EU biztonsági adatlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU biztonsági adatlap"

Átírás

1 Anyagszám: Oldalak 1-től 7-ig 1. Az anyag vagy készítmény és a vállalat azonosítása Az anyag vagy készítmény megnevezése A vállalat azonosítása Cégnév Utca: Im Meißel 7-13 Helyiség: R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH Composite Technology D Waldenbuch Postai cím, Postafiók: 1145 D Waldenbuch Telefon: Telefax: internet Felvilágosítást adó illetékes helyek: Vészhívószám: 2. Lehetséges veszélyek Management Sürgősségi telefonszám Besorolás A veszélyek meghatározása : maró hatás, R mondatok: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Erős marási sérüléseket okoz. Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok Kémiai jellemzés ( keverék ) Epoxigyanta kikeményítő, képlete alifás poliamin alapú Veszélyes alkotórészek EG-sz. CAS-sz. Megnevezés Arány Besorolás ,2'-Dimetil-4,4'-metilénbis(ciklohexilamin) % T, Xn, C, N R23/ Benzilalkohol % Xn R20/ aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin % Xn, C R21/ Azapentán-1,5-diamin (lásd Dietiléntriamin) 4,4'-Izopropilidéndifenol (lásd bisfenol A) 2,5-10 % Xn, C R21/ ,5-10 % Repr. Cat. 3, Xi R A felsorolt R mondatok teljes szószerinti szövege a 16 fejezetben található. 4. Elsősegélynyújtási intézkedések Általános tudnivalók A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal vesse le.

2 Anyagszám: oldal 7-ből Belélegzés után Az érintettet friss levegőre kell vinni és nyugalomban tartani. Panaszok esetén forduljon orvoshoz. Bőrre jutás után Az érintett helyet bő vízzel és szappannal le kell mosni. Ha a jelek/tünetek tartósan fennmaradnak, orvos tanácsát kell kérni. Szembe jutás után Ha a termék a szembe került, azonnal nyitott szemhéj mellett bő vízzel legalább 10 percig öblíteni. Ezután szemorvos tanácsát kérni. Lenyelés után Azonnal öblítse ki a száját, és bőségesen igyon rá vizet. Orvost értesíteni és az anyagot pontosan megnevezni. Tájékoztatás az orvos számára Tüneti kezelés. 5. Tűzvédelmi intézkedések Megfelelő oltószerek: Széndioxid (CO2). Poroltó Fecskendezett vízsugár. Nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkoholálló habbal kell leküzdeni. Biztonsági okokból nem alkalmas oltóanyag Erős vízsugár. Különleges veszélyeztetés az anyag vagy a készítmény által, az égéstermékek vagy a keletkező gázok következtében Felhevülés vagy tűz esetén mérgező gázok képződhetnek. Különleges védőfelszerelés tűzoltáskor. Tűz esetén megfelelő légzésvédelmi eszközt kell használni. Kiegészítő tudnivalók A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a hatóságok előírásainak megfelelően kell eltávolítani. 6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetére Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések: Viseljen személyi védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések Ne engedje bejutni a csatornába vagy a vizekbe. Ne engedje bejutni az altalajba vagy a földbe. Tisztítási eljárás: Folyadékmegkötő anyaggal (homokkal, kovafölddel, savmegkötővel, univerzális megkötővel) fel kell szedni. A szennyezett anyagot hulladékként távolítsa el a 13. fejezetnek megfelelően. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kiegészítő tudnivalók A baleseti helyet gondosan meg kell tisztítani. 7. Kezelés és raktározás Kezelés Tanácsok a biztonságos kezeléshez: A vegyi anyagokkal való ténykedéskor szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni. Gondoskodni kell a helyiség jó szellőzéséről, szükség esetén a munkahelyen elszívásról. Tárolás

3 Anyagszám: oldal 7-ből Követelmények a raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben: Csak az eredeti tartályban tárolja. Gondoskodni kell felfogó tartályról, pl. lefolyó nélküli kádról. Tudnivalók az együtt-tárolásról Élelmiszerektől elkülönítetten tárolja. További tudnivalók a tárolási feltételekről Gondoskodni kell felfogó tartályról, pl. lefolyó nélküli kádról. 8. A kitettség korlátozása és felügyelete/személyi védőfelszerelések Expozíciós határértékek Munkahelyi határértékek (TRGS 900) CAS-sz. Megnevezés ml/m 3 mg/m 3 F/m3 Csúcskorl. kategória Bisfenol A 5 E 1(I) Fajta A környezeti kitettség korlátozása és megfigyelése Védelmi- és higiéniai intézkedések: Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól távol kell tartani. A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal vesse le. Szünetek előtt és a munkaidő végén mosson kezet. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Légzőszervek védelme Nem kellő szellőzésnél légzésvédelmet kell használni. Ajánlott szűrő rövid idejű alkalmazásra: A-P2 kombinált szűrő A kéz védelme: Csak a CE-megjelölést viselő III. kategóriájú védőkesztyűt hordjon. A kesztyűben a képződő izzadságból származó nedvesség csökkentésére egy műszakon belül a kesztyűt cserélni kell. A kesztyű tömörségét minden újabb használata előtt ellenőrizni kell. A megelőző kézvédelemhez célszerű kézvédő szerek használata. Kesztyű anyaga: Nitrilkaucsuk, Fluorkaucsuk (Viton) Ajánlott anyagvastagság: >= 0,5mm A szem védelme: Tömören záró védőszemüveg A test védelme Munkavédelmi öltözet 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános adatok Halmazállapot: Szín: Szag: folyadék sárgás Amin jellegű Fontos egészségügyi és környezetvédelmi, valamint biztonsági adatok: Állapot változások Forráspont: Lobbanáspont Vizsgálati szabvány > 200 C >100 C 0,5 Vol.-%

4 Alsó robbanási határ Anyagszám: oldal 7-ből Felső robbanási határ gőznyomás (20 C-nál) 13 Vol.-% 0,1 hpa Sűrűség (23 C-on): 1 g/cm 3 Vízoldhatóság: Dinamikus Viszkozitás (25 C-nál) Egyéb adatok kismértékben oldódik 320 mpas Gyulladási hőmérséklet: 275 C 10. Stabilitás és reaktivitás Kerülendő anyagok: Erős oxidálószerek. Veszélyes bomlástermékek: Tűznél és bomlásnál ingerlő, maró hatású, gyúlékony, egészséget károsító, mérgező anyagok gázai és gőzei keletkezhetnek. 11. Toxikológiai adatok Toxikológiai vizsgálatok Akut mérgező hatás: ,2'-Dimetil-4,4'metilénbis(ciklohexilamin) Oral LD mg/kg (patkányon) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Belélegezve LC50/4 h 0,42 mg/l (patkány) Benzilalkohol Oral LD mg/kg (egér) 1230 mg/kg (patkány) 1040 mg/kg (nyúl) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Belélegezve LC50/4 h 4,178 mg/l (patkány) Aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexilamin Oral LD mg/kg (patkány) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Azapentan-1,5-diamin Oral LD mg/kg (patkány) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Belélegezve LC50/4 h 0,07-0,25 mg/l (patkány) aeroszolként Bisfenol A Oral LD mg/kg (patkány) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Belélegezve LC50/4 h 5 mg/l (patkány) Maró és ingerlő hatások Erős a maró hatása szemen, bőrön és a nyálkahártyákon. Érzékenyítő hatások: Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel.

5 Anyagszám: oldal 7-ből Egyéb adatok a vizsgálatokhoz Azapentán-1,5-diamin no effect level 30 mg/kg/d (-) Reprodukciós toxicitás Screeningtest (OECD 421) patkány (90d) mg/kg/d (patkány) szubkrónikus orális toxicitás 12. Környezeti adatok. Ökotoxicitás nincs meghatározva További megjegyzések A termék nem juthat hígítatlanul, illetve semlegesítetlenül a szennyvízbe illetve a befogadóba. Már a talajba jutó kis mennyiség is veszélyezteti az ivóvizet. 13. Tudnivalók az eltávolításról A termék hulladék kódszáma: HVZA BEVONATOKBÓL (FESTÉKEK, LAKKOK, ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓKBÓL TÖMÍTŐANYAGOKBÓL ÉS NYOMDAFESTÉKEKBŐL valamint egyéb HZVA bevonatokból (beleértve a keramikus szerkezeti anyagokat is) származó hulladékok. g Termékmaradványok hulladék kódszáma HVZA BEVONATOKBÓL (FESTÉKEK, LAKKOK, ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓKBÓL TÖMÍTŐANYAGOKBÓL ÉS NYOMDAFESTÉKEKBŐL valamint egyéb HZVA bevonatokból (beleértve a keramikus szerkezeti anyagokat is) származó hulladékok. g A tisztítatlan csomagolás eltávolítása, és az ajánlott tisztítószer. 14. Szállítási adatok Szárazföldi szállítás (ADR/RID) Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint végezze. UN-Nummer: 2735 ADR/RID-Klasse: 8 Klassifizierungscode: Warntafel C7 Gefahr-Nummer: 80 Gefahrzettel: 8 ADR/RID-Verpackungsgruppe: Begrenzte Menge (LQ): Tunnelbeschränkungscode: II LQ22 E A termék megnevezése AMINOK, FOLYÉKONY, MARÓ, N.A.G. (2,2'-Dimetil-4,4'metilénbis(ciklohexilamin)) Egyéb, a szárazföldi szállításra vonatkozó adatok Különleges előírások: 274 Megengedett mennyiség: E2 Szállítási kategória: 2

6 Tengeri szállítás Anyagszám: oldal 7-ből UN-szám 2735 IMDG-osztály: 8 Tengert szennyező: Veszélycímke: 8 V IMDG csomagolás csoport: EmS: Korlátozott mennyiség (LQ): II. F-A S-B 1 l A termék megnevezése AMINOK, FOLYADÉK, KORROZÍV, N.O.S. (2,2'-dimetil-4,4'metilénbis(ciklohexilamin)) Egyéb, a tengeri szállításra vonatkozó adatok Különleges előírások: 274, 944 Engedélyezett tömeg: E2 Légi szállítás UN/ID-sz.: 2735 ICAO/IATA-osztály: 8 Veszélycímke: 8 Jä. ICAO-csomagoláscsoport: Korlátozott mennyiség (LQ) utasonként: II. 0,5 l IATA-csomagolási rendelkezés - Utas: IATA-maximális mennyiség - Utasonként: l IATA-csomagolási rendelkezés - rakomány: 812 IATA-maximális mennyiség - rakományonként: 30 l A termék megnevezése AMINOK, FOLYADÉK, KORROZÍV, N.O.S.(2,2'-dimetil-4,4'metilénbis(ciklohexilamin)) Egyéb, a légi szállításra vonatkozó adatok Engedélyezett tömeg: E2 Utas-LQ: Y808 Különleges előírások: A3 15. Jogi előírások Jelzés Veszély-szimbólumok: C - maró C - maró hatású R mondatok 20/21/22 Egészségre káros belégzéskor, lenyeléskor és a bőrrel érintkezve.

7 Anyagszám: Erős marási sérüléseket okoz Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. 52/53 Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 7 oldal 7-ből S-mondatok: 26 Ha az anyag a szemébe jut, vízzel azonnal alaposan mossa ki, és forduljon orvoshoz. 28 Ha az anyag a bőrrel érintkezett, azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (ha lehet, mutassa be ezt a címkét). 61 Ne engedje kijutni a környezetbe. Szerezze be a különleges rendelkezéseket / Tájékozódjon a biztonsági adatlapból. 36/37/39 A munkánál viseljen megfelelő védőöltözetet, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédelmet. Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály 3 - erősen veszélyezteti a vizeket. Kiegészítő tudnivalók BG adatlap Vezérfonal az epoxigyanták kezelésére a gyakorlatban (kiadta a Építőipari szakmai Felügyelet) vagy Epoxigyanta rendszerek biztonságos kezelése (a PlasticsEurope kiadványa 16. Egyéb adatok BGR 227 "Tevékenységek epoxigyantákkal" (kiadta az ipari szakmai szervezetek szövetsége) BGR Légzésvédelmi készülékek alkalmazási szabályai BGR A szem és arcvédelem használatának szabályai. A biztonsági adatlap 2. és 3. fejezetében szereplő R mondatok teljes, szószerinti szövege: 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve egészségre ártalmas. 20/22 Belélegezve és lenyelve egészségre ártalmas. 21/22 Bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas. 22 Lenyelése egészségre káros. 23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező. 34 Marási sérüléseket okoz. 35 Erős marási sérüléseket okoz. 37 Izgatja a légzőszerveket. 41 Komoly szemsérülés veszélye 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. 51 A vízi élővilágra mérgező. 52 Károsítja a vízi élővilágot. 52/53 Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 53 A vizekben hosszú ideig tartó káros hatása lehet. 62 Esetleg csökkentheti a szaporodási képességet. (A veszélyes adalékanyagok adatait minden esetben a beszállító legutolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük.)

8 Anyagszám: oldal 6-ból 1. Az anyag vagy készítmény és a vállalat azonosítása Az anyag vagy készítmény megnevezése A vállalat azonosítása Cégnév R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH Composite Technology Utca: Im Meißel 7-13 Helyiség: D Waldenbuch Postai cím, Postafiók: 1145 D Waldenbuch Telefon: Telefax: internet Felvilágosítást adó illetékes helyek: Vészhívószám: 2. Lehetséges veszélyek Management Sürgősségi telefonszám mérgezésnél: Besorolás Veszély megnevezése : ingerlő, környezetre veszélyes, R-mondatok: Ingerli a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok Kémiai jellemzés ( keverék ) Epoxigyanta vegyület folyékony bisfenol A-gyant és folyékony bisfenol F-gyanta alapon Veszélyes alkotórészek EG-sz. CAS-sz. Megnevezés Arány Besorolás Reakciótermék: Reakciótermék: Bisfenol-A-epiklórhidringyanta, átlagos molekulasúlya % Xi, N R36/ Hexandioldiglicidiléter % Xi R36/ Bisfenol-F-epoxigyanta % Xi, N R36/ A felsorolt R mondatok teljes szószerinti szövege a 16 fejezetben található. 4. Elsősegély nyújtási intézkedések Általános tudnivalók A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal vesse le. Belélegzés után Az érintettet friss levegőre kell vinni és nyugalomban tartani. Panaszok esetén forduljon orvoshoz.

9 Anyagszám: oldal 6-ból Bőrre jutás után: Ha az anyag a bőrrel érintkezett, azonnal mossa le vízzel és szappannal. Ha nem csökken a bőr irritációja, orvoshoz kell fordulni. Szembe jutás után Ha a termék a szembe került, azonnal nyitott szemhéj mellett legalább 5 percig bő vízzel öblíteni. Ezután szemorvos tanácsát kérni. Lenyelés után Azonnal hívjon orvost. Tájékoztatás az orvos számára Különleges beavatkozásra nincsen szükség. Tüneti kezelés. 5. Tűzvédelmi intézkedések Megfelelő oltószerek: Széndioxid (CO2). Poroltó Fecskendezett vízsugár. Nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkoholálló habbal kell leküzdeni. Biztonsági okokból nem alkalmas oltóanyag Erős vízsugár. Különleges veszélyeztetés maga az anyag vagy a készítmény, az égéstermékek vagy a keletkező gázok következtében Felhevülés vagy tűz esetén mérgező gázok képződhetnek. Különleges védőfelszerelés tűzoltáskor. Robbanásból és tűzből keletkező gázokat ne lélegezzen be. Megfelelő légzésvédelmet kell használni. Kiegészítő tudnivalók A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a hatóságok előírásainak megfelelően távolítsa el. 6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetére Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések: Személyi védőfelszerelést alkalmazni Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Környezetvédelmi intézkedések Ne engedje bejutni a csatornába vagy a vizekbe. Ne engedje bejutni az altalajba vagy a földbe. Tisztítási eljárás: Folyadékmegkötő anyaggal (homokkal, kovafölddel, savmegkötővel, univerzális megkötővel) fel kell szedni. A felszedett anyagot az Eltávolítás c. fejezet szerint kezelje. Kiegészítő tudnivalók A baleseti helyet gondosan meg kell tisztítani. 7. Kezelés és raktározás Kezelés Tanácsok a biztonságos kezeléshez: A tartályt tartsa szorosan lezárva. Gondoskodni kell a helyiség jó szellőzéséről, szükség esetén a munkahelyen elszívásról. Tárolás Követelmények a raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben: Csak az eredeti tartályban tárolja. Gondoskodni kell felfogó tartályról, pl. lefolyó nélküli kádról.

10 Anyagszám: oldal 6-ból Tudnivalók az együtt-tárolásról További tudnivalók a tárolási feltételekről A tartályt tartsa szorosan lezárva. 8. A kitettség korlátozása és felügyelete/személyi védőfelszerelések Expozíciós határértékek A környezeti kitettség korlátozása és megfigyelése Védelmi- és higiéniai intézkedések: A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal vesse le. A bőr megelőző védelme bőrvédő kenőccsel. A munkaidő végén mosson kezet és arcot. Munka közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon. Légzőszervek védelme Nem kellő szellőzésnél légzésvédelmet kell használni. A kéz védelme: Csak a CE-megjelölést viselő III kategóriájú védőkesztyűt hordjon. A kesztyűben a képződő izzadságból származó nedvesség csökkentésére egy műszakon belül a kesztyűt cserélni kell. A kesztyű minden újabb használata előtt a tömörségét ellenőrizni kell. Nitrilkaucsuk vagy fluorkaucsuk vagy PVC kesztyű. Ajánlott anyagvastagság >= 0,5 mm A szem védelme: A test védelme szorosan záró védőszemüveg Munkavédelmi öltözet 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános adatok Halmazállapot: Szín: Szag: viszkózus sárgás gyengén jellemző Fontos egészségügyi és környezetvédelmi, valamint biztonsági adatok: Állapot változások Forráspont: 200 C Lobbanáspont: > 150 C Gőznyomás: (20 C-nál) 0,1 hpa Sűrűség (23 C-on): 1,15 g/cm 3 ISO 2811 Vízoldhatóság: Dinamikus viszkozitás: (25 C-nál) 10. Stabilitás és reaktivitás Kerülendő körülmények Élelmiszerektől elkülönítetten tárolja. Nincs bomlás rendeltetésszerű tárolás és használat esetén. nem keverhető 700 mpas Vizsgálati szabvány

11 Nyomtatás kelte: Anyagszám: Kerülendő anyagok: Erős oxidálószerek. 4. oldal 6-ból Veszélyes bomlástermékek: Szabályszerű tárolásnál és kezelésnél nincsenek veszélyes reakciók. 11. Toxikológiai adatok Toxikológiai vizsgálatok Maró és ingerlő hatások Ingerli a szemet, bőrt és nyálkahártyákat. Túlérzékenységet okozó hatások Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. 12. Környezeti adatok. Tartósság és lebonthatóság A termék biológiailag nehezen lebontható. Bio akkumulációra való készség Bio akkumuláció: valószínűtlen Egyéb káros hatások Halakra nézve mérgező. Egyéb tudnivalók: Ne engedje, hogy a talajvízbe, a vizekbe, vagy a csatornahálózatba kerüljön. R53 Vizekben hosszantartó káros hatást válthat ki. 13. Tudnivalók az eltávolításról A termék hulladék-kulcsszáma: HVZA BEVONATOKBÓL (FESTÉKEK, LAKKOK, ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓKBÓL TÖMÍTŐANYAGOKBÓL ÉS NYOMDAFESTÉKEKBŐL valamint egyéb HZVA bevonatokból (beleértve a keramikus szerkezeti anyagokat is) származó hulladékok. g A tisztítatlan csomagolás eltávolítása, és az ajánlott tisztítószer. 14. Szállítási adatok Szárazföldi szállítás (ADR/RID) Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint végezze. UN-Nummer: 3082 ADR/RID-Klasse: 9 Klassifizierungscode: Warntafel M6 Gefahr-Nummer: 90 Gefahrzettel: 9.rillt. ADR/RID-Verpackungsgruppe: Begrenzte Menge (LQ): Tunnelbeschränkungscode: III LQ7 E

12 Anyagszám: oldal 6-ból A termék megnevezése UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Epoxigyanta MG < 700) Egyéb, a szárazföldi szállításra vonatkozó adatok Különleges előírások: Magengedett mennyiség: E1 Szállítási kategória: 3 Tengeri hajószállítás UN-Nummer: 3082 IMDG-Klasse: 9 Marine pollutant: Gefahrzettel: 9.iflli. Wm IMDG-Verpackungsgruppe: EmS: III F-A, S-F Begrenzte Menge (LQ): 5 L A termék megnevezése KÖRNYEZERE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (epoxi gyanta) Egyéb, a tengeri szállításra vonatkozó adatok Különleges előírások: , 944 Magengedett mennyiség: E1 Légi szállítás UN/ID-Nr.: 3082 ICAO/IATA-Klasse: 9 Gefahrzettel: 9.illli. sn s ICAO-Verpackungsgruppe: Begrenzte Menge (LQ) Passenger: III 30 kg G IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 914 IATA-Maximale Menge - Passenger: 450 L IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 914 IATA-Maximale Menge - Cargo: 450 L A termék megnevezése KÖRNYEZERE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (epoxi gyanta) Egyéb, a légi szállításra vonatkozó adatok Megengedett mennyiség: E1 Utas-LQ: Y914 Különleges előírások: A97 A Törvényes előírások Megjelölés Veszélyt jelző szimbólumok: Xi - Irritáló; N Környezetre veszélyes

13 Anyagszám: oldal 6-ból Xi - Irritáló N - Környezetre veszélyes A címkézés szempontjából a veszélyességet maghatározó komponens(ek) R-mondatok: Reakciótermék: Bisfenol-A-epiklórhidringyanta, átlagos molekulasúlya 700 Bisfenol-F-epoxigyanta Hexandioldiglicidiléter 36/38 Ingerli a szemet és a bőrt. 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. S-mondatok: 24 Kerülje érintkezését a bőrével. 28 Ha az anyag a bőrrel érintkezett, azonnal mossa le bő vízzel és szappannal. 57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet használjon. 37/39 A munkánál viseljen megfelelő védőöltözetet, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédő eszközt Speciális jelölés bizonyos készítményeken Epoxi-összetevőket tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót. Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály 2 - veszélyezteti a vizeket. Állapot: Keverési szabályok a VwVwS Függelék 4, sz. 3-nak megfelelően 16. Egyéb adatok A biztonsági adatlap 2. és 3. fejezetében szereplő R mondatok teljes, szószerinti szövege 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 51 A vízi élővilágra mérgező. 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 52 Károsítja a vízi élővilágot. 53 A vizekben hosszú ideig tartó káros hatása lehet. (A veszélyes adalékanyagok adatait minden esetben a beszállító legutolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük.)

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: ENEDUR 2K Acryl ärter 25 lang Cikkszám: 12780 Anyag/készítmény használata

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ZATO 50 WG 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév ZATO 50 WG Termékkód (UVP) 05584493 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

Conrad Electronic SE 92240 Hirschau / DEUTSCHLAND (NÉMETORSZÁG) Cím Klaus-Conrad-Str. 1 Telefon +49 (0) 180-5312111 Telefax +49 (0) 180-5312110

Conrad Electronic SE 92240 Hirschau / DEUTSCHLAND (NÉMETORSZÁG) Cím Klaus-Conrad-Str. 1 Telefon +49 (0) 180-5312111 Telefax +49 (0) 180-5312110 RAGASZTÓÉS TÖMÍTŐANYAGELTÁVOLÍTÓ Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név / TOOLCRAFT ragasztó és tömítőanyageltávolító Megnevezés Kémiaimegnevezés

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK Szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK Szerint 1.) Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név PESTSTOP PERM 25 CS rovarirtó koncentrátum Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap Biztonságtechnikai Adatlap Oldal: 1/9 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása FENDONA (TM) 50 WP Felhasználás: növényvédőszer, rovarölőszer(inszekticid) Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadás dátuma: 2001. 09. 06. Átdolgozás: 2006-10-13 Felülvizsgálva: 2007.05. 17. Változat: 4 1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1.1 Kereskedelmi név Fressh Pissoir

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben