VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2 I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos Művek Részvénytársaság (1011. Budapest, I. Vám u. 5-7.), az Országos Villamostávvezeték Részvénytársaság (1054. Budapest, Báthory u. 5.), az ERBE Energetikai Mérnökiroda Kft. (1117. Budapest, Budafoki út ) és a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (1011. Budapest, Fő u ), mint munkáltatók kezdeményezésére az e társaságoknál alkalmazásban álló 25 természetes személy. c.) A Pénztár székhelye: Budapest, Iskola u. 13. d.) Az alapítás időpontja: március 19. e.) A Pénztár típusa: Az évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.) hatálya alá tartozó kiegészítő Egészségpénztár. f.) A Pénztár munkáltatói tagjai számát december 31-én a 6.2. táblázat tartalmazza. 2. A számviteli politika főbb vonásai a.) A könyvvezetés módja A VITAMIN Egészségpénztár könyvvezetési kötelezettségének a évi C. törvény (Számviteli törvény) és a 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) által előírt szabályok szerint tesz eleget. Az Egészségpénztár vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezet, melyet az üzleti év végével zár le. b.) A beszámoló készítés rendje - Az évközi és éves beszámolók formáját, szerkezetét a 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet határozza meg. 2

3 - A Pénztár beszámolási kötelezettsége rendszeres és eseti adatszolgáltatásra terjed ki. Rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámoló, és a negyedéves jelentés. Eseti beszámoló készítési kötelezettség áll fenn a rendelet által meghatározott egyedi esetekben, mint például egyesülés, szétválás. c.) Amortizációs politika A Pénztárnak az értékcsökkenést negyedévente havi pontossággal, a használatba vett (aktivált) immateriális javak és tárgyi eszközök továbbá az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök használatba vételt követő negyedév első napjától kezdődően bekerülési értéke (bruttó értéke) alapján, a 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 27. -ában meghatározott kulcsok szerint kell elszámolni. A kis értékű Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzését a Pénztár egy összegben, folyó kiadásként számolja el. d.) Az egyes eszköz- és forráscsoportok értékelési eljárása A mérlegtételek értékelésénél a Pénztár a 252/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet ában foglalt alapelveket érvényesíti. A Pénztár a évi C. Számviteli törvény évtől hatályos változása értelmében a vásárolt szellemi termékeket az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok között mutatja ki. A Pénztár az általa teljesítendő szolgáltatásokhoz, illetve működési feladatainak ellátásához térítés nélkül átvett eszközöket ideértve a forgalomképes immateriális javakat is - továbbá az induló vagyon nem pénzbeli részét a mérlegben bejegyzett könyvvizsgálóval felbecsültetett forgalmi (piaci) értéken mutatja ki. A vásárolt készletek a mérlegben tényleges beszerzési áron szerepelnek. A mérlegben használt készletek ideértve a térítés-mentesen átvett használt készleteket, valamint a Számviteli törvény 23. (5) bekezdése szerint, a befektetett eszközök közül a készletek közé átsorolt eszközöket - nem mutathatók ki. A Pénztár a mérlegben a kötelezettségeket könyv szerinti értéken szerepelteti, hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutat ki. II. Részletes értékelés 1. A valós vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának szöveges értékelése 3

4 Vagyoni helyzet A VITAMIN Egészségpénztár 2007 évi beszámolójának mérleg főösszege eft évben a szolgáltatási kiadások összege eft volt, amely 5,57 %-kal, abszolút összegben eft-tal haladta meg a 2006 évben nyújtott eft értékű szolgáltatások összegét. ESZKÖZÖK 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök állománya eft, amely az összes eszközállomány 0,65%a. Ebből az immateriális javak nettó értéke eft, mely egyrészt a Pénztár működtetését szolgáló szoftverek, másrészt a VITAMIN Egészségpénztár honlapjának saját fejlesztési költsége, továbbá a beszerzett Call center szoftverének, és az egészségkártya bevezetésével kapcsolatos immateriális javak értéke. Az immateriális javak részletezése a következő: Megnevezés Nyitó nettó Záró nettó Beszerzés Értékcsökkenés Érték érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen A tárgyi eszközök állományának értéke eft. A Pénztár 2007-ben eft értékben szerzett be tárgyi eszközt, amely számítástechnikai eszköz volt. (server) Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulását az 1. sz. melléklet mutatja. 2. Forgóeszközök A forgóeszközök mérlegben kimutatott értéke eft, amely az összes eszköz értékének 99,35%-a. A készletek értéke 56 eft. Ez a Pénzjegy Nyomda által legyártott, de a pénztár által még ki nem küldött egészségkártyák értéke. 4

5 A tagokkal szemben december 31-én fennálló tagdíjkövetelések összege 1.914eFt, ami 0,16%-kal, 3 eft-tal kevesebb, mint a megelőző év végi tagdíjkövetelések értéke. Ebből eft az egységes tagdíj befizetését nem teljesítő tagokkal szembeni követelés, és 183 eft a munkáltatói tagdíj hátralék. 8,32 %-kal 157 eft-tal csökkent az egységes tagdíj befizetésével kapcsolatos követelés. A Pénztár levélben keresi meg az egységes tagdíj fizetéssel hátralékos tagokat. A forgóeszközök értékének túlnyomó részét ( eft-ot) az értékpapírok alkotják, (88,05%) amelyeket a pénztár szabad pénzeszközeiből forgatási céllal vásárolt. A pénztár konzervatív befektetési politikát folytat, igyekszik biztonságos befektetési formákat választani. A befektetéseit ezért állampapírokban, döntően diszkont kincstárjegyekben tartja. VITAMIN Egészségpénztár befektetés állományának alakulása eft év A VITAMIN Egészségpénztár befektetéseinek 2007-ben realizált hozama elérte a 8,3%-ot ( eft), amely 1,1%-kal magasabb a évre a KSH által közölt 7,2 %- os infláció értékénél. Ez jó eredménynek tekinthető, mivel az infláció jóval a tervezett felett alakult. A pénztár a évben lejáró értékpapírok egy részét még évben vásárolta, amikor sokkal kedvezőbbek voltak az előre jelzések. Azok a pénztárak amelyek részvényekbe is fektették pénzüket negatív hozamot is realizáltak. Az sem elhanyagolandó, hogy a pénztártagok részére a hozam teljes egészében jóváírásra kerül, szemben egy banki befektetésnél, ahol azt kamatadó terheli. Figyelembe véve, hogy a VITAMIN Egészségpénztár a folyamatos szolgáltatás igénybevétele miatt kizárólag egy éven belül lejáró állampapírokba fekteti átmenetileg szabad pénzeszközeit, jó eredményt ért el a befektetések terén. A befektetések átlagos futamideje 2007-ben közel 6 hónap volt. A Pénztár átmenetileg szabad pénzeszközeit tekintettel a folyamatos szolgáltatás kifizetésekre államilag garantált rövid lejáratú állampapírokba, diszkont kincstárjegyekbe fektette 2007-ben 5

6 is. A Pénztár az egy hónapnál rövidebb ideig szabad pénzeszközöket bankbetétben köti le. VITAMIN Egészségpénztár hozamrátájánk alakulása az infláció tükrében ,000 10,000 8,000 % 6,000 4,000 2,000 0, év Hozamráta (%) Infláció (%) A rövid lejáratú bankbetétek összege eft volt december 31-én, ez eft-tal alacsonyabb összeg, mint a 2006.december 31-i. Rövid lejáratú bankbetétben azért tartott a pénztár pénzt, mert december 31-én db volt a bezárolt, de még ki nem fizetett számlák száma amelyek beérkezése január elejére volt várható. A befektetések részletes bemutatása a 2. sz. mellékleten látható. A pénzeszközök év végi záró értéke eft volt, melyből 381 eft a házipénztár záró állománya, eft a bankszámla év végi záró értéke, a fennmaradó eft pedig a Pénztár által rövid lejáratú bankbetétként lekötött összeg. A fenti összeg lekötött betétként történő elhelyezését a év január elején esedékes várhatóan magas értékű pénztári szolgáltatási kiadás indokolta. Az egyéb aktív elszámolások értéke 237 eft volt, ami szolgáltatókkal és kilépő tagokkal szembeni követelésből adódik. A portfólió állomány üzleti év végi állományának bemutatását a 8.sz. melléklet tartalmazza. FORRÁSOK D. Saját tőke 6

7 A saját tőkén belül a tőkeváltozások értéke eft. Az alapok tőkeváltozásának eft összegű év végi egyenlegét a december 31-i tagdíjkövetelések változásának összege, a évi eszközbeszerzések és a 2007-ben elszámolt értékcsökkenés, továbbá a január 31-ig pénzügyileg rendezett IV. negyedévi Felügyeleti díj módosította. A tőkeváltozások évi alakulása a következő: Fedezeti alap tőkeváltozása: Tőkeváltozás nyitó értéke eft Követelések évi változása eft Fedezeti alap tőkeváltozása eft Működési alap tőkeváltozása: Tőkeváltozások nyitó értéke eft Gépek, berendezések vásárlása eft Szoftverek értékcsökkenése eft Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése eft Gépek, berendezések értékcsökkenése eft Irodabútorok értékcsökkenése eft Egyéb berendezések értékcsökkenése eft Tagdíj követelések működési alapra jutó része - 13 eft IV. név Felügyeleti díj eft dec. 31-én készleten lévő egészségkártyák +32 eft Működési alap tőkeváltozások eft Likviditási alap tőkeváltozása: Tőkeváltozások nyitó értéke 10 eft Tagdíj követelések likviditási alapra jutó része Likviditási alap tőkeváltozása 9 eft -1 eft Tőkeváltozások záró értéke eft 7

8 C. Tartalékok Az alapok tartalékának mérleg szerinti összege eft, a tartalékok aránya a forrásokon belül 98,44%. A fedezeti tartalék értéke 15,88 %-kal, eft-tal alacsonyabb a december 31-i eft-os egyenlegnél, ami azt jelenti, hogy a pénztártagok szolgáltatás igénybe vétele, és költése magasabb összegű volt, mint a befizetett tagdíjak, és egyéb fedezeti alapra érkező bevételek összege. A fedezeti tartalék évi alakulása a következő: Fedezeti alap nyitó állománya eft Egyéni tagdíj bevételek eft Munkáltatói tagdíj hozzájárulás eft Tagok egyéb befizetései eft Támogatóktól befolyt összeg eft Belépő tagok áthozott egyéni fedezete eft Apeh által visszautalt SZJA eft Befektetések hozama eft Nyitó állomány ( ) eft évi bevételek összesen eft Szolgáltatások kiadásai eft Jogosulatlan szolgáltatások kiadásai eft Kilépő, átlépő tagok, örökösöknek kifizetés eft Befektetések vagyonarányos költsége eft Kiadások összesen eft Fedezeti alap záró értéke eft Ebből: - Befektetett összeg eft - Likvid tartalék eft A működési alap tartalékának évi záró összege eft, ami 2,29%-kal, eft-tal haladta meg az előző év záró állományát. A működési tartalék évi alakulása a következő: Működési alap nyitó értéke Egyéni tagdíjak bevétele Munkáltatói tagdíj hozzájárulás eft eft eft 8

9 Tagok egyéb befizetései eft Támogatóktól befolyt összeg eft Egyéb bevételek 251 eft Pénzügyi műveletek bevétele eft Nyitó állomány ( ) eft évi bevételek összesen eft Folyó működési kiadások eft Tőkekiadások eft Kiadások összesen eft Működési alap záró értéke eft, Ebből: - Befektetett összeg e Ft - Likvid tartalék eft Az egyéb bevételek összege 251 eft, mely az elveszett egészségkártyák pótlására befizetett összegből adódik. (1.000 Ft/fő) A likviditási alap tartaléka december 31-én eft, mely 15,67%-kal, eft-tal haladta meg a 2006 év végi állomány értékét. A likviditási tartalék évi alakulása a következő: Likviditási alap nyitó értéke eft Egyéni tagdíjak bevétele 235 eft Munkáltatói tagdíj hozzájárulás eft Pénzügyi műveletek bevételei eft Nyitó állomány ( ) eft évi bevételek összesen eft Befektetések vagyonarányos költsége 53 eft Likviditási alap záró állománya eft Ebből: - Befektetett összeg eft - Szabad tartalék 756 eft A tartalékok pénzügyi helyzetének alakulását a 3. sz. melléklet szemlélteti. D. Kötelezettségek A Pénztár rövid lejáratú kötelezettségeinek mérleg fordulónapi értéke eft. A fenti összeg egyrészt munkáltatói tagokkal szembeni kötelezettség eft. Ez Démász Rt, MVM és társai, Mátrai Erőmű Zrt, Csitári uszoda, a Paksi Müvelődési 9

10 Ház, és az OVIT ZRt által decemberében januári tagdíjra előre átutalt munkáltatói többlet befizetések összege. A rövid lejáratú kötelezettségek másik mérlegtétele a eft értékű egyéb rövid lejáratú kötelezettség, mely az étkezési jegyek ki nem fizetett összegéből, adókötelezettségekből, valamint a januárjában rendezett IV. negyedévi Felügyeleti díj összegéből adódik. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások év végi záró értéke eft, amelyből eft egy tévesen több hónapon keresztül átutalt munkáltatói adomány, valamint a Pénztárnál még nem regisztrált új bankszámlaszámok miatt, a tag már megszűnt bankszámlára utalt és ezért a VITAMIN Egészségpénztár folyószámlájára visszaérkezett tételek értéke. 2. Pénzügyi helyzet Bevételek alakulása 2007-ben a megelőző évhez viszonyítva a taglétszám összességében 708 fővel növekedett. Az új belépők száma fő, a másik pénztárból átlépő 59 fő volt. Ezzel párhuzamosan azonban fő kilépésére is sor került, 124 fő lépett át másik egészségpénztárba, és 57 fő elhunyt. A belépő tagok első havi tagdíjából tagsági viszony létesítéséhez kötődően a működési alapba levont összeg ( Ft/fő) éves értéke eft volt. A munkáltatók a szerződésnek megfelelően teljesítették befizetési kötelezettségeiket. A tagdíjbevételek összege évben eft, ez 77,5% -ka a évi bevételeknek. Összegében eft-os csökkenés tagdíjbevételből. Az alapok szerinti változás a következő: A fedezeti alap tagdíjbevételei 22,86%-kal és eft-tal, a működési alapé 16,65 %-kal és eft-tal csökkentek, a likvidítási alapé 0,87%-kal és 26 eft-tal növekedett A támogatói adomány 34,01%-kal Ft-tal növekedett a fedezeti alapon, 33,36%-kal 501 eft-tal a működési alapon, vagyis nagyobb mértékben növekedett, mint a tagdíj befizetés. A befektetések 2007-ben realizált hozama eft. Ebből a bankszámlán átmenetileg szabad pénzeszközök után kapott banki kamat eft, eft-tal több, mint évben év volt az első év amikor a pénztártagok az egyéni befizetéseik adókedvezményét adójóváírás formájában kapták meg. Az Apeh által visszautalt összeg eft, mely felülmúlta a pénztár várakozását. A VITAMIN Egészségpénztár évi tervezett és ténylegesen befolyt bevételei a következők: 10

11 adatok E Ftban Megnevezés Terv Tény Eltérés (%) Tagok egyéni tagdíj befizetései ,58 Munkáltató által vállalt hozzájárulás ,91 Tagok egyéb befizetései ,29 Támogatóktól befolyt összeg ,36 Átlépők áthozott egyéni fedezete Egyéb bevételek ,50 APEH által visszautalt SZJA Pénzügyi műveletek bevétele ,17 Összes bevétel ,48 Kiadások alakulása Az alapok kiadásai évben eft-ot tettek ki, melyből a pénztártagoknak és közeli hozzátartozóinak nyújtott szolgáltatások összege éves szinten eft. A befektetések fedezeti alapon elszámolt letétkezelői díjának összege eft volt. A működési alap kiadásainak eft összegéből folyó kiadásokra (anyagjellegű-, személyi jellegű, egyéb kiadások, pénzügyi műveletek ráfordításai, felügyeleti díj) eft-ot, új eszközök beszerzésére eft-ot fordított a Pénztár. A likviditási alapon a kiadások soron 53 eft szerepel, mely a befektetések vagyonarányos letétkezelői díja. A tartalékok tárgyévi összesített eredménye eft. Ez eft-tal kevesebb, mint a évi eredmény. A bevételek valamint a kiadások részletezését negyedéves bontásban a 4. és az 5. sz. melléklet tartalmazza. III. Tájékoztató rész a.) bemutatása A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazásának 11

12 adatok ezer Ftban Létszám Személyi jellegű Megnevezés (fő) Bérköltség ráfordítások Szellemi Állományon kívüli Összesen A pénztár munkavállalóinak létszáma nem változott. A pénztár központi ügyintézőinek feladatai a kártyás fizetés bevezetésével nagy mértékben növekedtek, de ezt nem követte a létszám bővítése. A Pénztár az adóigazolások és egyéni számlaértesítők postázására valamint az orvosi vélemények katalogizálására megbízási szerződés keretében foglalkoztatott munkavállalókat. b.) Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjainak járandóságai, a részükre folyósított kölcsönök, előlegek bemutatása Az Igazgatótanács tagjai részére év folyamán kifizetett tiszteletdíj összege eft, az Ellenőrző Bizottság tagjainak folyósított tiszteletdíj összege eft volt. Kölcsön, előleg folyósítására nem került sor. c.) A taglétszám alakulása A pénztár taglétszámának negyedévenkénti alakulását a 6.1. sz. melléklet tartalmazza. A taglétszám korévenkénti alakulását a 9. sz. melléklet mutatja be évben 51 új munkáltató csatlakozott a pénztárhoz. A VITAMIN Egészségpénztár munkáltatói tagjainak névsorát a 6.2. sz. melléklet szemlélteti. Az új munkáltatók túlnyomó többsége sajnos 10 fő alatti taglétszámmal lépett be a Pénztárba. Az új belépők többsége a már korábbi munkáltatói tagok dolgozóiból került ki, a természetes létszám mozgásból adódóan. Számottevőbb létszámbővülést az alábbi munkáltatók munkavállalóinak belépése eredményezett: Munkáltató neve Radiokatív Hulladékokat Kezelő Kht. Balatoni Hajózási Zrt. ALCOA-KŐFÉM KFT Mátrai Erőmű Zrt. OVIT ZRT. Sapa Profiles Kft. Létszámnövekedés 125 fő 32 fő 248 fő 349 fő 112 fő 135 fő 12

13 Taglétszám alakulása fő év Az aktív tagok száma december 31-én fő volt, ami 708 fővel több, mint az előző év végi taglétszám záró értéke. Ebből a belépők száma fő, a kilépők létszáma pedig fő volt. d.) A pénztári szolgáltatások kiadásai A VITAMIN Egészségpénztárnál igénybevett szolgáltatások költségeit az egyes finanszírozási források feltüntetésével a 7. sz. melléklet szemlélteti. Az egészségpénztári szolgáltatások korévenkénti igénybevételét a 10. sz. melléklet mutatja. A pénztári kiadások jelentősen, 25,83%-kal 521,826 eft-tal meghaladták a tervben rögzített szintet (2.020 MFt) ben eft-ot fizetett ki a pénztár szolgáltatások igénybevételére, ez eft-tal és 5,57 %-kal magasabb összeg, mint évben. A 263/2003. Kormányrendelet szigorította az egyéni számla felhasználását június 1-től a wellness (rekreációs) üdülés, a sport eszköz vásárlás(bérlés), a fog- és szájápoló szerek és gyógyteák vásárlása, a sportszolgáltatás pénztártagonkénti Ft feletti igénybe vett összege, valamint július 14-étől a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények vásárlása csak személyi jövedelemadó megfizetése mellett vált lehetségessé. A rekreációs, gyógy és egészségügyi üdülésre kifizetett összeg eft-tal volt kevesebb, mint 2006-ban, és az igénybe vevő pénztártagok 13

14 száma 786 fővel csökkent. A tagok összesen alkalommal vettek igénybe szolgáltatást 2007-ben, ez db-bal több mint 2006-ban, ez 15,51%-os növekedés benyújtott számlák számában. Míg 2006-ban egy számla átlagosan Ft volt, addig 2007-ben ez az összeg Ft-ra csökkent. A gyógyszerek és gyógyhatású készítmények árkiegészítése szolgáltatási csomag aránya az összes felhasználásból továbbra is kiemelkedően magas. A kifizetett összeg az összes felhasználás 35,4 %-a, a számlák darabszáma az összes kifizetett számla 70,74%-a volt. Növekedést mutat a gyógyászati segédeszköz vásárlás finanszírozása is. A kifizetett összeg eft-tal volt magasabb, az igénybe vevő pénztártagok száma fővel növekedett. A természetbeni szolgáltatások közül az egészségügyi szolgáltatások (fogászati, szemészeti ellátások) igénybe vétele csökkent efttal, és 18 fővel. A kormányrendelet szigorítása miatt csökkent a sport eszközök vásárlására fordított összeg eft-tal, és az igénybevevők száma is fővel kevesebb volt. Sajnálatos, hogy a kormányrendelet június 1-től ezt a felhasználást csak adófizetési kötelezettséggel terhelten engedélyezi. A sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások mértéke is csökkent eft-tal, az igénybevétel darabszáma 905 db-bal. A kormányrendelet ezt a felhasználást is adóval sújtotta volna június 1-től, azonban két hét elteltével a lobbi tevékenység eredményeként napvilágot látott a módosítás amely szerint a minimálbér mértékéig adómentes ez a szolgáltatás. Új szolgáltatásként került a rendeletbe a korházi napidíj és a vizitdíj elszámolhatóságának lehetősége. Ezekre az igénybevételekre eft-ot fizetett ki a pénztár, a benyújtott számlák száma db volt. A Pénztár által finanszírozható egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ az Interneten a honlapon, továbbá egyre több munkáltató belső intranetes hálózatán lekérdezhető. 14

15 Szolgáltatások megoszlása eft év Haláleseti támogatás Gyógyászati segédeszköz árkiegészítés Gyógyszer árkiegészítés Táppénz kiegészítés Sporteszközök vásárlásának támogatása Egészségügyi rehabilitációval kapcsolatos szolgáltatások Természetgyógyászati ellátások Egészségügyi szolgáltatások Az egészségkártya bevezetésével a Pénztár az egészségkártyával történő zárolások miatt több esetben a 263/2003. Kormányrendelet szerint az egészségpénztár által nem finanszírozható termék ellenértékét egyenlítette ki a szolgáltatónak. A Pénztár a jogszerűtlen igénybevételekről írásban értesítette a tagokat, és tájékoztatta őket az összeg visszafizetésének lehetőségéről. A 2007-ben kiegyenlített szolgáltatások alakulása a következő: Jogszerű igénybevételek összege: eft Az egyéb kiadások között kimutatott Jogszerűtlen igénybevételek összege: eft Visszafizetett jogszerűtlen igénybevételek: eft e.) A költségek költség nemenkénti bemutatása A pénztár szolgáltatási kiadása 25,83%-kal, 522 MFt-tal haladták meg l a terv szintet. Az anyagjellegű ráfordítások összege 26,31%-kal elmaradt a tervezettől. Ezen belül az anyagköltség 6,82 %-kal, az igénybevett szolgáltatások értéke 16,61 %-kal, az egyéb 15

16 szolgáltatások értéke 47,85 %-kal maradt el a tervezettől. A Pénztár személyi jellegű ráfordításának tényösszege 1,02%-kal maradt el a évi terv összegétől. A tagdíjbevételek összege 18,83 %-kal magasabb volt a tervezettnél, ez indokolja a felügyeleti díj 17,24 %-os növekedését a tervhez képest. Az adminisztrációs feladatok zökkenőmentes lebonyolításához eft értékben vásárolt tárgyi eszközöket a Pénztár. Valamennyi beszerzés számítástechnikai eszköz volt. Ez 75,4 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A költségek évi alakulása költség nemenkénti bontásban a következő: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Terv Tény Eltérés (%) Pénztári szolgáltatások kiadásai ,83 Befektetések vagyonarányos költsége ,46 Anyagjellegű kiadások ,69 Anyagköltség ,18 Igénybevett szolgáltatások költsége ,39 Egyéb szolgáltatások költségei ,15 Személyi jellegű kiadások ,98 Bérköltség ,47 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,40 Bérjárulékok ,39 Kis értékű eszközbeszerzés ,69 Egyéb kiadások ,29 Felügyeleti díj ,24 Eszközbeszerzések ,60 Kilépő, átlépő, örökösnek kifizetés Összes kiadás ,55 Budapest, április 23. Schmidt Péterné sk. IT elnök 16

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2013. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2014. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI .' SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓjÁHOZ Kaposvár, 2012.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben