Mire vállalkozik az, aki a rehabilitációs szakmában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mire vállalkozik az, aki a rehabilitációs szakmában"

Átírás

1 6

2 Mire vállalkozik az, aki a rehabilitációs szakmában akar újdonsággal szolgálni? Ezúton szeretnénk felkérni a rehabilitációs teamben dolgozó munkacsoportokat, hogy szánjunk egymásra az id beli elfoglaltságok tömkelege mellett egy kis id t, tájékozódjunk egymás tapasztalatai fel l, hiszen ránk is jellemz a mindenki másként csinálja. Els lépésben bemutatkozunk, mi hogyan csináljuk. Várjuk a szakmai észrevételeket. Bevezetés A nemzetközi haláloki statisztikákban az artériás érbetegségek (stroke, ISZB, AMI, perifériás érbetegségek) felel sek az összes halálozás 50%-áért. Ezen belül a stroke okozta halálozás hazánkban ellentétes utat járt be a nyugat-európai országokéhoz képest. Az 1950-es években nálunk a stroke-halálozás 120/ volt, hasonlóan más európai országokhoz. Az as évekre Nyugat-Európában megfelez dött, nálunk pedig megduplázódott a stroke-halálozás: 240/ lett. Az 1990-es évek elején elindított Nemzeti Stroke Program lényeges változást hozott, a halálozás fokozatosan csökkent, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a rehabilitációs igény fokozatosan emelkedett. 2,24 Maradandó egészségkárosodást, fogyatékosságot, rokkantságot stroke okoz a leggyakrabban. Megváltozik a beteg szerepe a családban, munkahelyen, társadalomban. A rehabilitáció nélkülözhetetlen az akadályoztatott személy további életvitelének kialakításában. 2,8,14,15,28,29 Ma Magyarországon évente több mint beteg kerül felvételre akut stroke után. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház ellátandó betegei Budapest X. és XVII. kerületéb l és a vonzáskörzetb l kerülnek ki. Évente több mint 900 beteg kerül felvételre kórházunkba akut stroke miatt. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályunk november 1-jén kezdte meg m ködését 52 ágyon: 42 rehabilitációs és 10 krónikus ággyal január 1. és április 1. között az osztály 42 rehabilitációs célra kialakított ággyal m ködött, majd április 1-jével 35%-os ágyszámcsökkentést rendelt el a minisztérium. Osztályunk vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztályként m ködik, igazodva az ellátott terület specifikusságához és beteganyagához. 80%-ban neurorehabilitációt végzünk (70% stroke, 5% koponya-agysérülés és gerincvel sérülés, 5% krónikus idegbetegség miatti rehabilitáció). A kórházba került stroke-os betegek 20%-a fekv ként, míg kb. 15%-a ambuláns keretek között, 0,5 1 éven belül kerül rehabilitációra (egyensúly-koordinációs zavar, fokozódó finommotorikát és kognitív funkciókat érint zavar miatt) t l Stroke Centrum szervez dött kórházunkban. Az ellátandó terület nagysága megn tt, mind az akut stroke, mind a rehabilitáció terén. Mindezt csökkentett ágyszám mellett kell megoldani el tt egy alkalommal, a Stroke Centrum elindítása óta két alkalommal történik rehabilitációs konzílium: az akut stroke-os beteg felvétele utáni 2., 3. napon, illetve a 9. napon az átvétel el tt. A konzílium során a funkcionális szemlélet akut ellátás személyre szabott adaptációját beszéljük meg az ápolókkal, kezel orvossal, gyógytornásszal (gyógyszermódosítás leggyakrabban izomrelaxáns beállítása, adagjának módosítása, helyes fektetés, segédeszköz szükségessége stb.). A stroke-rehabilitáció patofiziológiai alapjai Stroke-ot követ en spontán javulás is várható, ami a penumbra m ködésének helyreállásából, az oedema fokozatos felszívódásából adódhat. Ugyanakkor a rehabilitáció alapja az agy strukturális hierarchikus felépítettsége, a proximális holokinetikus mozgásokért felel s archi-szisztémák bilaterális reprezentációja, és az a tény, hogy több neuron létezik, mint amennyire szükség lenne (redundancia). Vannak olyan idegsejtek, melyek funkciója nem szigorúan rögzített (ekvipotencialitás), ugyanakkor más célra szolgáló idegsejtek átvehetnek bizonyos kiesett funkciókat (szubsztitúció), ill. egyazon tevékenységet több azonos szint központ irányíthat (többszörös vezérlés). A károsodott funkciók rendez désének további magyarázata a helyreállás a diaschisisb l és az idegrendszer plaszticitásának megnyilvánulása. (Diaschisis: a sérült góccal idegi összeköttetésben lév terület gátlása, ami megsz nhet). A plaszticitás magában foglalja mindazon megváltozott anatómiai és fiziológiai folyamatokat, melyek az idegrendszer bármilyen okból történ reorganizációjával (újraszervez dés) járnak. Neuronális alapja az, hogy az idegsejtek a számukra optimális számú szinaptikus kapcsolatok nélkül nem tudnak életben maradni. Amennyiben egy sejtcsoport teljesen vagy részlegesen elveszíti funkcionális kapcsolatait, akkor a sejtek m ködési egyensúlyának visszanyerése érdekében reorganizációs folyamat indul be. A sejtek képesek új dendritnyúlványokat, axonelágazódásokat, kollaterálisokat létrehozni (collateralis sprouting), transzmitter és receptor vonatkozásban is módosulhatnak, aktiválhatják az ún. alvó szinapszisokat (unmasking). Sejtkárosodáskor a felszabaduló trofikus faktorok ingerként hatnak az ép sejtekre, melyek szenzibilizálódnak, hiperaktiválódnak, és aktivitásuk a károsodott terület sejtjeire is kiterjed. A plasztikus változások 7

3 kialakulásában és megszilárdulásában rendkívül fontos az id tényez. Ki kell használni a lézió által indukált és a normális körülmények között is meglév használat- és tapasztalatfügg plaszticitást. 1,5,13,16,27,30 33 Módszerek Korai rehabilitáció Minél korábban meg kell kezdeni a rehabilitációt. A lézió által indukált plaszticitást meg kell er síteni a kezelések, foglalkozások, ingergazdag környezet általi stimulusokkal. A plaszticitás gátló tényez it ki kell iktatni, meg kell el zni (pl. fájdalom, depresszió, fert zések stb.). Ezt szolgálja a funkcionális szemlélet akut ellátás (oxigenizáció biztosítása, láz megel zése, szénhidrát-, folyadék- és elektrolit-háztartás rendezése, megfelel mennyiség és összetétel táplálék biztosítása, széklet, vizelet ürítése, fektetés szabályainak alkalmazása, ingergazdag környezet biztosítása, korai mobilizálás megkezdése, rizikófaktorok kutatása, terápiás szintre történ beállítása stb.), mely tartalmazza a stroke következtében kialakult különböz mérték fizikai és mentális funkciózavarok felmérését, meg rzését, fejlesztésének elkezdését, beleértve a szöv dmények megel zését is. Spontán javulás dönt en az els 3 hónapban következik be, de irányított rehabilitációs programmal a legértékesebb id szak az els 6 hónap, bizonyos funkciók javulhatnak egy éven belül, de még azon túl is. 8,14,15,16,28,29 A rehabilitáció feltételei holisztikus szemlélet megközelítés Az aktív osztályon történ kezelés, teljes átvizsgálás után a beteg aktívan akarjon a rehabilitációban részt vállalni, szavait tettek kövessék, figyelembe véve a kardiopulmonális és mentális terhelhet ség meglétét, kialakíthatóságát. A sikeres rehabilitáció egyik alapfeltétele a megfelel compliance kialakítása úgy, hogy a beteg autonómiáját meg rizzük, szükség esetén fejlesztjük, mivel önállóan gondolkodó, életvitelét hosszú távon alakítani képes partnerrel együttm ködve számíthatunk leginkább sikerre. Folyamatos tájékoztatással, a problémák közös megbeszélésével juthatunk el re. Megfelel empátiával tükrözzük a betegért vállalt felel sségünket. A beteg figyelmét a jöv tervezése felé irányítjuk. A beteget mint egészet, mint társadalmi lényt kezeljük minden szituációban. A szakmai team minden tagjával hasonló megközelítést próbálunk elsajátíttatni. 8,14,15,28,29 Állapotfelmérés Tevékenységünkhöz fontos az anamnézis ismerete, különös tekintettel a rizikótényez kre, társbetegségekre, korábbi mozgásszervi betegségekre, melyek a fizikai terhelhet séget befolyásolhatják. Tisztában kell lenni a beteg korábbi mentális és lelki állapotával, a betegség kialakulásának körülményeivel, az akut ellátás eseményeivel (elvégzett vizsgálatok, spontán javulás, megkezdett gyógytorna eredményei, szöv dmények), a szociális helyzettel, lakáskörülményekkel (esetleges környezeti akadályok) óta olyan kórlapot szerkesztünk, amely a holisztikus szemlélet betegellátás és a komplex rehabilitáció terén minden kérdésre megadhatja a választ (betegség el tti anamnézis, rizikótényez k, életmód, szociális helyzet, teljes kör státuszfelvétel). Felvétele id igényes, de viszonyítási alapot képez a rehabilitáció eredményességér l, a köztes változásokról, az érkezési és a távozási állapotról ad reális képet. Ez a módszer hozzásegít a statisztikai feldolgozás megkönnyítéséhez. (Igény szerint közreadjuk.) A fizikális vizsgálat magában foglalja a teljes belgyógyászati, mozgásszervi, neurológiai, pszichés és logopédiai státusz felvételét. Mindezekb l véleményt formálunk a fizikai terhelhet ségr l, a kooperációs és kommunikációs készségr l, az önellátás szintjér l, ennek alapján készítjük el a rehabilitációs tervet, mely tartalmazza a célokat és azok elérésének eszközeit (kezelések, foglalkozások formáit, mennyiségét, mértékét). 8,14,15,20,28,29 Az alábbi teszteket alkalmazzuk: felvételkor és távozáskor minden betegnél a globális fogyatékosság és önellátás mérésére: Functional Independence Measure (FIM)-et és Barthel-indexet, minden betegnél a motoros károsodás mérésére Medical Research Council 0 5, szögmér t (ROM), izomtónus-fokozódás esetén módosított ASHWORT skálát, fokális fogyatékosság mérésére Functional Ambulation Categoriest (funkcionális járási kategorizálás). Kognitív és vegyes károsodás mérésére Mini Mental State Examinationt, Rey komplex ábratesztet, Benton-tesztet, Pieron-tesztet, Verseghi-féle vonalfelezést-vonalszámozást, párhuzamos vonalak keresését, dinamikus rajzvizsgálatot, óratesztet, afáziásoknál Western-féle afáziatesztet. A hangulati élet zavarainak mérésére Beck, HAMD, Zung, MADRS, GDS, HAS, BPRS skálát használunk. 7,8,14,15,25,28,29,35 Teammunka Mivel a stroke számtalan fizikai és mentális funkciózavart okoz, ill. okozhat, ezért ezen betegek rehabilitációja komplex feladat, ami csak teammunka keretében valósulhat meg. 8

4 A rehabilitációs team tagjai: beteg, hozzátartozók, rehabilitációs szakorvos (aki a team munkáját koordinálja), n vér, gyógytornász, fizikoterápiás asszisztens, rehabilitációs tevékenység terapeuta, pszichológus, logopédus, szociális munkatárs, dietetikus és küls s munkatársként ortopéd m szerész, ortopéd cipész. A teamtagok napi kapcsolatban állnak egymással, hetente az ún. ül viziten vagy teammegbeszélésen mindannyian részt vesznek, s a betegr l szerzett információkról, tapasztalatokról beszámolnak egymásnak, a rehabilitáció további menetét, ütemét specifikusságát meghatározzák. A rehabilitációs terv (cél: önálló járás, önellátó képesség) módosításokra szorulhat. Egyénre adaptált terápiára, foglalkozásokra, tréningekre, gyakorlatokra kerül sor, kihasználjuk a csoportterápia el nyeit. Emellett lehet ség van a szupervízióra is. Betegek között 13 év átlagában betegeink közel fele akut stroke után került felvételre osztályunkra január 1. és január 1. között 4629 beteg került rehabilitációra, 2208 f (48%) cerebrovaszkuláris történés után t l a stroke-betegek aránya folyamatosan növekszik, 2009-re elérte a 70%-ot. Megvizsgáltuk stroke-on átesett betegeink leggyakrabban el forduló társbetegségeit és rizikófaktorait (1. táblázat). Betegeink komplex érbetegnek tekintend k, hiszen minden második betegnek kimutatott ischaemiás szívbetegsége, minden harmadik betegnek perifériás érsz külete is van. Minden harmadik betegünk cukorbeteg, minden ötödiknek magas vérzsírértékei vannak, pitvarfibrilláció is jelent s százalékban fordul el, ugyanakkor minden harmadik betegünk túlsúlyos és masszívan dohányzik. A rizikófaktorok terápiás szint beállításán, a kezelések hatására fellép módosításokon túl, az életmód-változtatás szükségességére is fel kell hívni a stroke-betegek és hozzátartozóik figyelmét. 19,20 Ha külön kiemelten elemezzük a leggyakoribb rizikófaktorokat, akkor láthatjuk, hogy ezen betegek nem járnak rendszeresen sz r vizsgálatokra, gondozásra sem, a betegek közel egyharmadánál a stroke során derült ki a cukorbetegség, a magas vérnyomás, közel kétharmaduknál a hyperlipidaemia (2.táblázat). Ugyanakkor a hypertoniás betegek fele nem vagy rendszertelenül szedte az el írt gyógyszereit, míg a cukorbetegetek fele nem diétázott (saját és hozzátartozóik bevallása alapján). Fizikai funkciózavarok A központi idegrendszert ér különféle károsodások számos funkciózavarhoz vezethetnek (3. táblázat). Az érintettség mértéke, lokalizációja függvényében érintetté válik az egyensúly és koordináció, megváltozik az izomer (csökkenés, szelektivitás), az izomtónus csökken vagy fokozódik, érzészavar, ill. a vegetatív funkciókat érint károsodás alakulhat ki. Ezek a tényez k nem egymástól függetlenül, hanem egymás mellett, ill. id nként egymást elfedve jelentkezhetnek. 8,14,15,28,29,33 Különböz súlyosságú nyelészavar 17%-ban fordul el. Akut ellátás során a nyelészavar ellenére biztosítani kell a szervezet megfelel összetétel és mennyiség energiaigényét, emiatt nazogasztriális szonda levezetésére, ill. perkután endoszkópiás gasztrosz- 9

5 tomia (PEG) bevezetésére kerülhet sor parenterális táplálás mellett. Nyelészavarban szenved betegeink közül két esetben nem sikerült a nyelészavart oldani, mindkett jüknél mko. agytörzsi lézió állt a háttérben. Náluk a táplálás PEG-en keresztül folytatódott. A többi betegünk nyelészavara oldódott, biztonságossá vált a megfelel fej-, nyak-, testpozíció kialakításával. Etetésük pépes étrenddel indult, a falatot a nem pareticus nyelvfél közepére helyeztük, lassú, tartós rágást igyekeztünk elérni, mindezt szükség esetén kiegészítettük kolineszteráz-gátlókkal. Nazogasztriális szondás betegek esetén mindezt a szonda melletti biztonságos nyelés elsajátításáig alkalmazzuk. Átvett betegeink 95%-ánál észleltünk különböz súlyosságú testfél,- végtaggyengeséget, törzsizomgyengeséget. A hemipareticus betegeknél alkalmazott egyénre szabott gyógytorna Bobath-módszerre épül. 8,12,21 A módszer f bb lépései a következ k, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni: 1. Helyes fektetés: célja a kontraktúrák megel zése, a spaszticitás késleltetése, megjelenése esetén annak oldása, a decubitus megel zése. Mivel a hanyatt fekv helyzet maximális spaszticitást idézhet el, ezért váltogatva az egészséges és érintett oldalra is kell fektetni a beteget: az érintett oldal fel l érkezzenek az ingerek (szobatársak, TV, rádió, dolgozók, családtagok); háton fekve: érintett fels végtag párnán kiemelve, vállban kissé abdukált helyzetben, könyök nyújtva, tenyér felfelé néz, ujjak nyújtva, alsó végtag csíp ben nyújtva, kirotációja párnával megakadályozva, térdben 10 fokos flexióban, boka dorsalflexióban megtámasztva; egészséges oldalon fekvésnél: az érintett fels végtag párnán fekszik a test el tt, könyök-csukló-ujjak nyújtva, alsó végtag a test el tt párnán, csíp ben, térdben flexióban, boka dorsalflexióban. érintett oldalon fekvésnél: a fels végtag abdukcióban, könyök-csukló-ujjak nyújtva, tenyér felfelé tekint, az alsó végtag térdben 10 fokos flexióban, a boka dorsalflexióban, a két alsó végtag között párna. 2. Passzív mozgatás proximális területekt l a distalis felé haladva: célja a kontraktúrák, a mélyvénás thrombosis megel zése, a proprioceptivitás és a figyelem fenntartása. 3. Fordulás-hidalás (ágytál használat). 4. Ülés (felülés, megülés: statikus dinamikus ül egyensúly, átülés). 5. Állás (felállás, megállás), járás el készítése (testsúly rá- és áthelyezések). Járás 6. (síkon, terepen, felügyelettel, önállóan segédeszközökkel, helyes járásstílus elsajátítása, synkinesisek), koordináció (mindennapi élettevékenység, korábbi foglalkozás mozgásigényének begyakoroltatása beépítve a feladatokba). 7. Manipulációt fejleszt gyakorlatok, segédeszközök használatának elsajátítása. Az állapotjavulás különböz stádiumaiban alkalmazott mozgások: szimmetrikus és aszimmetrikus végtaggyakorlatok, célfeladatok testen és testen kívül, koordinációs gyakorlatok statikus helyzetekben, komplex gyakorlatok elmozdulással. Végcél a komplex összerendezés, a mozgásérzés. A gyakorlatok alkalmazása egymásra épülve történik, beépítve a mindennapi tevékenységbe, a korábbi foglalkozás mozgásigényébe, mozgásrendszerébe. Mindezt el segítik 2008-tól az osztályunkon dolgozó rehabilitációs tevékenység terapeuták a mindennapi élettevékenység gyakoroltatásával, a motoros funkciók fejlesztésével, a szenzoros stimulációval, a kognitív funkciók fejlesztésével, a háztartási feladatok gyakoroltatásával, a különböz kreatív terápiákkal, szabadid s tevékenységekkel. A gyakorolt tevékenységeket a beteg reakcióihoz igazítva, egyénre szabottan, a fokozatosság elvét betartva végezzük. 23 Különböz mérték egyensúly- és koordinációs zavart betegeink 70%-ánál észleltünk. Egyes izomcsoportok gyengülése, bizonyos izomcsoportok munkájának más, er sebb spasztikus izomcsoportok általi gátlása rögzült tartási képet hoz létre. Ezen betegek kezelésénél a legfontosabb a mozgásminták jelent ségét, a beteg koordinációs készségét felismer módszer, mely a mozgások min ségére helyezi a hangsúlyt, mivel a féloldali bénultak jellemz je az abnormális koordináció. A kóros tartásmintát a különböz gátlások alól felszabaduló tónusos reflexek kölcsönhatása hozza létre. A tónustalan féloldali bénultaknál hiányzik vagy elnyomott a tartási reflextevékenység. A normális tartási reflexmechanizmus statokinetikus reakciókból tev dik össze, melyek kölcsönösen befolyásolják és támogatják egymást, automatikus mozgásokat kapcsolnak össze a tartásváltozások ellensúlyozására, úgymint helyzet- és egyensúlyreakciókat, melyek a nehézségi er vel szemben fejtik ki hatásukat. Amenynyiben ez a folyamat kiegyensúlyozott, lehetséges a funkcionális terhelés. A tartási kontroll dinamikus és jól koordinált mozgásláncokat és tónusváltozásokat tartalmaz. Csökkenthet a spaszticitás, petyhüdt esetekben fokozható az izomtónus, ha ezek a normális reakciók a kezelés folyamán kialakíthatók. Koordinációs zavar esetén a beteg mozgásait nem tudja tervszer en irányítani. Ilyen beteg tartás- és mozgásmintái sz k volumen ek és sztereotipek. A kóros mozgásminta elnyomása után lehet az épet kiépíteni. 10

6 A kezelés el rehaladtával a vezetett mozgásokat aktív mozgások váltják fel, továbbá gyakoroltatni kell a beteggel az elvesztett mozgásérzékelést is. Mozgástanulásunkban a mozgás érzetét raktározzuk el és azt idézzük fel a szükséges mozgás elvégzéséhez. A fordulást, felülést, átülést, állást, járást, vagyis az automatikus mozgások nagy részét facilitációs technika segítségével váltjuk ki. A technika során alkalmazott ingerek a szinergista izmok együttes mozgását eredményezik. Hatásosságát ritmizációval és stabilizációval növelhetjük. Az automatizálás legfontosabb feltétele a gyakori ismétlés, sematizmus, monotónia. Az automatikus mozgások kiváltására a flexiós, fordulási, extenziós, rotációs sémákat alkalmazzuk. A mozgásanyagok közül a Kabat-rendszerben is találkozhatunk facilitációval (proprioceptív neuromuszkuláris facilitáció, PNF). A PNF olyan mozgásformák együttgyakoroltatását tartalmazza, melyek az agonista izmok együttmozgásából tev dnek össze. Diagonális pályán végzett spirális mozgásokról van szó, melyek els sorban az önellátáshoz szükséges mozdulatokat és komplex mozgásokat tartalmazzák. 12,21 Az izomtónus fokozódását a betegek 55%-ánál észleltük. Minden egészséges izom a motoros idegeken keresztül állandó ingerületet kap, így készenléti állapotban van. Ez az izomtónus. A motoneuronok vezénylésében részt vev struktúrák károsodása esetén az izomtónus kóros fokozódása jöhet létre. A spaszticitás a fels motoneuron szindróma részjelensége, mely az alábbiak miatt okozhat nehézséget a mobilizációban: önmagában is fájdalmas lehet, kontraktúrára hajlamosít, akaratlagos mozgásokkal interferál, elnyomja az antagonista izmokban az akaratlagos mozgást, amit átmozgatással, fektetési szabályok betartásával el zhetünk meg. A spaszticitás leküzdésére használt módszerek osztályunkon: gyógytorna keretén belül passzív átmozgatás, reflexgátló helyzetekben végzett egyensúlygyakorlatok (hason fekv helyzetben alkartámasz, térdtámasz, négykézláb helyzet, ültetés az egyensúlyérzet kialakítására, hintareakciók, ülésb l történ felállás, állás, testsúlyáthelyezések, cirkumdukció megakadályozása, kézgyakorlatok, relaxációs gyakorlatok), masszázs. Termo-krioterápia (20 30 perc). Könyökés térdízületi spaszticitásnál, emiatti kontraktúráknál nagyon jó tapasztalataink vannak, ha antiflogisztikus pakolással kezdjük a kezelést. Segédeszközei: antispasztikus sínek. Gyógyszeres terápia: izomrelaxánsok szükség szerinti kombinált alkalmazása (tolperison, lioresal). A fenti módszerek alkalmazása oldotta a spaszticitás okozta fájdalmat, lehet vé tette a mobilizáció elindítását, folytatását, a stabilabb járás elsajátítását, a nagyobb önellátó képesség elérését. Visszatér betegeink fájdalmának hátterében jelent s százalékban izomtónus-fokozódás állt, amit az izomrelaxáns beállításával, dózisának megemelésével sikerült kompenzálni. 10,12,21,34 Érzészavar betegeink 25%-ánál fordul el. A szenzoros zavar lehet enyhe, részleges, teljes, egész végtagra, akár testfélre kiterjed. A beteg elvesztheti a tartáshoz szükséges érzést, mely oly mérték is lehet, hogy még a passzív mozgásokat sem tudja érzékelni. El fordulhat, hogy a kezében tartott tárgyak nagyságát, alakját, konzisztenciáját sem érzi, valamint a fájdalmat, az érintést, a nyomást sem tudja lokalizálni, nem tud különbséget tenni a különböz mérték melegés hidegérzés között. A szenzoros zavarok rontják a motoros mozgásokat. A szenzorosan sérült beteg nem kíván mozogni, nem is tudja, hogy az érintett végtagját hogyan kell mozgatni. Középsúlyos vagy enyhe sérülés esetén a beteg a legfontosabb mozgásláncokat képes megtanulni. Öt betegünknél észleltünk egész testfélre kiterjed nagyon súlyos érzéskiesést, akik emiatt a jó izomer ellenére sem tudták elsajátítani az önálló járást, kerekesszékbe szorultak mindannyian. Szerencsére a többi betegünk enyhe és középsúlyos érzészavarúak voltak, így náluk jelent s javulást sikerült elérni. 12 Vegetatív zavar: 46%-ban fordult el, a betegek 23%-a érkezett katéterrel és betéttel, 23%-a betéttel ellátva. A vizeletürítés szabályozásának célja: szöv dmények (infekció, epididymitis, katéterizmus, decubitus stb.) megel zése, a normális vizeletürítés mint humán funkció meg rzése. Kezdeti szakaszban az akaratlan vizeletvesztésért dönt en nem a cerebrális károsodás, hanem a figyelemzavar tehet felel ssé. A hólyagkatéter eltávolításának menete osztályunkon: 1. a vizelet laboratóriumi vizsgálata, 2. pozitivitás esetén tenyésztés, szükség estén célzottan adott antibiotikum, 3. hólyagöblítés naponta, 4. hólyagkondicionálás (napi 2 órára katéterét dugóval elzárjuk, ezt az id tartamot fokozatosan emeljük 5 óráig), 5. a katétert a kondicionálástól számított negyedik napon eltávolítjuk, 6. retenció kialakulásának ellen rzése, amennyiben a normális vizeletfunkció nem áll helyre, 7. eredménytelenség esetén újabb kondicionálás, 8. amennyiben ez sem eredményes: urológiai, illetve n gyógyászati konzílium kérése. A figyelemzavar oldása mellett katéteres betegeknél hólyagkondicionálást, míg betétes betegek esetén hólyagtornát végzünk szükség esetén gyógyszeres 11

7 terápiával kiegészítve. Ezen betegek 85%-a kontinenssé vált. A továbbra is inkontinens betegek fele a stroke el tt is részlegesen inkontinens volt és betétet használt. Tíz esetben azonban retenció miatt többszörös hólyagkondicionálást követ en sem jártunk sikerrel, urológiai konzíliumot és urodinámiás vizsgálatot követ en is állandó katéter viselésére szorultak, mivel manipulációs készségük és mentális képességük nem tette lehet vé az önkatéterezés elsajátítását. Néhány esetben a betéttel ellátott betegeknél átmenetileg újra katéter bekötésére kényszerültünk, mivel átvétel el tt került kivételre katéterük kondicionálás nélkül. Minden esetben kontinenssé váltak ezek a betegek hólyagkondicionálást követ en. Azt javasoljuk, ha már betették a katétert aktív osztályon, akkor inkább a rehabilitációs osztályon távolítsuk el hólyagkondicionálást követ en, mint az átvétel el tti napon az aktív osztályon kondicionálás nélkül. Különböz súlyosságú székletürítési zavar kb. 10%- ban fordult el osztályunkon. Egyoldali lézió esetén az inkontinencia elvi oka a figyelemzavar, míg tartós fennállása súlyos szellemi leépülésre utal. Betegeink 2/3-a lett kontinens. Azon betegek közül, akik továbbra sem tudták szabályozni székletürítésüket, egyiket sem sikerült rehabilitálni, krónikus osztályra kerültek, ill. elhunytak. Obstipáció problémája: id skorú, fekv betegek különösen hajlamosak obstipációra, amit fokozhat az elégtelen folyadék- és táplálékbevitel, valamint a beszékelést l vagy a fájdalmas székelést l való félelem. Osztályunkon laktulózt adunk székletrendez adagban, szükség esetén glicerin- és pezsg kúppal, valamint paraffinolajjal kiegészítve. Viziten a székelés megtörténtének írásbeli dokumentációját ellen rizzük, szóban rákérdezünk. A rendezett vegetatív funkciók a betegeket nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá teszik, ami el segíti a rehabilitáció folyamatát. Mentális funkciózavarok Cerebrovaszkuláris kórképekben a mentális funkciózavarok globálisan, illetve részlegesen érinthetik a megismer tevékenységet, károsodhat egy-egy funkció (mint a beszéd, olvasás, írás, számolás, testséma, praxis, tájékozódás, figyelem, memória, tanulás, gondolkodás) (4. táblázat). Mindezek következtében másodlagosan szellemi leépülés alakulhat ki, zavar léphet fel a viselkedés szervezésben, az érzelmi-hangulati életben, az affektív, akarati szabályozásban. 8,14,15,16,28,29,30 A kognitív funkciók az agy azon képességét jelentik, melyek az információk megszerzésére, feldolgozására, integrálására, tárolására, visszakeresésére vonatkoznak. A pszichés funkciózavarok diagnosztizálása, terápiája, a mentális károsodás mértékének csökkentése, az épen maradt agyi területek aktivitásának növelése, kompenzációra irányuló tréningek végzése, a betegeknek és a hozzátartozóknak a betegség következményeihez való adaptációra való felkészítése a pszichológus feladata. A vizsgálat során feltérképezzük, hogyan képes betegünk megoldani egy-egy feladatot, hogyan m ködteti kognitív rendszerét, melyek azok a folyamatok, amelyek sérültek, milyen szinten, mi a tartalékkapacitás, amire a rehabilitáció épülhet. Mindezek figyelembevételével választjuk ki az egyénre szabott tréning elemeit, melyek gátlásoldó, sérült agyi funkciót stimuláló, kiesett funkciót újjászervez, funkcióhelyettesít feladatokból, gyakorlatokból épülnek fel. A mentális funkciózavarok kezelésében a tréningek, foglalkozások mellett neuroprotektív (piracetam) szereket is alkalmazunk. 3,4,11,16,18,19,22,26,30 Elengedhetetlen az ingergazdag környezet, aminek kialakításában ergoterapeutáink segítenek. A neglect-szindróma olyan agyi károsodásra (stroke, trauma, tumor stb.) utal, aminek következtében a lézióval ellentétes oldalról érkez információk a figyelem fókuszán kívülre kerülnek, a beteg elhanyagolja az érintett testfelét, az onnan érkez ingereket, a külvilág észlelése hiányosan történik, s mindez nem tulajdonítható szenzoros vagy motoros hiánynak. Terápiája azon alapul, hogy a neglect-szindróma olyan folyamat, aminek dinamizmusa a figyelem fókuszának változtatásából adódik. Ezen betegeknél a testséma, az észlelés funkcionális újraépítésével, a térben elfoglalt hely következetes megtapasztaltatásával, a kontrollált használattal érhetünk el eredményt. Ezen feladat megvalósításában a rehabilitációs team minden tagja aktívan részt vállal. Osztályunkon a terápia passzív és aktív elemekb l tev dik össze. Paszszív elemek: helyes fektetés (az érintett oldal [dönt en bal] irányuljon a mindennapi stimulusok felé), taktilis és kinesztetikus ingerek alkalmazása a kezel révén, balra irányuló optokinetikus stimulációk kiváltása: a bal oldali nyakizmok masszírozásával, a bal fül hideg vízzel történ kalorikus ingerlésével, a test balra történ elforgatásával a fejhez képest. Aktív elemek: legfontosabb momentuma a balról adott ingerek hangsúlyozása, a beteg kondicionálása a bal oldali ingerekre való figyelésre: szimmetrikus-aszimmetrikus mozgások a 12

8 térben, célfeladatok testen és testen kívül, szenzoros gyakorlatok szemkontrollal és anélkül, utánzás, ritmusos mozgások, téri rotáció és transzformáció, külön kiemelve a tükör használatát, vizuomotoros visszacsatolási tréningek (legegyszer bb változata egy rúd középpontjának meghatározása a rúd beteg általi egyensúlyozása révén), írás, olvasás, számolás. Ezen terápia alkalmazásával sikerül elérni neglect-szindrómás betegeinknél a feladathelyzet és a mindennapi élet elkülönülését, mivel célunk, hogy a beteg minden szituációban képes legyen a megfelel figyelemmegosztásra és -irányításra. 3,4,8,11,12,14,15,22,26,29,30 Nagyon fontos probléma ezen betegek körében az autóvezetés, betegeink túlnyomó része szeretne autót vezetni. Az nem meglep, hogy ezen kérésüket még fekv betegként elénk tárják, az azonban annál meglep bb, hogy több olyan beteg is közölte ezen szándékát, akinek jogosítványa soha nem volt. Hangulati labilitást, depressziós reakciót, hangulati nyomottságot betegeink 62%-ánál észleltünk. Betegeink 20%-ánál elegend volt a feszültség, szorongás, hangulati labilitás oldására a teljes kör felvilágosítás (magáról a betegségr l, mit szeretnénk elérni, s ezt hogyan valósítjuk meg az aktív közrem ködésével). Minden ötödik beteg esetén mindehhez átmenetileg anxiolitikum (alprazolam, clonazepam) adására került sor pszichoterápia alkalmazása és a család bevonása mellett, míg hangulatzavarban szenved betegeink 60%-ánál antidepresszáns terápia beállítására került sor. Depressziós betegeinknél gyakran jelentkeznek kognitív és pszichomotoros zavarok, emiatt a kognitív tesztekben a teljesítmény rosszabb, a beteg együttm ködése elégtelen, a rehabilitáció üteme lelassul, a gyógyulási kilátások reménytelenebbek. Ezért csak olyan antidepresszáns gyógyszereket alkalmaztunk, melyek a kognitív funkciót nem károsítják, szedatív hatásoktól viszonylag mentesek (SSRI, SNRI, MAO-A inhibitor stb.). 18,35 Kommunikációs zavarokkal az élet minden területén találkozhatunk, különösen igaz ez azokra a betegeinkre, akik jelent s része 65 év feletti, csökkent látással, hallással, szemüveg és fogsor nélkül, több-kevesebb memóriaproblémával érkeznek hozzánk. A kezel személyzet empatikus képessége és alapvet intelligenciája határozza meg az els pillanattól a beteggel való sikeres esetben párbeszédre épül kommunikációt. A stroke következtében fellép beszédzavarokkal logopédusunk foglalkozik. A kommunikációs zavarokon belül 22%-ban artikulációs zavar okozta dysarthria, míg 19%-ban afázia igazolódott logopédiai szakvizsgálatot követ en. A dysarthria kezelése tünetorientált, el készít gyakorlatok vezetik be (masszázs, ellenállásos gyakorlatok az ajkakon, arcon), majd légz,- fonáció,- prozódiagyakorlatok, beszédmotorika, mimikai és artikulációs gyakorlatok következhetnek. A logopédiai foglalkozásokat fizioterápiás kezelés egészíti ki. A beszédterápia reális célja sokszor csak annak elérése, hogy az expresszív és impresszív beszédben meglév beszédmaradványokat oly mértékben hozzuk felszínre és fejlesszük tovább, hogy a betegek a hétköznapi beszédszituációkban biztosabban rendelkezzenek, s azokat célzottan be tudják építeni önmaguk megértetésébe. A kommunikáció lehet ségének javítására szolgál a beszédmegértés és az expresszív beszéd tréningje. A beszédmegértés tréningje során ismét érthet vé kell tenni a fontos hétköznapi nyelvi összefüggéseket, vagyis mind az alkalmazott szavakat és azok jelentésbeli viszonyát egymáshoz, mind pedig a fontosabb mondatszerkezeteket, valamint akiknél saját beszédprodukciót nem lehet elérni, az igen-nem célzott begyakoroltatását. Az expresszív tréning kiterjed a szó, a mondat és a szöveg síkjára, a lehetséges segít elemek bekapcsolásával (körülírás, gesztus, mimika stb.). A kezelések hatására valamennyi betegünk állapota javult. Afáziás betegeink 50%-ánál ambuláns keretek között a terápia folytatására van szükség. 25 Szociális munkatársaink betegeink 30%-ánál segítettek a házi ápolás, szakellátás megszervezésében, a hiányzó személyes iratok beszerzésében, leszázalékolásban, fogyatékossági támogatás, közgyógyellátási igazolvány megszerzésében, szociális támogatás elérésében, mozgáskorlátozottak egyesületével való kapcsolatfelvételben. A mobilizálás id szakában különböz segédeszközöket használunk. A kezelés és gyakorlás eszközei pl. az állítópad, bordásfal, járatópad, korlát, szobakerékpár, kerekesszék, járókeret, 3 és 1 pontos botok, fizioball, manipulációs tábla, az ortézisek közül a kontraktúrák és kóros következményei kivédésére szolgáló antispasztikus sínek, vállheveder, járást segít peroneusemel, térdortézis, ortopéd cip, bokaízületi ortézis. A személyes gondoskodás és védelem segít i a tép záras cip k, harisnyahúzó, WC-magasító, szoba-wc, kapaszkodók, kádül ke (fix és kifordítható), inkontinencia-betétek, ugyanakkor javaslatot tettünk lakásadaptációra is. Betegeink felénél került sor segédeszköz felírására %-ban szerepel a betegek anamnézisében olyan megbetegedés, mely a rehabilitáció kimenetelét, eredményességét befolyásolja. Leggyakrabban neurológiai (discus hernia és m téte utáni állapotok, Parkinson-szindróma, polyneuropathia, SM), valamint traumatológiai és reumatológiai megbetegedések (csíp - és térdízületi arthrosisok, spondylarthrosisok), ill. kardiopulmonális terhelhet séget befolyásoló belgyógyászati és pulmonológiai betegségek (ISZB, St.p AMI, asthma, vitium, cardiomyopathia). Számtalan 13

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Stroke-betegek ápolása Papp László Tartalom Emlékeztetı: a stroke klinikumi alapjai A stroke prevenciója A stroke típusai, ápolási feladatok az egyes típusok

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Stroke rehabilitáció segédeszközzel

Stroke rehabilitáció segédeszközzel Stroke rehabilitáció segédeszközzel Az Ottobock átfogó ellátási koncepciója a stroke korai rehabilitációjától az utógondozásig Aktívan stroke után Magyarországon évente kb. 45 ezer új stroke esetet regisztrálnak

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Gyula 33 éves központi idegrendszeri ( cerebral paresis) sérült fiatal, aki egy integrált Szociális Intézményben lakik szintén mozgássérült párjával Pécsen.

Részletesebben

neuropathiák a gyakorlatban

neuropathiák a gyakorlatban neuropathiák a gyakorlatban Prof. Dr. Illés Zsolt Oxford, Church College neurológiai alapelv lézió helye hol van? centrum periféria tünetek oka: betegség lézió helye? rendszer struktúra lézió helye: struktúra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

I. Alapvető megfontolások. 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe Mozgásszervi betegségekkel, azok rehabilitációjával foglalkozók

I. Alapvető megfontolások. 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe Mozgásszervi betegségekkel, azok rehabilitációjával foglalkozók Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Rheumatoid arthritis fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások 1. A

Részletesebben

Rehabilitációs protokoll külbokaszalag-sérülések után

Rehabilitációs protokoll külbokaszalag-sérülések után Rehabilitációs protokoll külbokaszalag-sérülések után A protokoll használatával lerövidül a külboka-szalagsérülések gyógyulási ideje, a sportolók hamarabb visszatérhetnek korábbi aktivitási szintjükhöz.

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN Kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek reahbilitációja, gyógyászati segédeszközzel történő ellátása

Részletesebben

Obes betegek gyógytornája

Obes betegek gyógytornája Obes betegek gyógytornája Testsúly csökkentő program a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Krómer Andrea 2010.10. 1 Team munka és jelentősége BETEG, ÉS CSALÁDJA Diéta+torna=sikeres zsírszövet vesztés Fontos az

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus A blepharospasmus jellemzője a szemrést záró izomzat (m. orbicularis oculi) tartós vagy intermittáló, kétoldali akaratlan kontrakciója.

Részletesebben

Rehabilitációs team-munka jelentősége egy esetbemutatás kapcsán

Rehabilitációs team-munka jelentősége egy esetbemutatás kapcsán Rehabilitációs team-munka jelentősége egy esetbemutatás kapcsán Dr. Keszthelyi István Főorvos Ruszin Csilla Vezető gyógytornász Dr. Szilassy Géza Főorvos Tóth Beáta Psychológus Szatmár-Beregi Kórház És

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS ESZKÖZÖK. Tóth Gáborné Grangenius Otthoni Szakápolás

REHABILITÁCIÓS ESZKÖZÖK. Tóth Gáborné Grangenius Otthoni Szakápolás REHABILITÁCIÓS ESZKÖZÖK Tóth Gáborné Grangenius Otthoni Szakápolás Rehabilitáció fogalma: régen kizárólag erkölcsi és jogi fogalom volt. Orvosi vonatkozásban kb 80 éve használják Orvosi rehabilitáció:

Részletesebben

A mozgásszervi fogyatékosok

A mozgásszervi fogyatékosok Okok, következmények, rehabilitáció A mozgásszervi fogyatékosok A mozgásszerv: tartó és mozgatóapparátus A fogalom definíciója, gyakorlati szempontok alapján: Mozgásfogyatékos az a személy, akinél aktív

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász LÁGYRÉSZ SÉRÜLÉSEK S SEK KEZELÉSE KÜLÖNBK NBÖZŐ GYÓGYTORNA GYTORNA MÓDSZEREKKEL Bély Zsófia gyógytornász Lágyrészek bőralatti kötőszövet inak ínhüvelyek íntapadások szalagok bursák tágabb értelemben ide

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

2337-06 Rehabilitációs tevékenység terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2337-06 Rehabilitációs tevékenység terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A rehabilitációs team-megbeszélésen tájékoztatja a szakmai csoportot kliense állapotfelmérő tesztjének (Barthel-index, FIM) tartalmáról és eredményéről. A tájékoztatás során térjen ki a következő

Részletesebben

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta Csigolyatörések gyógytornája Készítette: Tihanyi Renáta Traumás csigolyatörések A fizioterápiás kezelés függ: cervikális, thorakális, v. lumbalis szakasz érintett gerincvelő sérülésével,v. sérülése nélkül

Részletesebben

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. A gyógytorna speciális módszerei A családorvosok elmondása szerint a betegeik mintegy 60%-a mozgásszervi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez

Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez Cialis/Betegtáj/148x105 2003/12/13 12:26 Page 1 További információért hívja a Sárga Info Vonalat: 06-40-24-00-00, vagy látogasson el a internetes honlapra. Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5.

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Megváltozott a progresszivitási szintek tartalma, jelentése: az ellátások az I és a II szinten történnek zömében III. szint: rendelkezésre

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG LEUKÉMIÁS GYERMEKEKNÉL DR. PEJA MÁRTA 1, ALKONY HAJNALKA 1, DR. BARKAI LÁSZLÓ 1

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG LEUKÉMIÁS GYERMEKEKNÉL DR. PEJA MÁRTA 1, ALKONY HAJNALKA 1, DR. BARKAI LÁSZLÓ 1 Egészségtudományi Közlemények, 1. kötet, 1. füzet (2011), 23 27. REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG LEUKÉMIÁS GYERMEKEKNÉL DR. PEJA MÁRTA 1, ALKONY HAJNALKA 1, DR. BARKAI LÁSZLÓ 1 Összefoglalás: A szerzők ismertetik

Részletesebben

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA 2014 XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ORVOS, CSONTKOVÁCS, FÁJDALOM SZINDRÓMA

Részletesebben

X./2. Fejezet: Infantilis cerebrális parézis

X./2. Fejezet: Infantilis cerebrális parézis X./2. Fejezet: Infantilis cerebrális parézis A következőkben az infantilis cerebrális parézis különböző klinikai megjelenési formáit mutatjuk be. A fejezet áttanulmányozásával elsajátítható a betegség

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia Segédeszközök használata a gyakorlatban Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia 1 Járás gyógyászati segédeszközeinek meghatározása A járás gyógyászati segédeszközén értjük azon testhez nem hozzáerősített

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

2365-06 Betegápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2365-06 Betegápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Diabetes mellitusban szenvedő betege arról panaszkodik, hogy lábát megütötte és már hetek óta nem akar a sebe begyógyulni. Magyarázza el betegének a lábápolás szükségességét és módszereit! -

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon. M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4.

Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon. M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4. Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon M É S Z Á R O S G A B R I E L L A M U N K A S Z A K P S Z I C H O L Ó G U S M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4. A munkapszichológia

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán Affektív zavarok - hangulatzavarok Hidasi Zoltán Alapfogalmak Érzelem (emóció) Indulat (affektus) Hangulat (-thymia) Közérzet (-phoria) Hangulatzavarok Szindrómák Klasszifikáció Epidemiológia Diagnózis

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Sikerek és nehézségek egy súlyos égést szenvedett kisgyermek rehabilitációja során

Sikerek és nehézségek egy súlyos égést szenvedett kisgyermek rehabilitációja során Dr. Csohány Ágnes, Dr. Paraicz Éva, Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna MRE Bethesda Gyermekkórház s Osztály Sikerek és nehézségek egy súlyos égést szenvedett kisgyermek rehabilitációja során Személy Ovititkár

Részletesebben

A kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti

Részletesebben

Beszámoló az otthoni hospice ellátó tevékenység ápolás szakmai célvizsgálati ellenőrzés eredményeiről 2007 évben

Beszámoló az otthoni hospice ellátó tevékenység ápolás szakmai célvizsgálati ellenőrzés eredményeiről 2007 évben Beszámoló az otthoni hospice ellátó tevékenység ápolás szakmai célvizsgálati ellenőrzés eredményeiről évben. évben augusztus.-október.-ig kiemelt feladatként, célvizsgálat keretében az otthoni hospice

Részletesebben

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Sokízületi gyulladás

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Sokízületi gyulladás REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ Reumatoid artitisz Sokízületi gyulladás Mi is az a reuma? A köznyelv a reuma kifejezésen lényegében a mozgásszervi megbetegedéseket érti. A reumatológiai vagy reumás kórképek

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28.

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. A szédülő beteg vizsgálata Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. A szédülő beteg vizsgálata A diagnózis alapjai: I. részletes anamnézis II. fizikális vizsgálat III. eszközös diagnosztikai módszrek:

Részletesebben

Új ITB pumpa implantációk - új felmerülő problémák

Új ITB pumpa implantációk - új felmerülő problémák Új ITB pumpa implantációk - új felmerülő problémák dr.both Béla, dr.klauber András, dr.erőss Lóránd OORI Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztálya OITI Funkcionális Idegsebészeti Osztálya D.Zs. 34é. ffi.

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1 György Annamária ETI-2011. 1 Egészség (WHO): 2 www.lemtrener.hu 1 Betegség: 3 Rehabilitáció, habilitáció Megváltozott egészségi állapotú egyén testi, lelki, és szociális körülményeinek minimalizálása Participáció!

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Más mint a többi! Más mint a többi?

Más mint a többi! Más mint a többi? Más mint a többi! Más mint a többi? Kiss Erika Témák 1. kik ők? mi a mozgáskorlátozottság? 2. az ellátás, a rehabilitáció szereplői feladatuk általános elvek, gyakorlat 3. néhány az integrált intézményi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év Dr. Lakosi György: Háziorvosként azt a feladatot kaptam, hogy az intézet lakóinak szomatikus betegségeiről keresztmetszeti képet adjak, és bemutassam Önöknek az itt folyó gyógyító munkát, kiemelve ennek

Részletesebben

Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése

Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése Dr. Kóródi Tünde (Székesfehérvár), Dr. Simon Éva (Sopron), Huszáros Bernadette (Sopron) Dr. Simon Attila (Balatonfüred),

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Általános előírások Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat 3.5 - os (1.44 Mbyte) FLOPPY lemezre, vagy

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5008 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

Electro Therapad ET-950. Használati útmutató a zselés felületű elektróda párnák felhelyezéséhez

Electro Therapad ET-950. Használati útmutató a zselés felületű elektróda párnák felhelyezéséhez Electro Therapad ET-950 Használati útmutató a zselés felületű elektróda párnák felhelyezéséhez Köszönetnyilvánítás Köszönjük, hogy egészsége védelme érdekében az OTO termékét választotta. A felhasználói

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka,

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka, Stroke Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek nincs más bizonyítható oka, mint az agy vérkeringésében kialakult kóros eltérés (WHO) Stroke

Részletesebben

gia alapjai I. NYME- SEK Ágnes

gia alapjai I. NYME- SEK Ágnes A gyógyító pedagógia gia alapjai I. NYME- SEK 2009.06.28. Némethné Tóth Ágnes 1 A gyógypedag gypedagógia gia helye a neveléstudom studományban NEVELÉSTUDOMÁNY (PEDAGÓGIA) gyógypedagógia 2009.06.28. Némethné

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben