UNGARLAND, MEIN VATERLAND..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNGARLAND, MEIN VATERLAND.."

Átírás

1 UNGARLAND, MEIN VATERLAND.. (PROF. JOHANNES EBENSPANGER, 1876) COMITATUS: MOSON, SOPRON ET VAS Ml MAGYAROK EGYETLEN BARÁZDÁRÓL SEM MONDHATUNK LE SOHA! (MINDS2ENTY, A HITVALLÓ BÍBOROS HERCEGPRÍMÁS)

2 DABAS REZSŐ DR. BURGENLAND ÁLARC NÉLKÜL TÖRTÉNETI-FÖLDRAJZI TANULMÁNY AZ ELRABOLT NYUGATI VÉGEKRŐL i ' 1 5 '. 7 Z 3 C.V....l (.i,,/ i f 3), 7.,i \ I. - - A 3 2 i c ^ i MONTREAL 1984

3 Druck; Máté GmbH Leipartstr München 70 Tel. (0 89)

4 ícnovlctl JU STIC E HUNGARY T TRIANOH SZELLEMÜK NYOMDOKÁBAN JÁRVA, KEGYELETTEL. AJÁNLOM APAI ÉS AN YA I ŐSEIM NEK, A KIK SZÜLŐ FÖLDJÜKÖN: SZENT ISTVÁN KIRÁLY BIRODALMÁNAK NYUGATI ŐRVIDÉKÉN, PINKAFŐN, SZENTKÚTON f<s SZENTGOTTHÁRDON ÉVSZÁZADOKON AT BÍ-KÍ:S KÖZÖSSÉGBEN ÉLTEK A KÁRPÁTMEDLNC'.I.I ÖSSZM AG YARSÁGG A L. AMIT AZ ERŐ ÉS IIA'I AI.OM i:i Vi:S/. A /T A / II )ö f-s KEDVEZŐ s z i-:k i:nc:s 1. is m í; i v is s/ ai io / i ia i j a, d i. AMIRŐL A Ni:M/l<: r ÖNMACA l l-.m( )NI KVl T, ANNAK VLSSZASZI-KZf'SI- MINDKI Nl.l lív. P:S KÍTSÉCilvS." (l)eak l-lrenc)

5 TARTALOM JEGYZÉK Térkép-vázlatok je g y z é k e... 8 R övid ítések... 9 E lö ljá ró b a n B e v e z e té s A rómaiak P a n n ó n iá b a n A hunok Pannóniában Az avarok (várkonyok) Pannóniában Pannónia jelentéktelen kapcsolata a Frank Birodatummal... 3Ü 6. Az Árpád-féle, illetve második honfoglalás Ostmark mint bajor hűbéres ta r t o m á n y... S3 8. A nyugati g y e p ű ő r ö k A Felső őrség és a P in k a v id é k Nyugati határunk a térképek és kútfők megvilágításában Magyar vonatkozású földrajzi nevek tört. határunk osztrák o l d a l á n Ma is használt magyar eredetű földrajzi nevek Burgenland - b a n Magyar vámhelyek nyugati'történeti határunk körzetében Magyar könyv- és levéltárak a nyugati végeken. Magyar szellemi h a g y até k o k Miért pusztult ki a magyarság, helyt adva a germán beszivárgóknak és a horvát menekülieknek? A szláv hatás a la p ta la n sá g a Magyar faji és felekezeti tü re lm e ssé g Az erőszakos magyarosítás és elnyomás alaptalansága Beolvasztó osztrák p o l i t i k a A nem-magyar ajkúak ragaszkodása a magyar állameszméhez A nyugati magyar felkelés és l.ajtabánság. A soproni n é p s z a v a z á s Burgenland geopolitikailag; a Kárpát-medence szerves r é s z e Burgenland" a zöld asztal mesterséges készítménye Valóság és mítosz a kivándorlás k ö r ü l

6 ^25. Továbbélő magyar táji és népi jellegzetességek Átvett magyar vonások Burgenland jogrendszerében A katolikus egyház és a magyarok viszonya Burgenland - b a n Burgenland és a r e v íz ió Az osztrák jellem és b ű n ö s s é g Burgenland a lexikonok t ü k r é b e n ^Burgenland * tartományfőnökei a II. világháború után Templomok magyar e m lék ei Várak, kastélyok, cím erek Magyar és latin fe lir a t o k Temetők, kripták, sírfeliratok Magyar eredetű h e ly n e v e k Helynévkutatók kritikai összehasonlítása Magyarázó szójegyzék Jegyzetek Névmutató K ö n y v észet L e x ik o n o k Felhasznált té rk é p ek F é n y k é p e k TÉRKÉP-VÁZLATOK JEG Y ZÉK E 1. Az Enns és Rába közti Duna-térség IX. századi vázlatos politikai á b r á z o lá s a Szittya, avar és besenyő lelő-, illetve szálláshelyek a Fertő té rsé g é b e n A X. századi magyar népi terjeszkedés nyugati határa a földrajzi nevek a l a p já n A magyar, német és vend nyelvterület találkozása Szeotgotthárdnál Cl ) Víz- és vasúthálózat ( )

7 RÖVIDÍTÉSEK ált. általános lev. levél B. Durgenland m., magy. magyar b. burgenlandi" m.f. mint fent birod. birodalom muz. múzeum c. című n. német cs. császár nélk. nélkül egyh. egyházi ny. nyelvű eln. elnevezett o. ország ev. evangélikus oki. oklevél érs. érsek old. oldal évf. évfolyam olv. olvasd fej. fejezet p. (angol oldal fejed. fejedelem page) földr. földrajz»-i párh. párhuzamos,-a n fűz. füzet pk. püspök gr. gróf pl. például h.horv. horvát röv. rövidítve hat. határ sz. szám,-ában hg. herceg szd. század hiv. hivatalos szárm. származású id. idézet szem. személy id.inű. idézett mű tart. tartomány i.v. ide vonatkozó t.b. tiszteletbeli isp. ispán tér. terület jár. járás térk. térkép jz6. jegyzó t.i. tudniillik kapcs. kapcsolatban t.k. többi kö/ött KMV Katolikus Magyarok tisztv. tisztviseló Vasárnapja tört. történeti, történelmi kér. keresztény tud. luduniányoi kiad. kiadás u.o. ugyanott kir. király,-i v. vagy korm. kormány v.h. vil.^i;liil)()rú köt. kötet vm. várnirkyr köv. következő von. vonaiku/.ó kv. könyv v.ö. vcstl iun/c Id. lásd

8 ELÖLJÁRÓBAN Üdv az Olvasónak! A negyvenötös összeomlás óta napvilágot látott, ujdonságéhcs kiadványokkal ellentétben, nem Magyarország pánszláv-marxista szellemű elmarasztalásáról, hanem a volt fegyvertárs" és társország, a hálátlan Ausztria hullarablásáról lesz szó. A magyaroknak éppoly természetes és istenadta joguk ragaszkodni Kismartonhoz, Felsőőrhöz, vagy két Ferencünk: Faludi és Liszt szülőföldjéhez, mint az osztrákoknak Bécshez, a stájereknek Gráchoz. Ha a történeti jogot is figyelembe vesszük, akkor a hunavar-magyar népi rokonság másfél ezer éves birtoklási folytonossága alapján a magyarokat illeti az elsőbbség. Visszapillantva századunk sorozatos nemzeti katasztrófáira,' fájdalommal gondolunk azokra a lehetőségekre, amelyeket egy évszázaddal ezelőtt, a berlini kongresszuson Ausztria-Magyarország két grófi képviselője (Andrássy és Károlyi) kiaknázatalanul hagyott. Mindazonáltal a magyar nemzet akkor is tanúsította, hogy nem szándékozott terjeszkedni, csak a sajátjához ragaszkodott.') A n. V. h. befejezése óta szinte divattá vált, hogy az angol nyelvterület törtető tanárai Kelet-Közép-Európá -ba rándulnak ki témáért. E tanulmány szerzője nem tartozik ehhez a téridegen kerethez. De különbözik azoktól a honfitársaktól is, akik menekülésükig csak az iskolában hallottak a nyugati határunk mentén elcsatolt országrészről. Velük szemben immár fél százada van kapcsolata szülei és ősei szűkebb hazájával, miért is a burgenlandi" táj közvetlen ismeretében szól. Nem minősül tehát ejtőernyőd" betalokadónak azon az ősi magyar, avar, illetve hun területen, amelyen apai és anyai elődei hosszú századokon át váitott.^k egymást. A legszorosabb vérségi, lelki, szellemi, röl(lr.ij/i és lílriéncti szálak fűzik ehhez a határvidékhez, amelyről n/ c.hctok tíiblviégében téridegenek nyújtanak hamis képet. Vérrokon őseinek fölilhöz, vízhez, barázdához, környezethez ragaszkodó Irlkületét éli át azon adatok közlésével, amelyeket n honi iaiaí %/crctcte,,i s/rikehh pátria, a genius loci ihlete járt át. A magyar rögöklui/ való jogos ragaszkodás, nem pedig holmi anyagi vagy pártos érdfk adta kezébe a tollat. Még csak a földbirtok viss/aálnkulásával" sem vádolhatja a lumpen-proletár rrnds/rr, nutt self-inadc ember jelen munka s/.er/.ője, aki mint ine/ítlábas kisiskolás nem nevelkedett abban a kastélyban, amelynek urait édesapja szolgálta.

9 Gondolatainkat a történeti igazság vagy hiteles források tárgykörére összpontosítva észrevehetjük, hogy bizonyos céhbeliek mereven hirdetnek követendő elveket, és mint tud. érték nélküli selejtet elvetik mindazt, ami személyes átélésből fakad. Nem vonjuk kétségbe, hogy nagy térségek, földrészek történetírására alkalmazhatók e korlátozó szabályok. Ámde kisebb kiterjedésű vidék történeti adatolásánál a személyes élniények, saját kútfők is számításba jöhetnek. Tagadhatatlan, hogy oknyomozó búvárkodásom folyamán a könyvészeti adatokon kívül saját kútfőmből is bőségesen merítettem. A tanulmányom alapját képező országrészt és szomszédságának tekintélyes hányadát már több mint fél százada személyesen is ismerem, hiszen nemzetiségi iskoláiban sajátítottam el a betűvetést és az imádságokat a vendek nyelvén.*) A felsorolt kútfők, bizonyítékok stb. csupán töredékét képezik annak a hatalmas levéltári és egyéb adathalmaznak, amely nem csak közjogi, politikai és katonai, hanem a magyarság népi jelenlétének folytonosságát is igazolja Pannónia nyugati térségében. Nincs abban semmi kivetnivaló, hogy Burgenland (a továbbiakban egyszerűen B.) földjét és népét már kora gyermekségem óta ismerem. Hiszen életem első két évtizede jobbára Vas Vármegye délnyugati részében, a két Őrség találkozási pontján, a Rába-Lapincs kapuban zajlott le. A Pinka északi és déli szakaszán őshonos nagyszülőket vagy a stájer rokonságot a trianoni határ csak térképen választotta el tőlünk, mert a mesterséges vonalat igazolvány nélkül is rendszeresen átléptük. Vándorlásaimat csak nagyobb távolságok esetén könnyítette meg kerékpár vagy vonat. Habár lakhelyünk továbbra is magyar államterület maradt, az orrunk előtt húzódó új országhatáron túlrekedt atyafisággal kapcsolatunk nem szakadt meg. Kölcsönösen látogattuk egymást, s minket unokákat nagyszüleink szeretete, nem pedig külföldi állampolgársága érdekelt. Szentgotthárd, a Trianonban nekünk ítélt határvároska volt az a központ, amelyből szemlélhettük az előttünk terpeszkedő, újdonsült B.-ot. Ott volt úgyszólván a küszöbünk előtt, mindössze egy km-nyire a Rába-parti Alma Matertől, a m. kir. állami gimnáziumtól. Otthonunk ablakaiból szabad szemmel láthattuk a Rábán túli osztrák oldal szántóvetőit, járműveit. Közelségük okozhatta, hogy egy verőfényes napon, óraközi szünetünk alkalmával a gimn. udvarára és a mi zsebünkbe is bőven jutott azokból a röpcédulákból, amelyeket a felségjog megsértésével osztrák repülőgépről szórtak a városkára. Talán tévedésből, talán szándékosan, csak ők tudhatták! A harmincas évek első

10 felében dúló osztrák pártharcoknak köszönhettük ezeket, a szó szoros értelmeiben égből szállott röpcédulákat. A két háború közötti élénk burgenlandi (a továbbiakban egyszerűen b) kapcsolatok gazdag adattárából kiegészítésül egy percig még az egyetemes műveltség és a magyarságtudat őrhelyénél kell időznünk. két emeletes, vaskos Széli Kálmán-főtéri épület termeiben napról napra együtt izgultunk, tanultunk a trianoni vörös térképvonal által elválasztott falvak bejáró diákjaival. A természetes rendet megbontó, mesterséges államhatár sem akadályozhatta meg, hogy az osztrák elemiből kikerülő német anyanyelvű gazdafiúk nálunk járjanak gimnáziumba. Közülük többen még ma is b. köztisztviselők. Egyikük, mint Felsőőr járási főnöke, a hetvenes években vonult nyugdíjba. A baloldal percemberkéivel és a reálpolitika szekértolóival ellehtétb'en szükségtelennek, sőt károsnak tartjuk a hangfogós eszmecserét. Neni értünk egyet azzal a magatar^ssal..amelv folyton, csak ellen^eink érzékenységért ^ n tekintettél, miközben a r^gyarságnak még rinoccanást is n í^ iltja. Ha njkíf^szabad a meggyőződésükké ví^j^azugságot Rirdetni, miért Ic^lene nekünk elhallgatni az igazságot? ^ A szépleíl^ek, akik kifogásolják tanulmányunk határozott hangját, ismerkedjenek meg a pángermánok sokkal élesebb stílusával, gyűlölködő ideológiájával. Magyarellenes irodalmukban visszatérő szavaik: csalás, hamisítás, betyár, bandita, bűntett, gyilkos" stb.") Különösen a kismartoni megszállók közpénzzel támogatott propaganda kiadványaiban tobzódik a germánok fajgyűlölete. Hgyik ilyen tudományosnak szánt Forschung kiadványukb.in a honfoglaló magyarokat Ráuber -nek nevezik. Másutt pedig a hitleri fajelmélet Supermenschének szellemében, pcrs/c dcniokrüiikun" köpenyegben, valamennyi tőlünk keletre lakó cur.\/,siiu népet sértő, Horden aus dem Osten kifejezéssel illetik honfoglaló őseinket. Való igaz, hogy számos közéleti s/crcpct játs/ó os/trak I litlcr fogékony tanítványának bizonyul.^) Találóan írj.t Dunai Ako«: fe l fordult korunkban, amikor az ostobák hat.\ro//ák meg, hogy ki a/ okos; amikor diktátorok mondják meg, nti,\ liuinaiiitáh; amikor cégéres hazugok intenek iga/moiul.isr.i, emu*n,\ korb.in, ha életben akarunk maradni, viss/a kell rúgni! Pa c/ nem.^11 ellentétben a keresztény szellemmel. '') Politikai szempontok nélkül hatástalan egy ilyen munka. Árulói lennénk népünknek, ha egyedül csak történészek lennénk és nem az IGAZSACí követelői is, *') A területrablással kapcs. a bírálók

11 figyelmébe ajánljuk a hív. osztrák megnyilatkozásokat, állami iratokat és hasonló tárgyú könyveiket. Értekezésünk nem vethető Össze holmi fizikai vagy biológiai elvont eszmefuttatással. A mi vitánk elrabolt t^ a jd on visszakövetelése körül forog. ^ " ""^ólnom kellmunkám*^jszerű meglátásáról is: Irányvonalam szakít azzal a téves módszertani-g%,akorlattal amely-burgenl. -ot teljesen elszigetelve, önr^eában vizsgálja. B. ezereves törtlnett* szerepe a magy. állam veretében elengedhetetlen követelményl^él^l í?tr^<o íógv tá g ^ ^ m in f á K an^sn e^aícil szfikebb értelemben mint a Dunántúl (Pannppia),"iHetve a három nyugati vármegye geopolitikai egységének szerves részeként elemezzük, sőt ^,hun-avar-magyar történeti jogfolytonosságra való tekhuettel nyugatt viszon^tban irosszehasonlíto vizsgálatnatc véssük alá. it^en kritikai osszghasonlítsrfényénél az irkiti telepe?magyarsága, a Szent Kproiia. lílamkérétéb^ egyesítettosszírü ^arság részeként, njpni volt kisebbségt Ugyanaz á népi többségi tényező jutott osztál;jrr5z2ura Károm v anegj^e: Mosoi^^^pron és Vas keretében is. TanulmányoniLabban is eltér másokétól, hogy h á ta it i^mcsak k^ y v e^. okiratol^ té r k ő k, hanem az esetek zömében TTOyszínen található ere 3eti forl^ok (tá [elemek, flóra és fauna, templomok, várak, kast&i^j^, lakjiilzak, temetök, hősiés vallásos emlékművek,*utak,*^sutak, hatirkövek stl^) alapján gyuj^ttem össze. * jelen kötet közreadásával önkéntelenül is eleget teszek az V. Magyar Kongresszus zárónyilatkozatában foglalt irányelvnek, amely szerint a szabad földön élő magyarságjeladstta, h o ^ minden rendelkezést álló évközzel k ü ^ ö n az elszakított teriiletekeirílő magyarság fennmj^dlásáért, nemzeti és em ^ri jogarért. ) TFIabár akaratlanurís Seton-WatsonTlugh célját, illetve módszerét követem, mégis bizonyos megszorításokkal. Szavaival mondom, hogy eredeti ^lom tudományos munka írása volt, minden rendelkg:^ésre áyó.ferrásra támaszkodva.** Jólleli«, jforrásaim köz^émberek is tartoznak, azok nem voltak fő forrásaim, mint Seton-Watsonnál. Viszont az utazások, amelyekre a brit történetíró is hivatkozik ( evén a glimpse of the landscape be of great help ) éveken, sőt egy életen át hasznosan befolyásolták adattáram bővítését. Eredeti kutatási anyagom is ily módon gyarapodott. ) Amint az 1814-ben elhunyt Benkő Samu erdélyi történetíró, én is a gyaloglás_sfig^eszközét vettem igyénybe. Többször bejártam h. iie^ eit, völgyeit, a po^onyi határtóríe egészen a Lendya forrtsv i$ E S g, Ilyen térbeli*5ozelség ITltal lehet csak ig a ^ n Ijetelni

12 a környezet, a táj értékeivel, jellegzetességeivel. XX. századunk jet-korszakában Petőfi vagy Móricz módjára per pedes, morc patrio róttam az utakat, tekervényes ösvényeket, akárcsak fiatalkoromban, az összeomlás előtti két évtized folyamán. Mert a honi földet nemcsak zsíros falatok, párttitkári, miniszteri vagy tábornoki illetmények ellenében illik szeretni! Néhány szóval könyvem keletkezésének időrendjét is vázolni kell. Megírásának gondolata már 1957 nyarán merült fel, amikor Kanadából haza -látogatva ismét barangolhattam B. földjén. Az emigrációs életkörülmények miatt rendszeres kutató-tevékenységbe csak évtizednyi készülődés' után foghattam. Újabb tucatnyi cszj tendő telt el a kanadai és európai könj^rtárak foyásan\;agának tanihmányozásávaírvalamint a helyszíni adatgyűjtéssel. Hazám és nemzetem szebb jövőjébe vetett bizalommal hoztam azt a személyes áldozatot, amely tanulmányom előfeltételéül szolgáló beható búvárkodást és e kötet sajtó alá rendezését lehetővé tette. Mögöttem nem állt semmiféle párt politikai hatalma, csupán tizenhat millió kárpát-medencei magyar egységes államterület utáni vágya. Következésképen semmiféle köztámogatásban (mint pl. az államilag agyontámogatott burgenlandi tollnokok) nem részesültem. Idézeteim szükségességét Kandra Kabos szavaival alátámasztva a keresett igazságot jobban megközelítem, ha írásaikat nem értelmezem, hanem magukat szólaltatom meg. Eme szabatos indokoláshoz talán még az eredeti nyelven való idézés miértjét kell kiegészítésül idefűznöm. Tanulmányom elsősorban a szakmabelieket érdekli, akik amúgy is jártasak a világnyelvekben. A b. olvasóközönségnek pedig nem okoz nehézséget, mivel a taiuiltabhak értik az angolt. Az eredeti nyelvű szöveg és fordítás ko/.öit érielnii eltérések lehetségesek, minélfogva helyénvaló, ha a/ ereileti iilé/.et alapján maga. az olvasó alkot véleményt. Mac.'iriiu'y, s/.w.ultink egyik legtárgyilagosabb brit történés/e is helyesnek v/ li riíiir(»l/,y krónikáját eredeti latin nyelven idé/ni. ) A/ itlé/elek bizonyító ereje ugyanolyan fontos, mint Csánkinál a középkori latin szöveg. Az európai magyarok zöme soha nem juthat azokhoz a nyugati könyvekhez, amelyekből idézünk. Könyvem, tárgykörénél fo(;va, a szakterületek amelyeknek vizsgálata e munka keretein kívül esik e^ész sorát érinti. A szaktudományok eredményeinek elégtelenségét a megfelelő helyeken jelzem. Viszont azt sen» téveszthetjük szem elől, hogy nem lehet mindent (és jó okkal!) egyetlen kötetbe tömöríteni. A teljesség igénye nélkül igyekszem tehát D. földrajzát, történetét össze

13 foglalni, lehetőleg kerülve a merev és túlságosan akadémikus stílust. Tanulmányunkat útmutatásnak szánjuk azon a szellemi ösvényen, amelyen elindulva a szerencsésebb jövő nemzedéke a visszacsatoláshoz vezető nemzetvédelmi tevékenységet folytathatja. Engem is az a meglátás késztet könyvem kiadására, amit nagy erdélyi honfitársunk, Wass Albert így fejez ki:»sohasem késő. Ehhez a nagy munkához (könyv- és újságterjesztéshez) pénz keli, és aki ennek a munkának az elvégzésére alapot teremt, az nagyobb szolgálatot tesz a nemzetnek, mintha fegyverrel a kezében küzdene érte. Mert a legnagyobb fegyver ma a könyv. ) Önkéntes szellemi vállalkozásom eredményét tárom ezennel nem annyira a jelenkor, mint inkább az utánunk következő tisztultabb világ összmagyarságának lelkiismerete elé, hogy országunk újjáépítésénél, az elral^lt területek visszaperlésénél az általam öszszegyűjtött bizonyítékokat, eredeti forrásokat (pl. a temetőket) figyelembe vehessék. Megragadva minden alkalmat egy jövendőu-i: >» _uá beli iifegitéycl ^őmozdítására, én is tulajdonképen azt téwém, ami megmt ^ k W^^XlB^t irányelvejre utalva megismerteti a viláe népeivel a maevarok iussát eev szefibtés boldősabs iö- Wir lernten das,wehe dem Besiegten* kennen und wie die Historie oft nichts als Propaganda dér Sieger ist." (Fürst Clary-Aldringen) MONTRÉAL (KANADA) JÚ N IU S 4-ÉN, A TRIANONI BÉKEPARANCS 64. GYÁSZOS ÉVFORDULÓJÁN DR. D A B A S REZSŐ

14 A/ osztrák.pjop^gajoib e^oldalúan i^ejct^ti B. jörtínctét, hogy a qaasfil évezredes qjagyar-avafchunjtnúlt elhallgatásával a ggjjián-^zláv jel^ggsijoghassa reá.^ Magyar részről is hiányzott e le d ^ olyan mimka, amdy az elcsatolt nyugati végeket a t ^ b b értel^bén v e tt'^ ^ v a r történetlföl4xajzi szemléletben v i^ gjía. ypípa. A ^ X. szd. szellemi és politikai rablóhadjárataival szembeszállva nem elszigetelten, hanení a Tiun-avar-magyar teriileti és hatalmi folytonosság koronkénti értelmezésével kívánunk B.-ra von. jogainkért sícrá^állni. Magyaro. ezredéves történelmi szerepe mint egyetlen, az egész térséget betöltő és régóta fennálló államé annyira egybeforrt a Kárpát-medencével, hogy a történelem előtti idők kultúráinak helyi meghatározásánál a nyugati tudósok nem a közelmúltban mesterségesen alkotott utódállamokat, hanem Hungáriát emlegetik. fthg VTQrav^-Vydar rmitc frnm t b f i j ^ a n was O Pgned UP in tjx?, third najjlfiimium B, C. í^pd the South-Danubian region wa.s Hyught intő closest cult^al association withi Macedónia, Tljgstsaly fi JEe..Aegean, ^dtb.íhe resalíjbíit HLÍKÍjARY & tjaese Southern l^ftds mutually igfluenced eac^ other. *-^ így ismerteti Prof. East Nagy-Magyaro. térségének a Kr. e. III. évezredbeli kapcsolatait. Ez a történelmiség ismeretlen Ausztria esetében, mert mai politikai tagoltságához hasonlóan, lohascm volt a helyén olyan ^egységes, központilag kormányzott ^llam, mint a mi^ha/.ánk. S-^les önkormánvzattal bíró tartományai ma is laza mo/aikszemek,_ mint a? egykori NoricumTTTactla, Pannónia, a Dunától É-ra pedig a markomannok és quadok által biriokolt rés/ci. A mi történetünk tiszta és világos. Államalapításunk körülményei, évszámai ott ékeskednek bármelyik civilizált nagyváros könyvtárában. A mi országunk keletkezése, államunk alapítása a világtörténet egyik legritkább eseménye, még a rómainál is határozottabb időpont. A kételkedők pillantsanak bele pl. az egyik leghitelesebb históriába: Cambridge Medieval History, Vol III: 895 The Magyars settle in Hungary, Majd: 1000 The Hungarians became Christian under St. Stephen St. Stephen crowned king of Hungary. Foundation of the archbishopric of Gran fór Hungary. Ha fellapozzuk a Statesman s Yearsbookot, hazánk ismertetése így kezdődik: Hungary first became an

15 independent klngdom in 1001." Magyaro. már 350 éves szervezett állam volt, amikor Oroszo. még csak csírájában létezett, tenyérnyi területtel, moszkvai fejedelemség néven, 1246-ban. Kétségtelen, hogy a germanista^és szlávista történetírá;; szándékosan igyekszik elsikkasztani mindazt, ami a Kárpát-medencében. T ~magyarság ezerfiabzáz éves t ö r h eti jogát kozvetye vagy köjsvetlenül alátámaszthat^^ A magyargág vesjtere törő pánszláy. pángermán^s oláh t ö r ^ céltusrosan, leícíismeret-furdalas nélkül hamisitanak^haziís^k, ag^onkallj^ n ak és ferdítenek, sőt ha kell, rtna^kln%h.4tó.t^tana^ ki, magy. történeti szereplőket,ja jjj^gy. eseményeket pedig saját fajtájuk sik e re k ^ könyj^íik el KülönöseiTa^i^ómai uralom és Szt. István királysága közti időszakra vonatkozik ez a sötét aknamunka. Amíg ^ m o tiszavirágéletű közkereseti társaságát w^állammá felfújva, a provinciális jellegű és határozatlan körvonalú morva feij^ejemséget^..great -jiek maga^m liá k, addig a hi ^ok. majd ayarok idiíbenriérben és hatalomban Igazán jelentős birodalmát agyonrág^iyazva vagy ag^nhajöigatva mt&ik el. Ft^^mális á l l ^ i határa nem volt sem a Samo-JFéle tömörülésnek, sem a morva fejed^mségnek vagy az ún^ Pannonische Marknak. Itt emlékeztetünk arra ís, hogy nem a rómaiak, m éf^ ^ ésb é a primitív szlávok honosították meg a földművelést a i^rpát-medencében. A régészeti leletek tanúbizonysága szerint már évezredek óta művelés alatt állt e termékeny medence földje.«) A jelenleg B. néven elcsatolt országrészünk nem egyéb, mint a szentistváni és trianoni határ közé ékelt, váltakozó szélességű nyugat-dunántúli peremvidék, amelynek észak-déli átlós hossza 166 km Pozsony városa és a szentgotthárdi járás délnyugati szeglete között. Sopron szomszédságában mindössze négy km keskeny sávvá szűkül. Egymagában mint mesterségesen létesített földrajzi és politikai fogalom sem földrajzilag, sem gazdaságilag, de néprajzilag sem egységes! Számos különálló tájegysége a hegy- és vízrajzi adottságok miatt a kárpát-medencei Dunántúlba olvad bele. Közigazgatási fejlődése is ezt igazolja, amennyiben 3 főbb tájegysége szerint 3 vármegyéhez tartozik. A Fertő környéki síkság, mint a Kisalföld folytatása, Moson vm. nyugati felét alkotja. A középső hegyes vidék Sopron, a déli négy járás pedig Vas vármegye szerves része. A szóban forgó terület bírt lűilön k ö ^ j^ i stá,tu$$al egyszerűen azért, mert természetellenes lett volna.,^^oiaiak» idején éppúgy, mint azjtv ar vagy a m a^^birod. részként:. Sopron,

16 Kőszeg^ Szombathely, Körmend gazdasági 6s politikai von/óköré- Tíez tartozol,' ~ ' Mivel az osztrák megszállást csak átmenetinek tekintjük, az előtti magy. vármegyei és járási beosztást követjük. Első szent királyunk által alapított 3 nyugati vármegyénk (Vas, Sopron és Moson) területe valamint határa a trianoni békcparancsig jóformán semmit sem változott. Szt. István tehát nem utánozta a minket később leigázó osztrákok germán-bajor elődeinek lokálpatrióta felfogását tükröző politikai berendezését. Első szent királyunk eme messzeható, alkotmányunkat továbbfejlesztő bölcs meglátása tanúságot tett arról az öröklött magy. államalapítási készségről, amely abban a korszakban szinte egyedülálló volt egész Európában. A Kárpát-medence vármegyékre való felosztása következetes folytatása volt annak a sajátos magy. egység-politikának, amely a Vérszerződést, majd Árpád honalapítását és a fejedelmek uralmi rendszerét jellemezte. Ennek szellemében alakította át Szt. István kir. állama a korábbi (fejedelmi) szervezeti kereteket céljai érdekében.**) Egyre szélesebb hazai körökben vallják, hogy az Árpádok átvették az ávar közigazgatást s vele a méltóságokat is, t. k. az ISA (eredetileg avar fejedelmi) címet. Az ISA BÁN (közigazgatási, majd vármegyei főember) címből formálódott az ^SPÁN szavunk.**) Az egységes, központosított területre alkalmazott magy. állameszme gyakorlati következményeként ManyAro. közigazgq.tásl,bereadezésfc teljesen e l t ^ u y u ^ i germán szomszédainak önálló tartományok szöj^etsé^ Ő l l^ c iö tt "!lid;imisát:ától. A mostani pesttbólsevista rendszer mindent elkövet, hogy még a térképről is letörölje államiságunk ezeréves jegyeinek nyomát. Bűnös kézzel összevissza nyirbálják a vármegyék cs járások li.igyományos rendszerét. Sajnos, az összevonások kö/ségi h járási szinten állandóan tartanak. Egymásután tűnnek cl ;\/ Árpád ki>ri községnevek, csak azért, hogy a számokkal dobálócl/ó,.ínyagolvfi marxisták minél nagyobb lélekszámú helységet tudj.'inak a maguk haladásának" igazolására felmutatni. nc//eg, n sv.^jciak l'!urópa s/ívében ma is ragaszkodnak kicsi országuk hagyományos törléneti beosztásához. Mindössze 41 29f> km* liitt rjctlésű országukban ma is 25 kanton működik. T.s ezt korátnscm tartják rlavulinak. Mert büszkék múltjukra, annak i0rt.-polilik.ii fejleményére, helyneveire. B. tőszomszédságából kiragadott példával mulatok rá a hazai marxisták szándékos hagyomány taposó mílveletére. A III. Béla korában alapított cisztercita apátságáról és az K>64. török fölötti győzelemről nevezetes Szentgotthárdhoz csatolták a szomszédos

17 Rábakethely és Zsída községeket. Az Árpád-korból való, Rábavölgyet vigyázó, magaslati templomával büszkélkedő Rábakethely nevét óta nem találjuk a magy. térképeken. Érthető lenne az egyesítés, ha valami százezres iparváros környékéhez tartoznék. Ilyesmiről azonban szó sincsen. A négyezer lelkes iparvároskának semmi szüksége nem volt a teljesen mezőgazdasági jellegű falvak bekebelezésére. Mivel jogos tulajdonunkat képező ősi területről lesz szó, a több ezer éves magy. földrajzi neveinket fenntartásuk és megőrzésük mérhetetlen nemzeti jelentősége miatt magyarul nevezzük meg. Állandó kivételt képez Burgenland (rövidítve B.) mesterkélt földrajzi, politikai fogalma, amelynek a történeti, földrajzi háttér hiánya miatt nincs, de nem is lehet magyar megfelelője. Nem ismerhetjük el az osztrák megszállást, mert nyugati végeinket a lakosság megkérdezése nélkül erőszakkal és parancsszóval szakították le a Magyar Szent Korona testéről. Az ezeréves magy. földről könnyelműen lemondók okulása céljából utalunk ama osztrák gyakorlatra, amely ún. tud. szinten sem hajlandó tudomásul venni B. tíz évszázados magy. múltját. Ha ők az ezer esztendős jogos tulajdonost egyszerűen mellőzik, miért kellene nek^njp^ j a? - tafcteíiá egéiirt^set teremtett a mindössze Hatvan évgs^ állapotra *n^y^elemmet lenni? Égy évezred emt^két pem törölheti el félszázados Átmeneti megszállás! Eleink még a jogfeladás látszatát is ker ü ld, annyira ra^asz^ohtak a jogos ősi jusshoz. Királyaink szent kötelességüknek tartották az országhatárok védelmét és a területi sérelmek jóvátételét. Minthogy a határsértésben és területrablásban a germánok jártak elöl, érthető, hogy a régi magyarokban ellenszenvet váltottak ki. A vezérek és fejedelmek korában, majd Árpád-házi királyaink alatt, de főként a mohácsi vész utáni négy évszázad során alapos okkal utálták meg eleink a nimöt együttest..ma Európa legnagyobb ^kisebbségét* elszakított területeink. magyarsága atl^já7am dy valiliabajc^,kisee5fi g!, mert a magyar népi tö'n^ téfmészetesen és szervesen összefüggő része, amelyet csak a trianoni ren(lél ezések vlíasztottak le mesterségesen."^*) yisszaperusét alátámasztó k^rtő érv a történeti jog, valamint az eredetileg többségében nem aélitet: ajkú j^var-magyarbesenyő őslakosság mellett főként a temetőkkel és hősi halottakkatbizonyítjuk, hogy a m ^ a r nevűek, vagyis ajnagy. származás ú it az utóbbi évszáz^ban is széltében-hosszában tekintélyes népréteget képviselnek. H a figyelemmel kísérjük a b. helyi kiadványokat,tőként a születés és halálozás névsorait, nincs olyan eldugott

18 kö/ség, amelyben ne bukkannánk magyar ncvuekrc. A nípszcríí tíal, Horváth, Kiss, Kovács és Un^er mellett Döniötör, Karácsony, Szerencsi is {gyakori. Bevezetésünk nem elégedhetik meg sem B. följrajzi és politikai körvonalazásával, sem pedig az osztrák megszállás elleni tiltakozásunkkal. Előre kell vetítenie a tárgyalásunk fonalát végigkísérő elfogult osztrák szemléletet, amely az ezredéves magyar múltat elsikkasztva durván megsérti a történeti igazságot. A B. történetét meghamisító osztrák-germán tollnokoknak is szól Ehrmann K. D., a Nemzetközi Történettudományi Bizottság leköszönő elnökének a bukaresti (1980) nemzetközi történelmi kongresszusról alkotott véleménye: Még az eddiginél is jobban kell tisztelni a TÖRTÉNETI IGAZSÁGOT, még az eddiginél is mélyebben kell keresni a történeti folyamatok okait éspedig nem egyszerűen nemzeti, hanem regionális és egyetemes keretekben is s még komolyabban kell vennünk felelősségünket nemzetünkkel, a környező népekkel és a világgal szemben. ^^) 2. A RÓMAIAK PANNÓNIÁBAN B. észak-déli hosszanti alkata, továbbá gazdasági, néprajzi és politikai tényezők miatt, elsősorban keleti, másodsorban nyugati hatásoknak volt kitéve. Azokat az eseményeket is, amelyek az itlők folyamán formálták, a keleti és nyugati szomszédság viszonylatában kell vizsgálnunk. Amint látni fogjuk, délről csak a római iiuperium terjesztette ki reája politikai hatalmát, de ennek,\/ alin négy évszázados befolyásnak ma már gyakorlati nyomai nincsenek. Részletezésük előtt a kétségkívül erősebb keleti és a gyrngéhb nyii gáti befolyás jellemzésére adjuk át a szót Graham l-rank r. n,»k; B. a régi Habsburg birod. részeként, német töhbsém'í lakoisángal mindig a MAGYAR KIRALYSÁG-hoz tariozoii."'") l'kév/ítsiik ki ezt a tört.-földrajzi megállapítást még a/'/al, hogy H. jmhairm képezett külön tájegységet, még kevésbbé valaniiféle önálló politikai szervezetet. Ez utóbbit hatalmi s/óval és pángrrmán csch inenterkedéssel erőszakolták reá az I. v.h. után. Az ált. tört. események időrenili felsorolásából köveikr/ictlietünk a mesterségesen létesített B. életieréhen,\ népesség és országhatár alakulására. Pannónia és benne ha/ánk nyugati tört. határsávja sem népi, sem egyéb kö/vet len votíási nem örökölt a római korból. A római civilizációból egyedül a/ utak inaratitak további

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS Magánkiadás Budapest 1996 Fiamnak, Botos Zoltán Gregorynak ajánlom ezt a könyvet, azzal a reménnyel, hogy ez irányban folytatja a kutatásomat. A magyarok Istene adjon neki tudást,

Részletesebben

BARÁTH TIBOR A KÜLFÖLDI MAGYARSÁG IDEOLÓGIÁJA Történetpolitikai tanulmányok. Montréal, 1975

BARÁTH TIBOR A KÜLFÖLDI MAGYARSÁG IDEOLÓGIÁJA Történetpolitikai tanulmányok. Montréal, 1975 BARÁTH TIBOR A KÜLFÖLDI MAGYARSÁG IDEOLÓGIÁJA Történetpolitikai tanulmányok Montréal, 1975 E MUNKA MEGRENDELHETŐ A SZERZŐ CÍMÉN P.O. BOX 697, STATION "B" MONTREAL, CANADA H3B 2K3 Ezt a könyvet a Sovereign

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

A régi Belső-Ázsia története

A régi Belső-Ázsia története A régi Belső-Ázsia története Vásáry, István, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Török Tanszék Szerkesztette Bende, IldikóZimonyi István, sorozatszerkesztő A régi Belső-Ázsia története írta Vásáry, István

Részletesebben

í m 1 ' - y Í C S O T í

í m 1 ' - y Í C S O T í í m 1 ' -y ÍC S O T í A KÜLFÖLDI M AGYARSAG IDEOLÓGIÁJA H. REF. ECTNAZ TOlONTd RÓBERT.ST, HUNGÁRIÁN REFORMED EVANGELICAL CHRISTIAN CHURCH 8 RÓBERT ST-, TORUNIO, ONT. M5 2K E MUNKA MEGRENDELHETŐ A SZERZÓ

Részletesebben

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK Okok, kezdetek A katolikus egyház 13 A vallás tényleges vezetői? 20 A kereskedők Vatikánja 33 A latin népek Franciák 40 A latin kultúra -Hispánia 59 Spanyolok 63 Katalánok 77 Portugálok 79 Mórok 87 -Olaszok

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1990-02 História 1990-02 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET Előszó helyett: Átvettük? Finnugor-török alapokon álló nyelvészeink és történészeink mára több könyvtárnyi irodalmat hordtak össze, és ezt, mint állításaikat önmagában igazoló

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS?

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Varga József BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez I. rész 1918-1939 Budapest, 1991 A címlapot tervezte: KURUCZ TIBOR Magyarra fordította: NYÁRI ZSIGMOND

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. különszám

Ingyenes közéleti lap. különszám II. évfolyam, ELÉG A 2. szám, MÚLTUNK 2012. április-május MEGHAMISÍTÁSÁBÓL! 2. II. évfolyam, 4. szám, 2012. augusztus, különszám Amíg a kormány finnugor világtalálkozót szervez és a több évtizedes történelemhamisításban

Részletesebben

Imaszándékok áprilisra FÉNYLŐ HAJNAL. A halálból születik az élet MÜNCHEN. Török József (Budapest):

Imaszándékok áprilisra FÉNYLŐ HAJNAL. A halálból születik az élet MÜNCHEN. Török József (Budapest): POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 4. szám (32. Jahrg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. április A halálból születik az élet A hangos farsangi zsivaj után ránk köszönt a magába szálló

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE A borítón a Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában megjelent Civitates orbis terrarum VI. kötetének (Köln, 1617) 30. lapján közzétett Buda-metszet egy részlete

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Bakay Kornél és a nyilasok rehabilitálása Amikor az alternatív tankönyvek megjelentek a tankönyvpiacon

Részletesebben

- "-~ ~,..--::::::-- l 971. augusztus 8 ~"~ I. SZENT ISTVÁN fjnnepe. Viták a "történeti Jézus"-ról. Sík Sándor Vallomása olvasmán,-airól.

- -~ ~,..--::::::-- l 971. augusztus 8 ~~ I. SZENT ISTVÁN fjnnepe. Viták a történeti Jézus-ról. Sík Sándor Vallomása olvasmán,-airól. l 971 augusztus 8 ~r ~"~ I SZENT ISTVÁN fjnnepe Dénes Gizella Pelsőczy Ferenc Bónis György Rónay György írásai Szabó Ferenc S. J. Viták a "történeti Jézus"-ról Sík Sándor Vallomása olvasmán,-airól - "-~

Részletesebben

Ernest Renan. Mi a nemzet?

Ernest Renan. Mi a nemzet? Ernest Renan Mi a nemzet? Egy olyan kérdéskört kívánok megvizsgálni Önökkel, mely látszólag világos ugyan, de felettébb veszedelmes félreértésekre ad alkalmat. Az emberi társadalom formái rendkívül változatosak.

Részletesebben

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre XX. évfolyam 2010. október Az októberi szám szerzõi: Ábrányi Emil Bazsó Dombi Attila Bogdán László Cságoly

Részletesebben

Magyar Tudomány. genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád

Magyar Tudomány. genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád Magyar Tudomány genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád Madárőslénytani kutatások A Föld bolygó nemzetközi éve Reformkor a változások kora 2008 101 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben