GYÉSZ - Mellékletek 29/2011. (IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÉSZ - Mellékletek 29/2011. (IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet"

Átírás

1 GYÉSZ - Mellékletek 29/2011. (IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet

2 2 rendelet 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. Tartalomjegyzék Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2006. (01.25.) Ök. rendelete a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről 2 MELLÉKLETEK 2 1. számú melléklet a GYÉSZ-hez 2 Fogalom-meghatározások 2 2. számú melléklet a GYÉSZ-hez 5 Az OTÉK-ban nem szereplő településrendezési eszközök jelkulcsa 5 3. számú melléklet a GYÉSZ-hez 8 A szabályozási tervek jóváhagyott tervlapjainak felsorolása 8 4. számú melléklet a GYÉSZ-hez 9 Az övezeti sorszámok és jelek jelentése 9 5. sz. melléklet a GYÉSZ-hez 10 Belvárosi ingatlanok részletes építési előírásai sz. melléklet a GYÉSZ-hez 21 Allergiát okozó növények felsorolása sz. melléklet a GYÉSZ-hez 22 Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések sz. melléklet a GYÉSZ-hez 26 Dunakapu rendezvénytérhez tartozó övezeten kívüli területekre vonatkozó egyedi előírások: 26 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2006. (I.25.) Ök. rendelete a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről 1. számú melléklet a GYÉSZ-hez Fogalom-meghatározások MELLÉKLETEK Autómentes övezet: Olyan új beépítéssel, vagy városrehabilitációval létrehozott terület, ahol a kedvezőbb környezeti állapot érdekében az egyéni járműközlekedést különleges intézkedések korlátozzák, illetve a tömegközlekedést, gyalogos- és kerékpár közlekedést különleges intézkedések támogatják. Az autómentes övezet lehatárolását a szabályozási tervnek tartalmazni kell. Az autómentes övezet működésének részletes szabályait a GYÉSZ mellékleteként kell kezelni. Áttört kerítésmező: A kerítés olyan része, mely felületének legalább 50 %- án át lehet látni. Befolyási sáv: egy vonalas létesítmény melletti azon terület, mely használatát jogszabály a létesítmény működése érdekében feltételekhez köti. A befolyási sáv engedélyköteles használata esetén az engedélyezési eljárásba jogszabályi feltételek érvényesítése érdekében be kell vonni 1 a létesítmény kezelőjét és az illetékes hatóságot. Belváros széli fekvésű: az az ingatlan, melynek telekhatárától a Belváros rendezési terv szerinti városrészhatára gyalogosan legfeljebb 500 méteres úton elérhető. Dűlőút: mező- és erdőgazdálkodási területeket feltáró, jellemzően nem szilárd burkolatú út. 1 Vonatkozó jogszabály a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet

3 GYÉSZ - Mellékletek 3 Építési hely határvonala: a szabályozási terven jelölt, az építési helyet az OTÉK és a GYÉSZ elő-, oldal- hátsókertre vonatkozó általános előírásaitól eltérően lehatároló vonal. 2 Építési hely javasolt határvonala: irányadó építési hely határvonal, melynek betartása nem kötelező, csak ajánlás. Építési övezet építési jogot adó részének határa: az a vonal, mely a teleknek az építési övezeten belüli területén belül leválasztja azt a területrészt, melyhez az övezeti jelben lévő mutatókat viszonyítani kell a mutatatók értékének meghatározásakor. Az építési hely, a hátsókert meghatározása szempontjából ezt a vonalat kell hátsó telekhatárnak tekinteni. Az építési övezet építési jogot adó részének lehatárolására akkor kerül sor, ha az övezetben a telkek mélysége nagy mértékben eltér egymástól, vagy tervtávlaton túl, új tömbfeltárással, új építési telkek kialakítására lehet számítani. Épület homlokzatának megváltoztatása, módosítása: a homlokzat felületének megváltoztatása (pl.: sima vakolat helyett fröcskölt), színének megváltoztatása, nyílászáróinak az eredetitől eltérő anyagúra, osztásúra, csomóponti kialakításúra, üvegezésűre (pl.: színes üveg, leragasztott üveg) való cseréje, külső árnyékoló szerkezetek, reklámtartó -, hirdető szerkezetek felszerelése. Ideiglenes építmény, konténer: a talajjal legfeljebb szerelt, oldható kötéssel összeépített, könnyűszerkezetes építésű, időjárás elleni védelemre szolgáló szerkezet. Jelentős átépítésre kerülő területek: az olyan övezetek területe és a hozzájuk kapcsolódó közmű és útterületek, amelyeket a SZT így jelöl. Az ilyen területeken az övezeti szabályok szerint megengedett használat lényegesen meghaladja a használat korábbi intenzitását. Kereskedelmi egység árusítótere (a GYÉSZ használata során): A kereskedelmi egység azon helyiségeinek területe, melyekben a vásárló a kereskedelmi létesítmény szokásos használata során tartózkodhat. Ha egy épületben több kereskedelmi egység helyezkedik el, akkor ide tartoznak az egységek megközelítésére szolgáló helyiségek is. Kiegészítő épület: A telken, vagy az építési telken elhelyezett, az övezeti előírásoknak megfelelő épület működését kiegészítő önálló épület; járműtá- roló, kerti szerszám-, kerti kisgép-, tüzelő- és terménytároló, lomtároló, 3/26 nyári konyha, 30 m2-nél nem nagyobb barkácsműhely. 3 Közellátást szolgáló épület: az az épület, amely fő rendeltetése, hasznos szintterületének több, mint fele valamely közszolgáltatás működtetését teszi lehetővé. Köztér- rendezvénytér: Az épületek által határolt beépítetlen terület, nyilvános tér, ami a szűkebb és tágabb értelemben vett közösség életének nyilvános helye, központi szerepet tölthet be a helyi közélet és nyilvánosság működtetésében, a rekreáció lehetőségét teremti meg, rendezvényeknek, közösségi programok, fesztiválok színtere, és ez által reprezentatív jelentőséggel is bír. A köztér egyben a közösség szimbólumainak bemutatására is alkalmas. 4 Lakó-pihenő övezet: a KRESZ szabályai szerinti közlekedési rendű lakóövezet, melyben a közlekedés korlátozása érdekében a lakóterületen egyébként megengedett tevékenységek is csak korlátozottan engedélyezhetők. Övezeti határvonal: körülhatárolja a területeknek, telektömböknek azon részét, melyre vonatkozóan az övezeti kóddal bemutatott telekalakítási és építési előírások azonosak. Az övezeti határvonal egyúttal javasolt telekhatár; az övezeti előírásoknak egyébként megfelelő méretű telek akkor is megfelel a SZT és a GYÉSZ előírásainak, ha a telekhatár nem egyezik meg az övezeti határral. Övezeti jel: A GYÉSZ 4.sz. mellékletében leírtak szerinti értelmű betű és számkombináció, mely megadja az ingatlan legfontosabb telekalakítási, használati és építési előírásait. Övezeti kód: az övezetekben érvényes használati, telekalakítási és építési előírásokra utaló; az övezet sorszámából és jeléből álló jelölés. Övezet sorszáma: az övezetek 5 számjegyű egyedi azonosítója. Az övezeti sorszám utáni csillag arra utal, hogy az övezetre vonatkozó részletesebb szabályokat tartalmaz a GYÉSZ 7. sz. melléklete. Rehabilitációra kijelölt terület: az SZT-en jelölt olyan terület, ahol a már túlnyomórészt beépített terület kijelölésekor meglévő állapot jelentős javítása, esetleg megváltoztatása várható az oda tervezett intézkedések és építési tevékenységek eredményeképpen. Rehabilitációra kijelölt területnek kell tekinteni azokat a területeket is, melye- 2 35/2004. (V.28.) Ök. rendelettel elrendelt kiegészítés 3 Kiegészítő helyiségre tartalmaz az évi C. törvény pont definíciót hasonló tartalommal. 4 Kiegészült a 18/2011.(I.25.) GYMJVÖ rendelet alapján, hatályos július 24-től.

4 4 rendelet ken lévő ingatlanok túlnyomó része beépített, és a szabályozás a jelenlegi beépítésnél intenzívebb beépítést is megenged, és ennek feltételeként a közterület bővítését írja elő. Segédüzem: az olyan üzem, mely a gazdasági tevékenység végzéséhez használt épületek, berendezések előállítását, karbantartását, javítását szolgálja. A segédüzem mérete nem haladja meg a fent leírt tevékenység végzéséhez szükséges mértéket. Szolgálati lakás: az a lakás, mely alapvetően gazdasági célra hasznosított telken, az ott működő gazdasági szervezet tulajdonosá(i)nak tulajdonában van, feladata elsősorban az ott lakók közelsége révén a gazdasági szervezet minél hatékonyabb működésének biztosítása. Technológiai építmény: az olyan építmény, mely elsősorban a telken elhelyezkedő üzem működéséhez szükséges gépeknek és berendezéseknek ad helyet; csak olyan huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmaz, mely ezen berendezések működtetéséhez feltétlenül szükségesek. Telekkihasználtsági mutató: a telken építhető épületek csatlakozó terepszínt feletti, összes, hasznos, nettó szintterületének és a telek építési övezeten belüli, illetve az építési jogot adó övezetrészen belüli területének hányadosa. Az összes, hasznos, nettó szintterület kiszámítása során nem lehet figyelmen kívül hagyni a csatlakozó terepszint alatti padlóvonalú szinteken lévő, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiségek (A mutató számítása szempontjából ilyennek minősül a vendéglátó és kereskedelmi szolgáltató rendeltetésű helyiség, vagy helyiségcsoport is.) és a működésükkel összefüggésben létesített közlekedőket és egyéb helyiségeket (például WC, mosdó) területét. Telekláb: a teleknek az utcai telekhatárral szemközti, más telekkel közös határvonala. Saroktelek esetében a telekláb a telek azon általában rövidebb határvonala, mely a közbülső telkek hátsó telekhatárának a vonalában van. Telepszerű beépítés: több épületből álló épületegyüttes egy az épületek építészeti kialakítását is meghatározó városépítészeti koncepciónak megfelelő, folyamatos kivitelezéssel történő kiépítése. Tervezett szabályozási vonal: a tervezett közterületek illetve közhasználatra megnyitott magánterületek és az egyéb területek közötti határvonal. A tervezett szabályozási vonalat tervezett övezeti határként is kell értelmezni. A tervezett szabályozási vonalakon belül a közhasználatra megnyitott, meglévő és tervezett magánutakat a közutaktól eltérő színezés jelöli. 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. (Ha a tervezett szabályozási vonal kottázással természetben létező térképi objektumokhoz van kötve, és ha a tervezett szabályozási vonalnak a digitális térképen meghatározott helye térképhiba, vagy szerkesztési hiba miatt eltér a kottázás alapján szerkeszthető helytől, akkor a kottázás a mérvadó. Ha több kottázással van meghatározva a tervezett szabályozási vonal, akkor térképhiba, vagy szerkesztési hiba esetén elsősorban a szabályozási szélességre vonatkozó kottát kell figyelembe venni a tervezett szabályozási vonal kitűzéséhez. Ha az állami földmérési alaptérkép karbantartása miatt a telekhatár az újabb verzióban eltér a korábbitól, annak ellenére, hogy nem történt telekalakítás, akkor a telekhatárhoz kötött tervezett szabályozási vonalak és övezeti határvonalak követik a telekhatárt, ha ez a változás az így megváltozott méretű területeknek az eredetileg tervezett célra való hasznosítását nem lehetetleníti el. A szabályozási terv ez esetben a földmérési alaptérkép új verziójának hivatalos kézhezvételekor közgyűlési rendeletmódosítás nélkül korrigálható. A korrekcióról felvett jegyzőkönyvet a szabályozási terv következő módosításakor ismertetni kell a közgyűléssel.) Többszintes növényállomány: a telek zöldfelületének olyan kialakítása, amikor a zöldfelület legalább 35 %-át cserje vagy fa korona-vetülete takarja, továbbá 100 m 2 -ként legalább 1 lombos fa kerül elhelyezésre.. Túlnyomórészt beépített terület: olyan telektömb vagy építési övezet területe, melyhez korábban már kiépült az összes technikai infrastruktúra és az építési telkek több mint felén az érvényes területfelhasználási besorolásnak megfelelő épületek állnak. Új épülettel nem beépíthető terület: becsülhetően a tervtávlaton túl megvalósuló átépülés után a közterület bővítésére javasolt terület. Erre a telekrészre az épület meglévő tömegét növelő önálló rendeltetési egység építése esetén, illetve a meglévő épület bontása után nem engedélyezhető beépítés. A rendezési tervek szerinti későbbi funkció (például: szervizút, parkoló, sávszélesítés, stb.) részletekben is megvalósítható, ha a kiépülő ütem nem lehetetleníti el a rendezési terv szerinti kiépítés későbbi megvalósítását. Újonnan beépítésre szánt terület: az olyan új fejlesztési terület (legalább egy építési övezet és a hozzá tartozó út és közműterületek), amely a fejlesztés megkezdése előtt túlnyomórészt még nem volt beépítve. Utca szomszéd: az ingatlan utcai telekhatárával szemben lévő ingatlan(ok) (merőleges vetítés figyelembevételével). Vaktelek: az olyan telek, amely közúttal vagy közhasználatra megnyitott magánúttal nem érintkezik.

5 GYÉSZ - Mellékletek 5 2. számú melléklet a GYÉSZ-hez Az OTÉK-ban nem szereplő településrendezési eszközök jelkulcsa Az OTÉK-ban szereplő Panton 1795 CV helyett a megkülönböztethetőség érdekében Panton 1805 CV Panton Cool Gray 4 CV - jelentős mértékű zavaró hatású iparterület Gipz Panton 2587 CV Panton Process Magenta CV 45º-os sraffozással - egyéb iparterület Gipe 5 Panton 2587 CV - mezőgazdasági majorterület Gmg 6 Panton 271 CV Panton 3935 CV 45º-os sraffozással - nagy bevásárlóközpontok különleges területei Kbe Panton 271 CV (lila) 45 fokos kockázással - vásárok, kiállítások, kongresszusok különleges területei Kvk Panton 271 CV (lila) egy irányú 45 fokos csíkozással Panton 115 CV (citromsárga) egy irányú 45 fokos csíkozással Panton 280 CV (kék) egy irányú 45 fokos csíkozással fehér 45 fokos csíkozással - szórakoztató központok, vidámparkok Kvi különleges területei - oktatási központok különleges Kok területei - egészségügyi különleges területek Keg (kórház, szanatórium, gyógy- szálló, gyógyüdülő stb.) - nagykiterjedésű sportolási célú Ksp Panton 370 CV (zöld) 45 fokos különleges területek csíkozással - kutatás-fejlesztés különleges Kkf Panton 280 CV (kék) 45 fokos területei kockázással - megújítható energiaforrások Kme Panton 032 CV (piros) 45 fokos építményeinek különleges területei kockázással (pl. szél- és napenergia) - állat- és növénykertek különleges Kák Panton 370 CV (zöld) 45 fokos területei csíkozással - temetők különleges területei Kte fekete 45 fokos csíkozással - nyersanyaglelőhelyek (bányák) Kbá Panton 464 CV (barna) csíkozással telkeinek, építményeinek különleges területei, - honvédelmi különleges területek, Kho 5 72/2003. (XII.19.) Ök rendelettel elrendelt kiegészítés 6 72/2003. (XII.19.) Ök rendelettel elrendelt kiegészítés Panton 105 CV (keki) kockázással - hulladékkezelők, hulladéklerakók különleges területei kockázással Khu Panton 464 CV (barna) 45 fokos 5/26 - közlekedési épületek különleges Kkö Panton 458 CV (sárga) kockázással területei fürdő- és rekreációs célú különleges Kfü Panton (kék) vízszintes csíkozás- terület sal - művelődési központ különleges Kku Panton 280 CV (kék) irányú 45 területe fokos kockázással - egyházi központ különleges Kegy övezet - hírközlési terület KÖh Panton 458 C (kék) egy irányú 45 fokos csíkozással - korlátozott funkciójú mezőgazdasági Mko Pntone 367 C terület - folyóvizek Vf Pantone 2975 CV - állóvizek és holtágak Vá Pantone 2975 CV - hullámtéri erdőterület Ve mint a Evt kék sraffal - hullámtéri mezőgazdasági terület Vm mint a Mko kék sraffal - vízbázisok külső és belső védőterülete Vvb - töltés Vtö mint a Mko kék kockázással Abban az esetben, ha a tervezett, új területfelhasználás a területfelhasználási egység területének legalább 50 %-án még nem valósult meg, vagy megvalósulása csak 10 éven túlra prognosztizálható (T3 területek), akkor a területfelhasználási egység területét sraffozással, tartalékterületként kell megkülönböztetni a területfelhasználás ütemezése című tervlapon. A többi területfelhasználási tervlapon a T3 területek sraffozással és a tervezett területfelhasználásnak megfelelő kontúrozással vannak feltűntetve. II. SZABÁLYOZÁSI TERV VONALAS SZABÁLYOZÁSI ELEMEK javasolt új telekhatár kötelező új telekhatár a területfelhasználási egységre előírt közlekedésből származó zajhatárérték izogörbéje a forgalmi prognózis alapján, zajárnyékolás nélkül bűzös üzem környezetében az új, lakáscélú hasznosítást kizáró szag izogörbe tervezetten a közhasználat számára megnyitott terület nem beépíthető terület 55dB erős szag Panton 2567 (lilásszürke) Panton Warm Gray 3 CV (szür-

6 6 rendelet új épülettel nem beépíthető terület autómentes övezet Rehabilitációra kijelölt terület Belvárosi intézménytelkek Veszélyes övezet veszélyes létesítmény megtartásra javasolt épület bontásra javasolt épület ke) 45 fokos kockázással Panton Warm Gray 3 CV (szürke) 45 fokos egyirányú sraffozással AM Panton 578 CV 182,196, 231 RGB színszám Pantone 515 C megtartandó fásítás zöld 45 º-os sraffozással kitöltött körsor javasolt fásítás zöld pontvonallal szerkesztett körsor közterület, vagy közhasználatra megnyitott magánterület űrszelvény Vízszintes csíkozású terület, színe 40 feletti megengedett beépítése közhasználatú út épületen keresztül Felület, színe: 40 (árkád, passzázs, stb.) övezet sorszáma (Minden övezetnek önálló sorszámának kell lenni, övezet több részre osztása, vagy több övezet egyesítése esetén a korábbi számokat meg kell szüntetni, és folytatólagos számozással új számot kell adni.) gépjárműbejáró helye gépjárműbejáró lehetséges helye /2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. lehetséges tömbfeltárás lakópihenő övezet Korlátozott sebességű övezetek Szennyezett talajú, mentesítendő területek Övezet azon részének határa, mely alapján az intenzitási mutatók számíthatók. javasolt építési vonal országos jelentőségű védett természeti emlék határa, ex lege védett lápterület Európai Közösség Natura 2000 területének határa Győr-Moson-Sopron Megyei területrendezési terv szerinti ökológiai hálózat területe vasút törzsterület, KÖt övezet vasút földrészlet, KÖt övezet 36,94,54 RGB színű ZIGZAG sraffozás 254, 225, 160 RGB színű kitöltés Pantone 135 keretben Panton 2718 (világos kék) csíkozással Panton Rhodamine Red C (bíbor) folyamatos kék vonal _ Exl EK NÖH _ 45 fokos fekete sraffozás függőleges szürke sraffozás nagysebességű vasút nyomvonala vastag fekete szaggatott vonal kikötő medence repülőtér akadálysíkja - megközelítés magassági korlátozás repülőtér akadálysíkja - felszállás magassági korlátozás hulladékudvar honvédelmi létesítmény védőtávolsága kék 45 fokos sraffozás szaggatott rózsaszín vonal a magassági korlátozás méretével szaggatott kékeslila vonal a magassági korlátozás méretével Hu feliratú ikon sárga szaggatott vonal

7 GYÉSZ - Mellékletek 7 fő lőirány és védőtávolsága árvízvédelmi védvonal gyűjtő és magasabbrendű utak tengelyvonala közigazgatási határ közigazgatási területcserék változatai várfal utak védőterületének határa vasútvonalak befolyási sávjának határa bejegyzett bányatelek üzemelő bánya bejegyzett bányatelek megnyitásra tervezett bánya bejegyzett bányatelek felhagyott bánya bejegyzett, funkció váltás miatt visszavonandó bányatelek jelentős környezetkárosodást okozó külszíni bányaművelés telke kutatási joggal rendelkező terület kutatási joggal rendelkező terület természetvédelmi okok miatt bányanyitása nem javasolt fakadóvizek előfordulásával veszélyeztetett terület bordó szaggatott vonal kékeszöld egy vonás két pont vonal fekete pontvonal vastag, két vonás két pont vonal színes, vastag két vonás két pont vonal vastag szaggatott vonal; világosszürke XV. századi sötétszürke XVI. századi kék feltételezett szaggatott szürke vonal lila szaggatott vonal sötétlila tömör fűrészfogas vonal világos lila tömör fűrészfogas vonal sötétkék tömör fűrészfogas vonal piros tömör fűrészfogas vonal bordó tömör fűrészfogas vonal zöld üres fűrészfogas vonal piros üres fűrészfogas vonal sötétkék vízszintes sraffozás vízjárta területek mocsaras területek felszíni vizek parti sávjának határa lila szaggatott vonalas sraffozás 7/26 világoskék szaggatott vonalas sraffozás sötétkék szaggatott vonal 112 mbf alatti terepszintű területek világoszöld kitöltés vízbázis védőterülete tervezett belső védőterület vízbázis védőterülete tervezett külső védőterület A változat vízbázis védőterülete tervezett külső védőterület B változat A hidrogeológiai védőidom - tervezett határa B hidrogeológiai védőidom - tervezett határa B hidrogeológiai védőidom - jóváhagyott határa távlati vízbázis védőidom - tervezett határa levegőtisztaság-védelmi övezet légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny terület fekete pontsor V betűvel határvonalon belül háromirányú, sötétkék sraffozás sötétkék pontsor V betűvel határvonalon belül négyzethálós, sötétkék sraffozás lila pontsor V betűvel határvonalon belül négyzethálós, lila sraffozás sötétkék, szaggatott, VA betűs vonalon belül fekete háromirányú sraffozás kék, szaggatott, VB betűs vonalon belül világoskék háromirányú sraffozás kék, szaggatott, VB betűs vonalon belül fekete háromirányú sraffozás kék, V betűs vonalon belül szabálytalan vonásokból álló sraffozás világosbarna, ferde, szaggatott sraffozás, sötétbarna határvonallal barna négyzethálós sraffozás

8 8 rendelet 3. számú melléklet a GYÉSZ-hez A szabályozási tervek jóváhagyott tervlapjainak felsorolása 7 (A normál szedésű lapok megismételnek olyan információt, mely az x szelvénysorozaton is szerepel.) Tervlap megnevezése Tervlap jele változat Szabályozási tervlapok SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT A felsorolásban nemcsak a ténylegesen jóváhagyott tervlapok szerepelnek, hanem azon lapok megnevezése is, melyek tartalma még nincs megtervezve, de későbbi megtervezésük lehetősége a helyi szabályozás rendszerének része. A csillaggal jelölt tervlapokat külön, a tervlap tárgyára vonatkozó rendelettel is lehet módosítani, ha a módosítás nem okoz szerkezeti jelentőségű változásokat, és erről vezető városrendezői tervezői jogosultsággal rendelkező tervező nyilatkozik. Ez esetben a módosításokat a közgyűlés egyidejű tájékoztatásával a vonatkozó rétegben át kell vezetni. 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT Jelenlegi és tervezett közigazgatási határ* SZT Városrészek és városrendezési körzetek területe SZT Jelenlegi és tervezett belterületek SZT Tervezett, közhasználatra megnyitott magánterületek 8 SZT Beépítésre szánt - nem szánt területek SZT Újonnan beépítésre szánt és jelentős átépítésre kerülő SZT területek Tervezett gyűjtő- és magasabb rendű utak tengelyvonalai SZT 1.3.A.1.1. Országos közútak befolyási sávja* SZT 1.3.A.1.2. Vasútak befolyási sávja* SZT 1.3.A.2. Repülőterek védőterülete* SZT 1.3.A.3. Közművek és védőterületük* SZT 1.3.A.4. Hulladékkezelők és védőterületük* SZT 1.3.A.5. Vízbázisok és védőterületük* SZT 1.3.A.6. Hullámtér, árvízvédelmi töltés tengelyvonalai, fakadóvíz SZT 1.3.A.7.1. veszélyes terület, vízjárta terület, mélyfekvésű 8 Az Étv. 12. (5) c) szerint a SZT-nek tartalmaznia kell az egyes területrészeken belül a közterületek és egyéb területek lehatárolását. Mivel a GYÉSZ a tervezett szabályozási vonalat a tervezett közhasználat nem pedig a tervezett köztulajdon meghatározására definiálja. így az Étv. hivatkozott rendelkezésével való összhang biztosítása érdekében szükséges a nem köztulajdonúnak tervezett területek megkülönböztetése.

9 GYÉSZ - Mellékletek 9 terület Vizi állások, úszóműállások és úszóműves kikötőhelyek SZT 1.3.A.7.2. Levegőtisztaság-védelmi övezetek* SZT 1.3.A.8. Bűzös, fertőzésveszélyes telephelyek védőterülete SZT 1.3.A.9. Zajvédelmi területi kategóriák, várható környezeti SZT 1.3.A.A. zajterhelések* Szennyezett talajú, mentesítendő területek SZT 1.3.A.B. Honvédelmi létesítmények védőterületei* SZT 1.3.A.C. Kulturális örökségvédelem régészet* SZT 1.3.B.1.1. Kulturális örökségvédelem műemlékvédelem 1.* SZT 1.3.B Kulturális örökségvédelem műemlékvédelem 2.* SZT 1.3.B Kulturális örökségvédelem helyi védelem* SZT 1.3.B.1.3. Táji- és természeti értékek* SZT 1.3.B.2. Tájképvédelmi területek SZT 1.3.B.3. Légszennyezettségi területi besorolások SZT 1.3.B.4. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett- SZT 1.3.B.5. és csendesövezetek Távhő ellátás területei* SZT 1.3.B.6. Sajátos jogintézmények - tilalmak területe* SZT 1.3.C.1. Sajátos jogintézmények - elővásárlási joggal érintett SZT 1.3.C.2. terület* Sajátos jogintézmények - beépítési kötelezettség területe* SZT 1.3.C.3. Sajátos jogintézmények - helyrehozatali kötelezettség SZT 1.3.C.4. területe* Sajátos jogintézmények - beültetési kötelezettség SZT 1.3.C.5. területe* Belvárosi intézménytelkek SZT 1.3.D. Lakó pihenő övezetek, korlátozott sebességű övezetek SZT 1.3.E.1. Autómentes övezet SZT 1.3.E.2. Külszíni bányászati tevékenység számára kutatásba SZT 1.3.F. vonható területek Kizárólagos használat SZT 1.3.G. 15 éves forgalmi prognózis - személygépkocsi SZT 1.3.H éves forgalmi prognózis közepes teherautó SZT 1.3.H éves forgalmi prognózis nehéz teherautó SZT 1.3.H éves forgalmi prognózis - busz SZT 1.3.H éves forgalmi prognózis - összes SZT 1.3.H számú melléklet a GYÉSZ-hez Az övezeti sorszámok és jelek jelentése Beépítésre szánt területek építési övezeteinek jele /26 karakter, betűcsoport Ln 06 / Z / 35 / / 125 / / 45 / 007 példasor Szerepkör Megengedett legnagyobb telekkihasználtság Megengedett beépítési mód Megengedett legnagyobb beépítettség Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke Megengedett legkisebb építmény-magasság Megengedett legnagyobb építménymagasság Megengedett legnagyobb szintszám Telek megengedett legkisebb szélessége Telek megengedett legkisebb mélysége Telek megengedett legkisebb területe (0,1) (%) (0,1m) (db) (m) (100m 2 ) dimenzió tehát a példasor szerinti övezeti jel: Ln06/Z/35/50 095/125/03 14/45/007 Beépítésre nem szánt területek övezeteinek jele mutató karakter, betűcsoport Vízm 00 / S / 05 / példasor Szerepkör Legnagyobb telekkihasználtság Megengedett beépítési mód Legnagyobb beépítettség Zöldfelület legkisebb mértéke Legnagyobb építmény-magasság Beépíthető telek legkisebb területe (0,1) (0,1 %) (%) (0,1m) (100m 2 ) dimenzió mutató tehát a példasor szerinti övezeti jel: Vízm00/S/05/

10 10 rendelet Megjegyzések: 1. Az övezeti jelben nemcsak a szerepkör és a megengedett beépítési mód helyén állhatnak betűk, vagy betűcsoportok. Betű alkalmazása másutt is arra utal, hogy a mutató értékét valamilyen, a GYÉSZ IV. fejezetében meghatározott szabály, vagy eljárás alapján lehet meghatározni. 2. Ha az övezeti jelben az 1-2. karakter helyén 00 szerepel ott legfeljebb a valamennyi terület-felhasználási egységben engedélyezhető építmények helyezhetők el. 3. Az érték elhagyásával kell jelölni, ha az övezeti jel nem kívánja meghatározni valamelyik mutató értékét. (Például: a fenti első táblázatban bemutatott esetben, ha a legkisebb és legnagyobb telekszélességet nem kívánjuk szabályozni, akkor az övezeti jel: Ln06/Z/35/50 095/125/03 //007.) Ha a telek megengedett legkisebb területe mutató helyén nem áll érték, akkor azt a telek megengedett legkisebb szélessége és mélysége szorzataként kell figyelembe venni. 4. Az övezeti sorszám az övezetek egyedi azonosítója. Ha az övezet sorszáma után * van, akkor az övezetre vonatkozó szabályokat köztük esetleg a szokásosan az övezeti jelben szereplő mutatókat részletesebb, szöveges előírások határozzák meg, melyek a GYÉSZ V. fejezetében (Egyes övezetek részletes szabályozási előírásai) az övezet sorszáma alapján találhatók meg. 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. 5. sz. melléklet a GYÉSZ-hez Belvárosi ingatlanok részletes építési előírásai Cím: Megengedett Utca: Házszám: Hrsz. Beépítettség Építmény magasság Apáca u max. 70 % 9,50-11,00 Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u /1 jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi 6,50-8,00 Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u /1 jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi 6,05-8,00 Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi 6,50-8,00 Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u ? jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u max.90% 6,50-8,00 Apáca u max. 65 % 6,50-8,00 Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u max. 80 % 6,50-8,00

11 GYÉSZ - Mellékletek 11 Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi jelenlegi Apáca u jelenlegi 6,50-8,00 Apáca u max. 50 % 9,50-11,00 Apáca u max. 100 % 9,50-11,00 Apáca u /1, max. 55 % 9,50-11, /2 Apor V. p. tér /2 jelenlegi jelenlegi Apor V. p. tér /1 jelenlegi jelenlegi Apor V. p. tér jelenlegi jelenlegi Aradi vt. u max. 80 % 9,50-11,00 Aradi vt. u max. 80 % 9,50-11,00 Aradi vt. u max. 80 % 9,50-11,00 Aradi vt. u max. 85 % 12,50-14,50 Aradi vt. u /3 jelenlegi jelenlegi Aradi vt. u. 12.* 7179 jelenlegi jelenlegi Aradi vt. u. 13.* 7241 jelenlegi jelenlegi Aradi vt. u. 14.* 7180 jelenlegi jelenlegi Aradi vt. u. 15.**** 7235/4 jelenlegi jelenlegi Aradi vt. u % 9 jelenlegi Aradi vt. u. 18.* 7143 max. 80 % jelenlegi Aradi vt. u. 20.** 7144 jelenlegi jelenlegi Aradi vt. u. 22.**** 7145 jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u * 7233 jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u. 22.* 7231 jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u * 7222 jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi 11/26 Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Arany J. u jelenlegi jelenlegi Árpád u. 02.* 7120 max. 100 % jelenlegi Árpád u. 03.** 7204 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 05.* 7203 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 06.** 7125 max. 75 % 9,50-11,00 Árpád u. 07.* 7202 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 08.* 7126 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 09.** 7201 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 10.* 7127 max. 60 % 9,50-13,50 Árpád u. 11.* 7200 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 12.** 7131 max. 70 % 9,50-11,00 Árpád u. 13.* 7199 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 14.** 7132 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 16.** 7138 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 17.*** 7197 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 18.* 7139 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 19.**** 7196 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 20.* 7140 jelenlegi jelenlegi Árpád u max. 60 % 13,00-15,00 Árpád u. 22.* 7141 jelenlegi jelenlegi Árpád u max. 100 % 12,50-15,00 Árpád u. 24.* 7142 jelenlegi 6,50-8,00 Árpád u. 25.** 7189 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 26.* 7143 max. 80 % jelenlegi Árpád u max. 50 % 12,50-14,50 udv. szárny: 9,50-11,00 Árpád u. 29.*** 7187 max. 65 % 9,50-11,00 Árpád u. 31.* 7184 max. 55 % 9,50-11,00 Árpád u jelenlegi jelenlegi Árpád u. 35.* 7181 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 38/A- 7001/1 jelenlegi jelenlegi 40.* Árpád u. 39.** 7168/ Árpád u. 42.* 6999 jelenlegi jelenlegi Árpád u /2 max. 75 % tömbtelekre 9,50-11,00 vetítve Árpád u jelenlegi jelenlegi Árpád u. 47.* 7158/3 max. 75 % tömbtelekre jelenlegi vetítve Árpád u % 12,50-14,50 9 Módosította a 48/2009. (XII.18.) R. rendelet 10 Módosította az 54/2008. (XII.20.) R. rendelet

12 12 rendelet Árpád u. 51/A.** 6975 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 51/B jelenlegi jelenlegi Árpád u. 54.** 6625 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 54/B jelenlegi jelenlegi **** Árpád u. 56.** 6627 jelenlegi jelenlegi Árpád u jelenlegi jelenlegi Árpád u max. 60 % jelenlegi Árpád u. 61.* 6631 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 63/A* 6630 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 63/B** 6629 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 65.** 6628 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 81.* 6475 jelenlegi jelenlegi Árpád u * 6473 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 87.* 6472 jelenlegi jelenlegi Árpád u. 89.* 6469 jelenlegi jelenlegi Arrabona udvar 7235/5 nem építhető be Bajcsy-Zs. u. 01.*** 7278 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 01/A.** 7277 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 80 % jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 03/A max. 80 % jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 75 % jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 06.* 7206 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 07.*** 7272 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 08.** 7207 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 09.** 7270 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 10.* 7208 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 80 % jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 12.* 7209 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u * % jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 14.* 7211 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 15.* 7260 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 16.* 7212 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 17/a max. 60 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u. 17/b max. 50 % 9,50-11,00 Bajcsy-Zs. u. 18.* 7214 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 60 % 9,50-11,00 Bajcsy-Zs. u. 20.** 7215 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u jelenlegi 9,50-11,00 Bajcsy-Zs. u. 22.** 7193 max. 100 % jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 23.* 7252 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 100 % 12,50-15,00 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. Bajcsy-Zs. u max. 85 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u. 26.* 7185 max. 75 % jelenlegi Bajcsy-Zs. u /4 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 28.* 7179 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 31.**** 7228 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 33.** 7217 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 35.* 7218/1 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u * 7158/5 max.75 % tömbtelekre vetítve jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 44.* 6969/1 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 46.* 6970 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 60 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u. 48.* 6971 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 49.* 6489 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 60 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u. 52** 6983 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 52/B.* 6984 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 52/C.*** 6985 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 60 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u. 54.*** 6635 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u. 57.** 6485 max. 60 % 12,50-14,50 12 Bajcsy-Zs. u max. 80 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u. 70.* 6477 jelenlegi jelenlegi Bajcsy-Zs. u max. 50 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u max. 50 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u max. 40 % 12,50-14,50 Bajcsy-Zs. u. 78.* 6482 jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u. 18.* 7231 jelenlegi jelenlegi 11 Módosult a 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelet alapján, hatályos október 30-tól 12 Módosította az 54/2008. (XII.20.) R. rendelet

13 GYÉSZ - Mellékletek 13 Baross u. 20.* 7230 jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u. 22.* 7227 jelenlegi jelenlegi Baross u jelenlegi jelenlegi Baross u. 24.**** 7228 jelenlegi jelenlegi Baross u. 25.* 7217 jelenlegi jelenlegi Baross u. 27.** 7158/5 max. 75 % tömbtelekre jelenlegi vetítve Baross u. 29.* 7158/6 max. 75 % tömbtelekre jelenlegi vetítve Baross u. 31.* 7158/7 max. 75 % tömbtelekre jelenlegi vetítve Baross u /8 max.75% tömbtelekre vet. jelenlegi Bástya u jelenlegi jelenlegi Bástya u jelenlegi jelenlegi Bástya u jelenlegi 6,50-8,00 Bástya u max. 50. % 6,50-8,00 Bástya u jelenlegi jelenlegi Bástya u jelenlegi jelenlegi Bástya u max. 100 % 6,50-8,00 Bástya u max. 60 % 9,50-11,00 Bástya u max. 65 % 6,50-8,00 Bástya u max. 90 % 6,50-8,00 Bástya u. 36/A jelenlegi jelenlegi Bástya u. 36/B 6754 jelenlegi 6,50-8,00 Bástya u. 37.* 6780 jelenlegi jelenlegi Bástya u önmagában nem beépíthető mögött Bástya u. 39.* 6782 jelenlegi jelenlegi Bástya u max. 20 % 9,50-11,00 Bástya u /2 jelenlegi jelenlegi Bástya u jelenlegi 6,50-8,00 Bástya u max. 65 % 9,50-11,00 Bástya u max. 42 % 6,50-8,00 Bástya u. 47.** 6772 jelenlegi jelenlegi Bástya u. 48.** 6540 jelenlegi jelenlegi Bástya u. 49.* 6771 jelenlegi jelenlegi Bástya u max. 55 % 9,50-11,00 Bástya u. 51.* 6770 jelenlegi jelenlegi Bástya u max. 55 % 9,50-11,00 Bástya u max. 50 % 6,50-8,00 Bástya u max. 65 % 9,50-11,00 Bástya u. 54.** 6536 jelenlegi jelenlegi Bástya u. 59.** 6767 jelenlegi jelenlegi Bástya u. 61.* 6766 jelenlegi jelenlegi Bástya u % 9,50-11,50 Bástya u max. 85 % 6,50-8,00 Bástya u /1 max. 60 % 9,50-11,00 Bástya u. 77.** 6533 jelenlegi jelenlegi Batthyány tér 07.* 6489 jelenlegi jelenlegi Batthyány tér 08.* 6490 jelenlegi jelenlegi Batthyány tér 09.*** 6491 jelenlegi jelenlegi Batthyány tér 10.*** 6496 jelenlegi jelenlegi Batthyány tér 11.* 6579 jelenlegi jelenlegi Batthyány tér 12/A jelenlegi jelenlegi **** Batthyány tér 12/B max. 70 % 12,50-14,50 Batthyány tér 13.** 6582/1, jelenlegi jelenlegi 6582/2 Batthyány tér * 6583/2 jelenlegi jelenlegi Batthyány tér max. 55 % jelenlegi Batthyány tér 27.** 6637 jelenlegi jelenlegi Bécsi kapu tér 7478 önmagában nem építhető be Bécsi kapu tér 7483 jelenlegi jelenlegi Bécsi kapu tér 7486 önmagában nem építhető be Bécsi kapu tér jelenlegi jelenlegi Bécsi kapu tér jelenlegi jelenlegi Bécsi kapu tér jelenlegi jelenlegi Bécsi kapu tér jelenlegi jelenlegi Bécsi kapu tér jelenlegi jelenlegi Bécsi kapu tér jelenlegi jelenlegi Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz max. 65 % 6,50-8,00 Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz max. 75 % 6,50-8,00 Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz max. 90 % 6,50-8,00 Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz jelenlegi jelenlegi Belváros köz 13/A % 6,50-8,00 Belváros köz % 6,50-8,00 13/26 13 Módosult a 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelet alapján, hatályos július 24-től

14 14 rendelet Belváros köz jelenlegi jelenlegi Benczúr u jelenlegi jelenlegi Benczúr u /3 telekkihasználtsági max. 15,50 mutató: 1,5 Benczúr u. 07.* 7103 jelenlegi jelenlegi Bisinger st. 02.* 7010 max. 85 % jelenlegi Bisinger st. 04.* 7011 jelenlegi melléképület jelenlegi nélkül Bisinger st % 12,50-14,50 Bisinger st % 12,50-14,50 Bisinger st. 10.** 7014 jelenlegi jelenlegi Bisinger st. 12.*** 7015 max. 80 % jelenlegi Bisinger st jelenlegi jelenlegi Bisinger st jelenlegi jelenlegi Bisinger st jelenlegi jelenlegi Bisinger st. 20.* 7019 jelenlegi jelenlegi Bisinger st. 22.*** 7020 jelenlegi jelenlegi Bisinger st. 24.* 7021 jelenlegi melléképület jelenlegi nélkül Bisinger st. 26.* 7023 jelenlegi melléképület jelenlegi nélkül Bisinger st. 28.*** 7024 jelenlegi jelenlegi Bisinger st. 30.**** 7025 jelenlegi jelenlegi Bisinger st. 32.* 7026 jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u /1 jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u /2 jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u /1 jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u. 15.** 6973 jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u % 12,50-14,50 Czuczor G. u jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u * 7225 jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u. 21.* 7002 jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u. 26.* 7218/1 jelenlegi jelenlegi Czuczor G. u. 28.* 7158/5 max. 75 % tömbtelekre jelenlegi vetítve Czuczor G. u /4 max. 50% jelenlegi Czuczor G.u * 7158/3 max. 75 % tömbtelekre jelenlegi vetiítve Csillag köz jelenlegi jelenlegi 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. Csillag köz jelenlegi jelenlegi Csillag köz jelenlegi jelenlegi Csillag köz jelenlegi jelenlegi Csillag köz jelenlegi jelenlegi Csillag köz jelenlegi jelenlegi Csillag köz jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Dr. Kovács P. u jelenlegi jelenlegi Duna kapu tér jelenlegi jelenlegi Dunakapu tér jelenlegi jelenlegi Dunakapu tér jelenlegi jelenlegi Dunakapu tér T T Dunakapu tér jelenlegi jelenlegi Dunakapu tér T T Dunakapu tér T T Dunakapu tér jelenlegi jelenlegi Dunakapu tér T T Dunakapu tér jelenlegi jelenlegi Fazekas köz jelenlegi jelenlegi Fürdő köz jelenlegi jelenlegi Fürdő köz jelenlegi jelenlegi Fürdő köz max. 75 % 6,50-8,00 Fürdő köz jelenlegi jelenlegi Fürdő köz max. 75 % 6,50-8,00 Fürdő köz % 6,50-8,00 Gárdonyi G. u jelenlegi jelenlegi Gárdonyi G. u. 08.** 6627 jelenlegi jelenlegi Gárdonyi G. u max. 60 % jelenlegi Gárdonyi G. u. 10.**** 6626 jelenlegi jelenlegi Gárdonyi G.u jelenlegi 10,0 18 Guttenberg tér jelenlegi jelenlegi 14 Módosult a 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelet alapján, hatályos július 24-től 15 Módosult a 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelet alapján, hatályos július 24-től 16 Módosult a 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelet alapján, hatályos július 24-től 17 Módosult a 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelet alapján, hatályos július 24-től 18 módosítva a 9/2011.(II.28.) GYMJVÖ. R. rendelettel, hatályos április 1-jétől

15 GYÉSZ - Mellékletek 15 Gyógyszertár köz jelenlegi jelenlegi Gyógyszertár köz jelenlegi jelenlegi Hó köz jelenlegi jelenlegi Hó köz jelenlegi 6,50-8,00 Iskola köz jelenlegi jelenlegi Iskola u jelenlegi jelenlegi Iskola u jelenlegi jelenlegi Iskola u jelenlegi jelenlegi Iskola u max. 66 % 9,50 Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u /1 jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jedlik Á. u jelenlegi jelenlegi Jókai u * 7265 jelenlegi jelenlegi Jókai u. 02.** 7268 jelenlegi jelenlegi Jókai u. 04.** 7215 jelenlegi jelenlegi Jókai u. 05.** 7193 max.100 % jelenlegi Jókai u. 06.* 7213 jelenlegi jelenlegi Jókai u max. 100 % 12,50-15,00 Jókai u max. 60 % 13,00-15,00 Jókai u max. 100 % 12,50-15,00 Jókai u. 10.** 7132 jelenlegi jelenlegi Jókai u max. 100 % 12,50-15,00 Jókai u. 12.*** 7133 jelenlegi jelenlegi Jókai u. 13.** 7138 jelenlegi jelenlegi Jókai u. 14.* 7134 jelenlegi jelenlegi Jókai u * 7136 jelenlegi jelenlegi Káposztás köz jelenlegi jelenlegi Káposztás köz jelenlegi jelenlegi Káposztás köz jelenlegi jelenlegi Káposztás köz jelenlegi jelenlegi Káposztás köz jelenlegi jelenlegi Káposztás köz jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi 6,50-8,10 Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Káptalandomb jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kazinczy u jelenlegi jelenlegi Kenyérköz /1 jelenlegi jelenlegi Kenyérköz /2 jelenlegi jelenlegi Kenyérköz jelenlegi jelenlegi Kenyérköz jelenlegi jelenlegi Kenyérköz jelenlegi jelenlegi Kenyérköz jelenlegi jelenlegi Kenyérköz jelenlegi jelenlegi Kenyérköz jelenlegi jelenlegi Kenyérköz /1 jelenlegi jelenlegi Kenyérköz jelenlegi jelenlegi 15/26

16 16 rendelet Király u jelenlegi jelenlegi Király u. 02. jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Király u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u max. 75 % jelenlegi Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u max. 80 % 6,50-8,00 Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u max. 70 % 6,50-8,00 Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kisfaludy u max. 75 % 6,50-8,00 Kisfaludy u jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 02.** 6533 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 03.* 6526 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 04.** 6536 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 05.* 6524 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u max. 40 % 6,50-8,00 Kiss J. u. 07/A.** 6523 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 08.** 6546 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 09/A max. 75 % 9,50-11,00 Kiss J. u. 09/B.** 6502 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u max. 66 % jelenlegi Kiss J. u. 12.*** 6565 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 14.** 6566 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 16.* 6567 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u max. 80 % 12,50-14,50 Kiss J. u. 22.* 6579 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 23/A.* 6476 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 23/B.* 6475 jelenlegi jelenlegi Kiss J. u. 7, 6513 max. 66 % max. 6,50 Kiss J. u jelenlegi jelenlegi Lépcső köz /1 korábbi beép. azon. 6,20-8,00 Lépcső köz korábbi beép. azon. 6,20-8,00 Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi

17 GYÉSZ - Mellékletek 17 Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u /3 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u. 20/A 6671/2 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u. 21/a max. 100 % 9,50-11,00 Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u. 23.** 6571 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u * 6567 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u /2 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u jelenlegi jelenlegi Liszt F. u. 30/A.* 6583/2 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u. 31.** 6502 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u max. 60 % 12,50-14,50 Liszt F. u max. 70 % 12,50-14,50 Liszt F. u max. 70 % 12,50-14,50 Liszt F. u. 36.** 6575 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u. 37.* 6505 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u. 38.** 6576 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u. 39.*** 6506 jelenlegi jelenlegi Liszt F. u max. 80 % 12,50-14,50 Lukács S. u jelenlegi jelenlegi Lukács S. u. 07.** 6645/1 jelenlegi jelenlegi Lukács S. u max. 60 % jelenlegi Lukács S. u jelenlegi jelenlegi 11/A.** Lukács S. u. 13.* 6634 jelenlegi jelenlegi Lukács S. u nem építhető be nem építhető be Lukács S. u jelenlegi jelenlegi Lukács S. u. 17.* 6631 jelenlegi jelenlegi Lukács S. u. 18.* 6987 max. 60 % jelenlegi Lukács S. u. 19.** 6625 jelenlegi jelenlegi Lukács S. u jelenlegi jelenlegi Lukács S. u jelenlegi jelenlegi Móricz Zs. rkp /1 jelenlegi jelenlegi Móricz Zs. rkp. 12/A-B. 6534/1 max. 60 % 9,50-11,00 Móricz Zs. rkp. 14.** 6533 jelenlegi jelenlegi Móricz Zs. rkp jelenlegi jelenlegi Munkácsy u. 06.** 7110 jelenlegi jelenlegi Munkácsy u. 08.** 7111 jelenlegi jelenlegi Munkácsy u. 10.** 7112 jelenlegi jelenlegi Munkácsy u. 12.** 7113 jelenlegi jelenlegi Munkácsy u. 14.* 7114 jelenlegi jelenlegi Munkácsy u. 16.** 7115 jelenlegi jelenlegi Munkácsy u. 18.** 7116 jelenlegi jelenlegi Munkácsy u. 20.** 7117 jelenlegi jelenlegi Múzeumköz jelenlegi jelenlegi Múzeumköz jelenlegi jelenlegi Nagy J. u. 04.** 7122 jelenlegi jelenlegi Nagy J.u. 02.* 7121 max. 66 % 9,50-11,00 Pálffy u /1, jelenlegi jelenlegi 6914/3, 6914/4 Pálffy u /2 jelenlegi jelenlegi Pálffy u /1 jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u max. 50 % 6,50-8,00 Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u max. 66 % 6,50-8,00 Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u. 32.** 6559 jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u jelenlegi 9,50-11,00 Rákóczi F. u max. 50 % 9,50-11,00 Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u max. 80 % 9,50-11,00 Rákóczi F. u max. 100 % 6,50-8,00 17/26

18 18 rendelet Rákóczi F. u max. 63 % 9,50-11,00 Rákóczi F. u max. 100 % 6,50-8,00 Rákóczi F. u max. 63 % 9,50-11,00 Rákóczi F. u max. 66 % 9,50-11,00 Rákóczi F. u. 44/a. 6508/2 max. 75 % 9,50-11,00 Rákóczi F. u max. 66 % 9,50-11,00 Rákóczi F. u. 46.*** 6507 max. 50 % 12,50-14,50 Rákóczi F. u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u /A max. 24 % Rákóczi F. u. 53.** 6518 jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u. 55.** 6519 jelenlegi jelenlegi Rákóczi F. u max. 40 % jelenlegi Rákóczi F.u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F.u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F.u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F.u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F.u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F.u jelenlegi jelenlegi Rákóczi F.u jelenlegi jelenlegi Révai M. u. 02.* jelenlegi jelenlegi Révai M. u. 04.** jelenlegi jelenlegi Sarkantyú köz jelenlegi jelenlegi Sarkantyú köz jelenlegi jelenlegi Sarkantyú köz jelenlegi jelenlegi Sarkantyú köz % 6,50-8,00 Sarkantyú köz jelenlegi jelenlegi Sarkantyú köz jelenlegi jelenlegi Sarkantyú köz jelenlegi jelenlegi Sarkantyú köz korábbi beép. azon. 6,20-8,00 Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Sarló köz jelenlegi jelenlegi Saru köz jelenlegi jelenlegi Saru köz jelenlegi jelenlegi 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. Schwarzenberg u jelenlegi jelenlegi *** Schwarzenberg u , max. 25 % 6,50-8, Schweidel u jelenlegi jelenlegi Schweidel u jelenlegi jelenlegi Schweidel u jelenlegi jelenlegi Schweidel u jelenlegi jelenlegi Schweidel u jelenlegi 6,50-8,00 Schweidel u jelenlegi jelenlegi Schweidel u jelenlegi 6,50-8,00 Schweidel u jelenlegi 6,50-8,00 Schweidel u jelenlegi 6,50-8,00 Schweidel u jelenlegi 6,50-8,00 Schweidel u max. 70 % 6,50-8,00 Schweidel u max. 90 % 6,50-8,00 Schweidel u max. 80 % 6,50-8,00 Schweidel u max. 90 % 6,50-8,00 Stelczer L. u jelenlegi jelenlegi Stelczer L. u jelenlegi jelenlegi Stelczer L. u jelenlegi jelenlegi Stelczer L. u jelenlegi jelenlegi Stelczer L.u jelenlegi jelenlegi Stelczer L.u jelenlegi jelenlegi Stelczer L.u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szabadsajtó u jelenlegi jelenlegi Szappanos köz jelenlegi jelenlegi Szappanos köz jelenlegi 6,50-8,00

19 GYÉSZ - Mellékletek 19 Szappanos köz jelenlegi max. 6,50 19 Széchenyi tér jelenlegi jelenlegi Széchenyi tér jelenlegi jelenlegi Széchenyi tér jelenlegi jelenlegi Széchenyi tér jelenlegi jelenlegi Széchenyi tér jelenlegi jelenlegi Széchenyi tér jelenlegi jelenlegi Széchenyi tér jelenlegi jelenlegi Szt. István u. 03.* 7119 jelenlegi jelenlegi Szt. István u. 05.** 7122 jelenlegi jelenlegi Szt. István u. 09.* 7125 jelenlegi jelenlegi Szt. István u. 11.* 7128 max. 75 % 9,50-11,00 Szt. István u. 13.* 7129 max. 70 % 9,50-11,00 Szt. István u. 15.* 7130 max. 75 % 9,50-11,00 Szt. István u * 7136 jelenlegi jelenlegi Szt. István u. 27.**** 7145 jelenlegi jelenlegi Szt. István u. 35/39.* 7003 max. 75 % tömbtelekre max. 8,00 (garázs) vetítve Szt. István u. 47.* 6623 jelenlegi jelenlegi Szt. István u. 49.* 6622 jelenlegi jelenlegi Szt. István u max. 60 % jelenlegi Szt.István u. 17.* 7134 jelenlegi jelenlegi Tarcsay V. u jelenlegi jelenlegi Tarcsay V. u. 26.* 6480/1, jelenlegi jelenlegi 2, 3, Tarcsay V. u. 30.* 6469 jelenlegi jelenlegi Tartsay v. u max. 24% Tartsay V. u. 14.*** 6506 jelenlegi jelenlegi Teleki u. 6940/7 max. 100 % Teleki u-nál max. 20,50 m Bajcsy-Zs.u-nál max. 26,50 saroktorony max. 33,50 15,50-17,50 Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi 19 Módosította az 54/2008. (XII.20.) R. rendelet Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u jelenlegi jelenlegi Teleki u max. 75 % 6,50-8,00 Teleki u max. 50 % 6,50-8,00 Teleki u max. 90 % 6,50-8,00 Teleki u max. 50 % 15,50-18,00 Teleki u. 44.* 6999 jelenlegi jelenlegi Teleki u. 46.** 6998 jelenlegi jelenlegi Türr I. u. 01.* 6526 jelenlegi jelenlegi Türr I. u jelenlegi jelenlegi Türr I. u. 03.* 6527 jelenlegi jelenlegi Türr I. u. 04.* 6522 jelenlegi jelenlegi Türr I. u. 05.* 6528 jelenlegi jelenlegi Türr I. u. 07.* 6529 jelenlegi jelenlegi Türr I.u max. 40 % jelenlegi Újkapu u /1 max. 60 % 9,50-11,00 Újkapu u. 05.** 6540 jelenlegi jelenlegi Újkapu u. 05/A** 6541 jelenlegi jelenlegi Újkapu u max. 66 % 9,50-11,00 Újkapu u max. 50 % 9,50-11,00 Újkapu u max. 100 % 6,50-8,00 Újkapu u. 13.* 6549 jelenlegi jelenlegi Újkapu u jelenlegi jelenlegi Újkapu u jelenlegi jelenlegi Újkapu u max. 100 % 6,50-8,00 Újkapu u jelenlegi jelenlegi Újkapu u. 19.** 6559 jelenlegi jelenlegi Újkapu u max. 50 % 6,50-8,00 Újkapu u. 21.** 6561 jelenlegi jelenlegi Újkapu u * 6562 jelenlegi jelenlegi Újkapu u jelenlegi jelenlegi Újkapu u jelenlegi jelenlegi Újkapu u. 27.** 6568 jelenlegi jelenlegi Újkapu u. 29.** 6569 jelenlegi jelenlegi Újkapu u. 31/A.** 6570 jelenlegi jelenlegi Újkapu u. 33.** 6571 jelenlegi jelenlegi Újlak u. 04/a.* 7101 jelenlegi jelenlegi Újvilág u jelenlegi jelenlegi Újvilág u /2 jelenlegi jelenlegi Újvilág u /1 jelenlegi jelenlegi Vasudvar tömbbelső 7158/1 max. 75 % tömbtelekre vetítve max. 7,5 19/26

20 20 rendelet Virágpiac max. 80 % 9,50-11,00 Virágpiac max. 80 % 9,50-11,00 Virágpiac max. 70 % 9,50-11,00 Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u jelenlegi 6,50-8,00 Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u max.90% 6,50-8,00 Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u max. 65 % 6,50-8,00 Vörösmarty u % 6,50-8,00 Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u /1 jelenlegi jelenlegi Vörösmarty u /2 jelenlegi jelenlegi Zechmeister u max. 75 % 9,50-11,00 Zechmeister u jelenlegi jelenlegi Zechmeister u. 07 belső 7261 nem beéíthető Zechmeister u nem beépíthető belső Zechmeister u. 07.** 7262 jelenlegi jelenlegi Zechmeister u. 09.** 7263/1, jelenlegi jelenlegi 7263/2 Zechmeister u. 11.** 7264 jelenlegi jelenlegi Zechmeister u. 13.** 7271 jelenlegi jelenlegi Zechmeister u. 15.*** 7272 jelenlegi jelenlegi Zechmeister u. 17.** 7273 jelenlegi jelenlegi Zechmeister u. 19.** 7275 max. 80 % jelenlegi Zechmeister u max. 80 % jelenlegi Zechmeister u jelenlegi jelenlegi Zechmeister u. 25.*** 7278 jelenlegi jelenlegi 29/2011.(IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. A T-vel jelölt paraméterek meghatározása esetében a GYÉSZ 20. -ban meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében a Győri Tervtanács és KÖH Tanácsadó Testülete állásfoglalásaiban tett illeszkedési és eltérési szabályokat kell érvényre juttatni. Az illeszkedés tekintetében s Dunakapu rendezvénytér érintett térfalát teljes hosszában szükséges vizsgálni. 20 Megengedett beépítettség: jelenleg azt jelenti, hogy átépítés esetén a bontott épület tömegénél nagyobb tömegű épület nem építhető. Megjegyzés: * Változatlan formában való fenntartása javasolt. ** Gondos, eredeti formájában való helyreállítása javasolt. *** Megtartása, homlokzati átalakítással, illetve az eredeti forma visszaállításával javasolt. **** Megtartása javasolt, a meglévő lapostetős épületek, illetve épületrészek magastetővel történő lezárása ajánlott. 20 Módosult a 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelet alapján, hatályos július 24-től

GYÉSZ - Mellékletek 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet

GYÉSZ - Mellékletek 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet GYÉSZ - Mellékletek 18/2011. (VI.27.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet 2 rendelet 18/2011.(VI.27.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. Tartalomjegyzék Győr Megyei

Részletesebben

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes 3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék Komárom Város Képviselőtestületének

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

A 0115/30 helyrajzi számú terület övezeti besorolásának módosítása Eg erdőövezetről Mát általános tanyás mezőgazdasági övezetre.

A 0115/30 helyrajzi számú terület övezeti besorolásának módosítása Eg erdőövezetről Mát általános tanyás mezőgazdasági övezetre. Mórahalom Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2016. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A város 11/1999. (VII.01.) számú Helyi Építési Szabályzata és Településszerkezeti Terve ismét módosításra szorul az elmúlt évben felmerült

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes 3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék Komárom Város Képviselőtestületének

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG N2000 GYÖNGYÖS VÁROS SZABÁLYOZÁSI FEDVÉNYTERVE JELMAGYARÁZAT Határelemek Közigazgatási határ Belterülethatár Kötelező szabályozási elemek Tervezett szabályozási vonal Tervezett

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárás

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során 4.3. TERÜLETI MÉRLEG A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI V I Z S G Á L AT I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A 2014. MÁRCIUS HÓ ALÁÍRÓLAP Felelős tervező

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet - 37/2001. (X. 20.) Ö.K. rendelet Tervezet /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. kerület Duna Meder utca Cserhalom utca Rákos-patak által határolt területének építési

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M13-7/2017-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2017. ÁPRILIS HÓ Oldal1

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben