Együttm ködés az SNI tanulók szakszer ellátásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttm ködés az SNI tanulók szakszer ellátásában"

Átírás

1 Együttm ködés az SNI tanulók szakszer ellátásában Tóthné Schiebelhut Lívia gyógypedagógus-logopédus közoktatási szakért MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

2 Különleges gondozásra jogosult tanulók integrált oktatása

3 Törvényi szabályozás áttekintése I.

4 SNI Sajátos nevelési igény gyermek, tanuló: Kt 121. (1) 29. Aki a szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, Értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okra visszavezethet tartós és súlyos rendellenességével küzd (SNI a) b) a megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okra vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenességével küzd (SNI b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd gyermek (BTMN ) Kt 30. (7)

5 KÜLÖNLEGES GONDOZÁSRA JOGOSULT GYERMEKEK, TANULÓK SNI B ) BTMN SNI B Sajátos nevelési igény tanulók SNI A

6 SNI- tanuló joga Kt. 30 (1-6) SNI gyermek, tanuló joga különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátásban részesüljön Gyp intézményben vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás A gyp. nevelésben-oktatásban résztvev intézménynek rendelkeznie kell a megfelel személyi és tárgyi feltételekkel

7 Gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvev intézmények Gyógypedagógiai intézmények Konduktív pedagógiai intézmények Többségi óvodák és iskolák, - amelyek rendelkeznek azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a SNI gyermekek és tanulók eü. és ped. habilitációs és rehabilitációs ellátásához szükségesek

8 Az intézményekre vonatkozó törvények évi LXXIX. Tv a közoktatásról NAT Irányelvek: 2/2005. (III.1.) OM rendelet Sajátos nevelési igény tanulók iskolai oktatásának irányelve 4/2010.(I.19) OKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról

9 Feltételrendszer Tárgyi feltételek ( tanügyi dokumentumok, speciális eszközök) Személyi feltételek ( gyógypedagógusok, gyp.asszisztensek, fejleszt pedagógusok) Speciális módszertani ismeretek ( habilitáció, sérülés-specifikus specifikus módszertani ism., okt. szervezési formák)

10 1. Tárgyi feltételek Alapító okirat Pedagógiai Program Helyi tanterv+ Gyp tantarv ( óraterv, rehab. órakeret) A SNI t l függ en tárgyi feltételrendszer kialakítása

11 2. Személyi feltételek Gyógypedagógus/ok Konduktor/ok gyógypedagógiai asszisztens/ek, Fejleszt pedagógus/ok

12 3. Speciális módszertani ismeretek habilitáció, fejleszt terápiás ismeretek sérülés-specifikus specifikus módszertani ismeretek, oktatás szervezési formák (differenciálás, kooperatív tanulás, csoportos tanulás stb.)

13 Habilitáció. Rehabilitáció Kt. 52. (6) Értelmi fogyatékos tanuló 15% Többi fel nem sorolt fogyatékos tanuló 15% Gyengénlátó tanuló 35% Mozgásfogyatékos, vak, nagyotthalló, beszédfogyatékos tanuló 40% Siket, autista tanuló 50%

14 SNI A/B ellátása SZRB vizsgálata alapján Integrált oktatás/nevelés vagy gyp nevelés Pedagógiai célú habilitáció 15% ( kötelez tanórai foglalkozáson túl)

15 Szakmai kompetenciák SNI A Gyógypedagógus(tanár/terepeuta) Tanulási zavarok: gyógypedagógus/tan.ak. logopédus gyógypedagógus/tan.ak.- dyslexia, dysgráphia, dyscalculia, kevert specifikus fejl dési zavar) Beilleszkedési zavarok: gyógypedagógus/pszichoped. Beszédfejl dési zavar,, beszéd fogyatékosság talaján kialakult tanulási zavar: gyógypedagógus/logopédus Pszichés gondozás esetén pszichológus

16 SNI B ellátása Fejleszt foglalkoztatás 4/2010.(I.19) OKM rendelet 33/A szabályozza Kt. 52. (6) Egyéni fejlesztési terv Heti kötelez óraszám 15%-a Nevelési tanácsadó segíti Kötelez felülvizsgálat a TKVSZRB

17 Szakmai kompetenciák SNI B Gyógypedagógus/fejleszt pedagógus Tanulási zavarok: fejleszt pedagógus és/vagy gyógypedagógus dyslexia, dysgráphia, dyscalculia, kevert specifikus fejl dési zavar Beilleszkedési zavarok: fejleszt pedagógus és/vagy gyógypedagógus aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus magatartás Pszichés gondozás esetén pszichológus

18 Disz-es tanuló jár az osztályomba SNI tanulók ellátása a gyakorlatban II.

19 Szakért i Bizottsági vizsgálat Diagnózis: A megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okra vissza vezethet /vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenességével küzd (SNI a/b) DYSLEXIA BNO: F 81.0 DYSGRÁFIA BNO: F 81.1 DYSCALCULIA BNO: F 81.2

20 SNI tanuló ellátása Osztályf nök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

21 Integráció - Inklúzió Az integráció akkor sikeres, ha nem csupán egyszer fogadás, hanem befogadás (inklúzió). Az inklúzió eleve más pedagógiai szemléletet feltételez. A kulcsszó és a kiindulási alap az egyéni differenciálás. A pedagógus minden gyermekben a speciálisat, a rá jellemz egyedi sajátosságokat keresi és látja meg.

22 Minden szerepl nek feladata van Osztályf nök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

23 Az sni gyermek A diszlexia olyan mint a kék vagy a barna szem: nem lehet megváltoztatni. S bár használhatunk színes kontaktlencsét, attól még épp úgy kék, illetve barna szem ekek maradunk. ( egy 20 éves diszlexiás lány megjegyzése)

24 Hogy éli meg a gyermek? Az iskolába kerül 6-7 éves gyermek más követelményekkel találja magát szembe. Megjelenik a direkt teljesítményelvárás. Az rdögi körb l képtelen segítség nélkül kilábalni. Sorozatos kudarcélmények érik. Butának tartják a társai, annak is könyveli el magát. Önértékelési problémák, szorongás, magatartási gondok. A gyerek kés bbi életére is kihatással lesz.

25 Az iskola feladata Feltételrendszer biztosítása Tárgyi (PP átdolgozása, fejleszt helységek) Személyi ( Fejleszt pedagógus, gyógypedagógus alkalmazása) Pedagógusok felkészítése az integrációra (tanfolyamok, továbbképzések) Empatikus szemlélet kialakítása (pedagógiai értékek deklarálása)

26 Többlet szolgáltatások Irányelvek alapján A pedagógusok és szül k felkészítése az sni tanuló fogadására Habilitációs, rehabilitációs szemlélet - Habilitációs órakeret biztosítása (Kötelez órák 15%-a) Nyitott tanulási folyamat terápiák, eljárások, módszerek, tanulást segít eszközök alkalmazása Egyéni foglalkozás 5-12% Segédeszközt használhat Felmentés tantárgyrészek értékelése alól Vizsgákon választás lehet sége a szóbeli és írásbeli feladatok közül Hosszabb felkészülési id t biztosítása Oktatási segédanyagok használata

27 Az iskola attit dje Pedagógusait, dolgozóit meggy zi, hogy a sni gyerekkel való foglalkozás mindenki feladata Pedagógusait továbbképzi Együttm ködés a tantestület tagjai között (teamek) A szül ket is bevonja a fejlesztésbe A tanulók eredményeit folyamatosan ellen rzi, fejl désüket figyelemmel kíséri Egységes osztályozás és értékelési rendszer Az egyéni fejlesztési terv a horizontális alkalmazása

28 Deklarálás Az sni tanulók fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: a) Pedagógiai programban b) MIP-ben c) Helyi Tanterv m veltségi területek, tantárgyak programjában d) Tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási- tanulási programokban e) Egyéni fejlesztési tervben

29 A befogadó iskola pedagógusai Dilemmák: Nekem van-e dolgom, ha igen, mit kell tennem a sni tanulóval? (magyar tanárként,matematika, nyelvtanárként, testnevel ként, stb) Mi a feladatom osztályf nökként? Hogyan kezeljem a másodlagos magatartási problémákat? Hogyan értékeljem, osztályozzam az sni tanulót?

30 A pedagógusok Az együttneveléshez szükséges kompetenciák: A tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik tantárgyi tartalmak - sni tanulók képességeihez igazodó módosulásait Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítenek, egyéni haladási ütemet biztosítanak, személyre szabott módszereket, technikákat alkalmaznak A tanórába beépítik a diagnózisban szerepl javaslatokat Folyamatos értékelés, a tanuló teljesítményének elemzése alapján szükség esetén megváltoztatják eljárásaikat Egy-egy probléma megoldásához alternatívát keresnek Alkalmazkodnak az eltér képességekhez, eltér viselkedéshez Együttm ködnek a különböz szakemberekkel, a gyógypedagógus javaslatait beépítik a pedagógiai folyamatokba.

31 Óravezetési és tanulásszervezési feladatok Ültetés: a megértés érdekében jól lássa a pedagógust /gesztus, szájmozgás/ Könnyen oda tudjunk menni óra közben ellen rizni, segíteni a munkáját Ültessük egy motivált tanuló mellé, akit megkérhet, hogy segítse az utasítások tisztázásában Az utasításokat lassan, nyugodtan adjuk ki. Hagyjunk id t a megértésre. A feladatokat írásban ás szóban is adjuk meg. Hosszabb tanári magyarázat Táblai vázlat Tartalmilag összetartozó egységek kiemelése Írásban rögzített házi feladat, leckefüzet Egyéb információk kiosztása

32 Vizuális szemléltetés, vagy több érzékelési terület bekapcsolása Nyelvi fejlettség figyelembe vétele Differenciálás minden órán ( mennyiségi és min ségi) Egyéni tanulási tempóhoz alkalmazkodás Változatos feladatadás, fejlesztés Szemléltetés, analógiák, algoritmusok Rögzítés, meger sítés, Differenciált értékelés (szöveges értékelés!) Szorongással járó szituációk kerülése Alternatív tanítási módszerek (projektoktatás, kooperatív oktatás Nem szakrendszer tanítás 5-6. évfolyamon

33 Javaslatok az olvasás-írás és a magyar nyelv és irodalom tanításhoz Olvasástanítás: Megfelel olvasástanítási módszert kell kiválasztani (hangoztató-elemz, diszlexia Pozitív megkülönböztetés : elemz, diszlexia-prevenciós) Hosszabb begyakorlási szakaszok, id keret Felmentések helyesírás értékelése alól Középiskolában felvételinél, érettségi vizsgánál: Szóbeli számonkérés az írásbeli helyett

34 A helyesírási hibák javítása: ne jelöljünk be túl sok hibát, néhány következetes hibát válasszunk ki, magyarázatot is adjunk a javításhoz, két színnel javítsunk Fogalmazásnál: osztályozzunk a tartalom alapján, javítsunk két színnel: a tartalmi és helyesírási hibákat más színnel javítsuk

35 Matematika tanítás Diszlexia esetén a szöveges feladatok értelmezését segíthesse a padtárs Diszkalkúlia: apró lépésekre lebontott számkör építés A továbbhaladás feltétele a biztos mennyiség, számfogalom és m veletvégzési biztonság Egyéni haladási terv szerinti matematika oktatás Szemléltetésen alapuljon Eszközhasználat megengedett (ujjak, számegyenes, számológép, stb) Analóg feladatsorok begyakorlása Mennyiségi differenciálás Önmagához viszonyított értékelés

36 Informatika A NAT kiemelt fejlesztési területe: információs és kommunikációs kultúra Informatikai eszközök segít szerepe (pl: helyesírás ellen rzés) A számítógép használatának tanítása, mint a tanulást segít munkaeszköz

37 Idegen nyelv tanítás Mentesítheti az intézmény vezet je az osztályzás alól, DE!! Egyéni elbírálás alapján történjen a döntés. Tünetek: az olvasás-írásra vonatkozó tünetek jelennek meg a nyelvtanulás során is Bet tévesztésektévesztések Bet kapcsolatok kiolvasásának nehézségei pl:sch Összeolvasási nehézségek Szókincs gyengesége Szórend stb.

38 Módszertani javaslatok: Mindig tömör, pontos terminológiát alkalmazzunk (magyarázatok lehet leg leg magyarul) Képek használata segíthet Kulcsszavakat tartalmazó lista Magnóra vett szavak, auditív módszerek alkalmazása Új szó tanulásánál-cédulák tanuló párok Ne kérjük hangos felolvasásra Minden feladatnál döntsük el, mi a fontos, és ennek megfelel en értékeljünk A javításhoz f zzünk szóbeli magyarázatot A többszótagú szavak tanulása felépítés magyarázata Bíztassuk, értékeljük a legkisebb fejl dést is

39 M vészetek Segítik a tanulók képességeinek fejlesztését Nincs teljesítmény kényszer Terápiák is épülnek a különböz m vészeti tevékenységekre (zeneterápia, m vészeti terápia, tánc-és dráma) Szorongás, kudarc oldásának színtere lehet

40 Testnevelés Mutasd a mozgásod, megmondom ki vagy! A mozgás nagyhatalom az értelmi képességek fejlesztésében Tanulási problémák gyakori oka: az idegrendszer alulszervezettsége ez mozgásterápiával javítható A nagymozgásokra épül a finommotorika (beszéd, írás) A mozgásgyakorlatok célja: új kapcsolatok kialakítása a központi idegrendszerben Mozgásos foglalkozássokkal különösen eredményesen kezelhet k k a magatartási problémák

41 Egyéb tantárgyak Mivel az olvasás-írás minden tantárgy tanulásának alapja: Az auditív módszerek alkalmazása Hosszú tananyagok lerövidítése, Lényeg kiemelése Összefüggések magyarázata Vázlat készítése a tananyagról Tanuló párok alkalmazása Magnóra felvett tananyag Szemléltetés Differenciált követelmény és értékelés

42 Az osztályf nök szerepe Kapcsolattartás az osztályban tanító pedagógusokkal. Kapcsolattartás a gyógypedagógussal Kapcsolattartás a szül kkel Koordináló szerepkör A gyermek megfigyelésében kiemelt szerepe van A fejlesztési terv kidolgozásában és megvalósításában aktívan közrem ködikködik Esetmegbeszél teamekben kezdeményezi a tanuló fejl désének értékelését, a fejlesztés további irányának meghatározását A gyógypedagógussal napi kapcsolatban áll, folyamatosan konzultálnak a gyermekkel kapcsolatos pedagógiai feladatokról

43 A gyógypedagógiai tanár kompetenciája Közrem ködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépül tevékenységek tervezésében (a tanuló megfigyelése az órán) Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését Javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására Programok, programcsomagok összeállítása Javaslat a speciális segédeszközökre Javaslat a környezet kialakítására Együttm ködés a többségi pedagógussal

44 Figyelemmel kíséri a tanuló haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében Terápiás fejleszt tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozáson. (habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés) EGYMI szakmai szolgáltatásai (esetmegbeszélések, teamek, továbbképzések, hospitálások)

45 Sajátos nevelési igényt igazoló dokumentumok Szakért i vélemény vagy NT vélemény Iskola kijelölés(sni esetén) Fejlesztési napló / Egyéni fejl dési lap

46 Mit tartalmaz a szakért i vélemény? Személyes adatok A vizsgálat leírása, fogyatékosság megállapítása vagy kizárása Ellátás módja Iskolába járás, magántanuló, fejleszt felkészítés, fejleszt iskola Intézmény kijelölés Értékelés, min sítés alóli felmentés. Felülvizsgálati eljárás lehet sége Kik kapják

47 A szakért i vélemény BNO kódjai a enyhén értelmi fogyatékos és/vagy a tanulásban akadályozott BNO F 70.0 középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg mérsékelten akadályozott) BNO F 71.0 súlyos értelmi fogyatékos BNO F 72.0 autizmus BNO F 84.0 halmozott sérülés és fogyatékosság BNO kódja a vezet fogyatékosság szerinti Beszédfogyatékosságok: dadogás BNO F 98.5 hadarás BNO F 98.6 orrhangzós beszéd BNO Q 35 fejl dési dysfasiák BNO F dysarthriák, anarthriák BNO F 80.0 centrális dyslaliák BNO F 80.0 beszédképtelenség kódolása a kiváltó októl függ dyslexia BNO F 81.0 dysgráfia BNO F 81.1 dyscalculia BNO F 81.2 iskolai képességek kever zavara BNO F 81.3 kevert specifikus fejl dési zavar BNO F 83 magatartászavar BNO F

48 Egyéni fejlesztési terv Elkészítésének alapja: Szakért i vélemény Megfigyelés Diagnosztikus mérés Habilitációs-rehabilitációs tanterv Célja: Habilitáció,rehabilitáció Segítség a többségi pedagógusnak Tudatos tervezés Egyénre szabott fejlesztés

49 Egyéni fejlesztési terv elemei Gyermek/tanuló személyi adatai Szakért i véleményének kelte, diagnózisa Javasolt fejlesztési területek Kötelez felülvizsgálat éve A fejlesztés általános területei A fejlesztés speciális területei

50 A pedagógiai célú habilitáció fajtái: Diszlexia Diszgráfia Diszkalkulia Prevenció Korrekció (reedukáció)

51 Tanulói portfólió

52 Adminisztráció Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció EGYÉNI FEJL DÉSI LAP (külív, belív) Külív: osztályf nök vezeti Belív: habilitációt végz szakember(ek) vezeti(k) Konzultációs rlap Forgalmi napló Tanulói portfólió

53 Az ellen rzés (SNI) lebonyolítása A bizottság ellen rzi az SNI-t a közokt. intézményben, hiszen küldte az adott intézménybe a gyermeket. A TKVSZRB levélben értesíti az intézményt a vizsgálat id pontjáról (8 nap) Az intézmény vezet je vagy a kijelölt gyógypedagógus rendelkezésre bocsátja a dokumentációt A tárgyi feltételek és a dokumentumok áttekintése Jegyz könyvkészítés - 3 példányban (intézmény, TKVSZRB, jegyz )

54 Az ellen rzések során el készítend dokumentumok Érvényes szakért i vélemények Egyéni fejlesztési tervek Egyéni fejleszt i lapok Speciális tankönyvek, eszközök, füzetek Igazgatói határozatok a mentesítésekr l Rehabilitációs órarend Több szakember esetén a szakmailag bontott óraszám dokumentációja Szakemberek végzettségét igazoló oklevél fénymásolata A fejlesztés rendszerességét igazoló gyermekmunkák A tanév eleji, féléves és év végi státust felmér mér lapok

55 Jegyz könyv A szükséges dokumentumok tartalmazzák-e az SNI ellátást Szakemberek végzettsége Rehabilitációs órakeret, órarend Egyéni fejlesztési terv Terápiás napló Speciális eszközök

56 Intézmények közötti együttm ködés Együttm ködési megállapodások a SNI tanulók/gyermekek ellátására

57 Meixner Ildikó EGYMI Pedagógiai Tanácsadó Szolgálat Utazó gyógypedagógiai hálózat Szakmai segítség Nyíltnap/óralátogatások Konzultációk/esetmegbeszélések Továbbképzések Tantervek, módszertani anyagok

58 Köszönöm a figyelmet!

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka II TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK Pedagógiai elvek Hatékony és azonnali segítség nyújtása a gyermeknek, a családnak. A személyes kapcsolatok, személyesség, a közösség biztosítása. Az általánosan

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1.

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1. A sajátos nevelési igény meghatározása 121. (1) 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: A fenti rendeletben szereplő

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fókuszban az egyén

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Verzió: 2.0 1 Köszöntő helyett Fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják

Részletesebben

Szeged, 2013. március 31.

Szeged, 2013. március 31. AZ ODÚ FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. március 31. Az Odú Fejlesztő Központ alapfeladatai Pedagógiai szakszolgálati feladatok Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben