Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális politika Az Európai Unió regionális politikájának hatása Kelet Európára és Magyarországra A régiók szerepének felértékelődése Az európai folyamatok hatása a magyar regionális politikára A Magyar területfejlesztésről általában Az EU- csatlakozásig elvégzendő feladatok...14 II. A Balaton Régió SWOT analízise...18 III. Az Európai Unió és a Balaton térség regionális politika A Balaton területi szerveződése A Balaton Régió gazdasági, társadalmi helyzete A Balaton Régió előtt álló kihívások Infrastrukturális elképzelések, fejlesztések Intézményfejlesztés...32 IV. A balatoni turizmus fejlesztése A turizmus helye és szerepe az Európai Unióban A minőségi turizmus megjelenése A minőségi turizmus kialakítása A minőségi turizmust megvalósító eszközök Minőségi szolgáltatást nyújtó, magas színvonalú, téliesített szálláshelyek kialakítása Vitorlásturizmus a Balatonon

3 4.7. A balatoni golfturizmus fejlesztése A lovas turizmus fejlesztése a Balaton Régió háttértelepülésein Egyéb turisztikai fejlesztések...65 Összegzés...68 Ábrák jegyzéke:...70 Táblázatok jegyzéke...74 Irodalomjegyzék

4 Bevezetés Dolgozatom témája a Balaton Régió felkészülése az Európai Uniós csatlakozásra. Témaválasztásom azért esett erre a területre, mert a térségben végbemenő változások közvetett módon érintenek. E térségben a turizmus húzóágazat az ehhez tartozó szolgáltatásokkal együtt, ezért ezt a témakört kiemelten kezeltem. Ahhoz hogy ez az ágazat fejlődésképes maradjon és aktív részese legyen, a regionális politikának nagyarányú fejlesztések végrehajtása szükségesek. Dolgozatom fő volumene a fejlesztések illetve a szezon minőségének illetve a szezon időbeli mennyiségének növelése áll. Ennek értelmében négy nagyobb egységre bontom a dolgozatom. Az alapvető felosztás a nagyobb egységből a kisebb egység felé való haladás. Ennek alapján: Az első fejezet az Európai Unióban végbement elképzeléseket folyamatokat tartalmazza. Az Európai Unió regionális politikáját illetve a régiók szerepét és szükségességességének általános bemutatását. A fejezetben ezen túlmenően a folyamatot is leírom, miként alakult ki és megy végbe Magyarországon illetve a Közép- Kelet- Európai térségekben. A fejezet további célja a régiók és az önkormányzati feladatkörök átalakulásának megváltozása, idomulása az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően. A következő fejezet célja a Balaton Régió SWOT analízise, négy szempont alapján: A térség társadalmi-, gazdasági helyzete, infrastruktúrája, környezeti állapota. Ezt az elemzést fontosnak tartom, mert a térségben végbemenő és tervezett fejlesztések kiindulópontját képezi. A harmadik fejezet célja a Balaton Régió jellemzése a Régió és az Európai Uniós elképzelések egybevetése, valamint a térség infrastrukturális, gazdasági felkészültsége az Európai Uniós csatlakozás előtt. A térség feladatait a megkezdett fejlesztéseket és a jövőben még szükséges fejlesztéseket mutatom be. A negyedik fejezet célja a jelenlegi turizmus mint húzóágazat helye és fejlődése valamint az ezzel kapcsolatos elképzelések bemutatása. A fejezet középpontjában a szálloda- és gyógyturisztikai fejlesztések, a minőségi turizmus kialakítására való törekvések, a szezon elnyújtására- és a magasabb fizetőképességű kereslet megszerzésére való elképzelések, 5

5 fejlesztések állnak. A fejezetben helyet kap egyéb turisztikai ágazatok, mint a vitorlásgolf, falusi és borturizmus bemutatása. Dolgozatomban választ keresek arra, hogy milyen lehetőségek rejlenek a Balaton Régió turisztikai ágazatának fejlesztésében valamint mire számíthat a Régió az Európai Uniós csatlakozás után. Kutatásom középpontjában a minőségi turizmusra irányuló projektek, fejlesztések állnak. Ezért a szekunder kutatási eszközök, szakmai folyóiratok, helyi sajtó felhasználásán kívül az Internet által biztosított naprakész információkat használtam fel. Dolgozatom alapjául a Gazdasági Minisztérium által közzétett Széchenyi terv keretén belül előirányzott tízéves gazdaságfejlesztési programja, a Balaton Régió os stratégiai fejlesztési koncepciója. A beruházásokat tartalmazó részek információit a Balaton Projekt Iroda szolgáltatta. Segítségemre volt a Balatoni Hajózási Rt. marketingcsoportja, ahol személyes interjún is részt vettem. Konzultációkon rendszeresen részt vettem, munkámban segítségemre volt Káldyné Dr. Esze Magdolna belső konzulens, továbbá megköszönöm külső konzulensem Dr. Gruber Attila és felesége Gruberné Dr. Kis Pál Andrea közreműködését. 6

6 I. Európai regionális politika 1.1. Az Európai Unió regionális politikájának hatása Kelet Európára és Magyarországra Kelet Európában a 80- as évtized végén már a tervgazdaság összeomlásának kezdeti jelei voltak megfigyelhetők, ennek ellenére egyetlen országban sem jelent meg a regionális politika kialakításának igénye. Ennek oka átmenet időszakában három tényezőben keresendő: a területi intézményrendszer gyengesége a területi közigazgatás megoldatlansága az önálló regionális politika megjelenésének korlátozott támogatása Magyarország volt a kelet európai országok között az egyetlen, amely a központi kormányzati struktúrában megjelenítette a területfejlesztést. Érvényesülni nem tudott, részben azért mert a területfejlesztési alap nem volt elegendő részben a szétaprózott finanszírozás miatt. 1 A kelet- európai társult tagállamokról készült jelentésekben megállapították, hogy a regionális és kohéziós politika kialakulatlan, a közösségi támogatásokhoz való hozzáférést több tényező akadályozza: Egyáltalán nincsenek vagy nagyon gyengék a regionális politikai eszközök. Fejletlen az intézményrendszer, erőtlen az ágazatközi koordináció a regionális társprogramok finanszírozásában, a területi önkormányzatoknak nincsenek eszközeik, hiányos a szakértelmük. A költségvetési szféra is jelentős változtatásra szorul: nehezen mobilizálhatók az állami pénzalapok a strukturális támogatások kiegészítésére, tisztázatlan a társfinanszírozáshoz szükséges források mennyisége, minőségi szempontból megoldatlan a felhasználás hatékonyságának garantálása. 1 Horváth Gyula: Európai regionális politika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, old. 7

7 A Bizottság a csatlakozásig elvégezendő feladatokat e hiányosságok felszámolásában határozta meg. Magyarország helyzetét a Bizottság megfelelőnek találta A régiók szerepének felértékelődése A rendszerváltozást követően a kelet- közép európai államokban az állami közigazgatási rendszerekben a hiearchikus tanácsrendszer helyébe az önkormányzati struktúra lépett. Az önkormányzati törvények megteremtették az alkotmányos alapokat a hatalom decentralizált gyakorlásához. Az önkormányzatok ma már rendelkeznek szervezeti és döntési joggal. Az Európai Unió tagországaiban az Egységes Európai Okmány életbelépésével a szubnacionális szintek szerepe felértékelődtek. Ennek oka, hogy az új generális elv a közigazgatási egységeknek tágabb teret biztosított jogai gyakorlásában, másrészt a közös európai regionális politika színterén is kulcsszerephez jutott. Az új strukturális és támogatási politika a gazdaságilag gyenge régiók önkormányzataival való együttműködést fontos alapelvként kezelte. A politikai rendszer átalakulása Kelet Európában az önkormányzati alapszintek és gazdasági, politikai és funkcionális átalakítása került központi kérdéssé. A politikai változások ellenére fontos kérdést jelent a középszintű közigazgatási rendszerek átszervezése is. Ezek a szintek csekély mértékű önkormányzati jogokkal rendelkező a központi állam és a települések között elhelyezkedő közigazgatási egységek. A középszintű közigazgatási rendszerek az elmúlt rendszerben rendkívül erős politikai és újraelosztó szereppel bírtak. A középszintű közigazgatási rendszerek funkcióikat tekintve a volt szocialista országokban felülvizsgálatra kerültek, így részben átalakultak (Lengyelország), vagy megszűntek (Csehszlovákia utódállamaiban), vagy szerepük mérséklődött (Magyarország). 2 Horváth Gyula: Európai regionális politika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, old. 8

8 A középszintű közigazgatás továbbfejlesztésének szükségessége Kelet- Közép Európában: Az önkormányzati rendszerek jogi kapcsolódó pontjai hiányoznak. Az egyszintű önkormányzati rendszer miatt a regionális fejlesztési feladatok gazdátlanul maradtak. Ezt igyekeztek a középszintű rendszerre hárítani, azonban ez a szint a feladatot a hiányos struktúra miatt nem tudta ellátni. Az önkormányzati rendszer dezintegráltsága felerősítették a kormányzat centralizált törekvéseit ezzel egymással rivalizáló közigazgatási egységeket állított egymással szembe. Az Európai Unió regionális politikájának általános célkitűzése az Unión belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése, a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése. Ennek biztosítása érdekében az Európai Unió a Strukturális és Kohéziós Alapok keretében támogatást nyújt a tagállamoknak. A támogatások igénybevételének feltétele az EU által meghatározott tervezési időszakra vonatkozó stratégiai tervezési dokumentum, az ún. Közösségi Támogatási Keret összeállítása, melynek alapjául minden országban a Nemzeti Fejlesztési Terv szolgál. Az Unió működését és elveit meghatározó Maastricht- i Szerződés a területfejlesztés általános céljait a kiegyenlített és hosszú távú gazdasági szociális biztosításában, a belső határok nélküli gazdasági tér megteremtésében és a gazdasági, valamint a szociális összetartozás erősítésében határozta meg. Ezeket a célokat a következőkben konkretizálta: - a különféle régiók fejlettségi szintjei közötti különbségek csökkentése, különösen a kedvezményezett és vidéki térségek hátrányainak mérséklésére.(130a. cikkely), - kiépítése és fejlesztése a transz-európai hálózatoknak (közlekedés, energia, és telekommunikáció) 129. Cikkely, 1. Bekezdés), - a környezet minőségét megőrizni és javítani (130 r. cikkely, 1. Bekezdés), - a természeti erőforrások racionális és körültekintő felhasználása (130 r. cikkely, 1. Bekezdés), - megóvni a nemzeti és regionális sokszínűséget (128. Cikkely, 1. Bekezdés) - a minőségi oktatás és képzés fejlesztése (126. Cikkely, 1. Bekezdés) Az Európai Unió alapelveiben szereplő regionális politikai célok hosszú távon érvényesülnek, s azok nemcsak az Unió országainak területfejlesztési célkitűzéseit 9

9 határozták meg, hanem az oda igyekvőkét is, illetve mindegyik Európai ország fejlesztési politikájára hatnak, formálják annak módszereit is. 3 Az Európai Unió politikájában hangsúlyos szerepet kaptak a régiók, mert a globalizáció a kiélezett piaci versenyben új versenyeszközök bevetését teszi szükségessé és ezek az új gazdasági eszközök zöme a gazdaságot körülvevő térségi keretek közé szorítja. Ilyen új eszközök lehetnek a gazdaságban a korlátozásmentes tőkeáramlás, technológiai színvonal emelése, standardizálás, szabványosítás. Ezek mind szűk keretek közé szorítják az adott terméket egy adott piacon. A térség fejlődése is egyre inkább a belső erőforrásaira támaszkodik, versenyhelyzetbe kerül más térségekkel. Így a területi gazdasági érdek miatt tartós partnerségre van szükségük. A térségek, és településrendszerek adottságai sajátságosak, a területi érdek autonóm érdek. A területi érdek lényege, hogy az adott területen a gazdaságban a folyamatos alkalmazkodás és fejlődés alakuljon ki, valamint a helyi erőforrásokat számára a leghatékonyabb módon hasznosítsa. A régió alapvető területi funkciója az általános regionális érdekek feltárása, képviselete, és érvényesítése. Ma Magyarországon jelentős fejlesztésekre, beruházásokra van szükség, a területek gazdasági hatékonyságának növelésére. Ezek területei a gazdasági és gazdasági intézményi hálózatok kiépítése, K+F szervezetek fejlesztése, innováció fejlesztés, a gazdasági üzleti szolgáltatások fejlesztése, gazdasági ágazatok, tevékenységek elterjesztése, fejlesztése, a tőkevonzás és a területi infrastruktúra-fejlesztése, a regionális gazdaságtervezés, és környezetvédelem. 3 Rechnitzer János: Területi stratégiák. Dialóg - Campus Kiadó. Budapest Pécs, old. 10

10 1.3. Az európai folyamatok hatása a magyar regionális politikára Magyarországon a területfejlesztési politika, mint kormányzati funkció 1990 előtt a sokadrangú, kevéssé preferált állami feladatok közé tartozott. A gazdaság tervezése irányítása ágazati elvekre épült. Ágazatokra osztották fel el az erőforrásokat, alakították ki a pénzügyi szabályozás rendszerét, a lényeges döntések ágazati szempontok alapján születtek, azok területi következményei ágazaton, majd vállalaton belüli üggyé váltak. A területfejlesztést gazdasági kérdésnek tekintették, ezért döntően infrastrukturális, szolgáltató jellegű feladatokat ellátó, megyei és helyi tanácsok nem voltak a területfejlesztés lényeges szereplői. Az ellentmondást a gazdasági rendszer struktúrája magyarázza előtt a gazdasági rendszer a piac, a verseny hiánya miatt alapvetően az erős térségektől vonta el és a gyengébbeket preferálta. A vállalatok a termelési tényezőket (a munkaerőt is beleértve) lényegesen a valós társadalmi költségek alatt hasznosították, ezért a foglalkoztatás széleskörű kiterjesztése alapvető érdekük volt után a differenciáló, gazdasági erők és az ezeket támogató szabályozás került előtérbe. A modern gazdasági struktúrák szervezeti és tulajdonformák egyenlőtlenül terjedtek. A gazdasági válság és következményei: a gyenge területi struktúrák, és a válságágazatok uralta térségek lettek az átalakulás vesztesei, a diverzifikált szerkezetű térségek pedig a nyertesei. A munkaerő felhasználása adó- és járulékterheinek megnövekedése gazdaságtalanná tette a munkaigényes vidéki ipartelepek többségének tevékenységét. Az új vállalkozások térbeli terjeszkedése, elsősorban a kereskedelem és szolgáltatás terén mutatkozik meg a 90- es évek elején. Az ipari tevékenységet folytató új gazdasági vállalkozások megjelenése azonban jóval mérsékeltebb. A külföldi működő tőke jelenléte a gazdasági centrumokba koncentrálódott. A telephelyválasztás elsődlegesen Budapest és környéke. Az ország keleti részén a befektetések mértéke csekély. A privatizáció során a főváros dominál, illetve nő a vidéki nagyvárosok súlya. Budapest vidék viszonya Magyarországon a mai napig a fővárosé a szerep. Budapest és a vidéki gazdaság potenciálja közötti különbség jóval meghaladja a lakosságszám arányait. Gyakorlatilag a 11

11 beruházások és fejlesztések zöme a főváros területére koncentrálódik. Európában ez nem egyedi jelenség, már hosszú idők óta a regionális politika középpontjában a centrumok túlsúlyának mérséklése áll. Európa fejlett országaival egybevetve Magyarország túlzottan egypólusú ország. Az új magyar területfejlesztési politikát a nyugat Európai nemzeti és az EU közös regionális politikáját összevetve még mindig jelentős különbségeket lehet találni. A regionális fejlesztés támogatására Nyugat Európában a regionális különbségek mértékének függvényében- sokkal jelentősebb összegeket fordítanak, mint Magyarországon. Jelentős része az EU- támogatás formájában létezik. Azokban az országokban, ahol az innováció egyetlen központban összpontosul, a regionális politikát az egyes tevékenységek decentralizálását szolgáló törvények is segítik. Magyarországon az északkeleti megyék népességi súlyuknál fogva magas támogatásokban részesültek. Nyugat Európában a támogatások ágazati irányultsága a feldolgozóipar és az exportképes szolgáltatások, ellenben Magyarországon volt túlsúlyban az infrastruktúra. A regionális politika az általános gazdaság-és társadalompolitika integráns része. A stratégiai célkitűzések hosszú távú prioritásgócok közé csoportosíthatók: ilyenek az ipari versenyképesség javítása, a humán erőforrások, az idegenforgalom fejlesztése stb. A regionális politikának az egész ország területére kell kiterjednie. Magyarországon a regionális politikán gazdasági beavatkozást értenek, ezért a regionális politikát az általános gazdaságpolitika integráns részeként kell kidolgozni. Tervezési és fejlesztési szempontból az egész országot le kell fedni. Az átfogó tervezés sokszoros haszonnal jár, növeli az ágazati és a regionális programok hatékonyságát. Az ország lefedése nem járna együtt az erőforrások homogén elosztásával. Az ágazati és a regionális célok között folyamatos tervezési és végrehajtási kölcsönkapcsolatot kell biztosítani. Nemzetközi tapasztalatok alapján a térség keleti medencéje és a part közeli települések hosszú távon ( körül) részévé válhatnak Budapest tágabb agglomerációjának, azaz egyre több lakófunkció fejlődhet át e térségben, éppen a jobb megközelíthetőség 12

12 (autópálya, intercity, gyorsvasút, elővárosi jellegű közlekedési rendszer) bővülésével. Ezek a funkciók együtt járhatnak a zöld technológiáknak a tó közelébe történő telepítésével, a kutatás-fejlesztés kitelepülésével és az otthoni munka ( és Internet kapcsolatok) növekedésével A Magyar területfejlesztésről általában A területfejlesztés átfogó céljai a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény alapján: 4 A magyar területi politika szorgalmazza: Az egységes Európa megteremtésének feltételeként az Európai Unió társadalmi és gazdasági kohézióit központba állító területi politikájának kiterjesztését egész Európára, Európa világgazdasági szerepének erősítése az európai stabilitás érdekében. Határmenti térségek összehangolt fejlesztését, támogatja az Európai Unió kiterjesztése mellett az egész Európát magába foglaló területfejlesztési stratégia kidolgozását Közép- és Kelet Európára Az egyes térségek, különösen az elmaradott területek erőteljesebb bekapcsolódását az európai tér- és gazdaságszervezetébe. Szorgalmazni kell a közép-európai együttműködést: Kormányzati szinten a Közép- Európai Kezdeményezés keretében a területfejlesztés terén a fejlesztési politikák összehangolása érdekében. A szomszédos országokkal kialakított, illetve létrehozandó kétoldalú együttműködés keretében, különösen a gazdaságfejlesztés, a természeti értékek és az erőforrások közös védelme terén. Az egyes térségek és települések szintjén, különösen a határmenti térségekben, különböző területfejlesztési koncepciók kidolgozása és megvalósítása vonatkozásában évi XXI. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény alapján 13

13 Ki kell használni Magyarország kedvező földrajzi fekvését Nyugat és Kelet Európa között: A főváros szubregionális központi fejlesztésével. A Duna menti kooperációk erősítésével. A tudás- és technológiaátadásban rejlő lehetőségek felhasználásával. A személy- és áruforgalomból adódó fejlesztési és kooperációs lehetőségek felhasználásával. A versenyképes, sajátos kínálatot nyújtó idegenforgalmi, természeti adottságora építve Az EU- csatlakozásig elvégzendő feladatok Az ország területi szerkezetének állapota, a területi fejlődést és az Európai Unióhoz való felzárkózást befolyásoló regionális különbségek, a belső erőforrások felhasználása, a területfejlesztés decentralizált irányítása és finanszírozásási feltételeinek kialakítása még megoldásra várnak. Az országban illetve a régiókon belül ezek a feledatok megoldása még nem vagy csak részben tisztázott. A nemzeti gazdasági tér erős differenciáltságának valamint a centrumtérség kapcsolati hálójának dominanciájának csökkentése illetve kiegyenlítése, gyenge a régión belüli kohézió. A térszervezés eszköz- és intézményrendszerének decentralizálása, új kohéziós és strukturális politika kidolgozása szükséges. A régiók megközelíthetőségi viszonyainak javítása: Komplex közlekedésfejlesztés, a régióközpontok bekapcsolása az autópálya-hálózatba, regionális repülőterek, új közlekedési tengelyek megteremtése. Jellemző a fővárosból kiinduló, lassan terjedő, egyetlen innovatív régió. Az innováció orientált területfejlesztés alapjainak megteremtése, regionális innovációs stratégia, sokfunkciójú regionális innovációs központok fejlesztése Preferált területek a főváros és a megyeszékhelyek vonzáskörzetében alakultak ki. A falusi települések az állami újraelosztás révén ezen területek vonzáskörzetén kívül 14

14 helyezkednek el. A regionális központok (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc), mint innovációs pólusok, és az ezen területek vonzáskörzetébe eső kis- és középvárosokat az újraiparosítás színtereiként-, a kistérségi település együtteseket ellátási-szolgáltatási egységekké kell átszervezni. Bürokratikus újraelosztás, gyenge az ágazatközi koordináció. Az állam operatív irányítási szerepkörének szűkítése, a stratégiai funkciók fejlesztése, erőteljes decentralizáció kialakítása fontos feladat. Magyarország tipikus unitárius állam: centralizált újraelosztás, gyenge középszint, szétaprózott önkormányzati struktúra jellemző. Teendők az EU csatlakozásig: a központi irányítás reformja, jogkörök és eszközök decentralizálása a régiókhoz, a területi közigazgatás átszervezése, a régiók alkotmányos szabályozása. A területfejlesztési kiadások a GDP 0,3%-ával részesednek, a fejlett régiók (Közép- Magyarország és Észak-Dunántúl) az állami beruházásokból népességarányuknál 25%- kal nagyobb mértékben részesülnek. Az EU-csatlakozás után a finanszírozási források jelentősen bővülnek, az elosztási arányokban jelentős módosulás várható. A nagyságrendekkel bővülő fejlesztési lehetőségek kihasználására versenyképes regionális programokkal kell felkészülni. 5 A hátrányos helyzetű térségek preferálása, az elmaradottság infrastrukturális komponenseinek fejlesztése, a versenyképesség javításának figyelmen kívül hagyása, a térség erős elemeire építő gazdaságfejlesztés hiánya tapasztalható. A regionális politika gazdaságfejlesztő, munkahelyteremtő orientációjának erősítése, a tudásigényes fejlesztések regionális központjainak és a hozzájuk kapcsolódó termelési hálózat kiépítése. A régiók gazdasági versenyfeltételeit javító tevékenységek, iparfejlesztési pólusok, K+F szervezetek, technológiai központok fejlesztése, az üzleti szolgáltatások bővítése, a belső kohézió erősítése szükséges. Az alacsony gazdasági színvonalú agrárterületeken alternatív foglalkoztatási lehetőségek megteremtése, környezetvédelmi szociális fejlesztési programok kidolgozása. 5 www. euroinfo.hu 15

15 Az új EU - konform regionális politika gazdasági hatása az, hogy az EU támogatási alapjaiból a mainál nagyságrendileg nagyobb fejlesztési források állnak majd a területfejlesztés rendelkezésére. Ennek egy része a munkahelyteremtésen keresztül közvetlenül a gazdálkodókhoz áramlik. Az EU- támogatásokhoz való hozzájutás a központi és az önkormányzati költségvetés szerkezetében változtatást igényel. Az állami alapok és célelőirányzatok átrendezése. A közfeladatok finanszírozásának és a fejlesztés támogatások szétválásának lehetőségét kell elérni. A fejlesztési források elsődleges célok szerint differenciálódva jelenjenek meg. Elegendő forrás biztosítása az önkormányzatok feladatainak ellátására. Lehetőség megteremtése a forrásképzés, a pótlások és fejlesztések megvalósítására. Az önfinanszírozás javítása. A régiók feladatainak pontos meghatározása összehangolása. A regionális fejlesztési tanácsok illetékességi területeit a NUTSII. egységekhez kell igazítani. A regionális fejlesztési tanácsnak törvényben szabályozott saját forrással kell rendelkeznie. A regionális tanácsok és kistérségi ágazati igazgatási szervek közötti kapcsolatrendszer kialakítása. A regionális fejlesztési tanácsoknak nincs törvényben rögzített feladatuk. Fontos a szervezet feladatainak törvényben való rögzítése, a feladatok között fontos az általános gazdaságfejlesztési szerepkör, a nemzetközi regionális együttműködésben való részvétel, a nagy infrastrukturális hálózatok fejlesztésében való szerepvállalás, környezetvédelmi szempontból a fejlesztések saját forrásokból való megoldása. A területfejlesztési tanácsok működésének jogi alapokra való helyezése, pontos tevékenységének meghatározása, gazdálkodása törvényes felügyelete, működésének felügyelete, rendezendő feladat a területfejlesztési munkaszervezetek felállítása. A szervezet létrehozása fontos szerepet játszik az EU alapokhoz való hozzájutásban. Szükségszerű a professzionális programok és az ehhez tartozó menedzsment megléte regionális szinten. Megyei szinten a megyei jogú városi önkormányzatok, a kistérségi társulások esetén a városoknak kell megszervezni ezeket a munkaszervezeteket. 16

16 Az osztrák és a szlovén határ kivételével a települési és a gazdasági kapcsolatok intenzitása gyenge. Az euro régiók működése formális. A közigazgatás kapcsolatszervező kompetenciája igen korlátozott. Az EU - csatlakozást követően a déli, a keleti és az északi határok felértékelődnek, az interregionális - támogatások növelik a határon túli régiók érdekeltségét, a Kárpát-medencei interregionális együttműködés piacbővítő tényezővé válhat. 17

17 II. A Balaton Régió SWOT analízise Mielőtt rátérnék a térség területi-, gazdasági-, társadalmi-, jellemzésére illetve a térségben zajló fejlesztési programokra, fontosnak tartom a térség SWOT analízisének felvázolását. Társadalmi helyzet Erősségek magas képzettségi, iskolázottsági szint, felhalmozott szakismeret megerősödött piaci igényekhez igazodó középfokú szakképzés az állami munkaerő-piaci intézményrendszer jó területi lefedettséget eredményez civil szféra aktivizálódása jól kiépült szervezeti háttér Gyengeségek a népesség öregedési folyamata szezonon kívüli magas munkanélküliség az átlagosnál magasabb fekete és szürke foglakoztatás a szezonban erősen leterhelt egészségügyi apparátus jelentős gazdasági, társadalmi eltérések a partközeli és a háttértelepülések, valamint a városok és kistelepülések között a régió határa nem egyezik meg a régióhoz tartozó kistérségek határaival a szervezetek között nincs meg az együttműködési nyitottság a területi, ágazati fejlesztési elképzelések nincsenek egyeztetve, nincsenek összhangban. Lehetőségek országos döntéshozók számára kiemelten fontos fejlesztési terület a Balaton Régió a szervezeteket hatékonyan egybefogó adottság a tó jelenléte a tervezési-statisztikai régiókon keresztül a források növekedése a civil-szféra aktivizálódása 18

18 Veszélyek kérdéses EU - konformitás a koordinálatlan interregionális együttműködés következtében, gyenge hatékonyságú forrás felhasználás a fekete és szürke gazdaság erősödése Gazdasági helyzet Erősségek: A térség erős kapcsolódása a turizmushoz A régió gazdaság szerkezete nem akadályozza a turisztikai adottságok kiaknázását. Gazdag építészeti és kultúrtörténeti emlékek Nemzetközileg elismert borvidékek, történelmi hagyományokkal rendelkező szőlészet és borászat, gasztronómia A Balaton üdülésre kiválóan alkalmas édes, sekély vize Vízi sport adottságok, a még telítetlen vitorlás hajó és szörfforgalom A háttérterületek változatos vonzerői. Nemzeti Park, lovas-, kerékpáros-, gyalogtúra útvonalak, vadászterületek Jelentős gyógy- és termálvíz-források Gyengeségek: Jelentősek a régió belső különbségei Tőkeszegény vállalkozások Fejletlen szakmai információs rendszerek Gyenge európai piaci pozíció a turizmusban A minőségi turizmus fejlesztési forrásalapjai hiányosak Az idegenforgalmi kínálat egyoldalú, erősen szezonális jellegű, területileg túlzottan koncentrált A komplex turisztikai szolgáltatás hiánya szűkíti az idegenforgalmi szezont Az idegenforgalmi infrastruktúra jelentős részben korszerűtlen, minőségi kínálata kifogásolható Kedvezőtlen vendégösszetétel, egyre alacsonyabb fizetőképességű turisták Gyenge szolgáltatások, ehhez képest magas árak (ár-értékarányok megbomlása), feketepiaci árverseny negatív hatásai 19

19 Elégtelen marketing tevékenység, Balaton turisztikai arculatának hiánya Korszerűtlen mezőgazdasági infrastruktúra Termelői együttműködések hiánya Tájjellegű mezőgazdasági termékek termelési lehetőségeinek kihasználatlansága Lehetőségek: Az európai térszerkezetbe történő szerves betagozódás Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, és ennek során a vidék- és térségfejlesztési támogatások növekedése Budapest fejlődésének erőteljes kisugárzása Innováció vezérelt és tudás alapú gazdaság felértékelődése A Balaton vonzerejét felértékelő turizmusformák, termékek terjedése a világban A turizmus bővülő piacának kihasználása kiegészítő turisztikai termékek bekapcsolásával mint konferencia-, borturizmus, aktív turizmus A turizmus elismertsége és támogatottsága növekszik A lakossági jövedelmek növekedésével erősödik a belföldi turizmus Veszélyek: Tőkehozamok csökkenése Feketegazdaság erősödése Gyorsan fejlődő belföldi és külföldi versenytársakkal szemben a régió elveszíti versenyelőnyét Az idegenforgalmi érdeklődés csökkenése a régió iránt Vízminőség romlása A feszültségek folytatódása a Kelet-Közép-Európai térségben, s ennek vendégvisszatartó hatása Tartós recesszió a világgazdaságban, amelynek hatására a kereslet mérséklődhet Tovább romló közbiztonság 20

20 Infrastruktúra Erősségek: Jelentős gyógy-és termálvízforrások A közlekedési lehetőségek jobbak az országosnál A vízi- és légi közlekedés alapinfrastruktúrája jelentős Balaton körüli kerékpárút dinamikusan épül Hétvégi házak, valamint üdülők nagy száma Az ivóvíz és energia ellátás megoldott az északi és a déli térségben is Jelentős a villamos távvezetékek, a gáz, úthálózat, vasút, telefon sűrűsége és hosszúsága Gyengeségek: A vízellátáshoz képest elmaradt szennyvízelvezetés, - tisztítás, hulladékgazdálkodás problémái Csapadékvíz elvezetés megoldatlansága Hiányzik a régió komplex információs rendszere Nagymértékű közúti átmenő forgalom jelentős zaj és légszennyezést okoz 71-es számú, 7-es számú főút a kapcsolódó csomópontokkal elviselhetelenül zsúfolt a nyári szezonban Belterületi utak számos településen rossz állapotúak Északi parti vasútvonal villamosításának hiánya Lehetőségek: A vidéki térségek és a kisváros hálózat fejlesztése EU források felhasználásával M7-es autópálya a főváros felől gyors megközelítést tesz lehetővé 71-es számú főút tehermentesítését is szolgálja az M8 I. szakaszának megépítése Balatonfűzfő és Balatonvilágos között A 8-as számú főút gyorsforgalmi úttá fejlesztése Megújuló alternatív energiák hasznosításának támogatási lehetőségei 21

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben