Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012"

Átírás

1 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák : : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Regisztrációs szám : , , XXXX Az anyag/keverék felhasználása Javasolt felhasználási korlátozások A gyártó vagy szállító kontakt adatai : Műgyanta készítmény, Égésgátló : Étel/ tápanyag adalékanyagok : Borealis Agrolinz e GmbH St.-Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Ausztria Telefon: Borealis Agrolinz e Deutschland GmbH Möllensdorfer Strasse 13, D Lutherstadt Wittenberg, Németország Telefon: cím : 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS GHS osztályozás (1272/2008/EK) A 1272/2008. számú EK szabályozás alapján nem minősül veszélyes anyagnak vagy keveréknek. Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK) Ez az anyag a 67/548/EGK irányelv alapján nincs veszélyesként osztályozva. 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK Kémiai természet : anyag Komponensek Oldal 1 -től 9

2 Kémiai Név CAS szám EU-szám Regisztrációs szám melamin Koncentráció [%] >= 99,8 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Általános tanácsok Belégzés Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés : Speciális utasítás nem szükséges. : Friss levegőre kell menni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni. : Szappannal és bő vízzel le kell mosni. A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. : Bő vízzel alaposan át kell öblíteni, a szemhéj alatt is. Ha könnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell távolítani. : A szájat vízzel ki kell öblíteni. Hánytatni tilos. Orvoshoz kell fordulni. Feljegyzések az orvosnak Tünetek : A por belélegezve a következő tüneteket okozhatja: Belégzési irritáció Köhögés Izgathatja a szemet. Lenyelve károsíthatja a következő szerv(ek)et: Vese Húgyhólyag Kezelés : Tünetileg kell kezelni. Specifikus ellenszer nincs. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK A megfelelő oltóanyag : Vízpermet Száraz por Alkoholnak ellenálló hab Oldal 2 -től 9

3 Szén-dioxid (CO2) Különleges veszélyek a tűzoltás során Tűzoltók különleges védőfelszerelése További információk : Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek. Hidrogén-cianid (kéksav) Ammónia Nitrogén-oxidok (NOx) : Hordozható légzőkészüléket és védőöltözetet kell viselni. : Szabvány eljárás kémiai tüzek esetére. Tűz esetén a tankokat vízpermettel kell hűteni. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL Személyi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések Szennyezésmentesítés módszerei : Kerülje a por belélegzését. Személyi védőfelszerelést kell használni. Fel kell söpörni a csúszásveszély megelőzésére. : Előzze meg a termék környezetbe és csatornahálózatba történő bekerülését. : A kiömlött anyagot fel kell söpörni -szívni, és hulladékelhelyezésre megfelelő tartályba gyűjteni. A porképződést el kell kerülni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Erős porképződés esetén használjon porvédő öltözetet. : A termék nem éghető és nem segíti elő a tűz terjedését. A termékből származó por miatt fennáll a porrobbanás veszélye. A porképződést és -felhalmozódást minimálisra kell csökkenteni. Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani. Minden készüléket földelni kell. Tárolás A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó : Száraz, hűvös helyen kell tartani. Oldal 3 -től 9

4 követelmények 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van. DNEL melamin : Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Akut - szervezeti Érték: 31,6 mg/kg bw/d Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Akut - szervezeti Érték: 21 mg/m3 Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 14,4 mg/kg bw/d Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 8,9 mg/m3 Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 6,8 mg/kg bw/d Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 2,2 mg/m3 Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Lenyelés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 0,63 mg/kg bw/d Oldal 4 -től 9

5 Műszaki intézkedések A porképződést el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Személyi védőfelszerelés Légutak védelme : Ahol a teljes porkoncentráció nagyobb mint 10 mg/m3, porbiztos álarc használata javasolt. P2 szűrő Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni: poli(vinil-klorid) (PVC) neoprén : A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak. Vegyék figyelembe a gyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időkre vonatkozó utasításait, és a speciális munkahelyi feltételeket (mechanikai behatás, az érintkezés időtartama). Szemvédelem Egészségügyi intézkedések : Biztonsági szemüveg : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Környezeti expozíció-ellenőrzések Általános tanácsok : Előzze meg a termék környezetbe és csatornahálózatba történő bekerülését. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Külső jellemzők Forma Szín Szag : kristályos por : fehér : szagtalan Biztonsági adatok Gyulladási hőmérséklet Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : A termék nem éghető és nem segíti elő a tűz terjedését. : A termék nem éghető. Oldal 5 -től 9

6 Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok : Nem robbanásveszélyes : Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak. Öngyulladási hőmérséklet : > 400 C Molekulatömeg : 126,12 g/mol ph-érték : 8,0-9,5(10%-os vizes oldat) Sűrűség Térfogatsúly Vízben való oldhatóság Megoszlási hányados: n- oktanol/víz : 1,574 g/cm3 : kg/m3 : 3,2 g/l (20 C) gyengén oldható : log Pow: -1, STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Veszélyes bomlástermékek : Szokásos környezeti hőmérsékleten és nyomáson stabil. : Tűz esetén: Ammónia Nitrogén-oxidok (NOx) Hidrogén-cianid (kéksav) Hőbomlás : > 280 C Veszélyes reakciók : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció. Melegítés hatására veszélyes gázok szabadulhatnak fel. 11. Toxikológiai adatok A toxikológiai ra vonatkozó információ Akut toxicitás, szájon át : LD50: kb mg/kg bw, patkány(hím) Akut toxicitás, belélegzés : LC50: > 5190 mg/m3, 4 h, patkány Bőrkorrózió/bőrirritáció : nyúl, Eredmény: Nincs bőrirritáció, OECD Vizsgálati útmutató, 404 Súlyos : Por:, Izgathatja a szemet. szemkárosodás/szemirritáció Oldal 6 -től 9

7 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás In vitro genotoxicitás In vivo genotoxicitás Rákkeltő hatás Reprodukciós toxicitás Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) További információk : Maximisation Test, tengerimalac, Eredmény: Nem okoz bőr túlérzékenységet., OECD Vizsgálati útmutató, 406 : Az in vitro vizsgálatok nem mutattak ki mutagén at : Az in vivo vizsgálatok nem mutattak ki mutagén at : Állatkísérletekben a magas dózissal kezelt hímivarú patkányok hólyagjában a hólyag kövei és azok állandó irritációja által okozott, megállapítható rákos daganatok fordultak el?, NOEL = ~140 mg/kg bw/d. : A termékenységi és fejlődési toxicitás vizsgálatok nem fedtek fel semmilyen hatást a szaporodásra. : patkány, Orális, NOAEL, 63 mg/kg bw/d, Húgyvezeték, Húgyhólyag, Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve nem várható. : Tapasztalatunk és a rendelkezésünkre álló információ szerint a terméknek nincs semmilyen ártalmas hatása, ha a leírtak szerint használják és kezelik. 12. Ökológiai információk Toxicitás Toxicitás halakra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : LC50: > mg/l, 96 h, Szivárványos pisztráng : EC50: 200 mg/l, 48 h, Daphnia magna, Édesvíz : EC50: 325 mg/l, 96 h, alga, Édesvíz : NOEC: mg/l, Édesvíz : NOEC: 18 mg/l, 21 np, Daphnia, semi-static test, Édesvíz Perzisztencia és lebonthatóság Oldal 7 -től 9

8 Biológiai lebonthatóság : Biológiailag nem könnyen lebontható. Nem bomlik le biológiailag magától. Bioakkumulációs képesség Bioakkumuláció : Hal, Biokoncentrációs tényezőre (BCF): < 1, Bioakkumuláció nem várható. A talajban való mobilitás Eloszlás a környezet részei között : Közeg: Talaj, log Koc: 1,1-1,5, A talajban várhatóan nem szívódik fel. : Közeg: Víz, 94% : Közeg: Levegő, 6% A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Becslés : Ez az anyag nem perzisztens, nem bioakkumultív és nem toxikus (nem PBT). Egyéb káros További ökölógiai információ : A termék nem minősül környezetre veszélyes anyagnak. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK : Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ne hagyja, hogy a termék a talajvízbe, a felszíni vizekbe vagy a csatornarendszerbe kerüljön. Érintkezésbe kell lépni a megfelelő helyi hatósággal. : Európai hulladékkód: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az ADR/RID, ADNR, IMDG kód, ICAO/IATA-DGR szerint nem veszélyes áru Oldal 8 -től 9

9 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Kémiai biztonsági értékelés : Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra. Egyéb szabályozások : nincs adat 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK További információk Egyéb információk : Megfelelően kiadott 1907/2006 számú EK, 32. cikk, és ennek módosításainak. Az utolsó változathoz viszonyított eltéréseket a margón jelezzük. Ez a változat minden előzőt helyettesít. Kibocsátó : Borealis, Group Product Stewardship / Aino Haritonova Az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai : Chemical Safety Report, e. e REACH Consortium, 2010 International Chemical Safety Card, e, 2006 ( ard_id=1154) Felelősségelhárítási nyilatkozat Jelen dokumentumban tartalmazott információk legjobb tudomásunk szerint pontosak és megbízhatóak közlésük időpontjában, mindazonáltal nem vállalunk semmiféle felelősséget ezen információk pontosságáért és kimerítő jellegéért. A Borealis semmiféle olyan garanciát nem vállal, amely túlmegy a jelen leírásban foglaltakon. A dokumentumban tartalmazott információk nem képezik az eladhatóságra vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosság tárgyát. A vevő felelőssége termékeink vizsgálata és tesztelése annak érdekében, hogy meggyőződjön hogy termékünk megfelel a vevő sajátos céljainak. A vevő felelős termékeink megfelelő, biztonságos és törvényes használatáért, ennek feldolgozásáért és kezeléséért. Semmiféle felelősség nem fogadható el a Borealis termékeinek egyéb anyagokkal együtt történő felhasználásából. Jelen dokumentumban tartalmazott információk kizárólag saját termékeinkre érvényesek, melyeket nem használnak valamely harmadik fél termékeivel együtt. Oldal 9 -től 9

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma 25.11.2010 Verzió 9.7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mert

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61548 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61218 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps Freshness by Silan Color (világoskék kapszula+sötétkék kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 454266 Felülvizsgálat ideje: 13.01.2015 Nyomtatás

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint. Verziószám: 9.0 A készítés dátuma: 2010.11.30 Felülvizsgálat dátuma: 2013.10.18 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Solvocid 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. E13184COMPONENTE dithiothreitol (DTT)

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. E13184COMPONENTE dithiothreitol (DTT) BIZTONSÁGI ADATLAP Az anyag/készítmény azonosítása 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termék neve dithiothreitol (DTT) A vállalat/vállalkozás azonosítása Life Technologies 5791 VAN

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben