SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára"

Átírás

1 SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK Szakkifejezések szótára I. rész Ásvány-kőzettan, geokémia, vulkanológia II. rész Általános földtan, őslénytan, szedimentológia +MAGYAR-ANGOL GEOLÓGIAI SZÓTÁR SZEGED 2005

2 2 Készült az SZTE JGYTFK hozzájárulásával Szerkesztette: HÁGEN ANDRÁS 2005

3 3 Kislexikon I. A szószedet főleg ásványtani, kőzettani, geokémiai és vulkanológiai fogalmakat tartalmaz (a zárójelben és a félkövérrel kiemelt szavak a magyar szó angol megfelelője) Aa-láva: Tömbös láva; Hawaiban leírt lávafajta, amely durva, sarkos vagy gömbölyded, az aa-láva gáz gőz tartalma által felfújt tömbökkel jellemezhető. (aalava) Abisszikus: A földkéreg nagy mélységeiben keletkezett magmás olvadékok, ásványparagenezisek, telepek, mélységi kőzetek megfelője; mélytengeri (1000 m vagy annál mélyebb) üledékek jelzője. (abyssal) Aggregátum: A kristálytanban kristályok vagy kristályos szerkezetű szemcsék csoportos megjelenése. (aggregate) Agyagpala: Kisfokú metamorfózissal képződött metamorfit. Fekete, szürke, zöldesszürke, vörösesszürke kőzet. Kitűnően palás, jól hasítható. (clay shale) Akcesszórikus ásványok: Igen elterjedt, de a kőzetekben csak kis mennyiségben (ált. 1% alatt) előforduló ásványok pl: cirkon, apatit, magnetit. Járulékos elegyrésznek is nevezik. (accessories minerals) Allochton: A képződési helyéről elszállítódott, eredeti kapcsolataitól eltávolodott anyag jelzője. (allochton) Allogén: A kőzet úgynevezett idegen alkotórészei, amelyek általában a kőzetté válást követően kerülnek bele. (allogene) Amfibol: Bonyolult összetételű szilikátásványok csoportja, melyekben vas, magnézium és kalcium van. (amfibolit)

4 4 Amfibolandezit: Andezit vulkáni kőzet, amelyben már a terepen észleljük az amfibol ásvány fekete, apró tűit, karcsú prizmáit. (amfibol-andezin) Amorf: Olyan ásvány vagy egyéb anyag, amely nem rendelkezik kristályos szerkezettel, vagy belső szerkezete annyira rendezetlenül szerveződött, hogy nincs jellegzetes, külső megjelenési formája. (amorphus) Anatexis vagy metatxis: Részleges vagy teljes megolvadás. (anatexit) Andezit: Vulkáni kőzet, mely átmeneti helyzetben van kovasavtartalom szerint a riolit (dácit) és a bazalt között (savanyú és bázikus), vagyis intermedier. Ásványos elegyrészei: plagioklászok, amfibol, piroxén, biotit. (andezit) Anchimetamorfózis: Főleg német, francia és kelet európai területeken használatos kifejezés. A nagyon kis fokú metamorfózis tartományával, ill. annak nagyobb hőmérsékletű részével azonosítható. (anchimetamorphism) Anortit: Ásvány, plagioklászföldpát, képlete kb. CaAl2Si2O8. A bazaltban a leggyakoribb. (anorthite) Anyakőzet: 1. Üledékes kőzettanban az a kőzet, amely a benne levő szerves anyag tartalommal szingenetikusan képződik és belőlük az érési folyamatok során szénhidrogének képződnek. 2. Metamorf kőzettanban a metamorfózis előtti kiindulási kőzet jelenti, amely a metamorfózis folyamán átalakul. (bedrock) Aplit: Világos színű, finomszemcsés, hipabisszikus (szubvulkáni) magmás kőzetekből álló telérkőzet. Összetétele a gránittól a gabbróig változhat, de az aplit kifejezésen általában az aprószemcsés telérgránitot értik. (aplite) Apofízis: Telérből vagy egyéb magmatikus kőzettestből kiinduló nagyon különböző méretű (vastagságú, hosszúságú) és igen változatos alakú elágazás, nyúlvány. (apophysis)

5 5 Ásvány: A földkéreg (valamint meteoritok, holdkőzetek) kémiai és fizikai szempontból egységes, természetes alkotórészei. (mineral) Ásványi nyersanyag: Gazdasági, földtani gyűjtőfogalom; minden természetes eredetű, ásványokból álló anyagra vonatkozik, amely eredeti környezetéből kiemelve iparilag felhasználható. (mineral raw material) Ásványparagenezis: Olyan ásványtársulás, amely egy geológiai folyamat során, meghatározott fizikai és kémiai képződési feltételek mellett, azonos időben jöttek létre, s amelyet meghatározott elem- és izotópösszetétel rendelkező ásványok jellemeznek. A nyersanyag telepekben és kőzetekben törvényszerűen egymás mellett előforduló, egymással genetikai kapcsolatban lévő ásványok kiválási sorrendjét (szekvenciáját). Aszcendens: Fölfelé szivárgó oldat. Ellentéte a descendens. Asszociáció: Társulás; 1. Biológiában: Egy adott területen előforduló szervezetek csoportja, amely a környezeti viszonyokhoz hasonlóan módon alkalmazkodik. 2. Kőzettan: Kőzet asszociáció. (association) Asztenoszféra: A litoszféra alatt elhelyezkedő burok, a Föld képlékeny, az erőhatásokra folytonos alakváltozásokra reagáló öve. (astenosphere) Atmofil elemek: Goldschmidt, ill. Szádeczky Kardoss geokémiai rendszerének egyik elemcsoportja. Főleg a légkörben halmozódnak fel, a magmás fázisokban mennyiségük csekély. (athmophile element) Autigén: Helyben keletkezett, létrejött. A kőzettanban azok a kőzetalkotók és egyéb ásványok jelzője, amelyek nem szállítódtak, helyben kristályosodtak, egyidőben keletkeztek. (authigenetic) Autochton: A helyszínen keletkezett anyag jelzője. (autochton)

6 6 Bastit: Eredetileg az ortopiroxénekből pl. ensztatit keletkezett szerpentinre használták a kifejezést. Wicks és munkatársai kiterjesztették az összes lánc- és réteg szilikátból vizes oldatok hatására átalakult zöld, feketés zöld, vagy barnás színű szerpentinre. (bastite) Batolit: Közepes- vagy durvaszemcsés túlnyomórészt savanyú, mélységi magmás kőzetekből (pl. granodioritból) álló, nagy kiterjedésű (~100 km2), abisszikus mélységben megmerevedett kőzettömeg ismeretlen mélységű aljzattal. (batholith) Bazalt: Sötét színű, finomszemcsés, alacsony SiO2 tartalmú (bázisos) vulkáni kiömlési kőzet. Nagy mennyiségben képződik az óceánközépi hátságokon és a kontinentális lemezen belül, köpeny diapírokhoz kapcsolódó platóbazalt területeken. (basalt) Bentonit: Agyagféleség, amely vulkáni tufák főleg tengerfenéken való elmállásából vagy posztvulkáni hidrotermális elmállásából származik. (bentonite) Berezitesedés: A szericitesedés egyik változata. (berezit) Biotit: Magnézium vascsillám, amely általában 1 2 milliméteres sötétbarna pikkelyek formájában jelenik meg. A kissé savanyú andezitfélékben, gránitokban, valamint a dácitban és riolitban kőzet elegyrész. Mállás során a vas limonitosodik, amitől elveszti fekete fényét. (biotite) Biopiribol: A biotit, piroxén, amfibol kezdőbetűiből megalkotott csoportnév, mely a csillám-, piroxén-, amfibo csoportok szerkezeti és kristálykémiai kapcsolatára utal. Cirkon: Féldrágakőként is ismert, igen ellen álló ásvány, amely csekély urántartalmánál fogva különféle kőzetek járulékos elegyrészeként az urán ólom radiometrikus kormeghatározás leggyakrabban használt ásványa. (zirkon) Csillámpala: Jellemző átalakult (metamorf) kőzet, főleg csillámokból és kvarcból áll, palás szerkezetű. Közepes erejű metamorfózis hozta létre. (mica-schist)

7 7 Dácit, dácittufa: Savanyú vulkáni kőzetek, melyek Si tartalom szempontjából a riolit és andezit közötti átmenetet alkotják. Albit, amfibol, biotit, albit adják fő ásványos elegyrészeiket. (dacite, dacitetuff) Dagadókúp: Erősen savanyú lávák nagy viszkozitásuk miatt néha nem tudnak szétterülni, a vulkán oldalain lefolyni, és ezért a feltörés helyén feldagadó dombot alkotva koncentrálódnak. (blanket cone) Deszcendens víz: Leszálló víz, a felső talajrétegekből lefelé mozgó víz. Detritusz: Szétmorzsolódó kőzet, helyben maradt mállási maradéka. (detritus) Deuterogén kőzetek: Olyan kőzetek, amelyeknek alkotórészei korábban keletkezett kőzetekből származnak. Detritusz: Helyben maradt mállási termék. (detritus) Devitrifikáció: A vulkáni üveg lassú átkristályosodása. (devitrification) Diatexit: Az ultrametamorfózis olyan stádiuma, amelyben még a sötét ásványok (biotit, amfibol stb.) is megolvadnak. Általában megolvadt kőzetek során képződik. (diatexit) Diatréma: Vulkáni csatorna, kitörési csatorna. A földkérget legtöbbször merőlegesen átfúró olyan függőleges cső- vagy nyakszerű lyuk, melyet vulkáni gázkitörés okozott. Hasonló kifejezés a neck, pipe. (diatreme) Diorit: Mélységi magmás kőzet, melynek fő elegyrészei az albit vagy Na plagioklász (földpátok), az amfibol, kevés piroxén. Az andezit mélységi granurális szövetű megfelelője. (diortie) Disztén: Triklin rendszerű. A kristályos palák jellemző elegyrésze. (disthene)

8 8 Dóm: 1. Magmás kőzetek vagy sótömegek oszlopszerű, kerekded felboltozódású, esetenként felszínt elérő formája. 2. Az oldalirányú nyomás hatására felboltozódott antiklinális neve. (cupola) Drúza: Mélységi magmás kőzetekben elszórtan található, az olvadéktól elkülönült, majd kidifundált, vagy kondenzálódott könnyen illók általában mm es nagyságrendű kamrácskái, amelyeket részben vagy egészben másodlagos, fennőtt ásványok aggregátumai töltenek ki. (druse) Dyke: Megközelítően párhuzamos oldalakkal határolt meredeken dőlő intrúziv kőzettest, melynek hosszúsága a vastagság többszöröse ( szerese). Gyakran a külső erőhatások által kipreparálva falszerű képződmények formájában láthatók pl. kakastaréj. (dyke) Effuzió: A viszonylag folyékony magma földfelszínre ömlése. Égőpala: Szenes agyagpala, vagy vékony agyagpala és kőszénsávok váltakozásából álló sorozatok megnevezése. (black metal) Ejekció: Laza vulkáni termékek (bombák, lapillik) robbanásszerű kivetése. Eklogit: Ultrabázikus, néha bázikus kőzetek nagyfokú metamorf terméke. Igen nagy fajsúlyú, piroxénből és gránátból álló metamorfit. (eclogite) Ekvigranuláris: Azoknál a kőzeteknél, ahol egyenlő a szemcsenagyság. Ilyen kőzetek a mélységi magmás folyamatokban vannak. (equigranular) Eluvium: 1. A kőzet helyszínen maradt mállástermékei; 2. Finom talaj vagy homok, amelyeket a szél szállított jelenlegi helyére. (eluvium) Endogén erők: A Föld belső erői. (endogenetic) Eolit: Kevés káliumtartalmú nefelin (NaAlSiO4) neve, melynek zsíros olajos fénye van. (nepheline)

9 9 Eolikus: A szél munkájának eredményeként létrejövő felhalmozódások jelzője. A szél által formált, szél által lerakott, pl. üledék. (aeolian) Epi öv: Kis nyomás, alacsonyabb hőmérséklet. A nyomás irányított. (epi-line) Epicentrum: A földfelszínnek az a pontja, amely egy földrengés fészkére sugár irányban helyezkedik el. (epicentrum) Epigenetikus: Olyan anyagok, ásványok, folyamatok megjelölése, amelyek egy kőzetben, annak kialakulását követően jöttek létre, ill. mentek végbe. (epidiagenetic) Érc: Olyan fémes elemdúsulás, ill. fémfényű, vagy fémes megjelenésű ásványkeverék, amelyből adott ipari, technikai színvonalon gazdaságosan állíthatók elő fémek vagy fémvegyületek. (mine) Erratikus tömbök: Vándorkövek. Az egykori eljegesedés területén szétszórt kőtömbök, melyek mai helyükre pl. gleccserek hordalékaként szállítodtak. (erratic block) Erupció: A vulkáni anyag a Föld felszínére jutásakor lejátszódó folyamatainak összessége. A felszínre jutásnál megkülönböztetünk extrúziót (sűrű láva kinyomulása a felszínre), effúziót (lávaömlés) vagy explózióst (robbanásos). (eruption) Eutektikum: Két vagy több komponens olyan összetételű elegye vagy ötvözete, melynek a legalacsonyabb az olvadáspontja. Az eredetileg tiszta komponensek fagyáspontját a másik komponens hozzáelegyesedésével csökkenti. (eutectic) Eutektikus szövet: Eutektikus olvadékból több ásvány egyidejű kristályosodása során keletkező kőzetek szövettípusa. (eutectic composition) Exhaláció: Gőzök, gázok formájában megnyilvánuló vulkáni tevékenység (fumarola, szolfatára, mofetta), amelynek nyomán jelentős ásványtelepek jönnek létre pl. kén. (exhalation)

10 10 Exogén erők: A Föld felszínét alakító külső erők. (exogenetic) Extrúzió: A viszonylag viszkózus magma földfelszínre történő kinyomulása. Fedősók: A sótelepek felső részén található, nagyobb oldhatósága miatt legkésőbb kivált, elsősorban káliumot és magnéziumot tartalmazó sók közös megnevezése. (callow salt) Feltolódás: Ha a fedőtag a fekvőhöz viszonyítva felfelé mozog, ez nyomófeszültség hatására alakul ki. (reverse(d) fault) Fenokristály: Nagyméretű, korán kivált kristályok a porfíros kőzetekben. (phanerocryst) Fillit: Kisfokú metamorfózissal alakult kőzet. Világosszürke, zöldesszürke, szürke, finompalás, kvarcból, szericitből és kloritból álló finomszemcsés kőzet. (phyllite) Foidok: A földpátoidok és a fölpátpótlók rövidítése. Foliáció: Leggyakrabban a metamorf kőzettanban használt, általános kifejezés a planáris szerkezeti elrendeződésre, melybe beletartozik a cm es vagy annál kisebb vastagságú rétegződés, az inekvigranuláris ásványszemcsék adott síkbeli elhelyezkedése, a lencsés vagy megnyúlt ásvány aggregátumok adott planáris elrendeződésben. (foliation) Földrengés magnitudó: A földrengés erősségének mértéke. C. F. Richter által bevezetett fogalom jelentése: Az epicentrumtól 100 km re levő standard szeizmográfon rögzített szeizmogram mikrométerben maximális amolitudójának 10 es alapú logaritmusa. (earthquake magnitude) Földrengés: A földkéregben és a köpenyben felhalmozódott energiák egy részének szabaddá válása, rugalmas mozgás hullámkénti tovaterjedése a Föld felszínén és belsejében. (earthquake)

11 11 Forró pontok ( Hot spots ): Vagy hőgócok a tektonika és a vulkáni jelenségek közé tartoznak. A forrása a köpeny mélyebb régiójából felszálló, un. köpenycsóva, konvekciós feláramlások, a litoszféra lemezek alját megolvasztják. Ezeken a területeken a litoszféra megemelkedik, kupolaszerűen felboltozódik, ez által egy tenziós góc alakul ki, aminek hatására töréses, árkos hasadékok keletkeznek, ahol a hőgóc felett vulkáni tevékenység indul meg pl. Hawai szigetek. (hot spots) Fulgurit: Villámkő. Főleg hegytetőn, sivatagi vagy vízparti homokbuckákon villámcsapás következtében létrejött, szabálytalan, esetenként cső vagy tölcsér alkú, üveges képződmény. (fulgurite) Fumarola: Hasadékokon, repedéseken át kitóduló magas hőmérsékletű (200 Celsius feletti) vulkanikus gázok, gőzök összefoglaló elnevezése. (fumarole) Freatomagmás explózió: Olyan vulkáni kitörés, amelynek során a felszínre törő olvadék nagy víztartalmú rétegekkel a felszíni vízzel érintkezik, és az ennek hatására keletkezett jelentős mennyiségű gőz nagy robbanásokat idéz elő. (pheratic explosion) Gabbró: Bázikus mélységi magmás kőzet. Kiömlési megfelelője a bazalt. Szövete durva szemcsés. Főbb alkotó ásványi elegyrészei: főleg vas magnézium sötét ásványok, piroxén és Ca plagioklász. (gabbro) Gneisz: Gyengén palás szerkezetű, gyakran sávos megjelenésű metamorf kőzet. Uralkodó kőzetalkotók a földpátok, kvarc, amfibol, gránit, muszkovit, biotit.a leggyakoribb anyakőzete a gránit és a granodiorit, riolit, diorit erős metamorfózisnak a terméke. (gneiss) Gránát: Áttetsző, vörös színű nejéz és kemény ásvány, mely főleg vas, magnézium és sok más elem szilikátja. Savanyú magmás és egyéb metamorf kőzetek fenokristálya. (garnet)

12 12 Gránit: Mélységi magmás kőzet. Szemcsés szövetű, világos színárnyalatú, a kontinentális litoszférában általánosan elterjedt kőzet. Főbb ásványos elegyrészei: káliföldpát, egy vagy kétféle csillám és a szabad kvarc. Savanyú kőzet, melynek vulkáni megfelelője a riolit. (granite) Granulit: Világosszürke, kvarc, földpát és piroxéntartalmú, néha gránáttartalmú nagy fokú metamorfózissal létrejövő kőzet. (granulite) Granuláris: A mélységi kőzetek jellemző szövete. A kőzetalkotó ásványok a terepen jól láthatók. (granulitic) Hátság: A környezetéből kiemelkedő földkéregrészek. Keletkezhetnek magának a hátságnak kiemelkedésével, vagy pedig a szomszédos térség lesüllyedésével. (ridge) Hematit: Vascsillám. Általában hidrotermális megtaszomatózissal keletkezik. (hematite) Hibridizáció: A magma kémiai összetételének változása idegen kőzetanyag beolvasztása által. Hipabisszikus (szubvulkáni): A földkéreg nem nagy mélységű (2 5 km) részében képződött ásványtársulások, telepek, kőzetek jelzője. (hypabyssal) Holokristályos: A nagy mélységben kristályosodó kőzeteknek elegendő idejük van kikristályosodni mert magas a hőmérséklet- így nem lesz benne kőzetüveg. (holocrystalin) Horndlendit: Alacsony szilikát tartalmú, csaknem színes elegyrészekből álló mélységi magmás kőzet. (hornblendite) Horzsakő: Csekély térfogatsúlyú, főként savanyú lávákból keletkező vulkáni üveghab. (pumice)

13 13 Ignimbrit: Az izzó felhőből lerakódott sajátos szerkezetű kőzetfajta, amely lapilli és vulkáni por méretű összehegedt fragmentumokból áll; az izzó felhő magas hőmérsékletű (~350->800 Celcius) gázban diszpergált és szilárd alkotók rendszere. (ignimbrite) Impregnációs ércesedés: Olyan ércképződési forma, amelyet a kőzet repedésein vagy pórusain átszivárgó oldatok és gőzök hoznak létre. Inekvagranuláris: Mátrix + nagy szemcsék, ehhez párosul még porfíros szövet. Ilyen szövete van a kiömlési kőzeteknek. (heterogranular) Infiltráció: Oldott anyagok beszivárgása vagy beszűrődése a kőzet pórusaiba és üregeibe. Az infiltrációs felhalmozódások, amelyek az oxidációs zóna alatt a leszivárgott oldatokból való kicsapódás útján keletkeznek. Cementációs övnek is nevezik. Inkongruens olvadás: Összetételének előtagjaként a vele összetett fogalom jelentését az ellenkezőjére változtatja nem ; congruens a hőmérsékletemelkedés hatásra a szilárd fázisnak ékt (v. több) fokozatú átmenete a folyékonyba. (inkongruent melt) Inkrusztálódás: Természeti testek vagy egyéb tárgyak bekérgeződése olyan ásványi anyagokkal (kalcium karbonát, kovagél), amelyek folyó vagy csepegő vízből vállnak ki. (incrustation) Intrúzió (injekció): A magma benyomulása a földkéreg magasabb részeiben elehelyezkedő kőzetekbe; bármilyen összetételű, méretű és alakú, a földfelszín alatt (>5 km) kőzetté merevedett magmatittest megnevezése. (intrusion) Inszoláció: A Nap besugárzása a Föld felszínére. Hatására főleg azon a területeken, ahol erős a hőmérséklet napi ingadozása- következik be a kőzetek mechanikai aprózódása.

14 14 Izzó felhő: Savanyú magmás vulkánok gyakori kitörési módja. Lávájuk sűrű, nagy viszkozitású, lefojtó hatású. Eredménye heves kitörés. Az izzó felhőforró vulkáni hamu (por) és gázik kb fokos keveréke, 100 km/h vagy még nagyobb sebességgel hömpölyög lefelé a lejtőn. Megszilárdult kőzete az ignimbrit. (nuée ardente) Kaldera: Több száz méteres, több kilométeres átmérőjű, üstalakú vulkáni mélyedés. (caldera) Kalkofil elemek: Goldschmidt geokémiai elemrendszerének egyik elemcsoportja, amelyek a kén- és arzén felé erős affinitást mutatnak. (calcophile elements) Karbonationok: A magmás eredetű mélységi vagy kiömlési kőzetek sajátos képviselői, melyekbe a modális karbonátásványok mennyisége több mint 50%. Képződésük ultrabázikus alkáli kőzetsorozatokhoz kötődnek. (carbonateion) Kata öv: A legmélyebb zónák, irányítatlan nyomás, magas hőmérséklet egészen anatexisig. (kata-line) Kataklasztos kőzetek: Azokat a kőzeteket, melyek éles, szögletes töredékdarabból álló kőzetek, amelyeknek általában nincs szöveti irányítottsága. (cataclast) Kelifites szegély: Olivin vagy gránát szemcsék szélén, piroxén, ill. amfibol mikrokristályos aggregátumból álló korona. (celyphytic rim) Kimberlit: Mélységi magmás, ultrabázikus kőzet. A gyémánt anyakőzete. (kimberlite) Kloritpala: Kisfokú metamorfózissal kialakult kőzet, mely főleg kloritból, albitból, epidotból, kevés kvarcból álló, finomszemcsés, finompalás, sötétzöld színű kőzet, amely általában bázikus tufák metamorfózisa révén jön létre. (chlorite schist) Kloritosodás: Elsősorban bázikus és intermedier kőzetek metaszomatikus átalakulása. A kőzetalkotók közül a biotit, amfibolok, piroxének kloritosodhatnak. A

15 15 vulkanogén agyagos üledékben halmorilízissel keletkezett szmektitek szintén kloritosodhatnak. (chloritization) Komatiit: A Föld öves szerkezetének kialakulása kezdetén a protokéreg és protoköpeny szétkülönülésének kezdetén keletkezett archaikumi ultrabázisos bázisos kiömlési magmás kőzetek, magas magnézium tartalommal (MgO:15 30%). Ásványai között a magnéziumban dús olivinek (Fo90 95) és klinopiroxének (augit) a leggyakoribb. A plagioklászok megjelenésével fokozatos átmenetet jelent a tholeiites bazaltok felé. Kontakt metamorfózis: A magmás intrúziók (injenkciók) olvadékanyagának hőhatása környezetére. (contact metamorphism) Kondrit: Kis gömb alakú szilikáthalmazokból (olivinből, piroxénekből) álló szilikátmeteorit (=kőmeteorit vagy aerolit); a tömeges szövetű kőmeteorit neve akondrit. (chondrite) Kontinentális litoszféra: Savanyú, kovasavban gazdag lemez, amelynek sűrűsége 2, 7 g/cm3, és ezért könnyebb, mint az óceáni litoszféra vagy a felső köpeny. (continental crust) Kőzet: Nagyobb tömegű, meghatározott földtani körülmények között keletkezett geológiai test, mely kőzetalkotó ásványokból (ásványtársulások) áll. (rock) Kraton: Őskontinens; a földkéreg stabil, konszolidálódott, merev része, amelyben a tektonikus igénybevételekre (a mozgékony övezeteknél megfigyelhető gyűrődések helyett) törések keletkeznek. (cratogene) Kristályos mészkő (dolomit): Karbonát kőzetek átkristályosodása révén jön létre úgy, hogy sem ásványos-,sem kémiai összetétele nem változik. Kisfokú metamorfózissal képződhet. (crystalline lime) Kristályos pala: A metamorf kőzetek régebbi gyűjtőneve. (crystalline schist)

16 16 Lahar: A vulkáni törmelékárak egyik típusa, amely lejtős térszínen a gravitáció hatására mozog a térszínmélyedés irányába és fluidizáló közege a víz. (lahar) Lakkolit: Olyan magmatikus eredetű szubvulkáni kőzettömeg, amelynek alsó felülete lapos, felül boltozatos (gyakori alak a gomba, fa, esernyő, lencse). Lefelé szűkebb csatornaszerű részben folytatódik, amelyben a magma keletkezik. A tálcaszerűen hajolt lakkolitok elnevezése lopolit. (laccolith) Laterit: A trópusi klímán az ingadozó vízmozgás hatására helyben végbemenő, intenzív kémiai mállás eredményeként képződött, keletkezési helyében maradt, általában téglavörös, allitos ferroallitos termék, amelynek Fe- és/vagy Al tartalma nagyobb, SiO2 tartaloma kisebb, mint a csak kaolinosodott anyakőzeté. Jellemző új ásványai: a gibbsit és/vagy a goethit, a kaolinit és az anasztáz. (laterite) Lemeztektonika: A litoszféra néhány tucatnyi nagyobb és kisebb litoszféralemezre van töredezve. Ezek mentén játszódik le a Föld tektonikai, földrengéses, vulkáni tevékenységeinek 95 százaléka. (plate tectonics) Lencse: Haszonásványok és kőzettestek minden irányú kiékelődése, amelyekre általában a középtől a szélek felé fokozatos elvékonyodás jellemző. Minden telepforma átmenet a tömzs és a telér között. (lens) Leukokrata: Azoknak a magmás kőzeteknek a jelzője, amelyeknél a világos elegyrészek (pl. kvarc, földpát) játszanak döntő szerepet. (leucoctratic) Lapilli: A piroklasztitokat felépítő szemcsék 2 64 mm közé eső tartománnyal. (lapilli) Lávafröccskúp: A lávaszökőkutak körül lerakódó, összesült piroklaszt breccsa álló, néhányszor tíz méter magas kúp. (lava cone) Maar: Kör alakú, tölcsérszerű mélyedés, melyet vulkáni gázkitörés hozott létre. Keletkezése valószínűleg egyetlen vulkáni robbanás vagy gázkitörés következménye, melyet nem követett lávaömlés. (maar)

17 17 Melanoktrata kőzetek: Azok a magmás kőzetek, amelyekben a sötét elegyrészk (pl. olivin, piroxének, amfibolok esetleg magnetit) a jellemző ásvány. (chromocratic) Mélanzs: Az olyan térképezhető méretű kőzettest, melyben a legkülönbözőbb méretű és fajtájú, gyakran teljesen exotikus kőzetdarabokat, kaotikus módon vannak agyagos aleuritos mátrixba ágyazva. (melange) Mészszilikát gneisz: Márgák, dolomárgák átalakulási terméke. Termolitból, diopsziból, plagiokklászból álló, világosszürke, igen szívós, kemény kőzet. Közepesfokú metamorfózison képződnek. (lime-silicate gneiss) Meta: a kőzettanban használt jelző mely arra utal, hogy a kiindulási kőzet (akár magmás, akár üledékes) metamorfózison ment keresztül. Nem javasolt a használta az ultrabázikus kőzetekre pl. peridotitra, piroxénitre. (meta~) Metabazalt: Bázikus lávák, tufa átalakult változata. Labradorit, klorit tartalmú sötétzöld, vagy sötétszürke kőzet, titanottal, epidottal. Kis fokú metamorfózis révén jön létre. (metabasalt) Metabázit: Gyűjtőfogalom, melyet azokra a metamorfizálódott mafikus kőzetekre használnak, melyek az újrakristályosodás következtében mind szöveti sajátosságaiban, mind ásványos összetételében teljesen különbözik kiindulási kőzetektől. (metabaste) Metalloid szerkezet: Jellemző rájuk a fémes jelleg és hogy az uralkodó fémes kötés mellett az ionos, vagy az atomos kötés is jelentkezik. (metalloid structure) Metallogén szerkezet: Valódi fémes kötés és fémes tulajdonság. (metallogen structure) Metatexit: Olvadás után a kőzet elveszti eredeti szerkezetét és metatexit formában kristályosodik ki. Itt mindegy, hogy mi okozta a kőzet megolvadását (Injekció vagy a kőzetsor megolvadása). (metatexite)

18 18 Meteorikus víz: Atmoszférikus eredetű vizek jelölésére szolgáló kifejezés. (meteoric water) Metamorfózis: A kőzetek szilárd fázisú átalakulása nyomás-, ill. hőmérséklet növekedés hatására. Az átalakulás során a kőzet kémiai összetétele nem változik, ásványos összetétele és szövete (textúrája) igen. (metamorphism) Metaszomatózis: Az a folyamat, amikor ásványok kémiai úton kicserélődnek, legtöbbször meg növekedett hőmérséklet mellett. (metasomatism) Mezo öv: Metamorfózisnál közepesnek fele meg, ahol a hőmérséklet és nyomás már közepes és a nyomás még irányított. (meso-line) Migráció: Geokémiai vándorlási folyamat, amelynek során bizonyos anyagok feldúsulhatnak, telepeket alkothatnak vagy ellenkezőleg szétszóródhatnak. Használhatják a kifejezést oldatok, gőzök diffúziós vándorlására is kőzetekben. (migration) Milonit: Lemezes, finom sávos, kitűnően palás kőzet. Lapos kiterjedésű deformációs sávok, nyírási övek mentén előforduló palás kőzet. (mylonite) Minette: 1. Főleg biotitból és alkáliföldpátakból álló magmás telérkőzet (lamporfír); 2. ércteleptanban oolitos (limonit- vagy hematitszemcsékből álló) vasérc; vastartalma %. (minette) Mofetta: Alacsony hőmérsékletű (100 Celsius alatti), száraz (vízgőz nélkül) szén dioxid, szén monoxid kigőzőlgése. (mofette) Monomikt: Olyan törmelékes kőzet, amelynek > 90% - a egyfajta ásványból áll. (monomict) Neck: A vulkáni csatornát kitöltő, hengeres, a felszín közelében kialakult intrúziós kőzettest, mely a mélység felé elvékonyodik. (neck)

19 19 Nyomelemek: A földkéreg kőzeteiben, ásványaiban 0, 1 súlyszázaléknál kisebb koncentrációban előforduló kémiai elemek. (microelement) Normál vető: A fedőtag a fekvőtaghoz viszonyítottan lefelé mozog. Ha a több vető csapásiránya párhuzamos, de dőlésük ellentétes, lesüllyedt árkok (graben) és kiemelt sasbércek (horst) jönnek létre. (dip fault) Oldaleltolódás: Akkor alakul ki, ha vető két szárnya a vetősík csapásirányában, horizontélisan mozdul el. (strike-slip fault) Olivinek: Zöld, vagy sárgászöld, zömök formában megjelenő szilikátásványok. (olivine) Orto a kőzettanban: 1. A magmás kőzetek metamorfózis révén keletkezett metamorf kőzetek jelzője, pl. ortogneisz. 2. Az üledékes kőzeteknél használt jelző. Utalhat az elsődleges eredetére pl. ortokvarcit. Az ortokonglomerátum a klasztok és a finomabb szemcsék alkotta alapanyag (mátrix) mennyiségére (<15%) utal, valamint arra, hogy a szemcsék érintkeznek egymással. (ortho~) Pajzs: Ősi kontinentális kéregrész, amelyet földtörténetileg hosszantartó, lassú kiemelkedés alakít ki. (shield) Palásság vagy klivázs: A metamorf kőzettanban használt kifejezés, a foliáció egyik típusa. A palásodás folyamata, amelyet belső deformációnak is nevezünk, abban áll, hogy akőzet ásványos elegyrészei az erős nyomás hatására hosszabb tengelyükkel a nyomás irányára merőlegesen helyezkednek el, vagy a nyomásnak megfelelően rögtön orientáltan kristályosodnak ki (kristályosodádi palásság). (slaty cleavage) Para a kőzettanban: 1. Az üledékes kőzet metamorfózis révén keletkezett metamorf kőzet jelzője. 2. Durva törmelékes kőzeteknél használt jelző, mely a klasztok és a finomabb szemcsék alkotta alapanyag (mátrix) mennyiségére (>15%) utal, valamint arra, hogy a szemcsék nem érintkeznek egymással, pl. parakonlomerátum. (para~)

20 20 Párnaláva (pillow láva): Vízre ömlő (általában tenger alatti) hígfolyásos bázisos lávák jellegzetes párna vagy hurka formájában megdermedt alakzatai, melyek átmérője 30 cm és 3 m között változhat. (pillow lava) Páros metamorf öv: A konvergáló lemezterületek peremén talákható közel párhuzamos lefutású, nagy és alacsony nyomású övekből álló metamorf vonulatokra vonatkozó kifejezés. (paired metamorphic belts) Pelletek: Gömbölyű vagy tojásdad alakú, mikrokristályos kalcitból álló 0, 02 2, 0 mm nagyságú üledékcsomók. (pellet) Peridotit: Piroxénekből és olivinből álló ultrabázikus kőzet. (peridotite) Pipe: Hengeres vulkáni átütési csatorna (diatréma), keresztmetszete kör vagy ellipszois alakú, felfelé gyakran tölcsérszerűen kiszélesedik. (pipe) Piroklaszt, piroklsztit: Vulkáni kitörésből származó, vulkáni kőzet vagy ásvány leülepedő szemcséje (piroklszt), mely különféle méretű, általában nem koptatott. A felhalmozódott pirokasztból a diagenezis után piroklasztit lesz. Például tefrából tufa vagy agglomerátum. (pyroclast) Piroxénandezit: Fekete színű, kissé bázikusabb, ún. bazaltos andezit. Az igen gyakori piroxénen kívül, még van benne kevés amfibolféle. (pyroxeneandezit) Plagioklászok: Szilikátásvány, a földpátfélék Na-, Ca- tartalmú családja. Számos tagja közül az albit (Na földpát) és az anotit (Ca földpát) a leggyakoribb kőzetalkotók. Főleg bázikus és intermedier kőzetekben található elegyrész. (plagioclase) Platóbazalt: Szános uralkodóan bázisos láva és tufarétegből felépült, nagy kiterjedésű és egyben nagy vastagságú vulkáni kőzet együttes. Általában riftvulkáni tevékenység eredményeként keletkeznek. (plateau basalt)

21 21 Plutón: Olyan mélységi, durvaszemcsés kőzettestek, amelyek hatalmas kiterjedésűek, és a földkéreg belsejében merevednek meg. (pluton) Progresszív metamorfózis (Barrow típusú): Növekvő metamorfózis. (prograde metamorphism) Propilit ( zöldkő ): Főként hidrotermás fluidumok hatására átalakult andezit. A kőzetalkotó ásványok pl. a piroxének szerpentinitté, klorittá, kalcittá alakulnak. (propylite) Propilitesedés ( zöldkövesedés ): Intermedier és bázikus magmatitoknak szubvulkáni vulkáni mélységben történő átalakulása hidrotermás fluidumok hatására. (propylitisation) Protomilonit: A kezdődő átkristályosodás a kőzet eredeti szövetét kevéssé változtatja meg, a szemcseméret kevéssé csökken, a piroklasztitok kevéssé deformálódtak. (protomylonite) Polimetamorfózis: Több kompressziós szakaszból, majd lazulásból álló metamorfózis. (polymetamorphic) Porfiroid, porfirotid: Riolit-, dácit-, vagy andezittufa, ártufa, vagy láva átalakult változata. Szericitesedett földpátból, kvarcból, szericitből és kloritból áll. Kisfokú metamorfózis terméke. (porphyroid) Rapakivi gránit: Porfíros szerkezetű gránit. Prekambriumi kőzet. Retrográd metamorfózis (diaftorézis): A fordított jellegű átalakulás amikor csökkenő hőmérséklet és a nyomás miatt történik a metamorfózis-. (retrograde metamorphism) Rézpala: Feketés, bitumentartalmú agyagkőzet. A réz mellett cinket, ólmot, vasat, ezüstöt és egyéb más fémeket is tartalmaz. (copper)

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarázó Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (1:500 000) Szerkesztette: HAAS János, BUDAI Tamás Írta: HAAS János, BUDAI Tamás, CSONTOS László,

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ A Magyar Földrajzi Társaság 2010 júliusában Pécsen megtartott 63. Vándorgyűlésének tudományos ülésszakára kiválasztott hat előadás, melyeknek írásos verzióját

Részletesebben

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés 143/1, 73 98., Budapest, 2013 A Balaton környékén előforduló pannon-tavi üledékek földtana V. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés SZTANÓ Orsolya

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár Humánökológia Egyetemi jegyzet Nyomtatóbarát változat az eladások diáinak szövegével Bels használatra Urák István

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI Szakmány György Józsa Sándor Szilágyi Veronika MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI (Vázlatos áttekintés, elsősorban a felszíni előfordulásokról) Segédanyag Környezettan BSc szak Kőzettan gyakorlat tárgyhoz

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG TARTALOM 1. BEVEZETÉS. 2. A FÖLD KELETKEZÉSE. 3. A FÖLD TÖRTENETÉNEK KORBEOSZTÁSA. 4. A FÖLD KORA. 5. AZ ŐSKOR. 6. A HAJNALKOR.

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben