CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs o.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o."

Átírás

1 1 Prof. Kiss J. László könyvajánlója CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs o.) Az Afrikáról alkotott képünkhöz visszatérıen olyan negatív diagnózis társul, melyet a tartós alulfejlettség, a világgazdasági marginalizáció, az etnikai konfliktusok, a korrupció és a mőködésképtelen államok és a globálissá váló járványok világa jellemez. Természetesen a sort még folytathatnánk, olyannyira, hogy az elfelejtettként is aposztrofált kontinensrıl a társadalmi és gazdasági összeomlást elırevetítı forgatókönyvek egész sorát lehetne megfogalmazni. A roppant problémákat a darfuri és ruandai népirtás vagy éppen a szubszaharai térség tartós államtalanodása éppen úgy mutatja, mint az ENSZ akciói, amelyek többek között 2010-et Afrika évének nyilvánították. A kontinenssel való foglalkozás a szakértık és a hivatásos kutatók számára a szokásosnál is nagyobb kihívást jelent, mivel Afrika fejlıdésének vizsgálatában igen óvatosan kell bánni az analógiákkal, s a fıáramúnak tekintett, jórészt eurocentrikus politikai és gazdasági elméletek és módszerek alkalmazásával. Az elmúlt két évtizedben a hazai afrikanisztika nem kényeztette el az érdeklıdı közönséget, eltekintve egy-egy olyan kezdeményezéstıl, mint a Külügyi Szemle tematikus Afrika-száma és a Pécsett megrendezésre került országos afrikanisztikai konferencia. Már önmagában ezek a körülmények is elegendıek ahhoz, hogy a méltatásra érdemesnek ítéljük a hazai politikai afrikanisztikának azt a kötetét, amely 2009-ben Tarrósy István és Csizmadia Sándor szerkesztésében az Afrika Ma. Tradíció, átalakulás, fejlıdés címen látott napvilágot. A 22 tanulmányt felölelı kötet elızményének tekinthetı a 2007-ben Pécsett megrendezésre került országos afrikanisztikai konferencia, amelynek megszervezésében a kötet szerkesztıi álltak az élen. Tudatosan kerülve az afro-optimizmus és afro-pesszimizmus szélsıségeit a szerkesztık a legkülönbözıbb szakmai háttérrel rendelkezı szerzı politológus, történész, kultúraantropológus, nyelvész, néprajzkutató, arabista, egyiptológus - munkáit rendezték egy kötetbe. A kötet szakmai hitelességet erısíti, hogy számos afrikai szerzı is tanulmánnyal jelentkezett a kötetben. A kötet négy fejezete tematikailag jól elhatárolható. Az elsı fejezet az afrikai állam és államiság, a második az afrikai identitások kérdéseit, míg a harmadik és a negyedek zárófejezet a tradíció és átalakulás, valamint a nyelv, nyelvpolitikák és az irodalmi reprezentációk kérdéseit tárgyalja.

2 Tarrósy Istvánnak, a hazai afrikanisztika vezetı képviselıjének tanulmánya indokolt és szükséges bevezetı, hisz a szerzı nem kisebbre vállalkozik, mint arra, hogy eligazítsa az olvasót az afrikanisztika módszertanának történetében. Így kerül tárgyalásra a modernista iskola, a függıségi viszonyok elmélete, az államközpontú megközelítés, végül a szerzıhöz is közel álló Naomi Chazan és kutatótársai által fémjelzett integratív, politikai interakciós irányzat. Ez a felfogás az államközpontú kiindulások egyoldalúságával szemben a multi- és interdiszciplináris szemlélet keretében helyet ad a nem állami szereplık elemzésének is. Benkes Mihály nagy ívő, széles szakirodalmi forrásokon alapuló munkája szakítani próbál azzal az uralkodó mainstream-mel, amely mindent a korábbi kétpólusú világhatalmi szerkezet szempontjából igyekezett értelmezni. Benkes a politikai afrikanisztikának központi kérdéseit veszi górcsı alá, olyanokat, mint a kvázi-államiság és negatív szuverenitás, az afrikai államiság, az afrikanizálódás, a hatalom valódi intézményesítésének hiányában a magán- és közszférát összemosó neopatrimoniális uralom, valamint az afrikai nacionalizmus. Benkes a politikai afrikanisztika tekintetében is igyekszik kivonni magát az európa-centrikus irodalom olyan egyoldalúsága alól, amely elıszeretettel tesz egyenlıséget az államok és kormányok között, jóllehet az örökölt helyi kormánystruktúrák a politikai hatalmat nem hierarchikusan, hanem inkább horizontálisan osztják meg. A hatalom és a biztonság privatizálódásán alapuló patrimoniális rendszerekben a vezetı az államot saját szerzett tulajdonának tekinti, s ennek megfelelıen a hatalomgyakorlás szükségszerően az önkényuralomba torkollik. Az afrikai államok nagy része nem képes a valódi, empirikus államiság kritériumainak megfelelni, s azok inkább a negatív vagy a jogi szuverenitás kategóriájába sorolhatóak. Figyelemre méltó szerzınek az a megjegyzése, hogy az afrikanizálódás során létrejött kormányok postaláda-szuverenitásuk ellenére mégis növelni tudták ellenırzı képességüket, mivel a nemzetközi játszmákban elismert kormányok saját államiságukat alkupozícióként érvényesítették, sıt más államokkal alkotott szövetségük útján forrásokhoz juthattak, egyfajta védettségre tehettek szert a más államokkal kialakult konfliktusaikban. A szerzı világos határt húz az európai és afrikai nacionalizmusok között, mivel Afrikában nem a bennszülött társadalmi erık követelték az állam létrehozását, hanem a külsı kényszerek hatása alatt egymással ellentétes identitású csoportok zártak össze az adott területen. A modern gyarmatosításnak áldozatul esett Afrikában hiányzott vagy alig mutatkozott az egységtudat, az afrikai gyarmatállamok közösségeit nem lehet nemzetként leírni. A kialakulóban lévı afrikai nacionalizmus központi gondolata az afrikaiságnak, az afrikai sorsközösségnek a nemzeti egységben történı kifejezése volt. A cél általánosan a multietnikus, több vallású társadalmi entitások egyetlen egységes nemzetbe történı tömörítése volt, ott ahol az afrikaiak az etnicitás alapján alakították ki identitásukat, nem pedig a területhez tartozásuk alapján, ahogy a dekolonizáció során ténylegesen megtörtént az új kvázi nemzetállamokhoz történı csatlakozás folyamatában. Meggyızı a szerzınek az álláspontja, miszerint a kolonializmus a kontinenst nemcsak államszerő területekre osztotta fel, hanem a gyarmati korszak során három külsı kulturális szférát a frankofónt, az anglofónt és a luzifónt építette ki a gyarmati hatalmak nyelvi befolyása alapján, amely aztán a függetlenségi korszakban is egyfajta kulturális alapú irányítási módszerként továbbra is fennmaradt. Paradoxnak tőnı módon a függetlenségi küzdelem vezetıi a kolonializmus idején kiépített államalakulatok fennmaradását szorgalmazták. A vezetık az idegen uralom alól akartak felszabadulni, de nem akartak államot a nemzetüknek, ehelyett átvették a gyarmatosítók által kialakított államot, s ezzel együtt elfogadták az önkényes határokat. Ez az a pont, ahol a gondolati fonalat Csizmadia Sándor az Afrikai államhatároktól a határtalan Afrikáig címő gondolatébresztı tanulmányában felveszi és a globalizáció integratív és dezintegratív logikái és dinamikái mentén az afrikai egység, a pánafrikanizmus és a gyarmati megosztottság fennmaradása, a föderalista Afrika és az államok 2

3 3 Afrikájának ellentéteinek összefüggésében elemzi az Afrikai Egység Szervezetének (AESZ) fejlıdését. Az AESZ az afrikai államok együttmőködésének és nem azok integrációjának az eszközévé vált, ahogy a Nagy-Tavak Országainak Gazdasági Közösségének sem sikerült egy integrációs közösséget létrehoznia a két nagy régiós tömörülés a Közép-Afrikai Államok Gazdasági Közössége és a Kelet- és Dél-Afrika Közös Piaca találkozási pontján. A szerzı tanulmányát az Afrikai Egységszervezetet felváltó Afrikai Unió elemzésével zárja, amelyet 2002-ben politikai integráció felgyorsítása érdekében hoztak létre, s egy olyan integrális föderalizmus lehetıséget rajzolja fel, amely a hatalmat egy hármas szintő föderációnak, a nemzetiségek, az állampolgárok és a régiók (kis-térség, szülıföld) föderációjának a logikája szerin osztaná meg. Csizmadia tanulmányában az államkudarc jelenségeivel is foglalkozik, s erre Afrika, különösképp a szubszaharai államok világa különösen alkalmas empirikus kutatási terület. Szerinte az államkudarcoknak számos oka van, közöttük a gyengének vagy neopatrimoniálisnak minısített állam hatékonytalansága, valamint a tekintélyuralmi rezsimek és azok gyakorlata, nem kevésbé az a körülmény, hogy az afrikai állam a gyarmati állam vagy a nyugati állam másolata, ezért ilyen módon az egyik alapvetı ok a nyugati állammodell követésében, a politikai és közigazgatási mimetizmusában rejlik. A szerzı szerint az afrikai politikai rezsimek önkényuralmi jellege, ha részben össze is függ a gyarmati örökséggel, mégsem magyarázható kizárólag annak továbbélésével, mivel ezek a rezsimek gyarmatosítás nélkül sem lettek volna demokratikusak, szinte semmi nem predesztinálta ıket a politikai demokráciára, még a hidegháború nemzetközi rendszere sem. Búr Gábor tanulmányát egészében az afrikai államkudarcok jelenségének szenteli. Nyilvánvaló, hogy a gyarmati népek nem lehettek képesek a gyarmati uralom lezárására államuk megszervezése, s késıbb az önálló államiság fenntartása nélkül. Ám Afrika államainak túlnyomó része, ha állammá is vált mesterséges képzıdmény, nem felel meg a nemzetállamiság kritériumának, mivel az afrikai nacionalizmus a legtöbb esetben nem tudott évszázados történelmi folytonosságra hivatkozni, s az antikolonialista mozgalmak éppen olyan határok között kívánták létrehozni a nemzeti integrációt, amelyeket maguk is bíráltak, mivel azok az afrikaiak megkérdezése nélküli mesterséges határok voltak. Búr tanulmányában leszögezi, hogy az állam Afrikában tartós válságban van, a kontinens a globalizáció legnagyobb vesztese, s mindez párosul Afrika régrıl örökölt strukturális gyengeségeivel. Az afrikai szocializmus zászlajára tőzı fejlesztı állam kísérlete éppen úgy zátonyra futott, mint a nemzetállamiság megteremtésére irányuló törekvés. A korábbi relatív lemaradást növelte az abszolút lecsúszás, a visszaesés az 1980-as, 1990-es évekre egyértelmővé vált szinte minden fontos mutató terén. Búr szerint a jövıben is Afrika lesz az a térség, ahol a szegénység és az egészségtelen életkörülmények állandósulni fognak, s még hosszú ideig Afrika a globalizálódás fı vesztese marad. A kötet elsı fejezetésnek befejezı két tanulmánya Szabó Lóránd és Patty Petra tollából esettanulmányi részletességgel a Kongói Demokratikus Köztársaság feldarabolódásával kapcsolatos félelmeket, valamint a tunéziai fejlıdési modell sajátosságait vizsgálja. Tanulságos a kötet második fejezete, amelynek szerzıi között számos afrikai szerzı is megtalálható. Tadesse Eyassu tanulmányában az identititás kérdését, Stephen Langole elemzésében a Nílussal összefüggı vízkonfliktust, Besenyı János a gyermekkatonaság problémáját veszi górcsı alá, Szliman Ahmed a nyugat-szaharai konfliktus anatómiáját, Abdullah Senghore Gambia emberjogi helyzetét mutatja be. A harmadik fejezetben Fekete Mária és Biernaczky Szilárd, Vityi Dorottya, Jasper Kata sajátos néprajzi és kultúrantropológiai gondolatait osztja meg az olvasóval. A szerzık mindenütt a modernizáció és a tradíció viszonyát elemzik, ahogy ezt a maga konkrétságában Tesfay Sába a Hagyomány és modernizáció az eritreai földhasználatban címő

4 4 tanulmányában teszi. A kötet zárófejezetében Szénászky Mária az afrikai könyvtárügyekrıl értekezik, Varga Róbert és Guti Erika az afrikai nyelvpolitika kérdéseibe enged betekintést. A kötet tanulmányainak sokrétegősége ellenére természetes, ha az olvasóban hiányérzet is támad, fıként a fejlesztéspolitikai kérdések szempontjainak az elmaradása miatt. Vajon az afrikai államkudarcok a nemzetközi fejlesztéspolitikai kudarca is? Miképp lehetne mérleget vonni a fejlesztéspolitika több évtizedes gyakorlatában? Hogyan értékelhetı Kína megjelenése a kontinensen? Vajon milyen magyar Afrika-politika lenne kívánatos? A kérdések számát még gyarapíthatnánk. Az ilyen és ehhez hasonló megjegyzések a kötet jelentıségéhez képest csak másodlagosak, s inkább ösztönzés a hazai afrikanisztika mővelıinek a továbbgondolkodásra ben a hazai afrikanisztika képviselıi Pécsett újra találkoztak. Reméljük, hogy egy újabb kötet sem várat magára sokára, s választ kaphatunk az ebben a kötetben nem tárgyalt kérdésekre is. Az afrikanisztikával történı foglalkozás nem csupán intellektuális, hanem fontos politikai és operatív tevékenység, nem csupán Afrika globális problémái miatt, hanem azért is, mert Magyarországnak éppen az EU elnökség átvételével kell tapasztalnia, hogy egy ország szakértelme nem korlátozódhat Európára, hanem globális méretekben képes kell lennie a tájékozódásra. Szükséges a hazai közvéleményt is szembesíteni Afrika problémáival, s mind több elemzéssel hozzájárulni ahhoz, hogy az elfelejtett kontinens problémáinak értelmezésére mindig értı szakemberi gárda álljon rendelkezésre, s a kutatások az egyetemi oktatásban is megtalálják megilletı helyüket. Az Afrika ma tanulmánykötet ebben a tekintetben fontos útjelzı és ajánlatos olvasmány minden érdeklıdı számára. dr. Kiss J. László egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézete A szerzık bemutatása Csizmadia Sándor életrajza Csizmadia Sándor (1947. jún. 28., Zomba): filozófus, politológus. Felesége: Németh Márta francia tanár Két leánya van: Dominika (1973), Daniella (1975) A Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének egyetemi tanára, a Filozófia Központ vezetıje. A PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékének részfoglalkozású egyetemi tanára, az Afrika Központ vezetıje. Kutatási területe: politikai filozófia, globalizáció, geopolitika, francia külpolitika, Észak-és Nyugat Afrika társadalmi és politikai rendszerei ben az ELTE BTK filozófia-francia szakán diplomázott. Párizsban 1969-ben a Sorbonne-on, ben az École des Hautes Études en Sciences Sociales-on folytatott nyelvi és társadalomtudományi tanulmányokat.

5 ben filozófiából doktori (ELTE), 1989-ben kandidátusi fokozatot szerzett (MTA), 1999-ben politikatudományból habilitált (BKE). Vezette a JPTE BTK Filozófia Tanszékét, Társadalomelméleti Intézetét és Politikai Tanulmányok Tanszékét, valamint a Corvinus Egyetem Filozófia Tanszékét. Részt vesz e két egyetem politikatudományi doktori iskolájának a munkájában. Nyert kutatási pályázatokat, szervezett nemzetközi és magyarországi konferenciákat, részt vett hazai konferenciákon. Elnökségi tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak, tagja volt az MTA Doktori Bizottság Filozófiai Albizottságának, a MAB Filozófiai Szakbizottságának, a Magyar Filozófia Szemle Szerkesztı Bizottságának. A Magyar Larousse enciklopédikus szótár francia vonatkozású filozófiai és társadalomtudományi szócikkeinek fordítója, lektora, írója, a Tanulmány Kiadó francia programjának szerkesztıje volt. A Politikatudományi Szemle konzulense és az Afrika tanulmányok c. folyóirat Tudományos Tanácsadó Testületének tagja. Olaszországban, Belgiumban és Franciaországban több alkalommal tartott konferencia- és egyetemi elıadást. Párizsban, Rómában és Brüsszelben rövidebb-hosszabb kutatói idıszakokat töltött ben elnyerte a NATO párizsi és római parlamenti kutatásokra szóló egy éves politikatudományi ösztöndíját. Egy évtizedig ( ) levelezı tagja volt a párizsi Collège International de Philosophie-nak, ahol több alkalommal is folytatott kutatásokat, miként az ugyancsak párizsi Raymond Aron Politikai Tanulmányok Intézetében. Kutatásokat folytatott a francia-és belga külügyminisztériumban, a párizsi École des Hautes Études Internationales-ban, az Institut d Études Politiques-ban és a brüsszeli Szabad Egyetem (ULB) Nemzetközi Kapcsolatok és Stratégiai Tanulmányok Intézetében, ahol társ-kutatásvezetıként a doktori iskola munkájába is bekapcsolódott ill., az intézet által vezetett "Az új európai architektúra" címő Tempus program magyarországi koordinátora volt. Tagja volt az intézet tudományos tanácsának. Kapcsolatépítı látogatásokat tett a salernoi, a neuchâteli és grazi egyetemeken. Tanított a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen (2006). Tagja volt a svájci Ferdinand Gonseth tudományfilozófiai társaságnak, s tagja a párizsi Raymond Aron Társaságnak. Közel hetven publikációja jelent meg: könyv, szerkesztett könyv, idegen nyelvbıl fordított könyv, tanulmány folyóiratban és tanulmánykötetben. Idegen nyelvő tanulmányokat Párizsban, Rómában és Magyarországon közölt Tarrósy István életrajza Tarrósy István (1973. júl. 27. Budapest): politológus, Afrika-kutató Felesége: Bódis Emıke biofizikus Két gyermeke van: Áron Kálmán (2005) és Iván Albert (2007) Munkahelye: PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék egyetemi adjunktus (2009. szept.1-), PTE BTK Afrika Kutatóközpont Pécs, Ifjúság útja 6., Tanulmányok, fokozatok: A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolában politikatudományból doktorált (2009) ben a PTE BTK-n angol nyelvészetbıl és nyelvtanításból, 1998-ban a JPTE TTK-n fizika szakán szerzett (MA, MSc) okleveleket között a University of Leicester-en (Egyesült Királyság) tanult nemzetközi kapcsolatokat és politikai kommunikációt. Munkahelyek, életpálya: 1999 és 2001 között az Oktatási Minisztériumban nemzetközi programok tanácsadója és 2004 között a PTE külügyi igazgatója. A SIEN Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Pécsi Nemzetközi

6 6 Kultúrhét (ICWiP) tematikus nyári egyetem és fesztivál alapító-fıszervezıje 1996-tól (www.icwip.hu). A Dunamenti Rektorok Konferenciája (DRC) nyári egyetemének egyik kiötlıje és szervezıje 2004 óta (www.drcsummerschool.eu) tıl 2007 márciusáig a Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Közhasznú Társaság (Európa Centrum Kht.) ügyvezetı igazgatója, 2005-tıl a Kht. által koordinált Európa Kulturális Fıvárosa - Pécs, 2010 Pályázati Iroda vezetıje, majd a pályázat megnyerése, valamint a kitüntetı cím elnyerése után, 2006-tıl a Pécs2010 Menedzsment Központ általános igazgatója 2007 februárjáig nyarán megalapította saját kutatóképzı cégét, az IDResearch Kft-t. A Kft. menedzselésében a Publikon Kiadó (www.publikon.hu) vezetését, illetve az ország Afrika-lapja, az Afrika Tanulmányok folyóirat (www.afrikatanulmanyok.hu) ügyvezetı-szerkesztıi feladatait is ellátja és 2009 között a PTE KTK kapcsolati igazgatója, 2009 ıszétıl oktatói és kutatói feladatai mellett a PTE BTK Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztályát vezeti. A PTE BTK-n 2003-tól óraadó, majd tanársegéd, és 2010 januárjától adjunktus. Külföldi kutatások, ösztöndíjak, kitüntetések: 2000-ben, 2006-ban, 2008-ban és 2009-ben intenzív terepmunkát végzett Tanzániában, Egyiptomban, Gambiában és Kenyában ben az Erasmus Link to Norway ösztöndíjasa a University of Bergenen (Norvégia), 2005-ben MÖB-ösztöndíjas a Zágrábi Egyetemen (Horvátország) ben a Japán Alapítvány kutatóösztöndíjával a kiotói Ryukoku Egyetemen (Japán) kutat márciusában a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki júliusában az indiai City Montessori School (Lucknow) Global Youth Role Model Award-ját, 2007 decemberében a Megyei Prima Díjat, 2010 januárjában az oktatási miniszter elismerı oklevelét, 2010 augusztusában A magyar-afrikai kapcsolatok, valamint a Magyarországon élı afrikaiak érdekében tett erıfeszítésekért járó oklevelet vehette át, ez utóbbit az Etióp-Magyar Baráti Társaságtól és a Mahatma Gandhi Emberi Jogi Szervezettıl. Tudományos munkája: Kutatási és oktatási tevékenysége között kiemelendık a következı területek és témák: politikai afrikanisztika, globalizáció, Észak-Dél és Dél-Dél kapcsolatok, a Kelet-afrikai Közösség, Tanzánia államfejlıdése az 1960-as évek óta, regionális integráció Afrikában, afrikai migrációs trendek, a politikai kultúrák összehasonlítása, politikai kommunikáció óta kutatási fókusza az afro-ázsiai kapcsolatrendszer feltérképezése, valamint a sino-afrikai, indo-afrikai és japán-afrikai kapcsolatok összehasonlítása. Az állami és nem-állami szereplık alkotta transznacionális világ egyik legkurrensebb folyamat-együttesét, területét, és a hozzá kapcsolódó, valamint általa generált dinamikák karakterisztikáját és a velük együtt jelentkezı alternatívákat vizsgálja. Testületi tagságok: 2009-tıl a kenyai központú Afrikai Demokrácia és Vezetés Intézete (IDEA) tanácsadó testületének tagja tıl tagja a Magyar Politikatudományi Társaságnak tıl az Afrika Tanulmányok folyóirat szerkesztıje. A PTE BTK Afrika Kutatóközpont megálmodója, jelenleg titkára. A Nemzetközi Oktatás Európai Szövetsége (EAIE) LICOM (Languages for Intercultural Communication and Mobility) csoportja vezetıségi tagja ( ); az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) QCII projektjében a Bologna reformokkal foglalkozó egyetemi hálózat asszisztens koordinátora ( ) és 2002 között az EU Youth program Nemzetközi Programok Tanácsának tagja és 2000 között tagja a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanácsnak. Az MTA Köztestületének tagja (17764). Fıbb könyvek: The African State in a Changing Global Context: Breakdowns and Transformations. (szerk. Goran Hydennel és Szabó Loránddal közösen) (Berlin, LIT, 2011, megj. alatt); Kelet-Afrika a fejlıdés útján (Pécs, 2010, megj. alatt); Fenntartható Afrika (szerk.) (Pécs, 2010, megj. alatt); Afrika ma. Tradíció, átalakulás, fejlıdés (szerk. Csizmadia Sándorral) (Pécs, 2009); Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára (szerk. Sebestyén Évával és Szombathy Zoltánnal közösen) (Pécs-Budapest, 2006); Globális biztonsági kihívások, NATO szerepvállalások és Közép-Európa (szerk. Glied Viktorral) (Pécs, 2006); Security under global pressure (szerk.) (Pécs, 2005); After you voted

7 7 (szerk.) (Pécs, 2004); 2004-tıl társszerkesztıje a Dunai Rektorok Konferencia nyári egyetemi köteteinek (elıször Gerald Rosskoglerrel, majd Susan Milforddal). Kiss J. László életrajza Egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézete Egyetemi tanár Andrássy Gyula Német Nyelvő Egyetem Kutatási igazgató Magyar Külügyi Intézet Munkahelyi beosztások kutatási igazgató Magyar Külügyi Intézet igazgató Magyar Külügyi Intézet fıigazgató-helyettes Teleki László Alaptvány, Külpolitikai Tanulmányok Központ Kutatási igazgató Budapesti Posztgraduális Nemzetközi Diplomáciai Tanulmányok Intézete (BIGIS) Közgazdasági Egyetem/Corvinus Egyetem 1998 egyetem tanár Budapesti Közgazdasági Egyetem/Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docens Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos, munkatárs/osztályvezetı, Magyar Külügyi Intézet TIT Országos Központ Demográfiai és Szociológiai Szakosztály tudományos munkatárs MRT Tömegkommunikációs Központon Tanulmányok/Ösztöndíjak/akadémiai címek egyetemi tanári kinevezés Andrássy Gyula Német Nyelvő Egyetem Széchenyi ösztöndíj egyetemi tanári kinevezés Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi habilitáció Budapesti Corvinus Egyetem The Johns Hopkins University. Center for Transatlantic Relations. The Paul H.Nitze School of Advanced International Studies St Cathrene s College Oxford Vendégkutató Stiftung Wissenschaft und Politik (Ebenhausen) Németország vendégkutató Hessische Stiftung Friedens Konfliktforschung Frankfurt am Main politikatudományok kandidátusa ELTE vendégkutató és a Friedrich Ebert Alapítvány ösztöndíjasa a német Külpolitikai Társaság Kutató Intézetében (Forschungsinstitut der deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik) /1981 Nemzetközi kapcsolatok/nemzetközi gazdasági tanulmányok Rheinisch-Westfälische Universität Bonn, szociológia kisdoktori cím ELTE filozófiai/szociológiai tanulmányok Vendégprofesszori megbízások bécsi egyetem Aachen TU. Európa Tanulmányok Központ St Cathrene s College Oxford DAAD professzor Frierdrich Schiller Universität Jena Tisztségek Euration Alapítvány alapító tagja Sozialwissenschaftliches Institut. Akademie Otzenhausen kuratóriumának a tagja Külvilág Alapítvány

8 Európa Mozgalom Magyar Tanácsának ügyvezetı elnöke Journal of International Relations szerkesztı-bizottságának tagja WeltTrends szerkesztı-bizottságának tagja - A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Bizottságának a tagja - Európai Tanulmányok Akadémiai Bizottságának tagja Külügyi Szemle szerkesztıbizottságának elnöke Külügyi Szemle fıszerkesztı MTA IX.Osztály Nemzetközi Tanulmányok Bizottságának alelnöke Kutatási téma: nemzetközi kapcsolatok elmélete, integráció- és külpolitika-kutatás, biztonsági tanulmányok, magyar külpolitika, Németország-, Ausztria-tanulmányok. Publikációk: több mint 200 magyar, angol és német nyelvő tanulmány, számos könyv közöttük Globalizálódás és Külpolitika. Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón TLA Budapest, 2003, Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében Osiris Budapest Biztonságelméletek és stratégiai gondolkodás Osiris (elıkészületben) Számos kutatás vezetése és könyv kiadása többek között : Kiss J. László (szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika Közép- és Kelet-Európában TLA Budapest 2003, Kiss J. László szerk. A nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben TLA Budapest, 2005,Stratégia és kultúra. Kulturális külpolitika az új kihívások tükrében TLA Budapest, 2004, Kiss J. László/Gazdag Ferenc (szerk.): Magyar külpolitika a 20. században. Zrínyi. Budapest Kiss J. László (szerk.).: Huszonötök Európái. Osiris Budapest 2005 etc.

Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011.

Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. Aknai Tamás mővészettörténész ezzel az újabb, két évtizedet átfogó könyvével tette teljessé

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Csizmadia Sándor. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Csizmadia Sándor. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Dr. Csizmadia Sándor egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 ELTE BTK, filozófia-francia szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam)

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam) Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: e-mail: Dr. Glied Viktor Imre glied.viktor@pte.hu Tanulmányok 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD 2005 PTE KTK: Európai

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Egmont Royal Institute for International Relations

Egmont Royal Institute for International Relations Breitner Igor Egmont Royal Institute for International Relations A második világháború utáni időszakban csakúgy, mint az első világégést követően számos agytröszt és kutatóintézet jött létre egy új, jobb

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

La géopolitique des premières missions

La géopolitique des premières missions recenzió La géopolitique des premières missions de l Union européenne en Afrique Benkes Mihály Az euroafrikai kapcsolatokat az európai gyarmatosítás évszázadok óta megterheli. A dekolonizáció folyamatában

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

Afrika ma. Tradíció, átalakulás, fejlodés é

Afrika ma. Tradíció, átalakulás, fejlodés é Afrika ma Tradíció, átalakulás, fejlodés é Afrika ma Tradíció, átalakulás, fejlodés é Pécs, 2009 A kiadvány szerzői jogvédelem alatt áll. A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Oktatói adatlap Marton Péter

Oktatói adatlap Marton Péter adjunktus Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-2002 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, nemzetközi kommunikáció 2002-2005

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Címlap (http://www.pecsma.hu/)

Címlap (http://www.pecsma.hu/) Legfrissebb Pénzmosásról is tudhatott Welsz /csemege /penzmosasrol-is-tudhatott-welsz/) /) Keresés az oldalon... Címlap /) Pécs aktuál /category/pecs-aktual/) Választás 2014 /category/valasztas2014/) Hírzóna

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: 2007. július-

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2007. február 2007. július DR. GRACZKA GYULA Tanácsos, tudományos és technológiai (TéT) attasé MOSZKVA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest 1 1. Oroszország tudományos

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Vélemény a Nemzeti Erıforrás Miniszter OK-10155/2010. Elıterjesztés a Kormány részére az új felsıoktatási törvény koncepciójáról

Vélemény a Nemzeti Erıforrás Miniszter OK-10155/2010. Elıterjesztés a Kormány részére az új felsıoktatási törvény koncepciójáról Vélemény a Nemzeti Erıforrás Miniszter OK-10155/2010. Elıterjesztés a Kormány részére az új felsıoktatási törvény koncepciójáról I. Általános észrevételek és javaslatok Alapvetıen egyetértek az új felsıoktatási

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: Képzési adatbank 1 Művelődés hete-tanulás ünnepe 2 Rövid hírek 4 ONK 2012 6 Új kihívások a felnıttképzésben címmel

Részletesebben

alapok az oktatáspolitika formálásához

alapok az oktatáspolitika formálásához A Shiba díjtól az Európai Kiválóság Díjig alapok az oktatáspolitika formálásához Tóth Tiborné dr. c. igazgató, Shiba - díjas minıségszakértı, miniszterelnöki megbízott Székesfehérvár, 2009. Kiválóság-kultúra

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.)

A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.) PROF. BOJTÁR ENDRE KÖNYVAJÁNLÓJA A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.) Kinek ajánlanám e témakörökkel, történelmi eseményekkel, információval,

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Dr. Ács Pongrác Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Vezérfonalam: SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG és EGYÜTTMŐKÖDÉS 14 éve életem szerves része az INTÉZET, illetve annak jogelıdje a Janus

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben