbusz csuklós IK Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO 87LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA770QA csuklós JEGYZETI TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték OOO Adatok Ftban bevétel értéke 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO () 360 OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 240 OOO OOO 240 OOO OOO 240 OOO OOO 210 OOO 0 2lll OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 210 OOO OOO 0 300_QQQ_ 300 OOO OOO 240 OOO _ 240 OOO 210 OOO OOO 240 OOO OOO 240 OOO OOO 240 OOO 240 O_Qll_ 210 OOO 210 OOO :.~ 210 OOO 2I 0 OOO 300 OOO 300 OOO ~ 210 OOO OOO 300 OOO OOO (),,h,h () () H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforrnaciok\jegvzett tőke leltára BKV '111/~' ')

54 JEGYZETT TŐKE Adatok Ftban H Sorszám Eszköz megnevezése Autóbusz VOLVO 87LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 87LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 87LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 87LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz AGORA csuklós férőhelv: Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Aktiválás dátuma Bruttó érték OOO )3271} hh21j bevétel értéke () l OOO OOO 300 OOO OOO () [) _~ :i. " :i. 1 ) J59 0 rn sq [) R 52.S () ]Q < rnjs01"'' ''/5 88' IS 'i75 M" e. ':)

55 Sorszám Eszköz megnevezése Autóbusz VOLVO 770DA csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós JK Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós IK Autóbusz IK Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz szoló 1 K Autóbusz csuklós IK Autóbusz midl IK Autóbusz midi IK Autóbusz mid! IK Autóbusz szoló IK 260 V0/ Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool.co d11"'" Autóbusz Van Hool,,_,, 11r1ric: JEGYZETI TŐKE Aktlvá!ás dátuma H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlaku!as tervezet\kapott informac1ok\jegyzett töke leltóra BKV Bruttó érték fü LOl LOl LOl _ _ül LOl ~ XS4 924 Adatok Ftban bevétel értéke ~ OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO OOO 240 OOO OOO OOO OOO 300 OOO OOO 120 OOO OOO 120 OOO 120 OOO 120 OOO 210 OOO OOO n ) g )Ml n9g( '1181'1 ~ gsr; 'l ll 12 tdl () 1r:. nq_s 2'"H;; _" () '1R511Rlh f; '178// n ARQ dLJ'\4fl'~C) )) 5(1/ 10 /~ti 1'56 [) lu 7'ill h'1h ~ 1\Q/~~~

56 ~ JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hoo! csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós D Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz Van Hool csuklós Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló!k Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló IK Autóbusz midi IK Autóbusz midi IK Autóbusz mi di!k Autóbusz midi!k Autóbusz midi IK Autóbusz!K Autóbusz csuklós IK Autóbusz mozeássérültek szállítására Renault Autóbusz mozeássérültek szállítására Renault Autóbusz mozeássérültek szállítására Renault Autóbusz mozgássérültek szállítására Renault Autóbusz mozgássérültek szállítására Renault Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz szoló IK Autóbusz IK Autóbusz IK Autóbusz csuklós IK ; 2 1 Autóbusz szoló 1 K , Autóbusz szoló IK Autóbusz VOLVO B7LA 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós 2004, Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz szoló!k Autóbusz szoló IK Autóbusz VOLVO 7700A csuklós 201J Adatok Ftb bevétel értéke (} OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 120 OOO OOO 120 OOO OOO 120 OOO OOO 120 OOO OOO 120 OOO OOO 240 OOO () 240 OOO 300 OOO OOO _ r1 ~ J_8 3 ~)4 1 _ OOO Cl 210 OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO r ~210 00_() 300 OOO 210 OOO OOO 210 OOO "_Q ~ 210_QOO () l () "íl 21 "" OOO () 210 OOO 240 OOO () 240 OOO ~ H:\work20J.6\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforrnacíok\jegyzett tóke leltára BKV

57 Eszköz megnevezése JEGYZED TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték Könyv szerinti érték Halasztott bevétel Adatok Ftban Jegyzett tőke értéke \Autóbusz VOLVO 7700A csuklós \ O \ \ \Autóbusz VOLVO 7700A csuklós O !Autóbusz VOLVO 7700A csuklós O !Autóbusz VOLVO 7700A csuklós \Autóbusz VOLVO 7700A csuklós o \Autóbusz VOLVO 7700A csuklós O \Autóbusz VOLVO 7700A csuklós \Autóbusz VOLVO 7700A csuklós !Autóbusz midi IK 405! OOO OOO \Autóbusz midi IK OOO OOO \Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós f Autóbusz Van Hool A300 szóló alacson adlós Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós !Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós \ \Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós !Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós \Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós !Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós O !Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós O !Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós !Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós Autóbusz Van Hool A300 szóló alacson adlós Autóbusz Van Hool A300 szóló alacsonvoadlós !Autóbusz szoló IK OOO OOO Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson adlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnadlós szóló r\ 2íin Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnadlós szóló O 1 n )"" nn Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvoadlós szóló n 9 r:;r;;; ~qq Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson\lnad!ós szóló h 1 n nr ; nss ' Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonunadlós szóló O 10 34: Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson""adlós szóló n 10 33u Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson" adlós szóló () _ Hl Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvr)adlós szóló n 9 "" Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson""adlós szóló i1 9 ''"" cn Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson" 0 adlós szóló O 9 li' g Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson" 0 adlós szóló O 9 65, Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvoadlós szóló O 9: "' / Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson""adlós szóló ' 11 "' Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson""adlós szóló sa 5ll Autóbusz Mercedes CJtaro 0530 alacson"'""bdlós szóló JllX 3(lh Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson" 0 adlós szóló O /94 ' Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson" oadlós szóló íl 9 :9G 8.~: Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson" ~adlós szóló O,tl') r;11! Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson adlós szóló :Gs Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson njadlós szóló n 1 tuö 221 H:\work2016\tab!ak\Átalakulások\BKV kiválás\atlaku/as tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV 48/" 1 5

58 JEGYZED TŐKE Adatok FtMban Sorszám Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Cltaro 0530 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 a!acsonvnadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 a!acsonvnadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonypadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonunadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonunadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonunadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvpad!ós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonypadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacson"nadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 a!acsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacson11nadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoad!ós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 a!acsonvoadlós szóló S Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvpadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacson"nadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacson"r.adlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoad!ós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló l Autóbusz Volvo 7700 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonyq:adlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonypadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacson"nadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvoadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonypadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacson"nadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacson11nadlós szóló Autóbusz Volvo 7700 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson 11 nadlós szóló Autóbusz IK Jh ~ bevétel értéke g ü 9 QK1 ' l /U ~ l ](] lxx Rn; XK xlMJ/IJ YJ] " :147il1 i::; ü [13 Jh., ; 0 111'' ih fl :! ::ig 9(1'1 k 1 () 909 R) 1 H:\work2016\tablak\AtaJaku!ások\BKV kíválás\atlakulas tervezet\kapott inforn1aciok\jegyzett tőke lelt3ra BKV 119;'s

59 H \ JEGYZED TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Autóbusz IK Autóbusz midi IK Autóbusz alacson"nad!ós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacson"nadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvoad!ós. csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvoadlós. csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacson11nadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvoadlós, csuklós Volvo 7000A Autóbusz a!acsonvnadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz a!acsonvnadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvoad!ós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonypadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacson"nadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacson"nadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacson"nadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz a!acsonvoadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacson\1nadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Volvo 70QOA Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz alacson"nadlós csuklós Volvo 7000A Autóbusz VOLVO B12B9900 különiárati Autóbusz VOLVO különiárati Autóbusz VOLVO különjárati () Autóbusz VOLVO különjárati+ riasztó Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnad!ós szóló Autóbusz Mercedes Cítaro 0530 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonypadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson"nadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson1rnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacsonvnadlós szóló Autóbusz Mercedes Citaro 0530 alacson\lnadlós szóló Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós!k 280, Autóbusz csuklós IK Autóbusz szoló IK 260 VO/S \ Adatok Ftb bevétel értéke 74() fl!jl) OOO 120 OOO OOO J 3 06.S e l 5% cn () 17 IMl () 1R LI ! fü< % () 18 /lj."\ _ _ OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO OOO """. e~,..... e

60 S S S S S SO S SO S S , , S JEGYZED TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Autóbusz szoló IK 260 ZFIS LOl Autóbusz szoló IK 260 VOIS LOl 26 4S6 777 Autóbusz IK A S.16 so Autóbusz szóló midi Solaris Urbino Autóbusz szóló midi Solaris Urbino Autóbusz szóló mídi So!aris Urbino Autóbusz IK A (tartozékkal! OSl Autóbusz alacsonvnad!ós szóló IK127V S.16 SS Autóbusz alacsonvnadlós szóló IK127V S.29 SS Autóbusz alacsonvnadlós szóló!k127v Autóbusz alacsonvnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG S Autóbusz alacsonvnad!ós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacson""adlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacson\lnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós. szóló Van Hool A330 CNG , Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz a!acsonvoad!ós, szóló Van Hoo! A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hoo! A330 CNG Autóbusz alacsonypadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacson"nadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoad!ós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacson\fnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacson\lnadlós szóló Van Hool A330 CNG 2014,07, Autóbusz csuklós IK LOl Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz szoló IK 260 ZF/ LOl Autóbusz szoló IK LOl Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós IK Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós 2005, Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz alacson"nadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacson\1nadlós szóló Van Hool A330 CNG 2014, Autóbusz alacsonvoadlós. szóló Van Hool A330 CNG Adatok Ft~ban L bevétel értéke 210 OOO () 210 OOO 210 OOO OOO 240 OOO OOO 11 SS9 OOO OOO S S OOO OOO 44 4S S o ~ OOO () 300 OOO (] 1 j.{ ]54 1 h'l ~X' f (11 C, 210 OOO OOO 0 2 líl OOO 360 OOO 0 3fü1 OOO 360 OOO () {hl!llj(j () 1:;< JC.' () rn 354 1r;q () rn 354 H;q () 18 "4 J(;q u 7 Q'J~ 24n () () H:\work2016\tablak\Áta!akulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV 51/'S

61 JEGYZETT TŐKE,,,,,,, Könyv szerinti érték Halasztott.,.., Eszkoz megnevezese Aktivalas datuma Brutto ertek fó ónyvr szam bevétel Adatok Ftban Jegyzett tőke értéke Autóbusz alacsonvoadlós. szóló Van Hool A330 CNG O Autóbusz alacson adlós szóló Van Hool A330 CNG o s Autóbusz alacsonvoadlós. szóló Van Hool A330 CNG O Autóbusz alacson adlós szóló Van Hool A330 CNG O Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Van Hool A330 CNG !Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Van Hool A330 CNG o !Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Van Hool A330 CNG o !Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Van Hool A330 CNG o !Autóbusz alacsonvoadlós. szóló Van Hool A330 CNG O !Autóbusz alacsonvoadlós. szóló Van Hool A330 CNG O !Autóbusz alacsonvoadlós. szóló Van Hool A330 CNG O !Autóbusz csuklós IK \ OOO \ 0 \ 300 OOO !Autóbusz csuklós IK OOO OOO !Autóbusz csuklós IK \ OOO 1 O OOO 210 OOO Autóbusz IK OOO =tt= Autóbusz IK OOO OOO Autóbusz IK OOO OOO !Autóbusz IK OOO OOO \ !Autóbusz IK öoiy 1 or 210 OOO Autóbusz IK OOO OOO Autóbusz csuklós IK OOO OOO Autóbusz IK OOO 230 OOO Autóbusz IK OOO '230iJ Autóbusz IK OOO OOO !Autóbusz IK OOO OOO !Autóbusz IK OOO OOO !Autóbusz szoló IK 260 DlO OOO OOO Autóbusz csuklós IK OOO h 'no OOO, Autóbusz szoló IK 260 VOIS OOO nn Autóbusz alacsonvoadlós Mercedes Benz Sprinter c;:i"i Autóbusz alacsonvoadlós Mercedes Benz Snrínter J '".l Cl Hl s rn Autóbusz alacsonvoadlós Mercedes Benz Sorinte ::i n '! Autóbusz alacsonvoadlós. szóló IK127V 'S09io 067 O "l Y7ll ur, Autóbusz alacsonvoadlós, szóló IK127V ,') "'' '"' mc Autóbusz alacsonvoadlós szóló IK127V h 48 '" Autóbusz alacsonvnadlós szóló IK127V O 48 1;u Autóbusz alacson" 0 adlós szóló IK127V n ! Autóbusz alacsonvoadlós, csuklós IK187V OOO '1 '1u _ Autóbusz csuklós IK OOO 0. <CO OOO Autóbusz csuklós IK OOO mo Autóbusz csuklós IK "'" / OOO O ~ ::JO non Autóbusz csuklós IK OOO.lhO r Autóbusz csuklós IK dq 411 "" OOO '""' Autóbusz csuklós IK '" 293 o 'O 360 OOO ;n l Autóbusz csuklós IK Cll ;q 0 fl" :n 360 OOO h Autóbusz csuklós IK 280 DlO S4b > '1 300 OOO n 3( H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforrnaciok\jegvzett tőke leltára BKV S2/"'')

62 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Autóbusz csuklós IK Autóbusz szoló IK 260 ZF/S Autóbusz csuklós IK OOO Autóbusz szoló IK 260 ZF/S Autóbusz szoló IK 260 VO/S Autóbusz szoló IK 260 ZF/S Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacson\ 1 nadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonunadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvnadlós szóló Van Hoo! A330 CNG Autóbusz alacsonvnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonvoadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacsonlfnadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz a!acson11nadlós szóló Van Hool A330 CNG Autóbusz alacson11nadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz a!acsonvnadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz a!acsonvnadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonypadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacson"nadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacson 11 r.adlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacson11nadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvnadlós csuklós Van Hool AG ll Autóbusz alacsonvnadlós, csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvpadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvpadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonypad!ós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonypadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvoadlós csuklós Van Hool AG Autóbusz alacson"nadlós. csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvoadlós. csuklós Van Hool AG ~ Autóbusz alacsonvoadlós, csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonvoadlós, csuklós Van Hool AG Autóbusz alacsonypadlós szóló!k127v Autóbusz a!acsonvoadlós szóló IK127V Adatok Ft~ban bevétel értéke 300 OOO OOO 210 OOO OOO 300 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO C8 7' () )f)(,)l\ )fi b!j g 'I ) ' ' '"' ?_ /b 599 ~ m RG9 '7G () " IJ'l,'{~s () )0 x : '"'', 3 'I JI f H:\work2016\tablak\ÁtaJakuJások\BKV kíválás\atlakulas tervezet\kapott inforrnaciok\jegvzett tőke le!tóra BKV 53/'S

63 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Akfivá!ás dátuma Bruttó érték Autóbusz alacsonypadlós, szóló IK127V Autóbusz alacson"nadlós szóló IK127V Autóbusz a!acson"nadlós szóló IK127V Autóbusz a!acsonvoadlós szóló IK127V OOO Autóbusz alacsonvoadlós szóló 1K127V Autóbusz alacsonvoadlós szóló!kl27v Autóbusz alacsonvoadlós. szóló IK127V Autóbusz a!acsonvoadlós. szóló IK127V l Autóbusz alacsonvnadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvoadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvoadlós, szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvpadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvoad!ós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonypadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacson"nadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacson"nadlós szóló Mercedes Conecto 2015.ü Autóbusz alacsonvoadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvoadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvoadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvoadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvnadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz alacsonvnadlós szóló Mercedes Conecto Autóbusz szóló midi Solarís Urbino Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7l szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7l szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7l szóló Autóbusz Volvo 7000 B7l szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7l szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz Volvo 7000 B7l szóló Adatok Ftb Könyv szerínti érték Halasztott Jegyzett tőke bevétel értéke n Ll (FO:,q (] 1) 901?Xh )86044X Ó Z () "67' ll q () 1;1S hl I" IG /1 ( 11 Q ll () H:\work2016\tab!ak\Átalaku!ások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott lnforrnadok\jegyzett tőke leltára BKV 54/~'S

64 JEGYZETT TŐKE Adatok... Ftban..., E k, Akt",, d, B,. 'k 5 orszam sz oz megnevezese iva 1 as atuma rutto erte 201 G.OS bevétel értéke Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló O Autóbusz Volvo 7000 B7L szóló Autóbusz alacson"nadlós szóló Modulo M108d Autóbusz alacson"nadlós szóló Modulo M108d Autóbusz alacsonvoadlós szóló Modulo M108d Autóbusz alacsonvoadlós szóló Modulo M108d Autóbusz alacsonvoadlós szóló Modulo M108d '/ Autóbusz alacsonvoadlós szóló Modulo M108d O Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós O Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós O Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós n Autóbusz VOLVO 7700A csuklós J Autóbusz VOLVO 7700A csuklós R ""' Autóbusz VOLVO 7700A csuklós /J 'Xl Autóbusz VOLVO 7700A csuklós ""' Autóbusz VOLVO 7700A csuklós '1 llhk Autóbusz VOLVO 7700A csuklós ll ;s Autóbusz VOLVO 7700A csuklós '1h Autóbusz VOLVO 7700A csuklós O :!1 5 2 '; 'H Autóbusz VOLVO 7700A csuklós O 21 11;0 1 cs Autóbusz VOLVO 7700A csuklós ::= " Autóbusz VOLVO 7700A csuklós 'l'u Autóbusz VOLVO 7700A csuklós c;cn Jl.A Autóbusz VOLVO 7700A csuklós l Autóbusz VOLVO 7700A csuklós , O 21'"'1 G Autóbusz VOLVO 7700A csuklós ll 2 l '"' '~ Autóbusz VOLVO 7700A csuklós CG O 21 4L n Autóbusz VOLVO 7700A csuklós hh n PJ2 11; J O ' H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforinaciok\jegyzett töke leltélra B ('S

65 ~ Sorszám Eszköz megnevezése Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló IK Autóbusz szoló IK 260 VO/S Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO 7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz E Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz VOLVO B7LA7700A csuklós Autóbusz csuklós lk Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós!k Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós IK Autóbusz csuklós JK Autóbusz csuklós!k Autóbusz szóló Volvo 7000 B7l JEGYZETT TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték OOO Adatok Ftban Könyv Slerinti érték Halasztott Jegyzett tőke bevétel értéke OOO OOO 210 OOO OOO 210 OOO OOO () G !) (J !~] _ _ J_ 360 OOO () 360 OOO OOO OOO 360 OOO OOO 360 OOO () 3b0 OOO 360 OOO () ~r,11 r H J OOO 0 :<r;n 1111() 360 OOO 0 l60 OOO 360 OOO lj c;n noo 360 OOO (1 non 360 OOO 0 non l H:\work2016\tabJak\Átalakulások\BKV kivájás\atjakulas tervezet\kaoott lnforrnaciok\jegvzett tőke leltá1 a BKV 56/7S

66 JEGYZETT TÖKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Autóbusz szóló Volvo 7000 B7L Autóbusz szóló Volvo 7000 B7L Autóbusz szóló Volvo 7000 B7L Autóbusz szóló Volvo 7000 B7L Autóbusz szóló Volvo 7000 B7L Autóbusz szóló Volvo 7000 B7l Autóbusz szóló Volvo 7000 B7L Autóbusz alacson"nadlós szóló Volvo 7000 B?L Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV AV Metro motorkocsi EV AM Metro motorkocsi EV AM Metro motorkocsi EV AV Metro motorkocsi EV AV Metro motorkocsí EV AV Metro motorkocsi EVAM Metro motorkocsi EV AM Metro motorkocsi EV AM Metro motorkocsi EV AV Metro motorkocsi EV AV Metro motorkocsi EV AM Metro motorkocsi EV AV Metro motorkocsi EV AM Metro motorkocsi EV AM Metro motorkocsi EV AM Metro motorkocsi EV AV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsí EV , Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro rnotorkocsi EV Metro motorkocsi EV ,5 Metro 1notorkocsí EV Metro motorkocsi EV lll 36 G Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Adatok Ftb 2016, bevétel értéke '' ; ~~ OOO o /C..h nnn 7S6 OOO 0 7c;c; 1\0() _ 756 OOO () /CC 1101) 756 OOO () /'>h OOO 756 OOO () I ' ',0! on OOO 0 7hh n 756 OOO () 7cr; íl 756 OOO 0 7r::,r:, n OOO 0 711; OOO ~ 756 OOO u 756 OOO 756 OOO u f''h 111 ll) ~ ~'" 756 OOO () /'~h nnn 756 OOO () /' h 11()() 756 OOO () / <,h ( OOO 0 / "h { ()1)() () 716 n H;\work2016\tab!ak\Átalakulások\BKV klválás\atlakulas tervezet\kapott infor111aciok\jegvzett tőke leltára BKV 57/71

67 Metro motorkocsí EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro rnotorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro rnotorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro rnotorkocsl EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro rnotorkocsl EV Metro motorkocsi EV Metro rnotorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV 3 Eszköz megnevezése JEGYZETT TŐKE BKV ZrL Aktiválás dátuma H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kaoott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV Bruttó érték J Adatok Ftb 2016, bevétel értéke 7.56 OOO OOO 756 OOO OOO 756 OOO OOO 7.56 OOO () 756 OOO 756 OOO () 756 OOO 756 OOO OOO 756 OOO ooo 756 OOO () 756 _ OOO 0 75G OOO 756 OOO () 756 OOO 7 56 OOO () _ 756 OOO. 756 OOO 7::lG OOO 1s0 oüo 756 OOO 756 OOO 756 OOO 756 OOO OOO ~ 756 OOO () 756 OOO OOO 756 OOO 756 OOO 756 OOO r'h OOO 756 OOO 0 /' h!joq 756 OOO 11!"'OOO ' 777:::::c~~ ~. ~~== ~. 58/5

68 Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi EV Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsí Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsí Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro 1notorkocsl Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsí Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro rnotorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro rnotorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Eszköz megnevezése JEGYZED TŐKE Változatlan formilban továbbműködő Társaság Aktiválás dátuma Bruttó érték Ull Adatok Ft~ban bevétel értéke ~~ 756 OOO 756 OOO 756 OOO OOO 756 OOO OOO 0 _ 756 OOO 756 OOO 7,h OOO 756 OOO / h OOO 756 OOO 756 OOO 7.56 OOO OOO 756 OOO () z OOO OOO ~ 7.56 OOO OOO 756 OOO ü 756 OOO 756 OOO 756 OOO. H:\work2016\tablak\ÁtaJakulások\BKV kivá!ás\atlakulas tervezet\kapott inforrnacíok\jegyzett tőke leltára BKV ~19/~'S

69 Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro rnotorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsí Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Eszköz megnevezése JEGYZETT TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték l ül l.Ol l.Ol l l i::nu)j l /,,I, < ll l l Adatok Ftban S.3L bevétel értéke "' " _ ' 756 OOO () 756 OOO 756 OOO 0 ' 1 """ 756 OOO! "' "' 756 OOO /Sh nn 756 OOO n /CC 000 ~ 756 OOO n /'.h (l()fl 756 OOO n r,r; nnr 756 OOO 11 h" noo 756 OOO 0 /'ih!ji 11) 7.56 OOO 0 /'lh!juu 756 OOO 0 /',h liilll 756 OOO 0 1 ''h OOO 756 OOO 756 non 756 OOO 756 nfll JSG OOO ii!"' 0( OOO () rll1 OOO 756 OOO ;<)() OOO 756 oon 756 OOO ' 756 OOO n 756 OOO H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegyzett tőke leltára BKV Go/;s

70 Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsí Metro motorkocsi Metro motorkocsi ? Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro rnotorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro 111otorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Eszköz megnevezése JEGYZETI TŐKE Aktiválás dátuma H:\work2016\tablak\Átalaku!i3sok\BKV kivál3s\atlakulas tervezet\kapott inforntaciok\jegyzett tőke leltára BKV Bruttó érték Adatok Ftban bevetel értéke ' 756 OOO a 756 OOO '' 756 OOO ( 756 OOO 756 OOO (l 756 OOO 756 OOO Cl 756 OOO ~~~"'""'"''~ 756 OOO.., OOO 756 OOO 756 ()()(~ 756 OOO 7_56 OOO 756 OOO 756 OOO 756 OOO 0 _ OOO _. 756 OOO (l OOO n."._l 2.0 OOO ~ 756 OOO 756 OOO 756 OOO ll 756 OOO 756 OOO OOO 756 OOO 756 OOO 756 OOO OOO ' 61/7 5

71 JEGYZETT TŐKE H Sorszám Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsí Metro motorkocsí Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsí Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro n1otorkocsi Metro motorkocsi Metro 1notorkocsi Metro rnotorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi EV Metro motorkocsí Metro motorkocsi Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték , , ,0J , Adatok Ftban Könyv szerinti Ei:rték Halasztott Jegyzett töke bevétel értéke 756 OOO () 756 OOO 756 OOO o 756 OOO 756 OOO () 756 OOO 756 OOO OOO 756 OOO 0 t'1h OOO 756 OOO [\' OOO nno 756 OOO [) /~1b l H!I l 756 OOO 0 hhuuu 756 OOO 0 f'>h Íll H) 756 OOO 0 7S6 nrlll 756 OOO [) 756 OOO 756 OOO [) 1 ob OOO () OOO 756 OOO [) ""' 756 OOO ll :) OOO 0 7 '6 ()[)[) 756 OOO () 756 OOO 7.56 OOO OOO ~ ~ ~ '" '~)

72 JEGYZETI TŐKE Sorszám ~ Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Metrókocsi első M Metrókocsi első M Metrókocsi első M Metrókocsi első M Metro motorkocsi Metro rnotorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metro motorkocsi Metrókocsi középső M Metrókocsi közéoső M Metrókocsi közéoső M Metrókocsi közéoső M Metrókocsi közéoső M Metrókocsi közéoső M Metro motorkocsi , Metro motorkocsi MFAV csuklós 3 rész MFAV csuklós 3 rész MFAV csuklós 3 rész MFAV csuklós 3 rész MFAV csuklós 3 rész MFAV csuklós 3 rész MFAV csuklós 3 rész MFAV csuklós 3 rész Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvnadlós csuklós Tro!lbusz MAN NGE 152 alacsonvoadlós csuklós Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK J Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK ss8 788~ Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM JK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Adatok Ft~ban bevétel értéke OOO OOO 569 OOO OOO 569 OOO OOO 569 OOO o 569 OOO 569 OOO OOO J< () Yi 21 i:, OOO 0 OOO ' 300 OOO ~ (]()(] 300 OOO ll OOO ' 300 OOO OOO 300 OOO ll 300 OOO 300 OOO OOO 300 OOO ll,.;(]()()() 300 OOO iou nn 300 OOO lj n 300 OOO 300 OOO lj JIJll 300 OOO u ]()(] 300 OOO :znn noo 300 OOO 0 ~nn OOO jfl() OOO u 300 OOO 300 OOO u 300 OOO 300 OOO OOO H:\work2016\tab!ak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforn1aciok\jegyzett tőke leltára BKV 63/'S

73 Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM 1 K Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trol'ibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz GVM IK Trolibusz IK 435 T Trolibusz IK 435 T Trolibusz IK 435 T Trolibusz!K 435 T Trolibusz!K 435 T Trolibusz!K 435 T Eszköz megnevezése JEGYZED TŐKE Aktiválás dátuma H:\work2016\tablak\Átalakufások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforin;:1ciok\jegyzett tőke leltára BKV Bruttó érték Adatok Ft ban bevétel értéke..,_ 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO OOO ~ 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO OOO OOO 300 OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO () 300 ()()() 300 OOO. 300 OOO 3110 OOO Cl 300 OOO 300 OOO OOO 300 OOO OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO OOO 300 OOO 0 1u OOO 300 OOO 10 Ul 300 OOO [) OOO () "'0 ()( 300 OOO ~nn n1h1 300 OOO 0 ~ 1 ll J { JI )( J 360 OOO 11 '.; ;n IL)lJ 360 OOO () OOO... ~ u! 51 3(1() ') 7 /IJ ~:> n 16 '.<f17 Ql' () 1_J_hil',J)7. (i4/"'.'i

74 JEGYZED TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Trolibusz IK 435 T Trolibusz IK 435 T Trolibusz IK 435 T Trol'lbusz IK 435 T Trolibusz IK 435 T Trolibusz IK 435 T Trolibusz IK Trolibusz IK Trolibusz IK 411 szóló fér6helv:72 fő OOO Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trol 1busz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz GANZ SOLARIS TROLLINO 12A szóló Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvoadlós csuklós Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvnadlós csuklós Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvoadlós, csuklós Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvoadlós, csuklós Trolibusz MAN NGE 152 a!acson"nadlós csuklós Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvoadlós csuklós Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvoadlós csuklós Trol'1busz MAN NGE 152 alacsonvnadlós. csuklós Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvoadlós, csuklós 201.l Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvoadlós. csuklós Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvpadlós, csuklós Trollbusz MAN NGE 152 alacsonvpad!ós, csuklós Trolibusz MAN NGE 152 alacsonvnadlós csuklós Trolibusz IK 435 T Cella 0.4 KV MKE LOl OOO Inverter {30 KVA áramellátás) SAR LOl OOO Erőátviteli berendezés tok.áramell.mkf/vjval LOl Távvezérlő LOl Cellasor 0 8 KV oozitiv OOO Cellasor 0 8 KV nee:ativ LOl OOO Cellasor 0.4 KV MKE OOO Inverter (30 KVA) SAM OOO Eröátviteli elosztó tok. MKE/VIV/AL Gvön "Ösi u Távvezérlö Eo11eniránvitó 2400 A OOO Eo"eníránvitó 2400 A OOO Adatok Ftb S.3L bevétel értéke OOO OOO OOO OOO 360 OOO OOO OOO OOO () nbn;<x H 4H 4JY (1 14 1' il () /h I '' <''.! ll 1_]7 C.)(lJ t;i:;q l U9 8 1R l 7l8 Q,Y '"'' '. / 'líll (] ';JX l ,._,! R7'~ c;57 5<1" H.\,,.. [..Jn1 h\ F,,.hl,.,,[..\ Át::.Jc:i[..,,1,,;~,,,.),\ r:l J(\/ l.i11:ll ó.c\ ::itl::;,1.,.l ::.c tonto<ot\ 1..c:inr.tt infrirrn ::irinl..\ lntnnph tako loh 5.r~< f~k'\/ ' f)st ~)

75 JEGYZED TŐKE Adatok Ftban Sorszám , h \ Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Eti\1en 1ránv 1tó 2400 A OOO Cellasor 0.4 KV MKE OOO Védelmi szekrénv VSZ KONTASET OOO Cellasor 0.4 KV MKE OOO Inverter 130 KVA 1 SAM OOO Erőátviteli berendezés ltokozottl MKF/VIVAL Védelmi szekrénv VSZ KONTASET OOO Távvezérlö Cellasor 0,8 KV pozitlv OOO Cellasor 0,8 KV negatív OOO Cellasor 0.4 KV MKE OOO Eröátv'1ter1 elosztó r tokozott! MKE/V!V 1 AL Távvezérlö Eo eniránvitó 2400 A OOO Eo\feniránv1tó 2400 A OOO Es;111eniránvltó 2400 A OOO Cellasor 0.4 KV MKE OOO Védelmi szekrénv VSZ KONTASET OOO Kapcsolóberendezés 10 KV NT 10/ Védelmi készülék 10 KVos NT 10/108 kancsolóber OOO Kaocsolóberendezés /oozitív\ OOO Kaocsolóberendezés loozltívl OOO Transzformátor 630 KVA OOO Transzforrnátor 630 KVA OOO Transzformátor 2200 KVA DYHK OOO Transzformátor 2200 KVA DYHK OOO Transzformátor 2200 KVA DYHK OOO Transzformátor 630 KVA OOO Transzformátor 630 KVA OOO Transzformátor (segédüzemi) OOO Transzformátor lseeédüzemil OOO EPvenirilnvitó WEPQ OOO E!!veniránvltó WEPQ OOO Ee:ven'1ránvitó WEPQ Egyeniránvitó WEPQ E 0 "eniránvitó WEPQ OOO Eo"enirilnvitó WEPQ l.Ol OOO Szünetmentes táoep115ég MEPQ OOO Szünetmentes táoe1:n1ség MEPQ OOO Szünetmentes tápepvség MEPQ OOO Szünetmentes táne" sée: MEPQ OOO Szünetmentes táoem 1 sée MEPQ OOO Szünetmentes tiioe 0 "sée MEPQ OOO Transzformátor Resiblock DYHK OOO Transzforn1átor Resiblock DYHK OOO Transzformátor Resiblock DYHK l OOO , bevétel értéke ' ~ ()'' ll 506 '1/ e; lh c; '>l lh Sllb '7 0 <;ni; <;? 3 '"" 5 1 '" 3 0 1(;5 3RO ü 1 f;5 3Xll WWW hc.: :~x ll 1ri5 u~n ll ll / j /X' (]!J./j/X'l '1)

76 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése AktivaJás dátuma Bruttó érték EP\1eniránvító WEPQ OOO EPven1ránvitó WEPQ OOO EPveniránvitó WEPQ OOO Szünetmentes tápepvség MEPQ 220/ OOO Szünetmentes tápepvség MEPQ 220/ OOO Szakaszoló O 8 KV EPvenáramú szakaszoló Aroád híd OOO Cellasor 04 KV AA OOO OOO Ce!lasor ep\lenáramú AA OOO OOO Transzformátor Nalö TE/ OOO Véd6szekrénv Bartók B, tío Hungária ksz Szakaszoló UEMC50 motoros Hungária ksz OOO Megszakító UR6 Hune:ária ksz OOO Kábelszekrénv MKEB 26 4ák Kelenföld ksz Szakaszoló motoros haltású Kelenföld ksz Kaocso!ó szekrénv Belgrád rko.tránvi u.2.vill Kaocsoló szekrénv Mester u.haller u.24.vill Kapcsoló szekrény Mester u.haller u.24.vill Kapcsoló szekrény Mester u.24.vill Kapcsoló szekrénv Ma!!lódi u villamos Kapcsoló szekrény Maelódi u villamos Kapcsoló szekrény Maelódi u villamos Kapcsoló szekrény Maelódi u villamos Kapcsoló szekrény Maelódi u villamos Kapcsoló szekrény Mae:lódl u villamos Kancso!ó szekrénv Maelódí u villamos Transzformátor Nalö TE OOO Transzformátor Nalö TE OOO Transzformátor Nalö TE 1650/ OOO Transzformátor Nalö TE 1650/ OOO Központi távvezérlőrendszer OOO Eo"eniránvitó OOO E 0 "enárarnú berendezés 0 6 KV tokozott E!osztóberendezés 10 KV OOO Cellasor 9 mezős 600 V ;y E!!veniránvitó VET OOO Ee:veniránvitó VET l OOO Eo"eniránvitó VET OOO Ee:veniránvitó VET OOO Nee:atív eleosztó VAV OOO 0 4 KVos elosztó db sü. fovvasztásn1érő Euvenáramú berendezés 0 6 KV tokozott Segédüzemi berendezés 0.4 KV+ 1 db fogvasztásmérő Transzformátor Nalö TE/1650/ OOO Transzforrnátor Nalö TE/1650/ OOO Ea\1eniránvitó VET OOO H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott informaciok\jegvzett tőke lelt<:íra BKV Adatok Ft~ban bevétel értéke Q n ,R C "" / '1snu ) 5 :SI ) 17! u )Q (i7q (l d~íl b?ll () /J}{()(;; ü S hx7 t;(j) () (i ~ () () XY \[)l ~ ~ /7 ~)

77 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Ef?"veniránvitó VET OOO Kapcsoló be.rendezés 10 KVos OOO ERvenáramú berendezés (600 Vos.oozitív) OOO Kaocsoló berendezés 10 KVos OOO Er:::venáramú berendezés 1600 Vosnozitív} OOO Transzformátor Nalö TE OOO Transzformátor Nalö TE OOO Transzformátor Nalö TE OOO Távvezérlő Gvöncnrösi áramátalakítóban Távvezérlő Ecseri áramáta!akítóban OOO Távvezérlő és védelmí automatika BUR áramátalakító OOO OOO Távvezérlő és védelmi automatika Vaskaou áá Transzformátor Széollona áramátalakítóban 1650 kva Transzformátor Pestlőrinc áramiltalakítóban 1650kVA Egveniránvító Széoilona áramátalakítóban Egveniránvító Pestlőrinc aramátalakítóban Transzformátor Szépílona áá kva Transzformátor Pestlőrlnc áá, 1650 kva Vontatási transzformátor Széoi!ona áá Vontatási transzformátor Kispest áá Vontatási transzformátor Kisnest áá Vontatási e 1 n 1 eniránvitó Kisoest áá Vontatási er:n 1 eniránvító Kisoest áá EPuenáramU cellasor Vontatási transzformátor 4G D62431ZL 1650 kva OOO Vontatási transzformátor 4GD62431ZZ 1650 kva OOO Vontatási transzformátor 4GD62431ZL 1650 kva OOO Vontatási transzformátor 4GD62431ZL 1650 kva OOO Esztergapad OOO Viláe:itási berendezés ftokozott,árame!1átásl MKF/V Automatika berendezés fhel\!i\ HV KONTASET OOO Vlláeitási elosztó (tokozott! M KE/VIV / AL Automatika berendezés íhelvl\ HV OOO Világitási berendezés ltokozottl MKF/VIVAL Automatika berendezés (helvi) HV OOO Automatika berendezés lhelvil HV KONTASET OOO Orahálózat loari TV Rádiótelefon méröhelv l Orahálózat Orahálózat Rádiótelefon méröhelv OOO Orahálózat l Szünetmentes táoeo11ség Szünetmentes táoenvség Szünetrnentes tápegység ~. ) 928 H:\work2016\tablak\Áta/akulások\BKV kiválils\atlakulas tervezet\kapott inforrnaciok\jegvzett tőke leltára BKV Adatok Ftb bevétel értéke () () () () o o o o ,, 1 hl 9.fö IY! r1 S/ x3 gr;q () 377.,;; 875 3]9 0 81'.> 11 q "4 1!'! JUS 51 li /UU l ll (] 170 I I () 21hh;'~ l. / / o!! (11</// (] ~ dd ' 68/~'S

78 , JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Szünetmentes tápei:rvséf! Szünetmentes táoea"sée: Szünetmentes tboea11sée Táoeo"sée MEA 2 X OOO Táoeovség MEA 2 X OOO Táoeovség MEA 2 X OOO Táoeovség MEA 2 X OOO Komoresszor Ecoair F OOO Ventilátor lfőszellözől Woods 180/J/71/A 4db OOO Főszellöző von.+vent!jiltorok (Sdb) Woods 160/K OOO Csápos csővezeték rendszer ED GvöngvöslVároskaou Főszellöző von.+ventllátorok Woods 160/K/71A OOO Főszellöző von+ventilátorok Woods 180/J/71A/8/ Főszellöző von.+ventilátorok Woods 160 K 1 71A OOO Főszellöző von.+ventilátorok Woods 180 J 71A OOO Főszellöző von.+ventilátorok Woods 180 J 71A Főszellöző von.+ventilátorok Woods 180 J 671A Komnresszor GA OOO Kocsimosóberendezés KJM OOO Mosóberendezés!kefés) EBA OOO Mosóberendezés OOO Fékoofaszabálvozó TE OOO Mosóberendezés Mosósor ITM OOO Seorőgén IFA W 50 LiKM OOO Senrőeén CLARCE OOO Takarítóeéo Clarke OOO Szennvviztisztitó Szennvvízkezelő berendezés Akkumulátortöltő EBC 220/12/ Szennvvízkezelő EMELÖBERENDEZES 2T l OOO Járműrnosó berendezés Tammerrnatic XJ Lée:kezel6 egvség füstelszívórendszerhez OOO Mosóberendezés ROHE 420 As OOO Komoresszor AC 4090 H rotációs. léghűtéses OOO Rugóerőtároló lehúzó készülék Hőléefúvó EMV Karosszéria rnosóberendezés TAMMERMATIC OOO Kerékabroncs felsattoló célgép OOO Kazilnházi 0 4 KVos vi!ileítási elosztó Eszterea RAFAMET UBB~112 kerékoáreszterea Akkumulátor töltő OOO Homokfeltöltő berendezés Hannover! villamoshoz Ola'leválasztó DECHNEAU DHLF 110E OOO Féknofaszabálvozó TE l ORli 000 lnari szenvvízkezelő Cinkota teleohelv J 3 22 llih 5.50 Adatok ftb 2016, bevétel értéke ~ o o o () l (M 2íl'i l 291 IB ~ () '.' 155 JOCl 64/;(]ij CJj] 1'l h /( " <;12 ""'' (] 9 r;r,;; fi c1g L! ''290'nd i=; 7RO::: 111! H:\work2016\tab!ak\Átalakulások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kapott inforrnaciok\jegvzett tőke lelt<jr a BKV

79 H: \ work2016\ ta blak \Átalakulások\ JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Közlekedéstechnikai bemutatót OOO Szennvvizkezelő és vízvisszaforeató berendezés Mosóberendezés Tammermatic XJ kefés OOO lránv fénv hálózat Stadionok 122 db!ámoatest lránv énv hálózat Keleti ou. 63 db lámoatest Irány énv hálózat Blaha Luiza tér 59 db lámoatest lránvfénv hálózat Astórla 59 db lámoatest lránvfénv hálózat Deák Ferenc tér 61 db lámoatest lránvfénv hálózat Kossuth tér 64 db lámoatest lránvfénv hálózat Batthvánv tér 64 db lámoatest !ránvfénv hálózat Moszkva tér 59 db láinoatest lránvfénv hálózat Déli ou. 59 db!ámoatest Komoresszor tartozékokkal EKOMAK Komoresszor tartozékokkal EKOMAK Szerelőállvánv kétszintes 100 méter Vibróhen2er VD OOO léekondicioná!ó em sée OOO Vill.müködt.seeédvitla Budavári Sikló oinceszint OOO Ozmózis vizes felülettisztító berendezés OOO Sínkenő berendezés OOO Csavarkomoresszor OOO Jármű mosó Tainmermatic XJ 404 TR OOO S zen nvvíz kezelővízvisszaforgató Behatolásielző rendszer Száva utcai iárrnűteleo Szennyvízkezelő berendezés Regisztráló műszer OOO Nvomató készülék na 0 "áramú OOO Teher fékmérő oad Enereotest HFBD OOO Erlntésmentes kerékorofil mérő berendezés Erintésmentes kerékorofil mérő berendezés Erintésmentes kerékorofil n1érő berendezés Tolóoad e:éoészeti berendezések és áramellátás Járművontató berendezés Kőér u. mosófolvosó Daru (forgó) l OOO Daru (forgó) OOO Futódaru {darupálya\ EH ~) Daru ED ( OOO Emelő (]Jrműszekrénvl P Emelő (járrnűszekrénvl P OOO Mozi::i:óléocsö LT 4 Ferenc krt Mozeóléocsö ET 3 Sz Aranv J. u Mozgóléocsö ET 3 Sz Aranv J. u Mozgóléocsö ET 3 Sz Nyugati nu Mozgóléocsö ET 3 Sz Nvuf'ati ou Mozgólé11csö ET 3 Sz Nvue:ati ou Mozgóléncsö ET 3 Sz Nvue:ati ou djás\ \kap v Adatok Ft~ban bevétel értéke () () () s s S _ () i.iX " '" '!G?QS< r:;:z 1 s h 1 1! h íl > /85 1 h/5 Y'..'' () 1 f, 'i 9SS il5 /X() 1 { :r.. 2).( ' '78( ;; (l ;x 245 sr;o _ 0 ) 1 od.: JC, () 127 ]h " 2/Y '~ 947 h>\5 () 1 s 947 h".... 1

80 ~ ~ Sorszám J EGYZETI TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Mozgóléocsö ET 3 Sz Nvugati ou l Mozeóléocsö OK RT HD Aroád híd Mozeólépcsö OK RT HD Amád híd Mozeólépcsö OK RT HD Amád híd Mozeóléncs6 OK RT HDM5 Batthvánvi tér Moz2ólépcső OK RT HDMS Batthvánvi tér Mozgólépcső OK RT HDM5 Batthvánv tér Mozgólépcső OK RT HDM5 Batthvánv tér Hiddaru 0209 L/32 Kőér u.6.éo.csarnok OOO Mozgóléocső OK RTHD Forgách u OOO Mozgólépcső OKRTHD Forgách u OOO Mozgólépcső OKRTHD Uioest v. közp Mozeólépcső OK RTHD Uipest v. közp Moze:óléncső OKRTHD Uinest v. közn MozE!óléocső OKRTHD Gvön "ÖSi út OOO Mozgóléocső OKRTHD Gvöni:n1ösi út Mozgó!éocső OKRTHD MS Moszkva tér Mozgó!éocső OKRTHD MS Moszkva tér Mozgólépcső OK RTHD M5 Moszkva tér Mozeólépcső OKRTHD MS Moszkva tér Mozeóléncső OK RTHD M5 Blaha 1996fü Mozeóléncső OK RTHD MS Blaha Mozeóléncső OK RTHD M5 Blaha Mozeóléncső OK RTHD M5 Blaha Aknaemelö Danuvla OOO Emelö HA OOO Daru KTG OOO Aknaemelö 58/ Hidraulikus emelőe1.n1ség +tartozékok Daru ZL C híd 5000 kg /8 7 m Járműemelő 4 oszlopos HYWEMA FL/N 6 +vezérlő Teher és személvllft Akácfa u Géoészeti berendezés!sikló eéoház) Géoészeti berendezés Teher felvonó KPI BHE OOO Emelő berendezés hatoszlooos +6db alátá111asztó bak OOO Biztosítóberendezés ielfogós vasútbiztosító D Biztosítóberendezés Jelfogós vasútbiztosító D Biztosítóberendezés ielfogós vasútbiztosító D Biztosítóberendezés ielfogós vasútbiztosító D OOO Biztosítóberendezés jelfogós vasútbiztosító D Vasútbiztosító berendezés jelfogós Forgalmi ÜPveletesl asztal Ferenc krt Seeélvkérő rendszer KÓKl metróállomás Aramellátó rendszer biztosítóberendezéshez 20H Váltófűtés Mester u. vá H:\work2016\tablak\ÁtaJakuJások\BKV kiválás\at!akulas tervezet\kaoott informaciok\jegvzett tőke leltára BKV Adatok Ftba bevétel értéke l ll _?~ 1() () (] l (] 114 u () 6038y J47451R (] 9 111() () s 020.:; ~n () 1 :>("!"! () 1 '74 srn () x () L'J 7qq () b/ /"S

81 JEGYZETT TŐKE Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Vá!tófűtés IX.Könvves K.krtMester u Jelző berendezés!lehel tér 1214es villl MIKI Váltó IKarinthv Október 23.u.} H&K Váltó kocsivezetőd K Váltó kocslvezetői mágneses\ Határ u.naa\1kőrösi Váltó kocsivezetöi mágneses\ Kozma u. 28/ Váltó nvomogombos Határ u. 11.váltó Váltó nvomogombos Határ u. VIII. 42/ Váltó nvomogombos Határ u. 50es vá Váltó nvomogombos Béke tér vá. kocsivez.áll Váltófütés kaocsolószekrénv Mester u.haller u, lnditó ielzö Leitő u Jelző berendezés 17es viii. Bécsi út 2db aknával Jelző berendezés ffütésl Bécsi u. 17es vá. fogadó Váltófűtés kancsoló szekrénv Albertfalva kitérő Hűvösvöl 0 \ 1 vá. indító 'elző berendezés MIKI H&K villamos beielentkezés Kőbánvai u Váltóállító berendezés H&K Haller u.mester u Váltóállító berendezés H&K Mester u.haller u Váltóállító berendezés H&K Haller u.mester u Váltóállító berendezés H&K Mester u.haller u Váltóállító berendezés H&K Soroksáríu.Haller u Fedező ielző Haller u Villamos betétorogram Haller u Váltófűtés 6 cson Sport u Váltófűtés 11 cson Huneária ksz. lvra ve: Váltófűtő berendezés Kelenföld ksz Fedező ielzőberendezés Mosonvl u Váltóvezérlő és álló berendezés Festetícs u S Váltófűtés Kelenföldi ksz VáltóflJtés külső Bartók B. u Váltó mvomógornbos H&K K2607/A K/ Váltó mvomógombos H&K K Váltó mvomógombos H&K K Fedezőielző Csóka u Fedezőlelző Thallóczv laios u Fedezőíelző 119 Bo. Adv E. u. 42es villamos Váltófűtés 56os villamos vonal Váltófűtés vez, szekrénnvel Elnök una 0 "várad tér Váltófűtés H&K 24es villamos Vée:áJlomási ielzőberendezés 24es vi!!an1os Tükörfütés 1es villamos Kereoesi u. vá l Tükörfűtés HungiJria krt.kerepesi út l Autóstop berendezés Autóstoo berendezés Autóstoo berendezés Adatok Ftba bevétel értéke () () () "!02 ) IJ 8 "6 } ,, " l : j ;, qg7 U SS rn 1"4 fl)) / '' '>XX f1 518 h''h / '1' U/J c;g lyh Q 1 'a ;oo () 1!8 ' JlR l '/ l),q l lb H:\work2016\tablak\Átalakulások\BKV kivillás\atlakulas tervezet\kaoott infonnaciok\jegvzett tőke leltiíra BKV 7 2./"; ~)

82 Eszköz megnevezése Autóston berendezés Autóston berendezés Autóstoo berendezés Autóstoo berendezés Autóstoo berendezés Autóstoo berendezés Autóstoo berendezés Autóstop berendezés Autóstoo berendezés Autóstop berendezés Autóstop berendezés Autóstop berendezés Autóstop berendezés Autóstoo berendezés Autóstop berendezés Autóstop berendezés Autóstop berendezés Autóston berendezés Autóston berendezés Autóstoo berendezés Autóstoo berendezés Autóstoo berendezés Autóstop berendezés Autóstop berendezés Autóstop berendezés Autóston berendezés Autóston berendezés Autóston berendezés Autóston berendezés Generátor111odulátor e.011ség Generátorrr1odulátor e.011ség Generátorrnodulátor e.0115ég Generátormodulátor e.ovség Generátormodulátor e.ovség Generatormodulátor e.ovség Generátormodulátor epvség Generátormodulátor egység Generátormodulátor epvség Generatormoduliltor egység GeneratormoduJátor eevség Generátor inodulátor e 0 vsée Generátormodulátor e.o"ség Generátorrnodulátor e.ovség Generátormodulátor egység Generátormodulátor e""sée Generátor moduliltor e 0 usée JEGYZETT TŐKE Aktiválás dátuma Bruttó érték ül ül J ~ X 17 'iljlj Adatok Ftb bevétel értéke 'b " () J l'l h ~16 fl :{ f'1 J'i6 j/"2'>ó 3!':1 7 SG ll '7 ~') )) 324. H /S

83 JEGYZED TŐKE Változatlan formában továbbműködő T3rsaság Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Generátormodulátor em ség Generátormodulátor eevsép Generiltormodulátor ec" 1 Séfl' Generátormodulátor e 0 usée Generátormodulátor ecn1sée Generátormodulátor ecn1sée: Váltóhaitómű Váltóhaitómű Váltóhaitómű Váltóhaitómű Vá!tóhaitómü Váltóhaftómű Váltóhaitómű Váltóhaitómű Váltóhaitómű valtóhaitómű Váltófűtés Mézeskalács tér Váltófűtés Szllá 0 "i utca~fóti út 12/14 viii Váltófűtés Buda 1 :n 1 ön 1re beálló váltók Váltófűtés NéoJíget la véeá!lomási váltók Váltóhaltómű és váltófűtés csere Lehel téri vá Váltóhaitómű Erzsébet knéna... Laios kir.útia Jelzőberendezés Bécsi úti véeállomáson Váltófűtés Aradi utcai váeánvkancsolathoz Tüzielző berendezés S 905 OOO loarl TV OOO Tüzlelző berendezés OOO Tüzielző berendezés OOO!oari TV Tüzielző hálózat OOO loari TV Diszoécsertelefon közoont OOO Díszoécsertelefon közoont OOO Hirközlőberendezés K/NY OOO loari TV rendszer fmillfav IV.üteml Tüzielzö rendszer IMILLFAV IV.üten1l S50 Vízködoltó rendszer Batthvánv tér KFS SX Vízködoltó rendszer Kossuth tér 4+1x Vízködoltó rendszer Astoria KFS 4+1x120/ lS _(; KÓKI orovizor kezelő er.:vség A)Jon1ási diszoécser asztal KÖKI metróállornáson _ J Telefon hivásfopadó rendszer Call Center OOO Közüti... vasúti síncsiszoló iármű AUTECH AT VN UV motorkocsi Villamos mozdonv ' Adatok "' Ft*ban S.3L bevétel értéke ' n () r~s" /)/ n ~ S Y'b.' g 'f~ :: 4tJl 22 8S 'I."'.' ;4 9C:.') ' 22 "5<l () 5 <l3<l,l/l n 11 1 '17 1 '! f n 701xq1h /«735 <l"l Xh7 1' () h4h G H :\ work7016\ tnhlnk\át;:ifakujá<;ok\bkv kiválás\atlakulas tervezet\kaoott inforrnaciok\jegvzett tőke leltára BKV 74(:"S

84 JEGYZETI TŐKE Adatok Ftban Sorszám Eszköz megnevezése Aktiválás dátuma Bruttó érték Szénszállító teherkocsi OOO Téglaszállító lowrv OOO PXV oótkocsi IHEVI ltelú"itás értékel OOO Kísérleti villamos Mozdonv diesell M Mozdonv diesell M OOO Mozdonv diesell T Mozdonv diesell T OOO Mozdonv UDJ UDJ 02/YPDM OOO OOO Kocsifelíáró léocső HGY OOO Polgárvédelmi berendezés ED szakasz 111/B/ Nem pénzbeli hozzájárulás ( ) Könyv szerinti érték OOO OOO Halasztott bevétel Jegyzett tőke értéke 300 OOO OOO Z OOO OOO MKB Bank lekötött betét 348 OOO OOO Pénzbeli hozzájárulás összesen 348 OOO OOO JEGYZETI TŐKE ÖSSZESEN 116 OOO OOO OOO 12. szárnlák 13.szá111lák számlák apport együtt OOO OOO H:\work2016\rablak\Átal;:iku!ások\BKV kiválás\atlakulas tervezet\kaoott inforn1aciok\jegvzett tőke leltára BKV 75/"5

85 Lekötött tartalék számítása BKVZrt Megnevezés (M Ft) Lekótótt tartalék nyitó va::alkozás 2ilai leko16h tóketartalek ataiaku!o val!alkozások ili12i lekó!ótt tőketartaiék v1sszavezelese S3Já1 tuia;don; rész kony<1 érteke és névértéke kozottr pozitiv kú!óntvizet visszavezetése átalakulás rn,att fizelendö t2saság1 adó <más pgszabáiy szennt lekólfüt eredménytartaiek valia!krnas 31tai lekötótt eredmenytartaiek Összesen lekötött tartalék záró '1a:!al~ozas alial lekólott eredrr;eny!ahalék v1ss2a1rasa var11a;6 vesz1eseg fedezfüérs lekötés G 330 budapest Június

86 ' ssz 1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2!..tMfviÁTERIÁUS JAVAK 3 L 1 Alapitás 8lszervezés aktivált érteke fejlesztés aktivá:t értéke 5 J.3 Vagyoni értékű jogok 6 14 Szellemi termekek 7 15 Üzleti vagy cegerték rmmatericllis javakra adott előlegek 9 i.7 10 fi il ,? 18 iii lmmateriaiis javak értékhelyesbítése. TÁRGYI ESZKÓZŐK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok. Műszaki berendezesek; gépek, járművek, Egyéb berendezések. felszerelések, járművek T enyeszállatok Beruházások, Beruházásokra adott előleg Targyi eszközök értékhelyesbitése. éefektetett PÉNZÜGYI ESZKÓZŐK Tartós részesedések kapcsait vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Tartós jelentős tulajdoni részesedés NYITÓMÉRLEGTERVEZET MÉRLEG "A" váltőzat ESZKÖZÖK Megnevezés IM Ft 22 1!1.4 Tartósan adott köicsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23: Egyéb tartós részesedés 24 i!il6 Tartósan adott kölcsön részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelvíszonyt megtestesítő értékpapír B 30./ !!.3 34'1.4 35; !/i. 38, T11: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbltése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék,növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Aru_k_ l KéSZ1etre adotte1ö1e{lek. KÓVETELéSEK :Követelések áruszállitásból és szolgáltatasból 'Köv te1ések kapcsöíi"v~1i'áikozáss81szemben :Követelések jelentős tulajdoni részesedésí viszonyban lévö v811alkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő válla!kozassal szemben ::~~ii~i~ i\,/~iiió_k_öveteíések 43: IL6, EgYébköveteléS k j 45!1!.8 46,111. Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete ERfifiiPAP7ROK ~~: IJL 1 ~~szes8ctés kapcsolt vá!lalkoza~_<:_n 48.!11.2 Jelentős tulajdoni részesedés : 49iJIL3 'Egyéb ~észesectés Saját részvények és részesedések 51jm.5 Fo[QaiáSi CélU hítelviszonyt megtestesítő értékpapirok 52_""'1/1~6 Értékpapírok értékelési különbözete 53 IV.,PtNZESZKÓZÓK 54i1V.1 :pénztál csekkek 55 IV.2 Bankbetétek. 56 'C AKTIV IDOBEL! ELHAT AROLASOK 57!C.1, Bevételek aktív időbeli elhatarolása J ~~C.2 ik~~~~~~! ~~~'.9~~Y~~ ak_t!_~!_~~belí elhatarolása 59 :C.3 Halasztott ráfordítások 60! ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Vagyoni 61 i Eiszámoiás Nyitó

87 ssz 61 0, II. 65 Ill. 66 IV. 67 v. SAJÁT TŐKE JEGYiEú TÖKE Megnevezés f M Ft ebból visszavásárolt tulajdorn részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ_ TŐKE TÓKETARTALE:K. EREDr,1ÉNYT ARTALÉK LEKÖTOTT TARTALÉK 68 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 69 VL 1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 70 Vl.2 71 VII. 72 E. 73.E.1 74:E,2 75 E.3 76F Valós értékelés értékelési tartaléka ADÓZOTT EREDIÁÉNY. i:eü ART ALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a íövőbem költségekre Egyéb céílartaiék KÖTELEZETTSÉGEK 77!. HÁTRASOROLT KóTELEZETTSf:GEK Hi'ltrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozassal szemben NYITÓMÉRLEG TERVEZET MtRLEG ;,A,; V"áitozat FORRÁSOK Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban!évó vállalkozással szemben Hátrasorolt köte!ezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hatrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 82. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejératra kapott kölcsönök Átvá1tOZtaih3tOéS~tVáffOZókii"iVények 85 '!1.3 T artozasok kötvénykibocsatasból Beruházasi és fejlesztési hitelek 87 ifl,5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 89' iLB 91i1L /f/, Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembe1 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú leíáratú kötelezettségek ;ilóvrolejara Tú KÖTELEZETTSÉGEK Rövid leíáratú kölcsönök ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények 95!H.2 :Rövid lejáratú hitelek 96llL3 Vevőtől kapott előlegek 97 if11a :Kötelezettségek áruszállításból és szoigáltatásból 98illl.5 Váltótartozások 99~ilT6 RőVid!e~a1úkdte1 zettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1 OQ'.lliJ. Rövid lejáratú köteleze~~~.k j~~~~t9~t~~)d_~n~~iszonyba.. n. '~~..,, 101 Jlll.8 Rövid!eíáratú kötelezettségek egyéb részesedés 1 viszonyban Jévó vállalkozással szemben 102':'1iC9 '.EQYéb rövid íéj~í8tú kötelézbttséqek '103!11!.1 a 'i<ötelezettsé_g~ ~rt~.~:_1~.~i.~9!~.~.~.~zet:. 104 : Származékos űgy!etek negatív értékelési különbözete 105jG PÁSszlVIDOBELlELHATAROLASOK IWG.I Bevételek passzív időbelí elhatárolása 101_,~:~.Kö1iS ég ek: ráiof(:i'itisőkp8.sszív.. id6be1i e1hataro1as_~ 108: G.3 Halasztott bevételek i09 fforrasok ÖSSZESEN: Vagyoni i 16 OOO ; Elszámoiás Nyitó i6 OOO 11 02í Könyvelések, elszámolások ~ 4 A továbbműködő cég adózott eredményének visszavezetése T szám!a K számfa Eredménytartalék Adózott eredmén~ Összeg (Ft)

88 A tulajdonosainak Független könyvvizsgálói jelentés A (mint változatlan formában továbbműködő társaság) nyitómérlegtervezetéről Elvégeztük a (továbbiakban: 'a Társaság') mellékelt i fordulónapra eíkészílelt ny1tómériegter1ezetének 2 kor1yv:11zsgále!ai. melyben az eszközök és források egyező végösszege M Ft. A vezetőség felelőssége a nyitómérleg tervezetért A. vezetés felelős a nyitómérlegtervezetnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészitéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontroílokért, amelyeket a vezetés szüksegesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás álntásoktól mentes nyitómérlegtervezet elkeszítése A könyvvizsgáló felelőssége, hatókör A mi felelősségünk a nyitómérlegtervezet véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Kőnyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon ér1ényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a nyitómérlegtervezet mentese a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a nyitómérlegtervezetben szereplő összegekről és kőzzétételekről A kiválasztott eljárások, beleértve a nyitómérlegtervezet akár csalásból, akár hibából eredő. lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is. a könyvvizsgáló megitélésétől függnek. A kockázatok iiyen felmérésekor a könyvvizsgáló a nyitómérlegtervezet gazdálkodó egység általi elkész'itése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készitett számviteli becslések ésszerűségének, valamint a nyitómérlegtervezet átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyiték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a nyitómérlegtervezetét, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonyiati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a nyitómérlegtervezetet a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készitették el. Véleményünk szerint a nyitómérlegtervezet a 2016.én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Budapest, június 27. Í\ { 1 11 ' \ \ J 1 '...X 11 Guttmann~ ~ö4y Kamarai tag kő~ vví~sgáló ny.sz.: Ez a jelentés a fent nevezett cég nyltómérlegtenezetének elválaszthata~an része. A Könyvvizsgálói Záradék bármely manipulációja, vagy való~an adatokkal együtt tórténó felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi feiúgyeleti eljárást vonhat maga után! 28143

89 NYITÓLEL TÁR TERVEZET KIVONAT A Jegyzékben csatolt analitikus kartonok Az i4 számlaosztály leltárai a vagyonmérleg me!lékletéhez csatoltak. 2. Saját tőke elemek változásai Összesen (Ft) Elszámolások (Ft) Saját tőke elemek (Ft) Jegyzel! töke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke : Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék ÉrtékeléSi tartalék Adózott eredmény Saját tőke összesen 116 OOO OOO OOO Ft Ft FI Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 í6 OOO OOO OOO Ft Ft Ft 38 33í Ft í0 309 Ft Ft Ft Ft 3. Leltárból kiemelt szintetikus kartonok Vagyoni (Ft) Elszámolások (Ft) Nyitó (Ft) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 Műszaki berendezések, gépek, járművek 14. Egyéb bererdezések, felszerlések. járművek Ft Ft Ft Ft Ft Ft í548iiFt Ft Ft 15. Beruházások FI Ft Ft Tárgyi eszközökből Ft Ft Ft 2122 Anyagok Ft Ft Ft 25. Befejezetlen term, és félkész termékek Ft Ft Ft Készletekből Ft Ft Ft 38. Bankbetétek Ft Ft Ft,_Pénzeszközökből Ft Ft Ft 42. Céltartalék a várható kötelezettségre Céltartalékokból Ft Ft Ft Ft Ft Ft 44. Kötelezetlségek árusz. és szolg. (szállítók) Ft FI FI Egyéb rövid l8járatú_kötelezettségek Kötelezettségekből Ft Ft FI Ft Ft Ft 'Passzív időbeli elhatárolásoi<l>ól Ft Ft Ft Ft Ft Ft. Az 14 számlaosztály leltárai az átalakuló társaság és az újonnan létrejövő társaság vagyonleltáraiból maradékelv szerint képzett. Budapest, június 27. elnökvezérigazgató 29143

90 Budapest Közlekedési Zrt. (változatlan formában továbbműködő) Tervezett nyitóleltár (adatok Ftban) Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés Társaság vagyona Változatlan formában továbbműködő Társaság nyitó vagyona Egyéb javakhoz kapcs.vagyoni értékű jogok bruttó ért Dunai hajó vagyoni ért.jogok bruttó ért M4 egyéb vagyoni értékű jogok bruttó ért Vagyoni értékű jogok (befejezetlen) 1405 OOO Egyéb vagyoni értékű jogok écs Dunai hajó vagyoni értékű j. écs M4 egyéb vagyoni értékű jogok értékcsök Vagyoni értékű jogok Szellemi termék bruttó értéke M4 szellemi termék bruttó értéke Szellemi termékek értékcsökkenése M4 szellemi termékek értékcsökkenése Szellemi termékek 0 Immateriális javak (1+2): Vagyoni értékű jogok bruttó értéke Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Telkek bruttó értéke M4 telkek bruttó értéke Épületek bruttó értéke M4 épületek bruttó értéke Épületrész, tulajdoni hányad bruttó ért M4 épületrész, tulajdoni hányad bruttó Építmények bruttó értéke Dunai Hajó építmények bruttó értéke M4 építmények bruttó értéke OOO

91 Változatlan formában Főkönyvi Változatlan formában Sorsz. Megnevezés továbbműködő számla Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona M4 építmények bérelt ingatlanon bruttó Üzemkörön kívüli ingatlanok bruttó ért Parti létesítmények Dunai Hajó parti létesítmények br.ért Önkormányzattól visszakapott ing. br.ér Építmények terven felüli écs M4 építmények terven felüli értékcsökke Épületek értékcsökkenése M4 épületek értékcsökkenése Épületrész, tulajdoni hányad écs M4 épületrész, tulajdoni hányad értékes Építmények értékcsökkenése Dunai Hajó építmények értékcsökkenése M4 építmények értékcsökkenése M4 építmények bérelt ingatlanon értékes Üzemkörön kívüli ingatlanok écs Parti létesítmények értékcsökkenése Dunai Hajó parti létesítmények écs Önkormányzattól visszakapott ing. écs Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Szolgáltatásban közv.résztvevő járművek M4 járművek bruttó ért Gépek, berendezések, szerszámok br.ért M4 gépek, berendezések, szersz. bruttó FM gépek, berendezések, szersz. bruttó Gépek,berend.,terven felüli écs M4 gépek, berendezések, szersz. terven Szolgáltatásba közvetlenül résztvevő já M4 járművek écs

92 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona ~ Gépek, berendezések, szerszámok écs M4 gépek, berendezések, szerszámok écs FM gépek, berendezések, szerszámok écs Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb járművek bruttó értéke M4 egyéb járművek bruttó értéke Egyéb gépek, berendezések bruttó értéke M4 egyéb gépek, berendezések bruttó ért lrodai,igazgatási berendezések, felszer M4 irodai berendezések, felszerelések b Üzemkörön kívüli járművek bruttó értéke 650 OOO OOO Egyéb eszközök bruttó értéke M4 egyéb eszközök bruttó értéke Polgári védelmi eszközök bruttó értéke M4 polgári védelmi eszközök bruttó érté Jóléti eszközök bruttó értéke Egyéb járművek terven felüli értékcsökk M4 egyéb gépek, berendezések terven fel Egyéb járművek értékcsökkenése M4 egyéb járművek értékcsökkenése Egyéb gépek, berendezések értékcsökkené l M4 egyéb gépek, berendezések értékcsökk lrodai,igazgatási berendezések, felszer M4 irodai berendezések, felszerelések é Üzemkörön kívüli járművek értékcsökkené 650 OOO OOO Egyéb eszközök értékcsökkenése M4 egyéb eszközök értékcsökkenése Polgári védelmi eszközök értékcsökkenés M4 polgári védelmi eszközök értékcsökke

93 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona Jóléti eszközök értékcsökkenése Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,_ Beruházás M3 infrastruktúra projekt beruházás Tárgyi eszköz felújítása M4 Metró beruházás Beruházások, felújítások Belföldi szállítónak beruházásra adott Külföldi szállítónak beruházásra adott s. Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök ( ): Részesedés VJSZ Kft OOO OOO Részesedés Panoráma Kft 3 OOO OOO 0 3 OOO OOO BKV Panoráma Kft. értékvesztés és annak 264 OOO OOO 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban OOO OOO Részesedés Peron Kft Tartós jelentős tulajdoni részesedés Részesedés Siemens TraffiCOM Kft OOO OOO 3. Egyéb tartós részesedés OOO OOO Munkavállalóknak adott lakáscélú kölcsön Mukavállalóknak lakásc. adott kölcsön Munkavállalók részére nyújtott lakásépítési kölcsön rövid lejáratú részének átsorolása 35 OOO OOO 0 35 OOO OOO 4. Egyéb tartósan adott kölcsön Befektetett pénzügyi eszközök ( ): A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK { ): Pályaépítési és fennntartási kiemelt an Felsővezeték építési és fennnt. kiemelt Kábel építési és fennntartási kiemelt a

94 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona Alapagnyagok Kötelek, elektródák Szerelvények, zárak Kötőelemek, szegek, bilincsek, fémt Csapágyak,gyürük Villamosipari termékek Kábelek, kábelszerelvények Hirközlő anyagok és alkatrészek Épitőipari anyagok Szigetelő porcelán, köszörükorong Jármű alkatrészek Jármű fődarabok Autóbusz és trolibusz gumiabroncsok Gépkocsi gumiabroncsok Mozgólépcső alkatrészek és fdarabok Számítástechnikai alkatrészek Jármű és géptartozékok M2 projekt elkülönített készlet M4 projekt elkülönített készlet Hulladékanyagok Egyen, munka és védőruhák Menetjegyek Nyomtatványok, irodaszerek Szerszámok Idegen göngyöleg Tárolóeszközök Gázolaj () Benzin Motorolaj

95 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona Fűtőanyagok 306 OOO OOO Egyéb kőolaj és gázfeldolgozási terméke Egyéb anyagok Védőétel, védőital úton lévő készletek Anyagok s s Saját felhasználásra végzett befejezetl Befejezetlen termelés és félkész termékek Kereskedelmi áruk Áruk átminősített tárgyi eszközökből Közvetített energia elszámolási számla Közvetített telefon elszámolási számla Közvetített egyéb szolgáltatás elsz.szá Áruk Készletek (1 +2+3): Belföldi vevők (leányvállalatok nélkül) Belföldi vevőkkel kapcsolatos értékvesz Munkásszállói díj pénzügyi teljesítése Lakbéres vevők Lakbérrel kapcsolatos értékvesztés Munkábajárással kapcs. pénzügyi teljesi Lakbérrel kapcsolatos kétes követelések Külföldi vevők Külföldi vevők értékvesztése Vevőkkel szembeni kétes követelések Követel egyenlegű vevők átsorolása az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közé l

96 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona Budapest Fővárossal szembeni követelés átsorolása a követelések kapcsolt vállalkozással szembeni mérlegsorra Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Leányvállalatok mint vevők BKK vevő Leányvállalatnak beruházásra adott elől Leányvállalatnak fizetett előleg ÁFA el Leányvállalatoknak szolgáltatásra adott Leányvállalatnak fizetett előleg ÁFA el Tagi kölcsön leányoknak (lngatlan,reklá OOO OOO Budapest Fővárossal szembeni követelés átsorolása a követelések kapcsolt vállalkozással szembeni mérlegsorra Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban lévő vevő Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Belföldi szállítónak szolgáltatásra ado Belföldi szállítónak fizetett előleg ÁF Külföldi szállítónak szolgált.ra adott Forint szolgáltatásra adott előleg tech Munkabérelőleg Egyéb kölcsön Munkavállaló részére előírt kártérítés Munkavállaló részére HRben előírt kárt Kilépett munkavállalók tartozása Kilépett munkav.tartozás értékvesztés Munkavállalói hátralék Munkavállalókkal szemb.köv. értékveszté

97 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona Vegyes utólagos elszámolások {03999ig 910 OOO OOO EURben kiadott utólagos elszámolások Egyéb rövidlejáratú kölcsönök OOO OOO Vevőktől kapott előleg ÁFA elszámolása 1863 OOO OOO M4 Főv.Önkormányzattal szembeni követel Adott óvadék Ügynöki elszámolási számla Egyéb rövid lejáratú követelés Egyéb követelés értékvesztése Költségekkel kapcsolatos elszámolási sz 560 OOO OOO Bér jellegű HR feladás átvezetése Vizsgadíj elszámolási számla Késedelmi pótlék (138) 2 OOO OOO 0 2 OOO OOO Önellenőrzési pótlék,bírság {215) 49 OOO 0 49 OOO Helyi adók elszámolási számla Gépjármű adó elszámolási számla Környezetvédelmi termékdíj adó (920) OOO OOO TB ellátások elszámolási számla Pénzforgalmi áfa Előzetesen felszámított visszaigényelhe Fizetendő ÁFA ÁFA elszámolási számla (104) Jövedéki adó kiutalási igény Munkavállalók része nyújtott lakásépítési kölcsön rövidlejáratú részének átsorolása 35 OOO OOO OOO OOO Tartozik egyenlegű szállítók átsorolása az egyéb rövidlejáratú követelések közé 4. Egyéb követelések Követelések ( ):

98 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság. Társaság vagyona nyitó vagyona 111. Értékpapírok Akácfa u. 1.sz.főpénztár Étkezési Erzsébet utalvány Sport Erzsébet utalvány 50 OOO 0 50 OOO Kultúra Erzsébet utalvány 102 OOO OOO Pesti AÜI DélPesti tanműhely kifizető Jegyforg.pénzkezelő hely 1340 OOO OOO Libegő jegyautomata pénzkészlet Trezor, szállításra váró pénzkészlet Pénztár, csekkek UniCredit bankszámla HUF UniCredit Bank HUF alsz Raiffeisen Bank HUF Budapest Bank HUF eisz betétszla Budapest Bank HUF Bus.k.let.szla Budapest Bank HUF Pótdíj számla OTP Bank HUF betétszámla OTP Bank M4 HUF folyószla OTP Bank M4 HUF ig. ktgek fszla OTP Bank M4 HUF ig.ktg.elsz.szla G OTP Bank M4 HUF útés k.ép.fszla MKB Bank HUF MKB Bank HUF M MKB M3 infra projekt MKB M3 infra projekt OOO OOO 0 3 OOO OOO MKB M3 infra IKOP OOO OOO OOO () 1 OOO OOO OOO OTP Bank HUF Lakásép. betétszla MKB Bank HUF lekötött betét J MKB Bank HUF letéti számla 170 OOO OOO OOO IJOO

99 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona Gránit Bank HUF lekötött betét OOO OOO UniCredit Bank EUR Dsz OTP Bank EUR Deviza folyószámla OTP Bank M4 EUR Deviza folyószla MKB Bank M2 EUR folyószámla Bankbetétek IV. Pénzeszközök {1+2): B. FORGÓESZKÖZÖK {l+ll+lll+iv): Bevételek aktív időbeli elhatárolás Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek aktív időbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása e. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2): E S Z K Ö Z Ö K (A+B+C): Jegyzett tőke 116 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1. Jegyzett tőke 116 OOO OOO OOO OOO OOO OOO Libegő beruházás tőketartaléka OOO OOO M2 jármű tőketartaléka Sikló beruházás tőketartaléka OOO OOO II. Tőketartalék Eredménytartalék Adózott eredmény visszavezetése Eredménytartalék Lekötött tartalék Adózott eredmény visszavezetése IV. Adózott eredmény D. SAJÁT TŐKE ( ): Céltartalékképzés várható kötelezettség Céltartalék a várható kötelezettségekre

100 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona E. CÉLTARTALÉKOK (1): Pénzügyi lizinggel kapcs.köt. HVB Leasi Pénzügyi lizing következő évi törlesztő részletének átsorolása az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közé Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 60 OOO OOO 0 60 OOO OOO 1. Hosszú lejáratú köt. (1): 60 OOO OOO 0 60 OOO OOO Belföldi vevőktől kapott előlegek (foly OOO OOO 1. Vevőtől kapott előlegek OOO OOO Belföldi szállítók Belföldi szállítóktól visszatartartott Beérkezett nem számlázott szállítások ( Igénybe vett nem számlázott szolgáltatá Nem számlázott beruházás M4 nem számlázott beruházás Külföldi szállító Tartozik egyenlegű szállítók átsorolása az egyéb rövidlejáratú követelések közé Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Leányvállalatok mint szállítók BKK szállító 20 OOO 0 20 OOO BKK ügynöki elszámolás BKK egyéb rövidlejáratú kötelezettség OOO OOO 3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban lév6 száll Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév6 vállal SZJA magánszemélyektől levont(290) SZJA kifizetőt terhelő (103) 2016.évtől EHO kifizetőt terhelő (152)

101 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona Magánszemélyek különadója (305) Illeték befizetési kötelezettség Szakképzési hozzájárulás (182) Rehabilitációs hozzájárulás (119) Környzetterhelési díj (339) Innovációs járulék (184) Cégautó adó (241) Munkabér átutalás (folyószámlára) elszá Jövedelem készpénzes kifizetés elszámol Fel nem vett jövedelem Bankba visszaérkezett utalások Levont át nem utalt letiltások Szociális hozzájárulási adó (258) Nyugd íjbizt.já r.magá nszem.levont (2 91) Egbizt.és munkaerőpiaci járulék magánsz Munkavállalótól levont nyugdíjpénztári Munkáltató által fiz.nyugdíjpénztári hj Munkavállalótól levont egészségpénztári Munkáltató által fiz.egészségpénztári h Érdekképviseleti tagdíj Széchenyi Kártya kötelezettség Munkavállalók egyéb tagdíjai és biztosi Egyéb letiltás M4 Szerződéses letétek, ajánlat'1 biztos Szerz.letétek, ajánlati bizt. DBR kiv M3 infra Szerződéses letétek, ajánlati Óvadék és foglaló elszámolása M4 kötelezettség elszámolása a Főváross M4 metró beruházás ÁFA előlegezés

102 Sorsz. Főkönyvi számla Változatlan formában Változatlan formában Megnevezés továbbműködő Rendezés továbbműködő Társaság Társaság vagyona nyitó vagyona Ismeretlen bevételek Talált pénz és értékcikk Bérbeszámítás Nem.gazdi Minisztériummal szembeni köt M3 IKOP támogatási előleg 1 OOO OOO OOO 0 1 OOO OOO OOO Pénzügyi lizing következő évi törlesztő részletének átsorolása az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közé Követel egyenlegű vevők átsorolása az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közé Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú köt. ( ): F. KÖTELEZETTSÉGEK (1+11): Bevételek passzív időbeli elhatárolása Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Térítésment.kapott b.eszk.piaci értékén 18 OOO 0 18 OOO Térítésmentes elhat.(aut.eszköz kez) Többletként fellelt készlet elhatárolás Feji.célra kapott Önkormányzati tám.elh Feji.célra kapott Önkorm.tám.elhat.(aut KAC.tárn.elhat.elhat..(aut.eszköz kez) M4 támogatás (aut.eszköz kez) M4 támogatás tartalék alkatrész M4 támogatás Közp.alap tám.elhat.(aut.eszköz kez) Földmlivelésügyi Minisztérium tárn.(aut.e M3 infra KÖZOP támogatás (aut)