A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1

2 Tartalomjegyzék 1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Az iskolában folyó oktató-nevelő munka céljai Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatai Az iskolában folyó oktató-nevelő munka eszközei Az iskolában folyó oktató-nevelő munka eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztő programja A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai A részképesség zavarok fejlesztése Olvasás- és írási nehézségek, zavarok Számolási zavar A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar Tanulási zavar, iskolai készségek fejlődési/kevert zavara, koordinációs zavar A fejlesztés tartalma, elemei, módszerei, eszközei A célok és feladatok megvalósításának ütemezése Visszacsatolás, ellenőrzés A megvalósulás színterei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Egészségnevelési program Alapelve, célja: Területei: Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: Szűrővizsgálatok: pl: gerinc, szemészet, fogászat, stb Egészségnevelési nap, verseny szervezése Az egészségnevelés színterei:

3 a) Minden tanulót egyformán érintő elemek: a) A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek Mindennapi testedzés megvalósítása: Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek: Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: Környezeti nevelés Alapelve: Célja: Területei A környezetei nevelés színterei a) Minden tanulót egyformán érintő elemek b) A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek A környezeti nevelésében résztvevők Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai, kollégiumi) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátjait Kollégium A kollégium nevelési alapelvei, célkitűzései: A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai alapelvei A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve Általános Iskola Tantárgyi rendszer, óraterv Csoportbontások: Integrált tárgyak Mindennapos testnevelés Választható tárgyak Az előírt tananyag és a követelmények

4 21.7 Nem szakrendszerű oktatás bevezetése a Piarista Általános Iskolában az alapfokú oktatásnevelés alapozó szakaszán (5 6. évfolyamon) Ütemezése: Célja: Megvalósítása: Kerettanterv és helyi tanterv: Gimnázium Tantárgyi rendszer, óraterv Csoportbontások: Integrált tárgyak Mindennapos testnevelés Választható tárgyak Az előírt tananyag és a követelmények Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formái Alsó tagozatos szöveges érékelés A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái A magatartás minősítése A szorgalom minősítése A középszintű érettségi vizsga témaköreit A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja A NAT alkalmazása Az egyéni sajátosságok figyelembevételével: Tantárgyi tartalmak módosulásai: A Helyi Tantervbe beépülő elemek Magyar nyelv és irodalom Élő idegen nyelv Matematika Ember és társadalom Ember a természetben, Földünk és környezetünk Művészetek

5 Informatika Testnevelés és sport

6 Nevelési program 1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A piarista iskola pedagógiai alapelve a pietas et litterae, azaz a hit és tudomány egysége. A Kalazanci Szent József által ránk hagyott elveket a Piarista Rend közösségével értelmezzük és ültetjük át a napi gyakorlatba. Alapelvünk a személyesség, a következetesség és a lelkiismereti szabadság. Személyesség nevelésünk legfontosabb tényezője a nevelő személyisége. Elsősorban a nevelőnek kell folytonos megújulásra törekedni. A diákokat is erre hívjuk meg. Pedagógiánk középpontjában a krisztusi emberkép áll, amely szerint minden ember (diák, tanár, szülő) Isten képére teremtetett; politikai, gazdasági, társadalmi értelemben független - egyedül Istennek tartozik elszámolással Következetesség a nevelés és az oktatás, a hit és tudás egységet alkot. A nevelésben és az oktatásban következetességre törekszünk. Lelkiismereti szabadság a hit és tudás ajánlat a diákok és családjaik felé, amit szabadon fogadhatnak be. Iskolánk nyitott iskolaként működik mindazok számára, akik ezt az ajánlatot vonzónak látják, függetlenül attól, hogy a befogadás mely fokán állnak. Ezt az ajánlatot a társadalom evangelizálásának részeként értelmezzük. A nevelés során kiemelten fontosnak tartjuk Magyarország nyelve és kulturális értékei iránti tiszteletet, valamint az ettől különböző kultúrák iránti tiszteletet valamint a természeti környezet iránti tiszteletet. (v.ö. Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989.nov. 20-án kelt Egyezmény 29. cikk) 2 Az iskolában folyó oktató-nevelő munka céljai Fő céljaink a diákok tudásának, képességeinek-készségeinek és hitének fejlesztése adottságai szerint, a diákok értékrendjének fejlesztése annak érdekében, hogy a társadalomban személyes boldogulásukat megtalálják, a közösség szolgálatára legyenek és így életükkel Isten Országát tegyék jelenvalóvá. Tudás - Olyan tudást és műveltséget szeretnénk adni, amivel a diákok megtalálják helyüket a társadalomban, amely versenyképes más iskolák diákjainak tudásával szemben is. Az általunk nyújtott ismereteket használhatóvá kell tudnia tenni a mindennapi életben, valamint gyakorlati társadalmi ismereteket is el kell sajátítani a diákoknak. Képességek-készségek A Nemzeti Alaptantervben foglalt készségek magas szintű elsajátítása és fejlesztése a cél, kiemelten a problémamegoldás, a tudás megszerzésére való képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése (összefüggések,kapcsolatok keresése) valamint az együttműködésre való készség. Hitre nevelés Célunk, hogy a diákjainknak életkoruknak megfelelően fejlődjék a hite. A nem vagy másképp hívő diákjainknál azt szeretnénk elérni, hogy pozitív ajánlatként éljék meg Krisztus hitét, amelyben felismerhessék saját igazi vágyaikat is. 6

7 Értékrend A diákokban a belső önkontroll fejlesztését, a jó és a rossz megkülönböztetésének árnyalt képességét, a személyiség harmonikus fejlesztését (spirituális szellemi fizikai dimenziók), a műveltség és a saját és más kultúrák iránti tiszteletet kívánjuk erősíteni. 3 Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatai Az oktató-nevelő munka feladatai: - A pályaválasztáshoz, továbbtanuláshoz, életvitelhez szükséges, a helyi tantervben szereplő ismeretek és készségek mind hatékonyabb átadása. - A felelős és tudatos társadalmi jelenléthez szükséges készségek és ismeretek átadása (társadalmi felelősség, környezettudatos magatartás). - A diákok személyiségfejlődéséhez, személyes hitének fejlődéséhez segítség nyújtása. - A krisztusi értékrend felkínálása és átadása a diákok számára. - A fizikai, szellemi, lelki egészség fejlődéséhez szükséges segítség megadása az egészséges életmódra való nevelés. - A kulturális értékek iránti megbecsülésre való nevelés, különösen a magyar társadalmi és környezeti kultúra vonatkozásában. - A diákotthonban lakó tanulók esetén az iskola feladata, hogy a családokkal együttműködve a kollégium keretei közt megteremtsük az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges hátteret. 4 Az iskolában folyó oktató-nevelő munka eszközei Az oktató-nevelő munka elsődleges eszköze a pedagógus személyisége, a megtartott óra. Ezért fordít különösen nagy gondot az iskola a pedagógusok fejlesztő támogatására és a módszertani kultúra fejlesztésére. Ezen felül a főbb eszközök az osztálykirándulás és más kirándulás, kulturális és sportprogramok, ünnepélyek, a kapcsolat a szülői házzal, speciális tanórák, mint múzeumlátogatás, projektek, szabadtéri órák, az alsó tagozatban napközi, felső tagozatban tanulószoba, az iskola által vagy támogatásával szervezett szakkörök, tehetséggondozó vagy felzárkóztató foglalkozások, mint a zeneiskola, néptánc oktatás; a gyógypedagógiai ellátás a rászorulók részére és a fejlesztő foglalkoztatás, a korrepetálás. Ezen felül a nemzetközi kapcsolatok, a diákújság, az iskola honlapja mint interaktív felület, a kollégiumi ellátás, az iskolai vagy osztály szintű csere és partnerkapcsolatok más iskolákkal, osztályokkal, a rekollekciók, lelki napok és lelkigyakorlatok, a családlátogatás, a személyes kísérés, lelkivezetés; a liturgikus alkalmak, a pályaorientációs előadások, egyéb programok, téli és nyári túrák. A tanulók értékelése, jutalmazása, fegyelmezése, büntetése. A Diákönkormányzat támogatása, bevonása az iskolát érintő döntésekbe. Részvétel szociális munkában, tréningeken. Az infokommunikációs eszközök bevonása a diákok és szülők tájékoztatásába és a velük való együttműködésekbe. Versenyek, pályázatok kiírása, felkészítés ezekre és külső versenyekre, pályázatokra. Belföldi és nemzetközi, a diákok aktív együttműködését igénylő projektekben való részvétel. A diákotthonban a nevelés eszköze a stúdium, a kollégiumi foglalkozások, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások a gimnáziummal együttműködve, a fejlesztő foglalkoztatás, gyógypedagógiai ellátás, közös lelki programok, a kollégiumi diákönkormányzat támogatása, a sportolási lehetőségek biztosítása, személyes beszélgetések, külső előadások. 7

8 5 Az iskolában folyó oktató-nevelő munka eljárásai Az iskola az oktatási, nevelési feladatait a tanév kereteiben látja el. A tanév feladatait, az alkalmazott oktatási-nevelési eszközöket a Pedagógiai Programnál részletesebben a tanév rendje határozza meg. A tanév rendje iskolai szintű dokumentum, melyhez kapcsolódóan az intézményrészek, az osztályok, kollégiumi csoportok, a munkaközösségek is megfogalmazzák éves oktatási-nevelési feladataikat. Azoknak a feladatoknak, amelyek nem rendelhetők ezen fórumokhoz, az iskola vezetője vagy az általa megbízott felelős határozza meg az eljárásrendjét. Ide tartozhatnak a nem osztály szintű kirándulások, zarándoklatok, kulturális programok stb. Az oktató-nevelő munka folyamatként értelmezhető eljárásait az iskola szabályozhatja, melyeket, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az igazgató hagy jóvá. Ezek például a szakkörök, tehetséggondozás és felzárkóztatás, szabadidős tevékenységek szervezésének rendje, a jutalmazás és büntetés eljárásai, a felügyelet szervezése stb. 6 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás-nevelés eszközei: - a tanítási órák - kollégiumi foglalkozások - a szabadidős programok - a lelki programok - a személyes törődés a diákokkal A személyiségfejlesztésben fontos szerepet tölt be a művészeti nevelés (elsősorban a magyar, ének, tánc és dráma, rajz és médiaoktatás), a tanórákon kívül az e téren felajánlott lehetőségek, amelyeket részben az iskola, részben együttműködés alapján külső szervezet biztosít térítés ellenében vagy ingyenesen. Ezek különösen a zeneiskolai oktatás, amit megfelelő számú jelentkező alapján saját épületünkben tudunk biztosítani az M. Bodon Pál Zeneiskolával való együttműködés alapján, a néptánc oktatás, az énekkar felső tagozaton és a gimnáziumban, a felsős és gimnáziumi diákszínpad, a képzőművészeti szakkörök, a kulturális szabadidős programok, melyek osztály vagy iskolai csoport keretben szerveződnek. A lelki nevelés területén az osztályfőnöknek illetve az osztály keretnek kiemelt jelentősége van. Az osztályfőnök személyese törődéssel figyel diákjaira, törekszik családi és társadalmi hátterének megismerésére és ezeket figyelembe véve segíteni a fejlődésben. Ennek során személyes beszélgetéseket folytat a diákokkal, szüleikkel. A személyes törődés feladata azonban megoszlik a szaktanárok között is. Az osztály keretében működnek többnyire a lelki programok, mint a rekollekciók, évente egy lelkigyakorlat, havonta osztálymisék. A lelkigyakorlatok tematikájában helyet kapnak a személyiségfejlesztést szolgáló tevékenységek összhangban a vallási neveléssel. Lehetőség szerint részt veszünk a diákok kommunikációját, empátiáját, asszertivitását, konfliktuskezelési készségét, toleranciáját, önismeretét fejlesztő programokban, együttműködik az iskola ilyen képzést folytató intézményekkel. 8

9 Speciális feladat a személyiségfejlesztés területén a gimnáziumban a nemi nevelés, amelyben szerepet kapnak a lányiskolák osztályaival való partnerkapcsolatok, elsősorban a kecskeméti Ward Mária Gimnázium osztályaival. A személyiségfejlesztés feladatainál és eszközeinek megválasztásában hangsúlyt helyezünk az alábbi készségek tulajdonságok fejlesztésére: - felelősségvállalás, küldetés - következetesség - az érzelmi intelligencia fejlesztése - tudatos önreflexió és életvitel - frusztráció tolerancia, konfliktuskezelés - belső motiváció erősítése - értékorientáltság - a személyesség, személyes kapcsolatok fontossága, a tisztelet és elfogadás - a társadalmi érzékenység A személyiségfejlesztés legközvetlenebb eszköze itt is a pedagógus személyisége, de fontos szerepet tölt be ebben a közösségi nevelés is, lévén a kortárs csoportok hatása meghatározó a nevelés során. 7 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztés megvalósul osztály, évfolyam, intézményrész és az egész iskola szintjén, valamint ezektől eltérő csoportokban is. Az ennek során felmerülő pedagógiai feladatok és eszközök: - Heti rendszerességgel az osztályfőnöki órák, kollégiumi foglalkozások, amelyek összefogják a közösségfejlesztés színtereit, lehetőséget adnak az e téren adódó feladatok megbeszélésére, a teendők megvitatására. Feladat ezen belül az egymás közti szolidaritás erősítése, a diákok közti kölcsönös tanulmányi segítségnyújtás ösztönzése, a közösségben való feszültségek feldolgozása, a konfliktusok kezelése, megoldása. - A közösségfejlesztést is szolgálják a tanítási órákon alkalmazott kooperatív módszerek és más, az együttműködést előtérbe helyező szakmódszertanok. Ezek a munka világában való hatékony együttműködés készségének kialakítását is szolgálják. - Szintén osztály keretben valósulnak meg az éves osztálykirándulások, melyek szervezésében a diákok életkoruknak megfelelően aktívan vesznek részt. A kirándulás alsó tagozaton egynapos, felső tagozaton és a gimnáziumban legalább két nap a tanévben, lehetőleg egyben. - Az éves lelkigyakorlatok is a közösségépítés eszközei is. A felső tagozatban és a gimnáziumban kétnapos lelkigyakorlatot tartunk. - Fontos területe a közösségi nevelésnek a keresztény közösség. A diákmisék is szolgálják ennek megélését, ez a liturgián kívül az arra való felkészülésben, a közös előkészítésben is megnyilvánul. - Osztálykeretben vagy különböző osztályok diákjaiból álló csoportoknak szervezünk kirándulásokat a tanév hétvégéin, túrákat az évközi és a nyári szünetben, amelyek szintén a közösségi nevelés színterei. - Szintén osztály szinten közösségfejlesztő hatásúak a szűkebb ünnepségek, mint például a karácsony, farsang osztálykeretben való ünneplése. 9

10 - Iskolai szinten, főként a közös szervezés, az aktív részvétel és a közös élmény miatt eszközei a közösségfejlesztésnek az iskolai ünnepségek, műsorok. - Az iskola támogatja egyes ifjúsági egyesületek iskolai jelenlétét, a diákok önszerveződését, mint például az iskolai Diáksport Egyesület, a Diákönkormányzat, a Cserkészet, mint amelyek szintén jelentős szerepet játszanak a közösségre nevelésben. - Az iskola a tágabb közösségek vonatkozásában is nyitott, iskolai szintű programokat is szervez, mint pl. a évfolyam számára az őszi petőfiszállási zarándoklat, keresztény ifjúsági találkozókon való csoportos részvétel, a szülő-tanár diák találkozók osztály vagy évfolyam keretben, valamint a tavasszal tartott Kerti Ünnepély. - A közösségformálás eszköze a sport is, különösen a versenyeken való részvétel, ami az iskolai közösség képviselete is, és a csapatversenyeknél a közös erőfeszítés is az eredmény elérése érdekében. - A nemzeti közösséghez való tartozással kapcsolatos feladat a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása, a hazánkban élő kisebbségek értékeinek befogadása, az együttélés segítése. Mindkét irányban feladat a megismerés, elfogadás, közösségtudat kialakítása. - Az európai közösségtudat erősítését is szolgálják a nemzetközi partnerkapcsolatok, nemzetközi projektekben való részvétel. Az Általános Iskola felső tagozatában a munkácsi, a gimnáziumban a nagykárolyi, rheinbachi és salzburgi kapcsolat szolgálja ezt stabilan. - A közösségi nevelésben is szerepet játszik az intézmény tárgyi környezetéért való közös felelősségvállalás, annak rendben tartása, szépítése, otthonossá tétele. 8 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdők problémáit első fokon az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok észlelik. A csoportban/osztályban dolgozó pedagógusok (iskolában a tanulók) jelzik a problémákat a munkaközösség-vezetőnek/osztályfőnöknek/prefektusnak, akik ezeket jelenti az iskola igazgatójának, illetve az illetékes igazgatóhelyettesnek, valamint az ifjúságvédelmi felelősnek. Az ifjúságvédelmi felelős az érintett pedagógusokkal egyeztetve keresi a szülővel a kapcsolatot, s ha szükségesnek véli, kéri a megfelelő szakszolgálat, szakember segítségét. Minthogy e problémák gyakorta együtt járnak tanulási nehézségekkel is, az iskola kéri a fejlesztő pedagógus közreműködését is. Az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a gyermek szülőjével, és kéri együttműködését. Az iskola a szülők, a gyermekvédelmi felelős, a gyógypedagógus és az osztályfőnök közreműködésével minden érintett diáknál meghatározza a szükséges gondoskodást, fejlesztést (egyéni fejlesztési terv). Ahol szükséges, felvesszük a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadóval, más szakmai intézményekkel. 9 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetséggondozás közvetlen színtere a tanítási óra, ahol különböző pedagógiai módszerekkel segíti a szaktanár/tanító a tehetség kibontakoztatását, alkalmazva a differenciált oktatás eszközét. 10

11 Az iskola minden év novemberéig a szaktanárok/tanítók közreműködésével azonosítja a kiemelt tehetséggondozásra javasolt diákokat, majd a munkaközösségek közreműködésével meghatározza a tehetséggondozás konkrét módját. A diákotthon külön meghatározza ennek kapcsán a feladatait. A tehetséggondozás közvetlen formái az iskolában: szakkörök, versenyekre felkészítés, egyéni foglalkozás, emelt szintű képzés a gimnáziumban, nyári tehetséggondozó táborok, nyelvvizsga felkészítés. A tehetséggondozást, képességek kibontakoztatását segítő egyéb eszközök: kiállítások szervezése a diákok munkáiból, szereplések, jutalmazás, önképzés segítése, honlapon megjelenítés, házi versenyek, külső szakkörök, együttműködés más iskolákkal, sportversenyeken részvétel, edzések, uniós programok (Comenius, e-twinning), nemzetközi kapcsolatokban részvétel, művészeti képzések. 10 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek- és ifjúságvédelemmel az általános iskolában és a gimnáziumban/kollégiumban különkülön pedagógus foglalkozik, de munkájukat összehangolják. Az osztályfőnökök és a prefektusok közreműködésével azonosítják a támogatásra szoruló diákokat és kidolgozzák a támogatás módját, közreműködnek annak megvalósításában. Munkájuk során folyamatosan kapcsolatot tartanak a szülőkkel, osztályfőnökökkel, kollégiumi nevelőkkel, szükség esetén gyermekvédelmi intézményekkel. Mindezek mellett figyelmet fordítanak a prevencióra is. A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység során elsősorban azokkal a diákokkal kell foglalkozni, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy anyagi, egészségügyi, környezeti vagy több szempontból is védelemre szorulnak. Az iskola pedagógiai lehetőségein túllépő problémák, feladatok észlelése esetén be kell vonni külső szakértelmet, szervezeteket is a diákok érdekében (gyermekjóléti szolgálat, drogambulancia stb.). A végzett tevékenységet az adatvédelmi előírások betartásával gondosan adminisztrálni kell. Ugyanez vonatkozik az egyes pedagógusok munkájára is: a kompetenciájukat meghaladó problémák megoldásába be kell vonniuk az ifjúságvédelmi felelőst vagy más illetékest. A területen konkrétan felmerülő feladatok: Rövidebb-hosszabb ideig tartó támogatások megszervezése Szociális ellátások számbavétele (ingyenes étkeztetés, ingyenes tankönyv) és biztosítása Pályázatokon támogatás igénylése vagy segítség nyújtása a pályázáshoz Családlátogatások: környezettanulmány készítése Szülők, családok számára nevelési kérdésekben konzultáció, segítség nyújtása Személyes egyéni tanácsadás tanulónak, szülőnek Szülők tájékoztatása azokról a fórumokról, amelyekhez problémáikkal fordulhatnak Osztály, évfolyam vagy iskolai keretben szülők számára nevelést segítő előadások szervezése Drogprevenciós előadások, képzések szervezése szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak Az osztályfőnök és a Diákönkormányzat közreműködésével elősegíteni a diákok önszerveződését, hogy ők maguk is érezzék felelősségüket egymásért A diákok igazolatlan hiányzásainak figyelemmel kísérése (a szülőt ilyen esetben azonnal értesíti az osztályfőnök, a törvényben előírt mérték esetén az önkormányzat jegyzőjét is) 11

12 11 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Az iskola a tanítók, szaktanárok, a gyógypedagógus, az osztályfőnökök közreműködésével minden tanév november 1-ig azonosítja a tanulási kudarcnak kitett tanulókat. Ezen tanulók vonatkozásában szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít az érintett pedagógus. Amennyiben indokolt, az iskolai gyógypedagógus javasolja a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által végzett vizsgálatot. A bizottság javaslata alapján az iskola megszervezi és biztosítja az iskola Alapító Okiratában is szereplő különleges gondozás keretében nyújtott ellátást és fejlesztő foglalkoztatást a kollégiumban vagy az iskolában. A szaktanárok/tanítók a differenciált oktatás, korrepetálás, felzárkóztatás feladatát végzik a tanulási kudarcnak kitett tanulók érdekében. Amennyiben az indokolt, például tantárgyrészek értékelése alóli felmentés esetén, egyéni fejlesztési terv alapján biztosít fejlesztő foglalkoztatást az érintett diákoknak a rehabilitációs órakeret terhére. A tanulási kudarcok leküzdése érdekében az iskola, elsősorban a diákotthon támogatja a diákok együttműködését, az egymásnak nyújtott tanulási segítséget. 12 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A szociális hátrányokat az osztályfőnök azonosítja az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével. Ez jelentheti a család alacsony jövedelmi szintjét, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet, rossz családi szociális körülményeket vagy más hátrányokat. A felismerést követően az iskola rögzíti a szükséges intézkedéseket és a lehetőségek függvényében végrehajtja azokat, szükség esetén más fórumokhoz, intézményekhez fordul segítségért. A szociális hátrányok enyhítésével kapcsolatos konkrét feladatok a gyermek és ifjúságvédelem terén felmerülő feladatok közt szerepelnek. 13 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztő programja A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető / nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók iskolai fejlesztése gyógypedagógiai (fejlesztőpedagógiai) megsegítéssel különleges gondozás (gyógypedagógiai feladatellátás) keretében történik. A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség-zavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott előfordulása lehetséges. A tünetek, tünet együttesek az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításában különböző súlyosságú akadályt jelentenek. A fejlesztés alapelvei a) A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógypedagógus közreműködésével történik. A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik. 12

13 b) A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók egyéni, kis létszámú csoportban történő fejlesztése. c) A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a számonkérési, értékelési, esetleg indokolt esetben, a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítési lehetőséget. d) Egészséges énkép és önbizalom kialakítása e) Kudarctűrő képesség növelése f) Önállóságra nevelés 13.1 A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai A részképesség zavarok fejlesztése Ebbe a körbe elsősorban az alapvető eszköztudás( olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitje, valamint az általuk kiváltott következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttesét sorolják. Így a részképességekben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, teljesítményszóródás mutatható ki a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek elutasításában fejeződhet ki Kiemelt célok és feladatok: Kudarctűrő képesség növelése. A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. A túlterhelés elkerülése a tanulási folyamatban. Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális én-kép kialakítása. Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése az illetékes bizottságokkal, szakszolgálatokkal. A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. Az első tanévben szenzomotoros integrációs terápia alkalmazása testnevelés és sport műveltségterületen. Önállóságra nevelés Olvasás- és írási nehézségek, zavarok Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus, vagy nem organikus okokra visszavezethető zavara áll. Valamint az idegrendszer érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző összefonódásai találhatók meg. Általában differenciálatlan az aktív szókincs és gyenge a verbális emlékezet jellemzi. Az olvasás, írás tanulása során nehezen alakul ki a hang és betű kapcsolata, gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése nehézséget okoz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között. Lassú az olvasási tempó. A súlyos olvasás és írászavar irreverzebilis, maradványtüneteit a közép- és felsőoktatásban, illetve felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradhatnak. 13

14 Írászavar esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Lassú és hibás írás jellemzi. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett A fejlesztés célja: a tanuló intellektusának, mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készségének kialakítása, fejlessze a kifejezőkészséget, képességet, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében, A fejlesztés feladatai: Alapozó mozgásterápia alkalmazása a testséma biztonságának kialakítása, a téri és időrelációk kialakítása, emlékezet fejlesztése (vizuális, verbális), beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtés vizuomotoros koordináció gyakorlása (különös tekintettel diszpraxia esetén); a látás, hallás, mozgás (írómozgás, beszédmotorikum is) koordinált működtetése, az olvasás, írás tanítása, újratanítása prevenciós és reedukációs módszerekkel (lassított tempó, homogén gátlás figyelembevétele, problémás betűk újratanítása, differenciálása, szótagolás a szükséges mértékben, vizuális és auditív észlelésre alapozva), hang- betű kapcsolat kialakítása, fonémahallás fejlesztése figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között Olvasástechnika, tempó fejlesztése az olvasás, írás készségének folyamatos fejlesztése, tanulási technikák, szokások kialakítása; kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során Számolási zavar Különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények jó színvonala mellett. Mindemellett nehezített a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem A fejlesztés célja: a tanuló intellektusának, mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készségek, képességek kialakítása, fejlessze a figyelmet, emlékezetet, gondolkodást, segítse a matematikai fogalmak kialakítását, A fejlesztés feladatai: a testséma kialakítása, 14

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI PROGRAM 2013-2021

ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI PROGRAM 2013-2021 Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Innen csak indulni lehet, S aki indul, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig Tanulhat itt, el a sírig.

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben