EU biztonsági adatlap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU biztonsági adatlap"

Átírás

1 Anyagszám: Oldalak 1-től 7-ig 1. Az anyag vagy készítmény és a vállalat azonosítása Az anyag vagy készítmény megnevezése A vállalat azonosítása Cégnév Utca: Im Meißel 7-13 Helyiség: R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH Composite Technology D Waldenbuch Postai cím, Postafiók: 1145 D Waldenbuch Telefon: Telefax: internet Felvilágosítást adó illetékes helyek: Vészhívószám: 2. Lehetséges veszélyek Management Sürgősségi telefonszám Besorolás A veszélyek meghatározása : maró hatás, R mondatok: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Erős marási sérüléseket okoz. Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok Kémiai jellemzés ( keverék ) Epoxigyanta kikeményítő, képlete alifás poliamin alapú Veszélyes alkotórészek EG-sz. CAS-sz. Megnevezés Arány Besorolás ,2'-Dimetil-4,4'-metilénbis(ciklohexilamin) % T, Xn, C, N R23/ Benzilalkohol % Xn R20/ aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin % Xn, C R21/ Azapentán-1,5-diamin (lásd Dietiléntriamin) 4,4'-Izopropilidéndifenol (lásd bisfenol A) 2,5-10 % Xn, C R21/ ,5-10 % Repr. Cat. 3, Xi R A felsorolt R mondatok teljes szószerinti szövege a 16 fejezetben található. 4. Elsősegélynyújtási intézkedések Általános tudnivalók A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal vesse le.

2 Anyagszám: oldal 7-ből Belélegzés után Az érintettet friss levegőre kell vinni és nyugalomban tartani. Panaszok esetén forduljon orvoshoz. Bőrre jutás után Az érintett helyet bő vízzel és szappannal le kell mosni. Ha a jelek/tünetek tartósan fennmaradnak, orvos tanácsát kell kérni. Szembe jutás után Ha a termék a szembe került, azonnal nyitott szemhéj mellett bő vízzel legalább 10 percig öblíteni. Ezután szemorvos tanácsát kérni. Lenyelés után Azonnal öblítse ki a száját, és bőségesen igyon rá vizet. Orvost értesíteni és az anyagot pontosan megnevezni. Tájékoztatás az orvos számára Tüneti kezelés. 5. Tűzvédelmi intézkedések Megfelelő oltószerek: Széndioxid (CO2). Poroltó Fecskendezett vízsugár. Nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkoholálló habbal kell leküzdeni. Biztonsági okokból nem alkalmas oltóanyag Erős vízsugár. Különleges veszélyeztetés az anyag vagy a készítmény által, az égéstermékek vagy a keletkező gázok következtében Felhevülés vagy tűz esetén mérgező gázok képződhetnek. Különleges védőfelszerelés tűzoltáskor. Tűz esetén megfelelő légzésvédelmi eszközt kell használni. Kiegészítő tudnivalók A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a hatóságok előírásainak megfelelően kell eltávolítani. 6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetére Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések: Viseljen személyi védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések Ne engedje bejutni a csatornába vagy a vizekbe. Ne engedje bejutni az altalajba vagy a földbe. Tisztítási eljárás: Folyadékmegkötő anyaggal (homokkal, kovafölddel, savmegkötővel, univerzális megkötővel) fel kell szedni. A szennyezett anyagot hulladékként távolítsa el a 13. fejezetnek megfelelően. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kiegészítő tudnivalók A baleseti helyet gondosan meg kell tisztítani. 7. Kezelés és raktározás Kezelés Tanácsok a biztonságos kezeléshez: A vegyi anyagokkal való ténykedéskor szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni. Gondoskodni kell a helyiség jó szellőzéséről, szükség esetén a munkahelyen elszívásról. Tárolás

3 Anyagszám: oldal 7-ből Követelmények a raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben: Csak az eredeti tartályban tárolja. Gondoskodni kell felfogó tartályról, pl. lefolyó nélküli kádról. Tudnivalók az együtt-tárolásról Élelmiszerektől elkülönítetten tárolja. További tudnivalók a tárolási feltételekről Gondoskodni kell felfogó tartályról, pl. lefolyó nélküli kádról. 8. A kitettség korlátozása és felügyelete/személyi védőfelszerelések Expozíciós határértékek Munkahelyi határértékek (TRGS 900) CAS-sz. Megnevezés ml/m 3 mg/m 3 F/m3 Csúcskorl. kategória Bisfenol A 5 E 1(I) Fajta A környezeti kitettség korlátozása és megfigyelése Védelmi- és higiéniai intézkedések: Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól távol kell tartani. A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal vesse le. Szünetek előtt és a munkaidő végén mosson kezet. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Légzőszervek védelme Nem kellő szellőzésnél légzésvédelmet kell használni. Ajánlott szűrő rövid idejű alkalmazásra: A-P2 kombinált szűrő A kéz védelme: Csak a CE-megjelölést viselő III. kategóriájú védőkesztyűt hordjon. A kesztyűben a képződő izzadságból származó nedvesség csökkentésére egy műszakon belül a kesztyűt cserélni kell. A kesztyű tömörségét minden újabb használata előtt ellenőrizni kell. A megelőző kézvédelemhez célszerű kézvédő szerek használata. Kesztyű anyaga: Nitrilkaucsuk, Fluorkaucsuk (Viton) Ajánlott anyagvastagság: >= 0,5mm A szem védelme: Tömören záró védőszemüveg A test védelme Munkavédelmi öltözet 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános adatok Halmazállapot: Szín: Szag: folyadék sárgás Amin jellegű Fontos egészségügyi és környezetvédelmi, valamint biztonsági adatok: Állapot változások Forráspont: Lobbanáspont Vizsgálati szabvány > 200 C >100 C 0,5 Vol.-%

4 Alsó robbanási határ Anyagszám: oldal 7-ből Felső robbanási határ gőznyomás (20 C-nál) 13 Vol.-% 0,1 hpa Sűrűség (23 C-on): 1 g/cm 3 Vízoldhatóság: Dinamikus Viszkozitás (25 C-nál) Egyéb adatok kismértékben oldódik 320 mpas Gyulladási hőmérséklet: 275 C 10. Stabilitás és reaktivitás Kerülendő anyagok: Erős oxidálószerek. Veszélyes bomlástermékek: Tűznél és bomlásnál ingerlő, maró hatású, gyúlékony, egészséget károsító, mérgező anyagok gázai és gőzei keletkezhetnek. 11. Toxikológiai adatok Toxikológiai vizsgálatok Akut mérgező hatás: ,2'-Dimetil-4,4'metilénbis(ciklohexilamin) Oral LD mg/kg (patkányon) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Belélegezve LC50/4 h 0,42 mg/l (patkány) Benzilalkohol Oral LD mg/kg (egér) 1230 mg/kg (patkány) 1040 mg/kg (nyúl) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Belélegezve LC50/4 h 4,178 mg/l (patkány) Aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexilamin Oral LD mg/kg (patkány) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Azapentan-1,5-diamin Oral LD mg/kg (patkány) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Belélegezve LC50/4 h 0,07-0,25 mg/l (patkány) aeroszolként Bisfenol A Oral LD mg/kg (patkány) Bőrön LD mg/kg (nyúl) Belélegezve LC50/4 h 5 mg/l (patkány) Maró és ingerlő hatások Erős a maró hatása szemen, bőrön és a nyálkahártyákon. Érzékenyítő hatások: Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel.

5 Anyagszám: oldal 7-ből Egyéb adatok a vizsgálatokhoz Azapentán-1,5-diamin no effect level 30 mg/kg/d (-) Reprodukciós toxicitás Screeningtest (OECD 421) patkány (90d) mg/kg/d (patkány) szubkrónikus orális toxicitás 12. Környezeti adatok. Ökotoxicitás nincs meghatározva További megjegyzések A termék nem juthat hígítatlanul, illetve semlegesítetlenül a szennyvízbe illetve a befogadóba. Már a talajba jutó kis mennyiség is veszélyezteti az ivóvizet. 13. Tudnivalók az eltávolításról A termék hulladék kódszáma: HVZA BEVONATOKBÓL (FESTÉKEK, LAKKOK, ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓKBÓL TÖMÍTŐANYAGOKBÓL ÉS NYOMDAFESTÉKEKBŐL valamint egyéb HZVA bevonatokból (beleértve a keramikus szerkezeti anyagokat is) származó hulladékok. g Termékmaradványok hulladék kódszáma HVZA BEVONATOKBÓL (FESTÉKEK, LAKKOK, ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓKBÓL TÖMÍTŐANYAGOKBÓL ÉS NYOMDAFESTÉKEKBŐL valamint egyéb HZVA bevonatokból (beleértve a keramikus szerkezeti anyagokat is) származó hulladékok. g A tisztítatlan csomagolás eltávolítása, és az ajánlott tisztítószer. 14. Szállítási adatok Szárazföldi szállítás (ADR/RID) Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint végezze. UN-Nummer: 2735 ADR/RID-Klasse: 8 Klassifizierungscode: Warntafel C7 Gefahr-Nummer: 80 Gefahrzettel: 8 ADR/RID-Verpackungsgruppe: Begrenzte Menge (LQ): Tunnelbeschränkungscode: II LQ22 E A termék megnevezése AMINOK, FOLYÉKONY, MARÓ, N.A.G. (2,2'-Dimetil-4,4'metilénbis(ciklohexilamin)) Egyéb, a szárazföldi szállításra vonatkozó adatok Különleges előírások: 274 Megengedett mennyiség: E2 Szállítási kategória: 2

6 Tengeri szállítás Anyagszám: oldal 7-ből UN-szám 2735 IMDG-osztály: 8 Tengert szennyező: Veszélycímke: 8 V IMDG csomagolás csoport: EmS: Korlátozott mennyiség (LQ): II. F-A S-B 1 l A termék megnevezése AMINOK, FOLYADÉK, KORROZÍV, N.O.S. (2,2'-dimetil-4,4'metilénbis(ciklohexilamin)) Egyéb, a tengeri szállításra vonatkozó adatok Különleges előírások: 274, 944 Engedélyezett tömeg: E2 Légi szállítás UN/ID-sz.: 2735 ICAO/IATA-osztály: 8 Veszélycímke: 8 Jä. ICAO-csomagoláscsoport: Korlátozott mennyiség (LQ) utasonként: II. 0,5 l IATA-csomagolási rendelkezés - Utas: IATA-maximális mennyiség - Utasonként: l IATA-csomagolási rendelkezés - rakomány: 812 IATA-maximális mennyiség - rakományonként: 30 l A termék megnevezése AMINOK, FOLYADÉK, KORROZÍV, N.O.S.(2,2'-dimetil-4,4'metilénbis(ciklohexilamin)) Egyéb, a légi szállításra vonatkozó adatok Engedélyezett tömeg: E2 Utas-LQ: Y808 Különleges előírások: A3 15. Jogi előírások Jelzés Veszély-szimbólumok: C - maró C - maró hatású R mondatok 20/21/22 Egészségre káros belégzéskor, lenyeléskor és a bőrrel érintkezve.

7 Anyagszám: Erős marási sérüléseket okoz Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. 52/53 Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 7 oldal 7-ből S-mondatok: 26 Ha az anyag a szemébe jut, vízzel azonnal alaposan mossa ki, és forduljon orvoshoz. 28 Ha az anyag a bőrrel érintkezett, azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (ha lehet, mutassa be ezt a címkét). 61 Ne engedje kijutni a környezetbe. Szerezze be a különleges rendelkezéseket / Tájékozódjon a biztonsági adatlapból. 36/37/39 A munkánál viseljen megfelelő védőöltözetet, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédelmet. Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály 3 - erősen veszélyezteti a vizeket. Kiegészítő tudnivalók BG adatlap Vezérfonal az epoxigyanták kezelésére a gyakorlatban (kiadta a Építőipari szakmai Felügyelet) vagy Epoxigyanta rendszerek biztonságos kezelése (a PlasticsEurope kiadványa 16. Egyéb adatok BGR 227 "Tevékenységek epoxigyantákkal" (kiadta az ipari szakmai szervezetek szövetsége) BGR Légzésvédelmi készülékek alkalmazási szabályai BGR A szem és arcvédelem használatának szabályai. A biztonsági adatlap 2. és 3. fejezetében szereplő R mondatok teljes, szószerinti szövege: 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve egészségre ártalmas. 20/22 Belélegezve és lenyelve egészségre ártalmas. 21/22 Bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas. 22 Lenyelése egészségre káros. 23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező. 34 Marási sérüléseket okoz. 35 Erős marási sérüléseket okoz. 37 Izgatja a légzőszerveket. 41 Komoly szemsérülés veszélye 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. 51 A vízi élővilágra mérgező. 52 Károsítja a vízi élővilágot. 52/53 Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 53 A vizekben hosszú ideig tartó káros hatása lehet. 62 Esetleg csökkentheti a szaporodási képességet. (A veszélyes adalékanyagok adatait minden esetben a beszállító legutolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük.)

8 Anyagszám: oldal 6-ból 1. Az anyag vagy készítmény és a vállalat azonosítása Az anyag vagy készítmény megnevezése A vállalat azonosítása Cégnév R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH Composite Technology Utca: Im Meißel 7-13 Helyiség: D Waldenbuch Postai cím, Postafiók: 1145 D Waldenbuch Telefon: Telefax: internet Felvilágosítást adó illetékes helyek: Vészhívószám: 2. Lehetséges veszélyek Management Sürgősségi telefonszám mérgezésnél: Besorolás Veszély megnevezése : ingerlő, környezetre veszélyes, R-mondatok: Ingerli a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok Kémiai jellemzés ( keverék ) Epoxigyanta vegyület folyékony bisfenol A-gyant és folyékony bisfenol F-gyanta alapon Veszélyes alkotórészek EG-sz. CAS-sz. Megnevezés Arány Besorolás Reakciótermék: Reakciótermék: Bisfenol-A-epiklórhidringyanta, átlagos molekulasúlya % Xi, N R36/ Hexandioldiglicidiléter % Xi R36/ Bisfenol-F-epoxigyanta % Xi, N R36/ A felsorolt R mondatok teljes szószerinti szövege a 16 fejezetben található. 4. Elsősegély nyújtási intézkedések Általános tudnivalók A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal vesse le. Belélegzés után Az érintettet friss levegőre kell vinni és nyugalomban tartani. Panaszok esetén forduljon orvoshoz.

9 Anyagszám: oldal 6-ból Bőrre jutás után: Ha az anyag a bőrrel érintkezett, azonnal mossa le vízzel és szappannal. Ha nem csökken a bőr irritációja, orvoshoz kell fordulni. Szembe jutás után Ha a termék a szembe került, azonnal nyitott szemhéj mellett legalább 5 percig bő vízzel öblíteni. Ezután szemorvos tanácsát kérni. Lenyelés után Azonnal hívjon orvost. Tájékoztatás az orvos számára Különleges beavatkozásra nincsen szükség. Tüneti kezelés. 5. Tűzvédelmi intézkedések Megfelelő oltószerek: Széndioxid (CO2). Poroltó Fecskendezett vízsugár. Nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkoholálló habbal kell leküzdeni. Biztonsági okokból nem alkalmas oltóanyag Erős vízsugár. Különleges veszélyeztetés maga az anyag vagy a készítmény, az égéstermékek vagy a keletkező gázok következtében Felhevülés vagy tűz esetén mérgező gázok képződhetnek. Különleges védőfelszerelés tűzoltáskor. Robbanásból és tűzből keletkező gázokat ne lélegezzen be. Megfelelő légzésvédelmet kell használni. Kiegészítő tudnivalók A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a hatóságok előírásainak megfelelően távolítsa el. 6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetére Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések: Személyi védőfelszerelést alkalmazni Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Környezetvédelmi intézkedések Ne engedje bejutni a csatornába vagy a vizekbe. Ne engedje bejutni az altalajba vagy a földbe. Tisztítási eljárás: Folyadékmegkötő anyaggal (homokkal, kovafölddel, savmegkötővel, univerzális megkötővel) fel kell szedni. A felszedett anyagot az Eltávolítás c. fejezet szerint kezelje. Kiegészítő tudnivalók A baleseti helyet gondosan meg kell tisztítani. 7. Kezelés és raktározás Kezelés Tanácsok a biztonságos kezeléshez: A tartályt tartsa szorosan lezárva. Gondoskodni kell a helyiség jó szellőzéséről, szükség esetén a munkahelyen elszívásról. Tárolás Követelmények a raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben: Csak az eredeti tartályban tárolja. Gondoskodni kell felfogó tartályról, pl. lefolyó nélküli kádról.

10 Anyagszám: oldal 6-ból Tudnivalók az együtt-tárolásról További tudnivalók a tárolási feltételekről A tartályt tartsa szorosan lezárva. 8. A kitettség korlátozása és felügyelete/személyi védőfelszerelések Expozíciós határértékek A környezeti kitettség korlátozása és megfigyelése Védelmi- és higiéniai intézkedések: A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal vesse le. A bőr megelőző védelme bőrvédő kenőccsel. A munkaidő végén mosson kezet és arcot. Munka közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon. Légzőszervek védelme Nem kellő szellőzésnél légzésvédelmet kell használni. A kéz védelme: Csak a CE-megjelölést viselő III kategóriájú védőkesztyűt hordjon. A kesztyűben a képződő izzadságból származó nedvesség csökkentésére egy műszakon belül a kesztyűt cserélni kell. A kesztyű minden újabb használata előtt a tömörségét ellenőrizni kell. Nitrilkaucsuk vagy fluorkaucsuk vagy PVC kesztyű. Ajánlott anyagvastagság >= 0,5 mm A szem védelme: A test védelme szorosan záró védőszemüveg Munkavédelmi öltözet 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános adatok Halmazállapot: Szín: Szag: viszkózus sárgás gyengén jellemző Fontos egészségügyi és környezetvédelmi, valamint biztonsági adatok: Állapot változások Forráspont: 200 C Lobbanáspont: > 150 C Gőznyomás: (20 C-nál) 0,1 hpa Sűrűség (23 C-on): 1,15 g/cm 3 ISO 2811 Vízoldhatóság: Dinamikus viszkozitás: (25 C-nál) 10. Stabilitás és reaktivitás Kerülendő körülmények Élelmiszerektől elkülönítetten tárolja. Nincs bomlás rendeltetésszerű tárolás és használat esetén. nem keverhető 700 mpas Vizsgálati szabvány

11 Nyomtatás kelte: Anyagszám: Kerülendő anyagok: Erős oxidálószerek. 4. oldal 6-ból Veszélyes bomlástermékek: Szabályszerű tárolásnál és kezelésnél nincsenek veszélyes reakciók. 11. Toxikológiai adatok Toxikológiai vizsgálatok Maró és ingerlő hatások Ingerli a szemet, bőrt és nyálkahártyákat. Túlérzékenységet okozó hatások Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. 12. Környezeti adatok. Tartósság és lebonthatóság A termék biológiailag nehezen lebontható. Bio akkumulációra való készség Bio akkumuláció: valószínűtlen Egyéb káros hatások Halakra nézve mérgező. Egyéb tudnivalók: Ne engedje, hogy a talajvízbe, a vizekbe, vagy a csatornahálózatba kerüljön. R53 Vizekben hosszantartó káros hatást válthat ki. 13. Tudnivalók az eltávolításról A termék hulladék-kulcsszáma: HVZA BEVONATOKBÓL (FESTÉKEK, LAKKOK, ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓKBÓL TÖMÍTŐANYAGOKBÓL ÉS NYOMDAFESTÉKEKBŐL valamint egyéb HZVA bevonatokból (beleértve a keramikus szerkezeti anyagokat is) származó hulladékok. g A tisztítatlan csomagolás eltávolítása, és az ajánlott tisztítószer. 14. Szállítási adatok Szárazföldi szállítás (ADR/RID) Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint végezze. UN-Nummer: 3082 ADR/RID-Klasse: 9 Klassifizierungscode: Warntafel M6 Gefahr-Nummer: 90 Gefahrzettel: 9.rillt. ADR/RID-Verpackungsgruppe: Begrenzte Menge (LQ): Tunnelbeschränkungscode: III LQ7 E

12 Anyagszám: oldal 6-ból A termék megnevezése UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Epoxigyanta MG < 700) Egyéb, a szárazföldi szállításra vonatkozó adatok Különleges előírások: Magengedett mennyiség: E1 Szállítási kategória: 3 Tengeri hajószállítás UN-Nummer: 3082 IMDG-Klasse: 9 Marine pollutant: Gefahrzettel: 9.iflli. Wm IMDG-Verpackungsgruppe: EmS: III F-A, S-F Begrenzte Menge (LQ): 5 L A termék megnevezése KÖRNYEZERE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (epoxi gyanta) Egyéb, a tengeri szállításra vonatkozó adatok Különleges előírások: , 944 Magengedett mennyiség: E1 Légi szállítás UN/ID-Nr.: 3082 ICAO/IATA-Klasse: 9 Gefahrzettel: 9.illli. sn s ICAO-Verpackungsgruppe: Begrenzte Menge (LQ) Passenger: III 30 kg G IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 914 IATA-Maximale Menge - Passenger: 450 L IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 914 IATA-Maximale Menge - Cargo: 450 L A termék megnevezése KÖRNYEZERE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (epoxi gyanta) Egyéb, a légi szállításra vonatkozó adatok Megengedett mennyiség: E1 Utas-LQ: Y914 Különleges előírások: A97 A Törvényes előírások Megjelölés Veszélyt jelző szimbólumok: Xi - Irritáló; N Környezetre veszélyes

13 Anyagszám: oldal 6-ból Xi - Irritáló N - Környezetre veszélyes A címkézés szempontjából a veszélyességet maghatározó komponens(ek) R-mondatok: Reakciótermék: Bisfenol-A-epiklórhidringyanta, átlagos molekulasúlya 700 Bisfenol-F-epoxigyanta Hexandioldiglicidiléter 36/38 Ingerli a szemet és a bőrt. 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenység léphet fel. 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. S-mondatok: 24 Kerülje érintkezését a bőrével. 28 Ha az anyag a bőrrel érintkezett, azonnal mossa le bő vízzel és szappannal. 57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet használjon. 37/39 A munkánál viseljen megfelelő védőöltözetet, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédő eszközt Speciális jelölés bizonyos készítményeken Epoxi-összetevőket tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót. Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály 2 - veszélyezteti a vizeket. Állapot: Keverési szabályok a VwVwS Függelék 4, sz. 3-nak megfelelően 16. Egyéb adatok A biztonsági adatlap 2. és 3. fejezetében szereplő R mondatok teljes, szószerinti szövege 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 51 A vízi élővilágra mérgező. 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, és a vizekben hosszú távú káros következményei lehetnek. 52 Károsítja a vízi élővilágot. 53 A vizekben hosszú ideig tartó káros hatása lehet. (A veszélyes adalékanyagok adatait minden esetben a beszállító legutolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük.)

PROTECT Háztartási rovarirtó permet

PROTECT Háztartási rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtó permetezőszer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén:

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kiadás dátuma: 2008. 10. 01. Módosítás/revízió: 2010. 10. 13. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Proby Akril

Részletesebben

Lasselsberger-Knauf Kft. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. BA/9.5

Lasselsberger-Knauf Kft. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. BA/9.5 A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. 1. ANYAG-/ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS 1.1 A termék neve: Epoxy V A 1.2 Az anyagok/készítmények felhasználása: Padlóbevonatok védőbevonataként alkalmazható. 1.3 A

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oldal: 1 / 6 1. Termék elnevezése / előállító vállalat adatai 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos adatok: Iparág: Szerszámkészítés Legfőbb felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: tisztítószer

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap AdheSE Bonding Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 04. 07. hot Előző változat 2002. 11. 21. Nyomtatás dátuma 2005. 04. 07. lapsz. 1493 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva. BIZTONSÁGI ADATLAP A készítés kelte: 2011. február 05. 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi megnevezés: GLICERIN

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/4 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Rebilda DC bázis Anyag/készítmény használata Csonkfelépítő anyag Gyártó/szállító:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Építmények felújítása

Részletesebben

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Lásd a 11. és 12. fejezetet

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Lásd a 11. és 12. fejezetet Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: 2005.08.01. Oldal: 1/5 *1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése A termék adatai Üzleti megnevezés Trocal Futura Termelési adatok Gyártó/Forgalmazó: SIKA

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap Te-Econom Adhesive Kiállítás dátuma / Referencia 2006. 10. 27. licasa Előző változat 2005. 03. 30. hot Nyomtatás dátuma 2006. 10. 27. lapsz. 1459 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Vegyi anyag neve: Terokal 9225 A komponens Gyártó cég neve: Forgalmazó cég neve: Teroson GmbH, Hans-Bunte Str. 4, D-69123 Heidelberg Tel. +496221-7040 Fax: +496221-705242 Henkel Magyarország

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Attrafall OTH 5146/2001.

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság : Cím : Industriestraße 155 Város : D--50999

Részletesebben

FRESSSH ALPESI RÉT, PARFÜM, KERTI VIRÁG ILLATÚ LÉGFRISSÍTŐ AEROSZOL

FRESSSH ALPESI RÉT, PARFÜM, KERTI VIRÁG ILLATÚ LÉGFRISSÍTŐ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSSH ALPESI RÉT, PARFÜM, KERTI VIRÁG ILLATÚ LÉGFRISSÍTŐ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Veszélyesség megjelölése ártalmas

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Veszélyesség megjelölése ártalmas Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: 2005.08.01. Oldal: 1/6 *1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése A termék adatai Üzleti megnevezés Sika Firestop Marine Termelési adatok Gyártó/Forgalmazó:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/3 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Fit Test C&B bázis Anyag/készítmény használata Fogászati mintázó anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/4 A nyomtatás kelte 06.03.2013 Verziószám 5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: Meron AC por Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap (veszélyes készítményekhez)

Biztonságtechnikai adatlap (veszélyes készítményekhez) Biztonságtechnikai adatlap (veszélyes készítményekhez) A kiállítás kelte: 1., A készítmény neve: SLR 600 savas felület tisztító Gyártó cég neve: Werner & Mertz Prof.Vertriebs GmbH Címe: Utca / Postafiók

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Veszélyesség megjelölése irritatív környezeti veszély

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Veszélyesség megjelölése irritatív környezeti veszély Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: 2005.08.01. Oldal: 1/7 *1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése A termék adatai Üzleti megnevezés Sikagard-720, A komponens Termelési adatok Gyártó/Forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk Sds kód 0/06 1. Anyag/készítmény és vállalat azonosítása Termék azonosítása:

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

A nyomtatás kelte 29.10.2007 Felülvizsgálat 29.10.2007

A nyomtatás kelte 29.10.2007 Felülvizsgálat 29.10.2007 oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Kenőszerek / kenőanyagok Gyártó/szállító: OKS Spezialschmeirstoffe

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Optima Forma Kft.

Biztonsági adatlap Optima Forma Kft. 1/5 oldal HANNO Penészölő folyadék Kiállítás kelte: 2006.07.19. A hazai kiállítás kelte: 2006.10.13. felülvizsgálva: 2007.02.19. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. HANNO

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL

TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: VIX tűzhely- és grilltisztító aeroszol

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VIX SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP VIX SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP VIX SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon: +43/732/6918-4010

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok: Cikkszám: 125-031121 Anyag/készítmény használata: Nyomdafesték Gyártó/szállító: Torda Ink AB Åkerlund & Rausings

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint A nyomtatás kelte:. Kereskedelmi megnevezés :

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint A nyomtatás kelte:. Kereskedelmi megnevezés : BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint. Kereskedelmi megnevezés : 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: tapadásfokozó

Részletesebben

EK-biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkelye szerint

EK-biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkelye szerint 1. ANYAG- / KÉSZÍTMÉNY- ÉS CÉGMEGNEVEZÉS 1.1 Kereskedelmi név bio fertőtlenítőszer alkoholos felületi fertőtlenítőszer 1.2 A forgalomba hozó adatai AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH Talstr. 2, D-73650

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5 Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó, szállító cég: Importáló cég: Cím: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Nyomtatás dátuma: 2009. 05. 05. Módosítás/revízió: 2009. 05. 12. Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Proby Díszléc

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 309998 V001.0 Kiállítva: 2007. január Felülvizsgálva: 2009. augusztus 4 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtószer. Ultra

Részletesebben

Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ ) H 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon : 06-1-476-6464 06-80-201-199

Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ ) H 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon : 06-1-476-6464 06-80-201-199 BIZTONSÁGI ADATLAP 163. 1907/2006 EU / REACH szabvány szerint Átdolgozás dátuma: 2005. június 8. 1. Készítmény neve: Lemeztisztító SC Gyártó cég neve: Huber GmbH Junkersring 15 D-53844 Troisdorf Telefon:

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

Biztonsági adatlap 44/2000 EÜM (XII. 27.) szerint

Biztonsági adatlap 44/2000 EÜM (XII. 27.) szerint oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Bitumenréteg felhordás Gyártó/szállító: MC-Bauchemie Kft. Epitöanyagiparl

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítás kelte: 2002.április 1. A készítmény neve BREF WC-tisztító Tropic-mint Gyártó Forgalmazó Henkel Magyarország Körösladányi Gyára Vásártér 2 H-5516

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok: Cikkszám: 454-011455 Anyag/készítmény használata: Nyomdafesték hígító Gyártó/szállító: Torda Ink AB Åkerlund

Részletesebben

VIX HIDEGZSÍR-OLDÓ HAB

VIX HIDEGZSÍR-OLDÓ HAB BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP VIX HIDEGZSÍR-OLDÓ HAB 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap AdheSE Primer Kiállítás dátuma / Referencia 2006. 10. 27. licasa Előző változat 2005. 04. 07. hot Nyomtatás dátuma 2006. 10. 27. lapsz. 1492 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 Biztonsági adatlap 91/155/EWG szerint A nyomtatás kelte: 21.05.2008 Az átdolgozás kelte: 2007.10.05.

Oldalszám: 1/5 Biztonsági adatlap 91/155/EWG szerint A nyomtatás kelte: 21.05.2008 Az átdolgozás kelte: 2007.10.05. Oldalszám: 1/5 1. Anyag-/ elkészítési- és cégmegjelölés - Kerskedelmi megnevezés: Car Wash Vorrreiniger und Insektenentferner / Univerzális előmosó és rovareltávolító - Gyártó/szállító: TEGEE-CHEMIE BREMEN

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009. 01. 05. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó 1.3 Gyártó cég neve: Den Braven Sealants BV címe:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oldal: 1 / 6 1. Termék elnevezése / előállító vállalat adatai 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos adatok: Iparág: Szerszámkészítés és műanyag megmunkálás

Részletesebben

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Lásd a 11. és 12. fejezetet

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Lásd a 11. és 12. fejezetet Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: 2005.08.01. Oldal: 1/5 *1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése A termék adatai Üzleti megnevezés Elastosil IG-16 Termelési adatok Gyártó/Forgalmazó:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Fogászati segédanyag Gyártó/szállító: GC EUROPE N.V. Interleuvenlaan

Részletesebben

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadás dátuma: 2001. 09. 06. Átdolgozás: 2006-10-13 Felülvizsgálva: 2007.05. 17. Változat: 4 1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1.1 Kereskedelmi név Fressh Pissoir

Részletesebben

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Veszélyesség megjelölése ártalmas

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Veszélyesség megjelölése ártalmas Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: 2005.08.01. Oldal: 1/6 Készítés dátuma: 2004.09.23. Biztonsági adatlap száma: 098-00101085 1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése A termék adatai Üzleti

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap (veszélyes készítményekhez)

Biztonságtechnikai adatlap (veszélyes készítményekhez) Biztonságtechnikai adatlap (veszélyes készítményekhez) A kiállítás kelte: 1., A készítmény neve: SR 750 habtisztító Gyártó cég neve: Werner & Mertz Prof.Vertriebs GmbH Címe: Utca / Postafiók Neualmerstr.

Részletesebben

Komponens CAS/ EINECS Jelzések R-mondatok Koncentráció Poliaminoamid Xi; N R36/38; R41; R43; 30-40%

Komponens CAS/ EINECS Jelzések R-mondatok Koncentráció Poliaminoamid Xi; N R36/38; R41; R43; 30-40% Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján Oldal: 1/4 Revízió:1 Revízió dátuma: 2007. 02. 28. Kiadás dátuma:2000. 01. 24. 1. A készítmény neve Felhasználása: Gyártó cég: Sürgősségi telefon:

Részletesebben

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: Termék neve: Gyártó: Bayer AG Dormagen, Germany

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Decontaman Liquid (Tisztító-dezodoráló)

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Decontaman Liquid (Tisztító-dezodoráló) 1/5. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 1997. 10. 28. Módosítás: 2012.06.27. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: (Tisztító-dezodoráló) Gyártó cég neve: Dr. Schumacher GmbH Postfach 1162,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint oldalszám: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Falszárító vakolat weber.san WTA

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 310073 V000.0 Kiállítás kelte: 2007 január Felülvizsgálva:: 00.00.0000 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1/5 oldal

Biztonsági adatlap. 1/5 oldal 1/5 oldal Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2006.07.19. A hazai kiállítás kelte: 2006.10.13. felülvizsgálva: 2007.02.19. 44/2000 EüM rendelet alapján 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap Biztonságtechnikai Adatlap Oldal: 1/7 1. Anyag/készítmény és vállalat azonosítása NOMOLT 150 SC Vállalat: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Germany Magyarországi Képviselet: BASF Hungária

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2004. november Módosítva: 2005 június 2006 augusztus 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

2 A veszélyek azonosítása

2 A veszélyek azonosítása oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Aqua -480-ärter Cikkszám: 3806 Anyag/készítmény használata Edző Gyártó/szállító:

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2005.05.30. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHFP 150 ALKALMAZÁS: SKF olaj Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products

Részletesebben

Biztonsági adatlap 44/2000 EÜM (XII. 27.) szerint

Biztonsági adatlap 44/2000 EÜM (XII. 27.) szerint oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Vastag bitumenréteg felhordás Gyártó/szállító: MC-Bauchemie Kft.

Részletesebben