gyógyhírmondó VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gyógyhírmondó VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT"

Átírás

1 VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT, békés kar ács onyi ünnepe-, ör ömökben gazdag, Tisztelt Olvasó! Hozzám intézett levelében B.B. segédápoló a visszafejlıdı Markusovszky Kórházról írt. Feltételezem, mindezt nem ı maga találta ki, a környezete sugallatára tette. A sürgısségi tömböt dicsérı betegbe az ott dolgozó H.S. belefojtotta a szót, s el nem ítélhetı módon ócsárolta az ott folyó munkát, tehát a saját maga tevékenységét is. Ezek után ne csodálkozzunk azon, hogy egy külsı szakember egy szakmai konferencián úgy minısítette kórházunkat, hogy nem alkalmas polytraumatizációs központi szerepre, mert rossz a balesetsebészete. Ezek a rosszindulatú, a közösség, a kórház iránt szolidaritást nem mutató dolgozók rontják a Markusovszky Kórház külsı megítélését, piaci pozícióit. Mert a többpénztáras viszonyok között mi is meg fogunk mérettetni, és a rosszakaróink által festett hamis kép miatt esetleg könnyőnek találtatunk, vagyis elıfordulhat az a helyzet, hogy néhány szakmát illetıen az új biztosítási pénztárak nem tesznek szerzıdéses ajánlatot kórházunk számára. Szerencsére azok vannak többségben, akik nem mások malmára hajtják a vizet, hanem áldozatos munkájukkal hozzájárulnak a Markusovszky Kórház fejlıdéséhez, jelenleg is tartó kedvezı megítéléséhez, jó hírnevéhez. İk azok, akik révén a kórház a mai finanszírozási megszorítások közepette is képes volt megtartani pénzügyi egyensúlyát, amikor kórházak adósodnak el, kerülnek csıdbe. İk azok, akiknek egyéni anyagi áldozata is kellett ahhoz, hogy a kórház fejlıdése ne törjön meg. És aki maga is áldozatot hoz, az joggal elvárhatja mások segítségét is. Ez a segítı kéz mindig ott is volt a kórházi ügyekben, és címzett támogatásokban, konszolidációs hitel és önkormányzati pénzügyi támogatás formájában testesült meg. Orvosok, szakdolgozók, pénzügyesek, VII. évfolyam 5.szám ÍRMONDÓ T a r t a l o m Petı Ernı Emlékülés Prof. Dr. hankiss János fehérköpenyes óriások 110 éves a szülésznıképzés team munka a mőtıben nukleáris medicina in memoriam zelles katalin szakdolgozók tudományos ülése Bemutatkoznak a kórház új osztályvezetı orvosai és az új kórházi lelkész mőszakiak és technikai dolgozók pozitív hozzáállásának köszönhetıen sikeres éveket hagytunk magunk mögött. A 2000-ben átadott onkológiai tömbben mára országosan is elismert onkológiai mőhely alakult ki, értve alatta az Onkoradiológiai Osztály munkáját, de értékelve az örökös személyi problémákkal küzdı Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály tevékenységét is. Azóta már a sugárterápiás mőszerpark lineáris gyorsítók, CTszimulátor is megújult, elértük azt, hogy ma már európai színvonalú sugárterápiás kezelésre van lehetıség Szombathelyen. A coronária-betegségek terápiájában forradalmi áttörést jelentett a Haemodinamikai Laboratórium beindítása. Túl vagyunk már diagnosztikus és terápiás szívkatéterezésen, s nem egy szívinfarktuson átesett beteg látványos gyógyulásán. A CT és 2 rtg-készülék beszerzésével megkezdıdött a radiológiai géppark cseréje. A kórház képét, a betegutak eddigi rendszerét gyökeresen megváltoztatta az idei év nyarán belépı új sürgısségi tömb, amely külsı szakértık szerint is európai minıséget képvisel a modern felszereltséggel bíró ambulanciákkal, sokktalanítóval, UH, Rtg és CTdiagnosztikával, sürgısségi mőtıkkel, sürgısségi osztállyal, az épület tetején lévı helikopterleszállóval, valamint a fedett és zárt mentıbeállókkal. Ebben az épületben európai színvonalú hotelkörülmények közé került a balesetsebészeti osztály elhelyezése is. Régiónkban csak a mi kórházunk alkalmas a polytraumatizáltak ellátására, mert a sürgısségi ellátás mellett minden olyan szakmai profillal traumatológia, mellkassebészet, idegsebészet, urológiai sebészet, hasi sebészet, érsebészet, fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet, szemészet, arc-, állcsont- és szájsebészet, intenzív ellátás, aneszteziológia rendelkezünk, amely szükséges egy polytraumatizációs központhoz. Mőszerezettségüket illetıen megújultak a mőtık (mőtıasztalok, mőtılámpák), az aneszteziológia (altatógépek) és az intenzív ellátás (ırzımonitorok). A központi telephelyen az egyes pavilonok közötti fedett közlekedést átjárókkal biztosítottuk. A laboratóriumi géppark színvonalának megırzése mellett olcsóbban szerezzük be a vegyszereket. Méltó körülmények közé került a kórházi gyógyszertár, amely ma már bevételt hozó közforgalmú funkciókat is ellát Szombathelyen, s a következı évtıl Szentgotthárdon is. Jelentıs mőszerfejlesztés történt az elmúlt években több szakmai területen, többek között a tüdıgyógyászaton, a szemészeten, a fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészetben, a gasztroenterológiai belgyógyászatban, a bırgyógyászaton, a neurológián. Teljes épületrekonstrukció és bıvítés volt a kardiológiai ambulancián mőszerfejlesztéssel egyetemben. Teljes hotelrekonstrukcióra került sor a sebészeti tömb második emeletén, ahova az urológiai sebészet költözött, valamint a sebészeti tömb gyermekgyógyászati szárnyának elsı emeletén. Részleges hotelkomfortosítás volt a bırgyógyászaton és a gasztroenterológiai belgyógyászaton. Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a liftek többségét felújítottuk, és számukat bıvítettük. Elkészítettük a kórház fejlesztési tervét, a mai szóhasználattal a Markusovszky Kórház vízióját. Megfogalmaztuk az egytelephelyes kórház koncepcióját, amely szerint minden funkció bekerülne a szentgotthárdi rehabilitációs osztály kivételével a központi telephelyre, valamint a Vérellátó telephelyre, s a két területet alagúttal kötnénk össze. Ehhez viszont pályázati pénzekre van szükség, amelynek során milliárd forinthoz kívánunk hozzájutni az Európai Uniós forrásokból. Ebben a Vas Megyei Közgyőlés teljes támogatását, köztük a pénzügyi tehervállalás szándékát is bírjuk. Szeretnénk támogatólag magunk mögött tudni Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát is. Tisztelt Olvasó! Nehéz éveket, de még nehezebb 2007-es esztendıt tudhatunk magunk mögött. De a nagy próbatételek még ezután következnek. A fejlesztési pénzek nem hullanak az ölünkben, azokért meg kell küzdeni. Ezt a harcot csak összefogással, a kórház kollektívája, a megyei és városi önkormányzat együttesen vívhatják meg. Ebben a munkában nagy fegyelmezettséget, nagy öszszefogást kell tanúsítanunk. A kórház menedzsmentje számít a kórház valamennyi alkalmazottjára, a orvostól a betanított munkásig minden dolgozójára. A színvonalas szakmai munka, az összetartás, a dolgozók kitartása eddig is meghozta gyümölcsét, és ez a jövıben sem lehet másképp. Megköszönve a kórház valamennyi dolgozójának évi áldozatos munkáját, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendıt kívánok a 2008-as évre. Dr. Lakner László vezérigazgató orvos

2 Tudományos ülés Petı Ernı emlékére Miklósi H. Csaba Szép számmal győltek egybe a tisztelık november 22-én a Petı-villa elıtti Emlékparkban, emlékezni kórházunk megalapítójára Dr. Petı Ernıre. Eltelt egy év, és újra Petı Ernı szobra elıtt emlékezünk és idézzük a múltat kezdte ünnepi beszédét Prof. Dr. Oroszlán György, a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezetı orvosa, a Berzsenyi Dániel Fıiskola tudományos rektorhelyettese. Majd így folytatta: Petı Ernırıl elsısorban mint a Vas Megyei Markusovszky Kórház megalapítójáról és újjáteremtıjérıl szoktunk megemlékezni. De mint sebészorvos vagy közéleti személy is meghatározó egyénisége volt korának. Életrajzi adatai ismertek, kitüntetéseit felsorolni is sok. Rendkívül gazdag, sok dicsıséggel és megaláztatással is járó életútjáról könyv is születetett. Egy embert cselekedetein, gondolatain keresztül ismerhetünk meg igazán. Amikor Petı Ernıre emlékezünk, példaképre is emlékezünk. A nagy egyéniségekben mindig van valami, ami korukon túlívelı és irigylésre, követésre méltó. Egy kicsit szeretnénk olyanok is lenni, mint ık, legalábbis azt szeretnénk, ha bennünk is lenne valami abból, ami az ı sajátjuk volt. Így érezzük ezt Petı Ernıvel kapcsolatban is, hiszen közel 50 évvel a halála után is van mondanivalója a ma emberének. Hogyan viselné el a ma megpróbáltatásait, hogyan harcolna igazáért, hogyan gyızné meg a szőkebb és tágabb környezetében élıket arról, amit ı ma helyesnek tartana. Mert bármennyire is sok év telt el a kórházalapítás óta, sok hasonlóság van az akkori és mai egészségügyben ban a megyei közgyőlésen a kórház felépítése érdekében szólalt fel Petı Ernı. Többek között ezt mondta: Szombathely város közkórházánál az a helyzet, hogy megvannak a jó orvostechnikai segédeszközeink, de a keret hozzá, amit a sürgıs szükség alkotott, ideiglenes, és ezt állandóval, nagyobbal, tehát mindig felvevı képességővel kell felcserélni. Ma a kórházba való küldés és özönlés nagy mérveket öltött nemcsak a fent említettek miatt, hanem az általános elszegényedés és a rossz lakásviszonyok következtében is. A kórházak elıtt azok szőkös viszonyai miatt ma már sokszor nagyobb a tolongás és ácsorgás, mint az élelmiszer bódék elıtt. Grósz Emil kijelentése szerint ez olyan szegénységi bizonyítvány közállapotainkról, mintha például az iskolaköteleseket az iskolába nem tudnák felvenni. Sıt szerény véleményem szerint még ennél is elszomorítóbb jelenség, mert az analfabéta legalább tovább él, a kórházból elutasított esetleg életével lakol. Vajon hogy harcolna az átgondolatlan teljesítményvolumen korlátozás ellen, meg tudná-e magyarázni munkatársainak, hogy a meglévı kiváló orvostechnikai eszközöket ne a betegek gyógyítására használják, ha már elérték az arra a hónapra kiszabott, az OEP által még kifizetésre kerülı teljesítményt. Az 1934-ben kiadott évkönyv elıszavában, melynek címe A múlt és jelen Vasvármegye és Szombathely város kórházának életében így ír: Nekem még a régi jó világban is mindig az volt a felfogásom, hogy bármilyen hatalmasak legyenek is közkórházunk célszerően megépített téglavárai, s bármily tökéletesek és mintaszerőek annak technikai berendezései, orvosi lelkünk soha nem lehet elég alázatos és szolgálatkész ahhoz, hogy az intézmény létesülése szellemében méltó maradhasson a szenvedı emberiség bizalmára. Ezt ma különösen emlékezetünkbe kell idézni, mert megszőntek azok az idık, amikor a nemzetépítı alkotásvágy közkincs volt! Ma a sokszor célt tévesztett takarékosság jogcímén inkább a közegészségügyi intézmények leépítésén, megszüntetésén gondolkoznak! Többször hallottam mostanában megjegyzéseket, hogy a mi közkórházunk is túlméretezett és nagy luxussal épült. Hogyan érvelne ma Petı Ernı az irracionális, sematikus, a szakmai kollégiumok véleményét figyelembe nem vevı, íróasztal mellıl eldöntött ágyszámcsökkentéssel szemben? Biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan elszántsággal és bátorsággal hallatná szavát, mint tette azt évvel ezelıtt. A jó ügy mellett ma is ki kell állni, és nem az önös érdekek mentén kell cselekedni, szól az üzenet. Meggyızıdéssel vallotta, hogy egy jó közkórházban a betegek gyógyítása mellett a tudományos munka és a fiatal orvosok oktatása, továbbképzése is fontos. A közkórházakban kifejtett tudományos orvosi munka az egyetemet kiegészítı gyakorlati oktatás helyi középpontja, ahogyan ı fogalmazott 70 évvel ezelıtt. Így teremtette meg az oktatókórház szakmai alapjait is, nem véletlen hát, hogy Magyarország elsı oktatókórháza éppen a szombathelyi lett. Mit tanulhatunk még Petı Ernıtıl? Emberséget, tisztességet, a beteg végtelen szeretetét, a szakma iránt érzett ıszinte alázatot. Ma, amikor mindenki rohan, gyakran még egymás mellett is elsietünk. Pedig ezt a kórházat Petı Ernı idejében az is tette naggyá, hogy az itt dolgozók egymás munkáját megbecsülve, szinte baráti légkörben tudtak dolgozni. Így lehetett nagy teljesítményeket elérni. A kórházüzem teljesítményeinek legeszményibb része a betegek szenvedéseibıl és az orvosi kar fájdalmat enyhítı törekvéseibıl tevıdik össze. Ebbe jótékony, igaz harmóniát tud önteni a nemes egyéni törekvéseken kívül az a megfelelı miliı, épület és berendezés, amelyet az államhatalom, a vármegye, a város áldozatkészsége teremtett. Mindig hangsúlyozta a vármegye és a város példamutató együttmőködését, amelynek eredményeként, ha nehezen is, de megvalósult a nagy álom. Késıbb, a 30-as években a kórházat is utolérték az anyagi nehézségek, emiatt nem kevés támadás is érte. İ azonban töretlenül hitt a magyar kórházak ügyének jobbra fordulásában. Adjon erıt ma is az ı hite: Bíznunk kell a kedvezıen megváltozó jobb jövıben és abban, hogy az államhatalom szomorú kényszerhelyzetébıl kikerülve Magyarország kórházügyét mai mostohaságából ismét ki fogja emelni. Az ünnepi beszéd után a Vas Megyei Közgyőlés, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Markusovszky Kórház, a Vas Megyei Orvosi Kamara és a Szakdolgozói Kamara Vas Megyei Szervezetének képviselıi koszorút helyeztek el Petı Ernı szobrának talapzatánál. Ezt követıen az összegyőltek a volt Urológia épületének bejáratánál az Annunciáta Szerzetes Ápolónıvérek tiszteletére elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg. Innen a résztvevık a Romhányi-terembe vonultak, ahol Prof. Dr. Salamon Antal, a Tudományos Bizottság elnökének megnyitó beszéde után az idei Petı Ernı Emlékelıadást Prof. Dr. Hankiss János tartotta Nagy szellemek erıterében címmel. Ezt követıen Dr. Lakner László vezérigazgató orvos Dr. Petı Ernı Emlékplakettet adományozott az elıadónak, illetve posztumusz Dr. Tiborcz Sándornak, amelyet a jelenlevı özvegye vett 2

3 gasztroenterológiai endoszkópos laboratóriumot. A nagy orvosoktatók sorába tartozik, több az ország minden sarkában forgatott és használt ápolástan tankönyvnek a szerzıje. Kiváló kapcsolatteremtı képessége, empátiás készsége és megalapozott belgyógyászati tudása miatt a kórház a továbbiakban is számít munkájára. Dr. Gagyi Dénes tısgyökeres pécsiként Szombathelyen vert gyökeret. Dr. Frank Kálmán professzor tanítványaként megszervezte a Perinatalis Intenzív Centrumot. A neonatológiát illetıen ma már országos szaktekintély. A Markusovszky Kórházban iskolát te- át. Hankiss János professzor 1972-ben örökölte meg a nagyhírő Vásárhelyi Béla I. számú Belgyógyászati Osztályát. Hankiss orvos a Debreceni Belgyógyászati Klinikán szerzett kandidátusi tudományos fokozatot, majd egy rövid gyıri kitérıvel érkezett Szombathelyre. A kórház vezetése a közben címzetes egyetemi tanári címet kapott Hankiss Jánost látta alkalmasnak arra, hogy az 1954ben kettévált belgyógyászatot ismét egyesítse, és klinikai szintő belgyógyászatot valósítson meg Szombathelyen. Az 1978-ban egyesített nagy osztály 1980-ban 151 ágyat mőködtetett, és a belgyógyászat számos szubspecialitását tudta felvonultatni. A pajzsmirigy izotópvizsgálatokra küldött betegeket hozzáértı belgyógyászok véleményezték, az osztályon korokiváló orvosgárdát nevelt fel. Nagy gondot fordított a nıvérek és mőtısök képzésére. Elindította 1960-ban a Kossuth Zsuzsanna pályázatot, amely azóta is minden évben megmérettetési lehetıséget biztosít a tudományos munkát végzı szakdolgozók számára. Egyik alapítója volt a Nyugat-Dunántúli Sebész Csoportnak, amelynek késıbb titkára és egyik szervezıje lett. Sokrétő közéleti munkájából talán a legjelentısebb a vöröskeresztes tevékenység volt. Legendás egyéniségét, emlékét ma is ırzi a szakdolgozók továbbképzését és tudományos munkáját támogató Dr. Tiborcz Sándor Alapítvány, valamint a Dr. Tiborcz Sándor Oktatási Központ. Ezt követıen, a hagyománnyá lett születésnapi jubileumi emlékérmek átadására került sor. 70 éves születésnapi jubileumi emlékérmet nária ırzı is mőködött monitorizálási lehetıséggel. Nefrológus team szervezte meg a tüdıszőréshez társuló proteinuria vizeletszőrést, majd a vesebeteg gondozást, 1982-tıl a peritoneális dialízis kezelést. Az osztályon a daganatellenes kemoterápiás kezelés is elkezdıdött. Az osztály szervezésében belgyógyász, radiológus és érsebész együttmőködésével angiológiai team mőködött. Megkezdıdött a cukorbetegek gondozása. Hankiss professzor kezei alatt tanítványok sora nevelıdött, felügyelete alatt bontogatta szárnyait Dr. Andits Tamás, Dr. Bálint Mária, Dr. Dobos Jenı, Dr. Kulcsár Imre, Dr. Weigl Miklós, Dr. Wenczl Miklós és még sokan mások. Hankiss professzor elismertségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy betöltötte a Dunántúli Belgyógyász Társaság elnöki tisztét. Közben orvosíróként is ismertté vált, a nagyközönség is olvashatta a Szombathelyen megjelent Hajnali három címő esszékötetét. A nagy osztály vezetése azonban sok konfliktussal, súrlódással is járt. Nagyon nehéz volt kezelni az orvosok között idınként fellobbanó feszültségeket, és elkezdıdtek az anyagi gondok is az egészségügyben. Végül 1983-ban 11 éves szombathelyi tevékenység után Dr. Hankiss János Budapestre távozott. Dr. Tiborcz Sándor 1953-ban hozta létre Szombathelyen a Balesetsebészeti Osztályt. Petı Ernı tanítványa volt. Az İ érdeme volt a Vas megyei baleseti sérültellátás a szakrendelés, az utókezelés, a rehabilitáció megszervezése. Az országban elsıként hozott létre osztályán shock- és tetanuszos szobákat. kapott Dr. Bokor Nándorné Dr. Egyed Ágnes, Dr. Bokor Nándor, Dr. Gagyi Dénes, Dr. Garzuly Ferenc, Dr. Kókai Károly, Dr. Kováts Mária, Dr. Papp Ágnes, Dr. Rohonyi Béla, Dr. Sáfrán Antal, Dr. Szabó László, Dr. Szigetvári Ferencné, Dr. Szipıcs Jenı és Dr. Torjai Valterné Dr. Németh Margit. Dr. Egyed Ágnest egész élete, szakmai munkássága a Vértranszfúziós Állomáshoz kötötte, ahol a nemrég elhunyt István profeszszor tanítványa volt, majd késıbb a jobbkeze lett. Az orvosok transzfúziós és haematológiai továbbképzésének egyik központja hosszú ideig Szombathely volt, s ebben Dr. Egyed Ágnes is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Betegsége miatt az emlékérmet leánya, Dr. Bokor Anita vette át. Dr. Bokor Nándor Dr. Zsámbéky Pál orvos tanítványaként orvosi munkásságát a Markusovszky Kórházban fejtette ki, és jelenleg is a kórház aktív orvosa. Létrehozta a 3 remtett, precíz és igényes munkára nevelt tanítványai viszik tovább a neonatológiai tevékenységet nyugállományba vonulása miatt. Pedig még mennyire szüksége lett volna a kórháznak, a koraszülötteknek Dr. Gagyi Dénes munkájára! Dr. Garzuly Ferenc tanítómestere Dr. Baltavári László volt, aki mellett 20 évig dolgozva végül megörökölte az osztályvezetı orvosi állást. Egyike azon keveseknek, akik a Markusovszky Kórházban végzett tudományos munkájuk eredményeként szereztek kandidátusi tudományos fokozatot. Kevesen tudják, de az İ nevéhez főzıdik a familiáris meningocerebrovascularis amyloidosis magyar típusának felfedezése. A Patológiai Osztályon eltöltött elıélete és nöke neuropatológiai érdeklıdése ıt is megfertızte, egész életében a klinikai munka mellett erısen foglalkoztatták az idegrendszer patológiai kérdései. 20 éves neurológiai osztályvezetı orvosi munka után 2003-ban ismét patológusnak állt, és jelenleg is hasznos tagja a Patológiai Osztálynak. A Vas Megye Általános és Rehabilitációs Osztály február 15-én integrálódott a Markusovszky Kórházzal. Ezzel ránk hárult a szentgotthárdi értékek megırzése, hagyományainak ápolása. Az értékteremtésben elévül-

4 hetetlen érdemei vannak Dr. Kókai Károlynak, nak aki az 1988-as igazgatói kinevezését követıen hallatlan kitartással, szakmai hozzáértéssel megteremtette Szentgotthárdon a hazai rehabilitáció egyik legjelentısebb bázisát. Rövid idı alatt az ország egyik legnagyobb reha- bilitációs szaktekintélye lett. Szerencsénkre nyugállományba vonulása után is heti néhány órában részt vesz a szentgotthárdi rehabilitációs osztály munkájában. Dr. Kováts Mária azon szerencsések közé tartozik, aki a szakma rejtelmeit, fortélyait a legendás szemész orvostól, Dr. Miklós Andortól sajátította el. A szakvizsgát követıen került az orvosi munka tőzvonalába, a Rendelıintézet szemészeti szakrendelésére. Talán İ sem tudja, hogy hány több tízezer széleskörő szakmai ismereteket, elmélyült szakmai tudást, sok türelmet, beleélési képességet kívánó szemészeti szakrendelésen. A fetisizált fekvıbetegellátás mellett csak İ tudja, hogy hány szemészeti betegnek tudott végleges, befejezett ellátást nyújtani a járóbetegellátás keretében. Egészen biztos, hogy nyugállományba vonulása miatt sok betegnek hiányozni fog tiszteletreméltó egyénisége. Dr. Rohonyi Béla pár éve a Soproni Erzsébet Kórházból érkezett a Markusovszky Kórház Patológiai Osztályára. Mint az egész országban, a patológiai ellátás nálunk is örökös orvoshiánnyal küzd, ezért jól jött a tapasztalt patológus orvos segítsége. Szerény, kedves személyiségével könnyen és hamar be- illeszkedett a munkahelyi kollektívába. Elıélete, nagy szakmai tapasztalata révén értékes tagjává vált a Markusovszky Kórház patológiai team-jének. Munkájára a jövıben is számítunk. Dr. Sáfrán Antal méltó utóda volt Dr. Czeizel János és Dr. Fábrics Zoltán orvosoknak. 16 évet dolgozott a Markusovszky Kórházban, és mőködése alatt a Fül-Orr-Gégészeti Osztály a szakmai gyakorlati tevékenység mellett a tudományos munkát illetıen is elismertségre tett szert. Szombathelyi munkássága alatt szerzett kandidátusi tudományos fokozatot. A fül-orr-gégészeten belül egy ritka specialistást, a foniátriát is mővelte. Derős, anekdotázó személyisége kellemes színfoltja vagy több százezer betegnek adott gyógyírt, megnyugvást, biztosított gyógyulást végtelen türelmével, empátiás készségével, szakmai tudásával. A nyugállományba vonuló Kováts orvosnı mosolygós, derős személyisége bizonyára hiányozni fog a betegeknek. Kevesen vannak azok, akik olyan nagy szeretettel beszélnek tanítómesterükrıl, mint Dr. Papp Ágnes orvosnı. A Tanár Úr, Miklós orvos keze alatt maga is kiváló szakemberré vált. A szakorvosi vizsga megszerzése után már 40 éve szolgálja a szemészeti betegeket a sokak által lekicsinyelt, ugyanakkor volt a kórház Fıorvosi Karának. Dr. Szabó László Dr. Frank Kálmán professzor szombathelyi tevékenységének fénykorában került a Markusovszky Kórházba. Igazi Frank-tanítvány, ráadásul a Frankhagyaték leggondosabb ápolója, ırzıje. Évtizedekig több gyermekgyógyászati specialitás az İ tevékenysége révén lett országos hírővé. Nagy hozzáértéssel irányította és fogta össze a genetika, s a fejlıdési rendellenességek szakterületét. Pótolhatatlan tevékenységet végzett a gyermekkori endokrin betegségek, leg a 4 gyermekkori cukorbetegségben szenvedık kezelésében és gondozásában. A mővelt szakterületeket illetıen jelentıs tudományos tevékenységet fejtett ki. Tagja volt a vezetı hazai genetikai és diabetológiai szakmai testületeknek. Dr. Szigetvári Ferencné az orvost segítı gyógyszerész szakma egyik legkiválóbb helyi képviselıje. 47 éves gyógyszerészi múlt áll mögötte, ebbıl 32 évet töltött a Markusovszky Kórház Gyógyszertárában. A méltatlan, mostoha körülmények, a kórház alagsorá- ba kényszerített gyógyszertár sem törte meg hitét a kórházi gyógyszerészi munka szépségében. Szorgalma, hivatástudata, a kórházhoz való hősége követendı példa lehetne azoknak a fiatal gyógyszerészeknek a számára, akik a szakmában elsısorban csak a minél több pénzt, az anyagi gyarapodást látják és keresik. Dr. Szipıcs Jenı 70 éves, de már a foglalkozásegészségügy nagy öregje. Annak a Dr. Gál László által fémjelzett korosztálynak bár kétségtelen az egyik legfiatalabb tagja, akik Szombathelyen az üzemegészségügyi ellátás alapjait lerakták, illetve megteremtették a mőködéshez szükséges szervezeti kereteket. A 46 éves orvosi tevékenységbıl 30 évet a Markusovszky Kórházban töltött el, kezdetben a igazgató orvos foglalkozásegészségügyi helyetteseként dolgozott, majd orvosigazgató-helyettesként a járóbetegellátást irányí-

5 totta. Jelenleg a Foglalkozásegészségügyi Szakszolgálat vezetı orvosa. Évtizedek óta motorja a Muraszombat és Szombathely közötti egészségügyi szakmai és sportkapcsolatoknak. Dr. Torjai Valterné Dr. Németh Margit 1962-ben lett a Markusovszky Kórház dolgozója. A nyugdíj mellett még a közelmúltban is vállalt munkát az orvosokban megfogyatkozott Felnıtt Pszichiátriai Gondozóban. Szerencsés ember, mert ismerhette Dr. Tanka Dezsıt, aki korának egyik nagy szakmai tekintélye volt. Kezdı orvos korában Tanka orvostól leshette el a rejtelmes pszichiátriai szakma minden csínját-bínját tıl a Dr. Faludi Jenıné vezette Felnıtt Pszichiátriai Gondozóban vállalt munkát, sıt 1993-tól 1996-ig vezetı orvosa is volt. A Gondozó bár mostoha körülmények között, de megfelelı számú gondozónıvel betegközpontú és családias légkörben látta el feladatát, gondozta és gyógyította a megye nagyszámú pszichiátriai betegét. 75 éves születésnapi jubileumi emlékér- met kapott Dr. Donhoffer Ágnes, Prof. Dr. Cholnoky Péter, Prof. Dr. Illei György és Dr. Kántor Elemér. Dr. Donhoffer Ágnes 17 éves a Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetben végzett tudományos és alkotó munka után vállalta a Markusovszky Kórházban a cytodiagnosztikai laboratórium megszervezését és vezetését. Széleskörő nyelvismerete, hazai és külföldi szakmai rendezvényeken tartott elıadásai, tudományos közleményei is hozzájárultak ahhoz, hogy színvonalas szakmai munka teremtıdött meg a cytodiagnosztikai laboratóriumban, s így a Donhoffer orvosnı által vezetett team nagy segítségére volt a klinikai osztályoknak. A Fıorvosnı nyugállományba vonulását követıen a cytodiagnosztika a Patológiai Osztály keretében továbbra is színvonalas tevékenységet végez. A mai jó munka garanciája a Donhoffer orvosnı által évtizedekkel ezelıtt lerakott alapok. Mint elıdje, Dr. Frank Kálmán profeszszor, Prof. Dr. Cholnoky Péter is Kerpel Fróniusz Ödön szellemiségét hozta Pécsrıl Szombathelyre. Itt szerzett kandidátusi tudományos fokozatot, s kapott címzetes egyetemi tanári címet. Zseniális meglátással az osztályán dolgozó specialista orvosoknak nagy önállóságot biztosított, s ezzel az egyes szakterületek szinte virágzásnak indultak. Szakmai tudásának és tekintélyének, szerteágazó kapcsolatrendszerének köszönhetıen Szombathely a gyermek-onkohaematológia, valamint az intenzív perinatalis ellátás regionális centruma lett. Elismertségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szakmája Társaságának elnökségi tagja, a Területi Szervezet és a Szakmai Kollégium elnöke is volt aktív korában. Megalapította Szombathelyen az egészségügyi iskolai védını képzést. Legendás nyelvtudása révén szerteágazó nemzetközi szakmai kapcsolatokra is szert tett. Nem megsértve az elıdöket, sem az utódokat, Cholnoky professzor regnálása alatt a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály virágkorát élte Szombathelyen. Prof. Dr. Illei György kandidátusi tudományos fokozattal a Pécsi Orvostudományi Egyetemrıl érkezett 1973-ban Szombathelyre. Több mint 21 évig dolgozott a Markusovszky Kórházban, ahol címzetes egyetemi tanári címmel tudományos igazgató-helyettesként hozzájárult az intézmény tudományos munkája színvonalának emeléséhez, és egyetemi klinikai szintő szülészeti-nıgyógyászati ellátást honosított meg Szombathelyen. Ez szakmai, valamint anyagi és tárgyi értelemben is igaz. Dr. Gerencsér József igazgatónak szüksége volt egy olyan karizmatikus, nagy szakmai elismertséggel bíró személyiségre, mint Illei professzor, akinek segítségével 1986-ban elhagyhatta a Szülészet-Nıgyógyászati Osztály a már rég korszerőtlenné váló Bábaképezde épületét, s beköltözhetett az újonnan felépült komplex tömbbe. Dr. Illei György amellett, hogy kiváló szülész-nıgyógyász orvos a hazai eukonform iskolai és egyetemi ápolóképzés megteremtıje is es nyugállományba vonulását követıen egy újabb életmővet hozott létre Szombathelyen és Pécsett az ápolóképzés korszerősítésével, XXI. századi szintre történı emelésével. Dr. Kántor Elemér 1977-ben budapesti orvosegyetemi klinikai elıélettel és kandidátusi tudományos fokozattal nyerte el a Markusovszky Kórház Általános Sebészeti Osztályának osztályvezetı orvosi állását. 18 évet dolgozott a vasi megyeszékhelyen, méltó örököse volt Dr. Petı Ernınek és Dr. Szabolcs Zoltánnak. Megyei sebész szakorvosként jól összefogta a megye sebészeti ellátását, kiváló sebészeket nevelt. Szombathelyi mőködése alatt mindvégig betöltötte a Magyar Sebész Társaság Nyugat-Dunántúli Csoportjának alelnöki tisztét. Tagja volt a Sebész Szakmai Kollégiumnak is. Nevéhez főzıdik 1988-ban a Magyar Sebész Társaság XIV. kongresszusának sikeres megrendezése Szombathelyen. A Markusovszky Kórház részérıl egyik motorja volt az NDK-s egészségügyi intézményi kapcsolatoknak. Oktatóként részese volt Szombathelyen az 1990-ben beinduló egészségügyi iskolai képzésnek. 80 éves születésnapi jubileumi emlékpla- kettet kapott Dr. Mangliár Károly, Dr. Baján Miklósné Dr. Mayer Katalin és Kocsis László. Dr. Mangliár Károly tanítómestere Dr. Tiborcz Sándor orvos volt. Tıle sajátította el a balesetsebészeti szakma fortélyait. Hoszszú idıt töltött el a traumatológiai járóbeteg szakellátásban. A rengeteg sérült ellátása megfelelı pszichés és fizikai állóképességet igényelt. Ennek az állóképességnek a fenntartásához nagymértékben hozzájárult Dr. Mangliár orvos sportrepülı hobbija. Amilyen hivatástudattal végezte nap-nap után a sérültek 5 ellátását, gyakorolta szakmáját, ugyanolyan ragaszkodással hódolt sportrepülı szenvedélyének is. A Gyógyászati Segédeszközök Gyárában végzett mellékfoglalkozású munkaviszonya keretében végzett munkája alapján Dr. Dobos Teréz orvosnıvel együtt az orvosi rehabilitáció úttörıjének tekinthetjük. Férjét követve került Szombathelyre szemész szakorvosként Dr. Mayer Katalin. Talán maga sem képes felbecsülni, hogy aktív szemészorvosként milyen töméntelen munkát végzett a Rendelıintézet szemészeti szakrendelésén, milyen sok betegnek adott reményt a végleges és részleges gyógyulásra. Ennek a kihívásnak csak az tud megfelelni, aki szakmáját hivatástudattal végzi, aki szereti a betegeket. Mayer doktornıben mindkettı megvolt,

6 nagy alázattal és hivatástudattal végezte munkáját, s a betegekért élt, szerette a betegeket. Ezt egészítette ki az a türelem és precízség, pontosság, amellyel a jó szemészorvosnak rendelkeznie kell. Kocsis László azon kevesek egyike, aki közülünk még ismerte a kórházalapító Petı Ernıt, sıt a legendás igazgató bizalmasa lett. Kocsis László Petı Ernın kívül olyan nagyokkal dolgozott együtt, olyan nagyoktól tanulta az emberséget, a humánumot, mint Bencze József, Szabolcs Zoltán, Tiborcz Sándor, Czeizel János, Tanka Dezsı, Hutás Imre, Romhányi György, Kneffel Pál, Solymoss Béla, Vásárhelyi Béla, Zoltán Tibor, Zsám-béky Pál, Miklós Andor, Prugberger József, Frank Kálmán és a nemrég elhunyt István Lajos. Ilyen közegben nevelkedett, és lett a kór-házi szakszervezet, majd az Orvos-Egész-ségügyi Dolgozók Szakszervezetének megyei titkára. Olyan szakszervezeti elnökökkel dolgozhatott együtt, mint Zoltán Tibor, Szabolcs Zoltán, Széll Kálmán, Birosz Béla, Illei György és Cholnoky Péter. Mindig a közösség és az egyén érdekének összehangolását, összecsiszolását tartotta legfontosabb feladatának. Mély humánummal végezte szakszervezeti munkáját. A mai érdekvédelmi szervezetek tisztségviselıi példát vehetnének Kocsis Lászlóról. Dr. Lakner László az ünnepségen köszöntötte Dr. Gelencsér József nyugalmazott igazgató orvost, akinek október 23án a megyei közgyőlés ünnepi ülésén a megyei közgyőlés elnöke az újonnan alapított Markusovszky Lajos díjjal ismerte el 22 éves kórházvezetıi munkásságát. Dr. Gelencsér József, az egészségügyi szervezéstan szakorvosa 1969-ben Dr. Cselkó Lászlótól vette át a Markusovszky Kórház vezetését. Az İ idıszakára esett a kórházi rekonstrukciók túlnyomó többsége, és az integrációk révén a kórház nagyüzemmé, közel ággyal az ország harmadik legnagyobb kórházává vált. Kiváló többnyire tudományos minısítéssel rendelkezı szakembereket hozott Szombathelyre az osztályvezetı orvosi állásokba, következésképpen erre az idıszakra esik az oktatókórházi tevékenység fénykora. Az osztályvezetı orvosi minıségi utánpótlás biztosítása érdekében jó kapcsolatot alakított ki az orvosegyetemekkel, közöttük is elsısorban a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel, amelynek késıbb címzetes egyetemi docense lett es nyugállományba vonulását követıen a Markusovszky Kórház fejlıdése megtört, a hanyatlás idıszaka következett. Dr. Gelencsér Józsefet a megyei kórház közel 80 éves történetében a legnagyobb formátumú, koncepciózus igazgatójaként tartjuk számon. Dr. Nagy Lajos osztályvezetı orvost, centrumigazgatót szintén Dr. Lakner László köszöntötte, aki a központi BatthyányStrattmann László Emlékünnepségen október 30-án Pro Sanitate díjat kapott az egészségügyi minisztertıl, illetve SchwiegelSchwiegelhofer Ferencné nyugalmazott fizioterápiás asszisztenst, aki az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele elismerésben részesült. NAGY SZELLEMEK ERİTERÉBEN Prof. Dr. Hankiss János Kiváló nagy emberek, feltalálók, tudósok indittatása nélkül hol lenne a világ? Itt állunk, mozgunk, dolgozunk és gyógyulunk ebben a kórházban, mert volt valaki, Petı Ernı, akiben megszületett az elhatározás, és hajlandó volt áldozatot hozni azért, hogy korszerő kórház épüljön a beteg emberek gyógyítására. Szelleme most is jelen van, amikor lázas munka folyik itt, hogy teljesebbé, egyre modernebbé váljék ez a híressé vált kórház. Szétnézünk az udvaron, nagyszerő fejlıdés, új épületek, új specialitások mindenütt, ami azt jelenti, hogy azóta is vannak névtelen Petı Ernık, akik nem hagyták abba a fejlesztés nehéz munkáját, és hisznek abban, hogy küldetésük van, és hiszik azt is, hogy a legnagyobb nehézségek között sem az akadályokon kell fennakadni, hanem folytatni lehet a beteg emberért folyó küzdelmet. Kellenek nagy szellemek, újítók és felfedezık, tudósok, kutatók, gondolkodók, hogy könnyebbé, jobbá váljék az életünk, tökéletesebbé a világ, csökkenjen az emberi szenvedés. Kell Edison, hogy lámpájával világosságot gyújtson, és előzze az ijesztı sötétet. Jenner, Pasteur, Sabin és Salk zseniális oltásai nélkül milliók haltak volna meg himlıben, veszettségben, százezrek senyvednének vastüdıben, és lennének tolószékhez láncolva. Ha Fleming nem akad fenn egy bosszantó körül- 6 ményen amely mellett tudósok százai mentek el káromkodva, hogy tönkrement a szép baktériumtenyészetük akkor nem született volna meg a világ talán legcsodálatosabb gyógyszere, a penicillin. De Fleming érdeme még ennél is több. Felnyitotta a kutatók szemét és bátorságot adott nekik, hogy ezen az úton számtalan további nagyszerő antibiotikumot teremtsenek meg. És folytathatnánk kezdeményezı nagy elmékkel, államférfiakat, Szent Istvánt, Mátyás királyt, Kossuthot, Széchényit megidézve, a 48-as és 1956-os hısök elıtt fejet hajtva. Itt, ahol most vagyunk, két nagy orvosra tekinthetünk fel, Petıre, a kórházépítıre és Markusovszkyra, aki egy ország számára munkálkodott éjt nappallá téve, hittel és bizakodással számos területen. És itt most meg kell állnom. A tisztelt jelenlévık jogosan vártak el tılem egy ünnepélyes méltatást mindazokról, akiknek ez a kórház, ez a város és vidék sokat köszönhet. De én egy másfajta igazságkeresésre hívom ki a tisztelt kolleginákat és kollegákat: járjuk körül együtt az emberi nagyságot, a hírességet, lebbentsük fel a fátylat az árnyoldalakról is, és ne tagadjuk el, hogy vannak álnagyságok, hamis érdemek is. Mindezt azért, hogy az igazi nagyok még fényesebben emelkedjenek ki. Kirıl is beszélünk? Ki a nagy ember? Aki nagyot tud ugrani, leggyorsabban futja le a 100-at? Nem! Az legföljebb adottsággal rendelkezı egyén, aki fizikai felépítése miatt egy bizonyos dologban az átlagnál valamivel többet tud. Használ valakinek a világgyıztes teniszezı, bokszoló vagy futó? A világon senkinek, kivéve önmagának. Ki hát a nagy ember? Az, aki többet tesz, mint amire a rend, a jog, az elvárások köteleznék. Ehhez még azt tenném hozzá: az igazi nagy ember az, aki a mások érdekében tesz valami hasznos dolgot. A példakép a nagy ember legkiválóbbja. Sokszor névtelen marad, akire fel lehet nézni. Példakép lehet az is, aki nem talált fel egetverı újdonságot. Így példakép sok orvos, hallgatókat nevelı professzor, klinikát vezetı sebész, belgyógyász, szemész, munkáját mesteri fokon végzı asztalos és lakatos, akitıl tanulni lehet szakmát és emberséget egyaránt. Így példaképünk volt Fornet és Kettesy, Magyar Imre és Romhányi professzor, s nekem számtalan nıvér is, aki gyönyörően bánt a betegeivel. Példakép a postás, aki a veszély tudatában vitte ki idıs emberek pénzét, s a tőzoltó, aki saját élete veszélyeztetésével rontott be az égı házba, hogy kimentsen egy gyereket vagy egy felnıttet. Nekem példakép volt Vogl bácsi, a szombathelyi derék lakatos, akihez mindegyik fiamat odavittem, hogy lássák hogyan kell dolgozni. De elvi megalapozásunknak még ezzel sincs vége. Beszélnünk kell a nagyság gyanús voltáról is! Mert sokszor összetévesztjük a híres embert, az ismert embert a nagy emberrel. Noha a Boston-i vagy Cleveland-i sztársebész semmivel sem nagyszerőbb, mint Bakay vagy Hüttl, esetleg más névtelen magyar sebész, csak sokkal jobb a propagandája, a felszereltsége. Eljutottunk egy pikáns ponthoz, a gyanús hírnévhez. Fiatal korunkban a gazdag agytumorosak (mint pl. Karinthy) elıbbutóbb felkeresték az agysebész-császárt, Olive-

7 cronát. Nem tudok olyanról, aki ezáltal nyert volna bármit is. Hírneve legalábbis számomra hamis csillogás volt. A fentiek tisztázását azért tartottam fontosnak, hogy az igazi nagyság értékét kiemeljem. Mindezt végiggondoltam, amikor az a megtisztelı felkérés ért, hogy a Dr. Petı Ernı tudományos ülés emlékelıadója leszek. A feladat kötelez, a Markusovszky Kórház hírneve, nagyszerősége színvonalat kíván, vajon megfelel-e ennek visszatérı fia? ez a kérdés nehezedett rám. A kórházról kell szólnom, nem általánosságban, hanem ahogy én láttam, és ahogy akkor és azóta gondolok rá. Arról vallok, hogyan keresztezte életutam a Markusovszky Kórházét. Markusovszky nevével elıször tanulmányaim folyamán, késıbb az Orvosi Hetilapban találkoztam, amely akkoriban az ország egyetlen neves orvosi lapja volt. Érdemes elgondolkodni azon, hogy akkor ez volt az egyetlen szaklap, ma van vagy 25. Komolyabb, jobb, hatásosabb-e ez a világ avagy csak a fejlıdés mellékhatása ez a sokszínőség? A sokszínőségbıl két folyóiratot ki kell itt emelnem. Egyik a Nemesánszky professzor által szerkesztett LAM, a másik a Gömör professzor vezette RHEUMA INFO. Mindkét lap magasrendő szakmai cikkek mellett mővészettel, alkotással, kultúrával foglalkozik gyönyörő illusztrációkkal. Orvossá válva egyre többet tudtam meg a Szombathelyen folyó munkákból, az Orvosi Hetilapban leközölt cikkekbıl, Széll Kálmán, Cholnoky gondolkodásra késztetı leveleibıl, kollegák elismerésébıl. Magam Debrecenben kezdtem meg az orvosit. Nehezen határoztam. Leginkább az építészmérnöki hivatás tetszett, amellett egy mőtét végignézése révén megbabonázott ez a titokzatos gyógyító küzdelem. Nagy nehezen végül is az építészet mellett kötöttem ki, amikor ránk omlott az ég. Az ország romokban, elhurcoltak százezernyi ártatlan embert, majd Churchill a 23. és 26. aznapi whiskyje és 15. szivarja pöfékelése közben miközben a már nem teljesen komplett Roosevelt ott szunyókált a tolókocsijában egyetlen könnyed mozdulattal oda nem dobta az országot egy véres hatalomnak. Mit neki Európa, mit neki 80 millió ember sorsa! Méltó volt ez a két a kultúra iránt totálisan érdektelen egyén az elsı világháború három, a velejéig gonosz Clémanceauhoz, meg két szolgalelkő társához, akiknek kizárólagosan köszönhetı a második világháború, 10 millió fiatal európai férfi és millió család legyilkoltatása, hiszen gonosztettük, a Trianon-i és a Versailles-i békediktátum nélkül soha nem juthatott volna hatalomra Hitler, és nem következhetett volna be véreskező szadistái rémuralma. Mondhatom csodálatos nép vagyunk, hogy ezek után még megtőrjük, hogy Budapest egyik szép terén ott trónolhat az országtipró Roosevelt szobra, és legalább évente nem átkozzuk el a Clémanceau-féle férgeket. Nos, 45-ben megkezdıdött az új világ. Mindnyájan tudjuk, mivé vált, mi volt, amit szocializmusnak nevezünk. És itt szabadjon egy talán nem szalonképes véleményemet elmondanom, hogy rendkívüli nagy tragédia volt ez az uralom. Elsısorban az országot illetıen, hogy annyi gonosztettet követtek el az emberek ellen, annyi embert hurcoltak börtönbe, szolgáltatták ki szadista kínzóknak, aláztak meg férfiakat és nıket, hurcoltak el százezreket. És tartottak félelemben egy egész országot. Mindezt a legszebb keresztény ideológia szellemében: legbb érték az ember, a naplopó nem érdemel támogatást, az egyenlı esély elve, a gyengébb felsegítése, a szegény néposztály felemelése, a mindenkirıl való gondoskodás elve, az általános betegbiztosítás gyakorlata, a minden gyerek kötelezı taníttatása és sorolhatnám. Hibátlan elvek. De a gyakorlat!? Szomorú, hogy ilyenek vagyunk mi emberek, hogy a jó elveket is el tudjuk rontani. Háború után volt, Pesten csak éhezni lehetett. Debrecenbe visszatérve beiratkoztam az orvosi karra. Semmiféle segédeszközöm, könyvem nem volt. Sorra buktam az anatómiai demonstrációkon, ami lelkileg nem viselt meg túlságosan, hiszen nem tehettem róla. A második évben Szalay professzor hívott meg, hogy audiologiával foglalkozzam nála, majd a harmadik-negyedik év között az élettani intézetben délutánonként vizet desztilláltam, ami nem volt épp hívogató az elméleti pálya felé. A sebészet, szemészet, gyerekgyógyászat politikailag elkötelezettek játszótere volt, így választottam a belgyógyászatot. Az ott folyó munka, a Fornet professzor által képviselt betegcentrikus gondolkodásmód fokozatosan meghozta a kedvemet, a nıvérek megtanítottak a technikai fogásokra. Fornet professzor is példakép volt számunkra. Egyesek lenéztek minket, mert nem cikkgyártó klinika voltunk, szerencsére a betegek értékelték, hogy a betegágy mellett forgolódtunk. Kórtermi munkám közben akadtam fenn azon, hogy az endokrin betegségeket hátha nem a hormontermelés csökkenése vagy túlhajszoltsága váltja ki, hanem a megtermelt hormonok gyorsabb szöveti elbontása. Ebbıl az ideából született meg egy új koncepció, amelyet sikerült a diabetes insipidusnál igazolnom. Ebbıl írtam meg kandidátusi disszertációmat. Speciális metodikámra felfigyelt a Pasteur Intézet igazgatója, Milhaud professzor, és meghívott intézetébe, hogy az általuk vizsgált új hormonnak, a thyreocalcitoninnak az inaktiválódásával foglalkozzam. 20 dollárral a zsebemben érkeztem Párizsba. A fényes intézetben a legnagyobb kínlódással sikerült munkámat végezni. De végül sikerült egy disszertációban összefoglalni tevékenységemet, amelyért megkaptam a kitüntetı tudományos címet, az Assistant Étranger des Hopitaux de Paris rangot. Néhány szót az intézetrıl, amelyben mellettünk dolgozott három Nobel-díjas, Monot, Jacot és egy harmadik, akinek a nevét se tudom. Monot egy erélyes, mokány, izgımozgó egyén volt, mindenhez hozzászólt. Jacot magas, vékony ember volt, csöndesen üldögélt, a legritkábban szólt hozzá tudományos elıadásokhoz. A harmadik eltőnt az érdektelenség ködében. Titokban átszökdöstem a szomszéd klinikára Caroli professzorhoz. Hazajıve a Belklinika megváltozott, Fornet professzor sajnos meghalt, döntenem kellett. Julesz professzor tanácsát kértem, aki azt mondta: Vagy most pályázz meg egy or- 7 vosi stallumot, vagy maradj a klinikán örök másodembernek. Így kerültem a Gyıri Megyei Kórház I. Belgyógyászati Osztályára, egy ócska épületbe. Nagy belsı ellenállást legyızve sikerült megalapítani az izotóp labort, amely máig mőködik. Becsületes munkatársaimmal teremtettünk meg egy színvonalasabb belgyógyászatot, mígnem telefonon kerestek Szombathelyrıl, meghívást kaptam az itteni belosztály vezetésére. Nagyon megtisztelt ez a figyelem, de elmondtam, hogy jópár dolgot most indítottam el Gyırben, a várost is nagyon szerettem, nem mehetek el. Elmondták, új épület készül, gyönyörő osztályt kapnék. Megkerestem Vásárhelyi Tanár urat, az osztály vezetıjét, aki bíztatott, elmondta, hogy idıs kora miatt már régen vissza akar vonulni, örülne, ha megpályáznám az állást. Szegedi barátaim beszéltek rá, hogy ırültség el nem fogadni az ország legnagyszerőbb, akkor egyedüli egyetemi oktatókórházának meghívását. Meghajtottam a fejem. Beléptem a nagy szellemek erıterébe. Nem csalódtam, a kórház szakmailag igen magas fokon állt, csupa professzorszintő orvos töltötte be a vezetı állásokat. István Lajos, Baltaváry, Cholnoky, Széll Kálmán, Illei, Salamon, Tóth Jenı, Löblovits, Kádas, Donhoffer Ágnes, Gautier Barna és folytathatnám. A másodorvosi garnitúra is elsırangú volt, Garzuly Ferenc, Horváth Ágnes az Idegosztályon, Bokor Nándi a II. Belen, Sándori Klári, Deéri Cili az Intenzíven, Takács Ili a Radiológián, és még számosan. Osztályomon is nagyszerő emberek dolgoztak, Pungor Zsuzsa, Zsolt Nyura, Wenzl Miklós, Dobos Jenı, Prugberger, Weigl, Andics és a fiatalok. Nem hagyhatom ki nagyszerő nıvérgárdánkat, akik a legszorosabb munkatársaink voltak ebben a küzdelemben. Markusovszky, Petı Ernı, Romhányi emléke és szelleme itt élt, figyelmeztetve minket, hogy nem lehet alább adni, semmit nem szabad feladni. Kiteljesítettük a kórház nagy elınyét, a KONZULTATÍV MEDICINÁT, és ezért heti kétszer a radiológussal átnéztük a röntgenképeket, részt vett a vizitjeinken a labororvos, ha elakadtunk, még a patológus orvost is megkértük, hogy nagy tapasztalatával segítsen. Az intenzíves kolleginák mindennaposak voltak újraélesztéseinknél. Úgyhogy, ha fejlıdött az osztályunk, úgy nekik is köszönhetjük. Emellett orvosainkat elküldtük neves intézetekbe tanulni kardiológiát, reumatológiát, endokrinológiát, hepatológiát, diabetológiát. Velük aztán kardiológiai szubintenzív részleget alakítottunk ki, majd peritonealis dialysis osztályrészt, késıbb reumatológiát. Egy megyei szintő szőrıvizsgálatot szerveztünk és végeztünk nephrologia, hypertonia, diabetes, mozgásszervek vonatkozásában. Peritoneális dialysisben pár év alatt az ország élvonalába kerültünk. Az ORFI-val igazi jó munkakapcsolatot építettünk ki, amiért hálás vagyok nekik. A kórházvezetés érdeme, hogy támogatta a kapcsolatépítéseket. Így rendszeresen jártak le Schwarzmann, Mosonyi, Antalóczy, Bozsoki, Gömör professzorok teamjeikkel továbbképzéseinkre. Majd minden Dunántúli Belgyógyász Nagygyőlésen elıadtunk, szerepeltünk, sıt rendeztünk is ilyet. Pályám egyik csúcspontja volt,

8 amikor megválasztottak a Társaság elnökének is. Milyen volt a kórház mőködése? Elsırangú. Nagy fegyelem volt néha talán kissé katonásabb is, mint szerettük volna nagyszerő, példás volt az együttmőködés az osztályok között, a szakmai munkát a rendszeres klinikopatológiai ülések felügyelték, de átjártunk nemcsak a boncolásokra, de betegeink nagyobb mőtéteire is, az intenzív osztályra, ha átkerültek betegeink, vagy ha konzíliumokra hívtak. Ezek a konzíliumok elsırangúak voltak. A megjelent orvosok és másodorvosok nagy lelkiismeretességgel tárgyalták meg egyegy beteg ember ügyét, emberileg is aggódtak betegeikért. Emlékszem, ahogy kínlódtunk egy polyposisos fiatal lányért, akinél minden megtörtént már, de egyre romlott az állapota, és mi gyötrıdtünk tudásunk végessége miatt. Néha éreztük egy-egy hozzátartozó vagy beteg elégedettségét, és ez jó volt. Máskor saját elégedetlenségünk vette el kedvünket. Természetesen nem csak eredményeink voltak, és nem mindig lehettünk elégedettek magunkkal. Máig lelkiismeretfurdalással gondolok két betegünkre, egy juvenilis rheumatoid arthritises kisfiúra és egy hodgkinos fiatal lelkészre. Szakmailag nem követtünk el mulasztást. Hívtuk István Lajost, Marton Évát, az ı javaslataik szerinti modern terápiát alkalmaztunk. A kisfiúnál ORFI konzíliumot kértünk, föl is szállíttattuk, hogy a legmagasabb intézet tudását se hagyjuk ki. Csak a hozzáállásunkban volt a hiba. Tisztességesen ellátták a nıvérek is, mi is megtettük, amit csak lehetett. De nem bíztattuk eléggé a prednisolonoktól felpuffadt szenvedı gyereket, nem ültünk eleget az ágya mellett, nem fogtuk karon, hogy megsétáltassuk a folyosón, hogy lássa, fontos nekünk, kezünkben van a gyógyítása. A lelkészünk bizalommal fordult hozzánk, de alighanem érzıdhetett tétovázásunk, amit az orvos érez, amikor elégtelenné válik. Mit tanulhatunk a nagy orvosoktól, elıdeinktıl? Hogy gyengébb felszereltség, anyagi hiány nem sodorhat passzív feladásba. Azt, hogy tilos lamentálni, tilos belenyugodni. Fejleszteni kell, harcolni betegeink érdekében. S ez ma fokozottan érvényes! Azt, hogy ötletekkel, áldozattal, emberi hozzáállással elıre lehet jutni. Azt, hogy kevesebb lehetıséggel is megpróbálni maximumra törni. Persze könynyebb Amerikában apró eredményeket produkálni, de ne felejtsük el, hogy a nagy találmányok nyomorúságos körülmények között születtek (Koch, Curie). A tudomány óriási fejlıdésen ment át a XX. század közepétıl a mostani idıkig. Az antibiotikumok, a bétablokkolók, majd a többi antihypertensivum, lipoid csökkentı szerek, daganatkezelések, Salk és Sabin csodálatos vaccinatioi, a pacemaker, a stent kezelés, amelyek az infarktus kezelést alapvetıen javították. A mikrosebészet és minimal invasiv eljárások, a radiológia nagyszerő találmányai, UH, CT, MR, PET. VIGYÁZAT: itt azokat soroltam fel, akik nagyszerőek voltak, mégsem kaptak kellı elismerést, Nobel díjat vagy mást. Sokkal jelentéktelenebbeket emeltek ki, és tették álnaggyá! Tudásunk a rengeteg új adat, felismerés révén egyre terebélyesedett. Mondhatnám 8 úgy is, átlépett a fejünk felett, önhibánkon kívül lemaradtunk. Nem volt más segítség, mint a szakmák felrostozása. Ma már alig beszélhetünk a régi értelemben vett nagy szakmákról, mert belgyógyász alig létezhet, a beteg diabetológushoz, gasztroenterológushoz, kardiolgushoz vagy reumatológushoz megy. Önálló szakágazattá vált az onkológia, de mára már az is több ágra szakadt, más ért a solid tumorokhoz és más az onkohaematológiához. Mi következik ebbıl? Hogy igazi polihisztor nem létezhet. A mai nagy ember más, mint a régi! A szubspecialitásokra osztódás újfajta strukturálódást tesz szükségessé. Mikor mi kezdtük, minden belgyógyászati beteg a mi klinikánkra jött, akit operálni kellett, az a sebészeti klinikára. Mára a helyzet megváltozott, a hasi sebész nem vállal angiológiai problémát, a szívsebész teljesen elszakadt a régi sebészettıl. Szétvált az urológia is mőveseállomásra, andrologiára. A radiológus végzi a finomabb kivizsgálásokat és beavatkozásokat. A fülészek közül csak igen kevesen tudnak finom hallásjavító mőtéteket végezni. És folytathatnám. De hogy a beteg, aki kitőnı ellátást kap cukorbetegségére a diabetes-klinikán, más bajjal is küszködik!? S itt jön a nagy dilemma: sok szakorvos meg tudná esetleg oldani a kísérı betegségeket is, de nem meri beállítani a hypercholesterinaemiát vagy kezelni a reumatológiai panaszokat, mert megtámadhatóvá válik, mivel erre szakosodott szakorvosok, intézetek vannak. Ha sikertelen, elmarasztalhatóvá válik. Pláne ma, amikor levitézlett, lecsúszott ügyvédek hada lebzsel a kórházak folyosóin, hogy mint a pióca, a legkisebb problémába is belekössön, és ebbıl nagy pénzeket happoljon el. Óriási hiba, hogy ez a gyakorlat védekezı álláspontra kényszeríti az orvost, aminek leg a beteg látja a kárát. Az orvos így kevesebbet ad, mint amit tudna. Nem kockáztat betege érdekében, azaz csak hivatalnoki módon dolgozik, nem adja meg azt a pluszt, amibıl betege profitálhatna. Márpedig az az orvos, aki nem tud, vagy pláne nem mer többet megtenni betegéért, mint ami abszolút kötelezı, az nem méltó arra, hogy a nagy elıdök, Markusovszky, Petı Ernı, Korányi szellemiségének örököse legyen. A szubspecializálódással persze a betegek egy-egy baja értı kezekben van. De kinek a kezében van a beteg összes problémájával, mint panaszoktól megkínzott egyéniség? Az orvos nagyszerően tolja fel az érkatétert, vagy ért a CT-hez, vagy kitőnıen kezeli a szkopokat, aztán leírja, hogy mit látott és ezzel feladatát teljesítve látja. A beteg meg ott áll, kezében egy csomó papír, leletek, adatok, de egyik vizsgáló ajtaján se találja azt a kiírást, hogy a beteg ember gyógyítása. Mi a kiút? A Mayo Klinikán már kitalálták. A beteg idıre megy az orvosához, aki kikérdezi, megvizsgálja, majd elıírja a speciális diagnosztikákat: labor, CT, endokrinológus, mozgásszervi szakorvos, stb. Amikor a leletek összegyőlnek, visszatér orvosához, aki, noha nyilván ügyetlen lett volna a szkopokhoz és nem tudta volna elvégezni az endokrin laborvizsgálatot, de képes volt értékelni az eredményeket, és összesíti mindazt, amit a szakemberek elvégeztek, s ez alapján állapítja meg a diagnózisokat, és írja elı a komplex kezelést. Itt tehát egy szintetizáló orvos kezében volt a beteg, aki támaszkodhat a specialisták precíz adataira. İ a karmester, aki öszszefogja a hangszerszakértıket vagy mővészeket. Ilyen ma a világ, más szakmákban is. Együtt kell mőködni! A gyógyítás team munka, ma már alig képzelhetı el olyan csúcsprofesszor vagy kiemelkedı személyiség, aki mindenhez ért. Nincs egyszerzıs könyv. Elégedjünk meg azzal, hogy a gyógyítás folyamatában egy helyen lelkiismeretes, tisztességes munkát végzünk, és ezzel hozzájárulunk a beteg ember egészsége visszaállításához. De szabadjon itt megzavarnom az ünnepélyességet. A példaképnek értéke mellett van egy veszélye is, ha nagyon elıtérbe lép, ha nagyságával vagy megszerzett, esetleg ügyeskedéssel szerzett hírnevével blokkol egy tudományágat. Nagysága béníthatja a többiek tevékenységét. Gondoljunk csak a nagyhírő Virchowra, aki évtizedekig vetett vissza minden igaz újdonságot, és szinte megbénította a gondolkodást, csírájában elfojtotta a merész ötletet. Vagy célozzunk a hazai szaktekintélyre, aki a veseátültetést évekig lehetetlenné tette, mert annak sikere esetén kiderült volna, hogy saját eredményei hamisak. És még egy izgalmas szempont, hogy távolról sem csak az érdemet jutalmazza a világ. Vajon a Nobel-díj a legkiválóbbakat emeli-e ki? Néha igen, máskor nem. Az irodalmi és béke Nobel-díjnál legritkábban érezzük egyértelmőnek a döntést, de még a tudománynál is sokat bosszankodunk. Mert a szívkatéterért, amelybıl a modern stentkezelés kinıtt, megadták az elismerést. De a pacemakerért, az UH, a CT, A MRI, a PET kidolgozásáért nem járt a díj. Sabin, Salk se kapott, hiába mentett meg százezreket a szörnyő bénulástól. Így hát a példaképnek kiemelteket, a díjazottakat magunknak is le kell mérnünk, nehogy érdemteleneket akarjunk követni. A hírnév nem mindig fejezi ki a nagyságot. Vannak túlértékelt hírességek és vannak csodálatos elmék, akik nem kapták meg a nekik járó elismerést. Ami nagy kár. Ezért kellene megalapítani a kitüntetésbıl kihagyott zsenik panteonját. Eggyel vagyok még adós, az emberi részszel. Azzal, hogy orvosnak lenni nem csak azt jelenti, hogy tudunk kezelni egy mőszert vagy tudjuk sok gyógyszer hatását és mellékhatását. Mert nekünk nem egy betegséget kell gyógyítanunk, hanem a beteg embert. Egy kétségbeejtı helyzetbe került individuumot. Azaz nem csak az a dolgunk, hogy a bekerült betegen alkalmazzuk tudományunk adta lehetıségeket, hanem az, hogy kezünkbe vegyük betegünk sorsát, s próbáljuk ıt legjobb tudásunk és legszebb emberségünk szerint kihúzni a bajból, kezelni és embervoltában gondozni gyógyulásáig. Mit jelent ez? Hogy nem csak a tünetekkel kell foglalkoznunk, hanem a beteg félelmével, elbizonytalanodásával, rettegésével, életföladásával, elkeseredésével is. Ha ezt elhanyagoljuk, rosszabb lesz a legtámadhatatlanabb terápiánk is. Amelyik orvos nem hallgatja meg betege panaszait még a panaszáradatát is az nem orvos, legföljebb szakember. Aki

9 nem ül le a betege mellé délutánonként, nem beszélget vele, nem igyekszik oldani rettegését, nem próbálja visszaadni bizakodását, nem próbálja felderíteni, nem beszélget el vele betegségérıl és a gyógyítás lépéseirıl, az lehet jó mesterember, de nem igazi orvos. Manapság az orvos legbb feladatának azt tőzték ki, hogy spóroljon, amivel lehet, fedezze le minden egyes lépését, hogy ne lehessen anyagilag belekötni. Addig is igazi embergyógyítást csak a legkiválóbbaktól és legbátrabbaktól lehet remélni. Ez valami olyan plusz, amire ritkán telik az utolsóig kifacsart orvosember erejébıl. Mondandómat nem hagyhatom abba a reménytelenség szomorúságával. Akarom hinni, hogy a modern orvoslásnak ezeken a problémáin is túlleszünk majd, az orvosokat nem őzik ki külföldre, hanem kellı számú orvost tud eltartani a társadalom ahhoz, hogy ideje legyen betegéhez, foglalkozni tudjon a beteggé vált emberrel is, ne csak egy-egy panaszával vagy egy szervével. Nagy szellemekrıl szóltam, az ı eredményeikrıl. Elemezni próbáltam a nagyság fogalmát, a példakép lélektani képletét. Azt mondtam, hogy az a nagy ember, aki munkájával, ötletével mások hasznára van. És most mégis bonyolítom a kérdést. Nem hiszem, hogy Mozart az embereket akarta boldogítani, amikor apja hajcsárkodására végigbolyongta a félvilágot, vagy hogy Beethoven nem kínos hasi panaszai elıl menekülve és a megsüketüléstıl való félelmében írta szép zeneszámait, amelyek késıbb mégis az emberiség kincseivé váltak, és millióknak szereztek boldogságot. A miért tehát nem meghatározója a nagyságnak. Az életvitel se számít. Ismerjük Balzac nyomorúságos életmódját, éjszakai gyötrıdését kávék és lábfürdık közepette, hogy reggelre meglegyen az anyag. Vagy a perverz Verlainet, aki megrontotta a fiatal Baudlairet. Életük, egyéniségük visszataszító, ellenpélda, mégis a nagy írók, költık közé sorolta be ıket az irodalomtörténet. És még egy kényelmetlen megjegyzés. Manapság nem az lesz a nagy ember, aki valami fontosat alkot, hanem akibıl a hírverés és az üzlet sztárt akar csinálni. Sikeres regényíró lesz az, akinek a könyveit minden kirakatba kiteszik, a könyvesboltokban belebotlik a fölrakott kupacaiba, aki belép. Abból lesz sztár, akit sztárolnak, akit hetenként háromszor odatolnak a képernyı elé. A mai hírességek nem lesznek, hanem csinálják ıket. Lesz-e megint egy tisztább világ érdemekkel szerzett ismertséggel, kiválósággal kiverekedett elismeréssel, értékes eredményekbıl származó hírnévvel? Én remélem, hogy utódaink megérik ezt. Ki hát a jelentıs ember? A hivatalos vélemény szerint az, aki a világot, a társadalmat, az egyes embert valahogy elıre viszi, tápot, eszközt ad a kezébe, amellyel kezelni tudja örömeit és bánatait, és picit eligazodik az élet ıserdejében, függetlenül jóindulatától vagy utálatos voltától, emberi hibáitól, hamis eszméitıl, attól, hogy szimpatikus volt-e vagy visszataszító. Én magam ezt a megfogalmazást nem fogadom el. Különösen a gyógyító szakmára nem. Számomra nagy ember csak olyan lehet, aki alkotásai, nagyszerő célkitőzése mellett emberileg is példaadó, mint mondjuk Albert Schweitzer, Teréz anya, János pápa vagy Romhányi professzor. Nagy szellemekrıl szóltam, akik meghatároztak egy korszakot, fölfedeztek csodálatos gyógyszereket, kórházat alapítottak. Mégsem azokkal fejezem be, akik szobrot kaptak. Hanem a hétköznapok hıseivel, akik itt élnek közöttünk. Mesteremberek, postások, tőzoltók és mentık. Nıvérek, orvosok, szakszemélyzet, akik kétségbeejtı anyagi viszonyok között küzdenek betegeikért, igyekszenek többet tenni, mint amit a tudomány támogat, gondozzák, ápolják, bíztatják betegeiket. Mindazok, akik végzik munkájukat, hogy másoknak, az elesetteknek és gyengéknek könynyebb legyen. Akik a gyógyszer mellé egy mosolyt, egy reménysugarat is adnak. Most azokra az orvosokra és nıvérekre gondolok, akik tanítottak minket kezdı korunkban vagy tanítványaink voltak, és akik ott állnak majd, ha a sors ránk szabadítja a végzetet. Megfogják a kezünket és azt mondják: Ne félj! Melletted vagyok. Hankiss professzor bevezetıjében hangsúlyozta, hálás, hogy olyan elsırangú intézményben dolgozhatott, mint a Markusovszky Kórház. Sokat tanult az itteni kollegáktól, akikkel igazi mőhelymunka és kollegialitás szellemében dolgozhatott. Tanult a nıvérektıl is helytállást, tisztességet, szakmaszeretetet. A tudományos felolvasás rendhagyó módon színházi köntösbe öltözött. Két segítıtársa a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztályról Dr. Király Péter és Dr. Bazsó Dóra közremőködésével kezdetét vette az orvoslás, mint mővészet irodalmi aspektusainak értelmezése. A szenvedı embereken való segítés, az empátia, a biztatás, az újjal, többel való próbálkozás meghaladja az alkalmazott tudomány határait a gyógyítás nemes célja érdekében. Hankiss professzor felfogása szerint a mővészet besegít a gyógyításba. Ilyen például a zeneterápia, egy szép vers vagy egy festmény átélése. A SZÉP, mint gyógyító erı helyreállítja a lelki egészséget, örömet szerez és jótékonyan hat. Az irodalom reményt ad, felszabadít a krónikussá vált tehertıl és támogatást nyújt az elkeseredett pillanatokra írónak és olvasónak egyaránt. Orvoslás, avagy hogy kerül az irodalom csizmája a mőtıasztalra? Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezetı oktatási menedzser A Szombathelyi Tudományos Társaság és az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete október 17-én fenti címmel rendezett tudományos ülést a Petı Ernı Orvosi Könyvtárban. A meghívott elıadót, Dr. Hankiss János professzort és a szép számú hallgatóságot Prof. Dr. Oroszlán György, a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezetı orvosa, a Berzsenyi Dániel Fıiskola tudományos rektorhelyettese, a Társaság elnöke köszöntötte. A következıkben a kiadásra váró mőveibıl hallhattunk idézeteket, amelyeket természetesen elıször az orvosi hivatásból merített. Nem törekedhetünk az elıadás részletes bemutatására, de néhány elhangzott bölcsességet, magvas gondolatot megosztunk olvasóinkkal. Ha egy kicsit átveszel más fájdalmából, az rajtad is nagyon sokat könnyebbíthet. Sok gyógyszer között elvész az egészség. Orvosi attitőd az is, hogy a hozzád fordulót akkor is ellátod valamiféle terápiával, ha nem találtál nagyobb bajt, de érzed, másképp nem gyógyul meg. A Doktor med. aki elsırangúan tervezi meg és hajtja végre a beteg kivizsgálását és kezelését, de a beteggel nem épít ki emberi kapcsolatot, jó szakember, de nem igazi orvos. Az az igazi orvos, akinek este 7-kor, amikor a betegét látja el kiizzadva, eszébe se jut, hogy most kezdıdik el a mozi, amelyre jegye van. A rendezvény végén az elıadás anyagából készült kiadványt a szerzı dedikálta a résztvevıknek. Igazi szellemi habfürdıben volt részünk, melynek élményét ezúttal is köszönjük. 9

10 110 éves a szülésznıképzés Szombathelyen Gyula Vallás- és Közoktatási Miniszter, Radó Kálmán ispán és dr. Török Sándor polgármester támogatásával, Herczeg és Baumgartner tervei alapján Wälder Alajos vállalkozó építette. Az épület (ahogy a városlakók hívták "a Klinik") kilencven évig ( ) szolgálta a bábaképzést, a szombathelyi és környékbeli nıbetegek szülészeti és nıgyógyászati ellátását. Dr. Horváth Boldizsár tudományos és oktatási igazgató orvos A bevezetı elıadást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékánja, Bódis József egyetemi tanár tartotta Bolog- Dunántúl elsı szülésznıképzıje alapításának 110 éves évfordulóját október 17-én ünnepelték Szombathelyen. Az évforduló kapcsán a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szülésznıi Tanszéke és a Vas Megyei Markusovszky Kórház szervezésében tudományos ülésre került sor. A kongresszuson hazai és külföldi vendégelıadók részvételével értékelték a szülésznıképzés és szülésznıi hivatás jelenlegi hazai és Európai Uniós helyzetét, valamint az egészségügyi reform hatásait a szülészeti ellátásra. A Magyar Nıorvos Társaság Dél és Nyugat-Dunántúli Szekció Kongresszusainak vándorlása elérte Szombathelyt is. A év elıkészítı, majd törvényalkotó tevékenysége új útra terelte az egészségügyet. A nyugat- és dél-dunántúli régióban év ıszére már tapasztalatokkal rendelkeztek a kiemelt ellátásra kijelölt súlyponti kórházak, és a struktúra átalakítása után fennmaradt kórházak aktív és krónikus fekvıbeteg-szakellátási lehetıségeirıl, eredményeikrıl, esetleg kudarcaikról. A kongresszus célja kettıs volt. Egyrészt, hogy bemutassa a szülésznıképzés és tevékenység jelenlegi európai helyzetét, különös tekintettel a bolognai folyamatok hatásaira az egységes európai felsıoktatási térséghez. Másrészt az egészségügyi reform elsı lépéseinek gyakorlata alapján a szülészeti ellátás új struktúra kezdeti tapasztalatainak összesítése, megvitatása. A kongresszusra várták a szülészorvosi és szülésznıi tapasztalatokat, eredményeket és kudarcokat egyaránt. A kongresszus bevezetıjeként a volt bábaképezde falán a meghívottak jelenlétében Prof. Dr. Illei György emléktáblát leplezett le. nai folyamat a paramedicinalis felsıoktatásban címmel. A viszonylag fiatal, alig 15 éves múlttal rendelkezı kar bemutatásával, a jelenlegi oktatási portfóliója ismeretében méltán tekinthetjük a képzıhelyet a hazai paramedicinális felsıoktatás zászlóshajójaként. Csetneki Julianna, a Magyar Ápolási Egyesület Szülésznıi Szekciója Elnöke a magyarországi szülésznıképzés és tevékenység jelenlegi helyzetérıl adott értékelést. Dr. Brenda Ashcroft és Sarah Davies (Directorate of Midwifery. University of Salford Frederick Road Campus) az angol szülésznıképzés és szülésznıi tevékenység helyzetérıl gazdagon illusztrált elıadásban számoltak be. Az elıadásból kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a szülések kb. 70 százalékát szülésznık vezetik. Az angol egészségügyi hatóságok felismerték azt, hogy az alacsony kockázatú várandós kórházi szülésvezetésére a szülésznı a legmegfelelıbb (Maternity Matters, 2007). Angliában magán szülésznıi tevékenység is létezik, melynek tarifája kb. Є Az Egyesült Királyságban az otthonszülési arány csupán 2,4 százalék. Az angol egészségbiztosító kinyilvánította, hogy 2009-ig minden biztosított számára garantálja a teljes ellátást és a születési hely megválasztásának lehetıségét. Bár a születésszám nı, a szülésznık száma csökken. Angliában további szülésznıre van szükség. A marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem, Szülészet-Nıgyógyászati Klinika vezetıje, Szabó Béla professzor A bábakép- zés jelenlegi helyzete, az aktuális problémák Romániában címmel foglalta össze az Euró- A jelenleg irodaházként mőködı elegáns épület bejáratánál elhelyezett márványtáblán az alábbiak olvashatók: Ezt az épületet, a Dunántúl elsı bábaképezdéjét (Magyar Királyi Bábaképezde Szombathely) széles társadalmi összefogással Wlassics pai Unió egyik új tagországa szülésznıképzésének helyzetét. Az elıadásból úgy tőnt, hogy Romániában a többciklusú paramedicinális képzés még kialakulóban van. Zoicas Monica (Midwife. Salaj District Hospital, Romania) a Zilah megyei kórházban folyó szülısznıképzésrıl adott tájékoztatást. Két, a Vajdaságban, Zentán praktizáló magyar ajkú és az egészségügyi szakdolgozókat magyarul is oktató kolléganı a szerbiai 10 az Uniótól eltérı struktúrájú paramedicinális oktatást és a képzettek kompetenciáit mutatták be A nıgyógyászati és szülészeti nıvér munkaterületének ismertetése, a vajdasági középiskolák oktatási és nevelési tervei szerint címmel. A többciklusú képzésre Szerbiában még csak elıkészületek tapasztalhatók. Heike Polleit szülésznıképzés vezetı (FH Joanneum, Alkalmazott Egészségtudományok Szak, Graz), referátumának címe A szü- lésznıképzés új megközelítése a felsıoktatásban volt. A kolléganı elıadásában több kérdést is felvetett. Mi a szülésznıi tevékenység jövıje? A nık mit várnak el a szülésznıktıl és ez a választás mennyire adekvát? Milyen képességek, tevékenységek és kompetenciák szükségeltetnek e hivatás gyakorlásához? Mivel kell szembenézni egy osztrák szülésznınek? Van-e nemzetközi minta, amihez csatlakozni lehet? Milyen nemzetközi etnikai kihívásoknak kell megfelelni? A gyakorló szülésznı azt is hangsúlyozta, minden várandóság és szülés egy potenciális aknamezı, ami olyan terület, amely orvosi ellenırzést, felügyeletet, szabályozást, szükség esetén beavatkozást is igényel. Hangsúlyozta, ha nem képezik magukat, nem fejlesztik tudásukat, nem gyakorolják hivatásukat, a szülésnı csak az orvos segítıje marad. A kompetencia megszerzése a kutatás és oktatás révén valósulhat meg. Ehhez a szülésznıképzést a felsıoktatásba kellett felemelni. Az ún. bolognai folyamat és a nemzetközi gyakorlat kedvezı jövıképe kikerülhetetlen. A délutáni szekció Prof. Dr. Bódis József PTE OEC Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika vezetıje a Szülészeti és nıgyógyászati ellá- tás struktúraváltozása évben DélDunántúlon címő bevezetı referátummal kezdıdött. Elıadásból megismertük a régió évi szülészeti és nıgyógyászati eredményeit, és véleményét az egészségügyi reform hatásairól. Csatlakozó elıadók a régió osztályvezetı orvosai voltak, akik a helyi változásokról számoltak be. A délutáni program utolsó elıadója, Egyed Jenı professzor az országos szakfelügyelet tapasztalatait foglalta össze. Zárásként Prof. Dr. Szabó István, a Szülészeti Szakmai Kollégium elnöke, a grémium állásfoglalását ismertette az egészségügyi reformmal kapcsolatban. A részvételével tartott kongresszust, az elıadásokat követı élénk vita és a fehér asztal melletti jó hangulatú eszmecsere jellemezte.

11 Dr. Záborszky Zita BEMUTATKOZIK június 27-én születtem Tatán. Ebben a városban jártam iskoláimat, itt érettségiztem 1978-ban. Az érettségi közben vírusos agyhártyagyulladásom volt, így abban az évben nem tudtam felvételizni. Akkor még mőszaki pályára készültem. Egy véletlen folytán kerültem dolgozni Szegedre az Orvosi Egyetem Anatómia Intézetébe segédlaboránsként. A napi mosogatási munka mellett bejárhattam az elıadásokra (táblát törölni), a gyakorlatokra. Közben a környezetem is inspirált, hogy próbáljam meg a felvételit az orvosegyetemre szeptemberében fellebbezés után, de elkezdhettem az egyetemet. Már harmadéves koromtól az Anatómia Intézetben voltam tudományos diákkörös hallgató, ami nagyon izgalmas feladat volt. Akkor kezdıdtek az immunhisztokémiai vizsgálatok, és a tanszék munkájába bekapcsolódva a gerincvelıi fájdalompályákkal, neurotranszmitterek változásainak kutatásával kezdtem foglalkozni. Késıbb az intézet demostrátoraként az oktatásban is részt vettem. Az egyetem elvégzése után nem volt kétséges, hogy az Anatómia Intézetben szeretnék maradni. Aztán pár év után egyre jobban szerettem volna a betegágy mellett dolgozni ban lett erre lehetıségem, akkor már Szombathelyen, az I. számú Belgyógyászaton. Itt azonnal belekerültem a munka sőrőjébe, szakmai Apám, Varga professzor úr és a többi tapasztaltabb kollégám figyelme mellett. Ma úgy emlékszem erre a 6 évre vissza, hogy rengeteget dolgoztunk, ügyeltünk, de mindig volt egymáshoz jó szavunk, mindig számíthattunk egymásra, és mindig tudtunk nevetni valamilyen apróságon ban szakvizsgáztam belgyógyászatból. Ezt követıen hoszszas megfontolás után, de úgy döntöttem, hogy a belgyógyászati ambulancia örömeit magam után hagyva az akkori Utókezelıben szeretnék dolgozni. Az osztály megszőnéséig, 1996 decemberéig dolgoztam itt. Közben a rehabilitációs szakvizsga megszerzése végett két évig Szentgotthárdra jártam gyakorlatra februárjában szakvizsgáztam mozgásszervi rehabilitációból. Mivel akkor éppen a Reumatológiai Osztályon dolgoztam, és Varga professzornak megígértem, elkezdtem azonnal a reumatológiai szakvizsgához a gyakorlatokat. Közben egy évig a MÁV rendelıben a reumatológiai szakrendelésen dolgoztam áprilisában a hegyfalui intézet a kórházzal összevonásra került. Akkor hívott vissza Kovács L. Gábor professzor megbízott osztályvezetıként az akkor induló rehabilitációs osztályra. A mozgásszervi rehabilitációs osztály egy évig mőködött kint, majd az onkológiai tömb átadásakor költözhettünk be mostani helyünkre. Közben 2000 tavaszán a reumatológiai szakvizsgát is megszereztem. Az osztály beindulása után között a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser képzésére jártam, 2004 ıszén kaptam másoddiplomát februártól márciusáig a szigetvári kórházban a rehabilitációs osztályon dolgoztam, mellette orvosigazgató voltam márciusa óta ismét a Központi Rehabilitációs Osztályon dolgozom osztályvezetıként. A Zrt megalakulása óta a Rehabilitációs Centrum igazgatója lettem. Az Anatómia Intézetben töltött évek óta mindig tanítottam. Elıször az Egyetemen az anatómia-szövettan oktatásában vettem részt, majd a Szegedi Egészségügyi Szakközépiskolában alaptárgyakat, kisklinikumot tanítottam. Szombathelyen is szinte azonnal elkezdtem az akkori Egészségügyi Szakközépiskolában órákat adni, elıször belgyógyászat-gyógyszertant, majd késıbb reumatológiát is. Jelenleg is rendszeresen oktatok a Szentgyörgyi Albert Gimnázium képzésein. A kutatásra az intézeti évek alatt volt lehetıségem, akkor jelentek meg közös munkák az intézet többi dolgozóival együtt végzett kutatásainkról. Az utána következı években erre sajnos kevesebb energiám jutott. Két gyermekem van, András októberében, nem sokkal a diplomám átvétele után Szegeden született, Péter februárjában már Szombathelyen. Andris jelenleg kommunikáció szakos iskolai hallható Budapesten, Péter most fog érettségizni. 11 Dr. Lukovits Olga között a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, amelynek lezárásaként orvosi diplomát szereztem óta a Vas Megyei Markusovszky Kórházban dolgozom között a kórház Neurológiai Osztályán végeztem orvosi munkámat ben neurológiai szakvizsgát tettem. Fı feladatom az izombetegségek és perifériás motoneuron megbetegedések diagnosztizálása volt ban a Vas Megyei Gyermekidegondozóba kerültem. Az intézményen belüli feladatom a gyermekkorúak idegrendszeri betegségeinek ellátása lett. Munkámban kiemelt jelentıségő az epilepsziás betegségek diagnosztizálása, terápiája és gondozása ben neves budapesti gyermekneurológiai osztályokon Heim Pál Kórház, SOTE I. Gyermekklinika, Betesda Kórház, OITI, Szabadsághegy bıvítettem ismereteimet és szereztem tapasztalatokat ben gyermekneurológiai szakvizsgát tettem. A gyermekek nagyon gyaran mutattak olyan panaszokat és tüneteket, amelyek mögött organikus idegrendszeri betegség nem kimutatható. A korszak, amelyben ezeket a tapasztalatokat győjtöttem a 80- as évek vége, a 90-es évek eleje jelentıs társadalmi változások idıszaka, a családok nagy számban kerültek átmeneti vagy huzamos ideig tartó válsághelyzetbe. Megfigyeltem, hogy az organikus eltérés nélküli tüneteket mutató gyermekek leggyakrabban krízishelyzetben lévı vagy patológiásan mőködı családokból kerültek ki. Tapasztalataim érdeklıdésemet a családpszichológia és családterápia felé fordították. A 90-es évek elejétıl családterápiás képzésekre és szuperviziókra jártam ben esettanulmányomat megvédve családterapeuta címet szereztem. Családterápiás munkámban a rendszerszemléletet használom. A családokkal foglalkozva egyre jobban kezdett érdekelni az interperszonális-intrapszichés jelenségek összefüggése, az emberi kapcsolatok, illetve a kommunikáció megbetegítı és gyógyító szerepe, az emberi lélek tudatos és tudattalan tartományainak világa. A legmeghatározóbb kérdés orvosi pályám ezen szakaszán az volt számomra, hogyan lehet gyógyítani lélektani eszközökkel. A kérdésre válaszokat keresve pszichoterápiás tanulmányokba kezdtem.

12 között pszichoterapeuta képzésre jártam Tündérhegyre (OPNI Pszichoterápiás Osztálya). A képzésem során a pszichoterápia általános elméletén és gyakorlatán túl a rövid dinamikus pszichoterápiákba nyertem betekintést. A pszichoterápia mőveléséhez saját élményként önismereti terápia szükséges, amelyet között szereztem meg ben pszicho-terapeuta szakvizsgához szükséges képzésen vettem részt, majd 2005-ben pszichoterápiából szakvizsgát tettem. Jelenleg a Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozóban családterapeutaként, pszichoterapeutaként dolgozom, a részleg megbízott vezetıje vagyok. Hetente 6 órában a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály szakambulanciáin gyermekneurológusként tevékenykedem. A Magyar Gyermekneurológia-Idegsebészeti-, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Társaság, az Országos Családterápiás Egyesület és a Magyar Epilepsziaellenes Liga tagja vagyok. Orvosi hitvallásomat a következıkben kifejtett gondolatok határozzák meg. Minden betegségnek szomatikus és pszichés szintjei vannak, kialakulásuk szorosan összefügg a környezettel, a családdal, a társadalmi történésekkel. Gyógyító munkám során a beteget próbálom e komplexitasban rendszerben szemlélni. A beteggel közösen dolgozunk, hogy a rendszerben egy új egyensúly álljon elı, amely az egészség helyreállítását vagy az adott egészségi állapot megırzését szolgálja. A betegség szimbólum, amelyet a betegnek és orvosnak egyaránt meg kell értenie, hogy a javulás bekövetkezhessen. A gyógyítás, a gyógyulás a beteg és az orvos közös alkotása. A magyar egészségügyet illetıen az a vágyam, hogy olyan társadalmi-gazdasági helyzet határozza meg, amelyben a fenntartható fejlıdés közgazdasági koncepciója a meghatározó. Dr. Tóth Csaba 1961-ben születtem Sárváron. A sárvári Tinódi Lantos Sebestyén Gimnáziumban érettségiztem, orvosdoktori diplomámat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem 1986-ban. Az egyetem befejezése után a Markusovszky Kórházban, a Patológiai Osztályon helyezkedtem el, ahol Dr. Brittig Ferenc irányítása alatt egy kiváló szakmai csapatot ismertem meg ben kórbonctan-kórszövettan szaktárgyból tettem le elsı szakvizsgámat. Még ebben az évben az Országos Onkológiai Intézetben, Dr. Bodó Miklósnál aspirációs citológiai továbbképzésen vettem részt. Ezt követıen kapcsolódtam be az osztályon folyó aspirációs citológiai vizsgálatokba, majd 2002ben citopatológia szaktárgyból szereztem második szakvizsgámat ben, Dr. Csanaky György távozását követıen kaptam megbízást az osztály vezetésére. Csanaky orvos magasra tette a szakmai mércét, így nehéz feladatnak néztem elébe, a szakmai színvonal megtartása három szakorvossal nagy kihívás volt. A klinikai osztályokkal, elsısorban az Onkoradiológiai Osztállyal kialakult szakmai kapcsolat a betegek eredményes gyógyulását segítik. A diagnosztika fejlıdése a patológián belül is szükséges és elengedhetetlen, így az osztály a jövıben a szakmai színvonalat csak úgy tudja fenntartani, ha a molekuláris patológiának is teret nyit ben a Kórház kiváló orvosa kitüntetést kaptam. Nıs vagyok, feleségem Dr. Horváth Erika az egyetem elvégzése óta a Markusovszky Kórház Bırgyógyászati Osztályán dolgozik. Három gyermekünk van, Gergı iskolai hallgató, Marcell idén érettségizik, Kristóf hatodik osztályos. Dr. Huszár Béla 1965-ben érettségiztem a sárospataki Állami Rákóczi Gimnáziumban. Ezt követıen a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára iratkoztam be, ahol, 1971-ben summa cum laude minısítéssel végeztem ben neurológiai szakorvosi képesítést szereztem, majd 1986-ban idegsebészeti szakorvosi vizsgát tettem jeles eredménnyel. A Markusovszky Kórház Idegsebészeti Osztályára 2005-ben kerültem, ezt megelızıen a Gyıri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Idegsebészeti Osztályán dolgoztam mint vezetı konzultáns. Rendszeresen részt vettem úgy a hazai, mint a külföldi neurológiai és idegsebészeti továbbképzéseken és konferenciákon. A Kuopio University Hospital, illetve a Helsinki University Central Hospital Idegsebészeti Osztályain Matti Vapalahti és Juha Hernesniemi professzorok irányítása alatt két alkalommal is bıvíthettem tudásomat. Sebészeti szakmai jártasságom kiterjed a supra- és infratentorialis tumorok, a ge 12 rincvelı és gerinctumorok, a koponya- és gerinctraumák ellátására, a gerincstabilizációs, a shunt, a Janetta mőtétetekre, illetve a trigeminus neuralgia percutan mőtétekre, valamint ezek kezelésére, a lumbalis facet izületek percutan rádiófrekvenciás denervációjára. Elektrofiziológiai gyakorlatra tettem szert az EEG, EMG, ENG, kiváltott válaszok vizsgálatában, illetve a transcranialis Doppler vizsgálatokban. Angol orvosi szakmai nyelvismerettel rendelkezem. Dr. Vidó Sándor szeptember 1-én születtem Gyulán ben került a családunk Kaposvárra, ahol általános és középiskoláimat végeztem. A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségiztem. Érettségi után a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára jelentkeztem, ahol 1968-ban orvosi diplomát kaptam. Már egyetemi éveim alatt harmadévtıl tudományos diákköri munkában vettem részt, majd oktattam a Mőtéttani Intézetben dr. Török Béla vezetése alatt. Az egyetem után kerültem a Markusovszky Kórházba, az akkor még általános sebészetet és baleseti sebészetet együttesen ellátó osztályra, amelyet dr. Tiborcz Sándor orvos vezetett. Akkoriban az általános sebészet és a baleseti osztály között rendkívül jó munkatársi és emberi viszony volt, kezdetben közös volt az ügyeleti szolgálat is. Tiborcz orvos halála után Prof. Dr. Salamon Antal vette át a Baleseti II. sz. Sebészeti Osztály vezetését, majd önállóvá vált, Baleseti Osztály néven. Elsıként kezdtünk csípıizületi protézist operálni, térdtükrözést végezni. Minıségi javulást hozott az 1980-ban átadott Központi Mőtıblokk, az SSBER kialakítása, ahol a társszakmák közösen, magas szinten látták el a polytraumatizáltakat is ban neveztek ki az osztályon másod-orvosnak, ezt követıen Freiburgban voltam két hónapos tanulmányúton tól októberéig nyugdíjazásomig ugyanazon a munkahelyen dolgoztam ban Kiváló Munkáért, 2003-ban Vas Megye Egészségügyéért kitüntetésben részesültem áprilisától megbízott osztályvezetıként vezetem a Baleseti-, Helyreállító- és Kézsebészeti Osztályt.

13 BEMUTATKOZIK BEMUTATKOZI K Dr. Schaffer Éva Molnár Árpád kórházi lelkész Jézus, akit szeretsz, beteg! János 11, 3 Szombathelyen születtem 1954-ben. Szüleim gazdasági vezetıkként dolgoztak, édesanyám a Markusovszky Kórház gondnokhelyettese, majd a Rendelıintézet gazdasági vezetıje volt nyugdíjba vonulásáig. Testvérem mőszerész. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanultam és vonzott a már megismert szombathelyi kórház. A Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztályon kaptam szakképzési lehetıséget 1978-ban. Kivételes szerencsének tartom, hogy Dr. Széll Kálmán orvos úrtól tanulhattam. Vezetése alatt olyan kollektíva dolgozott, akikkel, az egyébként sok napi munka és ügyelet mellett, az önképzés, rendszeres továbbképzés is gördülékenyen zajlott. Kollégáimtól szakmaszeretetet, segítıkész csapatmunkát láttam. Az évek során a rutin anesztezia idegsebészeti, mellkassebészeti, érsebészeti szakterületekkel bıvült, és a 7 ágyas intenzív részlegbıl 16 ágyas multidiszciplináris intenzív osztállyá alakultunk ben szakvizsgáztam Budapesten. Az anesztezia és intenzív terápia folyamatosan megjelenı újabb eljárásait is igyekeztünk bevezetni osztályunk gyakorlatába ig gyermekem születéséig mellékállásban kivonuló orvosként dolgoztam a mentıszolgálatnál, megismertem és hasznos tapasztalatokat szereztem a helyszíni betegellátásról. Angol nyelvi állami nyelvvizsgát tettem ben adjunktusi kinevezést kaptam tıl kapcsolódtam be az osztályunkon kialakított Fájdalomambulancia tevékenységébe, ehhez kapcsolódó tanfolyamokat végeztem el, majd kollégám távozása óta vezetem. A fájdalomcsillapítás lehetıségeinek megismerése, alkalmazása folyamatosan érdeklıdési körömbe tartozik ben orvosi kinevezést és osztályvezetı helyettesi megbízást kaptam. Az aneszteziológiai munka koordinálása kapcsán a társszakmák képviselıivel jó együttmőködésre törekedünk. Ettıl az évtıl végzem a szervdonációval kapcsolatos koordinációs teendıket tıl szabad idımben a Szombathelyi Hospice Alapítvány egyik orvosaként gyakorlom a palliatív medicinát ben kaptam megbízást az osztályvezetıi feladatok ellátására. Nehéz helyzetben, súlyos létszámhiánnyal küzdve, köszönöm elhivatottan dolgozó kollégáimnak, hogy sikerült ezen túljutni, és bízom abban, hogy szakmai igényesség mellett egymásra is figyelı csapat leszünk az intenzív osztály nıvéreivel és aneszteziológus asszisztensnıkkel nélkülözhetetlen munkatársainkkal jól együttmőködve. Az orvoskollégák bizalma alapján az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának munkájában van módom ismét részt venni. Lázár nıvérei ezzel a szelíd kéréssel fordultak a Mesterhez. Meg is lett az eredménye könyörgésüknek. Habár késve érkezve hozzájuk, de feltámasztotta halott testvérüket az Úr ben érettségiztem Szombathelyen. Ezt követıen öt évig Gyırben tanultam teológiát ben szentelt pappá Fábián püspök úr. Az elsı négy évet Zalában töltöttem, mint káplán, azóta Vas megyében lelkipásztorkodom. Legidısebb bátyám Pécsett orvos. İ azt szerette volna, hogy én is orvos legyek. Azonban nagyobb volt a krisztusi-papság vonzása. Ehhez az elsı lökést 7-8 éves koromban kaptam. 1958, talán 59-ben a Szalézi templomban Szentség imádás volt. Brenner János vértanú papunk öccse tartotta a szentmisét és az Igehirdetést. Ekkor éreztem nagy lelkesedést arra, hogy én is hirdessem az Élet Igéit. A másik lökést János bátyám adta, aki Brenner János vértanúsága után 1959-ben papi iskolába indult. A vértanúk vére vetımagként sokszoros termést hoz! Hála Istennek, nyolcan vagyunk testvérek ben lettem Kám, Alsóújlak és Egervölgy plébánosa. Már fél év múlva elkezdtük az alkoholmentı munkát ıszétıl együtt is éltem az alkoholbetegekkel, akik vállalták, hogy alkohol nélküli új életet kezdenek. Persze sok visszaesés történt, de egy-két személyt meg tudtunk menteni. Hogy milyen családias légkör volt, azt bizonyítja, hogy L. Károly nevő betegünk mindig hazakérte magát a kórházból, mert nálunk jobban érezte magát. Ott is halt meg a plébánián 42 évesen. Állami támogatás nélkül tartottuk fenn magunkat, de a Gondviselı ISTEN segített napról-napra. Újmisés zsoltárom a Vesd az Úrra gondodat, s İ majd gondoskodik rólad!" volt. Nos, ezt az elmúlt l4 év alatt sokszor tapasztaltuk. Alsóújlakon az egyik mise után arról beszélt Csókay doktor úr, hogy vissza kell térnünk a gyermekkori hitünkhöz. Az elmúlt esztendıben ezt jobban megértettem, mert sokszor megszégyenítettek a kicsi hittanosok a hittel mondott imájukkal. Az elmúlt egy évben 11 gyerek születését imádkozták ki! Egy kisbaba születése legalább akkora ajándéka az Istennek, mint a halott Lázár feltámasztása. S ezek a bátor fiúk és leányok minden hittanórán hőségesen könyörögtek: Jézus, kérek egy kistestvért! Olyan helyen is lett testvér, ahol én lehetetlennek tartottam. A gyerekek hite nagyobb volt az enyémnél! Uram irgalmazz! augusztus 1-el András püspök- 13 atya kinevezett kórházi lelkésznek. Amikor megkérdezte, hogy elfogadom-e, elsı pillanatban egy nagyot nyeltem. De eszembe jutott a Mester, aki azt mondta: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ı aratásába. Most, pár hónap elteltével egyre jobban megszerettem ezt az életmentı munkát. Sok beteg gyermeki hittel imádkozik és nyílik meg az isteni Szeretet és Irgalom elıtt. Egy idıs bácsi vallomása meghatott: Irigylem azokat, akik tudnak hinni. Sajnos én még nem tartok ott. Lelkipásztori munkánkat megkönnyíti a személyzet szeretete. Takarítók, ápolók az orvosokkal együtt készségesek és nyitott szívőek. Ha valaki hívni akar, elérhetı vagyok azon a telefonszámon, amely a társalgókban elhelyezett miseplakát alján olvasható, de ide is közzéteszem: A KÓRHÁZI KÁPOLNA AVATÁSA 19-én, szerdán 14 órakor a Sürgısségi Tömb 3. emeletén a kórházi kápolna avatására kerül sor. A kápolnát felszenteli, illetve megáldja a Római Katolikus Egyház részérıl Dr. Veres András megyéspüspök és Molnár Árpád kórházi lelkész, az Evangélikus Egyház részérıl Rostáné Piri Magdolna evangéli- kus esperes és Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, a Református Egyház részérıl Szakál Péter református esperes és Jakab Bálint Mihály református lelkész, illetve a Baptista Egyház részérıl Révész Árpád baptista lelkész. A Kápolna Krisztus Keresztútjának dombormőves stációit Gregorich Ferenc fafaragó mővész készítette.

14 IN MEMORIAM Zelles Katalin Dr. Schneider Ferenc osztályvezetı orvos Elment közülünk Zelles Katalin, vagy ahogyan mi ismertük, Kató nıvér. Akik ismerték, tudják, hogy a tiszteletet munkájával, szakértelmével, megingathatatlan becsületességével és hőségével szerezte, és ezért ezt a tiszteletet nem koptatja meg az idı. Számos vele kapcsolatos, kedves anekdotát mesélhetnénk, a Tıle idézett mondatoknál azonban semmi sem jellemzi jobban Kató nıvért. Ápolónıi pályafutását 1949-ben Dr. Pomothy Rudolf által vezetett Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztályon kezdte. A- hogy mesélte, fiatal, tapasztalatlan nıvérként egyik napról a másikra váltották le a kedvesnıvéreket hasonló korú társakkal. Milyen izgalmat éltek át az elsı éjszakai mőszakban? Még leülni se mertek, félve, hogy akkor történik valami a rájuk bízott csecsemıkkel. Az osztály két orvosa, dr. István Lajos és dr. Bíró Ferenc egész éjszaka vigyázták a betegeket, és segítették az új nıvérek munkáját. Tılük tanulták meg a csecsemık és a gyermekek ápolását, gondozását, fürdetését, etetését, gyógyszerelését, injekciózását. A gyakorlati teendık elsajátításával párhuzamosan elméleti oktatásban is részesültek: hogy tudjuk mit, miért teszünk ben Dr. Frank Kálmán orvos vette át a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály vezetését. Nála természetes volt, és a legnagyobb erénynek számított az ıszinteség, az egyenesség, a tisztesség és a szorgalom. Ezek a tulajdonságok vezették Kató nıvért egész életén át. A Betegápolónıi képesítı után 1952-ben elvégezte a Frank Kálmán által szervezett okleveles csecsemı- és gyermekápolónıi tanfolyamot. A továbbképzés szinte kötelezı volt a számunkra. Ezért tekintem szakmai pályafutásom meghatározó helyszínének a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztályt. A gyermekfertızı részleg a mostani belgyógyászati tömb mellett álló úgynevezett lapostetıs épület volt. A gyermekfertızı részleg ápolásának vezetését 1968-ban vettem át a nyugdíjba vonuló, nagyon precíz, kiváló munkát végzı Stolzenberger Irma nıvértıl. Az épületet lebontásra ítélték, és az osztályt 1969-ben váratlanul kiköltöztették a 11-es Huszár úti telephelyre. Az új épület állaga sokkal jobb volt az elızınél, tágasabb, világosabb, és olyan átalakításokat végeztek, amelyek igazán alkalmassá tették arra, hogy beteg gyermekeket megfelelıen tudjon ellátni. Mégis a költözés szomorú hangulatban zajlott, inkább kiőzetésnek éltük meg, úgy éreztük, a korábbinál rosszabbak lettek a körülményeink, elvesztettük napi kapcsolatunkat az anyaosztállyal. A nıvérek felelıssége is megnıtt, a megszokott munkán kívül még a szobák, berendezések fertıtlenítése (amit megfelelı fertıtlenítı anyagok porlasztása útján végeztünk) is ránk maradt, mert szükség volt a szobákra a betegfelvétel sürgıssége miatt tıl Dr. Schmidt Ottó került a gyermekfertızı osztály élére tıl szervezetileg egy osztálynak számított a Fertızı Osztály, de külön személyzete volt a felnıtt- és a gyermekrészlegnek. Délután a helyi laboratórium már egyszerő vizsgálatokat sem végzett el, ezért a soron kívüli laboratóriumi vizsgálatokhoz az anyagot küldönccel kellett beküldeni, illetve sokszor a nıvérnek kellett eljuttatni a központi laborba, nyáron melegben, télen pedig hóban, sárban ban a felnıtt részleg nyugdíjba vonuló nıvérének helyét nem töltötték be, hanem Kató nıvért bízták meg a két részleg nıvéri teendıinek ellátásával. Az új beosztásban sok nehézséggel kellett megküzdenie, de megbirkózott a széttagoltság okozta gondokkal. Rendületlenül képezte a fiatal nıvéreket. Semmi sem kerülte el a figyelmét, minden rendellenességet észrevett, és azonnal kijavíttatta. Úgy lehetne jellemezni ezt a nem csak az egészségügyben páratlan értékő tulajdonságot, hogy akire ránézett (lehetett orvos, nıvér, takarítónı), az rögtön tudta, hogy mi a teendıje. A nyolcvanas évek eleje a költözködés éve volt, a hepatitis osztályt kétszer, az általános fertızırészleget egyszer költöztette. Mire nyugdíjba ment 24 éve már a két felnıttrészleg egy emeleten volt. A helyettesem, Magdi ez alatt az idı alatt megtanult mindent, amit meg kellett tanulnia. Nyugodt szívvel hagyhattam el a volt munkahelyemet. A Markusovszky Kórház Infektológiai Osztálya jubileumi emlékülésén a következı szavakkal fejezte be visszaemlékezését: Most 55 év távlatából is hálás szívvel gondolok vissza azokra, akik hivatásuk magas fokán tudásukkal, szigorral ugyan, de emberséges magatartásukkal, tisztességükkel megmutatták azt az utat, amelyen járni kell és járni érdemes. Mi pedig hálás szívvel köszönjük Kató nıvérnek, hogy ezt az utat megmutatta a reá bízott és a Vele együtt dolgozó munkatársaknak. DR. ISTVÁN LAJOS TROMBÓZIS KLUB Dr. Horváth Boldizsár tudományos és oktatási igazgató orvos A Vas Megyei Trombózis Klub elızménye tizenkét éve, 1995-ben Prof. Dr. István Lajos által kezdeményezett és mőködtetet egyfajta asztaltársaság együttgondolkozása volt. A baráti beszélgetések aktualitását az adta, hogy bár korábban is ismertek voltak a hazai ijesztı tromboembóliás adatok, ugyanakkor Magyarországon is megjelent egy elviekben is új megelızı és kezelési lehetıség, az új alvadásgátló (LMWH). A kórházunk releváns adatainak ismeretében helyzetünket a hazai és külföldi adatok tükrében értékeltük. Az alapítók számára érzékelhetı volt, hogy kellı összefogás esetén, a hatékonyabb megelızés, felkutatás és kezelés esetén a kórházi vérrög okozta halálozás jelentısen javítható, közelíthetı a jelentısen jobb egészségügyi kultúrával és ellátórendszerrel rendelkezı országok helyzetéhez. Az elmúlt 12 év következetes együttgondolkodása és gyakorlati törekvése meghozta a várt eredményeket. A kórházi és a hazabocsátást követı tromboembóliás megbetegedés és leg halálozás kórházunkban objektív felmérés szerint az utóbbi évtizedben több mint felére csökkent. Törekvéseink hazánkban, sıt a környezı országokban is ismertté váltak, így tapasztalatainkat számos hazai és külföldi tudományos rendezvényeken az érintett kollégákkal megoszthattuk. István Lajos professzor sajnálatos halála nem jelenthette, hogy egyik mőve, a Vas Megyei Trombózis Klub mőködését befejezi. Az utódok erkölcsi kötelességnek érzik, ennek az országos talán nemzetközi kisugárzását fenntartani. E törekvés jegyében a soros Trombózis Klub ülését István Lajos emlékének szentelték, de mintegy a kijelölt úton haladva a folyamatos képzés és továbbképzés jegyében az aktuális tudományt is programba vették. Neves, a tromboembóliás betegségek elismert szakemberét, dr. Pápai Zsuzsanna orvosnıt nagyszámú résztvevı hallgatta meg a daganat és a trombózis hajlam aktuális kérdéseirıl. Az ülésen jelenlévı István professzor özvegye és gyermekei örömmel vették át azt az oklevelet, melynek a tanúsítványa az alábbi: ALAPÍTÓ OKLEVÉL A Vas Megyei Trombózis Klub kinyilvánítja azon szándékát, hogy a továbbiakban alapítója nevét felvéve Vas megyei Dr. István Lajos Trombózis Klub néven mőködik tovább. A névfelvétellel a klub tisztelegni kíván a nagyhírő tudós orvosprofesszor alkotása elıtt. Szombathely, november 20. A trombózis klub alapító tagjai. 14

15 Betegünk írta... Az én történetem szeptember 18-án kezdıdött egy üzemi balesettel, Celldömölkön. A mentı elıször a celldömölki kórházba, majd késıbb mőtétre, a szombathelyi Markusovszky Kórházba szállított. Miután a betegfelvételnél a röntgen, illetve a szükséges vizsgálatok megtörténte után a combnyaktörésemet ellátták, a balesetsebészeti osztályon helyeztek el. Egész nap mőtötték a betegeket az orvosok. Amikor én következtem, jött értem a betegszállító és a legemberségesebb módon, közvetlen beszélgetéssel próbált nyugtatni, illetve beszélgetni velem. Ekkor este 9 óra körül járt már az idı. A mőtı elé kijött az adjunktus úr, és már akkor emberségbıl jelesre vizsgázva érdeklıdött tılem, mi történt velem, majd bevittek a mőtıbe, ahol az altatóorvosról is csak a legjobbat lehet elmondani. A mőtétem kb. két és félórás volt, és ekkor jött az igazi meglepetés. Éjjel folyamatosan jöttek a nıvérek és érdeklıdtek, hogy nincs-e fájdalmam, illetve nincs-e valamire szükségem. Reggel az adjunktus úr bejött, megkérdezte, nincsenek-e fájdalmaim, lázam, megnézte a kötésem. Az elsı naptól fogva jött a gyógytornász, és egy napot sem kihagyva mindent megtett gyógyulásomért. A balesetsebészeten 11 napot töltöttem, és a nıvérekrıl is csak a legjobbat mondhatom el. Emberségbıl jelesre vizsgáztak, kedvesek, közvetlenek, barátságosak, emberségesek voltak. Az egész osztályról és dolgozóiról elmondható a tisztaság, a közvetlen, emberséges ellátás. A nıvérektıl úgy gondolom ember jobb ellátást nem várhat el, folyamatosan megtettek mindent azért, hogy a gyógyulásom minél gyorsabb és könnyebb legyen. Az osztály orvosai saját maguk kötözik a betegeket. Nem csak viziten, hanem a folyosón, illetve ahol a betegeket megpillantják, érdeklıdnek állapotukról. Beszélgettünk a szobatársaimmal is errıl az ellátásról, és ıszintén mondva semmi negatív élményünk nem volt. Az utolsó napokban megtanították a trombózis ellen beadni az injekciót, részletesen elmondva, mire figyeljek, hova szúrjak. Mikor visszamentem kontrollra, a nıvérek kedvesen, mosolyogva, ismerısként üdvözöltek, érdeklıdtek az egészségi állapotom felıl. Most belegondolva, a balesetem nem volt egy leányálom, de az osztály dolgozói nagyban hozzájárultak a gyors felépülésemhez. Ma is hálával tudok csak rájuk gondolni. Köszönet mindenért! Sali Attila Lezajlott a kórház Integrált Irányítási Rendszerének auditja Dr. Káldy Zoltán stratégiai és minıségirányítási igazgató Megszokhattuk, hogy minden évben sor kerül a kórház minıségügyi rendszerének auditjára. Az idén november utolsó hetére esett a négy napig tartó vizsgálat, amely összetett jellegénél fogva érintette mindhárom irányítási rendszert. Büszkén jelenthetjük ki, hogy az audit sikeresen zárult, a Markusovszky Kórház egységesen megfelelt a minıségirányítási, a környezetirányítási, valamint a munkahelyi egészség és biztonságvédelmi irányítási rendszerek követelményeinek. A kórházban eddig két tanúsított rendszer mőködött. A minıségirányítási rendszert (MIR) 3 éve tanúsítottuk, idén ennek 3 évre szóló megújítása történt. A MIR segíti az egész kórházat ezen belül leg a vezetést az irányítási, a betegellátási és a kiszolgáló, támogató feladatok optimális végrehajtásában. Személyekhez kötve határozza meg a feladatokat, felelısségeket, hatásköröket, döntési pontokat. Így a rendszer jobban tervezhetı, mőködtethetı, ellenırizhetı, azaz irányítható. A környezetirányítási rendszer (KIR) egy éve mőködik a kórházban, idén ennek felülvizsgálata történt. Az elızıekhez hasonló elven, de a környezettudatos munkavégzés, a környezetvédelem, a megelızés területén kell az elıírásokat betartani. Az idei év nagy feladata volt az Integrált Irányítási Rendszer harmadik elemének a Munkahelyi Egészség és Biztonságvédelmi Irányítási Rendszer (MEBIR) bevezetése és tanúsítása. A vezetés döntését követıen elsı lépésben kidolgoztuk a szabályozást, amely illeszkedik az integrált rendszer dokumentációs bázisához. Ennek oktatása után lehetett a MEBIR-t mőködtetni. Ez anynyi változást jelentett a kórház életében, hogy a munkavédelem, a tőzvédelem, katasztrófavédelem, sugárvédelem, foglalkozásegészségügyi tevékenység, kórházhigiéne terén elkezdıdött az irányított mőködtetés. Elkészült az aktualizált kockázatértékelés, megújult az egyéni védıeszköz juttatás rendje, tökéletesítettük a veszélyes anyagok kezelésének rendjét, elindítottuk a munkavédelmi képviselık megválasztását. Ha a rendszert jól mőködtetjük, akkor fokozhatjuk dolgozóink, betegeink biztonságát az egészség védelme, a balesetek elkerülése, a foglalkozási betegségek megelızése, a munkahelyi biztonság területén. A MEBIR tanúsításával a kórház kibıvített minıségügyi rendszerét Integrált Irányítási Rendszernek nevezzük. Az elkövetkezendı idıszakban ezt mőködtetni, fejleszteni kell annak érdekében, hogy továbbra is megfeleljünk a szabványok elıírásainak. Kell tennünk ezt azért is, hogy bizonyítani tudjuk betegeink és az együttmőködı háziorvosok, kórházak számára azt a biztonságos betegellátást, ami bizalmukat, elégedettségüket növelheti. Nem utolsó sorban elınyünk származhat majd a betegbiztosítási reform következtében újonnan támasztott finanszírozói követelmények teljesítésében is, továbbá javulhat kórházunk országos megítélése. A fentiek alapján biztosra vehetı, hogy a Markusovszky Kórház vezetése jól döntött, amikor a minıségügyi rendszer fejlesztését határozta el és támogatja azt a jövıben is. Szeretném köszönetemet kifejezni a kórház összes dolgozójának, hogy munkájukkal segítik a minıség ügyét, ami többek között a mostani sikeres audithoz is vezetett. 15 ADOMÁNYFÁN ÚJABB LEVÉL Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezetı oktatási menedzser İsszel a fák lehullatják leveleiket, és lassan elvesztik lombkoronájukat, de a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály évben elkészült adományfája virul, hiszen már a 39. levéllel lett gazdagabb. Gazdagabb lett az osztály is, hiszen újabb adományozó jelentkezett a kis betegek segítségére. Október 2-án ünnepélyes keretek között 1, 2 millió forint értékő betegmegfigyelı monitor átadására került sor a debreceni Grafh Art Kft és Alföldi Nyomda Zrt jóvoltából. Hallhattuk tılük, hogy hozzájuk is közel állnak a gyermekek, és színes gyermekeknek szóló kiadványok készítése, kiadása is szerepel portfoliójukban. A kórház vezetése részérıl Dr. Lakner László igazgató orvos mondott köszönetet, melyhez csatlakozott a Markusovszky Kórházért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Radnai Endre is. Miközben a vékony rézlapból készített levél felkerült az adományozók nevével a folyosó falára festett adományfára, az osztály nevében Prof. Dr. Oroszlán György osztályvezetı orvos mondott hálás szavakat, és vette át az értékes készüléket. A fát a kórtermek kifestésével egyidıben a Máltati Szeretetszolgálat mővészcsoportja készítette. Vállalatok 500 ezer forint felett, magánszemélyek 100 ezer forint feletti adománnyal kerülhetnek a megtisztelı helyre. A felajánlásokat az osztály mőszerparkjának bıvítésére, a kórtermek komfortfokozatának javítására fordítják. Kívánjuk, hogy minél lombosabb legyen az adományfa, bár elfér még ott egy kis erdı is.

16 TEAM MUNKA A MŐTİBEN Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezetı oktatási menedzser Október 19-én regionális szakmai konferenciát szerveztünk a mőtıben dolgozó szakdolgozók számára. A program 10 továbbképzési pontot kapott az Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Bizottságtól. A rendezvényen elsısorban mőtıs és aneszteziológiai szakasszisztensek, mőtıssegédek, higiénés szakemberek vettek részt. Érkeztek érdeklıdık Zalaegerszegrıl és Sopronból is. A nyitó elıadást dr. Nagy István orvos tartotta Mit is jelent team munkában dolgozni a mőtıben címmel. A rendkívül frappáns, lényegre törı és jól szemléltetett elıadásában rávilágított arra, hogy mik is a feltételei az összehangolt együttmőködésnek. Kiemelte a felkészülést a feladat elvégzésére, hogy valamennyi résztvevı pontosan tudja és végezze a saját munkáját. A team tagjának folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a csoport többi tagjának munkáját, ismernie kell a kapcsolódási pontokat, hogy segítse mások munkáját, teremtsen kedvezı tárgyi és pszichés feltételeket mások munkavégzéséhez. A betegek biztonságos ellátása, a mőtéti idık csökkentése, optimális anyag- és eszközhasználat, a mőtéti összköltség csökkenése, a jó munkahelyi légkör biztosítja a csapatmunka sikerélményét. A következıkben maguk a MÜTİI TEAM szakdolgozó tagjai, munkaterületüknek megfelelıen mutatták be azt a tevékenységet, amivel a jól szervezett csapatmunkához hozzájárulhatnak. Elıadást hallhatunk Péczeli András vezetı mőtıs szakasszisztenstıl, amiben részletesen taglalta mindazokat az elvárásokat, amelyek az összehangolt mőtıi munka kritériumai. Külön hangsúlyozta mőtı és a betegellátó osztályok jó kapcsolatának fontosságát, a folyamatos továbbképzés jelentıségét. Dr. Horváth Sándorné vezetı asszisztens az anesztézia oldaláról mutatta be a közös munkában résztvevı asszisztensek tevékenységét, a munkamenet jellemzıit. Statisztikai adataiból látható volt, hogy egyre több mőtétnél, egyre kevesebb létszámmal kell a kívánalmaknak megfelelni. A körültekintı munkaszervezésnek nagy szerepe van a feladatok maradéktalan elvégzésében. Németh Károlyné asszisztens a higiénikus szemszögébıl tette hozzá mondanivalóját a témához. Kiemelte, hogy a higiénés szemlék, a segítı kapcsolat az osztályokkal, a központi sterilizálóval, mőszakiakkal, mind a csapatmunkát szolgálják. El kell érni azt, hogy a team minden tagja tudni akarja az esetleges hiba (pl. sebfertızés) okát, és megszüntetésében együttmőködjön a higiénikus szakemberekkel. A szünet után dr. Kecskés Lászlóné vezetı asszisztens Új trendek a mőszer és eszközcsomagolásban és a sterilizálásban címmel a szakszerő sterilizálás követelményeit, a különbözı új eljárások folyamatát ismertette szemléletesen. Zanati Endréné csoportvezetı mőtıs szakasszisztens bemutatta, hogy a szülészetnıgyógyászat, illetve gyermeksebészet terüle- tén hogyan valósul meg a csapatmunka. Elıadásában meggyızıen érzékeltette a tevékenységek láncolatán keresztül a különbözı kompetenciájú munkatársak kacsolódását a mőveletek szakszerő végrehajtásában. A program utolsó elıadásában a Johnson and Johnson Kft képviselıje, Csordás Szabolcs a nosocomiális fertızések megelızésérıl beszélt, melyeket a korszerő kötszerek használata nagyban kiküszöböl. A továbbképzés a visszajelzések alapján mindenkinek nyújtott hasznos ismeretet. Lehetıséget adott betekinteni a különbözı feladatkörök sajátosságaiba, a tudatos együttmőködés betegellátásra gyakorolt jótékony hatásába. 16 Fehérköpenyes Óriások Óriások Dr. Horváth Boldizsár tudományos és oktatási igazgató orvos A Fehérköpenyes Óriások címő könyv szerzıjét, Dr. Széll Kálmánt a szombathelyi polgárok körében könnyő bemutatni. Aki e könyv bemutatóján megjelent, sokat tud a szerzırıl. Így vagyok én is. Széll Kálmán doktor törzsgyökeres szombathelyi, pontosabban a családi birtok révén herényi születéső. A község ma már városunk része. A Széll család történelmi gyökerei messzi múltból, hazánk történelmébıl erednek. Tudom, hogy sokszor megkérdezik Széll Kálmántól, vajon rokona, leszármazottja-e az azonos nevő hajdani miniszterelnöknek, városunk nagy patrónusának? Talán nem érzik túlzott párhuzamnak, ha megjegyzem, engem is sokszor faggatnak Horváth Boldizsár igazságügy miniszterhez városunk 48-as vezéralakjához, megyénk elsı akadémikusához főzıdı rokoni kapcsolatomról. Míg magam rokoni kapcsolattal sajnálatomra nem büszkélkedhetek, addig a mindig szerény, de ısi családjára és hagyományaira joggal büszke könyvszerzı pontosan tudja és ápolja az Árpád-házig visszanyúló Széll és Hertelendi család emlékét. A könyv szerzıje 1926-ban született. Abban az évben vettek végsı búcsút a nagy építésztıl, Antonio Gauditól, és a híres festıtıl, Claude Monettıl. Ebben az évben Angliában már sikeres televízió közvetítést végeztek, és rakétát küldtek az őrbe. Nem biztos, hogy e könyv szerzıje tudja, de ebben az évben számol be Karl Linser a visszér intravarikózus konyhasó-injekcióval való kezelésérıl... A szerzı valószínőleg jó csillagzat alatt született, hisz igen sikeres, gazdag szakmai és emberi pályát tudhat magáénak, és bár 81 éves amint a könyv alapján is látható szellemi aktivitása nem csökken, munkabírása és annak teljesítménye nem lankad. A több generáción átívelı rendkívülien gazdag szakmai, közéleti tevékenység, amely példás életvezetéssel és stabil családi élettel párosul, bizonyára nem véletlen. A helyi orvostörténet fontos fejezeteit bemutató szerzı autentikus kortársa, vagy elsı generációs követıje a könyvében szereplı kollégáinknak. Széll Kálmán orvosi pályaíve arra az idıszakra esett, amikor a mindig szeretett kórháza, a Markusovszky Kórház számos klinikum vonatkozásában csaknem egyetemi reputációval rendelkezett, úgy is mondható, az idézett idıszak kórházunk aranykora volt. Egyes szakmák, úgymint az Aneszteziológia és Intenzív Terápia, a Haematológia és Transzfúziológia, a Gyermekgyógyászat, és a Klinikai Laboratórium vonatkozásában az osztály vezetıjét és az érintett

17 osztály szakmai teljesítményét országosan etalonként és követendıként tartották nyílván. Talán a hallgatóságból nem mindenki tudja, de tény, hogy a ma már nemzetközileg is igen fontos orvosi diszciplína, az aneszteziológia, az altató orvoslás és intenzív betegellátás, azaz a kritikus állapotban lévı betegek orvoslásának intézményes elterjedése hazai gyökerei Szombathelyhez, nevezetesen Széll Kálmán doktor személyéhez kötıdnek. Nyilván nem volt véletlen, hogy e könyv szerzıjét 15 éve 1992-ben az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium elnökévé és a szakma országos meghatározó irányító személyiségévé választották. A könyv szerzıje számos igen magas szakmai és közéleti kitüntetés birtokosa, a legfontosabbak: a Munkaérdemrend Arany Fokozata (1983), a Köztársasági Érdemérem Tiszti Keresztje (1992), Pro Sanitatem Savariae (1994), Pro Anaesthesiologiam et Intensiv Therapiam emlékérem (1996), illetve a Pro Universitate (1996). A szerzı irigylésre méltóan igen jó tollú publicista. Fiatal, kezdı orvosként a nagy múltú és jelenleg is az orvosi szakma legjobbként jegyzett Orvosi Hetilapban 29 évesen 52 éve 1955-ben már beszámolt 643 gyomorrákos beteg megfigyelésébıl nyert tapasztalatairól. Az Orvosi Bibliográfia tanulsága szerint a szakmaspecifikus közlései száma már 1975-re több mint százra volt tehetı, és ez a korábban tapasztalt lendület máig is tart, hisz a kumulatív írásai száma mára csaknem háromszáz. A sokat tapasztalt orvos feljegyzései döntıen az orvostudományt szolgálják. Dolgozatai kezdetben a sebészeti tevékenységre, elsısorban az akkor jelentıs betegség, a gyomorrák kérdéskörére, de késıbb az érdeklıdése szélesebb tárházát bemutatva, nemcsak a választott szőkebb szakmájára, az intenzív betegellátásra, de annak a holdudvarába tartozó szubspecialitásokra is kitekintve, az orvosi etika és orvostörténelem kérdéskörére is kiterjedt. A könyv szerzıje szívesen és színesen írta le az orvosi tevékenység morális és etika kérdéseit taglaló gondolatait még aktív gyógyító orvosként mintegy vállalva az orvoslás általános holisztikus értelmezését és elfogadva a diplomás értelmiség általános küldetését. Ma sokunk az írásos közlést vállaló orvos úgy tekint Az írásos közlés bb elvi és gyakorlati kérdései címő dolgozatára amely Orvosi Hetilapban 1994-ben jelent meg mint egyfajta zsinórmértékre. Útmutató a közlemények tartalmi, formai és etikai vonatkozásában. Nagy megnyugvással tapasztalom, hogy ez a dolgozat ma is alapmő az orvosi közlést választók számára. Ugyancsak iránytőként értelmezhetı az Egészségügyi etika címő tanulmánya, mely jegyzet formájában ma is országosan ajánlott a paramedicinális szakemberek oktatásában. A Fehérköpenyes Óriások címő könyv a Magyar Nyugat Történelmi Kiskönyvtára sorozat 6. kötete. A könyv 160 oldalon olvasmányos módon mutatja be a Vas megyei betegeket ellátó öt orvos életútját. A kiválasztott kollégák igen különbözık pályát formáltak. Közös jellemzıjük az önzetlenség, a betegeik érdekének minden körülmény közötti vállalása, ahogy a címben és bevezetıben olvasható a fehér köpenyt viselve szimbolikusan is képviselve az orvoslás elhivatottságát, az orvos szerepét, az egyén és közjó szolgálatát. Az igen eltérı életpályát bejáró kollégák mindegyike megyénktıl távol, a Trianon elıtti Nagymagyarországon, Felvidéken, illetve Erdélyben született, illetve neveltetett. A bemutatott orvosok vagy katonai parancs, vagy munkalehetıség, esetleg földbirtok révén jutottak a mai Magyarország nyugati szegletébe. A példaértékő orvosi életpályák, az itt élık, sokszor szegények önzetlen gyógyítása révén, teljes joggal emeli İket Vas megye nagyjainak arcképcsarnokába. Ma az egészségügyi reform kibontakozásának közepette a szolgáltatást igénybevevık és azt nyújtók egyaránt kitapinthatóan érezhetik az orvoslás, az orvosi hivatás és ellátás devalválódását. E szép hivatást választók és betegeik, bár érzékelik a politikai akaratot az egészségügyi ellátást költséghatékonyabbá kell változtatni de jelenleg még nem tapasztalható a betegek és/vagy a beteg embert ellátók ebbıl fakadó megelégedettsége. Lehet, hogy mindennek is szerepe lehet abban, hogy az egészségügyi ellátáshoz fordulók egy részének az a benyomása, hogy az egészségügyben hiányoznak az önzetlen, magas etikai normával gyógyító, különleges empátiával praktizáló orvosok, az orvoslást kiegészítı ápolók és más paramedicinális területen tevékenykedı szakemberek. Nagy László szerint az orvos született optimista, csak így tud nap mint nap a halállal szembenézni. Az egészségügyi reform végsı eredményét tekintve az abban szereplı egészségügyi dolgozó és egészségügyi hozzájárulást fizetı állampolgár számára egyaránt 17 a jövıre tekintve parancsolón optimista várakozást indikál. A bemutatott orvosokról az objektív adatokon túl, az olvasó, a szerzı személyes élményei révén bıséges és igen színes ismeretekhez jut. Jól jár az, aki bár hallomásból ismerte az öt fehér köpenyest a könyvet elolvassa, mert a tanulmányok révén mély benyomásokat szerezhet róluk. Dr. Batthyány-Srattmann László herceg életútja sokak számára jól ismert és mára hivatalosan is elismert. Az orvosi állhatatosság, az önzetlenség mely szilárd hittel párosult széles társadalmi akarattal, a szegények orvosa boldoggá avatása révén szinte természetes minta az életpálya ismerıi és gyakorlói számára. A herceg általános és orvosetikája zsinórmérceként értékelı. A szerzı tollából az olvasó minden lényeges adatot megismer a körmendi (köpcsényi) szemészorvos életpályájáról. A Markusovszky Kórház megalapítójáról, Dr. Petı Ernırıl az elmúlt évtizedben alapvetıen István Lajos kezdeményezésére sok legendát, adatot és egyéb dokumentumot ismerünk. Dr. Széll Kálmán aki a kórházalapító igazgató méltán kedvelt munkatársa volt személyes visszaemlékezéssel tiszteleg a kórházalapító és újrateremetı igazgató orvos úr tettei és szelleme elıtt. Sokan nem tudják, hogy a két világháború között országosan is jelentıs sebész volt a Körmenden praktizáló Dr. Remetei Filep Ferenc. E könyv méltatója szívesen forgatja Dr. Remeteinek a sebészorvosok és mőtıasszisztensek számára írott könyvét, emlékezve gyermekkorára, amikor a szerzıvel családi körben többször is találkozhatott. Dr. Smidt Lajos 1975-ben halt meg. Az általa alapított múzeum révén nevét Szombathelyen sokan ismerhetik. Az írásból kiderül, ki is volt Smidt Lajos, a jóhírő sebész, magánéletében jó tollú költı. A visszatekintés az utókort megerısíti abban, hogy a sokak által ismert sebész önzetlen orvosként, az utókorra is gondoló, gondoskodó mőgyőjtıként a nevét a Smidt Múzeum révén joggal írta be Szombathely történetébe. A múltatat idézı és öt jelentıs orvost bemutató kötet Dr. Szabolcs Zoltán életmővének ismertetésével ér végett. Szabolcs professzor a szerzı által idırendben szerkesztett kötet utolsó alakja, de a szerzı is sugallja, İ volt egyike a legjelentısebbeknek. Hatása máig ér, és szelleme ma is érezhetıen körünkben van. A hazai aneszteziológiai és intenzív terápia alapítójaként számon tartott és ezáltal méltán országosan ismert, a kórházához mindig szorosan kötıdı nyugdíjas, de mindig aktív orvosunknak ma is vannak feladatai. Ilyen feladata volt a minap a sajnálatosan nemrég elhunyt, szeretett régi munkatárstól Dr. István Lajostól az Orvosi Hetilap hasábjain elbúcsúzni. Széll Kálmán orvos úrnak, atyai barátomnak a könyv megjelenése alkalmából jó egészséget és továbbiakra is jól forgó tollat kívánok a szombathelyi olvasók örömére, épülésére és szórakoztatására.

18 A Nukleáris Medicina Osztály szakmai tevékenységérıl Dr. Bajner Ágnes osztályvezetı orvos A nukleáris medicina az orvostudomány azon területe, amely radioaktív izotópokat alkalmaz diagnosztikus és terápiás célból. Az alábbiakban a Markusovszky Kórház Nukleáris Medicina Osztályán jelenleg végzett és a közeljövıben bevezetni kívánt eljárásokat szeretném röviden összefoglalni. Izotópdiagnosztikai módszereink Jelenleg az izotópdiagnosztikai vizsgálatok során szinte kizárólag technécium (Tc- 99m) izotóppal jelölt vegyületeket használunk. A nukleáris medicina sajátossága a funkcionális képalkotás, a szcintigráfiás felvételeken mindig a vizsgált szerv funkciója tükrözıdik. Az alkalmazott radiofarmakontól függıen vizsgálhatjuk a véráramlás eloszlását, a szerven belül a különbözı mértékben mőködı területek topográfiai eloszlását, az adott szerv kiválasztó mőködését, stb. A vizsgálatok sokszínőségét a specifikus élettani és biokémiai folyamatokat modellezı vegyületek (ún. radiofarmakonok) széles köre biztosítja. Az osztályunkon legnagyobb számban végzett vizsgálat a csontszcintigráfia, amely döntıen onkológiai indikáció miatt csontáttétek kimutatása céljából történik, emellett a Reumatológiai Osztály és az Ortopédiai Sebészeti Osztály is gyakran kéri a vizsgálatot az ízületek és csontok gyulladásos folyamatának kimutatása céljából. A nukleáris medicina nélkülözhetetlen az endokrinológiában is. A pajzsmirigyszcintigráfia a pajzsmirigybetegségek kivizsgálásának régóta szerves részét képezi, emellett napjainkra a Tc-99m-MIBI-vel végzett mellékpajzsmirigy-szcintigráfia is bebizonyította létjogosultságát. A mellékpajzsmirigy adenomák preoperatív lokalizálásában a radiológiai módszereknél az MR-t és CT-t is beleértve magasabb érzékenységő és fajlagosságú. Kórházunkban a sebészet és a nukleáris medicina legfontosabb kapcsolódási pontját az emlıtumor és a melanoma malignum mőtéti protokolljában ma már alapkövetelményként elıírt ırszem nyirokcsomó biopszia jelenti. A Kardiológiai Osztállyal együttmőködésben végzett szívizom-perfúziós SPECT vizsgálatok korszerő lehetıséget biztosítanak a koszorúérszőkületek hemodinamikai jelentıségének kimutatására, az infarctus kiterjedésének megállapítására, viabilis régiók megítélésére. Emellett EKG-kapuzott radionuclid ventriculográfiával a bal kamra ejekciós frakcióját is meg tudjuk határozni. A gastroenterológiai vonatkozású vizsgálataink közül kiemelném a gyulladásos bélbetegségek kimutatására használt leukocyta szcintigráfiát, amelyet az országban csak néhány izotóp laboratórium vállal az in vitro sejtjelzési technika bonyolultsága és idıigényessége miatt. Emellett lehetıség van az epeürülés vizsgálatára, májgócok haemangioma és focalis nodularis hyperplasia valamint Meckel-diverticulum kimutatására. Az urológus és a nephrológus kollégák által nagy számban kért, más vizsgálóeljárásokkal nem helyettesíthetı dinamikus és statikus veseszcintigráfiás vizsgálatok információt nyújtanak a vesék mőködésérıl, a veseparenchyma károsodásáról, a vizeletelfolyás akadályozottságáról és renovascularis hypertonia kimutatására is javasolt módszer. Kórházunkban a ventillációs-perfúziós tüdıszcintigráfia gyakran kért vizsgálat tüdıembolia gyanúja esetén. Ehhez a szakmai korrektség miatt szükségesnek tartom hozzáfőzni, hogy a legújabb nemzetközi szakmai irányelvek szerint a tüdıszcintigráfia csak azon esetekben javasolt elsı vizsgálatként, amikor a mellkas röntgen felvétel normális és nem áll fenn jelentıs kísérı cardiopulmonalis betegség, különösen COPD. Kóros mellkas röntgen, illetve cardiopulmonalis betegség esetén a CTPA CT pulmonalis angiográfia javasolt elsı vizsgálatként pulmonalis embolisatio gyanúja esetén. Az izotópdiagnosztikai vizsgálatok palettáját a jövı év elején induló agyi vérátáramlásos SPECT vizsgálattal tervezzük bıvíteni. Izotópterápia Az izotópterápiás eljárások során lokális, szelektív sugárkezelés történik, a szervezetbe per os vagy intravénásan bejuttatott, a kezelendı szervben szelektíven dúsuló izotóp béta-sugárzása révén. A óta osztályunkon is rendszeresen végzett radiojód terápia a pajzsmirigy-túlmőködés kezelésének egyik nélkülözhetetlen módszere. A radiojód kezelések a Nukleáris Medicina Osztály és az Endokrinológiai Szakrendelés, illetve az Általános Belgyógyászati Osztály példaértékő együttmőködésével zajlanak, amely biztosítja a magas szakmai színvonalat. 18 A Markusovszky Kórház egyike az ország azon néhány intézményének, ahol speciális sugárvédelmi követelményeknek eleget tevı radiojód terápiás kórtermek kerültek kialakításra. Ennek köszönhetıen a kezelés során a beadandó aktivitásnak nincs hatósági korlátja, az egyes betegek részére kiszámított, individuális aktivitás egyetlen adagban beadható. Az ország legtöbb izotóp laboratóriumában csak ambuláns formában történı radiojód terápiára van lehetıség, amelynek során a beadható aktivitás nem haladhatja meg az 550 MBq-t, ennek következtében a szükséges jódizotóp mennyiség több alkalommal un. frakcionált kezelés formájában kerül beadásra, amely szakmailag nem támogatható. A jövı év során egy új izotópterápiás eljárás bevezetése is szerepel a terveink között. Szeretnénk elkezdeni az emlı- és prostatatumoros betegek multiplex, fájdalmas csontáttéteinek palliatív fájdalomcsillapító kezelését. A Sürgısségi Tömb három hónapja Dr. Kıfalvi István centrumigazgató, vezérigazgató helyettes A Sürgısségi Tömb indulása óta azaz 3 hónap alatt több mint 9 ezer beteg fordult meg az ambulancián. A betegek 55 százaléka a traumatológiai, 30 százaléka belgyógyászati, 4 százaléka sebészeti, 6 százaléka neurológiai megbetegedéssel jelentkezett. Ezen felül elláttunk 1 százalékban szemészeti betegeket is. A többi szakma aránya ennél kevesebb volt. A fekvıbeteg részlegen hetente közel 60 beteg kivizsgálása és ellátása történik. A betegeknek több mint a felét 24 órás megfigyelést követıen otthonukba engedték, a többieket pedig más osztályra helyezték át további ellátásra. Helikopter 15 alkalommal landolt a tömb tetején, 12 esetben balesetes sérülteket hozott, 3 esetben betegáthelyezés történt. Az most már egyértelmően kimondható, hogy a Sürgısségi Tömb és Osztály mőködése lerövidíti a betegutakat, felgyorsítja a diagnosztikát, és a betegek közel felénél olyan ellátást ad, amelynek következtében a betegek otthonukba engedhetıek, illetve a járóbetegellátásban történhet a késıbbi ellenırzésük.

19 Szakdolgozóink tudományos ülése Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezetı oktatási menedzser November 22-én délelıtt megrendeztük a Szakdolgozók Megyei Tudományos Ülését. Hagyományosan itt került sor a évi Kossuth Zsuzsanna tudományos pályázat eredményhirdetésére is. A szakmai programot, amelynek címe A korszerő ápolás megvalósulásának lehetıségei, 10 továbbképzési pontra értékelte az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság. Felkért elıadóink különbözı, érdeklıdésre számot tartó témákkal készültek. Dr. Csiszár Adrienn osztályvezetı, az új jogszabályok ápolói vonatkozásairól beszélt. Köcse Tamás mentıtiszt a korszerő reanimáció újabb ismereteirıl számolt be a laikus és a szakember szemszögébıl. A fájdalomcsillapítás elméleti és gyakorlati tudnivalóiról Gagyi Dénesné kórházi gyógyszerész adott részletes tájékoztatást. Farkas Györgyné ápoló a gégerák kezelésének, ápolásának lépésenkénti feladatait prezentálta elıadásában. Hallhattuk még a Kyphoplasztika, avagy gyors segítség a porotikus csigolyák összeroppanása címő elıadást, amelyet Szabó Péterné osztályvezetı diplomás ápoló ismertetett. A drogokról és azok jellemzıirıl Dr. Halász Gyöngyi adjunktus adott betekintést. A program második részében Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezetı oktatási menedzser a Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány ügyvezetıje az Alapítvány elmúlt évi munkájáról és pénzügyi kondícióiról számolt be a hallgatóságnak. A következıkben Dr. Széll Kálmán címzetes egyetemi docens, az Alapítvány tiszteletbeli elnöke kihirdette a évi Kossuth Zsuzsanna szakdolgozói tudományos pályázat eredményét. Ebben az évben feltőnıen kevés pályázat érkezett. Fıiskolai végzettségőek kategóriájában 5, nem iskolai kategóriában 1 pályamővet értékelt a felkért Bíráló Bizottság. A dolgozatok szerzıi többségében kórházunk dolgozói voltak. A iskolai végzettségőek között, az A kategóriában elsı helyezést ért el Német Tamás diplomás ápoló az Idegsebészeti Osztályról Az ápolók pszichés terhelése, a stressz hatása a mindennapi feladatokra címő pályázattal. A hagyományoknak megfelelıen a Dr. Tiborcz Sándor Alapítvány jutalmát és a Kossuth Zsuzsanna vándorképet kapta elismerésül. A biológiai kezelés egy éve a Reumatológia Osztályon címő pályázattal második helyezést ért el Kiss Anita osztályvezetı diplomás ápoló és Rövidné Kovács Beatrix diplomás ápoló. Mindketten a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Vas Megyei Szervezetének jutalmát kapták. A Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály diplomás ápolója, Csirkovics Szilvi a Diabeteses gyermek a családban címő pályázatával harmadik helyezést ért el, amit a Magyar Ápolási Egyesület Vas megyei Szervezete jutalmazott. Dicséretben részesült Szücs Zoltánné gyógytornász Szentgotthárdról, aki a Speciális mozgásterápia jelentısége a gerincbetegek rehabilitációjában címő mővel pályázott. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Vas Megyei Szervezetének jutalmát kapta. A nem iskolai végzettségőek között, a B kategóriában dicséretben részesült Breitenbach Istvánné, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály intenzív terápiás szakápolója, aki a Dr. Tiborcz Sándor Alapítvány jutalmát kapta. Reméljük jövıre többen és szélesebb körben készítenek tudományos dolgozatot, és nem törik meg az a lendület, amit sok korábbi évben e téren tapasztaltunk. A következı pályázati kiírás 2008 tavaszán lesz esedékes. Már el lehet kezdeni a téma kiválasztását. Az ápolók pszichés ter- helése, a stressz hatása a mindennapi feladatokra Németh Tamás diplomás ápoló - Idegsebészeti Osztály Életünk jelentıs részét munkával töltjük, nem mindegy tehát, hogy milyen munkahelyünk fizikai és pszichoszociális környezete. Az emberek ápolása, gondozása feszültséggel telített munka. Az ápolói pálya halmozottan kockázatos a stressz szempontjából. Elıször is nagyon komoly fizikai megterhelést jelent, különösen azokon az osztályokon, ahol magatehetetlen betegeket kell ápolni, emellett nagyon sok nıvér családanya és feleség, amely szintén komoly fizikai és pszichés megterhelés az egyéb nehézségek mellett. Kutatásomban hármas célt tőztem ki. A mindennapos betegellátásban dolgozó ápolókra háruló pszichés terhelés mértékének felmérése a különbözı súlyosságú betegeket ellátó osztályokon. A pszichés terhelés, a stressz kialakulás okainak feltárása a különbözı súlyosságú betegeket ellátó osztályokon, illetve a következı kutatási kérdés megválaszolása: Befolyásolja-e a fokozott pszichés terhelés az ápolószemélyzet pályaelhagyási szándékát? Kutatásomban a Vas Megyei Markusovszky Kórház Általános és Érsebészeti Osztály, Általános Belgyógyászati Osztály, Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály, Orto- 19 pédiai Sebészeti Osztály, Reumatológiai Osztály, továbbá a Bırgyógyászati Osztály ápolószemélyzetének segítségét és véleményét vettem igény-be önkitöltıs kérdıív segítségével. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a súlyosabb állapotban lévı betegeket ellátó ápolók között a fizikai és pszichés terhelés, a munkahelyi stressz nagyobb mértékben jelenik meg, mint a kevésbé súlyos állapotban lévı betegeket ellátó ápolószemélyzet körében. Valószínő, hogy a súlyosabb betegeket ellátó osztályon dolgozó ápolók nap mint nap szembekerülnek azokkal a helyzetekkel, amelyeket képtelenek megoldani, amelyekbıl való menekülés rengeteg energiát vesz igénybe, amely fokozott szorongást okoz. A fáradt ápoló nem képes az elvárásoknak megfelelni, több a tévedés. Azonban olyan munkakörrıl van szó, amelyben a stressz következményes hatása a munkateljesítmény romlásában nem megengedett, hiszen maga a beteg válhat ennek áldozatává. A legtöbb ápoló úgy véli, hogy sem erkölcsileg, sem anyagilag nem becsülik meg munkájukat, ráadásuk egyértelmő elégedetlenség mutatkozik az osztály személyi és tárgyi feltételeivel kapcsolatban. A megkérdezettek többsége családban él, amely fontos védıhálót jelent a munkahelyi problémák feloldásában, a szorongás csökkentésében. Ugyanakkor negatív kritika az, hogy problémájukat, gondjaikat, egyáltalán a munkájuk során felmerülı nehézségeket csak kis mértékben tudják megbeszélni munkatársaikkal, családtagjaikkal, és körülbelül ugyanilyen arányban a feszültséget, szorongást, kimerültséget káros szenvedélyekkel próbálják kompenzálni. A dolgozók a leginkább feszültséget, szorongást okozó tényezınek az osztály ellátási formájától függetlenül egyértelmően a hajszolt munkavégzést, a dokumentációs kötelezettségek halmozódását, illetve a döntési helyzetek magas számát említették. A súlyos betegeket ellátó ápolók szeretnének szakmájukon belül további képzettséget szerezni, a dolgozók szakmájukon belül képzelik el jövıjüket és a pályaelhagyás gondolata csak kis mértékben merült fel. Arra a következtetésre jutottam, hogy érezhetı a nagy fizikai és lelki fáradtság, az objektív nehézségek miatti keserőség. Ennek egyenes arányú következménye az elvárások, az adott lehetıségek egyensúlyzavara miatt állandóan fellépı hiányérzet, feszültség, ami súlyos pszichés terhet ró a dolgozóra. Nem szabad megfeledkezni a dolgozók munkakörülményeinek, igényeinek, a munkavégzés során rájuk nehezedı pszichés és fizikai terhelés mértékének megismerésérıl, javításáról, hiszen e területre befektetett energia a szakmai ellátás színvonalán, a betegellátás minıségén jelentısen meg fog mutatkozni.

20 A legboldogabb karácsonyom Betegeknek, küzdıknek Leveleim, régi képeslapjaim között keresgélve egy karácsonyi üdvözlılapra bukkantam. Ez volt ráírva: Anya, mi bízunk benned!, aláírás: Kata, Petra karácsony. Kezemben tartva a kusza betőkkel írt sorokat, felrémlett elıttem sok karácsony emléke. Szépeké, boldogoké, keserőeké Azt gondolná az ember, hogy a szeretet ünnepén az emberek egymásnak csak derős, boldog perceket szereznek, szép ajándékokat adnak. Gyerekkorom karácsonyai békések voltak, és az ajándékvásárlás boldog izgalmában teltek. Ezt az érzést vittem magammal a házasságomba, de csak rövid ideig sikerült megıriznem a karácsonyi varázs emlékét. Házasságom negyedik, vagy ötödik évében a férjem mint eddig magára vállalta a fenyı beszerzését. Idegeskedtem. Az ünnep nagyon közeledett már, de fa még nem volt, pedig a rávalót, az elképzelt árat már többször is elvitte a családi kasszából. Két pici gyermekkel nem tudtam a fát magam megvenni. Hát vártam. Elérkezett a karácsony napja. A férjem reggel elindult, hogy most egy fél óra alatt szerez karácsonyfát, ne essek már úgy kétségbe. Lassan eltelt a délelıtt, a nap bágyadt sugarai már alig világítottak, amikor imbolygó léptekkel kezében egy nyaláb fenyıággal megérkezett a férjem. Kérdésemre azt válaszolta, hogy ez lesz a fenyıfa, és már főrészelte is a seprő nyelét, drótot hozott és kötözgette az ágakat a seprőnyélre. A türelme és a magával hozott bor hamar elfogyott. Lefeküdt aludni. Sírva folytattam az általa megkezdett munkát, miközben a gyermekeim moccanását figyeltem, nehogy felébredjenek, mielıtt elkészül a karácsonyfa, amire napok, hetek óta annyira vártak. Sikerült feldíszítenem a fát, s alátenni az ajándékokat. Felkeltettem a lányokat, s mielıtt meggyújtottam a gyertyákat és csillagszórókat, megpróbáltam felébreszteni a férjemet. Ingerülten morogta, hogy hagyjam aludni, ıt nem érdekli semmi. A gyerekek csupán potyogó könnyeimbıl gondolhatták, hogy valami nincs rendben, és közelebb bújtak hozzám. Ekkor döntöttem, hogy ezután a karácsony minden gondját inkább magamra vállalom, hogy ilyen többé ne történjen. Teltek az évek. Karácsonyok jöttek, karácsonyok mentek. Szebbek és keserőbbek vegyesen. A mindkét végén meggyújtott gyertya gyorsabban ég el, Szikszai Béni Karácsony után Nem gyújtottunk gyertyát karácsonykor, fát sem állítottunk. Az éjszaka csendje áradt szét, és a csendben Isten beszélt. Kérdezett: Van-e szívetekben igazi szeretet, vagy csak szeretet-csomag? Van-e szívetekben igazi világosság, vagy csak gyertyafény? Csak hallgattam a csendbıl kizengı szózatot, ahogy repült a világ fölött s újra és újra kérdezett. Sok fénylı gyertya közt szórakoztak az emberek. Nem hallották. És az Úr, Akit ünnepeltek, elhúzódott az ablak mögül (kívül volt), majd halkan távozott, mert İ, a Világosság, a gyertyafényben magára maradt. férjem meghalt, hármasban maradtunk a gyerekekkel. Majd én megmutatom, hogy kell széppé tenni a karácsonyt! így indultam neki a következı ünnepnek. Feldíszítettük a fát. Csakhogy ezalatt az ünnepre vásárolt elmaradhatatlan itallal is igyekeztem vidámmá tenni az ünnepet. Mikorra végeztünk az elıkészületekkel, addigra elfogyott a nedő és nem fogtam fel, hogy miért olyan szomorú a lányok szeme. Nem megvetés volt, amit láttam bennük, hanem fájdalom. Nem örültek az ajándékoknak, pedig igazán kitettem magamért, nem örültek a finom vacsorának, csak néztek rám szomorúan. Ezt a szomorúságot azután máskor is felfedeztem az arcukon, sajnos egyre gyakrabban. Csak a vak és én nem láttam, hogy a hazahordott üvegek mennyiségével párhuzamosan nı az én gyermekeim bánata. Hosszú kínlódás következett: hová menjek, mitévı legyek, hol tudnának rajtam segíteni. Voltak jó szándékú, nálam többet tudó ismerıseim, akik felajánlották a segítségüket, de sokáig nem volt bátorságom elfogadni. Egy tisztább pillanatomban megkérdeztem a lányaimat, hogy mit szólnának hozzá, ha elfogadnám az ajánlatot, és orvoshoz fordulnék. Bíztattak, és én bevonultam a kórházba. November eleje volt. Minden látogatáskor bejöttek, kedveskedtek valamivel, hozták-vitték a híreket. Egyik nap azzal a hírrel leptek meg, hogy nagyapjuk azt mondta: Kutyából nem lesz szalonna. Anyátok most kiüdüli magát a kórházban, és amikor hazajön, ott folytatja majd, ahol abbahagyta. Nagyon rosszul esett a bizalmatlanság, mert én hittem abban, hogy megváltozom és akartam is a gyógyulást. Napokig rossz hangulatban jöttem-mentem, pedig örülhettem volna, mert karácsonyra hazaengedtek a kórházból. Egy új karácsonyra. Fájdalommal, csalódásokkal teli karácsonyok után mi következhet A lakásban feldíszített fenyı várt, alatta két kis csomag és egy borítékban, karácsonyi üdvözlılapon a lányaim üzenete: Anyu, mi bízunk benned! Kata, Petra. A fa mellett a két csillogó szemő lányom állt. Egymás vállára borulva sírtunk mindannyian. Olyan ajándékot kaptam, amit nem lehet megvásárolni pénzért: bizalmat, a tiszta, ıszinte szeretet megnyilatkozását, amely erıt adott és ad azóta is. Jó pár év telt el, de úgy gondolok vissza erre a napra, mint a legboldogabb, legszebb karácsonyomra. Egy régi AE klubtag Forrás: 20

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai Budapest VIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Forrás: dr.info.hu illetve a weboldal

Forrás: dr.info.hu illetve a  weboldal ÁNTSZ által vezetett egészségügyi szolgáltatók Forrás: dr.info.hu illetve a http://84.206.43.26:7080/ellatas/xtek/?9 weboldal Az ÁNTSZ által vezetett, az egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 2937-15/2010. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató 0100 általános belgyógyászat Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! 2012. EüK. 20. szám közlemény

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai Járó-TEK 2017-01-16 Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı okról Hatályosság: 2010.11.16 - A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács,

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról 2012. EüK. 10. szám közlemény 2 (hatályos: 2012.06.12 - ) A tanfolyamokra történı

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000 Vasvári Pál u. 2-4. Belgyógyászat 0100 62 2014-08-19 megye Nyugat-dunántúl

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ AZ SZTE OKTATÓ KÓRHÁZA, KALOCSA Az emberi

Részletesebben

Szakorvosi. óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 87 0 2010.02.05

Szakorvosi. óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 87 0 2010.02.05 szerinti térség órák órák a idejére a idejére a Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. belgyógyászat 0100 27 0 2010.02.05 Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.05.20 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499 Tartalom 1. kötet Elõszó...5 Lakner László: Bevezetés...7 Markusovszky Lajos-emlékünnepély... 15 Markó Péter: Megnyitó... 16 Lakner László: Köszöntõ... 17 Dr. Tiborcz Sándor-emlékülés... 19 Lakner László:

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

AKTUÁLIS. A belgyógyászati angiológia helyzete Magyarországon

AKTUÁLIS. A belgyógyászati angiológia helyzete Magyarországon 1 AKTUÁLIS A belgyógyászati angiológia helyzete Magyarországon Írta: DR. MESKÓ ÉVA Ha jelenlegi érbeteg-ellátásunkról beszélünk, át kell tekintenünk azt az idıszakot, amelyben a magyarországi belgyógyászati

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok kód nem a a idejére Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a idejére a feladatot ellátó AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkez határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma Szervezı Tanfolyam címe

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Új MR és PET/CT Pécsett

Új MR és PET/CT Pécsett Új képalkotó modalitások kerültek átadásra a Pécsi Tudományegyetemen. 2016. október 10-én ünnepélyes keretek között került megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Radiológia Klinika és a Nukleáris Medicina

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam

Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2010. január 21-23. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Magyar Ápolók Napja 2016 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Jósa András Oktatókórház Kitüntetett neve Munkaköre Deákné Hajnal Márta Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Budapest III. kerület település ellátási adatai

Budapest III. kerület település ellátási adatai Budapest III. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca

Részletesebben

Tartalom BEVEZETÉS... 3. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4

Tartalom BEVEZETÉS... 3. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4 Tartalom BEVEZETÉS... 3 I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4 II. rész A KÓRHÁZ STRUKTÚRÁJA... 5 Fekvıbeteg szakellátás struktúrája... 5 Járóbeteg szakellátás struktúrája... 6 III.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma a a ellátó ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám szerinti térség Szakma i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. belgyógyászat 0100 90 2010.04.14 i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. angiológia, phlebológia 0101

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

SZAKRENDELÉSEK MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ - KÖRMENDI TELEPHELY; Körmend, Munkácsy Mihály út.1

SZAKRENDELÉSEK MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ - KÖRMENDI TELEPHELY; Körmend, Munkácsy Mihály út.1 SZAKRENDELÉSEK MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ - KÖRMENDI TELEPHELY; Körmend, Munkácsy Mihály út.1 Szakrendelés neve 1. Aneszteziológia 004-es ajtó Helye Ideje Nap Óra /nem Kartonozón keresztül (tól-ig)

Részletesebben

Solymár település ellátási adatai

Solymár település ellátási adatai Solymár település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) Diótörés Alapítvány 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Dr. Benedek Zoltán 2007 április 01 2007 2011 Lejárt szállítói adósság alakulása E Ft 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Fekvőbeteg

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Kórházszervezet, statisztikai táblák, mutatók

Kórházszervezet, statisztikai táblák, mutatók Kórházszervezet, statisztikai táblák, mutatók Jubileumok a Markusovszky Kórházban 403 Lakner László A kórház szervezeti felépítése A Markusovszky Kórház a jelenleg közel 1650 dolgozójával Vas megye legnagyobb

Részletesebben