Hontianske listy Ing. Ján Lőwy čestným občanom mesta Veresegyház

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hontianske listy Ing. Ján Lőwy čestným občanom mesta Veresegyház"

Átírás

1 Šahy XXIII. ročník september číslo Cena 0,35 Ing. Ján Lőwy čestným občanom mesta Veresegyház 20. augusta 2014 sa konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Veresegyház (Maďarsko), na ktorom primátor nášho mesta Ján Lőwy z rúk veresegyházskeho primátora Bélu Pásztora prevzal diplom osvedčujúci, že od tohto dňa mu patrí titul Čestný občan mesta Veresegyház. Diplom Počas primátorského pôsobenia oživil styky medzi Šahami a Veresegyházom. Na úseku vzdelávacích, hospodárskych a kultúrnych oblastí podporoval spoluprácu samospráv, ako aj ďalšie družobné styky, ktoré napokon vyústili do podpísania družobnej dohody medzi dvoma mestami. Vďaka týmto jeho ušľachtilým iniciatívam sa uskutočnilo i niekoľko cezhraničných programov. Takto sa realizovala napríklad návšteva šahanských detí v meste Veresegyház, počas ktorej sa utvárali družobné vzťahy aj medzi školami. Jeho snahy v oblasti kultúry viedli k vzájomnému debutu umelcov v oboch Sprava: Béla Pásztor, Ján Lőwy, Tamás Garai mestách. Neúnavne sa usiluje o to, aby sa družobné styky obyvateľov oboch miest rozvíjali v čo najširšom rozsahu, aby sa dostali do spoločenského vedomia obyvateľov, a tak aj do každodenného života. Ako uznanie snáh a humanitných úsilí a za jeho nevšedný vzťah k mestu Veresegyház mestské zastupiteľstvo mesta Veresegyház v zmysle nariadenia samosprávy č. 13/2005. Z obsahu XXXIII. Dni kultúry v Honte 3. str. Zablahoželali sme str. Vo Veľkých Turovciach a Kubáňove 7., 9. str. Dôchodcovia piesňami a tancami 8. str....o projekte v povodí Ipľa 10. str. Futbal v septembri 12. str. (X.19.) svojím uznesením č. 133/2014. (VIII.12.)-Kt. udeľuje primátorovi mesta Šahy Jánovi Lőwymu titul Čestný občan mesta Veresegyház. Jeho meno bolo zaznamenané medzi vyznamenané osoby mesta Veresegyház. Veresegyház 20. augusta 2014 Tamás Garai, prednosta Béla Pásztor, primátor -š- Foto: László Lethenyei

2 2 september 2014 I NFORMÁCIE Z RADNICE Mestské zastupiteľstvo v auguste zasadalo dvakrát Hlavným programovým bodom 49. zasadnutia MsZ dňa 11. augusta bola príprava volieb do samosprávnych orgánov mesta na volebné obdobie MsZ určilo rozsah výkonu funkcie primátora mesta Šahy na plný úväzok na celé funkčné obdobie rokov , ako aj jeden volebný obvod s počtom poslancov 12 (dvanásť) pre celé mesto Šahy a mestské časti Tešmák a Preseľany nad Ipľom. 50. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré viedol primátor Ing. Ján Lőwy, sa konalo 25. augusta za účasti 8 poslancov. Po voľbe Mesto Šahy v súlade s 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Művészeti Alapiskola, Nám. B. Bartóka 1 v Šahách. Kvalifikačné predpoklady: a) kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, b) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Mnohé detské ihriská v našom meste nie sú v ideálnom stave. Jedno z nich sa rozhodli skrášliť a obnoviť rodičia zo sídliska Sever. V spolupráci s OZ Srdcom za Šahy podali projekt, ktorý podporila Nadácia Orange sumou Mesto Šahy prispelo sumou 1050, aby mohlo ihrisko vyzerať tak, ako si ho rodičia naplánovali. Za spomínané financie sa nakúpil potrebný materiál na obnovenie starších preliezok na ihrisku, zakúpia sa nové prvky z agátového dreva a drevené sedenie na pieskovisko. Vďaka TS mesta Šahy bolo zhotovené nové ohradenie pieskoviska, obnovili sa lavičky a piesok. Taktiež boli z ihriska odstránené členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice poslanci schválili uznesenie o dvoch zročných uzneseniach. Do interpelácie sa prihlásili štyria poslanci, väčšinou rezonovali pripomienky z predošlých zasadnutí. Správu o činnosti mestskej polície a o činnosti technických služieb za prvý polrok 2014 poslanci schválili prakticky bez pripomienok. Rozbor hospodárenia mesta a monitorovaciu správu o plnení rozpočtu za prvý polrok 2014 po dvoch pripomienkach schválila väčšina prítomných poslancov, dvaja sa zdržali hlasovania. Na základe predložených informácií bez pripomienok jednomyseľne schválili zmluvu o poskytovaní stravovania pre dôchodcov s Marekom Majorošom Reštaurácia ESO v Šahách. Pomerne dlho diskutovali o rozpočtovom opatrení č. 3, ktoré schválili (jeden poslanec sa zdržal hlasovania), nakoľko celkový rozpočet sa nemení a naďalej je vyrovnaný. Z dôvodu novelizácie zákona o verejnom obstarávaní zastupiteľstvo schválilo novú Smernicu č. 1/2014 na verejné obstarávanie tovarov, služieb a Výberové konanie na post riaditeľa ZUŠ c) najmenej päť rokov pedagogickej praxe, d) bezúhonnosť, e) zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná), f) ovládanie štátneho jazyka. 2) Ostatné kritériá a požiadavky: a) organizačné a riadiace schopnosti, b) práca s PC, c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, d) znalosť príslušnej legislatívy, e) flexibilita. 3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní: a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu, b) profesijný životopis, c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní, d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe, e) výpis z registra trestov (nie starší ako stavebných prác v podmienkach mesta Šahy. Tak isto jednomyseľne schválili ďalšie predložené materiály, okrem žiadosti o prenájom nebytových priestorov pre hudobnú skupinu Melanie s April. Súhlasili s u- miestnením dvoch podzemných optických káblov spoločnosti M-TEC Plus Šahy cez pozemky mesta, ako aj s rozdelením hospodárskeho zisku spoločnosti Energo-Bytos za rok 2013 vo výške 9181,03 eur podľa predloženého návrhu. Predposledným bodom programu bola informácia o prí- 3 mesiace), f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy, g) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v termíne do 30. septembra 2014 (15.30 hod.) na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, Šahy. Obálku označte VÝBERO- VÉ KONANIE ZUŠ NEOTVÁRAŤ. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách alebo telefonicky na tel. čísle Šahy, Ing. Ján Lőwy primátor mesta Šahy Obnovenie detského ihriska na sídlisku Sever nepotrebné prvky. Nápady na skrášlenie a celkový vzhľad ihriska pochádzajú od mamičiek, ktoré mali kladný prístup k celkovej realizácii. S obrovskou snahou a pomocou šmirgľovali a maľovali staré kovové preliezky. Prinášali vždy nové a nové užitočné rady a nápady. Jedným z nich bolo na prázdne betónové miesto namaľovať mesto, kde po ceste môžu deti jazdiť autíčkami. Nachádza sa tu obchod, benzínová pumpa, kostol, nemocnica, hasičská budova, sídliská a veľké parkoviská. Celé ihrisko sa nesie v duchu zvieratiek, dostalo aj názov Zábavné ZOO. Detičky sa už tešia na nové drevené prvky, medzi ktoré patrí domček so šmýkačkou a lezeckou stenou, pružinová hojdačka so zvieratkom, závesné reťazové hojdačky a prevažovačka pre dve deti. Dúfame, že sa čoskoro naše deti môžu hrať na krásnom a vynovenom ihrisku. Veď čo by rodič neurobil pre radostné iskierky v ich o- čiach?! PaedDr. Erika Kolevová koordinátorka projektu

3 september I NFORMÁCIE Z RADNICE Aktivity vedenia mesta za mesiac august Ing. Ján Lőwy, primátor mesta: 24. júla sa zúčastnil na zasadnutí dozornej rady Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre; 31. júla rokoval so zástupcami Ministerstva vnútra SR o poskytnutí kancelárskych priestorov pre vytvorenie klientského centra miestnej štátnej správy v našom meste; 3. augusta sa zúčastnil na oslavách Svätej koruny v Balogu nad Ipľom; 7. augusta rokoval so zástupcami bánk o možnosti prijatia úveru na finančné zabezpečenie investícií; 14. augusta zvolal rokovanie organizátorov osláv Dní kultúry v Honte; 20. augusta reprezentoval naše mesto na štátnych oslavách svätého Štefana vo Váci a Veresegyházi. ZP Oznam o odovzdaní kandidátnej listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a voľby primátora v Šahách Politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie (Csaba Pásztor, Hlavné námestie č. 1, Šahy; tel. č ) najneskôr 21. septembra Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie (Csaba Pásztor, Hlavné námestie č. 1, Šahy; tel. č ) najneskôr 21. septembra V roku 2014 Uzavreli manželstvo 2. augusta Martina Macáková a Marek Hirko 2. augusta Veronika Csókaová a Attila Koháry 2. augusta Nikoleta Števčatová a Richard Korcsok 4. augusta Zuzana Baranová a Roland Frenko 9. augusta Michaela Forgácsová a Alexander Sleziak 23. augusta Zuzana Šilhárová a Martin Hudec 30. augusta Andrea Antalová a Peter Csáki Narodili sa Dorina Bendíková 4. augusta 2014 Tomáš Rezniček 7. augusta 2014 Adil Said 12. augusta 2014 Tiffany Mišková 19. augusta 2014 Karolína Kecskésová 22. augusta 2014 Opustili nás Irena Herczegová (* 1928) 31. júla Anna Chmelová (* 1932) 3. augusta Jozef Husárik (* 1941) 4. augusta Michal Jakuš (* 1958) 7. augusta Valéria Farkašová (* 1954) 8. augusta Mária Kováčová (* 1935) 22. augusta Jozef Korčák (* 1927) 23. augusta Verona Knošková (* 1927) 24. augusta Elena Hammersmidtová (* 1929) 28. augusta Pozvánka na XXXIII. Dni kultúry v Honte 12. septembra 2014, piatok Tradičný šahanský jarmok, remeselnícke trhy, vláčik Sobášna sieň: Premeny v národnostnom zložení obyvateľov Šiah v 20. storočí (sympózium) 8.30 Hlavné námestie: zábavný program pre deti: koncert skupiny Kobold a interaktívna detská show Kladenie vencov k Pamätníku šahanských obetí prvej a druhej svetovej vojny, prenasledovaných a vysídlených po roku Menora Saag Centrum Artis: Slávnostné otvorenie XXXIII. Dní kultúry v Honte (DKH) Otvorenie výstavy: Byť iba hŕstkou piesku vo víre dejín... Hudobný program speváckeho zboru Musica Aurea Hlavné námestie: Detské folklórne súbory Sendergők, Vretienko, Napsugár, Folklórna skupina Kincskeresők Tanečné hudobné zoskupenie Carpona Szőllősy Sanci Operetné melódie z Vácu Mládežnícka dychová hudba z Vácu Menora Saag Centrum Artis: koncert Musica Medica Štadión: Pertu párty, veselica 13. septembra 2014, sobota Tradičný šahanský jarmok, trhy remesiel, vláčik Nádvorie: detské divadlo Lábita Hlavné námestie: program Denného centra seniorov v Šahách Folklórna citarová skupina zo Sazdíc Folklórny súbor Búzavirág z Plášťoviec Dychová hudba mesta Veresegyház Folklórny súbor Krtíšan Szőllősy Gipsy Band Folklórny súbor Vatra z Tlmáč Muzikálové melódie z Veresegyházu Štadión: šahanské hudobné skupiny Orion, Black Clouds, The Badges on the Horse railway Ghymes, W Rock, Quimby, Elán Forever Mestské zastupiteľstvo v auguste... prave škôl na otvorenie školského roka 2014/15 a informácia o petícii za zachovanie stredného školstva v Šahách. Informáciu o pripravenosti škôl, doplnenú pripomienkami prítomných riaditeľov, poslanci zobrali na vedomie. Informáciu o spomínanej petícii podali členovia petičného výboru, ktorí chceli zmobilizovať ľudí, aby sa slovenské gymnázium zachovalo, lebo (ako odznelo z viacerých úst) ak nebude slovenské gymnázium, je ohrozené aj maďarské. Poslanci petíciu za zachovanie stredného školstva v Šahách zobrali na vedomie a iniciovali ďalšie stretnutia zainteresovaných za účelom kladného doriešenia vzniknutej situácie. Po všeobecnej diskusii, v ktorej viackrát došlo i k ostrejšej výmene názorov, jubilejné 50. zasadnutie zastupiteľstva ukončil primátor mesta. -š-

4 4 september augusta 2014 sa už dvanástykrát zhromaždila početná skupina lokálpatriotov a milovníkov vlastivedy, aby pozdravili našu rieku pri príležitosti Dňa Ipľa, ktorý sa podľa maďarského kalendára oslavuje 13. augusta. Podujatie sa začalo v divadelnej sále mestského úradu, kde sa hostia zo Szobu, Vácu, Budapešti, Rétságu, Gödu, Nagyoroszi, Diósjenő, Hontu, Ipeľského Sokolca a Šiah oboznamovali s kultúrnymi a historic- Zablahoželali sme našej rieke ľov z Poiplia. Anita Csukovits, etnografka vacovského Mestského múzea Ignácza Tragora, prvýkrát prednášala na Dňoch Ipľa v minulom roku. V tomto roku nás oboznámila s ľudovými textíliami zo zbierkového fondu Múzea Börzsöny v meste Szob. viacerí zastávajú aj popredné funkcie vo Vlastivednej spoločnosti v Maďarsku. Mali sme možnosť privítať medzi nami šéfredaktora Attilu Selmecziho Kovácsa, redaktorku Évu Bartha Mali sme tú česť privítať medzi nami aj primátora mesta Šahy Jána Lőwyho a zástupcu primátora mesta Tomáša Barátiho, ktorým aj touto cestou ďakujeme za pomoc poskytnutú kými, ako aj národopisnými pamiatkami a hodnotami stredného i dolného Poiplia. Sériu prednášok otvoril svojím privítacím prejavom predseda Kruhu priateľov Hontianskeho múzea a galérie Vojtech Bendík. Prvú prezentáciu predniesol šahanský grafik Gábor Antal. Predstavil proces a okolnosti vzniku cyklu svojich grafík o rybách Ipľa. Táto kolekcia jeho obrazov bola v Budapešti ocenená Barcsayho cenou, ktorú dostávajú mladí začínajúci grafici, tvoriaci na mimoriadne vysokej úrovni v oblasti umeleckej anatómie. Autor na grafikách stvárnil ryby, ktoré chytil v našej rieke. Následne predstavil svoju novú knihu o významných muzeológoch a etnografoch budapeštiansky etnograf a geológ József Hála. Tento vynikajúci bádateľ si zaslúži naše uznanie za to, že už desaťročia neúnavne báda a popularizuje historické a národopisné hodnoty Poiplia. Vo svojej novej publikácii nás oboznamuje aj so životopismi a vedeckými výsledkami bádate- O obecných múzeách na našom okolí hovorila pracovníčka Hontianskeho múzea a galérie Marta Bendíková. Vyzdvihla veľký výz n a m týchto múzeí pri záchrane hnuteľných pamiatok, ale zároveň poukazovala aj na ich nedostatky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v oblasti evidencie zbierkových predmetov a pri zvolení formy ich prezentácie. Iván Holló, učiteľ z Budapešti, vo svojej netradičnej prednáške v krátkosti zhrnul históriu židovskej komunity v Šahách zaoberal sa aj s ďalšími osudmi tých miestnych Izraelitov, ktorí prežili holokaust. Zaoberal sa aj možnosťami výskumu rodokmeňov v Maďarsku i na Slovensku. Prítomných záujemcov o tému jeho prednášky pozval na spoločnú prehliadku status quo ante cintorína, nachádzajúceho sa na Homoku v Šahách. Veľkú poctu pre naše podujatie znamenala návšteva členov redakčnej rady renomovaného odborného časopisu Honismeret (Vlastiveda), z ktorých (tajomníčku Vlastivednej spoločnosti), redaktora Bélu Droppána Debreczeniho (predsedu Vlastivednej spoločnosti), redaktora Józsefa Hálu (podpredsedu Vlastivednej spoločnosti) a redaktora Gyulu Mándliho (podpredsedu Vlastivednej spoločnosti, čestného občana mesta Šahy). Časopis je vydávaný už 42. rok a pre svoju odbornú hodnotu a štýl je vhodný aj pre laika. Predstavil ho šéfredaktor Attila Selmeczi Kovács, ktorý ho vrelo ho odporúča všetkým záujemcom o vlastivedu, regionálnu históriu a národopis. Činn o s ť Vlastivednej spoločnosti nám priblížil jeho predseda Béla Droppán Debreczeni. Medzi hosťami XII. Dňa Ipľa sme mohli privítať Józsefa Végha, vedúceho Obecného múzea Lajosa Jakusa a Cserhátskeho podhoria v obci Penc, aj Sándora Hajdúa, nositeľa Ceny mesta Šahy. pri uskutočnení nášho podujatia. Za podporu ďakujeme aj Kruhu priateľov Múzea Börzsöny a Múzejnému spolku vo Váci. V závere József György Fésű, predseda Kruhu priateľov Múzea Börzsöny, pozval prítomných na spomienkovú slávnosť a folklórny festival, usporiadaný na počesť znamenitého gajdoša Jánosa Szikoru 6. septembra v Plášťovciach. V druhej polovici Dňa Ipľa sme spoločne prešli na breh Ipľa, kde sme tradičným spôsobom pozdravili našu životodarnú rieku. V mene mesta položil na hladinu veniec zástupca primátora Tomáš Baráti, v mene Kruhu priateľov Múzea Börzsöny Zoltán Árpás, v mene Múzejného spolku vo Váci Sándor Hajdú a v mene Kruhu priateľov Hontianskeho múzea a galérie Vojtech Bendík. Po bohatom a hodnotnom programe čakal účastníkov výdatný obed v Maďarskom spoločenskom dome. V popoludní účastníci mali možnosť pozrieť si hudobno-divadelný program na nádvorí župného domu v Šahách. Na tom istom mieste mohli ochutnať aj srnčí a diviačí guláš, pripravený miestnym Poľovníckym združením Ipeľ. Mgr. Tibor Pálinkás

5 september O činnosti Mestskej polície (MsP) v Šahách II. (Dokončenie z augustového čísla) Projektová činnosť v oblasti prevencie kriminality Počas celého roka boli vyvíjané aktivity na realizáciu mestského bezpečnostného kamerového systému (MBKS) mesta. Takmer po 10 rokoch na základe schváleného projektu úrad vlády pre prevenciu kriminality poskytol mestu dotáciu vo výške 9000 eur na zahájenie budovania kamerového systému mesta. Do skúšobnej prevádzky bol systém spustený v septembri. Mesto má záujem rozširovať bezpečnostný kamerový monitorovací systém aj do ďalších častí mesta, prípadne mestských častí z dôvodu neustáleho zlepšovania prevencie kriminality a zvyšovania objasňovania protispoločenských konaní. Hlavné využitie mestského bezpečnostného kamerového systému: získavanie obrazových dôkazových materiálov pre dokumentovanie a objasňovanie protiprávnych konaní na úseku priestupkov, trestnej činnosti a iných protiprávnych konaní. Všetky výstupy z MBKS, či už vo forme fotografií alebo obrazových záznamov, budú poskytované na základe písomných žiadostí aj príslušným útvarom Policajného zboru SR za účelom objasňovania trestných činov s dôrazom na objasňovanie trestných činov lúpeží a majetkových trestných činov, ale aj za účelom pátrania po hľadaných a nezvestných osobách a veciach, automobiloch a môžu slúžiť aj ako dôkazový materiál pri dokumentovaní a objasňovaní protiprávnych konaní pre príslušníkov MsP. Umiestnenie: otočná kamera na Hlavnom námestí (pri VÚB), pevná kamera v križovatke oproti autobusovej zastávke na Hlavnom námestí, otočná kamera na budove základnej umeleckej školy na Námestí B. Bartóka. Mesto nemalo zriadenú ústredňu, pult centrálnej ochrany a ani iný zabezpečovací systém za účelom poskytovania možných služieb alebo ochrany objektov pre iné subjekty v meste. Komunikácia s občanmi a návštevníkmi mesta Občania a návštevníci mesta sa mohli so svojimi požiadavkami, sťažnosťami alebo dotazmi obracať priamo na službukonajúce hliadky (telefónne čísla pevnej linky i mobilného operátora, elektronická forma). K činnosti MsP sa občania mohli počas minulého roka vyjadrovať aj na diskusnom fóre na webovej stránke mesta, čo aj v čiastočnej miere využívali, ale len vo forme anonymných podnetov. K základným informáciám majú prístup aj na káblovej televízii mesta. Mestská polícia v komunikácii s občanmi mesta a mestských častí využívala aj miestny rozhlas, najmä v prípadoch rôznych upozornení nálezov a strát dokladov, osobných vecí alebo iných predmetov. Tiesňová linka 159 je občanom ako aj návštevníkom k dispozícii. Sťažnosti na príslušníkov MsP Na príslušníkov mestskej polície počas sledovaného obdobia neboli podané sťažnosti v súvislosti s výkonom zákonných oprávnení a právomocí pri plnení si pracovných povinností. Spolupráca, kontrola a poskytnutá asistencia Riadiaci pracovníci silových zložiek sa v meste pravidelne stretávali, vyhodnocovali a analyzovali poznatky. K závažnému alebo hromadnému narušeniu verejného poriadku v roku 2013 nedošlo. Počas obchádzkovej a hliadkovej činnosti mestská polícia kontrolovala dodržiavanie prevádzkových hodín reštauračných zariadení v meste, vykonávala kontrolu miestneho trhoviska, kontrolu cintorínov v meste a mestských častiach. Na základe požiadaviek vedenia mesta pravidelne kontrolovala a monitorovala aj nehnuteľnosti patriace do vlastníctva mesta. Počet vykonaných kontrol v roku 2013 je 798 (pre porovnanie v roku , a ). V sledovanom období na základe poskytnutých informácii preverila a celkovo vybavila 257 prípadov rôznych podnetov od občanov a návštevníkov mesta (v roku , , ). Spolupracovala s okresnými, štátnymi, mestskými a inými úradmi a orgánmi miestnej a štátnej správy, kde sa podieľala na doručovaní listových zásielok pre žiadané osoby, asistovala exekútorským úradom pri doručovaní rozhodnutí o úradnom výkone, súdnych rozhodnutí, domových prehliadkach, pri deložovaní neplatičov, vykonávala rôzne úradné šetrenia na základe ich požiadaviek. Asistovala a zabezpečovala miesta pri dopravných nehodách. Počet prípadov rôznej spolupráce, asistencií, šetrení a pod. za sledované obdobie činil 683 prípadov (v roku , , ). Počet zistených, vybavených priestupkov a iných správnych deliktov Za obdobie 12 mesiacov uplynulého roka mestská polícia zistila a vyriešila 688 prie-stupkov (v roku , , ). Na ďalšie konanie príslušnému orgánu odovzdala 3 prípady pre podozrenie zo spáchania trestného činu alebo prečinu (v roku , , prípady). Priestupcom boli v roku 2013 uložené blokové pokuty vo výške 5240 eur (v roku , , ). Ostatné zistené priestupky boli vybavené napomenutím alebo odovzdaním príslušnému správnemu orgánu na prešetrenie. Rudolf Mrázek VÝSTAVA Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho, Šahy Tekovské múzeum v Leviciach Kým nás smrť nerozdelí......svadobný deň, Ty najkrajší... Miesto výstavy: Galéria Ľudovíta Simonyiho, Šahy (radnica, Šahy) Výstava potrvá: Otváracia doba v knižnici od septembra 2014 Pondelok voľný deň Utorok Streda Štvrtok l7.00 Piatok Sobota Inzerujte v Hontianskych listoch! Na stránkach Hontianskych listov máte možnosť pozdraviť jubilujúcich spoluobčanov, uverejniť fotografie detí a vnúčat, spomenúť si na svojich zosnulých atď. K textu môžete pripojiť aj fotografiu. Cenník inzercie v Hontianskych listoch 8,5 x 4,5 cm 7,50 8,5 x 6 cm 10,00 8,5 x 9 cm 15,30 8,5 x 12 cm 20,00 Za inzeráty uverejnené na prednej strane účtujeme 100 %-ný príplatok.

6 6 september 2014 NEZÁVISLÉ ZDRUŽENIE Vystúpenie Quarteta Mariána Ševčíka a Ricka Margitzu v Šahách Ak chcete mať univerzálny úvod pre najväčších velikánov súčasného džezu, napíšte: študoval na Berklee College of Music, hral s Miles Davisom, McCoy Tynerom, Chick Coreom, významné albumy vydal pod značkou Blue Note. Toto všetko sa hodí aj na hosťa kvarteta Mariána Ševčíka, amerického multiinštrumentalistu, ale hlavne tenorsaxofonistu Ricka Margitzu. Ešte treba spomenúť, že má korene v strednej Európe. Jeho hra je možno na prvé počutie vlažná, lebo jej bohatosť je v zložitých harmonických štruktúrach a rytmickom drive, ktoré často objavíte pri opakovanom počúvaní. Našťastie, v Šahách boli aj tichšie pasáže, kde ukázal svoju technickú zručnosť a lyrické cítenie. Má rád hru s veľkými intervalovými skokmi. Nie je dostatočne výrazný v plnom nasadení skupiny, ale v intímnych sólových pasážach si vždy získal uznanie šahanského publika. Bol obklopený nečakane umiernenou hrou Mariána Ševčíka na bicích, plynulou hryzavou hrou Tomáša Baroša na kontrabas. Lukáš Oravec vynikol najmä v hre na krídlovku, ktorej zvuk viac sedel do atmosféry večera, a Pavel Wlosok príjemne prekvapoval premyslenou plynulou hrou. Vždy však priniesol aj zopár prekva-pení do hry. Na daný žáner početné publikum v šahanskej synagóge (Menora Saag Centrum Artis) 4. augusta ocenilo vystúpenie tejto príležitostnej formácie. Stand up ovation na konci bolo spontánne, úprimné a určite tešilo aj hudobníkov. Odniesli sme si z ich vystúpenia pekné pocity. Na záver poďakovanie týmto ponzorom: Hotel Villa Romaine Ing. Július Antalfi ml., MM Elektro Miroslav Majtán, Zubná technika Daniel Moyš; priestory dala k dispozícii Pečať mesta Šahy. Ing. Pavol Srna

7 september XX. ročník zachovania kultúrnych tradícií obce Veľké Turovce Výstrel z mínometu zahájil tohtoročné obecné slávnosti vo Veľkých Turovciach v miestnom Parku Somogyiovcov. 28. júna 2014 z neho vystrelil starosta obce Jaroslav Péter, a tým privítal všetkých návštevníkov podujatia. Už od rána sme sa pripravovali na príchod občanov. Poľovníci sa pohybovali okolo kotlov, aby bol na poobedie hotový guláš. V strede športového ihriska už od piatka stálo javisko, na boku chlapi fúkali šmýkačku, každý sa pripravoval na deň obce. A prišlo otvorenie podujatia. Po spomínanom výstrele z mínometu pán starosta odovzdal slovo Petrovi Hudecovi, pedagógovi, moderátorovi miestnych podujatí. Ako prvé sa na javisku predstavili deti miestnej materskej školy s učiteľkami Katarínou Antlovou a Lindou Dudokovou. Pod ich vedením deti zatancovali pekné ľudové tance na radosť svojich rodičov a obecenstva. Členovia citarovej skupiny zo Sazdíc pod vedením Ladislava Borku ešte nemali možnosť vystupovať v našej obci, teraz nastal ich čas. Ľudovou hudbou a pesničkami z nášho regiónu očarili najmä staršiu generáciu. Bývalá turovská kapela Emgeton, Ondrej Bodonyi so skupinou Kincskeresők zo Šiah a levická country skupina Expres na javisku vytvorili ozajstnú hudobnú kavalkádu. Po zotmení bola zapálená vatra a na javisko vyskočili dvaja speváci zo skupiny Sógorok z Maďarska. Po niekoľkých minútach známe šlágre spievalo s nimi aj obecenstvo. Po koncerte DJ Pilissy zabezpečil základ k výbornej pouličnej zábave, ktorá trvala do skorých ranných hodín. Počas dňa návštevníkov čakali aj sprievodné podujatia, ktorými bola šmýkačka pre najmenších, paint ball pre starších, výstava drobnochovateľov pre každého a múzeum na kolesách s výstavou zbraní a výzbroje z druhej svetovej vojny a aj s možnosťou streľby z historických zbraní a zo vzduchovky s puškohľadom. Podujatie podporil Nitriansky samosprávny kraj. Samozrejme, ďakujeme aj ostatným turovským a šahanským podnikateľom, občanom našej obce, Poľovníckemu zväzu Turovce, drobnochovateľom z Horných Turoviec a každému, kto podporil naše podujatie a pomohol, aby sa tento deň vydaril. Monika Jámborová

8 8 september 2014 Dôchodcovia piesňami a tancami Denné centrum seniorov v Šahách v spolupráci s mestom a s finančnou podporou Úradu vlády SR dňa 23. augusta už druhýkrát organizovalo podujatie Maďarskú nôtu na nádvorie radnice, ktorého sa zúčastnili spevácke i tanečné skupiny klubov dôchodcov nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska. Ako prvá vystúpila tanečná skupina Egészségklub z mesta Mezőkövesd s gréckymi tancami. Skupina, založená v roku 2009, vystupovala už v mnohých maďarských mestách, na Slovensku však prvýkrát. Spevácka skupina Nezábudka z Horných Spevácka skupina Nezábudka z Horných Turoviec Turoviec bola založená pred 15 rokmi. Vedúca skupiny, mladá Anikó Fábiánová, spolu s dôchodcami spievala slovenské i maďarské ľudové piesne za hudobného sprievodu mladého Mátého Fábiána. Tanečná skupina Egészségklub z mesta Mezőkövesd Dôkazom dobrej spolupráce seniorov a mladej generácie bola hudobná produkcia Šahanský Brečtan Vojtecha Švihlu s vnukom Gergelyom Révészom: hrali populárne melódie na harmonike. Maďarský spevokol Združenia Reviczkého z Levíc vystúpil pod vedením Jenőa Wirtha. Spolu s nimi i diváci spievali aj menej známe strofy Kossuthových piesní. Život je pohyb, pohyb je život je to motto šahanskej gymnastickej skupiny Brečtan, založenej v roku Dôchodkyne tancovali na vojenské melódie Radetzkého maršu. Spevácka skupina Rozmarín z Mýtnych Ludian bola pôvodne založená ako ženský spevokol v roku Odvtedy sa ale k nim pridal aj muž a teraz zaspievali slovenské i maďarské ľudové piesne. Šahanská skupina Jesenný lúč už 6 rokov vystupuje pod vedením Petra Belágyiho, obecenstvo pobavila známymi operetnými melódiami. Maďarský spevokol Združenia Reviczkého z Levíc Šahanská skupina Jesenný lúč

9 september V čase, keď sú dovolenky v plnom prúde, v období, kedy by mal človek nabrať síl na tele i na duchu, sa veru nezaháľalo ani v Kubáňove. Peknú víkendovú popoludňajšiu sobotu (9. aug. 2014) sa tu, v malej dedine pri Ipli, uskutočnil tradično-netradičný športový deň. Program bol skutočne pestrý a určený pre všetky vekové kategórie. Demonštroval, že aj hŕstka ľudí vie vytvoriť príjemnú atmosféru. Prípravné práce sa začali skoro ráno, takže o pohostenie bolo postarané tak, ako sa na správneho hostiteľa patrí. Menu znelo: neodmysliteľný sýty guláš z dielne rod. Duhonyovej a Tóthovej, varená kukurica a tradičný veľmi obľúbený slovenský pokrm detí hot-dog, o ktorý sa postarala Eva Kanalová, Andrea Gyönyörová a Športový deň v Kubáňove Ema Duhonyová. Platidlom bol úsmev a vzácne čarovné slovo ďakujem. Napoludnie vábili vône guláša prvých športovcov, deti i divákov. Oficiálny program športového dňa sa začal o privítaním zúčastnených hostí starostom obce Miroslavom Kanalom. Hlavným programom bola ukážka vyslobodzovacích a hasičských prác profesionálnych požiarnikov zo Šiah. Tí demonštrovali svoju zručnosť a obratnosť na horiacom aute vraku. Neskôr sa predviedli členovia Kynologického klubu Zámčan z Nových Zámkov s ukážkami základných socializačných návykov psov, ako aj ostrieľaný kynológ z colného úradu s ukážkou hľadania tabaku a tabakových výrobkov. Niektoré ukážky sledoval dav so zatajeným dychom. Zaujímavý úvodný program odbúral akúsi prvotnú ostýchavosť účastníkov a už sa potom súťažilo v plnom prúde, napríklad v hode valčekom a prenášaní vody mechom na víno, zatiaľ čo rôzne družstvá podávali najlepšie výkony pri volejbalovom turnaji. Samozrejme, pri každej športovej disciplíne bolo družstvo či jednotlivec ocenený víťazným pohárom, a to aj v atypických súťažných disciplínach. Predovšetkým v očiach mládeže bola najzaujímavejším programom streľba z rôznych zbraní. Veľká vďaka a úcta patrí rodine JUDr. Vránskeho, ktorý každoročne materiálne zabezpečí nielen miestnu kuchyňu, ale aj samotnú realizáciu súťaže v streľbe z rôznych zbraní. O najmenších bolo postarané prípravou rôznych spoločenských hier. Vari najatraktívnejšou atrakciou bolo maľovanie detí a textílií s pani učiteľkou Silviou Lachkou. Program sa končil až v neskorých večerných hodinách, o čom svedčila dobrá nálada zúčastnených. Podujatie bolo finančne podporené dotáciou na podporu športu z VÚC Nitra, COOP Jednota Levice, Ing. Ladislav Tóth, Poľovnícka spoločnosť Kubáňovo, JUDr. Jozef Vránsky Erik zbrane a strelivo. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim, organizátorom, miestnej samospráve, všetkým ľuďom dobrej vôle a, samozrejme, aj zúčastneným návštevníkom. Bez nich by to asi ťažko dobre dopadlo. Zvláštnu vďaku adresujeme súťažiacim hosťom na čele so starostom obce Veľká Ves nad Ipľom, poslancovi obecného zastupiteľstva v Kubáňove Bc. Ervínovi Gyuranovi za organizačné zabezpečenie hlavného programu podujatia. Za náročnú funkciu moderátora podujatia ďakujeme Tiborovi Morvaimu. Zároveň si už teraz dovoľujeme skromne popriať, aby sme sa aj budúci rok stretli v oveľa hojnejšom počte. Každá ruka je vítaná a každý dobrý nápad ocenený. Teda budúce športové podujatie víta dobré nápady, šikovných ľudí, humor a zdravého ducha už dnes. Miloš Kačáni Spevácka skupina Rozmarín z Mýtnych Ludian Šahanská spevácka skupina Kalinka Šahanská spevácka skupina Kalinka bola založená len pred 3 rokmi. Jej repertoár zostavila Gabriela Krajčírová, na harmonike ich sprevádzal Ľudovít Pintér. Desaťročný David Szalai (vnuk Márie Čerbovej) zahral na saxofóne, kým sedemročná Viktória Pásztorová (vnučka Petra Belágyiho) zaspievala slovenskú ľudovú pieseň. Vystupujúci sa na konci programu s obecenstvom rozlúčili spoločným spevom. Máme radosť z toho, že naši dôchodcovia a dôchodkyne sú takí aktívni. Môžeme to chápať aj ako ich odkaz: netreba sa báť staršieho veku. Program v jazyku slovenskom uvádzala Mária Berkulová, v jazyku maďarskom Tibor Tóth. TT

10 10 september 2014 Informačné fórum o cezhraničnom projekte v povodí Ipľa Prvé informačné fórum k projektu Zjednotenie potrebných opatrení rámcových smerníc EÚ v oblasti vôd v povodí rieky Ipeľ organizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v spolupráci s Ipeľskou úniou Ochranárskym a kultúrnym združením Poiplia pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Stretnutie sa uskutočnilo 12. augusta 2014 v Návštevnom a vzdelávacom centre rybárik riečny Ipeľskej únie v Šahách v Tešmáku. Cieľom podujatia bolo poskytnúť širokej verejnosti základné informácie o hlavných častiach uvedeného cezhraničného projektu v povodí Ipľa, ktorý VÚVH rieši v spolupráci s maďarským NEKI (Nemzeti Környezetügyi Intézet Národný inštitút pre životné prostredie) Budapešť s dobou riešenia 24 mesiacov. Projekt je financovaný z programu HU-SK transhraničnej spolupráce. Prítomných na stretnutí privítal, projekt predstavil a súčasný stav v riešení predostrel Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. Projekt sa realizuje od 1. okt. 2012, pre ťažkosti verejného obstarávania bola podaná žiadosť o predĺženie realizácie do konca marca O porovnaní dvoch plánov manažmentu pre povodie rieky Ipeľ (HU: 1-8 povodie rieky Ipeľ; SK: plán manažmentu čiastkového povodia Ipeľ), spracovaných v súlade so smernicou 2000/60/ES pre svoje národné územie povodia v Maďarsku a na Slovensku v roku 2009 za účelom ich spoločnej interpretácie, analýzy spoločných znakov a rozdielností hovorila Ing. Emília Kuníková. Hovorila tiež o stanovení priorít, odporúčaniach pre bilaterálnu spoluprácu, o harmonizovaní dvoch programov opatrení, určených v plánoch manažmentu povodia na slovenskom a maďarskom území s cieľom zabezpečenia komplexnosti a súvislej implementácie opatrení na oboch stranách hranice a vylúčenia nekoordinovaného prístupu, ktorý by potenciálne oslaboval ich účinok. Dozvedeli sme sa, že dĺžka rieky je 212,5 km, plocha povodia 5108 km 2 s obyvateľmi, 71,5 % povodia rieky Ipeľ sa rozprestiera na Slovensku s 200 tisíc obyvateľmi (66 %). Súčasný stav riešenia projektu: úloha je rozpracovaná, na dokončenie je potrebné úspešne ukončiť verejné obstarávanie externých prác. Dôležitými prioritami projektu je aj vyhodnotenie výsledkov monitoringu povodia, modelovanie kvality povrchových vôd, porovnanie a harmonizovanie dvoch programov opatrení, vypracovanie koncepcie manažmentu odpadových vôd pre povodie rieky Ipeľ na oboch stranách hranice, ochrana cezhraničných zdrojov pitných vôd, ako aj identifikácia silných a slabých stránok národných plánov. O monitorovaní a hodnotení stavu vodných útvarov povrchových vôd hovorila RNDr. Jarmila Makovinská, CSc. Monitorovanie kvality vody, stavu útvarov povrchových vôd, ako aj odpadových, bolo ukončené v októbri 2013, prebieha vyhodnotenie výsledkov. O zjednotení potrebných opatrení rámcových smerníc EÚ v oblasti vôd v povodí rieky Ipeľ, ako aj o odkanalizovaní územia povodia Ipľa hovoril Ing. Peter Belica, CSc. Poukázal na to, že charakteristika územia povodia Ipľa vytvára predpoklad odkanalizovania obcí prioritne centralizovanými kanalizačnými systémami s gravitačnou kanalizáciou, kým územia s lazovým charakterom osídlenia sú vhodné na aplikáciu decentralizovaného odkanalizovania s aplikáciou malých čističiek odpadových vôd a individuálnych procesov nakladania s odpadovými vodami. Súčasný stav v odvádzaní a čistení odpadových vôd povodia Ipľa zodpovedá historickému vývoju kanalizácií v tomto území: so zmenšovaním sídelného útvaru spravidla klesala aj výstavba kanalizácií, v malých obciach sa prakticky nebudovali kanalizácie. O ochrane dvoch transhraničných zdrojov pitných vôd (Perőcsény Tésa a vodná nádrž Komravölgyi) situovaných na maďarskej strane s infiltračnými územiami na slovenskej časti povodia Ipeľ hovorila RNDr. Jana Gajdová. Na seminári bol poskytnutý aj priestor pre vyjadrenie názoru zainteresovaných strán, zástupcov obcí, ktorí sa vyjadrili hlavne k poslednému bodu. -š- Ďakujeme za knižné dary Ďakujeme Mestskej knižnici Lajosa Katonu z Vacova, Mestskej knižnici z Nagymarosu a Dr. Józsefovi Hálovi z Budapešti za knižné dary. Šahanské mestské inštitúcie, ako Mestská knižnica, Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho a Kruh priateľov Hontianskeho múzea 30. júna prebrali približne 500 slovenských a maďarských knižných publikácií (detské knihy, beletristickú literatúru, náučnú a vedeckú knižnú tvorbu) od riaditeľky Mestskej knižnice z Nagymarosu Katalin Mándli, od riaditeľa Mestskej knižnice Lajosa Katonu Gyulu Mándliho a od historika, národopisca Dr. Józsefa Hálu z Budapešti. V mene nášho mesta ďakuje za vzácne dary Marta Solmošiová, vedúca Mestskej knižnice, Mgr. Tibor Pálinkás, vedúci Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho, a Vojtech Bendík, predseda Kruhu priateľov Hontianskeho múzea. Marta Solmošiová

11 september Normálne? Titulok svojich článkov považujem za výstižný aj po rokoch, lebo podobne ako v minulosti, aj dnes sa stretáme s chorými nápadmi, skutkami a s najhlúpejšími výmyslami i tých najpovolanejších ľudí. Som presvedčený, že nadpis zostane aktuálnym aj v budúcnosti. Medzi najnovšie perly patrí nápad, ktorý skrsol v hlave niektorého génia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a ktorý sa týka spôsobu vyplácania sociálnych dávok. V zmysle tohto nápadu by si každý poberateľ mal od januára otvoriť bankový účet, na ktorý by sa mu mali prevádzať dávky, nakoľko vraj ich vyplácanie prostredníctvom pošty úrad finančne zaťažuje. Nech je teda ťarcha prenesená na poberateľov, ktorí za vedenie účtov musia platiť. Je pravdou, že niektoré banky ponúkajú bezplatné vedenie účtov, ale iba za prísnych podmienok. V sporiteľni je bezplatné vedenie účtu podmienené tým, že majiteľ účtu v danom mesiaci musí mať na konte najmenej desaťtisíc eur! Človek žijúci zo sociálnych dávok! Absurdné! Tí, čo dostávajú 300 niektorí ani toľko eur mesačne, by museli sporiť takmer tri roky a pritom zo sumy neminúť ani centík. Podľa sociálnej poisťovne je u nás najvyššia podpora 829,90 eur. Takíto ľudia by vedeli nasporiť požadovanú sumu už za rok a pritom ani nejesť. A takéto nezmysly vymýšľajúci vysokovzdelaný bankový expert sa sťažuje na stále ubúdajúci počet klientov. Chudák, nedokáže pochopiť, že eurové dávky často nedokážu vykryť ani režijné náklady, nehovoriac o ostatných potrebách. Poštová banka tiež ponúka bezplatné vedenie účtu, ale iba dôchodcom a iba pod podmienkou jednorazového výberu hotovosti za mesiac. Nakoľko sa však pošta alebo bankomat nenachádza v každej obci, za otvorením účtu či výberom hotovosti je potrebné cestovať. Ani to nie je akosi čas a peňaženku šetriaci spôsob. Pred niekoľkými dňami boli televízne spravodajstvá plné správ o dvoch mladistvých vodičoch, ktorí si to rezali vyše 200- kilometrovou rýchlosťou cez niekoľko obcí. Ba čo viac: ich spolujazdci si ich nahrávali na kameru a zábery hodili na internetový portál. Na nahrávkach bolo vidieť aj tváre vodičov a odzneli aj ich mená, na základe čoho by ich policajti ľahko vedeli identifikovať a postihovať. No nepostihovali, lebo podľa nich vodiči vykonali iba priestupok, na základe ktorého ich mohli iba pokutovať, prípadne im odobrať vodičské preukazy. Podľa pána Čiznára, hlavného prokurátora, by ich bolo možné trestne stíhať iba v prípade, keby sa jednoznačne dokázalo, že ohrozovali aspoň desiatich ľudí! Podľa mňa však v danom momente boli ohrození všetci obyvatelia obcí. To sa neráta? Vodičov s jedným promile alkoholu v krvi na mieste trestne stíhajú i napriek tomu, že nikoho neohrozovali. Normálne? V zmysle našich zákonov audionahrávky či videonahrávky pri súdnych procesoch nemajú dôkaznú hodnotu, a preto sa ľahko môže stať, že títo cestní piráti vyviaznu z celej záležitosti s tým, že sa na niekoľko dní stali internetovými hrdinami a stanú sa vzorom pre ostatných, aby to po cestách roztočili, ak majú dostatok peňazí na pokuty. Môžu pritom zraziť aj deviatich ľudí, len aby sa vyhli tomu desiatemu. Tí deviati už ani tak nebudú môcť dosvedčiť, že ich ohrozovali. Július Belányi Z činnosti Colného úradu v Nitre Colný úrad Nitra odviedol z pestovateľských páleníc viac ako 1,5 milióna eur K 13. aug je v rámci Nitrianskeho kraja registrovaných 33 liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia. V týchto pestovateľských páleniciach sa môže vo výrobnom období (od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka) vyrábať destilát z ovocia dopestovaného pestovateľmi so zníženou sadzbou spotrebnej dane z liehu (o 50 %), najviac však v množstve 43 litrov vyrobeného čistého liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť. Pri väčšom množstve vyrobeného destilátu sa uplatňuje základná sadzba, ktorá je dvojnásobne vyššia oproti zníženej. V poslednom výrobnom období ( ) využilo možnosť vypáliť si destilát v páleniciach Nitrianskeho kraja takmer pestovateľov, pričom do štátneho rozpočtu Colný úrad Nitra odviedol viac ako 1,5 milióna eur ( ,75 ) na spotrebnej dani z liehu. Pestovatelia majú možnosť požiadať prevádzkovateľa pálenice o kontrolu kvality vyrobeného destilátu, jeho koncentrácie, kontrolu množstva destilátu pretečeného kontrolným liehovým meradlom a odobratie destilátu do svojich nádob. Zároveň je prevádzkovateľ pálenice povinný zverejniť prevádzkový poriadok pálenice, ktorý upravuje najmä preberanie kvasu, odovzdanie Osiate plochy poľnohospodárskych plodín v Nitrianskom kraji k 20. máju 2014 destilátov pestovateľovi a riešenie reklamácií. Taktiež je povinný vyhotoviť pre pestovateľa vyskladňovací list, v ktorom uvedie druh, množstvo destilátu v litroch, dátum výroby a prevzatia destilátu a sumu dane zaplatenej pestovateľom. Tento doklad slúži pestovateľovi ako doklad o nadobudnutí destilátu, a to aj pre prípad kontroly vykonávanej colníkmi. Destilát vyrobený v pestovateľskej pálenici však nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh. Mjr. Mgr. Stanislav Pacher hovorca Colného úradu Nitra Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočnil k 20. máju 2014 súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami. Zo spracovaných údajov vyplýva, že v Nitrianskom kraji bolo osiatych ,72 ha pôdy. V porovnaní s vlaňajškom sa celková výmera osiatej plochy zvýšila o 5746,82 ha. Pre nevhodné klimatické podmienky bolo neosiatych a nevysadených 250,42 ha plôch a ladom ležiacej pôdy zostalo 914,04 ha. V štruktúre osevu tvorili obilniny 67,3 % z osiatej plochy, olejniny 21,1 %, zemiaky 0,2 %, strukoviny na zrno 0,6 %, cukrová repa na technické spracovanie 2,0 %, objemové krmoviny na ornej pôde 7,4 % a konzumná zelenina na ornej pôde 0,8 %. Nitriansky kraj sa v rámci Slovenska podieľal na celkovej osiatej ploche obilnín 34,8 %, olejnín 35,3 %, strukovín na zrno 36,4 % a konzumnej zeleniny 48,9 %. Z celkovej osiatej plochy ,60 ha obilnín v kraji najväčší podiel bol v okrese Nové Zámky (25,0 %). Najviac olejnín bolo zasiatych v okresoch Levice a Nové Zámky (27,4 %, resp. 24,5 %), strukovín na zrno (36,9 %) a konzumnej zeleniny (34,9 %) v okrese Levice. V porovnaní s minulým rokom v Nitrianskom kraji najviac vzrástli osiate plochy strukovín na zrno spolu o 73,5 % (o 951,64 ha). Zvýšili sa i plochy osevu konzumnej zeleniny o 13,8 % (o 408,94 ha), obilnín spolu o 1,4 % (o 3914,52 ha), olejnín spolu o 1,4 % (o 1187,70 ha). V rámci okresov kraja bolo zaznamenané podstatné zvýšenie plôch osevu obilnín spolu o 5555,69 ha a strukovín na zrno spolu o 434,74 ha v okrese Nové Zámky. Osiate plochy konzumnej zeleniny sa najviac zvýšili v okrese Nitra, a to o 263,10 ha. Ing. Eva Rakovská ŠÚ SR pracovisko ŠÚ SR v Nitre

12 12 september 2014 Kto s kým v septembri Oblastné majstrovstvá I. trieda 6. k. Šahy Jur n. Hronom 6. kolo: 7. sept., k. Žemberovce Šahy 7. kolo: 14. sept., k. Šahy Plášťovce 8. kolo: 21. sept., k. Čata Šahy 9. kolo: 28. sept., k. Šahy Hronské Kľačany 10. kolo: 5. okt., k. Plášťovce Horné Turovce Plášťovce Horné Turovce 7. k. H. Turovce Hr. Kľačany Jur n. Hronom Plášťovce 8. k. Lok Horné Turovce Šahy Plášťovce 9. k. H. Turovce Nový Tekov Plášťovce Hronské Kľačany 10. k. Veľký Ďur H. Turovce Lok Plášťovce Oblastné majstrovstvá II. trieda 6. k. Veľké Turovce Rybník Mýtne Ludany Vyškovce n. I. 7. k. Tlmače Veľké Turovce Vyškovce n. Ipľom Šarovce 8. k. Veľké Turovce Hronovce Pukanec Vyškovce n. I. 9. k. Vyškovce n. I. V. Turovce Vyškovce n. I. V. Turovce 10. k. V. Turovce H. Semerovce Bory Vyškovce nad Ipľom 6. k. Bátovce Horné Semerovce 6. kolo: 7. sept., k. H. Semerovce Mýtne Ludany 7. kolo: 14. sept., k. Šarovce Horné Semerovce 8. kolo: 21. sept., k. Horné Semerovce Pukanec 9. kolo: 28. sept., k. V. Turovce Horné Semerovce 10. kolo: 5. okt., Oblastné majstrovstvá III. trieda 6. k. Pastovce Beša Hont. Trsťany Demandice 7. k. Demandice Pastovce Demandice Pastovce 8. k. Hont. Trsťany Pastovce Malé Kozmálovce Demandice 9. k. Pastovce M. Kozmálovce Demandice voľno 10. k. Pastovce voľno Tupá Demandice 6. k. Lontov voľno Hokovce Ipeľský Sokolec 7. k. Lontov Tupá Ip. Sokolec Malé Ludince 8. k. Hokovce Lontov Farná Ipeľský Sokolec 9. k. Lontov Malé Ludince Ip. Sokolec Hont. Trsťany 10. k. Farná Lontov Ip. Sokolec Ipeľské Úľany 6. k. Tupá Ipeľské Úľany Hokovce Ipeľský Sokolec 7. k. Lontov Tupá Ipeľské Úľany Hokovce 8. k. Tupá Málaš Hokovce Lontov 9. k. Beša Tupá Málaš Hokovce 10. k. Tupá Demandice Hokovce Beša 6. k. Tupá Ipeľské Úľany 6. kolo: 7. sept., k. Ipeľské Úľany Hokovce 7. kolo: 14. sept., k. Malé Ludince Ip. Úľany 8. kolo: 21. sept., k. Ipeľské Úľany Farná 9. kolo: 28. sept., k. Ipeľský Sokolec Ip. Úľany 10. kolo: 5. okt., V. liga dorast východ 6. k. Šahy Veľké Ludince 6. kolo: 6. sept., k. Rybník Šahy 7. kolo: 13. sept., k. Šahy Veľké Lovce 8. kolo: odohraté 29. aug. 9. k. Nesvady Šahy 9. kolo: 28. sept., k. Šahy Bánov 10. kolo: odohraté 1. sept. III. liga juh mladší žiaci III. liga juh starší žiaci 4. k. (6. 9.) Šahy Nesvady Šahy Nesvady (6. 9.) 5. k. (14. 9.) Veľký Meder Šahy Veľký Meder Šahy (14. 9.) 6. k. (20. 9.) Šurany Šahy Šurany Šahy (20. 9.) 7. k. (27. 9.) Šahy Štúrovo Šahy Štúrovo (27. 9.) 8. k. (5. 10.) Nové Zámky Šahy Nové Zámky Šahy (5. 10.) Oblastné majstrovstvá dorast 6. k. Plášťovce Žemberovce Čajkov Ipeľský Sokolec 7. k. Ipeľský Sokolec Plášťovce Ipeľský Sokolec Plášťovce 8. k. Plášťovce Podlužany Žemberovce Ipeľský Sokolec 9. k. Tlmače Plášťovce Ipeľský Sokolec Starý Tekov 10. k. Plášťovce Tek. Lužany Ipeľský Sokolec Podlužany 6. k. Starý Tekov H. Turovce Vyškovce n. I. Pohr. Ruskov 7. k. Horné Turovce Jur n. Hr. Hont. Vrbica Vyškovce n. Ipľ. 8. k. Vyškovce n. I. H. Turovce Vyškovce n. I. Horné Turovce 9. k. H. Turovce KŠK Levice Jur n. Hr. Vyškovce n. Ipľom 10. k. Kalinčiakovo H. Turovce Starý Tekov Vyškovce n. Ipľ. 6. kolo: 6. sept., kolo: 27. sept., kolo: 13. sept., kolo: 4. okt., kolo: 20. sept., Žiaci prípravka oblastných majstrovstiev skupiny B 2. kolo (7. sept., 9.00): Kalná nad Hronom Šahy; Šahy Veľké Turovce; Kalná nad Hronom Veľké Turovce 3. kolo (5. okt., 9.00): Šahy Veľké Turovce; Kalná nad Hronom Veľké Turovce; Šahy Kalná nad Hronom V oblasti Hontu (Maďarsko) pri hlavnej ceste č. 2 (cca 2 km od hraničného priechodu Parassapuszta Šahy) na ľahko prístupnom mieste predám pivnicu (50 m 2 ) z tesaného kameňa s prešovňou a zastavaným podkrovím. Elektrika k dispozícii, otázka vody vyriešiteľná. Cena dohodou. Info: (Zábrádi) t-online.hu Predám dvojizbový byt na Nám. M. R. Štefánika v Šahách, prvé poschodie, nové plastové okná. Cena dohodou. Info: Ponúkam na predaj starší 2-izbový rodinný domček v pôvodnom stave v obci Pastovce na 766 m 2 pozemku. Celková rozloha pozemku a vinice je spolu 1500 m 2. Domček je vhodný na rekreáciu, ale aj na celoročné bývanie! Kontakt.: Doučujem slovenský jazyk a literatúru základné a stredoškolské učivo, pripravujem na maturitné skúšky, Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Kontakt: Mgr. Mária Kubizniaková, mob.: , mail: Oznamujem záujemcom o inzerciu v októbrovom čísle Hontianskych listov a Honti Lapok, aby svoje inzeráty pre voľby do mestského zastupiteľstva a voľby primátora v Šahách po predbežnom dohovore so zodpovedným redaktorom odovzdali najneskoršie 28. sept Peter Štrba, zodp. red. Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu. EV MK 3212/09 ISSN 1338/9211 Zodpovedný redaktor: Peter Štrba. Tel.: 036/ Redakčná rada: PaedDr. Beata Bazalová, Mgr. Edita Matyisová a Marta Bendíková. Korektúra: PaedDr. Beata Bazalová. Technické spracovanie: Andrea Hajdú. Tlač: Runner Media Balassagyarmat. Vydavateľ: Mesto Šahy, Hlavné nám. č. 1, Šahy; tel.: 036/ IČO: Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov. Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.