A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (1. számú melléklet), a médiaszolgáltatás április a közötti műsorának táblázatos bemutatása (2. számú melléklet) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Parlament TV Zrt. -vel (1061 Budapest, Kalóz u. 7., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Parlament TV csatornáján április a között nem a Médiatanács 350/2011. (III.17.) számú, BJ/ /2011 ügyiratszámú határozatában foglalt adatokat módosító BJ/ /2011. számú hivatali határozatban (a továbbiakban: Határozat) előírtaknak megfelelően sugározta műsorát, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a közösségi Médiaszolgáltató Parlament TV csatornájának április a közötti működését, amely során a Határozatban előírtaknak megfelelő műsor sugárzásától való eltérés miatt felmerült a Határozat s) pontjában foglaltak, a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok sugárzására tett vállalásának a megsértése.

2 A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében hivatalból június 20-án hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1141/2012. (VI.20.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében (továbbiakban: eljárást indító végzés) a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, június 20-án kelt végzést a tértivevény alapján június 29-én átvette, nyilatkozata augusztus 2-án megérkezett a hatósághoz, melyben az alábbiakat adta elő: A Médiaszolgáltató véleménye szerint soha nem vállalta a közélettel foglalkozó műsorszámok közzététele tekintetében a napi 81,25%-os arányt, így ezen határ nem teljesítésével nem is sértette meg a vállalásait. Ezért a Médiatanács eljárást indító végzésének mind szöveges megállapításai, mind e végzés mellékletét képező táblázatban szereplő adatok valótlanok, így eljárás alapját nem képezhetik. A Médiaszolgáltató előadta, hogy az NMHH és a Médiatanács által korábban alkalmazott fogalom meghatározást figyelembe véve a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok olyan műsorszámok, amelyek kifejezetten a vételkörzetben működő igazgatási szervek, testületek, civil, vagy egyéb szervezetek közérdekű tevékenységével foglalkoznak, vagy bemutatják valamely a vételkörzetben élő személy, társadalmi csoport mindennapi életét, tevékenységét, életviszonyait, illetve a vételkörzetben élő valamennyi ember számára szóló információkat szolgáltatnak, tájékoztatnak. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató körzeti, közösségi médiaszolgáltató, így a vételkörzete a műsorterjesztőkkel megkötött szerződések alapján Magyarország egész területére kiterjedhet, így a közélettel foglakozó, a mindennapi életet segítő műsorszámnak a Magyarország területén élő emberek mindennapi életét segítő, a magyar közélettel foglalkozó műsorszámokat kell tekinteni, így a végzésben felsoroltakon túl, a Médiaszolgáltató minden műsorszáma megfelel a fenti kritériumnak. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés megállapításai, és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltató által üzemeltetett médiaszolgáltatást a 350/2011. (III. 17.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú határozatában március 15. napjával közösségi médiaszolgáltatásként ismerte el. A fent említett médiatanácsi határozat alapján a Médiaszolgáltatóra vonatkozó, a hivatali nyilvántartásban szereplő adatok médiaszolgáltatói bejelentés alapján történő megváltozását a Hivatal a Határozatban január 1. napjával vette tudomásul és vezette át a nyilvántartásban. A fentiek értelmében a Határozat s) pontja az alábbiakat tartalmazza: s) A közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 11 óra 23 perc; heti: 79 óra 43 perc havi: 341 óra 42 perc 2

3 A hatósági ellenőrzés megállapításai szerint a Médiaszolgáltató műsorfolyamában közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámokat április 24-én 11 óra 20 percben, április 25-én 8 óra 10 percben, április 26-án 7 órában, április 27-én 6 óra 46 percben, április 28-án 6 óra 13 percben, április 29-én 6 óra 16 percben, április 30-án 1 óra 38 percben, így a vizsgált héten összesen 47 óra 23 percben tett közzé. Ezek alapján megállapítható, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten egy alkalommal, április 24-én teljesítette a Határozat s) pontjában szereplő napi vállalását. Az ezen nap vonatkozásában tapasztalt 3 perces elmaradás olyan csekély mértékű eltérés, amelyet a Médiatanács nem minősített a Határozatban foglaltak megsértésének. A Médiaszolgáltató ebben a kategóriában történt teljesítései a vizsgált adáshét többi napján, valamint heti szinten elmaradtak a bejelentett vállalástól (napi: 11 óra 23 perc, heti: 79 óra 43 perc), így a Médiaszolgáltató megsértette a Határozat s) pontját. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában arra hivatkozik, hogy a nem tett a közélettel foglalkozó műsorszámok közzététele tekintetében napi 81,25%-os vállalási arányt, így ezen határ nem teljesítésével nem is sértette meg a vállalásait, ezért véleménye szerint a Médiatanács eljárást indító végzésének mind szöveges megállapításai, mind a végzés mellékletét képező táblázatban szereplő adatok valótlanok, így eljárás alapját nem képezhetik. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vállalását valóban nem százalékos arányban, hanem időtartamban tette, a százalékos adat csak tájékoztató jelleggel szerepel az eljárást indító végzésben és annak 2. számú mellékletében. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában hivatkozott arra, hogy a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok kategóriájában sugárzott műsorszámai tekintetében a számára zsinórmérték a Médiatanács korábbi e műsorszámok kategóriájára tett fogalom meghatározása, és mivel országos vételkörzetű Médiaszolgáltató, ezért nemcsak az eljárást indító végzésben meghatározottak, hanem valamennyi műsorszáma megfelel az ezen műsorszámokkal szemben támasztott kritériumoknak. A Médiatanács a Médiaszolgáltató által a nyilatkozatában közölt azon álláspontot illetően, miszerint körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatóként a műsorterjesztőkkel kötött szerződések alapján a vételkörzete a Magyar Köztársaság egész területére kiterjedhet, megállapította, hogy téves, az alábbiak szerint. A Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóvá nyilvánító 350/2011. (III. 17.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat i) pontjában, illetve a Határozat j) pontjában foglaltak értelmében a Médiaszolgáltató által üzemeltetett médiaszolgáltatás körzeti vételkörzetű, s a körzeti médiaszolgáltatás fogalmát az Mttv ának 25. pontjában foglalt meghatározás a következőképpen határozza meg: Körzeti médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzete meghaladja a médiaszolgáltatás vételkörzetét, de vételkörzetében az ország lakosságának kevesebb, mint a fele él. A Médiaszolgáltató műsorfolyamában azonban számos külföldi témával foglalkozó műsorszám is szerepel, így például az Úttörő vállalkozások (Andy Rosenwack és a New York-i víztornyok), a 2 perc a világ-francia választások, észak-koreai nukleáris teszt, amerikai elnökválasztás, kergemarhakór az USA-ban, bányászat az égitestekről, Eye to eye (Christain Louboutin divattervező, cipő tervező stb, valamint a Bloomberg TV-től átvett műsorszámok, amelyek nem sorolhatók a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok közzé, így nem helytálló a Médiaszolgáltató azon megállapítása, hogy valamennyi műsorszáma ebbe a műsorkategóriába sorolható. 3

4 A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt jogsértésekről az eljárás megindításáról szóló értesítést tartalmazó végzés révén tudomással bír, illetve azokat a határozat mellékletei tartalmazzák, amely mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdés értelmében ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. Tekintettel arra, hogy a Médiatanács jelen jogsértést megelőzően még nem állapította meg a Határozat megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, a jogsértés ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértését, azaz a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok kategóriájában tett vállalásának jelentős alulteljesítését, nem értékelte csekély súlyúként, ezért, bár jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben a Határozat s) pontjában foglalt rendelkezések megsértését, az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: "A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg." A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések folyamatosságát is figyelembe vette, az alábbiak szerint: A Médiaszolgáltató vállalta, hogy a műsorfolyamában napi 11 óra 23 percben és heti 79 óra 43 percben sugároz közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámot, mely kötelezettségét egy nap kivételével (2012. április 24.) minden vizsgált napon alulteljesítette (a napi teljesítések 8 óra 10 perc és 1 óra 38 perc között mozogtak). 4

5 Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések súlyára és az eset összes körülményére is figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,1 %-ának megfelelő összeget, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, augusztus 15. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 5

6 1. számú melléklet a Médiatanács 1493/2012. (VIII.15.) számú végzéséhez A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Parlament TV állandó megnevezésű vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás április között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során megállapítást nyert a Médiatanács 350/2011. (III.17.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú határozatában foglalt adatokat módosító BJ/ /2011. számú hivatali határozat s) pontjában foglalt a Médiaszolgáltató által, a közélettel foglalkozó műsorszámok heti szinten történő sugárzása kapcsán tett vállalás megsértése. A Médiaszolgáltatót a Médiatanács a 350/2011. (III.17.) számú, BJ/ /2011 ügyiratszámú határozatával (a továbbiakban: közösségi médiaszolgáltatónak nyilvánító határozat) közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Médiatanács 350/2011. (III.17.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú határozatában foglalt adatok módosulását a BJ/ /2011. számú, január 31-én kelt hivatali határozat a hatóság nyilvántartásában átvezette a következők szerint: d) A médiaszolgáltatás típusa: tematikus (a Magyar Köztársaság Országgyűlése tevékenységének a bemutatása) o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 17 óra/nap; p) Képújság: nincs; q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Parlament Tv; r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt havi minimális műsoridő: napi: 11 óra 23 perc; heti: 79 óra 43 perc havi: 341 óra 42 perc s) A közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 11 óra 23 perc; heti: 79 óra 43 perc havi: 341 óra 42 perc t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 15 perc; u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 30 óra; v) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: nincs; w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs; x) A médiaszolgáltatás megnevezésének (tervezett) időpontja: január 31. 6

7 A hatósági ellenőrzés megállapításai: Az alábbi táblázat a Médiaszolgáltató heti műsorfolyamának lekódolása után született megállapításokat tartalmazza: Időtartam/arány április 24. április 25. április 26. április 27. április 28. április 29. április 30. Összesen Vállalás (%) (óó:pp:mp) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 1.Műsoridő (óó:pp:mp) Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok (perc) 2.a Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő 99,5% 71,7% 61,4% 59,4% 54% 55% 14,34% 59,4% 66,96% 66,96% műsorok % 3. Közszolgálati műsorok (perc) a Közszolgálati műsorok (%) 96% 92% 90% 92% 91% 90% 87% 92% 81,25% 81,25% 4. A napi rendszeres híradásra szánt min. műsoridő (perc) 5. A saját készítésű műsorszámok heti műsorideje A közélettel foglalkozó műsorszámokként az alábbiak kerültek figyelembe vételre a Médiaszolgáltató vizsgált heti műsorfolyamában: A Parlament legszebb pillanatai; Bizottsági jelentés; Főváros+, Így készül; Képviselői névjegy; Konyhapénz; Nyakkendő mögött; Parlament+ és Pillanat. (A Médiaszolgáltató műsorfolyamában számos program külföldi vonatkozású volt (időtartamuk 21 óra 07 perc 10 mp). Emellett a külföldi vonatkozású programok többségét a Médiaszolgáltató a Bloomberg TV-től vette át, ezért a közéleti műsorszámok tekintetében a vizsgált héten csak április 24-én érte el a vállalt 11 óra 23 perces napi arányt, míg a többi másik hat napon vállasát nem teljesítette. Budapest, augusztus 15. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag 7

8 Parlament Televízió zámú melléklet a Médiatanács 1493/2012. (VIII.15.) számú végzéséhez Dátum Műsor címe kezdés vége hossz közszolgálati cél Parlament Televízió Műsorkezdés 6:00 00:00:00 05:59: P+ wish 05:59:52 06:00:01 00:00:09 produkció eredete ismétlés Hír+ 06:00:01 06:05:01 00:05:00 hírműsor P+ wish 06:05:01 06:05:11 00:00: Beszélgetés+ - Mécs Károly színművész 06:05:11 06:28:45 00:23: P+ wish 06:28:45 06:28:55 00:00:10 bemutatása - magyar műsorajánló 06:28:55 06:29:53 00:00: P+ wish 06:29:53 06:30:12 00:00: Hír+ 06:30:12 06:35:12 00:05:00 hírműsor ismétlés P+ wish 06:35:12 06:35:22 00:00: Beszélgetés+ - Fónagy János államtitkár 06:35:22 06:59:12 00:23: P+ wish 06:59:12 06:59:21 00:00:09 bemutatása - magyar ismétlés műsorajánló 06:59:21 07:00:00 00:00: Hír+ 07:00:00 07:04:58 00:04:58 hírműsor P+ wish 07:04:58 07:05:08 00:00: Gazdaság most Bloomberg híradó 07:05:08 07:28:58 00:23: P+ wish 07:28:58 07:29:08 00:00:10 hírmagazin - gazdaság - külföld EU műsorajánló 07:29:08 07:29:45 00:00: P+ wish 07:29:45 07:30:00 00:00: Eye To Eye (Christian Louboutin divattervező, cipő tervező) 07:30:00 07:49:58 00:19: P+ wish 07:49:58 07:50:08 00:00:10 ek bemutatása - külföldi EU műsorajánló 07:50:08 07:50:41 00:00: A Parlament legszebb hangulatai okt. 12: elkezdődött az Országház építése 07:50:41 07:53:32 00:02: P+ wish 07:53:32 07:53:42 00:00:10 alkotás műsorajánló 07:53:42 07:57:19 00:03:37

9 Képviselői névjegy Dr. Bárándy Gergely 07:57:19 07:57:39 00:00:20 közéleti P+ wish 07:57:39 07:57:48 00:00: Pillanat (Cserenyák Imre regényíró, zenész) 07:57:48 07:59:55 00:02: P+ wish 07:59:55 08:00:05 00:00:10 bemutatása - magyar Hír+ 08:00:05 08:05:05 00:05:00 hírműsor P+ wish 08:05:05 08:05:15 00:00: Képviselői névjegy Dr. Bene Ildikó 08:05:15 08:05:40 00:00:25 közéleti Főváros+ 08:05:40 08:29:04 00:23:24 közéleti EU támogatás a bp. Losonci Téri Ált. Iskolának 08:06: Autista Alapítvány munkája, módszertana 08:10: Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány irodát nyitott Budapesten 08:15: Fény és Árnyék c. nyílt kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 08:18: Borászképzés a Soós István Borászati Szakközépiskolában 08:24: P+ wish 08:29:04 08:29:14 00:00: Képviselői névjegy Bencsik János (Fidesz) 08:29:14 08:29:39 00:00:25 közéleti A Parlament legszebb hangulatai (zenés képek) 08:29:39 08:34:42 00:05:03 alkotás műsorajánló 08:34:42 08:35:37 00:00:55 Úttörő vállalkozások (Andy Rosenwack és a New York-i közleti személyiség EU-n kívüli víztornyok) 08:35:37 08:56:49 00:21:12 bemutatása - külföld produkció műsorajánló 08:56:49 08:59:03 00:02: Képviselői névjegy Bana Tibor (Jobbik) 08:59:03 08:59:28 00:00:25 közéleti Parlament+ - élő közvetítés 08:59:28 18:17:44 09:18:16 közéleti Napirend előtti felszólalások: Szőcs Géza államtitkár, Harangozó Tamás (MSZP), Kontrát Károly államtitkár, Szabó Tímea (LMP), Dr. Kupper András (Fidesz), Simicskó István államtitkár, Michl József (KDNP), Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár 09:01:27 Fogyasztóvédelmi tv.: Simon Gábor (MSZP), Sáringer- Kenyeres Tamás (KDNP), Zsigó Róbert (Fidesz), Tóth Csaba (MSZP) 09:55:01 Közokirat, levéltári tv.: Szőcs Géza államtitkár, Gyimesi Endre (Fidesz), Tóbiás József (MSZP), Bana Tibor (Jobbik), Karácsony Gergely (LMP) 10:49:21 9

10 folyt.: Kolber István (független), Schiffer András (LMP), Horváth János (Fidesz), Fónagy János államtitkár, Bohács Zsolt (Fidesz) 11:48:21 folyt. Baja Ferenc (MSZP), Mártai Márta (Fidesz), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Schiffer András (LMP), Staudt Gábor (Jobbik), Fónagy János államtitkár 12:53:56 Szovjetunióba hurcoltak emléknapja: Menczer Erzsébet (Fidesz), Ékes Ilona, Berényi László, Dr. Gyimes Endre, Ágh Péter (Fidesz), Mile Lajos (LMP), Gyüre Csaba (Jobbik) 14:04:08 folyt. Schiffer András (LMP), Hoppál Péter (Fidesz), Ferenczi Gábor (Jobbik), Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik), Kucsák László (Fidesz), Dr. Vinnai Győző (Fidesz) 14:51:26 folyt. Menczel Erzsébet (Fidesz), Ferenczi Gábor (Jobbik), Dr. Horváth János (Fidesz), Schiffer András (LMP), Lendhardt Gábor (Jobbik), Pichler Imre László (Fidesz), Mile Lajos (LMP) 15:33:36 folyt. Zakó László (Jobbik), Schiffer András (LMP), Dr. Horváth János (Fidesz), Lenhardt Balázs (Jobbik), Ágh Péter (Fidesz), Ferenczi Gábor (Jobbik), Murányi Levente (Jobbik), Menczel Erzsébet (Fidesz) 15:48:01 Járások módosítása: Nagy Gábor Tamás (Fidesz), Göndor István (MSZP), Lampert Mónika (MSZP), Lipők Sándor (Fidesz), Pál Tibor (MSZP), Ágh Péter (Fidesz) 16:17:19 folyt: Pesti Imre (Fidesz), Kovács Péter (Fidesz), Lamperth Mónika (MSZP), Kovács Zoltán (Fidesz), Göndör István (MSZP), Szilágyi György (Jobbik), Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) 16:54:26 folyt. Szilágyi Péter (LMP), Nagy Gábor Tamás (Fidesz), Ferenczi Gábor (Jobbik), Bihari Győző (Fidesz), Göndör István (MSZP), Kerényi János (Fidesz), Lamperth Mónika (MSZP) 17:09:36 folyt. Kovács Zoltán (Fidesz), Hegedűs Lórántné (Jobbik), Kovács Péter (Fidesz), Hegedűs Lórántné (Jobbik), Kerényi János (Fidesz), Göndor István (MSZP), Hegedűs Lórántné (Jobbik) 17:36: műsorajánló 18:17:44 18:18:25 00:00: Pillanat (Cserenyák Imre regényíró, zenész) 18:18:25 18:20:35 00:02:10 közéleti műsorajánló 18:20:35 18:22:37 00:02:02 10

11 perc a világ ENSZ béketerv Szíriában, lemondott a Holland miniszterelnök, Kína-Észak-Korea kapcsolat, háború fenyeget Szudánban 18:22:37 18:24:41 00:02:04 hírműsor - külföld Parlament+ - élő közvetítés 18:24:41 19:26:57 01:02:16 közéleti Hírek (Országgyűlés élő kép + hírek képújságban) 18:24: Járások módosítása, folyt. - Ferenczi Gábor (Jobbik), Hegedűs Lórántné (Jobbik), Kovács Zoltán (Fidesz), Kiss Sándor (Jobbik), Ferenczi Gábor (Jobbik), Szabó Erika államtitkár 18:27: Államháztartásról Nyikos László (Jobbik) 19:21: P+ wish 19:26:57 19:27:12 00:00: műsorajánló 19:27:12 19:29:49 00:02: P+ wish 19:29:49 19:29:55 00:00: Hír+ 19:29:55 19:34:54 00:04:59 hírműsor P+ wish 19:34:54 19:35:04 00:00: Konyhapénz 19:35:04 19:59:54 00:24: Önkormányzati-, magánóvoda vagy családi napközi 19:36: Konyhai tippek: 2000 Ft-ból olaszos specialitás 19:48: P+ wish 19:59:54 20:00:14 00:00:20 mindennapi életet segítő Hír+ 20:00:14 20:05:14 00:05:00 hírműsor P+ wish 20:05:14 20:05:29 00:00: Bloomberg Risk Takers Elon Musk, napenergia másképp (Elon Musk bemutatása) 20:05:29 20:57:41 00:52:12 ismeretterjesztő P+ wish 20:57:41 20:58:01 00:00:20 EU-n kívüli produkció perc a világ ENSZ béketerv Szíriában, lemondott a Holland miniszterelnök, Kína-Észak-Korea kapcsolat, háború fenyeget Szudánban 20:58:01 21:00:01 00:02:00 hírműsor - külföld ismétlés P+ wish 21:00:01 21:00:21 00:00: Hír+ 21:00:21 21:05:21 00:05:00 hírműsor P+ wish 21:05:21 21:05:31 00:00: Beszélgetés+ - Balogh Levente (Szentkirályi Ásványvíz Kft. igazgatója) 21:05:31 21:28:44 00:23:13 bemutatása - magyar P+ wish 21:28:44 21:28:54 00:00: műsorajánló 21:28:54 21:29:44 00:00: P+ wish 21:29:44 21:29:54 00:00: perc a világ ENSZ béketerv Szíriában, lemondott a Holland miniszterelnök, Kína-Észak-Korea kapcsolat, háború fenyeget Szudánban 21:29:54 21:31:54 00:02:00 hírműsor - külföld 11

12 P+ wish 21:31:54 21:32:04 00:00: műsorajánló 21:32:04 21:34:28 00:02: P+ wish 21:34:28 21:34:33 00:00: Képviselői névjegy Baja Ferenc (MSZP) 21:34:33 21:34:54 00:00:21 közéleti P+ wish 21:34:54 21:35:03 00:00: Beszélgetés+ - Szabó Gyula (Ökoszolgálat igazgatója) 21:35:03 21:58:28 00:23: P+ wish 21:58:28 21:58:38 00:00:10 12 bemutatása - magyar műsorajánló 21:58:38 21:59:54 00:01: P+ wish 21:59:54 21:59:59 00:00: Hír+ 21:59:59 22:04:59 00:05:00 hírműsor P+ wish 22:04:59 22:05:09 00:00: Gazdaság most Bloomberg híradó (Tesco, olimpia, spanyol gazdaság, Nokia, VW motor, EU) 22:05:09 22:28:59 00:23: P+ wish 22:28:59 22:29:09 00:00:10 hírmagazin - gazdaság - külföld műsorajánló 22:29:09 22:29:51 00:00:42 Bloomberg The Mentor (amerikai kisvállalkozások segítése) 22:29:51 22:53:18 00:23:27 ismeretterjesztő P+ wish 22:53:18 22:53:28 00:00:10 EU EU-n kívüli produkció műsorajánló 22:53:28 22:54:47 00:01: Himnusz 22:54:47 22:57:07 00:02: p+ 22:57:07 22:59:47 00:02: Parlament Televízió Műsorkezdés 6:00 22:59:47 24:00:00 Parlament Televízió Műsorkezdés 6:00 00:00:00 05:59:51 P+ wish 05:59:51 06:00:01 00:00:10 Hír+ 06:00:01 06:05:00 00:04:59 hírműsor P+ wish 06:05:00 06:05:15 00:00:15 Beszélgetés+ - Balogh Levente (Szentkirályi Ásványvíz Kft. igazgatója) 06:05:15 06:28:28 00:23:13 P+ wish 06:28:28 06:28:38 00:00:10 bemutatása - magyar ismétlés műsorajánló 06:28:38 06:29:41 00:01:03 P+ wish 06:29:41 06:29:51 00:00:10 Hír+ 06:29:51 06:34:51 00:05:00 hírműsor P+ wish 06:34:51 06:35:01 00:00:10 Beszélgetés+ - Szabó Gyula (Ökoszolgálat igazgatója) 06:35:01 06:58:26 00:23:25 P+ wish 06:58:26 06:58:36 00:00:10 bemutatása - magyar ismétlés műsorajánló 06:58:36 06:59:47 00:01:11 P+ wish 06:59:47 06:59:57 00:00:10

13 Hír+ 06:59:57 07:04:57 00:05:00 hírműsor P+ wish 07:04:57 07:05:07 00:00:10 Bloomberg Risk Takers Elon Musk, napenergia másképp (Elon Musk bemutatása) 07:05:07 07:57:19 00:52:12 ismeretterjesztő P+ wish 07:57:19 07:57:29 00:00:10 EU-n kívüli produkció ismétlés műsorajánló 07:57:29 07:59:45 00:02:16 P+ wish 07:59:45 07:59:55 00:00:10 Hír+ 07:59:55 08:04:55 00:05:00 hírműsor P+ wish 08:04:55 08:05:05 00:00:10 Nyakkendő mögött - Wintermantel Zsolt (Fideszes képviselő bemutatása) 08:05:05 08:28:31 00:23:26 közéleti P+ wish 08:28:31 08:28:41 00:00:10 műsorajánló 08:28:41 08:30:34 00:01:53 P+ wish 08:30:34 08:30:44 00:00:10 Pillanat (Szelényi Gábor grafikus, újságíró) 08:30:44 08:33:03 00:02:19 közéleti P+ wish 08:33:03 08:33:13 00:00:10 műsorajánló 08:33:13 08:34:48 00:01:35 P+ wish 08:34:48 08:34:58 00:00:10 Ázsia Ászai Sandiaga Uno (munkanélküliből milliárdos) 08:34:58 08:58:40 00:23:42 P+ wish 08:58:40 08:58:50 00:00:10 ek bemutatása - külföldi EU-n kívüli produkció műsorajánló 08:58:50 09:00:03 00:01:13 Hír+ 09:00:03 09:05:03 00:05:00 hírműsor P+ wish 09:05:03 09:05:13 00:00:10 Úttörő vállalkozások (Andy Rosenwack és a New York-i víztornyok) 09:05:13 09:26:20 00:21:07 közleti személyiség bemutatása - külföld EU-n kívüli produkció ismétlés P+ wish 09:26:20 09:26:30 00:00:10 műsorajánló 09:26:30 09:27:40 00:01:10 A Parlament legszebb hangulatai (zenés képek) 09:27:40 09:32:38 00:04:58 P+ wish 09:32:38 09:32:48 00:00:10 alkotás ismétlés műsorajánló 09:32:48 09:34:58 00:02:10 Képviselői névjegy Bányai Gábor (Fidesz) 09:34:58 09:35:22 00:00:24 közéleti Konyhapénz (óvodaválasztás, 2000 Ft-ból olaszos specialitás) 09:35:22 10:00:12 00:24:50 P+ wish 10:00:12 10:00:22 00:00:10 mindennapi életet segítő ismétlés Hír+ 10:00:22 10:05:22 00:05:00 hírműsor 13

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/46732-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 20-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 20-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 20-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-26. pontoknál/

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A MŰVÉSZETI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ELŐADÓMŰVÉSZI JOGVÉDŐ IRODA ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ELŐADÓMŰVÉSZI JOGVÉDŐ IRODA ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ELŐADÓMŰVÉSZI JOGVÉDŐ IRODA ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. Az EJI 2010. évi működése... 5 1.1. Az EJI Elnöksége által megtárgyalt fontosabb témák

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

A médiaszabályozás két éve (2011 2012)

A médiaszabályozás két éve (2011 2012) M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r A médiaszabályozás két éve (2011 2012) A médiaszabályozás két éve (2011 2012) Médiatudományi Könyvtár 5. Sorozatszerkesztő Koltay András Nyakas Levente A médiaszabályozás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. március 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. március 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. március 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-18.

Részletesebben

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság m é d i a t a n á c s á n a k t e v é k e n y s é g é r ő l 2013 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév) 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított annak

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben