A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI"

Átírás

1 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLII. ÉVFOLYAM SZÁM Versenypiaci hatékonyság út a megfelelô szállítóhálózatok kialakulásához A Bánhidai Erômû búcsúztatójára A CO 2 -kereskedelem számviteli elszámolásának rendszere SETSO a délkelet-európai rendszerirányítók szövetsége

2 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI FELELÔS KIADÓ DR. KOCSIS ISTVÁN FÔSZERKESZTÔ DR. GERSE KÁROLY FELELÔS SZERKESZTÔ TRINGER ÁGOSTON SZERKESZTÔBIZOTTSÁG DR. BACSKÓ MIHÁLY CIVIN VILMOS DR. DOBOS GÁBORNÉ GAÁL GÁBOR (OVIT RT.) HANTI ÁGOTA (PA RT.) HORNAI GÁBOR (MVM PARTNER RT.) KERÉNYI A. ÖDÖN KOVÁCS KRISZTINA (MAVIR RT.) KREISSNÉ HARTAI GABRIELLA NAGY RÓBERT DR. NAGY ZOLTÁN SÁNDOR JÓZSEF SIMIG PÉTER (MAVIR RT.) SIMON GÁBOR DR. STRÓBL ALAJOS (MAVIR RT.) SZALKAI ISTVÁN TARI GÁBOR VERÉB TAMÁS MEGJELENT A MECUM STÚDIÓ GONDOZÁSÁBAN XLII. ÉVFOLYAM SZÁM SÁNDOR JÓZSEF VERSENYPIACI HATÉKONYSÁG ÚT A MEGFELELÔ 1- SZÁLLÍTÓHÁLÓZATOK KIALAKULÁSÁHOZ DR. STRÓBL ALAJOS KITEKINTÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRA 7 ÉS A TÁMOGATÁSOKRA A TÉNYEK TÜKRÉBEN DR. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN ADATOK KÜLÖNBÖZÔ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI 21 TECHNOLÓGIÁK EXTERNÁLIS KÖLTSÉGÉRE VONATKOZÓAN SZABÓ LÁSZLÓ A BÁNHIDAI ERÔMÛ BÚCSÚZTATÓJÁRA 33 DR. POTECZ BÉLA AZ ÁTVITELI ÉS A 120 KV-OS HÁLÓZAT FESZÜLTSÉG- 35 MEDDÔTELJESÍTMÉNY (U-Q) SZABÁLYOZÁSA ALMÁSI KRISTÓF, BERTALAN ZSOLT, SIMIG PÉTER, SULYOK ZOLTÁN SETSO A DÉLKELET-EURÓPAI RENDSZERIRÁNYÍTÓK 42 SZÖVETSÉGE KÉPES-GORDOS GABRIELLA A CO 2 -KERESKEDELEM SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁNAK 48 RENDSZERE DR. HAMAR EDINA A ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK 53 ISSN SZÉNÁSY ÁGNES A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ TÖRVÉNY ÉVI 58 VÁLTOZÁSAI CÍMLAPFOTÓ ZAJLANAK A GYÔR SZOMBATHELY 400 KV-OS ÁTVITELI HÁLÓZATI ÖSSZEKÖTTETÉS OSZLOPSZERELÉSI MUNKÁLATAI DR. NAGY ZOLTÁN GAZDASÁGI ROVAT 62 KITÜNTETÉS 64 E SZÁMUNK SZERZÔI 66 SUMMARY OF ARTICLES 68

3 VERSENYPIACI HATÉKONYSÁG ÚT A MEGFELELÔ SZÁLLÍTÓHÁLÓZATOK KIALAKULÁSÁHOZ n A KÖZLEMÉNYEK 2004/4. SZÁMÁBAN MEGJELENT ELLÁTÁSBIZTONSÁG A VÁLTOZÓ VILLAMOS- ENERGIA-PIACI VISZONYOK KÖZÖTT CÍMÛ ÍRÁSOMBAN A PIACI HATÉKONYSÁG NEM KÖNNYÛ NÖVELÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE MELLETT ÉRVELTEM. A VERSENYPIACI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉ- NEK EGYIK LÉNYEGES FELTÉTELE A MEGFELELÔ, SZÛK KERESZTMETSZET NÉLKÜLI SZÁLLÍTÓ HÁLÓZA- TOK KIALAKÍTÁSA. BÁR AZ EU-BAN IS FELISMERÉSRE KERÜLT EZ A PROBLÉMA ÉS MEGHATÁROZTAK BI- ZONYOS ELVEKET A MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN, AZONBAN AZOKAT JELLEMZÔEN NEM ALKALMAZZÁK, ÉS A HÁLÓZATI PROBLÉMA MEGOLDÁSA KÉSIK. A MEGOLDÁST SEGÍTÔ LÉPÉS LEHET AZ ÁTVITELI JO- GOKAT GAZDASÁGILAG HATÉKONYAN KIOSZTANI KÉPES NEMZETEK FELETTI KERESKEDELMI KÖZ- PONTOK KIALAKÍTÁSA. SÁNDOR JÓZSEF A Közlemények 2004/4. számában megjelent, a piaci modellekrôl folyó vitához való hozzászólásomban (Ellátásbiztonság a változó villamosenergia-piaci viszonyok között) amellett érveltem, hogy a kialakítani tervezett villamos energia versenypiacok normális mûködésének, és különösen a hosszú távú ellátásbiztonság megteremtésének elôfeltétele, hogy a piacok a megfelelô, megbízható gazdasági jelzéseket nyújtani tudják a piaci szereplôk felé, vagyis, hogy megvalósuljon a szükséges mértékû piaci hatékonyság. Megkíséreltem azonosítani a teljesség igénye nélkül a piaci hatékonyság megteremtésének legnagyobb kihívásait, és javasoltam, hogy induljon közös gondolkodás arról, hogyan lehet ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Az egyik nagy kihívás a versenypiaci viszonyoknak megfelelô szállítóhálózatok kialakításának problematikája. Ezzel kapcsolatosan Leonardo Benítez Díez gondolatait felhasználva az alábbiakat ajánlom szíves megfontolásra, illetve megvitatásra: A villamos energia ipari liberalizáció fokozatosan megteremti a villamosenergia-kereskedôk számára a külföldi, illetve az egységesülô regionális piacokon való kereskedés jogi lehetôségét. Ez a lehetôség a szükséges versenypiaci hatékonyság egyik elôfeltételét képezô, kellôen nagy méretû egységes piacok kialakulása szempontjából kulcsfontosságú feltétel. A lehetôség a kereskedôk számára és végsô soron a fogyasztók számára többlet elônyöket kínál, de ugyanakkor többlet bizonytalanságot, illetve többlet kockázatokat is jelent. A lehetôségek és kockázatok megfelelô menedzselése új követelményeket támaszt a kereskedô cégekkel szemben. Rendelkezniük kell a piacszimuláció, a kockázatkezelés és a termékmenedzsment képességeivel. Egy villamosenergia-ügylet megvalósíthatóságánál és beárazásánál számos tényezôt figyelembe kell venniük, többek között annak az energia rendszernek fôleg a termelô és átviteli eszközöknek a sajátosságait, amelyben tevékenykednek. Többek között és mostani témánk szempontjából ezen van a hangsúly tisztában kell lenniük annak a hálózatnak a sajátosságaival, a villamosenergia-szállítás üzleti feltételeivel, amelyiken a kereskedelem bonyolódik. Jogos elvárás, hogy ezek az üzleti feltételek minél jobban támogassák a teljes értéklánc gazdaságilag hatékony mûködését, és diszkriminációmentesek legyenek. Feltételezve, hogy a szükséges versenypiaci hatékonyság többi elôfeltétele is teljesül, természetesen ez szolgálja a villamosenergia-fogyasztók érdekeit is. Az elméleti helyi villamosenergiaárak a szállítási veszteségek és a szûk keresztmetszetek következtében eltérnek egymástól. A helyi árazási elmélet szerint a villamos energia helyi ára a határ termelôegység tüzelôanyag valamint mûködési és karbantartási változó költségétôl, továbbá a hálózati veszteségektôl és a szûk keresztmetszetektôl függ. Ha egy távvezetéken szûk keresztmetszet alakul ki, megtörténik az újra-teherelosztás és a vezetéken normális áramlás alakul ki, miközben megjelenik a szûk keresztmetszet által okozott költség. A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2005/1-2 1

4 Mint ismeretes, még a nemzeti hálózatok esetében is elôfordulhat, hogy bizonyos tranzakciók nem valósíthatóak meg a terhelések és a források területi eloszlása miatt. Amikor a szûk keresztmetszet a helyi (nemzeti) piacon belül alakul ki, az általában hatékonyan kezelhetô a nemzeti teherelosztók által alkalmazott szûk keresztmetszet kezelési módszerekkel (legalábbis a jelenlegitôl lényegesen el nem térô viszonyok között). A nemzeti piacokon az ilyen helyzetek ritkák, és nem okoznak számottevô többletköltséget. Amikor azonban kilépünk a helyi piac határain kívülre a szituáció drasztikusan megváltozik, mivel a határkeresztezô kapacitások általában szûkösek és a hálózati topológiák sem optimálisak, hiszen azokat nem a versenypiaci kereskedelmi forgalomra tervezték. Ezek a hálózatok a nemzeti piacok keretei között, az országhatárokon belüli források és terhelések közötti forgalom lebonyolítására alakultak ki, a nemzeti hálózatok közötti rendszer-összeköttetések alapvetôen üzemzavari kisegítésre és viszonylag kis volumenû, elôre tervezett energiacserére létesültek. Így ezek a hálózatok ma nem teszik lehetôvé, hogy a kellôen likvid regionális villamosenergia-piacok kialakuljanak. A piaci hatékonyság méretkövetelményeit kielégíteni képes regionális versenypiacok kialakulása szempontjából az lenne a kívánatos, hogy a határkeresztezô átviteli kapacitások szûkössége mielôbb megszûnjön és, hogy a földrajzilag kiteljesedô és sokkal intenzívebb kereskedelmi forgalom bonyolításához optimális hálózati topológiák idôvel kialakuljanak. A szûk határkeresztezô keresztmetszetek és a versenypiaci optimális hálózatok problémája új rendszer-összeköttetések létesítésével és a meglévô hálózatok megfelelô megerôsítésével, új távvezetékek építésével ami jelentôs összegû hálózati beruházásokat igényelne, és ennek megfelelô többletköltségeket okozna természetesen megoldható lenne. Azonban a szabályozási, tervezési és piaci bizonytalanságok, üzleti ellenérdekeltségek ezt hátráltatják. Tény, hogy határkeresztezô átviteli kapacitások nem létesülnek a szükséges mértékben az egységesülô EU piacon. Mind Európában mind pedig az Egyesült Államokban intézményesen is felismerték már, hogy a jelenlegi helyzetbôl történô elmozdulás végett fontos érdek fûzôdik a szûkös határkeresztezô kapacitások gazdaságilag hatékony kiosztásához (allokálásához), és általában az átviteli szolgáltatás gazdaságilag hatékony árazásához. Ez ugyanis egyfelôl lehetôvé teszi a nemzetközi kereskedelem kiteljesedését, a jelenlegi szûkös határkeresztezô hálózati kapacitások igazságos feltételek melletti maximális kihasználásáig. (A hálózati probléma rövidtávú kezelése). Másfelôl ami a témánk szempontjából sokkal fontosabb jó gazdasági jelzôrendszerként szolgálhat az igazán hatékony regionális versenypiaci viszonyok megteremtôdéséhez szükséges hálózatok, illetve egységes rendszerek kialakításához, ösztönözve a piaci szereplôket arra, hogy a termelési és fogyasztási helyeik hálózati szempontból is optimálisan kerüljenek kialakítására. (A hálózati probléma hosszú távú megoldása.) Az EU intézményrendszerén belül a Firenzei Fórum foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. A Hatodik Firenzei Fórum szerint Az életbe léptetett szûk határkeresztezô kapacitást kezelô módszerek gazdaságilag hatékony módon kell, hogy elosszák a rövidtávú szûk határkeresztezô kapacitásokat, és egyidejûleg jelzéseket és ösztönzést kell, hogy adjanak a hatékony erômûvi és hálózati beruházások megfelelô helyeken történô megvalósítására. A Firenzei Fórum szerint a szûk határkeresztezô kapacitás kezelésének elônyben részesítendô módszerei: az explicit vagy az implicit aukciók, a piacfelosztás (market splitting), a határokon átnyúló koordinált újra-teherelosztás vagy ellen-kereskedés. Ha a tranzakciókat korlátozni kell, akkor a korlátozás elôre meghatározott szigorú szabályok szerint, és csak végsô esetben történhet. Tapasztalnunk kell azonban, hogy az EU átviteli kapacitások kiosztásával kapcsolatos közös szabályainak és elveinek megvalósítása a gyakorlatban egyáltalán nem könnyû feladat. A kiosztás határonként egyedileg, és általában (kevés kivételtôl eltekintve) a villamosenergia-nagykereskedelemtôl különváltan történik. És ami még roszszabb, a módszerek, amelyeket az átviteli jogok (villamosenergia-nagykereskedelemtôl különváltan történô) kiosztására és a szûkös határkeresztezô kapacitások kezelésére általában használnak ( first come, first serve ; pro rata ) egyáltalán nem piackonformak. A Firenzei Fórumon ugyancsak megfogalmazást nyert, hogy szükség van olyan, az átviteli tarifákba beépítendô, európai szintû hosszú távú lokális gazdasági jelzésekre, amelyek a piaci szereplôket a termelôi és fogyasztási helyeik hálózati szempontból is optimális megválasztására ösztönzik. Ha az eddigi EU tapasztalatokat tekintjük, azt látjuk, hogy a jelenleg alkalmazott szûk határkeresztezô kapacitást kezelô módszerek messze nem felelnek meg az elvárásoknak és nincsenek hosszútávú lokális gazdasági jelzésekre alkalmas átviteli tarifák. Különféle okai vannak annak, hogy a gazdaságilag hatékonyabb mechanizmusokat kevés kivételtôl eltekintve nem alkalmazzák Európában. Tény azonban, hogy jellemzôen nem alkalmazzák, és ez bizony alapvetô akadályát képezi a hatékony versenypiaci viszonyok megteremtôdéséhez szükséges szállító hálózatok kialakításának! Megfigyelhetô ugyanakkor az is, hogy ellentétben más regionális piacokkal, Európában nincs egy központi entitás, aki felelôs lenne a belsô energiapiac mûködtetéséért, hiszen történelmileg az európai belsô piac csupán a nemzeti piacok öszszegzése, bizonyos az EU szintjén elfogadott közös (sokszor meglehetôsen laza) elvek alapján, nem pedig egy szerves fejlôdés eredménye. Díez véleménye, hogy az egységes belsô energiapiac nem lehet realitás addig, amíg a határkeresztezô kapacitásokra, és végsô soron a teljes regionális átviteli hálózatra a piaci szereplôk nem úgy tekintenek, mint az összes piaci szereplô (nem csak a rendszerüzemeltetôk vagy a határ egyik vagy másik oldalán lévô szereplôk) közös eszközeire, (természetesen nem tulajdoni értelemben). Valahogy úgy, ahogy a monopolista idôkben a piaci szereplôk (erômûvek, szolgáltatók) a nemzeti szállító hálózatokra és teherelosztókra tekintettek. (Ez versenypiaci viszonyok kö- 2 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2005/1-2

5 zött alapvetôen egy mentalitásbéli dimenzió, végsô soron nagyon mély és fontos gazdasági tartalommal, aminek a lényege az, hogy a szereplôk felfogása szerint a hálózat az egységes villamosenergia-rendszer és -piac közös érdekeit kell, hogy szolgálja.) A lényeg az, hogy nagyon fontos lenne, hogy a szûkös határkeresztezô kapacitások kiosztása (a probléma rövid távú kezelése), és a regionális átviteli hálózat fejlesztése (a probléma hosszú távú megoldása) egy közös, a nemzeti határokon átnyúló, regionális perspektívával, és természetesen piac-konform módon, gazdaságilag hatékonyan történjen. A hálózati probléma versenypiaci viszonyok közötti megoldásához vezethet Díez szerint egy, a hálózati kapacitásokkal való kereskedésre létrehozandó nemzetek feletti kereskedelmi központ, amely a jól definiált terjedelmû regionális piacon belül lévô összes szûkös határkeresztezô kapacitást rögzített kritériumok szerint kezeli, és amelyet az a cél vezérel, és arra alakították ki, hogy az összes hálózathasználó piaci bizonytalanságát mind rövid, mind hosszabb távon minimalizálja. Egy ilyen kereskedelmi központ megvalósíthatóságával kapcsolatosan megválaszolandó fôbb kérdések: n Szervezeti megvalósíthatóság új szervezetet kell-e létrehozni, vagy a központ a meglévô rendszerirányítók által kezelt virtuális piac legyen? n Kereskedelmi megvalósíthatóság milyen elveken és szabályokon nyugodjon az átvitelikapacitás-kiosztás és a szûk keresztmetszet kezelése? Milyen legyen az elszámolás, a pénzügyi terhek és elônyök milyen elvek szerint kerüljenek megosztásra a piaci szereplôk és a rendszerüzemeltetôk között? n Mûszaki megvalósíthatóság hogyan történjen a piacmûködtetés? Meg kell tervezni, és létre kell hozni a megfelelô kereskedelmi platformot valós idejû összeköttetéssel a rendszerüzemeltetôkhöz. n Szabályozási megvalósíthatóság a szabályozások összehangolása érdekében szabályozásmódosításokra lehet szükség az egyes országokban, régiókban a határok mindkét oldalán. n Átmeneti költségek mi legyen a határkeresztezô kapacitások használatára vonatkozó meglévô szerzôdésekkel? Ez különösen a firstcome, first-serve kezelésû határkeresztezô kapacitások esetében fontos, amelyek bizonyos feleket privilegizált arbitrázs lehetôségekkel ruháznak fel. Az EU-ban kialakulóban van az ilyen irányú gondolkodás, de azt is látni kell, hogy olyan horderejû kérdésekrôl van szó, amelyek megfelelô politikai konszenzus, akarat és erô nélkül, valamint és véleményem szerint, mindenekelôtt az érdekelt rendszerüzemeltetôk fenti mentalitáson nyugvó hozzáállása, egyfajta elkötelezettsége, belsô indíttatása, és megfelelô gazdasági motiváltsága nélkül megoldhatatlanok. Díez szerint az elôrelépés érdekében mindenekelôtt definiálni kellene egy olyan közös átviteli kapacitás modellt, amely kellô figyelemmel van a régión belüli különbözô (jelenlegi és perspektivikus) energiatranszferek közötti kölcsönhatásokra, és lehetôvé teszi egy olyan új és transzparens módszernek az alkalmazását, amelylyel megbízhatóan kalkulálható és kommunikálható az érdekeltek felé a nettó és a rendelkezésre álló átviteli kapacitás, valamint a korlátozó tényezôk és körülmények valamennyi rendszer-összeköttetés esetében. Ez kulcsfontosságú feladat a piaci szereplôk bizalmának kialakulása érdekében. Nagyon fontos a kereskedelmi központ szervezésének kérdése. Célszerû lenne a fokozatosság elvét alkalmazni. Az átviteli jogok kiosztását kezdetben az egyszerûbb explicit aukcióra, majd a koordinált explicit aukcióra lenne célszerû alapozni. Az explicit aukciók a kapacitáskiosztás és a nagykereskedelmi villamosenergia-piac közötti kölcsönhatás figyelembe vételének hiánya miatt gazdaságilag kevésbé hatékonyak, mint az implicit aukciók, amelyek ezt a kölcsönhatást figyelembe veszik. De, egyfelôl az explicit aukció alkalmazásával az átmenet a jelenlegi helyzetbôl egy lényegesen fejlettebb fázisban sokkal egyszerûbb lenne, hiszen ezt a módszert már ma is több fontos rendszer-összeköttetés esetében alkalmazzák, másfelôl az implicit aukciókon alapuló kiosztási eljárások elôfeltétele a koncentrált piaci villamosenergia-kereskedelem még nem kellôen fejlett (különösen nem a kelet-közép-európai régióban). A regionális piaci szereplôkkel egyetértésben ki kellene dolgozni az átviteli jogokkal kapcsolatos konkrét piaci termékeket, és szükség lenne a lehetséges határközeli hálózati túlterhelôdések kezelésére a rendszerüzemeltetôk által kidolgozott eljárásrendre, ami különbözô módszerek (újra-teherelosztás, ellen-kereskedés stb.) kombinációja lehet. Egy ilyen, vagy ehhez hasonló regionális kereskedelmi központ a hatékony villamosenergia-versenypiac kialakítása szempontjából csak a hálózati probléma rövid távú, viszonylag hatékony kezelését lehetôvé tevô állapothoz vezetô elsô lépése lehetne. A hosszú távú ellátásbiztonság megvalósulásához szükséges, a megbízható gazdasági jelzéseket produkálni képes, igazán likvid, hatékony villamosenergia-versenypiac kialakulásához szükséges hálózatokhoz majd az átviteli jogok implicit (az átviteli jogokat és az energiapiaci egyensúlyt együttesen kezelô) aukciók révén történô kiosztásán keresztül lehetne eljutni. Az implicit aukciókon alapuló átvitelijog-kiosztás gazdaságilag hatékonyabb, mivel ennek során figyelembe veszik a villamosenergia-piaci viszonyokat és a párhuzamos áramlásokat ( loop-flow ) is. Megvalósíthatóságának azonban elôfeltétele a regionális koncentrált villamosenergia-piacok kialakulása és tényleges mûködése. A kereskedelmi megvalósíthatóság szempontjából fontos lenne, hogy a versenypiaci viszonyokra megfelelô hálózatok kialakításával kapcsolatos költségek viselésében érvényesüljön az igazságosság elve. Ezért a szûk keresztmetszetek kezelésével, illetve a többletforgalommal kapcsolatos hálózati (hálózatüzemeltetési, hálózatmegerôsítési, hálózatfejlesztési) többletköltségeket azoknak kellene viselniük, akik miatt ezek a költségek felmerülnek, és akik a többletforgalom elônyeit élvezik. Ez a megközelítés nem csak igazságos lenne, hanem gazdaságilag hatékony is, mivel közvetlenül ösztönözné az új termelési és fogyasztási helyek hálózati szempontból elônyös kiválasztását. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nemzeti határokon, illet- A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2005/1-2 3

6 ve hálózatokon a rövid távú és a hoszszabb távú többletköltségeket okozó többletforgalom egyelôre jellemzôen a versenypiaci nagyfogyasztói kör érdekében jelentkezik (különösen a fejletlenebb piacok, mint pl. a kelet-közép-európai piac esetében), ráadásul sokszor tranzit forgalomként. A többletköltségeket ezen elv szerint tehát nekik kellene viselni. A többletköltségek kisfogyasztókra is történô terhelése akkor lesz majd igazságos, ha a többletforgalom elônyeit igazolhatóan ôk is élvezik. Sôt az igazságos költségviselés kérdéskörében azt is indokolt lenne mérlegelni különösen a nagy volumenû tranzitot bonyolító országok esetében hogy a jelenlegi, a többletforgalmat is bonyolító hálózatok létesítési költségeit (vagy azok nagy részét) a többletforgalom elônyeit nem feltétlenül élvezô hazai fogyasztói körök az esetek többségében már megfizették. (A tranzitvonatkozásokkal az EU intézményrendszere a horizontális hálózatok és a CBT kérdéskörökön belül foglalkozik.) Olyan felfogás is van, amely szerint a többlet költségeket célszerû szocializálni, azaz valamennyi piaci szereplô között elosztani. A felfogás hívei azzal érvelnek, hogy az arbitrázs lehetôségek kihasználása csökkenti a nagykereskedelmi piacok árait, és ennek pozitív hatását az öszszes fogyasztó élvezi. Ez azonban csak akkor igaz, ha a piac valóban képes biztosítani, hogy az elônyöket mindenki egyformán élvezhesse. Ez a megoldás azonban a mellett, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között nem igazságos, gazdasági jelzések szempontjából is kevésbé hatékony. Felmerül az a kérdés is, hogy amíg a szûk határkeresztezô kapacitások léteznek ki legyen a jogosultja a határkeresztezô kapacitások aukciós árbevételének? Az egységes piac paradigmáját alapul véve az szolgálja legjobban az összes piaci szereplô érdekeit, ha a jogosultak a TSO-k, azzal, hogy a keletkezô bevételeket, transzparens módon, a szûk keresztmetszetek mielôbbi megszûnését eredményezô, regionális szinten koordinált hálózatfejlesztésekre kell fordítaniuk. Feltétlenül olyan gazdasági szabályozó rendszerre van szükség, amely a TSO-kat erre ösztönzi. Az ilyen regionális kereskedelmi központokban alkalmazott, implicit aukciókon alapuló átviteli jog kiosztásán keresztül vezethetne az út egy olyan szállítóhálózati egységes átviteli jog árazási és üzleti gyakorlat kialakulásához, amely a piac alap-infrastruktúráját képezô hálózat problémakörét regionális perspektívával kezelve biztosítani képes, hogy egyszer majd a hálózati szûk keresztmetszetek a piaci erôk hatására, gazdaságilag hatékony módon megszûnnek, és az egységes versenypiac mûködéséhez szükséges, a megfelelô piaci likviditás elérését biztosító hálózatok kialakulnak. Az ilyen központok kialakításához fontos lenne a régiók körültekintô meghatározása. Ennek javasolt szempontjai: a regionális piac a hatékony versenypiac méretkövetelményeit kielégítendô kellôen nagy legyen, de csak annyira legyen nagy, hogy a régión belüli energiapolitikák és szabályozások, a hálózati árazási gyakorlatok összehangolhatóak legyenek; a régión belüli TSO-k intenzív együttmûködése belátható idôn belül költséghatékonyan megvalósítható legyen; a regionális koncentrált villamosenergia-piac belátható idôn belül kialakulhasson. A régiók kialakításánál célszerû lenne alapozni a TSO-k, illetve elôdszervezeteik együttmûködési tradícióira, kulturális közelségére. (Pl. a kelet-közép-európai országok rendszerüzemeltetôinek korábbi legendásan jó és sikeres szakmai együttmûködésére.) A teljes ráadásul folyamatosan bôvülô EU piac egységes régióként való kezelése valószínûleg túlságosan ambiciózus hozzáállás. Sokkal célravezetôbb lenne kezdetben a kisebb, a fenti kritériumokat reálisan kielégíteni tudó régiók kialakítása. A hálózati probléma megoldásának ilyen megközelítése elôsegítené a hatékony versenypiacok kialakulásához szintén elengedhetetlenül szükséges koncentrált villamosenergia-piacok mielôbbi kialakulását is. A fentiekben vázolt, a hálózati problematikát még hatékonyan kezelni tudó méretû, regionális perspektívára alapuló, nemzetek feletti együttmûködés megvalósítható lenne a vonatkozó EU-s irányelvekkel összhangban. Ugyanis, ezekkel az elvekkel nem az a baj, hogy rosszak, hanem az, hogy az eddigi tapasztalatok szerint összeurópai szinten egyelôre nagyon nehezen megvalósíthatóak. Miért ne vethetné fel ezt a gondolatot potenciális partnereinek (Ausztria, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) megfontolásra a kelet-közép-európai villamosenergiarendszerek UCTE csatlakozását oly sikeresen elôkészítô és lebonyolító CENTREL szövetség értelmi szerzôje az MVM, illetve a valószínûleg MVM leányvállalatként kialakítandó magyarországi TSO. A Magyar Villamos Mûvek Közleményei 2004/4. számában, a hosszú távú ellátásbiztonság és a piaci hatékonyság, illetve a megfelelô piaci modellek kérdésével foglalkoztam. Javasoltam, hogy a jó megoldások kialakítása érdekében folyjon gyakorlatias szakmai vita ezekrôl a kérdésekrôl. Az ilyen vita jegyében ajánlom az olvasók figyelmébe az alábbi két cikk fordítását. Az egyik cikk jól tükrözi a kaliforniai, mértékadó (szakmai, érdekvédelmi és politikai) köröket foglalkoztató sajnos már csak krízis utáni dilemmákat, álláspontokat és vitákat. A dilemmák az EU és Magyarország szempontjából is tanulságosak, különös tekintettel arra, hogy Kalifornia a liberalizáció élharcosa volt, és a mai napig a meggondolatlan lépések, illetve a következetlenség legnagyobb kárvallottja. Érdekes és talán tanulságos lenne utánajárni, hogy a viták eredményeképpen milyen megoldás született, és mik a tapasztalatok, merre tart ma Kalifornia?! A másik cikk az ún. kereskedelmi erômûvek (merchant power plants) problematikájáról fest szintén utólag, az igen sokba kerülô irracionális döntéseket követôen plasztikus képet. Mindkét cikk jól szemlélteti, hogy milyen súlyos problémákat, indokolatlan többletköltségeket illetve anyagi veszteséget okozhat az, ha a versenypiacokba vetett (vak)hit nem pá- 4 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2005/1-2

7 rosul olyan valós piaci hatékonysággal, amely következtében a piac a megfelelô gazdasági jelzéseket képes produkálni a piaci szereplôk részére. JAVASLAT AZ ÁLLAM (ti. KALIFORNIA) VILLAMOSENERGIA-IPARA JÖVÔJÉVEL KAPCSOLATOS VITA MEGÚJÍTÁSÁRA San Diego Union-Tribune, Arnold Schwarzenegger kormányzó a múlt hét végén találkozott energia fôtanácsadóival, és várhatóan hamarosan nyilvánosságra hozza a kampányban vázolt deregulációs tervének részletes változatát. Közben Dianne Feinstein demokrata szenátor levelet írt a kormányzónak, hogy sürgesse a további dereguláció leállítását és annak garantálását, hogy az állam kisebb fogyasztóinak többsége becslése szerint 70% szabályozói védelmet kapjon. Feinstein szenátor ugyanakkor javasolja megengedni, hogy az állam legnagyobb fogyasztói, 30%-os mértékig, privát villamosenergia-üzleteket köthessenek a szabályozott piacon kívül. A fogyasztói érdekvédôk szerint mindkét javaslat téves. Az a probléma, hogy nincs olyan, hogy részleges dereguláció, mondta Douglas Heller a Santa Monica-i Adófizetôk és Fogyasztói Jogok Alapítványának képviselôje. A vitának arról kellene folynia, hogyan szabályozzuk újra a villamosenergia-rendszert. Egy fontos törvényhozó bejelentette, hogy folytatja annak a bizalmas kezdeményezésnek a tanulmányozását, amely a teljesen szabályozott villamosenergia-rendszerhez való visszatérést irányozza elô, és amely hasonlít ahhoz, amely a múlt évszázad nagy részében érvényben volt az államban. A vita hátterében annak az egyre erôsödô felismerése van, hogy Kalifornia két éven belül, vagy a legrosszabb esetben még hamarabb, újra villamos energia hiánnyal szembesülhet. Egy sereg új erômûvi projekt megvalósítását leállították a szabályozási bizonytalanságok miatt, míg az öregebb, rossz hatásfokú és környezetszennyezô erômûvek megújítási tervek nélkül mûködnek tovább, és a tulajdonosok azok leállítását, konzerválását tervezik. James Sweeney a Stanfordi Egyetem professzora, aki segített a kormányzó energia politikájának kialakításában a kampány során, és aki találkozott a kormányzóval a múlt héten, elmondta, hogy egy munkacsoport olyan rendszert javasolt, amelyben a nagy villamosenergia-fogyasztóknak megengednék, hogy olcsóbban villamos energia ügyleteket próbáljanak kötni a szabályozott piacon kívül. Sweeney professzor elmondta, hogy javaslata, megkövetelné, hogy ezek a nagyfogyasztók viseljék a döntésük kockázatát, és nem háríthatnának költségeket a kisfogyasztókra. Hozzátette, hogy a nagyfogyasztóknak viselniük kellene a krízissel kapcsolatos milliárdos költségek egy részét is, amit a közmûfogyasztók folyamatosan fizetnek a havi számláikkal. A Stanfordi professzor nem hiszi, hogy a közmûtársaságoknak vissza kellene térni az erômûvi üzletágba. Elônyben részesítené azt a megoldást, ha ezt a szerepet meghagynák a nem szabályozott cégeknek. Az állam deregulációs kísérlete során a San Diego Gas & Electric-nek és más közmûtársaságoknak megtiltották, hogy erômûvet építsenek, és ezek a társaságok sok erômûvet eladtak a szabályozatlan cégeknek. Azonban azokban a várakozásokban, hogy a piaci erôk majd biztosítani fogják a megfelelô mennyiségû villamos energiát ésszerû árak mellett csalódni kellett a és évi krízis során, amikor a villamos energia árak nôttek és egymást követték az üzemzavarok. Egy tegnapi interjúban Feinstein szenátor beszélt a közelmúltban a kormányzónak küldött levelében megfogalmazott gondolatairól. A szenátor azt mondja, támogatja a visszatérést ahhoz a gyakorlathoz, amely szerint a szabályozott közmûvek, beleértve az SDGE&E-t is, építhetnek erômûvet. Nem érdekel, hogy ki épít erômûvet, a lényeg az, hogy az erômûvek megépüljenek mondja Feinstein szenátor. Ô, mint gyakorlati kompromisszumot, egy vegyes részben szabályozott, részben deregulált rendszert támogat. Hozzá tette, hogy úgy látja, bizonyos fogyasztók rendelkeznek az anyagi háttérrel ahhoz, hogy boldoguljanak a villamosenergia-versenypiacon. Úgy gondolom, a nagyfogyasztók képesek harcolni az érdekeikért mondja Feinstein szenátor. Valójában a kisfogyasztók, 70%, azok, akiknek a védelmérôl gondoskodnunk kell. Joseph Dunn demokrata szenátor, aki a villamos energia krízissel kapcsolatos állami vizsgálatot vezette, és aki most a szabályozott piachoz való visszatérést támogatja, azon a véleményen van, hogy a deregulációs törekvések kudarcra vannak ítélve a kaliforniai szenátusban. Dunn szenátor elismeri, hogy az ô személyes véleményével szemben, van támogatás amellett, hogy a nagyfogyasztók privát villamos energia ügyleteket kössenek. Hozzátette, hogy nincs meggyôzôdve arról, hogy Feinstein szenátor szakértôi tisztában vannak annak a következményeivel, ha a piaci forgalom 30%-át privát ügyletek fedezik. Ez költségek kisfogyasztókra hárítását igényelné mondta Dunn szenátor. Ô és mások, akik ellenzik a privát ügyleteket (Direct Access Agreements), úgy érvelnek, hogy a kisfogyasztókra maradna a hálózat-fenntartási költségek nagy részének viselése, és nekik magasabb árakat kellene fizetniük ugyanazon erômûveknek, amelyek alacsony költségû villamos energiával látnák el a nagyfogyasztókat. Katasztrofálisak lennének a negatív következményei annak, ha a piac 30%-ának biztosítva lenne a Direct Access, és én soha nem támogatnék olyan energiapolitikát, amely a kisfogyasztókat arra kényszerítené, hogy támogassák a nagyfogyasztókat. Soha! Dunn szenátor hozzátette, hogy ô és mások folytatják annak a bizalmas kezdeményezésnek a tanulmányozását, amely az államot (ti. Kaliforniát) visszatérítené a teljesen szabályozott rendszerhez. Minden közvélemény-kutatás erôs támogatást mutat mondta Dunn. Egyes közvélemény-kutatások szerint a reguláció támogatottsága 75%-os, mások szerint 90%-os. A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2005/1-2 5

8 MEGHIÚSULNAK A KERESKEDELMI ERÔMÛVEKKEL (MERCHANT POWER PLANTS) KAPCSOLATOS TERVEK Baton Rouge Advocate, Három évvel ezelôtt az állami hivatalnokok (ti. Louisianában) magukévá tették a kereskedelmi erômûvek mint gazdasági katalizátorok ötletét. A kereskedelmi erômûvek, amelyek (az elképzelések szerint) a legmagasabb (spot) vételi ajánlati árat adó vevônek értékesítik a megtermelt energiát, sokmilliárdos beruházásokat, sok száz új munkahelyet, és olcsóbb villamos energiát jelentenének Louisiana lakosainak, és új fogyasztóként jelennének meg az állam földgáz forgalmazói számára. A független termelôk mintegy 30 kereskedelmi erômû létesítési terveit jelentették be Louisianaban, ahol (a várakozások szerint) a bôségesen rendelkezésre álló olcsó földgáz a villamosenergia-árak növekedésével egyre nagyobb profitokat eredményezne. Az állam adókedvezményeket ígérve az erômûveknek, amely kedvezményt eredetileg a gyártóknak tartott fenn vörös szônyeget terített az erômû-beruházók elé. A bejelentett erômûvek több mint felét megépítették, de ma számos erômû pénzügyi gondokkal küzd, mondta David E. Dismukes, a Louisianai Energetikai Kutatások Központjának igazgatóhelyettese. Egy erômûvet részben építettek meg, míg a többi építését nem kezdték meg, és ezeket valószínûleg nem is fogják megépíteni. Az erômûvek tervezését olcsó 2-2,25 USD/1000 köbláb árú gázra tervezték, mondta Dismukes. Találják ki, mi történt? A helyzet ma egészen más, és már nem is fogunk visszatérni a tervezett állapothoz. A földgázárak több mint megduplázódtak 2001 óta (a földgázzal ma 6 USD/1000 köbláb áron kereskednek). Ugyanakkor a spot piacok, ahol a kereskedelmi erômûvek eladhatták volna a megtermelt villamos energiát, soha nem jöttek létre a Délkeleten, hívta fel a figyelmet Jack Hawks, a Villamos Energia Ellátók Szövetségének szóvivôje. Nagy volt az ellenállás a villamos közmûvek és az állami szabályozó hatóságok részérôl, mondta Hawks. Kalifornia és az ENRON csak súlyosbította ezt a problémát. Ezen túlmenôen, a közmûvek nem állították le az öreg, alacsony hatásfokú erômûveket, ami csökkentette az igényt az új, nagyobb hatásfokú erômûvekben megtermelhetô villamos energia iránt, vélekedett Hawks. Ehelyett a közmûvek tovább üzemeltették az öreg erômûveket és növelték azok hatásfokát. Ez vezetett a többlet kapacitásokhoz, mondta Hawks. A Délkelet meglévô erômûvei közel 46%-kal több villamos energiát tudtak volna termelni ezen a nyáron, mint amennyit a régió igényelt. Mindezek eredményeképpen számos új erômûvet bezártak, vagy csökkentett teljesítményen üzemeltetnek, mondta Hawks. Hawks nem tudta megmondani pontosan azon új erômûvek számát, amelyeket bezártak, vagy csökkentett kapacitással üzemeltetnek. A Louisianai Energetikai Kutatások Központjának évi jelentése szerint a javasolt többletkapacitások mintegy 45%-át Luisiánában valószínûleg nem fogják megépíteni év után üzembe helyezni tervezett 9 erômûbôl csak egy mûködik, 5 létesítését visszavonták, vagy felfüggesztették. Dismukes szerint, hacsak a társaságok nem tudnak hosszú távú szerzôdéseket kötni a villamos energia értékesítésére, a javasolt erômûvek közül sokat nem fognak megépíteni. Közben a független villamosenergia-termelôk egy másik kihívással is szembe találják magukat. Nevezetesen azzal, hogy a közmûtársaságok építik saját erômûveiket úgy, hogy a költségeket beépítik a villamos energia fogyasztói árába. Hawks (mindazonáltal) úgy véli, a kereskedelmi erômûvek kezdenek pénzügyileg talpra állni, és az évtized végéig több új erômûvet fognak építeni, és üzembe helyezni. Sándor József n SAJTÓKÖZLEMÉNY Új internet és intranet portál az MVM-nél Új arculattal és szolgáltatásokkal jelentkezik a Magyar Villamos Mûvek Rt. (MVM Rt.) portálja. Az új, integrált internet és intranet oldal lényegi változásai az oldal megjelenésében, motorjában és a szolgáltatások folyamatos fejlesztésében észlelhetôk. A portálhoz kapcsolódóan két további microsite is az integrált rendszer részeként valósult meg: az MVM versenypiaci áramkereskedô cégének, az MVM Partner Rt.-nek és az Eurelectric Magyarországi Tagozatának (EMT) honlapjai. Az MVM új honlapja nemcsak a társaság, hanem az MVM Csoport egészérôl is a korábbinál jóval bôvebb információval szolgál. Az internet oldal egy leegyszerûsödött, közérthetôbb oldalszerkezettel, ugyanakkor jelentôsen kibôvült tartalommal várja a látogatókat. Az egyszerû szerkezeti felépítés a felhasználók könnyebb eligazodását szolgálja az oldalon. A magyarországi villamos energetika legjelentôsebb cégcsoportjának vezetôje, a Magyar Villamos Mûvek Rt. vállalati intranet és publikus Internet portálját integrált rendszerré kívánta fejleszteni. Rövidtávon megoldást kerestünk a vállalati tartalmak karbantartására, hosszú távon pedig a lehetô legtöbb vállalati alkalmazást kívánjuk integrálni az új portálba mondta Nagy Róbert, a társaság informatikai fômérnöke. A rendszer lehetôvé teszi, hogy a jövôben számos összetettebb, alkalmazás épüljön be a portálba (ERP, CRM stb.). A Sense/Net Portal Engine portálmotor lehetôséget nyújt a site-ok és tartalmuk (szöveg, kép, file-ok) egyszerû szerkesztésére, tetszôleges menürendszer és navigáció kialakítására, sablonok alkalmazására, szerkesztésére és létrehozására. Mindezek mellett lehetôség van kiegészítô oldalak létrehozására és a portálhoz tartozó interaktív szolgáltatások igénybevételére. Ilyen például a fórum, a portál hírlevél küldô szolgáltatása, a dokumentumtár és galéria ismertette a meg- Folytatás a 32. oldalon 6 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2005/1-2

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon

Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon 5 Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon Kezeld a kockázatokat! ezt tanácsolják ma mindazoknak, akik a változó világ bizonytalan feltételei között biztosítékokat akarnak kapni, ez lehet a siker titka

Részletesebben

Energia és közgazdaságtan

Energia és közgazdaságtan MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET HOZZÁJÁRULÁS AZ MTA ENERGIASTRATÉGIAI MUNNKABIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ ANYAGHOZ Energia és közgazdaságtan Készítette: Hugyecz Attila MTA VKI, kutató

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA 1 A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű céljai:

Részletesebben

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára.

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára. 14 A Paksi Atomerômû jövôje, élettartam-gazdálkodás, élettartam-növelés A Paksi Atomerômûnek mint az egyetlen hazai atomerômûnek eltérôen a többi villamosenergiatermelô egységtôl sajátos energiapolitikai

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ

MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 06 1 212 67 75 Fax: 06 1 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.makk.zpok.hu ENERGETIKAI VONATKOZÁSÚ ÖNKÉNTES MEGÁLLAPODÁSOK

Részletesebben

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

Lesz-e közös európai energiapolitika?

Lesz-e közös európai energiapolitika? 2008. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szak Lesz-e közös európai energiapolitika? Tarr Krisztina Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 1.1 Kutatás célja... 1 1.2 A tanulmány fő tézise... 1

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI I. SZÁM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE EU-S PÁLYÁZATOK DISSZEMINÁCIÓJÁVAL 1 A Kárpátikum Közhasznú

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

gáz.áram Telitalálat Az E.ON energiamagazin 2011. tavasz Folytatódik a Családi Foci Írásunk a xx. oldaltól

gáz.áram Telitalálat Az E.ON energiamagazin 2011. tavasz Folytatódik a Családi Foci Írásunk a xx. oldaltól 2011. tavasz gáz.áram Az E.ON energiamagazin www.eon.hu www.facebook.com/eonhungaria Folytatódik a Családi Foci Telitalálat Írásunk a xx. oldaltól Új irány Az E.ON új nemzetközi stratégiája Anyavállalatunk

Részletesebben