A kárpát- pannon térség tájtagolódása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kárpát- pannon térség tájtagolódása"

Átírás

1 A kárpát- pannon térség tájtagolódása (Hajdú-Moharos József Hevesi Attila) A földrajzi táj a földfelszín valamely jellegzetes arculatú része, amely inkább többé, mint kevésbé különbözik a vele szomszédos térségektıl. A táj arculatát természeti sajátságainak összessége és a rajta élı, lakó, tevékenykedı népek hatása határozza meg. Az igazán ember nélküli, tisztán természeti táj Földünkön egyre kevesebb, Európában s benne a Kárpát-medencében pedig gyakorlatilag nincsen. Alábbiakban tájékozódásképpen ehhez és a következı fejezethez a kárpát-pannon térség egészének tájbeosztását adjuk. Bizonyos esetekben a tájak élesen, elsı pillantásra jól elkülönülnek egymástól. Ekkor csaknem valamennyi természetes és mesterséges eredető vonásuk különbözı. Ilyen a tengeri és szárazföldi tájak, például az Atlanti-óceán és Izland találkozása. (Bizonyos parttípusoknál itt is elmosódhat az átmenet, pl. az apálykor szárazra kerülı holland Watttenger vagy a deltatorkolatok partszakasza esetében.) Eredeti állapotában messzirıl is jól lehetett látni a határt az Alföld tágas, ligetes mezıségei és a rajta keresztül kanyargó folyók mocsaras-erdıs ártéri tájai között. A Budai-hegység és a Pesti-síkság között olyan éles a domborzati ellentét, hogy akkor is bárki rögtön felismerné a határt, ha a Duna nem rajzolná oda. Egészen más a helyzet, ha a pl. a Duna Tisza közi homokhátság és a Közép-Tisza ártéri síkságának határát keressük. Az elıbbi a történeti Kiskunsággal azonosítható, az utóbbinak Tisza jobbparti része nagyjából a Jászság fogalmával azonos. Természeti jellemvonásaik csak kismértékben különböznek: északkelet felé haladva alig vesszük észre, hogy a felszín enyhén bár, de egy irányba, a Zagyva alsó folyása felé kezd lejteni. Az egymástól csak egy-két jellemvonásban különbözı tájak között éles határ helyett átmeneti sáv ( gyepü, senkiföldje ) húzódik. Példánknál maradva: a Cegléd környéki Gerje Perje-sík átmeneti sávja egyaránt besorolható mindkét szomszédos nagyobb tájegységhez; mi a Duna Tisza közi hátság egyik részletének tekintjük. A tájak elnevezése és hierarchiája A tájtagolással kapcsolatos viták részben az átmeneti sávok besorolásából adódnak, részben pedig mert a társadalmi (történeti-néprajzi-politikai) szempontok, amelyek a természeti beosztásokba is gyakran beszőrıdnek, más határokhoz igazodnak. Annak a természeti tájnak, melyet Magyarországon Északi-középhegységnek neveznek, északi vonulatai és medencesora mélyen benyúlnak Szlovákia területére, ahol a hegységdarabokat Mátra Szalánci vonulatnak, a medencéket Dél-szlovákiai-medencesornak nevezik. Szlovákiából nézve képtelenségnek tőnne Losonc vagy Kassa vidékét az Északiközéphegységhez sorolni. Az ellentmondást a történeti Mátraerdı név bevezetésével (szlovák változata: Matranský les, Matranské stredohorie) reméljük feloldani. A viszonyításból adódó nevek egy-egy országon belül is zavaróak lehetnek. A Dunántúl és a Tiszántúl ma is közhasználatú, a Dunáninnen és a Tiszáninnen azonban már feledésbe merült. Minthogy a viszonyítás alapja a századi országgyőlések színhelye, Pozsony, mai szemlélınek furcsának tőnhet, hogy a Kisalföld szlovákiai oldala dunáninneni, a Beregi-Tiszahát viszont tiszáninneni terület! Bár a viszonyító neveket teljességgel mellızni lehetetlen, legalább az olyan kirívó eseteket szeretnénk elkerülni, mint a Biharerdınek a romániai használatban elterjedt Nyugati-Kárpátok (MunŃii Apuseni) megjelölése, vagy a csak Kijevbıl, illetve Ljubljanából nézve helytálló Kárpátontúl (Zakarpattya) és Murántúl (Prek-murje) megjelölés. A tájakat méreteik, valamint hasonlóságuk és eltérésük foka alapján alá-fölérendelt rendszerbe (kistájrészlet-kistáj-középtáj-nagytáj-nagytájcsoport) foglalják. Sok zavart okoz

2 2 azonban, hogy a különbözı nézıpontú szerzık ezeknek az egységeknek egymáshoz való viszonyát eltérıen ítélik meg. Mi a Kárpát-medence térségében a következı tájbeosztási szinteket alkalmaztuk: NAGYTÁJAK: méretük km2 nagyságrendő; mutatis mutandis megfelelnek a történelmi tartományok, illetve 4 5 megye méretének. Középtájak: méretük 1000 km2 nagyságrendő; megfelelnek egy-egy megye méretének. Kistájak: méretük néhány 100 km2; a régi járások méretével vethetık össze. Kistájrészletek: a kistájak további tagolásával körvonalazhatók. E nehezen megoldható kérdések a földrajzban idınként heves vitákhoz vezettek: egyes iskolák a tájnak mint valós fogalomnak még a létét is tagadják, míg mások a természeti táj fogalmából minden társadalomföldrajzi hatást számőzni igyekeznek. A táj azonban akkor is valóság, ha határai nem rajzolhatóak meg pontosan. Mert a tájak elhatárolása éppúgy ismeretelméleti módszer, mint pl. a növény- és állatvilág rendszerezése. S ahogy a bölények létét nem kérdıjelezi meg az akörüli vita, hogy az eurázsiai és az amerikai bölény két faj-e vagy egy fajnak alfajai, ugyanígy a tájak léte sem lehet kérdéses a lehatárolásuk és rendszerezésük körüli bizonytalanság miatt. A tájbeosztás gyakorlati célját a térbeli tájékozódás elısegítésében látjuk. Ez tükrözıdik térképünk névrajzi anyagában is. A természeti tájbeosztásokban a rokon vonások alapján rajzolódnak ki az egységek, az eltérések alapján az alá-fölérendeltségi szintek. Az erre építkezı tizedes rendszer kiváló rendszerezı eszköz, de hiba volna túlértékelni és végleges lezárására (mint eleve lehetetlenre) törekedni. A természeti tájbeosztásba beszőrıdnek a történeti-néprajzi tájfogalom bizonyos elemei. A természeti beosztásnak lehetıség szerint összhangban kell állnia a történeti-néprajzi területegységekkel (illetve az ellentmondás a legkisebbre csökkentendı); ugyanakkor a természeti tájfogalmak maguk is társadalmi tájmegjelölésekké válhatnak. A tájnevek tartalma gyakran változik. Különbözı esetünkben magyar, román, szlovák, ukrán stb. nézıpontok eltérı megoldásokat eredményezhetnek; törekedni kell tehát ezek egyeztetésére. A tájak határai Az eltérı megoldások közötti kompromisszum keresése vezet el a tájak és tájhatárok dialektikájának megfogalmazásához. Bizonyos tájegységek más nézıpontból tájhatárrá minısülhetnek és viszont. Egy hegy pl. tájhatár lehet két völgy között, egy völgy két hegy között. Csak az adott helyi sajátosságok alapján dönthetı el, hogy a hegy, a völgy vagy mindkettı megjelenik-e (és milyen szinten) a tájbeosztásban. Példaként hozzuk erre a Maros völgyét, amely rendszerünkben kistáj (Felsı-Maros-áttörés), majd kistájrészlet (Régeni- Maros-völgy), majd ismét kistáj (Marosmezı), lejjebb két középtáj tengelye (Erdélyi- Hegyalja, Hunyadi-medence), majd ismét kistáj (Alsó-Maros-áttörés), végül kistájhatár (a Maros-hordalékkúpon belül). Az átmeneti tájegység és egyben a természeti beosztásokba szőrıdı politikum példája az Erdélyi-medence keleti peremvidékére alkotott Subcarpatii Transilvaniei ( Erdélyi-Szubkárpátok ) román tájfogalom, amely a külsı kárpátperemmel való erısen vitatható párhuzamon alapul; ezt beosztásunkban a történeti-néprajzi szempontokkal egyeztetett Beszterce Régeni- és Szováta Udvarhelyi-dombvidékkel igyekeztünk kiváltani. Tájbeosztásunk szempontjai Mindezek elırebocsátásával adjuk közre a Kárpát-medencének, hegységkeretének és a Kárpátok külsı elıterének eddig még sehol sem publikált táji tagolását. Elkészítése elıtt áttanulmányoztuk mind az itthon, mind a szomszédos országokban készült tájtagoló térképek javát, s amivel egyetértettünk, maradéktalanul átvettük, míg másutt módosítottunk.

3 3 Igyekeztünk, hogy tájbeosztásunkkal egyetlen nemzet és ország érzékenységét se sértsük meg. Ezért a következı elvek szerint alakítottuk ki tájrendszerünket: (1) A több országot érintı tájakat természeti keretükbe illesztettük, ezért különösen az országhatárokon átlépı egységek kapcsán módosításokat kellett tennünk. A kelet-középeurópai régió minden országában tapasztalható a tájbeosztások államkeretekbe illeszkedı, országhatárokon túl nem tekintı szemléletmódja. Magyarország elfogadott, akadémiai tájbeosztása pl. a politikai határainkon messze túlterjedı Rába Mura Dráva-dombvidékre a Nyugat-magyarországi-peremvidék nevet alkalmazza; mi ehelyett a Nyugat-Dunántúlt javasoljuk. Az Ipoly alsó folyását a szlovák tájbeosztást elfogadva a Kisalföldhöz, az Aggteleki-karsztot viszont a Magas-Felföldhöz (Belsı-Északnyugati-Kárpátokhoz) osztjuk be; az Érmelléket a román tájbeosztást követve középtájnak vesszük, s beillesztjük rendszerünkbe az országhatár-megvonás miatt Magyarországot csak kis darabon érintı s emiatt az akadémiai tájbeosztásból kihagyott tájegységeket is. Hasonló módosításokkal illesztjük össze a kárpáti térség valamennyi országának tájegységeit. (2) Tájtagolásunk Kárpát-medence központú, tehát helyzet-viszonyító neveink melyeknek számát igyekeztünk a legkisebbre szorítani ehhez igazodnak. Minthogy a medence közepét a magyarság lakja, e viszonyítás egybevág a magyarság tájszemléletével, de a régió más népeit sem sértheti. (3) Igyekszünk elhagyni az ország-hovatartozásra utaló tájneveket, amelyek talán a legtöbb érzékenységet váltják ki. A Selmeci-körhegység például (Szabó József múlt századi elnevezése) jól alkalmazható a Magyar-érchegység, a Gömör Szepesi-érchegység a Szlovákérchegység helyett; az országhatárral elválasztott Aggteleki- és Szlovák-karszt együttvéve a Gömör Tornai-karsztot adja ki. (4) Kijavítjuk azokat a tájneveket, melyek az országhatáron áttekintve földrajzilag igazolhatatlanok: a magyar tájbeosztás Felsı-Tiszavidéke helyett Felsı-Tisza síkságát írunk (hiszen a Tisza felsı vidéke Máramarosban van), Körösvidék helyett Körösök síkságát (a Körösök vidékén van dombság és hegység is); viszont a román Nyugati-dombságok (Dealurile Vestice) mint nagytáj helyett a Biharerdıhöz és a Bánsági-hegyvidékhez kapcsolva szerepeltetjük az odatartozó közép- és kistájakat. Egységes elveink szerint olyan vidékekre is kiterjesztettük a nagy-, közép- és kistájak beosztását, ahol például ismereteink szerint az Észak-Kisalföldön, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában részben vagy egészében még kidolgozatlan volt.

4 4 1. NAGYALFÖLD / Vel'ká dunajská nížina / Szerednyedunajszka nizovina / Câmpia Dunării de Mijloc / Panonska nizija H/SK/UA/RO/YU/HR/BiH 1.1. Alföldi-Dunamente (Dunamenti-síkság) H/HR/YU (1) Pesti-ártér (H) a/ Szentendrei-sziget (2) Pesti-hordaléksík (H) (3) Csepel Ócsai-sík a/ Csepel-sziget (4) Solti-lapály (H) (5) Kalocsai sárköz (H) a/ Bölcskei-öblözet (6) Tolnai sárköz (H) (7) Baranyai-Duna-sík (Istočnobaranjska aluvijalna ravan, H/HR/YU) a/ Mohácsisziget b/ Mohácsi-terasz c/ Drávatorok (Kopácsi-rét, Kopački rit) (8) Dél-bácskai-ártér (Jugobačka aluvijalna ravan, HR/YU) (9) Pancsovai-ártér (Jugobanatska aluvijalna ravan, YU) a/ Pancsovai-rét (Pančevački rit) b/ Temes-sziget (Ostrovo) 1.2. Homokhátság (Duna Tisza közi hátság) H/YU (1) Gerje Perje-sík (H) (2) Nagykırösi-homokhát (H) (3) Felsı-Kiskunság (H) (4) Bugacihomokhát (H) (5) Alsó-Kiskunság (H) (6) Kiskunsági-löszöshát (H) (7) Horgosi-homokhát (Horgoška peščara, YU) 1.3. Bácskai-síkvidék (Bačka ravnica) H/YU (1) Illancs (H) (2) Észak-bácskai-löszhát (H) (3) Szabadkai-homokhát (Subotička peščara, H/YU) (4) Közép-bácskai-hát (Centralnobačka lesna zaravan, H/YU) a/ Telecska-perem (Telečka) b/ Orom-part (Orom) (5) Dél-bácskai-terasz (Jugobačka lesna terasa, H/YU) (6) Titeli-fennsík (Titelski breg, YU) 1.4. Mezıföld H (1) Észak-Mezıföld a/ Érd Ercsi-sík b/ Váli-völgy (2) Közép-Mezıföld (3) Velenceimedence a/ Velencei-tó b/ Dinnyési-fertı (4) Sárrét (5) Sárvíz-völgy (6) Dél-Mezıföld (7) Sióköz (Nyugat-Mezıföld) (8) Sió-völgy 1.5. Alsó-Dráva-síkság (Drávamenti-síkság) (Podravska ravnica) H/HR (1) Baranyai-Dráva-sík (Jugobaranjska aluvijalna ravan, H/HR) (2) Fekete-víz síkja (H) (3) Drávaköz (Baranjska lesna zaravan, H/HR) (4) Eszéki-sík (Osiječka zaravan, HR) (5) Erdıdihát (Erdutska zaravan, HR) 1.6. Valkó-sík (Vukovarska zaravan) HR 1.7. Alsó-Száva-síkság (Posavska ravnica) HR/YU/BiH (1) Nyugat-szerémi-löszhát (Zapadnosrijemska lesna zaravan, HR/YU) (2) Kelet-szerémilöszhát (Istočnosrijemska lesna zaravan, YU) (3) Szerémi-terasz (Srijemska lesna terasa, YU) (4) Bázaköz (Bosutska aluvijalna ravan, HR/YU) a/ Šokadija b/ Spačva (5) Alsó-Száva-ártér (Posavska aluvijalna ravan, YU) (6) Semberija (BiH) (7) Macsva (Mačva, YU) 1.8. Felsı-Tisza-síkság H/SK/UA/RO (1) Ugocsai-sík (Uhocsszka nizovina, Câmpia Ugocei, UA/RO) (2) Szamosköz (Câmpia Someşului, H/RO) a/ Szinér-váralji-kapu (Poarta Seini) b/ Sárközi-sík (Câmpia Livadei) c/ Túrhát d/ Erdıhát (3) Krasznaköz (Câmpia Crasnei, H/RO) a/ Erdıdi-magassík (Câmpia Ardudului) b/ Majtényi-sík (Câmpul Moftinului) c/ Ecsedi-láp (Mlăştina Ecedului) (4) Beregi-Tiszahát (Berezszka nizovina, H/UA) a/ Tarpai-hegy b/ Mezıkaszonyi-hegyek c/ Szernye-mocsár (5) Ungi sík (Užská rovina, Uzsszka nizovina, UA/SK) a/ Szobránci-sík (Sobranecká rovina) b/ Szenna-mocsár (Senianska mokrad') c/ Nagykaposi-sík (Kapušianske plánavy) (6) Zempléni-sík (Zemplínska rovina, SK) a/ Tıketerebesi-sík (Trebišovská tabul'a) b/ Ondava Tapoly-sík (Ondavská rovina) c/ Pazdicsi-hát (Pozdišovský chrbát) d/ Laborc-sík (Laborecká rovina) (7) Bodrogköz (Medzibodrocké pláňavy, H/SK/UA) a/ Felsı-bodrogközi szigethegyek (Chlmecké pahôrky) b/ Ticemellék c/ Karcsamellék d/ Hosszúrét e/ Bodrogzug (8) Rétköz (H) 1.9. Közép-Tisza-síkság (Közép-Tiszavidék) H (1) Taktaköz (2) Borsodi-ártér (3) Hevesi-ártér (4) Szolnoki-ártér (5) Jászság (6) Nagykunság (7) Hortobágy (8) Tiszazug Alsó-Tisza-síkság (Alsó-Tiszavidék) (Potiska ravnica) H/YU (1) Csongrád Szegedi-ártér (H) (2) Szeged-Titeli-ártér (H/YU)

5 Észak-alföldi-hordaléklejtı (Észak-alföldi hordalékkúp-síkság) H (1) Tápióvidék (2) Hatvani-sík (3) Gyöngyösi-sík (4) Hevesi-sík (5) Borsodi-Mezıség (6) Miskolci-kapu (7) Harangod Nyírség (Câmpia Nirului) H/RO (1) Közép-Nyírség (H) (2) Északkelet-Nyírség (H) (3) Nagykárolyi-homokhát (Câmpia Carei, H/RO) (4) Ligetalja (Dél-Nyírség) (H) (5) Löszös-Nyírség (Nyíri-Mezıség, H) Hajdúság H (1) Hajdúhát (2) Dél-Hajdúság Érmellék (Câmpia Ierului) H/RO (1) Ér völgye (Câmpia Sălacei, H/RO) (2) Tasnádi-halomvidék (Érmelléki-hát, Câmpia Tăşnadului, RO) Körösök síksága (Körösvidék) (Câmpia Crişurilor) H/RO (1) Berettyó-sík (Câmpia Barcăului, H/RO) (2) Bihari-sík (Câmpia Bihariei, H/RO) (3) Nagy- Sárrét (H) (4) Dévaványai-sík (H) (5) Váradi-kapu (Poarta Oradei, RO) (6) Kis-Sárrét (H) (7) Nyárszegi-magassík (Câmpia Miersigului, RO) (8) Szalontai-sík (Câmpia Salontei, H/RO) (9) Csermıi-magassík (Câmpia Cermei, RO) (10) Zarándi-sík (Câmpia Zărandului, H/RO) (11) Gyomai-sík (H) Maros-hordalékkúp (Câmpia Mureşului) H/RO/YU A/ Maros-Körös köze (1) Aradi-hát (Câmpia Aradului, H/RO) a/ Világosi-sík (Câmpul Şiriei) b/ Lippai-kapu (Poarta Lipovei) (2) Csanádi-hát (Câmpia Cenadului, H/RO) (3) Békési-sík (H) (4) Hódság (Vásárhelyi-sík, H) (5) Körösszög (H) B/ Bégaköz (6) Vingai-magassík (Câmpia Vingăi, RO) (7) Arankaköz (Torontáli-sarok, H/RO/YU) (8) Aranka-sík (Câmpia Arancăi, RO/YU, RO/YU) (9) Kikindai-löszhát (Câmpia Lovrinului, Kikindska lesna zaravan, RO/YU) Temes síksága (Câmpia Timişului, Tamiška ravnica) RO/YU (1) Lugosi-öblözet (Câmpia Lugojului, RO) (2) Temes Béga-sík (Câmpia joasă a Timişului, Tamiška aluvijalna ravan, RO/YU) (3) Gátalji-magassík (Câmpia Gătaiei, RO) (4) Moravicasík (Câmpia MoraviŃei, RO/YU) a/ Sümeg-hegy (Šumiga) (5) Alibunári-sík (Alibunarsko blato, YU) (6) Alsó-Temes-löszhát (Tamiška lesna zaravan, YU) Deliblát (Deliblat) YU (1) Delibláti-homokpuszta (Deliblatska peščara) (2) Pancsovai-löszöshát (Pančevačka lesna zaravan) Karas Néra síksága (Câmpia Caraşului şi Nerei, Karaška ravan) RO/YU (1) Karas-sík (Câmpia Caraşului, RO/ YU) (2) Néra-sík (Câmpia Nerei, RO/YU) (3) Versecihát (Vršačka zaravan) 2. GYİRI-MEDENCE (Kisalföld és peremvidéke) /Malá dunajská nížina/ Kleine Ungarische Tiefebene H/SK/A 2.1. Csallóköz (Žitný Ostrov) SK (1) Felsı-Csallóköz (Zitný Ostrov horná čast') (2) Csilizköz (Čilizská mokrad') (3) Alsó- Csallóköz (Žitný Ostrov dolná čast') 2.2. Szigetköz H (1) Felsı-Szigetköz (2) Alsó-Szigetköz 2.3. Mosoni-síkság H/A/SK (1) Mosoni-róna (Wieselburger Heide, H/A) (2) Lajtazug (Fenyér, Heideboden, Litavská nížina, H/A/SK) (3) Pusztahát (Pándorfalvi-fennsík, Parndorfer Heide, H/A) 2.4. Fertı-Hanság-medence H/A

6 6 (1) Fertı-medence (Neusiedler See, H/A) (2) Fertızug (Seewinkel, H/A) (3) Hanság (Waasen, H/A) 2.5. Rábántúli-kavicstakaró (Vas Soproni-völgység) H/A (1) Ikva-sík (H/A (2) Répce-sík (H/A) (3) Kabold Fülesi-dombság (Kobersdorf-Nikitscher Hügelland, H/A) (4) Pulyai-medence (Pullendorfer Becken, A) (5) Gyöngyös-sík (H) (6) Pinka-fennsík (Pinka Hügelland, H/A) (7) Alsó-Rába-völgy (H) 2.6. Rábaköz H (1) Tóköz (2) Kapuvári-sík (3) Csornai-sík 2.7. Marcal-medence H (1) Marcal-völgy (2) Devecseri-sík (3) Somló (4) Pápai-sík (5) Sokoróalja 2.8. Gyır Esztergomi-síkság H/SK (1) Gyır Tatai-teraszvidék (H) (2) Kisbéri-medence (H) a/ Gyıri-puszták (Pándzsa menti laposok) (3) Zsitva-torok (Žitavská mokrad', SK) (4) Esztergomi-Duna-völgy (Ostrihomská niva, H/SK) 2.9. Mátyusföld (Mat'úšové zemé) SK (1) Súr-erdı (Šúr) (2) Nagyszombati-hátság (Trnavská pahorkatina) (3) Vízköz (Úl'anská niva) (4) Alsó-Vágmente (Dolnopovažská niva) (5) Érsekújvári-sík (Novozámocké plánavy) Nyitra Barsi-halomvidék (Podunajská pahorkatina východná čast') SK (1) Nyitrai-hátság (Nitrianska tabul'a) (2) Radosnai-hátság (Bojnianska pahorkatina) (3) Bániöblözet (Bánovská pahorkatina) (4) Közép-Nyitramente (Stredonitrianská niva) (5) Alsó- Nyitramente (Dolnonitrianská niva) (6) Zoboralja (Žitavská pahorkatina) (7) Zsitvamente (Žitavská niva) (8) Garammenti-hátság (Pohronská pahorkatina) a/ Barsbesei-hátság (Bešianska pahorkatina) b/ Bátorkeszi-hát (Chrbát) c/ Bélai-dombok (Belianske kopce) d/ Búcsi-teraszok (Búčske terasy) e/ Ógyallai-teraszok (Hurbanovské terasy) f/ Kürti-teraszok (Strekovské terasy) g/ Nagysallói-teraszok (Hronská tabul'a) (9) Alsó-Garammente (Dolnohronská niva) Honti-medence (Hontianská kotlina, H/SK) (1) Ipolymenti-hátság (Ipel'ská pahorkatina, SK) (2) Alsó-Ipolymente (Dolnoipel'ská niva, H/SK) 3. DUNA MORVA-MEDENCE /Donau-Märch Becken/ (Moravsko Viedenská kotlina A/CZ/SK) 3.1. Belsı-Bécsi-medence (Inner Wiener Becken) (A/CZ/SK (1) Lajta-völgysík (Leithatal, A) (2) Bécsújhelyi-Kımezı (Steinfeld, A) (3) Arbesthalidombság (Arbesthaler Hügelland, A) (4) Schwechati-sík (Schwechater Feld, A) (5) Bécsihegyalja (Wienerwald-Vorland, A) (6) Morvamezı (Marchfeld, A) (7) Alsó-Morva-sík (Dolnomoravská niva, A/CZ/SK) (8) Búr-erdı (Bôr, SK) (9) Szakolcai-dombság (Skalická pahorkatina, CZ/SK) 3.2. Külsı-Bécsi-medence (Ausser Wiener Becken) A (1) Sankt Pölten-medence (Sankt Pöltener Becken) (2) Tullni-mezı (Tullner Feld) 3.3. Bornegyed (Weinviertel) A/CZ (1) Nyugati-Bornegyed (Westliches Weinviertel, A/CZ) (2) Korneuburgi-dombság (Wasenberg Bisamberg, A) (3) Leisi-hegyek (Leiser Berge, A) (4) Keleti-Bornegyed (Östliches Weinviertel, A) 3.4. Brnói-alföld (Dyjskosvratecký úval) CZ/A 3.5. Vyškovi-kapu (Vyškovská brána) CZ 3.6. Hanák-alföld (Hornomoravský úval) CZ 4. NYUGAT-DUNÁNTÚL H/A/SLO/HR 4.1. Sopron Kıszegi-hegyvidék H/A

7 7 (1) Soproni-hegység (Ödenburger Gebirge, H/A) (2) Soproni-medence (Ödenburger Becken, H/A) (3) Fertımelléki-dombság (Ruster Hügelland, H/A) (4) Vulka-medence (Wulkabecken, A) (5) Lajta-hegység (Leithagebirge, A) (6) Rozália-hegység (Rosaliengebirge, A) (7) Bucklige Welt (A) (8) Kıszegi-hegység (Günser Gebirge, H/A) (9) Kıszeghegyalja (Günser Hügelland, H/A) (10) Vas-hegy (Eisenberg, H/A) 4.2. Rábáninneni-kavicstakaró H (1) Kemenesalja (2) Cser (Alsó-Kemeneshát) (3) Vasi-Hegyhát (Felsı-Kemeneshát) 4.3. Zalai-dombvidék H (1) Zala-völgy (2) Göcsej (3) Közép-zalai-dombság a/ Letenyei-dombság b/ Söjtöri-hát c/ Zalaszentmihályi-hát (4) Principális-völgy (5) Zalaapáti-hát (6) Zalavári-hát 4.4. Mura Rába-dombvidék H/A/ SLO/HR (1) Felsıırség (In der Wart, A) (2) Heáncföld (Heunzenland, A) (3) Németújvári-dombság (Güssinger Hügelland, H/A) (4) Lapincs-völgy (Lafnitztal, A) (5) Ilz-Feistritz-dombság (Ilz- Feistritz Hügelland, A) (6) Felsı-Rába-völgy (Oberes Raabtal, H/A) (7) Gleichenbergidombság (Gleichenberger Hügelland, A) (8) Vendvidéki-dombság (Goričko, H/SLO) (9) İrség (Alsóırség, Stražne naselje, H/SLO) (10) Hetés (H/SLO) (11) Lendvai-hegy (Lendavski breg, H/SLO) 4.5. Grazi-medence (Grazer Becken) A (1) Grazi-mezı (Grazer Feld) (2) Leibnitzi-mezı (Leibnitzer Feld) (3) Nyugat-stájer-dombság (Weststeyrisches Hügelland) 4.6. Dráva Mura-dombvidék H/A/ SLO/HR (1) Alsó-Mura-sík (Unteres Murbecken, Ravensko + Dolinsko + Mursko polje, H/A/SLO/HR) (2) Muraközi-dombság (Windische Büheln / Slovenske Gorice / Gornji Meñumurje, A/SLO/ HR) (3) Maribori-medence (Dravsko + Ptujsko Polje, SLO) (4) Varasdi-sík (Varaždinsko polje, HR) (5) Muraközi-sík (Donji Meñumurje, HR) 5. DÉL-DUNÁNTÚL H/HR 5.1. Balaton-medence H (1) Kis-Balaton (2) Nagyberek (3) Somogyi-partisík (4) Balaton a/ Keszthelyi-öböl b/ Szemesi-medence c/ Siófoki-medence 5.2. Külsı-Somogy H (1) Somogyvári-dombság (Nyugat-Külsı-Somogy) (2) Koppánymenti-dombság (Kelet- Külsı-Somogy) (3) Kaposmenti-dombság (Dél-Külsı-Somogy) 5.3. Belsı-Somogy H (1) Marcali-hát (2) Nagyatádi-dombság (Kelet-Belsı-Somogy) (3) Csurgói-dombság (Nyugat- Belsı-Somogy) 5.4. Mecsek vidéke H/HR (1) Mecsek (H) a/ Nyugati-Mecsek b/ Keleti-Mecsek c/ Pécsi-Mecsekalja d/ Komlói- Mecsekalja (2) Zselic (H) a/ Észak- b/ Dél-Zselic (3) Mecsekhát (Baranyai-Hegyhát, H) (4) Völgység (H) a/ Bonyhádi- b/ Simontornyai-dombság (5) Szekszárdi-dombság (H) (6) Baranyai-dombság (H) a/ Pécsi-sík b/ Geresdi-dombság (Mórágyi-rög) (7) Villányi-hegység (H) a/ Beremendi-rög (8) Baranyahát (Kamenjak, HR) 5.5. Légrád Barcsi-Dráva-völgy (Podravina) H/HR 6. DRÁVA SZÁVA VIDÉK SLO/HR/YU/ BiH 6.1. Fruška gora HR/YU 6.2. Szlavónia (Slavonija) HR (1) Bilogora (2) Lisina (3) Ravna Gora (4) Pozsega havasa (Papuk) (5) Krndija (6) Bródihegység (Dilj) (7) Pozsegai-medence (Požeška kotlina) (8) Pozsegai-hegység (Požeška gora) (9) Pszuny (Psunj) (10) Daruvári-medence (Daruvarska kotlina) (11) Monoszlóvidék (Garić,

8 8 Moslavačka gora) (12) Marcsa-erdı (Marčanska šuma) (13) Belovári-medence (Belovarska kotlina) (14) Kırösi-dombság (Križevačke gorice) (15) Kalnik (16) Zágrábi-hegyalja (Zagrebačke podgorje) (17) Zágrábi-hegység (Medvednica) 6.3. Zágrábi-medence (Zagrebačka kotlina) H/BiH (1) Túrmezı (Turopolje, HR) (2) Vukomeri-dombság (Vukomeričke gorice, HR) (3) Kulpamezı (Karlovačka kotlina, HR) (4) Lónyamezı (Lonjsko polje, HR) (5) Száva-árok (Posavina, HR/BiH) 6.4. Szlovén Horvát-középhegység (Slovensko hribovje + Hrvatsko Zagorje) SLO/HR (1) Zagorje (Hrvatsko Zagorje, HR/ SLO) (2) Krškói-medence (Krška kotlina, SLO) (3) Krškói-hegység (Krško hribovje, SLO) (4) Mirna-völgy (Mirenska dolina, SLO) (5) Senovóimedence (Senovska kotlina, SLO) (6) Bizeljskói-hegység (Bizelsko hribovje, SLO/HR) (7) Ivaneci-hegység (Ivanščica, SLO/ HR) (8) Voglajna-dombság (Voglajnsko gorice, SLO) (9) Varasdi-dombság (Varaždinske gorice, HR) (10) Macelj-hegység (SLO/ HR) a/ Boč b/ Macelj c/ Haloze (11) Dravinja-dombság (Dravinjske gorice, SLO) (12) Cillei-medence (Celjska kotlina, SLO) (13) Vitanjei-hegység (Vitanjske Karavanke, SLO) a/ Konjicei-hegyek (Konjiška gora) b/ Pakai-hegyek (Paski Kozjak) (14) Velenjei-medence (Velenjska kotlina, SLO) (15) Slovenjgradeci-medence (Slovenjgraška kotlina, SLO) (16) Kozjei-hegység (Kozjansko hrbovje, SLO) (17) Szávamenti-hegyvidék (Posavsko hribovje, SLO) a/ Zasavje b/ Dolenjsko 6.5. Ljubljanai-medence (Ljubljanska kotlina) SLO (1) Bledi-medence (Blejski kot) (2) Dobrave (3) Kranji-medence (Kranjsko polje) (4) Bistrica völgye (Bistriška ravan) (5) Ljubljanai-mezı (Ljubljansko polje) (6) Ljubljanai-öblözet (Ljubljansko barje) 7. BAKONYERDİ (Dunántúli-középhegység) H 7.1. Bakonyvidék (1) Keszthelyi-hegység a/ Tátika-csoport b/ Keszthelyi-fennsík (2) Tapolcai-medence a/ Badacsonyi-bazalthegyek (3) Balaton-felvidék a/ Balatoni-Riviéra b/ Tihanyi-félsziget c/ Káli-medence d/ Vilonyai-hegyek e/ Veszprémi-fennsík (4) Déli-Bakony a/ Kab-hegy b/ Agár-tetı c/ Sümegi-hát d/ Devecseri-Bakonyalja (5) Devecseri-árok (6) Északi-Bakony a/ Öreg-Bakony b/ Keleti-Bakony (Tési-fennsík) (7) Pápai-Bakonyalja (8) Súri-Bakonyalja (9) Pannonhalmi-dombság 7.2. Móri-árok 7.3. Vértes és vidéke (1) Bársonyos (2) Által-ér-völgy (Tatai-árok) (3) Vértes hegység (4) Sörédi-hát (5) Zámolyimedence (6) Lovasberényi-hát 7.4. Velencei-hegység 7.5. Dunazug-hegyvidék (1) Gerecse a/ Nyugati-Gerecse b/ Központi-Gerecse c/ Keleti-Gerecse d/ Gerecseikismedencék (2) Bicske Zsámbéki-medence a/ Etyeki-dombság b/ Zsámbéki-medence (3) Budai-hegység a/ Budai-hegyek b/ Tétényi-fennsík c/ Budakeszi Budaörsi-medence (4) Pilishegység a/ Vörösvári-árok b/ Pilisi-hegyek 7.6. Visegrádi-hegység 8. ÉSZAKNYUGATI-KÁRPÁTOK /Západné Karpaty / Karpaty Zachodnie / Westkarpathen H/SK/A/CZ/PL MÁTRAERDİ (Északi-középhegység, Matransko slanská hornatina) H/SK 8.1. Börzsönyvidék H/SK (1) Börzsöny (H) (2) Helembai-hegység (Burda, SK) (3) Visegrádi-szoros (H/SK) 8.2. Cserhátvidék (Cerová vrchovina) H/SK

9 9 (1) Nyugati-Cserhát (H) a/ Naszály b/ Nézsa Csıvári-dombság (2) Galga-völgy (H) (3) Északi-Cserhát (H) (4) Keleti-Cserhát (H) (5) Cserhátalja (H) a/ Ecskendi-hát (6) Karancsvidék (Karančská vrchovina, H/SK) a/ Karancs (Karanč) b/ Sátoros (Šiator) c/ Karancsalja (Mučínska vrchovina) 8.3. Gödöllıi-dombvidék H (1) Gödöllıi-dombság (2) Monori-halomvidék 8.4. Mátravidék H (1) Zagyva-völgy (2) Mátra-hegység a/ Nyugati-Mátra b/ Magas-Mátra c/ Keleti-Mátra (3) Mátraalja a/ Gyöngyöspatai-medence (4) Mátrahát (5) Tarna-völgy 8.5. Medvesvidék (Medvešská vrchovina) H/SK (1) Medves-fennsík (H/SK) (2) Kazári-dombság (H) (3) Füleki-medence (Fil'akovská brázda, SK) (4) Ajnácskıi-hegység (Hajnáčska vrchovina, SK) (5) Zabari-dombság (Baštianska kotlina, H/SK) 8.6. Vajdavár-dombvidék H/SK (1) Heves Borsodi-erdıhát (H) (2) Gömöri-erdıhát (Petrovská vrchovina, H/SK) (3) Ózdivölgymedence (H) 8.7. Bükkvidék H (1) Bükk hegység a/ Bükk-fennsík b/ Északi-Bükk c/ Délnyugati-Bükk d/ Délkeleti-Bükk (2) Bükkalja a/ Tárkányi- b/ Cserépfalvi- c/ Kisgyıri-medence (3) Bükkhát (4) Upponyi-hegyhát (5) Egercsehi-medence 8.8. Eperjes Tokaji-hegyvidék (Slanské vrchy) H/SK (1) Simonka- (Šimonka, Prešovské vrchy, SK) (2) Makovica- (Makovica, SK) (3) Bagota- (Bogota, SK) (4) Milic- (Milič, SK/H) (5) Háromhutai- (H) (6) Molyvás-hegycsoport (H) (7) Tokaji-hegy (H) (8) Szerencsi-dombság (H) (9) Tokajhegyalja (H) (10) Hegyköz (H/SK) a/ Ronyva-kapu (Roňavská brána, H/SK) (11) Zempléni-rögök (Zemplínske vrchy, H/SK) (12) Gálszécsi-hegyalja (Podslanská pahorkatina, SK) 8.9. Nógrádi-medence (Ipel'ská kotlina) H/SK (1) Balassagyarmati-medence (Dolnonovohradská kotlina, H/SK) a/ Középsı-Ipoly-völgy b/ Nógrádi-öblözet c/ Csábi-dombság (Čebovská pahorkatina) d/ Nógrádszentpéteri-dombság (Pôtorská pahorkatina) (2) Losonci-medence (Hornonovohradská kotlina, H/ SK) a/ Ipolyteraszok (Ipel'ské terasy) b/ Jelsıci-dombság (Jelšovská pahorkatina) c/ Poltári-dombság (Poltarská pahorkatina) Sajó Hernád-medence (Rimavsko košická kotlina) H/SK (1) Gömöri-medence (Gemerská/Rimavská kotlina, H/SK) a/ Gömöri-teraszok (Gemerské terasy) b/ Osgyáni-dombság (Oždianska pahorkatina) c/ Baktai-dombság (Baktianska pahorkatina) d/ Vályi-dombság (Valická pahorkatina) e/ Licei-dombság (Licinská pahorkatina) (2) Putnoki-dombság (Gemerská pahorkatina, H/SK) (3) Borsodi-medence (4) Szendrıi-rögök (5) Bódva Rakaca-völgy (6) Cserehát (Abovská pahorkatina, H/SK) a/ Nyugati- b/ Keleti-Cserehát (7) Tornai-dombság (Turnianská pahorkatina, H/SK) (8) Kanyapta-medence (Mokrad' Kanapta, SK) (9) Kassai-hegyalja (Košické predhorie, SK) (10) Alsó-Hernád-völgy (Hornádska niva, H/SK) (11) Alsó-Tarca-dombság (Toryská pahorkatina, SK) (12) Abaúji-hegyalja (Abovské predhorie, H/SK) a/ Mezıdőlı MAGAS-FELFÖLD (Belsı-Északnyugati-Kárpátok, Vnútorné Západné Karpaty, Wewnetrzne Karpaty Zachodnie) A/SK/PL/H Selmeci-körhegység (Slovenské stredohorie) SK (1) Selmeci-hegység (Štiavnické vrchy) a/ Szitnya-hegycsoport (Sitnianska vrchovina) b/ Szkalka-hegycsoport (Skalka) c/ Hodrusbányai-hegycsoport (Hodrušská hornatina) d/ Selmeci-medence (Štiavnická kotlina) e/ Báti-öblözet (Bátovská pahorkatina) f/ Szlovákkapu (Slovenská brána) g/ Koszmályi-dombok (Kozmálovské vŕšky) (2) Korponai-erdı (Krupinská planina) (3) Újbányai-hegység (Garammenti-Inóc, Pohronský Inovec) (4)

10 10 Mădăraş (Vtáčnik) (5) Körmöci-hegység (Kremnické vrchy) (6) Jávoros (Javorie) (7) Osztrovszki-hegység (Ostrôžky) (8) Zólyomi-Polyána (Pol'ana) (9) Garamszentkeresztimedence (Žiarska kotlina) (10) Zólyomi-medence (Zvolenská kotlina) a/ Besztercebányai- (Bystrické podolie) b/ Szliácsi- (Sliačská kotlina) c/ Nagyszalatnai- (Slatinská kotlina) d/ Gyetvai- (Detvianska kotlina) e/ Tótpelsıci-medence (Pliešovská kotlina) Gömör Szepesi-érchegység (Slovenské rudohorie) SK (1) Póniki-hegyek (Ponická vrchovina) (2) Vepor-hegység (Veporské vrchy) a/ Libetbányaihegycsoport (Čiert'az) b/ Klenóci-hegycsoport (Klenovské vrchy) c/ Sziklai-fennsík (Sihlianska planina) d/ Málnapataki-hegycsoport (Málinské vrchy) (3) Murányi-fennsík (Muránska planina) (4) Sztracenai-hegység vagy Szlovák-paradicsom (Slovenský raj, Stratenská hornatina) (5) Gálmusz-hegység (Galmus, Hnilecké vrchy) (6) Ratkói-hegység (Ratkovské vrchy) (7) Rıcei-hegység (Revúcke vrchy, Stolické vrchy) (8) Dobsinai-hegység (Dobšinské vrchy) (9) Rozsnyói-hegység (Rožňavské vrchy) (10) Kassai-hegység (Košické vrchy) Gömör Tornai-karszt (Slovenský kras) H/SK (1) Rozsnyói-medence (Rožňavská kotlina, SK) (2) Jolsvai-karszt (Jelšavský kras, SK) (3) Pelsıci-Nagy-hegy (Plešivská planina, SK) (4) Szilicei-fennsík (Silická planina, SK) (5) Szádelıi-karszt (Zádielský kras, SK) (6) Aggteleki-karszt (H/SK) (7) Tornai-medence (Turnianska kotlina, H/SK) (8) Szalonnai-hegység (H) (9) Rudabányai-hegység (H) Kis-Kárpátok (Kleine Karpathen, Malé Karpaty) A/SK (1) Hainburgi-rög (Hainburger Höhe, A) (2) Dévényi-kapu (Porta Hungarica, Thebener Pforte, Devínska brána, A/SK (3) Dévényi-hegycsoport (Devínske Karpaty, SK) (4) Bazinihegycsoport (Pezinské Karpaty, SK) (5) Berezói-hegycsoport (Brezovské Karpaty, SK) (6) Csejtei-hegyek (Čachtické Karpaty, SK) Elı-Fátra (Nyitra Zsolnai-hegyvidék, Nitriansko zilinská hornatina) SK (1) Tribecs-hegység (Tribeč) a/ Zobor-hegycsoport (Zobor) b/ Tribecs-hegycsoport (Vel'ký Tribeč) c/ Razgyel-hegycsoport (Rázdiel) (2) Inóc-hegység (Vágmenti-Inóc, Povazský Inovec) (3) Sztrázsó-hegység (Strazovská vrchovina) a/ Trencséni-hegycsoport (Trenčianska vrchovina) b/ Száraz-Magura (Suchá Magura) c/ Kis-Magura (Malá Magura) d/ Bélapatakimedence (Belianska kotlina) e/ Központi-Sztrázsó (Zliechovská hornatina) f/ Deményimedence (Domanizská kotlina) g/ Szulyó Manini-hegycsoport (Súl'ovské vrchy) (4) Felsınyitrai-medence (Hornonitranská kotlina) (5) Zsolnai-medence (Žilinská kotlina) Fátravidék (Fatranská hornatina) SK (1) Kis-Fátra (Malá Fatra) a/ Mártoni-havasok (Martinske hol'e, Lúčanská Fatra) b/ Kriván- Fátra (Krivánska Fatra) (2) Zsár-hegység (Ziar) (3) Túróci-medence (Turčianska kotlina) (4) Nagy-Fátra (Vel'ká Fatra) Alacsony-Tátra vidéke (Nízkotatranská hornatina) SK (1) Felsı-Garam-medence (Horehronské podolie) (2) Óhegyi-Tátra (Starohorské vrchy) (3) Nyugati-Alacsony-Tátra (Dumbierske Tatry) (4) Keleti-Alacsony-Tátra (Král'ovohol'ské Tatry) (5) Kecskehát (Kozie Chrbty) Magas-Tátra vidéke (Vysokotatranská hornatina, a1cuch Tatrza1ski) SK/PL (1) Kócs-hegység (Chočské vrchy, SK) (2) Liptói-havasok (Nyugati-Tátra, Západné Tatry, Tatry Zachodnie, SK/PL) (3) Magas-Tátra (Vysoké Tatry, Tatry Wschodnie, SK/PL) (4) Bélai-Tátra (Belianske Tatry, SK) Liptó-Szepesi-medence (Podtatranská kotlina) SK (1) Liptói-medence (Liptovská kotlina) (2) Felsı-Szepesség (Popradská kotlina) (3) Alsó- Szepesség (Hornádska kotlina) Szepes Sárosi-hegyvidék (Spišsko šarišská vrchovina) SK

11 11 (1) Fekete-hegyek (Čierna hora) (2) Branyiszkó-hegység (Branisko) (3) Lıcsei-hegység (Levočské vrchy) (4) Szinyei-dombság (Šarišská vrchovina) (5) Felsı-Tarca-völgy (Šarišské podolie) ÉSZAKI-KÁRPÁTOK (Külsı-Északnyugati-Kárpátok, Vonkajšie Západné Karpaty, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie A/CZ/SK/PL Közép-vágvölgyi-medencesor (Stredopovažské podolie) SK (1) Miavai-dombság (Myjavská pahorkatina) (2) Trencséni-medence (Trenčianska kotlina) (3) Illavai-medence (Ilavská kotlina) (4) Vágbesztercei-medence (Považskobystrická kotlina) Északi-Tátraalja (Severotatranské podhorie, ObniŠenia Orawsko Podhala1skie) SK/PL (1) Alsó-árvai-medence (Dolnooravská vrchovina, SK) (2) Szkorusina (Skorušina, SK/PL) (3) Podhale (PL) (4) Szepesi-Magura Magura Spiska, Spišská Magura, PL/ SK) (3) Felsı-árvaimedence (Hornooravská kotlina, Kotlina Orawska, SK/PL) (4) Nowytargi-medence (Kotlina Nowotarska, PL) (5) Pieninek (Pieniny, SK/PL) Morva-Kárpátok (Moravské Karpaty) A/CZ (1) Mikulovi-hegység (Pollauer Berge, Mikulovská vrchovina, A/CZ) (2) Ždánicei-erdı (Ždánický les, Steinitzer Wald, CZ) (3) Kyjovi-dombság (Kyjovská pahorkatina, CZ) (4) Litenčicei-dombság (Litenčická pahorkatina, CZ) (5) Mars-hegység (Chfiby, Marschgebirge, CZ) Morva Szlovák-határhegység (Slovensko moravské Karpaty) CZ/SK (1) Fehér-Kárpátok (Bilé Karpaty, Biele Karpaty, CZ/SK) a/ Zsalosztina- (Žalostinská vrchovina) b/ Javorina- (Javorinská hornatina) c/ Bestin- (Beštiny) d/ Lopenik- (Lopenická hornatina) e/ Szúcsi- (Súčanská hornatina) f/ Kobulinec-hegycsoport (Kobylináč) g/ Bossáciszirtek (Bošácke bradlá) h/ Oroszlánkıi-szirtek (Vršatské bradlá) (2) Vizovicei-hegység (Vizovická vrcho-vina, CZ) (3) Hostýn Vsetíni-hegység (Hostýnsko vsetínská hornatina, CZ) a/ Hostýn-hegycsoport (Hostýnské vrchy) b/ Vsetíni-hegycsoport (Vsetínské vrchy) (4) Hostýn-alji-dombság (Podhostýnská pahorkatina, CZ) (5) Roznovi-völgy (Roznovská brázda, CZ) (6) Jávornik (Javorníky, CZ/SK) a/ Magas-Jávornik (Vysoké Javorníky) b/ Alacsony- Jávornik (Nízke Javorníky) Nyugati-Beszkidek (Západné Beskydy, Beskid Zachodnie) CZ/PL/SK (1) Morva Sziléziai-Beszkidalja (Západobeskydské podh3fí, Pogórze Morawsko-...l^ski, CZ/PL) (2) Morva-Sziléziai-Beszkidek (Moravskoslezské Beskydy, Beskid Morawsko l^ski, CZ/SK/PL) a/ Radhošt-hegycsoport (Radhošt) b/ Polom-hegycsoport (Malý a Velký Polom) c/ Turzófalvi-hegycsoport (Turzovská vrchovina) d/ Jablonkai-völgy (Jablunkovská brázda) e/ Jablonkai-felföld (Jablunkovské medzihorie) f/ Czantoria/Čantorije g/ Barania Góra (3) Csacai-medence (Hornokysucké podolie, SK) (4) Kiszucai-hegyek (Kysucké vrchy/ SK) (5) Árvai-Magura (Oravská Magura, SK) (6) Magas-Beszkidek (Slovenské Beskydy, Beskid ywiecki, SK/PL) a/ Racsa (Racza) b/ Osszus (Ošust, Oszust) c/ Pilsko d/ Babia Góra e/ Polica (7) Źywieci-medence (Kotlina Źywiecka, PL) (8) Kis-Beszkidek (Beskid Ma y, PL) a/ Magórka b/ Madohora (9) Makówi-Beszkidek (Beskid Makowski, PL) a/ Jalowiec b/ Koskówka c/ Kolo1 d/ Z]balowa e/ Lubomir (10) Szigetes-Beszkidek (Beskid Wyspowy, PL) a/ Lubo1 b/ Kamionna Góra c/ Jaworz d/ Mogielica (11) Gorce (PL) a/ Turbacz b/ Kud o1 c/ Gorc d/ Luba1 (12) Szandeci-medence (Kotlina Sadecka, PL) (13) Szandeci-Beszkidek (Beskid Sadecki, L'ubovnianska vrchovina, PL/SK) (14) Lublói-medence (L'ubovnianska kotlina, SK) (15) Csergı-hegység (Čergov, SK) (16) Grybówi-hegyek (Góry Grybówskie, PL) (17) Sárosi-határhegység (Nízke Beskydy, Góry Bardiówsko Dukelskie, SK/PL) (18) Szekcsıi-dombság (Ondavská vrchovina zapadná čast', SK) (19) Makovicai-dombság (Ondavská vrchovina severná čast', SK) (20) Gorlice Jas ói-medence (Obniźenie Gorlicko Jasielskie, PL) (21) Wieliczkai-dombság (Pogórze Wieliczkie, PL) (22) Wiśniczi-dombság (Pogórze Wiśnickie, PL) (23) Roznówi-dombság (Pogórze Roznowskie, PL) (24)

12 12 Czięźkowicei-dombság (Pogórze Czi]Škowickie, PL) (25) Strzyźówi-dombság (Pogórze Strzyźowskie, PL) 9. ÉSZAKKELETI-KÁRPÁTOK /Východné Karpaty / Karpaty Wschodnie / Szhidni Karpati / Carpatii Orientali grupă nordica PL/SK/UA/RO 9.1. Vihorlát Gutin-hegyvidék (Vihorlatské vrchy, Vulkanicsni Karpati, MunŃii vulcanici Vihorlat Gutâi) SK/UA/RO (1) Homonnai-hegység (Humenské vrchy, SK) (2) Vihorlát-hegység (Vihorlat, SK) (3) Pricske-hegycsoport (Popriečny vrch, Popricsni verh, SK/UA) (4) Vihorlátalja (Podvihorlátska pahorkatina, SK) (5) Ungvári-kapu (Uzshorodszka peredhirja, UA) (6) Kéklı-hegység (Szinyak, UA) (7) Szerednyei-hegyalja (Szerednyanszka peredhirja, UA) (8) Munkácsi-kapu (Mukacsevszka peredhirja, UA) (9) Borló-hegység (Velikij Gyil, UA) (10) Hát (Malij Gyil, UA) (11) Ilosvai-medence (Irsavszka kotlovina, UA) (12) Nagyszılısihegység (Vinohragyivszki hori, UA) (13) Beregszászi-dombság (Berehovszki hori, UA) (14) Huszti-kapu (Husztszki vorota, UA) (15) Avas-hegység (Avasszki hori, MunŃii Oaşului, UA/RO) (16) Gutin-hegység (MunŃii Igniş Gutâi, RO) a/ Rozsály Kıhát-hegycsoport (MunŃii Igniş) b/ Gutin-hegycsoport (MunŃii Gutâi) (17) Avasalja (Piemontul şi Depresiunea Oaşului, UA/ RO) a/ Avas-medence (Depresiunea Oaşului) b/ Komorzán Tartolci-medence (Depresiunea Cămărzana Târşolt) c/ Turci-hegyalja (Piemontul TurŃului) d/ Batarcsimedence (Depresiunea Bătarci) 9.2. Lápos Széples-hegyvidék (MunŃii Lăpus łibleş) RO (1) Lápos-hegység (MunŃii Lăpuşului) (2) Széples-hegység (MunŃii łibleşului) 9.3. Máramarosi-medence (Marma-rosszka kotlovina, Depresiumea Maramureşului, UA/RO (1) Máramarosi-szirtek (UA) (2) Alsó-Máramaros (Szolotvinszka kotlovina, Valea Tisei, UA/RO) (3) Felsı-Máramaros (Valea Vişeului şi Izei + Dealurile Maramureşului, RO) 9.4. Máramaros Radnai-masszívum (Masivul Maramures Rodna) UA/RO (1) Máramarosi-masszívum (Rahivszki hori + Csivcsini, MunŃii Maramureşului, UA/RO) a/ Iván-havas- (Pop Ivan) b/ Várkı- (Fărcau) c/ Köves- (Pietrosu Maramuresului) d/ Torojága- (Toroiaga) e/ Sárkány- (Cearcanu) f/ Cibói-hegycsoport (Muntii Tibau) g/ Havasmezeimedence (Depresiunea Poienile de sub Munte) (2) Radnai-havasok (MunŃii Rodnei, RO) a/ Öregbérc csoportja (Grupa Bătrâna) b/ Nagy-Pietrosz csoportja (Grupa Pietrosu Mare) c/ Ünıkı-hegycsoport (Grupa Ineu) (3) Szuhard-hegység (MunŃii Suhardului, RO) (4) Radnaivölgy (Valea Rodnei, RO) 9.5. Borgói-hegyvidék (MunŃii Bârgău Dorna) RO (1) Borgói-hegység (MunŃii Bârgăului) (2) Dorna-medence (Depresiunea Dornelor) 9.6. Keleti-Beszkidek (Východné Beskydy, Beskid Wschodnie, Szhidni Beszkidi) SK/PL/UA A/ Krajnyák (Krajini) (1) Domásai-dombság (Ondavská vrchovina východná Čast' SK) (2) Homonnai-medence (Humenské podolie, SK) (3) Ungi-Krajnya (Uzsszka krajina, SK/UA) (4) Szolyvai-medence (Szvaljavszka kotlovina, UA) (5) Dolhai-medence (Dovhanszka kotlovina, UA) B/ Polonyinák (Polonyini) (6) Zempléni-határhegység (Góry Lupkowskie, Laborecká vrchovina, PL/SK) (7) Ungihatárhegység (Bieszczady Wewnętrzne, Bukovské vrchy, Bukovszki hori, PL/SK/UA) (8) Róna-havas (Polonyina Rivna, UA) (9) Borzsa-havas (Polonyina Borzsava, UA) C/ Verhovina (10) Rymanówi-hegység (Wzgórza Rymanowskie, PL) (11) Bukowica (PL) (12) Krosno Sanoki-medence (Kotlina Krośnie1sko Sanocka, PL) (13) Besszádi-völgység (Bieszczady Zewnętrzne, Besszadi, PL/UA) a/ Felsı-Szan-völgy (Dolina wierchnego Sana, Verhnyoszanszka dolina) b/ Odryt c/ Śuków (14) Turkai-Verhovina (Turecka Verhovina, UA) (15) Vereckei-Verhovina (Verecka Verhovina, UA) D/ Külsı vonulat

13 13 (16) Dynówi-dombság (Pogórze Dynowskie, PL) (17) Przemysli-dombság (Pogórze Przemyskie, PL/UA) (18) Sós-hegység (Góry S onne, PL) (19) Felsı-Dnyeszter-Beszkidek (Verhnyodnyisztrovszki Beszkidi, PL/UA) (20) Szkolei-Beszkidek (Szkolivszki Beszkidi, UA) 9.7. Gorgánok vidéke UA (1) Gorgánok (Horhani) (2) Máramarosi-Verhovina (Marmarosszka Verhovina) (3) Krasznahavas (Polonyina Kraszna) (4) Fagyalos (Szvidovec) 9.8. Csornahora UA 9.9. Obcsinák (Obscsini, Obcinele) UA/ RO (1) Pokutiai-Obcsinák (Pokutszki hori, UA) (2) Keleti-Verhovina (Szhidna Verhovina, UA) (3) Grinyávok (Hrinyavi, UA) (4) Bukovinai-Obcsinák (Bukovinszki Obscsini, Obcinele Bucovinei, UA/RO) a/ Nyíres-Obcsina (Obcina Mestecanis) b/ Feredı-Obcsina (Obcina Feredeu) c/ Nagy-Obcsina (Obcina Mare) (5) Moldova-medence (Depresiunea Moldovei) 10. BIHARERDİ (Erdélyi-középhegység / Muntii Apuseni) RO Marosmenti-hegyvidék (MunŃii Muresului) (1) Zarándi-hegység (MunŃii Zarandului) a/ Aradhegyalja (Podgoria Aradului) b/ Hegyes (Highiş) c/ Solymos (Drocea) (2) Körösbányai-hegység (MunŃii Metaliferi, grupa vestică) (3) Csetrás-hegység (MunŃii Metaliferi, grupa centrală) (4) Zalatnai-hegység (MunŃii Metaliferi, grupa estică) a/ Almás Balsai-medence (Depresiunea Almaş Balşa) b/ Zalatnai-medence (Depresiunea Zlatna) (5) Detonáta-hegység (MunŃii Detuna-telor) (6) Torockói-havasok (MunŃii rascăului) a/ Mogosi-medence (Depresiunea Mogoş) b/ Torockói-medence (Depresiunea Trăscau) c/ Székelykı (Piatra Secuilor) d/ Hesdát-hegycsoport (Culmea Hăjdatelui) Bihar Gyalui-hegyvidék (MunŃii Bihor Muntele Mare) (1) Bihar-hegység (MunŃii Bihorului) a/ Gajna-hegycsoport (MunŃii Găina) b/ Alsó-havas (MunŃii Cucurbăta) c/ Petroszi-havasok (MunŃii Pietroasei) d/ Csigla (łiclău) (2) Kalotahavas (MunŃii Vlădeasa) a/ Biharfüredi-medence (Bazinetul Stâna de Vale) b/ Vlegyásza (Vlădeasa) c/ Székelyjói-hegycsoport (Culmea HenŃului) d/ Csucsa Feketetói-medence (Depr. Ciucea-Negreni) (3) Gyalui-havasok (MunŃii Gilău + Muntele Mare) a/ Gyalui-hegyek (Muntii Gilau) b/ Öreg-havas (Muntele Mare) (4) Mócföldi-medence (Depresiunea łara MoŃilor) Körösvidéki-hegységek (Masivele Crişene) (1) Béli-hegység (Munşii Codru Moma) (2) Királyerdı (MunŃii Pădurea Craiului) (3) Rézhegység (Muntele Şes/MunŃii Plopis) (4) Meszes-hegység (MunŃii Mesesului) Körösvidéki-dombság (Dealurile Crişene) (1) Zarándi-hegyalja (Dealurile Cigherului) a/ Mokra-hegy (Dealu Mocrei) b/ Pankotai-hegy (Dealu Pâncotei) (2) Zarándi-medencesor (Culoarul depresionar al Zarandului) a/ Honctıi- (Depr. Gurahont) b/ Peleskefalvi- (Depr. Plescuta) c/ Nagyhalmágyi- (Depr. Halmagiu) d/ Brádi-medence (Depr. Brad) (3) Béli-hegyalja (Dealurile Codru Momei) (4) Belényesimedence (Depresiunea Beius) (5) Királyerdıalja (Dealurile Pădurii Craiului) (6) Báródság (Depresiunea Vad Borod) a/ Élesdi-hegyalja (Dealurile Lugaşului) b/ Királyhágó (Piatra Craiului) c/ Révi-szoros (Defileul Vadu Crişului) (7) Bihari-Hegyköz (Dealurile Oradei) Szilágysági-dombvidék (Dealurile Silvaniei) (1) Rézalja (Dealurile Barcăului) a/ Papfalvi- (Depr. Popeşti) b/ Berettyószéplaki- (Depr. Suplacu de Barcău) c/ Kémeri- (Depr. Camar) d/ Szilágynagyfalusi-medence (Depr. Barcău) (2) Krasznamenti-dombság (Dealurile Crasnei) a/ Érszılısi-dombság (Dealurile Viişoarei) b/ Szilágysomlyói-medence (Depr. Simleu Silvaniei) d/ Zilahimedence (Depr. Zalău) (3) Szilágysomlyói-Magura (Magura Şimleului) (4) Tövishát (Dealurile Majei + Salajului) a/ Szilágykirvai-rög (Măgura Chilioarei) (5) Szatmári-Bükkalja (Piemontul Codrului) (6)

14 14 Szilágysági-Bükk (Culmea Codrului) (7) Szilágysági-Bükkalja (Dealurile Asuajului) (8) Nagybányai-medence (Depresiunea Baia Mare) (9) Szamoscikói-rög (Prisaca) (10) Kıváridombság (Dealurile Chioarului) a/ Kıvári-medence (Depr. Tara Chioarului) b/ Kápolnokidombság (Dealurile Copalnic) (11) Kıvár-hegység (Preluca) 11. ERDÉLYI MEDENCE / Depresiunea Transilvaniei RO Déli-Szamos-hátság (Podişul Somesan de Sud) (1) Kalotaszegi-dombság (Dealurile Huedinului) a/ Bánffyhunyadi-medence (Depresiunea Huedinului) b/ Kapusmente (Valea Capusului) c/ Nádas-mente (Valea Nadăşului) (2) Almás Egregy-medence (Depresiunea Almaş Agrij) (3) Kolozsvári-dombság (Dealurile Clujului) (4) Dési-dombság (Dealurile Dejului) (5) Csákigorbói-dombság (Dealurile Gârboului) (6) Kis- Szamos völgye (Culoarul Someşului Mic) (7) Feleki-dombság (Dealurile Feleacului) a/ Tordaszentlászlói- (Depr. Savadisla) b/ Alsójárai- (Depr. Iara) c/ Peterdi- (Depr. Petreşti) d/ Tordatúri-medence (Depr. Tureni) Északi-Szamos-hátság (Podişul Somesan de Nord) (1) Szamos völgye (Culoarul Someşului) (2) Szamoszug (Culmea Prisnel + Dealurile Boiului) (3) Csicsói dombság (Dealurile Ciceului) (4) Ilosvai-hegység (Culmea Breaza) (5) Láposmedence (Depresiunea Lăpuşului) Erdélyi-Mezıség (Câmpia Transilvaniei) (1) Északi-Mezıség (Câmpia Fizeşului) a/ Széki- (Dealurile Sicului) b/ Szászzsombori- (Dealurile Jimborului) c/ Szászlekencei-dombság (Dealurile LechinŃei) (2) Déli-Mezıség (Câmpia Sărmaşului) a/ Marosludasi- (Colinele Luduşului) b/ Komlódmenti- (Colinele Comlodului) c/ Mezımadarasi-dombság (Colinele Mădăraşului) (3) Maros-mezı (Culoarul Mureşului) Küküllık dombsága (Podişul Târnavelor) (1) Nyárádmente (Valea şi Dealurile Nirajului) (2) Kis-Küküllı-menti-dombság (Podişul Târnavei Mici) a/ Dicsıszentmártoni- (P. Târnăvenilor) b/ Magyarlapádi-dombság (P. Lopadei) (3) Kis-Küküllı völgye (Culoarul Târnava Mică) Küküllıközi-dombság (Podişul Târnavei Mari) a/ Erzsébetvárosi- (P. Dumbrăvenilor) b/ Balázsfalvi-dombság (P. Blajului) (5) Nagy-Küküllı völgye (Culoarul Târnava Mare) (6) Hortobágy dombsága (Podisul Hârtibaciu de Nord) a/ Héjjasfalvi-dombság (P. Vânătorilor) b/ Medgyesi-dombság (P. Mediaşului) c/ Vurpódi-dombság (P. Vurpăului) d/ Hortobágy völgye (Culoarul Hârtibaciului) (7) Oltmelléki-dombság (Podişul Hârtibaciu de Sud) a/ Tyukosi-dombság (P. Ticusului) b/ Nádpataki-dombság (P. Rodbavului) c/ Nagysinki-dombság (P. Cincului) d/ Illenbáki-dombság (P. Fagetului) e/ Vesztényi-domb (Chicera Vestemului) (8) Székás-mentidombság (Dealurile Secaselor) a/ Viza völgye (Culoarul Visei) b/ Omlási-dombság (P. Amnaşului) c/ Csergedi-dombság (Podişul Cergaului) d/ Székásközi-dombság (Podişul Între Secaşe) e/ Apoldi-medence (Depresiunea Apoldului) f/ Szászorbai-hegyalja (Colinele Gârbovei) Beszterce Régeni-dombvidék (Subcarpatii Transilvaniei, sectorul de nord (1) Naszódi-dombság (Muscelele Năsăaudului) (2) Besztercei-dombság (Dealurile Bistritei) (3) Régeni-dombság (Dealurile Mureşului/Reghinului) a/ Monorfalvi-dombság (Dealurile Monorei) b/ Régeni-Maros-völgy (Culoarul Deda-Reghin) c/ Idecsi-dombság (Dealurile Osoiu) d/ Görgény völgye (Valea Gurghiului) e/ Marostelki-dombság (Dealurile Teleacului) Szováta Udvarhelyi-dombvidék (Subcarpatii Transilvaniei, sectorul de sud) (1) Sóvidéki-dombság (SubcarpaŃii Târnavei Mici) a/ Bekecs-tetı (Dealurile Becheci) b/ Szováta Sóváradi-medence (Depr. Sovata SărăŃeni) c/ Parajd Korondi-medence (Depr. Praid-Corund) d/ Siklódi-kı (Dealurile Şiclodului) e/ Firtos (Dealurile Firtuşului) f/ Gagy völgye (Valea Goagiului) (2) Udvarhelyi-dombság (SubcarpaŃii Odorheiului) a/ Fehér-Nyikó mente (Valea Feernicului) b/ Rez-tetı (Dealurile Aramei) c/ Székelyudvarhelyi-medence

15 15 (Depr. Odorheiu Secuiesc) (3) Homoródi-dombság (Subcarpatii Homoroadelor) a/ Homoródmedence (Depresiunea Homorod) b/ Erkedi-dombság (Dealurile Architei) c/ Szászbudaimedence (Depresiunea Bunesti) Dél-erdélyi-medencesor (Culoarul depresionar Săliste Sibiu Făgăraş) (1) Szebeni-medence (Depresiunea Sălişte-Sibiu) a/ Szebeni-völgysík (Lunca Sibiului) b/ Szebeni-hegyalja (Mărginimea Sibiului) c/ Szelistyei-medence (Depresiunea Sălişte) (2) Fogarasföld (Depresiunea Făgăras, łara Oltului) Erdélyi-hegyalja (Culoarul depresionar Alba Iulia Turda) (1) Tordai-hegyalja (Câmpia şi dealurile Turzii) a/ Keresztesmezı (Câmpia Turzii) b/ Aranyosszéki-dombság (Podişul Măhăcenilor) (2) Alsófehéri-hegyalja (Dealurile Alba Iulia Aiud) a/ Nagyenyedi-dombság (Dealurile Aiudului) b/ Marosszentimrei-dombság (Dealurile Bilag) c/ Magyarigeni-medence (Depresiunea Ighiu) Hunyadi-medence (Depresiunea Hunedoara) (1) Szászvárosi-kapu (Poarta Orăştiei) a/ Kenyérmezı (Câmpul Şibotului) b/ Szászvárosidombság (Dealurile Orăştiei) (2) Vajdahunyad Piski-medence (Depresiunea Hunedoara Simeria) a/ Sztrigy völgye (Valea Streiului) b/ Cserna völgye (Valea Cernei) c/ Szilvásidombság (Dealurile Silvaşului) (3) Hátszegi-medence (Depresiunea HaŃegului) 12. KELETI-KÁRPÁTOK / Carpatii Orientali, grupa centrala si sudica RO Kelemen Görgény Hargita-hegyvidék (MunŃii vulcanici Căliman Gurghiu Harghita) (1) Kelemen-havasok (MunŃii Căliman) (2) Felsı-Maros-áttörés (Trecătoarea Mureşului TopliŃa-Deda) (3) Görgényi-havasok (MunŃii Gurghiului) a/ Fancsal-hegycsoport (Grupa Fâncel) b/ Mezıhavas csoportja (Grupa Saca) (4) Hargita-hegység (MunŃii Harghita) a/ Somlyó-hegycsoport (MunŃii Gurghiului de Sud) b/ Osztoróc-hegycsoport (MunŃii Harghitei de Nord) c/ Központi-Hargita (MunŃii Harghitei Centrale) d/ Hargita-fennsík (Platoul Harghitei) e/ Dél-Hargita (MunŃii Harghitei de Sud) f/ Tusnádi-szoros (Defileul Tuşnad) (5) Csomád-hegycsoport (MunŃii Ciumat) Besztercei-hegyvidék (MunŃii BistriŃei) (1) Besztercei-havasok (MunŃii Bistriei) (2) Gyamaló-hegység (MunŃii Giumalau) (3) Ráróhegység (MunŃii Rarău) (4) Esztena-hegység (MunŃii Stânişoarei) (5) Beszterce völgye (Culoarul BistriŃei) Gyergyó Békási-hegyvidék (MunŃii Giurgeu Bicaz) (1) Gyergyói-havasok (MunŃii Giurgeu) (2) Nagyhagymás-hegység (MunŃii Hăşmaş) (3) Naskalat-hegycsoport (MunŃii Naşcalat) (4) Csalhó-hegység (MunŃii Ceahlău) Tatrosmenti-hegyvidék (MunŃii Trotuşului) (1) Tarkı-hegység (MunŃii Tarcăului) (2) Gosman-hegység (MunŃii Goşmanului) (3) Tatros völgye (Valea Trotuşului) a/ Gyimesvölgye (Valea Ghimeşului) b/ Ágasi-medence (Depresiunea Agăş) c/ Kománfalvi-medence (Depresiunea Comăneşti) (4) Csíki-havasok (MunŃii Ciucului) a/ Csügés völgye (Valea Ciugheşului) b/ Szulca völgye (Valea SulŃei) c/ Csobános völgye (Valea Ciobănus) d/ Úz völgye (Valea Uzului) (5) Kászoni-medence (Depresiunea Plăieşi) (6) Nemere-hegység (MunŃii Nemira) (7) Berzeneci-hegység (MunŃii Berzunt) Bodoki Baróti-hegyvidék (MunŃii Bodoc Baraolt) (1) Torjai-hegység (MunŃii Turiei) (2) Bodoki-hegység (MunŃii Bodocului) (3) Barótihegység (MunŃii Baraoltului) Persányi-hegyvidék (MunŃii Perşanii) (1) Rika-hegység (MunŃii Perşanii de Nord) a/ Homoródalmási-rög (Dealul Mereşti) (2) Apácai-erdı (MunŃii Perşanii Centrali) a/ Rákosi-szoros (Defileul Racoş) b/ Oltmellékibazalthegyek (MunŃii de bazalt ai Racoşului) (3) Feketehalmi-hegycsoport (MunŃii Perşanii de Sud) a/ Kotla (Măgura Codlei) b/ Almásmezei-fennsík (Platforma Poiana Mărului)

16 Székely-medencesor (Culoarul depresionar Bilbor Borsec Giurgeu Ciuc) (1) Bélbori-medence (Depresiunea Bilbor) (2) Borszéki-medence (Depresiunea Borsec) (3) Gyergyói-medence (Depresiunea Giurgeu) (4) Csíki-medencék (Depresiunea Ciuc) a/ Felcsík (Depr. Ciucului de Sus) b/ Középcsík (Depr. Ciucului de Mijloc) c/ Alcsík (Depr. Ciucului de Jos) d/ Fiság völgye (Valea Fişagului) Brassó Háromszéki-medence (Depresiunea Braşovului) (1) Felsı-Háromszék (Depresiunea Târgu Secuiesc) a/ Kézdiszék (Scaunul Chezdi) b/ Orbaiszék (Scaunul Orbai) (2) Sepsiszéki-medence (Depresiunea Şepşi) a/ Szépmezı (Câmpul Frumos) b/ Sepsibükszádi-medence (Bazinetul Bixad) c/ Rétyi-nyír (Mestecănişul de la Reci) (3) Barcasági-medence (Depresiunea łara Bârsei) a/ Lempes-hegy (Dealu Lempeş) b/ Hétfalusi-hegyalja (Piemontul Săcelelor) c/ Szohodoli-hegyalja (Piemontul Sohodolului) d/ Zernesti-öblözet (Golful Zărneşti) e/ Vledényi-öblözet (Golful Vlădeni) f/ Köpecivölgymedence (Culoarul Rotbav Căpeni) (4) Erdıvidéki-medence (Depresiunea Baraolt) a/ Bardocszék (Scaunul BrăduŃ) b/ Miklósvárszék (Scaunul Micloşoara) KÁRPÁTKANYAR (CarpaŃii Curburii) Háromszéki-havasok (MunŃii Vrancei + MunŃii Buzăului) (1) Berecki-havasok (MunŃii Vrancei) a/ Berecki- (MunŃii BreŃcului) b/ Musátó- (Culmea Lepşii) c/ Fekete-Zbojna- (MunŃii Zboina Neagră) d/ Koza- (MunŃii Coza) e/ Szép-Zbojna- (MunŃii Zboina Frumoasă) f/ Lakóca- (MunŃii LăcăuŃi) g/ Furu-hegycsoport (MunŃii Furu) (2) Bodzafordulói-hegyvidék (Clăbucetele Întorsurii) a/ Kommandói-völgymedence (Depresiunea Comandău) b/ Bodzamezı (Depresiunea Întorsurii Buzăului) (3) Csihányos Pintyiló-hegység (MunŃii Penteleu) (4) Podu Calului-hegység (MunŃii Podu Calului) (5) Szilon-havas (MunŃii Siriu) (6) Ivaneti-hegyhát (Culmea IvăneŃ) Brassói-havasok (MunŃii Brasovului) (1) Brassói-hegyek (MunŃii Bârsei) a/ Tömösi-szoros (Defileul Timişului) b/ Keresztényhavas (Postăvarul) c/ Nagy-kıhavas (Piatra Mare) (2) Csukás-hegység (MunŃii Ciucaş) (3) Grohotishegység (MunŃii Grohotiş) (4) Báj-havas (MunŃii Baiului) (5) Predeál Szinajai-völgy (Valea Prahovei, sectorul Predeal Sinaia) Bucsecs-Királykı-hegyvidék (MunŃii Bucegi-Leaota-Piatra Craiului) (1) Bucsecs-hegység (MunŃii Bucegi) (2) Leaota-hegység (MunŃii Leaota) (3) Törcsvári-átjáró (Culoarul Rucăr Bran) (4) Királykı-hegység (MunŃii Piatra Craiului) 13. DÉLI-KÁRPÁTOK (CarpaŃii Meridionali) RO Fogarasi-hegytömeg (Masivul Făgăraş) (1) Fogarasi-havasok (MunŃii Făgăraş) (2) Szág-hegycsoport (MunŃii Taga) (3) Jezer Papusa-hegység (MunŃii Iezer Papusa) (4) Ghitu-hegység (MunŃii GhiŃu) (5) Frunzi-hegység (MunŃii Frunzi) (6) Kozia-hegység (MunŃii Cozia) (7) Lovista-medence (Depresiunea Loviştei) Szebeni-hegytömeg (Masivul Parâng) (1) Szebeni-havasok (MunŃii Sibiului) a/ Csindrel-hegycsoport (MunŃii Cindrel) b/ Lotruhegycsoport (MunŃii Lotrului) c/ Latorica-hegycsoport (MunŃii LatoriŃei) (2) Szászsebesihavasok (MunŃii Sureanu) (3) Páring-hegység (Muntii Parâng) (4) CăpăŃâna-hegység (MunŃii CăpăŃânii) Petrozsényi-medence (Depresiunea Petroşani) Szörényi-hegytömeg (Masivul Severin) (1) Retyezát (MunŃii Retezatului) (2) Vulkán-hegység (MunŃii Vâlcan) (3) Godján-hegység (MunŃii Godeanu) (4) Szárkı-hegység (MunŃii Tarcu) a/ Kis-havas (Muntele Mic) (5) Csernai-havasok (MunŃii Cernei) Domogléd (MunŃii şi Podişul MehedinŃi) (1) Mehádiai-hegység (MunŃii Mehedini) (2) Domogléd-fennsík (Podişul MehedinŃi)

17 BÁNSÁGI-HEGYVIDÉK (CarpaŃii Banatului) RO/YU Lippai-dombvidék (Dealurile Lipovei) RO (1) Alsó-Maros-áttörés (Culoarul Mureşului Deva Lipova) a/ Marosillyei- (Depr. Ilia) b) Dobrai- (Depr. Dobra) c) Marospetres-Zámi (Depr. Petriş Zam) d/ Soborsin Tótváradi- (Depr. Săvârşin Varadia) e/ Marosborsa-Konopi-medence (Depr. Borşa Conop) (2) Lippaierdı (Podişul Lipovei) Ruszka-havas vidéke RO (1) Lugosi-hegyalja (Dealurile Lugojului) (2) Ruszka-havas (MunŃii Poiana Ruscăi) Szörénységi-medencék (Depresiunile Severinului) RO/YU (1) Temes Cserna Bisztra-árok (Culoarul Timiş Cerna Bistra, RO/YU) (2) Almás-medence (Depresiunea Almaj, RO) Krassó-Szörényi-érchegység (MunŃii Semenic + Dealurile Banatului de Sud) RO (1) Szemenik-hegység (MunŃii Semenic) (2) Aninai-hegység (MunŃii Aninei) (3) Krassóimedencesor (Depresiunea Caraş Ezeriş) a/ Krassóvári-medence (Depr. Caraşova) b/ Resicaimedence (Depr. ReşiŃa Câlnic) c/ Ezeresi-medence (Depr. Ezeriş) (4) Dognácskai-hegység (MunŃii Dognecei) (5) Szákosi-erdı (Dealurile Pogănişului) (6) Doklényi-dombság (Dealurile Doclinului) (7) Oravicai-dombság (Dealurile OraviŃei) (8) Verseci-hegység (Vršačka planina) Aldunai-hegyvidék (MunŃii Locva Almăj) RO/YU (5) Lokva-hegység (MunŃii Locva, RO) (2) Almás-hegység (MunŃii Almăj, RO) (3) Aldunaiszoros (Bánáti-szoros, Culoarul Dunării, ðerñap, RO/YU) 15. SZUBKÁRPÁTOK (Elı-Kárpátok, SubcarpaŃii) RO GÉTA-SZUBKÁRPÁTOK (SubcarpaŃii Getici) Olténiai-Szubkárpátok (SubcarpaŃii Olteniei) (1) Zsílmelléki-Szubkárpátok (SubcarpaŃii Jiului) (2) Kis-Olt-menti-Szubkárpátok (SubcarpaŃii Oltetului) (3) Vâlceai-Szubkárpátok (Muscelele Vâlcei) Argyasi-Szubkárpátok (Muscelele Argeşului) KÁRPÁTKANYARI-SZUBKÁRPÁTOK (SubcarpaŃii de Curbură) Prahovai-Szubkárpátok (SubcarpaŃii Prahovei) (1) Jalomica-dombság (SubcarpaŃii Ialomitei) (2) Prahova Teleajen-dombság (SubcarpaŃii Teleajenului) Bodzai-Szubkárpátok (SubcarpaŃii Buzăului) (1) Teleajen Bodza-dombság (Dealurile Priporului) (2) Bodza Slănic-dombság (Dealurile Botanului) (3) IstriŃai-dombság (Dealurile IstriŃei) Vráncsa-Szubkárpátok (Subcarpaii Vrancei) (1) Vráncsa-medence (Depresiunea Vrancei) a/ Sovejai-medence (Depr. Soveja) b/ Nărujaimedence (Depr. Năruja) c/ Nerejui-medence (Depr. Nereju) d/ Jitiai-medence (Depr. Jitia) (2) Câlnău dombsága (Dealurile Câlnăului) (3) Milkó dombsága (Dealurile Milcovului) (4) Susica dombsága (Dealurile ŞuşiŃei) MOLDVAI-SZUBKÁRPÁTOK (SubcarpaŃii Moldovei) Tázlómenti-Szubkárpátok (SubcarpaŃii Tazlăului) (1) Tázló Kászon-medence (Depresiunea Tazlău Caşin) (2) Bákói-dombság (Culmea Pietricica) Németvásári-Szubkárpátok (SubcarpaŃii NeamŃului) (1) Krakkó Beszterce-medence (Depresiunea Cracău BistriŃa) (2) Németvásári-dombság (Dealurile NeamŃului) 16. KÁRPÁTMELLÉK / Vněkarpatské snízeniny / Podkarpacie / Prikarpattya CZ/ PL/UA Morva-kapu (Moravská brána) CZ

18 Ostravai-medence (Ostravská pánev, Kotlina Ostrawska) CZ/PL Oswięcimi-medence (Kotlina Oswięcimska) PL (1) Pszczynai-sík (Puszcza Pszczynska) (2) Oswięcimi-Visztula-völgy (Dolina Wisły odcinek oswięcimski) (3) Wilamowicei-hegyalja (Podgórze Wilamowickie) Krakkói-kapu (Brama Krakowska) PL Sandomiri-medence (Kotlina Sandomierska) PL/UA (1) Visztula-völgysík (Nizina Nadwiłanska) (2) Bochniai-hegyalja (Podgórze Bochenskie) (3) Tarnówi-hát (Płaskowy Tarnowski) (4) Alsó-Wisłoka-völgy (Dolina Dolnej Wisłoky) (5) Tarnobrzegi-sík (Równina Tarnobrzeska) (6) Alsó-Szan-völgy (Dolina Dolnego Sanu) (7) Bilgoraji-sík (Równina Bilgorajska) (8) Kolbuszowai-hát (P?askowy? Kolbuszowski) (9) Tarnogródi-hát (P?askowy? Tarnogrodzki) (10) Elı-kárpáti-ısfolyamvölgy (Pradolina Podkarpacka) (11) Rzeszówi-hegyalja (Podgórze Rzeszowskie) Przemysli-kapu (Płaskowy? Sansko Dniestrzanski, Szanszko dnyisztrovszka viszocsina) PL/UA Felsı-Dnyeszter-medence (Verhnyodnyisztrovszka kotlovina) UA (1) Felsı-Dnyeszter-völgysík (Verhnyodnyisztrovszka rivnina) (2) Szambiri-hegyalja (Szambirszka peredhirja) (3) Drohobicsi-hegyalja (Drohobicsszka peredhirja) (4) Truszkaveci-hegyalja (Truszkavecka peredhirja) (5) Alsó-Sztrij-völgy (Dolina Sztrija) (6) Dasavai-hát (Dasavszka peredhirja) (7) Alsó-Szvicsa-völgy (Dolina Szvicsi) (8) Dolinai-hát (Dolinszka peredhirja) (9) Kalusi-hegyalja (Kalusszka peredhirja) (10) Halicsi-hát (Halicsszka peredhirja) (11) Bisztricja-medence (Ivano-frankivszka kotlovina) 17. MOLDVAI-HÁTSÁG (Podisul Moldovei) RO/UA/MD Észak-moldvai-dombvidék (Pivnyicsnomoldavszka viszocsina, Podişul Moldovei de Nord) UA/MD (1) Horodenkai-dombság (Horodenszka viszocsina, UA) (2) Hotini-dombság (Hotinszka viszocsina, Podisul Hotinului UA/ MD) (3) Szokirjani-dombság (Szokirjanszka viszocsina, Podişul Securenilor UA/MD) Pokutiai-hegyalja (Pokutszka peredhirja) UA (1) Kolomijai-hát (Kolomijszka peredhirja) (2) Felsı-Prut-medence (Verhnyoprutszka kotlovina) Moldvai-mezıség (Câmpia Moldovei) UA/RO/MD (1) Középsı-Prut-síkság (Szerednyeprutszka rivnina, Lunca Prutului de Mijloc, UA/RO/MD) (2) Felsı-Zsizsia-alföld (Câmpia Jijiei Superioare, RO) (3) Alsó-Zsizsia-alföld (Câmpia Jijiei Inferioare, RO) (4) Balti-mezıség (Câmpia BălŃilor, MD) Szucsávai-dombvidék (Bukovinszka viszocsina, Podişul Sucevei) UA/RO (1) Csarnócai-dombság (Csernyivszka viszocsina, Dealurile CernăuŃi, UA) (2) Dragomirnaidombság (Podişul Dragomirnei, UA/RO) (3) Radóci-medence (Depresiunea RădăuŃi, RO) (4) Falticséni-dombság (Podişul Fălticeni, RO) (5) Felsı-Szeret-völgy (Dolina Szireta, Culoarul Siretului Superior, UA/RO) (6) Bour Vorona-dombság (Colinele Bour Vorona) (7) Dealu Mare Ruginoasa-dombság (Colinele Dealu Mare Ruginoasa, UA/RO) Moldova Szeret-völgyfolyosó (Culoarul Moldova Siret) RO (1) Moldova völgye (Culoarul Moldovei) (2) Szerettere (Culoarul Siretului de Mijloc) Moldvai-központi-fennsík (Podisul Central Moldovenesc) RO (1) Jászvásári-oldal (Coasta Iasilor) (2) Felsı-Barlád-dombság (Podisul Bârladului superior) (3) Vaszlói-dombság (Podisul Vaslui) Tutovai-dombvidék (Colinele Tutovei) RO (1) Rakattó dombsága (Colinele Răcătau) (2) Zeletin dombsága (Colinele Zeletinului) (3) Simila dombsága (Colinele Similei) (3) Alsó-Barlád-völgy (Culoarul Bârladului inferior) Falcsui-dombvidék (Colinele Fălciului) RO

19 19 (1) Falcsui-dombság (Colinele Fălciului în sens strict) (2) Huszi-medence (Depresiunea Huşi) (3) Elan Horincea-medence (Depresiunea Elan Horincea) Covorlui-halomvidék (Podisul şi Câmpia Covorlui) RO (1) Bereşti-dombság (Dealurile Berestilor) (2) Covorlui-magassík (Câmpia Covorlui) Alsó-Prut-ártérsík (Lunca Prutului inferior) RO/MD Soroca Orhei-dombvidék (Podisul Soroca Orhei) MD (1) Sorocai-dombság (Podişul Soroca) (2) Orhei-dombság (Podişul Orhei) (3) Alsó-Rautvölgy (Valea Răutului inferior) Közép-besszarábiai-dombvidék (Podişul Central al Basarabiei) MD (1) SoloneŃ Ciuluc-dombság (Podişul Solonet Ciuluc) (2) Északi-Kodri (Codri de Nord) (3) Déli-Kodri (Codri de Sud) (4) Bâc-völgy (Valea Bâcului) (5) Botna-völgy (Valea Botnei) (6) Sarata-völgy (Valea Sărătei) Budzsáki-sztyep (Bugeac, Budzsak) MD/UA (1) Tigheci-dombság (Dealurile Tighecilor MD/UA) (2) Ceadâr-Lungai-halomvidék (Dealurile Ceadâr-Lunga, MD/UA) (3) Volintiri-halomvidék (Dealurile Volintiri, MD/UA) Közép-Dnyesztermellék (Sze-rednya Pridnyisztrovja, Culoarul Nistrului) UA/MD Alsó-Dnyesztermellék (Câmpia Tighina-Tiraspol, Tyiraszpolszka rivnina) MD/UA 18. GÉTA-HÁTSÁG (Podişul Getic) RO OLTÉNIAI HEGYALJI DOMBSÁGOK (Dealurile piemontane ale Olteniei) Motru-dombság (Piemontul Motrului) (1) Coşuştea-dombság (Piemontul Coşustei) (2) BălăciŃai-dombság (Piemontul BălăciŃei) Zsílmelléki-dombság (Gruiurile Jiului) Kis-Olt-menti-dombság (Piemontul Oltetului) (1) Amaradia-dombság (Dealurile Amaradiei) (2) Drăgăşani-dombság (Dealurile Drăgăşanilor) ARGYASI HEGYALJI DOMBSÁGOK (Dealurile piemontane argesene) Cotmeana-dombság (Piemontul Cotmeana) Közép-argyasi-dombság (Gruiurile Argesului) Cândeşti-dombság (Piemontul Cândeşti) 19. ROMÁN-ALFÖLD (Câmpia Română) RO/YU/BG OLTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Olteniei, Câmpia Română de Vest) RO/YU/BG Băileşti-síkság (Câmpia Băileşti) RO (1) BlahniŃa-sík (Câmpia BlahniŃei) (2) DesnăŃui-sík (Câmpia DesnăŃuiului) (3) Alsó-Zsílártérisík (Lunca Jiului inferior) RomanaŃi-síkság (Câmpia RomanaŃi) RO (1) RomanaŃi-sík (Câmpia RomanaŃi) (2) Alsó-Olt-ártérisík (Lunca Oltului inferior) Olténiai-Duna-ártér (Lunca Dunarii Olteniei) RO/YU/BG NYUGAT-MUNTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Munteniei de Vest, Câmpia Română Centrală) RO/BG Boianu-síkság (Câmpia Boianu) RO Burdea-völgység (Câmpia Găvanu-Burdea) RO (1) Burdea-sík (Câmpia Burdea) (2) Câlniştea-sík (Câmpia Câlniştei) (3) Neajlov-sík (Câmpia Neajlovului) Burnaz (Câmpia Burnazului) RO Piteşti-magassík (Câmpia Piteştilor) RO Nyugat-munténiai-Duna-ártér (Lunca Dunarii Munteniei de Vest) RO/BG KELET-MUNTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Română de Est) RO/BG Vlăsia-síkság (Câmpia Vlăsiei) RO

20 20 (1) Argyas Sabar-ártérisík (Lunca Argeş-Sabar) (2) Bukaresti-sík (Câmpia Bucureştilor) (3) Snagovi-sík (Câmpia Snagovului) (4) Maiai-sík (Câmpia Maia) (5) MoviliŃai-sík (Câmpia MoviliŃei) (6) Câlnau-sík (Câmpia Câlnăului) Titu Sărata-síkság (Câmpia Titu Sărata) RO (1) Târgovişte Ploieşti-hegylábisík (Câmpia Târgovişte Ploieşti) (2) Titui-sík (Câmpia Titului) (3) GherghiŃai-sík (Câmpia GherghiŃei) (4) Sarata-sík (Câmpia Săratei) Bodza Szeret-síkság (Câmpia Buzău Siret) RO (1) Râmnic Foksányi-hegylábisík (Câmpia Râmnic Focşani) (2) Bodzamenti-sík (Câmpia Buzaului) (3) Alsó-Szeret-sík (Câmpia Siretului inferior) (4) Tekucsi-sík (Câmpia Tecucilor) Bărăgan RO (1) Északi-Bărăgan (Câmpia Brăilei, Bărăganul de Nord) (2) CălmăŃui-sík (Câmpia CălmăŃui) (3) Közép-Bărăgan (Bărăganul IalomiŃei, Bărăganul de Mijloc) (4) Jalomica-ártérisík (Lunca Ialomiei) (5) Déli-Bărăgan (Bărăganul Mostiştei, Bărăganul de Sud) Kelet-munténiai-Duna-ártér (Lunca Dunării Munteniei de Est) RO/BG a/ Jalomica-láp (Balta IalomiŃei) b/ Brailai-szigetek (Insula Mica şi Mare a Brăilei) 20. DUNA-DELTAVIDÉK (Delta Dunării, Delta Dunaja) RO/UA Elı-Delta (Pre-Delta Dunării) RO/UA a/ Kahul-tó (Ozero Kahul, Lacul Cahul) b/ Jalpu-tó (Ozero Jalpuh, Lacul lalpug) Duna-delta (Delta Dunării propriuzisa, Delta Dunaja) RO/UA a/ Katlabug-tó (Ozero Katlabuh, Lacul Catalpug) b/ Kitaj-tó (Ozero Kitaj, Lacul Chitai) c/ Letea-zátony (Grindul Letea) d/ Caraorman-zátony (Grindul Caraorman) e/ DunavăŃ-sziget (Câmpia DunavăŃ) f/ Cras-niciol-zátony (Grindul Crasniciol) g/ Perişor-turzás (Grindul Perişor) Razelm Sinoie-tórendszer (Complexul lacustru Razelm Sinoie) RO (1) Razelm-sík (Câmpia litorala Razelm) (2) Sinoie Taşaul-partisík (Câmpia litorala Sinoie Tasaul) Budzsáki-lagúnák UA a/ Kunduk-tó (Ozero Kunduk, Lacul Cunduc) b/ Sagani-tó (Ozero Sahani, Lacul Sagani) c/ Alibej-tó (Ozero Aliby, Lacul Alibei) d/ Hadzsider-tó (Ozero Hadzsider, Lacul Hagider) e/ Burnasz-tó (Ozero Burnasz, Lacul Burnas) f/ Budaki-tó (Ozero Budaki, Lacul Budachi

Nyugat-Magyarországi-peremvidék

Nyugat-Magyarországi-peremvidék Nyugat-Magyarországi-peremvidék Alpokalja Soproni-hegység Magas-bérc (558m) Fertőmelléki-dombság Kőszegi-hegység Írottkő (882m) Kőszeghegyalja Vas-hegy (415m) Őrség Vasi-Hegyhát Ezüst-hegy (375m) Sopron-Vasi-síkság

Részletesebben

Magyarországi florisztikai adatok földrajzi azonosításának decimális jelölésmódja

Magyarországi florisztikai adatok földrajzi azonosításának decimális jelölésmódja Magyarországi florisztikai adatok földrajzi azonosításának decimális jelölésmódja 1. ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG /ÉK/ 1.1. Zemplén 1.1.1. Zemplén-hegység (Központi-Zemplén, Abaúji-Hegyalja, Hegyközi-dombság, Vitányi-rög)

Részletesebben

APELE INTERIOARE-RÂURILE

APELE INTERIOARE-RÂURILE APELE INTERIOARE-RÂURILE Grupa Râul Izvor Se varsă în Unităţi de relief pe care le străbate Carpaţii, pe Carpaţii Tisa (Ucraina) Serbiei Someş Crişurile Someşul Mare- Munţii Rodnei Someşul Mic- Munţii

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

Cseh-Morvaország és Szlovákia természeti tájbeosztása

Cseh-Morvaország és Szlovákia természeti tájbeosztása VITA Földrajzi Értesítő XU1I. évf 1994. 1-2. füzet, pp. 141-163. Cseh-Morvaország és Szlovákia természeti tájbeosztása HAJDÚ-MOHAROS JÓZSEF Bevezető gondolatok a tájföldrajz néhány általános kérdéséről

Részletesebben

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19.

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19. Tartalom Ember, növény, állat. Elõszó / 15 Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19 Bevezetés / 19 Vegetációnk története az utolsó jégkorszaktól / 23 Magyarország

Részletesebben

Mátra (3.) túra (57.) (teljesítményt.) 15 km

Mátra (3.) túra (57.) (teljesítményt.) 15 km Sétáink és túráink Sorszám Időpont Helyszín "Keret" Táv (kb.) 1. 2001. 04. 11. Budai-hegység (1.) túra (1.) 9 km 2. 2001. 07. 10. Eperjes-Tokaji-hegység (1.) nyári tábor (1.) 14 km 3. 2001. 07. 12. Szinyei-dombság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Románia földrajza

Tartalomjegyzék. Románia földrajza Tartalomjegyzék Románia földrajza Románia földrajzi fekvése, államhatárai és területe.... 2 Matematikai elhelyezkedés... 2 Románia államhatárai.... 2 Románia területe... 3 Földrajzi fekvése... 3 Domborzat...

Részletesebben

I. VÍZRAJZ A DUNA VÍZRENDSZERE

I. VÍZRAJZ A DUNA VÍZRENDSZERE 1 I. VÍZRAJZ A DUNA VÍZRENDSZERE baloldali mellékfolyók: Morva Kis-Duna Vág Árva Túróc Vág-Duna Nyitra Zsitva Garam Ipoly Selmec Kemence-patak Szilas-patak Rákos-patak Soroksári-Duna Duna-völgyi-főcsatorna

Részletesebben

A MAGYAR NÉVHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI FARAGÓ IMRE A KÁRPÁT-MEDENCÉT ÁBRÁZOLÓ TÉRKÉPEKEN. Összefoglalás

A MAGYAR NÉVHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI FARAGÓ IMRE A KÁRPÁT-MEDENCÉT ÁBRÁZOLÓ TÉRKÉPEKEN. Összefoglalás A MAGYAR NÉVHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCÉT ÁBRÁZOLÓ TÉRKÉPEKEN FARAGÓ IMRE Összefoglalás A XIX. század térképeinek magyar névanyaga a magyar névterület és államterület hozzávetõleges egybeesése

Részletesebben

A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról

A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról V I T A Földrajzi Értesítõ 2003. LII. évf. 3 4. füzet, pp. 253 267. A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról HEVESI ATTILA 1 A legutóbbi 10 15 évben hazánkban és szomszédságunkban

Részletesebben

A mi jövőnk, a mi választásunk EU 6. Környezetvédelmi Program (2001-2010) A vidék szerepe a hazai fenntarthatóságban - a Nemzeti Vidékstratégia

A mi jövőnk, a mi választásunk EU 6. Környezetvédelmi Program (2001-2010) A vidék szerepe a hazai fenntarthatóságban - a Nemzeti Vidékstratégia A vidék szerepe a hazai fenntarthatóságban - a Nemzeti Vidékstratégia Dr. Gergely Erzsébet Főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály A NAUTILUS Klaszter programja a fenntartható

Részletesebben

Tartalomjegyzék ROMÁNIA FÖLDRAJZA Románia földrajzi fekvése, államhatárai és területe.... 1 3 Domborzat... 4 49

Tartalomjegyzék ROMÁNIA FÖLDRAJZA Románia földrajzi fekvése, államhatárai és területe.... 1 3 Domborzat... 4 49 Tartalomjegyzék ROMÁNIA FÖLDRAJZA Románia földrajzi fekvése, államhatárai és területe.... 1 3 Matematikai elhelyezkedés...1 Románia államhatárai.... 1 2 Románia területe...2 Földrajzi fekvése... 2 3 Domborzat...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Románia földrajza

Tartalomjegyzék. Románia földrajza Tartalomjegyzék Románia földrajza Románia földrajzi fekvése, államhatárai és területe.... 2 Matematikai elhelyezkedés... 2 Románia államhatárai.... 2 Románia területe... 2 Földrajzi fekvése... 3 Domborzat...

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS A KÁRPÁTOK TERMÉSZETFÖLDRAJZI TÁJTAGOLÁSÁRÓL. Hevesi Attila 1

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS A KÁRPÁTOK TERMÉSZETFÖLDRAJZI TÁJTAGOLÁSÁRÓL. Hevesi Attila 1 A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS A KÁRPÁTOK TERMÉSZETFÖLDRAJZI TÁJTAGOLÁSÁRÓL Hevesi Attila 1 A legutóbbi 10-15 évben a maradék Magyarországon és szomszédságunkban mind gyakrabban használjuk e két tájmegjelölést(?),

Részletesebben

Electronic Supplementary Material

Electronic Supplementary Material Electronic Supplementary Material Table S1 Locality details, including geographical coordinates and altitudes, number of plants of the Cyanus triumfetti and C. montanus groups used in open pollination,

Részletesebben

A Keleti- és a Déli-Kárpátok nappali lepkéinek összehasonlító állatföldrajzi elemzése

A Keleti- és a Déli-Kárpátok nappali lepkéinek összehasonlító állatföldrajzi elemzése A Keleti- és a Déli-Kárpátok nappali lepkéinek összehasonlító állatföldrajzi elemzése Doktori (Ph.D.) értekezés Szabó Endre Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Debrecen, 2002 A Keleti- és a Déli-Kárpátok

Részletesebben

Kárpátalja domborzata

Kárpátalja domborzata Kárpátalja domborzata A Kárpátok az Európai Központi Hegységrendszer 1500 km hosszúságú keleti része, Ausztriától Szerbiáig. Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. Közrezárja a Kárpátmedencét. A Kárpátok

Részletesebben

A földrajzi tájak bemutatása

A földrajzi tájak bemutatása A földrajzi tájak bemutatása A tájcsoportok jellemzésének szempontjai: A tájak földrajzi elhelyezkedése A tájak geológiája, kőzetei, felszíni formái, makro- és mezoklimatikus viszonyai, hidrológiai viszonyai,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév A Nyugat-magyarországi peremvidék Enyhén-erősebben metamorfizálódottkőzetekből

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

x: 1 = Duna vízgyűjtő 2 = Tisza vízgyűjtő 3 = Dráva vízgyűjtő 4 = Balaton vízgyűjtő A víztest megnevezése A víztest tagországbeli egyedi kódja

x: 1 = Duna vízgyűjtő 2 = Tisza vízgyűjtő 3 = Dráva vízgyűjtő 4 = Balaton vízgyűjtő A víztest megnevezése A víztest tagországbeli egyedi kódja Mezőnév ID EU_CD NAME MS_CD REGION_CD HATAR1 Mezőtípus FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK TÁBLÁZATÁNAK MEZŐLEÍRÁSA A mező leírása a mező azonosító sora HU_ab.x.yz.w ab: h = hegyvidék k = hideg karszt kt = termál

Részletesebben

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév Alföld Az Alföld a Kárpát-medence és egyben Magyarország legnagyobb

Részletesebben

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról Elemzés a 21-es év teljesítménytúráiról Tartalomjegyzék oldal A teljesítménytúrák száma 21-ben szakágak szerint Új túrák 21-ben 2 Teljesítménytúrák száma hetente 3 Teljesítménytúrák tájegységek szerint

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

Tantárgy neve. Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I-II. Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2

Tantárgy neve. Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I-II. Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I-II. Tantárgy kódja FDB1601; FDB1602 Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Számonkérés módja kollokvium

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Tematika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szeptember 27. október 4. október

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ Természet- és tájvédelem 1. A tárgy oktatása: 4 alkalommal, 3-3 óra előadás, gyakorlat nincs Hiányzás max. lehetősége 1 alkalom Követelmény: aláírás és írásbeli-szóbeli vizsga

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

Alacsony középhegységek a Bükk ÉNy-i előterében (Vajdavár-hegység, Upponyi-hegység)

Alacsony középhegységek a Bükk ÉNy-i előterében (Vajdavár-hegység, Upponyi-hegység) Alacsony középhegységek a Bükk ÉNy-i előterében (Vajdavár-hegység, Upponyi-hegység) Baráz Csaba Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc út 6., BarazCs@bnpi.hu Alacsony középhegységek a Bükk ÉNy-i

Részletesebben

1. modul: Európa történeti földrajz (40 pont). 2. modul: A Kárpát-medence történeti földrajza (40 pont) 3. modul: Topográfiai névanyag (20 pont)

1. modul: Európa történeti földrajz (40 pont). 2. modul: A Kárpát-medence történeti földrajza (40 pont) 3. modul: Topográfiai névanyag (20 pont) A Történeti földrajz tantárgy követelményrendszere a nappali tagozatos földrajz szakos hallgatók számára Érvényes 2016. február 8-tól A tantárgy egy féléves, 3 kreditet ér és beszámolóval zárul! A tárgy

Részletesebben

BEOSZTÁSA, SA, TÁJAK

BEOSZTÁSA, SA, TÁJAK A TÁJ T J TÍPUSAI, T BEOSZTÁSA, SA, VILÁGÖRÖKS KSÉGI TÁJAK TÁJTÍPUSOK KIALAKULÁSA Táj j használata során Időben ben-területileg eltérő Területhaszn lethasználattal lattal lehet számszer mszerűsíteni A

Részletesebben

Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek

Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 12. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Térképi azonosít Területkód Név ó Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 63 HUAN20001

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI KISTÁJAK FÖLDMINŐSÉGE A D-e-METER SZÁNTÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS SZERINT

MAGYARORSZÁGI KISTÁJAK FÖLDMINŐSÉGE A D-e-METER SZÁNTÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS SZERINT Tájökológiai Lapok 12 (1): 183 195. (2014) 183 MAGYARORSZÁGI KISTÁJAK FÖLDMINŐSÉGE A D-e-METER SZÁNTÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS SZERINT TÓTH Gergely 1, RAJKAI Kálmán 2, BÓDIS Katalin 1, MÁTÉ Ferenc 3 1 Európai

Részletesebben

Kistájaink közlekedésföldrajzi szempontú tipizálásáról

Kistájaink közlekedésföldrajzi szempontú tipizálásáról Kistájaink közlekedésföldrajzi szempontú tipizálásáról Tiner Tibor 1. Bevezetés 2004-ben OTKA kutatás keretében kezdődött meg a Magyarország kistájainak katasztere (Marosi Somogyi szerk. 1990) nevet viselő

Részletesebben

A augusztus havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az augusztusi átlagtól

A augusztus havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az augusztusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 augusztusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 19 mm (Szolnok repülőtér) és 203 mm (Budapest-Pestszentlőrinc) között

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

GEOGRAFIA ECONOMICĂ II. GEOGRAFIA INDUSTRIEI

GEOGRAFIA ECONOMICĂ II. GEOGRAFIA INDUSTRIEI GEOGRAFIA ECONOMICĂ II. GEOGRAFIA INDUSTRIEI Principii de amplasare a unităţilor industriale: -apropiere de materii prime -amplasare în porturi pentru materii prime din import 1. INDUSTRIA ENERGETICĂ -hărţile

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A Víz Keretirányelv keretében a felszín alatti víztestek határvízi szintű egyeztetéséhez szükséges alapanyagok előkészítése és az egyeztetések

Részletesebben

Kárpátok hegység. Határtalanul pályázat Készítette:Nagy Dóra Hódmezővásárhely, Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.22

Kárpátok hegység. Határtalanul pályázat Készítette:Nagy Dóra Hódmezővásárhely, Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.22 Kárpátok hegység Határtalanul pályázat Készítette:Nagy Dóra Hódmezővásárhely, Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.22 Földrajzi nézetei A Kárpátok az Európai Központi Hegységrendszer 1500 km hosszúságú

Részletesebben

Országismeret. Barangolás hazai tájakon

Országismeret. Barangolás hazai tájakon Országismeret Barangolás hazai tájakon Hazánk felszíne változatos. Síkságokon, dombságokon és hegységeken keresztül visz az utunk, ha bebarangoljuk szép tájait. Magyarország a Kárpát-medence központi részén

Részletesebben

Összesen 281176 99051 168130 59, 80%

Összesen 281176 99051 168130 59, 80% Székelyföld Autonómia Statútuma 1. számú függelék Székelyföld nemzetiségi összetétele székenként Szék megnevezése száma Magyarul Románul Összesen Románok Magyarok Magyarok % Kézdiszék Scaunul Kezdi 55247

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. szeptember Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2012. június - kivonat - Készítette a VITUKI Nonprofit Közhasznú Kft. Hidrológiai Intézet Hidrológiai koordinációs és állapotértékelési Osztály és az

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

REGIONS DE PROVENANCE

REGIONS DE PROVENANCE ANNEXE. DU DECRET N O 0/00 (X..) SUR LES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION Délimitation des principales régions de provenance des espèces de l annexe I Pour les espèces non mentionnées dans les annexes

Részletesebben

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév Az Északi-középhegység Az Északi-középhegység hazánk legmagasabb

Részletesebben

EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG (2007/C 249/13) ÖSSZEFOGLALÓ A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE SLOVENSKÁ PARENICA. EK-szám: SK/PGI/005/0485/19.07.

EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG (2007/C 249/13) ÖSSZEFOGLALÓ A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE SLOVENSKÁ PARENICA. EK-szám: SK/PGI/005/0485/19.07. C 249/26 EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének

Részletesebben

Felvidék Magyarország Románia

Felvidék Magyarország Románia Csoportvezetés Szllovákiia Magyarország Romániia B e m u t a t k o z á s Szeretnénk Önöket a vendégeink között üdvözölni. Hozza családját, barátait, munkatársait és kapcsolódjon ki! Az idegenvezetéssel

Részletesebben

Dunántúli-középhegység

Dunántúli-középhegység Dunántúli-középhegység Határai NY: a Keszthelyi-hegységet árkos süllyedékek választják el a Zalai-dombságtól. ÉNY: a Bakonyhoz tartozó, 5 10 km széles hegységelőtéri hordalékkúpsorokkal, hegylábfelszínekkel,

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások sűrűségének és eloszlásának alakulása a Közép, Északnyugat és Nyugat régiók kisvárosaiban

A kis- és középvállalkozások sűrűségének és eloszlásának alakulása a Közép, Északnyugat és Nyugat régiók kisvárosaiban Integrált vállalkozásfejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban POSDRU/92/3.1/S/50583 A kis- és középvállalkozások sűrűségének és eloszlásának alakulása a Közép, Északnyugat és Nyugat régiók

Részletesebben

Útmutató a kérdezőbiztosok számára. az ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI - ERDÉLY c. kérdőívhez

Útmutató a kérdezőbiztosok számára. az ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI - ERDÉLY c. kérdőívhez Útmutató a kérdezőbiztosok számára az ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI - ERDÉLY c. kérdőívhez Kedves Munkatársunk! Ezzel az útmutatóval szeretnénk segítséget nyújtani a kérdezéshez. A felmérést a Max Weber Társadalomkutató

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz 1.3 Intézet A magyar szak Földrajzi Intézete 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

ANNEX 2. OF DECREE N O 110/2003. (X.21.) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS

ANNEX 2. OF DECREE N O 110/2003. (X.21.) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS ANNEX. OF DECREE N O 0/00. (X..) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS DELINEATION OF THE FOR TREE SPECIES REFERRED TO IN ANNEX In case of species not listed in Annexes A, B or C, the entire area of

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. július Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

TÁJ- KISALFÖLD. Makrorégió

TÁJ- KISALFÖLD. Makrorégió TÁJ- KISALFÖLD Makrorégió Fekvése 5300km² MO-területén Határai: Nyugaton országhatár (folyt. Lajta-hg-ig) Keleten a Gerecse és Vértes előteréig húzódik Északon a Duna (folyt. Szlovák alf.) Délen a Rába

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. szeptember - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 júliusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 59 mm (Drávaszabolcs) és 239 mm (Pankota) [Csongrád m.] között alakult,

Részletesebben

A Kárpát-medence történeti földrajza a közép- és a koraújkorban

A Kárpát-medence történeti földrajza a közép- és a koraújkorban A Kárpát-medence történeti földrajza a közép- és a koraújkorban Oktatási segédanyag Átdolgozott, javított kiadás Pécs Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék Pécs,

Részletesebben

Dunántúli középhegység. (3 középtáj, többféle dombsági és khg-i tájtípus)

Dunántúli középhegység. (3 középtáj, többféle dombsági és khg-i tájtípus) Dunántúli középhegység (3 középtáj, többféle dombsági és khg-i tájtípus) Uralkodóan karbonátos kőzetű alacsony középhegységek és hegységbeli, hegységelőtéri dombságaik BAKONY-VIDÉK Keszthelyi-hegység (Tátika-csoport,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg Igényelhet legmagasabb támogatási összeg A B C D E F 1. HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület 5. célterület Egy ügyfél által összesen 2. A 30 000 000 20 000 000 10 000 000 5

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427 453117

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: _ 1 4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 14 1. Az Északi-középhegység

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL A légnyomás A földfelszín eltérı mértékő felmelegedése a felszín feletti légkörben légnyomás-különbségeket hoz létre.

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302 Andrei Indrieş 1 AZ ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG TERMÉSZETI PARK BEVEZETÉS A 75 000 hektáron elterülı Erdélyi Szigethegység Természeti Parkot 2003-ban nyilvánították védett területté. A Természeti Park három

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése Magyarországon

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése Magyarországon Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése Magyarországon Felszín alatti vizeink kémiai állapota Szőcs T. Zöldi I. Deák J. Tóth Gy. Cserny T. Magyar Állami Földtani Intézet, Vízügyi Tudományos Kutatóközpont,

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

Magyarország éghajlata

Magyarország éghajlata Magyarország éghajlatát meghatározó tényezők Magyarország éghajlata - földrajzi szélesség - közepes földrajzi szélességeken fekszik hazánk - a mérsékelt övezet valódi mérsékelt övében - nyugati szelek

Részletesebben

C L I M A R O M Â N I E I

C L I M A R O M Â N I E I C L I M A R O M Â N I E I I. FACTORI : 1. Aşezare geografică a. Pe Glob -consecinţă climă temperată b. Pe continent -consecinţă: cele 3 tipuri:oceanic,continental,mediteran 2. Relieful de jos în sus :-temperatura

Részletesebben

Segíthet-e a domborzatmodell a kistájak elhatárolásában, a tájbeosztásban (az Ózd Pétervásárai-dombság példáján)

Segíthet-e a domborzatmodell a kistájak elhatárolásában, a tájbeosztásban (az Ózd Pétervásárai-dombság példáján) Hegedős András i Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tsz. 3515 -Egyetemváros ecoeged@uni-miskolc.hu Bevezetés A Mátra, a Bükk, a Medves-vidék, a Rima- és a Sajó völgye között terül el hazánk felszínalaktani

Részletesebben

ARLANGOK SZLOVÁKIÁBAN EURÓPAI UNIÓ

ARLANGOK SZLOVÁKIÁBAN EURÓPAI UNIÓ B ARLANGOK SZLOVÁKIÁBAN EURÓPAI UNIÓ A SZLOVÁKIAI BARLANGOK IGAZI VILÁGUNIKUMOK Nagyon kevés olyan ország van a világon, amely a változatos karsztjelenségek olyan színes palettájával dicsekedhet, mint

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Gondolatok Somogyi Sándor Az Észak-magyarországiközéphegység és tájföldrajzi felosztása c. tanulmányával kapcsolatban 1

Gondolatok Somogyi Sándor Az Észak-magyarországiközéphegység és tájföldrajzi felosztása c. tanulmányával kapcsolatban 1 VITA Földrajzi Értesítő XLIX évf. 2000. 3 4. füzet, pp. 303 310. Gondolatok Somogyi Sándor Az Észak-magyarországiközéphegység és tájföldrajzi felosztása c. tanulmányával kapcsolatban 1 HEVESI ATTILA 2

Részletesebben

A HULLADÉK GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PÁRKÁNYI VADAS TERMÁLFÜRDŐBEN

A HULLADÉK GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PÁRKÁNYI VADAS TERMÁLFÜRDŐBEN A HULLADÉK GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PÁRKÁNYI VADAS TERMÁLFÜRDŐBEN Takács János Füri Béla Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony Építőmérnöki Kar, Épületgépészeti tanszék e-mail: jan.takacs@stuba.sk,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. szeptember kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület 2015. évben megtartott túrái, 2015. évi túraösszesítő ( 53 túra)

Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület 2015. évben megtartott túrái, 2015. évi túraösszesítő ( 53 túra) Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület 2015. évben megtartott túrái, 2015. évi túraösszesítő ( 53 túra) FŐ túrák 1. 2015.február 28. GERECSE (33fő) (2 túra egyszerre) Túra előtt meglátogattuk Péliföldszentkereszten

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. február - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben