Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogalommagyarázat. Alapfogalmak"

Átírás

1

2 Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelôzô állapot helyreállítása. fenntartható fejlôdés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megôrzi a jelen és a jövô nemzedékek számára, a természeti erôforrásokat takarékosan és célszerûen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminôség javítását és a sokféleség megôrzését. hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytôl birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. újrahasználat: a termék vagy alkatrészének az eredeti célra történô ismételt felhasználása. Ilyen termékek a többször felhasználható, újratölthetô csomagolóanyagok (pl. üvegpalackok). Ezek a termékek a forgási ciklusból történô kilépéskor válnak hulladékká. hulladékgyûjtô pont: az elkülönítetten gyûjtött hulladék összegyûjtésére szolgáló közterületen kialakított gyûjtôhely, vagy az üzletekben mûködô visszavételi helyek. ártalmatlanítás: az a folyamat, mikor a hulladékok okozta környezetterhelést csökkentik, a környezetet veszélyeztetô, szennyezô, károsító hatását megszüntetik, kizárják. Ezt a környezet elemeitôl való elszigeteléssel vagy a hulladékok anyagi minôségének megváltoztatásával érik el. megelôzés: az anyag vagy termék hulladékká válását megelôzôen hozott olyan intézkedések, amelyek csökkentik: - a hulladék mennyiségét, különsen a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának meghosszabbítása révén, - a képzôdött hulladék környezere és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy - az anyagok és a termékek veszélyes anyag tartalmát. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyûjtése, az összegyûjtött hulladékbegyûjtése, szállítása, a hulladék kezelse, valamint e tevékenységek felügyelete, a kereskedôként vagy közvetítôként végzett tevékenység, továbbá a hulladékgazdálkodsi berendezések üzemeltetése és a hulladékkezelési létesítmények bezárása, utógondozása. hasznosítás: a hulladék újrahasználatra történô elôkészítése, újrafeldolgozása vagy egyéb hasznosítása, amellyel a hulladék meghatározott funkció betöltésére használt anyag vagy termék helyébe lép, vagy amelynek eredményeként a hulladék úgy kerül feldolgozásra, hogy a feldolgozás helyén vagy a gazdaság más területén e funkciót betölti. újrafeldolgozás: hasznosítási mûvelet, amely során a hulladékot eredeti vagy más hasznos célra alkalmas anyaggá vagy termékké alakítják, ideértve a bio-lógiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob eljárással történô kezelését és a feldolgozás útján a további felhasználásra történô alkalmassá tételét. Nem tartozik ide az energetikai hasznosítás és a tüzelô-, fûtô- vagy üzemanyaggá, vagy feltöltésre használható anyaggá történô feldolgozás. elkülönített gyûjtés: a hulladékkezelés elôsegítése érdekében a hulladék fajta, típus és jelleg szerint elkülönítve történô gyûjtése- 2 3

3 A hulladékgazdálkodás alapelvei: kiterjesztett gyártói felelôsség elve: a gyártó felelôs a termék és a technológia jellemzôinek a megelôzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történô kedvezô megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külsô behatásokkal szembeni ellenálló-képességét, élettartamát és újrahasználhatóságát, javíthatóságát, az elôállításából és felhasználásából származó, továbbá a termékbôl képzôdô hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történô hozzájárulást is. közelség elve: a hulladék kezelését a - környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott lehetô legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kell végezni. önellátás elve: - a közelség elvére figyelemmel a képzôdô hulladék teljes körû ártalmatlanítására, ennek megfelelô ártalmatlanító hálózat kialakítására és üzemeltetésére kell törekedni. szennyezô fizet elv: a hulladék termelôje, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni vagy a hulladék kezelésérôl gondoskodni. Tudta-e, hogy - Magyarországon jelenleg átlagosan 1 kg/nap szemetet termelünk fejenként - egy négytagú család évente átlagosan fél kilogrammnyi használt elemet termel - ha tölthetô elemet használsz, csökkented a veszélyes hulladékok mennyiségét és még pénzt is spórolsz - az aeroszolos - palackokat tilos összenyomni vagy felszúrni A települési hulladékokat két fô csoportra oszthatjuk: A települési (kommunális) szilárd hulladék, melynek leggyakoribb összetevôi a következôk: üveg, papír, fémek (vastartalmú, nem vastartalmú, nehézfémek), többféle anyagból készült dobozok, fehéráruk (hûtôszekrény, mosógép stb.), barna áruk (elektromos gépek, mikrohullámú sütô stb.), háztartási vegyi hulladékok, gumi, gumiabroncs, szerves anyagok, mûanyagok. A települési folyékony hulladék (szennyvíz), melyben benne vannak azok a vegyszerek (mosószerek, tisztítószerek stb.), anyagok (fekália, mosogatóvíz stb.) is, melyek a lefolyóba, WC-be kerülnek. A hulladékok fajtái: A hulladék halmazállapota szerint megkülönböztetünk szilárd (pl.), folyékony (szennyvíz) és gáz halmazállapotú (pl.) hulladékokat. A keletkezés helye szerint termelési és települési hulladékokat különböztetünk meg. A termelési hulladékok az ipari és a mezôgazdasági tevékenységek következtében képzôdnek. A települési hulladékok a háztartásokban, az intézményekben (pl. iskola, önkormányzati hivatalok stb.), illetve a szolgáltatásokban keletkeznek. Veszélyességük szerint megkülönböztetünk veszélyes (pl.), illetve nem veszélyes (pl.) hulladékokat. 4 5

4 1. A hulladékgazdálkodás környezete Magyarországon tevékenységüket csak a környezetvédelmi hatóságok engedélyével kezdhetik meg és folytathatják. Tevékenységükrôl és az általuk kezelt hulladék mennyiségérôl és minôségérôl nyilvántartást kell vezetniük, és évente jelentést kell tenniük a hatóságok számára. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása A jogi szabályozás mellett elkülönített programok és támogatási keretek adnak lehetôséget a hulladékgazdálkodás fejlesztését szolgáló oktatási, szemléletformálási, kutatási tevékenységek, önkéntes vállalások (tanúsítási, öko-címkézési és öko-menedzsment rendszerek) teljesítéséhez, valamint hulladékgazdálkodási fejlesztési beruházások megvalósításához. Ezek mellett lehetôség van szakmai végrehajtási útmutatók kiadására az egyes hulladéktípusok kezelésének elôsegítése érdekében. A hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon alapvetôen a jogi szabályozáson keresztül történik. A jogszabályok határozzák meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek mûszaki követelményeit, az alkalmazható gazdasági ösztönzôket és szankciókat, a hulladékkal kapcsolatos termelôi és kezelôi kötelezettséget és a hatósági engedélyezési és ellenôrzési feladatokat egyaránt. A hulladékgazdálkodási jogi szabályozás kereteit - a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényre alapozva- a hulladékképzôdés megelôzésérôl és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény határozza meg. E törvény ad felhatalmazást az egyes hulladéktípusokra, valamint hulladékkezelési tevékenységekre, illetve hulladékkezelô létesítményekre vonatkozó részletes szabályok megállapítására. Ennek megfelelôen kerültek meghatározásra a veszélyes hulladék és a települési hulladék kezelésének szabályai, a hulladék országhatárokat átlépô szállításának szabályai, a hulladék égetésének, illetve lerakásának, a szennyvíziszap mezôgazdasági felhasználásának szabályai, valamint az egyes, kiemelten kezelendô hulladékfajtákra vonatkozó speciális szabályok. Szintén a törvény végrehajtását szolgálják a hulladékgazdálkodási bírságra, a hulladékgazdálkodás tervezésére, valamint a hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó jogszabályok. A hulladék kezeléséért - a további kezelésnek megfelelô gyûjtéséért, hasznosításának és ártalmatlanításának megoldásáért - alapvetôen a hulladék termelôje, illetôleg mindenkori birtokosa felelôs. E felelôsségének a jogszabályokban elôírt feltételek betartásával, a szenynyezô fizet elvnek megfelelôen vagy a maga elvégezte kezeléssel, amely engedélyköteles tevékenység; vagy a kezelésre engedéllyel bíró kezelônek történô átadással - egyben a kezelés költségeinek megfizetésével - tesz eleget. Külön jogszabályokban meghatározott esetekben a hulladékkezelési felelôsség - illetôleg a költségek viselése - a hulladékot eredményezô termék gyártóját terheli. A települési hulladék esetében a lakosságot terhelô felelôsség érvényesíthetôsége érdekében a települési önkormányzatoknak a települési hulladék kezelését biztosító közszolgáltatást kell szervezniük. A hulladékot begyûjtô, hasznosító és ártalmatlanító szervezetek 6 Magyarországi fogyasztói kultúra, csô-elv Gazdasági rendszerünk alapja a fogyasztás. Azt is tudjuk, hogy egyes felmérések szerint a vásárlások legalább fele impulzusvásárlás. Azaz nem szükségleteinknek megfelelôen választunk, hanem hirtelen jött ötletek, vagy még inkább fondorlatos reklámtechnikák által vezérelt döntéseket hozunk. A vállalatok célja az, hogy kitalálják a fogyasztók igényeit, és befolyásolják a fogyasztási szokásaikat. Miközben a társadalom egyötöde továbbra is leszakadónak tekinthetô és szegénységben él, egyre szaporodnak a túlfogyasztás és a rosszfogyasztás tünetei Magyarországon. Az árubôség, az új fogyasztói szokások, a gyorséttermekben való étkezés, az eldobó termékek és az egyutas csomagolás könnyíti az életet viszont fogyasztja a nyersanyagkészleteket és növeli a hulladékhegyeket. A tudatos magyar fogyasztó vásárlását-fogyasztását befolyásoló tényezôk: - folyamatosan nô az élelmiszerválaszték; - az élelmiszerszakma vezeti a reklámozók listáját; - a környezetkímélô háztartáshoz ajánlott alternatív termékek, szolgáltatások nálunk vagy egyáltalán nincsenek, vagy aránytalanul drágák; - az emberek élelmiszer-választási szokásait egyre inkább az érzelmek befolyásolják. A vásárlást elvileg ugyan ésszerû indítékok motiválják, de a reklámok révén a döntés egyre inkább 7

5 az érzelmek kategóriájában születik meg (Jól megfigyelhetô ez az un. üdítôitaloknál. A szomjoltásra elsôsorban a víz való, de a reklámoknak sikerült a szénsavas üdítôkhöz plusz élményt, hangulatot társítani - a fogyasztó pedig lassan erre vágyik, nem a szomjcsillapítására); - a fogyasztás ugyanakkor egyre inkább az önkifejezés eszközévé válik (presztízs-élelmiszerek, divatruhák, autók stb.). Jellemzô, hogy száz magyar fogyasztóból 15 véli úgy, hogy a reklámozott termékek jobbak a nem reklámozottnál; - vásárlásra ösztönzô akciók: a szupermarketek állandó akcióikkal és reklám-újságjaikkal fogyasztók tömegeit csábítják magukhoz; - a kevés hulladékkal járó szokásos sarki bolti bevá-sárlások helyett egyre népszerûbbek a nagytételû gépkocsis vásárlások, melyek jelentôs környezet-szennyezéssel járnak. (növekvô füstgáz- zajkibocsátás és hulladéktermelés); - az akciók, kiárusítások által ösztönzött elôrehozott vásárlások együtt járnak a még használható vagy javítható javak szemétbe dobásával (a reklámok az új termék megvásárlásával egyidejûleg a régi eldobására is biztatnak); - az üzletközpontokban általában megjelennek a nagy szeméttermelônek számító gyorsétkeztetô éttermeknek, - a szupermarketekben favorizált elôrecsomagolt, illetve eldobó csomagolású termékekkel, a fogyasztókkal felesleges hulladékokat vásároltatnak meg. Mesterségesen szûkítik a betétes italcsomagolás választékát. Környezetbarát termékek: Az üzletekben kapható fogyasztási cikkek csomagolásán számos jel, embléma, logo található. A környezetbarát termékek kiválasztásában segíthetnének a különféle védjegyek. Ha ezt veszi a vásárló, választásával hozzájárul környezetünk megóvásához. A környezetbarát minôsítés és tanúsítás célja a fogyasztók tájékoztatása a minôsített termékekrôl és szolgáltatásokról, ezáltal a fogyasztók környezet iránti felelôsségtudatának erôsítése, valamint a gyártók, forgalmazók és szolgáltatók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezôbb tulajdonságokkal rendelkezô termékek és szolgáltatások bevezetésére. 2 Környezetbarát az a termék, amely: - megújuló, vagy újrahasznosított alapanyagokból készült; - gyártása ás használata során minél kevésbé terheli a környezetet; - használati ideje lejárta után a környezetet nem károsítva elbomlik, vagy újrahasznosítható. Környezetbarát termékjelek A zöld pont (Der Grüne Punkt) A csomagoláson azt jelenti, hogy az adott csomagolásra befizették a megfelelô díjat a nemzeti csomagolás hasznosító szervezetnek a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK számú irányelvének megfelelôen. 24 ország használja a Zöld Pont védjegyet, a szervezetek szövetsége a PRO EUROPE. Möbiusz szalag Újrahasznosításra utaló jel, de hiányos, így nincs pontos jelentése, megtévesztô lehet. A gyártók általában saját maguk tüntetik fel saját termékeiken. Számmal kiegészítve mutathatja az újrahasznosított részek arányát, illetve rövidítéssel és számmal kiegészítve mûanyag termékeken az anyag típusát. Tidyman, azaz Ügyelj környezeted tisztaságára! jel Célja a közvetlen lakókörnyezet tisztaságának védelme. 3

6 Az Európai Unió ökocímkéje a Virág Az Európai Unió környezetbarát termék védjegye 1992-tôl mûködik. Önkéntes részvételen alapuló eszköz. Odaítélésével elôsegíti a környezetkímélô termékek és szolgáltatások terjesztését. A címkét csak a leginkább környezetkímélô márkák kaphatják meg egy-egy termékcsoportban. Elônye, hogy ugyanaz a feltételrendszer vonatkozik az adott termékre az egész Közösségben, függetlenül attól, hogy azt melyik tagállamban állítják elô vagy értékesítik. Befolyásoló tényezôk: - fogyasztói kultúra - begyûjtés hatékonysága, gazdaságossága - logisztika (hulladékok szállítása) Csô-modell Célja: - fogyasztói kultúra, magatartás formálása - begyûjtésben való fogyasztói érdekeltség növelése: rövidtávon: költségek csökkentését; hosszú távon: környezeti hatások csökkentését eredményezi. 1. fogyasztó 2. társadalomform. 3. ujrahasználat Cédrus A cédrus a környezetbarát termékek védjegye Magyarországon. Az ilyen jellel rendelkezô termékek az azonos funkciót betöltô termékekhez hasonlítva legalább egy tulajdonságukban kiemelkedôen jobbak, környezeti terhelésüket tekintve, de a kritériumok több területre vonatkozóan is tartalmaznak elôírásokat. (Gyártás- használat- újrahasznosítás) 4. log. 5. begy. 7. elôk. 6. log. 8. log. 9. hasznosítás termékké válás keletkezés , 6., A szelektív gyûjtést igénylô elektromos berendezés jelölése Ha valamilyen készüléken ilyet látunk azt elektronikai hulladékként kell kezelni. Hulladék életciklus A hulladék életciklusa a kezdetétôl a termékké válásig, hasznosításáig egy csôhöz hasonlítható, ahol az áramlást a legszûkebb keresztmetszet határozza meg. 10 Ábramagyarázat: 1. fogyasztói volumen: - leveszem-e a polcról az olcsóbb, de silányabb csomagolású terméket vagy sem; - üveg vagy PET csomagolást; - papír, vagy impregnált csomagolást; - címkés vagy feliratos PET palackot választok. 2. társadalmi tudatformáló tevékenység: célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelôs életvitel elôsegítése. Például: lakossági szelektív gyûjtés ösztönzése. 3. újrahasználattal csökkentett volumen - betétdíjas (visszaváltható) termékek vásárlása. 11

7 4. logisztika: közvetlen feladata a különbözô tevékenységek szakszerû elvégzése, begyûjtés, szelektálás, bálázás, csomagolás, jelölés, elôkezelés, átrakás, tárolás, készletezés, szállítás / fuvarozás, feldolgozás. Meghatározó tényezôk: - szállítási módok - elôkészítés (tömörített vagy laza állapotú) - szállítási körzet nagysága max. 50 km 5. begyûjtés: az a hulladékgazdálkodási tevékenység, amely során a begyûjtô gazdasági tevékenysége körében a hulladékot annak birtokosától átveszi a saját vagy a birtokos telephelyén, ingatlanán vagy a gyûjtôhelyen, beleértve a begyûjtô telephelyén a hulladék elszállításáig történô fizikai elôkezelést is. Lehet: - házhoz menô járat (lakótelep, családi házas övezet) - szelektív gyûjtôszigetek - hulladékudvarok 6. logisztika 7. elôkezelés: a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával járó a hulladék begyûjtését, szállítását elôsegítô; a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását elôkészítô és ezek biztonságát növelô hulladékgazdálkodási tevékenység. További felhasználás érdekében végzett tevékenység: - anyagában szennyezôk kiválasztása - elôtömörítés, bálázás 8. logisztika 9. hasznosítás: a hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással elôállított termék az elsôdleges alapanyagból elôállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést, igénybevételt. Módjai: - újrafeldolgozás - visszanyerés - energetikai hasznosítás A csô eleji tolóerô: az adó, szankció, kényszer, míg a szívóerô a nagyobb kapacitás, az infrastruktúra fejlettsége, amely meghaladja az input oldali tény volument Hulladék típusok A termékdíj szabályozása Magyarországon 1995 óta hatályos a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályozás. A termékdíj a környezeti jog gazdasági szabályozó eszközeinek egyike, amelynek elsôdleges célja, hogy a környezetre potenciálisan kockázatot jelentô termékek fogyasztását áruk drágítása révén csökkentse, illetve lehetôség szerint a helyettesítô termékek fogyasztását segítse elô, így befolyásolva mind a fogyasztók, mind a gyártók és forgalmazók magatartását. A termékdíj szabályozása alá tartozhatnak olyan termékek, amelyek használata esetén, a termék általi közvetlen kibocsátás képviseli a környezeti veszélyt, illetve olyan termékek, amelyek esetében a termékbôl képzôdô hulladék minôsége vagy jelentôs mennyisége jelenti a környezet terhelését. A legszélesebb vállalkozói kört a csomagolás termékdíja érinti, tekintettel arra, hogy a csomagolási hulladékokra vonatkozó közösségi irányelvnek megfelelôen a csomagolás gyártójának az minôsül, aki egy terméket egy csomagolóeszközbe becsomagol (tehát nem a mûanyag palack elôállítója, hanem a palackba italt töltô gazdálkodó minôsül a csomagolás gyártójának). Ennek megfelelôen minden vállalkozás érintett, amely valamit becsomagol. A csomagolóeszközök újratöltése, a csomagolóanyagok ismételt felhasználása a gazdaságosság oldaláról legtöbbet vitatott megoldás. A visszaforgatás gazdaságosságának két elôfeltétele van: - a hulladékok szelektív gyûjtése keletkezésük helyén, - csak annyi anyag visszaforgatása, amennyinek ismételt felhasználása biztosított (felhasználói háttér). Hulladékfajták 1. Papír: A papírt már több mint kétezer éve ismeri, készíti és alkalmazza az emberiség. Fô alapanyaga a növényi rost, amelyet fából, gabonafélék szárából, egyes országokban bambusznádból nyernek. 13

8 A papírgyártás: 1. lépés a nyersanyagok elôkészítése (különféle szárazanyagok rostosítása). 2. lépés a pépkészítés, melynek során a rostokat elemi rostokra bontják, és ôrléssel alkalmassá teszik a papírlap elôállítására. Cél a csomómentes pép elôállítása. 3. lépés a papír enyvezése és töltése. Az eljárás során a cellulózrostok közötti részt különféle anyagokkal kitöltik, majd enyvezik, hogy javuljon az írási képesség illetve a papír ellenálló legyen a radírozással szemben. A színezés történhet a kész papír festésével vagy a pép színezésével. 4. lépésben megtörténik a papírlapok képzése. A papírlapot nagyteljesítményû, folyamatos üzemû, síkszitás papírgyártó géppel végzik. Ennek elülsô részén, az ún. szitaszakaszon, a hígan folyó papírpép elterül és a benne lévô víz a szita rázó mozgása miatt átfolyik a szitán, egyúttal a pépben lévô rostok is egyenletesebben terülnek szét. A sajtolószakaszon nyomóhengerek préselik ki a maradék vizet. Az utolsó szakaszon, a szárítószakaszon gôzfûtésû hengerek víztelenítik és simítják a papírt, melynek következtében sima, fényes felületûvé válik. Az eljárás végén a kész papírt lehûtik, majd feltekercselik. A papírgyártás környezeti hatásai: - élôhelyek megszûnése, fajszám csökkenés (csökkenô biodiverzitás), az eredeti tápláléklánc megbomlása - a párologtatás csökkenése - vízforgalom-változás - a szénkörforgás módosulása - a felszín fény/hôvisszaverô képességének megváltozása - sivatagosodás - talajerózió fokozódása. A papír újrahasznosítása A papírhulladékot csak akkor tudják újra feldolgozni, ha az nem szennyezett. Ezért a gyûjtôedényekbe nem szabad bedobni a zsíros, olajos, étellel érintkezô papírt. A szelektív hulladékok közé tehetjük a feleslegessé vált újságokat és szórólapokat, a régi telefonkönyveket, a tiszta papírzacskókat, tojástartót, csomagolópapírokat. Ügyelni kell 14 arra, hogy a szelektív papírgyûjtôbe ne kerüljön fóliázott vagy más mûanyaggal vagy fémmel kevert papír! Kivétel ez alól az italoskartondoboz; van azonban olyan város, ahol a papírok között gyûjtik. Az újrapapír készítése 75%-os víz- és több mint 60%-os energiamegtakarítással jár. A hulladékválogatóban elôször szétválogatják, majd bálázzák a különbözô fajtájú (pl. kartonpapír, újságpapír, papír csomagolások) papírokat. A bálákat vízzel keverve pépesítik, majd a papírgyártás hagyományos folyamatain keresztül félkész papírterméket (óriási papírtekercsek) állítanak elô. Ebbôl utána különbözô termékek készülhetnek, pl. csomagolópapír, vécépapír, füzet, papírtáska, zsák stb. Tudta-e, hogy - egyetlen tonna papír elôállításához legalább 2-3,5 tonna fa (kb. 10 db fa) kell - a használt papírból készült újrapapír gyártásához feleannyi energiára és negyedannyi vízre van szükség, mint a fából készült új papíréhoz - Kr. u. 105-ben Caj-lun, a kínai császár egyik minisztere készített elôször papírt - Magyarországon 1520 körül jelentek meg az elsô papírmalmok Kínában évente fát vágnak ki az üdvözlôkártyák gyártása miatt - a New York Times vasárnapi kiadásának kinyomtatása fa életét követeli. 2. Mûanyag: A mûanyagok többnyire kôolajszármazékokból szintetikus úton elôállított szerves óriásmolekulákból álló anyagok. Számos eltérô tulajdonságú fajtájuk létezik, amelyek alapanyagába további adalékokat (minôségjavító, színezô anyagokat) is kevernek a gyártás során. A csomagolóanyagok zöme újrafeldolgozásra alkalmas hôre lágyuló mûanyagokból készül. A legismertebbek a PET-bôl (polietiléntereftalát) készült pillepalackok, emellett gyakori csomagolóanyag a polietilén (PE; zacskók, kupakok, kozmetikai flakonok), a polipropilén (PP; pl. tejfölös, margarinos dobozok), a polisztirol (PS; élelmiszeres és kozmetikai dobozok) és a habosított polisztirol (EPS, közkeletû nevén hungarocell ; pl. elektronikai berendezések csomagolása). A háztartási hulladék össztömegének 14%-át a mûanyagok adják. Magyarországon a lakosság évente megközelítôleg 300 ezer tonna mûanyag hulladékot termel. Földünk kôolajkészlete véges, a mûanyagok pedig a természetben csak 15

9 több száz év alatt bomlanak le, ezért környezetvédelmi szempontból többszörösen indokolt hasznosításuk. Az összegyûjtött sokfajta mûanyaghulladék minôség (anyagfajta, szín) szerinti elkülönítése a hulladékválogatóban zajlik le. A hulladékot a feldolgozás helyén darálják, szükség szerint mosási technológiával tisztítják, megolvasztva újragranulálják - utóbbi eljárás eredményeként egységes szemcseméretû, késztermékek gyártására közvetlenül alkalmas ún. regranulátum keletkezik. Az egyes anyagfajtákból az országban mûködô számos feldolgozó cég igen sokféle újrahasznosított terméket állít elô. A kis sûrûségû PE fóliákból szemeteszsákok, a nagy sûrûségû PE-bôl és a PP-bôl rekeszek, vödrök, csövek, stb. készülnek. A PET-darálékból a textiliparban - hazai kapacitás híján külföldön feldolgozható - szálat állítanak elô, az EPS-t pedig építôipari szigetelôanyagok gyártásához használják fel. A szennyezett, újrafeldolgozásra nem alkalmas mûanyaghulladék jó fûtôértéke miatt tüzelôanyagként hasznosítható, elsôsorban a cementiparban. Mûanyagfajták Polietilén (PE, 02. HDPE, 04. LDPE) Monomerje - az etilén - nem mérgezô. Ez a mûanyag mégis tartalmaz veszélyes anyagokat: krómtartalmú katalizátort, nikkeltartalmú fényvédô szert, mérgezô antioxidást, rákkeltô égésgátlót. Újrahasznosítható. Pl. csövek, dobozok, kukák, fóliák készülnek belôle, elsôsorban mezôgazdasági és ipari felhasználásra. Polietilén-tereftalát (PET, 01.) Nem mérgezô. Újrahasznosítható. Ebbôl készülnek a visszaváltható palackok, de ezek csak 5-6-szor tölthetôk újra, mert karcolódnak. Mivel nem aromasemleges, a benne tárolt anyag íz- és szagnyomait csak hosszadalmas, drága tisztítással tudják többé-kevésbé eltávolítani. A természetben nem bomlik le! Szelektíven gyûjtve azonban számos termék alapanyaga lehet: Kínában például polietilén szálat készítenek belôle a textilipar számára. Magyarországon is hasznosítják ezt az anyagot, Mosonmagyaróváron például virágcserepeket készítenek belôle. Polipropilén (05. PP) Többek között joghurtos, margarinos dobozok készítésére használják. Újrahasznosítható, szelektíven gyûjtve alapanyaga lehet kerti padoknak, oszlopoknak, vagy akár tetôcserepeknek is. Polisztirol (06. PS) Gyártási alapanyagai a benzol, az etilbenzol, a sztirol veszélyes mérgek. 16 A sztirol maradványai a szervezetbe jutva mérgezô sztirolepoxiddá alakulnak, ami gátolja a sejtosztódást, károsítja a vesét, a májat, növeli a mutációk kialakulásának esélyét. A polisztirol ellenáll a savaknak, lúgoknak, de a le több szerves oldószer megtámadja, és érzékeny a fényre is. A polisztirol tálcákon sokféle élelmiszert (pl. sajtokat, felvágottakat, gyümölcsöket) árusítanak, de készülnek belôle hô- és hangszigetelô lapok, hûtôtáskák is. A felhasznált habosító anyagok ugyancsak mérgezôek lehetnek. Polivinil-klorid (03. PVC, V) Alapanyaga a vinil-klorid, melyhez ólomtartalmú stabilizátorokat, ftalátokat, foszforsavésztereket és halogénezett szénhidrogéneket is adagolnak a gyártás során. A vinil-klorid növeli a mutációk gyakoriságát, születési rendellenességeket, embernél agyrákot okoz és rombolja az immunrendszert. Égetésekor a nehézfémek és a sósav mellett dioxinok és furánok is keletkeznek. Gyártása során higany keletkezik, illetve marad vissza. Évente világszerte tízezer tonna higany kerül élôvizekbe, levegôbe. Egyszóval a PVC egész élete során veszélyes anyagokkal terheli környezetünket. Más mûanyagokkal kell kiváltani. Újrahasznosítása ennek is megoldott. A Monor melletti Gombán a PVC anyagú kábeltakarókból és ipari hulladékokból tószigetelô fólia, fekvôrendôr, gyeprács készül, melyek így nem a lerakóban végzik. fémgôzölt mûanyagok Léteznek ún. fémgôzölt mûanyagok is. Ezek vékony fémréteggel bevont mûanyagok. Ilyen pl. a csipszes zacskó. Fontos, hogy ezeket (mivel nem egyféle anyagból készülnek) nem hasznosítják újra! Tudta-e, hogy: - a mûanyag csomagolóanyagok térhódítása miatt mintegy 40%-kal növekedett a hulladék térfogata az elmúlt évtizedben - a hulladék kereken ötödét teszi ki a polietilén (például palackok, bolti táskák), a polisztirol (élelmiszer és elektronikai alkatrészek) - csomagoló anyaga 1 betétdíjas üveg használata tehát kb. 40 azonos térfogatú PET-palack használatát váltja ki - évente kb. 100 millió tonna mûanyagot gyártunk, ennek 10%-a az Óceánokba kerül - a mûanyag zacskóknak világszinten mindössze 1-3 százalékát hasznosítják újra - fontos a saját bögre használata! Napi 2 kávé esetében, évente kb. 400 mûanyag poharat spórolhatunk. - A Földön évente körülbelül 500 milliárd - 1 billió eldobható szatyrot használunk el. 17

10 3. Üveg Alapanyaga a fémtôl és egyéb idegen anyagoktól mentes, megtisztított homok. A gyártásnál a homokot mésszel, szódával, dolomittal, káliummal, bórral és egyéb anyagokkal keverik. A keverék ezután kemencébe kerül, ahol olvasztás révén folyékony üveg keletkezik. Az üvegek színe szerint a csomagolóipar fehér és színes (zöld, barna) üveget állít elô. A fehér üveget elsôsorban nem romlandó anyagok csomagolásához és tárolásához használják, míg a színes üvegeket a bennük lévô áruk, termékek fénytôl való védettségének biztosítás a érdekében gyártják. Az üveg újrahasznosításának folyamata: A színük szerint szétválogatott üveget tisztítás után darabokra aprítják, zúzzák, majd a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják belôle a fémdarabkákat (gyûrûk, kupakok). Ezután az üvegdarabokat beolvasztják és formába öntik, vagyis újra termékeket készítenek belôle. Napjainkban hozzávetôlegesen 3 %-ra bôvült az üveghulladék aránya a háztartási hulladékokon belül. Ha szín szerint válogatva gyûjtjük az üvegeket, akkor azok szinte 100%-ban újrahasznosíthatók és a végtermék minôsége is szinte azonos az új üvegekével mindamellett, hogy a folyamat során % energia-megtakarítás is elérhetô. Magyarországon csak fehérüveg-gyártás van, ennek alapanyaga csak színtelen üveg lehet. A színes (zöld, barna) öblösüveg-hulladékot külföldi üveggyárakban olvasztják be, és készítenek belôlük új sörös- és borospalackokat. Tudta-e, hogy: - ha szimpla üvegô ablakait dupla üvegûre cseréli, akár 70%-kal is csökkenthetô a lakásból elszökô energia mennyisége. 4. Fém A természetben a fémek vegyületekben, fôleg oxidokban és szulfidokban, esetenként karbonátokban fordulnak elô. A természetben található fémvegyületek az ásványok. A különbözô ásványok keverékét ércnek nevezzük. Ugyanazon ásvány más célú feldolgozásával 18 kinyerhetô rézérc, vasérc vagy akár arany is, de mindig marad nem fémekbôl álló rész is, amit meddônek neveznek. Az érclelôhelyek kimerülése, a kitermelés költségeinek emelkedése, valamint a fémek elôállításának és feldolgozásának magas járulékos költsége egyre inkább szükségessé teszik a fém csomagolóanyagok másodnyersanyagként történô hasznosítását. A fémhulladékok újrahasznosításával nemcsak nyersanyagot, de jelentôs mennyiségû energiát is megtakarítunk. A fémek újrahasznosításának folyamata A begyûjtött fém csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként szétválogatják, majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az újrahasznosítás helyére történô szállítás után aprítják, majd mágnesek segítségével kiválasztják belôlük a más típusú fémeket. A megtisztított fémdarabokat kohókban beolvasztják és szállítható rudakba öntik. A rudakat a felhasználás helyén hengerelik, ezáltal lehetôvé válik, hogy újra különbözô késztermékeket készítsen belôlük a feldolgozóipar. A fémhulladékok hasznosításával nem csak nyersanyagot takarítunk meg, de jelentôs mennyiségû energiát is. (1 tonna acél ércbôl történô elôállításához majdnem 13-szor annyi energiára van szükség, mintha ugyanezt a mennyiséget másodlagos nyersanyagból gyártották volna.). A csomagolási hulladékokon belül magas arányt képviselô alumínium dobozok kiválóan, szinte 100%- ban hasznosíthatók. A használt alumínium csomagolásokból újraolvasztás után különbözô alumíniumtermékek készülnek, pl. kerékpár-, autó- és motoralkatrészek. Tudta-e, hogy: - a háztartási vagy más néven kommunális hulladékok 2-3 tömegszázalékát a fém csomagolóanyagok alkotják alumínium üdítôs doboz anyagából akár egy kerékpár is készülhet konzerves doboz anyaga szükséges egy autó elôállításához - az acél - és alu - dobozok 100% - a hasznosítható, még az ónbevonat is róluk - ha hulladékból nyerjük vissza az alumíniumot, kilencvenöt százalékát megtakarítjuk annak az energiának, amelyre ércbôl való elôállításához lenne szükség. 19

11 5. Kompozit: Az e-hulladékról A társított anyagú (PE/papír/Al) italos-kartonok (Tetra Pak, Combiloc) felhasználása tej és gyümölcslé töltésére egész Európában - így hazánkban is - elterjedt, sôt legújabban már borospalackok helyett is alkalmazzák ôket. Az italoskartonok (tejes és üdítôs többrétegû italdobozok) szintén újrahasznosíthatók, szelektív gyûjtésük már számos településen megoldott. Sajátosságuk, hogy általában nem külön gyûjtôedényben, hanem valamelyik anyagfajtával együtt gyûjtik, és késôbb válogatják szét ôket. A dobozok háromféle anyagtípusból készülnek, alkotóelemeik: a papír (minimum 75%), a mûanyag (polietilén) és az alumínium. A használhatatlanná vált elektronikus készülékek kommunális hulladéklerakóba történô lerakása az EU valamennyi tagországában tilos. Magyarországon - ennek ellenére - a televíziókészülékek, a mobiltelefonok és a számítógép monitorok jó része a szemetesben vagy illegális szemétlerakatokban fejezik be pályafutásukat. Kisebb hányaduk a használtcikk kereskedelemben jelenik meg újra, amivel elhelyezésük néhány évvel késôbbre tolódik. Az italoskarton újrahasznosításának folyamata Az italos kartondobozok papír tartalmát a papírgyárakban pépesítéssel választják el a többi alkotóanyagtól (mûanyag, alumínium). Az újrahasznosított rostszálakból számos új papírtermék készül, míg a maradék anyagok (polietilén, alumínium keverék) további kezelést igényelnek, energetikai hasznosításra kerülnek a városi hôerômûvekben, vagy a cementgyárakban használják fel. Betétdíj betétdíj: a betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj. A csomagolás és a csomagolási hulladék kezelése szükségessé teszi, hogy a tagállamok visszavételi, gyûjtési és hasznosítási rendszereket hozzanak létre. Ezeknek a rendszereknek kettôs célja van: egyrészt a használt csomagolás és a csomagolási hulladék visszavétele és/ vagy gyûjtése, másrészt az összegyûjtött csomagolás újrafelhasználása vagy a csomagolási hulladék újrahasznosítása. Italcsomagolás esetén az újrafelhasználás és az újrahasznosítás közötti választást az befolyásolja, hogy a tárolóedény újratölthetô vagy sem. Az újratölthetô rendszereket szokás szerint betétdíj-fizetéssel egészítik ki, amely azt hivatott biztosítani, hogy a tárolóedények nagy többsége visszakerüljön újratöltés céljából. Ezeket a betétdíjas visszaváltórendszereket gyakran az érintett töltôk mûködtetik önkéntesen. Számos esetben saját rendszert hoznak létre az általuk forgalmazott termékekhez, vagy összefognak más gyártókkal úgy, hogy azonos tárolóedényeket és rekeszeket használnak. 20 Magyarországon augusztus 13-tól a gyártók feladata az általuk elôállított elektronikai berendezésekbôl képzôdô hulladék begyûjtése és hasznosítása (mely feladat elvégzését az arra szakosodott cégekre bízhatják). A rendelet a kereskedôk számára is tartalmaz kötelezettségeket: az elektromos berendezések értékesítôi kötelesek visszavenni a hulladékká nyilvánított elektromos berendezést, ha azonos használati kategóriába tartozó új készüléket vásárolunk. Azaz, ha ugyanott veszünk új hûtôt, porszívót, vagy akár mobiltelefont, ahol az elôzôt is vásároltuk, az üzlet köteles tôlünk visszavenni a régit. Amennyiben nem vásárolunk új készüléket, de van egy kidobandó elektromos készülékünk, a hulladékgyûjtô udvarokban adhatjuk le. Az EU-ban évente mintegy 3-5 százalékkal nô az e-hulladék mennyisége december 31.-re a legtöbb uniós tagországnak el kellett érnie a háztartásokból begyûjtendô 4 kg/fô/év elektronikai hulladékmennyiséget. Ugyanerre az idôpontra pedig a gyártóknak biztosítaniuk kellett a kategóriánként változó mértékben (70-80%-ban) elôírt hulladék-újrahasznosítási rátát. A lakossági elektromos és elektronikai hulladék (e- hulladék) a legnagyobb mennyiségben a következô elektromos és elektronikai berendezésekbôl keletkezik: - nagyméretû háztartási berendezések (mosógép, hûtôszekrény, ventillátor, mosogatógép) - kisméretû háztartási berendezések (porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép, kávéfôzô) - IT és telekommunikációs berendezések (számítógép, nyomtató, telefonkészülék, fax, mobiltelefon). - szórakoztató elektronikai berendezések (rádió, TV, hifi torony DVD lejátszó, házimozi). Az e-hulladék feldolgozásának két módja van: egyrészt a veszélyes anyagok környezetkímélô módon történô ártalmatlanítása (a feldolgozás során egyes anyagokat szinte teljes mértékben meg tudnak semmisíteni), másrészt az újrafeldolgozható alkatrészek hasznosítása. 21

12 A legtöbb eszköz fémanyaga és a nyomtatott áramköri lapok fémtartalma újrahasznosítható. 3. A hulladékkezelési rendszer szereplôi, költségei A selejtezésre kerülô elektronikai berendezések között jelentôs men nyiséget képviselnek a televíziókészülékek és számítógép monitorok. Ezek tömegének túlnyomó részét a katódsugárcsövek teszik ki, amelyek hulladékát a környezetre veszélyes összetételük miatt különös figyelemmel kell kezelni. A képcsôüvegbôl keletkezô hulladékot két módon lehet újrahasznosítani, az egyik esetben folyósító anyagként, szilícium-oxid helyett használják az ólomkohászatban. A másik módszer a képcsôüveg anyagának tényleges újrahasznosítására ez nem csupán a leginkább környezetbarát megoldás, hanem energiatakarékossága miatt a leggazdaságosabb is. Ennek során az ólomtartalmú és az ólmot nem tartalmazó hulladékot egymástól elválasztva, külön munkafolyamatban hasznosítják. A hulladék keletkezésének helyszíne: - egyrészt az ingatlan (a fogyasztás helyszíne, annak következménye), kibocsátója az ingatlan tulajdonos, - másrészt a termelôtevékenység helye (termék elôállítói, forgalmazói, szolgáltatói, akár hulladékkezelôi tevékenység folytatásának eredménye), kibocsátója egy gazdálkodó szervezet. Tudta-e, hogy: - ha Magyarországon minden család kikapcsolná a számítógépét, aznap 725,1 tonnával kevesebb CO2 kerülne a légkörbe - a hûtôk szellôzôrácsának tisztántartásával akár 10%-kal is csökkenthetô az energiafogyasztás - az elektromos berendezések készenléti üzemmódból eredô energiafogyasztása több mint 10%-ot jelenthet az éves villanyszámlában. A fogyasztó köteles a keletkezô hulladékot összegyûjteni a keletkezés helyén és átadni azt az erre specializálódott hulladékkezelô / közszolgáltató számára. A gazdálkodó szervezet ugyancsak köteles összegyûjteni és átadni megfelelô szolgáltatónak a tevékenysége során keletkezô hulladékot, azonban ezen túl is tartozik felelôsséggel a szennyezô fizet elv alapján. A fogyasztás során, és azt követôen hulladékká váló, a gazdálkodó által elôállított vagy forgalmazott, termék begyûjtésérôl, hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról kell gondoskodnia. E folyamatok lebonyolítása általában kiszervezésre kerülnek, de történhetnek saját szervezésben, illetve saját telephelyen is. A visszagyûjtési és hasznosítási kötelezettség alapján általános a hulladékkezelô / közszolgáltató megbízása, illetve koordináló szervezetek alapítása, vagy azokhoz történô csatlakozás. Fogyasztó: Az elmúlt évtizedekben világszerte a hulladékkezelés-, illetve a feldolgozás lehetôségeit meghaladó mértékben nôtt a hulladék mennyisége. A fôbb okok a következôk: - a végtermékcentrikus, pazarló ipari növekedés; - a gyors technológiai váltás (pl.: számítógépek, gépkocsik); - a termékek használati idejének mesterséges csökkentése (újbóli piacteremtés céljából); - az urbanizáció; - a megváltozott fogyasztói magatartás (pl.: csomagolás, divat). Mivel a felhalmozódó hulladékok károsítják a környezetet, rontják az ember életfeltételeit, megoldandó problémájuk a környezetvédelem központi részévé vált

13 A hulladékkérdés ugyanakkor egyre nagyobb gazdasági jelentôséggel is bír: - egyrészt azért, mert a hatalmas mennyiségû veszélyes anyag elhelyezése, megsemmisítése egyre nehezebben megoldható gondot jelent és jelentôs költséget okoz, - miközben a hulladékok részletes vizsgálata gyakran azt mutatja, hogy azoknak döntô többsége értékes anyag. Ezért a hulladék mennyiségének növekedése a társadalom anyag- és energiaveszteségének növekedését is jelenti. Mértékét és költségeit a fogadóoldal kritériumai határozzák meg. Begyûjtés: A napi járatok összeállításánál számos tényezôt kell figyelembe venni. Lényeges a földrajzi elhelyezkedés, a települések domborzati viszonyai, nagysága, valamint a lerakóhelytôl, esetleges átrakóhelytôl, mért távolság, de természetesen a gyûjtôedények száma és nagysága is befolyásolja a járatok tervezését. A szelektív hulladékgyûjtés megvalósítása révén elérhetô a lerakókba kerülô települési hulladék mennyiségének csökkentése, illetve megtörténik a hasznosítható anyagcsoportok elkülönítése, amelyek ezáltal bekerülhetnek a hulladék feldolgozási láncokba, folyamatokba, hasznosítás, vagy ártalmatlanítás céljából. A szelektív hulladékgyûjtés megvalósításának lehetôségei: - hulladékgyûjtô udvar, gyûjtôpont kialakításával, - mobil gyûjtôjármûvek alkalmazásával, - a települési szilád hulladék elkülönített gyûjtésével: gyûjtô szigetek alkalmazásával, - ingatlannál (egyedi, társasház) történô külön gyûjtéssel. Szelektív gyûjtési formát - adott környezetben - befolyásoló tényezôk: - a vásárlói szokások megváltozása, a kiskereskedelem helyett - a kontrollált piacterek igénybe vétele - társadalmi elhivatottság - anyagi motiváció visszaszorulása és hiánya - társadalmi, jogi kényszerítô erôk - földrajzi feltételek, adottságok - begyûjtési rendszer hatékony mûködtetése (eszköz, edényzet, telephely) Fontos és megoldandó feladat az anyagi háttér biztosítása, a megfelelô érdekeltségi és/vagy kötelezettségi rendszer kidolgozása a gyûjtés hatékonyságának növelése érdekében, a fogyasztó érdekeltté tétele a szelektív gyûjtésben. Feldolgozandó hulladékkal szemben támasztott követelmények: - PET palack szétválogatása (fehér, kék), címke, kupak levétele - üveg: színre válogatva, szennyezés-mentesen - papír: csomagoló-és reklámanyagok szétválogatása, technológiai igények (pl. nedvességtartalom) Logisztika: A gyûjtôedényzet megválasztásakor a következô szempontokat kell figyelembe venni: - gyûjtendô hulladékösszetevô jellege; - alkalmas bedobó nyílás; - zárható kivitel; - könnyû üríthetôség és tisztíthatóság; - minimális zaj kiszûrôdés; - figyelemfelkeltô szín és piktogrammok; - esztétikus forma; - idôjárással és rongálással szembeni ellenállás. Költségeket befolyásoló tényezôk: - optimális szállítási távolság - anyagsûrûség biztosítása, lehetô legnagyobb tömörség (pl. PET bálázva) - korszerû szállítójármûvek beállítása (kompakt, tömörítô gépek) - hulladék-nyilvántartás, mérés biztosítása (megfelelô adatrögzítô, számlázási szoftver) - konténer rendszerek - hulladékudvarok létesítése - edényzet biztosítása funkció szerint (pl. lakótömb) Elôkezelés: Hasznosítás: Az elôkezelés során a hulladék veszélyessége csökken, további feldolgozásra, kezelésre alkalmas. Az elôkezelés során a hulladékot apríthatják, rostálhatják, tömöríthetik, darabosíthatják, tisztíthatják, válogathatják. A hasznosítást követôen a hulladék, mint másodnyersanyag, illetve energiahordozó, vagy mint félkész-, illetve késztermék kerül vissza a termelési folyamatba, esetleg közvetlen felhasználásra

14 A hasznosítás teljes vertikumában gyûjtés, szállítás, feldolgozás és értékesítés következetesen biztosítani kell a végrehajtásban résztvevôk gazdasági érdekeltségét. E nélkül a hulladékhasznosításban érdemi eredmény nem várható. A lerakás és a lerakás költségei nem konkurálhatnak a hasznosítási díj költségeivel, szükséges a lerakási díj bevezetése (szankcionálás). Meghatározó tényezôk: - beruházási költségek - EU-s támogatások - igény szerinti kapacitás - megfelelô szabályozás, jogi háttér A települési hulladékkal kapcsolatos beruházásokra - regionális energetikai hulladékhasznosító, térségi szilárdhulladék kezelô rendszer építése, szelektív gyûjtés bevezetése, hulladékudvar kiépítése, megfelelô edényzet és szállítójármû beszerzése - uniós pénzügyi támogatások igénybevételére van lehetôsége a települési önkormányzatoknak, illetve a rendszerek kiépítésére és mûködtetésére létrejövô társulásaiknak. A Kohéziós Alapból biztosított, között rendelkezésre álló forrásokra a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül kialakított pályázati feltételek alapján lehet pályázni az állami és önkormányzati felelôsségi körbe tartozó települési hulladékkezelési beruházások támogatására. A programok finanszírozása maximum 70%-os támogatásban részesülhet (amelyből 85%-ot az Unió, 15%-ot a központi költségvetés biztosít), a többit az érintett önkormányzatok önrészébôl kell biztosítani. Ugyancsak a KEOP keretében van mód a régi, bezárt lerakók rekultiválására, amelyekre 100%-os támogatási konstrukció áll rendelkezésre, és amelybôl mintegy 1500 önkormányzati tulajdonú települési hulladék lerakó rekultivációja valósulhat meg. A termelési hulladékok területén a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) gazdaságfejlesztési célú támogatási forrásai állnak rendelkezésre, amelyekre azon vállalkozások (is) pályázhatnak, amelyek technológiáikat anyagtakarékosabbá vagy hulladékszegénnyé alakítják, illetve hulladékhasznosító beruházásokat valósítanak meg. A támogatás aránya a beruházás jellegétôl, helyétôl, a vállalkozás méretétôl, stb. függôen 30-70%-ot érhet el. 26 Hulladék keletkezés csökkentésének lehetôségei - Az alapanyagok célszerû kiválasztása, amely függ: a beszerezhetôségi ártól és a feldolgozásra alkalmazott technológiától. - Az új eljárások, módszerek: olyan új eljárások, amelyben a terméket nem vegyületekbôl, hanem elemekbôl állítják elô, fontosak a katalizátorok, valamint az anyag visszaforgatás alkalmazása. - Terméktervezés javítása: fontos módja a hulladék termelés csökkentésének a hosszabb élettartamú és megjavítható termékek tervezése és elôállítása. - Csomagoló anyag célszerû megválasztása: A csomagolás célja a termékvédelem, romlás elkerülése, fogyasztó informálása, fogyasztó kényelmének a kiszolgálása, az árú vonzóvá tétele. A csomagolás a szilárd hulladék össztömegének 30%-a, fontos hogy visszaforgatható, újrafelhasználható csomagolást alkalmazzunk. - A hulladék csökkentésének lehetôségei a háztartásban: újra felhasználható cikkek vásárlása, javítható termékek javíttatása, többféle anyagból készült csomagoló anyag kerülése, szerves hulladék komposztálása, fagyasztott termékek helyett friss használata. - Újrahasznosítható hulladékok értékesítése, piacának megteremtése. - Szelektív hulladék gyûjtés és hasznosítható technológiák kifejlesztése (papír, fém, vas). - Tudatos fogyasztási magatartás kifejlesztése. A tiszta technológia, tiszta termelés tehát olyan termelési rendszer szemléletet jelent, amelynél a felhasznált nyersanyag és energia csökkenés révén kevesebb hulladék keletkezik. 27

15 Tartalomjegyzék Elôszó Fogalommagyarázat/fogalomtár Alapfogalmak old A hulladékgazdálkodás alapelvei...3.old A hulladékok fajtái...3.old A hulladékgazdálkodás környezete Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása...5.old Magyarországi fogyasztói kultúra, csô-elv..6.old A tudatos magyar fogyasztó vásárlását-fogyasztását befolyásoló tényezôk old Környezetbarát termékek, termékjelek old Hulladék életciklus, csômodell.11.old A termékdíj szabályozsa Hulladék típusok Hulladékfajták old Papír old Mûanyag old Üveg old Fém...20.old Kompozit 21.old e-hulladék..23.old A hulladékkezelési rendszer szereplôi, költségei 26.old Hulladék keletkezés csökkentésének lehetôségei.30.old 28

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ

ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése és

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató Körforgásos gazdaság A csomagoláshasznosítás eredményessége 2003-2013 között Hotel Benczúr, 2014. április 1. Viszkei György ügyvezető igazgató Miért van szükség körforgásos gazdaságra? Környezetgazdasági

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ

ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ Kohéziós Alap A termelt hulladék mennyiségének növekedése és kezelésük problémája az emberi civilizáció fejlődésének egyik leglátványosabb velejárója.

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Hulladék vagy szemét? Segíts eldönteni! EZT NE! Hulladékok csoportosítása Keletkezés helye

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Üveg a települési szilárd hulladékban Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. Az üvegpalack és öblösüveg nyersanyaga a homok, CaCO

Részletesebben

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft.

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ÚJ SZABVÁNY SZERINTI KIR ELVÁRT EREDMÉNYEI körülmények A szervezet

Részletesebben

Hulladékképződés megelőzése és újrahasználat a magyar jogszabályokban és gyakorlatban. Hartay Mihály környezetvédelmi tanácsadó

Hulladékképződés megelőzése és újrahasználat a magyar jogszabályokban és gyakorlatban. Hartay Mihály környezetvédelmi tanácsadó Hulladékképződés megelőzése és újrahasználat a magyar jogszabályokban és gyakorlatban. Hartay Mihály környezetvédelmi tanácsadó Jogszabályi háttér 2008/98/EK irányelvben megfogalmazásra került a hulladékkeletkezés

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

PAPÍR MIRE HASZNÁLJUK A PAPÍRT?

PAPÍR MIRE HASZNÁLJUK A PAPÍRT? PAPÍR MIBÕL KÉSZÜL A PAPÍR? A papírt már több mint kétezer éve ismeri, készíti és alkalmazza az emberiség. Fõ alapanyaga a növényi rost, amelyet fából, gabonafélék szárából, egyes országokban bambusznádból

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. április 27. A hulladékképződés

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL leírás Mik azok az e-hulladékok? Olyan elektromos árammal működő készülékek, valamint azok alkatrészei és tartozékai, amelyek már nem használhatók.

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője II. Csomagolószer Katalógus kódjai (CsK kódok) A CsK kód felépítése: 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód 2 3. karakter:

Részletesebben

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Avagy mit szabad csinálnia a hulladéknak és mit nem? A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Előzmények dióhéjban 2000 előtt nincs átfogó hulladék(gazdálkodási) törvény

Részletesebben

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek.

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Tudatos vásárlás Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Ökológiai lábnyom Egy ember ökológiai lábnyoma hektárban számítva

Részletesebben

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hulladékká vált gépjárművek Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hazai szabályozás alapja A hulladékká vált gépjárművekről 267/2004. (IX.27) Korm. rendelete 286/2006 (XII.23.)Korm. rendelet

Részletesebben

MEGOLDÁSOK. Összesen 55 + 7 pont

MEGOLDÁSOK. Összesen 55 + 7 pont MEGOLDÁSOK Összesen 55 + 7 pont A javítás során több megoldást is elfogadtunk. Ebben a MEGOLDÁSOK összesítésben a főbb szempontokat és iránymutatásokat gyűjtöttük össze. Az elérhető részpontszámok a feladatoknál

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS A kor követelményeit figyelembe véve a szelektív hulladékgyűjtés a hulladékgazdálkodási célok egyik elengedhetetlen eleme. A háztartásokban keletkező hulladékok nagy

Részletesebben

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010 Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek.

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek. Készítette: Baranyainé Hagymási Júlia Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 3. A témakör megnevezése: Öko-etika környezetvédelem Az óra témája: Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. A témakör 2. órája.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.eu) Minden jog fenntartva. A kiadványt, illetve annak részét tilos sokszorosítani, bármely formában vagy eszközzel a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben