Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1"

Átírás

1 1 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp /2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: - - A kérelmez szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) (helység) (házszám) A levelezési cím eltér a székhely címét l A kérelmez szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca) (helység) (házszám) Telefon: Hivatalos honlap: Fax: A kérelmez hivatalos képvisel jének neve: A kérelmez hivatalos képvisel jének beosztása: Mobiltelefonszám: cím: A kérelmez részér l kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltet je Átlagos heti használat (óra) Használat célja A kérelmez szervezet megalakulásának id pontja: tevékenységének megkezdésének id pontja: A jogel d szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának id pontja (amennyiben releváns): A kérelmez szervezet milyen kapcsolatban/együttm ködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén m köd közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttm ködés célja, formája 1. A jóváhagyást végz szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmez diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely feln tt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-F iskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmez fels oktatási sportban m köd sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely feln tt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-F iskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmez sportszervezet részt vesz a f iskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 2 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmez / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak f bb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjelleg + járulékai) M ködési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: Egyéb tájékoztató jelleg adatok Utánpótlásra fordított összeg M ködési költségek (rezsi)

3 3 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp /2013 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - id szaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jelleg ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közrem köd i költségek Ismertesse a kérelmez szervezet kérelemmel érintett támogatási id szakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követ támogatási id szakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási id szakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Orosházi N i Kézilabda Club keretein belül, az egyesület megalakulása óta az utánpótlás nevelésen van a f hangsúly. Az egyesület szakmai koncepciója, a feln tt korosztály élsport szint versenyeztetésének biztosítása mellett, az utánpótlás korosztályoknál a minél szélesebb tömegbázis kiépítése és megtartása, a magas szint szakmai munka, a kézilabda sport népszer sítése, a sportra nevelése volt a cél. Az el z pályázati ciklusban nyert lehet séggel élve els dleges célunkat elértük, sikeresen beindítottuk térségünkben az utánpótlásképzést. Sikeres pályázat esetén folytatjuk megkezdett munkánkat, m ködtetjük illetve tovább fejlesztjük a regionális utánpótlásképzés rendszerét Orosházán és a kapcsolódó kistérség településein: Orosházán: Czina Sándor Általános Iskola, Evangélikus Általános Iskola, Református Általános Iskola, Táncsics Mihály Gimnázium, Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Eötvös József Katolikus Általános Iskola. Városi Óvodák; a kistérség településein: Gádoros, Kaszaper, Medgyesegyháza, Mez kovácsháza, Mez hegyes, Nagyszénás, Tótkomlós; határon túlnyúló együttm ködés keretében hosszú távú együttm ködés megállapodást kötöttünk a vajdasági Ada, és a romániai Temesvár kézilabda klubjaival; Évek óta szorosan együttm ködünk a város és a környék sportiskoláival: Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény, Eötvös József Katolikus Általános Iskola, Szentes Sportiskolával. Mint a pályázatunkhoz mellékelt létszámadatok is bizonyítják az elvégzett munkánk eredményes volt. Jelenleg mintegy 300 leány gyermek kézilabdázik rendszeresen a szakmai felügyeletünk alatt. Tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a korábban szinte minden településen zajló sportélet jelent sen meggyengült. Az iskolai sportversenyek száma és színvonala nem teszi lehet vé a megfelel tehetséggondozást, s így sajnos komoly tehetségek nem kerülnek be a sport körforgásába. Ezért különösen fontos, hogy egyesületünk, ahol jelenleg is min ségi nevel munka folytatunk, kell figyelmet fordítson a vonzáskörzetükben él tehetséges gyermekek felfedezésére, képzésére és menedzselésére. A helyi középiskolák (kollégiumi elhelyezéssel), valamint a város fels fokú oktatási intézményével kialakított kapcsolat alkalmassá teszi az egyesületet arra, hogy a fiatal tehetségeket a sportkarrieren túl a megfelel iskolák elvégzésében, az arra rátermetteket diploma megszerzésében is támogassa. Egyesületünk feladatának tekinti a sport és a tanulás összhangjának megteremtését. Jellemz en a szül k csak akkor támogatják az emelt szint sportolást, ha eközben biztosítva látják a gyermekük tanulmányi el menetelét is. Jelenleg a rendszer m ködtetése mellett annak továbbfejlesztésén dolgozunk. Egyesületünk szakmai célkit zései : /a célok meghatározása az MKSZ szakmai programjában rögzítettek figyelembevételével történtek/ - Dél-békési régióban vezet szerepünk megtartása, régióközponti szerepünk megszilárdítása, - az orosházi Táncsics Mihály Tehetségközponttal karöltve a sportosztály mellett a tervezett sport szakkollégium rendszerének beindításában való közrem ködés, - az utánpótlás korosztályok létszámainak szinten tartása illetve a korosztályok b vítésével a létszám növelése, (vertikálisan és horizontálisan), - a tehetségek felismerése, kiválasztása, gondozása, menedzselése, - minden képzési helyszínen egységes, magas színvonalú, megfelel óraszámú szakmai képzés biztosítása, - a sportolók egészségügyi felmérési és gondozási rendszerének kialakítása, - a sportolóink fokozott terhelése miatt szükséges megfelel és egészséges táplálkozásának és mentális felkészítésének biztosítása, - az oktatási intézményekkel meglév jó kapcsolat tovább er sítése, a mindennapos testnevelés bevezetéséb l adódó el nyök kihasználása, - az utánpótlás képzésben résztvev szakember gárda megfelel elismerése, - minden korosztály számára megfelel számú és színvonalú versenyeztetési lehet ség biztosítása, - a kistérségi versenyrendszerünk további m ködtetése, kiszélesítése, - nemzetközi kapcsolatok ápolása, tovább fejlesztése, - média kapcsolatok fejlesztése, a kézilabdázása illetve a regionális utánpótlás képz rendszer népszer sítése. Utánpótlásképz rendszerünk, két éves m ködésünk tapasztalatai alapján is látható módon, hosszú távon biztosítani tudja egy széles utánpótlás bázis kialakítását illetve bekapcsolja a környez kis településeket a sportág vérkeringésébe. Jelen pályázati forrás elengedhetetlen ahhoz, hogy tovább tudjuk m ködtetni és fejleszteni a jól m köd, sikeres képzési rendszerünket, és az eddig elvégzett munkánk ne vesszen kárba. Egyesületünk 2012/2013 évre vonatkozó sportfejlesztési programjának alapvet célja volt az utánpótlás képz rendszerünk, szakmailag magas szint m ködtetése. A versenysportban elért eredményeink ékesen bizonyítják sikeresen hajtottuk végre feladatunkat: serdül csapatunk az OSB dönt be jutott, jelent s létszámmal, 11 csapattal neveztünk az ERIMA gyermekbajnokság versenyeire, ahol megyei és régiós helyezések mellett 2 csapatunk országos el dönt be jutott. junior csapatunk a bajnoki évadban nyert NBI/B bajnoki címe után jelen pillanatban is a bajnokság dobogós helyén áll, az elmúlt évi céljainknak megfelel en junior és serdül csapatunkat neveztük az NB II. bajnoki rendszerbe, ahol a feln tt bajnokságban juniorjaink megfelel en helyt álltak és középmez nyben végeznek, míg serdül csapatunk veretlenül vezeti a junior bajnokságot, melyben már bajnoknak tekinthet, V. korcsoportos sportiskolás csapatunk diákolimpia országos dönt be jutott, utánpótlás csapataink sikeresen szerepeltek számos tornán (OrosházaCup, F nix kupa, Kis Bálint kupa, stb.), összességében az MKSZ bajnoki rendszereiben 15 utánpótlás csapatunk szerepel. Létesítmény helyzetünk: Jelenleg a következ intézmények csarnokait és tornatermeit használjuk: - kézilabda pálya méret (40x20) Orosháza, Eötvös sportcsarnok Orosháza, Táncsics csarnok Kaszaper, ált. iskola Medgyesegyháza, ált. iskola Mez hegyes, ált. iskola - nem méretes (38x18) Nagyszénás, ált. iskola - kosárlabda pálya méret (28x16) Orosháza, Táncsics kisterem Orosháza, Vörösmarty iskola Tótkomlós, Szlovák ált. iskola - kisméret terem (20x10) Orosháza, Czina iskola Orosháza, Evangélikus iskola Orosháza, Református iskola Gádoros, ált. iskola Mez kovácsháza, ált. iskola Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem relevans

4 4 / :59 Projekt id tartalma és tevékenységének ütemterve Rövid távú feladatok: 2013/2014 szezon ( ) Dél-békési régióban betöltött régióközponti szerepünkb l adódó feladatok megfelel szint ellátása, a képzési rendszerben részt vev sportolók létszámának b vítés, a határon túli magyar lakta területek bevonása a már m köd programunkba, szakember alkalmazása a tehetségek felkutatásában, szakember(ek) alkalmazása a sportolóink egészségügyi, rehabilitációs, mentális ellátásában, felkészítésében. Hosszú távú feladatok, célok: régió központtá válás a Táncsics Mihály Tehetségközpont és Közoktatási Intézménnyel együttm ködésben az akadémiai rendszer kiépítése, az utánpótlás megfelel szint versenyeztetése miatt a csapat feljutása a Nemzeti Bajnokság I. osztályába.

5 5 / :59 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Programunk szervesen kapcsolódik és épül rá az el z évek tudatos szakmai munkájával elért eredményeinkre. A programunk céljainak és feladatainak meghatározása szoros összhangban történt az MKSZ meghirdetett utánpótlás szakmai koncepciójával, melyet a helyi adottságokra és lehet ségekre alkalmaztunk. Azon f bb céljaink és szakmai feladatink melyek végrehajtásához a pályázati forrás bevonása szükséges: I. LÉTSZÁM cél továbbra is minél több gyermek elérése a régióban, a kézilabda megismertetése és megszerettetése velük, az utánpótlás bázis mind vertikális mind horizontális b vítése, a sportági kiválasztás, a sportág megszerettetése minél kisebb korban (óvodai képzés, kiválasztás) határon túli, magyar anyanyelv, kézilabda iránt érdekl d gyermekek számára képzési programunk elérhet ségének biztosítása, anyaországba történ integrálódásuk el segítése, a képzési rendszerünkbe bekerült gyermekek megtartása; szakmai feladat a város óvodáival egyeztetve felmér, kiválasztó foglalkozások beindítása, az érdekl d ill. kiválasztott gyermekek részére központi edzések beindítása, az iskolai népszer sít programok, toborzók folytatatása, részvétel az iskolai rendezvényeken, az els osztályokból minél több diák megnyerése a kézilabda számára, a rendszeresen járó gyermekek jutalmazása, határon átnyúló közös rendezvények lebonyolítása (edz táborok,kupák, felkészülési mérk zések), az áttelepülni kívánó gyermekek integrációjának el segítése (iskola, kollégium, korosztályos csapatok) a közösség csapat kohéziójának er sítése érdekében minél több közös programon, versenyen való részvétel. korosztályos felzárkóztató csoportok létrehozása, speciális szakmai munka végzése külön edz, edz k irányításával II. SZAKMAI KÉPZÉS cél egységes szakmai képzés megkövetelése minden korosztályban és képzési helyen, minden képzési helyszínen megfelel végzettség (MKSZ által ajánlott illetve el írt) szakemberek alkalmazása, korosztályonként az elvárt számú edzés megtartásának biztosítása, a nagy létszámú csoportok megbontása, a korosztályonkénti központi edzések tartása (kiválasztás, végzett szakmai munka ellen rzése), az atlétikai képzés súlypontként történ meghatározása. sportolóink szakmai és sportegészségügyi adatbázis létrehozása szakmai feladat utánpótlás nevelés során szakítottunk az eddigi gyakorlattal és nem els sorban az eredmény orientáltság a cél, hanem a hangsúlyt a gyermekek megfelel szakmai képzésre helyezzük, korosztályonként megkövetelni az egységes elveken alapuló szakmai munkát, az edzéseken végzett szakmai munka újbóli meghatározása, ahol meghatározott korosztályok esetében kiemelt szerepet kap az atlétikai képzés, a képzésben résztvev gyermekek rendszeres szint felmérése, egységes rendszerben az MKSZ által tett ajánlások figyelembevételével, adatok adatbázisban történ rögzítése, edz k folyamatos képzése, továbbképzése, részvétel az MKSZ által szervezett továbbképzéseken (nyári licensz szerz tanfolyam, régiós továbbképzések), terem igény kielégítése azon képzési helyszíneken ahol az iskola nem tud termet biztosítani (terem bérlet, megfelel edzés szám biztosításához), a korosztályos központi edzések számára szakember, terem és a szükséges szállítási lehet ség biztosítása. III. TÁRGYI FELTÉTEL BIZTOSÍTÁSA cél: minden képzési helyszínen a korosztályoknak megfelel szükséges sporteszköz biztosítása, a szükséges adminisztrációs feladatok naprakész elvégzése, a szakmai munka végzéséhez szükséges informatikai, kommunikációs és audióvizuális eszközök biztosítása; sérülésb l felgyógyuló sportolók rehabilitációjának biztosítása szakmai feladat: egyesület szakemberei tájékozódjanak és ismerjék a legkorszer bb, edzés munkát segít eszközöket, sporteszköz és felszerelés igény folyamatos nyilvántartása, eszközök pótlása, az edzés munkát segít korszer segédeszközök beszerzése, számítógép és egyéb az adminisztrációs munka végzéséhez szükséges eszközök, (nyomtató, laptop) beszerzése, a szakmai munka támogatásához (mérk zések, edzések rögzítése, visszanézése, elemzése) szükséges eszközök, digitális videokamera, hordozható projector beszerzése, rehabilitációt segít eszközök beszerzése. IV. TEHETSÉGGONDOZÁS KIVÁLASZTÁS cél: egységes szempontok alapján/ Barcelona módszer/ orvosi tudományos háttérrel a képzési rendszerben kiválasztott tehetséges gyermekek beépítése és magas szint versenyeztetésének biztosítása az egyesület korosztályos csapataiban, junior korú játékosok minél hamarabbi, de nem er ltetett beépítése a feln tt csapatba; életpálya modell biztosítása az egyesület sportolói részére, általános iskolától az esetleges fels fokú tanulmányok elvégzéséig, szakmai feladat a tehetséges gyermekek képzési helyeinken történ kiválasztása, összegy jtése az egyesület korosztályos csapataiban, emelt szint szakmai munka biztosítása, a sportolók számára életpálya modell biztosítása, az iskolákkal megkötött együttm ködés megállapodások el nyeinek kihasználása, szorosabb kapcsolat kialakítása a város fels fokú oktatási intézményével, a program elérhet ségének biztosítása a határon túli gyermekek számára. V. SZAKEMBEREK MEGFELEL ELISMERÉSE cél: a képzési rendszerünkben dolgozó szakemberek a végzett munkájuknak megfelel díjazásának biztosítása, így ösztönözve ket a minél magasabb színvonalú munkavégzésre, elégedett szakemberek végezzék a munkát; szakmai feladat agilis, szakmailag képzett szakemberek bevonása, a szakembereink, edz ink számára olyan eredmény orientált bérezési és premizálási rendszer bevezetése mely megfelel en motiválja ket. VI. VERSENYEZTETÉS cél: biztosítani a képzési rendszerben résztvev gyermekek részére a képzettségi szintjüknek megfelel, folyamatos versenyzés lehet ségét (ERIMA gyermek bajnokság, OSB, Diákolimpia, OIK, OJK), a fels bb korosztályok esetén (serdül, junior csapatok) a korosztályok további versenyeztetése, az alacsonyabb osztályú feln tt bajnokságokban, NBII. részvétel egyéb kupákon és versenyeken ( F nix kupa, Balaton kupa, Cell-Cup, OrosházaCup), képzési helyeink csapatainak megfelel versenyeztetése, indulás a nyári strandkézilabda bajnokságban, a folyamatos saját szervezés felmér versenyek rendszerének fenntartása, középtávú célunk a csapat Nemzeti Bajnokság I. osztályában történ szereplésének elérése, mely által az utánpótlás korosztályok számára nívósabb versenyrendszerben történ szereplést tudunk biztosítani. szakmai feladat ERIMA Gyermek bajnokságban minden korosztályban, lehet ség szerint, minél több csapat indítása, szerepeltetése, képzési helyeink korosztályainak (farm csapatok) indítása az ERIMA Gyermekbajnokságban, serdül és junior csapataink, szakmai fejl désének biztosítása érdekében azok további versenyeztetése az NB II bajnokságban, minél több, arra alkalmas junior korú játékos részére folyamatos játéklehet ség biztosítása az NB I/B feln tt bajnokságban, a rendszeres id közönként rendezett, bevált házi bajnokságok, tornák folytatása, utánpótlás csapataink felkészítése a magasabb osztályban való szereplésre.

6 6 / :59 VII. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS cél: minden az utánpótlás képzési rendszerünkben résztvev gyermek egészségügyi és sportszakmai szempontok szerinti alkalmassági vizsgálata megtörténjen, a sportolók részére a fokozott terhelésnek megfelel, korszer, egészséges, megfelel kalória tartalmú étkezés, biztosítása, a képzési rendszerbe bekerül gyermekek egészséges életmódra történ nevelése, az esetleges rehabilitáció megkönnyítése, felgyorsítása, pszichés terhelések kontrollálása, feloldása szakmai feladat a sportolók részére a szükséges külön étkezés biztosítása, bajnoki rendszerben játszó gyerekek részére, a korosztálynak megfelel, vitamin és táplálék kiegészít k beszerzése, folyamatos életmód és táplálkozási tanácsok, segítségnyújtás a sportolóknak, rendszeres egészségügyi tanácsadás, állandóan elérhet orvosi kapcsolat biztosítása, együttm ködési megállapodás kötése szakorvossal, rehabilitációs feladatok szakszer elvégzése, a sportolók számára a szükséges kezelések biztosítása, (Richtofit termékek felhasználása) a bajnoki rendszerben versenyz sportolók számára sportmassz r alkalmazása, emocionális és pszichés tünetek feloldásához szakember alkalmazása, sportolók sport egészségügyi felmérése (Sportvitalitás programja alapján), adatok adatbázisban történ rögzítésével, a rendszerbe bekerül sportolók antropometriai méréseinek elvégzése, VIII. KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK cél: a külföldi kapcsolataink kiszélesítése, új partnerek felkutatása f leg adottságainkból adódóan a környez országok magyar nyelv településein. Vajdasági és erdélyi magyar anyanyelv településeken kézilabdázó gyermekek támogatása az anyaországhoz köt dés el segítése. szakmai feladat külföldi utánpótlásképzéssel foglalkozó egyesületek, Ada- Halas József, Magyarkanizsa, Becse, Újbecse, Temesvár meglév kapcsolatok ápolása, a folyamatos szakmai kapcsolat m ködtetése az alábbi f bb területeken: szakmai konzultációk, közös edzések, a korosztályos csapatok kölcsönös meghívás különböz sport rendezvényekre, tornákra, a tehetséges gyermekek számára továbbtanulási lehet ség biztosítása orosházi tanintézményekben. IX. MÉDIA KAPCSOLAT FEJLESZTÉSE cél: a kézilabda illetve az utánpótlás képzés megismertetése és népszer sítése a kistérség településein, a kézilabda sportágat hasznos és egészséges programként történ bemutatása a családok részére, a lehetséges szponzorok, támogatók elérése, szakmai feladat családi és nyílt napok szervezése (média jelenlét), sport rendezvényeink minél többszöri megjelenésének biztosítása a helyi médiákban, az utánpótlás képz rendszer bemutatásának biztosítása a médiákban. Az elért kiváló eredményeink bizonyítják, hogy helyes úton járunk, a képzési rendszerben folyó nevel munka szakmai színvonala kimagasló. A településeken, az iskolákban minden visszajelzés pozitív. Mind az iskolák vezetése, mind a programban résztvev szakemberek hozzáállása azt jelzi, hogy az általunk kialakított utánpótlásképz rendszer jól m ködik. Azon sportolók akik bekerültek a képzési rendszerünkbe lelkesen vesznek részt a foglalkozáson, a létszám a pozitív visszhang miatt folyamatosan b vül. A kézilabda sportot választó gyermekek részére megfelel szakmai képzést illetve körülményeket (terem, felszerelés, versenyeztetés) tudunk biztosítani. A képzési rendszerünk sikere alapján magunk mögött tudhatjuk a helyi önkormányzat támogatását, mely kiegészülve a szül kt l kapott kedvez visszajelzésekkel együttesen biztosítja programunk m ködtetésének hosszú távra is a megfelel környezetet. Mivel azonban egyéb anyagi forrás bevonása sem az önkormányzati sem vállalkozói szektorból, térségünk adottságaink miatt nem lehetséges, a szül ket, családokat tovább terhelni nem lehet, elengedhetetlen az elindított rendszer m ködtetéséhez és tovább fejlesztéséhez jelen pályázati forrás.

7 7 / :59 A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id beni realizálódására), a várt el nyök és a figyelembe veend kockázatok megjelölése Jelen pályáztunkban meghatározott célkit zéseink megfelelnek a Magyar Kézilabda Szövetség programjában meghatározott törekvéseknek. A Szövetség által rögzített célokat és feladatokat, illetve az ezek eléréshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a helyi adottságokra alkalmazva beépítettük programunkba. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait - az elmúlt években végzett munka tükrében - érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint továbbra is külön kezelni. A korábban elnyert, illetve a most pályázott támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehet vé teszi számukra. Ez az állapot, illetve folyamat a szakmai munka színvonalára is egyértelm pozitív hatásokat gyakorol. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerz désekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is kiszámíthatóbban emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetést teljesít egyesületünk. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag meger söd, kiszámíthatóan és folyamatosan m köd egyesület Orosháza lakosságának szimpátiáját, támogatását is jobban bírja. Városunkban a kézilabda talán a legf bb szórakoztatási forrássá n tte ki magát, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi, els sorban az iskolai közösségek összetartásában, mint kohéziós er ként betöltött szerepe. Nagyon fontos, hogy egy egyesület az elkezdett és széles bázisra alapozott munkát folytathatja, és minél nagyobb mértékben vonja be a mozgás iránt érdekl d fiatalságot, ezáltal egy egészségesebb nemzedék kineveléséhez tud hozzájárulni. Továbbá a kinevelt fiatalok közül megtarthat számos olyan kiemelked képesség játékost, ahol a szül k anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehet vé. NBI/B-s feln tt csapatunk stabil középcsapattá fejl dött az utóbbi két évben és soraikban egyre több, saját nevelés, junior korú játékos is játéklehet séghez jut már. Emellett fontos szempont még, hogy a hátrányos helyzet rétegek számára is biztosítani tudjuk a magas szint sportolási lehet ségét. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával is szembesülnünk. Fenntartható alternatívát kínálunk a fiatal sportolóknak az értelmes, személyiségépít id töltésre, amely a fizikailag és mentálisan is egészséges ember jó példáját biztosítja számukra. Tovább er síthetjük Magyarország és ezen belül sz kebb pátriánk, Orosháza jó hírnevét a n i kézilabdázás terén elért eredményeinkkel. Ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez, végrehajtásához van szükségünk erre a támogatásra, hogy az orosházi régióban a sport, ezen belül a kézilabda, a gyerekek- lányok- sportolása, az egészséges életmód már ebben a korban kialakuljon és a kés bbiekben ez már életformájukká váljon. A megkezdett munkákhoz az orosházi önkormányzattól, az orosházi iskoláktól és több környékbeli intézményt l hathatós segítséget megkapunk, de ami a lényeg, hogy az eddig elvégzett munkánk kapcsán a sportoló gyerekek és szüleik hozzáállása e sportághoz, a kézilabdához lényegesen megváltozott, ami programunk további megvalósításához is elengedhetetlen 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

8 8 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / Személyi jelleg ráfordítások (több támogatási id szakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási id szakonként töltend ki) (A járulékok kiszámításáért felel sséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetend járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási id szak 6 Név Szül. id Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti id szakban Id szak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

9 9 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következ táblázatban kell kitölteni!) Támogatási id szak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti id szakban: Id szak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási id szak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett id pontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Id szak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellen rz szervezethez történ benyújtásának tervezett id pontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható m ködési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhet bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

10 10 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (f ) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mez t! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkez k száma (F ) Bajnokságban szerepl csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdül Ifjúsági Junior 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

11 11 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp /2013

12 12 / :59 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

13 13 / :59

14 14 / :59 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség

15 15 / :59 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási id szak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

16 16 / :59

17 17 / :59 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Id Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor.

18 18 / :59 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/ /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edz táboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefügg szállás és étkezés költsége A programban résztvev sportszakemberek személyi jelleg ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei összesen: Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti id szakra (Ft) Id szak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Fels fokú s.sz. - Fels fokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cip, gyógyszerek, vitaminok stb.)

19 19 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / A kérelmez által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvev k várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizá- ció (Ft) Tanácsadói szolgálta- tások (Ft) Képzésben résztvev k személyes költségei (Ft) Összesen Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti id szakban Id szak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jelleg költségei, az oktatók és a képzésben részt vev k utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vev k személyi jelleg ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött id vehet számításba, az ebb l munkavégzéssel eltöltött id levonása után

20 20 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp /2013 Közrem köd i költségek Évad Közrem köd által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közrem köd díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felel s minisztérium ellen rz szervezet részére kötelez en fordítandó összeg: 2013/14 Tervezett közrem köd i költségek, évadokra lebontva (Az el z pontban jelölt kötelez díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jelleg ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen:

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra 25 000 Ft Jogcímek Támogatás

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 15:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

Részletesebben

1 of 10 2014.11.10. 12:56

1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola TINI Diáksport Egyesület TINI DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 10 2014.04.27. 12:37 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete TINI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 12 2012. 05. 10. 11:44 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 11 2012. 05. 31. 23:01 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

Részletesebben

1 / 19 2013.10.28. 21:38

1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmaz Utánpótlás Kézilabda Egyesület BUKE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal, 11 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: KAPOSVÁR HOKI CLUB SE KHC SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 10 2013.06.27. 16:43

1 / 10 2013.06.27. 16:43 1 / 10 2013.06.27. 16:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület Csákánydoroszlói

Részletesebben

1 / 11 2014.10.31. 12:35

1 / 11 2014.10.31. 12:35 1 / 11 2014.10.31. 12:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Városi Kézilabda Klub Nyírbátor VKK Nyírbátor 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=piszk

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=piszk Page 1 of 18 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület SZKSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: 322 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 11 2014.08.12. 15:36

1 / 11 2014.08.12. 15:36 1 / 11 2014.08.12. 15:36 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 11 2014.04.22. 12:21

1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú

Részletesebben

1 / :42

1 / :42 1 / 10 2012.09.07. 15:42 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bödei Sportegyesület Bödei Sportegyesület 3

Részletesebben

1 / 10 2013.10.14. 11:33

1 / 10 2013.10.14. 11:33 1 / 10 2013.10.14. 11:33 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Volán - Sényő Sport Club Volán - Sényő SC 3

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9 2 4 3. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök. E mail cím: Végh László. Létesítmény üzemeltetője

Diáksport egyesület. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9 2 4 3. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök. E mail cím: Végh László. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 Ügyiratszám : T-2011/159 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi Utánpótlás KE

Részletesebben

1 / 11 2013.11.04. 18:48

1 / 11 2013.11.04. 18:48 1 / 11 2013.11.04. 18:48 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

Részletesebben

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető cím: Zöldi Ferenc cím:

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető  cím: Zöldi Ferenc  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Motax Autó Női Kézilabda Klub Motaxautó NKK. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 322 Megye

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSORVÁSI SK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 11 2014.11.26. 22:25

1 / 11 2014.11.26. 22:25 Pályázat 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Egri Városi Sportiskola EVSI 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1 / 19 2013.04.29. 14:59

1 / 19 2013.04.29. 14:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület DVKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, 10 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club GEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 of 10 2014.08.05. 9:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / :30

1 / :30 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Pityke Kosársuli Sportegyesület Pityke KSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE TVSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 22 2012.08.28. 11:38 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Alba Volán Sportclub Alba Volán SC 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 18 2013.04.30. 16:05 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfpmod01-0479/2012. A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: A kérelmez jogállása : Amat r Hivatásos

Ügyiratszám : be/sfpmod01-0479/2012. A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: A kérelmez jogállása : Amat r Hivatásos 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 3 Tagsági azonosítószám A kérelmez jogállása : Amat r Hivatásos Feln tt

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 11 2014.12.18. 10:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport. 9 MFt 8.

PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport. 9 MFt 8. Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ALSÓNÉMEDI SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: ASE 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 37 Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 10 2013.03.05. 15:59

1 / 10 2013.03.05. 15:59 1 / 10 2013.03.05. 15:59 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csepregi Sportegyesület Csepregi SE 3 Tagsági

Részletesebben

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím:

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület Csátesz se 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1 / 12 2012.10.12. 11:17

1 / 12 2012.10.12. 11:17 1 / 12 2012.10.12. 11:17 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Rinyamenti Kézilabda Club RKC 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 11 2012.12.21. 11:25

1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2013.09.13. 11:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás

Részletesebben

Sontra László elnök. Sontra László

Sontra László elnök. Sontra László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Sárospataki Rákóczi DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mosonszolnoki Sportegyesület Mosonszolnok S.E. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

DUSE. Adószám: 1 8 2 9 1 5 9 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 2 7 2-1 1 1 3 4 7 7 2 - NAGY ZSOLT ELNÖK NAGY ZSOLT. Létesítmény üzemeltetője

DUSE. Adószám: 1 8 2 9 1 5 9 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 2 7 2-1 1 1 3 4 7 7 2 - NAGY ZSOLT ELNÖK NAGY ZSOLT. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima bajnokság

Részletesebben

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím:

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

1 / 10 2013.04.25. 14:16

1 / 10 2013.04.25. 14:16 1 / 10 2013.04.25. 14:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület Becsehelyi

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SOLTVADKERTI KÉZIS A kérelmező szervezet rövidített neve: SKUSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság DVSC Kézilabda KFT 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1 / :01

1 / :01 Pályázat 1 / 11 2015.03.19. 9:01 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabda Klub Korlátolt

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 15 2012.12.10. 11:10

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 15 2012.12.10. 11:10 1 / 15 2012.12.10. 11:10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vértesi Erőmű Sportegyesület VESE 3 Tagsági

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hosszúhetényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Hosszúhetényi SE 2Gazdálkodási formakód: 114 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím:

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tigrisek SC 2Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfphpm01-03453/2015/mksz

be/sfphpm01-03453/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club A kérelmező szervezet rövidített neve Holler UFC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

1 / :54

1 / :54 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET ZUGLÓI SASOK SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím:

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

Miklós KC. Haspel András. elnök E-mail cím: Haspel András E-mail cím:

Miklós KC. Haspel András. elnök E-mail cím: Haspel András E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: MIKLÓS Kézilabda Club Miklós KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Horváth Ferencné elnök. Dr. Jakab Zsolt

Horváth Ferencné elnök. Dr. Jakab Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE ELNÖK. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

TÚRKEVEI VSE TVSE ELNÖK. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím:

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Zsombo Sport Egyesület Zsombó SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

KSE. Lidi Attila. Egyesületi elnök E-mail cím: Varga Sándor E-mail cím:

KSE. Lidi Attila. Egyesületi elnök E-mail cím: Varga Sándor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportegyesület Bősárkány 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Hamar István elnök. Balogh Jánosné

Hamar István elnök. Balogh Jánosné 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Városi Sportkör Tököl Egyesület Városi Sportkör Tököl Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

BMSE. Bene Gyula. egyesületi elnök cím: Hajdú Miklós cím:

BMSE. Bene Gyula. egyesületi elnök  cím: Hajdú Miklós  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Berettyó Munkás Sportegyesület BMSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 36 2014.12.02. 14:12

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 36 2014.12.02. 14:12 1 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskőrös Kézilabda Sportszervezet

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BLKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 19 2013.11.22. 12:07 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tigris Kosárlabda Klub Tigrisek 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 11 2013.09.26. 8:38

1 / 11 2013.09.26. 8:38 1 / 11 2013.09.26. 8:38 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tiszavasvári Sport Klub TSK 3 A szakszövetség

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 18 2012.08.28. 11:27 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt 3 A szakszövetség

Részletesebben

Torbavecz József elnök. Cziráki Tamás

Torbavecz József elnök. Cziráki Tamás 1 / 15 2012.10.03. 12:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Utánpótlás Futball Club Utánpótlás Futball

Részletesebben

1 of 18 2014.11.10. 19:04

1 of 18 2014.11.10. 19:04 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1 / 11 2014.12.03. 12:48

1 / 11 2014.12.03. 12:48 ályázat 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Miklósi KékRókák Kosárlabda Egyesület Miklósi KékRókák 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / :55

1 / :55 1 / 16 2013.02.05. 9:55 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futbal Klub

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 18 2014.12.18. 22:43 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Részletesebben

KDSE PÓKA IMRE. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

KDSE PÓKA IMRE. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima bajnokság Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve: TFSE Gazdálkodási

Részletesebben

1 / 10 2013.11.25. 13:43

1 / 10 2013.11.25. 13:43 1 / 10 2013.11.25. 13:43 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Herkules Diáksport Egyesület HDSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Tóth János egyesület elnöke

Tóth János egyesület elnöke 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

elnök Cziráki Tamás Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

elnök Cziráki Tamás Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Esztergomi Kézilabda Utánpótlás Sportegyesület Esztergomi Kézilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

Rakaczki Zoltán elnök. Rakaczki Zoltán

Rakaczki Zoltán elnök. Rakaczki Zoltán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club MEAFC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím:

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sportegyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03450/2015/mksz

be/sfphpm01-03450/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KKFKDSE Gazdálkodási formakód 001 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

1 / 10 2013.12.18. 13:25

1 / 10 2013.12.18. 13:25 1 / 10 2013.12.18. 13:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1 / 18 2014.10.03. 10:50

1 / 18 2014.10.03. 10:50 1 / 18 2014.10.03. 10:50 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szeghalmi Női kézilabda Gyermek ifjúsági és Szabadidősport Egyesület

Részletesebben