CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ"

Átírás

1 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány név: Oldalak száma: 80 Jóváhagyta: Dr. Rácz Jenő Dátum főigazgató Mellékletek száma: Érvénybelépés időpontja: EZT A DOKUMENTUMOT FÉNYMÁSOLNI ÉS NYOMTATNI CSAK ENGEDÉLLYEL SZABAD! Módosítások Jegyzéke Módosította Aláírás/dátum Változa t száma Módosított oldalszám Jóváhagyta Aláírás/dátum Ellenőrizte Aláírás/ dátum Kibocsátás időpontja A z e g y e s p é l d á n y o k t u l a j d o n o s a i t a s z é t o s z t á s i l i s t a t a r t a l m a z z a s o r s z á m s z e r i n t N y i l v á n t a r t o t t p é l d á n y : M u n k a p é l d á n y : E p é l d á n y s o r s z á m a : C S O L N O K Y F E R E N C K Ó R H Á Z. S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t á t a G Y E M S Z I a s z á m ú A l a p í t ó i H a t á r o z a t t a l f o g a d t a e l. Az SZMSZ a Csolnoky Ferenc Kórház szellemi tulajdona. Sem egészében, sem részeiben semmilyen módon és eszközzel nem másolható, sokszorosítható, illetve használható fel üzleti vagy más célra a főigazgató előzetes írásos engedélye nélkül.

2 FEJEZET Bevezetés A CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ megalapítására a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbetegszakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló évi XXV. törvényben foglaltak alapján megalkotott Alapító Okirat alapító általi elfogadásával április 01. napjával került sor. A rendeltetése és tartalma A CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ (továbbiakban Kórház) a (továbbiakban SZMSZ) rendeltetése a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 3. (3) bekezdés a) pontja előírásainak megfelelően meghatározni a Kórház működével kapcsolatos elvi és gyakorlati feladatokat, szabályozni a vezetési, irányítási, végrehajtási és ellenőrzési teendőket, a szervezeti egységek és önálló munkakörök feladatait, együttműködésük rendjét. Az SZMSZ a Kórház alapszabályzata. Az SZMSZ-t a Kórház, mint költségvetési szerv középirányító szerve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban:gyemszi) hagyta jóvá. Az SZMSZ a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 4. (2) bekezdése előírásait figyelembe véve tartalmazza: a) a Kórház jogállását, képviseletét; b) a Kórház azonosító adatait; c) a Kórház szervezeti egységeinek megnevezését, feladatköreit, működésének alapvető szabályait, továbbá a szervezeti egységek egymás közötti kapcsolatrendszerét; d) a vezetési szinteket, s az egyes szintekhez kapcsolódó vezetői jogköröket; e) az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendjét; f) a Kórház által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez igénybe vett közreműködő egészségügyi szolgáltató Kórházon belüli működésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó előírásokat, valamint g) mindazon rendelkezéseket, melyet jogszabály vagy a Kórház Alapító Okirata kötelezően előír. A hatálya Jelen SZMSZ kötelező a Kórház által foglalkoztatottakra (függetlenül a foglalkoztatási formától), a Kórházban kezelt betegekre, valamint a Kórházban bármilyen jogcímen tartózkodó más személyekre. Oldal: 2/80

3 II. FEJEZET A Kórház, mint költségvetési szerv jogállása, azonosító adatai 1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, 1.1 A költségvetési szerv neve: Csolnoky Ferenc Kórház A Kórház emblémája: Veszprém város óvárosának stilizált látképe, felette Salus aegroti suprema lex esto felirattal. 1.2 A Kórház székhelye: 8200 Veszprém, Kórház u A Kórház telephelye: 8200 Veszprém, Komakút tér Veszprém, Stromfeld A. u Veszprém, Cholnoky u Doba, Somlóvár u Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. EP kód: OEP Finanszírozási kód: N594 Bankszámlaszám: MÁK TB törzsszám: ÁNTSZ működési engedély száma: IF /2013. KSH szám: A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia utca 3. A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Budapest, Diós árok 3. Oldal: 3/80

4 A középirányító szerv az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. -ában meghatározott jogokat gyakorolja. 3. A KÓRHÁZ CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1 A Kórház célja minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg- és járóbetegszakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul. A Kórház további célja a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységek, valamint az egészségügyi tudományos- és oktató tevékenységek ellátása A Kórház tevékenységének legfontosabb prioritásai: a megyei szintű progresszív ellátás biztosítása, a regionális-térségi feladatok megszervezése, elismertetése, a szakellátás biztosítása, a fenti ellátásokhoz történő szükséglet szerinti egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a betegelégedettség növelése. a területi ellátási kötelezettségnek (a továbbiakban TEK) megfelelő szakellátás biztosítása. 3.2 A Kórház feladatai a következők ( pontok) A Kórház feladata az aktív fekvőbeteg-ellátás területén: A hatályos beutalási rend szerint Veszprém megye lakosságának fekvőbeteg ellátása, a megyében működő kórházak szakmai munkájának támogatása, segítése. Veszprém megye lakosságának elme-egészségügyi ellátása. A Kórház a megyére kiterjedően végzi a lakosság gyógyító-megelőző intézményeiből áthelyezett, átvett magasabb szintű gyógyintézeti ellátásra szoruló betegek ellátását, segíti az orvostanhallgatók famulálását, a szigorló orvostanhallgatókat gyakorlatra fogadja, végzi a megye szakdolgozói és körzeti orvosainak továbbképzését A Kórház feladata a rehabilitáció, utókezelés és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás területén: A megye lakosságának elme-egészségügyi ellátása, szövődménymentes alkoholbetegek elvonókezelése, mozgásszervi rehabilitációs, valamint a TEK-nek megfelelő, belgyógyászati rehabilitáció biztosítása. Oldal: 4/80

5 3.2.3 A Kórház feladata a krónikus fekvőbeteg ellátás területén: Az a fekvőbeteg-ellátó intézetben végzett tevékenység, amelynek időtartama, befejezése általában nem tervezhető, hosszabb időszakot ölel fel. Az ellátásban az ápolás a meghatározó és az ellátás célja alapvetően a beteg állapotának stabilizálására irányuló tevékenység A Kórház feladata a járóbetegek gondozóintézeti ellátása területén: A TEK-nek megfelelő ellátás, valamint a megye járóbetegeinek helyi ellátása lehetőségeit meghaladó, szakorvosi gondozóintézetekben végzett gondozási tevékenység A Kórház feladata a foglalkozás-egészségügyi ellátás területén: A foglalkozás-egészségügyi szakrendelés és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által a dolgozók munkahelyen végzett szakellátása A Kórház feladata a járóbetegek szakorvosi ellátása területén A TEK-nek megfelelő, valamint a megye járóbetegeinek helyi szakellátás lehetőségeit meghaladó szakorvosi vizsgálata, gyógykezelése A Kórház feladata a fogorvosi ellátás területén: Fogszabályozási tevékenység és a szájsebészeti járóbetegek ellátásával kapcsolatos feladatok A Kórház feladata a gyógyító célú foglalkoztatás területén: A betegek gyógyító célú foglalkoztatása A Kórház feladata az egészségügyi ellátás egyéb területén: Azon tevékenységek, amelyek a közvetlen betegellátást nem érintik (ellenőrző főorvosok díjazása, pályázatok kezelése, szakmai rendezvények lebonyolítása) A Kórház feladata a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelem területén: A gyógyító-megelőző tevékenység folytatása során - figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény rendelkezéseire - biztosítja, hogy a beteg a gyógykezeléséhez szükséges és Magyarországon alkalmazható gyógyszerhez - ideértve a magisztrális, a galenusi és a külön jogszabályban meghatározott egyedi engedély alapján rendelhető gyógyszereket is - hozzájuthasson. Ennek érdekében a Kórház feladata a Kórházi gyógyszerellátás megszervezése, a gyógyszerek beszerzése (megrendelése), tárolása, elosztása, ellenőrzése, valamint az alkalmazáshoz szükséges szakmai információ biztosítása intézeti gyógyszertár keretében A Kórház feladata az egyéb humán egészségügyi szolgáltatás területén, hogy a szakmai működés területét érintő szakmai, módszertani, szakképzési kérdésekben együttműködjék az illetékes intézményekkel, testületekkel és civil szervezetekkel A Kórház az illetékes intézményekkel és egyesületekkel egyeztetett módon részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, továbbképzésben. Oldal: 5/80

6 A Kórház a felsorolt alapfeladatait elősegítő gazdasági-műszaki és egyéb kiszolgáló tevékenységet lát el, valamint az alapfeladat ellátásához szükséges termék előállítást, értékesítést végez, illetve szolgáltatást nyújt. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti besorolása: Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek rehabilitációs szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Járóbetegek egynapos ellátása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Gyógyszer kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Orvostudományi alapkutatás Orvostudományi alkalmazott kutatás Minőségbiztosítási tevékenység M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb vendéglátás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás Oldal: 6/80

7 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosít egyéb képzés Orvos- és egészségtudományi képzési terület Szakmai továbbképzések M.n.s. Egyéb felnőtt oktatás 3.7 A Kórház az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységét csak az engedély birtokában, illetve a bejelentés megtételét követően végzi. 3.8 A Kórház, képesítéshez kötött tevékenységet, ha vonatkozó jogszabály kivételt nem tesz, csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Kórházzal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Kórház javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. 4. A Kórház működési területe és ellátási kötelezettsége, a működés forrásai: 4.1.) A Kórház működési területét az ÁNTSZ által a 96/2003. (VII.15.) sz. Kormányrendelet alapján kiadott engedély határozza meg, a Kórház egészségügyi szakmai tevékenységét a mindenkori hatályos ÁNTSZ működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi. 4.2.) A Kórház az ÁNTSZ engedélyben foglalt szakterületeken akut és krónikus fekvőbeteg szakellátás, járóbeteg szakellátás, gondozási tevékenység keretei között nyújt gyógyítómegelőző, valamint rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokat. 4.3.) A Kórház az egyetemek orvostudományi karaival, gyógyszerész és egészségügyi főiskolai karokkal kötött megállapodások szerint együttműködik az általános- és fogorvostanhallgatók, gyógyszerészhallgatók, egészségügyi főiskolai hallgatók képzésében, gyakorlati felkészítésében, továbbá a rezidensképzésben, a szakorvosképzésben és -továbbképzésben. A Kórház részt vesz Veszprém megye területén működő háziorvosok, szakorvosok és szakdolgozók képzésének, továbbképzésének szervezésében és végrehajtásában. 4.4.) A Kórház tevékenységének (alaptevékenységének, az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységeinek) forrásai a.) a közfinanszírozott ellátások után az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított források, b.) az egyéb szervezetek, magánszemélyek támogatásai, c.) a saját (vállalkozási tevékenységből származó) bevételek helyiségek és eszközök bérbeadása, klinikai gyógyszervizsgálatok, kutatás-fejlesztés, egyéb nyújtott szolgáltatások bevételei. Oldal: 7/80

8 III. FEJEZET A Kórház tevékenységét meghatározó jogszabályok évi XXV. törvény a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 258/2011. (XII.7) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról 72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelet az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról évi C. törvény a számvitelről évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről évi CLIV. törvény az egészségügyről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Oldal: 8/80

9 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről évi 29. törvényerejű rendelet az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló, Genfben, az évi október hó 17. napján aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről. 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. Törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról. 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról. 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről. 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről. 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól. 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól. 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról. 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvénynek a halottakról kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről. 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól. 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről. 42/2008. (XI.14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól. 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről. 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról. Oldal: 9/80

10 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről. 32/2007. (VI.27.) EüM rendelt a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről. 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról. 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről. 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről. 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról. 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól. 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről. 23/2006. (V.18.) EüM rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről. 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről. 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról. 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről. 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól. 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről. 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről. 4/2001. (II. 20.) EüM-IM együttes rendelet az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről. Oldal: 10/80

11 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről. 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről. 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről. 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól. 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint tárolására és egyes körszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról. 14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházetikai bizottságokról. 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól. 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól. 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről. 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeltetéséről és kiadásáról. 1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről. 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról. 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről. 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről. 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről. 14/1999. (X. 27.) HM rendelet a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról. 17/1999. (XI. 18.) IM rendelet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél. 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól. 25/1998. (VI. 17.) NM rendelet a művi meddővétételről. 18/1998. (VI: 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről. Oldal: 11/80

12 62/1997. (XII: 21.) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről. 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról. 49/1997. (XII: 17.) NM a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról 48/ (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról. 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról. 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról. 10/ (II. 24.) NM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről. 9/1993. (IV: 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről. 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról. 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. 27/1992. (IX. 26.) NM rendelet a betegek beutalásának szakmai rendjéről IV. FEJEZET A Kórház szervezete, a szervezeti egységek kapcsolatrendszere A Kórház irányításának szervezeti tagozódása 1.) A Kórház munkaszervezetének vezetése: a.) Főigazgató b.) Orvosigazgató c.) Gazdasági igazgató d.) Ápolási igazgató e.) Stratégiai igazgató Oldal: 12/80

13 2.) Közvetlen a főigazgató alá rendelt szervezeti egységek: a.) Igazgatási Osztály b.) Belső ellenőr c.) Munkavédelmi, Tűzvédelmi és Környezetvédelmi Iroda d.) Statisztikai Csoport 3.) Orvosigazgató irányítási hatáskörébe rendelt szervezeti egységek: a.) Fekvőbeteg- és járóbetegellátás diagnosztika centrumok, osztályok (orvosszakmai területen) b.) Központi Műtő Osztály (orvosszakmai területen) c.) Központi Gyógyszertár (orvosszakmai területen) d.) Lelkigondozói Szolgálat e.) Oktatási és Könyvtár Csoport 4.) Gazdasági igazgató irányítási hatáskörébe rendelt szervezeti egységek: a.) Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Osztály b.) Élelmezési Osztály c.) Műszaki és Ellátó Osztály d.)informatika Osztály 5.) Ápolási igazgató irányítási hatáskörébe rendelt szervezeti egységek: a) Dietetikus Csoport b) Központi Betegszállító Csoport c) Központi Takarító Csoport d) Szociális Iroda e) Járó- és fekvőbeteg-ellátó és diagnosztikai centrumok, osztályok (ápolásszakmai területen) f) Központi Műtő (szakdolgozói területen) g) Központi Gyógyszertár (szakdolgozói területen) h) Textilgazdálkodási Csoport i) Járó- és fekvőbeteg ellátást érintő adminisztratív jellegű munkakört betöltő munkavállalók 6.) Stratégiai igazgató irányítása alá rendelt szervezeti egységek: a) Minőségügyi Iroda b) Projektiroda c) Humánerőforrás Gazdálkodási Csoport d) Bérszámfejtési Csoport e) Közbeszerzési és Jogi Iroda Oldal: 13/80

14 7.) Kórház gyógyító-megelőző ellátásokat biztosító szervezeti egységei: a.) Sebészeti Centrum Általános Sebészeti Osztály - Érsebészeti Részleg Sebészeti szakrendelések Érsebészeti szakrendelés Sebészeti osztály ambulancia Érsebészeti ambulancia b.) Traumatológiai, Ortopédiai és Szájsebészeti Mátrix Osztály Traumatológia Ortopédia Szájsebészeti Osztály Traumatológiai szakrendelések Kézsebészeti szakrendelések Orthopédiai szakrendelések Szájsebészeti szakrendelések Fogyatékkal élő gyermekek fogászati szakellátása Fogászati rtg. szakrendelés Panoráma rtg. szakrendelés Traumatológiai osztályos ambulancia c.) Belgyógyászati Centrum Belgyógyászat I. Haematológia Gasztroenterológia Nephrológia Általános Belgyógyászat Allergológia és klinikai immunológia Gasztroenterológiai szakrendelések Hematológiai szakambulanciák Nephrológiai szakambulanciák Gasztroenterológiai szakambulanciák Belgyógyászat II. Kardiológia Általános belgyógyászat Oldal: 14/80

15 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Kardiológiai szakrendelések EKG szakrendelés Echokardiográfiai szakrendelés Belgyógyászati Krónikus Osztály Belgyógyászati, Diabetes és Anyagcsere Centrum Belgyógyászati szakrendelések Diabetes szakrendelések Lipid szakrendelések Obesitologiai szakrendelés Endokrinológia szakrendelés d.) Bőrgyógyászati Osztály Bőrgyógyászat fekvőbeteg osztály Bőrgyógyászati ambulanciák e.) Csecsemő - és Gyermekgyógyászati Centrum Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály Perinatális Intenzív Centrum Gyermek Intenzív Osztály Gyermek-tüdőgyógyászat Gyermek-gasztroenterológia Gyermeksebészet Gyermekneurológia Gyermekosztály szakrendelés Gyermek kardiológiai szakrendelés Neonatológia szakrendelés Gyermek diabetológiai szakrendelés Gyermek pulmonológiai szakrendelés Gyermek neurológiai szakrendelések Gyermek gasztroenterológiai szakrendelés Gyermek endokrinológiai szakrendelés Gyermek epilepszia szakrendelés Gyermekosztály ultrahang szakrendelés Gyermekosztály ambulancia Gyermek anaeszt. Ambulancia Gyermekpszichiátriai szakrendelés és gondozó Ifjúságpszichiátriai szakrendelés és gondozó Csolnoky Ferenc Kórház Oldal: 15/80

16 f.) Fül-Orr-Gégészeti Osztály Fül-orr-gégészet fekvőbeteg osztály Fül-orr-gége szakrendelés Fül-orr-gégegyógyászati ambulanciák g.) Pszichiátriai Centrum Pszichiátriai Osztály, Sümeg Krónikus Pszichiátriai Osztály, Sümeg Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Sümeg Belgyógyászati Krónikus Osztály, Sümeg Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Doba Pszichiátriai szakambulancia (Sümeg) h.) Ideggyógyászati és Agyérbetegségek Osztálya Neurológia és Agyérbetegségek fekvőbeteg osztály Stroke osztály Neurológiai szakrendelések Idegsebészeti szakrendelések EEG labor szakrendelések Neurológiai ambulancia i.) Klinikai Onkológiai Osztály Klinikai onkológiai fekvőbeteg osztály Onkológiai szakrendelések Onkológiai ambulancia j.) Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály Központi aneszteziológia Intenzív fekvőbeteg részleg Aneszteziológia szakambulancia k.) Sürgősségi Betegellátó Osztály l.) Központi Gyógyszertár Intézeti Gyógyszertár Elixír Patika Oldal: 16/80

17 m.) Képalkotó Diagnosztikai Centrum Röntgen szakrendelések Mammográfiai szakrendelés Mammográfia szűrés Angiográfia Ultrahang szakrendelés Ultrahang diagnosztika (Sümeg) Röntgendiagnosztika (Sümeg) CT szakrendelés MRI szakrendelés Radiológiai Diagnosztika Izotóp Diagnosztika n.) Patológiai Osztály Pathológia szakrendelés Pathológia és kórszövettan Cytológia szakrendelések o.) Pszichiátriai Gondozók Pszichiátriai gondozók Pszichiátriai szakrendelések Addiktológiai szakrendelés Pszichodiagnosztika, pszichoterápia szakrendelések p.) Reumatológiai Centrum: Reumatológiai Osztály Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Reumatológiai szakrendelés Fizioterápia szakrendelések Reumatológiai ambulancia Gyógytorna Immunológiai szakrendelés q.) Szemészeti Osztály Szemészet fekvőbeteg osztály Szemészeti szakrendelések Szemészeti ultrahang szakrendelés Szemészeti ambulancia Csolnoky Ferenc Kórház Oldal: 17/80

18 r.) Szülészet-Nőgyógyászati Osztály Szülészet-nőgyógyászat fekvőbeteg osztály Szülészet-nőgyógyászat szakrendelés CSNT és terhes tanácsadás szakrendelések Ultrahang szakrendelések Nőgyógyászat osztály ambulancia CSNT és terhestanácsadás ambulancia s.) Urológiai Osztály Urológiai fekvőbeteg osztály Urológiai szakrendelések Urodinamia szakrendelés Andrológia szakrendelés Urológia ambulancia t.) Központi Műtő u.) Központi Laboratórium v.) Központi Sterilizáló és Kórház Higiénés Osztály w.) Bőr- és nemibeteg gondozó Bőr- és nemibeteg szakrendelések Bőr- és nemibeteg gondozók Csolnoky Ferenc Kórház Oldal: 18/80

19 Tanácsadó szervek, testületek, fórumok 1.) A Kórház működését segítő, a belső kommunikációt támogató tanácsadó szervek, testületek Szakmai Vezető Testület Rehabilitációs Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Transzfúziós Bizottság Műszerügyi Bizottság Etikai Bizottság Kórlaprevíziós Bizottság Várólista Bizottság Élelmezési Bizottság Tudományos Tanács Szakmai anyag Bizottság Onkológiai Szakmai Bizottság Antibiotikus és Infekciokontroll Bizottság Klinikai Kutatási Bizottság 1.1. Fórumok Fórum Medicorum Veszpremiensium Felsővezetői Nyíltnap Kliniko Patológiai Konferencia 1.2. Kórházi Közalkalmazotti Tanács Oldal: 19/80

20 V. FEJEZET A Kórház vezetése I. rész A Kórház vezetésének általános szabályai 1. A Kórház vezetésének rendje az Alapító Okiratban meghatározott alap- és kiegészítő tevékenységek végzésére a jelen SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően létrehozott szervezeti felépítés bázisán kifejtett tudatos, célirányos, folyamatos tevékenységben valósul meg. A Kórház vezetési rendszerének felépítése 2. A Kórház vezetése a szervezeti felépítésnek megfelelő különböző szintű, de szorosan egymásra épülő, funkcionálisan meghatározott feladatokkal és jogkörökkel rendelkező, egymást segítő és kiegészítő vezetési elemek tevékenységével valósul meg. 3. A Kórház munkaszervezetének egyszemélyi vezetője a főigazgató. A főigazgató a vezetést és irányítást személyesen, valamint az igazgatók, az igazgató-helyettesek továbbá a szervezeti egységek vezetői útján valósítja meg. A főigazgató általános helyettese az orvosigazgató, az orvosigazgató akadályoztatása esetén a főigazgatót a gazdasági igazgató helyettesíti. A főigazgató, az igazgatók, az igazgató helyettesek, valamint a szervezeti egységek kinevezett vezetői legfeljebb 65 éves korig tölthetik be vezetői pozíciójukat, 65 éves kor betöltésével megszűnik kinevezésük. A Felsővezetői Értekezlet 4. Az operatív vezetés legfelső szintje a Felsővezetői Értekezlet, melynek tagjai a IV/2. alatt felsorolt vezetők. A Kórházvezetés feladata a Kórház szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése. E feladatának a szakmai önállósága alapján a hatályos jogszabályok, az SZMSZ, Kórház, GYEMSZI határozatainak figyelembevételével tesz eleget. 5. Az igazgatók a részükre meghatározott területeket és szervezeti elemeket a főigazgató utasításainak megfelelően személyesen vezetik és irányítják, tevékenységükért, az irányításuk alá tartozó szervezetek helyzetéért a főigazgató felé közvetlenül felelősek. A szervezeti egységek vezetése 6. A vezetés második (középső) szintjét a gyógyító, az ápolási, a diagnosztikai, valamint a központi igazgatási, továbbá a gazdasági-műszaki szervezeti egységek (osztályok, irodák és önálló csoportok) vezetői képezik és a jelen SZMSZ-ben és a munkaköri leírásukban meghatározott vezetési feladatokat látják el. A vezetésük alatt álló szervezeti egységet személyesen vezetik és irányítják, az irányításuk alá tartozó szervezetek helyzetéért a területileg illetékes igazgató (szakmai igazgató) felé közvetlenül felelősek. Oldal: 20/80

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények 2011. április 25. Magyarország Alaptörvénye 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 2003. évi LXXXIV. törvény egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2016.11.05-2016.11.06 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5. oldal II. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 8. oldal 2.1. Főigazgató 8. oldal 2.2. Orvos igazgató 10. oldal 2.3. Ápolási igazgató 12. oldal

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató 0100 általános belgyógyászat Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2015. augusztus 04. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 8. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 6 1.1.1. Az intézmény azonosító adatai... 6 1.1.2. Az intézmény működési köre... 6 1.1.3. Az intézmény gazdálkodási besorolása...

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben