MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013."

Átírás

1 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár Város Képvisel Testülete az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló évi LXXVIII. törvény 9. -ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek, a 10. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró önkormányzatok, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott, a környezet védelméért felel s szervek, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölésér l és m ködési feltételeir l szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró els fokú építésügyi hatóság1 és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és Mosoni Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya és mellékletei 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár Város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területére. (2) A város közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, b víteni, felújítani, helyreállítani, korszer síteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a csak a jelen rendelet alapján lehet. (3) Az építési telkek beépítetlen részén, a meglév épületekben és a beépítetlen telkeken kizárólag az engedélyezhet építmények rendeltetésével megegyez tevékenység végezhet. (4) A (3) bekezdés a meglév szerzett jogokat nem érinti. (pl. korábbi joger s építési engedéllyel épített, használatbavételi engedéllyel rendelkez épületek). Ilyen esetben is a terület rendeltetését nem zavaró módon kell a tevékenységet végezni, az övezetre el írt határértékeket be kell tartani. 2. A jelen rendelet mellékletei: 0 jel rajzi mellékletek: érvényességi tervlap 1. jel rajzi melléklet: bel-külterület tervlapja, 2. jel rajzi melléklet: beépítésre szánt terület - beépítésre nem szánt terület tervlapja, 3. jel rajzi melléklet: rendeltetési el írások tervlapja, 4. jel rajzi mellékletek: építési el írások tervlapjai 4/A jel rajzi melléklet: építési karakter el írások tervlapja, 4/B jel rajzi melléklet: a beépítési mód el írások tervlapja, 4/C jel rajzi melléklet: a teleknagyság el írások tervlapja, 4/D jel rajzi melléklet: a beépítettségi el írások tervlapja, 4/E jel rajzi melléklet: az építménymagassági el írások tervlapja, 5. jel rajzi mellékletek: közm el írások tervlapjai, 5/A jel rajzi melléklet: szennyvízelvezetési és kezelési el írások tervlapja, 5/B jel rajzi melléklet: energiaellátási el írások tervlapja, 6. jel rajzi melléklet: zaj elleni védelmi el írások tervlapja, 7. jel rajzi mellékletek: települési értékvédelmi el írások tervlapjai 7/A jel rajzi melléklet: objektumvédelem és m emléki környezet tervlapja, 7/B jel rajzi melléklet: városszerkezet-védelemi és régészet-védelmi terület tervlapja, 7/C jel melléklet: régészeti védelemi terület tervlapja, 7/D jel rajzi melléklet: m emléki jelent ség terület és településkép-védelemi terület tervlapja, 7/E jel rajzi melléklet: világörökség várományos terület tervlapja 8. számú rajzi mellékletek: táj és természetvédelmi el írások tervlapjai 8/A jel rajzi melléklet: az országos táj és természetvédelem tervlapja, 8/B jel rajzi melléklet: a helyi táj és természetvédelem tervlapja, 8/C jel rajzi melléklet: a tájképvédelem tervlapja, 9. számú rajzi mellékletek: tilalmi, illetve korlátozási el írások tervlapjai 9/A jel rajzi melléklet: változtatási tilalom, tervezett szabályozási vonal, és ásványi vagyon védelme miatti korlátozások tervlapja, 9/B jel rajzi melléklet: környezetvédelem miatti korlátozások tervlapja, 1 A véleményezési joggal rendelkez megkeresett szervek (megkereséskori elnevezéssel): JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 7

2 9/C jel rajzi melléklet: közm infrastruktúrák véd területe miatti korlátozások tervlapja, 9/D jel rajzi melléklet: közlekedési infrastruktúrák véd területe miatti korlátozások tervlapja, 9/E jel rajzi melléklet: 200 m-es beépítésmentes sáv miatti tilalom tervlapja 10. jel rajzi melléklet: sajátos el írások tervlapja, 11. jel rajzi melléklet: szabályozási tervlapok (bel- és külterület). 2. Értelmez rendelkezések 3. A rendelet alkalmazásában: 1. A szabályozási vonal a közterület (közhasználatú terület) és a nem közterület tervezett határát jelöli. -- Az els rend szabályozási vonal csak a településszerkezeti terv módosításával együtt változtatható. (A szabályozási terven a közterület színezése mutatja, hogy a szabályozási vonal els - vagy másodrend, ill. hogy a lehatárolt közterület közlekedési célú vagy zöldfelületi közterület.) -- Másodrend szabályozási vonal jelöli azokat a közterületi határokat, melyek részletes szabályozási terv keretében módosíthatók. -- A meglev és változatlanul maradó szabályozási vonalak (jelenlegi közterület felé es telekhatárok) alaptérképi jelöléssel maradnak, azt vonalas grafikával a szabályozási terv nem t nteti fel, a meglev vonalakat nem takarja. 2. Az (els - és másodrend ) irányadó szabályozási vonal szabályozási terv módosítása során pontosítható, de az els rend átmeneti szabályozási vonal léte a tervezés számára kötelez, az a továbbtervezés során el nem hagyható. 3. Kötelez építési vonal az a vonal, melyen az épület azon irányú homlokzatának legalább 60 %-a kell álljon, a homlokzat többi része az építési vonaltól a telek belseje felé legfeljebb 5,0 m-rel eltérhet, de a közterület felé eltérés nem engedélyezhet. 4. Az irányadó építési vonal az az építési vonal, amelyt l a közterület felé eltérés nem, a telek belseje felé pedig legfeljebb 5,0 m-es eltérés engedélyezhet akár a teljes homlokzathosszon. 5. Megszüntet jel jelöli a megszüntetend vonalakat. A jel azonos, függetlenül attól, hogy a megszüntetend vonal telekhatárt, épületet vagy egyéb lehatárolást jelent. 6. Véd terület határa keretezi azokat a területeket, amelyen belül a szabályrendelet szerinti építési korlátozás betartandó. (Pl. rádióadó miatt betartandó magasságkorlátozás, stb.) 7. Telken belüli kötelez fásítás vonala keretezi azokat a telken belüli területeket, melyeken belül épületet elhelyezni nem lehet és a fásítást a használatbavételi engedély megkéréséig el kell végezni. E területeken minden 100 m 2 telekterület után 1 nagy lombkoronát növel fa ültetése kötelez. 8. Mellék-funkciójú épület (a korábbi OÉSZ fogalmak szerinti melléképület) az övezet rendeltetését kiegészít funkció épülete. 9. Földszinten kötelez publikus funkció jel jelöli azokat a beépítési szakaszokat, ahol az épület földszintjének utcai homlokzata mentén a homlokzathossz legalább felén publikus funkciót (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, egészségügy, stb.) kell elhelyezni. Az épület földszintjének egyéb részein megengedett a lakófunkció. 10. Kötelez gerincirány jel határozza meg a magastet gerincirányát azokban az esetekben, amikor a szomszédos épületek csatlakozása, ill. a városkép miatt a megadott gerincirány betartása kötelez. 11. Csak szimbolikus kerítés létesíthet jellel jelölt telekhatáron a kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,2 m-t és a kerítés csak áttört/átlátható módon, ill. sövény kialakításával létesíthet. 12. Szabadonálló telepszer (tömbtelkes) beépítési mód az, amikor a telken belül több, egymástól területileg elkülönül építési hely jelölhet ki. Telepszer beépítési mód esetén az épületeket a szabadonálló beépítés szabályai szerint kell elhelyezni, az épületek egymás közötti távolsága nem lehet kevesebb, mint a t ztávolság. 3. A szabályozási elemek típusai, a szabályozási terv legkisebb területe 4. (1) A szabályozási terv, valamint a jelen rendelet szabályozási el írásai I. és II. rend kötelez, valamint irányadó elemeket egyaránt tartalmaznak. (2) I. rend kötelez szabályozási elemek a) az építésövezeti, övezeti határ, amennyiben az területfelhasználási egység határával egybeesik, b) az I. rend szabályozási terület, c) az általános közlekedési övezeten (az I. rend közlekedési területen) belül a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási elemek (úttengelyek, szabályozási szélességek stb.). (3) II. rend kötelez szabályozási elemek a (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek (a II. rend szabályozási területek és egyéb szabályozási elemek). (4) Az I. rend, általános szabályozási elemek módosítására csak a településszerkezeti terv felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor. A II. rend, részletes szabályozási elemek módosítása belterületen legalább a tömb egészére, külterületen az érintett területfelhasználási egységre kiterjed szabályozási terv készítésével, vagy meglév szabályozási terv módosításával történhet meg. (5) A szabályozási terv készítésére kijelölt területre es I. rend szabályozási elemekt l történ kisebb JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 8

3 mérték eltérést (pontosítást) a szabályozási terv készítése során indokolni kell. (6) A telekhatárok kismérték változásával, korrekciójával az építési övezet-, illetve övezethatár együtt mozoghat szabályozási terv módosítása nélkül. Az építési övezet-, illetve övezethatár menti telekegyesítés esetén a kialakuló új telekre a kisebb intenzitású építési övezeti, illetve övezeti el írást kell alkalmazni. (7) A szabályozási terv módosítását kezdeményezni a) beépítésre szánt területen, legalább a területfelhasználási egység területére és a közterületekkel határolt tömb területére, valamint legalább 5,0 ha területre, b) beépítésre nem szánt területen a területfelhasználási egység területére kiterjed en lehet. II. Fejezet Minden építési övezetre és övezetre vonatkozó általános el írások 4. Az építés és telekalakítás általános szabályai 5. (1) Az el írt legkisebb telekméretet el nem ér, kialakult telek is beépíthet, ha az épület elhelyezésére vonatkozó szabályok (t ztávolság, el -, oldal- és hátsókert méret) betarthatók. (2) A lakó- és üdül telken a terepszint alatti építmény alapterülete a telekre vonatkozó beépítési % szerint számított értéknek maximum kétszerese, de legfeljebb a telekterület 75 %-a lehet. Ahol az építési övezet nagyobb beépítettséget enged meg, ott a térszín alatti és feletti beépítettség azonos mérték lehet. (3) Lakásokat is tartalmazó épület elhelyezése esetében a telek beépítettségének mértéke (beépítési %), 75 %-nál több nem lehet, függetlenül attól, hogy az építési övezeti el írás esetleg ennél többet megenged. (4) Azokon a kialakult beépített telkeken, ahol a meglev beépítettség meghaladja az övezetben megengedhet maximumot, a f funkciójú épület egy részének bontása után a lebontott rész 50 %-a visszaépíthet akkor is, ha ez meghaladja az övezetre megengedhet maximális beépítettséget. (5) Ahol a kialakult beépítés az építési helyen kívüli épületrészt is tartalmaz, a meglev épület felújítható, korszer síthet, de az építési helyen kívül es épületrész nem b víthet, területe és magassága nem növelhet. (6) A mellékfunkció épületének építménymagassága nem lépheti túl a 3,5 m-t. 6. (1) Zártsorú beépítés esetén az új épület párkánymagassága igazodjon a kialakult beépítéshez a TV és PV jel karakterzónáknál ismertetett feltételekkel. (2) Zártsorú beépítés esetén a hátsókert irányú f funkciójú épület középszárnyának mélysége csak az oldalhatáron mért 20,0 m mélységt l indított 45 o os szögön belül helyezkedhet el. (3) Zártsorú beépítés esetén, alápincézett, illetve két szintet meghaladó épület esetén építeni csak talajmechanikai szakvéleménnyel magalapozott módon szabad. (4) Mez gazdasági rendeltetés területen csak jellemz en nyeregtet s, a helyi építési hagyományoknak megfelel, tájba ill épületek létesíthet k. Ett l eltérni csak akkor lehet, ha azt a speciális és szükségszer mez gazdasági üzemi technológia feltétlenül szükségessé teszi. (5) Mez gazdasági területen csak nem tömör kerítés, és csak fából, drótfonatból és/vagy él sövényb l létesíthet. (6) Építési övezetekben utcafronti kerítés csak fából, k b l, téglából, betonelemekb l, él sövényb l, drótfonatból, illetve ezen anyagok kombinált felhasználásával létesíthet, magasassága legfeljebb 1,8 m lehet. A telek oldalsó és hátsó kerítése az OTÉK vonatkozó el írásai szerint építhet. 7. (1) Távközlési célú adótornyok (rádiótelefon antennák) EG jel gazdasági erd ben és MÁ jel mez gazdasági területen létesíthet k. Meglev építmények felhasználásával rádiótelefon antennák csak úgy telepíthet k, hogy lakófunkciót tartalmazó épületekt l, illetve gyermek- és egészségügyi intézményekt l legalább 200 m távolságra essenek. A 200 m-es véd távolságot fenti intézményekt l külterületi elhelyezés esetén is biztosítani kell. (2) A meglév, többnyire már beépült területeken lév, oldalhatáron álló beépítési mód esetén, ha a kialakított telek - a szomszédos telkeken álló vagy elhelyezked épületek miatt - az el írt építmények közötti legkisebb távolság hiánya miatt nem volna beépíthet, a D-E t zveszélyességi osztályba tartozó, I-III t zállósági fokozatú épületek közötti legkisebb távolság 4 méterig csökkenthet, ha az épületek oldalhomlokzatainak magassága 6 méternél nem nagyobb. Ilyen esetben az oldalkert mérete is 4 méterig csökkenthet, ha a szomszéd telken álló épület ezen oldalkert felé néz homlokzatán legfeljebb az OTÉK 37. (4) bekezdése szerinti szell z nyílások vannak. (3) A történeti városrészekben kialakult, utcai oldalon zártsorú, az udvari traktusban fés s beépítéseknél az alábbi el írásokat is meg kell tartani: a) A szabályozási terven feltüntetett övezeti jel értékei az utcai front 10 m széles sávjára vonatkoznak. b) Az udvari épületszárnyak közötti telepítési távolság 4,5 m építménymagasságig a kialakult állapotnak megfelel lehet. Az udvari épületszárny a zártsorú utcai szárnyhoz kapcsolódóan oldalhatáron álló, tet idoma azonban ennek ellenére nyeregtet is lehet. c) Az utcai fronton 10 m szélességben t zfalas csatlakozás lehet ségét biztosítani kell. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 9

4 (4) Az építmények közötti legkisebb el írt távolság korlátlanul csökkenthet azokban az oldalhatáron álló módon beépített építési övezetekben, ahol a beépítési mód zártsorúra változott, ha az épületek a szomszéd telken álló épületekkel szembeni homlokzata t zfalas kialakítású. (5) A kisvárosi és kertvárosi zónákban szabadonálló és oldalhatáron álló épületek oldalszárny méretének az utcai homlokzattól húzott 45 fokos szögön, mint befoglaló méreten belül kell maradnia. (6) Eltér építménymagasságú vagy eltér beépítési módú építési övezetek csatlakozásánál, a csatlakozó ingatlanok mindegyikén az adott ingatlanra vonatkozó telepítési szabályok érvényesek még akkor is, ha ezáltal az építmények közötti telepítési távolság az egyébként el írthoz képest lecsökken. Amennyiben ez a távolság 6,0 m-nél kevesebb, akkor az egymás felé néz, egymással fedésben lev két homlokzat közül az egyiknek t zfalnak kell lennie. 8. (1) A meglév épület rendeltetésének módosítása csak akkor lehetséges, ha a megcélzott rendeltetés épület az adott telken a telekre vonatkozó övezeti el írások alapján - megépíthet lenne. (2) A telkek beépített és burkolt telekterületein kívüli telekrészt zöldfelületként kell kialakítani. A zöldfelületi telekrész minden megkezdett 100 m 2 -e után egy nagy lombkoronát növel fa telepítése kötelez. A gazdasági telkeken a fásítást a telekhatárok mentén kell kialakítani és a zöldfelület mérete nem lehet kevesebb, mint a vonatkozó övezeti el írás értéke.. (3) Lakótelken a telepszer tömbtelkes beépítés kivételével - legfeljebb két f funkciójú épület helyezhet el. (4) A város belterületén, kivéve az egyéb ipari gazdasági építési övezeteket, új beruházásként épül vonalas közm létesítmény csak térszín alatti vezetéssel készülhet. (5) Oldalhatáron álló beépítés esetén, egy utcaszakaszon (két sarokpont között) a beépítési oldalnak minden telken azonosnak kell lennie. Ahol a szabályozási terv a beépítési oldalt nem t nteti fel, ott az oldalkertet a kedvez bb tájolás szerint kell kijelölni (pl. kelet-nyugati tengely teleknél az északi oldalt). (6) Kialakult beépítés esetén, ahol a szabályozási terv nem jelöl kötelez építési vonalat a karakter-el írások szerinti el kert méretet (történeti városi karakter és polgárvárosi karakter esetén általában el kert nélkül, családiházas karakter esetén 5,0 m) kell betartani, ha ett l eltér az utcában egységesen már kialakult el kertméret (pl. 3,0 m), akkor a meglev el kertek által meghatározott vonalhoz kell igazodni. 5. Közlekedési létesítmények el írásai 9. (1) A város területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt elhelyezni csak az OTÉK-nak, a hatályos jogszabályoknak, a szakági el írásoknak és jelen rendeletnek megfelel en szabad. (2) A közutak számára a szabályozási tervben meghatározott építési területet biztosítani kell. A szabályozási terven felt ntetett közlekedési területek közterületek. (3) Az építési területen (szabályozási szélességen) belül csak a közút létesítményei és berendezései, közm vek, valamint a közlekedést kiszolgáló építmények létesíthet k, ill. növényzet telepíthet. (4) A közúthálózat elemei számára az alábbi szélesség építési területet (szabályozási területet) kell biztosítani: a) Az országos közutak külterületi szakaszai mentén az alábbi véd távolság kell biztosítani, az út tengelyét l számítva: aa) gyorsforgalmi- és f utak esetén m-t, ab) országos mellékutak esetén m-t. A véd távolságon belül építményt elhelyezni csak a jogszabályoknak megfelel en szabad. b) Az alábbi szabályozási szélességeket kell biztosítani: ba) a küls tehermentesít gy r n (22,0-) 30,0 m-t; bb) a bels tehermentesít úton 30,0 m-t (egyes vasúttal párhuzamos szakaszokon 22,0-25,0 m-t); bc) a j. Gy r-mosonmagyaróvár ök. út új nyomvonalán 30,0 m-t; bd) a j. Mosonmagyaróvár-Máriakálnok-i ök. út számára 24,0-30,0 m-t; be) az iparterület fel l az Alkotmány u. folytatásában építend új mellékúton 16,0-30,0 m-t; bf) a gy jt utak. új nyomvonalnál 16,0-22,0 m-t; bg) az új lakóutcákban 12,0-16,0 m-t. Ennél kevesebb csak ott lehet, ahol azt a kialakult és meg nem változtatható helyzet elkerülhetetlenné teszi vagy a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezésével igazolható a keskenyebb szélesség. 10. (1) A helyi önkormányzati parkolási rendeletben meghatározott parkolószámot kell kialakítani. Újonnan tervezett városrészekben az egyes létesítményekhez el írt számú gépkocsi parkolókapacitást a létesítmény telkén kell elhelyezni, a közterületen kialakított parkolók a parkolási mérlegbe nem számíthatók bele. (2) Új nyomvonalak esetén m szaki infrastruktúra-fejlesztést csak úgy szabad végezni, hogy az utak mentén a közm vek elhelyezése után az utcafásítás területe biztosítható legyen. (3) Vasúti közlekedés: a) Országos közforgalmú vasútvonal, illetve vasútállomás mindkét oldalán a széls vágánytól mért 50,0 m távolságon belül csak vasúti vagy postai építmény, illet leg közút, gépjárm -várakozóhely, tömegközlekedési eszköz végállomása és közpark, továbbá olyan más építmény helyezhet el, JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 10

5 amelyhez a vasúti hatóság hozzájárul. Országos közforgalmú vasút széls vágánya és lakóépületek között általában 50,0 m véd távolságnak kell lennie. Túlnyomóan beépített lakóterületen lév beépítetlen telek esetén ez a távolság az ott általában kialakult beépítésnek megfelel en csökkenthet a vasúthatóság hozzájárulása esetén. b) A nagysebesség vasútvonal számára a szabályozási terven jelölt területsávot beépítetlenül fenn kell tartani. 6. Közm vek és hírközlés általános el írásai 11. (1) A ivóvíz és a termálvíz szolgáltatás, a szennyvíz- és a csapadékvíz elvezetés, a földgáz- és a távh ellátás, a villamosenergia, a hírközlés és a kábel TV hálózatokat és építményeit, valamint azok véd távolságát közterületen, vagy a közm üzemeltet telkén belül kell elhelyezni. Ett l eltér esetben vezetett közm vezeték nyomvonalára és közm építmény helyére a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. (2) A tervezett telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közm hiányos ingatlant ellátó, más telkén átvezetett beköt vezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni (3) Épületeket építeni csak a közm -ellátottság biztosítása esetén szabad. Átmeneti megoldásként a csatornahálózat kiépítéséig zárt szennyvíztározó létesíthet. Ez esetben azonban a csatornahálózat kiépítése után a hálózatra való rákötés egy éven belül kötelez. (4) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közm vek egyidej megépítésér l, a csapadékvizek elvezetésér l vagy elszikkasztásáról, belterületen a közvilágítás megépítésér l, az útrekonstrukciónál a meglev közm vek szükséges egyidej felújításáról gondoskodni kell. (5) A meglev közm vek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a feleslegessé vált közm vet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezetéknek az eltömedékelését szakszer en meg kell oldani. 12. Utak alatt a közm vek elrendezésénél mindig a távlati összes közm elhelyezési lehet ségét kell biztosítani. A közm vezetékek nyomvonalát úgy kell elrendezni, hogy az új utcákban fasor telepítését biztosítani lehessen. 7. Közm vek szakágankénti el írásai A vízellátási közm vek el írásai az alábbiak: (1) A beépített, illetve beépítésre szánt területen a telek beépítésének feltétele a vezetékes vízellátás megléte. (2) A beépítésre nem szánt területen lakás, kereskedelem, szolgáltatás vagy gazdasági célú épület építeni, illetve meglév épület funkcióját megváltoztatni csak akkor szabad, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható. (3) A tervezett és a rekonstrukcióra kerül vezeték hálózatról az oltóvíz kivételét földfeletti t zcsapokkal kell biztosítani. A t zcsapokat a védend épülett l mérten 100 méternél közelebb kell elhelyezni. Azokban az építményekben, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból kivehet vízmennyiséget, az építmények oltóvíz ellátását a meglev vezeték keresztmetszetének b vítésével, illetve helyi megoldással kiegészítve, oltóvíztároló építésével kell megoldani. (4) A várost ellátó NA 400 és NA 500 ivóvíz távvezeték véd távolsága 5,0-5,0 m, az NA 300 mm-nél kisebb keresztmetszet vezetékek véd távolsága 3,0-3,0 m, melyen belül épület nem helyezhet el. 14. A csapadékvíz-elvetés el írásai az alábbiak: (1) A nyílt árkokba, id szakos, vagy állandó vízfolyásokba, felhagyott kutakba szennyvíz bevezetése tilos. (2) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethet. (3) A település közigazgatási területén a vizek és egyes közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladatok ellátásához a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló Korm. rendeletben el írt szélesség parti sávokat szabadon kell hagyni. (4) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, horhos stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján 3 szabad. (5) A folyók vízmin ség védelme érdekében a bevezet árkok vizét iszap- és homokfogón keresztül kell a befogadó vízfolyásokba vezetni. 2 Mosonmagyaróvár és térségének vízellátását biztosító feketeerdei vízbázis hidrogeológiai véd területén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelmér l szóló 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet el írásai szerint kell eljárni. 3 a VIZIG engedélyével JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 11

6 (6) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel épül parkoló felületekr l és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek bels útjairól az összegy l csapadékvíz csak olajfogó m tárgyon keresztül vezethet a befogadó csatornába. Ezen parkolók csak összefügg zárt burkolattal láthatók el, zöldbeton nem alkalmazható. 15. A szennyvízelvezetés el írásai az alábbiak: (1) Szolgáltatási, gazdasági területeken és lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén, a kibocsátott szennyvíz a közcsatornára csak abban az esetben köthet, ha a szennyezettsége megfelel a közcsatornára rákötött szennyvíz vízmin ségi követelményeinek. Ett l eltér szennyezettség vizet a telken belül létesítend szennyvíz-kezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - el kell tisztítani. (2) A tervezett fejlesztési területek el készítési fázisában a tereprendezéssel összehangolva kell megtervezni a terepviszonyoktól függ felszíni vízelvezetést és szennyvízcsatornázást. 16. Az ár és belvízvédelem el írásai 4 az alábbiak: (1) A Mosoni Duna, a Lajta és a Lajta balparti csatorna partján a vízoldali és a mentett oldali töltéslábtól mért 10,0-es fenntartási sávon belül csak gyepm velést szabad folytatni, oda semmiféle építmény nem helyezhet el, továbbá olyan tevékenység nem végezhet, amely a szakfeladatok elvégzését akadályozza. (2) A Lajta és a Lajta balparti csatorna közötti területet biztosítani kell árvízvédelmi szükségtározó számára. E területen épület nem építhet. (3) Az árvízvédelmi töltés biztonsága érdekében külterületen a mentett oldal lábvonalától mért 110,0 m-en belül anyaggödröt megnyitni és az épületek alá pincét, térszín alatti garázst építeni tilos. 17. A villamosenergia-ellátás el írásai az alábbiak: (1) Mosonmagyaróvár közigazgatási területén áthaladó nagyfeszültség villamos távvezetékek véd területe a tengelyt l mérten: a) 400 kv-os villamos távvezeték m, b) 220 kv-os villamos távvezeték m, c) 120 kv-os villamos távvezeték m, A biztonsági övezeten belül bárminem építési tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhet. (2) Az új beépítésre szánt, ill. történeti városias karakter területen új (közép-, kisfeszültség és közvilágítási) villamosenergia ellátási hálózatot csak földkábeles elhelyezéssel szabad építeni. A már beépített területeken a gazdasági területek kivételével a meglev hálózat rekonstrukciójánál, illetve a hálózat építéssel járó felújítása során, csak földalatti vezetést szabad alkalmazni. (3) A beépítésre nem szánt területeken a villamosenergia-ellátás hálózatainak földfeletti vezetése fennmaradhat területgazdálkodási okokból. A villamos kisfeszültség és közvilágítási, továbbá a távközlési szabadvezetékeket közös, egyoldali oszlopsoron kell vezetni. 18. A földgázenergia-ellátás el írásai az alábbiak: (1) A középnyomású földgázhálózatról vételez ingatlanok gázellátására egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók csak az épületek alárendelt homlokzatára szerelhet k fel, vagy a telkek udvarán helyezhet k el térszín feletti vagy térszín alatti kivitelezéssel, a közterület fel l növényzettakarással. (2) A nagynyomású szénhidrogén szállítóvezeték biztonsági övezetében (cs szélt l mérten m) tilos: a) mindennem építési tevékenység, b) 5-5 m távolságon belül fák ültetése, c) 3-3 m-en belül bokrok és cserjék ültetése és d) 50 cm-nél mélyebb talajm velés, e) t zrakás, illetve anyagok égetése, f) anyagok ideiglenes vagy állandó tárolása és g) m távolságon belül árasztásos öntözés, h) sz l és egyéb kordonok elhelyezése, i) rizstelep, halastó és víztározó létesítése. (3) A közigazgatási területen áthaladó nagyközépnyomású vezetékek biztonsági övezete 9,0-9,0 m. A véd sávon belül épület nem építhet. 19. Új távh -vezetéket csak föld alatt szabad vezetni. 20. A hírközlés el írásai az alábbiak: 4 A vizek természetes lefolyásának, ill. áramlásának megváltoztatása csak a vízügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhet. Térszint alatti terek létesítéséhez vízügyi szakhatósági közrem ködés szükséges JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 12

7 (1) A beépítésre szánt területen városrendezési szempontból a tervezett és a rekonstrukcióra kerül távközlési hálózatokat földkábelbe, illetve alépítménybe helyezve földalatti vezetéssel kell megépíteni, kivéve, ha a meglev légvezeték mellé azonos oszlopsorra szerelhet. Légkábel (hírközlési, távközlési) alkalmazható az alábbi területeken a megjelölt minimális magassággal vezetve közterület felett a következ feltételekkel: a) a légkábel csak épületek között vezethet, oszlopsoron, segédoszlopon, kandeláberen nem. b) csak egy új légkábel vezethet az épületek között, maximum 2 cm keresztmetszettel. c) épületenként a légkábel csak kett irányba vezethet (bejöv és továbbhaladó irány). Kivételesen, m szaki indokoltság esetén a kábelek sugár irányban is vezethet k. d) légkábel csak távközlési, hírközlési célra alkalmazható.5 e) Légkábel (hírközlési, távközlési) az alábbi területeken és magasságokkal alkalmazható: ea) Városközpontban (beleértve a Kökény u. Mosonyi M. utca közötti területet, továbbá a Szent István király út Hunyadi utca és Liszt Ferenc utca közötti szakaszát is) nagyvárosi lakóterületen, településközponti vegyes és központi vegyes területen 11,0 m magasság felett; eb) a Manninger lakótelepen a Gulyás Lajos utcában 9,0 m felett; ec) Bakó utca és Árpád utca sarok és környékén, nagyvárosi lakóterületen, településközponti vegyes és központi vegyes területen 10,0 m magasság felett; ed) Mosonban a Laktanya köz és környékén 9,0 m felett, a Rábi közben 7,5 m felett. (2) A beépítésre nem szánt területen, ahol a föld feletti vezetés, átmenetileg területgazdálkodási okból fennmarad, a távközlési szabadvezetéket a 0,4 kv-os és a közvilágítási vezetékkel közös oszlopsoron kell vezetni. (3) Közcélú és egyéb 4,0 m-t meghaladó hírközlési építmény (antenna, antennatorony) telepítése csak településképi és látványtervi vizsgálatokkal alátámasztott helykiválasztás alapján történjen. (4) Mosonmagyaróvár rádióállomás véd területén el írt magasságkorlátozást az alábbiak szerint kell betartani: a) 70 m-ig 9 m b) 140 m-ig 17 m c) 200 m-ig 26 m d) 260 m-ig 36 m magasság korlátozás érvényes. e) 260 m-en belül a beépítési % nem haladhatja meg a 10 %-ot. f) 500 m-en belül mindennem tevékenység csak a szakhatóság engedélyével végezhet. A biztonsági övezeten belül A, B t zveszélyességi osztályba sorolt létesítmény nem helyezhet el. 8. Zöldfelületek el írásai 21. (1) A szabályozási terven jelölt helyeken a telken belül kötelez en el írt véd fásításokat kell megvalósítani. A fásítás kipusztult egyedeit folyamatosan, maximum kétvegetációs id szak alatt pótolni kell. (2) Minden közterületen kivágott fa esetén kötelez a kivágott fa 2-szeres törzsátmér jével megegyez összátmér j fa telepítése. (A törzsátmér a talaj felett 50 cm magasságban értend.) (3) A szabályozási terven feltüntetett fasorok, utcafásítások telepítése kötelez. (4) Az utcákon tervezett zöldsávokat intenzív, a kifejlett állapotban összefügg lombkoronát alkotó fásítással kell ellátni, kivéve az útkeresztez dések látóháromszögeit, ahol 50 cm-nél magasabb növényzet nem telepíthet. (5) A közhasználatra nem szánt véd -zöldsávokat 80 % borítottságú erd területként, cserjével vegyesen kell kialakítani. III. fejezet A város egyes területeire vonatkozó el írások 9. Területhez köthet el írások témakörei 22. A város közigazgatási területén a szabályozási terv a) érvényességi (0. jel mellékletben) b) bel-külterület (1. jel mellékletben) c) beépítésre szánt-nem szánt (2. jel mellékletben), d) rendeltetési (3. jel mellékletben) e) építési (4. jel mellékletekben) f) közm (5. jel mellékletekben) g) zaj elleni védelmi (6. jel mellékletben) h) települési értékvédelmi (7. jel mellékletekben), i) táj és természetvédelmi (8. jel mellékletekben), j) korlátozási (9. jel mellékletekben) 5 A 2008.X.31. után elhelyezett légkábeleket december 31-ig föld alá kell helyezni. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 13

8 k) sajátos (10. jel mellékletekben) el írási területeket jelöl. 10. Érvényességi (O jel mellékletben lehatárolt) területek és el írásai 23. (1) A 01.jel területeken a szabályozási terv és a jelen MOÉSZ el írásait kell érvényesíteni. (2) 0.2. jel területre nem készült szabályozási terv. E területekre a MOÉSZ és a szabályozási terv hatálya nem terjed ki. E területeken az illeszkedés szabályait kell alkalmazni. 11. Bel-külterület (1 jel mellékletben lehatárolt) el írásai 24. (1) A tervlap az alábbi területi egységeket határolja le: a) 1.1 jel terület meglev -megmaradó belterületet, b) 1.2 jel tervezett belterületet, c) 1.3 jel meglev, külterületként megmaradó területet. (2) A bel- és külterületen a szabályozási terv és a jelen rendelet szerinti tevékenységek folytathatók. A tervezett belterületen a belterületbe vonásig minden olyan tevékenység (építés) tilos, ami a terv szerinti belterületi használatot/beépíthet séget ellehetetlenítené vagy megnehezítené. Belterületbe vonás után a szabályozási terv és a jelen rendelet szerinti tevékenységek végezhet k. 12. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület (2 jel mellékletben lehatárolt) el írásai 25. (1) A tervlap az alábbi területi egységeket határolja le: a) beépítésre szánt, b) beépítésre nem szánt területeket. (2) 2.1. jel beépítésre szánt területbe tartoznak az OTÉK szerinti beépítésre szánt területfelhasználású területek. A területen a vonatkozó építési övezeti el írásokat kell megtartani. (3) 2.2. jel beépítésre nem szánt területbe tartoznak az OTÉK szerinti beépítésre nem szánt területek. A területen a vonatkozó övezeti el írásokat kell megtartani. 13. Építési övezetek, övezetek (3-4 jel mellékletekben lehatárolt területek) jelölése 26. (1) Az építési övezeti el írások a) rendeltetési b) építési el írásokból állnak. (2) Az építési övezet jelében az els bet jel a rendeltetést jelzi. A bet jel arra utal, hogy az építési övezet, melyik területfelhasználási egységbe tartozik. A bet jelek tartalmát a rendeltetési el írások, a számkódok tartalmát az építési el írások adják meg. (3) Az építési övezet jelében a) a második bet jel az építési karakterre, a) az els szám a beépítési módra, b) a második szám a legkisebb teleknagyságra és a megengedett telekméretekre, c) a harmadik szám a legnagyobb megengedett beépítettségre és a megengedett legkisebb zöldfelületi fedettségre, d) a negyedik szám a megengedett legkisebb, ill. legnagyobb építmény-magasságra utal. (4) Az övezeteket bet jelek azonosítják, melyek arra utalnak, hogy az övezet melyik területfelhasználási egységbe tartozik. A bet jelek tartalmát a rendeltetési el írások adják meg. Az övezeteknek nincs külön építési el írása. A beépítésre vonatkozó szabályokat a rendeltetési el írások tartalmazzák. 14. Építési övezetek, övezetek (3 jel mellékletekben lehatárolt területek) fajtái 27. (1) A szabályozási terv a város közigazgatási területén a) lakó (továbbiakban L), aa) nagyvárosias lakó (továbbiakban LN), ab) kisvárosias lakó (továbbiakban LK), ac) kertvárosias lakó(továbbiakban LKE), b) vegyes (továbbiakban V), ba) településközponti vegyes (továbbiakban VT), bb) központi vegyes (továbbiakban VK), c) gazdasági (továbbiakban G), ca) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (továbbiakban GK), cc) egyéb ipari gazdasági (továbbiakban GE), cc) mez gazdasági üzemi gazdasági (továbbiakban GM), d) üdül (továbbiakban Ü), da) üdül házas üdül (továbbiakban ÜÜ), db) hétvégiházas üdül (továbbiakban ÜH), 14 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

9 e) különleges (továbbiakban K), ea) rögzített funkciójú különleges (továbbiakban KR), eb) hulladék elhelyezési és kezelési különleges (továbbiakban KH), ac) bányászati célokat szolgáló különleges (továbbiakban KB), építési övezeteket, továbbá f) közlekedési (továbbiakban KÖ), fa) els rend közúti közlekedési (továbbiakban KÖ1), fb) másodrend közúti közlekedési (továbbiakban KÖ2), fc) vasúti közlekedési (továbbiakban KÖV), g) zöld (továbbiakban Z), ga) els rend közpark (továbbiakban Z1), gb) másodrend közpark (továbbiakban Z2), gc) kizárólagos közpark (továbbiakban ZK), h) erd (továbbiakban E), ha) védelmi rendeltetés erd (továbbiakban EV), hb) gazdasági rendeltetés erd (továbbiakban EG), hc) turisztikai, egészségügyi-szociális rendeltetés erd (továbbiakban ET), i) mez gazdasági (továbbiakban M), ia) kertes mez gazdasági (továbbiakban MKE), ib) általános extenzív mez gazdasági (továbbiakban MÁ1), ic) általános intenzív mez gazdasági (továbbiakban MÁ2), id) korlátozott rendeltetés mez gazdasági (továbbiakban MK), j) vízgazdálkodási (továbbiakban VG), ja).felszíni víz (VG1) jb) vízm (VG2) építési övezeteket és övezeteket jelöl. 15. Lakó építési övezetek rendeltetési el írása 28. (1) Nagyvárosias lakó építési övezet (LN) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület jellemz en s r beépítés, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. (3) A területen elhelyezhet k: a) az OTÉK 11. (2)-(4) bekezdésekben foglalt el írások szerinti építmények, b) a) gépkocsi tároló személygépjárm vek számára, c) kerti építmények. (4) A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség 10 %. 29. (1) Kisvárosias lakó építési övezet (LK) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület jellemz en közepesen s r beépítés, több önálló rendeltetés egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. (3) A területen elhelyezhet k: a) az OTÉK 12. (2) bekezdésében foglalt el írások szerinti építmények, üzemanyagtölt kivételével, b) a) gépkocsi tároló 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárm vek számára, c) kerti építmények (4) A területen kivételesen elhelyezhet k az OTÉK 12. (3) bekezdés 1-3 és 5 pontja szerinti építmények, de zajjal, b zzel járó, nagymérték gépjárm forgalmat indukáló, az építési karakterhez nem illeszthet tevékenységek létesítményeit (pl. autószerel, autófényez, fémmegmunkáló, lakatos, gumijavító, asztalosm helyt, épít anyag és tüzel anyag telepet, nagykereskedelmi raktárat, húsfeldolgozó, m anyagfeldolgozó üzemet, stb.) elhelyezni nem szabad. (5) A területen nem helyezhet el üzemanyagtölt állomás más rendeltetés épületben sem. (6) A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség 20 %. 30. (1) Kertvárosias lakó építési övezet (LKE) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület jellemz en kisebb s r ség, összefügg nagy kertes, legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. (3) A területen elhelyezhet k a) legfeljebb kétlakásos lakóépületek, b) az OTÉK 13. (2) bekezdés 2-4 pontja és a (3) bekezdés 1-3 és 5. pontja szerinti építmények, de zajjal, b zzel járó, nagymérték gépjárm forgalmat indukáló, az építési karakterhez nem illeszthet tevékenységek létesítményeit (pl. autószerel, autófényez, fémmegmunkáló, lakatos, gumijavító, asztalosm helyt, épít anyag és tüzel anyag telepet, nagykereskedelmi raktárat, húsfeldolgozó, m anyag-feldolgozó üzemet, stb.) elhelyezni nem szabad. c) ha a telek területe legalább 700 m² állattartási építmény, legfeljebb 10 m² alapterülettel, JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 15

10 (4) A területen nem helyezhet el a) üzemanyagtölt állomás, más rendeltetés épületben sem b) továbbá az OTÉK 13. (4) bekezdés szerinti építmény. (5) Az építési övezetben egy telken akkor is legfeljebb csak két önálló rendeltetési egység építhet, ha a telken két épület építése lehetséges. (6) Az építési övezet telkeinek legalább 50%-át zöldfelülettel kell kialakítani. 16. Vegyes építési övezetek rendeltetési el írása 31. (1) Településközponti vegyes építési övezet (VT) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület jellemz en több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvet en nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (3) A területen az OTÉK 16. (2)-(3) bekezdésében foglalt el írások szerinti építmények helyezhet k el. (4) Az építési övezetben elhelyezhet továbbá a) gépkocsi tároló 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárm vek számára, b) kerti építmények. (5) A megengedhet legkisebb zöldfelületi fedettség 10%. 32. (1) Központi vegyes építési övezet (VK) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület jellemz en több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, els sorban igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. (3) A területen az OTÉK 17. (2)-(3) bekezdésében foglalt el írások szerinti építmények helyezhet k el. (4) Az építési övezetben elhelyezhet k továbbá a) önálló lakóépületek, b) gépkocsi tároló 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárm vek számára, c) kerti építmények. (5) A zöldfelület megengedett legkisebb aránya a be nem épített terület 50 %-a, de nem lehet kisebb, mint a telekterület 20 %-a. (6) Az újonnan kialakítandó vegyes területfelhasználású területeken a teljes területegység legalább 7,5 %-án közhasználat elöl el nem zárt parkfelületet kell létesíteni. 16. Gazdasági építési övezetek rendeltetési el írása 33. (1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet (GK) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület els sorban nem jelent s zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek befogadására kijelölt terület. (3) A területen az OTÉK 19. (2)-(3) bekezdésében foglalt el írások szerinti építmények helyezhet k el. (4) A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség 20 %. 34. (1) Egyéb ipari gazdasági építési övezet (GI) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület els sorban a nem szennyez hatású ipar, az energiaellátás az épít ipar (termel ) üzemi építményei, valamint a településgazdálkodási telephelyek elhelyezésére szolgál. (3) A területen elhelyezhet k még a) kereskedelmi és szolgáltató célú építmények, parkolóházak és üzemanyagtölt állomások, b) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások. (4) A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség 40 %. 35. (1) Mez gazdasági üzemi gazdasági építési övezet (GM) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) Jellemz en a növénytermesztés, állattenyésztés, továbbá ezekkel összefügg termékfeldolgozás és tárolás, a mez gazdasági szolgáltatás építményeinek elhelyezésére kijelölt terület. (3) A területen elhelyezhet k olyan kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági tevékenységi célú építmények is, amelyek az állattenyésztéssel, közegészségügyi és környezeti szempontból összeegyeztethet k. (4) A területen a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó, ill. a személyzet számára szolgáló lakás(ok), a gazdasági tevékenységhez köt d iroda, oktatási- és szociális épület is létesíthet. (5) A telek legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melyen belül a telekhatárok mentén m széles s r n telepített kétszint (fa és cserjeszint) véd zöld-sáv létesítend. 17. Üdül építési övezetek rendeltetési el írása 36. (1) Üdül házas építési övezet (ÜÜ) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület hosszabb tartózkodásra alkalmas építmények elhelyezésére szolgál. (3) Az elhelyezhet építmények körét az OTÉK 22. (1) bekezdése szabályozza. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 16

11 (4) Az építési övezetben lakóépületek csak szolgálati lakásként és csak üdül épület (kemping, üdül tábor, stb.) telkén helyezhet el. Önálló telek a meglev szolgálati lakóépülethez sem alakítható. (5) Az építési övezetben elhelyezhet továbbá a) gépkocsi tároló 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárm vek számára, b) kerti építmények. (6) A telkek legalább 60 %-át zöldfelületként kell kialakítani. 37. (1) Hétvégi házas építési övezet (ÜH) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) A terület legfeljebb két üdül egységes épületek elhelyezésére szolgál. (3) Üdül épületen kívül csak a területen üdül k kiszolgálására szolgáló a) ellátó és szolgáltató, kiskereskedelmi, és vendéglátó építmények, b) sportépítmények, c) személygépjárm -tárolók, d) kerti építmények, helyezhet k el. (4) A telkek legalább 75 %-át zöldfelületként kell kialakítani. 18. Különleges építési övezetek rendeltetési el írása 38. (1) Rögzített funkciójú különleges építési övezet (KR) rendeltetési el írásai az alábbiak: (2) Az építési övezetben csak a szabályozási tervlapon jelölt funkciójú és azt kiszolgáló építmények helyezhet k el. (3) A területen a tulajdonos, a használó, ill. a személyzet számára szolgáló lakás(ok), valamint oktatási és szociális épület(ek) is létesíthet k. (4) Az építési övezet a rögzített funkció szerint az alábbiak lehetnek: a) KR/A temet, b) KR/B fels oktatási, c) KR/C kórház, d) KR/D sportközpont, e) KR/E termálközpont, f) KR/F idegenforgalmi/rekreációs központ, g) KR /G szabadid központ, h) KR/H strand, h) KR/I kemping, i) KR/J piac, j) KR/K templom, k) KR/L l tér, l) KR/M rádióállomás, m) KR/N kulturális, n) KR/O széler m -park különleges építési övezet. (5) A telkek legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani. (6) Az építési övezet területén a napenergia-hasznosítás berendezései elhelyezhet k. 39. (1) Hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló különleges építési övezet (KH) rendeltetési el írásai: (2) A területen csak a települési-, ill. ipari/termelési hulladék kezelésére, ill. elhelyezésére szolgáló építmények és telephelyek (lerakók) helyezhet k el (pl. szennyvíztisztító, vörösiszap lerakó, hulladékudvar). (3) A vörösiszap tárolók területén csak a vörösiszap tárolásával és kezelésével összefügg építmények helyezhet k el. (4) A szennyvíztisztító telepen a felügyel személyzet számára szolgáló rház, tartózkodási helyiség, valamint szociális épület létesíthet. (5) Az építési övezetben a hulladékgazdálkodási létesítmények az érvényes véd távolságok betartásával helyezhet k el. (6) A telkek legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani. (7) Az építési övezet területén a napenergia-hasznosítás berendezései elhelyezhet k. 40. (1) Bányászati célokat szolgáló különleges építési övezet (KB) rendeltetési el írásai: (2) A területen csak a bányam veléssel összefügg, valamint a bányászati termékeket feldolgozó létesítmények (pl. kavicsbányánál betonkever -telep), építmények helyezhet k el ideiglenes jelleggel, a bányam velés id tartamának végéig. A beépítettség nem haladhatja meg a 2 %-ot. A bányászat megsz ntével a területet rekultiválni kell és a bányazónát más rendeltetési zónába kell átsorolni. (3) A területen a technológiai létesítményeken kívül csak a dolgozók számára szolgáló tartózkodási helyiség, valamint szociális építmény helyezhet el. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 17

12 (4) Új felszíni m velés bányanyitás lakóterülett l, üdül területt l, vegyes területt l 500 m-en belül, valamint tájképvédelmi övezet és örökségvédelmi terület 500 m-es körzetében nem engedélyezhet. (5) Tájképvédelmi övezet területén a 0502/1-25 és 0504/1-17 hrsz külszíni kavicsbányák esetén a következ el írások tartandók be: a) Tájképvédelmi területen lev külszíni bányászati hasznosítás során átalakított terület tájba illesztése illetve a terület újrahasznosítása érdekében a bányaterületet rekultiválni kell, melyet a bányászati tevékenység ütemében folyamatosan kell megvalósítani. A bányaterület rekultiválása során: aa) legalább 50 m széles területsáv alakítandó ki a tó felület körül, ab) a beültetési kötelezettség jellel jelölt területen háromszint növényzet telepítend, ac) a tó partszegélyén burkolt felület (betonnal, térk vel, zúzalékkal végzett kitöltés, szegély) nem alakítható ki, ad) a tó partszakaszának legalább egyharmadán természetközeli állapot alakítandó ki. 19. Közlekedési övezetek el írásai 41. (1) Els rend közúti övezet (K1) el írásai az alábbiak: (2) A terület az országos és városi f és gy jt közutak elhelyezésére szolgál. (3) A területen az OTÉK 26. (3) bekezdése szerinti építmények helyezhet k el. (4) A közlekedési épületek számára építési telket, csak részletesebb szabályozási terv alapján lehet kialakítani. 42. (1) Másodrend közúti, gyalogos és kerékpáros övezet (K2) el írásai az alábbiak: (2) A terület kiszolgáló utak, gyalogos és kerékpáros utak elhelyezésére szolgál. (3) Az önálló gyalogút, illetve kerékpárút legkisebb szabályozási szélessége 3,0 m. 43. (1) Vasúti közlekedési övezet (KV) el írásai az alábbiak: (2) Az övezet vasúti közlekedés céljára kijelölt terület. (3) A területen csak az országos közforgalmi vasúti, ill. az ahhoz kapcsolódó építmények, berendezések, valamint az utazóközönséget kiszolgáló létesítmények (vendéglátás, kereskedelem, váróterem stb.) építményei helyezhet k el. 19. Zöldövezetek el írásai 44. (1) Els rend közpark övezet (ZP1) el írásai az alábbiak: (2) Területén elhelyezhet k: a) a pihenés és testedzés építményei (sétaút, pihen hely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.), b) a vendéglátás építményei (a szálláshelyek kivételével), c) az ismeretterjesztés építményei, a terület fenntartását szolgáló épület. (3) Az övezetben az épületek által elfoglalt beépített terület a közpark területének legfeljebb 2%-a lehet, a burkolt felület nem lehet több a közpark területének 10 %-ánál. A közhasználat el l elzárt terület nem haladhatja meg a 10 %-ot. (4) Önálló építményt igényl reklámok nem helyezhet k el. 45. (1) Kizárólagos közpark övezet (ZK) el írásai az alábbiak: (2) Közparkok céljára kijelölt terület, kizárólagosan zöldfelületi hasznosítással, 0 % beépíthet séggel. A burkolt felület nem lehet több a terület 10 %-ánál. (3) Területén a pihenés, a testedzés, ismeretterjesztés és a játék nem épület jelleg építményei, továbbá köztárgyak helyezhet k el. (4) Nyomvonal jelleg építmények (közm ) és m tárgyaik és nyilvános illemhelyek csak a felszín alatt helyezhet k el. (5) Önálló építményt igényl reklámok nem helyezhet k el. 46. (1) jel másodrend közpark övezet (ZP2) el írásai az alábbiak: (2) Közparkok céljára a településszerkezeti terven más területfelhasználáson (pl. lakóterületen) belül - kijelölt telek, zöldfelületi hasznosítással, 2 % beépíthet séggel. A burkolt felület nem lehet több a terület 10 %-ánál. (3) Területén a pihenés, a testedzés, ismeretterjesztés és a játék nem épület jelleg építményei, továbbá köztárgyak helyezhet k el. (4) Nyomvonal jelleg építmények (közm ) és m tárgyaik és nyilvános illemhelyek csak a felszín alatt létesíthet k. (5) Önálló építményt igényl reklámok nem helyezhet k el. 20. Erd övezetek el írásai JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 18

13 47. (1) Védelmi rendeltetés erd övezet (EV) el írásai az alábbiak: (2) Védelmi erd övezet az általában védelmi rendeltetés (pl. iparterületet vagy közm létesítményt körülvev, ill. jelent s közlekedési területek: f utak, vasúti területek mellett húzódó) ill. védett (pl. tájvédelmi körzet területén lev ) erd k területe. (3) Területén csak köztárgyak, utak, nyomvonal jelleg vezetékek, közm -építmények helyezhet k el akkor, ha az erd t védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Épület a védelmi erd ben nem helyezhet el. 48. (1) Gazdasági rendeltetés erd övezet (EG) el írásai az alábbiak: (2) A gazdasági erd övezet gazdasági rendeltetés erd k területe, ahol az erd gazdálkodással és vadgazdálkodással, továbbá az oktatással és kutatással összefügg építmények helyezhet k el. (3) Területén elhelyezhet k: a) az erd rendeltetésének megfelel üzemi építmények, b) szolgálati lakó- és szállásépületek, rházak és ezek melléképületei, melléképítményei (pl. erdészház, munkásház stb.), c) vadászház, vendégház, d) oktatási-kutatási építmények, e) közlekedési és szállítási építmények. (4) A (2) bekezdés a), b), c) és d) pontjai szerinti építmények akkor helyezhet k el, ha a telek (összefügg erd terület) nagysága legalább 10,0 ha. A beépítés mértéke nem haladhatja meg a 0,5 %-ot. (5) Az övezetben csak a helyi építési hagyományoknak megfelel tájba ill, nyeregtet s, legfeljebb 3,5 m. építménymagasságú épület létesíthet. 49. (1) Turisztikai, egészségügyi-szociális rendeltetés erd övezet (ET) el írásai az alábbiak: (2) Az övezet az egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetés erd k területe, ahol csak közjóléti rendeltetés építmények helyezhet k el. (3) Területén elhelyezhet : a) közlekedési létesítmény, b) a szabadid eltöltését és a testedzést szolgáló építmények (erdei tornapálya, kerékpárút, turistaút, pihen hely, es beálló, sportpálya stb.), c) sátorozóhely. (4) A (2) bekezdés szerinti építmények akkor helyezhet k el, ha a telek (összefügg erd terület) nagysága legalább 10,0 ha. A beépítés mértéke nem haladhatja meg a 0,5 %-ot. 21. Mez gazdasági övezetek el írásai 50. (1) Kertes mez gazdasági övezet (MKE) el írásai az alábbiak: (2) Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jelleg területek (kiskertek, sz l - és gyümölcsös kertek) tartoznak. (3) Területén a mez gazdasági tevékenységhez köt d en elhelyezhet építmények: a) földdel borított pince, fóliasátor, üvegház, b) a sz l m veléséhez, gyümölcstároláshoz szükséges, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület, c) állattartó építmény, d) kivételesen elhelyezhet lakóépület. (4) Az övezet 720 m2-nél kisebb telkein épületet létesíteni nem lehet. A 720 m2 telekterületet elér telkeken a (2) bekezdés szerinti szabadonálló épület építése engedélyezhet. Ahol a telekméretre vonatkozó el írás az övezet területén min. 900 m2 telekterületet jelöl, ott az újonnan kialakítható telek legkisebb mérete 900 m2. (5) Területén a) jellemz en oldalhatáron (vagy szabadonállóan) álló, nyeregtet s, minimum 30o, maximum 50o-os hajlásszög magastet s épületek helyezhet k el, b) az épület építménymagassága legfeljebb 3,5 m (lakóépület esetén kivételesen 4,5 m) lehet. c) egy telken csak egy épület helyezhet el. d) lakóépület csak 3000 m²-nél nagyobb és kizárólag gyümölcsös és kertm velés telken építhet, a lakóépülettel beépített terület nem haladhatja meg a telekterület 1,5 %-át. e) már beépített telek továbbosztása csak úgy engedélyezhet, hogy a visszamaradó telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot (lakóépület esetén az 1,5 %-ot) és az övezetre el írt minimális telekméretnek is teljesülnie kell. (6) A gazdasági épület területe nem lehet több 60 m²-nél akkor sem, ha a telekméretb l számított 3 % azt lehet vé tenné. Ezen belül az állattartó létesítmény alapterülete legfeljebb 10 m² lehet. 51. (1) Általános (extenzív) mez gazdasági övezet (MÁ1) el írásai az alábbiak: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 19

14 (2) Üzemi (árutermel ) mez gazdaság céljára kijelölt terület. (3) Területén elhelyezhet építmények: a) pince, fóliasátor, üvegház, b) bármely mez gazdasági üzemi, raktározási és egyéb gazdasági épület, c) lakó- és szállásépület. (4) Az MÁ 1 jel mez gazdasági övezetben épületet elhelyezni m² telekterületet elér telken lehet, szabadonálló beépítési móddal, a telek beépítettsége legfeljebb 1,5 % lehet és az épületmagasság nem haladhatja meg a 4,5 m-t, ett l eltérni csak a szükségszer mez gazdasági üzemi technológia (pl. gabonaszárító/tároló) alapján lehet. (5) A rendelet hatályba lépését megel z en kialakított mez gazdasági üzemek (majorok) területén a kialakult beépítettség felújítás, átépítés esetén is meg rizhet, ill. legfeljebb 20 %-ig növelhet, ha a zöldfelületi arány a telek területének legalább 30 %-át eléri. (6) Azokon a mez gazdasági területeken, amelyeket a szabályozási terv széler m telepítésére alkalmas területbe sorol, a mez gazdasági m velés fenntartása mellett a széler m vek létesítményei elhelyezhet k. 52. (1) Korlátozott funkciójú mez gazdasági övezet (MK) el írásai az alábbiak: (2) Környezet-, táj- és természetvédelmi érdekb l csak olyan mez gazdasági tevékenység folytatható, amely a táji természeti értékeket, a felszíni és felszín alatti vizeket nem károsítja. (3) Területén épületek nem létesíthet k. (4) Területén az OTÉK 32. építményei csak akkor alakíthatók ki, ha azok a táji és természeti értékeket nem károsítják, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szakhatósági el írásoknak megfelelnek. 22. Vízgazdálkodási övezet el írásai 53. (1) Vízgazdálkodási övezet (VG) el írásai az alábbiak: (2) A zónába tartoznak A felszíni vizekkel kapcsolatos területek: a) a folyóvizek (folyók, állandó és id szakos vízfolyások) b) a természetes és mesterséges tavak és tározók medrei, c) a közcélú nyílt csatornák, árkok, d) a védvonalak területei, és a vízbeszerzéssel kapcsolatos területek: e) a vízm -területek (vízm kutak és telephelyek) területei. (3) A zónában csak a vízügyi jogszabályokban megengedett építmények helyezhet k el. (4) Vízm -területen csak a vízm vek létesítményei helyezhet k el. 23. Építési övezetek építési el írásai 54. (1) Az építési övezet kódja a szabályozási terven az alábbi formában jelenik meg: pl. LKE- CS , ahol az a) els bet jel (LKE) a telek rendeltetési (a példa szerinti esetben kertvárosias lakóterület), b) a második bet jel (CS) az építési karakter (a példa szerinti esetben családiházas), c) az els számjel a beépítési mód, d) a második számjel a teleknagyság, e) a harmadik számjel a beépítési %, f) a negyedik számjel az építménymagasság el írásaira utal. (2) Az alkalmazott számjelek jelentését és az egyes karaktereken belül alkalmazható határértékeket az 1. sz. táblázat tartalmazza. (3) Ahol a kódszám értéke 0, ott az érték nincs meghatározva, ahol a kódszám értéke 1, ott a kialakult állapotot kell fenntartani. A kialakult 1 besorolású ingatlanok megosztása ha egyéb tilalom nem áll fenn (pl. védett telekstruktúra esetén) - a 2. sz. táblázat és a következ bekezdés el írásai szerint történhet. (4) Ahol az övezeti jel kialakult telekállapotot jelöl, ott telekmegosztást engedélyezni nem, vagy csak akkor lehet, ha a megosztást a szabályozási terv tartalmazza. Kialakult telekállapot esetén azonos építési és rendeltetési övezeten belüli telkek közül kett nél több összevonását engedélyezni nem szabad. Telekrendezés (korrekció) lehetséges, a telek oldalhatára legfeljebb 2,0 m-rel változtatható, a telkek hátsó telekhatárai a telekmélység, ill. telekterület 2. táblázat szerinti értékeinek megtartásával korrigálhatók. 55. (1) Az építési karakterek fajtái (a területeket a 4. számú melléklet tervlapja határolja le) az alábbiak: a) TV jel történeti városi, b) PV jel polgárvárosi, c) CS jel családiházas (és zöldövezeti villaszer ) JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 20

15 d) TE jel telepszer (vegyes), e) EGY jel egyedi építési karakterek. Az egyes építési karakteren belül az építési övezetek kijelölésénél alkalmazható építési paraméterek 1. sz. táblázat téma megnevezés kód Történeti városi karakter TV Beépítési mód min. telekterület max. beépítési % max. építménymagasság Családiházas karakter CS Polgárvárosi karakter PV Telepszer karakter TE Beépítési mód Zártsorú 2 X X kivételesen X Egyedi karakter EGY Oldalhatáros 3 X X X X Ikres 4 X X Szabadonálló általános 5 X kivételesen X X Szabadonálló 6 X X telepszer Legkisebb telekterület (m 2 ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X közintézmény X X esetén X X X X Legnagyobb beépítési % 3 2 X 15 3 X X 25 4 X X X 30 5 X X X X X 40 6 X X X X X 50 7 X X X X 75 8 X X garázs esetén X X X Legnagyobb építménymagasság (m) 3,5 2 X X X 4,5 3 X X X X X 6,5 4 X X X X X 7,5 5 X társasház X X X 9,5 6 X X X X 10,5 7 X X X X 12,5 8 X X X X 16,0(20,0) 7 9 X X A 2. sz. táblázat részletezi az egyes telekterületekhez tartozó telekszélességi és telekmélységi el írásokat a különböz beépítési módokhoz rendelve. 2.sz. táblázat telekszélesség beépítési mód szerint Legkisebb telekmélység Legkisebb telekterület m 2 számjel zártsorú oldalhatáron álló ikres szabadonálló általános szabadonálló telepszer Kivételes esetben és a lakófunkció kizárása esetén 7 A zárójelben lev magasabb érték csak gazdasági területen alkalmazható JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 21

16 (2) Ha a telek jelenlegi beépítettsége - a korábbi el írásoknak megfelel en, a jelen el írások szerinti értéket meghaladja, a meglev épület(ek) felújítható(k), ill. átalakítható(k). (3) Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a rá vonatkozó építési övezet, ill. jelen rendelet szerinti el írásokat kell alkalmazni. Jelen rendelet szerint lebontásra kerül épületnek az számít, ami a földfelszínt l számított 1,0 m-t nem meghaladó mértékben kerül visszabontásra. (3) Zártsorú beépítés esetén történeti városi, ill. polgárvárosi építési karakter területen az övezeti el írásban meghatározott beépítési % a saroktelken legalább az el írt beépítettség 50 %-ával (pl. 40 %- ról 60 %-ra) megemelhet, de - ha az építési övezeti el írások vagy a területre vonatkozó sajátos építési el írások másként nem rendelkeznek - nem haladhatja meg a 75 %-ot. 56. (1) A TV jel történeti-városi karakter el írásai az alábbiak: (2) A területen jellemz en a történeti városmagok jellegzetes, sajátos karakter területei tartoznak. (3) A területen csak a környezetébe illeszked építészeti kialakítású épület helyezhet el. (4) Foghíjtelek beépítése esetén a szomszédos épületek csatlakozó homlokzatmagasságától eltérni legfeljebb 1,5 m-t lehet. (5) A területen csak magastet s épületek építhet k el, jellemz en az utcával párhuzamos gerinccel. (6) A hagyományos épít anyagok dominanciáját az új építéseknél is biztosítani kell. 57. (1) A PV jel polgárvárosi karakter el írásai az alábbiak: (2) A zónába jellemz en a városias karakter, általában zártsorúan, többnyire el kert nélkül beépült területek tartoznak. (3) Önálló mellékfunkciójú építmény nem helyezhet el, kizárólag kerti építmény (lugas, t zrakóhely, stb.) létesíthet. Gépkocsitároló csak az épület tömegével egybeépítve építhet, kivéve a két utcára nyíló telkeknél, ahol a f funkciójú épület megléte esetén a gépkocsitároló a második utcafrontra is építhet. (4) Foghíjtelek beépítése esetén zártsorú beépítési módban a szomszédos épületek csatlakozó homlokzatmagasságától eltérni legfeljebb 1,9 m-t lehet. 58. (1) A CS jel családiházas karakter el írásai az alábbiak: (2) A zónába jellemz en a családi házakkal beépített, zöldbe ágyazottan elhelyezett, el kertes, laza beépítés területek tartoznak. (3) Nem építhet mellék funkciójú épület a hátsókertben, illetve oldalhatáros beépítés esetén az ellentétes oldalhatárra. (4) A területen újonnan, ha a szabályozási tervlap másként nem szabályozza, 5,0 m el kertet kell létesíteni. 59. (1) A TE jel telepszer (vegyes) karakter el írásai az alábbiak: (2) A területbe a vegyes, telepszer karakter, (volt tömbtelkes, lakótelepi, ipartelepi) telepszer beépítési móddal - egy telken több építési hellyel illetve több azonos funkciójú épülettel és akciószer en - beépült területek tartoznak. (3) A kialakult magassági besorolásba tartozó vegyes zónákban az épület magassága nem növelhet, de a lapostet s épületek magastet sítése megengedett, 45 foknál nem magasabb tet hajlásszöggel. (4) A területen meghatározott építménymagasság túllépése csak egyéb ipari gazdasági területen és kizárólag a technológia által indokolt mértékben engedélyezhet (pl. gyárkémény, toronytechnológia, gabonasiló). Ez esetben városképvédelmi okokból - el zetes elvi építési engedélyt kell kérni. (5) Kialakult beépítési % besorolású építési övezetekben kizárólag a meglev lakóterületi beépítések esetében (lakótelepek) a kialakult beépítettség 5 %-kal növelhet, de csak abban az esetben, ha ez a földszint rehabilitációját, funkcionális használatát vagy a városképet (a homlokzat építészeti arculatát) javítja, illetve, ha meglev gyalogos áramlási irányok mellett képez térfalat vagy funkcionális kiegészítést (pl. üzletsor). Ipartelepi kialakult beépítés esetén a beépítettség további túllépése nem engedélyezhet. 60. (1) Az EGY jel egyedi karakter el írásai az alábbiak: (2) Egyedi karakterzónába tartoznak azok a területek, melyek beépítése nem sorolható be más karakterbe (pl. templomok, sportcsarnok, egyéb egyedi jelleg épületek). 24. Az 5. számú rajzi mellékletben lehatárolt terültekre vonatkozó, a beépítési feltételeket szabályozó közm el írások 61. (1) Az A/1 jel területeken a telkek csak a városi csatornahálózatra történ csatlakozás esetén építhet k be. A csatornahálózat kiépítéséig zárt szennyvíztározó építhet, de a csatornahálózat kiépítése után a hálózatra való rákötés egy éven belül kötelez. (2) Az A/2 jel területen a telek csak a kommunális szennyvizek egyedi szennyvíztisztító kisberendezésének üzembe helyezése kötelezettségével, vagy a városi csatornahálózatra való rákapcsolódás esetén JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 22

17 építhet k be. (3) Az A/3 jel egyedi közm pótlóra kapcsolható (zárt-szennyvíztározós) területen a telkek csak a zárt szennyvíztározó megépítése, vagy a vezetékes csatornahálózatra való rákötés esetén építhet be. A területen a 3000 m2-nél nagyobb telkeken egyedi szennyvízkezel kisberendezés is alkalmazható. (4) Erd övezetben építmények csak akkor helyezhet k el, ha az épülettel egyidej leg az épület funkciójához és méretéhez szükséges zárt szennyvíztározó is megépül, vagy az építmény közcsatornára csatlakozik, vagy helyi egyedi szennyvíztisztító kisberendezés létesül. (5) Az MÁ jel általános mez gazdasági övezetben ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület, valamint állattartó építmény csak akkor építhet, ha az érintett hatóságok 8 engedélyével egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kerülhet kiépítésre és az így megtisztított szennyvíz elöntözhet, elszikkasztható vagy befogadóba vezethet. Ha a csatornahálózatra való rákapcsolódás lehet sége biztosított, a hálózatra való rákötés kötelez. (6) Az MKE jel kertes mez gazdasági övezetben raktározási és gazdasági épület, valamint lakó- és szállásépület csak akkor építhet, ha a csatornahálózatra való rákapcsolódás biztosított, illetve ennek hiányában az építéssel egyidej leg az épület funkciójához és méretéhez szükséges zárt szennyvíztározó is megépül. 62. (1) A B jel területeken csak környezetbarát energiahordozó használható f tési és technológiai energiaként, szilárd tüzelés (3) bekezdés kivételével nem alkalmazható. Kötelez a vezetékes energiaellátás (villany, földgáz) vagy megújuló (napenergia/szélenergia) igénybevétele. (2) A telek csak a vezetékes energiaellátásra való csatlakozás, vagy környezetbarát megújuló (napenergia/szélenergia) felhasználása esetén építhet be. (3) Lakásonként (vagy intézményegységenként) egy faf téses tüzel berendezés létesíthet. 25. A 6. számú rajzi mellékletben lehatárolt terültekre vonatkozó, zaj elleni védelmi el írások 63. (1) A zaj elleni védelmi területeken sorolt telkek területén csak olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmények üzemeltethet k, építhet k, amelyek megfelelnek a 3-4. számú táblázatokban megjelölt kibocsátási határértékeknek. (2) A zaj elleni védelem zónái a következ k: a) Az É jel érzékeny terület (temet k, a pihenés, egészségügy, üdülés intézményi területei, zöldterületek, közjóléti erd k és az egészségügyi intézmények, temet k csendes-zónái), b) Az A jel átlagos érzékenység zóna (laza beépítés lakó- és intézményterület), c) A B jel átlagos érzékenység terület (tömör, városias beépítés lakó-, intézményi terület és a pihenési igényeket is kielégít kertterület), d) Az N jel nem érzékeny terület (lakó- és intézményi funkcióval vegyes gazdasági terület), e) Az EGY jel területen a környezetvédelmi hatóság esetenként határozza meg az üzemi tevékenységnél megengedett legnagyobb egyenérték A-hangnyomásszintet. Kivétel ez alól a tanyai lakóépület, amely udvarának határán keletkez hangnyomásszint nem haladhatja meg a N jel terület határértékeit. Üzemi és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységt l származó zajterhelés megengedett egyenérték A-hangnyomásszintjei 3. táblázat Megengedett egyenérték A-hangnyomásszint területek LAeq, db nappal 6-22 óráig éjjel 22-6 óráig É jel érzékeny terület Az A jel átlagos érzékenység terület A B jel átlagos érzékenység terület Az N jel nem érzékeny terület Az EGY jel egyéb terület 65 (60) 55 (50) Az építési munkától származó zaj megengedett egyenérték A-hangnyomásszintje 4. táblázat Megengedett A-hangnyomásszint LAeq, db Övezet ha az építési munka id tartama 1 hónap vagy kevesebb ha az építési munka id tartama 1 hónap felett 1 évig ha az építési munka id tartama 1 évnél több 8 az ÁNTSZ, a KÖFE és a VIZIG engedélyével JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 23

18 nappal 6-22 óráig éjjel 22-6 óráig Nappal 6-22 óráig éjjel 22-6 óráig nappal 6-22 óráig A B éjjel 22-6 óráig 26. A 7. számú rajzi mellékletekben lehatárolt terültekre vonatkozó települési értékvédelmi el írások 64. (1) A települési értékvédelmi el írások az alábbi tervlapokon jelölt területekre vonatkoznak: a) a 7/A számú mellékleten lehatárolt védett objektumokra és m emléki környezetre, 9 b) a 7/B számú mellékleten lehatárolt városszerkezet-védelmi területekre c) a 7/C számú mellékleten lehatárolt régészeti védelem területeire, d) a 7/D számú melléleten lehatárolt m emléki jelent ség területre 10 és településkép-védelmi területre e) a 7/E számú mellékleten lehatárolt világörökség várományos területre. (2) Egyedi (m emléki vagy helyi) illetve területi (m emléki jelent ség terület, m emléki környezet, történeti településképi védelmi terület, városszerkezeti védelmi terület) védelem alatt álló épületek közterületr l látható homlokzatainak, nyílászáróinak és tet fedésének felújítása, színezése csak egy ütemben, egységesen készülhet. 65. (1) A 7/A2 jel helyi önkormányzati védettség objektumok telkein helyi önkormányzati védettség alatt álló épületek és objektumok állnak. A helyi értékvédelmi rendeletnek megfelel védett A és védett B kategóriába sorolás szerint megkülönböztetve. A helyi védelem alatt álló köztéri alkotásokat-szobrokat (7/A5 jel ) és a helyi tömbvédelem alá es összefügg együtteseket (7/A6 jel ) a szabályozási terv feltünteti. (2) Az objektumokra a helyi értékvédelmi rendelet el írásai vonatkoznak. Ahol a helyi értékvédelmi rendelet a telken álló épületek közül csak egynek, vagy egy részépületnek a védettségét tartalmazza, ott a telekhez rendelt védelmi el írás csak a védett épületre, illetve épületrészre vonatkozik. (3) A 7/4 jel még nem védett, de helyi védettségre javasolt objektumok esetében a védetté nyilvánítási eljárást e rendelet hatálybalépését l számított egy éven belül le kell folytatni. A védettség életbelépését megel z en a helyi védelemre jelölt épületek esetében épületet lebontani, jellemz karakterüket megváltoztatni, a díszít elemeket leverni, átalakításukkor, felújításukkor stílusidegen anyagot használni, a színezést környezetzavaró módon megváltoztatni nem szabad. 66. A 7/B1 jel helyi önkormányzati védettség városszerkezeti-védelmi területen az utca vonalvezetése és a kialakult telekstruktúra jellege meg rzend. E területeken a térfalat, a beépítés léptékét, a jellemz építészeti karaktert meg kell rizni, azt megváltoztatni nem szabad. 67. A 7/C jel. jel régészeti védettség területeken beruházás csak megel z régészeti feltárást követ en valósíthatók meg a m emléki elemek, illetve az összkép sérülése nélkül. A területet csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok régészeti állománya számottev en ne csökkenjen, ill. eredeti összefüggései ne károsodjanak. 68. (1) A 7/D2 jel településkép-védelmi terület az OTrT kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelend övezet valamint Gy r-moson-sopron Megye Területrendezési Terve szerint az országos és helyi védelem alatt álló területek és telkek s r södési területeinek véd területére terjed ki a szabályozási tervben jelölt lehatárolással. A terület telkein történ építési tevékenység során a védelem alatt álló területek és objektumok értékének védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények környezetbe illesztésére és a tervek készítésénél a környezetbe illesztés igazolására. A területen a településképet jelent sen befolyásoló beruházások tervezésekor külön jogszabályban meghatározott látványterv készítése kötelez. 9 A 7/A1 jel objektumok telkein (országos védettség épületek, ill. szobrok, köztárgyak, építmények) a nemzeti kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIV. törvény és általános érvény el írások megtartásával szabad építési tevékenységet folytatni. 10 A 7/D1 jel m emléki jelent ség terület a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (korábban OMVH) által m emléki jelent ség területbe sorolt telkeket tartalmazza. A terület telkeire a m emléki jelent ség területekre vonatkozó országos el írások érvényesek. A 7/A3 jel m emléki környezetre a nemzeti kulturális örökség védelmér l szóló törvény szerint a vonatkozó országos jogszabályok vonatkoznak. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 24

19 (2) A 7/E jel világörökség várományos területen a világörökségi védelem megállapításáig külterületen a tájképvédelmi övezet el írásai, belterületen, illetve beépítésre szánt területen a településkép védelmi el írások érvényesek. 69. A települési értékvédelem területein a helyileg védett objektumokra, illetve területekre az értékek helyi védelmére alkotott önkormányzati örökségvédelmi rendelet el írásait kell alkalmazni, amely rendelet a jelen rendelet vonatkozó el írásainál szigorúbb szabályokat is megállapíthat. 27. A 8. számú rajzi mellékletekben lehatárolt terültekre vonatkozó táj- és természetvédelmi el írások 70. A táj-és természetvédelmi el írások az alábbi tervlapokon jelölt területekre vonatkoznak: a) a 8/A számú mellékleten lehatárolt országos táj-és természetvédelmi terültekre, 11 b) a 8/B számú mellékleten lehatárolt helyi táj-és természetvédelmi terültekre, c) a 8/C számú mellékleten lehatárolt tájkép-védelmi területre. 71. (1) A 8/B1. jel helyi természetvédelmi területeken Mosonmagyaróvár Önkormányzat Képvisel -testületének a természeti értékek védelmére vonatkozó rendeletét kell alkalmazni. (2) A 8/B2. jel helyi jelent ség a védett egyedi fák, illetve védett fasorok kivágni csak abban az esetben szabad, ha a) a fa egészségi állapota, b) a baleset elhárítása és c) közegészségügyi szempontok azt elkerülhetetlenné teszik. Védett fasorok hiányzó egyedei csak azonos fafajjal pótolhatók. (3) A 8/B3. jel helyi városképi jelent ség parkokban, közintézmények védett zöldfelületein a park karaktere, építészeti és kertészeti összhatása, felszereltsége, a köztárgyak és a növényállomány meg rzend. A területeken fák csonkolása vagy kivágása csak akkor engedélyezhet, ha: a) a fa egészségi állapota, b) a baleset elhárítása és c) közegészségügyi szempontok azt feltétlenül szükségessé teszik. A védett területen bármely építményt elhelyezni csak kertészeti szakvélemény alapján és a zöldfelület egység megbontása nélkül, a meghatározó értékes faállomány károsítása nélkül szabad. Városképi jelent ség parkok rendezése, rekonstrukciója csak kerttörténeti kutatással alátámasztott kertépítészeti terv alapján történhet. 72. (1) A 8/C. jel helyi tájképvédelmi terület az OTrT országos jelent ség tájképvédelmi terület övezete szerinti, az országos és helyi védelem alatt álló területek s r södési területeinek véd területére terjed ki. (2) A szabályozási terven jelölt magterületen belül új építmény csak természetvédelmi kezelés, ill. bemutatás céljából, valamint szakrális építményként helyezhet el. (3) A terület telkein történ építési tevékenység során a védelem alatt álló területek és objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények környezetbe illesztésére és a tervek készítésénél ennek igazolására. A tervezett létesítmények környezetrendezésére kertépítészeti tervet kell készíteni. (4) Tájképvédelmi területen a táj jellegét megváltoztató, a tájképet károsító (közm, közlekedési) létesítmény nem helyezhet el, tájképet romboló, tájsebet okozó tevékenység nem végezhet. M velési ág váltása csak extenzívebb irányban módosítható. (5) Az övezetben csak tájba illeszked, szabadonálló épület helyezhet el, amely nem lehet magasabb 4,5 m-nél. 28. A 9. számú rajzi mellékletekben lehatárolt terültekre vonatkozó tilalmi, illetve korlátozási el írások 73. A táj-és természetvédelmi el írások az alábbi tervlapokon jelölt területekre vonatkoznak: a) a 9/A számú melléleten lehatárolt változtatási tilalmi, tervezett szabályozási vonal miatti korlátozási, b) a 9/B számú mellékleten lehatárolt környezetvédelem miatti tilalmi, illetve korlátozási, c) a 9/C számú mellékleten lehatárolt közm infrastruktúrák véd területe miatti korlátozási, d) a 9/D számú mellékleten lehatárolt közlekedési infrastruktúrák véd területe miatti korlátozási, e) a 9/E számú mellékleten lehatárolt 200 m-es beépítés mentes sáv miatti korlátozási területekre. 74. (1) A 9/A számú melléleten lehatárolt változtatási tilalom, tervezett szabályozási vonal miatti korlátozás miatti területekre vonatkozó el írások az alábbiak: (2) A 9/A1 jel változtatási tilalmi területen a területre készítend szabályozási terv jóváhagyásáig, illetve legfeljebb három évig építési és telekalakítási tilalom van érvényben. 11 A 8/A1. jel országos védettség természetvédelmi területekre az országos rendeletek vonatkoznak. A területeken az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség egyetértése is szükséges JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 25

20 (3) A 9/A2 jel tervezett szabályozási vonal miatti korlátozási területen beépítetlen telken építeni csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal szerinti telekalakítást követ en szabad. 75. (1) A 9/B számú melléleten lehatárolt környezetvédelem miatti tilalmi, illetve korlátozási területre vonatkozó el írások az alábbiak: (2) A 9/B1 jel hidrogeológiai véd idommal érintett területre es telkeken, illetve telekrészeken építési tevékenység nem folytatható. (3) A 9/B2 jel felszíni vízvédelemi területre es telkeken, illetve telekrészeken építési tevékenység nem folytatható. (4) A 9/B3 jel b zös telephely véd területére es területen szállásjelleg és lakó-, pihenési célú, intézményi, továbbá élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-raktározás és kereskedelem céljait szolgáló építmény nem létesíthet. 76. (1) A 9/C számú melléleten lehatárolt közm infrastruktúrák miatti korlátozási területre vonatkozó el írások az alábbiak: (2) A 9/C1 jel közm létesítmény véd távolságba es telkeken, illetve telekrészeken bárminem építési tevékenység csak külön szakhatósági hozzájárulással végezhet. (3) A 9/C2 jel távközlési építmény véd távolságba es telkeken, illetve telekrészeken magassági korlátozás van érvényben. A véd sávban legfeljebb a szakhatóság által megengedett építménymagasságú épület, m tárgy építhet. 77. (1) A 9/D számú melléleten lehatárolt közlekedési infrastruktúrák miatti korlátozási területre vonatkozó el írások az alábbiak: (2) A 9/D1 jel közutak véd területére es telkeken, illetve telekrészeken bárminem építési tevékenység csak külön szakhatósági hozzájárulással végezhet. (3) A 9/D2 jel vasutak, illetve tervezett nagysebesség nemzetközi vasút véd területére es telkeken, illetve telekrészeken bárminem építési tevékenység csak külön szakhatósági hozzájárulással végezhet. (4) A 9/D3 jel tervezett nagysebesség nemzetközi vasút véd területére es telkeken, illetve telekrészeken építési tevékenység nem folytatható. 78. (1) A 9/E jel 200 m-es beépítés mentes sáv miatti korlátozás területén újonnan épület nem helyezhet el. A meglév épület felújítható, de nem b víthet. 29. Az 10. számú rajzi mellékletben lehatárolt terültekre vonatkozó sajátos el írások 79. Az alábbi sajátos el írások felülírják a szabályozási tervalapon jelölt építési kódok el írásait. 80. A Lajtakerti lakóterület (1. és 2. ütem) sajátos el írásai (LA) (1 A lakó építési övezetek közös sajátos el írásai az alábbiak: a) A terület lakótelkein csak lakóépület építhet. A lakóépületek földszintjén a lakóterületet nem zavaró publikus funkciók (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, egészségügyi létesítmény, iroda) elhelyezhet k, de az egyéb funkciók alapterülete nem haladhatja meg az épületen belül a lakófunkció alapterületét. Az el kertben a publikus funkcióhoz tartozó terasz, díszburkolat elhelyezhet, de az el kertben parkoló nem létesíthet. b) A terület lakótelkein csak egy épület helyezhet el. Gépkocsi-tároló vagy lakóépületen belül vagy a lakóépület tömegéhez szervesen kapcsolódva létesíthet. A területen pincegarázs el kerti megközelítéssel nem létesíthet. c) A területen lakóépületek csak magastet vel létesíthet k. (3) A kisvárosias építési övezetekben a sajátos el írások az alábbiak: a) A lakótelkek legkisebb telekszélessége 10,0 m, a legnagyobb kialakítható telekszélesség a saroktelkek kivételével 24,0 m. b) A beépítés legnagyobb mértéke 45 %, saroktelken 65 %. c) Az építménymagasság: ha az építési övezet jelében a legnagyobb megengedett építménymagasság ca) 7,5 m, akkor a legkisebb 6,0 m, cb) 6,5 m akkor a legkisebb 4,5 m. d) A telkenkénti legkisebb zöldfelület a telekterület 40 %-a, sarokteleknél 25 %. e) Ahol a szabályozási terv a földszinten kötelez en közhasználatú funkciót jelöl, ott az utcai földszint fele csak kereskedelmi, vendéglátási szolgáltatási vagy egészségügyi funkciók elhelyezésére szolgálhat. Kisvárosias lakóterületen a telkek teljes szélességben kötelez a beépítés, kivéve ahol a szabályozási terv irányadó építési vonalat jelöl. (4) A kertvárosias építési övezetekben a sajátos el írások az alábbiak: a) Az el kert minimális mérete 5,0 m, maximális mélysége 10,0 m. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 26

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. SZOLNOK VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (SZÉSZ) ÉS SZÖVEGES MELLÉKLETEI (1-3 sz. mellékletek),

2. SZOLNOK VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (SZÉSZ) ÉS SZÖVEGES MELLÉKLETEI (1-3 sz. mellékletek), 2. SZOLNOK VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (SZÉSZ) ÉS SZÖVEGES MELLÉKLETEI (1-3 sz. mellékletek), JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 28 Szolnok Megyei Jogú Város Közgy lésének 8/2010.( V.10 ) KR. rendelete a Szolnoki

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ALÁBBI VÁROSRÉSZEK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN: Almagyar-Merengő Belváros Dobó tér és környéke Belváros-kelet Cifra hóstya és Tetemvár Csákó Déli iparterület Délkeleti

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja

0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja 0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 15 2015 VÁTERV95 1. jelű rajzi melléklet: Belterület és külterület tervlapja JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 16 2015 VÁTERV95 2. jelű

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben