Tanulási zavarok. A tanulási zavarok típusai:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulási zavarok. A tanulási zavarok típusai:"

Átírás

1 Tanulási zavarok Évről évre növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem úgy teljesítenek az iskolában, ahogyan azt szüleik és a pedagógusok elvárnák tőlük. A szakirodalomban a tanulási zavar többféle elnevezésével, értelmezésével találkozhatunk. Tanulási zavar, tanulási nehézség, tanulási akadályozottság vagy sajátos nevelési igényű gyermek terminológiákat egyaránt használunk, ezek azonban nem egymást helyettesítő fogalmak: együtt alkotják a tanulási korlátok körét. Tanulási nehézség: a legkevésbé súlyos, többnyire átmeneti jellegű, általában külső körülmények (pl. sok hiányzás) miatt következik be. Tanulási akadályozottság: több területet érintő, mélyreható, tartós és súlyos pedagógiai problémáról van szó, amely megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a gyermek többségi iskolarendszeren belüli boldogulását. Tanulási zavar: olyan ép értelmű és ép érzékszervű gyermekek esetében használatos fogalom, akik az iskolai követelmények teljesítéséhez szükséges egy vagy több képesség zavart működése miatt egy, vagy több tantárgyból nem tudnak megfelelni. Esetükben mindig fennáll a tanulási teljesítőképesség és teljesítmény eltérése, a megismerési (kognitív) funkciók rendellenes működése, valamint a sajátos magatartás (kontrollképtelenség, érzelmi kiegyensúlyozatlanság, hiperaktivitás). Óvodáskorú gyermeknél a tanulási zavar veszélyeztetettségéről beszélhetünk, amely a részfunkciók problémáiban nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy ha az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, egyensúly, mozgás stb. képességek működése nem összehangolt, az megnehezíti az olvasás, írás, számolás elsajátítását. A tanulási zavarok típusai: Részképességzavarok Komplex tanulási zavarok A viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok Részképességzavarok A részképességek a komplex teljesítmények (olvasás, írás, számolás) elsajátítását és kivitelezését lehetővé tevő kognitív (megismerő) és motoros (mozgásos) funkciók. E két területen mutatkozó deficit a részképességzavar, amely az intelligenciaszinttől független. 1

2 I. A kognitív funkciók zavarai 1. Percepciós zavarok A tanulási zavarokkal küzdő gyermekeknek teljesen épek az érzékszerveik, kifogástalanul látnak, hallanak. Problémájuk abból adódik, hogy az érzékszerveiken beérkező információk értelmezése pontatlan: központi idegrendszerük nem képes a beérkező jeleket pontosan felfogni, továbbítani, tárolni, korábbi ismeretekkel összehasonlítani, rendszerezni, koordinálni, feldolgozni, s megfelelő választ adni azokra. A több inger együttes hatása túlterheli őket, nehezen képesek a szenzoros integrációra; minden bejövő inger adekvát válasz nélkül marad. A látszat az, hogy képtelenek koncentrálni, valójában azonban nem képesek összekapcsolni több érzékelő rendszert. Néhány jellegzetes tünet: Az egyensúlyrendszer zavarai Bizonytalanság a nehézségi erő észlelésében: az ilyen gyermek nem mer változtatni stabil helyzetén, pl. fél a fára mászástól, a fél lábon állástól. Elégtelen működés: kevés egyensúlyingert észlel a gyermek extrém forgás közben sem szédül. Túlműködés: túl sok egyensúlyingert észlel a gyermek, nem szeret hintázni, gyakran szédül. Az auditív rendszer zavarai Az irányhallás hiányosságai a gyermek nem tudja, melyik irányból jön a hang. A hallási differenciálás hiányosságai a gyermek nem képes a hangmagasság, a zöngésség megkülönböztetésére. A hallási alak-háttér észlelés zavara nem tud egyetlen kiválasztott hangra, szóra figyelni. A szerialitás (sorrendiség) zavara a gyermek nem tudja a különálló hangokat egyetlen szóvá összeolvasztani. A vizuális rendszer zavarai Az alak- és térészlelés hiányosságai egyes betűk alak, forma, méret szerinti differenciálásának hiányosságai, pl. b-d, g-q-p, a-d tévesztések. Vizuális differenciálás hiányosságai nem ismer fel egy adott képet a hasonlók között. Vizuális alak-háttér észlelésének zavara a vizuális jelek halmazából nem tudja a számára fontos információt kiemelni. Vizuális zárás, szerialitás zavara a gyermek képtelen a részinformációkat egésszé alakítani (pl. betűkből szavak, szavakból mondatok alkotása). Taktilis-kinesztetikus (tapintás és saját test érzékelése) rendszer zavarai A saját test érzékelésének elégtelensége erősen kell őt fogni, illetve ő is erősen fog meg mindent és mindenkit (nem kevés konfliktust okozva). A kinesztetikus érzékelés hiányossága pontatlanul érzékeli saját testét, ízületei helyzetét, testtartását, gyakran dolgok mellé nyúl. Alak-háttér észlelésének hiányosságai rosszul lokalizálja az érintési ingereket, pl. a hátára írt betűket. 2

3 2. Figyelemzavar A gyermek figyelme elkalandozik, könnyen elterelhető. Hullámzó, ingadozó intenzitású, képtelen a zavaró ingereket figyelmi gátlás alá helyezni. Perszeveráció a figyelem tapadása, nem tud fókuszt váltani. Szelektálási képtelenség 3. Emlékezeti problémák A gyermek számára gondot jelent a tárgyak, tárgyképek, szavak, mondatok, adatok, utasítások tárolása, azonnali, illetve késleltetett felidézése. Felszínessége abban mutatkozik meg, hogy nem relációkat, műveleteket, információtömböket tárol, hanem konkrét ingereket. Előhívási stratégiája sem hatékony, ami kódolási és szerialitási zavarokat mutat. (Pl. a gyermek nem tud hanghoz betűt társítani, a betűk sorrendjét felcseréli.) 4. A gondolkodás zavara A konkrét feladatok szintje még kevéssé okoz gondot a tanulási zavarral küzdő gyermeknek, az absztrakt fogalmak és a formális gondolkodás szintje viszont már nagy kihívás számára. Gondolkodási nehézséget jelent: a relációk megfordíthatóságának felismerése; a dolgok állandó tulajdonságainak megőrzése; a generalizáció (általánosítás); a téri-idői soralkotás; a rész-egész, bennfoglalás, alá-fölé rendeltség, ok-okozati összefüggések felismerése; a negatív és másodlagos absztrakció (lényegtelen információk közepette, illetve más feladathelyzetben alkalmazni az elsajátított és felismert megoldási elvet). II. A motorium zavarai 1. Az izomtónus zavarai Hipotónus túl alacsony az izomzat feszültségi állapota, a gyermek számára minden mozgás fárasztó, mozgásigénye csökkent, mozdulatai erőtlenek. Hipertónus az izomfeszültség túl magas, a gyermeknek állandóan nagy ellenállást kell leküzdenie valamilyen mozdulat létrejöttéért. 2. A nagymozgások zavarai Rosszul integrált reflexek az újszülöttkori feltétlen reflexek nem kerültek gátlás alá, így akadályba ütközik a magasabb szintű agykérgi irányítású mozgások elsajátítása. Zavarok a testtartás, állás és egyensúly reakcióiban ez a téma összefügg az egyensúly zavarainál leírtakkal. A gyermek ügyetlen, bizonytalan a zenés és mozgásos játékokban, sporttevékenységben. Félelmei motiválatlanná teszik a mozgásos megnyilvánulásokban. 3

4 3. A finommotorika zavarai Az ujjak, kéz, kar izomzatának területén remegés, görcs, túl alacsony feszültség tapasztalható. A száj izomzatának területén: nem tud fújni, fütyülni, cuppantani, nyelvével csettinteni stb. A szemkörnyéki izmok területén: képtelen tekintetét rögzíteni, szemmel fixálni, tárgyat követni stb. 4. A cselekvés tervezésének, irányításának zavarai Fejletlen testséma elégtelen testtudat, bizonytalanság a testének felépítésében, a testfogalom körében. Bizonytalanság a jobb-bal irányokban, nem tud különbséget tenni e relációkban. Kialakulatlan laterális dominancia nem ismerhető fel, melyik agyfélteke a domináns. Pl.: a gyermek balkezes, de jobblábas. Nehézségek a test középvonalán túl történő átnyúláskor a test középvonalától balra csak bal kézzel, jobbra csak jobb kézzel rajzol. Gyenge bilaterális (kétoldali) mozgáskoordináció a két testfél együttműködési képtelensége vagy gyengesége pl. járás közben. Motorikus gátoltság a mozgások kivitelezésének meglassúbbodása. Motorikus hiperaktivitás szinte megállás nélkül, állandóan mozog a gyermek, képtelen egy helyben ülni, izeg-mozog. 5. Hiperaktivitás A hiperaktivitás egy sajátos problémaegyüttes (nem egyenlő a fentebb említett motoros hiperaktivitással, annál sokkal összetettebb), ami egyrészt önálló szindróma, másrészt sok esetben együtt jár tanulási nehézséggel. Általában 5-6 éves kortól diagnosztizálható, és a viselkedés három fő területén nyilvánul meg: Motorium Impulzivitás Figyelemzavar Motorikus tünetek A gyermek megállás nélkül futkározik, a bútordarabokat mászókának használja. Képtelen egy helyben ülni. Ülő helyzetben is izeg-mozog. Alvás közben is sokat mocorog. Mindig úton van, állandóan mozgásban. Az impulzivitás gyakorlati megjelenési formái Gyakran előbb cselekszik, mint ahogy gondolkodna. Feltűnően gyorsan és sokszor vált át egyik cselekvésről a másikra. Feladatait nem képes megszervezni. Szinte állandó ellenőrzést igényel. Nehezen tudja kivárni, míg egy játékban vagy egy csoportban rá kerül a sor. 4

5 A figyelemzavar néhány ismérve Gyakran nem tudja befejezni, amit elkezdett. Általában nem figyel másokra és saját cselekvéseire. Figyelme könnyen elterelhető. Folyamatos figyelmet igénylő feladatokra nem képes koncentrálni. A játék sem tudja lekötni, nem tud tartósan játszani sem társakkal, sem játékokkal. Hiperaktivitásról csak akkor beszélhetünk, ha minimálisan két motoros, három impulzív és három figyelmi tünet együttesen jelentkezik egy gyermeknél. 6. Kezesség A pedagógiai munka során a határozott lateralitás kialakulásának elősegítésére kell törekedni. Bizonytalan lateralitás esetén a jobb oldal használatát erősítjük. Az oldaliság kialakulása normál esetben is elhúzódhat a kisiskolás korig. Jelzéseket, információkat megfigyelések útján szerezhetünk, pl az alábbi tevékenységek során: ujj és karkeresztezés a domináns ujj, illetve kéz van felül gyufaszedés egy kézzel a domináns kéz ügyesebb, gyorsabb villanykapcsoló, kilincs, telefon használata a domináns kézzel történik tárgyak átvétele a domináns kézzel nyúl érte. (Gyarmathy, 1997.) Komplex tanulási zavarok A komplex tanulási zavarok olyan speciális tanulási nehézségek, amelyek az alap kultúrtechnikák elsajátítása során jelentkeznek. A tanulási zavarral küzdő gyermekekre jellemző, hogy általános körülmények között, általánosan alkalmazott módszerekkel nem képesek tanulni, lemaradnak az elsajátításban. Ez a lemaradás jelentkezhet egyetlen területen, pl. az írásban, olvasásban, számolásban, de megmutatkozhat egyidejűleg több elméleti tárgyban is. I. Diszlexia Diszlexia-veszélyeztetettek lehetnek azok a gyerekek, akik hároméves koruk után kezdenek beszélni, illetve nagyon hibásan beszélnek. A diszlexia a leggyakoribb tanulási zavar. Diszlexia gyanúra utaló jelek óvodában: a hallási analízis hiányosságai lateralitási zavar finom (és/vagy) nagymozgások ügyetlensége vizuomotoros koordináció zavara gyenge ritmusérzék a tartós figyelem zavara alak-háttér felfogás kialakulatlansága II. Diszgráfia Írás-, helyesírászavar, amely gyakran de nem feltétlenül társul diszlexiához. Részben hasonló tévesztések fordulnak elő, mint az olvasásnál (betűcsere, -helyettesítés, -fogyasztás, -szaporítás, 5

6 sorrendcserék és jelentésváltoztatás). Ezeken túl jellemzőek az írómozgás elégtelenségéből adódó hibák is. (Az íráskép kusza, rendetlen.) A diszgráfiás tanuló tempója lassú, írásban nem alkalmazza a tanult és ismert nyelvtani szabályokat. A diszgráfia okai: A beszédhallási, látási, mozgási, időbeli analízis és szintézis fejletlensége A szükséges képzetrendszerek fejlődési elmaradása (pl. a beszédhangok képzetei, a betűk látási, térbeli képzetei, a betűk leírásával kapcsolatos motoros képzetek kialakulatlansága) A térbeli tájékozódás zavara, az időbeli szerveződés zavara, percepciós problémák III. Diszkalkulia Speciális számolási zavar, a matematikai fogalmak, műveletek és technikák elsajátításában és alkalmazásában jut kifejezésre. Megfigyelési szempontok, melyek a számolási képességek lassúbb fejlődésére utalnak: A mozgássorok utánzása megfelelő-e tornafoglalkozásokon, körjátékokban? (A műveletek lejegyzésének sorrendje, az egyes műveletek menete) Megfelelő-e tájékozódása saját testén, térben, síkban? (Napszakok, évszakok. Eligazodás a négyzethálón, irányok megtartása műveletvégzés közben, elvont fogalmak) A mozgás és a beszéd ritmusa összehangolt-e mondóka, vers letapsolásakor? (Ritmusos számlálás, megszámlálás) Szeret-e mesét hallgatni otthon és az óvodában? Kéri, hogy meséljenek neki? (Szöveges feladatok megoldása) Szereti-e a legóépítést, puzzle-összerakást, a társasjátékokat? (Számjegyek, matematikai jelek írása, műveletek részekre bontása, matematikai, logikai feladatok) Felismeri-e, megnevezi-e a színeket, rákérdez-e a számokra, másolgat-e számjegyeket, használ-e nagyságviszonyokra vonatkozó fogalmakat, pl.: kicsi, nagy széles keskeny? (Matematikai relációk felállítása) Megérti-e a sok, semmi, kevés, több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat, és tudja-e azokat megalkotni és megnevezni? (Halmazalkotás, mennyiségek összehasonlítása) Melyek azok a pszichikus funkciók, amelyek összehangolt működése szükséges az olvasás, írás, számolás elsajátításához? Pontos és differenciált vizuális észlelés Alak, forma, méret, szín pontos felfogása Az összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás) Megadott formák-színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura, háttér észlelése) Adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése, vizuális információk sorba rendezése A hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése Adott hangok kiemelése Adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe 6

7 foglalása Összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes mozgása A látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása (a keresztcsatornák együttműködése) Rövid idejű vizuális-verbális memória Szándékos figyelem, kb. 10 perces figyelemkoncentráció A viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok A tanulási zavarokhoz gyakran társulnak jellegzetesnek tekinthető magatartási tünetek, személyiségsajátosságok. A gyermek nem képes viselkedését a szociális követelményeknek megfelelően szabályozni. Alacsony a toleranciaszintje. Gyenge a tanulási érdeklődése, motivációja. Nem megfelelő a megismerő aktivitás szintje. Nem reális az önértékelése, akár pozitív, akár negatív irányban. Gyakran mutat érzelmi labilitást, szorong. A fentebb felsoroltak miatt még befogadó, toleráns közegben is nehezített a társas kapcsolatok kialakítása, a közösségbe illeszkedés. A súlyos beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképességzavarok, hiperkinetikus (kórosan felfokozott mozgástevékenység) vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy mindezek halmozódása áll. A magatartászavarok főbb formái: Hiperkinetikus zavarok (BNO: F90) Már az első öt életévben kialakuló tünetegyüttes, amelyet a tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, a megfontolatlanság, a társakkal való ismétlődő konfrontáció jellemez. Igen gyakori a nyelvi és motoros képességek fejlődésének zavara. Másodlagos szövődmény lehet pl. az aszociális viselkedés, a csökkent éntudat. Magatartási zavarok (BNO: F91) Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A viselkedés jelentősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, és sokkal súlyosabb, mint egy gyermekcsíny vagy serdülőkori lázadás, és meglehetősen hosszan tart. Kísérheti nagyfokú harcosság társakkal és tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, indulatkitörések, iskolakerülés, lopás, hazudozás. 7

8 Kevert magatartási és emocionális zavarok (BNO: F93) A fennálló agresszív, disszociális vagy kihívó magatartás kombinálódik depresszióval, szorongással vagy más emocionális zavarral. Jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok (BNO: F92) Sokkal inkább a normális fejlődés eltúlzott formáinak tekinthetők, semmint minőségileg abnormálisnak. Szokatlanul erős szorongás lép fel, s ez tovább tart, mint a szeparációs szorongást jellemző életkor. Következménye a szociális funkciók jellemző zavara, pl. erős stressz az otthontól, személyektől, tárgyaktól való elváláskor, túlzott aggódás a szeretett személy, tárgy elvesztésétől, lidérces álmok az elvesztés tárgyával kapcsolatosan. A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülőkori zavarai (BNO: F94) Igen heterogén csoport, közös vonás a szociális funkciók rendellenessége, és nem jellemzi a több területre kiható fejlődési zavar. Létrejöttében a legtöbb esetben valamilyen környezeti trauma húzódik meg. Ilyen pl. a szelektív mutizmus: bizonyos helyzetekben és személyekkel jó beszédkészség, más helyzetekben (többnyire az iskolában, idegenek között, új helyzetekben) a teljes némaság. TIC-zavarok (BNO: F95) Önkéntelen, gyors, visszatérő nem ritmusos mozgás vagy hangok formálása, pl. huhogásszerű hangadás, köhécselés, bizonyos szavak céltalan ismételgetése. Váratlanul, hirtelen, minden előjel nélkül jelentkezhet. Egyéb, rendszerint gyermek- és serdülőkorban kezdődő viselkedési és emocionális zavarok (BNO: F98) Egyesek jól körülhatárolható szindrómák, mások csupán tünetek halmaza, de szükséges a megemlítésük, mert gyakran előfordulnak, és társulnak pszichoszociális problémákkal. Nem organikus enuresis (nem szervi betegség okozta bevizelés) Nem organikus encopresis (nem szervi betegség okozta széklettartási problémák) Csecsemő- és gyerekkori táplálkozási zavarok Nem élelmiszerek rendszeres evése, pl. homok, festék stb. Sztereotip mozgászavarok (kényszeres mozdulatok végzése, pl. pörgetés, integetés) Dadogás Hadarás Extrém méretű (esetleg nyilvános) maszturbáció Körömrágás Orrpiszkálás Ujjszopás A magatartászavar tünetei: A tünetek a viselkedés több területén figyelhetők meg. Nem tévesztendő össze azonban az óvodás gyermek életkori sajátosságából fakadó rendkívüli aktivitásával. A motoros aktivitás ugyanis kisgyermekkorban örömforrás, valamint a környezet megismerésének leghatékonyabb eszköze. 8

9 A motorium területén jelentkező tünetek: Ülés közben babrál, fészkelődik. Elhagyja a helyét feladatvégzés közben. Össze-vissza rohangál olyan helyzetekben, ahol annak semmi értelme. Nehézségei vannak a nyugodt játéktevékenységben. Sokat beszél. Nem tud csendesen és egyedül játszani. Állandó mozgásban van ( mintha motor hajtaná ). Mozgása céltalan. Keveset, nyugtalanul alszik, alvás közben is mozog. Az impulzivitás területén jelentkező tünetek: Nem várja meg a kérdést, instrukciót, hanem előbb válaszol. Gondot jelent a várakozás. Gyakran félbeszakít másokat. Kiszámíthatatlanul viselkedik. Nem reagál sem büntetésre, sem dicséretre. Ok nélkül agresszív. Gyakran szenved sérülést, fokozott a baleseti hajlama. A figyelem jellegzetességei magatartás-zavaros gyermekeknél: Nem figyel a részletekre. Figyelme hullámzó, elkalandozó. Gyakran nem veszi észre, ha beszélnek hozzá. Nem követi az utasításokat. Figyelme minden külső ingerre elterelődik. Feledékeny. Játék-, illetve feladathelyzetben nem vagy nehezen tartható. Az elkezdett tevékenységet nem fejezi be, csapong. Minden érdekli, de ez az érdeklődés nem tart sokáig. A feladatok megszervezésében komoly gondjai vannak. Koordinációs, motoros nehézségek: Diszharmonikus, merevebb mozgás Az átlagostól eltérő mozgásfejlődés (Az életkornak megfelelő mozgásformák jóval hamarabb vagy jóval később jelennek meg.) Kimaradt mozgásfejlődési lépcsőfokok A ritmusérzék fejletlensége Gyengébb finommotorika Vegetatív tünetek: Időjárási frontérzékenység Alacsonyabb vagy magasabb fájdalomküszöb Alvási problémák A pszichés problémák, éretlenség tünetei: Szófogadatlanság, ellenállás: akaratos, makacs, engedetlen, öntörvényű, nem tanul a hibáiból. Nem használ a jutalmazás és a büntetés. Általában jellemző a fokozott függetlenség és az önállósági törekvések. Többnyire nem okoz gondot a szülőktől, ismerősöktől való elszakadás. Más gyerekekkel lehet zsarnokoskodó, uralkodni akaró. A látszat ellenére nagyon is igényli a korlátokat, szabályokat, csak sokkal 9

10 nehezebb betartatni vele, mert idő előtt feladja. Szociális éretlenség: túl könnyen barátkozik, de a kapcsolatait megtartani nem vagy csak nehezen tudja. Sokszor inkább kisebbekkel játszik, akiket tud irányítani, akiken uralkodhat. A felette való uralmat azonban nem viseli el. Váratlan helyzetekhez vagy egyáltalán nem tud alkalmazkodni, vagy egyből idomul. Érzelmi, hangulati problémák: ingadozó hangulat, érzelmi labilitás jellemzi. A jó és a rossz időszakok néha óráról órára, sőt percről percre váltakoznak, és az ok legtöbbször rejtve marad. Jellemző még a túlérzékenység, túlzott reagálás az ingerekre, rendkívüli izgalmi állapotok vagy éppen a félelemérzet hiánya, gátlástalanság. Kudarctűrésük alacsony. Ingerlékenyek, rövidzárlatok, dührohamok jelentkezhetnek. Ez azonban nem agresszivitás, a gyermek nem szándékosan rossz. A környezet gyakran félrekódolja a reakciókat. Állandó szeretetre, a velük való foglalkozásra vágynak. Még ha a felsorolt tüneteknek csak egy része van is jelen az évek során, az már elég ahhoz, hogy a gyermek elhiggye magáról azt, hogy ő a csoportban, később az osztályban a legrosszabb, a leghaszontalanabb, ő semmire se jó, őt nem szereti senki, vagyis az önértékelése nagyon alacsony lesz. Ez viszont másodlagos tünetként depressziót, apátiát, devianciát, szorongást, reménytelenséget okozhat, majd az alkohol, gyógyszer túlzott fogyasztásához vezethet. A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek beiskolázásáról, illetve iskolaváltásáról nagyon körültekintően kell dönteni a Ktv (12) pontjának megfelelően. Integrált nevelésük-oktatásuk esetében figyelemmel kell lenni a következőkre: A csoportok/osztályok létszáma ne haladja meg a 20 főt. Lehetőség szerint a befogadó osztályban ne legyen több magatartászavarral küzdő gyermek, mert ez nagymértékben felerősítheti a problémákat. A befogadó osztály pedagógusa rendelkezzen megfelelő speciális ismeretekkel. Csak a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrációjában igazán elkötelezett pedagógus önkéntes vállalásaként történjen az együttnevelés. 10

11 Forrás és irodalom ajánló: Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Életpálya-építés Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez I. (magatartászavar esetén) Óvodai nevelés Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez II. (részképességzavar esetén) Óvodai nevelés Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok Sófalvi Sándor: A szenzomotoros integrációs terápiáról Szöginé Nádasy Márta óvodapedagógus 11

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

A hiperaktivitásról hiperaktivitás fogalmát, ismertető jegyeit, tüneteit hiperaktivitás hiperaktivitás

A hiperaktivitásról hiperaktivitás fogalmát, ismertető jegyeit, tüneteit hiperaktivitás hiperaktivitás A hiperaktivitásról Óvodapedagógusként munkám során nagyon sokféle természetű gyermekkel találkozom. Minden csoportban előfordulnak olyan gyerekek, akikre azt mondják az óvó nénik, hogy ha minden gyerek

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez II.

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez II. Inkluzív nevelés Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez II. (részképességzavar esetén) Óvodai nevelés Írta és szerkesztette Dr. László Zoltánné sulinova

Részletesebben

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája. Asperger syndroma: A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. (1) 29.pontja szerint: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a

Részletesebben

HIPERAKTíV- FIGYELEMZAVAROS TANULÓK

HIPERAKTíV- FIGYELEMZAVAROS TANULÓK HIPERAKTíV- FIGYELEMZAVAROS TANULÓK HOGYAN LEHET EGYÜTTMŰKÖDŐVÉ TENNI ŐKET? Készítette: Boda Kamilla pszichológus Szabó Enikő gyógypedagógus Tibor Katalin pszichológus Pesterzsébet XX. Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik Lakcíme: Születési hely, idő: Anyja neve: Anyja/ gondviselő telefonszáma: Vizsgálat időpontja (Játszoda tölti ki): e-mail cím: Vezető tünet: Anamnézis I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen

Részletesebben

Greguss Márta. A tanulási zavar fogalomköre

Greguss Márta. A tanulási zavar fogalomköre Greguss Márta pszichopedagógus szakértő E-mail: gmarti@dpg.hu Nevelési Tanácsadó Gyermek- és Ifjúságpszichológiai Központ Győr 2005 A tanulási zavar fogalomköre Az utóbbi években egyre több a tanulási

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Nehézség, zavar, akadályozottság. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Nehézség, zavar, akadályozottság. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Nehézség, zavar, akadályozottság Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. ALAPFOGALMAK TANULÁSI NEHÉZSÉG: A legenyhébb problémák vagy átmeneti nehézségek. Az iskolai teljesítményelvárásoknak nem tud eleget

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN

SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN Hiszen ez játék. Az Ayres féle szenzoros integrációs terápia története Jean Ayres az USA-ban az 1970-es

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája

Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta Fimota Központ 1062 Budapest Bajza utca 68. T: 30 92 10 352 www.fimota.hu

Részletesebben

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Matematika Szerkesztette Megyeri Józsefné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN 2010. November Nyárs Mária Korai fejlesztés és gondozás 0-5 éves korig 3 éves kortól csak abban az esetben, ha óvodába

Részletesebben

Gyermekpszichiátria. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Gyermekpszichiátria. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Gyermekpszichiátria PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Gyermekpszichiátria Gyermekkorban diagnosztizálható zavarok Gyermek és serdülıkorban induló pszichiátriai betegségek Fejlıdési perspektíva

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Ezek az iskolaérettség kritériumai

Ezek az iskolaérettség kritériumai Ezek az iskolaérettség kritériumai A törvény szövege szerint az a gyerek, aki az adott évben augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tanköteles korba lép, ami azt jelenti, hogy elkezdheti az iskolát. Azonban

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

Ajánlások a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Rottmayer Jenő sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A Pedagógiai Program 2. számú melléklete 2015. A Sajátos Nevelési Igényű tanulókkal összefüggő

Részletesebben

A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA

A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA Napjainkban egyre több gyermek küzd tanulási zavarral, magatartási rendellenességekkel és beilleszkedési nehézségekkel. Mind többször tapasztaljuk, hogy a gyerekek egyre

Részletesebben

gia alapjai I. NYME- SEK Ágnes

gia alapjai I. NYME- SEK Ágnes A gyógyító pedagógia gia alapjai I. NYME- SEK 2009.06.28. Némethné Tóth Ágnes 1 A gyógypedag gypedagógia gia helye a neveléstudom studományban NEVELÉSTUDOMÁNY (PEDAGÓGIA) gyógypedagógia 2009.06.28. Némethné

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig intézmény A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma éves korig nevű gyermek számára Óvodába érkezés időpontja: Iskolába lépés időpontja: Tartalom: Gyermek anamnézise Bemeneti szint mérés

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben

30. Subicz Istvánné: Részképesség zavarral küzdő gyermek

30. Subicz Istvánné: Részképesség zavarral küzdő gyermek 30. Subicz Istvánné: Részképesség zavarral küzdő gyermek Tanulási zavar A tanulási zavarok kifejezés olyan tünet együttes összefoglaló elnevezése, amelynek meghatározása, eredete, de még a tünetei is vitatottak.

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Az iskolaérettség kritériumai:

Az iskolaérettség kritériumai: Az iskolaérettség kritériumai: Testi fejlettség: Hatéves korra egy átlagos gyerek kb. 120-130 cm, és 20-22 kg. Eltérések lehetnek, de ha a szükséges fizikai erő nincs meg, felmerül a kérdés, bírja-e a

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák D O C E T E Tájékoztató füzet Oktatás Fejlesztés Terápiák Kedves Szülők! A DOCETE ALAPÍTVÁNY vezetőjeként, szeretném tájékoztatni Önöket azokról a lehetőségekről, melyekkel úgy gondoljuk, segítségükre

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

A MAGATARTÁSZAVAROKKAL KÜZDÕ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA

A MAGATARTÁSZAVAROKKAL KÜZDÕ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKÕ A MAGATARTÁSZAVAROKKAL KÜZDÕ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA Útmutató a szakértõi bizottságoknak Az óvoda, iskola, mely szocializációs rendszerként mûködik, alkalmazkodást követel

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szeparációs szorongás (Sz)elektív mutizmus

Szeparációs szorongás (Sz)elektív mutizmus A sajátos nevelési igényű gyerekek körében előforduló magatartási- és viselkedészavarok, és ezek családon belüli kezelése Előadó: Németh Bernadett pszichológus Füzesabony, 2008. február 1. A Közoktatási

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A fejlesztő munka eltér a hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkózat, hanem olyan képességeket

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanulási nehézség, részképesség zavar Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanuláshoz Olvasás Írás Számolás elsajátításához meghatározott idegrendszeri struktúráknak hibátlanul

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

Tanulási zavarok. El adó: Sz cs Imre. PDF created with pdffactory Pro trial version

Tanulási zavarok. El adó: Sz cs Imre. PDF created with pdffactory Pro trial version Tanulási zavarok El adó: Sz cs Imre 1 Gyenge iskolai teljesítmény lehetséges okai organikus zavarok globálisan gyenge intellektuális képességek ADHD szórt képességstruktúra, részképességzavar specifikus

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája. Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta

Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája. Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta Fimota Központ 1062 Budapest Bajza utca 68. T: 30 92 10 352 www.fimota.hu

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

A gyermek bemutatása. Az édesanyja hozza el

A gyermek bemutatása. Az édesanyja hozza el Tehetségtelen t vagyok! Egy figyelemzavaros hiperaktív gyermek otthon és az iskolában A gyermek bemutatása 11 éves fiú 5. osztályos Az édesanyja hozza el A panasz Hazudik, mindennel kapcsolatban Indulatos,

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Házi Dolgozat. Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota. A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása

Házi Dolgozat. Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota. A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása Házi Dolgozat Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása Készítette: Keilbach Józsefné PTE-ETK Népegészségügyi MSc. Levelező

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

ÓVODAI FEJLŐDÉSI NAPLÓ

ÓVODAI FEJLŐDÉSI NAPLÓ . Intézmény ÓVODAI FEJLŐDÉSI NAPLÓ A gyermek neve - = életkor - = bemenet Jelmagyarázat - = kimenet (iskolába lépést megelőzően) - ategóriák, fokozatok (szintek) 1. kialakulóban 2. alap szinten 3. átlag

Részletesebben