A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság"

Átírás

1 Meyer Dietmar A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Célkitőzés: A jelenlegi válság okát a közgazdászok egy része abban látja, hogy nincs elegendı bizalom bizonyos nemzeti valuták iránt, vagyis a befektetık rossz várakozásai ahhoz vezetnek, hogy nem veszik meg a szóban forgó országok állampapírjait. Ennek szellemében a megoldás viszonylag egyszerőnek tőnik: az érintett gazdaságoknak juttatott, de fel nem használt sokszor kedvezményes hitelek segítik a bizalom helyreállítását és így a válság elrendezıdéséhez. A szakemberek másik tábora pedig strukturális egyensúlytalanságokban látja a probléma gyökerét. Ebben az esetben viszont komoly beavatkozásokat kellene végrehajtani. A dolgozat keretében mindkét koncepciót kell feldolgozni és akár egyes országokat elemezve állást kell foglalni, hogy melyik nézetrendszert fogadjunk el. Szükséges ismeretek: jó minko- és makroökonómiai ismeretek jó ismeretek makropénzügyekben és nemzetközi közgazdasági kérdésekben német és angol nyelvtudás Irodalom: Sinn, Hans-Werner: Die Target-Falle, Hanser-Verlag, München, Sinn, H.-W. Wollmershäuser, T.: Target-Kredite, Leistungsbilanzsalden und Kapitalverkehr: Der Rettungsschirm der EZB. Institut für Wirtschaftsforsschung an der Universität München, Krugman, P.: The Euro Trap. New York Times, 29 April, 2010 Feldstain, M.: The Political Economy of the European Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liability. The Journal of Economic Perspectives, vol. XI (1997), No. 4.,

2 Daruka Magdolna: 1. téma: Fenntartható fejlıdés gazdasági és társadalmi aspektusa - a gazdasági szereplık (fogyasztók, vállalatok, állam) magatartási mintáinak változása Célkitőzés, feldolgozandó kérdések: a fenntartható fejlıdés gazdasági és társadalmi tényezıinek vizsgálata intézményi közgazdaságtan szemszögébıl. A fenntartható fejlıdés és a gazdasági szereplık innovatív magatartásának kölcsönhatása térben és idıben. Hogyan, milyen tényezık befolyásolják a gazdasági szereplık magatartási mintázatát, egy egy új magatartási minta terjedésének folyamatát? Visszafordíthatók-e a fenntartható fejlıdéshez kapcsolatos magatartási minták? Elméleti, módszertani alapismeretek: mikro- és makroökonómia, statisztikai és ökonometriai módszerek Ajánlott irodalom: Heiskanen, E., Pantzar, M (1997): Toward Sustainable Consumption: Two New Perspectives, Journal of Consumer Policy, 20, Nelson, R.R. & Consoli, D (2010): An Evolutionary Theory of Household Consumption Behavior, Journal of Evolutionary Economics, 20., Málovics György, Bajmóczy Zoltán (2009): A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései Közgazdasági Szemle, LVI. Évf. május, pp Prómay Szabolcs, Málovics György (2008): Lokális és fenntartható fogyasztás In. Lengyel I, Lukovics M. (szerk): Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében JATEPress, Szeged. Pp Witt, U. (2001): Learning to consume A theory of wants and the growth of demand Evolutionary Economics 11. pp

3 2. Humántıke gazdasági fejlıdés állami szerepvállalás Célkitőzés: A humántıke befektetések és a gazdasági fejlıdés kapcsolatrendszerét az intézményi közgazdaságtan szempontjából vizsgálni. Vizsgálandó kérdés: Igazolható-e az oktatás és a gazdasági fejlıdés kapcsolata? A magyar oktatási rendszer és a fejlett országok oktatási rendszerének összehasonlító elemzése. Hogyan hat az intézményi rendszer a vizsgált kölcsönhatásra? Miért van szükség az oktatás területén az állami beavatkozásra? Meghatározható-e az állami szerepvállalás optimális mértéke? nemzetközi összehasonlítás Elméleti, módszertani alapismeretek: mikro- és makroökonómia, statisztikai és ökonometriai módszerek Ajánlott irodalom: Alós-Ferrer, Carlos Prat, Julien [2008]: Job Market Signaling and Employer Learning.IZA Discussion Paper No. 3285, Balázs Éva [2005]: Közoktatás és regionális fejlıdés. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. Barro, Robert [1998]: Human Capital and Growth in Cross-Country Regressions. Kézirat, Harvard University, hassler-j.iies.su.se/conferences/papers/barro.pdf, Becker, Gary Stanley [1998]: Preferenciák és értékek. Megjelent: Lengyel György Szántó Zoltán (szerk.): Tıkefajták: A társadalmi és kulturális erıforrások szociológiája. Aula Kiadó, Budapest. Blaug, Mark [2007]: Az emberi tıke elmélete. Replika, 18. évf., 3. szám., o. Polónyi István [2002]: Az oktatás gazdaságtana. Osiris Kiadó, Budapest. Rubinson, R. Fuller, B. [2002]: Az iskolázottság hatása a nemzetgazdaság növekedésére. Megjelent: Polónyi István (szerk.): Oktatás és Gazdaság. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, o.

4 PETRÓ KATALIN DIPLOMAMUNKA TÉMÁK 1.Piaci szerkezetek, verseny, a piaci struktúra és hatékonyság (jólét) összefüggésének elemzése /elemzı+nemzetközi/ Cél, feldolgozandó kérdések: különbözı piaci modellek mőködésének bemutatása, összehasonlító elemzése -hogyan alkalmazhatókaz IO modellek a versenypolitikai gyakorlatban, piacszabályozásban (empirikus elemzések vagy nemzetközi és hazai gyakorlat elemzése) Szakirodalom: M. Motta: Versenypolitika Bagwell Wolinsky (2000): Game Theory and Industrial Organization, Paper provided by NorthwesternUniversity, Center for Mathematical Studies in Economics and Management Science in its series Discussion Papers with number Phlips,L.(1995): Competition policy: a game theoretic perspective Jacquemin, A (2000) Theories of Industrial Organisation and Competition Policy: What are the Links? Working paper, European Comission 2. Nonprofit szervezetek szerepe a gazdaságban: elmélet és gyakorlat (elemzıknek) Cél, feldolgozandó kérdések: Hol és hogyan helyettesíthetık az üzleti vállalakozások vagy állami intézmények nonprofit szervezetekkel? Nonprofitok és forprofitok (ill állami intézmények) viszonya valamely konkrét területen (oktatás, kultúra, egészségügy, környezetvédelem stb) verseny vagy alkalmazkodás? Nonprofit szervezetek szerepe a jövedelem újraelosztásában, az altruizmus és fajtái érvényesül-e a kiszorítási hatás?

5 Szakirodalom Andreoni, J., Payne, A.A., (2003). Do government grants to private charities crowd out giving or fund-raising? American Economic Review 93, Kingma, B. (1989): An accurate measure of the crowd-out effect, income effect, and price effect for charitable contributions. Journal of Political Economy 97, Eckela,C,. Grossmanb, P, Johnston R. (2005) An experimental test of the crowding out hypothesis, The Journal of Public economics Young, D (2011) Exploring the Revenue Mix of Nonprofit Organizations - Does it relate to Publicness? Nonprofit and Voluntary Sector QuarterlyAugust vol. 40 no J. Konow: Mixed Feelings: Theories of and Evidence on Giving Journal of Public Economics, Vol. 94, No. 3-4 (April 2010): pp

6 Ligeti Zsombor DIPLOMAMUNKA témák 2013 Gazdaságelemzı 1. Jövedelemegyenlıtlenség és növekedés kapcsolata A világ vezetı gazdasági hatalmai kezdik felismerni a növekvı abszolút jövedelmi polarizáció veszélyeit az egyes országok és a világgazdaság fejlıdése vonatkozásában. Az diplomamunka célja elemezni, hogy milyen fokú és típusú polarizáció egyeztethetı össze a meritokratikus világképpel és a hatékony gazdaságfejlesztéssel. Továbbá az elıbbiekkel kapcsolatban cél elemezni az úgynevezett meritokrácia paradoxont, azaz napjaink gazdaságfejlıdési trendjének hatását a társadalmi mobilitásra. Forrás: The Economist (2012): True Progressivism. + Special Report on world economy. October 13th. The Economist (2013): Social mobility in America. Repairing the rungs on the ladder. February 9th. Nemzetközi Gazdaság-és gazdálkodás: 1. India gazdasági fejlıdése a 21. században A diplomamunka célja, hogy több dimenzió mentén elemezze India gazdasági és társadalmi fejlıdésének pillanatnyi állapotát és felvázolja a rövid és középtávon várható trendeket. Forrás: Michael P. Todar Stephen C. Smith: Economic Development. Addison-Wesley, 11th ed. London, E. Wayne Nafziger: Economic Development. (5th ed.), Cambridge Universitiy Press, Cambridge, Kína külkereskedelmi stratégiája a 21. század elején Kína világhatalmi pozícióját alapvetıen külgazdasági stratégiájának köszönheti. Cél feltárni, hogy az elmúl t évtizedek alatt miként módosult ez a stratégia és napjainkban milyen további irányváltások figyelhetık meg. Forrás: Meisel Sándor - Somai Miklós -Vígvári Gábor - Völgyi Katalin (2009): Kína változó szerepe a világgazdaságban és a WTO-ban.

7 Nemes- Sipos Sándor: Az ASEAN és Kína gazdasági kapcsolatainak kibontakozása a 21. század elsı évtizedében, EU WORKING PAPERS 3/2009

8 Kurtán Lajosné dr. Nemzetközi gazdaság-és gazdálkodás MA Globalizáció és Magyarország Karsai Gábor, 2006/6. Ciklus és trend a magyar gazdaságban Közgazdasági Szemle LIII. évf..június Lóránt Károly (2009): A Magyarország eladósodásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. Losoncz Miklós-Nagy Gyula, A globalizáció és a évi pénzügyi válság. TRI-Mester Tatabánya Muraközi László (szerk) Fecseg a felszín és hallgat a mély. Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában. Akadémiai Kiadó Muraközi László, Magyarország felemelkedése és hanyatlása. Közgazdasági Szemle LV. évf. 2. szám old. A globalizáció és a XXI. századi elhúzódó recesszió Karsai Gábor, 2006/6. Ciklus és trend a magyar gazdaságban Közgazdasági Szemle LIII. évf..június Losoncz Miklós-Nagy Gyula, A globalizáció és a évi pénzügyi válság. TRI-Mester Tatabánya Pogátsa Zoltán, Éltanuló válságban. Sanoma, Budapest Stiglitz Joseph E., A globalizáció és visszásságai. Napvilág Kiadó Bp. Bródy András 2002/11.: Gazdasági számvetés. Tıkék és áramlatok. Közgazdasági Szemle XLIX. évf. ( ) Lámfalussy Sándor, 2008.: Pénzügyi válságok a fejlıdı országokban. Tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységérıl. Akadémiai Kiadó, Budapest. Madarász Aladár, 2009/7-8: Buborékok és legendák I-II. Közgazdasági Szemle LVI. évf. 2009, július-augusztus, ( )

9 Vígh László Gazdaságelemzı mesterszak 1. A post-keynesiánus közgazdaságtan mint elméleti alternatíva: A fıáramközgazdaságtanban elterjedt uralkodó Keynes interpretációval szemben számos alternatív interpretáció létezik ezek közül a legjelentısebb a post-keynesiánus irányzat. Ez az irányzat nem fogadja el a neoklasszikus szintézist (Samuelson) és igyekszik visszatérni az eredeti keynesi tradíciókhoz. Fı jellemzıi: Történelmi és logikai idı pénz szerepe Visszatérni a gazdaság monetáris elméletéhez A pénz szabályozza a piaci folyamatokat: Az árugazdaság egy történelmi idıben létezik Inherens bizonytalanság A pénz endogenitása (Káldor) Nem a bérmerevség az oka a munkanélküliségnek Bizonytalanság és várakozások kiemelt jelentısége Gazdasági és politikai intézmények fontossága Chick, Victoria: Macroeconomics after Keynes: a reconsideration of the general theory. MIT Press Classics. (1983) MIT Press: Cambridge, US. Leijonhufvud, Axel: On Keynesian Economics and the Economics of Keynes. New York Clower, Robert: The Keynesian Counterrevolution: A Theoretical Appraisal, in F.H. Hahn and F.P.R. Brechling The Theory of Interest Rates, Macmillan Káldor Miklós: Az új monetarizmus. In.: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika KJK Bp Weeks, John: A neoklasszikus közgazdaságtan kritikája Aula BP Káldor Miklós: Az egyensúlyi közgazdaságtan alkalmatlansága. In.: Gazdaságelmélet - gazdaságpolitika KJK Bp Basil J. Moore: A REEXAMINATION OF THE MONETARY TRANSMISSION MECHANISM (Wesleyan University and University of Stellenbosch- (kérésre küldöm VL) Lapavitsas, Costas (1991), The theory of credit money: A structural analysis, Science and Society, 55(3), Horváth László (2003): A post-keynesi szemlélet és elosztáselméleti alkalmazása, phd.lib.unicorvinus.hu/268/1/horvath_laszlo_hun.pdf

10 2. A klasszikus gazdaságtan: Elsısorban David Ricardo ill. Adam Smith és részben a hozzájuk kapcsolódó szerzık, Marx, Mill, stb. elméletének vizsgálata, különös tekintettel a munkaérték-elméletre mint elméleti alternatívára. Az egyes szerzık eltérı koncepciói és munkaérték-elmélettel kapcsolatos viták. A ma is jelentıs klasszikus tradíció alternatív magyarázatai a mai gazdaság mőködésérıl. Mátyás Antal: A korai közgazdaságtan története Aula Deane, Phyllis: A közgazdasági gondolatok fejlıdése KJK Bp Bekker Zsuzsa (szerk.): Alapmővek, alapirányzatok, Aula Bp Harmat Zsigmond: Politikai gazdaságtan vagy közgazdaságtan? Zeller, Gyula: Létezik-e Smith probléma, avagy mennyire egységesek Adam Smith nézetei? Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. [Online] Nemzetközi gazdaság-és gazdálkodás mesterszak 1. Nemzetközi tıkeáramlás, mőködı-tıke a világgazdaságban: A nemzetközi mőködıtıke áramlás fıbb tendenciái a világgazdaságban. Milyen tényezık vezettek a a tıkeáramlás felgyorsulásához, ennek összefüggése a globalizációval? A transznacionális vállalatok szerepe és jelentısége, viszonyuk az államokhoz. Elınyök és hátrányok a befogadó és a küldı ország szempontjából. Gazdasági függés és külföldi mőködıtıke (enklávé jelleg). A külföldi mőködıtıke modernizációs hatásai, a technológiatranszfer szerepe. A külföldi tıke és a hazai beszállítók kapcsolata. A külföldi tıke külkereskedelmi mérlegre gyakorolt hatásai. Profit kivonás és a fizetési mérlegre gyakorolt hatások. A külföldi mőködıtıke szerepe és hatásai Magyarországon. Nemzetközi összehasonlítások. Inotai András: A mőködıtıke a világgazdaságban, KJK, 1989 Árva László: Külföldi tıke beruházások Közép-Kelet-Európában. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp Árva László: Külföldi beruházások, fizetési mérleg, egyezség, adósságtörlesztés. Közgazdasági Szemle, december Árva László: Külföldi mıködıtıke, hazai beszállítói kapcsolatok, külkereskedelmi mérleg és technológiai transzfer. Közgazdasági Szemle, november Árva László- Diczházi Bertalan: Globalizáció: Tıkeberuházások Kelet-Európában. Kairosz, Csáki, Gy. Papanek, G. Viszt, E.: Külföldi mıködıtıke befektetések Kelet-Európában, in Közgazdasági szemle, 1999/4. 2. Szabad kereskedelem vagy protekcionizmus, komparatív elınyök versus abszolút elınyök: A szabad kereskedelem és a protekcionizmus közötti történelmi vita és ennek

11 elméleti háttere. Érvek a szabad kereskedelem és a protekcionizmus mellet és ellen. A komparatív elınyök kritikai felülvizsgálata. Hátha mégis az abszolút elınyök számítanak? A nemzetközi kereskedelembıl fakadó elınyök hátrányok szerepük az egyenlıtlen fejlıdésben. Mit igazol a globalizáció és kinek kedvez a felgyorsult liberalizáció? Schumacher, Reinhard: Deconstructing the Theory of Comparative Advantage werdiscussion.worldeconomicsassociation.org/.../2012. Shaikh, Anwar: A neoliberalizmus közgazdasági mitológiája (Eszmélet 67. sz ) Shaikh, Anwar: Free Trade, Unemployment and Economic Policy, in John Eatwell (ed.): Global Unemployment: Loss of Jobs in the 90's, M. E. Sharpe, Armonk, New York Milberg, W. (1994): Is Absolute Advantage Passe? Towards a Keynesian/Marxian Theory of International Trade, in Competition, Technology and Money, Classical and Post-Keynesian Perspectives, ed. Mark Glick, Edward Elgar, Great Britain. Rodrik, Dani: a globalizáció járható útjai (Hozzáférhetı egy fordítás amely a weboldalon található tanulmány alapján készült.) Orati, Vittorangelo (2003): Globalization Scientifically Unfounded Esquire Publications

12 Major Iván Ágazati szabályozás szabályozott ágazatok (Major Iván) A szakdolgozat szólhat az ágazati (piac-) szabályozás és/vagy a versenyszabályozás Európai Unió-beli elveirıl és gyakorlatáról, összehasonlítva azt a világ más országaiban létezı szabályozási rendszerekkel, továbbá egyes konkrét ágazatok szabályozásáról. Ilyenek lehetnek: távközlés, közlekedés, energia-szektor, pénzügyi szektor, oktatás, egészségügy. A szakirodalom alapmővei az Economics of Regulation témakörbe tartozó munkák. Emellett érdemes az EU online elérhetı szabályozással kapcsolatos tanulmányaira támaszkodni, valamint használni a hazai szaksajtóban megjelent ilyen tárgyú cikkeket.

13 Türei Sándor: Közgazdasági elemzı MA 1) Téma: Az emberi életpálya finanszírozása Célkitőzés: Ez a téma talán ma kevéssé divatos, de jelentıségét nehéz lenne túlbecsülni. A projektfeladatban ennek a körbejárására vállalkozunk. Irodalom: Hatalmas az áttekinthetı irodalom. Így a jövedelem elosztással, nyugdíjrendszerekkel, human tıkével, elöregedéssel kapcsolatos írások tömege. Például néhány: Mincer, J.: Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. The Journal of Political Economy, August 1958 Schultz, T. W.: Beruházás az emberi tıkébe. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Téma: Állami jövedelem centralizáció és gazdasági növekedés Célkitőzés: Kapcsolat keresése illetve kimutatása az állami jövedelem központosítás nagysága és a gazdasági növekedés üteme között. Az állami jövedelem centralizáció mérése, kiadások, elvonások. Az állam alapvetı funkciói és a gazdasági növekedés szempontjából optimális államméret, az állami kiadások szerkezeti összetételének hatása a gazdasági növekedésre, az Armey görbe, az optimum pontot magyarázó elméletek empirikus alátámasztása. Irodalom: Barro, R. J. (1997): Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study.Cambridge, Mass.: MIT Press. Barro, R. J. (1990): Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98(5) Gwartney, J.G. - Lawson, R. A. Holcombe, R. G. (1998a): The Scope of Government and the Welth of Nations. Cato Journal Vol. 18. No. 2. Armey, R (1995): The Freedom Revolution. Regnery Publishing Co., Washington DC. Türei, S. (1997): Leszakad-e Európa végérvényesen az Egyesült Államoktól, Budapest. BME

14 Türei Sándor Nemzetközi gazdaság-és gazdálkodás MA 1) Téma: Korunk válsága Célkitőzés: A témával kapcsolatosan szeretném, ha megvizsgálnánk a ma elıtérben lévı magyarázatokat és értékelnénk azokat részben logikailag, részben az általuk javasolt gyógymódok sikeressége vonatkozásában. Irodalom: Mind általában a gazdasági válságoknak, mind jelenlegi válságnak rendkívül széleskörő az irodalma. Pl: Roubini, N. Mihm, S.: Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. The Penguin Press. New York Krugman, P.: The Return of the Depression Economics and the Crisis of W. W. Norton and Company. New York Hazlitt, H. From Bretton Woods to World Inflation. A Study of Causes and Consequences. Regnery Gateway, Inc. Chicago Bagus, Ph.: The Tragedy of the Euro. Ludwig von Mises Institute, Auburn Hayek, F.A.: A Tiger by Tail A 40 Years Running Commentary on Keynesianism by Hayek. The Institute of Economic Affairs, London. and Ludwig von Mises Institute, Auburn ill ) Téma: Az elosztás-újraelosztás és az egyenlıtlenség kérdései. Célkitőzés: Ma az elemzésekben, leírásokban általánosan elfogadottnak tőnik, hogy a minél kisebb egyenlıtlenség a jó. (Ott jobb a helyzet, ahol kisebbek az egyenlıtlenségek.) Szeretném, ha megvizsgálnánk ennek az alapvetésnek az értékét, igazságtartalmát, alkalmazhatóságát. Irodalom: Griffit, B. Sirico, R. A. Barry, N. Field, F.: Capitalism, Morality and Markets. The Institute of Economics Affaires, Rothbard, M.N.: Egalitarism as a Revolt Against Nature and Other Essays, Ludwig von Mises Institute, Auburn Hayek, F. A.: A társadalmi igazságosság atavizmusa. in. Hayek, F. A. : Piac és Szabadság. KJK, Budapest (eredeti: The Atavism of Social Justice, in: Hayek, F. A. : New Studies

15 in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Routledge and Kegan Paul, London )

Lokalitás és fenntartható fogyasztás

Lokalitás és fenntartható fogyasztás Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 184-203. o. Lokalitás és fenntartható fogyasztás Prónay Szabolcs 1 Málovics György 2 Napjaink túlfogyasztása

Részletesebben

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Részletesebben

Hogyan kutassuk a CSR-t? A nemzetközi szakirodalom empirikus kutatásainak módszertani áttekintése

Hogyan kutassuk a CSR-t? A nemzetközi szakirodalom empirikus kutatásainak módszertani áttekintése Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8. (+36 1) 482-5566, Fax: 482-5567 www.uni-corvinus.hu/vallgazd Hogyan kutassuk a CSR-t? A nemzetközi szakirodalom empirikus kutatásainak

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Szörényi András

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Szörényi András Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Szörényi András A nem-állami szereplők befolyásának növekedése a nemzetközi kapcsolatok különböző területein című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Horváth

Részletesebben

A tőkepiaci szereplők kivonulásának, tiltakozásának, hűségének gazdasági növekedésre gyakorolt hatása

A tőkepiaci szereplők kivonulásának, tiltakozásának, hűségének gazdasági növekedésre gyakorolt hatása SZABÓ ZSOLT A tőkepiaci szereplők kivonulásának, tiltakozásának, hűségének gazdasági növekedésre gyakorolt hatása A tanulmány a Pénzügyi Szemle folyóirat LVII. évfolyam, 2012/4. (506-521. o.) számában

Részletesebben

A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A NAGYVÁROSOK VERSENYKÉPESSÉGÉRE MAGYARORSZÁGON. Bevezetés

A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A NAGYVÁROSOK VERSENYKÉPESSÉGÉRE MAGYARORSZÁGON. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2012. 136. 4. pp. 420 438. A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A NAGYVÁROSOK VERSENYKÉPESSÉGÉRE MAGYARORSZÁGON EGEDY TAMÁS IMPACTS OF ECONOMIC CRISIS ON THE COMPETITIVENESS OF LARGE CITIES

Részletesebben

A felelıs társaságirányítás rendszerei nemzetközi kontextusban

A felelıs társaságirányítás rendszerei nemzetközi kontextusban Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A felelıs társaságirányítás rendszerei nemzetközi

Részletesebben

Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben

Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. április (308 332. o.) KAPÁS JUDIT CZEGLÉDI PÁL Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben Nyugat- és kelet-közép-európai összehasonlítás

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Közvetlen külföldi beruházások integráltsága a beszállítói kapcsolatok tükrében: a magyarországi Suzuki példája

Közvetlen külföldi beruházások integráltsága a beszállítói kapcsolatok tükrében: a magyarországi Suzuki példája Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Mészáros Ádám Közvetlen külföldi beruházások

Részletesebben

Opponensi vélemény. Az opponensi vélemény rövid összegzése

Opponensi vélemény. Az opponensi vélemény rövid összegzése Opponensi vélemény Szerb László (2010): Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index címmel benyújtott Akadémiai Doktori Értekezésérıl Az opponensi

Részletesebben

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (89 109. o.) Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében CSONKA LÁSZLÓ A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása

Részletesebben

Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni Stratégia lehet ségei

Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni Stratégia lehet ségei Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 71-93. o. Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni

Részletesebben

A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján

A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2010/09 A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján KOVÁCS ILONA INSTITUTE OF ECONOMICS,

Részletesebben

XXVIII. OTDK Doktorandusz Szekció

XXVIII. OTDK Doktorandusz Szekció XXVIII. OTDK Doktorandusz Szekció Miskolc 2007. április 25 27. Kiemelt értékelést kapott dolgozatok MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Szerkesztette: Erıs Adrienn AJÁNLÁS A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Csuka Gyöngyi A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei Doktori (PhD) értekezés-tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Török Ádám

Részletesebben

Az információtechnológia üzleti értékének nyomában

Az információtechnológia üzleti értékének nyomában 554 ARANYOSSY MÁRTA Az információtechnológia üzleti értékének nyomában Hatékonyabbá vagy versenyképesebbé tehetők-e a vállalatok az információtechnológia segítségével? Ha igen, hogyan? Ha nem, akkor stratégiai

Részletesebben

A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSAI ÉS A RÁ ADOTT VÁLASZOK KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI LÉPTÉKEKEN. Bevezetés

A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSAI ÉS A RÁ ADOTT VÁLASZOK KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI LÉPTÉKEKEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 1. pp. 17 32. A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSAI ÉS A RÁ ADOTT VÁLASZOK KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI LÉPTÉKEKEN BOROS LAJOS PÁL VIKTOR THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CRISIS AND POLICY RESPONSES

Részletesebben

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5 1 Támogatók: Kiadja a Aurel Suciu utca 12. szám, 400440 Kolozsvár/Cluj-Napoca tel./fax.: +40 (0) 264-431-488 e-mail: office@rmkt.ro honlap: www.rmkt.ro Fõ szer kesztõ: Kerekes Kinga Fõszerkesztõ-helyettes:

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT Fenntarthatóság fenntartható fogyasztás egyetemi hallgatók fogyasztásának vizsgálata alapján Tóth Mónika Málovics

Részletesebben

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezetı: Benczes István, Dr. habil. egyetemi docens A bíráló

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

Vancsik János, Ph.D hallgató, Veszprém, Pannon Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Vancsik János, Ph.D hallgató, Veszprém, Pannon Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az együttmőködéssel kialakítható, fenntartható versenyképesség a KKV szektorban Vancsik János, Ph.D hallgató, Veszprém, Pannon Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr.

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 8. kötet

TUDOMÁNYOS MOZAIK 8. kötet Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 8. kötet 2011 ISSN 2063-1227 ISBN 978-963-88162-8-3 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 8. kötet Gazdaság

Részletesebben

ÉVKÖNYV 2007 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÉVKÖNYV 2007 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÉVKÖNYV 2007 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság Buday-Sántha Attila,

Részletesebben