K.Rákóczi BFLA NB I UP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K.Rákóczi BFLA NB I UP"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: K.Rákóczi BFLA 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 1553 TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: NB I UP Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Cseri út (út, utca) Telefon: Honlap: (helység) (házszám) Kaposvár 6. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) Cseri út (út, utca) (helység) (házszám) Kaposvár 6. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Horváth Miklós A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Gémesi Csaba Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi)

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-6172/2014/mlsz 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 1. Az akadémia bemutatása A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia évben alakult Kaposváron, azzal a céllal, hogy a város és a régió labdarúgásának utánpótlás-bázisaként megfelelő körülményeket biztosítson a labdarúgó utánpótlás korosztályok szakmai felkészítéséhez, oktatásához és neveléséhez. A magyar labdarúgó sport folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisaként kívánunk tevékenykedni, szoros együttműködésben a Kaposvári Rákóczi FC NB I.-es labdarúgó csapatával, melynek elsődleges utánpótlását biztosítjuk. Célunk, hogy minél több helyi fiatal épüljön be a felnőtt profi csapatba és lehetőség szerint kerüljenek a korosztályos válogatottakba is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nálunk tanuló labdarúgók egyaránt eleget tudjanak tenni a sport és a közoktatás elvárásainak is. Olyan akadémiát alakítottunk ki, ahol a tehetséges sportolók a legjobb körülmények között fejlődhetnek, sportolhatnak, nagy figyelmet fordítva szellemi fejlődésükre és személyiségfejlesztésükre, valamint a labdarúgás melletti civil életpályájuk megalapozására. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nincs. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve nincs. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Összhangban valósítjuk meg elképzeléseinket az MLSZ-szel, és az utánpótlás pályázat céljaival. Mivel akadémiánk utánpótlás-neveléssel foglalkozik, ezért az MLSZ stratégiájában fő célként megfogalmazott megfelelő tömegbázis kialakításához jelentősen hozzá tudunk járulni. Akadémiánkban minden korosztály sportolói megtalálhatóak, a játékosok létszámát évről évre növelni kívánjuk. Ehhez tökéletes eszköz ezen támogatási rendszer, mivel segítségével meg tudjuk teremteni azokat az infrastrukturális, személyi hátteret, mely által profi munkát, szolgáltatást tudunk nyújtani a játékosok számára. Így egy olyan vonzó környezetet tudunk teremteni, mely egyre több gyereket fog a futball választására ösztönözni. A tavalyi sportfejlesztési programunkban elkezdett tevékenységeket idén is folytatni kívánjuk. Célunk, hogy a profi sportba minél több sportolót sikerüljön bejuttatnunk. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program sikerességét meghatározó külső tényezők, melyeket figyelembe vettünk a stratégia kialakítása során: Általános társadalmi szociális, morális helyzet, társadalmi elvárások Általános gazdasági helyzet, finanszírozási források, törvényi szabályozási környezet A sport helyzete, népszerűsége, sportpolitika, sportfinanszírozás Kapcsolódó ágazatok helyzete, egészségügy, egészségvédelem, oktatás, nevelés A megvalósítás eszközei: Tömegesítés (játékosok, szurkolók) Gyerekfutball óvodákban, iskolában és azon kívül Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalban Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten Edző, edző pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés megbecsülés A színvonalas labdarúgáshoz szükséges szakemberek képzése Sportegészségügy a foci szolgálatában, sport és tudomány Klubok eredményességének növelése Kötődés a labdarúgáshoz és az akadémiához Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) gazdasági. Igazg. Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft titkárnő Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft gondnok Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft logisztikai igazg. Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft marketing manager Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft szertáros Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft Sofőr Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft takarítónő Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft takarítónő Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft konyhai kisegítő Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft portás Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft játékosmegfigyelő Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft pályakarbantartó 1. Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft pályakarbantartó 2 Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft pályakarbantartó 3 Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft karbantartó Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft adminisztrátor Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és -ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a -ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa KE Gyakorló Általános Isk. és Gimnázium Egyéb Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Kaposvár Béke u. Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme x30 Bérlet Ft10 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. II. Rákóczi F. Általános Iskola Kaposvári Városi Sportcsarnok Építőipari Faipari SZKI Eötvös L. Műszaki Középiskola Stadion centerpálya Egyéb Kicsi mf.p. Egyéb Egyéb Kicsi f.p 7400 Kapsovár Kanizsai u x30 Bérlet Ft Kaposvár Arany J. u x20 Bérlet Ft Kaposvár Cseri u x44 Bérlet Ft Kaposvár Pázmány P. u x20 Bérlet Ft Kaposvár Pécsi u x68 Bérlet Ft 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

6 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok -es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U21 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA Országos I 1 Országos I U19 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA Országos I 1 Országos I U17 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA Országos I 1 Országos I U16 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA Országos I 1 Országos I U15 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA Országos II 1 Országos II U14 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA Országos II 1 Országos II U13 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLAU13 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U13 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLAU12 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U11 K.Rákóczi BFLA.I. Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U11 K.Rákóczi BFLA.II. Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U9 K.Rákóczi BFLA.II. Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U9 K.Rákóczi BFLA.I. Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U7 K.Rákóczi BFLA.I. Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U7 K.Rákóczi BFLA.II. Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi -es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s -es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s leány U15 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA Országos 1 -es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Földes Milán KAPOSVÁRI RÁKÓCZI LABDARÚGÓ KFT Murai S Márk KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA FEJŐS ÁRON KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA GRABARICS MÁTÉ ZOLTÁN KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA saját nevelés válogatott válogatott válogatott 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

7 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Fiziológiás felmérés db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Vitamin db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Interaktív tábla db Ft Ft Pályatartozék Labda db Ft Ft Sporteszköz Jelzőmez db Ft Ft Sportfelszerelés Mez db Ft Ft Sportfelszerelés Edző melegítő db Ft Ft Sportfelszerelés Edző póló db Ft Ft Sportfelszerelés Edző póló db Ft Ft Sportfelszerelés Utazó melegítő db Ft Ft Sportfelszerelés Utazó póló db Ft Ft Sportfelszerelés Széldzseki db Ft Ft Sportfelszerelés Télikabát db Ft Ft Sportfelszerelés Táska db Ft Ft Sportfelszerelés Gumikötél db Ft Ft Sporteszköz Pion készlet db Ft Ft Sportfelszerelés Hálós rugófal db Ft Ft Pályatartozék Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Nem Egyéb tanácsadó-ügyvezető 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb szakmai igazgató 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb technikai vezető 6 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb technikai vezető 6 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb szakmai vezető 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb létesítmény vezető 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO

8 Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző OKJ EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb sportorvos 4 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb gyógytornász 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb gyúró 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb gyúró 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb koordináció edző 8 EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma HU-469 UEFA "A" ffi. U19 HU-545 UEFA "A" ffi. U19 HU-474 UEFA "A" ffi. U17 HU-198 UEFA "A" ffi. U16 HU-2313 UEFA "B" ffi. U15 HU-1907 UEFA "B" leány U15 HU-1298 UEFA "B" ffi. U14 HU-3359 UEFA "B" ffi. U13 HU-210 UEFA "A" ffi. U13 TANC UEFA "B" ffi. U11 HU-7388 Egyéb ffi. U9 TANC UEFA "B" ffi. U9 HU-3585 Egyéb ffi. U7 HU-613 UEFA "B" ffi. U7 HU-1889 UEFA "A" ffi. U19 HU-3457 Egyéb ffi. U14 HU-2825 UEFA "B" ffi. U15 OKJ Egyéb ffi. U19 HU-537 UEFA "A" ffi. U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória KE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Ft Ft tornaterem II. Rákóczi F. Általános Iskola Ft Ft tornaterem Kaposvári Városi Sportcsarnok Ft Ft műfüves pálya Építőipari Faipari SZKI Ft Ft tornaterem Eötvös L. Műszaki Középiskola Ft Ft tornaterem Stadion centerpálya Ft Ft élőfüves pálya Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Indoklás KE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium II. Rákóczi F. Általános Iskola Sok csapat miatt szükséges. Sok csapat miatt szükséges.

9 Kaposvári Városi Sportcsarnok Építőipari Faipari SZKI Eötvös L. Műszaki Középiskola Stadion centerpálya Sok csapat miatt szükséges. Sok csapat miatt szükséges. Sok csapat miatt szükséges. Sok csapat miatt szükséges. Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és -ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

10 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

11 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Személyi jellegű költségek adminisztrálása Személyi jellegű Ft Ft Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítés igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket. Szerződésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti struktúra kialakítása, bérelszámolások és járulékfizetések ellenőrzése. Utánpótlás nevelés Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

12 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U19 U18 U17 U16 U15 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő

13 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Kaposvár (helység), 2014 (év) 04 (hó) 29 (nap)

14 Alulírott Horváth Miklós, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. Kelt: Kaposvár (helység), 2014 (év) 04 (hó) 29 (nap)