CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ"

Átírás

1 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány név: Oldalak száma: 80 Jóváhagyta: Dr. Rácz Jenő Dátum főigazgató Mellékletek száma: Érvénybelépés időpontja: EZT A DOKUMENTUMOT FÉNYMÁSOLNI ÉS NYOMTATNI CSAK ENGEDÉLLYEL SZABAD! Módosítások Jegyzéke Módosította Aláírás/dátum Változa t száma Módosított oldalszám Jóváhagyta Aláírás/dátum Ellenőrizte Aláírás/ dátum Kibocsátás időpontja A z e g y e s p é l d á n y o k t u l a j d o n o s a i t a s z é t o s z t á s i l i s t a t a r t a l m a z z a s o r s z á m s z e r i n t N y i l v á n t a r t o t t p é l d á n y : M u n k a p é l d á n y : E p é l d á n y s o r s z á m a : C S O L N O K Y F E R E N C K Ó R H Á Z. S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t á t a G Y E M S Z I a s z á m ú A l a p í t ó i H a t á r o z a t t a l f o g a d t a e l. Az SZMSZ a Csolnoky Ferenc Kórház szellemi tulajdona. Sem egészében, sem részeiben semmilyen módon és eszközzel nem másolható, sokszorosítható, illetve használható fel üzleti vagy más célra a főigazgató előzetes írásos engedélye nélkül.

2 FEJEZET Bevezetés A CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ megalapítására a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbetegszakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló évi XXV. törvényben foglaltak alapján megalkotott Alapító Okirat alapító általi elfogadásával április 01. napjával került sor. A rendeltetése és tartalma A CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ (továbbiakban Kórház) a (továbbiakban SZMSZ) rendeltetése a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 3. (3) bekezdés a) pontja előírásainak megfelelően meghatározni a Kórház működével kapcsolatos elvi és gyakorlati feladatokat, szabályozni a vezetési, irányítási, végrehajtási és ellenőrzési teendőket, a szervezeti egységek és önálló munkakörök feladatait, együttműködésük rendjét. Az SZMSZ a Kórház alapszabályzata. Az SZMSZ-t a Kórház, mint költségvetési szerv középirányító szerve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban:gyemszi) hagyta jóvá. Az SZMSZ a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 4. (2) bekezdése előírásait figyelembe véve tartalmazza: a) a Kórház jogállását, képviseletét; b) a Kórház azonosító adatait; c) a Kórház szervezeti egységeinek megnevezését, feladatköreit, működésének alapvető szabályait, továbbá a szervezeti egységek egymás közötti kapcsolatrendszerét; d) a vezetési szinteket, s az egyes szintekhez kapcsolódó vezetői jogköröket; e) az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendjét; f) a Kórház által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez igénybe vett közreműködő egészségügyi szolgáltató Kórházon belüli működésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó előírásokat, valamint g) mindazon rendelkezéseket, melyet jogszabály vagy a Kórház Alapító Okirata kötelezően előír. A hatálya Jelen SZMSZ kötelező a Kórház által foglalkoztatottakra (függetlenül a foglalkoztatási formától), a Kórházban kezelt betegekre, valamint a Kórházban bármilyen jogcímen tartózkodó más személyekre. Oldal: 2/80

3 II. FEJEZET A Kórház, mint költségvetési szerv jogállása, azonosító adatai 1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, 1.1 A költségvetési szerv neve: Csolnoky Ferenc Kórház A Kórház emblémája: Veszprém város óvárosának stilizált látképe, felette Salus aegroti suprema lex esto felirattal. 1.2 A Kórház székhelye: 8200 Veszprém, Kórház u A Kórház telephelye: 8200 Veszprém, Komakút tér Veszprém, Stromfeld A. u Veszprém, Cholnoky u Doba, Somlóvár u Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. EP kód: OEP Finanszírozási kód: N594 Bankszámlaszám: MÁK TB törzsszám: ÁNTSZ működési engedély száma: IF /2013. KSH szám: A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia utca 3. A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Budapest, Diós árok 3. Oldal: 3/80

4 A középirányító szerv az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. -ában meghatározott jogokat gyakorolja. 3. A KÓRHÁZ CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1 A Kórház célja minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg- és járóbetegszakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul. A Kórház további célja a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységek, valamint az egészségügyi tudományos- és oktató tevékenységek ellátása A Kórház tevékenységének legfontosabb prioritásai: a megyei szintű progresszív ellátás biztosítása, a regionális-térségi feladatok megszervezése, elismertetése, a szakellátás biztosítása, a fenti ellátásokhoz történő szükséglet szerinti egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a betegelégedettség növelése. a területi ellátási kötelezettségnek (a továbbiakban TEK) megfelelő szakellátás biztosítása. 3.2 A Kórház feladatai a következők ( pontok) A Kórház feladata az aktív fekvőbeteg-ellátás területén: A hatályos beutalási rend szerint Veszprém megye lakosságának fekvőbeteg ellátása, a megyében működő kórházak szakmai munkájának támogatása, segítése. Veszprém megye lakosságának elme-egészségügyi ellátása. A Kórház a megyére kiterjedően végzi a lakosság gyógyító-megelőző intézményeiből áthelyezett, átvett magasabb szintű gyógyintézeti ellátásra szoruló betegek ellátását, segíti az orvostanhallgatók famulálását, a szigorló orvostanhallgatókat gyakorlatra fogadja, végzi a megye szakdolgozói és körzeti orvosainak továbbképzését A Kórház feladata a rehabilitáció, utókezelés és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás területén: A megye lakosságának elme-egészségügyi ellátása, szövődménymentes alkoholbetegek elvonókezelése, mozgásszervi rehabilitációs, valamint a TEK-nek megfelelő, belgyógyászati rehabilitáció biztosítása. Oldal: 4/80

5 3.2.3 A Kórház feladata a krónikus fekvőbeteg ellátás területén: Az a fekvőbeteg-ellátó intézetben végzett tevékenység, amelynek időtartama, befejezése általában nem tervezhető, hosszabb időszakot ölel fel. Az ellátásban az ápolás a meghatározó és az ellátás célja alapvetően a beteg állapotának stabilizálására irányuló tevékenység A Kórház feladata a járóbetegek gondozóintézeti ellátása területén: A TEK-nek megfelelő ellátás, valamint a megye járóbetegeinek helyi ellátása lehetőségeit meghaladó, szakorvosi gondozóintézetekben végzett gondozási tevékenység A Kórház feladata a foglalkozás-egészségügyi ellátás területén: A foglalkozás-egészségügyi szakrendelés és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által a dolgozók munkahelyen végzett szakellátása A Kórház feladata a járóbetegek szakorvosi ellátása területén A TEK-nek megfelelő, valamint a megye járóbetegeinek helyi szakellátás lehetőségeit meghaladó szakorvosi vizsgálata, gyógykezelése A Kórház feladata a fogorvosi ellátás területén: Fogszabályozási tevékenység és a szájsebészeti járóbetegek ellátásával kapcsolatos feladatok A Kórház feladata a gyógyító célú foglalkoztatás területén: A betegek gyógyító célú foglalkoztatása A Kórház feladata az egészségügyi ellátás egyéb területén: Azon tevékenységek, amelyek a közvetlen betegellátást nem érintik (ellenőrző főorvosok díjazása, pályázatok kezelése, szakmai rendezvények lebonyolítása) A Kórház feladata a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelem területén: A gyógyító-megelőző tevékenység folytatása során - figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény rendelkezéseire - biztosítja, hogy a beteg a gyógykezeléséhez szükséges és Magyarországon alkalmazható gyógyszerhez - ideértve a magisztrális, a galenusi és a külön jogszabályban meghatározott egyedi engedély alapján rendelhető gyógyszereket is - hozzájuthasson. Ennek érdekében a Kórház feladata a Kórházi gyógyszerellátás megszervezése, a gyógyszerek beszerzése (megrendelése), tárolása, elosztása, ellenőrzése, valamint az alkalmazáshoz szükséges szakmai információ biztosítása intézeti gyógyszertár keretében A Kórház feladata az egyéb humán egészségügyi szolgáltatás területén, hogy a szakmai működés területét érintő szakmai, módszertani, szakképzési kérdésekben együttműködjék az illetékes intézményekkel, testületekkel és civil szervezetekkel A Kórház az illetékes intézményekkel és egyesületekkel egyeztetett módon részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, továbbképzésben. Oldal: 5/80

6 A Kórház a felsorolt alapfeladatait elősegítő gazdasági-műszaki és egyéb kiszolgáló tevékenységet lát el, valamint az alapfeladat ellátásához szükséges termék előállítást, értékesítést végez, illetve szolgáltatást nyújt. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti besorolása: Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek rehabilitációs szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Járóbetegek egynapos ellátása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Gyógyszer kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Orvostudományi alapkutatás Orvostudományi alkalmazott kutatás Minőségbiztosítási tevékenység M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb vendéglátás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás Oldal: 6/80

7 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosít egyéb képzés Orvos- és egészségtudományi képzési terület Szakmai továbbképzések M.n.s. Egyéb felnőtt oktatás 3.7 A Kórház az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységét csak az engedély birtokában, illetve a bejelentés megtételét követően végzi. 3.8 A Kórház, képesítéshez kötött tevékenységet, ha vonatkozó jogszabály kivételt nem tesz, csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Kórházzal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Kórház javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. 4. A Kórház működési területe és ellátási kötelezettsége, a működés forrásai: 4.1.) A Kórház működési területét az ÁNTSZ által a 96/2003. (VII.15.) sz. Kormányrendelet alapján kiadott engedély határozza meg, a Kórház egészségügyi szakmai tevékenységét a mindenkori hatályos ÁNTSZ működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi. 4.2.) A Kórház az ÁNTSZ engedélyben foglalt szakterületeken akut és krónikus fekvőbeteg szakellátás, járóbeteg szakellátás, gondozási tevékenység keretei között nyújt gyógyítómegelőző, valamint rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokat. 4.3.) A Kórház az egyetemek orvostudományi karaival, gyógyszerész és egészségügyi főiskolai karokkal kötött megállapodások szerint együttműködik az általános- és fogorvostanhallgatók, gyógyszerészhallgatók, egészségügyi főiskolai hallgatók képzésében, gyakorlati felkészítésében, továbbá a rezidensképzésben, a szakorvosképzésben és -továbbképzésben. A Kórház részt vesz Veszprém megye területén működő háziorvosok, szakorvosok és szakdolgozók képzésének, továbbképzésének szervezésében és végrehajtásában. 4.4.) A Kórház tevékenységének (alaptevékenységének, az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységeinek) forrásai a.) a közfinanszírozott ellátások után az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított források, b.) az egyéb szervezetek, magánszemélyek támogatásai, c.) a saját (vállalkozási tevékenységből származó) bevételek helyiségek és eszközök bérbeadása, klinikai gyógyszervizsgálatok, kutatás-fejlesztés, egyéb nyújtott szolgáltatások bevételei. Oldal: 7/80

8 III. FEJEZET A Kórház tevékenységét meghatározó jogszabályok évi XXV. törvény a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 258/2011. (XII.7) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról 72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelet az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról évi C. törvény a számvitelről évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről évi CLIV. törvény az egészségügyről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Oldal: 8/80

9 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről évi 29. törvényerejű rendelet az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló, Genfben, az évi október hó 17. napján aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről. 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. Törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról. 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról. 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről. 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről. 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól. 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól. 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról. 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvénynek a halottakról kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről. 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól. 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről. 42/2008. (XI.14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól. 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről. 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról. Oldal: 9/80

10 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről. 32/2007. (VI.27.) EüM rendelt a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről. 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról. 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről. 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről. 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról. 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól. 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről. 23/2006. (V.18.) EüM rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről. 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről. 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról. 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről. 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól. 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről. 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről. 4/2001. (II. 20.) EüM-IM együttes rendelet az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről. Oldal: 10/80

11 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről. 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről. 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről. 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól. 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint tárolására és egyes körszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról. 14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházetikai bizottságokról. 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól. 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól. 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről. 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeltetéséről és kiadásáról. 1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről. 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról. 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről. 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről. 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről. 14/1999. (X. 27.) HM rendelet a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról. 17/1999. (XI. 18.) IM rendelet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél. 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól. 25/1998. (VI. 17.) NM rendelet a művi meddővétételről. 18/1998. (VI: 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről. Oldal: 11/80

12 62/1997. (XII: 21.) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről. 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról. 49/1997. (XII: 17.) NM a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról 48/ (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról. 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról. 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról. 10/ (II. 24.) NM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről. 9/1993. (IV: 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről. 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról. 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. 27/1992. (IX. 26.) NM rendelet a betegek beutalásának szakmai rendjéről IV. FEJEZET A Kórház szervezete, a szervezeti egységek kapcsolatrendszere A Kórház irányításának szervezeti tagozódása 1.) A Kórház munkaszervezetének vezetése: a.) Főigazgató b.) Orvosigazgató c.) Gazdasági igazgató d.) Ápolási igazgató e.) Stratégiai igazgató Oldal: 12/80

13 2.) Közvetlen a főigazgató alá rendelt szervezeti egységek: a.) Igazgatási Osztály b.) Belső ellenőr c.) Munkavédelmi, Tűzvédelmi és Környezetvédelmi Iroda d.) Statisztikai Csoport 3.) Orvosigazgató irányítási hatáskörébe rendelt szervezeti egységek: a.) Fekvőbeteg- és járóbetegellátás diagnosztika centrumok, osztályok (orvosszakmai területen) b.) Központi Műtő Osztály (orvosszakmai területen) c.) Központi Gyógyszertár (orvosszakmai területen) d.) Lelkigondozói Szolgálat e.) Oktatási és Könyvtár Csoport 4.) Gazdasági igazgató irányítási hatáskörébe rendelt szervezeti egységek: a.) Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Osztály b.) Élelmezési Osztály c.) Műszaki és Ellátó Osztály d.)informatika Osztály 5.) Ápolási igazgató irányítási hatáskörébe rendelt szervezeti egységek: a) Dietetikus Csoport b) Központi Betegszállító Csoport c) Központi Takarító Csoport d) Szociális Iroda e) Járó- és fekvőbeteg-ellátó és diagnosztikai centrumok, osztályok (ápolásszakmai területen) f) Központi Műtő (szakdolgozói területen) g) Központi Gyógyszertár (szakdolgozói területen) h) Textilgazdálkodási Csoport i) Járó- és fekvőbeteg ellátást érintő adminisztratív jellegű munkakört betöltő munkavállalók 6.) Stratégiai igazgató irányítása alá rendelt szervezeti egységek: a) Minőségügyi Iroda b) Projektiroda c) Humánerőforrás Gazdálkodási Csoport d) Bérszámfejtési Csoport e) Közbeszerzési és Jogi Iroda Oldal: 13/80

14 7.) Kórház gyógyító-megelőző ellátásokat biztosító szervezeti egységei: a.) Sebészeti Centrum Általános Sebészeti Osztály - Érsebészeti Részleg Sebészeti szakrendelések Érsebészeti szakrendelés Sebészeti osztály ambulancia Érsebészeti ambulancia b.) Traumatológiai, Ortopédiai és Szájsebészeti Mátrix Osztály Traumatológia Ortopédia Szájsebészeti Osztály Traumatológiai szakrendelések Kézsebészeti szakrendelések Orthopédiai szakrendelések Szájsebészeti szakrendelések Fogyatékkal élő gyermekek fogászati szakellátása Fogászati rtg. szakrendelés Panoráma rtg. szakrendelés Traumatológiai osztályos ambulancia c.) Belgyógyászati Centrum Belgyógyászat I. Haematológia Gasztroenterológia Nephrológia Általános Belgyógyászat Allergológia és klinikai immunológia Gasztroenterológiai szakrendelések Hematológiai szakambulanciák Nephrológiai szakambulanciák Gasztroenterológiai szakambulanciák Belgyógyászat II. Kardiológia Általános belgyógyászat Oldal: 14/80

15 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Kardiológiai szakrendelések EKG szakrendelés Echokardiográfiai szakrendelés Belgyógyászati Krónikus Osztály Belgyógyászati, Diabetes és Anyagcsere Centrum Belgyógyászati szakrendelések Diabetes szakrendelések Lipid szakrendelések Obesitologiai szakrendelés Endokrinológia szakrendelés d.) Bőrgyógyászati Osztály Bőrgyógyászat fekvőbeteg osztály Bőrgyógyászati ambulanciák e.) Csecsemő - és Gyermekgyógyászati Centrum Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály Perinatális Intenzív Centrum Gyermek Intenzív Osztály Gyermek-tüdőgyógyászat Gyermek-gasztroenterológia Gyermeksebészet Gyermekneurológia Gyermekosztály szakrendelés Gyermek kardiológiai szakrendelés Neonatológia szakrendelés Gyermek diabetológiai szakrendelés Gyermek pulmonológiai szakrendelés Gyermek neurológiai szakrendelések Gyermek gasztroenterológiai szakrendelés Gyermek endokrinológiai szakrendelés Gyermek epilepszia szakrendelés Gyermekosztály ultrahang szakrendelés Gyermekosztály ambulancia Gyermek anaeszt. Ambulancia Gyermekpszichiátriai szakrendelés és gondozó Ifjúságpszichiátriai szakrendelés és gondozó Csolnoky Ferenc Kórház Oldal: 15/80

16 f.) Fül-Orr-Gégészeti Osztály Fül-orr-gégészet fekvőbeteg osztály Fül-orr-gége szakrendelés Fül-orr-gégegyógyászati ambulanciák g.) Pszichiátriai Centrum Pszichiátriai Osztály, Sümeg Krónikus Pszichiátriai Osztály, Sümeg Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Sümeg Belgyógyászati Krónikus Osztály, Sümeg Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Doba Pszichiátriai szakambulancia (Sümeg) h.) Ideggyógyászati és Agyérbetegségek Osztálya Neurológia és Agyérbetegségek fekvőbeteg osztály Stroke osztály Neurológiai szakrendelések Idegsebészeti szakrendelések EEG labor szakrendelések Neurológiai ambulancia i.) Klinikai Onkológiai Osztály Klinikai onkológiai fekvőbeteg osztály Onkológiai szakrendelések Onkológiai ambulancia j.) Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály Központi aneszteziológia Intenzív fekvőbeteg részleg Aneszteziológia szakambulancia k.) Sürgősségi Betegellátó Osztály l.) Központi Gyógyszertár Intézeti Gyógyszertár Elixír Patika Oldal: 16/80

17 m.) Képalkotó Diagnosztikai Centrum Röntgen szakrendelések Mammográfiai szakrendelés Mammográfia szűrés Angiográfia Ultrahang szakrendelés Ultrahang diagnosztika (Sümeg) Röntgendiagnosztika (Sümeg) CT szakrendelés MRI szakrendelés Radiológiai Diagnosztika Izotóp Diagnosztika n.) Patológiai Osztály Pathológia szakrendelés Pathológia és kórszövettan Cytológia szakrendelések o.) Pszichiátriai Gondozók Pszichiátriai gondozók Pszichiátriai szakrendelések Addiktológiai szakrendelés Pszichodiagnosztika, pszichoterápia szakrendelések p.) Reumatológiai Centrum: Reumatológiai Osztály Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Reumatológiai szakrendelés Fizioterápia szakrendelések Reumatológiai ambulancia Gyógytorna Immunológiai szakrendelés q.) Szemészeti Osztály Szemészet fekvőbeteg osztály Szemészeti szakrendelések Szemészeti ultrahang szakrendelés Szemészeti ambulancia Csolnoky Ferenc Kórház Oldal: 17/80

18 r.) Szülészet-Nőgyógyászati Osztály Szülészet-nőgyógyászat fekvőbeteg osztály Szülészet-nőgyógyászat szakrendelés CSNT és terhes tanácsadás szakrendelések Ultrahang szakrendelések Nőgyógyászat osztály ambulancia CSNT és terhestanácsadás ambulancia s.) Urológiai Osztály Urológiai fekvőbeteg osztály Urológiai szakrendelések Urodinamia szakrendelés Andrológia szakrendelés Urológia ambulancia t.) Központi Műtő u.) Központi Laboratórium v.) Központi Sterilizáló és Kórház Higiénés Osztály w.) Bőr- és nemibeteg gondozó Bőr- és nemibeteg szakrendelések Bőr- és nemibeteg gondozók Csolnoky Ferenc Kórház Oldal: 18/80

19 Tanácsadó szervek, testületek, fórumok 1.) A Kórház működését segítő, a belső kommunikációt támogató tanácsadó szervek, testületek Szakmai Vezető Testület Rehabilitációs Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Transzfúziós Bizottság Műszerügyi Bizottság Etikai Bizottság Kórlaprevíziós Bizottság Várólista Bizottság Élelmezési Bizottság Tudományos Tanács Szakmai anyag Bizottság Onkológiai Szakmai Bizottság Antibiotikus és Infekciokontroll Bizottság Klinikai Kutatási Bizottság 1.1. Fórumok Fórum Medicorum Veszpremiensium Felsővezetői Nyíltnap Kliniko Patológiai Konferencia 1.2. Kórházi Közalkalmazotti Tanács Oldal: 19/80

20 V. FEJEZET A Kórház vezetése I. rész A Kórház vezetésének általános szabályai 1. A Kórház vezetésének rendje az Alapító Okiratban meghatározott alap- és kiegészítő tevékenységek végzésére a jelen SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően létrehozott szervezeti felépítés bázisán kifejtett tudatos, célirányos, folyamatos tevékenységben valósul meg. A Kórház vezetési rendszerének felépítése 2. A Kórház vezetése a szervezeti felépítésnek megfelelő különböző szintű, de szorosan egymásra épülő, funkcionálisan meghatározott feladatokkal és jogkörökkel rendelkező, egymást segítő és kiegészítő vezetési elemek tevékenységével valósul meg. 3. A Kórház munkaszervezetének egyszemélyi vezetője a főigazgató. A főigazgató a vezetést és irányítást személyesen, valamint az igazgatók, az igazgató-helyettesek továbbá a szervezeti egységek vezetői útján valósítja meg. A főigazgató általános helyettese az orvosigazgató, az orvosigazgató akadályoztatása esetén a főigazgatót a gazdasági igazgató helyettesíti. A főigazgató, az igazgatók, az igazgató helyettesek, valamint a szervezeti egységek kinevezett vezetői legfeljebb 65 éves korig tölthetik be vezetői pozíciójukat, 65 éves kor betöltésével megszűnik kinevezésük. A Felsővezetői Értekezlet 4. Az operatív vezetés legfelső szintje a Felsővezetői Értekezlet, melynek tagjai a IV/2. alatt felsorolt vezetők. A Kórházvezetés feladata a Kórház szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése. E feladatának a szakmai önállósága alapján a hatályos jogszabályok, az SZMSZ, Kórház, GYEMSZI határozatainak figyelembevételével tesz eleget. 5. Az igazgatók a részükre meghatározott területeket és szervezeti elemeket a főigazgató utasításainak megfelelően személyesen vezetik és irányítják, tevékenységükért, az irányításuk alá tartozó szervezetek helyzetéért a főigazgató felé közvetlenül felelősek. A szervezeti egységek vezetése 6. A vezetés második (középső) szintjét a gyógyító, az ápolási, a diagnosztikai, valamint a központi igazgatási, továbbá a gazdasági-műszaki szervezeti egységek (osztályok, irodák és önálló csoportok) vezetői képezik és a jelen SZMSZ-ben és a munkaköri leírásukban meghatározott vezetési feladatokat látják el. A vezetésük alatt álló szervezeti egységet személyesen vezetik és irányítják, az irányításuk alá tartozó szervezetek helyzetéért a területileg illetékes igazgató (szakmai igazgató) felé közvetlenül felelősek. Oldal: 20/80

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben