KEZHIGIENE. Lakossigi t6j6koztat6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZHIGIENE. Lakossigi t6j6koztat6"

Átírás

1 KEZHGENE Lakossigi t6j6koztat6 A mindennapi tevdkenysdg sor6n az emberi test rillan,ld6an szennyeztidik. A szennyezodds mdrtdke, cisszetdtele a test ktilonbrjzri rdszein eltdrci. A ki.ilso kornyezettel kcizvetlentil drintkezdsben keriilo borfel]szinekozi.il a k6z b6re tekinthet6 a legszennyezettebbneko esetenk6nt a legfertlzqbbnek. j Ezert a min6l gyakoribb szappanos k6zmosiis, a fert6z&sritvitel megelozdsdnek egyik leghatiisosabb, legegyszenibb m6dja, tekintettel t,arra, hogy a fertozo betegsdgek 80 szdzaleka kcizvetlen drintkezes fitj n terjed.j N6h5ny 6ra leforg6sa alatt bakt6rium is megtelepedhet a tenyeriirfkiin 6s az ujiainkon, szennyezve a feliileteket, amelyekhez hozz66rink.'egyes baft6riumok hrfisz percig, mssok ak6r 6r6kig, hetekig is k6pesek 6letben maradni 6slfert6zni.. u fj6s,iti fert6z6sek (n6tha, influenza, ti.idogyullad-6s)_a fert6v6 [a5men65_es megbeleg]_d6sek, _bi4onyoq t_tp"qu mrijgyulladr[sok. A baktdriumok ds virusok terjeddsdnek]megakadrilyoz sithoz a szappanos kdzmosiis a legjobb, legegyszenibb ds leghatdkon$abb m6dszer. Szomorf adat, hogy a fejl6do orsz6gokban mdg napjainkba fdl milli6 5 dv alattr kissverek hal mes hasmenes is tobb mint hiirom es megbetegeddsben ds tiid6gyulladiisban, pedig alapos k6zmosrissal a hasmen sesmegbeteged6sek szima Stlagosan 45 szhzalfkkal, a l6gtti megbeteged6sek sz6m csiikkenthet6! pedig 23 szizal6kkal Nagyon fontos, hogy mrlr gyerekkorban tudatosuljanak szab lyok,6s rutinnd vriljon a helyes kdzmos6si gyakorlat. alapveto kdzhigidnds Kezet gyakran kell mosni, ki.ilcincisen dtkezds vagy dtelhez el6tt, kdhdgds ds fvil s ti.isszentds ut6n, toalett hasznllat ut6n, hazaerkezes vagy az flskoldba, a munkahelyre val6 megdrkez6s ut6n, szennyezett feli.iletek illetve 6llatok drint6sdt kovetoen.

2 A helyesk6zmosds5 l6p6se: a Nedvesitsiik meg a kezi.inket,haszn6ljunk meleg vizet. o Szappanozzuk be a keziinket! Ehhez megfelel a kdzcinsdses. nem antibakteri6lisszappanis. Dorzsoljtik6t a keziinketlegal6bb20 m6sodpercig.mossuk meg a tenyeret,a kdzfejet, a csukl6t, az ujjak kcizdt ds a kdrcjm alatti reszt is (ehhez kciromkefdt is haszn6lhatunk). a Oblitstit<e a kezinket b6, folyo vizzel. a A kdzmos6stkdvet6en keriiljtik az agyonhaszn6lttdrtilkozoket. Ha nem 6ll el6nyben a papfrtcirltit, rendelkezdsretiszta 6s szdraz tcjriilkoz6, rdszesftstik, vagy a falra szereltkezszsritot. Ha nem jutunk el mosd6ba, nagyon hasznosaka viz ndlktil is alkalmazhato alkoholos kdzfertotlenit<i folyaddkok vagy gdlek is. Ne 6rintsiik vagy diirzsiiljiik a szemiinket,orrunkat, szilnkat, mert a k6rokoz6k szennyezett k6zr 6l b ej u th atn ak a szervezetiin kbe!

3 'tftklk 4.Z.,\r;\'H.\ i{t }.AG 1,'1,}.1 6t::.*;,a$;#*5.' :S '{i" *,**,**nnak Mit jelent az a sz6: meningitis? A meningitis (kiejtve meningitisz) orvosi kifejezds, magyarul agyhdrlyagyulladiist jelent, rnely az agyvel<lt koriilvevo burok gyulladrisa. Leggyakoribb oka vfrus vagy baktdrium okozta fert6z6s. Bakt6 riu m okozta,,ri gyn evezett gen nyes agyhirty agyu llad 6 s o kr6 Baktdriumok, a virusokhoz kdpest ritk6bban okoznak agyhlrtyagyulladiist, a betegs6g azonban nagyon srilyos lehet ds igen gyors beavatkoziist, antibiotikus kezeldst igdnyel. A fnegfelelo antibiotikum adiisa ellendre ahalslozbs magas 6s a gy6gyul6s sem mindig teljes. 1 Magyarorsz6gon leggyakrabban a meningococcusok (ejtsd:meningokokkuszok) B ds C csoportja ds a pneumococcusok okozzirk az agyhfirtyagyulladiist. A Vi15g rn6s teriiletein az,,a csoportf" meningococcus okoz j 6rvSnyokat. Miis baktdriumok is felel5sek lehetnek ez6rt a srilyos betegsdgdrt: A szilldst kdvets n6h6ny hdtben az E. coli ds a B csoporlri'streptococcir,rs a leggyakoribb k6rokoz6, melyek az 0jsziildttkori agyhrirfyagyulladdsdrt felel6sek. Az elmrilt 6vekig a Haemophilus influnzae b baktdrium is gyakran okozdlt srilyos fert6zest csecsemcik 6s kisgyermekek kcizritt. Magyarorszdgon kcitelezcien, trjbblalkalommal oltj6k ellene a csecsem6ket (Hib oltris), ennek kdvetkeztdben a betegs6g eltrin6ben van. Srilyos betegs6g a gennyes agyh6rtyagyulladfs? Ha idoben felismerdsre keriil a betegsdg ds gyorsan megfelel6 kezeldstlkap abeteg,j6 esdlye van a teljes gy6gyuliisra. Azonban minden 10. eset, a szakszeni beavatkozdst ellendre halalos v6gri, vagy tart6s idegrendszeri kiirosod6s marad vissza. Ez lehet halliisk6rosod6s (stiketsdg), rdszleges bdnul6s, epilepszia, a besz6dkrizpont k6rosod6sa, tanuliisi kdpessdg csdkkendsejvagy figyelemzavar. Evekig tart6 orvosi kezeldsre, gy6gytorniira 6s kisegitd foglalkoziisokra lehrit sziiksdg. Elofordul, hogy dletresz6l6 a kdrosodiis. Hogy lehet megfllapftani, hogy agyhr{rtyagyulladfsa van a betegnekn 'i i Az agyhixtyagyulladiisnak kezdetben nem mindig jellegzetesek a tlinetei. Gyakran influenzftra j ellemzo ttinetekkel kezd6dik : l6zza1, leveft s d gge l, fej frij 6s s al. Al.licFll\'[ri$Ali14 A korai'felismer6s a beteg 6let6t mentheti meg, a k6sleked6s tragikirs kiivetkezm6nnyel jrirhat. Azagyhintyagyulladris srilyos betegsdg, mely gyorsan, n6hiiny oraalatl,vagy lassabban,l-2 nap alatt fejlodik ki. Az alibbi tiinetek kiilon-kiildn, vagy egyiittesen jelentkezhetnbk. l ; Jellegzetes tiinetek csecsem6kn6l el :*fryt+ r.**-\ 5s! fse i:t:uuuute :t :5^ i 6 i:t:: {\#*d": t Fq t" ', '\, ' i-r --'-"\: u::::::::::::: : :: ::: ::#

4 Lin Etv6gytalansiig Fejhangrisir6s Rdmtilt tekintel Eszmdletlensdg Nyuglalans69 Borvdrzdsek a tiinetek.alin nem mindig magas.a csecsemo ann6lbizonytalanabban Mindl fiatalabba csecsemri,,,rosszull6t6re"utal ariadt, szenvedritekintet, a hiinyinger,a hiiny6s,az,6tel,szoptat6svisszautasft6sa 6s a sikoltoz6 sir6s. lyenkor az agyhitrtyik gyulladiisamiatt duzzadnakaz agyburkok ds a koponyiin beliil fokoz6dik a nyomds. A fejtetcin, a csontok taliikozdsdnril ldvo kutacs - mely egdszsdges feszestapintatir,esetlegkiboltosul6.a babadletveszdlyes csecsem6kndlpuha - agyhfirtyagyulladiiskor 6llapotbanvan, ha aluszdkonnydvillik,ha nem 6breszthet6,ha nyaka merev,ha fejdt hifiraszegvetartia ds gerinceivben megfesziil.srilyosbitjaa helyzetet,ha keringdsi zavaris dszlelheto,azaza magas5z ellendrehrivcisek,liliskdkek a vdgtagok. Mik a jellegzetestiinetei az agyhfrtyagyulladdsnakfeln6ttekn6l? Hilnyinger Magaslaz Fejf6j6s Tark6merevs69 Fdnykeri.il6s Gyengesdg zi.iletifiijdalom Eszmdletveszt6s Hogy terjed a betegs6g? Az agyh rtyagyullad6st okoz6 baktdriumok gyakran kimutathat6k az ember orriiregdben ds a garatjiban. Emben6l emberrea nydl ktizvetfti a kiihiig6skor, a tiisszent6ssel6s cstikol6dzdssal. (6voda,iskola,kolldgiumok,diszk6,sz6rakoz6helyek) kedvezdfeltdteleia j6rv6nyos ZSrtkozossdgek terjeddsnek.emiatt kisgyermekek ds kamaszok kozott fordul el6 leggyakrabban a betegsdg. A dohsnyosokkockdzatais nagyobb,mivel a dohanyzdsk6rosftja a ny6lkah6rtyirkat,igy a k6rokoz6 konnyebben16p be a szewezelbe.a baktdrium az emberi szervezetenkiviil hamar elpusztul, nem vihetri it etellel,itallal, trlrgyakkalvagy uszodavizdvel. Brirki hordozhatja a baktdriurnot a tork6ban, orrdban an6lkiil, hogy megbetegedne.a tiinetmentes hordoziis nem veszdlyes, s6t segiti a vddettsdg kialakul6srit. Ritk6n azonban el6fordul, hogy a baktdrium iithatol a ny6lkah6fi6n, onnan a vdrkeringdsselaz agyhrirtyakhozjut, 6s ott gyulladrist okoz.a betegsdglappang6siideje2-10 nap.

5 Mi a meningococcus betegs6g? A meningococcus n6v egy bakt6riumfajta betegs6g a meningococcus baktdrium 6ltal gyullad6srit6 sok szerv k6ro s o dtsf*toz v y'tsi t i di s/. A meningococcus vfizes, ami az agyhartyak gennyes jerhat. A Neisseira meningitidis szerotipus okozza a megbeteged6sek legnagyobb hdnyaddt. Hogyan terjed a betegsdg? Emberrol-emberre terjed, cseppfert5z6ssel (pl.: kohog6s, cs6k, kcizos evoeszkciz). Mivel a bakt6rium csak p6r percig 6l a testen kiviil, igy ez betegs6g nem olyan konnye terjed, mint pl. az influenza v agy a ndtha. A fert6zod6s ut6n menn),i id6vel jelentkeznek a tiinetek? A lappangrisid6-6tlagosan nap, de ak6r 2-10 nap is lehet. A bakteri6lis fert6zds okozhat v,rmdrgez st (szepszis), valamint az agy ds gerincvel6 k<jriili hitrtya gennyes gyullad6s6t (agyharty agyulladris). A gy6gyul6s drdekdben fontos a betegseg miel6bbi dragno szliziiilsa, 6 s a me gfelel6 kezel6 s e lkezd6 se Mik a bakteri6lis fert6z6s okozta betegsdg ttinetei? A leggyakoribb ttinetek a magas 16z, levertseg,vegtagffijdalom, kiritds (gombostrifejnyi bev6rz6sek), fejf6j6s, tark6 kcitcittsdg: Csecsemokn6l a koponya csontosod5sa m6g nem fejez6ddtt be, n:ilunk a kutacs domborod6s a jellegzetes tiinet, tark6kotdtts6g ritkdbban alakul ki. Megfelelo orvosi beavatkozfts n6lktil sokk (keringdsi el6gtelens6g), k6ma (eszm6l e tve szt6s) alakulhat ki, mely gyakran hal6lhoz v ezet. Mennyire srilyos a bakteri6lis fertoz6s okozta betegs6g? A betegs6g nagyon srilyos. Antibiotikummal val6kezells n6lkiil a megbetegedett emberek 9- lzvo-a meghal. Valamint a betegsdgbol felgy6gyultak20oh-5nak marad vissza sz6mos maradand6 k6rosod6s, mint peldiiul hallssk6rosod6s, agyk6rosod6s. Virus is okozhat agyh6rtyagyullad6st (meningitisx gen, a sz6:,,meningitis"(agyharlyagyullad6s), az agyat 6s gerincvel6t koriilvevo hfirtya gyulladds6ra utal. E betegs6get okozhatja virus, vagy gomba is. A meningitis megbeteged6sek leggyakoribb oka virusos fertozds, a virus okozta fertoz6sre nincs specifikus kezel6s, de rendszerint nem olyan srilyos, mint bakteriiiis fertoz6s eset6n. Lehet gy,6gyitani a bakt6rium okozta aglzh6rtlzaglzullad6st? A bakteri6lis agyhrlrtyagyulladdst antibiotikummal kezelik. Nagyon fontos az idlben elkezdett antibiotikus kezel6s. Kik hajlamosak a meningococcus betegs6gre?

6 Csecsem6k vagy az olyan helyre utaz6k ahol a meningococcus megbetegeddsek gyakoriak (pl. bizonyos afrikai orszdgok, Szarid-Ar6bia). Hajlamosit6 t6nyezo nehfny immunol6giai betegs6g 6s a l6p mrikoddsi zavara, vagy hisnya. Bizonyos faktorok ntivelik a megbeteged6s kockdzatht: egy elozo virusfert6z6s infekci6, megl6v6 kr6nikus betegs6g, cigaretta fiist (aktivpassziv doh6nyz6s). Egy tanulm6ny kimutatta, hogy a koll6giumokban, dirikszrill6sokon elo fiatalok csoportj6ban nagyobb a megbeteged6si kock6zat, mint m6s t5rsaikn6l. Ha egy gyermekn6l diagnosztiz6lt6k a betegs6get. lehet bdrmit is tenni annak 6rdek6ben. hogy megv6djiik a tobbi gyerqeket. akik kozvetlen kapcsolatba keriilteh a beteggel? Lehet6leg a betegs6g dragnosztizflilsautin, az elso 24 orttban meg kell kezdeni az antibiotikus kezel6st a beteggel kontaktusba keriilt szem6lyekn6l. Ezt aju'iott megtenni a beteggel egy hsztart6sban dlok 6s a vele egy napkozibe, 6vod6ba j6r6 gyermekek szdm6ra. M6s gyermekek 6s feln6ttek eset6n (pl. akik ugyanabba azrskolfibavagy temploma j6rnak) nem 611 fenn a megbeteged6s vesz6lye, hacsak nem voltak nagyon kozeli kontaktusban a beteg szem6llyel (p1. cs6k, kc;z<is poh6r haszn6lata). A teend6kr6l a j 6rv6nyiigyi szakemberek gondoskodnak. (forr as : www. v qc c ine infor mati on. or g) (forditotta: Szdkelyhidi D6ra) K6rd6sek 6s v6laszok a meningococcus elleni v6d6oltrisr6l K6rd6s: 176ves le6ny meningococcus elleni oltrls6t k6rik a sziil6k. Gyermekkorihan purulens meningitise volt, bakteriol6giai eredm6ny nem szerepel a z6r6jelent6sben. Van-e kockinata az olt6snak, ha esetleg a k6rokoz6 N. meningitidis volt? YSlasz: Az olt6s beadhat6. A ndh6ny 6wel ezelottlezajlo betegsdg a harom leggyakoribb meningitis bakt6rium b6rmelyik6t6l lehetett. Meningococcus esetdn r6gebben els5sorban a B csoportri domin6lt. Az eddig haszn6latos olt6anyag a C tipus elleni alakit ki v6delmet(menjugate, Mencevac, Neisvac). 2011,. m6jus 6ta gy6gyszerl ri forgalomban van a n6gykomponensii konjug6lt meningococcus vakcina (Menveo) is, mely ves kor kozottieknek adhat6. Ha megegyezne a betegs6g okortatipussal, a vakcindban l6v6 torzzsel, az csak rijabb antig6n stimulust jelent a szewezet sz6mdra. K6rd6s: 16 h6napos kisdedn6l akut limfoid leuk6mi6t diagnosztiz{ltak. Az agressziv immunoszupressziv kezel6sen tfl van, jelenleg gy6gyszert nem kap. Tekintettel arra, hogy az utols6 olt6saihoz igen kozel esett a betegs6ge, kialakult-e ill. megmaradl - e az MMR 6s pneumococcus olt6s v6d5 hat6sa? Kell-e valamilyen vizsg{lat, meg kell-e ism6telni az oltdst, sziiks6ges-egy6b vdd6olt6s bead6sa? Y6lasz: Elk6pzelhet6, hogy a kialakul6ban l6v6 immunv6laszt gitolta az immunoszupressziv kezel6s. Az MMR olt6s hat6konys6g6t szerol6giai vizsg6lattalehet ellen6rizni, morbilli HAG vagy rubeola HAG titer ellen6rz6s6vel. Ha fog6kony a

7 gyermek,6s legal6bb 6 h6napja immunoszupressziv kezel6st nem kap MMR olt6anyaggal :iojra olthat6. Ha elozoleg nem esett 6t b6r6nyhimlon, drdemes a varicella elen is oltani (2 adagos olt6si rend!) Az MMR 6s a varicella elleni olt6s egyid6ben vagy egyh6napos id6krizzel adand6. A pneumococcus olt6s6t, ak6r 3 h6nappal a kezel6s befejez6se ut6n m6r meg lehet ism6telni. (Malignus hematol6giai betegs6gben szenved6k haj lamo sak inv aziv pneumo coccus fert6 zd sre!). K6rd6s: d6s emberek Hib olt6s6t mi6rt nem javasolj6k? Y6lasz: Az olt6s vdd6hat6s6val kapcsolatosan kevds megfigyelds liitott napviliigot. Els6sorban csecsemok invaziv megbeteged6sdt elozi meg. Az olt6s javasolt immunhi6nyosoknak 6s ldpkiirtottaknak is. Az id6s kor term6szetes "immunol6giai eloreged6se" indokolja a pneumococcus elleni v6delmet. Erre,23 antig6nt artalmazs poliszacharida vakcina 611 rendelkez6sre, melyet 65 6ves kor felett egyetlen alkalommal kell beadni. K6rd6s: 21 6ves f6rfi baleset miatt r6szleges nephrectomi6n 6s splenectomi6n esett 6t. Mikor 6s milyen vddooltiisokat kaphat. Yfiasz: Min6l hamaralrb kell oltani N. meningitidis, H. influenzae,6s S. pneumoniae ellen. Az olt6sokat egyid6ben be lehet adni, kiilonbozs helyre. A konjugflt olt5anyagot kell v6lasztani meningococcus ellen (n6gykomponensri olt6anyag20. m6just6l gy6gyszert5ri forgalomban van), a Hib elleni olt6anyag is konjugdlt. A jelenleg haszn6latos pneumococcus olt6anyag poliszaccharida vakcina, avldohatasa rovidebb, l6phi5nyosoknak 5-106v mrilva egy rijraoltds javasolt. K6rd6s: 2000-ben meningococcus j6rv6ny kapcs6n adott meningococcus elleni oltsst meg kell-e ism6telni? A+C elleni v6dooltrist meg kell-e ism6telni 3 6vente? Yilasz: Az meningitis jdrv6ny sordn fiatal csecsem6kort6l fiatal feln6tt korig adtak olt6st. K6tf6le olt6anyaggal tort6nhetett az immuniz6cis: poliszacharida olt6anyaggal (Mencevax A+C) illetve konjug6lt meningococcus C olt6anyaggal. A poliszacharida vakcina 3-5 6ves v6detts6get biztosit, a konjug6lt olt6anyag Sltal nyrijtott v6detts6g sem hosszabb, de elonye, hogy 2 6ves kor alatti gyermekndl is hat6kony. A jelenlegi jilrvdnyigyi helyzetben rutinszeni rijraolt6s nem indokolt okt6ber 6s 20l aprrlis kozcitt megemelkedett ameningococcus okozta sirlyos fertoz6sek szitma. Az ut6bbi dvekben 6vente 10 koriili a N. meningitidis el6fordul6sa. A legink6bb 6rintett korcsoport a v kozottiek voltak. Ebben a koroszt6lyban a N. meningitidis hordozdsa magasabb, 6letm6djuk (zsrifolt sz6rakoz6helyek, koll6giumi sz6ll6s, cs6ko16dz6s, dohfnyzds) is fokozottkock6zatot jelent szsmukra. A v kor kozottieknek indokolt a meningococcus elleni v6delem. l Az j6-v6nyos teri.iletre utaz6knak (Afrika Sub-sahara i orszfrgat,ndia 6szak i rdsze,d-amerika egyes orsz gai, Szaiidi-Ar6bia) 6s nemzetkozi t6borok r6szvev6inek is hasonl6 az ajfnl6s. Tctbbfele olt6anyag iill rendelkezdsre, sz6mukra a t<ibbkomponensri olt6anyag nyrijt sz6lesebb koni v6detts6set.

8 K6rd6s: Konjugrilt meningococcus olt6anyagotkapott egy 6 6ves gyermek. A sztil6k agg6dnak, hogy igy meningococcus A ellen nincs v6delme. Sziiksdges -e meningococcus ACW -135,Y olt6anyaggal is oltani. Yillasz Nem sziiksdges: A Magyarorszilgon lszlelt meningococcus fert6z6seket els6sorban a C 6s a B csoportri bakt6rium okozza. Jelent6sdge teh6t nincs annak, hogy A asoport ellen is oltva legyen. Kiilfdldi utazis sor6n (1. elozo villaszban felsorolt teriiletek) sztiks6ges lehet az olt6s. K6rd6s: Varicella elleni olt6s ut6n mennyi id6vel adhat6 a meningococcus elleni olt6s? Azhallottam, hogy a varicella elleni olt6s ut6n egy h6napig nem szabad oltani, mert az immunvdlasz nem alakul ki. Y6lasz: A varicella 6s m6s 616 virust 1rlrta\maz6 olt6anyagn6l is 6rv6nyes, hogy nem 616 olt6anyagok (pl. meningococcus) b6rmilyen tdlkdzzel adhat6k, minden esetben j6 immunv6laszt alakul ki. Erdemes azonban figyelembe venni, hogy oltdsi betegs6g (mumpsz, rubeola, kanyar6, varicella) is el6fordulhat a napon. Ebbe "beleoltani" azdrt nem szerencs6s, mert esetleg olt6si sz<jvildm6nynek v6lhetjik az 6ppen 6szlelt olt6si betegs6get. K6rd6s: Egy 6vre Amerik6ba megy tanulni egy 17 6ves di6k. Kell.e meningococcus ellen oltani, 6s ha igen, mivel? Yillasz gen. Az Egyesiilt Alamokban - arizik6csoporton kiviil - koll6giumi di6koknak is javasoljdk az oltlst.jelenleg a n6gykomponensti poliszacharida vakcin6n kiviil, a n6gykomponensti konjug6lt vakcina is rendelkezesre til. K6rd6s: Milyen gyakran kell adni pneumococcus elleni v6d6olt6st rizik6csoportriaknak? Yillasz: Az ism6tl6 oltiis gyakoris6ga azindrksci6t6l fiigg. A gyermekek 2 h6napos kort6l 5 6ves korig kapnak oltrlst konjug6lt pneumococcus vakcinhval A k6s6bbi korban csak,,rizik6" csoportriak oltand6k: l6phi5nyosak, immunhi6nyosak, bels6fiil miit6ten 6tesettek, asthmssak, kr6nikus betegek (anyagcsere-, vese-, tiid6-, szivbetegek), dohdnyosok. Attat6ban egy olt6s elegend6, immunhi6nyosokn6l szakember ddnti el az tjraolths sztiksdgess 96t. 65 6ve felett - az egdszslgeseket is javasolt oltani - egyetlen alkalommal. 5 6vesrkor fellett, poliszacharida vakcina 511 rendelkezlsre. Dr. Jelenik Zsuzsanna infektol6gus fsorvos Orsz6gos Epidemiol6giai K<izpont http ://www.vacsatc.hu/?lang=hun &menu=72&pid=96

9 Naponta hdnyszor 6s mikor kell kezet mosni? Min6lt6bbsz0r es mindig miutdn feltehet6en a kezilnk/ujjaink szen Ne felejts0k! Nemcsak akkor kell kezet mosni amikor az szemmel l6that6an szennyezet, hiszen a k6rok6z6k szdrnunkra lethatatlanok,, Altal6ban a WC haszndlat utdni kr6zmosdst mfur az oviban sulykoltiik be!6nk '6rs az val6ban az egyik legfontosabb, de a mindennapi 6let sorfn szdmtalan alkalommal kerulnek a kezunkre k6rokoz6k {baktdriurn, virus, gomba), hisz olyan tdrgyakat fogunk, amit eldtte sokan 6rrintettek: Munkahelyen, k6zossdgi helyeken, uzletben, tomegkozleked6sieszkozokcn ; kilincsek, villanykapcsol6k, telefonok, f6nymdsol6s faxg6p gombok,, internetes kalvez6ban mtik0d6 klaviatfra liftgombok, bevdsdrl6kosdr, p6nz, buszon ul6sek fogantydi, kapaszkod6k stb. stb' Hazat6rve a helyes, ha elsd utunk a furdoszobdba vezet. Ha ndthiisak vagyunk, papir zsebkendo haszndlat utdn, aet eldobva is tandcsos kezet mosni. l$tratalan a k6z szennyez6d6se s ezzel csaliidtagjaink, munkatiirsain( eg6szs6gdt vesz6lyeztetjuk.) Ha hirtelen tusszent6skor, kohogdskor m;ir nem keri:l el6 a papir zsepii a kezh6ttal fedjuk szainkat 6s a lehet6 legrovidebb *ton mossunkezet. Mirirt fontos a k6zmos6s? Afertozo megbeteged6sek kb.80%-a 0n.,,piszkos k6z (rtjran"terjed" Tobbnyire hdnydssal, hasmen6sselj6r6 vfrusos 6s bakteridrlis fert6z6sek ( pl. Calici virus. Hepatitis A, Vdrhas, $almonella stb.), de a cseppfert6z6ses megbeteged6sek is teriedhetnek igy, ( pl.lnfluenza, mumpsz, rubeola tud69yulladds, agyhilrtyagyulladds,) A korokozok vesz6lyesek 6s lelemdnyesek... Hgyrriszt sokilig 6letk6pesek rnaradnak a kornyezetunkben 6s vdrj6k a kedvez6 alkalmat, hogy az emberiszervezetbe jutva rohamos temp6ba szaporodni kezdjenek 6s igy megbetegitsenek, mdsr6szt az antibiotikumokkal szemben is egyre ellendll6bbakkd v6lnak, egyre kevesebb k6szitm6nyre lesznek 6rz6kenyek, ami elpusztithatnd 6ket. Ezlrt azemlltett fert6z6 betegs6gek megellzdsdnek teghatdkanyabb 6q lego/csdb m6dia a rendszeres 6s alapo szappanos k6zmosas, kuloncsen etkez6sek es ddh6nyzas el6tt, 6lelmiszerrel val6 foglalatossdgot megel6z6en" Milyen a helyes k6zmosis szabilya? Meleg vizzel ( kb. 40 C) lehetsleg folydkony szappannal gondosan mogsuk 0gy, hogy kozben dorzsoljuk a tenyeret, az ujjakat, ujjak koz6t, kormdket, kdzh6tat, majd eizt kovet6en a foly6 viz alatt alaposan 6blitsuk.. Nem helyes ha a markunkba juttatott foly6kony $zappanos kezunket rbfrton a vizsug6r ald tesszuk 6s szinte Stfolyatjuk a vizet hiszen igy a szappan rogt0n a lefoly6ba kerul^.i... A liithatatlan,,szennyezdd6sek" feloldisrira, k6zr6l valo eltdvolitdsdra seilksdg van a szappanra 6s egy kis id6re is..^.ami kb.2o.sec. Kdzdssdgi helyek mosd6iban sz6ritiishoz csak papirt0ddt haszndrljunk j, textiltor6lkoz6t semmik6ppen. Ha a csaptelep hagyomdinyos nyitogombos, ajdnlott azt & papfrtorldvel megfogva elziirni

10 Riasztd sebessdggel kdpesek szaporodni a bakt6riurnok: egyetlen kdrokozdbol a szdmdra kedvezo korulmdnyek kozoti tizenk*t ora alatt nyolc 6s fdlrmillid lesz. A baktdriumoknak "tetsz6" kbrulmdnyeket kelltehdt megszuntetni, amelynek leghatdkonyabb 6s legolcsdbb rnddj a szappannal val6 kdzmos*s." 1. f6?rs f. fdxxs 4. rsxis $. f*cis, *. fri,*l* A helyes kezmosas fazisai r A tapasztalat azt mutatja, hosy amikor iskolfba kerulnek a gyerekek, akkor az ovoddban megtanuit higi6nes szabiilyokat elfelejtik.. ^ Fontos figyelnunk arra, hogy milyen esetekhen elmaradhatatflan a k6zmosds. amely htisz misodpercig tart - ennyi idfi szuks6ges ugyanis a k6z megtisztitdsdhoz. Vegy6k szamba, hoey hdnyszor fogunk meg naponta olyan tdrgyat, arnelyet elotte sok*n meg6rintettek, p6ldrlul pdnzt, kilincset, kapaszkod6t a tomegkozleked6si eszkozon. Ennek ismeretdben konnyen belfthats, hogy kcizrissrigi helyrdl, utcir6l hazatdrve, 6tkez6s el6tt 6s vdc6hasznalat r"rtdn feltdtlendl szappannal ke[$ kezet mosni. Az influenza-virus teried6s6t is mdrs6kelheii az alapos kdzmosfs

IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK)

IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK) IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK) TARTALOM Bevezetés...1 Gennyes agyhártyagyulladás (meningitis purulenta)...2 Savós agyhártyagyulladás (meningitis serosa)...5 Heveny agyvelőgyulladás (enkefalitisz

Részletesebben

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja Dr. Bereczky L6szl6 N6pszava Kiinyv Kft. Dr. Bereczky l,6szl6 Lekto16lta: Dr. Fejsz6s Jdnos Szerkesztette: Dr. Koch Mriria Kiadta a Ndpszava K6nyv Kft. Felel6s kiad6: a

Részletesebben

A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA

A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA Public Disclosure Authorized VILAGBANI(-MAGYARORSZAGI REGIONALIS KEPVISELET NGO TANULMANYOK 2. SZAM A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA The health status of 23138 Romas in Hungary Romasin -Hungarian

Részletesebben

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL VÉDŐ N Ő XX. évfolyam 3. szám melléklete Szerkesztők: Csordás Ágnes Fekete Gáborné Lektorálta: dr. Mészner Zsófia gyermekinfektológus az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL

Részletesebben

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk ,ffi' Prib6kje I azonnal rnegk ezdtek az ellenz6ki politikusok letarto zttrt6,sdt., majd nimetorszdgi btintetoldgerekbe valo deportdlasdt. Hitler megsz /d,ll5 csapataival d,rkezett hazilnkba Eichmann egy

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben

Beszéljünk a védőoltásokról!

Beszéljünk a védőoltásokról! A gyermekkori védőoltások: az ECDC tájékoztatója Az ECDC útmutatója a védőoltásokkal kapcsolatos kommunikációról Adaptáció: A gyermek első oltásai Kanadai Gyermekgyógyászati Társaság (Baby First Shots

Részletesebben

Oltópont. Utazási betegségek

Oltópont. Utazási betegségek Oltópont Utazási betegségek Tágabb értelemben az utazási betegségek elnevezés azokra a betegségekre illetve állapotokra vonatkozik, amelyeket hosszú ideig tartó utazás illetve hazájától távoli tartózkodás

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

SZÜLETÉSEM ELŐTT 1. TRIMESZTER. Életmód és külső hatások

SZÜLETÉSEM ELŐTT 1. TRIMESZTER. Életmód és külső hatások SZÜLETÉSEM ELŐTT 1. TRIMESZTER Életmód és külső hatások SZÜLETÉSEM EL TT 1. TRIMESZTER Életmód és küls hatások Ez a könyvecske els sorban Önnek és párjának, valamint az érdekl d családtagoknak szól. Kedves

Részletesebben

IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL. Szülőkkel való együttműködés

IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL. Szülőkkel való együttműködés TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL Szülőkkel való együttműködés OTH, Budapest 2013. Szerző Dr. Muzsay Géza házi gyermekorvos A TÁMOP

Részletesebben

NeisVac-C szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben C szerocsoportú meningococcus poliszacharid konjugált, adszorbeált vakcina

NeisVac-C szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben C szerocsoportú meningococcus poliszacharid konjugált, adszorbeált vakcina 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE NeisVacC szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben C szerocsoportú meningococcus poliszacharid konjugált, adszorbeált vakcina 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Összetétel

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én)

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kanyarójárvány Európában Mi a kanyaró (morbilli)? Előfordul-e Magyarországon a kanyaró? Milyen az

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés?

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés? Gyógyhír V. évfolyam 1 szám 2010. január magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fényterápia Fülön csípett betegségek Mire jó a géntérképezés? Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I, 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

LÉGÚTI FERTŐZÉSEK. Anatómiai áttekintő. Tartalomjegyzék: Rövidítések:

LÉGÚTI FERTŐZÉSEK. Anatómiai áttekintő. Tartalomjegyzék: Rövidítések: LÉGÚTI FERTŐZÉSEK Rövidítések: Str : streptococcus Sta : staphylococcus H. : haemophylus E. coli : Escherichia coli Tartalomjegyzék: Anatómiai áttekintő...1 Felső légúti fertőzések...3 A nátha...3 Bakteriális

Részletesebben

Macskajaj. Az ünnepek többnyire kiadós italozást is jelentenek, másnappal kell fizetni. ötletek, tippek léteznek. Ha macskajajra ébred az ember...

Macskajaj. Az ünnepek többnyire kiadós italozást is jelentenek, másnappal kell fizetni. ötletek, tippek léteznek. Ha macskajajra ébred az ember... Macskajaj Az ünnepek többnyire kiadós italozást is jelentenek, ám a mértéktelenségért gyakran kínzó másnappal kell fizetni. A másnaposság enyhítésére jobbnál jobb ötletek, tippek léteznek. A másnaposság

Részletesebben

GyermekLÉT. Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek. 2013/1. szám

GyermekLÉT. Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek. 2013/1. szám GyermekLÉT GyermekLÉT Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek A Házi Gyermekorvosok Egyesülete és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság (EDUVITAL NET) közös digitális kiadványa Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09 Plotinus Holding Nyil nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g ld5kiizi vezet6s6gii mol6 201sQl K6sztilt: z0t1lo4l09 Vezet6s6gi jelent6s A Plotinus Holding Nyrt. jelent6s6ben a 2015-tis els6 negyeddv folyamatair6l

Részletesebben

Neked sem mindegy, hogy milyen felnőtt válik majd belőle?

Neked sem mindegy, hogy milyen felnőtt válik majd belőle? Neked sem mindegy, hogy milyen felnőtt válik majd belőle? Sok kérdés, ami biztos a Te fejedben is motoszkál, titokban sokat foglalkozol a gondolattal, segíteni kellene gyermekednek. Annyi információt kaptál

Részletesebben

MENJUGATE vakcina. Kiadhatóság: Betegtájékoztató

MENJUGATE vakcina. Kiadhatóság: Betegtájékoztató MENJUGATE vakcina gyártó: Novartis Vaccines and Diagnostics Hatóanyag: Meningococcus c, tisztított polysaccharid antigen, konjugált Kiszerelés: 1x0,5 ml Törzskönyvi szám: OGYI-T-8905/01 Nagyobb kép Fogyasztói

Részletesebben

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése 1. sz. Módszertani levél háziorvosok, házi-gyermekorvosok, védnk, gyermekegészségügyi szakemberek részére A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése Dr. Herczog Mária Dr. Kovács

Részletesebben

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak Dr. Palágyi Jolanda Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak 4. kiadás Tartalom A szerző előszava / 5 A reflexterápia alapjai / 7 A homeosztázis / 7 Mi a reflexterápia? / 8 A láb és a kéz

Részletesebben

Súlyos krónikus neutropenia

Súlyos krónikus neutropenia Súlyos krónikus neutropenia Kézikönyv betegek és családtagjaik számára Eredeti cím: Understanding Severe Chronic Neutropenia Fordította: Dr. Vitális Eszter A Súlyos Krónikus Neutropenia Nemzetközi Regiszter

Részletesebben