Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása Az intézmény minőségpolitikája A fenntartó intézményünkre vonatkozó elvárásai Minőségpolitikai nyilatkozat Az intézmény minőségcéljai Az intézmény minőségirányítási rendszere A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség A minőségfejlesztés céljai A minőségfejlesztés eszközei A minőségi kör Nyílt önértékelésen alapuló helyzetfelmérés Partnerkapcsolatok menedzselése Partnerkapcsolatok irányítása Partnereink azonosítása (partnerlista) Partnereink igényeinek és elégedettségének vizsgálata Elvárás- és problémalista Célok és prioritások meghatározása Intézkedési terv kidolgozása és végrehajtása Irányított önértékelés Az irányított önértékelés célja Az irányított önértékelés periódusa, területei, módszerei és folyamata Az irányított önértékelés dokumentálása és az adatok felhasználása Az intézmény működési folyamata Vezetési feladatok Tervezési feladatok Vezetői ellenőrzés rendszere Az Intézmény egészére kiterjedő mérési és értékelési feladatok Az Intézmény pedagógusaira vonatkozó mérési és értékelési feladatok Az Intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóira vonatkozó mérési és értékelési feladatok Az Intézmény tanulóira vonatkozó mérési és értékelési feladatok Az Intézmény gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gondozottaira irányuló mérési és értékelési feladatok A tanuló/lakóközösségek tevékenységének mérése és értékelése A pedagógus közösség tevékenységének mérése és értékelése Az Intézmény rendezvényeinek, programjainak értékelése A pedagógusok továbbképzésének értékelése A költségvetési terv és beszámoló értékelése A teljesítményértékelés rendszere, az eljárás rendje A teljesítményértékelés célja

3 6.2. Az teljesítményértékelés alapelvei Az értékelés területei, a követelmények és az értékelési szempontok A teljesítményértékelés ciklusai, módszere és eszközei A teljesítményértékelés ciklusai A teljesítményértékelés módszere, eszközei Értékelő team Dokumentumkezelés, az adatokhoz való hozzáférés Az adatokhoz való hozzáférés Az adatok felhasználása A minőségirányítási program és az egyéb intézményi dokumentumok kapcsolata A fenntartói minőségirányítási programmal (ÖMIP) való kapcsolat Az IMIP értékelésének szabályai (önértékelés) Az IMIP elfogadása és felülvizsgálata Az IMIP elfogadásának folyamata Az IMIP felülvizsgálatának folyamata Az IMIP nyilvánossága Záradék Mellékletek számú melléklet A Szülői Szervezet véleményezése, az alkalmazotti közösség általi elfogadtatás jegyzőkönyve és annak jelenléti íve, a fenntartó jóváhagyó határozata 2. számú melléklet Minőségi kör szabályzata 3. számú melléklet Az intézmény közvetlen és közvetett partnerei 4. számú melléklet A partneri igények és elégedettség mérésének dokumentumai 5. számú melléklet FEUVE Szabályzat a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés teljes rendszere 6. számú melléklet A vezetők teljesítményértékelésének módszertani dokumentumai 7. számú melléklet A pedagógus munkafeladatokat ellátók teljesítményértékelésének módszertani dokumentumai 7/a számú melléklet 3

4 Oktató pedagógus, napközis pedagógus, fejlesztő pedagógus teljesítményértékelése 7/b számú melléklet Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és gyógypedagógiai asszisztensek teljesítményértékelése 7/c számú melléklet Gyermekotthoni és diákotthoni nevelők teljesítményértékelése 8. számú melléklet A családgondozói, utógondozói, pszichológusi tevékenységet végzők teljesítményértékelésének módszertani dokumentumai 9. számú melléklet A gyermekfelügyelői munkakört betöltők teljesítményértékelésének módszertani dokumentumai 10. számú melléklet A gazdasági és technikai dolgozók teljesítményértékelésének módszertani dokumentumai 11. számú melléklet Az Intézményben használt formanyomtatványok 11/a számú melléklet Iskola 11/b számú melléklet Diákotthon 11/c számú melléklet Gyermek- és lakásotthon 11/d számú melléklet Gazdasági és technikai csoport 4

5 1. Az intézmény bemutatása A neveléstörténet és egyben a gyógypedagógia története számára is mozgalmas években keletkezett az intézmény. A millennium lázában égő társadalom a tanügy kérdéseinek is nagy figyelmet szentelt. A kiegyezéssel megalapozott gazdasági, társadalmi, politikai változások eredményeit számba vevő és a hiányosságokat feltáró törekvések az egész közvéleményt és az oktatásügyet is áthatották, foglalkoztatták. Egymás után jöttek létre új intézmények. Ezek sorában jelentős szerepet kapott az első Kisegítő Iskola, amelyet Budapest Székesfőváros vezetése alapított 1900-ban. A kezdeti időszakban szórványosztályokban több helyen működött az iskola, majd Éltes Mátyás vezette 1902-től több, mint 30 évig. Korának neves és jelentős szakembereit gyűjtötte maga köré. Együtt dolgozott Dr. Ranschburg Pállal, Dr. Schnell Jánossal, Dr. Szondi Lipóttal, Dr. Vértes O. Józseffel. Helyet adott az iskola épületében a Magyar Királyi Gyógypedagógiai és Orvos-pszichológiai Intézet Pszichológiai Laboratóriumának. Önálló épületét november 16-án vehette birtokba az iskola a Budapest, Mosonyi u. 6. sz. alatt. Itt működött az intézmény 90 évig, július 31-ig. Az 1950-es években a bejáró iskolából bentlakó intézetet alakítottak ki leányok számára. Koedukált intézménnyé a 1980-as évek végére vált re a korszerűtlenné vált épület helyett Budapest Főváros Oktatási Bizottságának kezdeményezésére, a Közgyűlés adományozta számunkra a jelenlegi nagyobb alapterületű és a tartalmi munkára, a gyermekvédelmi feladatok megvalósítására alkalmasabb, kerttel is rendelkező épületet. Az intézmény 2002-ben két lakásotthonnal bővült, amelyek a Bp., X. Szentimrei u. 3. sz. alatti családi házban kaptak helyet. A tanulásban akadályozott tanulók oktatása, nevelése: A tanulási akadályozottság több területet érintő, mélyreható, tartós zavar, amelynek következtében alapvetően sérül a megismerő tevékenység, de az eltérések a nem kifejezetten intellektuális területeken is kialakulnak. Az ilyen gyermekek értelmi képességei elmaradnak az átlagtól, és feltűnően nehezen tanulnak. Iskolás kor előtt nehezen ismerhető fel, mivel a tanulásban akadályozott gyermekek fejlődése iskolás korig nem olyan feltűnően eltérő az átlagos képességű társaikétól, ezért általában csak az óvodáskor végén, illetve az iskoláskor kezdetén fedezhetők fel az első jellegzetes problémák tünetei. A tanulási akadályozottság megnyilvánul a különböző képességek fejlődésének lelassulásában, zavaraiban. Megjelenési formáit, a következő területeken tapasztalható rendellenességeket figyelhetjük meg: Kognitív képességek: észlelési folyamatok (elsősorban vizuális és auditív), emlékezés (bevésés, felidézés, rövid-és hosszú távú memória), figyelem, koncentráció (terjedelem, intenzitás), logikai műveletek, problémalátás és megoldás hibái és hiányosságai. Motoros és orientációs képességek: izomtónus, egyensúlytartás és érzékelés, nagy- és finommozgások, cselekvéstervezés és irányítás, térbeli és időbeli tájékozódás hibái és hiányosságai. 5

6 Emocionális és szociális képességek: tanulási motivációk, motiválhatóság, kapcsolatkialakítás és-tartás, önértékelés, értékrend, tanulási viselkedés, szereptanulás problémái és hiányosságai. Kommunikációs képességek: beszédértés, szókincs, szóbeli közlés, hangképzés, grammatikai szerkezetek, szövegalkotás szóban és írásban, metakommunikáció, önkifejezés hibái és hiányosságai. A gyógypedagógiai ellátás szükségessége: Az általános iskolában elégtelenül vagy gyengén teljesítő tanulásban akadályozott tanulók tanulási eredményei rosszabbodhatnak, ha nem kapnak tartós pedagógiai és szociális segítséget. Ezek a tanulók kiscsoportos és egyéni fejlesztéssel, a fejlesztő pedagógus közreműködésével javíthatnak teljesítményükön. Azokról a tanulásban akadályozott tanulókról, akik tanulási sikertelenségeik, súlyos elmaradásaik miatt hagyományos általános iskolai keretek között nem fejleszthetőek, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság dönt a sajátos nevelési igény jogosultságáról, tárja fel a problémás területeket, határozza meg a fejlesztés irányát. Iskolánkba e határozat alapján kerülnek a tanulók. A tanulásban akadályozott tanulók oktatását, nevelését célzó gyógypedagógiai munka iskolánkban: Célunk a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő, szakszerű gyógypedagógiai oktatása, speciális módszerekkel, eszközökkel a részterületek fejlesztése, a szociális kompetenciák formálásával az önálló életre való felkészítés. Pedagógiai programunkat úgy fogalmaztuk meg, hogy céljainkat minél hatékonyabban valósítsuk meg. A kognitív képességek fejlesztésének biztosítása: 1. Az osztálytanítóink mindegyike gyógypedagógus és tanítói vagy tanári végzettséggel rendelkezik. 2. Az oktatás kislétszámú osztályokban, speciális tanmenet szerint, az egyéni képességeket figyelembe véve, differenciáltan történik. 3. Ennek tükrében alakítottuk ki és folyamatosan újítjuk meg módszereinket, eszköztárunkat és a tanítási-tanulási technikákat. 4. Tanulóink egyéni fejlesztésben részesülnek, melyet szakképzett fejlesztőpedagógusok biztosítanak számukra. 5. A részképességek egyéni és kiscsoportos fejlesztésére, felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra rehabilitációs órákon nyílik lehetőség. 6. A tanítási órákat követően napközis foglalkozáson biztosítjuk a tanulók másnapi felkészülését és a szabadidő hasznos eltöltését. Egyéb képességek, kompetenciák fejlesztése, terápiás foglalkozások: 1. A beszédproblémák illetve az ezekhez kapcsolódó részképességzavarok komplex fejlesztését logopédus végzi. 2. A tanulók mozgásszervi elváltozásainak korrekcióját gyógytestnevelő tanár látja el. 3. A személyiségfejlesztés és a társuló magatartási zavarok kezelése pszichológus segítségével történik. 6

7 4. A csoportépítést és a szociális kompetenciák formálását elősegíti, hogy az osztályfőnökök nagyobb óraszámban tanítanak saját osztályaikban. 5. Az egyéni érdeklődésnek megfelelően tanulóink különböző szakkörök, sportfoglalkozások, kulturális és kézműves foglalkozások közül választhatnak. 6. Aktívan és eredményesen veszünk részt különböző pályázatokon, versenyeken, kerületi és fővárosi rendezvényeken. Szemléletünkben megfogalmaztuk a tanulásban akadályozottság elfogadását, hatékony megsegítését és egy olyan életvitel kialakítását, mely lehetővé teszi, hogy tanulóink ne elszigeteltté, kirekesztetté, hanem a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. A hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekekről általában Figyelmüket nehezen irányítják, ha az ingerek elárasztják őket, ingerlékenyek lesznek. A hiperaktív gyerek másképpen veszi fel az információt, másképpen tárolja, és másképpen idézi fel, mint az átlag gyerek. A hiperaktív gyerek nem gondolkodik, azonnal elkezd válaszolni, cselekedni nem számolva a következményekkel. Belső ellenőrzésük hiányzik. Sokat és gyorsan beszél, többnyire másról, mint amit kérdeznek tőle. Nem tanul saját tapasztalataiból. Az ő élménye egészen más, mint ahogyan mi gondolnánk. Alapvető dolog, hogy egy meghatározott cél érdekében az egyik cselekedetből következik a másik. Ha az egyes cselekvéseket gyöngyszemnek tekintjük, akkor egy cél érdekében felfűzzük a gyöngyöket, és végül normális esetben - egy "nyakláncot" kapunk. A hiperaktív gyerek gyöngyszemei viszont szanaszét hevernek, nem fűzi össze őket semmi, mert az ő fejéből hiányzik az a fonál, amire a gyöngyszemeket felfűzhetné: számára az események között nincs egyértelmű kapcsolat. Amikor a szülő felvesz egy gyöngyszemet és megkérdezi, hogy mi köze van ennek a másikhoz, a gyerek látszólag még a kérdést sem fogja fel. Számonkéréskor értetlenül néz ránk, tagadja, hogy köze lenne az eseményhez, valaki másnak tulajdonítja. Bármilyen hihetetlenül hangzik, nem hazudik. Állandó bizonytalanságban és kiszolgáltatottságban élnek. Mivel a viselkedés és annak következménye között nem észlelnek kapcsolatot, nem tartják felelősnek magukat a cselekedeteikért. Másokat hibáztatnak, nem értik a számonkérést, meglepődnek a visszautasításon. Erős szorongás alakulhat ki náluk, mert azt jól megtanulják, hogy bármit tesznek, abból valamiféle baj származik. Többnyire rossznak tartják önmagukat, nincs önbizalmuk. Vágynak a szeretetre, mások elismerésére, de nem ismerik az ehhez vezető utat. Nyughatatlanságuk miatt gyakran szenvednek, rossz a közérzetük. Ugyanakkor: problémahelyzetben kreatívak, ötleteik átlagon felüliek, érzékenyek, empatikusak, segítőkészségük fejlett, ragaszkodóak, szeretetteljesek, kíváncsiak, érdeklődőek. Pedagógiai céljaink és módszereink a hiperaktivitás és figyelemzavar tünet együttesének tükrében: Célunk, hogy a ránk bízott tanulóknak gyermek- és személyiség központú oktatást-nevelést biztosítsunk, figyelembe véve sajátosságaikat. Az oktató-nevelő munkát az a távlati cél vezérli, hogy iskolánkból majdan kikerülve, diákjaink a felnőtt társadalom sikeres, kreatív teljes értékű tagjaivá váljanak. Mindennapos célunk, hogy gyermekeinket komplex személyiségfejlesztésben részesítsük, melynek eredményeképpen egy önértékelésükben egészséges, társas kapcsolati 7

8 rendszereikben, a normák- szabályok számukra bonyolultnak tűnő világában ügyesen tájékozódó egyéniségeket neveljünk. Személyi feltételeink és módszereink a fent említett célok megvalósítására épülnek: A hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekek intézményünkben kis létszámú osztályokban tanulnak. Lehetővé téve, hogy minden gyermek egyéni, személyiségére kiszabott, differenciált bánásmódban részesüljön. Az osztálytanítóink mindegyike gyógypedagógus és tanítói vagy tanári végzettséggel rendelkezik. A differenciált munka eredményességét növeli, hogy az osztályban tanító pedagógusok munkáját pedagógiai asszisztens segíti. Pedagógusaink elfogadóak, közvetlenek, toleránsak, türelmesek és következetesek. Szakmailag és emberileg felkészültek a hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekek sajátos nevelési igényeinek kiszolgálására. Következetes szabály- és jutalmazási rendszerünk; a napi tevékenységek rituálészerű ismétlődése, kiszámíthatósága elengedhetetlen feltétele tanulóink biztonságérzetének. A biztonságban vagyok érzés eredménye a fegyelmezett, sikeres oktatói-nevelői munka. Terápiás jellegű foglalkozásaink lehetővé teszik a hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekeink számára, hogy feldolgozatlan, fel nem ismert szorongásaik, belső frusztrációik feldolgozásra-felszínre kerüljenek. A rendszeres foglalkozások segítik tanulóinkat abban, hogy azonosítsák saját és mások érzelmeit; megtanulják szabályozni indulataikatérzelmeiket. Játékos foglalkozások magukban foglalják a személyiség-és csapatépítő játékok tárházát. Fejlesztik a gyermekek egyéni és szociális hatékonyságát, eredményességét. Szakköreinken biztosítjuk az egyéni érdeklődési körök kiszolgálását, a tehetséggondozást. Szakköreink: Aprók tánca, színjátszó kör, kézműves szakkör és sportkör. Konfliktusok, összetűzések esetén hatékony konfliktuskezelési technikával járunk el. Sikere az erőszakmentes kommunikációban, az azonnali helyzetelemzésekben, szerepfeltárásokban rejlik. Így barátságos körülmények között tanulják meg diákjaink az egyéni felelősségvállalást. Mindeközben tudatosul bennük, tévedni emberi dolog és hibázásaik ellenére szerethetőek maradnak. Egyéni fejlesztés: a gyermekeink egyéni személyre szabott, individuális fejlesztésével két fejlesztő pedagógus foglalkozik. Az egyéni fejlesztés kiegészíti a gyógypedagógiai nevelést, célja a részképesség-zavarok csökkentése személyre szabott módszerek segítségével. Gyógylovaglás: fontos szerepet játszik a gyermekek megfelelő testi fejlesztésében. Fizikai állóképesség, testi fejlődés elősegítése mellett pozitív hatást fejt ki a szocializációs folyamatokra, fejleszti az empátiás képességet, odafigyelést, gondoskodást, természetszeretetet. Gyógytestnevelés: elengedhetetlen a helyes testtartás, fizikai erőnlét, mozgásfejlesztés kialakításában. Javítja a testtartási rendellenességeket, egészséges életmódra készít fel. Logopédia: a beszédhibás gyermekek fejlesztésével, beszédhibák javításával foglalkozik. A helyes alakilag és tartalmilag szép beszéd nemcsak a társadalmi beilleszkedést segíti elő, de csökkenti egyes tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia) kialakulásának esélyét, teljes, komplex személyiségfejlesztő hatása van. Pszichológiai megsegítés, foglalkozás: hozzájárul gyermekeink lelki egészségének megőrzéséhez. Nagy segítséget nyújt a tanulók személyiségfejlesztésében különböző pszichológiai módszerek alkalmazásával. Nélkülözhetetlen a konfliktusok megoldásában, a tanulók képességeinek személyiségvonásainak feltérképezésében. Szakkörök: különböző szakkörök biztosítják a tanulók érdeklődésének megfelelő foglalkozásokat. A szakkörökön való részvétel azon kívül, hogy fejleszti a tanulók képességeit, lehetőséget az együttműködésre, a szabadidő kellemes, örömteli elköltésére. 8

9 Külső programokon való részvétel: a társadalmi integráció szempontjából elengedhetetlen, hogy tanulóink a külső világról minél szélesebb körű tapasztalatot szerezzenek. A kirándulásokon, színházi (bábszínházi) előadásokon, könnyű, ill. komolyzenei koncerteken, múzeumlátogatásokon való részvétel kiváló szinterei a kultúra, a természet megismeréséhez, megszerettetéséhez, emellett csoportformáló hatása van. Intézményünk Diákotthona az Iskolánkkal azonos épületben található, melynek lakótere különálló lakóegységet képez. A diákotthoni csoportunkban jelenleg 15 gyermek fogadását tudjuk biztosítani. A lakókörülmények kialakítása és rendszeres megújítása során mindenekelőtt az otthonos, esztétikus, barátságos, családias légkör kialakítást tartjuk szem előtt. Környezetük alakításában maguk a gyermekek is részt vesznek, de más ellátásukat érintő kérdésekben is megfogalmazhatják a véleményüket, javaslataikat, amit a gondozó-nevelő szakemberek - a gyermek korára és fejlettségi szintjére tekintettel - figyelembe vesznek. A diákotthoni elhelyezésben részesülő gyermekek egyben iskolánk tanulói is. Ebből kifolyólag a Diákotthonban megvalósuló pedagógiai-gyógypedagógiai tevékenység és napi életgyakorlat szorosan illeszkedik az Iskolánkban folyó tanítási-tanulási folyamathoz, illetve az ott zajló aktuális eseményekhez, programokhoz. Délutánonként a tanórán kívüli tanulási tevékenység a napközis tanulócsoportokban valósul meg. Ezt követően a Diákotthonban előtérbe kerülnek a szabadidős tevékenységek, s ahhoz kapcsolódó komplex mentálhigiénés foglalkozások. Diákotthonunkban (is) központi szerepet kapnak a művelődési, kulturális tevékenységek, a napi testedzés és sportfoglalkozások, a közös játék, a gyakori séták, a heti rendszerességgel tartott kirándulások, valamint az életvezetési, technikai ismereteket közvetítő programok. Kiemelt fejlesztési terület a társadalmi normák elsajátítása, az önellátásra és az egészséges életmódra nevelés, a megfelelő ön- és társismeret kialakítása, de ide sorolható a kommunikációs és konfliktuskezelési készségek és technikák fejlesztése, az együttműködési készség, felelősségtudat fejlesztése, az empatikus, toleráns viselkedésre nevelés. A diákotthoni gyermekcsoport nevelője napi gyakorisággal folytat mind egyéni, mind kiscsoportos beszélgetéseket a gyerekeket foglalkoztató témákról, kérdésekről, problémákról. A segítő beszélgetések a lelki segítségnyújtás nélkülözhetetlen módszerei, egyben a diák-pedagógus közötti kapcsolat elmélyítésében is meghatározó jelentőséggel bír. A diákotthoni ellátást igénybe vevő gyermekek és szüleik további segítségben részesülhetnek az Intézményünk pszichológusának, fejlesztő pedagógusának, logopédusának, családgondozójának, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének munkája által. Gyermekotthonunk a többcélú intézményünk önálló szakmai és szervezeti egységeként működik. A Gyermekotthon mellett Intézményünk rendelkezik két Lakásotthonnal is. Gyermekotthonunk lakócsoportjaiban és Lakásotthonainkban teljes körű, otthont nyújtó ellátást biztosítunk a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésre vett különleges szükségletű (enyhe fokban értelmi sérült) gyermekek és fiatal felnőttek számára. Gyermekotthonunkban 40 gyermek, illetve fiatal felnőtt elhelyezésére van lehetőség, illetve a Lakásotthonainkban további 6-8 fő számára tudunk szülői gondoskodást helyettesítő ellátást és védelmet biztosítani. A gondozó-nevelő munkánk legfőbb célja az, hogy a ránk bízott gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek testileg, értelmileg, érzelmileg és erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, személyiségük a lehető legteljesebb módon kibontakozzon, egyben képessé váljanak a vérszerinti családjukba történő visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó csalásba történő beilleszkedésre, esetenként az önálló életvitelre. Alapvető feladatunk a fiziológiai szükségletek teljes körű kielégítésén túl a gondozottaink fizikai és érzelmi biztonságának megteremtése, a társadalmi elvárások közvetítése, reális önismeret és önbecsülés kialakítása. Segítjük a gyerekek iskolai előmenetelét, támogatást nyújtunk abban, hogy tanulmányaikat sikeresen befejezzék, illetve elmaradásaikat, hiányosságaikat pótolják. Segítjük a 9

10 gyermekeket a szakellátásba vételt megelőző életükben elszenvedett traumatikus élmények, emlékek feldolgozásában. Az intézményünkben nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a legfeljebb 24 életévig igénybe vehető utógondozói ellátás keretében - szükségleteikhez és helyzetükhöz igazodó ellátást nyújtunk. Támogatjuk munkába állásukat, otthon- és családalapítási törekvéseiket, tartós lakhatásuk megoldását. Indokolt esetben kezdeményezzük a fiatal felnőtt cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezését, valamint a felnőttek bentlakásos szociális otthonába történő elhelyezését. Munkánk fontos területe az önellátásra nevelés, ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk az életvezetési technikák megismertetésére, s alkalmazásuk gyakorlására. Mindemellett erőfeszítéseket teszünk azért, hogy megvalósuljon a gyermek-szülő közötti kapcsolat ápolása, a rokoni kapcsolatok megerősödése, lehetőség szerinti a család újraegyesítése. E célok érdekében Intézményünk szakemberei sokoldalú személyiség- és magatartásfejlesztő munkát folytatnak. Rehabilitációs és reszocializációs tevékenységünk részeként korszerű pedagógiai és gyógypedagógiai módszerek alkalmazásával, széleskörű terápiás és rekreációs foglalkozások szervezésével törekszünk a kívánt személyiségfejlődést elérni. Úgy gondoljuk, nevelőtestületünk rendelkezik mindazzal az interdiszciplináris szakmai tudással, ami szükséges a vállalt feladatunk eredményes teljesítéséhez. Ezért Intézményünkben egyaránt jelen vannak a gyógypedagógiai-pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek: gyógypedagógus, pedagógus, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pszichológus, szociális munkás és pszichológus végzettségű munkatársak. Gyermekotthonunk négy lakóegységre tagolódik, minden lakóegységben 10 gyermek, illetve fiatal elhelyezésére nyílik lehetőségünk, akik otthonosan berendezett, 3-4 ágyas szobákban lakhatnak. Az egyes lakóegységekben megtalálható a közösségi élet színteréül szolgáló nappali/társalgó, étkező, konyha, a személyes segítő beszélgetéseknek teret adó nevelői szoba. A konstruktív szabadidős tevékenység eltöltésére az Intézményben könyvtár, klubszoba és számítógépekkel felszerelt helyiség is rendelkezésre áll. Emellett rendszeresen látogatjuk a város kulturális és sport létesítményeit, művelődési és szabadidős programjait: múzeumokba, színházakba, mozikba járunk, megtekintjük az aktuális kiállításokat, rendezvényeket. Különös gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek sok időt tölthessenek a szabadban, szeressék és óvják a természetüket. Erre tekintettel rendszeresen szervezünk kirándulásokat, túrákat. Itt kell említést tennünk a nyári szünidei táborainkról, ahol az aktív pihenés biztosítása mellett nagy jelentőségűnek tartjuk az önellátásra, önkiszolgálásra való képesség többirányú fejlesztését, a mindennapi praktikus ismeretek elsajátítását. Fontos körülmény, hogy Intézményünkhöz nagyméretű udvar tartozik, ahol a játéktevékenység mellet a különféle sportfoglalkozásokra is lehetőség nyílik. Szerencsés helyzetben van a Gyermekotthonunk, mivel a közeli sportcentrumban további sportolási lehetőségek adódnak a gyermekek számára. Ugyanakkor játszótér, könyvtár, posta és számos üzlet is körülveszi az Intézményünket. A családdal való kapcsolattartást nézve az sem elhanyagolható szempont, hogy Gyermekotthonunk a tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető. Lakásotthonaink szintén Budapest X. kerületében találhatóak, nem messze a Gyermekotthontól. Valójában a két Lakásotthonunk egy ikerház két lakrészében került kialakításra. A családi ház ugyan kisebb udvarral rendelkezik, de található rajta egy nagyobb melléképület is, amiben többféle hobbytevékenység is gyakorolható. A Kis-Kas elnevezésű Lakásotthonunkban 6 fő, a Villa-Negra Lakásotthonban 8 gyermek/fiatal felnőtt elhelyezése biztosítható. Mindkét Lakásotthonunk önálló szakmai egységként működik, ahol a gyerekek/fiatal felnőttek a családi élethelyzethez és életvitelhez leginkább közelítő napi életgyakorlatot alakíthatnak ki. A ház építészeti adottságai azonosak az összkomfortos és rendezett családi házak szokásos jellemzőivel. E lakásokban megtalálható minden nélkülözhetetlen háztartási eszköz és berendezés. 10

11 Ilyen körülmények között, és legfőképpen a kislétszámú csoportjelleg miatt szorosabb személyes kapcsolat és egyéni figyelem kialakítására adódik lehetőség mind a nevelő-gyermek, mind a gyermek-gyermek relációban. Ezen túlmenően biztosítottak a háztartásszervezés-háztartásvezetés feltételei, aminek keretében minden fontos háztartási tevékenység - a bevásárlások és a hivatásos ügyek intézése, a főzések, étkezések, a háztartási és házkörüli munkák végzése - a gyerekek, fiatalok bevonásával, aktív részvételével történik. 2. Az intézmény minőségpolitikája Az Intézmény a minőségpolitikáját a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése értelmében a feladatai hatékony, törvényes, és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából határozza meg A fenntartó intézményünkre vonatkozó elvárásai Budapest Főváros Önkormányzata a évi Közoktatás-fejlesztési és Intézkedési Tervében deklarálta intézménytípusunkra vonatkozó elvárásait, az ebben foglaltak értelmében az intézményünket érintő elvárások az alábbiak szerint fogalmazta meg a fenntartó. Oktatással kapcsolatos elvárások: Minden iskola tegyen lépéseket az alapkészségek, a kulcskompetenciák fejlesztésére, a közismereti tárgyak oktatási színvonalának emelésére, a társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedést igénylő ismeretek, készségek (álláskeresés, kommunikáció, jogi alapismeretek) átadásának fejlesztésére. Az előző pont érdekében az iskolák fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyéni tanulási utak támogatására, ennek intézményi módszertanának kialakítására, biztosítva az esélyegyenlőséget a különböző családi háttérrel rendelkező, és a különböző helyzetben lévő gyermekek számára. Törekedjenek az intézmények a nyelvi kultúra színvonalának emelésére, ennek érdekében a tanulók nyelvhasználatának biztosítására és az alkalmazható, használható nyelvtudás birtoklására, a nyelvszakos pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére, a nem nyelvszakos pedagógusok nyelvtudásának emelésére. Törekedjenek az intézmények az informatikai kultúra színvonalának emelésére, a pedagógusok körében a felhasználói tudás fejlesztésére, a tanulók számára az információszerzéshez és a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítására, az informatikai gyakorlat és felhasználó központ oktatására. Biztosítani kell az egyéni tanulási utak támogatásával a tehetséges tanulók számára a tantervi átjárhatóságot, a tehetséggondozást a tanulmányi versenyeken eredményesen résztvevők számának növekedését. Jelenjen meg a fővárosi sajátosságok és az intézményi környezet figyelembevételével az intézményi pedagógiai programban, a helyi tantervben az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás fejlesztése. Segítsék, támogassák és fektessenek hangsúlyt az iskolák az egész életen át tartó tanulásra, nyújtsanak tantervi, oktatási kínálatot, szakmai programot a felnőttek részére. Fejlesszék a munkaerő-piaci beilleszkedést a sikeres munkavállalói léthez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével. 11

12 Neveléssel kapcsolatos elvárások: Fektessenek nagyobb hangsúlyt az intézmények: a prevenciós tevékenységre, a veszélyeztetett és tanulási problémákkal küzdő gyermekek, tanulók időbeni felismerésére, megfelelő ellátására, a deviáns viselkedés kialakításának megelőzésére, arra, hogy az alkalmazottak elsajátítsák és használják a konfliktuskezelési technikákat, valamint arra, hogy azokat továbbadják a gyerekek, tanulók számára, a gyermekvédelmi munka belső szabályozottságára, a gyermekvédelmi felelősök, osztályfőnökök szakmai továbbképzésére, az egyes intézmények és más gyermekvédelmi szervezetek közötti együttműködésre, a kommunikáció és az információáramlás javítására, a különféle művészeti ágak bemutatására, a vizuális és zenei kultúraértékeinek közvetítésére, a művészeti nevelésre, a társadalmi együttélés szabályainak elsajátíttatására, a tolerancia, empátiakészség, mások iránti tisztelet és a beilleszkedési képesség fejlesztésére. Oktatásszervezéssel, intézményműködéssel kapcsolatos elvárások: Biztosítsák az intézmények a fővárosi közoktatási információs rendszer működéséhez a megfelelő személyi feltételeket, feladatfinanszírozáshoz szükséges pontos, megbízható adatszolgáltatást, az együttműködést, az intézményen belüli rendszerműködtetők közötti felelősség és hatáskörmegosztást. Minden intézményben működjön olyan diák-önkormányzat, amely képviselőin keresztül aktívan részt vesz az intézményi és a fenntartói döntés-előkészítésben, és legitimen képviseli a diákság érdekeit. Az intézményekkel közösen kialakított egységes jogértelmezések keretein belül minden intézmény törvényesen működjön és külön figyelmet fordítson a gyermeki jogok érvényesülésére. A fenntartó bevonja a jogértelmezést kívánó esetekbe az igazgatói munkaközösségeket, a Fővárosi Diákönkormányzatok Szövetségét. Minden intézmény tegyen lépéseket afelé, hogy alkalmas legyen az EU projektekbe való részvételre. Minden intézmény határozza meg, szabályozza és dokumentálja az intézményi kulcsfolyamatokat. Az intézményvezetés partner legyen az elektronikus interaktív kommunikációban, a fenntartóval való hivatalos kapcsolattartás és információáramlás elektronikus úton történő megvalósításában. Sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó intézményekkel szembeni elvárások: Minden célcsoport esetében legyen lehetőség az integrált oktatásra, a különböző célcsoportok tanulásának elősegítésére az integrált oktatás akreditációs minősítő rendszerének megteremtésével és alkalmazásával, bázisiskolai-hálózat kialakításával. A tanulók számára még több sérülés-specifikus program kerüljön kidolgozásra. Szakmai szolgáltatás keretében az integrált oktatás megvalósítására bázis iskolák hatékony felkészítése, módszerek, eljárások átadása. Önálló életre nevelés minél inkább családias körben történjen. Sérülésspecifikus egyénre szabott fejlesztési programmal biztosítani kell, hogy önálló életvitelre képes, a társadalomba jól beilleszkedő felnőtté válhassanak. 12

13 Kollégiumokat érintő elvárások: Szorosabb és hatékonyabb együttműködés az iskolákkal, a civil szervezetekkel. Gazdag programkínálattal a hátrányos helyzet és az esélykülönbségek csökkentése. Személyesebb kapcsolat ápolása a nevelő és a tanuló (kollégista) között a családi háttérfunkció erősítése. Hagyományápolás és a kollégium egyéni arculatának erősítése. A nevelőtestület stabilizálása. Gyermekvédelmi szakellátást is biztosító intézményekre vonatkozó elvárások: A gyermekvédelmi szakellátást biztosító gyermekotthonok közoktatási feladatokat ellátó szakmai egységeiben folyó nevelő-oktató munka hatékonyságának erősítése annak érdekében, hogy a növendékek minél hamarabb külső iskolába integrálhatók legyenek; a tanulók sajátítsák el a társadalmi együttélés és konfliktusmegoldás szabályait. A közoktatási feladatokat is ellátó gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények folyamatos bekapcsolása a fővárosi közoktatás egységes információáramlási rendszerébe, internetes kapcsolat és kör- rendszer kiépítése. A gyermekvédelmi felelősök és az osztályfőnökök továbbképzése a gyermekvédelmi rendszer megismertetése, a az állami neveltekkel kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása, az emberi erőforrások fejlesztése és a regeneráció biztosítása érdekében. Az állami gondoskodásban élő gyermekekkel kapcsolatos ügyekben a gyermekvédelmi és az oktatási ágazat együttműködésének érősítése. Ki kell alakítani a gyermekvédelmi és oktatási ágazat közös ellenőrzési rendszerét a gyermekotthonok és a belső iskolák működésének területén Minőségpolitikai nyilatkozat A minőségi nevelésre-oktatásra koncentráló intézményi kollektíva felismeri és képviseli azt a szemléletet, hogy a munka eredményessége lényeges kapcsolatban áll a szervezet működésének és irányításának szakmai színvonalával, az érintettek elkötelezettségével és elégedettségével. Az intézmény tevékenységét szolgáltatásként nyújtja, melynek számos érdekeltje (partnere) van. Tevékenységét akkor tudja eredményesen végezni, ha annak középpontjába partnereinek igényeit, elvárásait állítja. A minőségirányítási, minőségfejlesztési program bevezetésétől intézményünk az alábbi szakmai-szervezeti jellemzők teljesebb körű érvényesülését, teljesülését várja: az intézmény filozófiája az azonosított partneri kör igényeinek minél jobb kielégítésére épül; meghallgatja és összehangolja az általános, valamint helyi társadalmi elvárásokat és sajátos egyéni igényeket, megteremti és fenntartja a különböző partneri érdekek közötti egyensúlyt; törekszik nyitott és tanulni kész szervezetként gyorsan és hatékonyan reagálni a folyamatosan változó ingerekre; elfogadott és alkalmazott elv, hogy a konszenzusos törekvés légkörében hatékonyabbá válik a munka, a vezető legfontosabb feladata a munkatársak bevonása az intézmény közös kérdéseinek megválaszolásába, így a munkahelyi közösség tagjai a napi rutinfeladatok elvégzésén túlmenően részt vehetnek az intézmény működését kialakító folyamatok formálásában; az innovatív, fejlesztő, építő tevékenységet, a megvalósítás folyamatát nem egyenként, az egyes dolgozók végzik, hanem közösen, a feladatokat megosztva, szereveti formában (célvezérelt együttműködés) mindenki részvételével történik; 13

14 a kollektíva tagjai, a team-munkacsoportok számára egyértelműen és pontosan értelmezett, hogy hol húzódik az a határ, ahol véget ér a pedagógusi - gondozói autonómia és kezdődik az intézményi felelősség, a közös cselekvés; szabályozza folyamatait (tervezés, megvalósítás, értékelés és ellenőrzés, szükséges korrekciók elvégzése, beavatkozás); a kis léptékű változásokra alapoz, óvakodik a megváltó ötletektől, tekintettel arra, hogy a szervezet számára fontos a biztonságérzet, a változtatások követhetősége, szabályozottsága, előreláthatósága; a változás iránti ellenállás csökkentése, illetve a hatékony munka érdekében az intézmény vezetése gondoskodik arról, hogy a munkatársak rendelkezzenek a fejlesztési feladat elvégzéséhez szükséges módszertani ismeretekkel, illetve az azok biztonságos alkalmazásához szükséges gyakorlattal. A minőségfejlesztési program alkalmazásával intézményünk törekedni kíván arra, hogy megismerje ( naprakészen ) a különböző partneri csoportok elvárásait; szakmai küldetését a partnereivel közösen, elvárásaik minél körültekintőbb figyelembevételével fogalmazza meg ( szakmai célokká emeli partnerei igényeit); az újonnan megismert partneri igények határozzák meg a fejlesztési irányokat, képes legyen gyorsan reagálni a változó partneri elvárásokra és erőforrásait, ezen szükségletek kielégítésének szolgálatába állítja; rendszeresen tájékozódjon szakmai küldetése teljesüléséről, folyamatosan visszajelzést kapjon teljesítményéről, a megvalósulás fázisairól; a partneri visszajelzések alapján (rendszeres önértékelés, külső értékelések, partnerek elégedettség vizsgálata) javítsa tevékenységét, elvégezze a szükséges korrekciókat (a partnerek számára értelmezhetőek a kudarcok, illetve sikerek okai, mód nyílik a hibák, tévedések, rossz gyakorlat feltárására). A minőségfejlesztésre, folyamatos javításra irányuló munka eredményességet, szakszerűséget fokozó hatásának megnyilvánuló jelei: kialakul a helyi minőségfogalom: megfogalmazódik az intézmény tevékenységének lényege, nyilvánvalóak lesznek sajátosságai, más intézményektől való különbözőségének elemei; egyértelművé és ismerté válnak az alapértékek, irányítási elvek, tudatosodnak a munkamódszerek, kifejezésre jut a feladat- és felelősségvállalás, a döntéshozatal rendje; javul az intézményen belüli kommunikáció: az élményalapú beszélgetések helyébe a tényeket rögzítő és elemző, ok-okozati viszonyokat feltáró viták lépnek, realizálódik az egymástól való tanulás; a közös feladatmegoldások következtében a teamek szereplői tömör, lényegretörő, pontos megfogalmazásra és az időkeretek betartására törekednek; a szervezet legfontosabb partnerei szívesebben, átgondoltabban, kezdeményező módon alkotnak véleményt, és javító célú javaslatokat is felvetnek; az intézmény életébe beépül a partneri igény-és elégedettségmérés formális rendszere; felértékelődik az önértékelés iránti belső igény: visszajelzést ad a partnerek elégedettségéről. 14

15 2.3. Az intézmény minőségcéljai Pedagógiai-gyermekvédelmi minőségcéljaink: Az egyénre szabott bánásmód alapelvének magasabb szakmai színvonalon való megvalósítása. A gyermekek életkori és egyéni sajátosságait minél teljesebb körű figyelembe vétele. A családjából kiemelt, frusztrációkkal, kudarcélményekkel, traumákkal terhelt gyermekek rehabilitációja, terápiás célzatú segítése. Az nevelő-oktató munka szakmai szabályainak átgondolása, tudatosítása, megerősítése. A gyermekek egészségügyi ellátásának, egészségmegőrzésének hangsúlyos fejlesztése. A gyámhivatali határozatban foglaltak teljes körű betartása. Az intézmény gyámhivatali jelentéstételi kötelezettségének időbeni teljesítése. A nevelésbe utalt gyermek és családjának együttes támogatása, a szülő-gyermek kapcsolat helyreállítása, erősítése, a családi veszélyeztető hatások megszüntetése. A növendékek nemi szerepekre felkészítése, nemi identitásuk egészséges kialakítása. Vallásgyakorlás, vallásoktatás lehetővé tétele. A gyermekek külső kapcsolatainak építésének, erősítése, barátok, különféle társadalmi szervezetek, klubok, sportkörök jelenlétének fokozása a gyermekek életvitelében. Az etnikai hovatartozásból adódó speciális szükségletek érvényesítése. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők személyes tárgyainak, emlékeinek tiszteletben tartása. Panaszjog érvényesítésének magas színvonalú lehetővé tétele. Tartalmas szabadidős foglakozások biztosítása, az ehhez kapcsolódó eszközök, felszerelések kínálatának gyarapítása. Sikeres pályaorientáció, továbbtanulás elősegítése. Tudatosabb, tervezettebb következetesség a nevelői, fejlesztői munkában. A gyermekek önálló életvitelre való felkészítésének elősegítése. Az osztálytermek esztétikai és funkcionális állapotának javítása, lakásotthoni, gyermekotthoni szobák otthonosabbá tétele. Az esélyegyenlőséget biztosító, segítő nevelő - oktató formák alkalmazása. Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. A tanulók teljes körű mérési értékelési rendszerének felülvizsgálata, átdolgozása, alkalmazása. A diákok érdekérvényesítésének, érdekképviseletének támogatása. A pedagógusok személyéhez közvetlenül kapcsolódó minőségcélok Növekvő képzettségű pedagógus munkaerő biztosítása. Az alkalmazott módszerek sokszínűségének fejlesztése. A pedagógusok konfliktus és problémamegoldó készségének javítása. A szupervízió lehetővé tétele. Az intézmény általános működéséhez kapcsolódó minőségcélok: A taneszköz ellátottság fejlesztése. A könyvtár fejlesztése. Az informatikai háttér fejlesztése. Tartalmas szabadidős tevékenységek megszervezése, biztosítása. Az intézményi dolgozók munkájának teljesítményértékelésen alapuló értékelése. Nyitottság a partnerek felé, széles nyilvánosság biztosítása. 15

16 Társszervezetekkel, társintézményekkel való együttműködés elmélyítése. Nemzetközi kapcsolatok bővítése. Az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése. A minőségirányítási rendszer hatékony működtetése az intézményben. 3. Az intézmény minőségirányítási rendszere 3.1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség A minőségirányítási program működtetéséért a Közoktatási törvény 54. (1) bekezdése értelmében az Intézmény vezetője tartozik felelősséggel. Az Intézmény minőségirányítási programját a fenti felelősségi szabály figyelembevételével az Intézmény vezetője készítette. A program elfogadása előtt megtörtént a Szülői Szervezet véleményének kikérése. A program az alkalmazotti közösséggel elfogadtatásra került. A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Szülői Szervezet véleményezése, az alkalmazotti közösség általi elfogadtatás jegyzőkönyve és annak jelenléti íve, valamint a fenntartó jóváhagyó határozata a program 1. számú mellékletében található A minőségfejlesztés céljai A minőségirányítási program - Közoktatási törvény 40. (11) bekezdés figyelembevételével meghatározott - célja, hogy rögzítse, szabályozza: az Intézmény működésének hosszú távra szóló elveit; a hosszú távú elvek szerinti működés megvalósítását szolgáló elképzeléseket; az Intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a o vezetési, o tervezési, o ellenőrzési, o mérési, o értékelési feladatok végrehajtását, a teljesítményértékelés szempontjait és az értékelés rendjét, o a vezetői feladatokat ellátók, o a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, o a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók, valamint o a technikai személyzet vonatkozásában. a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit, valamint a fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Intézményünk a humán szolgáltatásokban elterjedt TQM rendszerű, folyamatos önértékelésen alapuló, partnerközpontú működést biztosító minőségirányítási programot vezeti be. Intézményi minőségirányítási programunk célja a működés szabályozása és folyamatos javítása annak érdekében, hogy az a lehető legjobban megfeleljen a felhasználói igényeknek. 16

17 A minőségfejlesztésre, folyamatos javításra irányuló munka eredményességet, szakszerűséget fokozó hatásának megnyilvánuló jelei: kialakul a helyi minőségfogalom: megfogalmazódik az intézmény tevékenységének lényege, nyilvánvalóak lesznek sajátosságai, más intézményektől való különbözőségének elemei; egyértelművé és ismerté válnak az alapértékek, irányítási elvek, tudatosodnak a munkamódszerek, kifejezésre jut a feladat- és felelősségvállalás, a döntéshozatal rendje; javul az intézményen belüli kommunikáció: az élményalapú beszélgetések helyébe a tényeket rögzítő és elemző, ok-okozati viszonyokat feltáró viták lépnek, realizálódik az egymástól való tanulás; a közös feladatmegoldások következtében a teamek szereplői tömör, lényegretörő, pontos megfogalmazásra és az időkeretek betartására törekednek; a szervezet legfontosabb partnerei szívesebben, átgondoltabban, kezdeményező módon alkotnak véleményt, és javító célú javaslatokat is felvetnek; az intézmény életébe beépül a partneri igény-és elégedettségmérés formális rendszere; felértékelődik az önértékelés iránti belső igény: visszajelzést ad a partnerek elégedettségéről A minőségfejlesztés eszközei Az Intézmény a minőségfejlesztési célok megvalósítása érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat, a PDCA ciklus, azaz folyamatos fejlesztés alkalmazása révén működteti minőségfejlesztési rendszerét. (P) Tervezés: A intézmény intézkedési és fejlesztési terve (D) Végrehajtás: Az intézkedési és fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében a fenntartó által jóváhagyott dokumentumok alapján végzi az intézmény feladatait. (C): Ellenőrzés: Az intézményvezető az intézkedési tervben és fejlesztési tervében rögzítettek alapján ellenőrzi az intézményben dolgozók tevékenységét. (A): Beavatkozás: Az ellenőrzést követő értékelések eredménye hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény az intézkedési és fejlesztési tervében megjelölt célokat minél jobban megközelítse. Az intézkedések tervezésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatban folyamatosan beszámoltatja az intézmény dolgozóit. A minőségfejlesztési program megvalósításának menete: I. A projekt bevezetésének stratégiai tervezése 1) Testületi tájékoztatás, bevezető képzés a minőségfejlesztési modell elindításáról: 2) Minőségi kör (bevezetést támogató szervezet) felállítása. 3) Intézményvezetői elkötelezettség kinyilvánítása: 4) Minőségi kör szervezeti- és működési szabályzatának elkészítése: 5) Bevezetési munkaterv összeállítása. II. Nyitott önértékelésen alapuló helyzetfelérés 1) Belső intézménykép felmérése 2) Külső intézménykép vizsgálata III. Érdekelt felek azonosítása, képviselőik maghatározása 17

18 1) Közvetlen partneri lista felállítása 2) Közvetett partnerek megnevezése IV. Partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése 1) Kérdőívek tartalmi és formai szerkesztése 2) Kérdőíves felmérés lebonyolítása V. Az igények elemzése 1) Partneri igények összehasonlító elemzése és fontossági sorrendjének felállítása 2) A partnerek igényeinek és a szervezet önképének összehasonlító elemzése 3) Elvárás- és problémalista készítés, következtetések levonása VI. Célok és prioritások (küldetésnyilatkozat) meghatározása, módosítása 1) Érték-nyilatkozat (iránymutató filozófia, alapelvek) lefektetése 2) Elérendő célok meghatározása, prioritási sor felállítása 3) Célok időtáv szerinti kategorizálása (rövid, közép- és hosszú távú tervezés) VII. Intézkedési tervek elkészítése 1) 18. Szabályozandó szolgáltatói folyamatok kijelölése 2) 19. Feladatellátásokat szabályozó szakértői munkacsoportok felállítása 3) 20. Szakmai cselekvési tervek kidolgozása VIII. Intézkedési tervek megvalósítása IX. Az intézkedési tervek megvalósításának érékelése X. Korrekciós terv kidolgozása és megvalósítása XI. Irányított önértékelés 1) Irányított önértékelés szabályozása, területeinek, módszerének meghatározása 2) Irányított önértékelés végrehajtása 3) Irányított önértékelés elemzése, értékelése 3.4. A minőségi kör Intézményünk létrehozta a minőségfejlesztési program bevezetéséért és működtetésének koordinálásáért felelős minőségirányítási munkacsoportot (a továbbiakban: minőségi kör). Az intézményvezető megbízása alapján a minőségi kör vezetését, a feladatok szervezését és a végrehajtás ellenőrzését a minőségügyi felelős látja el. A minőségi kör tagjainak feladata: A minőségi kör felkészítése, kompetenciájának megalapozása a fejlesztési munkákhoz. A minőségi körök munkájának ellenőrzése. Tájékoztatási kötelezettség a nevelőtestület és a munkatársi kör felé írásban és szóban. Külső minőségügyi képzésekre való igények jelzése. Minőségügyi dokumentáció kezelése. Éves munkajelentés megírása. A minőségi kör szabályzatát a 2. számú melléklet tartalmazza. 18

19 3.5. Nyílt önértékelésen alapuló helyzetfelmérés A minőségfejlesztési célok elérése érdekében a minőségi kör nyílt párbeszédet kezdeményez a teljes alkalmazotti gárdát érintően az intézmény helyzetéről. Ezzel sor kerül a nyitott önértékelésen alapuló helyzetfelmérés lebonyolítására, vagyis a belő és külső intézménykép vizsgálatára. A nyílt önértékelésen alapuló helyzetfelmérés módszere a SWOT-analízis. E módszer alkalmas annak kimutatására, hogy miben látja a testület az intézmény teljesítményének erősségeit, forrásait, tartalékait, illetve az intézmény működésének korlátait, gyengeségeit, hiányosságait. Intézményünk 2004-ben - első alkalommal - elvégezte a nyílt önértékelésen alapuló helyzetfelmérést Partnerkapcsolatok menedzselése Partnerkapcsolatok irányítása A partnerkapcsolatok irányítása összességében az intézményvezető feladata. Ugyanakkor a szülőkkel és a tanulókkal való partnerkapcsolat irányításában jelentős szerepet vállal a pedagógus munkaközösség. A partnerkapcsolatok irányítási tevékenység magában foglalja: a partnerek azonosítási folyamatát, a partnerkapcsolat sajátosságainak ismeretét, a partnerkapcsolat fejlesztési irányának meghatározását, a partnerkapcsolat fejlesztése érdekében teendő igényfelmérések rendszerének kialakítását és működtetését, a partnerek elégedettsége mérési feladatainak irányítását, szervezését, az igények megismerését, az elégedettség mérését, illetve az egyéb tájékoztatást segítő kommunikációs rendszer kidolgozását és működtetését Partnereink azonosítása (partnerlista) A minőségirányítási folyamat bevezető fázisában a minőségi kör azonosítja az intézmény érdekcsoportjait, a szolgáltatásainak igénybevevői körét, azok képviselőit, azaz a teljes partnerlistát. Az intézményi partnerlista tartalmazza a közvetlen és közvetett partnerek megkülönböztetését, kiemeli a kulcsfontosságú partneri csoportokat, személyeket. Magába foglalja a partnerek képviselőinek nevét, elérhetőségét, a kapcsolattartás, partneri kommunikáció általános formáit. Meghatározza a partnerlista frissítésének eljárásrendjét, időszakosságát, hozzáférhetőségét és a felelős személyt. Intézményünk közvetlen partnerei az oktatási nevelési folyamat elsődleges szereplői, direkt megrendelői, akik elvárásokat támasztanak és/vagy forrásokat biztosítanak az intézmény számára, valamint a gyerekek életútjának következő állomásai, mivel szintén véleményt alkotnak, elvárásokat képviselnek intézményünk felé. 19

20 Közvetlen partnereink: iskolánk tanulói; diákotthonunk növendékei; gyermekotthonunk és két lakásotthonunk lakói; az alkalmazotti kör tagjai; szülők csoportja; Budapest gyermekjóléti szolgálatai/központjai; Budapest gyámhivatalai; fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat; utógondozott növendékeink hivatásos gondnokai; tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok; gyermekek továbbtanulását biztosító speciális szakiskolák. Partnerlista kezelése: a minőségi kör feladata a partnerlista folyamatos figyelemmel kísérése és aktualizálása. A közvetett partnereink valamilyen szabályozórendszeren keresztül fogalmaznak meg, és/vagy közvetítenek igényeket felénk, vagy együttműködésükkel segítik intézményünk céljainak megvalósulását. Továbbá azok a szervezetek és közösségek, amelyek elvárásokat fogalmaznak meg a nevelés, oktatás, gondozás folyamatával, eredményével szemben, ilyenek az egyes szervezetek (különösen alapítványok, egyházi- és civil szervezetek), minisztérium, állam. Az Intézmény közvetlen és közvetett partnereinek konkrét azonosítását (partnerlista) a 3. számú melléklet tartalmazza Partnereink igényeinek és elégedettségének vizsgálata Minden nevelési-oktatási intézmény elsődleges célja az, hogy az általa végzett tevékenységet tartósan garantált színvonalon, a szolgáltatást használók igényeinek megfelelően végezze, vagyis a partnerek elégedettek legyenek az Intézmény működésével. Belső partnereinktől célszerű megkérdezni, hogyan összegzik munkahelyük jelenlegi helyzetét, a tapasztalható kedvező és kedvezőtlen jelenségeket, terveiket a jövőre vonatkozóan, véleményüket a tervek megvalósíthatóságára. A vizsgálat részeként fontos megkérdezni az intézmény növendékeit arról, milyennek tartják az intézményben kapott szolgáltatás színvonalát; a gyerekek szüleit arról, hogy mennyire elégedettek a gyermeknek nyújtott szolgáltatás minőségével, tartalmával és hasznosságával. Külső partnereinktől célszerű megkérdezni, hogyan összegzik véleményüket intézményünkről és a nyújtott szolgáltatásról. A külső partnereknél első alkalommal olyan kérdéseket kell feltenni, melyekből arra kapunk választ, hogy mennyire ismerik az intézményt, annak működését, tudnak-e érdemben javaslatot, véleményt alkotni az intézmény munkájával kapcsolatban. Ezt az ún. önértékelést írásos formában, kérdőívek, interjúk vagy fókuszcsoportos beszélgetés segítségével kell megvalósítani, A partneri igények és elégedettség mérésének dokumentumait a 4. számú melléklet tartalmazza. 20

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1108 Budapest Újhegyi sétány 9-11 Telefon / Fax: 06 / 1 262 4313 E-mail: titkarsag@eltescentrum.hu Honlap: www.eltescentrum.hu Igazgató: Keserűné

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Minőségpolitika Hatályba lép: 2012. január 02. Jóváhagyó: Bokor József (ügyvezető) Ph. cégszerű aláírás Minőségpolitika Az School of Business

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben