20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t."

Átírás

1 / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő: PTHÓ templom csendjében, z Isten-sziv k ö z e l s é g é b e n most m e g n y i l n k szivek, z ü d e, hrmtos szirmú g y e r m e k s z i v e k é s mögöttük, p d s o r o k b n ülő pák, z nyák szive is felengedve e g y ü t t : száz m e g száz diák jkáról, szülők örömteljes sóhjából zeng fel é s száll z ének : V e n i Sncte S p i ritus! Istent hivják, Istenhez fohászkodnk z árttln g y e r m e k e k, r o m l t l n fehér lelkek, m g y r j ö v ő Í g é retei mielőtt megindulnánk z iskol m e g n y i l t kpui felé, h o g y m e g k e z d j é k fesiedező elméjükkel, gyenge kis kezecskéjükkel ko m o l y, k e m é n y munkát. J ö j j el Szent Lélek!... énekszvk embersziveket visznek m g s s á g felé, hogy onnn könyörögjék segítséget z i s k o l á b induló élethjtásik felneveléséhez, m i n d e n n p i életküzdelem mevivásár, millió súlyos, nehéz g o n d o k, n é l k ü l ö z é s e k Most Kézirtokt nem dunk viselésére. íme, z öszbeboruló hónp b e k ö s z ö n t é s e, szep tember hvánk elérkezése m e n n y i r e összehozt l e l k e ket, kicsinyeket, felnőtteket. M u n k előtt, tnév k e z d e tén t e m p l o m küszöbén e g y f o r m lázttl, áhítttl állnk m i n d n n y i n : i m á d k o z n k. U j válllkozásink hoz j ó Isten segítségét kérjük, munkánkr M e n n y e i z ünneplő lelkek tyánk áldását esedezzük. M o s t, m i k o r uj világ születik, mikor egy f o r rongó k o r s z k b n élünk, k ü lönösen érezzük, hogy csk ugy b o l d o g u l h t u n k, h m i n den m u n k á n k t : Isten n e vében kezdjük e l ". Szálljon tehát j k u n k ról m i n d e n munkánk előtt z ének : V e n i Sncte S p i ritus! szeretete kisérte végig hztérő kormányzói p á r t Mgyrország Kormányzój z e l s ő á l l m f ő, k i h i v t l o s minőségében látogtást tett v i l á g h á b o r ú után Németország bn é s k i t z e g é s z német n e m zet lépten n y o m o n k i t ö r ő l e l k e s e d é s s e l ünnepelt. szeretet é s lelkesedés, mely kormányzói p á r t keleti tengertől D u n á i g v é g i g k í s é r t e, m u t t j rendkívüli mély h t á s t, m e l y e t Horthy M i k l ó s k o r m á n y z ó é s hitvese n é met nép minden rétegére tett. világrszóló ü n n e p l é s, m e l y l y e l fenkölt s z e m é l y ü k e t Né m e t b i r o d l o m é s nemzet körül vette t i s z t e l e t d á s m g y r n e m zetnek i s, szólt m g y r állm múltjánk, jelenének, mgyr n e m z e t jövőjének é s j e l e n t ő s é g é n e k, m g y r állm értékének é s z állm é l e t é b e n rejlő t ö r ténelmi e s z m é n e k. országi soroztos ünneplések után K o r m á n y z ó p á r h z t é r ő utj vlóságos didlut volt. z ü n n e p l ő l e l k e k szeretete k i sérte végig D u n á n, u j j o n g ó örömmámor, meleg és bensősé ges r g s z k o d á s nyilvánult m e g Linztől B u d p e s t i g mindkét priján H o r t h y Miklós M g y r o r szág kormányzój és felesége hétfőn d é l u t á n, egy hetes t á v o l lét után, h z é r k e z e t t. n é m e t B é c s b e n k i k ö t é s nélkül h ldt át h j ó é s fél 8 ó r k o r érkezett H e i m b u r g b, hol k i kötőt feldíszítették é s díszszázd Zsófi gőzös D u n mgs vízállás m i t t nem t u d o t t f e l m e n n i P s s u i g s ezért kormányzó és felesége Linzben szállt h j ó r. E g y német moni t o r n k é s négy k i s e b b ktoni őrhjónk kíséretében indult el h j ó D u n á n lefelé c í m e res m g y r é s német zászlókkl b o r í t o t t l i n z i h i d ltt á t h l d v. Este H ö í l e i n b n l e h o r g o n y z o t t h j ó é s csk t éggel fél h t k o r folyttt útját m g y r htár felé. VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T D U N K! F E L S Ö D U N Á N LEGYEN TGUNK T Ú L I üzleteinkben főzelék Telefon 6 1. H i r d e t é s e k ári d í j s z b á s GYUL szombton. Uj szint k p o t t v á r o s. z utcán megszporodtk újr diákspkák, m g y r o s ruháb öltözött g y e r m e k e k sietnek m o s o l y g ó s rccl z iskolák felé. V é g e z üditő nyrlásnk, elmúlt z e r ő gyűjtés ideje, kezdődik nehéz, k o m o l y m u n k, itt z uj tnév kezdete. É S KIDÓHIVTL: szerint. vissz. v o n u l t k i hjó elvonulásáig. Zsófi termesgőzös reg gel 8 ór 5 p e r c k o r lépte át m g y r htárt é s fél 9 ó r k o r tlálkozott z eléje küldött h á rom m o n i t o r r l. közbeeső ál lomásokon, igy pozsonyi D u n prton személykikötőtől z e g y e t e m i g s le e g é s z D u n h i dig tízezernyi e m b e r jelent m e g, leginkább mgyrok, de voltk köztük németek é s s z l o v á k o k i s. prton összegyűlt közönség viselkedése meghtó volt. Krok, kendők, k l p o k, spkák emel kedtek levegőbe. Sokn levá g o t t glyt l o b o g t t t k. p o zsonyi nép, különösen mgy rok, s i r v éljeneztek, m i k o r zászlós h j ó z ő s i m g y r v á r o s előtt e l h l d t. k o r m á n y z ó Pozsony népének üdvözlését kézintéssel k ö s z ö n t e m e g, k í s é r e t é b e n t r t ó z k o d ó tisztek p e dig feszes v i g y á z z - á l l á s b n t i s z telegtek. I n n e n, m e r r e csk m g y rok l k n k, végigálltk D u n mindkét prtján. M é g cseh c s e n d ő r ö k s e m tudták t o m p í t n i htártln lelkesedést, hátuk mögött m g y r o k b i z o n y i n tegettek, hol p e d i g fegyveres erőszk n e m g á t o l t lelkes t ö meget, o t t f e l - f e l h n g z o t t s z á z é s száz t o r o k b ó l : Éljen Horthy Miklós! Éljen kormányzó! Éljenek mgyroki G ö n y ü, Á c s lelkes k ö z ö n s é g e is o t t állt D u n p r t o n, hogy megéljenezze kormány zót é s hitvesét. K o m á r o m á r o m n á l egy f o l y m ő r s é g i m o t o r c s ó n k 11 ó r 50 p e r c k o r szldt k i N g y dunár, h o g y z állmfő d i s z k i séretéhez c s t l k o z z o n. z élre knyrodott s büszke irmml h i v t f e l közfigyelmet z é r kező kormányzói hjór, mely előtt egy é s m ö g ö t t e p e d i g k é t monitor hldt. hjó Komá r o m n á l sem állott m e g. h e l y - Szkszerűen kezelt f e h é r - é s v ö r ö s gyümölcs, h u s é s h l k o n z e r v e k olcsóbbk! u r d l m i FOGYSZTÁSI E S E K T E K E S I T O S Z Ö V E T K E Z E T Minden üzletünkben egységesek árink! Sját üzletében vsáról, h tgunk, mert szövetkezet tgoké. fjborink kiválók! 1

2 LOWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE Győr, Gr. Tisz István-tér 5. sz Komárommegyei Hírlp 2. o l d l. ÓT MINDIG CSK JÓT D. őrség révkpitányság előtt, város közönsége pedig D u n p r t o n végig állott é s lelkesen ünnepelte kormányzót é s hit vesét. k o r m á n y z ó h j ó ó r á nál állott fedélzeten. j ó l i s mert és közkedvelt tengerészegyenruhájábn állott z e l s ő á r b ó c r u d m e l l e t t, t á v c s ő v e l nézte v á r o s i n n e n s ő é s túlsó o l d l t s s z í v é l y e s e n v i s z o n o z t z ü d vözléseket. megszállt K o m á r o m prt j á n is s o k - s o k m g y r i n t e t t n é m á n ü d v ö z l é s t. vág t o r k o l tánál P á r k á n y i g s z i n t é n sokhe lyütt álltk m g y r o k. Esztergomnál többezer fő n y i lelkes k ö z ö n s é g várt D u n prtján Zsófiát. p r t i é p ü l e teket f e l l o b o g ó z t á k, n g y h i d o n n e m z e t i z á s z l ó k százi lengtek, zenekr H i m n u s z t j á t s z o t t. Délután 5 ó r k o r érkezett hjó Budpestre, hol Vigdó téri hjóállomás teljes zászló e r d ő b e n p o m p á z o t t é s teljes ü n nepi díszben fogdták hz térő k o r m á n y z ó i p á r t. menet, hol Ry L j o s b á n y felügyelő dlosok nevében k o s z o r ú t helyezett h ő s i s z o b o r r és élénk s z v k k l ecsetelte dlosok háláját h ő s ö k iránt. Bódi J ó z s e f k r n g y i t t v e z é nyelte ö s s z k r b n Hiszekegyet. Széchenyi-téren város k é p v i s e l e t é b e n d r. Brenner n t l h. polgármester üdvözölte d losokt, k i k impozás és belát httln hosszú menetben fölvo nultk Bzilikához. z ü n n e p é l y e s misét Béres István t h e o l o g i i t n á r m o n d o t t. M i s e ltt dlárdák összkr bn énekeltek. Itt m e g kell e m lítenünk Wiesenbcher József vm.-i n é p. titkár, krngy ve zényletével k ö z r e m ű k ö d ö t t T ó városi N ő i k r kiváló s z é p s é g ű krát, melyet ngy élvezettel hllgtott ngyszámú közönség. Délután 3 órkor kezdő dött z ü n n e p é l y e s h n g v e r s e n y Legényegyesület dísztermében, melyen 16 d l k ö r s z e r e p e l t. sorshúzás utján megejtett s o r rend szerint következtek d l körök : 1. Tokodltárói Vegyeskr. 2. S ü t t ő i V e g y e s k r. 3. T ó városi Nőikr. 4. Vérteskethelyi Dlkör. 5. Vértesszöllősi Dlkör. 6. E s z t e r g o m i R ó m. K t. L e g é n y e g y l e t D l k ö r e. 7. C s o l n o k i D l k ö r. 8. S z ő n y i R ó m. K t. D l kör. 9. lsóglli I p r o s D l k ö r. 10. B á n h i d i D l á r d E s z tergomi Turist Dlárd. 12. Tttóvárosi Ker. Polg. Dl k ö r e. 13. T t t ó v á r o s i I p r t e s t ü leti D l k ö r. 14. B n i R ó m. K t. D l k ö r. 15. T o k o d l t á r ó i b á n y á szok féflkr. 16. T t b á n y i Bány Dlkör. Reviczky szeptember 3. István főszolg bíró hngverseny megnyitás k o r üdvözölte é s értékelte d l körök munkáját, Wiesenbcher J ó z s e f d l o s b i z o t t s á g igzg tój példképül kiemelte vérteskethelyi é s bni dlkör nek z utzási n e h é z s é g e k o k o z t ngyteljesítményű áldoztkészsé gét. Sjnáltos dolog, hogy r o s s z é s l k l m t l n vsúti ö s z szeköttetés következtében Kis bértől Komáromig húzódó vsutivonl mellett lkó dlkörök is k é n y t e l e n e k v o l t k e l m r d n i ezen g y ö n y ö r ű ü n n e p s é g r ő l. 5 ó r után S z é c h e n y i téren ö s s z k r i d í s z h n g v e r s e n y volt város ngyközönsége szá már. 700-nál több dlos jká ról hngzott fel Himnusz, g y ö n y ö r ű Szent István é n e k e k é s z i n d u l á s előtt H i m n u s z. z ö s s z k r o k t Bódi J ó z s e f Wiesen bcher J ó z s e f, mmer J ó z s e f é s Kirchner Ljos, Törvényhtó sági gyi Dlosbizottság társkrn vezényelték. z Országos Szövetség képs e l e t é b e n m e g j e l e n t d r. Eyssen T i b o r miniszteri tnácsos. Ngy htású beszédében mélttt zt m u n k á t, melyet m i n d e n d l o s szebb m g y r j ö v ő r e m é n y é b e n t e l j e s í t. D r. Frey V i l m o s l ispán elismerésének és köszö netének d o t t kifejezést z ü n nepély zárószvibn, hngsú lyozt zt, h o g y v á r m e g y e k ö z ö n s é g e szeretettel é s h á l á v l fogdj dlosok nemzetnevelő é s n n y i r f o n t o s kulturális te vékenységét. VármegyeiTűzoltószövetségiközgyűlés és megye tüzoltóverseny szeptember 8 - á n E s z t e r g o m b n. Komárom és Vármegyei Tűzoltó Esztergom Szövetség X X I X. évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é t é s vármegyei tüzoltóversenyét Mgyr Országos Tűzoltó S z ö vetségnek Esztergombn tr t n d ó e l n ö k s é g i ülésével é s z Esztergomi önkéntes Tűzoltó T e s t ü l e t 7 0. évi d í s z k ö z g y ű l é s é vel kpcsoltbn Szent István j u b i l e u m i év s z e p t e m b e r h ó 8 - á n E s z t e r g o m b n trtj. Npirend : szeptember 7-én : 16 órától 18 óráig z Í r á s beli tisztikri verseny. szeptember 8-án : Fél 8 órkor gyülekezés t ü z o l t ó s z e r t á r előtt. 8- kor szentmise. 9- k o r felállás j á r á s o k é s c s p t o k s z e r i n t tűzoltó szer t á r előtt é s csptszemle. Fél k o r z s ű r i - ü l é s k o r v e r s e n y e k már szétküldött feltételek szerint. 13 ó r k o r egyesitett szö vetségi-testületi k ö z g y ű l é s k ö vetkező tárgysorozttl. 1. E l nöki m e g n y i t ó é s j e g y z ő k ö n y v hitelesítők k i j e l ö l é s e. 2. z E s z tergomi önkéntes Tűzoltó Tes tület 7 0 é v e s m ű k ö d é s é n e k mél ttás. 3. versenyeredmények kihirdetése és jutlmk kiosz tás. 4. Érmek kiosztás. 5. Vármegyei Tűzoltó Szövetség évi j e l e n t é s e. 6. V á r m e g y e i T ű z o l t ó S z ö v e t s é g évi z á r s z á m d á s. 7. V á r m e g y e i T ű z o l t ó S z ö v e t s é g évi költ ségvetése. 8. Tiszteletbeli tgok válsztás. 14. ó r k o r e b é d. z ebéd á r tisztek s z é r e 2 P 2 0 f, l e g é n y s é g s z é r e 1 P ( i t l nélkül). zesztergomidlosünnepély *' * J sokgyermekes z állm ré ré Ngyszbású volt Vármegyénk Törvényhtó sági Népművelési Bizottság és Törvényhtósági Dlosbizottság f. h ó á n t r t o t t z ezévi d l o s ü n n e p é l y é t Szent István király e m l é k é r e. z e l ő k é s z ü l e t e k hetek ó t f o l y t k é s d l k ö r ö k ngy f e l k é s z ü l t s é g g e l jöttek z ü n n e pélyre. Ennek legjobb tnúbi z o n y s á g, h o g y z előre k i d o t t összkri d r b o k e l ő d á s z lső összkri próbánál is m á r Sok v o l n részletezni z egyes d l k ö r ö k n e k kvlitását, zért csk nnyit jegyzünk m e g, hogy vármegyénk dlkulturáj emelkedő szinvonlt mutt és dlárdák évről-évre minőségi leg é s é r t é k i l e g sokt f e j l ő d t e k. teljesen jól m e n t. Verőfényes és pompás idő b e n, fél 9 ó r k o r é r k e z t e k m e g dlkörök z e s z t e r g o m i á l l o m á s r, h o l két h á z i d l k ö r : z E s z t e r g o m i T u r i s t D l á r d és z E s z t e r g o m i Róni. K t. Legényegylet férfikr, v l m i n t levente zenekr f o g d t á k z érkezőket. Fegyelmezett bevonulás mellett hősi s z o b o r h o z m e n t jutlomdíj igen értékes Szent István dombormű volt, m e l y m é l t ó n képviseli m g y r dlbn é s ezen ü n n e p i é v b e n rejlő elgondolást. v á r m e g y e d l o s i egy szép np emlékével é s uj lel kesedéssel m e g t é r v e hgyták el Szent István s z ü l ő v á r o s á t. nyáknk életében. nyák ünnepe komáromi v á r o s h á z á n. z Országos Stefáni Szö vetség Komáromi Fiókj folyó évi ugusztus órkor nyák hó osztott 28-án, ki Nemzetvédő d. u. 4 Mgyr Szövetsége áltl kitüntetett nyáknk j u tlmkt, egyben pedig lélek emelő ünnepséggel hódolt s o k gyermekes nyáknk. z ünnep ségen résztvettek : lpy G á s p á r n é e l n ö k vezetésével Szoc. Misszió Társult Komáromi Szervezetének úgyszólván összes tgj, Surányi F e r e n c c. pát, e s p e r e s - p l é b á n o s, Sári I m r e ref. lelkész, Királyi M i k l ó s gyógy s z e r é s z e l n ö k é s d r. Vrg I m r e v á r o s i o r v o s, egyesületi vezető orvossl Stefáni Szövetség tgji, vlmint ngyszámú é r d e k l ő d ő, k ö z t ü k z elmúl é v b e n kitüntetett Korén Istvánné és Etlinger Józsefné gyermekeikkel. Stefáni Szövetség e l n ö k e, Királyi Miklós gyógysze rész ü d v ö z ö l t e megjelenteket. B e v e z e t ő j é b e n mélttt z nyák szerepét, különösen sokgyer m e k e s n y á k n e m z e t v é d ő sze repét. K ö z ö l t e, h o g y K o m á r o m b n 5 0 s o k g y e r m e k e s nyát tr t n k n y i l v á n, k i k közül m o s t h á r m t : Gyurkovszky Jánosnét, ö z v. Ngy Istvánnét é s Posz J ó z s e f n é t tüntettek k i. E h á r o m n y á n k b o l d o g érzéssel dt át pénzbeli jutlmkt (50 50 P - t ) é s z e m l é k é r m e k e t. kitüntetett s o k g y e r m e k e s n y á k t Surányi Ferenc c. pát, e s p e r e s - p l é b á n o s é s Sári I m r e ref. l e l k é s z üdvözölte m e g h t ó közvetlen s z v k k l. Surányi F e r e n c z é d e s n y " elhivtottságát jellemezte mgsszárnylásu beszédében,

3 1938. szeptember 3. mjd p e d i g z nyi szívről szólott. S t t i s z t i k i d t o k f e l tárásávl igzolt népszpo rodás n e m z e t v é d ő n g y j e l e n t ő ségét. Sári I m r e ref. lelkész z édes nyák nehéz sorsáról e m lékezett m e g szívhez szólón mondván nyomtékkl gzdsági válságok dcár mégis mindig jutott, v n é s lesz k e nyere, b e t e v ő fltj z n y á k nk é s g y e r m e k e k n e k. z e g y k e " z e g y s e " r e n d s z e r l é l e k ö l ő é s romboló htásáról emlékezvén m e g s z o m o r ú n állpított m e g Komárommegyei Cecíli írj : d r. K e r s é k László. (Folyttás.) köszöntötte z Hogyn é d e s n y á k t, l k l m i versét m é l y e n átérezve, költői lendülettel szvlt el. zárószóbn z elnök kérte M g y r o r s z á g P t r o n á j á t, h o g y s e g í t s e s o k t szenvedett és m e g c s o n k í t o t t H z á n k t. z ünnepélyt H i m n u s z h n g j i zárták be. ég ltt tárolják z árukt n r Melyik gázt hsználták először világháborúbn fuvógáztámdásr? komáromi r o i hj i óállomáson 9 Komáromi Kereskedők Társultánk trthttln állpot megszüntetése komáromi kereskedők és i p r o s o k z elmúlt e s z t e n d ő b e n z o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű i p r o s és k e r e s k e d ő nggyülés lkl m á v l felhívták Bornemisz G é z ipr- és kereskedelmi miniszter figyelmét k o m á r o m i hjóállo más berendezési hiányosságir, mi sokszor súlyos nygi káro s o d á s t is o k o z z áruforglom érdekeltségeinek. Helyszíni s z e m l é r e is e l v i t ték m i n i s z t e r t, m i k o r k í s é retében v o l t iprtestületi é s k e r e s k e d ő t á r s u l t i vezetők e l p n s z o l t á k, hogy t u l j d o n k é p e n i hjóállomásunk és mintszerű kikötő berendezkedései nyvá r o s u n k n k csehek áltl történt m e g s z á l l á s folytán túlsó o l d l o n m r d t k, z i n n e n s ő o r t o n uj állomást, berendezést kellett l é t e s í t e n i. M F T R. z u j h j ó állomást és hivtlokt ideigle nesen fbódékbn helyezte el, m i z k k o r i v i s z o n y o k n k é s z l i g 2 3 u t c á b ó l álló K o m á r o m - Ú j v á r o s n k b b n z idő ben meg is felelt. V á r o s u n k zót igen ngyot fejlődött h n g s ú l y o z t á k m i n i s z t e r előtt, htlms középületek, egész s o r h á z k, u j u t c á k, terek é p ü l tek, de h j ó á l l o m á s o n m r d t minden régiben. P e d i g Komá r o m z o r s z á g m á s o d i k legn g y o b b forglmú hjóállomás, z á r u f o r g l o m é v e n k é n t s o k ezer v g o n t tesz k i, m i egy t e n g e r i k i k ö t ő n e k is b e c s ü l e t é r e v á l n. z árut, l k l m s rktár helyiség hiányábn, szbd ég ltt k e l l tárolni é s h i á b k ö v e t el m i n d e n t z á l l o m á s vezető s é g e, h o g y z á r u k t p o n y v á v l t k r v v é d j e m e g z időjárás viszontgsági ellen, ngyobb esőzés lklmávl nedvesség ngy károkt tesz s z á l l í t m á nyokbn. Egy éve m u l t, hogy B o r n e m i s z m i n i s z t e r Ígéretet tett l e hetetlen állpot megszüntetésére s helyzet mégsem változott. Rendes h j ó á l l o m á s épület n i n c s, árufelvevő, kidó és jegypénztári h i v t l h e l y i s é g, váróterem nem áll r e n d e l k e z é s r e, m e g f e l e l ő r k - mozglm érdekében. tár m i n p i g sem épült fel, z u t s o k, á r u f o r g l m i üzletfelek á z h t n k, f á z h t n k, z áruk p e dig n g y e s ő z é s e k idején m i n t m o s t n á b n is szbd ég l t t j ö v ő b e n is bizony tönkremehetnek. komáromi kereskedők társult ugusztus 25-én trtott válsztmányi ü l é s é n e l h t á r o z t, h o g y f e l i r t t l f o r d u l kereske delmi kormányzthoz, kéri minisztérium k ö z b e n j á r á s á t, h o g y M. F. T. R. végül t e g y e n eleget v á r o s fejlődése folytán előállott követelményeknek é s lé tesítsen o l y n rktárát é s b e r e n dezéseket, m e l y e t k o m á r o m i kikötő f o r g l m é s v á r o s ní vój j o g g l m e g é r d e m e l. U g y n ilyen kérést intézett komá r o m i k e r e s k e d ő k t á r s u l t köz v e t l e n M. F. T. R. i g z g t ó s á g á h o z is, rámuttv m é g rr, h o g y elkerülhetetlenül s z ü k s é g e s z á l l o m á s h o z levezető ut kiépí tése is, mert z o l y n rossz áll potbn vn, hogy zon fuvroz t t n i csk z á l l t o k kinzás árán, ngy m u n k é s időveszt e s s é g g e l lehet. minisztériumhoz memorndumot mán elnök ség Gylóky vezetésével nyújtott át dr. intézett Kál küldött Zsindely Ferenc állmtitkárnk, v á r o s u n k országgyűlési képviselőjének, ki vsárnpi komáromi trtózko d á s ideje ltt k ü l d ö t t s é g t g ji előtt k é s z s é g e i igérte meg, hogy felterjesztést pártolólg illetékes h e l y r e j u t t t j. Zeneművészeti Főiskol zongor és összhitsznn t n s z k á n k felvételi és m gánvizsgáir felelősséggel készít elő MRTOSNÉ W E I S Z IZ túloldli városi z e n e i s k o l volt tnárnője. Z i c h y - u. 22. < történik gáztámdás fuvó eljárássl? U g y, g y gázt m g s nyomás ltt vsplckokbn összepréselik. És sok ilyen gáz p l c k o t b e é p í t e n e k z első' v o n l k b. zután szelepeik, m e lyek z e l l e n s é g felé v n n k irányítv megnyitják és gáz sisteregve tör e l ő. Rktárhelyiség hiányábn még m i n d i g szbd 3. o l d l. Polgári légoltlmit vezérfonl. szporodási hnytló kórtü netet, mely h t o v á b b is f o l y ttódik kkor p l d : ngliábn 50 év múlv csk ö r e g emberek lesznek. kisgyermekek nevében Forstner Hirlp. Világháborúbn legelőször f u v ó g á z t á m d á s r chlórgázt h s z nálták s csk k é s ő b b k e v e r t e k hozzá pleosgent, h o g y g á z m é r g e z ő b b s ezáltl támdás eredményesebb legyen. fuvó gáztámdásnk hátrányi? mik 1) C s k z e l l e n s é g felé irányuló szél v i h e t i gázt rendeltetési h e l y é r e. 2) N g y o n e r ő s szél n y nyir felhjithtj, mire odér, h t á s t l n n á válik. 3) kedvező s z é l j á r á s m e g f o r d u l h t is, m i k o r t á m d á s r válhtik v é d e l m e s s é. 4) C s k k i s t á v o l s á g b n l klmzhtó, mert n g y o b b t á v o l s á g r u g y felhígul, h o g y már nem mérgez. 5) h ö m p ö l y g ő gázt z ellenség látj s így v n ideje v é d e k e z é s r e p l. f e l t e n n i z á l rcot. 6) z ellenség tüzérsége könnyen szétlőheti beépített g á z p l c k o k t, m e r t z o k helyét nem lehet h i r t e l e n megváltozttni. Mi gázvető eljárás? gázvető eljárás b b n áll, hogy vetőkészülékekkel d o b á l j á k z e l l e n s é g r e r o b b n ó nyggl és gázzl megtöltött p l c k o k t. E n n e k előnye f u vóeljárás felett z, h o g y n e m kell kedvező széljárásr vár k o z n i, tehát meglepetésszerűen lehet t á m d n i s i g y e r e d m é n y e s e b b is lehet. Mi tüzérségi gázlövés? gránátokt mérgező hrci g á z o k k l töltik, m e l y e k á g y u k b ó l lesznek kilőve s n e m csk r o m b o l ó htásuk v n, h n e m m é r gező is. g á z v e t ő e l j á r á s s l szemben előnye z, h o g y g r á nátok ngyobb távolságr lőhe tők k i s i g y még i n k á b b f o k o z h t ó m e g l e p e t é s s z e r ü s é g. Hát rány, h o g y i g e n sok ágyú kell tüzérségi gázlövéshez s egy helyre koncentrált pergőtüz, mert csk i g y lehet m é r g e z ő b i z o n y o s s ű r ű s é g ű g á z k ö p e n y t létesíteni terep felett. Milyen gáztámdási mód heti legjobbn polgári delmet? érdekel légvé z hrci g á z t á m d á s, m e l y levegőből, repülőgépekről tör ténik, mert h i s z e n h z á n k min den p o n t j h t á r o k széléről órák, p e r c e k l t t elérhető. (Folyt, köv.) Ne vegyen zongorái, mig be nem kéri z ország egyetlen zongorgyár, MUSIC Budpest, VII., Erzsébet körút 43. (Royl). Telefon: d í j m e n t e s képes prospektusát és közismerten olcsó á r j á n l t á t! Előnyös fizetési feltételek! Olcsó beszerzés jövedelmező gzdál kodás kútforrás. M i n d e n gzdsági tevékeny ség jövedelmezőségének forrás: o l c s ó n v e n n i, j ó áron eldni. O l c s ó vétel ltt persze nem zt értjük, h o g y selejtes árut szerez zünk be, l á t s z ó l g o l c s ó n, h nem /t, hogy g z d á n k bevásárlásnál is tervszerűen, előreláthtón kell eljárni. Egy példán zt jobbn megértjük. Most v n p l d. szezonj műtrágyák beszerzésének. l e g t ö b b gzd t e h e t s é g e s z e i i n t d hoc vesz 10 vgy 100 q vgy t ö b b s z u p e r f o s z f á t o t. R e n d szerint z o n b n csk k k o r r e n deli meg, m i k o r szuperfosz fátnk h e l y b e n kellene l e n n i. következménye, igák elvonás m á s s ü r g ő s munkától, miitrá gyát hevenyészve szórják el ( m i k o r esetleg k e v é s b é ht) végén kisül, h o g y keveset ren deltünk. V n, k i i l y e n k o r d r á gábbn (drbáru) utánrendel, de m é g i n k á b b h g y j á k zt drb földet szuperfoszfát nél kül é s elesnek m e g f e l e l ő j ö v e delemtöbblettől. z i l y e n vétel drág vétel. O l c s ó vétel e l l e n b e n, h szuperfoszfátot idejében r e n deljük m e g. H előre kiszámít juk, mennyi kell belőle, s nem csk z őszieket v e s s z ü k figye lembe, hnem p l. lucernáso k t, réteket, szőlőt is. H t u d juk zt, h o g y k ö t ö t t e b b t l j o n j o b b e r e d m é n y t érünk e l, h s z u p e r f o s z f á t o t tvszik l á már ősszel szórjuk el, ugy tvszi s z ü k s é g l e t e t is már ősszel vesszük meg. ( kmt veszteség j o b b htásbn b ő ven megtérül). Igy egyszerre többet rendelve, megtkrítást é r h e t ü n k el é s vetőtervünk esetleges változás esetén is vn megfelelő k é s z l e t ü n k. Főnix Gllérgyár gőzmosodáink gyűjtőhelye. Uri, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzési forrás HJNL OSZKÁR. 12-es ezredemlékmüre mányokt z emlékmülp sághoz továbbit Hirlp. do bizott Komárommegyei

4 HÍREK. T á g u l vsgyürü. békeszerződések örökéletüek! nem történelem m i n d e n l p j bizonyíték ngy e m b e r eme mondásánk. Nem örökéletüek különösen k k o r, h jogtíprásr, nyilván vló i g z s á g t l n s á g o k r vnnk épitve. z e r ő s z k r épített béké nekiskolpéldáj trinoni béke, mely területi, n é p e l o s z t á s i tetben o l y n helyzetet tekin teremtett, h o g y t u l j d o n k é p p e n már s z ü l e t é s e npján mgábn hordt f e l b o m l á s csiráit. szükség es törvényszerűség folymt hozz m g á v l, h o g y n p o n érvényét egy szép veszítse o t t is, hol megdönthetetlennek, szent nek é s sérthetetlennek z mint trtották. vsgyürü, bilincset Hzánkr, már szorításából. melyet szorítottk engedni z rá kezd vsgyürü, mellyel mintegy jeggyürüvel el jegyezték gyásszl, Mgyrországot szomorúsággl, b l s o r s s l, kezd t á g u l n i. Kétségtelen jelei vnnk ennek! bled-i konferenci gyrországr vontkozó zti, z utódállmok M htáro kisebb ségeinek* fellángolás nemzeti öntudt t e k i n t e t é b e n, gíti kérdést mind se kibontkozás társságábn fogdt mgs vendéget. P o l g á r m e s t e r ü n k vil l á s r e g g e l i r e látt vendégül ő e m i n e n c i á j á t, k i k b. egy óráig tr tózkodott p o l g á r m e s t e r ü n k cs ládj k ö r é b e n. Ez után h e r c e g prímás polgármesterünk kísére tében v á r o s f o g t á b szállt é s S u r á n y i F e r e n c c. pát, esperes plébános és polgármesterünk k l u z o l á s mellett m e g s z e m l é l t e z uj t e m p l o m o t é s látottk felett teljes m e g e l é g e d é s é t fejezte ki. hercegprímás városunkból öregcsémi birtokár hjttott. Szentmisék sorrendje plébáni mindkét templomá b n. S z e p t e m b e r hó e l s ő v s á r npjától kezdve szentmisék s o r r e n d j e k ö v e t k e z ő : vsáré s ü n n e p n p o k o n fél 7 ó r k o r csendes s z e n t m i s e (Szent István templombn), 8 órkor kto nság szentmiséje (Jézus Szíve t e m p l o m b n ), 9 órkor tnuló ifjúság s z e n t m i s é j e ( J é z u s S z i v e t e m p l o m b n ), 10 ó r k o r szent b e s z é d, után fél 11 ó r k o r é n e kes s z e n t m i s e ( J é z u s Szive t e m p l o m b n ). Hétköznpokon: den reggel fél 8 ó r k o r v n Szent István t e m p l o m b n. Utá nik : M á j u s t ó l o k t ó b e r i g este 7 órkor. Októbertől Máju sig este 6 ó r k o r. Szentségimádási ór. S z e p t e m b e r hó 4 - é n délelőtt n g y m i s e után férfik, este 6 órkor p e d i g n ő k trtnk közös szentségimádási órát J é z u s Szive t e m p l o m b n. Áthelyezések k o l á b n. Mrsovszki E r k ö l c s i jóvátételeket máris e l k ö n y v e l h e t ü n k. D e ez n e m e l é g! M i vágykozv és b i z t o sn vló elérkezés reményével tekintünk j ö v ő b e, m e l y h o z z z e r ő s z k, z meg igzságt l n s á g teljes eltűnését s ezzel z nygi jóvátételt név T r i n o n is, mikor e és nnk minden k e s e r ű s é g e múlté lesz. hercegprímás Komá rombn. M e g í r t u k n n k i d e j é n, hogy városunk polgármestere k i h l l g t á s o n jelent m e g d r. Serédi J u s z t i n i á n b í b o r o s h e r c e g prímásnál, kimerítően jelentést tett n e k i k o m á r o m i t e m p l o m építés ügyében és meghívt K o máromb templom megszem lélése céljából. z Euchrisz tikus kongresszus, továbbá Szent István év ü n n e p s é g e i é s egyéb országos gondji mitt hercegprímás polgármesterünk m e g h í v á s á n k csk m o s t t u d o t t eleget t e n n i. F. h ó á n d é l előtt 11 ó r k o r g é p k o c s i n K o m á r o m b érkezett é s egyenesen polgármesterünk lkásár hj ttott. városház bejártánál p o l g á r m e s t e r ü n k és Surányi Fe renc c. pát, e s p e r e s - p l é b á n o s t á r s s á g á b n üdvözölte b í b o ros egyházfejedelmet, polgár mesteri lkás bejártánál pedig lpy G á s p á r n é úrsszony k i s f i zárdis M. Melind f ő n ö k n ő k o m á r o m i zárd élé ről letelvén f ő n ö k n ő i bl év e l t á v o z o t t V e c s é s r e, hol ugyncsk főnöknői tisztséget f o g b e t ö l t e n i. z á r d i s k o l, n nk n ö v e n d é k e i é s s z ü l ő k fájó szívvel felé. Min búcsúztk M. Melind főnöknőtöl, k i ht év ltti működésével n ö v e n d é k e k r gszkodását, szülők őszinte tiszteletét v i v t k i. z u j f ő n ö k nőt nem kell komáromiknk b e m u t t n i. Tkács M. Henriette, kit rendi vezetőség szek szárdi zárd éléről helyezett K o m á r o m b régi kedves isme rősünk, k i hzjött K o m á r o m b. z z ö r ö m, mely visszhelye z é s e hirére m e g c s i l l n t sze m e k b e n, m u t t j, h o g y z iránt érzett tisztelet é s szeretet csk e r ő s ö d n i f o g szülők é s n ö v e n d é k e k lelkében. r e n d i v e z e t ő s é g elhelyezte K o m á r o m b ó l V e c s é s r e Horváth M. Felici nővért, h e l y é b e M. Juditt nővért h e l y e z ték i d e V e c s é s r ő l. H l á l o z á s. M é l y részvéttel értesülünk: réthei Fdgys G y u l Bkonytmás ny. főjegyzője éle tének i k évében hosszs s z e n v e d é s után u g u s z t u s é n visszdt nemes lelkét T e r e m tőjének. 40 éves eredményekben g z d g k ö z s z o l g á l t után j n u á r elsején vonult n y u g l o m b, mely l k l o m m l legmgsbb hely ről S i g n u m L u d i s " - l tüntették k i, de jól m e g é r d e m e l t pihe n é s éveit n e m élvezhette, g y i l k o s k o r k i r g t t szerettei k ö r é ből. E l h u n y t á t s z e r e t ő ö z v e g y e, fi d r. Fdgys B é l pápi ü g y véd, ö c c s e Fdgys ldár k o m á r o m i ev. l e l k é s z é s k i t e r j e d t rokonság gyászolják. Társsvcsor. Komá romi Szociális Misszió Társult gilis vezetősége jótékonyság jegyében megkezdte intenzivebb munkáját, hogy közelgő télben n g y l i szeretettel t á m o g s s vá rosunk elesettjeit, r á s z o r u l ó s z e g é n y e k e t, m j d z eljövő k rácsonyi ünnepeken boldogságot vrázsoljon lkásikb. z egye sület e l s ő i l y e n megmozdulását társsvcsorávl kezdi meg, mely f. hó 3 - á n, s z o m b t o n este fél 9 órkor C o r s o " étteremben lesz m e g t r t v. fárdságot nem ismerő hölgyrendezőség már is j e g y z i v c s o r á n r é s z t vevőket, de j e l e n t k e z é s e k e t fel vesz v c s o r á r Komárom m e g y e i Hírlp k i d ó h i v t l i s. m i n d i g j ó l sikerült é s k e d v e s társságot kimuttó vcsorán legyünk o t t m i n d n y á j n. Szolgbiróságunk ből. köré D r. Rdocsy L á s z l ó K o m á r o m - E s z t e r g o m k. e. e. várme g y é k f ő i s p á n j d r. Thly D e z s ő szolgbírót Ttáról K o m á r o m b helyezte át s z o l g á l t t é t e l r e. K i váló k ö z i g z g t á s i főtisztviselőnk s z e p t e m b e r hó 1-én f o g l l t el uj á l l o m á s h e l y é t. Mélyen megren dülve, f á j d l o m m l ve tük h i r t, h o g y Szendrői J e n ő S z ő n y k ö z s é g i g z g. - t n i t ó j é l e t é n e k 53. évében e l h u n y t. I s t e n n e k, h z á j á n k é s n é p é n e k hű fi k ö l t ö zött el z élők s o r á b ó l, k i n e m csk lelke é s élete r i t k t i s z t s á g á n k, emelkedett s z e l l e m é n e k jogán, hnem közéleti pályáj p é l d d á s á v l, tnítói m ű k ö d é s e elhivtottságávl is t á r s d l m u n k r i t k értékei s o r á b e m e l k e d e t t. Szendrői Jenő Esztergombn 1885-ben született. Iskoli t nulmányit szülővárosábn vé gezte s tnítói oklevelét is ott szerezte m e g ben v á l s z tották meg S z ő n y b e n róm. k t. el. iskolához rendes tnítóul. Nemcsk m i n t p e d g ó g u s t be csülték, tisztelték, s z e r e t t é k községben, vármegyében, h nem m i n t köz igz, á l d o z t o s m u n k á s á t is, k i m i n d e n hz fis, s z o c i á l i s, kulturális, g z d sági és t á r s d l m i m e g m o z d u l á s bn m i n d e n k o r lelkesen vette k i vészét. M i n d e n k i előtt ismeretes v o l t, h o g y Szendrői J e n ő z u t ó b b i é v e k b e n betegeskedett, de e g é s z ségügyi állpotát senki sem trtott o l y s ú l y o s n k, h o g y hlál ngyl o l y h i r t e l e n kös z ö n t s ö n rá. k ö s z é g lkos ság, vármegye tnítóság mély m e g d ö b b e n é s s e l vette t u d o m á s u l gyászhírt. Szept. hó 2-án, pénteken d. u. 4 órkor ngy részvét m e l l e t t temették el. E l h u n y t á t s z e r e t ő hitvesse, szült. Klein T e r é z s z ő n y i r. k. t n í t ó n ő és kiterjedt rokonság, köztük Szlv Dezső volt komáromi dminisztrátor, grmkövesdi plébános gyászolják. Szendrői J e n ő Főjegyzőt válsztott Bn k ö z s é g. z elhlálozás folytán m e g ü r e s e d e t t vezető j e g y z ő i á l lásr Bn község képviselő testülete d r. Mihály G é z f ő s z o l gbíró elnöklésével egyhngúlg község érdemes dóügyi jegy zőjét, Lork L j o s t válsztott m e g. s z e r e n c s é s v á l s z t á s h o z m i is csk g r t u l á l u n k. FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Mikiós-u. 11. Szept. 3 - á n, s z o m b t o n é s szept. 5 - é n hétfőn és ó r k o r S z e t e m b e r 4-én, v s á r n p 3 4 4, é s ó r k o r legjobb mgyr vigjáték lesz férji vígjátékok Mgyr koronáj. világhirdó. z utolsó e j ő d á s v é g e l 2 l l - k o r. ~ m Fronthrcos multság. f r o n t h r c o s S z ö v e t s é g b n i cso p o r t j u g u s z t u s hó é n jól sikerült t á n c m u l t s á g o t rendezett fronthrcos formruhák beszer zésére. táncmultságot diszp l o t á s vezette be, melyet 12 mgyr ruháb öltözött pár t á n c o l t. táncot T h ó m m n E r z s é b e t győri u r l e á n y tnított be. t á n c m u l t s á g o n elért s z é p er kölcsi és nygi siker Trró J ó z s e f főtnitó, f r o n t h r c o s c s o p o r t v e z e t ő é z érdem, ki táncmultságot megrendezte. Uj községi álltorvos. cs k ö z s é g k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e n y u g l o m b v o n u l t Hjós J ó zsef községi á l l t o r v o s h e l y é b e e r ő s küzdelem után 26 : 22 s z ó t ö b b s é g g e l d r. Vinnis G y u l á l l t o r v o s t válsztott m e g. Á r m s z ü n e t. Hungári Villmossági R. T. f. h ó 4 - é n v s á r n p reggel 6 órától délután 2 óráig ármszünetet trt. CORSO K o m á r o m. Állndón n y i t v. J ó ételek, kitűnő i t l o k. Szolid á r k. Zene. Menürendszer. T á r s s e b é d és vcsorák. Vidékiek tlálkozó helye. Z o n g o r t n i t á s. Zenek démii m ó d s z e r r e l z o n g o r t n i tást válll é s vizsgákr is elő készít Heine lbertné Zichy- u Jelentkezés szeptem ber t ő l. domány Nemzeti pülőlpr. reskedők Komáromi Társultánk Re Ke válszt mány e g y h n g ú l g e l h t á r o z t, hogy társult pénztárából 100 P.-t d o m á n y o z Horthy Miklós Nemzeti Repülőlpr. midőn k e r e s k e d ő társultunk ezt s z e r é n y, de társult évi bevételének kb. egyhrmdát ki tevő ö s s z e g e t erre f o n t o s h zfis célr e l j u t t j, teszi ezt bbn n e m z e t i ö n t u d t lelkes f e l b u z d u l á s á b n és b i z t o s m e g győződésében, hogy ezzel is hozzájárult Ngymgyrország újjáépítéséhez. Bjtársi értekezlet. m. kir. veszprémi 3 1. honv. gy. e. Bjtársi Szöv. Komáromi Cso p o r t j f. h ó 3 - á n, este 8 óri k e z d e t t e l Ry I m r e vendéglőjé b e n bjtársi ö s s z e j ö v e t e l t trt, m e l y r e ezúton is meghívj t g o k t z e l n ö k s é g.

5 1938. szeptember oldl. Tnévkezdet róm. kt. el. fiú és leányiskolábn. komájomi róm. kt. el. fiú és leányiskolábn z tnév szept. 4-én kezdődik. tnulók háromnegyed 9 órár gyülekeznek z intézetükben, honnn 9 óri Veni Sncte -re mennek z uj plébáni templombn. z első rendes elődási np hétfőn lesz. z iskoli év kezdete ref. el. népiskolábn. komáromi ref. el. népiskolábn tnévet ünnepélyesen szeptember hó 5-én reggel 8 órkor istentisztelettel nyitják meg. lispáni értekezlet Esztergombn. Mivel Városok Országos Szövetsége szeptember 7-én Székesfehérváron trtj évi közgyűlését s zon városunk vezető tisztviselői is résztvesznek, Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete városunkbn szintén 7-ére kitűzött lispáni értekezlet megtrtását szeptember 22-ére elhlsztott. Győry Elemér elődási Strssburgbn. frnci reformáció négyszázéves jubileumát október npjin Strssburgbn ünneplik meg frnciországi reformátusok, melyre mgyr református egyetemes egyház mg képviseletében Győry Elemér lelkipásztort, dunántúli ref. egyházkerület lelkészfőjegyzőjét küldte ki. Győry Elemér nemcsk z egyetemes egyházt fogj képviselni z ünnepségeken, hnem jubileum rendezőbizottság felkérésére elődást fog trtni z ünnepség keretébe illesztett konferencián. Elődás trtásár kérte fel még Győry Elemért Berlinben székelő Protestáns Világszövetség is, mely frnci reformáció 400 éves jubileum lklmából szintén Strssburgbn trtj kongresszusát. Győry Elemér Mgyr protestáns egyház problémái" cimen trtj meg frnci nyelven elődásit, melyeket ngolul és németül is tolmácsolni fognk. Győry Elemér debreceni református világseregszemlén is trtott ngysikerű elődást, z ORLE-konferencián. Evngélikus egyházkerületi közgyűlés. dunáninneni evngélikus egyházkerület szeptember hó 2-án trtott évi rendes közgyűlését Hegyeshlombn D. Kovács Sándor püspök és dr. Sztrnyvszky Sándor földmivelésügyi miniszter, egyházkerületi felügyelő kettős elnöklete mellett. z elnökség és közgyűlésnek mintegy 60 tgj ugusztus hó 31-én délután 4 órkor érkeztek hegyeshlomi pályudvrr, hol htóságok és z egyházk részéről ünnepélyes fogdttásbn részesültek. közgyűlést megelőző npokbn ugynis z egyes lbizottságok üléseztek. 26-os ezred emlékünnep Esztergombn. volt cs. kir. 26. gylogezred szeptember 4-én trtj Esztergombn ezredünnepélyét. dományok KFC. részére. Komáromi Footbll Club vezetősége felhívást bocsátott ki és kérte város polgárságánk támogtását egyetlen sportegyletével szemben. felhívásnk megértéssel tettek eleget: Fiedler János Lenipri R. T. 200 p, Fiedler József 100 p, Scholcz Ferenc 20 p, Hitelszövetkezet 20 p, Hjgos Ferenc, Borbély Gusztáv, Fejei Géz, Gylóky Kálmán p, dr. Frnk-Kiss Jenő, Hcker Dezső, Komárommegyei Hitelbnk, Pthó Gyul, Weiner Mór, Szerencse József, Rüdiger István, Lengyel Ljos 5 5 p, Komáromi Kálmán 3 pengőt dományoztk, melyért hálás köszönetet mond z elnökség. Ezúton is felkéri KFC vezetősége zokt, kik még felhívó kérelemnek nem tettek eleget, tegyék mgukévá kérelmet és dományikt mielőbb juttssák kérelemhez mellékelt csekken KFC lpjához. Kinevezés. kormányzó vitéz Sátory Jenő dr. tti kir. járásbirót, devecseri kir. járásbíróság elnökévé nevezte ki. Bleset. Trr József 28 éves kőfrgó-tnuló, dunlmási lkosnk munkközben kődrb vágódott blszemébe. Súlyos sérülésével z esztergomi Kolos kórházb szállították. kőszilánk oly érzékenyen sebesítette meg szemét, hogy fitl Trr elvesztette blszemén látását. Megsérült munkközben. Szántó Imre 29 éves urdlmi cseléd, nszályi lkos egy motoron dolgozott, melyet meg krt indítni. Munkközben jobb lábán súlyosn megsérült. z esztergomi Kolos kórházb szállították. Bleset. Egri Ljos és Egri Ljosné győri lkosok, vlmint Urhily Mihályné vspuszti lkos vsárnp este 8 ór tájbn oldlkocsis motorkerékpárjukon Győr felé hldtk. Kossuth Ljos utcából egy kuty rohnt gép elé, mitől z felborult. bennülök egyikének sem történt bj. Kedvezmények z őszi Lkberendező és Háztrtási Vásár lklmából. z őszi lkberendezési és Háztrtási vásár Budpest városligeti Iprcsrnokbn, szeptember 1-én nyilt meg. Ez évben 12 npig áll z őszi vásár s ugy csrnokbn, mint szbdtéri területeken 31 szkm minden z otthon, polgári kényelem, háztrtás művészetének körébe eső áruj zzl z egyetlen jelszóvl, hogy közönségnek legjobbt kell nyújtni legolcsóbb áron. mgyr közlekedési vállltok 50 százlékot, 11 külföldi állni pedig százlékig terjedő menetdij-kedvezményt nyújtnk vásár belés külföldi látogtóink. külföldiek részére kedvezmények ugusztus 24-től, belföldi közönség számár pedig ugusztus 29 tői lépnek érvénybe. z őszi vásár hgyományos sikere immár mgyr idegenforglomnk egy hézgpótló eseményéről nőtte ki mgát. 50 százlékos kedvezményt nyújtó utzási igzolvány kphtó : Komárommegyei Hírlp kidóhivtlábn. (Hcker Dezső ppirkereskedésében). Meghlt bölcsőből kiesett kisgyermek. Hlálos gyermekszerencsétlenség történt Tttóvároson. Kiskert utc 42. számú munkás lkásbn Szbó József 11 hónpos fiúcsk kiesett bölcsőből s mire nyj odsietett, hogy felemelje, már hlott volt. szerencsétlen gyermek holtestét felboncolták és megállpították, hogy nykcsigoly törés okozt zonnli hlálát. vizsgált megindult nnk megállpításár, hogy hlálesett mitt terhel-e vlkit felelőség. Tizenkét kerületre osztották z országot muzeális ástások szempontjából. Érdekes rendelkezés érkezett npokbn Nemzeti Múzeum tnácsától z érdekeltekhez, melyben közlik, hogy muzeális ástások szempontjából tizenkét kerületre osztották fel z országot, mégpedig : blssgyrmti, debreceni, kecskeméti, miskolci, nyíregyházi, pécsi, soproni, szegedi, székesfehérvári, szekszárdi, szombthelyi és veszprémi kerületre. SPORT. ETO H.-KFC 5:2 (3:1). KFC: Rdics Kuti, Bognár Lengyel I., Gábris, Ngy Rózshegyi, Jkb, Pintér, Lengyel II., Kovács. z erős irmú változtos játékot KFC vezette be s 8-ik percben már Rózshegyi szép bedását Pintér fogt és lpos lövéssel védhetetlenül hálób küldte (0:1). KFC tovább támdott s z egyik lklnmml góltól csk biró sipj mentette meg z ETO kput, lesállást állpítván meg. z ETO leszorult sját félpályájár s csk z erős védelemnek s cstársorunk tehetetlenségének volt köszönhető z eredménytelenség. Végre zöld fehérek is mgukhoz tértek s rohmozni kezdték kpunkt. kciójukt 26-ik percben koronázt siker, Dékány iveit lövése lécről kpub bepttnt (1:1). z ETO támdásnem engedett, fedezettsorunk gyengén dolgozott s ennek volt tuljdonithtó 33-ik (2:1) és 39-ik percben Löbl góllövése (3:1). második félidőben liglig tudott KFC előre törni, mindinkább leszorult s már 12-ik percben Lőbl fejese révén ujbb dugót kpott (4:1). 23 percben Rdics elnézte lbdát, mozdultlnul állt s hálób engedte z lig guruló lbdát. 28 percben z előretört KFCtől 16-oson belül szükségtelenül kézzel ksztott Bencze lbdát, 11-es! Kovács védhetetlenül gólt lő (5:2). 36 ik percben követte el sok hibás ítélkezés közben legngyobb bklövését játékvezető Kmrell Szele ETO hátvéd kézzel lökte fel Pintért, miért 1 l-est ítélt. z ETO intézője zonbn reklmált, beküldte vgongyári lklmzott prtjelzőjét és z erős tiltkozás htás ltt biró visszvont ítéletét, kpurugássl (?) mentette fel győriek kpuját. Végül is z ötpercnél is továbbtrtó vittkozási idő betudás nélkül KFC támdássl zárult mérkőzés. Bírált Kétségtelenül, htlms küzdelem fejlődött. Tlán erősebb is volt z Eto II., mint KFC, mégis igzságtlnnk kell minősíteni z eredményt. Kmrell egyoldlún vezette mérkőzést. Nekünk lesállást ítélt, mikor nem is volt, viszont lesért leállított játékot, h hzi csptánk veszélyes helyzetet, látott, ll-esbőli kpurugás Ítélete pedig teljes téjákoztlnságot, vgy rosszindultot árult el, minek elsőosztályu mérkőzésnél nem voln szbd előfordulni. Mint hlljuk KFC vezetősége megóvj mérkőzést. Rdics kpusunk nem volt formábn. Kuthy jól dolgozott, Bognár már nem nnyir. Gábris első szereplésével nem brillírozott, csk z kelső 15 percben játszott, fedezetsorunk igy ngyon gyenge volt, bár Ngy szépen igyekezett. Cstársorunk még mindig nem elég gyors és kcióképesek. Pintér, Rózshegyi voltk jó. z ETO IL-nél Szele, Hrbovszky, Földessy és Dékány mutttk jó formát. Egyéb eredmények: z elsőosztály többi mérkőzéseinél: Gyc Előre 3:2 (2:1), Szfc Dc 3:1 (0:1), Fk II. ker. sc 6:1 (2:0), Hubertus Cvse 1:0 (0:0), Szse Svse 1:1 (1:0), Perutz Unió 3:2 (2:2). z NB-ben: Hungári- Bocski 4:1, Nemzeti Sse 8:1, Kispest Phőbus 3:3, Újpest Txi 4:2, Ferencváros Zse 8:1, Sz. Máv. Elektromos 4:1, Szeged Budfok 1:1. z NBB-ben: Tokod Tsc 2:0, Sfc Rte 6:0, ETO-Bszkrt 3:1, Lmprt Pénzügy 3:1, Vss lb Regi 2:1, Postás Dvc 3:2, Hldás UTE 2:1. Bjnoki mérkőzés. Szeptember 4-én, vsárnp délután 3 óri kezdettel trtndó bjnoki footbl mérkőzésen KFC. csptunknk nem kisebb elenfele lesz, mint kiváló CVSE. (Celldömölk) cspt. E mérkőzést sokn fogják megtekinteni, mert celdömölki csptnk ez lesz z első mérkőzése itt nálunk. Előmérkőzés 1 órkor Szomódi FC és KFC II. cspti között. Kidták sziniigzgtói engedélyeket. vllás és közokttásügyi miniszter z sziniévdr most dt ki z engedélyeket. Komárom és Tttóváros Homonny István sziniigzgtó, Ács, Bánhid, Felsőgll, Kisbér, Ngyigmánd községek pedig ifj. Tr Bél sziniigzgtó kerületébe soroztttk. Ezeken kivül még két stggionerendszerü sziniigzgtói engedélyt dott ki miniszter, mégpedig : vitéz Bánky Róbert és Miskey József sziniigzgtóknk. miniszter mgyr vidéki színészet súlyos helyzetére vló különös tekintettel felhívt z illetékes közigzgtási és rendőri htóságokt, hogy színtársultom működését mozdítsák elő és z engedélyokirttl nem rendelkező színtársultoktól (dltársultoktól) z egész estét betöltő színdrbok elődásár játszási engedély kidását tgdják meg.

6 Í B Kontárom szb, kir. megyei város polgármesterétől. Komárommegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros szám. T á r g y : város tuljdonát képező város m j o r é s házi k e z e l é s b e n v o l t v á rosi ingtlnok hszonbérbe dás. Hirdetmény. lptőke és trtléklp: 200 ezer P. Igmándi-út 6. s z á m. bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágztár : betétek ; b e t é t k ö n y v e c s k é k r e é s f o l y ó s z á m l á k r. É r t é k p p í r o k vétele é s e l d á s. T ő z s d e i m e g b í z á s o k l e b o n y o l í t á s b u d p e s t i é s külföldi t ő z s d é k e n. K ü l - é s belföldi csekkek é s k e r e s k e d e l m i utlványok b e h j t á s. Átutlások é s m e g hitelezések b e l - é s k ü l f ö l d r e. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Foncière Áltlános Biztositó Intézet K o m á r o m m e g y e i főügynöksége. Hrdtmuth rendszerű cserépkályhák á t l k í t á s á t, v l m i n t u j kályhák e l d á s á t, építését, f - é s s z é n f ü tésre l e g j u t á n y o s b b á r o n vál llom ugy helyben, m i n t vidéken. Hlupk István Szülők figyelmébe! kályhásmester Gyár-utc 4 1. vllás- és közokttásügyi m. k i r. m i n i s z t e r (938. I X. sz. előirt rendeletével MOSz" szbványú é s számú RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit i s k o l i füzeteket GYÓGYÍTTSS Budpesten rendelt el, melyet csk p p i r s z k ü z l e t b e n v á s á r o l j o n, m á s füzetet ne f o g d j o n e l. lkoholos TÖRKÖLYFÜRDOJEBEN V I I. Dohány-u. 44. iskolák Orvosi felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás és szo bákról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Ismertetőt küldünk. Csk 10 f. - b e kerül hűtés npont K F jégszekrénnyel. hsznált és uj Tnkönyvek, iskolszerek, imkönyvek, táskák, felszerélesek előjegyezhetők é s kphtók : m. k i r. b e l ü g y m i n i s z t e r urnák J1938. sz. rendelete l p j á n K o m á r o m szb. k i r. m e g y e i v á r o s közönsége város t u ljdonát képező v á r o s m j o r t, r j t levő ö s s z e s é p ü l e t e k k e l, t o vábbá város tuljdonát képező és eddig kezelésben volt összes i n g t l n o k t f. évi o k t ó b e r hó 1. n p j á t ó l kezdődő 8 (nyolc) g z d s á g i évre hszonbérbe dj. ( b é r b e d ó ) b é r b e d n d ó területek k ö v e t k e z ő k : 1. v á r o s m j o r rjt levő ö s s z e s épületekkel, vlmint v á r o s m j o r m e l l e t t egy t g b n l e v ő 12 k t. h o l d, 301 -öl t e r ü letű i n g t l n o k. 2. S z á v - u t c mellett levő 5 k t. h o l d öl s z á n t ó. 3. H o r t h y M i k l ó s - u t j o b b oldlán S z á v - u t c é s szőnyi v á m h á z közötti r é s z e n ( V r á b e l é s P o t h o r s z k y k ö z ö t t i ) 1501 [ J - ö l s z á n t ó, u g y n e z e n r é s z e n ( k á c s n é é s J á d i i n g t l n i között) 1522 Ó - ö l s z á n t ó é s végül u g y n e z e n részen ( P o k o r n y é s V r á b e l i n g t l n i k ö z ö t t ) 1502 Q - ö l s z á n t ó. 4. v á s á r t é r é s z k i oldlán levő 1 kt. h o l d ö l s z á n t ó. 5. z e v. imház m e l l e t t levő 1 k t. h o l d D - ö I s z á n t ó. 6. s z ő n y i lsó hosszú dűlőben ( volt G y ü r k y é s F b ó ingtln) 7 kt. hold, 800 Q - ö l szántó. 7. S z á v - u t c b l o l d l á n v o l t f i s k o l területe ö l szántó. z i n g t l n o k b é r l ő i k ö t e l e s e k n y o l c g z d s á g i év l t t hszonbérbe vett i n g t l n o k t két i z b e n j ó l m e g t r á g y á z n i, t r á g y á z á s idejét v á r o s p o l g á r m e s t e r é n é l b e j e l e n t e n i, h o g y t r á g y á zás megfelelő v o l t e l l e n ő r i z h e t ő l e g y e n. Ezt z e l l e n ő r z é s t eseten ként p o l g á r m e s t e r áltl k i k ü l d e n d ő g z d s á g i bizottsági t g o k é s szkelődók fogják végezni. b é r ö s s z e g b ú z á b n fizetendő é s p e d i g két részletben min den év október hó 1-én és április hó 1-én, 79 k g - o s d u n á n túli b u z tőzsdei k ö z é p á r s z e r i n t. b é r l ő k b é r b e v e t t i n g t l n o k után e s e d é k e s ö s s z e s d ó k t m i n d e n é v u g u s z t u s h ó i g teljes e g é s z é b e n k ö t e l e s e k k i f i z e t n i, mert u g y bérlet, m i n t z d ó k k é s e d e l m e s fizetése h s z o n b é r l e t i s z e r z ő d é s z o n n l i htállyl vló f e l b o n t á s á t v o n j á k m g u k után. z o k h s z o n b é r l ő k, k i k v á r o s n k zokt földjeit veszik hszonbérbe, melyek ezidőszerint évelő tkrmánnyl vnnk b e vetve, b é r l e t letelte után földeket u g y t r t o z n k visszdni,, h o g y most z o k t á t v e t t é k. jánlt tehető k á r z egyes p r c e l l á k r, kár z e g é s z r e. v á r o s m j o r é s közvetlen mellette egy t g b n levő terület lehető leg egy hszonbérlőnek f o g bérbedtni. b é r b e d ó i t területeket b é r b e d á s után területek egész p o n t o s m e g á l l p í t á s végett v á r o s i m é r n ö k i h i v t l l l újból fel f o g o m m é r e t n i. bérletre v o n t k o z ó j á n l t o k t zárt borítékbn f. évi s z e p t e m b e r hó 17 npjánk déli 12 órájáig h i v t l o m nál d j á k be h s z o n b é r b e v e n n i s z á n d é k o z ó k u g u s z t u s h ó é n lpy Gáspár m. k i r. kormányfőtnácsos, polgármester. Tisztelettel értesítem Komárom szb. kir. megyei város és vidéke n. é. k ö zönségét, hogy női fodrász üzletemmel uri kpcsoltbn fodrásztot is nyitottm. Eddigi lelkiismeretes és jó munkám grnci lehet, hogy legkényesebb igényeket is kielégítem. Szives pártfogást kér vskereskedés Komárom. N y o m t o t t Hcker könyv- és 3 utci szobás, összkomfortos l k á s b ó l álló lkóház. Bővebbet: ppirkereskedésében, KOMÁROM, Ngyigmándi-ut 23. T e l e f o n 6 1. Dezső könyvnyomdájábn Komárommegyei Hitelbnk r t. L á s z l ó Ferencné uri- és női fodrász-mester, Szent Imreu. 14. (Kt. Körrel szemben.) G y 1óky e l ő n y ö s fizetési feltételek mel'ett KOMÁROMI-nál, Klpk-ut N g y i g m á n d i - u Ldányi villmossági ndrás válllt N e s z m é l y, F ő - u t c 185. szerelőket keres. Felelős k i d ó : Hcker Dezső

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést.

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben