ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS. Bevezetés. Prof. Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS. Bevezetés. Prof. Dr."

Átírás

1 Prof. Dr. ZSIGMOND GYULA ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS A villámvédelem az elektronikus rendszerek túlfeszültségvédelmének fontos része. Az elektronikus rendszerek károsodása ellen alapvetıen és leghatékonyabban a villámvédelmi rendszerrel lehet védekezni. Ez általában külsı és belsı villámvédelmi rendszerekbıl áll. A szerzı bemutatja a belsı villámvédelmi rendszerek néhány jellemzıjét és elvét. Kulcsszavak: villámvédelmi rendszer, belsı villámvédelmi rendszer, villámvédelmi zóna, túlfeszültség-védelmi eszköz, koordinált túlfeszültség-védelem. The lightning protection is important part of overvoltage protection of electronic systems. The main and most effective method for protection of electronic systems against damage is the lightning protection system. It usually consists of external and internal lightning protection systems. The author presents some characteristics and principles of internal lightning protection systems. Keywords: lightning protection system, internal lightning protection system, lightning protection zone, surge protective device, coordinated SPD protection. Bevezetés Az elektronika és informatika fejlıdése egyre bonyolultabb és tökéletesebb komplex villamos rendszerek (katonai alkalmazású komplex villamos rendszerek, biztonságtechnikai alkalmazású komplex villamos rendszerek ) megépítését teszi lehetıvé. Az ilyen rendszerek elektronikus berendezései (alrendszerei) azonban egyre érzékenyebbek a túlfeszültségekre. Az elektronikus berendezésekben általában vannak gyárilag beépített túlfeszültség-védelmi áramkörök, azonban ezek hatékonysága sok kívánnivalót hagy maga után. Ezért például egy biztonságtechnikai rendszer megfelelı túlfeszültség-védelmének kialakítása vagy kialakít- 373

2 tatása általában a rendszer tervezıjének a feladata. Ez mindig speciális szaktudást igényel. A túlfeszültség-védelem egyik fontos része a villámvédelem [1, 2]. A cikk a villámvédelem néhány kérdésével foglalkozik. A dolgozat célja felhívni a figyelmet a tématerület fontosságára és tisztázni néhány alapvetı elvet. Belsı villámvédelem A villámvédelmi rendszer [6] (szakirodalomban LPS (Lightning Protection System) alapvetıen a külsı villámvédelmi rendszerbıl és belsı villámvédelmi rendszerbıl áll. A külsı villámvédelemi rendszer célja a villámcsapás közvetlen hatásainak kiküszöbölése. Fı részei: felfogó, levezetı, földelés. A belsı villámvédelemi rendszer célja a létesítmények belsejében az elektromágneses villámimpulzus hatásainak (a villám másodlagos hatásai) következtében keletkezı károk kiküszöbölése, vagy legalábbis minimalizálása. Az elektromágneses villámimpulzus megfelelıje a szakirodalomban: LEMP (Lightning Electromagnetic Impulse). A LEMP hatásai csatolás útján terjedhetnek. A terjedési módjai szerint megkülönböztetünk vezetési, induktív és kapacitív csatolást. A vezetési csatolás úgy jön létre, hogy a földelın folyó villámáram az egyenpotenciálra hozó hálózat (EPH) fıcsomóponton keresztül potenciálemelkedést hoz létre a földelt fémtárgyakon, készülékeken, vezetékeken. Átlagos villámáramot (40-50 ka) és 1 ohm földelési ellenállást feltételezve (ez jó értéknek számít), kv potenciálemelkedés jöhet létre. Amennyiben az a létesítmény, amelyiket villámcsapás ért például az 1. ábrán, látható módon kapcsolatban van egy másik létesítménnyel, a potenciálemelkedés oda is átterjed. A gyakorlatban a villámáramok eloszlását általában úgy veszik figyelembe, hogy a villámáram egyik fele a villámhárító földelésén a másik fele a többi vezetéken keresztül jut a földbe (lásd 2. ábra). 374

3 1. ábra. Vezetési csatolás 2. ábra. A villámáram eloszlása 3. ábra. Induktív csatolás Induktív csatolás esetén a villámáram körül létrejövı mágneses erıtér kapcsolódik villamos vezetékek által képzett hurokkal. Abban az esetben, ha a hurok nyitott (például a hurkot szigetelés szakítja meg), a megszakítás helyén a 3. ábrán látható módon számítható feszültség jön létre (M az árampálya és a hurok közötti kölcsönös indukciós tényezı). Például egy a levezetıvel párhuzamos oldalú, attól 1m távolságra lévı 10m oldalhosszúságú négyzet alakú, egy helyen megszakított hurok esetében (a levezetı a hurok síkjában van), a megszakítás helyén 150 ka/µs villámáram meredekség mellett 720 kv feszültség jelenik meg [1]. Kapacitív csatolás esetén, mivel a felfogón az uv feszültség elérheti a MV nagyságrendet, a 4. ábra képleteinek megfelelıen CF >>CV mellett is a vezetékhez kapcsolódó készülékeknél megjelenı u fe- 375

4 szültség kv nagyságrendő lehet. Ez pedig elegendı az elektronikai berendezések meghibásodásához. 4. ábra. Kapacitív csatolás A csatolások nem kívánt hatásait, a túlfeszültségek védett területre való bejutásának lehetıségét a védelem zónakoncepció szerinti kialakításával csökkenthetjük, esetleg meg is szüntethetjük. A zónakoncepció lényege: a védendı rendszereket tartalmazó teret villámvédelmi zónákra kell osztani [1, 2, 3, 7]. A villámvédelmi zóna szokásos neve a szakirodalomban: LPZ (Lightning Protection Zone). Ezeket, a zónákat azok a térrészek határozzák meg, amelyekben a fellépı igénybevétel megfelel az adott zónákban lévı berendezések zavarszintjének. A megfelelı zavarszint az alkalmazott védelmi intézkedésekkel (villámvédelmi védıvezetık, mágneses árnyékolás, túlfeszültség-védelmi eszközök) biztosítható. A vonatkozó szabvány [7] az alábbi zónákat határozza meg: Külsı zónák: LPZ 0A Az a zóna ahol az igénybevételt a közvetlen villámcsapás és a teljes elektromágneses villámimpulzus okozza.. LPZ 0B Az a zóna, amely a közvetlen villámcsapás ellen védet, de az elektromágneses villámimpulzus által okozott teljes igénybevétel fellép. Belsı zónák: LPZ 1 Ebben a zónában a berendezések nincsenek közvetlen villámcsapásnak kitéve, a zónán belül az áramok korlátozva vannak a LPZ 0A és LPZ 0B zónákhoz képest, és az elektromágneses erıtér is csillapítva van. 376

5 LPZ 2 n Az a zóna, amelynek határán elhelyezett védelmi intézkedések az áramimpulzus hatását tovább korlátozzák. 5. ábra. A zónakoncepció elve A zónakoncepció elvét bemutató ábrán 5. ábrán [7] látható, hogy a létesítménybe belépı minden csatlakozóvezeték az LPZ 1 határán az EPH síneken keresztül össze van kötve. Ugyan ez a megoldás van az LPZ 2 határán is. A zónák kialakításánál két alapvetı megoldás alkalmazását nagy gonddal kell elvégezni, az összecsatolást és az árnyékolást. Az összecsatolás [1] célja villámcsapás esetén a potenciálkülönbségek csökkentése. Ez oly módon történik, hogy a vezetı szerkezeteket és a földelhetı vezetékeket összekötik a nem földelhetı vezetékek esetén, pedig valamilyen túlfeszültség-védelmi eszközt SPD (Surge Protective Device) alkalmaznak. A zónahatárokon kialakított összecsatolás vezetıinek illetve a megfelelıen koordinált túlfeszültség-védelmi eszközöknek a beérkezı áramhullámok által okozott igénybevételeket ki kell bírni. A különbözı típusú védelmi eszközöket forgalomba hozás 377

6 elıtt különbözı alakú, a terhelésnek megfelelı áramhullámokkal vizsgálják [1, 2, 4, 7]. 6. ábra. Koordinál túlfeszültség-védelmi eszközöket tartalmazó rendszer A 6. ábrán [7] látható villámvédelmi rendszer a mágneses térrel szemben védtelen. Az áramokra és feszültségekre azonban a következı öszszefüggések érvényesek: I2<I1<I0, U2<U1<U0. Az árnyékolás célja az elektromágneses erıtér behatolásának megakadályozása (vagy legalább a behatolás korlátozása) a védendı térbe. Az elektromágneses erıtér villamos komponensével gyakorlatilag nem kell foglalkozni, hiszen azt az építészeti elemek (tégla, beton ) gyakorlatilag kizárják. A mágneses teret azonban csak összefüggı fémszerkezetek tudják kizárni vagy legalább csillapítani. Az árnyékolás lényegében egy Faraday kalitka. Rendkívül fontos, hogy kábel bevezetéseknél vagy a védendı téren áthaladó vezetı (csı, kábelköpeny ) miatt ne jöjjön létre ún. Faraday lyuk, amely miatt az árnyékoló hatás lecsökken [1]. A 7. ábrán [7] látható villámvédelmi rendszer a mágneses térrel szembeni védelemmel is rendelkezik. Az áramokra, feszültségekre és a mágneses terekre a következı összefüggések érvényesek: I2<I1<I0, U2<U1<U0, H2<H1<H0. 378

7 7. ábra. Térbeli árnyékolásokat és túlfeszültség-védelmi eszközöket tartalmazó rendszer Az elektronikai rendszereknél nagy szerepe van a lépcsızete túlfeszültség-védelemnek [1, 2, 3, 7]. Például a kétlépcsıs túlfeszültségvédelem elve a 8. ábrán látható. A védelemnél elıször a finomabb (pl. varisztor) SPD 2 szólal meg, a villámcsapás után kb. 1 µs-on belül ezáltal a feszültséget, a védett oldalnak megfelelı értékre korlátozza, majd ez indítja az SPD 1 durvább fokozatot (pl. szikraköz). Nagyon fontos, hogy az SPD 1 idıben mőködésben lépjen, különben az SPD 2 a nagy terheléstıl tönkre menne és a szikraközön nem alakulna ki a szikraköz gyújtási feszültsége (Ugy). Mivel Ugy = U2 + L di/dt, belátható, hogy a csatolóelemnek nagy szerepe van a szikraköz gyújtási feszültségének kialakulásában. Az áramkör kialakításánál rendkívül fontos a koordináció szabályainak betartása [7]. 379

8 8. ábra. A kétlépcsıs túlfeszültség-védelem elve Befejezés A villámvédelmi rendszerek tervezése, kivitelezése bonyolult, speciális ismereteket feltételezı feladatok. Ezeket speciális szaktudás nélkül nem lehet elvégezni. Az elektronikus berendezéseket (alrendszereket) tartalmazó komplex villamos rendszerek tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével foglalkozó szakembereknek azonban a tématerület fontosabb elvi összefüggéseivel tisztában kell lenni. A cikkben tájékoztató jelleggel a villámvédelem néhány alapelvének bemutatására került sor, különös tekintettel a belsı villámvédelemre. 380

9 Felhasznált irodalom [1] Dr. Horváth T.: Villámvédelem. MEE, [2] Dr. Zsigmond Gy.: Fejezetek az elektrotechnikából. ZMNE, 2005 [3] Hasse, P.: Kisfeszültségő berendezések túlfeszültség-védelme. PROT-EL Kft., [4] MSZ EN : Villámvédelem. (IEC : 2006, Protection Against Lighting. Part 1: General Principles). [5] MSZ EN : Villámvédelem. (IEC : 2006, Protection Against Lighting. Part 2: Risk Management ). [6] MSZ EN : Villámvédelem. (IEC : 2006, Modified, Protection Against Lighting. Part 3: Physical Damage to Structures and Life Hazard). [7] MSZ EN : Villámvédelem. (IEC : 2006, Protection Against Lighting. Part 4: Electrical and Elecronic Systems Within Structures). 381

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS. Bevezetés PROF. DR. ZSIGMOND GYULA

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS. Bevezetés PROF. DR. ZSIGMOND GYULA PROF. DR. ZSIGMOND GYULA BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS A biztonságtechnikai rendszerek egyik fontos része a kisfeszültségő alrendszer. Ennek

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN 62305. dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN 62305. dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu O.T.SZ. VILLÁMV MVÉDELEM 2009. JÚNIUS J 25. MSZ EN 62305 dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu MSZ EN 62305 1. rész: Általános elvek 2. rész: Kockázatelemzés 3. rész: Létesítmények

Részletesebben

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom Tartalom Vezetéknyomvonal és földelés napelemes rendszereknél "s" biztonsági távolság az MSZ EN 62305-3 szabvány szerint Magárnyék a napelem cellákon Speciális védőkészülékek napelemes rendszerek egyenáramú

Részletesebben

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

Ahol fény van, ott árnyék is van

Ahol fény van, ott árnyék is van Ahol fény van, ott árnyék is van Fotovillamos rendszerek túlfeszültség-védelme A tető a rendelkezésre álló felületen keresztül korlátozza a fotovillamos rendszer teljesítményét. Naponta ismétlődő kihívás

Részletesebben

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG

ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG Kerti András ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG Absztrakt Az információbiztonság egyik részterülete az átvitelbiztonság, melynek feladata az információink, adataink védendő tulajdonságainak megőrzése, az infokommunikációs

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Szerelési szabvány. Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra

Szerelési szabvány. Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra Kisfeszültségő kapcsolóberendezések és vezérlıberendezések Szerelési szabvány Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra Dr. Novothny Ferenc (PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem, Kandó Villamosmérnöki

Részletesebben

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében Bevezetı 2004. május 1-je óta a közösségi versenyjogi szabályok eljárási reformjának megfelelıen a 17/62

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Használati útmutató I. II.

Használati útmutató I. II. MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 DEBRECEN, Segner J. tér 1. Tel.:(52) 533-737, 533-738 Fax.: (52) 534-446 Rollingtone at-61 Használati útmutató I. II. I. A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE II. ÜZEMBE-HELYEZÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

2.1. A zajos jelátvitel modellje

2.1. A zajos jelátvitel modellje Sajnálatos módon a folyamat és főként a környezet nem csak szép arcát mutatja a számítógép felé, hanem rút vonásai is lépten-nyomon kiütköznek. Ezek a rút vonások a zavarjelek. Figyelemreméltó tény, hogy

Részletesebben