Világháló alapú biobankregiszterek Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világháló alapú biobankregiszterek Magyarországon"

Átírás

1 Világháló alapú biobankregiszterek Magyarországon VÁSÁRHELYI BARNA DR. 1, BENCSIK PÉTER DR. 2, SZMOLENSZKY ÁGNES DR. 3, MOLNÁR MÁRIA JUDIT DR. 4, GYÔRFFY BALÁZS DR. 5, KOSZTOLÁNYI GYÖRGY DR. 6, TULASSAY TIVADAR DR. 1 és FALUS ANDRÁS DR. 6 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 2 Abenion Bt., Gyöngyös 3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Genetikai és Gyermek-fejlôdéstani Intézet, Pécs 4 Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Budapest 5 Danubian Biobank Konzorcium, Semmelweis Egyetem, Budapest 6 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Gyulladásbiológiai és Immungenomikai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest A genomikai vizsgálatok elsôsorban a genetikai polimorfizmus és a génexpressziós vizsgálatok, valamint a betegségek kockázata közötti kapcsolat elemzése egyre nagyobb szerepet kapnak az orvosi kutatásokban. Ezek természetszerûleg elválaszthatatlanok a betegek mintáitól. A gyûjtött, tárolt és megfelelôen regisztrált biológiai minták, valamint hozzájuk tartozó klinikai adatok összességükben a biobankot alkotják. A biobankok együttmûködésével, az itt tárolt minták és adatok kollaboratív megosztásával számottevôen nô a kutatás hatékonysága. A szerzôk közleményükben magyarországi kezdeményezésekrôl számolnak be, melyek célja biobank-regiszterek kialakítása, az egyes biobankok mûködésének a feltérképezése és összehangolása. Bemutatják az Országos Biobank honlap, a Semmelweis Biobank, a ritka betegségekre szakosodott Orphanet, a neurológiai és pszichiátriai betegségben szenvedôk mintáira kifejlesztett NEPSYBANK szerkezetét, célkitûzéseit. Az utóbbi években egyre több biobankot hoznak létre genomikai vizsgálatok céljára. A közeljövôben a törvényi háttér szabályozásával ez a folyamat várhatóan felgyorsul, és jobban koordinálhatóvá válik. Várható, hogy a bemutatott biobankhálózatok ebben segíteni fognak. Kulcsszavak: biobank, biológiai minta, genomikai kutatás, hálózat Internet-based Biobank-registers in Hungary. Genomic studies such as genotype-phenotype interactions and gene expression studies play an increasing role in biomedical research. Obviously, these studies strongly depend on specimencollections of the affected individuals. Collected, stored and registered specimens along with available clinical data represent a biobank. Collaboration of the owners of biobanks and sharing the specimen collections increase the efficiency of research. This paper presents Hungarian initiatives aiming to establish biobank-registers, identification and harmonization of the work of individual biobanks. The authors present the structure and aims of Hungarian Biobank homepage, Semmelweis Biobank, rare disease-specified Orphanet and NEPSYBANK specified on neuropsychiatric research. During these years several new biobanks are established for genomic studies. Probably this process will accelerate significantly in the nearest future, when specific statute will regulate the establishment and maintenance of biobanks. It is presumed that the presented biobank-networks would help the coordination. Keywords: biobank, biological specimen, genomic research, network (Beérkezett: december 14.; elfogadva: március 5.) A genomikai vizsgálatok elsôsorban a genetikai polimorfizmus-vizsgálatok és a betegségek kockázata közötti kapcsolat elemzése egyre nagyobb szerepet kapnak az orvosi kutatásokban. Az alkalmazott technikák robbanásszerû fejlôdésének az eredményeként a vizsgálati módszerek hatékonysága sokat javult. Például ma már Magyarországon is elérhetôvé váltak olyan nagy teljesítményû génpolimorfizmus (SNP)-analizátorok, melyek 7 perc alatt 48 SNP meghatározását tudják több mint 300 beteg esetében elvégezni, ez napi akár 3 millió genotipizálást is jelenthet. A genomikai kutatások természetszerûleg elválaszthatatlanok a betegek mintáitól. Egyértelmû: ha nincs elég minta, sta- 935 n DOI: /OH n 2007 n 148. évfolyam, 20. szám n

2 tisztikailag a munka kevéssé alkalmas arra, hogy hosszútávú következtetéseket lehessen levonni egy adott genetikai variáns vagy expressziós mintázat betegségben játszott szerepérôl. Ezért egyre fontosabbá válik olyan mintagyûjtemények (ún. biobankok) létrehozása, melyek a betegektôl genetikai vizsgálatra gyûjtött mintákat és a klinikai adatokat tartalmazzák. Erre Magyarországon is több erôfeszítés történt/történik. Nem ritkán elôfordul az is, hogy akár országon belül is több kutatócsoport dolgozik ugyanazon a kutatási területen. Ennek kapcsán az egyes biobankok hasonlóak abból a szempontból, hogy ugyanabban a betegségben szenvedô emberektôl származó mintákat tartalmaznak. Elméletileg és gyakorlatilag is ezeknek a biobankoknak a közös használatával lehetôség nyílhat az esetszám lényeges emelésére anélkül, hogy bármely munkacsoport részérôl külön erôfeszítést (és anyagi áldozatot) igényelne az újabb betegek bevonása. A fentiek alapján az Európai Unióban, ezen belül Magyarországon is kezdeményezések indultak meg a rendelkezésre álló biobankok feltérképezésére, olyan fórumok létrehozására, ahol az együttmûködô partnerek megtalálhatják egymást. Közleményünkben ismertetjük a Genomikai Kutatás az Emberi Egészségért (GKEE) [1] konzorcium által európai pályázati forrás segítségével létrehozott és fenntartott honlap mûködését [2], a Semmelweis Egyetemen mûködô honlapot [3], a ritka betegségekkel foglalkozó intézetek felmérését segítô Orphanet programot [4], valamint ismertetjük a közeljövôben induló NEPSY- BANK-rendszert. Ezek a kezdeményezések egyben lehetôséget adnak arra is, hogy európai uniós kutatásokban vehessenek részt magyar kutatók: ilyen kezdeményezés a Danubian Biobank [5]. A biobankok regisztrációja mellett törekvések vannak arra is, hogy a mintákat standardizált körülmények között, külön intézetben izolálják és tárolják; a cikk utolsó részében az ezzel kapcsolatos brit eljárást mutatjuk be. Biobankregiszterek létrehozása: országos kezdeményezés, egyetemi törekvések Az együttmûködés kialakítása érdekében az elsô lépés, hogy azonosítani kell a kal rendelkezô kutatólaboratóriumokat. A GKEE ezt felismerve 2005 nyarán indította a honlapot. A honlap célkitûzése, hogy a Magyarországon kutatási célra felhasználható biológiai mintagyûjteményekre vonatkozóan átfogó anonim adatbázis létrehozását biztosítsa; a regisztrált és adatokat szolgáltató felhasználók számára mintagyûjteményekre és alkalmazott módszerekre, használt készülékekre vonatkozóan keresési lehetôséget és lehetséges tudományos együttmûködést biztosítson; fórumot teremtsen a molekuláris biológiai és genomikai technikákat alkalmazó kutatócsoportok számára; az érdeklôdô, nem regisztrált látogatók számára genomikai kutatással kapcsolatosan információt szolgáltasson. A honlap két részbôl áll: a publikus részen az érdeklôdô (laikus) látogatók kaphatnak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mi is az a biobank; milyen célra lehet felhasználni; melyek a fontosabb célkitûzései a regiszternek. A védett részre az elôzetes regisztrációt követôen lehet belépni. A felhasználó ekkor megadja elérhetôségét, -címét, illetve azt, hogy melyik laboratóriumban dolgozik. A alpont alatt a mintagyûjtemények legfontosabb jellemzôit (milyen betegséggel kapcsolatban hozták ôket létre, hány mintát tárolnak, ezek jellege milyen) kell megadni. Nagyon fontos, hogy az adatok megadása nem kötelezi az adatkitöltôt a késôbbi együttmûködés kialakítására. Annak a kérdése, hogy valakivel együtt kíván-e a jövôben mûködni, mindig egyéni megbeszélés és döntés tárgya, erre vonatkozóan a honlap nem ad segítséget. A laboratóriumok alpont a kutatóhely nevét, címét, elérhetôségét mutatja be. Ezeket a mezôket mindenképpen ki kell tölteni, azonban ezen túlmenôen egyéb adatok bevitelére is lehetôség van így arra, hogy milyen készülékkel rendelkezik a kutatócsoport, amelyet szívesen mûködtetne másokkal közösen; illetve hogy milyen publikációk születtek. A kitöltést animációs film is demonstrálja. A honlapot számos fórumon ismertték. Az erôfeszítések eredményeként jelenleg 124 regisztrált felhasználója van a rendszernek 84 hazai laboratóriumból. 69 mintaállomány alapadatait rögzítették, ezek mérete pár 10 mintától több ezerig terjed. Havonta több mint 500 bejelentkezés történik. A Semmelweis Biobank (biobank.sote.hu) esetében a rendszertôl eltérôen lényeges különbség, hogy itt csak a Semmelweis Egyetemen tárolt regisztrálása lehetséges. Az egyetemen jelenleg 55 mintaállományt regisztrált a 60 felhasználó. A honlap lehetôséget nyújt a közeljövôben arra, hogy így azonosítani lehessen az egyetemi at. Ez segít annak eldöntésében, hogy az egyetem részt tud-e venni olyan EU-kutatásokban, melyek feltétele a mintagyûjtemények megléte. A Semmelweis Biobank szerkezete az országos biobankrendszerrel nagymértékben kompatibilis. Ez lehetôséget nyújt arra, hogy az adatközlô hozzájárulása esetén az országos biobankban is megjelenhessenek a Semmelweis Biobankba feltöltött adatok. A feltöltést segíti, hogy az egyetem belsô szabályzata kötelezôvé teszi a vizsgálatok regisztrálását akkor, amikor valaki etikai engedélykérelmet ad be. A honlap külön erre a célra kialakított felületén kell jelezni a tervezett vizsgálatot, a kialakításra kerülô mintaállomány adatait az etikai engedély megadása után kell közölni. Ritka betegségek magyar regiszterének létrehozása az Orphanet program keretében 936 n A párizsi székhelyû Orphanet program 1997-ben indult, jelenleg 20 európai ország tagja. Az Orphanet program célja egy nemzetközi, kiemelkedô szakmai színvonalú adatbázis és szolgáltatási rendszer kialakítása, mely a ritka betegségek diagnózi n 148. évfolyam, 147. évfolyam, 20. szám 36. szám n

3 sát, kutatását szolgálja. A program alkalmat kínál arra, hogy minden ritka betegséggel foglalkozó szakember, munkacsoport, betegsegítô szervezet bekerüljön egy szaknévsorba, s ennek alapján elérhetô legyen mások számára. Az Orphanet program szoros együttmûködésben mûködik a EuroGentest-, a EURORDIS- és a EUROCAT-hálózatokkal. Az Orphanet adatbázis szolgáltatásai 6 különbözô nyelven, díjmentesen vehetôk igénybe. A honlap (www.orpha.net) külön felületet biztosít laikus érdeklôdôk, szakemberek, betegsegítô szervezetek, ipari partnerek és betegek számára. Naponta több mint bejelentkezés történik a honlapra. A szolgáltatások közül kiemelendôk: Orphanet enciklopédia: review cikkeket tartalmaz a ritka betegségekrôl; Orphanet információs regiszter: adatokat tartalmaz olyan szakambulanciákról, klinikákról, laboratóriumokról, kutatási projektekrôl, betegsegítô szervezetekrôl, amelyek ritka betegségekkel (is) foglalkoznak; ritka gyógyszerek adatbázisa: a ritka gyógyszerek engedélyeztetésérôl, státuszáról ad információt világszerte; OrphanXchange: olyan molekulák adatbázisa, melyek potenciális ritka gyógyszerek, célja az alapkutatásban részt vevô kutatóintézetek és a magánkézben levô cégek összefogásával ritka betegségek diagnosztikájának és gyógyszereinek kifejlesztése; OrphaNewsEurope: információs kiadvány a ritka betegségekhez kapcsolódó tudományos és tudománypolitikai hírekrôl; Eclor: betegek számára ad lehetôséget gyógyszerkipróbálási projektekbe való bekapcsolódáshoz; Milor: célja olyan betegek támogatása, akik számára nem létezik betegsegítô szervezet. Az Orphanet adatbázis tehát nem betegektôl, egyénektôl származó mintagyûjteményekre, hanem a ritka betegségekkel foglalkozó szakemberek, illetve betegsegítô szervezetek elérhetôségére irányul (postai cím, telefon, fax, ). Ily módon azonban fontos komplementer kiegészítôje a biobankoknak. Az adatbank rendkívül elônyösen használható a ritka betegségek, az EU FP7 egyik kiemelt területén kutatást folytatók, mintagyûjteményeket fenntartó szakemberek egymásra találására, a diagnosztikus szolgáltatók kölcsönös konzíliumára, sôt páciensek számára is, akik szakmai ellátó központokat, vagy sorstársakat keresnek. Magyarország 2004-ben kapcsolódott az Orphanet programhoz egy EU FP6 pályázat keretében. A hazai adatgyûjtés célja a nemzeti ritka betegségek adattárának elkészítése, és az adatok Orphanet adatbázisba történô beillesztése, a pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai és Gyermekfejlôdéstani Intézete vezetésével. A kezdeményezés haszna, hogy az adatközlésre kért intézetek, szervezetek nagyon értékes információhoz juthatnak a ritka betegségek terén, illetve kollaborációs elônyöket élvezhetnek. Az adatgyûjtés kérdôívek segítségével történik, melyek a ritka betegségekkel foglalkozó szakambulanciákat, laboratóriumokat, kutatási projekteket, terápiás kutatási programokat és a betegsegítô szervezeteket célozzák meg. A kitöltött kérdôívek szakmai tartalmát az Orphanet magyar szakmai bizottsága, illetve a párizsi szakmai testület ellenôrzi. A honlap lehetôséget biztosít az online regiszrációra is, ebben az esetben is részletes szakmai értékelésre kerül sor. Az Orphanet adatbázisban regisztrált intézmények potenciális mintagyûjtôk, így a program az országos biobankhálózat munkáját is segíti. Prospektív mintagyûjtés a neurológiai és pszichiátriai kórképek kutatására (NEPSYBANK) A NEPSYBANK megalapítását a Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság kezdeményezte 2006 tavaszán. A kezdeményezés célja a neurológiai és pszichiátriai betegségekben szenvedô betegek biológiai mintáinak, klinikai-laboratóriumi vizsgálati eredményeinek gyûjtése. A NEPSYBANK résztvevôi a 4 hazai orvosegyetem neurológiai és pszichiátriai tanszékei és az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. A NEPSYBANK egy olyan betegségalapú biobank, ahol a fenotípus és a környezeti tényezôk adatbázisa mellett biológiai anyagok mint kivont DNS/RNS, plazma, liquor, izom/ideg/bôr szövettani minta, agyszövet, és esetenként fibroblastok is tárolásra kerülnek. Jelenleg (Fázis I.): a stroke-szindrómában, demenciában, mozgászavarban, motoneuron betegségben, epilepsziában, sclerosis multiplexben, skizofréniában, illetôleg alkoholaddikcióban szenvedô betegek adatainak és mintáinak gyûjtése zajlik. A közeljövôben (Fázis II.) a skála a fejfájással, a perifériás idegek, neuromuszkuláris transzmisszió és a vázizom betegségeivel, a depresszióval és szorongásos kórképekkel fog bôvülni. A DNS/RNS kivonása az egyes intézetekben különbözô eljárással történik, azokat lokálisan tárolják, de a minták minôségét egységes szempontok szerint ellenôrzik. (A mintafeldolgozás- és tárolás feltételeit is a Good Biobanking Protocol tartalmazza. Ha a minta a minôségi követelményeknek nem felel meg, nem kerülhet a biobank adatbázisába a beteg.) A mintákhoz, csak NEPSYBANK-ban részt vevô intézeteknek van hozzáférési jogosultsága. A gyûjtött biológiai minták reverzibilisen anonimizáltak; a beteg nevének és személyes adatainak megismerésére csak a mintát a NEPSYBANK-ba regisztráló intézet dolgozóinak van lehetôsége. Erre csak akkor kerülhet sor, ha olyan információk kerülnek a kutatói munka során napvilágra, mely a beteg egészségi állapota, egyes gyógyszerek hatékonysága, mellékhatása szempontjából fontosak. A NEPSYBANK-ba történô regisztráció során egy második kód generálódik, és ettôl kezdve csak ez a kód látható a beteg adatai mellett A NEPSYBANK-kód nem árulja el, hogy az illetô beteg mintája melyik intézetben került tárolásra. Jelenleg manuális a kódolás, a vonalkódos rendszer kidolgozása folyamatban van. A fenotípus és a vizsgálati eredmények feldolgozása az alábbiak szerint történik: Valamennyi regisztrált beteg esetén rögzítésre kerülnek általános adatok (betegség, antropometriai és szociológiai adatok, életmód stb.), a rendelkezésre álló minta típusa. Az adatbázis klinikai adatokat vérnyomást, pulzust, n 937 n 2007 n 148. évfolyam, 20. szám

4 1. táblázat Biobankregiszterek: statisztikai adatok 2006 decemberében Országos Biobank Regiszter Semmelweis Biobank Orphanet NEPSYBANK fenntartó Humángenom Konzorcium Semmelweis Egyetem Európai Konzorcium (20 ország) Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság és Humángenetikai konzorcium honlapcím biobank.sote.hu alapítás éve Orphanet: 1997 Orphanet Magyarország: lokalizáció hazai egyetemi nemzetközi hazai adatok jellege felmérése, módszer, eszköz, publikáció felmérése részletes kereshetôség (ritka betegségek, szakambulanciák, laboratóriumok, kutatási projektek, civil szervezetek, gyógyszer-kipróbálási projektek) részletes betegadatok alapján keresés statisztikai adatok (2006 december) regisztrált felhasználók száma Felhasználók száma: /nap 8 regisztrált száma magyar szakember regisztrált minta Az adatbázisban 58 ritka betegség szerepel. belgyógyászati státust, az EKG eredményét és társbetegségeket is tartalmaz. A betegségspecifikus kérdéseknél elôször a betegségek nemzetközileg elfogadott diagnosztikus kategóriáit választjuk ki (pl. skizofrénia esetén a DSMIV és ICD 10 diagnosztikai kategóriái közül kell választani), majd a részletes pszichiátriai és neurológiai státus rögzítése következik. Ezt követik a laboratóriumi adatok becslô skálák, képalkotó eljárások, genetikai tesztek, alkalmazott kezelés (generikus név, dózis, idôtartam), gyógyszermellékhatások adatai. Ezeket különbözô idôpontokban is rögzíthetik, és így lehetôség nyílik egy adott beteg hosszmetszeti követésére is. Hogyan juthatunk a szolgáltatáshoz? Amennyiben a NEPSYBANK résztvevôi mintákat szeretnének a gyûjteménybôl kapni, a felügyelô bizottságtól kell ezt kérelmezni. A kérvénynek a kért betegek NEPSYBANK-kódja mellett tartalmaznia kell a rövid kutatási tervet, ami a kutatás céljait, metodikáját, végpontjait foglalja össze. Csatolni kell a kutatás etikai bizottsági engedélyét, a kutatás finanszírozási módját. A fentiek alapján hogyan is néz ki egy tipikus keresés? A honlapra való jelszóval történô belépést követôen indul a keresés, lépésrôl lépésre. Egyidejûleg csak egy keresôszó adható meg, és így fokozatosan szigoríthatók a keresés kritériumai. Ennek a keresésnek az elônye, hogy folyamatosan monitorozható, hogy egy adott keresési kombináció mellett éppen hány beteg áll rendelkezésre a rendszerben. Amennyiben elegendônek ítéljük meg a talált betegszámot, egy kérést kell küldeni ben a NEPSYBANK-hoz a kiválasztott betegek kódjaival. A rendszer továbbítja a kérést azon intézetek felé, amelyek a betegek mintáival rendelkeznek. Az egyes intézetek eldönthetik, hogy az adott kérésre tudnak-e biobankjukból mintát szolgáltatni, vagy sem. Válaszukat a rendszer összegzi, és anonim módon adja meg a kérelmezônek, hogy az intézetek a kért betegbôl hányat tudnak rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ez elfogadható a kérelmezô számára, benyújtja a kutatási tervet a NEPSYBANK felügyelôbizottságának, és az meghozza döntését. Pozitív döntés esetén a kérelmezô megkaphatja a mintákat és az azokhoz tartalmazó adatbázist. A jövô: központi mintabank A brit UK DNA Banking Network [6] a fentiektôl eltérô, merôben más megközelítést alkalmaz. Itt központilag, jól meghatározott protokoll szerint gyûjtik a vérmintákat; egyrészt DNS-t izolálnak, másrészt életképes lymphocytákat fagyasztanak le. (Utóbbiak lehetôséget adnak arra, hogy segítségükkel a DNS-állomány ne csökkenjen.) Jelenleg 13 fontosabb betegségre koncentrálnak köztük a 2-es típusú diabéteszre, colon- és emlôkarcinómára, vesicouretralis refluxra, ekcémás bôrbetegségekre, melyek kapcsán perifériás vérmintát vesznek le a betegektôl. A klinikai adatokat rögzítik, a vért a központi laboratóriumba szállítják, itt izolálják. A szervezet ezt követôen bárkinek, aki regisztrálja magát, elôzetes mérlegelést követôen rendelkezésre bocsátja az izolált DNS-t és a hozzá 938 n 2007 n 148. évfolyam, 147. évfolyam, 20. szám 36. szám n

5 tartozó klinikai adatokat. A szolgáltatás térítésmentes, egyetlen feltétele az, hogy a meghatározott genotípust közölni kell a szervezetnek. A kezdeményezésbe megpróbálják a többi EU-tagországot is bevonni. A középtávú célok között szerepel az egyes tagországokban az EU FP7-es program segítségével olyan laboratóriumok kiépítése, amelyek biztosítanák, hogy az adott országban végzett mintagyûjtés és -tárolás egységes szakmai protokollok alapján történjen. Ha ez megvalósulna, a kezelôorvos feladata csupán a genetikai vizsgálat levételéhez szükséges vérminta és a klinikai adatok biztosítása az összes többi technikai és adminisztratív feladatot ellátná a laboratórium. Ez lehetôséget biztosíthatna ahhoz is, hogy ne csak a nagyobb intézetek munkatársai, hanem akár a területen dolgozó orvosok is bekapcsolódhassanak a tudományos kutatásba. Ennek természetesen elengedhetetlen feltétele az, hogy a szükséges törvényi háttér biztosítva legyen, és Magyarországon is megszülessenek és elfogadásra kerüljenek a biobankok létesítésére, a mintagyûjtésre és tárolásra vonatkozó egységes szabályok. Következtetés A fentiek alapján nyilvánvaló; az elmúlt két év alatt igen nagy ütemben, spontán vagy egy-egy tudományos társaság égisze alatt kezdenek kialakulni biobankhálózatok. Ezek egy része egyelôre csak laza kapcsolatokat jelenít meg mások struktúra, szervezettség tekintetében egységesebbek. A biobankhálózatok kialakulásának folyamata a közeljövôben minden bizonnyal gyorsulni fog. Az európai uniós pályázatokban való részvétel reménye egyértelmûen ösztönzôleg fog hatni rá. Erre már vannak jelek ilyen kezdeményezés például a Duna-menti egyetemek részvételével megalakult Danubian Biobank konzorcium (www.danubianbiobank.de), aminek a célja, hogy idôskori, nem rákos megbetegedésekkel kapcsolatos biobankok létrehozásához és fenntartásához uniós támogatást szerezzen. A biobankok mûködése kapcsán számos etikai kérdés megfogalmazódik az ezekkel kapcsolatos gondolatok meghaladják ennek a közleménynek a kereteit. Azt azonban itt is hangsúlyozni kell, hogy mintagyûjtést végzô orvosok, illetve a részt vevô intézetek a felelôsek azért, hogy megfelelôen tájékoztassák betegeiket arról, hogyan és milyen célból történik a mintavétel; hogyan tárolják a mintát. Lehetôséget kell a betegeknek biztosítani arra is, hogy beleegyezési nyilatkozatukat visszavonják, és így a biobankban tárolt minták megsemmisítését utólag is kérjék. Remélhetôleg 2007 elején végre elfogadják a genetikai adatokat és a mintagyûjtést szabályozó humángenetikai törvényt, ami lehetôséget teremt arra, hogy jól szabályozott keretek között történjen a mintagyûjtés és az adatok nyilvántartása. Hivatkozások [1] [2] [3] [4] [5] [6] (Vásárhelyi Barna dr., Budapest, Bókay J. utca 53., n 939 n 2007 n 148. évfolyam, 20. szám

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia Varga Noémi Ágnes Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete DEMIN XIII. 2013. május 29-31. Ritka

Részletesebben

Klinikai Genomika Központ Biobankok

Klinikai Genomika Központ Biobankok Klinikai Genomika Központ Biobankok Dr. Scholtz Beáta Célunk: Tudásbázis és laboratóriumi infrastuktúra a Debreceni Egyetem biobank projektjeihez Egy biobank felállításának folyamata 1. Miben tud közreműködni

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Astrid research INC. Introducing

Astrid research INC. Introducing Astrid research INC. Introducing FACTSHEET Debrecen based 22 full time employees 6 researchers (life sciences), 13 software engineers, 3 economists) All employees have a a university degree and are able

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Biobank hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen. Magyarósi Szilvia, Prof Molnár Mária Judit (Semmelweis Egyetem)

Biobank hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen. Magyarósi Szilvia, Prof Molnár Mária Judit (Semmelweis Egyetem) Biobank hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen. Magyarósi Szilvia, Prof Molnár Mária Judit (Semmelweis Egyetem) A genetikai adatbázisok, biológiai minták, sejttenyészetek stratégiai

Részletesebben

PROTOKOLL. Pankreász Regiszter és Biobank KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPAI HASNYÁLMIRIGY MUNKACSOPORTOK (ECEPSG)

PROTOKOLL. Pankreász Regiszter és Biobank KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPAI HASNYÁLMIRIGY MUNKACSOPORTOK (ECEPSG) OK (ECEPSG) PROTOKOLL 1.Bevezetés A Munkacsoport által létrehozott a pankreász megbetegedések kialakulását és a kezelési gyakorlat megértését tűzte ki célul, valamint genetikai kutatások számára szolgál

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára)

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Ezúton tájékoztatjuk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE. 2009. 09. 06. (A 2012. május 31-éig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE. 2009. 09. 06. (A 2012. május 31-éig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) A SE BIOBANKOK MŰKÖDÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE 2009. 09. 06. (A 2012. május 31-éig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Cél A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek

A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek Molnár Mária Judit Magyarosi Szilvia Szy Ildikó Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem EMMI The Voice of Rare DIsease Patients

Részletesebben

96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS

96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS 96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS BUDAPEST 2009 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 96/2009. (IX. 24.) számú h a t á r

Részletesebben

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Dr. Nagy Bálint az MTA doktora fokozat megszerzéséhez a fenti címen nyújtott be a

Részletesebben

Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008. november 20., csütörtök, 15:55 eszközök:

Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008. november 20., csütörtök, 15:55 eszközök: Otthonápolás Cégegészség Fogorvos Homeopátia Online gyógyszertár RSS Iratkozzon fel RSS-csatornáinkra! KÖNYVAJÁNLÓ Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008.

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

A szövet- és mintagyűjtemények jelentősége és funkciói - Tissue and sample repositories; significance and functions -

A szövet- és mintagyűjtemények jelentősége és funkciói - Tissue and sample repositories; significance and functions - A szövet- és mintagyűjtemények jelentősége és funkciói - Tissue and sample repositories; significance and functions - Dr. Glasz Tibor Semmelweis Egyetem II.sz. Pathologiai Intézet Biobanking Workshop -

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MINTA VÉTELE VIZELET VIZSGÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2. MELLÉKLETE Készítette: A dokumentum kódja: Lamár Ibolya 2012. április 10. Kiadás száma: Változat száma: 2 2 Ellenőrizte:

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

SZABÁLYZAT SZEGED 2015.

SZABÁLYZAT SZEGED 2015. SZABÁLYZAT Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinika Liquordiagnosztikai Laboratórium SZEGED 2015. 1 A Liquordiagnosztikai Laboratórium

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Az ában végzett vizsgálatokkal kapcsolatos legfontosabb információk a vizsgálatot kérők számára Készítette: Dr. Berenténé Dr. Bene Judit minőségirányítási vezető

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás [Alcím]

ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás [Alcím] ponte.hu Kft. ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás Kapcsolattartó: Céginformációk: ponte.hu Kft. 1 ponte.hu Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon Prof. Dr. Nagy Erzsébet Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Hazai Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai és Nemzetközi Statisztikai Szakosztálya Magyar résztvevők az ISI (58.) dublini konferenciájáról I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való

Részletesebben

MODULO 2 ÜGYLEÍRÁS SZTE GMF EOS

MODULO 2 ÜGYLEÍRÁS SZTE GMF EOS MODULO 2 ÜGYLEÍRÁS SZTE GMF EOS FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ ŰRLAP V.03.20140523 SZTE GMF 2014. május 23. Tartalom Tartalom... 2 Bevető... 3 Ideiglenes regisztráció... 3 Végleges regisztráció... 4 Személyes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

MODULO SZTE GMF EOS FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO SZTE GMF EOS FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 SZTE GMF EOS FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717 SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Ideiglenes regisztráció 3 Végleges regisztráció 4 Személyes adatok 4 Témaszám-igénylés

Részletesebben

A protokollok gyakorlati alkalmazása. XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24.

A protokollok gyakorlati alkalmazása. XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24. A protokollok gyakorlati alkalmazása XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24. Mai program A NEVES szoftver éles indulása Az akkreditációs program aktualitásai Protokollok alkalmazása - kérdésfeltevés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Lendület pályázat beadásához. A pályázat feltöltésének módját a mellékelt lépésenkénti útmutató tartalmazza.

ÚTMUTATÓ. Lendület pályázat beadásához. A pályázat feltöltésének módját a mellékelt lépésenkénti útmutató tartalmazza. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓINTÉZETI FŐOSZTÁLY 1051 BUDAPEST, NÁDOR UTCA 7. 1245 BUDAPEST, PF. 1000 TELEFON: 4116 365, 4116 366 FAX: 4116 211 ÚTMUTATÓ Lendület pályázat beadásához A Lendület 2014

Részletesebben

H Í R L E V É L AP: 152 KP: 76 T: 94 MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG PANKREÁSZ SZEKCIÓ. Tisztelt Kolléga!

H Í R L E V É L AP: 152 KP: 76 T: 94 MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG PANKREÁSZ SZEKCIÓ. Tisztelt Kolléga! 1 2 3 4 MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG 1 II. évfolyam, 2. szám. - 2012. november 26. H Í R L E V É L Tisztelt Kolléga! beteg szám 800 700 600 00 400 300 200 100 Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA DR. TEMESI ALFRÉDA BIOL. TUD. KANDIDÁTUS C.E. DOCENS ETT-ESKI PÁLYÁZATI IRODA IGAZGATÓ FŐBB

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám A Kormány 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Médiaajánlat 2009-2010

Médiaajánlat 2009-2010 Médiaajánlat 2009-2010 Bemutatkozás Portálunk célja interaktív közösségi teret biztosítani a hazai és általában a magyar ajkú biológusoknak, kutatóorvosoknak és az élettudományok illetve a kapcsolódó ipar

Részletesebben

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Szántó-Egész Réka 1, Mohr Anita 1, Sipos Rita 1, Dallmann Klára 1, Ujhelyi Gabriella 2, Koppányné Szabó Erika

Részletesebben

A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében

A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 2014. február 13. Nem tudunk felülni a biciklire,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között. Lőcsey Tamás Budapest,

Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között. Lőcsey Tamás Budapest, Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között Lőcsey Tamás Budapest, 2015.05.28 Bevezetés A FOODTEST Global informatikai rendszer valós idejű kétirányú kapcsolatot

Részletesebben

Az e-képviselők regisztrálásáról

Az e-képviselők regisztrálásáról Az e-képviselők regisztrálásáról Tájékoztatás témái Háttér információk Jogi szabályozás: 226/2006. (XI.20.) Korm. Rend módosítása (330/2011. (XII.29.) Korm. Rend) Rendszerstruktúra Szociális Regiszter

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Mentőöv Információs Központ

Mentőöv Információs Központ Mentőöv Információs Központ A ritka betegségekről röviden előfordulási gyakoriságuk kisebb, mint 1/2000 (európai definíció), 6000-8000 féle ilyen betegséget azonosítottak már (definíciótól függően), sok

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1.

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1. Biobankok a Semmelweis Egyetemen Szalai Csaba 2009. július 1. Molnár Mária Judit MD, PhD A Semmelweis Egyetem Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ igazgatója SE Molekuláris Neurológiai

Részletesebben

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A köznevelés információs rendszere Jogszabályi környezet határozza meg a kapcsolódó

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Bevezető A Citibank Online Internet Banking segítségével a nap 24 órájában, biztonságosan intézheti pénzügyeit, hiszen számos banki szolgáltatás elérhető

Részletesebben

Participant Portal (URF) Regisztrációs tudnivalók

Participant Portal (URF) Regisztrációs tudnivalók Participant Portal (URF) Regisztrációs tudnivalók Regisztrációs tudnivalók Pályázat benyújtása -> előzetes regisztráció Mikor? Kinek? Ki végezheti el? Hányszor? A pályázati űrlap kitöltése előtt (

Részletesebben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben A kérő könyvtárak szemével Koltay Klára kkoltay@lib.unideb.hu Elvárások - kapcsolatok MFPI Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ 2010. február

Részletesebben

Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút

Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút Daiki Tennó Sendorfin Kft. 2012.4.13. NJSzT Orvos-biológiai Szakosztály Egészségügyi életút támogatáshoz megvalósított rendszerünk

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion

Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion RÁCZ JÓZSEF- MÁRVÁNYKÖVI FERENC- MELLES KATALIN Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion Data collection Protocol for Specialist Harm Reduction Service Providers projekt ELTE

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Klinikai Genomikai és Személyreszabott Orvoslási Központ. Biobankok. Dr. Scholtz Beáta

Klinikai Genomikai és Személyreszabott Orvoslási Központ. Biobankok. Dr. Scholtz Beáta Klinikai Genomikai és Személyreszabott Orvoslási Központ Biobankok Dr. Scholtz Beáta Célunk: Tudásbázis és laboratóriumi infrastuktúra a Debreceni Egyetem biobank projektjeihez Egy biobank felállításának

Részletesebben

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT 2015.06.11. DR. KOVÁCS RITA SZAKMAI KOORDINÁTOR A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSE Az alprojekt rövid és hosszú távú céljai Kommunikációs

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

A pedagógusképzés kutatási katasztere

A pedagógusképzés kutatási katasztere A pedagógusképzés kutatási katasztere Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása c. projektje keretében Horváth

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Partner. kezelési útmutató

Partner. kezelési útmutató Partner kezelési útmutató A P&T Partner mobil alkalmazás minden Android operációsrendszerrel mûködô mobileszközön ingyenesen elérhetô a Google Play áruházból. Keresd: P&T Partner. Az alkalmazást a telepítés

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA K U TATÓ I NTÉ Z E TI F Ő O SZ T ÁL Y ÚTMUTATÓ az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) beadásához Az INKP pályázat weboldalára az Akadémiai Adattárban (AAT)

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA K U TATÓ I NTÉ Z E TI F Ő O SZ T ÁL Y ÚTMUTATÓ az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) beadásához Az INKP pályázat weboldalára az Akadémiai Adattárban (AAT)

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 548 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A ritka betegségek:

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

DigiSkills. D3.5 Digiskills Leltár Kézikönyv

DigiSkills. D3.5 Digiskills Leltár Kézikönyv N. 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Digiskills Leltár Kézikönyv Projekt: N. 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW Munkacsomag:

Részletesebben

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója

A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója A brnói Mendel Egyetem Kémiai és Biokémiai Intézet Metallomikai és Nanotechnológiai Laboratóriumának kutatói a kutatási prioritásaikat

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-301-7871 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu

H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-301-7871 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu EGÉSZSÉGÜGYII TUDOMÁNYOS TANÁCS ELNÖKSÉG H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-301-7871 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu /2006-1005ETT AZ ETT ELNÖKSÉGÉNEK JAVASLATA A

Részletesebben

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családjaik számára

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családjaik számára 12 Chorionbiopszia A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625 és a London IDEAS Genetikai Tudáspark kiadványainak módosítása

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

A Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tára MKE 43. Vándorgyűlés 2011 július 15. Holl A. Makara G.: Az MTMT 1 A Magyar Tudományos Művek Tára Holl András - MTMT ITSzB, MTAK, MTA KTM CsKI Makara Gábor - MTMT MKE 43. Vándorgyűlés, Pécs 2011 július

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben