Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1"

Átírás

1 1 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp /2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: - - A kérelmez szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) (helység) (házszám) A levelezési cím eltér a székhely címét l A kérelmez szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca) (helység) (házszám) Telefon: Hivatalos honlap: Fax: A kérelmez hivatalos képvisel jének neve: A kérelmez hivatalos képvisel jének beosztása: Mobiltelefonszám: cím: A kérelmez részér l kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltet je Átlagos heti használat (óra) Használat célja A kérelmez szervezet megalakulásának id pontja: tevékenységének megkezdésének id pontja: A jogel d szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának id pontja (amennyiben releváns): A kérelmez szervezet milyen kapcsolatban/együttm ködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén m köd közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttm ködés célja, formája 1. A jóváhagyást végz szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmez diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely feln tt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-F iskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmez fels oktatási sportban m köd sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely feln tt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-F iskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmez sportszervezet részt vesz a f iskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 2 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmez / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak f bb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjelleg + járulékai) M ködési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: Egyéb tájékoztató jelleg adatok Utánpótlásra fordított összeg M ködési költségek (rezsi)

3 3 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp /2013 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - id szaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jelleg ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közrem köd i költségek Ismertesse a kérelmez szervezet kérelemmel érintett támogatási id szakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követ támogatási id szakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási id szakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Orosházi N i Kézilabda Club keretein belül, az egyesület megalakulása óta az utánpótlás nevelésen van a f hangsúly. Az egyesület szakmai koncepciója, a feln tt korosztály élsport szint versenyeztetésének biztosítása mellett, az utánpótlás korosztályoknál a minél szélesebb tömegbázis kiépítése és megtartása, a magas szint szakmai munka, a kézilabda sport népszer sítése, a sportra nevelése volt a cél. Az el z pályázati ciklusban nyert lehet séggel élve els dleges célunkat elértük, sikeresen beindítottuk térségünkben az utánpótlásképzést. Sikeres pályázat esetén folytatjuk megkezdett munkánkat, m ködtetjük illetve tovább fejlesztjük a regionális utánpótlásképzés rendszerét Orosházán és a kapcsolódó kistérség településein: Orosházán: Czina Sándor Általános Iskola, Evangélikus Általános Iskola, Református Általános Iskola, Táncsics Mihály Gimnázium, Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Eötvös József Katolikus Általános Iskola. Városi Óvodák; a kistérség településein: Gádoros, Kaszaper, Medgyesegyháza, Mez kovácsháza, Mez hegyes, Nagyszénás, Tótkomlós; határon túlnyúló együttm ködés keretében hosszú távú együttm ködés megállapodást kötöttünk a vajdasági Ada, és a romániai Temesvár kézilabda klubjaival; Évek óta szorosan együttm ködünk a város és a környék sportiskoláival: Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény, Eötvös József Katolikus Általános Iskola, Szentes Sportiskolával. Mint a pályázatunkhoz mellékelt létszámadatok is bizonyítják az elvégzett munkánk eredményes volt. Jelenleg mintegy 300 leány gyermek kézilabdázik rendszeresen a szakmai felügyeletünk alatt. Tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a korábban szinte minden településen zajló sportélet jelent sen meggyengült. Az iskolai sportversenyek száma és színvonala nem teszi lehet vé a megfelel tehetséggondozást, s így sajnos komoly tehetségek nem kerülnek be a sport körforgásába. Ezért különösen fontos, hogy egyesületünk, ahol jelenleg is min ségi nevel munka folytatunk, kell figyelmet fordítson a vonzáskörzetükben él tehetséges gyermekek felfedezésére, képzésére és menedzselésére. A helyi középiskolák (kollégiumi elhelyezéssel), valamint a város fels fokú oktatási intézményével kialakított kapcsolat alkalmassá teszi az egyesületet arra, hogy a fiatal tehetségeket a sportkarrieren túl a megfelel iskolák elvégzésében, az arra rátermetteket diploma megszerzésében is támogassa. Egyesületünk feladatának tekinti a sport és a tanulás összhangjának megteremtését. Jellemz en a szül k csak akkor támogatják az emelt szint sportolást, ha eközben biztosítva látják a gyermekük tanulmányi el menetelét is. Jelenleg a rendszer m ködtetése mellett annak továbbfejlesztésén dolgozunk. Egyesületünk szakmai célkit zései : /a célok meghatározása az MKSZ szakmai programjában rögzítettek figyelembevételével történtek/ - Dél-békési régióban vezet szerepünk megtartása, régióközponti szerepünk megszilárdítása, - az orosházi Táncsics Mihály Tehetségközponttal karöltve a sportosztály mellett a tervezett sport szakkollégium rendszerének beindításában való közrem ködés, - az utánpótlás korosztályok létszámainak szinten tartása illetve a korosztályok b vítésével a létszám növelése, (vertikálisan és horizontálisan), - a tehetségek felismerése, kiválasztása, gondozása, menedzselése, - minden képzési helyszínen egységes, magas színvonalú, megfelel óraszámú szakmai képzés biztosítása, - a sportolók egészségügyi felmérési és gondozási rendszerének kialakítása, - a sportolóink fokozott terhelése miatt szükséges megfelel és egészséges táplálkozásának és mentális felkészítésének biztosítása, - az oktatási intézményekkel meglév jó kapcsolat tovább er sítése, a mindennapos testnevelés bevezetéséb l adódó el nyök kihasználása, - az utánpótlás képzésben résztvev szakember gárda megfelel elismerése, - minden korosztály számára megfelel számú és színvonalú versenyeztetési lehet ség biztosítása, - a kistérségi versenyrendszerünk további m ködtetése, kiszélesítése, - nemzetközi kapcsolatok ápolása, tovább fejlesztése, - média kapcsolatok fejlesztése, a kézilabdázása illetve a regionális utánpótlás képz rendszer népszer sítése. Utánpótlásképz rendszerünk, két éves m ködésünk tapasztalatai alapján is látható módon, hosszú távon biztosítani tudja egy széles utánpótlás bázis kialakítását illetve bekapcsolja a környez kis településeket a sportág vérkeringésébe. Jelen pályázati forrás elengedhetetlen ahhoz, hogy tovább tudjuk m ködtetni és fejleszteni a jól m köd, sikeres képzési rendszerünket, és az eddig elvégzett munkánk ne vesszen kárba. Egyesületünk 2012/2013 évre vonatkozó sportfejlesztési programjának alapvet célja volt az utánpótlás képz rendszerünk, szakmailag magas szint m ködtetése. A versenysportban elért eredményeink ékesen bizonyítják sikeresen hajtottuk végre feladatunkat: serdül csapatunk az OSB dönt be jutott, jelent s létszámmal, 11 csapattal neveztünk az ERIMA gyermekbajnokság versenyeire, ahol megyei és régiós helyezések mellett 2 csapatunk országos el dönt be jutott. junior csapatunk a bajnoki évadban nyert NBI/B bajnoki címe után jelen pillanatban is a bajnokság dobogós helyén áll, az elmúlt évi céljainknak megfelel en junior és serdül csapatunkat neveztük az NB II. bajnoki rendszerbe, ahol a feln tt bajnokságban juniorjaink megfelel en helyt álltak és középmez nyben végeznek, míg serdül csapatunk veretlenül vezeti a junior bajnokságot, melyben már bajnoknak tekinthet, V. korcsoportos sportiskolás csapatunk diákolimpia országos dönt be jutott, utánpótlás csapataink sikeresen szerepeltek számos tornán (OrosházaCup, F nix kupa, Kis Bálint kupa, stb.), összességében az MKSZ bajnoki rendszereiben 15 utánpótlás csapatunk szerepel. Létesítmény helyzetünk: Jelenleg a következ intézmények csarnokait és tornatermeit használjuk: - kézilabda pálya méret (40x20) Orosháza, Eötvös sportcsarnok Orosháza, Táncsics csarnok Kaszaper, ált. iskola Medgyesegyháza, ált. iskola Mez hegyes, ált. iskola - nem méretes (38x18) Nagyszénás, ált. iskola - kosárlabda pálya méret (28x16) Orosháza, Táncsics kisterem Orosháza, Vörösmarty iskola Tótkomlós, Szlovák ált. iskola - kisméret terem (20x10) Orosháza, Czina iskola Orosháza, Evangélikus iskola Orosháza, Református iskola Gádoros, ált. iskola Mez kovácsháza, ált. iskola Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem relevans

4 4 / :59 Projekt id tartalma és tevékenységének ütemterve Rövid távú feladatok: 2013/2014 szezon ( ) Dél-békési régióban betöltött régióközponti szerepünkb l adódó feladatok megfelel szint ellátása, a képzési rendszerben részt vev sportolók létszámának b vítés, a határon túli magyar lakta területek bevonása a már m köd programunkba, szakember alkalmazása a tehetségek felkutatásában, szakember(ek) alkalmazása a sportolóink egészségügyi, rehabilitációs, mentális ellátásában, felkészítésében. Hosszú távú feladatok, célok: régió központtá válás a Táncsics Mihály Tehetségközpont és Közoktatási Intézménnyel együttm ködésben az akadémiai rendszer kiépítése, az utánpótlás megfelel szint versenyeztetése miatt a csapat feljutása a Nemzeti Bajnokság I. osztályába.

5 5 / :59 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Programunk szervesen kapcsolódik és épül rá az el z évek tudatos szakmai munkájával elért eredményeinkre. A programunk céljainak és feladatainak meghatározása szoros összhangban történt az MKSZ meghirdetett utánpótlás szakmai koncepciójával, melyet a helyi adottságokra és lehet ségekre alkalmaztunk. Azon f bb céljaink és szakmai feladatink melyek végrehajtásához a pályázati forrás bevonása szükséges: I. LÉTSZÁM cél továbbra is minél több gyermek elérése a régióban, a kézilabda megismertetése és megszerettetése velük, az utánpótlás bázis mind vertikális mind horizontális b vítése, a sportági kiválasztás, a sportág megszerettetése minél kisebb korban (óvodai képzés, kiválasztás) határon túli, magyar anyanyelv, kézilabda iránt érdekl d gyermekek számára képzési programunk elérhet ségének biztosítása, anyaországba történ integrálódásuk el segítése, a képzési rendszerünkbe bekerült gyermekek megtartása; szakmai feladat a város óvodáival egyeztetve felmér, kiválasztó foglalkozások beindítása, az érdekl d ill. kiválasztott gyermekek részére központi edzések beindítása, az iskolai népszer sít programok, toborzók folytatatása, részvétel az iskolai rendezvényeken, az els osztályokból minél több diák megnyerése a kézilabda számára, a rendszeresen járó gyermekek jutalmazása, határon átnyúló közös rendezvények lebonyolítása (edz táborok,kupák, felkészülési mérk zések), az áttelepülni kívánó gyermekek integrációjának el segítése (iskola, kollégium, korosztályos csapatok) a közösség csapat kohéziójának er sítése érdekében minél több közös programon, versenyen való részvétel. korosztályos felzárkóztató csoportok létrehozása, speciális szakmai munka végzése külön edz, edz k irányításával II. SZAKMAI KÉPZÉS cél egységes szakmai képzés megkövetelése minden korosztályban és képzési helyen, minden képzési helyszínen megfelel végzettség (MKSZ által ajánlott illetve el írt) szakemberek alkalmazása, korosztályonként az elvárt számú edzés megtartásának biztosítása, a nagy létszámú csoportok megbontása, a korosztályonkénti központi edzések tartása (kiválasztás, végzett szakmai munka ellen rzése), az atlétikai képzés súlypontként történ meghatározása. sportolóink szakmai és sportegészségügyi adatbázis létrehozása szakmai feladat utánpótlás nevelés során szakítottunk az eddigi gyakorlattal és nem els sorban az eredmény orientáltság a cél, hanem a hangsúlyt a gyermekek megfelel szakmai képzésre helyezzük, korosztályonként megkövetelni az egységes elveken alapuló szakmai munkát, az edzéseken végzett szakmai munka újbóli meghatározása, ahol meghatározott korosztályok esetében kiemelt szerepet kap az atlétikai képzés, a képzésben résztvev gyermekek rendszeres szint felmérése, egységes rendszerben az MKSZ által tett ajánlások figyelembevételével, adatok adatbázisban történ rögzítése, edz k folyamatos képzése, továbbképzése, részvétel az MKSZ által szervezett továbbképzéseken (nyári licensz szerz tanfolyam, régiós továbbképzések), terem igény kielégítése azon képzési helyszíneken ahol az iskola nem tud termet biztosítani (terem bérlet, megfelel edzés szám biztosításához), a korosztályos központi edzések számára szakember, terem és a szükséges szállítási lehet ség biztosítása. III. TÁRGYI FELTÉTEL BIZTOSÍTÁSA cél: minden képzési helyszínen a korosztályoknak megfelel szükséges sporteszköz biztosítása, a szükséges adminisztrációs feladatok naprakész elvégzése, a szakmai munka végzéséhez szükséges informatikai, kommunikációs és audióvizuális eszközök biztosítása; sérülésb l felgyógyuló sportolók rehabilitációjának biztosítása szakmai feladat: egyesület szakemberei tájékozódjanak és ismerjék a legkorszer bb, edzés munkát segít eszközöket, sporteszköz és felszerelés igény folyamatos nyilvántartása, eszközök pótlása, az edzés munkát segít korszer segédeszközök beszerzése, számítógép és egyéb az adminisztrációs munka végzéséhez szükséges eszközök, (nyomtató, laptop) beszerzése, a szakmai munka támogatásához (mérk zések, edzések rögzítése, visszanézése, elemzése) szükséges eszközök, digitális videokamera, hordozható projector beszerzése, rehabilitációt segít eszközök beszerzése. IV. TEHETSÉGGONDOZÁS KIVÁLASZTÁS cél: egységes szempontok alapján/ Barcelona módszer/ orvosi tudományos háttérrel a képzési rendszerben kiválasztott tehetséges gyermekek beépítése és magas szint versenyeztetésének biztosítása az egyesület korosztályos csapataiban, junior korú játékosok minél hamarabbi, de nem er ltetett beépítése a feln tt csapatba; életpálya modell biztosítása az egyesület sportolói részére, általános iskolától az esetleges fels fokú tanulmányok elvégzéséig, szakmai feladat a tehetséges gyermekek képzési helyeinken történ kiválasztása, összegy jtése az egyesület korosztályos csapataiban, emelt szint szakmai munka biztosítása, a sportolók számára életpálya modell biztosítása, az iskolákkal megkötött együttm ködés megállapodások el nyeinek kihasználása, szorosabb kapcsolat kialakítása a város fels fokú oktatási intézményével, a program elérhet ségének biztosítása a határon túli gyermekek számára. V. SZAKEMBEREK MEGFELEL ELISMERÉSE cél: a képzési rendszerünkben dolgozó szakemberek a végzett munkájuknak megfelel díjazásának biztosítása, így ösztönözve ket a minél magasabb színvonalú munkavégzésre, elégedett szakemberek végezzék a munkát; szakmai feladat agilis, szakmailag képzett szakemberek bevonása, a szakembereink, edz ink számára olyan eredmény orientált bérezési és premizálási rendszer bevezetése mely megfelel en motiválja ket. VI. VERSENYEZTETÉS cél: biztosítani a képzési rendszerben résztvev gyermekek részére a képzettségi szintjüknek megfelel, folyamatos versenyzés lehet ségét (ERIMA gyermek bajnokság, OSB, Diákolimpia, OIK, OJK), a fels bb korosztályok esetén (serdül, junior csapatok) a korosztályok további versenyeztetése, az alacsonyabb osztályú feln tt bajnokságokban, NBII. részvétel egyéb kupákon és versenyeken ( F nix kupa, Balaton kupa, Cell-Cup, OrosházaCup), képzési helyeink csapatainak megfelel versenyeztetése, indulás a nyári strandkézilabda bajnokságban, a folyamatos saját szervezés felmér versenyek rendszerének fenntartása, középtávú célunk a csapat Nemzeti Bajnokság I. osztályában történ szereplésének elérése, mely által az utánpótlás korosztályok számára nívósabb versenyrendszerben történ szereplést tudunk biztosítani. szakmai feladat ERIMA Gyermek bajnokságban minden korosztályban, lehet ség szerint, minél több csapat indítása, szerepeltetése, képzési helyeink korosztályainak (farm csapatok) indítása az ERIMA Gyermekbajnokságban, serdül és junior csapataink, szakmai fejl désének biztosítása érdekében azok további versenyeztetése az NB II bajnokságban, minél több, arra alkalmas junior korú játékos részére folyamatos játéklehet ség biztosítása az NB I/B feln tt bajnokságban, a rendszeres id közönként rendezett, bevált házi bajnokságok, tornák folytatása, utánpótlás csapataink felkészítése a magasabb osztályban való szereplésre.

6 6 / :59 VII. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS cél: minden az utánpótlás képzési rendszerünkben résztvev gyermek egészségügyi és sportszakmai szempontok szerinti alkalmassági vizsgálata megtörténjen, a sportolók részére a fokozott terhelésnek megfelel, korszer, egészséges, megfelel kalória tartalmú étkezés, biztosítása, a képzési rendszerbe bekerül gyermekek egészséges életmódra történ nevelése, az esetleges rehabilitáció megkönnyítése, felgyorsítása, pszichés terhelések kontrollálása, feloldása szakmai feladat a sportolók részére a szükséges külön étkezés biztosítása, bajnoki rendszerben játszó gyerekek részére, a korosztálynak megfelel, vitamin és táplálék kiegészít k beszerzése, folyamatos életmód és táplálkozási tanácsok, segítségnyújtás a sportolóknak, rendszeres egészségügyi tanácsadás, állandóan elérhet orvosi kapcsolat biztosítása, együttm ködési megállapodás kötése szakorvossal, rehabilitációs feladatok szakszer elvégzése, a sportolók számára a szükséges kezelések biztosítása, (Richtofit termékek felhasználása) a bajnoki rendszerben versenyz sportolók számára sportmassz r alkalmazása, emocionális és pszichés tünetek feloldásához szakember alkalmazása, sportolók sport egészségügyi felmérése (Sportvitalitás programja alapján), adatok adatbázisban történ rögzítésével, a rendszerbe bekerül sportolók antropometriai méréseinek elvégzése, VIII. KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK cél: a külföldi kapcsolataink kiszélesítése, új partnerek felkutatása f leg adottságainkból adódóan a környez országok magyar nyelv településein. Vajdasági és erdélyi magyar anyanyelv településeken kézilabdázó gyermekek támogatása az anyaországhoz köt dés el segítése. szakmai feladat külföldi utánpótlásképzéssel foglalkozó egyesületek, Ada- Halas József, Magyarkanizsa, Becse, Újbecse, Temesvár meglév kapcsolatok ápolása, a folyamatos szakmai kapcsolat m ködtetése az alábbi f bb területeken: szakmai konzultációk, közös edzések, a korosztályos csapatok kölcsönös meghívás különböz sport rendezvényekre, tornákra, a tehetséges gyermekek számára továbbtanulási lehet ség biztosítása orosházi tanintézményekben. IX. MÉDIA KAPCSOLAT FEJLESZTÉSE cél: a kézilabda illetve az utánpótlás képzés megismertetése és népszer sítése a kistérség településein, a kézilabda sportágat hasznos és egészséges programként történ bemutatása a családok részére, a lehetséges szponzorok, támogatók elérése, szakmai feladat családi és nyílt napok szervezése (média jelenlét), sport rendezvényeink minél többszöri megjelenésének biztosítása a helyi médiákban, az utánpótlás képz rendszer bemutatásának biztosítása a médiákban. Az elért kiváló eredményeink bizonyítják, hogy helyes úton járunk, a képzési rendszerben folyó nevel munka szakmai színvonala kimagasló. A településeken, az iskolákban minden visszajelzés pozitív. Mind az iskolák vezetése, mind a programban résztvev szakemberek hozzáállása azt jelzi, hogy az általunk kialakított utánpótlásképz rendszer jól m ködik. Azon sportolók akik bekerültek a képzési rendszerünkbe lelkesen vesznek részt a foglalkozáson, a létszám a pozitív visszhang miatt folyamatosan b vül. A kézilabda sportot választó gyermekek részére megfelel szakmai képzést illetve körülményeket (terem, felszerelés, versenyeztetés) tudunk biztosítani. A képzési rendszerünk sikere alapján magunk mögött tudhatjuk a helyi önkormányzat támogatását, mely kiegészülve a szül kt l kapott kedvez visszajelzésekkel együttesen biztosítja programunk m ködtetésének hosszú távra is a megfelel környezetet. Mivel azonban egyéb anyagi forrás bevonása sem az önkormányzati sem vállalkozói szektorból, térségünk adottságaink miatt nem lehetséges, a szül ket, családokat tovább terhelni nem lehet, elengedhetetlen az elindított rendszer m ködtetéséhez és tovább fejlesztéséhez jelen pályázati forrás.

7 7 / :59 A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id beni realizálódására), a várt el nyök és a figyelembe veend kockázatok megjelölése Jelen pályáztunkban meghatározott célkit zéseink megfelelnek a Magyar Kézilabda Szövetség programjában meghatározott törekvéseknek. A Szövetség által rögzített célokat és feladatokat, illetve az ezek eléréshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a helyi adottságokra alkalmazva beépítettük programunkba. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait - az elmúlt években végzett munka tükrében - érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint továbbra is külön kezelni. A korábban elnyert, illetve a most pályázott támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehet vé teszi számukra. Ez az állapot, illetve folyamat a szakmai munka színvonalára is egyértelm pozitív hatásokat gyakorol. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerz désekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is kiszámíthatóbban emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetést teljesít egyesületünk. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag meger söd, kiszámíthatóan és folyamatosan m köd egyesület Orosháza lakosságának szimpátiáját, támogatását is jobban bírja. Városunkban a kézilabda talán a legf bb szórakoztatási forrássá n tte ki magát, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi, els sorban az iskolai közösségek összetartásában, mint kohéziós er ként betöltött szerepe. Nagyon fontos, hogy egy egyesület az elkezdett és széles bázisra alapozott munkát folytathatja, és minél nagyobb mértékben vonja be a mozgás iránt érdekl d fiatalságot, ezáltal egy egészségesebb nemzedék kineveléséhez tud hozzájárulni. Továbbá a kinevelt fiatalok közül megtarthat számos olyan kiemelked képesség játékost, ahol a szül k anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehet vé. NBI/B-s feln tt csapatunk stabil középcsapattá fejl dött az utóbbi két évben és soraikban egyre több, saját nevelés, junior korú játékos is játéklehet séghez jut már. Emellett fontos szempont még, hogy a hátrányos helyzet rétegek számára is biztosítani tudjuk a magas szint sportolási lehet ségét. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával is szembesülnünk. Fenntartható alternatívát kínálunk a fiatal sportolóknak az értelmes, személyiségépít id töltésre, amely a fizikailag és mentálisan is egészséges ember jó példáját biztosítja számukra. Tovább er síthetjük Magyarország és ezen belül sz kebb pátriánk, Orosháza jó hírnevét a n i kézilabdázás terén elért eredményeinkkel. Ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez, végrehajtásához van szükségünk erre a támogatásra, hogy az orosházi régióban a sport, ezen belül a kézilabda, a gyerekek- lányok- sportolása, az egészséges életmód már ebben a korban kialakuljon és a kés bbiekben ez már életformájukká váljon. A megkezdett munkákhoz az orosházi önkormányzattól, az orosházi iskoláktól és több környékbeli intézményt l hathatós segítséget megkapunk, de ami a lényeg, hogy az eddig elvégzett munkánk kapcsán a sportoló gyerekek és szüleik hozzáállása e sportághoz, a kézilabdához lényegesen megváltozott, ami programunk további megvalósításához is elengedhetetlen 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

8 8 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / Személyi jelleg ráfordítások (több támogatási id szakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási id szakonként töltend ki) (A járulékok kiszámításáért felel sséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetend járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási id szak 6 Név Szül. id Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti id szakban Id szak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

9 9 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következ táblázatban kell kitölteni!) Támogatási id szak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti id szakban: Id szak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási id szak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett id pontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Id szak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellen rz szervezethez történ benyújtásának tervezett id pontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható m ködési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhet bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

10 10 / :59 Ügyiratszám : be/sfphp / Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (f ) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mez t! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkez k száma (F ) Bajnokságban szerepl csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdül Ifjúsági Junior 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 12 2013.11.07. 10:12

1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Kalmár DSE

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET GYŐRI

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy.

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Annavölgy Bányász Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Annavölgy BSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület Vác VLSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaharaszti Munkás Testedző Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: DMTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Siklósi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Siklós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben