Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C"

Átírás

1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C Készítette: Ludman István folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó OEC Minőségügyi Központ vezető Jóváhagyta: Prof. Dr. Fülesdi Béla Prof. Dr. Nagy Endre centrumelnök klinikai centrumelnök-helyettes M ó d o s í t á s o k Sorszáma Dátuma Leírása II., VIII. fejezetek módosítása II., IV., V., VII., VIII., IX. fejezetek módosítása III., VIII. fejezet és a 6. melléklet aktualizálása Kiadás dátuma: Oldalszám: 1/1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja 3 II. Az intézményi várólista kialakítására, vezetésére és közzétételére vonatkozó jogszabályok 3 III. Fogalom meghatározások 4 IV. A várólistára történő felkerülés szabályai 4 V. A várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételei 6 VI. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályai 9 VII. A várólista adatainak honlapon történő közzététele 9 VIII. Várakozási időkről, várólistákról szóló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 10 IX. Mellékletek 13 Kiadás dátuma: Oldalszám: 2/2

3 I. A szabályzat célja, hogy a 46/2. (XII.27.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően meghatározza az intézményi várólista kezelésére vonatkozó előírásokat. II. AZ INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KIALAKÍTÁSÁRA, VEZETÉSÉRE ÉS KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: évi CLIV törvény az egészségügyről (9. ) évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel - 46/2. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól - 45/2. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről - 287/2. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól Kiadás dátuma: Oldalszám: 3/3

4 III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK - központi várólista: a külön jogszabályban meghatározott nagyköltségű ellátások igénybevételére váró betegek jegyzéke, továbbá a szerv, illetve vérsejtképző őssejt átültetésére váró betegek listája (transzplantációs várólista). - intézményi várólista: az adott fekvőbeteg ellátó intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében, továbbá tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra. Tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató a fekvőbetegszakellátást a beteg részére a jelentkezést követő 60 napon belül nem tudja biztosítani. - betegfogadási lista: az adott járóbeteg szakellátó intézményben a amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista. - országos várólista nyilvántartás: az OEP által működtetett országos nyilvántartás, amely az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatokat tartalmazza. - tervezett várakozási idő: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás beteg általi igénybevételének lehetséges legkorábbi időpontja közötti időtartam - tényleges várakozási idő: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás beteg általi igénybevételének időpontja közötti időtartam IV. A VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ FELKERÜLÉS SZABÁLYAI 1. A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató a fekvőbeteg- gyógyintézeti ellátások elvégzését intézményi várólista, járóbeteg-szakellátások elvégzését betegfogadási lista alapján teljesíti. 2. Amennyiben a kezelőorvos a biztosított részére várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló jogszabály által nevesített ellátást rendel, az egészségügyi szolgáltató jelzi ennek tényét az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatok országos nyilvántartását (országos várólista Kiadás dátuma: Oldalszám: 4/4

5 nyilvántartás) vezető szerv részére és egyidejűleg továbbítja számára a biztosított személyazonosító adatait, a szükséges ellátás megnevezésével. 3. Amennyiben a biztosított a rendelt ellátás tekintetében nem szerepel egyetlen intézményi várólistán sem, az országos várólista nyilvántartást vezető szerv egyedi azonosítót generál a biztosított számára, és megküldi azt az intézményi várólistát vezető szolgáltatónak. A várólistára vételt kezdeményező személy tájékoztatja a kezelőorvost és a beteget a várólistára történő felvétel tényéről, a betegnek a várólista szerinti sorrendben elfoglalt helyéről és az ellátás igénybevételének várható időpontjáról. 4. Abban az esetben, ha az országos várólista nyilvántartást vezető szerv a várólistára felvétel kezdeményezését követően megállapítja, hogy az adott beteg adott ellátás vonatkozásában már másik intézményi várólistán szerepel, erről a várólista nyilvántartási rendszeren keresztül tájékoztatja a kezdeményező személyt. A kezdeményező személy felajánlja a beteg számára az adatait már tartalmazó várólista és a DE OEC várólista közötti választás lehetőségét. Amennyiben a beteg a DE OEC várólistát választja, a beteget fel kell venni a várólistára és erről az országos várólista nyilvántartást vezető szervet a honlapon keresztül értesíteni kell. Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv törli a beteg adatait azokról a várólistákról, amelyek alapján a beteg választása szerint nem kerül sor ellátás igénybevételére. 5. Az intézményi várólista kezelő az országos várólista nyilvántartó rendszer, vagy az adatátviteli vonal, vagy az intézményi rendszer hibája esetén a hiba megszűnését követően a betegek megjelenési sorrendjének megfelelően küldi meg a betegek adatait az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére. 6. A biztosítottat a várólistáról, vagy betegfogadási listáról törölni kell, ha egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné, vagy orvosszakmai szempontból lehetetlenné teszi. 7. A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt biztosítottak legfontosabb személyazonosító adatait (családi és utónév, anyja neve, nem, születési év, lakóhely, társadalombiztosítási azonosító jel), az ellátásra való jogosultság sorrendjét, valamint az ellátás várható, illetve amint ismertté válik pontosan meghatározott időpontját tartalmazza. A biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. A várólistán szereplő adatokat és a biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint kell kezelni. Kiadás dátuma: Oldalszám: 5/5

6 8. A betegfogadási lista az adott egészségügyi ellátásra előjegyzett biztosítottak családi és utónevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint az ellátásra történő jelentkezés és az ellátás igénybevételének pontosan meghatározott időpontját és helyét tartalmazza. 9. A DE OEC intézményi várólista felelőse a mindenkori klinikai centrumelnök-helyettes. 10. A betegellátó szervezeti egységek várólista adatait az adott szervezeti egység vezetője által kijelölt várólista kezelő munkatárs vezeti. A várólista adatainak valódiságáért, a várólista adataiban bekövetkezett változások esetén a módosítások 24 órán belül történő átvezetéséért, a szervezeti egység vezetője, valamint a várólista kezelő munkatárs a felelős. 11. Az országos várólista nyilvántartó rendszerben nem szereplő várólistákra vonatkozó speciális rendelkezések: a, Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólista adatait a DE OEC honlapján - folyamatosan, de legkésőbb a változást követő 3 napon belül - úgy kell közzétenni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott biztosított számára a várólistán elfoglalt helye. b, Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólistára történő felvételkor a beteg számára egyedi azonosító kerül meghatározásra. Az egyedi azonosító nem tartalmazhat a biztosított egészségügyi és személyazonosító adataival összefüggő, továbbá a várólistára történő felvétel időpontjára vonatkozó adatot. Az egyedi azonosítót annak meghatározásakor, a várólista kezeléséért felelős személy személyesen vagy kezelőorvosa útján közli a biztosítottal. c, Az egyedi azonosító tartalmára vonatkozó szabályokról a biztosítottat kezelőorvosa tájékoztatja. Amennyiben a várólista kezeléséért felelős személy észleli, hogy az adott várólistára érkező egyedi azonosító egy másik, az adott várólistán levő biztosított egyedi azonosítójával megegyezik, akkor a később beérkezett egyedi azonosítót olyan sorszámmal látja el, amely egyértelműen alkalmas az egyedi azonosítók megkülönböztetésére. Erről a biztosítottat a kezelőorvos útján tájékoztatja. d. A kezelőorvos, vagy az általa megbízott személy két példányban kitölti a várólista adatlapot, melyen szerepel a beteg egyedi azonosítója. A beteg, vagy képviselője által aláírt adatlap 1. példányát a beteg részére átadja, a 2. példányt külön erre a célra rendszeresített tároló mappában megőrzi. A beteg várólistáról történő lekerülésekor az adatlapon a várólistáról való lekerülés időpontját és a lekerülés okát is fel kell tüntetni. Kiadás dátuma: Oldalszám: 6/6

7 V. A VÁRÓLISTA SORREND KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELTÉRÉS LEHETŐSÉGÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI FELTÉTELEI 1. A biztosított az ellátásra a várólistára történő felkerülés időpontja szerint jogosult. Ettől eltérni az ellátás szakmai indokoltsága, az ellátás várható eredménye, az azonnali ellátásnak a biztosított állapota miatti indokoltsága esetén, illetve a biztosított kérése alapján lehet. Az eltérés lehetőségének szakmai szabályait az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben szabályozza. 2. A biztosított a betegfogadási lista alapján az ellátást a betegfogadási listán meghatározott időpontban jogosult az azt vezető szolgáltatónál igénybe venni. Az igénybevétel időpontját a betegfogadási listára történő felvétel időpontjával kell meghatározni, azzal, hogy a biztosított kérésére ettől az időponttól az igénybevétel időpontjaként későbbi időpont is meghatározható 3. A keresőképtelen biztosítottat a beutaló orvos kezdeményezése alapján az ellátásra kötelezett szolgáltató a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével köteles soron kívül fogadni, amennyiben a keresőképtelen biztosított az ellátást a keresőképtelenséget okozó betegsége miatt diagnosztikus, vagy terápiás célból veszi igénybe. A keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás nem előzheti meg a szakmai indokoltság, valamint az ellátás várható eredménye miatti soron kívüli ellátásokat. 4. A biztosított jogosult a kezelőorvosánál mindazon vizsgálatok kezdeményezésére és - a kezelőorvos javaslata alapján - elvégeztetésére, amelyek a várakozás sorrendjét befolyásoló egészségi állapotváltozás megállapításához szükségesek. 5. A várólistára és betegfogadási listára való felkerülés időpontja szerinti sorrendtől való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára és a betegfogadási listára felvett beteg esetében a beteg ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegeké. Az adott ellátás tekintetében a sürgős szükség megállapításának és az ellátás sürgőssége megítélésének részletes orvos-szakmai szempontrendszerét a várólista protokoll tartalmazza. 6. Azonnali ellátást igénylő esetben a beteg fekvőbeteg ellátásának megkezdését követő 24 órán belül a kezelőorvos intézkedik az azonnali ellátás pontosan meghatározott időpontjának a várólistán történő rögzítéséről. Ezzel egyidejűleg amennyiben a beteg adatai az ellátás Kiadás dátuma: Oldalszám: 7/7

8 igénybevételekor az országos várólista nyilvántartásban nem szerepelnek a várólista kezelő gondoskodik a beteg törvényben meghatározott adatainak a várólistán történő rögzítéséről azzal, hogy ez nem érinti a várólistán lévő betegek sorrendjét. 7. A várólista, vagy betegfogadási lista szerinti sorrendtől az ellátás várható eredménye alapján történő eltérése akkor lehetséges, ha a várólistára, vagy betegfogadási listára felvett beteg esetében a) egyéb ellátás szükségességének felmerülte, vagy b) időleges állapotváltozás miatt az ellátás várólista, vagy betegfogadási lista sorrend szerinti nyújtásának eredményessége várhatóan lényegesen eltérne a sorrendtől való eltérés esetében elérhető eredményességtől, és mindez nem jár a várólista, vagy betegfogadási lista-sorrend megváltoztatásával érintett további betegek számára a várható eredményesség számottevő csökkenésével. Az adott ellátásra vonatkozóan a várható eredmény megítélésének részletes orvos-szakmai szabályait a várólista protokoll tartalmazza. Várólista protokollok hiányában a meglévő szakmai protokollok, illetve helyi eljárásrendek alkalmazandók. 8. Abban az esetben, ha a beteg a várólista-, vagy betegfogadási lista sorrendtől eltérően veszi igénybe az ellátást, a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell azokat az adatokat, amelyek alapján megállapításra került a sorrendtől való eltérés feltételeinek teljesülése. Kiadás dátuma: Oldalszám: 8/8

9 VI. A VÁRÓLISTA ALAPJÁN NYÚJTHATÓ ELLÁTÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI 1. A betegellátó szervezeti egységekben alkalmazott várólista protokollokat az adott Klinika/Tanszék/Intézet Dokumentációs Könyve tartalmazza. 2. A transzplantációs és a nagyköltségű ellátások várólistáira vonatkozó részletes szabályokat a 287/2. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól tartalmazza. VII. A VÁRÓLISTA ADATAINAK HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELE 1. A várólista adatai - kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon - intézményi várólista esetében az országos várólista-nyilvántartást vezető szerv honlapján (http://varolista.oep.hu/varolista_pub/), központi várólista esetén az Országos Vérellátó Szolgálat Központja honlapján (http://www.ovsz.hu) megtekinthetőek, ebben a formájukban nyilvánosak. A transzplantációs várólista kivételével az ellátás igénybevételének várható időpontját is közzé kell tenni. 2. A várólistán szereplő adatok közül az egyedi azonosítón, valamint az ellátás igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. A várólistán szereplő betegek személyazonosító adatai nem nyilvánosak. 3. A várólista személyes adatokat is tartalmazó változata olyan számítógépre kerül felhelyezésre, amely operációs rendszer szintű jelszavas védelemmel van ellátva és tűzfalas védelemmel csatlakozik az internethez, továbbá amelyeken a várólista kezeléséhez tartozó állományok, a várólista kezelésére fel nem jogosított személyek számára nem hozzáférhetők. A várólistát kezelő számítógép minden felhasználója személyesen azonosított. 4. Az országos várólista nyilvántartó rendszerben nem szereplő várólista adatai a DE OEC honlapján (http://www.deoec.hu web oldal GYÓGYÍTÁS/Intézeti várólisták menüpontjában) kerülnek közzétételre. 5. A kezelőorvos a várólistán szereplő beteget - kérésére - legkésőbb 5 napon belül tájékoztatni köteles a várólistának a honlapon közzétett, az adott betegre vonatkozó tartalmáról. 6. Az országos várólista nyilvántartó rendszerben nem szereplő várólista adatokat a szervezeti egységek Microsoft Excel file-ban tartják nyilván, Kiadás dátuma: Oldalszám: 9/9

10 amelyet elektronikusan továbbítanak a címre. A Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály munkatársai a megküldött adatokat formai és adatvédelmi szempontból ellenőrzik, majd feltöltik a DE OEC honlapjára. VIII. VÁRAKOZÁSI IDŐKRŐL, VÁRÓLISTÁKRÓL SZÓLÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE 1. A betegfogadási listáról, az azonnali ellátást igénylő, valamint a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetekről elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában jelentést kell küldeni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. 2. A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentés szakrendelésenként tartalmazza az ellátásra történő jelentkezés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát, az ellátás igénybevételének időpontját, valamint körülményeit. Amennyiben a beteg az ellátást a tárgyhónapban nem vette igénybe, vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek okát kell megjelölni. 3. Az intézményi várólisták adatait az országos várólista nyilvántartás vezetésére szolgáló rendszeren keresztül a várólista kezelők online jelentik az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére. 4. Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a 2. és 3. pont szerinti jelentés tárgyát képező ellátást nem kapta meg, vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni, azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán az ellátás igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a beteget, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvosszakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási listáról törölni kell. 5. A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentésben az azonnali ellátást igénylő eseteket A kóddal kell jelölni. 6. Az intézményi várólista, illetve a betegfogadási lista vezetése tekintetében az azonnali ellátás nyújtásának indokoltságáról a külön jogszabály szerinti szempontok figyelembe vételével Kiadás dátuma: Oldalszám: 10/10

11 a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetében a beteg kezelőorvosa, b) járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vonatkozásában ba) beutaló alapján nyújtott ellátás igénybevételekor a háziorvos javaslatára az adott szakrendelés orvosa bb) beutalót nem igénylő esetben az adott szakrendelés orvosa dönt. A döntést és annak indokát az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell. 7. A betegfogadási lista jelentés elkészítése a DE OEC egészségügyi informatikai rendszerében rögzített adatok alapján központilag történik. 8. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentési kötelezettségét nem teljesítette, a tárgyhónapra vonatkozó külön jogszabály szerinti - finanszírozási összeg 98 %-ára jogosult az adott szakma vonatkozásában. 9. A diagnosztikai ide nem értve a CT, MRI és PET vizsgálatokat és művese kezelés ellátásai tekintetében nincs jelentési kötelezettség. 10. Minden hónap 15. napjáig elektronikus úton jelentést kell küldeni továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére, hogy az egyes betegfogadási listák esetében az újonnan jelentkező, sürgős ellátást nem igénylő betegeket milyen várható várakozási időn belül tudják fogadni. 11. Annak érdekében, hogy a DE OEC határidőre történő jelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni, a szervezeti egységek a kizárólag centrumunk területéről elérhető oldalról letölthető táblázatot kitöltve, minden hónap 5. napján 12 óráig kötelesek megküldeni a Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály részére elektronikus ( és papír alapú (klinikaigazgató által aláírt) formában. A megküldött adatok validitásáért és határidőre történő jelentéséért a szervezeti egység vezetője a felelős. 12. Az adatszolgáltatás gyakorlati lebonyolítása a szervezeti egységek várólista felelőseinek feladata. A mindenkori várólista felelős és helyettese megbízásának másolatát, a megbízott személyek elérhetőségét ( cím, telefonszám) a klinikai centrumelnök-helyettesnek, mint a DE OEC intézményi várólista felelősének kell eljuttatni. 13. A DE OEC szervezeti egységeinek betegfogadási listáinak és az egyes betegfogadási listák átlagos várakozási idejét a Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. Kiadás dátuma: Oldalszám: 11/11

12 14. A várólistákkal kapcsolatos feladatok teljesítésének ellenőrzésére a Klinikai Menedzsment Operatív Központ vezetője és a Minőségügyi Központ vezetője jogosult. 15. Az online országos várólista nyilvántartás adatait az OEP rendszeresen ellenőrzi és a hibás esetek listáját minden nap az intézményi várólista felelősnek elektronikusan megküldi. A Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály megbízott munkatársa a hibás várólista eseteket megküldi az adott várólistát vezető szervezeti egység várólista vezetésért felelős munkatársa részére, aki haladéktalanul gondoskodik a hibás esetek kijavításáról. 16. Az OEP a szolgáltatók által az országos várólista nyilvántartásban regisztrált adatok és a fekvőbeteg szakellátás teljesítmény-elszámolási adatai között minden tárgyhónapot követő 20. napig elszámolási egyeztetést végez. Ennek során az OEP a várólista nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó napjának vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy az adatokban a tárgyhónapot követő 20. nap végéig elvégzett adathiba javításokat és adathiány pótlásokat is figyelembe kell venni. 17. A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathiánynak minősül, ha az országos várólista nyilvántartásban az egyeztetési időpontban a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tétel hiányzik. 18. A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathibának minősül, ha a fekvőbeteg-szakellátás elszámolási szabályai szerinti jelentés hiánytalan és hibátlan, azonban a várólista nyilvántartási tétel adathibás, mivel a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tételről az országos várólista nyilvántartási rendszerben az egyeztetési időpontban megállapítható, hogy - az elvégzett ellátást nem vezették ki a várakozási sorból, - az országos várólista nyilvántartás nem tartalmazza a kötelezően nyilvántartandó adatok teljes körét, - az adott ellátáshoz tartozó várólista nyilvántartási tétel bármely adata az egyeztetési időpontban nem felel meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak, - a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, vagy - a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy részjelentése az aktuális elszámolási időszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel. Kiadás dátuma: Oldalszám: 12/12

13 19. Az OEP az adathiány, illetve a adathiba által érintett nyilvántartási tételekről, valamint az érintett fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokról listát készít, melyet az egészségügyi szolgáltató részére megküld. Az adathiány, adathiba által érintett ellátások nem finanszírozhatóak mindaddig, amíg az adathiány, illetve az adathiba fennáll. 20. A hiányzó, illetve hibás várólista nyilvántartó tételek listáját a Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály a várólistát vezető szervezeti egység részére megküldi azzal, hogy a hiánypótlást és javítást haladéktalanul végezzék el. 20. Az OEP az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig a szolgáltató tárgyhavi elszámolási összegét az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzataként meghatározott összeggel csökkenti. Ha az adathiány megszüntetése, illetve az adathiba kijavítása a tárgyhónapot követően sem történik meg, az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzatával egyező összeggel csökken a havi finanszírozás összege. Kiadás dátuma: Oldalszám: 13/13

14 IX. MELLÉKLETEK 1. ADATLAP Intézményi várólistára történő felvételről 2. Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólisták köre 3. Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólisták nyilvántartandó adatai 4. A nagy költségű ellátások jegyzéke 5. Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre 6. Várólista kezelők listája Kiadás dátuma: Oldalszám: 14/14

15 ADATLAP Intézményi várólistára történő felvételről 1. sz. melléklet Csak az intézmény betegdokumentációjában szerepeltetett adatok: Beteg családi és utóneve:. TAJ szám: Születési év: Neme:.. Anyja neve:.. Lakcím: Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímmel):.. Az intézmény honlapján megjelenő adatok: Várólistát működtető szervezeti egység:.. Tervezett ellátás (műtét, beavatkozás) megnevezése:.. Tervezett ellátás (műtét, beavatkozás) várható időpontja*: év hó nap Várólista azonosító: Aktuális sorszám a várólistán: Várólistára vétel időpontja: év hó nap * Az ellátás tervezett időpontja a megadott időponttól eltérhet. A várólistára való felkerülésemhez és a várólista azonosítóm internetes oldalon történő megjelenítéséhez hozzájárulok. Kelt, Debrecen 20.. kezelőorvos aláírása, pecsétje. beteg, vagy törvényes képviselője Az egészségügyi intézmény tölti ki a beteg várólistáról törlésekor! Várólistáról való törlés oka: Törlés időpontja: év hó nap (a megfelelő válasz előtt található jelölőnégyszögbe tegyen X-et): Az ellátás a tervezett időpontban megtörtént. A várólistáról való törlést a beteg, vagy törvényes képviselője kezdeményezte. Egyéb:.. Kiadás dátuma: Oldalszám: 15/15

16 2. sz. melléklet Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólisták: 1. Gamma sugár-sebészeti beavatkozások Kiadás dátuma: Oldalszám: 16/16

17 Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólista adatai 3. sz. melléklet Szerv_egys _ID Várólista sorszám Beteg családi és utóneve TAJ szám Születési év Nem Anyja neve Lakcím Tartózkodási hely Tervezett ellátás megnevezése Tervezett ellátás dátuma Várólista azonosító (10 karakter, szabadon választható) Várólistára vétel dátuma Kiadás: 7. Azonosító: SZ 014.C Kiadás dátuma: Oldalszám: 17/17

18 4. sz. melléklet A nagy költségű ellátások jegyzéke 1. PET/CT 2. Gamma Sugársebészet Kiadás dátuma: Oldalszám: 18/18

19 5. sz. melléklet Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre Várólista Beavatkozás Várólista megnevezés Beavatkozás megnevezés azonosító OENO kódja 001 Szürkehályog Phakoemulsificatio 001 Szürkehályog Anterior Chamber Lens implantatio 001 Szürkehályog Posterior Chamber Lens implantatio 001 Szürkehályog Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült. 001 Szürkehályog Műlencse varrattal történő rögzítése 001 Szürkehályog Vitrectomia, open sky 002 Mandula, orrmandula műtét Tonsillectomia, residuum kimetszés 002 Mandula, orrmandula műtét Tonsillo-adenotomia 002 Mandula, orrmandula műtét Adenotomia, readenotomia 003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus Mastoidectomia, atticoantrotomia 003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből 003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus Resectio submucosus septi nasi sec. Killian Anterior liberalizáció instrum. nélkül Anterior liberalizáció szegm instrumentummal Anterior liberalizáció + 4 vagy több szegm instrumentummal 5810H Gerinc belső rögzítése 5810Q Scoliosis korrekció, sublaminaris hurkolással 5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel 5810S Khyphosis korrekció 5810T Gerinc osteotomia post. 5810U Gerinc osteotomia ant. 5810V Blokk csigolya eltávolítás 5810X Hátsó desis instr. nélkül 5810Y Hátsó hemi-arthrodesis Gerinc-stabilizáció három vagy annál több 5812B szegmentumban 5812C Gerinc-stabilizáció, tumor protézis beültetésével 5812D Kombinált mellső-hátsó gerinc-stabilizáció 5812E Lumbopelvicus gerinc-stabilizáció 007 Gerincsérv műtétek Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül 007 Gerincsérv műtétek Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át 007 Gerincsérv műtétek Többsz.lumb.discect., flavo-v.laminectomiával 007 Gerincsérv műtétek Discectomia percutanea Kiadás dátuma: Oldalszám: 19/19

20 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás Cholecystectomia 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás Cholecystectomia choledochotomiamque, sut. choled. 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás Cholecystectomia, LC-kezdés után konvertált 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás Cholecystectomia choledochotomiamque+kehr drainage 009 Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia Cholecystectomia laparoscopica 009 Epekövesség miatti beavatkozás Cholecystectomia et choledochotomia laparaszkópia laparoscopica 009 Epekövesség miatti beavatkozás Cholecystectomia laparoscopica + cysticus drain laparaszkópia cholangio. 010 Katéteres epekőoldás Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át 010 Katéteres epekőoldás Epekőoldás percután bevezetett katéteren át 011 Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével Reconstructio parietis abdominis c. implant. 011 Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 011 Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica inguinofemoralis 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum combsérv) implantátum beültetése nélkül conversionem 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica umbilicalis 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Reconstructio parietis abdominis 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica herniae intraabdominalis 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának I. (Prostatectomia) Prostatectomia transvesicalis 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának I. (Prostatectomia) Prostatectomia retropubica (Millin) 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának I. (Prostatectomia) Vesicula seminalis műtét 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának I. (Prostatectomia) Periprostaticus műtét 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Prostata TUR 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Prostata TUR radicalis 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Transurethralis prostata incisio 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Prostata cryocaustica 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Prostata transurethralis spirál behelyezés 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának 5601A II. (Transurethralis prostataműtét) Evaporisatio prostatae transurethralis Kiadás dátuma: Oldalszám: 20/20

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 86329 (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok jogerőre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomására

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2013.07.06 1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 43 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSI Szabályzata Jóváhagyva: a TKSZ Igazgatóságának 2011 február

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a BBCS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. A. ép. III. emelet, cg.: 01-09-710532,

Részletesebben