20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP"

Átírás

1 Ft 20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP o KOZELEII NAPILAP XXIII EVE,224 (6IJ9)SZAM I6OtDALARA],5 LEJ -==;o

2 ! Elindult a ftitis a Csiki Szdkely Mrizeumban. Onillo hcikbzpont beszere - Iisdvel oldotca meg a fiitisr a csikszeredai Csiki Szikely Mrizeum. A nigy kazinnal mlihcidci rendszert szerdin dilben inditotca ela kivirelezo cig, igy az inrizminyben mir a hdt nrisodik feldben kellemcs te ki a sajir hokcizpont elonyeir Gyarmati Zsoh, a muzeum igazgar6ia. A beruhizisr a Csilazeredai Polglrnresreri Hivatal is a Kulurilis Miniszririum finanszirozra. (Pil Biborka) parlamenti kipvisel<i, Csinralan Liszl6 pilfalvi-delnei pldb{nos, valaminr helyi tanicsosok. A rendszer kiipirisit a 7-es I litadtlk Csikpilfalva csatornarendszerit. A Pilfalvr ds Delne kdzoni mczoben ralilhar6 pumpinil volt az nyiron sikeriih Delndn is befejezni, igy mosr mil a teljes kozsiget kiszolg{lja.

3 Hargita Megye Tan6cs6nak elniiko a20ll/1257, tanicselniiki rendelerdvel20l l. november 25-dn l2 6r{ra iisszehivja Hargita Megye Tandcsdnak rendes iildsit Hargira Megye Tanicsdnak protokollcermibe. Napircnden:. a okr6ber l9-i rendes iilis ieetzdljjnr./i. ck bemuric{sa ds elfogrdisa;. Jrrrdrozatrervezerek meeuiiar-dsa/eltbiaiasr, mclynck nivjcg'rzdket kifiiggeszrcttdk Hargica Mesli Tardcsin.,kTdbejaracin4l, ds k<iz<iltik a wrvwj-u-cictulhrrgirii.rio honliiou;. kiiirinfllik.

4 vizrrnduu fpun a narcrrant fuamot fejlesztenek, Novrza mellektermek Felfigyeltek Hargita megy6hen is a regener5l6d6 energiiik termel6s6ben rell6 lehet6s6gekre. Nemr6giben avatt6k a gyergy6holl6i vizier6miivet, 6s ttibb iinkorm6nyzat is ielezte, hogy 6rdeklik hasonl6 projehek. A magiinszf6ra sem iilt t6tleniil, 6s november 29-En iladiak az els6 magiinberuhdzds nyom6n meg6piilt vizier6mfvet, amelynek maximiilis teliesitm6nye egy megawatt. A Szentegyh6za felett 6pitett vizier6mfi L6n6rd Andr6s csikszeredai v5llalkoz6 6s a relorm6tus egyhdz befektet6se nyomdn l6tesiilt. lsdn lstvsn Csongor isan.istvan csongor(q)hargitanepe ro f\ zdkelvf;ldrin komolv lehe- \ rorig.k rejjenek a riegijuld \-,f encrgiik el6illitisdra. A tirsdg energiaszii4<sdglete niiveh'6- ben van, ds az ilyen beruh{zisok nyomln leher6sdg van arra, hogy az encrgiadhsdgct kcirnyezetszenynyezds ndlkiil enyhicsiik. A zcild energiiban rejlo leherosdgre egyre rdbben is tobbfeld figyelnek fel - azok, akih Ddl-Tirolban, Svdjcban vagy Sk6ciiban jirtak, mindenk6ppen lithadk, hogy a vizre alapul6 energiafejleszrdsr nagyon komolyan veszik. Az els6 ilyen, alapvet6- en a vizszinr-kiilijnbsigre alapul6 eromdvet Gyergy6holloban adtik it nemr g, a megyei tanics a helyi iinkorm beruhiz tdden, i az els6, teljesen nagdnkdzben is helyi rulajdonban ldv6 vizie rcimiive r. Er6mfi a Hargit6n A Hargitin, Szentegyhiza feletr dpitetc ercimii alapvetoen a szinrkiiliinbsiget haszndlja ki. A magasan livo gyiijt6gitb6l egy nyom6cscivon kereszciil a viz eljuc a sokkal alacsonyabban livci rurbiniig. A vizmennyisigrol fiigg6en kapcsolnak be a turbina vizbefecskendezoi. Az eromii tervez6i (a munkiban a Bukaresri MLiszaki Egyerem szakemberei is riszr verrek) arra is figyelrek, hogy a Vargyas pataka dloviligdt se veszdlyeztesse a litesirmdny jelenldre. A gir melletc van egy hallipcs<!, irt az elmlilt kiizel ciwen dv minimum vizho- I{bb w*ntqrdr m*ahdrcth}tek l6fta A kivirelez sr is Linird Andrls egyik cdge vdgezte. Amint a vil- Ialkoz6 elmondta, nenr taliltak megfelelo erre szakosodott cdget Rominiibin, ezdrt ldtrehozrak egyet. A hrt h6napig tart6 munk{- larok alarc tiibb mint szdz emberr foglalkozrartak, sz kely munkaercit. Mdsziros Csabr, Sindor Viola, Markali Isrvin szem lyiben mig a mirn6kcik is helyiek. Linrird Andris szerint nagyon fontos, hogy munkahelyeker teremcectek, rudisalapot is csricsrechnol6giir hozrak a rtrsdgbe. Ugyanaklor a proftjuk egy rdszdt helyi kezdeminyezdsek cimogarisira szdnjik. Ezclcirr is timogattuk a helyi kezdeminyeziseker, projckreket, ezcntul senr Iesz ez miskint, igirte meg a csikszeredai villalkoz6.

5 zamainak iclaga mindig lefolyik, tehit a parakor semmikdppen sem veszdlyezreti a kisziradis. A terveziskor ds a kiviteleziskor is folyamatosan szem elorr tartottik a kcirnyezer meg6visir, nyugtatotc meg helyszini idrogarisunkkor a nunkil.rrve zerci Csiszir Szabolcs mdrnok. A rigebben a Bechrel auc6pilya dpiro cig alkalrnazisiban livo mdrnok elmondca, hogy a dolgoz6 gipek lirvinya nem vonz6 a szemnek, de fgy helyezrik el a vizer levezeco csiiver, hogy kdzben a parakmedret nem b{ntottik, illerve a kctrnyezec visszaillitisdra komoly hangsrilyt fekretrek. Energia 6s iv6viz,,a beruhizis irtdke 2,5 milli6 euro. amely a tulajdonosok sajic rcikdje" - mondca el kirdesiinkre a rribbsigi tulajdonos, Linird Andr;is. Hozzi.retre: hason16, l rnegfjul6 energiik fejleszrisire alapoz6 e r6miivekec hoznak lirre az orszig rcibb ponrjdn, czck dsszkapacitisa elirheri a szriz megawatror - Hargira megyc sziiksiglece ehhez kipest legtobb harminc negawatt. A jciv6 dv vdgdig megval6siron beruh:izisok Az eronri nem bocs:it ki senrmilye n kiros anyagor, egycrlcn mellekrernrike az iv6viz, ennek egy reszdr Szentegyhiza ivovizrcndszerdbe vezertdk, ;r robbir vissz;rengeclik a patakba. Haszndlluk ki er6foniisainkat, amig a mi6nkek A beruhiz6 cigben kisebbsdgi rulajdonos a refornritus eeyhiz.,,befektetisi leherosiger kcrestiink a nyugdirhpunk rdszdre, hiszen mi nern vluvunk rdsze lz ilhnri nyugdijpiriirirn.rk, s.rjit magunk kezeljiik az alapunkar. Egyelore nagy a tcibblet, sokkal rdbben fizetnek be, mint ahlnyan nyugdi.j.jogosulrak, de ezzel a pdnzzel okosrn kell binni" - mondta el lapunkn;lk Kac6 Bdla, az Erdtlyi Magyar Reformicus Egyhiz pnsp<ikhelyetcese, aki a nyugdijalap kezeldsdvel van negbizva. Igy cal:iikoztak Ldnird Andrissal, aki ippen prrtnereket keresert ehhez iz energerikai befekterdshez.,,mcggyozodclink, hogy a beruhizis nyorrin nenr resszijk ronlue r rij.rr, megvizsg{lruk, mikint nrlikci,dnek mls vidikcken ezek a litesirminyek, ds irgy dbnrotriink, hogy drdemes ilyen licesitmdnyekbe befekcetni" - <isszegezce r piispdkhelyertes. Szerince ki kell hasznilni Szikelyfcild eroforr.isait, nrert h:r nenr cessziik meg ezr ni rnrgunk, akkor biztosan nisok fognak rirelepedni, ezzel viszonr kozossdgiink sokar veszir.

6 E Tiilgyesi kezekikiizpont-b6vitds.,,ezzel a lipessel nem oldjuk meg a probldm{r, de pir embernek, csalidnak konnyebb regnapi meg'ei n. A hean irtik ali azr a rzevodest, mely i.lral elkezdcidher a Gyergy6tolgyesi Neuropszichilriai Rehabilirici6s es Reltperici6s Kiizpont ipiiletdnek bcivitese ds felujitisa. Eeka Zoltin, a Hargira Megye Tanicsa alintizminyekint mllkcidci Hargita Megyei Szocidlis es Gyermehtdelrni Vezdrigazgar6sdg vezetoje es Baldzs-Bdai J6zse[ az lmper Aur6ra Kft. vezeroje lina el kizjegyivcl a szenddesr, igy napokon beliij elliezdodik a hdjazaccsere, retoter-kialakicis, kijs6 rerav kiipitese, illewe reljes k6lsdgverese rdbb ninr 1,7 milli6lej, a kesz:izaldkos a,nrdszr, vahmirrt az elcifinanvirozist a megyei tarics biztositona. A tiz hon:rp alan ureglalcisilrndo murkik rivin r kcizponrban 33-r<i,l 50-re no a szeilemisdrulcek ipolisit biztosir6 inrdznrdny befogad6 kipesige - kbzolce Cristina Bende, a tdlgyesi kiizpont vezecoje. Nem rel,:den, hogy a gyergyoszcntmiklosi Apolo is Gondozo KozponLban kerillr sor a szezcideskijresre; a colgvesi ingadan brivicdse sorin ugyanis oda keriil dr robb, eddig Gy ipolt bereg. Egy misik hamaros.u lehetcisdg n ingadan korveriisiresdre, ltalakidsira is.

7 CSUTAKFATVAN FELSZENTETTEK A,,MINDENKI OTTHONAT- Hogy nevesszen el senki kozultink Remete iinkorm6nyzata, a Szent Ferenc Alapitviiny, helyb6li segit6k 6s Bemete p6rtol6i iiirultak hozz6, hogy Btiite Csaba csutakfalvi gyerekei rii h6zba kdlttizhessenek. A huszoniit r6szorul6 [i hail6ka tiibb egy napkiizin6l: kiizfiird6 6s a gazd6lkodss iskoliija is. B. K. A z loina i6. ha minden >Ai*lTi;::ml:"ll valaki bajban van, bekopoghar, s ahoi nem azr kdrdezik, hogy 6am, honnan jcissz, hanern azr-mondjrik, j6, hogy itt vagy, van ety r{nyir Merr ez Isten n sziilofaludr6l, mondra Btijce Csaba a csutakfalvi napkiizi otrhon hdzszentelisi iinnepsdgin. iskol:iban roltotte a dilurint, egviitr ercek, ranulcak, jirszocrak s imi.dkozcrk. A ranincdzminv korszeriisitise folyrin italakult'a leidn sikeriilr egy ingadant Cs hoizi 29 iras reiietec tasson a porta bejiracdhoz. Nemrig laktijt be rij hrizuj<ar Biijte Csaba csuralfa.lvi gyerekei, akik nemcsak hir k<;zben] dilurdirr, egyik alca, hogy a kazinb;r, igy ck azok a kctmydken lak6k, akilnek orrhon nincs nepsigen uzdirorr.r Pitvoktir' ak a gyerekcsaparr6l, de ik, r#'ir rn:ir kor;ibban megszir4elrik, hisz elesdggel Lirjrik el a g1'erekekec, fdznek is a szomszidl an lak6k.,,ahol csak lehet, elnondom, nagy sziiksigiink lenne egy kily- yermekek- az dlelrnec a nevelo. - Amig egy jorevci meghallgar, kisegic az egyik anyuka. akinek tic gyereke jir ide, hetenre tdbbszcir hoz meles irelr, hol paszulylevesr, hololajas piry6kir..." Gy<irgy Mozes Rcnicinak es napkriziseinck nrg]' rervci vlnnali, l kertec mlr fclszlncarril, ravasszal rrteminyeznek, s ha sikerii{ l csrirt rendlx rcnni, mtg nraiacoc is fognah kriziisen nevelni az cinkormdn,vznc' c6l hosszu civri bdlbe k"potc bino' kon. Az okor Bojte gondolacival nt.tgt,lrrizzi.k:,,hogy ne veszcn ei,enki kdzuliink'l

8 P6ntek-tlasimap,2011. november lvl.dvfolyam,225.5z6m

9 360 millio lejt koltene a kormdny a megyei 6s kozsegi utak 6pites6re ds lavitasara jovoben. Hargita megye 8,2 m llid lejt kapna, ezzel az osszeggel a megydk kozdpmez6nydben taldlhat6 Ko"in Tstvin Megyei6s kdzs6gi utak 6ptt6set t6mogatn6 a kormiiny /f legnagyobb dsszeg - A tiibb mint,6 mi i6 ler I I- ttunyao megyenek jutna, Kov6szna megye viszont Ilfov megye utdn a legkevesebb p6nzt kapnd, mindaissze 3,3 millidt. A kormiiny jitv6 6vi kbltsdgvetes6b6l 360 milli6 lejt kii' kinitene el megyei ds kiizs6gi utak epitdsere, illetve javitiisdra - deriilt ki a p6nziigyminiszt6rium honlapidn megjelent, a kormdny jiiv6 6vre szdld kdltsdgvet6s-tervezet6- b6l. A tervezet szerint a h6rom szdkelyfitldi megye mds-m6s elbirdldsban log r6szesiilni: mig Hargitamegye a neki szdnt 8,2 millio lejiel a megyek kitz6pmez6ny6ben taldlhato, addig Kovdszna megye utolsd el6tti helyen szerepel. Maros megy6nek 9,4 millid lejt irtinyozndnak el6, a megye lakossdgdhoz kepest ez az iisszeg is viszonylag kevesnek tekinthet6. Hunyad megye mellett tizmiuid leit meghalado iisszeget kapna peldaul Arge$ (,16 millid), Temes (13 millio), Bihar (13 milli6) 6s Kolozs (12 milli6) megye. Hangsulyozandd, hogy ezek a szdmok egyel6re csak tervezetek, err6l k6s6bb diint a kormdny.

10 Sz6kely term5kek havi v6sira Szombaton 8-146ra kozott ismet megszervezi a megyei onkormanyzat a Hagyomdnyos SzekelyTeF. m6kek Havi Vbs;lriit a csil$zeredai megyehaza oszlopsora alatt.

11 iit o,,i*it,i iiri,,;]*:e*t it ftrf t*ri I i' Az ELrrdpa Paria rnent ale nille,t6kds I :szl6.neghivijsjia Sirasbourgban acta el6 i N4 arosvrs?irh -^lvr O r!,os,6s Gyogysz,rrdszetl Egyetem (N/OGY[) or-lall6 n'ragyar tagozaiinak rlgyal rlr D ds:,:i nfl la. az egyctcm pi-o icssro Aslrasbolrr,r aladas c4la a nemzet koz yollli]sllyalii.r,i',u! rely a7 o!-vosr -.gy(l tcm veret6sdg6l s Jobb be itisra 16rithetr 52,632 Cs Nmee MOGY U dndlld nraayar A ^ taoozatdndk u er 6l6l.I I"". nsv.""' t'on. sos mrir a helyi iis orszdgos "oli sai ro, Slra6qourgbsn s csijtorlbk d6lpl6llr 06hon8 KrBebb4sek Frakoi6kijz! MunkEcsoporl ja nak keret6ben a nemzetkiizi politiku n ligyeln I is lelhlvtdk a mbrosydsdrh lyi gyetenen zojld dtuzk minddi6m 6s tdr I E6r.Dr DErrrrruld6 r p*l#!"o,1(jtrrsfr!!. A G6l Xula f4ppirti pohti kus tdrsclndksege dl tt nrllkn d6 krsebbsegi nunhacsopo.t {Minonty lnre.eroupj cdlia, lrocy A/ 6shoDos nomzoli kisnbbsd sek, a resion6llis Cs ki8ebbsdgi ntpl\(k, rltelve az aikolndoyos rdrr6t drdekcil.k kafvis,rcril rn gtelenilse ar.!rdt)ai tr,lilr /itisb.u a lozossalek narbjdt us!trmnd Iol$6sitEe, rlvil'igit sor, az 6lict crl!yrkori di6zk irm rlri,ri.ifr, r1i lnti's;,i! k 'irn.!atas.ili tlit)lli,'rl n lnlll ro ial Bzdhlali hssd! s..0ri'ar riilbtk ko,jott linnorsziei cved llj Dr. BrassaiAttila Strasbourgban,,harcol" az 6ndll6 magyar tagozat6rt nemerorszaqr lensyel, lello. szdei orosz, e.dolyi 6s Ielviddk' mssyar, katal6n, ba6zk. korzr kai, del'tiroli, szlov6n, magyar, n6net, ledeyel, svod es lrancia kdpvis cl6k so rakoznak A marosv&erhelyi Ie130ok tsr6si inl6zndny kdlvdri'ijdlt elobb T6kes Ldszld EP-aletn6k ismertctte, akt 6zerint kritikub pillanatban van dz i.tezn6ny, ohal a litrlijf! odto l h.t6sd!!l dldtre s n hozik letrr az ondlld hagyor togozalokal A l8rlamenh alclnijk lelernle scrrc hocy az elt le diszkrin' ndci6 nem eayedi e6et a rondn oklalisbdn, s6t ez is (ifali e9! l)ild!is ilz rlunrotsilrisi lnni 1 kirrl llellijrldtrl rndr {z is, LroU) a kokr,svdr UabcF -lldyai 'I udonranyegyelcd\ lel tanerat llanlz ldterl is (n..ir's l.ilxl I i i,ii,rlr:il r rrfl.'r,l,, rilr!,iizi.ii.nr nr;!!_rr nl Lrrtrknl h.!!,izlfl rt. iiilryellri ljtvo lcrir holrl.l2alilia rugy.i,tu Dec a k6pvjdel6 T6k63 Ldszl6 szerinr oz orvosi egyetem md syar lasozaldnak kdrd66e 6zd.l is ionto6 a mdsl6l mrlli6s erd6- lyi maeyarsdgnak, ne.t a mogyar belegek hagysr orvoshoz Dltr.rlr-rD600n L)r. R.ns6ai AltLL.,.ki dz cgyo!crnr!r.iess/or n'inirslrrri mcllcll D BolJ?r Kuzdcnrd.Yez6 tsizorrs6g clnokseei ti6zls6get i6 betdlli, dz e!yelelr tiirl6nel6l ismc.lotto anrelyb6l kiderirll, ho{y 19i7lur Lizl lagnagjor tryel!,i orvoskapz6s k zdell r\nkbdni Marosv6sdrhelyen, 6 tuxratr tagozslot Ceau$e6cu lcle- ItDul dikisira noztik lilrc Al ldl k(lzdvr I il,nrl\r i 1r jlort il7,l i,, r,,,1,,,r,i3rilnl)lf a rlr ns L!\.lil)!n \rill br!lrili$' si r,nrdsz("vlllris lid vol r\ Drol'ilko/iis.l ^ rz in\illa urdgyrr ;'ir 'l{;1 b i;...!l. tagozst nregalakitasara, d oz 1990 iebrudr i-nlirctusi 3 iker te' len l6rgysldsokat & iil6szt.ejkol kdvet6 marosv&arhelyr pogrom ezt a tdrekvdsl belagyosztotla, 6s a Drsgyar orvosok, illetve orvostsnoncok tdmeges elvdn. Az dndll6 nagyd. l6gozol negslskitasara o 201, IcbrudriCban megsziiletolt la tsyi tiirvdny ad lehet6sdgel, ueyaris il6iria a negyar tdgo /rl lirr h)zrisilt az orfzdg hd rorn kin vezetl liultikolinriilis lels6oktardsi i.la1n,anl itrc. BBlE, MOGYIT es i{arosvd sdrhelti llivosz{ru Lltyetonr, dzonban cdmt syakorlalb^! lel6sdt az cgyclomi szdfuitrrf joeki'ft bo urslia A MoGtlr szi: Dil usdnri kcthr rados I firil L,ilrl)!irr. \ iszf irl nzl lolir.nnr tl,r.rr ncluurliu \,,re L, IlrassaL,\rdleDa!!iirl!,' r 'il dtlalnrlddclnri!illrulrdr'dolt Loer.msahk!ljair k az 0rLlLl(i n rlxdr rt Lki\irikIltlOClYtj rt!, Lo:szrhb nln I biilusitdnir, Lrllrilllil6 nri{nli,, s,rsrk,r ll lr L L 1.rr L rir, in,ll ' fln,i7rld 4 ;/i.r, I i,.rtll \r iio!y.. o'vdr[.]r1irn',1 Lir viss,l so,or az. 6lyi D*,S.vdr.ikLi lotossi!.!l!s?sri!iist i d li risrinrt is" lr irf,ilttzlr,ugy lalszik, hogy a mddn osszimildojds f ollika rxdn6 Dyri rnosl d rel ll' rclyril ' I r: 'i/:ils,,ll ;i,rii i:' lnl,lri i.,,, rrr!: I I Lr rlnrr lr)/i, r :(rir /lrnlri. Lfncrr rrl, r!,.1\l r!r!yr' rl,,i!{l liits r. l: lrr!)urk 'trrusrh n!r,lrr I i r :,:,., rr r,lalllrul rnrlr,,',:rl, i.j,l!: 1,,I kotl(laf, r )L!r. r flrlur 17 4s.tl)r l Li rr(nlrtr zott d/ lll' rlflnrt. l kisrt$srrltr rnf k,,isul!tr u L rii ldrxr ',.11 rir lit r (ilu la ds S(i!.r rlsili r0!rin al Ul'kcpvrsl i' is \Vnruer honl slllyoztr, ogy lnn rja Szlov6- kid nragyarcllenes ldrvinyeihcz lusorlaan vis lkedik,nlegkcll tallljuk az esyensuyl az inldz mdny6pil6sl szovatolo ijn.en delkezes d6 oz hhez larsnld decentrolz6cid kdzoll El6nyds heqkiilbnboztctcst igdnyelnck a k.jzbs6ieek, as intdzm nyi gorarcrdl losaik Crv6nyesltds6rc' jegyeztc m g Wi nkler S6gor Csab8 hozz6s2616&iban nas IlMDSZ-es poljlikusoksl id6zell tllnondta, az oktatdsdrl felel6s minbzlerelniik be lyertes, Mark6 Bdlo kiielenlette, ho!! a tanugyrninisztt.ium ncnr logadla cl o clortllt abbon az cs lben, ha nin{is beme.z onolld mogyar tagozal, de az iigj biftsdgi rilm!dl6 lerelisdt b kildlasba hc1v07tc sdpor ucy.n akkor kiielletlu, az lil\4 DSZ dleltrijkitdl, llorbily I dszlilr)l LiAy Ludja, okdl..z onos crjr Leh kijltsogvet6$6!eli nregvo tri sdval is pr6bilkozik narl o!' nrirl!, hogy o l{o(lylivczet6 ii rr rhlrl,fliris al,ifj. i: I r,l)ils7! rrl S:ijl lsill 1l\l rirlr r. tnil(,7ii kr,1 I t i Lijr! s,i!o l ': ri! r, ILiL rs, s I r7, ils/(i1l, r/l]1n, r,!i!r, ir i riirl ncr rn'el,rlrr li,rl{l (,rl lllr n ritller, Dtlt d tiir!d\t' l(xrsacaz t,didn l)lrlnl lrr'lirrl:

12 Viz[ en u$rnnul m hf;arg$t;finr A Szeniegyh:iza felett cllre yetirtl crinrll ir vi./:,7 fi lililir r:-r'rgri dpu ;v.rl rrj, i,l ga5abb szlrtter ellr' L'fl r I,',.rIrIirr]'iai l. l' ' il clvct{rirl it 5(il(ka a ai:sony.tlliat cilr'' yezkeiiai lrr r lr ir.r1!t l ha g la erdnrii fr'rii Ir,,1 rr 1 r lr,: ilii,1 r/,l A^ -tr ',, L : il,rill il li r,.,r.,,.. \r,,ll.,, i l',1, i,l lr,ljrlr rr it,r,,,j, Lr,:lt L,r rri r-, i.r,l,l l r,ii fl.rrlr,r r, I :l -,,,r,;l)l,irrr lr ' r.r, L" I L r,,ir), I r,l rf,ll'l!i,, ; jr',., irll ::.L,,Lii i.rl,',,lr LL,r J,-url,tLi,r tl)s, i, L,.r t \r rs L.rrn,Lt'Ni!r1,Ll'i.!i rj. Lrlk(lsrilisiiril, in'rtj il i,,r A retencrrilidd Drergrli kr ha!zrdldsdra cpiil6 beruhlzds iolyl6n rneqval6sulo oob0 vek iiss?kapdoitd6a kbriitbe]nl szaz mega atl lesz (Harg,t8 negy6 sztjk6glete kozel har!ls--ul.+. tr.litrglrl,te.mdbzetesen nem Bzdp ldivdny, dnikor 96pek dol goznak az erd6ben, de nari mdusan tigyelembe veunk a kdrnjezelvddelmi Bzenpohlo kat 6lE66orb6n ki/allotlunk minden ensod6lyl, azldn meg a kivitoloz&n6l ti'bb m int szaz munkast alkalmaztunk snnak drd k6bon, hoey nindl rd' n7.,am!"h ossnii,r.ila_r Iij,ijlbe ii!vi2 ].a vatt lest. l. rrr, l,lr i lff,: ii. rrr,r,l I frl LL rr!,rrl r I, L, r, \tl IL,r,.rLlrLrirl )l l,riir,f i,rr\,. 1.,,.l i,,r.t,,,i1,\ rr!!rr1lt, L,,,i r u l,,itrirtl l.rl r i, r'll \rii.j\ rilt nlr. nili!nl i))ri,, fri,lilr,l lr,rt s7i ll"rlrr l I oltri'rodkk!r lzri r hall'ill r,$i)n az ul,ibbr koz.il otvo L L\ l!vatalosan Drirl!nridudi viz hozanarnal dtlaglnennyisegc mindig lciolyik, tehdl a patakot egyallaldn nem veszdlyezleli o kbzd.ad& A tu.binak heg hatl66d.a iabzn6lt vizm nynyiseg a bzemcsdllenitds!tdn, d nyondcsitvon kerc6zriil jut el a lurbindktg A c6ovdn l iutd viznsnnybdct6l iusc66n kap- Golnak be a vlzb6i 6kondez6k, 6s nnek ttiecvdnyebon mnkiidik a turbino,kitunc B'ilyozom, d 036 neh a patak mede.ben van elhelyezve, a Pardkned.et neb bantottuk a kivilelezdsko." moddia sl a munkelotokal vezet6,.6gebb, 1r 1,..,,:i,illr,,i)iir,,,t/ (:ri S,,r) ',irlr ii, L-, i iill ir 1l rndrti,,: LLtr./tx,.,..irJL.., r,,, I.r i L i.rirl,i rl, L,,1. \ 1l L rrrrr\lr,, \ ':tri.,,.llli LiL j rni jrr{', ni lr [.11,., lirld i ra!r is rubai^r^r{lr,,osak az 1s6, nr3l Atadas ra liel'il6 er6rnf esetdbetr a be ruhazas.teke 2,s nnlli6 eurd 6rulLd el l ndrd Andr66, aki nemcsak a neg.endel6 c6gnek, haneb a munkdlatokat elv6ch koruze.nnek i6 a rulaidonogo nincs nok ilyon 'RomAnidban munkdlatokra 6zakmodoll co cek, ez6rt 16t. hoztudk egy ily n vdllalkoz&t Isaz, hogy nem helyben, hanen Magya. omzdgon vad bejegyezve, hogy konnyebben lozz6ll6rhessiink a magya.or6zagi bankok tindn szl.oztudhoz, de szdz Bzdza ldkbanbzdkely lula'don" menl bele a.dszlel tbe d beruh6 r.,,.i,, i,,, 'ri.,i. i f, I \ :,1,r Lt,l llj,.,1 r., ri.,,t,..,il L rrl r,,,1 r rr,1llrl ri,: Ir,s.ti,, ug!rudkl.!r I h0rlrr',,r11 t,r:n, rr{ill,j L rrlisi rr is irl:.1"11 r L,rtsLi(idt4il!rLLj! 4_-B,uSrr"_rFrtj,6"E-Df I Jt'v6 6v vdg6re az energeliksr 16teBitmenyek oebztoljosilmenye el ri a tlz mecowatlol EL ko.ra tervezi ldnrird Andrds, hocy c6s6l i syezteti d b!dapssti 6rtdkt6zsd6n Haezalerv n gval&ul, akkorez le8zszel' s6 sz6kely vdualkozas, amelyik,eznehgsk esy8zeru Y'illdl koztu, hanem kdzibsdgi irgy i3 A id.sdgdek jd. h6 ni nes ludiuk te.melr daldl n ryiaaznksdgbtndket, 6s mind zl maee8 kiir!jezctvddelnri slanddrdo kon" cn)eltekrl,ardrdardms eltrrdul az "Amnt eu,:r 016 aliitdsd, a b.vitelrh brz0rtos hdnyaddt Lin.snrrjl rcjl{i;2r6, a ki'.rv.xrt rxi!riris,it,rllul ki t\iz6 tr0j,t t{il lrno! lds:irn diin',' r,l. i!'j,r.mc!r.sji,, Mr6i'nur a ftnrmrr r vr,{gor '' A liizijsfa!i inl.rk jckrrli tehcz bizo.jiklkol rt0lrrlltrl hat holt a rdo.nrzitu! cgt a/ i,, tuhid0nribzt rilhll r bc nn,,iz.isldn a ry rdijrlopiai l, r4s/rnl Xrtl llalr (, ddrvr t,r :jdokhclvftl.s!zir1.l tir 6Lr!ufl L'.rr lionr olt rr(njuru la or.r!rfl,rrli,it o: \.r:i rl,,:r,ll ki l,.r ln,'r,i!,r,l, r lrsfu,,r r/! jt )il, :, Ljn Lrr,; I LL)llr/rl. L r,lt,,rrr, l,i] l ]] lll,,:i,,l, I,,..',l r,j i li].1 lj'; l r,', :il,l. 'Lli i,l, tl,,rl'liirr L r,,,, il s,lll,rl!]irrz,rr rl rfl r \r'itl! tr.]. (rlrl lj!lil rjl nrr!lr(llfr ri rr r)tl r ll../(lldirtl r l. tr r' r(rq\ llirilris s:.,rn lyrls!r lti jrlkoz{jiorr nj r{rl r\ihmokban ira6onl6 proii,ttclr6l "tonlo6 ludni, hoey akrir dz 6szaki il lamokban, ok'ir Ausztriibon, atdr Sv6jcbD, shol adva vsnnak hasonld ka.iilhdnyek eb l het6sdeek ndeyon sok ilyen vizier6mivet l6te6itettek Ez hinim6li8an belolyasoljd a kijf nyezelet, hbzenvatahol egyalig ldttut4 kisrndrehl gal.endezi a vlz beeynjrdsdt 66 elvdl66ztd 3dt, bogy na.adjon a halakdok elegend6vlz, 6 utdnapedigezt B tiszl6 vizet szint6h vi6szaenge di a nrederbe 6 mehel lovdbb az dlet" - osszegezle tapaszib latair 6 piicpi'khelyeltes

13 Napenergia- parkot epitenek a Kaszonokban A fa helyi feldolgozasara palyaztak :ll Fotovoltaikus paneleket helyeznek el a K5szonokban Jd kezdem6nyez6s, hiszen az fjrahasznosithat6 energia mindig nagy fontosseggal bir egy telepiilds dleteben - fogalmazott lapunknak Andrds Zoltdn k6szoni polgiirmester azzal kapcsolatban, hogy magiinberuhdziislt6nt napenergia-park letesi.ilne a kiizsdg teriileten. A kdzsdgvezet6 elmondta, egy kriszonaltizi sz6khelyt cdg terve szerint egy 6riink6lti 35 megawatt teljesitm6nyre k6pes napenergia-park l6tesi.ilne. Az erre kiszemelt te ilet a kdzseg nyugati rdsz6n taldlhat6, az illet6kes kdzbirtokossdg mrir ald is irta az erre vonatkoz6 berleti szerz6d6st a beruhiizdval. Az elijlj6r6 kihangsulyozta, mrndenk6ppen kiss6 eldugottabb helyen 6pitik ki a parkot, igy nem rontja a tdjk6pet. A l6tesitm6ny kialakitiisakor a kivitelez6nek arra is figyelnie kell, hogy az drintett teriilet egy6b irdnyu hasznositdsrit, peld6- ul a legeltet6st ne akaddlyozza.,,a konkr6t teryekr6l 6s a beruhiiziis ertek6r6l egyel6re m6g korai be6z61ni" - magyardzta az illet6kes, hozzdtdve, a projekt rdvdn a villamosenergiahdlozat b6vitdsere is sor keriil. Mint azt Andriis Zoltan kifejtette, nem atnkormanyzati tulaldonu cegeknek drtekesiteniiik kell az dramot, igy el6re nem lehet tudni, hogy ez valamilyen mddon befolyiisolja-e majd az aramszolgdltatas dijszabdset.,,hogy hosszu t6von mik leszr'ek az ezzel kapcsolatos le het6segek, a tijrv6nykezdst6l fiigg" nyomatekositott a polgdrmester. Vdlemenye szerint mdr az is nyeres6g, hogy egy rlyen proiekt kivitelezbje akozsdg dnkormdnyzatiinak iizeti adojdt. A napenergia-parkkal kapcsolatos konkr6t elkepzelesekre a kes6bbiekben m6g visz- 6zatdriink R6dai Botond A napokban irtdk ald a Robinwood PIus projekt ELWo0D alprojektjere a finan sziroz6siszerz6d6st tudtuk meghargita Megye Tan6csdnak satt6osztelydt6l. A Robinwood Plus INTERREG IV C projektle keretdben nemzetkiizi pdlydzatokat irtak ki erd6gazddlkoddshoz kapcsol6d6 t6makiiriikben, aminek eredmenyekdnt dt Hargita megyei ijnkorm6nyzat jut tdmogatashoz az elkiivetke26 id6szakban. Ezek egyike Maddialva dnkormdrnyzata. Az alprojekt temdta a ia helyi ieldolgoz6sa, illetve megmunkdlasa, 6rt6ke kiizel 59 ezer eur6. Mint a kiizlemdnyb6l kideriilt, habdr a finanszirozdsi szerz6- d6st csak most irtdk ald, a projekt lehet6v6 tette, hogy hamarabb nekikezdjenek a megvaldsitdsnak. Igy a helyi iskoliiban mar elkezdt6k a fafarago-oktatdst, az igy k6sziilt munkdkat kidltitjdk maid a kitzs6g jdv6 dvi hagymaf esztiviiljdn. Szep' tember vdg6n a mad6falvi fiatalok a iranciaorszdgr partnerhez, Limousin r6gidba utaztak, ahol hagyomdnyos butork6szit6ket 6s a6ztalosokat ldtogattak meg. Jiiv6 mrijusban olaszorszdgi ldtogatds esed6kes, l iusban erdeitdbort szerveznek, szeptemberben az alproiekt partnereinek kdzijs taliilkozdjdt tartjdk. A Robinwood Plus projekt - amelynek az alprojektie az ELWOOD - romaniai partnere Hargita Megye Tan6csa, 6s reszt vesz m6g Liguria r6gio (OIaszorszdg, projektvezet6), illetve Limousin Regionalis Tan6csa (Franciaorszrig) Kainuu Regiondlis Tandcsaval (Finnorsz6g) es Calabria regi6val (0laszorszrig) egyiitt. n. B. Ataotit Gsft pilfalva csatornarendszer5t Unnep6lyes kdrulm6nyek kdzdtt adtak it tegnap a csikpalfalvi csatornahdl6zatot a Piilfalva 6s Delne kozti mez6ben ial6lhat6 Ateme- 16 allomasndl - tudtuk meg Hargita lvegye Tandcsdnak sajtdirodiijiltdl.a rendszer ki pit6s6t a 7-es korm6nyprogram alaplen finansziroztak, a beruh6zas 0ssz6rtdke lej, 6s 2007-ben fogtak hozz6 az dpitdshez. P6lfalva 6s Csomortdn mdr tavaly 6sszel r6csatlakozott a hal6zaira, amelyet iddn nydron sikerillt Delndn is befelezni, igy most mdr a teljes kozseget kiszolgdlja. (R. B,)

14 Hola hatdr? A cim kiss6 megt6veszt6 lehet, hisz els6re egy teriilet hatera jut eszr]nkbe. M6gis, jelen gondolatokat nem ezen valasztovonal szulte, hanem egy ember. egy szervezet cselekv6seinek, tetteinek meg6rt6se vagy 6rtelmez6se. De terjek a targyra:egy hirportdlon olvastam, hogy Kovdcs Peter, az RIUDSZ l6titkara felsz6lalt az MSZP kongresszusan. De ez dnmag6ban nem ls meglep6, hiszen az MSZP'Rl\4DSZ kapcsolata nem titkos,6s nem is 0l kele, tfi, de ott a116l beszelni, hogy a december 5-i n6pszavaz6s, a hataron tfli magyarok fel6 nyitss, vagy kdnnyitett honosit6s, na erre tollat kellett ragadnom Nem tudom elddnteni, hogy ezen cselekedet az Rl\4DSZ resz6 16l; melyet konkr6tan Kovacs P6ter lepett meg, Don Quijote-fdle sz6lmalomharc-e, vagy megalezkodds valami alamizsna rem6- ny6ben. Meggy6zni az MSZP-t, hogy fogadjon el minket, hataron tuli magyarokat testv6reinek, mikor a p6rt minimum 6 ven keresztiil irtnezett raitunk, semmlbe vett, hazudott r6lunk, melyet hangsilyozottan vallalt is a 2004 novemberi-decemben kamp6- nyrban, hamis 6s ton k6petfestve a hatiiron trili magyarokr6l. Ennek eredmdnyekeppen az anyaorsz,gi magyarok j6 reszenek mdg most is legjobb esetben is csak ismer6sen cseng6 szavak az Erd6ly, Felvid6k, K6rp6talia, stb. Egy ilyen,,testvernek" mes6lni a116l, hogy milyen komoly eredm6ny a kcinnyitett honosit6si tdrv6ny megszavazlsa,mlkor az MSZP eveken keresztul nemcsak hogv tudomist sem vett rolunk. hanein kifejezetten meg is tagadott, elultetve bennem azt a gondolatot, hogy ez a pirt nem is lehet,,testv6a: vagyis, hogy nem is lehet magyar, milyen motivaci6val bir? Hiszen egyrltal6n nem az 6 6rdemrlk, s6t elleneztek eveken keresztiil. Egyeltal6n hallotta ott valaki, mirdl ls besz6lt Kovdcs P6ter? Vagy 6rdekelte? Nos, erre a hat6rra vagyok kiv6ncst, ez az igyekezet az RMDSZ 16. sz6r6l, hogy fenntartsa a kapcsolatot az MSZP-vel. meddig megy el? Meddigtart? Hogy holvan, amikor azt mondom, hogy eddig 6s netovdbb. Az dnbecsulds semmit se sz6mit? Pall Tibor

15 Fmail Azokat az SMS-eket jelentetj0k meg, esetenkdnt rbviditve, amelyek kiizdlhet6 nyelven k6dtak, szemdlyisdgi j0g0kat nem sddenek, a koz Iigyelmire 6rdemesek. Szerkeszt6s6gilnk nem v6llal felel6ss6get az rizenetek tartalm66rt, a krilddk telefonszimait nem jegyezziik Tisztelt szemez6 h0lgy! Utdlag is bocsenatot k6rek a k6s6r va lasz miatt 6s amiatt is, hogy rossz szeml6let alakult ki benned, nem szbnd6kosan akariam a szentmrs6vel osszecelebrdlni a szimpetiiit Viszont ha ezek ellen6re megiscsak volna kedved megismerni, akkor irj a hu cimre En m6g nem, Ielejlettem el a lila salatl A Szemez6 Tisztelt Gosc0m Rl vezet6sege A J6gpalya negyedben november 16 ara van kifriggesztve, hogy jonnek a kdzkolts6g dija utan. Eddig mindig csak nyugdii utan jottek, ami nagyon j6,,volt'l re m6lem most is valami t ved6s volt, mert ha nem, akkor nem tu dom, hogy mib6l fizeiem ki Egyedr.ll 616 kisnyugdijas vagyok, de m6g soha nem volt lemarad6som Kerem, ha lehei, jdjjenek nyugdij utan, mert ezutdn is fizetni szeretn6k 6s nem lemaradni. Kdsrondm a megertosuket Egy nyugdijas neni Trsztelt,,Anonymus Pedag6gus'l Nincs itt semmil6le rosszindulai Pusztdn annyit mer6szelek megjegyezni, hogy 6v eiel6n a fdtanfelugyel6 Lrr egyei rrondott,6s azlan a vcgin eg6szen rrirs sult ki bel6le K rem, immdr ndzze el neki, hogy ennyire brutelsan bele mert gezolni a pedag6gusok dn6rzet6be. Tudja, tisztelt,,anonymus Pedag6gus':ha sziveskedne 6tUlni egy picit alacsonyabb l6ra, az talen sokkal eg6szs6gesebb lehetne mind a pe' dagdgusok, mind a sz[il6k resz6re. Kiir ilyen pdkhendi dumakkal feleslegesen mergezni a pedag6gus-szu16 viszonyt. Ezt egy 6r ]glltisjgllgcqell'es!qenglu_qie 9ldol!! Ti9.!tetlel.. _ Egy masik szril6

16 er l4wul.gyergyoi-iirlap.r0 hirlamgyergy0i-hirlap.r0 I

17 ! t..t -.. EpUl, szepul Ditro kozpontja Sz6piil Gyergy6ditrd kiizpontia: el6bb a mrivel6d6si hdzat, maid a kdzsdg kdzpontidban I6v6 kiizintezmenyeket ujitottdk fel, rendeztdk a tiimbhiizak kdrny6- ket, most a Kossuth Laios parkban zailanak a munkdlatok.,,tiibb mint negyezer ndgyzef meter ;6rdiit rakatunk le. A befektetes 6rt6ke kiizel 600 ezerlei. HargitaMegye Tandcsa 200 ezer lejjel tiimogat, a fennmarad6 dszszeget a kiizs6g kijltsegveteseb6l fedezziik" - kiizitlte lapunkkal Puskds Elemer, Gyergy6ditrd polgdrmestere. A iardasitris i6- kdnt a telepiiles ktizponti reszdt 6rinti, ahol mrir korebban sikeriilt fdld ala helyezni a viz- 6s csatornarendsze. Iddnre kiizel ezer n6gyzetm6ternyi i6rda 6s 720 negyzetmeter jdrdaszegdly lerakdsa vaii tenbenr tdrk6 keriil a parkon dtvezet6 sdtdnyra 6s a Puskds Tivadar Liceum el6. A terk6 nagyon j6 min6segir, ha nem sdzzak, ajt 6v garanci6t v6l- Ial 6rte a gydrtd - kijziilte Puskds Elemer, aki az i5 elmondta, a feluiitott kiizteriiletek rendben tartdsa cdljdbdl egy jdrdapucol6 g6p beszerz6s6t tervezik, illetve a kdzsdg parkiainak, zllddvezeteinek takariteset, a feliigyeleti kiizszolgaltatas mtkatdtetesdt egy helyi egyesiiletre bizndk. Jdv6re folytat6dik a idrddsitds Ditrdban; ami biztos, hogy a Maros utodban tijbb mint egy kilometeren ijitldk lel a cyalogjdrdt, ds ahogy haladnak a viz- 6s osatornalekiitesekkel, mds utciik is ui idrdieliiletet kapnak. A kozpont szdpitdse nem meriil ki a jdrd6sitdsban - a nem- 16g lelujitott K6rdsi Csoma Sdndor Mrivel6ddsi HAz, a kiidildtte kialakitott t6r, a kijzs6ghdza 6s mds kitzrnt6zmdnyeket rendbetdtele mind hozz6jtirulnak a rendezett llj Jelenleg a Kossuth Laios parkon dtvezet6 setany kialakitiisdval dolgozik a kivitelez6 kdzpontkephez. A szdpitd terv reszekdnt a Puskis Tivadar Liceum keritesek6nt szolgal6 dr6thdl6t nemrdg beton alapra helyezett di szes deszkakerit6sre cserdltek, ds a ktizsdgvezet6s tovdbbi tervekkel igyekszik szebb6 vardzsohi a kiirqydket. Ehhez a lak6k hozzdidrulasdt is kerik a polgiilf mester felsz6litotta a ktizpontban tevdkenykedd cegeket 6s lakiirstulaidonosokat, hogy keressenek lehet6seget dpiileteik feluiitdsdra. Iden sikeriilt rendezni a tiimbhdzak elotti tercket is, ide ktizel dtsziiz diszndv6nyt iiltettek TeF vezik egy minifocipalya kialakitdsdt, toviibbd c6l a tiimbhdzak szigetel66e. Az ehhez sziikseges kormanytdmogatas megszerzdse vdgett mdr letrehoztdk a hkestulaidonosi szdvetseget, a tervez6 6v vegeig ekeszih a hoszigeteldsi tervet is. Ide kapcsolodik, hogy a '70-es dvekben infrastrukhira n6lkiil dpitett ttjmbhdzak lakiisait az elmult evekber sike ilt rdkiitni a viz- ds csatornarendszerre, a miidg egydni megoldiisokkal mirkiid6 fttdst pedig kijzponti rendszerrel kivdnldk egysegesiteni. Pethii Melenia

18 Az0kat az S[,,1S-eket jelentetjrik meg, esetenkdnt roviditve, amelyek kdzdlhetd nyelven kddtak, szemdlyrsegijog0kat nem sdrtenek, a kijz figyelmere irdemesek. Szerkesztds69ijnk nem va llal fe le l6ss get az iizenetek tartalmii6rt, a klilddk telefonsz6mait nem jegyezzuk. a gyere- Egy nap Ltzletben Egy d6s nyugdijas no ke csalddjdnak a hdzt nagyon j6 napom volt. is nagyon kedvesek vo tak vel."m A Benedek hljslz etben elmondtam, hogy nagy gondot lelent nekem a csontos his feldarabo isa, miir mdr mentent k az Uzletb6l mrkor a on6 o nekem a bdrddal cm ll A kenyer uzletbe ege es a k szo gilon6 beletette a kenyeret a tdskdmba. Nagyon iol esett a frgyelmesseg Kosz0net nektkl Mostandban egyre gyakrabban hallunk a hdtrdnyos helyzet(ek sorsd16l, az orszaglamogatds politik6jd bol kifolyolag term6szetesen ezek 99,99 szazal'lklban romdk. Megk6rdezn6nk valamilyen nagy okost, hogy definidlla (sz6p magyarul), hogy tulaldonk6ppen ki a hdt16nyos helyzetri Rom6nidban. Az a szerencs6tlen nyugdrlas, aki 40 6v munka ut6n a nyugdlnak nevezett alamizsn5b6l teng6drk egyik nap16l a mdsikra, vagya szocidlis seg6lyb6lvend69loben eb6- del6, Marlbor6t sziv6, dr6ga aut6val fu rikazo romak? Erre szeretn6k v6laszt kapni. Ui. Err6l sokat lehetne vitdzni, de a mostani feldll6s szerint ez teljesen igazsigtalan 6s diszkrjminativ azok r6sz6re, akik tisztess6gesen dolgoznak, 6s akiknek a p6nz6b6l 161 6lnek a jelenlegi szocislisok. Az Uvegkors6 nem ldr sok6 g a forrdshoz. Tisztelettel. Nem tudom hogy ilyen,,szigorri" torv6nyek mellett, 6 nkakonyv a h n yzei, a kal N/ g mindig

19 ORSZAGOS MAGYAR K('ZE I.TTI I{APITAP NoVEMBER , PEI'ITEK-VASARNAP XIII EVFOLYAM.224 SZAM.20OLDAT ARA:1,5 LEl.100 FoRINT Et0t tzet0t0{et(: s9 BANt lllll [llilililllilllllilll lllll]lulill]

20 BAI.OGH TEVENIT balogh venteokron lrn, ittatorvosi Io noqyvdrcdi Ady kozpont esete dllatarvosi bkent i llltsztrd lja, m i ett is miikiidott rosszul oz el6z6 budapesti kormdny idejdn o haldrcn ttt li itagyar kozossegek tdmogotdso. Az MSZP SZDSZ kabinet kivdlosztou moganak egy hozzd lojdhs haturon It li klienst ez esetben az RMDSZ't. ds iqy,,vd qo I t h ozza" fo t i I)t szd zn i I I i 6ka t, hogy a szovetsig ozzol gyakorlatilag mindenfdle ut6lagos szdmonker4s n4l kil gazd dlkod h otot t. M i n d en n e k nt eg is lettoz eredminye:bdr o l1lesitminy nek mdr hossz(t lvekkel ezel6tt elkel lettvolno kiszalnie, mind a mainopig ait iktelenkedik a vdrosistrand mellell o kozpont ftszek4nt elkipzell szdllodo totzoja. Csupdn o konferenci aterem kiszult el, omelyet sojdtosan Arcl mezve Ady szellemsaganek dpoldsdt - oz R1\4DSZ rendezvenyeit6l kezdve es ktvsk es kercsztel'k mellett immdt neoprotestd ns szektdk ajsszej ov et el e! te is b6fue odnok. Azdtt, hogy o litesit miny a beleijll mogyor adofointok el' lenire miirt nem kdszult el, mindmdjg senkt semvontu felel6sstgte o beruhd nisirt felel6s bi hari i lleft kesekel. Mindez lekdpezi ozt, ami nogybon tbr' tdnt: az eloz6 kotmdny letudottnok te kintene a hordron tili mogyarck td' mogotujsdto von otkoz6 alkotm dnyos kdtelezeftsdgdt ozzal, hogy a penzeket 1tutolta kivdlasztoft politt koi patheft nek Ennelbvcibb nemigen ment odoadta a holot o,,ndgeteknek", jobba n mondvoa kozaluk kivdlosztott hely rcrl'nak, okin oztdn soha nem kdrte szdmon, miislett oz adomdny sorso, ahelyett hogy o hakjszat csinjdt binjdt oktotta volno a kijziiss4gnek. Cseftben csok onnyitvdrl el,hogy o Rimogotds sziloszujsdnok edes terhdvel,,meg vett" portnet ne kdljen szdmon m6' lye bb el kb t elezeft seger a h i voto I os doktrina szerintoz els6 Fidesz kot mdny dltal omligy is ttilszetetett hord ton tiliak irunt, ominekoz meg is fe lelt. Holott o moqyot-magyat kopcsolatokbon o hongsilynok nem o pan' zen kellene lennie. Az is fontos - dm mdg fontosabb, hogy o mndenkoi magyor komdny o hotdron tlliokot dlin6 keddsekben 6ket kadezze meg, ds vonjo beo ddnftshozatalba. Ne csupdn boldoq keveseket vdlasszon kl honem minil szilesebb kbrt vonjon be az dsszn e mze t i sttoldg i o k idol gozd sd bo Am i k or ped ig an ya gi td m og o td st nyijt, okkor annak sorsdt o lehet6leg szigo bbon kajeszimon. Az dsszmoqyot gy ifunri elkdtelezeftsdge hi rclessegenek bizonyitdso ds o haldrcn ttli6tinteftek edekei is ezt kivdn dk

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I, 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban

Részletesebben

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk ,ffi' Prib6kje I azonnal rnegk ezdtek az ellenz6ki politikusok letarto zttrt6,sdt., majd nimetorszdgi btintetoldgerekbe valo deportdlasdt. Hitler megsz /d,ll5 csapataival d,rkezett hazilnkba Eichmann egy

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja Dr. Bereczky L6szl6 N6pszava Kiinyv Kft. Dr. Bereczky l,6szl6 Lekto16lta: Dr. Fejsz6s Jdnos Szerkesztette: Dr. Koch Mriria Kiadta a Ndpszava K6nyv Kft. Felel6s kiad6: a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben