VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2 I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos Művek Részvénytársaság (1011. Budapest, I. Vám u. 5-7.), az Országos Villamostávvezeték Részvénytársaság (1054. Budapest, Báthory u. 5.), az ERBE Energetikai Mérnökiroda Kft. (1117. Budapest, Budafoki út ) és a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (1011. Budapest, Fő u ), mint munkáltatók kezdeményezésére az e társaságoknál alkalmazásban álló 25 természetes személy. c.) A Pénztár székhelye: Budapest, Iskola u. 13. d.) Az alapítás időpontja: március 19. e.) A Pénztár típusa: Az évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.) hatálya alá tartozó kiegészítő Egészségpénztár. f.) A Pénztár munkáltatói tagjai számát december 31-én a 6.2. táblázat tartalmazza. 2. A számviteli politika főbb vonásai a.) A könyvvezetés módja A VITAMIN Egészségpénztár könyvvezetési kötelezettségének a évi C. törvény (Számviteli törvény) és a 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) által előírt szabályok szerint tesz eleget. Az Egészségpénztár vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezet, melyet az üzleti év végével zár le. b.) A beszámoló készítés rendje - Az évközi és éves beszámolók formáját, szerkezetét a 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet határozza meg. 2

3 - A Pénztár beszámolási kötelezettsége rendszeres és eseti adatszolgáltatásra terjed ki. Rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámoló, és a negyedéves jelentés. Eseti beszámoló készítési kötelezettség áll fenn a rendelet által meghatározott egyedi esetekben, mint például egyesülés, szétválás. c.) Amortizációs politika A Pénztárnak az értékcsökkenést negyedévente havi pontossággal, a használatba vett (aktivált) immateriális javak és tárgyi eszközök továbbá az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök használatba vételt követő negyedév első napjától kezdődően bekerülési értéke (bruttó értéke) alapján, a 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 27. -ában meghatározott kulcsok szerint kell elszámolni. A kis értékű Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzését a Pénztár egy összegben, folyó kiadásként számolja el. d.) Az egyes eszköz- és forráscsoportok értékelési eljárása A mérlegtételek értékelésénél a Pénztár a 252/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet ában foglalt alapelveket érvényesíti. A Pénztár a évi C. Számviteli törvény évtől hatályos változása értelmében a vásárolt szellemi termékeket az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok között mutatja ki. A Pénztár az általa teljesítendő szolgáltatásokhoz, illetve működési feladatainak ellátásához térítés nélkül átvett eszközöket ideértve a forgalomképes immateriális javakat is - továbbá az induló vagyon nem pénzbeli részét a mérlegben bejegyzett könyvvizsgálóval felbecsültetett forgalmi (piaci) értéken mutatja ki. A vásárolt készletek a mérlegben tényleges beszerzési áron szerepelnek. A mérlegben használt készletek ideértve a térítés-mentesen átvett használt készleteket, valamint a Számviteli törvény 23. (5) bekezdése szerint, a befektetett eszközök közül a készletek közé átsorolt eszközöket - nem mutathatók ki. A Pénztár a mérlegben a kötelezettségeket könyv szerinti értéken szerepelteti, hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutat ki. II. Részletes értékelés 1. A valós vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának szöveges értékelése 3

4 Vagyoni helyzet A VITAMIN Egészségpénztár 2007 évi beszámolójának mérleg főösszege eft évben a szolgáltatási kiadások összege eft volt, amely 5,57 %-kal, abszolút összegben eft-tal haladta meg a 2006 évben nyújtott eft értékű szolgáltatások összegét. ESZKÖZÖK 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök állománya eft, amely az összes eszközállomány 0,65%a. Ebből az immateriális javak nettó értéke eft, mely egyrészt a Pénztár működtetését szolgáló szoftverek, másrészt a VITAMIN Egészségpénztár honlapjának saját fejlesztési költsége, továbbá a beszerzett Call center szoftverének, és az egészségkártya bevezetésével kapcsolatos immateriális javak értéke. Az immateriális javak részletezése a következő: Megnevezés Nyitó nettó Záró nettó Beszerzés Értékcsökkenés Érték érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen A tárgyi eszközök állományának értéke eft. A Pénztár 2007-ben eft értékben szerzett be tárgyi eszközt, amely számítástechnikai eszköz volt. (server) Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulását az 1. sz. melléklet mutatja. 2. Forgóeszközök A forgóeszközök mérlegben kimutatott értéke eft, amely az összes eszköz értékének 99,35%-a. A készletek értéke 56 eft. Ez a Pénzjegy Nyomda által legyártott, de a pénztár által még ki nem küldött egészségkártyák értéke. 4

5 A tagokkal szemben december 31-én fennálló tagdíjkövetelések összege 1.914eFt, ami 0,16%-kal, 3 eft-tal kevesebb, mint a megelőző év végi tagdíjkövetelések értéke. Ebből eft az egységes tagdíj befizetését nem teljesítő tagokkal szembeni követelés, és 183 eft a munkáltatói tagdíj hátralék. 8,32 %-kal 157 eft-tal csökkent az egységes tagdíj befizetésével kapcsolatos követelés. A Pénztár levélben keresi meg az egységes tagdíj fizetéssel hátralékos tagokat. A forgóeszközök értékének túlnyomó részét ( eft-ot) az értékpapírok alkotják, (88,05%) amelyeket a pénztár szabad pénzeszközeiből forgatási céllal vásárolt. A pénztár konzervatív befektetési politikát folytat, igyekszik biztonságos befektetési formákat választani. A befektetéseit ezért állampapírokban, döntően diszkont kincstárjegyekben tartja. VITAMIN Egészségpénztár befektetés állományának alakulása eft év A VITAMIN Egészségpénztár befektetéseinek 2007-ben realizált hozama elérte a 8,3%-ot ( eft), amely 1,1%-kal magasabb a évre a KSH által közölt 7,2 %- os infláció értékénél. Ez jó eredménynek tekinthető, mivel az infláció jóval a tervezett felett alakult. A pénztár a évben lejáró értékpapírok egy részét még évben vásárolta, amikor sokkal kedvezőbbek voltak az előre jelzések. Azok a pénztárak amelyek részvényekbe is fektették pénzüket negatív hozamot is realizáltak. Az sem elhanyagolandó, hogy a pénztártagok részére a hozam teljes egészében jóváírásra kerül, szemben egy banki befektetésnél, ahol azt kamatadó terheli. Figyelembe véve, hogy a VITAMIN Egészségpénztár a folyamatos szolgáltatás igénybevétele miatt kizárólag egy éven belül lejáró állampapírokba fekteti átmenetileg szabad pénzeszközeit, jó eredményt ért el a befektetések terén. A befektetések átlagos futamideje 2007-ben közel 6 hónap volt. A Pénztár átmenetileg szabad pénzeszközeit tekintettel a folyamatos szolgáltatás kifizetésekre államilag garantált rövid lejáratú állampapírokba, diszkont kincstárjegyekbe fektette 2007-ben 5

6 is. A Pénztár az egy hónapnál rövidebb ideig szabad pénzeszközöket bankbetétben köti le. VITAMIN Egészségpénztár hozamrátájánk alakulása az infláció tükrében ,000 10,000 8,000 % 6,000 4,000 2,000 0, év Hozamráta (%) Infláció (%) A rövid lejáratú bankbetétek összege eft volt december 31-én, ez eft-tal alacsonyabb összeg, mint a 2006.december 31-i. Rövid lejáratú bankbetétben azért tartott a pénztár pénzt, mert december 31-én db volt a bezárolt, de még ki nem fizetett számlák száma amelyek beérkezése január elejére volt várható. A befektetések részletes bemutatása a 2. sz. mellékleten látható. A pénzeszközök év végi záró értéke eft volt, melyből 381 eft a házipénztár záró állománya, eft a bankszámla év végi záró értéke, a fennmaradó eft pedig a Pénztár által rövid lejáratú bankbetétként lekötött összeg. A fenti összeg lekötött betétként történő elhelyezését a év január elején esedékes várhatóan magas értékű pénztári szolgáltatási kiadás indokolta. Az egyéb aktív elszámolások értéke 237 eft volt, ami szolgáltatókkal és kilépő tagokkal szembeni követelésből adódik. A portfólió állomány üzleti év végi állományának bemutatását a 8.sz. melléklet tartalmazza. FORRÁSOK D. Saját tőke 6

7 A saját tőkén belül a tőkeváltozások értéke eft. Az alapok tőkeváltozásának eft összegű év végi egyenlegét a december 31-i tagdíjkövetelések változásának összege, a évi eszközbeszerzések és a 2007-ben elszámolt értékcsökkenés, továbbá a január 31-ig pénzügyileg rendezett IV. negyedévi Felügyeleti díj módosította. A tőkeváltozások évi alakulása a következő: Fedezeti alap tőkeváltozása: Tőkeváltozás nyitó értéke eft Követelések évi változása eft Fedezeti alap tőkeváltozása eft Működési alap tőkeváltozása: Tőkeváltozások nyitó értéke eft Gépek, berendezések vásárlása eft Szoftverek értékcsökkenése eft Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése eft Gépek, berendezések értékcsökkenése eft Irodabútorok értékcsökkenése eft Egyéb berendezések értékcsökkenése eft Tagdíj követelések működési alapra jutó része - 13 eft IV. név Felügyeleti díj eft dec. 31-én készleten lévő egészségkártyák +32 eft Működési alap tőkeváltozások eft Likviditási alap tőkeváltozása: Tőkeváltozások nyitó értéke 10 eft Tagdíj követelések likviditási alapra jutó része Likviditási alap tőkeváltozása 9 eft -1 eft Tőkeváltozások záró értéke eft 7

8 C. Tartalékok Az alapok tartalékának mérleg szerinti összege eft, a tartalékok aránya a forrásokon belül 98,44%. A fedezeti tartalék értéke 15,88 %-kal, eft-tal alacsonyabb a december 31-i eft-os egyenlegnél, ami azt jelenti, hogy a pénztártagok szolgáltatás igénybe vétele, és költése magasabb összegű volt, mint a befizetett tagdíjak, és egyéb fedezeti alapra érkező bevételek összege. A fedezeti tartalék évi alakulása a következő: Fedezeti alap nyitó állománya eft Egyéni tagdíj bevételek eft Munkáltatói tagdíj hozzájárulás eft Tagok egyéb befizetései eft Támogatóktól befolyt összeg eft Belépő tagok áthozott egyéni fedezete eft Apeh által visszautalt SZJA eft Befektetések hozama eft Nyitó állomány ( ) eft évi bevételek összesen eft Szolgáltatások kiadásai eft Jogosulatlan szolgáltatások kiadásai eft Kilépő, átlépő tagok, örökösöknek kifizetés eft Befektetések vagyonarányos költsége eft Kiadások összesen eft Fedezeti alap záró értéke eft Ebből: - Befektetett összeg eft - Likvid tartalék eft A működési alap tartalékának évi záró összege eft, ami 2,29%-kal, eft-tal haladta meg az előző év záró állományát. A működési tartalék évi alakulása a következő: Működési alap nyitó értéke Egyéni tagdíjak bevétele Munkáltatói tagdíj hozzájárulás eft eft eft 8

9 Tagok egyéb befizetései eft Támogatóktól befolyt összeg eft Egyéb bevételek 251 eft Pénzügyi műveletek bevétele eft Nyitó állomány ( ) eft évi bevételek összesen eft Folyó működési kiadások eft Tőkekiadások eft Kiadások összesen eft Működési alap záró értéke eft, Ebből: - Befektetett összeg e Ft - Likvid tartalék eft Az egyéb bevételek összege 251 eft, mely az elveszett egészségkártyák pótlására befizetett összegből adódik. (1.000 Ft/fő) A likviditási alap tartaléka december 31-én eft, mely 15,67%-kal, eft-tal haladta meg a 2006 év végi állomány értékét. A likviditási tartalék évi alakulása a következő: Likviditási alap nyitó értéke eft Egyéni tagdíjak bevétele 235 eft Munkáltatói tagdíj hozzájárulás eft Pénzügyi műveletek bevételei eft Nyitó állomány ( ) eft évi bevételek összesen eft Befektetések vagyonarányos költsége 53 eft Likviditási alap záró állománya eft Ebből: - Befektetett összeg eft - Szabad tartalék 756 eft A tartalékok pénzügyi helyzetének alakulását a 3. sz. melléklet szemlélteti. D. Kötelezettségek A Pénztár rövid lejáratú kötelezettségeinek mérleg fordulónapi értéke eft. A fenti összeg egyrészt munkáltatói tagokkal szembeni kötelezettség eft. Ez Démász Rt, MVM és társai, Mátrai Erőmű Zrt, Csitári uszoda, a Paksi Müvelődési 9

10 Ház, és az OVIT ZRt által decemberében januári tagdíjra előre átutalt munkáltatói többlet befizetések összege. A rövid lejáratú kötelezettségek másik mérlegtétele a eft értékű egyéb rövid lejáratú kötelezettség, mely az étkezési jegyek ki nem fizetett összegéből, adókötelezettségekből, valamint a januárjában rendezett IV. negyedévi Felügyeleti díj összegéből adódik. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások év végi záró értéke eft, amelyből eft egy tévesen több hónapon keresztül átutalt munkáltatói adomány, valamint a Pénztárnál még nem regisztrált új bankszámlaszámok miatt, a tag már megszűnt bankszámlára utalt és ezért a VITAMIN Egészségpénztár folyószámlájára visszaérkezett tételek értéke. 2. Pénzügyi helyzet Bevételek alakulása 2007-ben a megelőző évhez viszonyítva a taglétszám összességében 708 fővel növekedett. Az új belépők száma fő, a másik pénztárból átlépő 59 fő volt. Ezzel párhuzamosan azonban fő kilépésére is sor került, 124 fő lépett át másik egészségpénztárba, és 57 fő elhunyt. A belépő tagok első havi tagdíjából tagsági viszony létesítéséhez kötődően a működési alapba levont összeg ( Ft/fő) éves értéke eft volt. A munkáltatók a szerződésnek megfelelően teljesítették befizetési kötelezettségeiket. A tagdíjbevételek összege évben eft, ez 77,5% -ka a évi bevételeknek. Összegében eft-os csökkenés tagdíjbevételből. Az alapok szerinti változás a következő: A fedezeti alap tagdíjbevételei 22,86%-kal és eft-tal, a működési alapé 16,65 %-kal és eft-tal csökkentek, a likvidítási alapé 0,87%-kal és 26 eft-tal növekedett A támogatói adomány 34,01%-kal Ft-tal növekedett a fedezeti alapon, 33,36%-kal 501 eft-tal a működési alapon, vagyis nagyobb mértékben növekedett, mint a tagdíj befizetés. A befektetések 2007-ben realizált hozama eft. Ebből a bankszámlán átmenetileg szabad pénzeszközök után kapott banki kamat eft, eft-tal több, mint évben év volt az első év amikor a pénztártagok az egyéni befizetéseik adókedvezményét adójóváírás formájában kapták meg. Az Apeh által visszautalt összeg eft, mely felülmúlta a pénztár várakozását. A VITAMIN Egészségpénztár évi tervezett és ténylegesen befolyt bevételei a következők: 10

11 adatok E Ftban Megnevezés Terv Tény Eltérés (%) Tagok egyéni tagdíj befizetései ,58 Munkáltató által vállalt hozzájárulás ,91 Tagok egyéb befizetései ,29 Támogatóktól befolyt összeg ,36 Átlépők áthozott egyéni fedezete Egyéb bevételek ,50 APEH által visszautalt SZJA Pénzügyi műveletek bevétele ,17 Összes bevétel ,48 Kiadások alakulása Az alapok kiadásai évben eft-ot tettek ki, melyből a pénztártagoknak és közeli hozzátartozóinak nyújtott szolgáltatások összege éves szinten eft. A befektetések fedezeti alapon elszámolt letétkezelői díjának összege eft volt. A működési alap kiadásainak eft összegéből folyó kiadásokra (anyagjellegű-, személyi jellegű, egyéb kiadások, pénzügyi műveletek ráfordításai, felügyeleti díj) eft-ot, új eszközök beszerzésére eft-ot fordított a Pénztár. A likviditási alapon a kiadások soron 53 eft szerepel, mely a befektetések vagyonarányos letétkezelői díja. A tartalékok tárgyévi összesített eredménye eft. Ez eft-tal kevesebb, mint a évi eredmény. A bevételek valamint a kiadások részletezését negyedéves bontásban a 4. és az 5. sz. melléklet tartalmazza. III. Tájékoztató rész a.) bemutatása A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazásának 11

12 adatok ezer Ftban Létszám Személyi jellegű Megnevezés (fő) Bérköltség ráfordítások Szellemi Állományon kívüli Összesen A pénztár munkavállalóinak létszáma nem változott. A pénztár központi ügyintézőinek feladatai a kártyás fizetés bevezetésével nagy mértékben növekedtek, de ezt nem követte a létszám bővítése. A Pénztár az adóigazolások és egyéni számlaértesítők postázására valamint az orvosi vélemények katalogizálására megbízási szerződés keretében foglalkoztatott munkavállalókat. b.) Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjainak járandóságai, a részükre folyósított kölcsönök, előlegek bemutatása Az Igazgatótanács tagjai részére év folyamán kifizetett tiszteletdíj összege eft, az Ellenőrző Bizottság tagjainak folyósított tiszteletdíj összege eft volt. Kölcsön, előleg folyósítására nem került sor. c.) A taglétszám alakulása A pénztár taglétszámának negyedévenkénti alakulását a 6.1. sz. melléklet tartalmazza. A taglétszám korévenkénti alakulását a 9. sz. melléklet mutatja be évben 51 új munkáltató csatlakozott a pénztárhoz. A VITAMIN Egészségpénztár munkáltatói tagjainak névsorát a 6.2. sz. melléklet szemlélteti. Az új munkáltatók túlnyomó többsége sajnos 10 fő alatti taglétszámmal lépett be a Pénztárba. Az új belépők többsége a már korábbi munkáltatói tagok dolgozóiból került ki, a természetes létszám mozgásból adódóan. Számottevőbb létszámbővülést az alábbi munkáltatók munkavállalóinak belépése eredményezett: Munkáltató neve Radiokatív Hulladékokat Kezelő Kht. Balatoni Hajózási Zrt. ALCOA-KŐFÉM KFT Mátrai Erőmű Zrt. OVIT ZRT. Sapa Profiles Kft. Létszámnövekedés 125 fő 32 fő 248 fő 349 fő 112 fő 135 fő 12

13 Taglétszám alakulása fő év Az aktív tagok száma december 31-én fő volt, ami 708 fővel több, mint az előző év végi taglétszám záró értéke. Ebből a belépők száma fő, a kilépők létszáma pedig fő volt. d.) A pénztári szolgáltatások kiadásai A VITAMIN Egészségpénztárnál igénybevett szolgáltatások költségeit az egyes finanszírozási források feltüntetésével a 7. sz. melléklet szemlélteti. Az egészségpénztári szolgáltatások korévenkénti igénybevételét a 10. sz. melléklet mutatja. A pénztári kiadások jelentősen, 25,83%-kal 521,826 eft-tal meghaladták a tervben rögzített szintet (2.020 MFt) ben eft-ot fizetett ki a pénztár szolgáltatások igénybevételére, ez eft-tal és 5,57 %-kal magasabb összeg, mint évben. A 263/2003. Kormányrendelet szigorította az egyéni számla felhasználását június 1-től a wellness (rekreációs) üdülés, a sport eszköz vásárlás(bérlés), a fog- és szájápoló szerek és gyógyteák vásárlása, a sportszolgáltatás pénztártagonkénti Ft feletti igénybe vett összege, valamint július 14-étől a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények vásárlása csak személyi jövedelemadó megfizetése mellett vált lehetségessé. A rekreációs, gyógy és egészségügyi üdülésre kifizetett összeg eft-tal volt kevesebb, mint 2006-ban, és az igénybe vevő pénztártagok 13

14 száma 786 fővel csökkent. A tagok összesen alkalommal vettek igénybe szolgáltatást 2007-ben, ez db-bal több mint 2006-ban, ez 15,51%-os növekedés benyújtott számlák számában. Míg 2006-ban egy számla átlagosan Ft volt, addig 2007-ben ez az összeg Ft-ra csökkent. A gyógyszerek és gyógyhatású készítmények árkiegészítése szolgáltatási csomag aránya az összes felhasználásból továbbra is kiemelkedően magas. A kifizetett összeg az összes felhasználás 35,4 %-a, a számlák darabszáma az összes kifizetett számla 70,74%-a volt. Növekedést mutat a gyógyászati segédeszköz vásárlás finanszírozása is. A kifizetett összeg eft-tal volt magasabb, az igénybe vevő pénztártagok száma fővel növekedett. A természetbeni szolgáltatások közül az egészségügyi szolgáltatások (fogászati, szemészeti ellátások) igénybe vétele csökkent efttal, és 18 fővel. A kormányrendelet szigorítása miatt csökkent a sport eszközök vásárlására fordított összeg eft-tal, és az igénybevevők száma is fővel kevesebb volt. Sajnálatos, hogy a kormányrendelet június 1-től ezt a felhasználást csak adófizetési kötelezettséggel terhelten engedélyezi. A sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások mértéke is csökkent eft-tal, az igénybevétel darabszáma 905 db-bal. A kormányrendelet ezt a felhasználást is adóval sújtotta volna június 1-től, azonban két hét elteltével a lobbi tevékenység eredményeként napvilágot látott a módosítás amely szerint a minimálbér mértékéig adómentes ez a szolgáltatás. Új szolgáltatásként került a rendeletbe a korházi napidíj és a vizitdíj elszámolhatóságának lehetősége. Ezekre az igénybevételekre eft-ot fizetett ki a pénztár, a benyújtott számlák száma db volt. A Pénztár által finanszírozható egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ az Interneten a honlapon, továbbá egyre több munkáltató belső intranetes hálózatán lekérdezhető. 14

15 Szolgáltatások megoszlása eft év Haláleseti támogatás Gyógyászati segédeszköz árkiegészítés Gyógyszer árkiegészítés Táppénz kiegészítés Sporteszközök vásárlásának támogatása Egészségügyi rehabilitációval kapcsolatos szolgáltatások Természetgyógyászati ellátások Egészségügyi szolgáltatások Az egészségkártya bevezetésével a Pénztár az egészségkártyával történő zárolások miatt több esetben a 263/2003. Kormányrendelet szerint az egészségpénztár által nem finanszírozható termék ellenértékét egyenlítette ki a szolgáltatónak. A Pénztár a jogszerűtlen igénybevételekről írásban értesítette a tagokat, és tájékoztatta őket az összeg visszafizetésének lehetőségéről. A 2007-ben kiegyenlített szolgáltatások alakulása a következő: Jogszerű igénybevételek összege: eft Az egyéb kiadások között kimutatott Jogszerűtlen igénybevételek összege: eft Visszafizetett jogszerűtlen igénybevételek: eft e.) A költségek költség nemenkénti bemutatása A pénztár szolgáltatási kiadása 25,83%-kal, 522 MFt-tal haladták meg l a terv szintet. Az anyagjellegű ráfordítások összege 26,31%-kal elmaradt a tervezettől. Ezen belül az anyagköltség 6,82 %-kal, az igénybevett szolgáltatások értéke 16,61 %-kal, az egyéb 15

16 szolgáltatások értéke 47,85 %-kal maradt el a tervezettől. A Pénztár személyi jellegű ráfordításának tényösszege 1,02%-kal maradt el a évi terv összegétől. A tagdíjbevételek összege 18,83 %-kal magasabb volt a tervezettnél, ez indokolja a felügyeleti díj 17,24 %-os növekedését a tervhez képest. Az adminisztrációs feladatok zökkenőmentes lebonyolításához eft értékben vásárolt tárgyi eszközöket a Pénztár. Valamennyi beszerzés számítástechnikai eszköz volt. Ez 75,4 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A költségek évi alakulása költség nemenkénti bontásban a következő: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Terv Tény Eltérés (%) Pénztári szolgáltatások kiadásai ,83 Befektetések vagyonarányos költsége ,46 Anyagjellegű kiadások ,69 Anyagköltség ,18 Igénybevett szolgáltatások költsége ,39 Egyéb szolgáltatások költségei ,15 Személyi jellegű kiadások ,98 Bérköltség ,47 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,40 Bérjárulékok ,39 Kis értékű eszközbeszerzés ,69 Egyéb kiadások ,29 Felügyeleti díj ,24 Eszközbeszerzések ,60 Kilépő, átlépő, örökösnek kifizetés Összes kiadás ,55 Budapest, április 23. Schmidt Péterné sk. IT elnök 16

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára * ; 4 * Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET r r r r A 26. ÉVI EVES PÉNZTÁRI r r BESZÁMOLÓHOZ t (?, ^ V > :^ ' ; *.» . Általános kieeészítések A pénztár működési formája:

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 1. Általános kiegészítések A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév a b c d e A Befektetett eszközök 731 068-638 849 I. Immateriális javak 58 307 36 238 II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöés

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Gyor, 2005.május 6. Az 2004.évi tevékenységünkhöz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben