KEZHIGIENE. Lakossigi t6j6koztat6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZHIGIENE. Lakossigi t6j6koztat6"

Átírás

1 KEZHGENE Lakossigi t6j6koztat6 A mindennapi tevdkenysdg sor6n az emberi test rillan,ld6an szennyeztidik. A szennyezodds mdrtdke, cisszetdtele a test ktilonbrjzri rdszein eltdrci. A ki.ilso kornyezettel kcizvetlentil drintkezdsben keriilo borfel]szinekozi.il a k6z b6re tekinthet6 a legszennyezettebbneko esetenk6nt a legfertlzqbbnek. j Ezert a min6l gyakoribb szappanos k6zmosiis, a fert6z&sritvitel megelozdsdnek egyik leghatiisosabb, legegyszenibb m6dja, tekintettel t,arra, hogy a fertozo betegsdgek 80 szdzaleka kcizvetlen drintkezes fitj n terjed.j N6h5ny 6ra leforg6sa alatt bakt6rium is megtelepedhet a tenyeriirfkiin 6s az ujiainkon, szennyezve a feliileteket, amelyekhez hozz66rink.'egyes baft6riumok hrfisz percig, mssok ak6r 6r6kig, hetekig is k6pesek 6letben maradni 6slfert6zni.. u fj6s,iti fert6z6sek (n6tha, influenza, ti.idogyullad-6s)_a fert6v6 [a5men65_es megbeleg]_d6sek, _bi4onyoq t_tp"qu mrijgyulladr[sok. A baktdriumok ds virusok terjeddsdnek]megakadrilyoz sithoz a szappanos kdzmosiis a legjobb, legegyszenibb ds leghatdkon$abb m6dszer. Szomorf adat, hogy a fejl6do orsz6gokban mdg napjainkba fdl milli6 5 dv alattr kissverek hal mes hasmenes is tobb mint hiirom es megbetegeddsben ds tiid6gyulladiisban, pedig alapos k6zmosrissal a hasmen sesmegbeteged6sek szima Stlagosan 45 szhzalfkkal, a l6gtti megbeteged6sek sz6m csiikkenthet6! pedig 23 szizal6kkal Nagyon fontos, hogy mrlr gyerekkorban tudatosuljanak szab lyok,6s rutinnd vriljon a helyes kdzmos6si gyakorlat. alapveto kdzhigidnds Kezet gyakran kell mosni, ki.ilcincisen dtkezds vagy dtelhez el6tt, kdhdgds ds fvil s ti.isszentds ut6n, toalett hasznllat ut6n, hazaerkezes vagy az flskoldba, a munkahelyre val6 megdrkez6s ut6n, szennyezett feli.iletek illetve 6llatok drint6sdt kovetoen.

2 A helyesk6zmosds5 l6p6se: a Nedvesitsiik meg a kezi.inket,haszn6ljunk meleg vizet. o Szappanozzuk be a keziinket! Ehhez megfelel a kdzcinsdses. nem antibakteri6lisszappanis. Dorzsoljtik6t a keziinketlegal6bb20 m6sodpercig.mossuk meg a tenyeret,a kdzfejet, a csukl6t, az ujjak kcizdt ds a kdrcjm alatti reszt is (ehhez kciromkefdt is haszn6lhatunk). a Oblitstit<e a kezinket b6, folyo vizzel. a A kdzmos6stkdvet6en keriiljtik az agyonhaszn6lttdrtilkozoket. Ha nem 6ll el6nyben a papfrtcirltit, rendelkezdsretiszta 6s szdraz tcjriilkoz6, rdszesftstik, vagy a falra szereltkezszsritot. Ha nem jutunk el mosd6ba, nagyon hasznosaka viz ndlktil is alkalmazhato alkoholos kdzfertotlenit<i folyaddkok vagy gdlek is. Ne 6rintsiik vagy diirzsiiljiik a szemiinket,orrunkat, szilnkat, mert a k6rokoz6k szennyezett k6zr 6l b ej u th atn ak a szervezetiin kbe!

3 'tftklk 4.Z.,\r;\'H.\ i{t }.AG 1,'1,}.1 6t::.*;,a$;#*5.' :S '{i" *,**,**nnak Mit jelent az a sz6: meningitis? A meningitis (kiejtve meningitisz) orvosi kifejezds, magyarul agyhdrlyagyulladiist jelent, rnely az agyvel<lt koriilvevo burok gyulladrisa. Leggyakoribb oka vfrus vagy baktdrium okozta fert6z6s. Bakt6 riu m okozta,,ri gyn evezett gen nyes agyhirty agyu llad 6 s o kr6 Baktdriumok, a virusokhoz kdpest ritk6bban okoznak agyhlrtyagyulladiist, a betegs6g azonban nagyon srilyos lehet ds igen gyors beavatkoziist, antibiotikus kezeldst igdnyel. A fnegfelelo antibiotikum adiisa ellendre ahalslozbs magas 6s a gy6gyul6s sem mindig teljes. 1 Magyarorsz6gon leggyakrabban a meningococcusok (ejtsd:meningokokkuszok) B ds C csoportja ds a pneumococcusok okozzirk az agyhfirtyagyulladiist. A Vi15g rn6s teriiletein az,,a csoportf" meningococcus okoz j 6rvSnyokat. Miis baktdriumok is felel5sek lehetnek ez6rt a srilyos betegsdgdrt: A szilldst kdvets n6h6ny hdtben az E. coli ds a B csoporlri'streptococcir,rs a leggyakoribb k6rokoz6, melyek az 0jsziildttkori agyhrirfyagyulladdsdrt felel6sek. Az elmrilt 6vekig a Haemophilus influnzae b baktdrium is gyakran okozdlt srilyos fert6zest csecsemcik 6s kisgyermekek kcizritt. Magyarorszdgon kcitelezcien, trjbblalkalommal oltj6k ellene a csecsem6ket (Hib oltris), ennek kdvetkeztdben a betegs6g eltrin6ben van. Srilyos betegs6g a gennyes agyh6rtyagyulladfs? Ha idoben felismerdsre keriil a betegsdg ds gyorsan megfelel6 kezeldstlkap abeteg,j6 esdlye van a teljes gy6gyuliisra. Azonban minden 10. eset, a szakszeni beavatkozdst ellendre halalos v6gri, vagy tart6s idegrendszeri kiirosod6s marad vissza. Ez lehet halliisk6rosod6s (stiketsdg), rdszleges bdnul6s, epilepszia, a besz6dkrizpont k6rosod6sa, tanuliisi kdpessdg csdkkendsejvagy figyelemzavar. Evekig tart6 orvosi kezeldsre, gy6gytorniira 6s kisegitd foglalkoziisokra lehrit sziiksdg. Elofordul, hogy dletresz6l6 a kdrosodiis. Hogy lehet megfllapftani, hogy agyhr{rtyagyulladfsa van a betegnekn 'i i Az agyhixtyagyulladiisnak kezdetben nem mindig jellegzetesek a tlinetei. Gyakran influenzftra j ellemzo ttinetekkel kezd6dik : l6zza1, leveft s d gge l, fej frij 6s s al. Al.licFll\'[ri$Ali14 A korai'felismer6s a beteg 6let6t mentheti meg, a k6sleked6s tragikirs kiivetkezm6nnyel jrirhat. Azagyhintyagyulladris srilyos betegsdg, mely gyorsan, n6hiiny oraalatl,vagy lassabban,l-2 nap alatt fejlodik ki. Az alibbi tiinetek kiilon-kiildn, vagy egyiittesen jelentkezhetnbk. l ; Jellegzetes tiinetek csecsem6kn6l el :*fryt+ r.**-\ 5s! fse i:t:uuuute :t :5^ i 6 i:t:: {\#*d": t Fq t" ', '\, ' i-r --'-"\: u::::::::::::: : :: ::: ::#

4 Lin Etv6gytalansiig Fejhangrisir6s Rdmtilt tekintel Eszmdletlensdg Nyuglalans69 Borvdrzdsek a tiinetek.alin nem mindig magas.a csecsemo ann6lbizonytalanabban Mindl fiatalabba csecsemri,,,rosszull6t6re"utal ariadt, szenvedritekintet, a hiinyinger,a hiiny6s,az,6tel,szoptat6svisszautasft6sa 6s a sikoltoz6 sir6s. lyenkor az agyhitrtyik gyulladiisamiatt duzzadnakaz agyburkok ds a koponyiin beliil fokoz6dik a nyomds. A fejtetcin, a csontok taliikozdsdnril ldvo kutacs - mely egdszsdges feszestapintatir,esetlegkiboltosul6.a babadletveszdlyes csecsem6kndlpuha - agyhfirtyagyulladiiskor 6llapotbanvan, ha aluszdkonnydvillik,ha nem 6breszthet6,ha nyaka merev,ha fejdt hifiraszegvetartia ds gerinceivben megfesziil.srilyosbitjaa helyzetet,ha keringdsi zavaris dszlelheto,azaza magas5z ellendrehrivcisek,liliskdkek a vdgtagok. Mik a jellegzetestiinetei az agyhfrtyagyulladdsnakfeln6ttekn6l? Hilnyinger Magaslaz Fejf6j6s Tark6merevs69 Fdnykeri.il6s Gyengesdg zi.iletifiijdalom Eszmdletveszt6s Hogy terjed a betegs6g? Az agyh rtyagyullad6st okoz6 baktdriumok gyakran kimutathat6k az ember orriiregdben ds a garatjiban. Emben6l emberrea nydl ktizvetfti a kiihiig6skor, a tiisszent6ssel6s cstikol6dzdssal. (6voda,iskola,kolldgiumok,diszk6,sz6rakoz6helyek) kedvezdfeltdteleia j6rv6nyos ZSrtkozossdgek terjeddsnek.emiatt kisgyermekek ds kamaszok kozott fordul el6 leggyakrabban a betegsdg. A dohsnyosokkockdzatais nagyobb,mivel a dohanyzdsk6rosftja a ny6lkah6rtyirkat,igy a k6rokoz6 konnyebben16p be a szewezelbe.a baktdrium az emberi szervezetenkiviil hamar elpusztul, nem vihetri it etellel,itallal, trlrgyakkalvagy uszodavizdvel. Brirki hordozhatja a baktdriurnot a tork6ban, orrdban an6lkiil, hogy megbetegedne.a tiinetmentes hordoziis nem veszdlyes, s6t segiti a vddettsdg kialakul6srit. Ritk6n azonban el6fordul, hogy a baktdrium iithatol a ny6lkah6fi6n, onnan a vdrkeringdsselaz agyhrirtyakhozjut, 6s ott gyulladrist okoz.a betegsdglappang6siideje2-10 nap.

5 Mi a meningococcus betegs6g? A meningococcus n6v egy bakt6riumfajta betegs6g a meningococcus baktdrium 6ltal gyullad6srit6 sok szerv k6ro s o dtsf*toz v y'tsi t i di s/. A meningococcus vfizes, ami az agyhartyak gennyes jerhat. A Neisseira meningitidis szerotipus okozza a megbeteged6sek legnagyobb hdnyaddt. Hogyan terjed a betegsdg? Emberrol-emberre terjed, cseppfert5z6ssel (pl.: kohog6s, cs6k, kcizos evoeszkciz). Mivel a bakt6rium csak p6r percig 6l a testen kiviil, igy ez betegs6g nem olyan konnye terjed, mint pl. az influenza v agy a ndtha. A fert6zod6s ut6n menn),i id6vel jelentkeznek a tiinetek? A lappangrisid6-6tlagosan nap, de ak6r 2-10 nap is lehet. A bakteri6lis fert6zds okozhat v,rmdrgez st (szepszis), valamint az agy ds gerincvel6 k<jriili hitrtya gennyes gyullad6s6t (agyharty agyulladris). A gy6gyul6s drdekdben fontos a betegseg miel6bbi dragno szliziiilsa, 6 s a me gfelel6 kezel6 s e lkezd6 se Mik a bakteri6lis fert6z6s okozta betegsdg ttinetei? A leggyakoribb ttinetek a magas 16z, levertseg,vegtagffijdalom, kiritds (gombostrifejnyi bev6rz6sek), fejf6j6s, tark6 kcitcittsdg: Csecsemokn6l a koponya csontosod5sa m6g nem fejez6ddtt be, n:ilunk a kutacs domborod6s a jellegzetes tiinet, tark6kotdtts6g ritkdbban alakul ki. Megfelelo orvosi beavatkozfts n6lktil sokk (keringdsi el6gtelens6g), k6ma (eszm6l e tve szt6s) alakulhat ki, mely gyakran hal6lhoz v ezet. Mennyire srilyos a bakteri6lis fertoz6s okozta betegs6g? A betegs6g nagyon srilyos. Antibiotikummal val6kezells n6lkiil a megbetegedett emberek 9- lzvo-a meghal. Valamint a betegsdgbol felgy6gyultak20oh-5nak marad vissza sz6mos maradand6 k6rosod6s, mint peldiiul hallssk6rosod6s, agyk6rosod6s. Virus is okozhat agyh6rtyagyullad6st (meningitisx gen, a sz6:,,meningitis"(agyharlyagyullad6s), az agyat 6s gerincvel6t koriilvevo hfirtya gyulladds6ra utal. E betegs6get okozhatja virus, vagy gomba is. A meningitis megbeteged6sek leggyakoribb oka virusos fertozds, a virus okozta fertoz6sre nincs specifikus kezel6s, de rendszerint nem olyan srilyos, mint bakteriiiis fertoz6s eset6n. Lehet gy,6gyitani a bakt6rium okozta aglzh6rtlzaglzullad6st? A bakteri6lis agyhrlrtyagyulladdst antibiotikummal kezelik. Nagyon fontos az idlben elkezdett antibiotikus kezel6s. Kik hajlamosak a meningococcus betegs6gre?

6 Csecsem6k vagy az olyan helyre utaz6k ahol a meningococcus megbetegeddsek gyakoriak (pl. bizonyos afrikai orszdgok, Szarid-Ar6bia). Hajlamosit6 t6nyezo nehfny immunol6giai betegs6g 6s a l6p mrikoddsi zavara, vagy hisnya. Bizonyos faktorok ntivelik a megbeteged6s kockdzatht: egy elozo virusfert6z6s infekci6, megl6v6 kr6nikus betegs6g, cigaretta fiist (aktivpassziv doh6nyz6s). Egy tanulm6ny kimutatta, hogy a koll6giumokban, dirikszrill6sokon elo fiatalok csoportj6ban nagyobb a megbeteged6si kock6zat, mint m6s t5rsaikn6l. Ha egy gyermekn6l diagnosztiz6lt6k a betegs6get. lehet bdrmit is tenni annak 6rdek6ben. hogy megv6djiik a tobbi gyerqeket. akik kozvetlen kapcsolatba keriilteh a beteggel? Lehet6leg a betegs6g dragnosztizflilsautin, az elso 24 orttban meg kell kezdeni az antibiotikus kezel6st a beteggel kontaktusba keriilt szem6lyekn6l. Ezt aju'iott megtenni a beteggel egy hsztart6sban dlok 6s a vele egy napkozibe, 6vod6ba j6r6 gyermekek szdm6ra. M6s gyermekek 6s feln6ttek eset6n (pl. akik ugyanabba azrskolfibavagy temploma j6rnak) nem 611 fenn a megbeteged6s vesz6lye, hacsak nem voltak nagyon kozeli kontaktusban a beteg szem6llyel (p1. cs6k, kc;z<is poh6r haszn6lata). A teend6kr6l a j 6rv6nyiigyi szakemberek gondoskodnak. (forr as : www. v qc c ine infor mati on. or g) (forditotta: Szdkelyhidi D6ra) K6rd6sek 6s v6laszok a meningococcus elleni v6d6oltrisr6l K6rd6s: 176ves le6ny meningococcus elleni oltrls6t k6rik a sziil6k. Gyermekkorihan purulens meningitise volt, bakteriol6giai eredm6ny nem szerepel a z6r6jelent6sben. Van-e kockinata az olt6snak, ha esetleg a k6rokoz6 N. meningitidis volt? YSlasz: Az olt6s beadhat6. A ndh6ny 6wel ezelottlezajlo betegsdg a harom leggyakoribb meningitis bakt6rium b6rmelyik6t6l lehetett. Meningococcus esetdn r6gebben els5sorban a B csoportri domin6lt. Az eddig haszn6latos olt6anyag a C tipus elleni alakit ki v6delmet(menjugate, Mencevac, Neisvac). 2011,. m6jus 6ta gy6gyszerl ri forgalomban van a n6gykomponensii konjug6lt meningococcus vakcina (Menveo) is, mely ves kor kozottieknek adhat6. Ha megegyezne a betegs6g okortatipussal, a vakcindban l6v6 torzzsel, az csak rijabb antig6n stimulust jelent a szewezet sz6mdra. K6rd6s: 16 h6napos kisdedn6l akut limfoid leuk6mi6t diagnosztiz{ltak. Az agressziv immunoszupressziv kezel6sen tfl van, jelenleg gy6gyszert nem kap. Tekintettel arra, hogy az utols6 olt6saihoz igen kozel esett a betegs6ge, kialakult-e ill. megmaradl - e az MMR 6s pneumococcus olt6s v6d5 hat6sa? Kell-e valamilyen vizsg{lat, meg kell-e ism6telni az oltdst, sziiks6ges-egy6b vdd6olt6s bead6sa? Y6lasz: Elk6pzelhet6, hogy a kialakul6ban l6v6 immunv6laszt gitolta az immunoszupressziv kezel6s. Az MMR olt6s hat6konys6g6t szerol6giai vizsg6lattalehet ellen6rizni, morbilli HAG vagy rubeola HAG titer ellen6rz6s6vel. Ha fog6kony a

7 gyermek,6s legal6bb 6 h6napja immunoszupressziv kezel6st nem kap MMR olt6anyaggal :iojra olthat6. Ha elozoleg nem esett 6t b6r6nyhimlon, drdemes a varicella elen is oltani (2 adagos olt6si rend!) Az MMR 6s a varicella elleni olt6s egyid6ben vagy egyh6napos id6krizzel adand6. A pneumococcus olt6s6t, ak6r 3 h6nappal a kezel6s befejez6se ut6n m6r meg lehet ism6telni. (Malignus hematol6giai betegs6gben szenved6k haj lamo sak inv aziv pneumo coccus fert6 zd sre!). K6rd6s: d6s emberek Hib olt6s6t mi6rt nem javasolj6k? Y6lasz: Az olt6s vdd6hat6s6val kapcsolatosan kevds megfigyelds liitott napviliigot. Els6sorban csecsemok invaziv megbeteged6sdt elozi meg. Az olt6s javasolt immunhi6nyosoknak 6s ldpkiirtottaknak is. Az id6s kor term6szetes "immunol6giai eloreged6se" indokolja a pneumococcus elleni v6delmet. Erre,23 antig6nt artalmazs poliszacharida vakcina 611 rendelkez6sre, melyet 65 6ves kor felett egyetlen alkalommal kell beadni. K6rd6s: 21 6ves f6rfi baleset miatt r6szleges nephrectomi6n 6s splenectomi6n esett 6t. Mikor 6s milyen vddooltiisokat kaphat. Yfiasz: Min6l hamaralrb kell oltani N. meningitidis, H. influenzae,6s S. pneumoniae ellen. Az olt6sokat egyid6ben be lehet adni, kiilonbozs helyre. A konjugflt olt5anyagot kell v6lasztani meningococcus ellen (n6gykomponensri olt6anyag20. m6just6l gy6gyszert5ri forgalomban van), a Hib elleni olt6anyag is konjugdlt. A jelenleg haszn6latos pneumococcus olt6anyag poliszaccharida vakcina, avldohatasa rovidebb, l6phi5nyosoknak 5-106v mrilva egy rijraoltds javasolt. K6rd6s: 2000-ben meningococcus j6rv6ny kapcs6n adott meningococcus elleni oltsst meg kell-e ism6telni? A+C elleni v6dooltrist meg kell-e ism6telni 3 6vente? Yilasz: Az meningitis jdrv6ny sordn fiatal csecsem6kort6l fiatal feln6tt korig adtak olt6st. K6tf6le olt6anyaggal tort6nhetett az immuniz6cis: poliszacharida olt6anyaggal (Mencevax A+C) illetve konjug6lt meningococcus C olt6anyaggal. A poliszacharida vakcina 3-5 6ves v6detts6get biztosit, a konjug6lt olt6anyag Sltal nyrijtott v6detts6g sem hosszabb, de elonye, hogy 2 6ves kor alatti gyermekndl is hat6kony. A jelenlegi jilrvdnyigyi helyzetben rutinszeni rijraolt6s nem indokolt okt6ber 6s 20l aprrlis kozcitt megemelkedett ameningococcus okozta sirlyos fertoz6sek szitma. Az ut6bbi dvekben 6vente 10 koriili a N. meningitidis el6fordul6sa. A legink6bb 6rintett korcsoport a v kozottiek voltak. Ebben a koroszt6lyban a N. meningitidis hordozdsa magasabb, 6letm6djuk (zsrifolt sz6rakoz6helyek, koll6giumi sz6ll6s, cs6ko16dz6s, dohfnyzds) is fokozottkock6zatot jelent szsmukra. A v kor kozottieknek indokolt a meningococcus elleni v6delem. l Az j6-v6nyos teri.iletre utaz6knak (Afrika Sub-sahara i orszfrgat,ndia 6szak i rdsze,d-amerika egyes orsz gai, Szaiidi-Ar6bia) 6s nemzetkozi t6borok r6szvev6inek is hasonl6 az ajfnl6s. Tctbbfele olt6anyag iill rendelkezdsre, sz6mukra a t<ibbkomponensri olt6anyag nyrijt sz6lesebb koni v6detts6set.

8 K6rd6s: Konjugrilt meningococcus olt6anyagotkapott egy 6 6ves gyermek. A sztil6k agg6dnak, hogy igy meningococcus A ellen nincs v6delme. Sziiksdges -e meningococcus ACW -135,Y olt6anyaggal is oltani. Yillasz Nem sziiksdges: A Magyarorszilgon lszlelt meningococcus fert6z6seket els6sorban a C 6s a B csoportri bakt6rium okozza. Jelent6sdge teh6t nincs annak, hogy A asoport ellen is oltva legyen. Kiilfdldi utazis sor6n (1. elozo villaszban felsorolt teriiletek) sztiks6ges lehet az olt6s. K6rd6s: Varicella elleni olt6s ut6n mennyi id6vel adhat6 a meningococcus elleni olt6s? Azhallottam, hogy a varicella elleni olt6s ut6n egy h6napig nem szabad oltani, mert az immunvdlasz nem alakul ki. Y6lasz: A varicella 6s m6s 616 virust 1rlrta\maz6 olt6anyagn6l is 6rv6nyes, hogy nem 616 olt6anyagok (pl. meningococcus) b6rmilyen tdlkdzzel adhat6k, minden esetben j6 immunv6laszt alakul ki. Erdemes azonban figyelembe venni, hogy oltdsi betegs6g (mumpsz, rubeola, kanyar6, varicella) is el6fordulhat a napon. Ebbe "beleoltani" azdrt nem szerencs6s, mert esetleg olt6si sz<jvildm6nynek v6lhetjik az 6ppen 6szlelt olt6si betegs6get. K6rd6s: Egy 6vre Amerik6ba megy tanulni egy 17 6ves di6k. Kell.e meningococcus ellen oltani, 6s ha igen, mivel? Yillasz gen. Az Egyesiilt Alamokban - arizik6csoporton kiviil - koll6giumi di6koknak is javasoljdk az oltlst.jelenleg a n6gykomponensti poliszacharida vakcin6n kiviil, a n6gykomponensti konjug6lt vakcina is rendelkezesre til. K6rd6s: Milyen gyakran kell adni pneumococcus elleni v6d6olt6st rizik6csoportriaknak? Yillasz: Az ism6tl6 oltiis gyakoris6ga azindrksci6t6l fiigg. A gyermekek 2 h6napos kort6l 5 6ves korig kapnak oltrlst konjug6lt pneumococcus vakcinhval A k6s6bbi korban csak,,rizik6" csoportriak oltand6k: l6phi5nyosak, immunhi6nyosak, bels6fiil miit6ten 6tesettek, asthmssak, kr6nikus betegek (anyagcsere-, vese-, tiid6-, szivbetegek), dohdnyosok. Attat6ban egy olt6s elegend6, immunhi6nyosokn6l szakember ddnti el az tjraolths sztiksdgess 96t. 65 6ve felett - az egdszslgeseket is javasolt oltani - egyetlen alkalommal. 5 6vesrkor fellett, poliszacharida vakcina 511 rendelkezlsre. Dr. Jelenik Zsuzsanna infektol6gus fsorvos Orsz6gos Epidemiol6giai K<izpont http ://www.vacsatc.hu/?lang=hun &menu=72&pid=96

9 Naponta hdnyszor 6s mikor kell kezet mosni? Min6lt6bbsz0r es mindig miutdn feltehet6en a kezilnk/ujjaink szen Ne felejts0k! Nemcsak akkor kell kezet mosni amikor az szemmel l6that6an szennyezet, hiszen a k6rok6z6k szdrnunkra lethatatlanok,, Altal6ban a WC haszndlat utdni kr6zmosdst mfur az oviban sulykoltiik be!6nk '6rs az val6ban az egyik legfontosabb, de a mindennapi 6let sorfn szdmtalan alkalommal kerulnek a kezunkre k6rokoz6k {baktdriurn, virus, gomba), hisz olyan tdrgyakat fogunk, amit eldtte sokan 6rrintettek: Munkahelyen, k6zossdgi helyeken, uzletben, tomegkozleked6sieszkozokcn ; kilincsek, villanykapcsol6k, telefonok, f6nymdsol6s faxg6p gombok,, internetes kalvez6ban mtik0d6 klaviatfra liftgombok, bevdsdrl6kosdr, p6nz, buszon ul6sek fogantydi, kapaszkod6k stb. stb' Hazat6rve a helyes, ha elsd utunk a furdoszobdba vezet. Ha ndthiisak vagyunk, papir zsebkendo haszndlat utdn, aet eldobva is tandcsos kezet mosni. l$tratalan a k6z szennyez6d6se s ezzel csaliidtagjaink, munkatiirsain( eg6szs6gdt vesz6lyeztetjuk.) Ha hirtelen tusszent6skor, kohogdskor m;ir nem keri:l el6 a papir zsepii a kezh6ttal fedjuk szainkat 6s a lehet6 legrovidebb *ton mossunkezet. Mirirt fontos a k6zmos6s? Afertozo megbeteged6sek kb.80%-a 0n.,,piszkos k6z (rtjran"terjed" Tobbnyire hdnydssal, hasmen6sselj6r6 vfrusos 6s bakteridrlis fert6z6sek ( pl. Calici virus. Hepatitis A, Vdrhas, $almonella stb.), de a cseppfert6z6ses megbeteged6sek is teriedhetnek igy, ( pl.lnfluenza, mumpsz, rubeola tud69yulladds, agyhilrtyagyulladds,) A korokozok vesz6lyesek 6s lelemdnyesek... Hgyrriszt sokilig 6letk6pesek rnaradnak a kornyezetunkben 6s vdrj6k a kedvez6 alkalmat, hogy az emberiszervezetbe jutva rohamos temp6ba szaporodni kezdjenek 6s igy megbetegitsenek, mdsr6szt az antibiotikumokkal szemben is egyre ellendll6bbakkd v6lnak, egyre kevesebb k6szitm6nyre lesznek 6rz6kenyek, ami elpusztithatnd 6ket. Ezlrt azemlltett fert6z6 betegs6gek megellzdsdnek teghatdkanyabb 6q lego/csdb m6dia a rendszeres 6s alapo szappanos k6zmosas, kuloncsen etkez6sek es ddh6nyzas el6tt, 6lelmiszerrel val6 foglalatossdgot megel6z6en" Milyen a helyes k6zmosis szabilya? Meleg vizzel ( kb. 40 C) lehetsleg folydkony szappannal gondosan mogsuk 0gy, hogy kozben dorzsoljuk a tenyeret, az ujjakat, ujjak koz6t, kormdket, kdzh6tat, majd eizt kovet6en a foly6 viz alatt alaposan 6blitsuk.. Nem helyes ha a markunkba juttatott foly6kony $zappanos kezunket rbfrton a vizsug6r ald tesszuk 6s szinte Stfolyatjuk a vizet hiszen igy a szappan rogt0n a lefoly6ba kerul^.i... A liithatatlan,,szennyezdd6sek" feloldisrira, k6zr6l valo eltdvolitdsdra seilksdg van a szappanra 6s egy kis id6re is..^.ami kb.2o.sec. Kdzdssdgi helyek mosd6iban sz6ritiishoz csak papirt0ddt haszndrljunk j, textiltor6lkoz6t semmik6ppen. Ha a csaptelep hagyomdinyos nyitogombos, ajdnlott azt & papfrtorldvel megfogva elziirni

10 Riasztd sebessdggel kdpesek szaporodni a bakt6riurnok: egyetlen kdrokozdbol a szdmdra kedvezo korulmdnyek kozoti tizenk*t ora alatt nyolc 6s fdlrmillid lesz. A baktdriumoknak "tetsz6" kbrulmdnyeket kelltehdt megszuntetni, amelynek leghatdkonyabb 6s legolcsdbb rnddj a szappannal val6 kdzmos*s." 1. f6?rs f. fdxxs 4. rsxis $. f*cis, *. fri,*l* A helyes kezmosas fazisai r A tapasztalat azt mutatja, hosy amikor iskolfba kerulnek a gyerekek, akkor az ovoddban megtanuit higi6nes szabiilyokat elfelejtik.. ^ Fontos figyelnunk arra, hogy milyen esetekhen elmaradhatatflan a k6zmosds. amely htisz misodpercig tart - ennyi idfi szuks6ges ugyanis a k6z megtisztitdsdhoz. Vegy6k szamba, hoey hdnyszor fogunk meg naponta olyan tdrgyat, arnelyet elotte sok*n meg6rintettek, p6ldrlul pdnzt, kilincset, kapaszkod6t a tomegkozleked6si eszkozon. Ennek ismeretdben konnyen belfthats, hogy kcizrissrigi helyrdl, utcir6l hazatdrve, 6tkez6s el6tt 6s vdc6hasznalat r"rtdn feltdtlendl szappannal ke[$ kezet mosni. Az influenza-virus teried6s6t is mdrs6kelheii az alapos kdzmosfs

HUNGARIAN Immunisation for babies just after their first birthday. Védőoltások. Csecsemőknek közvetlenül első születésnapjuk után

HUNGARIAN Immunisation for babies just after their first birthday. Védőoltások. Csecsemőknek közvetlenül első születésnapjuk után HUNGARIAN Immunisation for babies just after their first birthday Védőoltások Csecsemőknek közvetlenül első születésnapjuk után Bevezető Ez a tájékoztató a gyermekének közvetlenül az első születésnapja

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2 Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2011. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL Epinfo 3 ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2011. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Menjugate 10 mikrogramm por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz C-csoportú meningococcus konjugált vakcina Mielőtt beadják Önnek ezt a gyógyszert, olvassa

Részletesebben

Dr. Siska Ilona Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont MEGYÜNK A 2016-OS NYÁRI OLIMPIÁRA!

Dr. Siska Ilona Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont MEGYÜNK A 2016-OS NYÁRI OLIMPIÁRA! Dr. Siska Ilona Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont MEGYÜNK A 2016-OS NYÁRI OLIMPIÁRA! MITŐL FÜGG AZ EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT? Külső tényezők (általános felkészülés)

Részletesebben

20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2013. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2013. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2013. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2013.

Részletesebben

10. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2003. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2003. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2003. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2003. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

Betegtájékoztató LAMICTAL 25 MG TABLETTA

Betegtájékoztató LAMICTAL 25 MG TABLETTA LAMICTAL 25 MG TABLETTA Lamictal 25 mg tabletta Lamictal 50 mg tabletta Lamictal 100 mg tabletta Lamictal 5 mg diszpergálódó/rágótabletta Lamictal 200 mg diszpergálódó/rágótabletta lamotrigin HATÓANYAG:

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Dalacin C 150 mg kapszula BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról. 2016. EüK. 4. szám közlemény 3 (hatályos: 2016.02.

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról. 2016. EüK. 4. szám közlemény 3 (hatályos: 2016.02. I. BEVEZETÉS Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról 2016. EüK. 4. szám közlemény 3 (hatályos: 2016.02.15 - ) A Védőoltási Módszertani Levél a fertőző betegségek

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Lamictal 25 mg tabletta Lamictal 50 mg tabletta Lamictal 100 mg tabletta Lamictal 2 mg rágótabletta/diszpergálódó tabletta Lamictal 5 mg rágótabletta/diszpergálódó

Részletesebben

Kérdések és válaszok az influenzáról

Kérdések és válaszok az influenzáról Kérdések és válaszok az influenzáról Forrás: Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapja http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/pages/qa_seasonal_influenza.aspx

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

A Mencevax ACWY megfelel a WHO biológiai készítményekre és a meningococcus meningitis vakcinákra vonatkozó előírásainak.

A Mencevax ACWY megfelel a WHO biológiai készítményekre és a meningococcus meningitis vakcinákra vonatkozó előírásainak. 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE MENCEVAX ACWY135 Y egy adagos vakcina 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Összetétel dózisonként: Neisseria meningitidis poliszacharid A típusú, tisztított 50,0 μg

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Betegtájékoztató HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN

Betegtájékoztató HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN Humatrope 18 NE (6 mg) injekció patronban Humatrope 36 NE (12 mg) injekció patronban Humatrope 72 NE (24 mg) injekció patronban szomatropin HATÓANYAG: szomatropin.

Részletesebben

Priorix por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben Kanyaró, mumpsz és rubeola vakcina (élő)

Priorix por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben Kanyaró, mumpsz és rubeola vakcina (élő) 1. A GYÓGYSZER NEVE Priorix por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben Kanyaró, mumpsz és rubeola vakcina (élő) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Feloldást követően 1 adag (0,5 ml)

Részletesebben

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA)

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) Verzió 2016 1. MI A GYERMEKKORI SPONDILARTRITISZ/ENTEZITISSZEL ÖSSZEFÜGGŐ ARTRITISZ

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

alumínium-hidroxidhoz adszorbeálva 0,3-0,4 mg Al 3+

alumínium-hidroxidhoz adszorbeálva 0,3-0,4 mg Al 3+ 1. A GYÓGYSZER NEVE Menjugate 10 mikrogramm por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz C-csoportú meningococcus konjugált vakcina 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy adag (0,5 ml,előkészített) vakcina

Részletesebben

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre)

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) Az élelmiszer fogyasztására visszavezethetı megbetegedések száma Magyarországon a becslések szerint

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

22. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2015. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

22. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2015. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 22. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2015. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2015.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Bexsero szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben B csoportú Meningococcus vakcina (adszorbeált rdns komponensek) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI

Részletesebben

Prechl József MTA ELTE Immunológiai Kutatócsoport. 2014 április 29.

Prechl József MTA ELTE Immunológiai Kutatócsoport. 2014 április 29. Hogyan védenek a védőoltások? Prechl József MTA ELTE Immunológiai Kutatócsoport 2014 április 29. Az immunológia i napja kölcsönös haszon pusztítás Az idegrendszer és az immunrendszer Helyhez kötött, ö

Részletesebben

védőoltások Csecsemőkori egy éves korig Hungarian translation of Immunisation for babies up to a year old

védőoltások Csecsemőkori egy éves korig Hungarian translation of Immunisation for babies up to a year old Hungarian translation of Immunisation for babies up to a year old Csecsemőkori védőoltások egy éves korig Tartalmazza az új meningitisz B oltásról szóló tájékoztatást gondoskodjon róla, hogy legyen otthon

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója. a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója. a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról Guinea Egészségügyi Minisztériuma április 4-ig összesen 143, a klinikai tünetek alapján Ebola-vírus okozta megbetegedést

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Standacillin 200 mg/ml por oldatos injekcióhoz. ampicillin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Standacillin 200 mg/ml por oldatos injekcióhoz. ampicillin 39 261/55/07 BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Standacillin 200 mg/ml por oldatos injekcióhoz ampicillin Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Retrovir 250 mg kemény kapszula. zidovudin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Retrovir 250 mg kemény kapszula. zidovudin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Retrovir 250 mg kemény kapszula zidovudin Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Aktil Duo 400 mg/57mg/5 ml por belsoleges szuszpenzióhoz. amoxicillin/klavulánsav

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Aktil Duo 400 mg/57mg/5 ml por belsoleges szuszpenzióhoz. amoxicillin/klavulánsav Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Aktil Duo 400 mg/57mg/5 ml por belsoleges szuszpenzióhoz amoxicillin/klavulánsav

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cinie 50 mg tabletta. szumatriptán

BETEGTÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cinie 50 mg tabletta. szumatriptán BETEGTÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Cinie 50 mg tabletta szumatriptán Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Dolforin 25 mikrogramm/óra transzdermális tapasz Dolforin 50 mikrogramm/óra transzdermális tapasz Dolforin 75 mikrogramm/óra transzdermális tapasz Dolforin

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Augmentin 500 mg/125 mg filmtabletta. amoxicillin/klavulánsav

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Augmentin 500 mg/125 mg filmtabletta. amoxicillin/klavulánsav BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Augmentin 500 mg/125 mg filmtabletta amoxicillin/klavulánsav Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi gyermek háziorvosi tevékenységről

Beszámoló a 2014. évi gyermek háziorvosi tevékenységről Beszámoló a 2014. évi gyermek háziorvosi tevékenységről I. sz. gyermekorvosi körzet A gyermekgyógyászat nemcsak egyszerűen a nagyon fiatalok és a nagyon kicsik orvoslása. A gyermek ellátása speciális ismereteket,

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Emulgeáló cetil-sztearil-alkohol ("A" típusú), folyékony paraffin, fehér vazelin, szorbinsav, tisztított víz.

SEGÉDANYAG: Emulgeáló cetil-sztearil-alkohol (A típusú), folyékony paraffin, fehér vazelin, szorbinsav, tisztított víz. INFECTOSCAB 5% KRÉM INFECTOSCAB 5 % krém permetrin HATÓANYAG: Permetrin. 1 g krém 50 mg permetrin hatóanyagot tartalmaz. SEGÉDANYAG: Emulgeáló cetil-sztearil-alkohol ("A" típusú), folyékony paraffin, fehér

Részletesebben

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Vakcinák 2011. / 9 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Bevezetés Fertőzéses megbetegedések elleni küzdelem Himlő, diphteria, tetanus, poliomyelitis, kanyaró, szamárköhögés, mumpsz, rubeola A

Részletesebben

L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó

L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó Tisztelt Lakosok! A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre, az új kihívásokra, veszélyekre

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Augmentin DUO 875 mg/125 mg filmtabletta. amoxicillin/klavulánsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Augmentin DUO 875 mg/125 mg filmtabletta. amoxicillin/klavulánsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Augmentin DUO 875 mg/125 mg filmtabletta amoxicillin/klavulánsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: El terjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, az újszülöttek életkezdési támogatásáról

Részletesebben

Ritka Gyermekkori Elsődleges Szisztémás Vaszkulitisz

Ritka Gyermekkori Elsődleges Szisztémás Vaszkulitisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Ritka Gyermekkori Elsődleges Szisztémás Vaszkulitisz Verzió 2016 1. MI A VASZKULITISZ 1.1 Mi ez? A vaszkulitisz a vérerek falának gyulladásos betegsége. A

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Rabipur por és oldószer oldatos injekcióhoz Inaktivált veszettség elleni vakcina

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Rabipur por és oldószer oldatos injekcióhoz Inaktivált veszettség elleni vakcina Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Rabipur por és oldószer oldatos injekcióhoz Inaktivált veszettség elleni vakcina Mielőtt beadnák Önnek vagy gyermekének a Rabipur-t, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Augmentin 250 mg/125 mg filmtabletta. amoxicillin/klavulánsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Augmentin 250 mg/125 mg filmtabletta. amoxicillin/klavulánsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Augmentin 250 mg/125 mg filmtabletta amoxicillin/klavulánsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Fortum 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz Fortum 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz ceftazidim Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert,

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A cukorbetegség A cukorbetegség - diabetes mellitus A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben a szervezet nem tudja a táplálékból nyert szõlõcukrot

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium, magnézium-sztearát.

SEGÉDANYAG: Laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium, magnézium-sztearát. CINIE 100 MG TABLETTA Cinie 100 mg tabletta szumatriptán HATÓANYAG: 100 mg szumatriptán tablettánként (szumatriptán szukcinát formájában). SEGÉDANYAG: Laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium,

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 1. MI A BEHCET-KÓR 1.1 Mi ez? A Behçet-szindróma vagy Behçet-kór (BD) egy szisztémás vaszkulitisz (az egész testre kiterjedő érgyulladás),

Részletesebben

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás. (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás. (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.) Ügykd: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606 Npirt ntriumhiny s kliumtúladagols (Megbzs nlküli ügyvitel keretben közrdekű krelhrts, lsd Ptk.) NOBEL-DJAS MELLKVESEKREG KUTATK LETTANI KSRLETEI IS

Részletesebben

A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLYA A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE Készült: 2015. június 01. készítette: Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos 1 A VAS MEGYEI LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA I. DEMOGRÁFIA Népesség

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Cifloxin 250 mg filmtabletta Cifloxin 500 mg filmtabletta ciprofloxacin

Részletesebben

Ismerni életmentô, oltani ajánlott!

Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Széleskörû védelem a meningococcus betegség ellen Már 2 hónapos kortól Minden korosztálynak. A meningococcus baktérium leggyakoribb, betegséget okozó típusai ellen.

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Betegtájékoztató SUPRASTIN INJEKCIÓ. Suprastin injekció klórpiramin. HATÓANYAG: 20 mg klórpiramin-hidroklorid (1 ml) ampullánként.

Betegtájékoztató SUPRASTIN INJEKCIÓ. Suprastin injekció klórpiramin. HATÓANYAG: 20 mg klórpiramin-hidroklorid (1 ml) ampullánként. SUPRASTIN INJEKCIÓ Suprastin injekció klórpiramin HATÓANYAG: 20 mg klórpiramin-hidroklorid (1 ml) ampullánként. SEGÉDANYAG: Injekcióhoz való desztillált víz. JAVALLAT: A Suprastin injekció (hatóanyaga

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András Vírusok Szerk.: Vizkievicz András A vírusok az élő- és az élettelen világ határán állnak. Önmagukban semmilyen életjelenséget nem mutatnak, nincs anyagcseréjük, önálló szaporodásra képtelenek. Paraziták.

Részletesebben

Összetétel: Hatóanyag: Flebogamma 5% 0,5 g oldatos infúzió 0,5 g intravénás alkalmazásra szánt humán normál immunglobulin

Összetétel: Hatóanyag: Flebogamma 5% 0,5 g oldatos infúzió 0,5 g intravénás alkalmazásra szánt humán normál immunglobulin Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 4. sz. melléklete az OGYI-T-10 247/01, az OGYI-T-10 248/01, az OGYI-T-10 249/01, és az OGYI-T-10 250/01 sz. forgalomba

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Blau-szindróma Verzió 2016 1. MI A BLAU-SZINDRÓMA/FIATALKORI SZARKOIDÓZIS 1.1 Mi ez? A Blau-szindróma genetikai betegség. A betegeknél egyszerre lép fel bőrkiütés,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BUDENOFALK KAPSZULA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BUDENOFALK KAPSZULA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Budenofalk 3 mg kemény kapszula budezonid Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszerét, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Suprastin tabletta klórpiramin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Suprastin tabletta klórpiramin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Suprastin tabletta klórpiramin Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok A tankönyben (http://immunologia.elte.hu/oktatas.php): Bajtay Zsuzsa Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2016 A mikrobák és

Részletesebben

A deréki gerincszakasz

A deréki gerincszakasz A deréki gerincszakasz Áttekintés A krónikus hátfájdalom gyakori tünet, különösen a gerinc deréki szakaszán (alsó hát). Feltételezhetően az emberek 75 %-ánál jelentkeznek a tünetek alkalmanként, vagy folyamatosan.

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Boostrix Polio szuszpenziós injekció diftéria, tetanusz, pertusszisz (acelluláris összetevő) és inaktivált poliomielitisz vakcina (adszorbeált, csökkentett

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Martina Staňková Martina.Stankova@bochemie.cz

BIZTONSÁGI ADATLAP. Martina Staňková Martina.Stankova@bochemie.cz BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2012. július 23. Felülvizsgálva: -- 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve:

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? A diagnózis főként klinikai tünetek alapján állítható fel. 1-5 év is eltelhet,

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

MILYEN LEHETŐSÉGEK VANNAK A MŰTÉTI ÉRZÉSTELENÍTÉSRE? 1. MIT JELENT ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A FELÜGYELET MELLETTI NYUGTATÁS?

MILYEN LEHETŐSÉGEK VANNAK A MŰTÉTI ÉRZÉSTELENÍTÉSRE? 1. MIT JELENT ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A FELÜGYELET MELLETTI NYUGTATÁS? KEDVES BETEGÜNK! Az Ön gyógyulása érdekében műtéti beavatkozásra van szükség. A tervezett beavatkozás a megfelelő műtéti érzéstelenítés (anesztézia) nélkül nem végezhető el. Kérem, engedje meg, hogy ezzel

Részletesebben

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei 11.3.1. Az emésztırendszer betegségei Gyomorfekély 11.3.1.01. Mely tünet NEM tipikus jele a gyomorfekélynek? a. étkezés utáni hasfájás, hányinger b. fogyás, fáradtság c. haspuffadás 11.3.1.02. Mely tényezı

Részletesebben

Betegtájékoztató ALGOPYRIN 1 G/2 ML OLDATOS INJEKCIÓ. Algopyrin 1 g/2 ml oldatos injekció metamizol-nátrium

Betegtájékoztató ALGOPYRIN 1 G/2 ML OLDATOS INJEKCIÓ. Algopyrin 1 g/2 ml oldatos injekció metamizol-nátrium ALGOPYRIN 1 G/2 ML OLDATOS INJEKCIÓ Algopyrin 1 g/2 ml oldatos injekció metamizol-nátrium HATÓANYAG: 1 g metamizol-nátrium 2 ml-es ampullánként. SEGÉDANYAG: Injekcióhoz való víz. JAVALLAT: Erõs vagy egyéb

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Povidon K-25, magnézium-sztearát, karboxilmetil-keményítõ-nátrium, talkum, kukoricakeményítõ.

SEGÉDANYAG: Povidon K-25, magnézium-sztearát, karboxilmetil-keményítõ-nátrium, talkum, kukoricakeményítõ. ALGOPYRIN 500 MG TABLETTA Algopyrin 500 mg tabletta metamizol-nátrium HATÓANYAG: 500 mg metamizol-nátrium tablettánként. SEGÉDANYAG: Povidon K-25, magnézium-sztearát, karboxilmetil-keményítõ-nátrium, talkum,

Részletesebben

Amit nem árt tudni a klórról

Amit nem árt tudni a klórról Amit nem árt tudni a klórról Készítette: Pilisi Edit tű.szds. Miről is szeretnék beszélni? Klór jellemzői Fizikai, kémiai tulajdonságai Élettani hatásai Tűz- és robbanásveszély Kezelés, tárolás Egyéni

Részletesebben

Betegtájékoztató ROACCUTAN 10 MG LÁGY KAPSZULA. Roaccutan 10 mg lágy kapszula izotretinoin. HATÓANYAG: 10 mg izotretinoin lágy kapszulánként.

Betegtájékoztató ROACCUTAN 10 MG LÁGY KAPSZULA. Roaccutan 10 mg lágy kapszula izotretinoin. HATÓANYAG: 10 mg izotretinoin lágy kapszulánként. ROACCUTAN 10 MG LÁGY KAPSZULA Roaccutan 10 mg lágy kapszula izotretinoin HATÓANYAG: 10 mg izotretinoin lágy kapszulánként. SEGÉDANYAG: Hidrogénezett szójababolaj, sárga viasz, részlegesen hidrogénezett

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Loxelza 2,5 mg filmtabletta. Letrozol

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Loxelza 2,5 mg filmtabletta. Letrozol BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Loxelza 2,5 mg filmtabletta Letrozol Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót! - Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

ORVOSI RÖNTGEN- ÉS IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ PÁCIENS SUGÁRTERHELÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON. Dr. Giczi Ferenc

ORVOSI RÖNTGEN- ÉS IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ PÁCIENS SUGÁRTERHELÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON. Dr. Giczi Ferenc ORVOSI RÖNTGEN- ÉS IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ PÁCIENS SUGÁRTERHELÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1. OKK Országos Sugárbiológiai

Részletesebben

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Idiopátiás Artritisz Verzió 2016 2. A JIA KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI 2.1 Léteznek-e a betegségnek különböző típusai? A JIA-nak számos formája létezik. Különbséget

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK AZ OLTANDÓK SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK AZ OLTANDÓK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK AZ OLTANDÓK SZÁMÁRA Tetanol pur szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben adszorbeált tetanusz toxoid vakcina, tartósítószer nélkül Mielőtt beadnák Önnek ezt a vakcinát,

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, hipromellóz, mikrokristályos cellulóz, mannit.

SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, hipromellóz, mikrokristályos cellulóz, mannit. ASTONIN 0,1 MG TABLETTA Astonin 0,1 mg tabletta fludrokortizon HATÓANYAG: 0,10 mg fludrokortizon.tablettánként. SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium,

Részletesebben

11. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2004. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

11. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2004. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 11. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2004. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2004. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com 10.3.1. Gázok ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 10.3.1.1. Melyik tudományterület foglalkozik a mérgezésekkel? a. kardiológia b. urológia c. toxikológia d. pulmonológia 10.3.1.2. Melyik a gázmérgezések

Részletesebben

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Infanrix IPV szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben Kombinált diftéria, tetanusz, acelluláris pertusszisz, inaktivált poliomielitisz adszorbeált

Részletesebben

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek.

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalomról mindnyájuknak van valamilyen szintű tapasztalati tudása,

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

Csirke betegségek és problémák

Csirke betegségek és problémák Csirke betegségek és problémák A baromfi leggyakoribb betegségei A házityúk legtöbb betegségét tartási és takarmányozási hibák idézik elő. Természetesen vannak öröklött hajlamok bizonyos betegségekre és

Részletesebben

Betegtájékoztató NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 NE) OLDATOS INJEKCIÓ. NutropinAq 10 mg/2 ml oldatos injekció patronban.

Betegtájékoztató NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 NE) OLDATOS INJEKCIÓ. NutropinAq 10 mg/2 ml oldatos injekció patronban. NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 NE) OLDATOS INJEKCIÓ NutropinAq 10 mg/2 ml oldatos injekció patronban. Rekombináns DNS technológiával (Escherichia coli) elõállított szomatropin (INN). A NutropinAq hatóanyaga

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

H1N1, más néven sertés influenza

H1N1, más néven sertés influenza H1N1, más néven sertés influenza Mi is a H1N1? A H1N1 egy új influenza vírus, amely az emberiséget veszélyezteti. 2009 áprilisában azonosítottak először H1N1 vírust emberben az amerikai kontinensen. Azóta

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben