20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t."

Átírás

1 / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő: PTHÓ templom csendjében, z Isten-sziv k ö z e l s é g é b e n most m e g n y i l n k szivek, z ü d e, hrmtos szirmú g y e r m e k s z i v e k é s mögöttük, p d s o r o k b n ülő pák, z nyák szive is felengedve e g y ü t t : száz m e g száz diák jkáról, szülők örömteljes sóhjából zeng fel é s száll z ének : V e n i Sncte S p i ritus! Istent hivják, Istenhez fohászkodnk z árttln g y e r m e k e k, r o m l t l n fehér lelkek, m g y r j ö v ő Í g é retei mielőtt megindulnánk z iskol m e g n y i l t kpui felé, h o g y m e g k e z d j é k fesiedező elméjükkel, gyenge kis kezecskéjükkel ko m o l y, k e m é n y munkát. J ö j j el Szent Lélek!... énekszvk embersziveket visznek m g s s á g felé, hogy onnn könyörögjék segítséget z i s k o l á b induló élethjtásik felneveléséhez, m i n d e n n p i életküzdelem mevivásár, millió súlyos, nehéz g o n d o k, n é l k ü l ö z é s e k Most Kézirtokt nem dunk viselésére. íme, z öszbeboruló hónp b e k ö s z ö n t é s e, szep tember hvánk elérkezése m e n n y i r e összehozt l e l k e ket, kicsinyeket, felnőtteket. M u n k előtt, tnév k e z d e tén t e m p l o m küszöbén e g y f o r m lázttl, áhítttl állnk m i n d n n y i n : i m á d k o z n k. U j válllkozásink hoz j ó Isten segítségét kérjük, munkánkr M e n n y e i z ünneplő lelkek tyánk áldását esedezzük. M o s t, m i k o r uj világ születik, mikor egy f o r rongó k o r s z k b n élünk, k ü lönösen érezzük, hogy csk ugy b o l d o g u l h t u n k, h m i n den m u n k á n k t : Isten n e vében kezdjük e l ". Szálljon tehát j k u n k ról m i n d e n munkánk előtt z ének : V e n i Sncte S p i ritus! szeretete kisérte végig hztérő kormányzói p á r t Mgyrország Kormányzój z e l s ő á l l m f ő, k i h i v t l o s minőségében látogtást tett v i l á g h á b o r ú után Németország bn é s k i t z e g é s z német n e m zet lépten n y o m o n k i t ö r ő l e l k e s e d é s s e l ünnepelt. szeretet é s lelkesedés, mely kormányzói p á r t keleti tengertől D u n á i g v é g i g k í s é r t e, m u t t j rendkívüli mély h t á s t, m e l y e t Horthy M i k l ó s k o r m á n y z ó é s hitvese n é met nép minden rétegére tett. világrszóló ü n n e p l é s, m e l y l y e l fenkölt s z e m é l y ü k e t Né m e t b i r o d l o m é s nemzet körül vette t i s z t e l e t d á s m g y r n e m zetnek i s, szólt m g y r állm múltjánk, jelenének, mgyr n e m z e t jövőjének é s j e l e n t ő s é g é n e k, m g y r állm értékének é s z állm é l e t é b e n rejlő t ö r ténelmi e s z m é n e k. országi soroztos ünneplések után K o r m á n y z ó p á r h z t é r ő utj vlóságos didlut volt. z ü n n e p l ő l e l k e k szeretete k i sérte végig D u n á n, u j j o n g ó örömmámor, meleg és bensősé ges r g s z k o d á s nyilvánult m e g Linztől B u d p e s t i g mindkét priján H o r t h y Miklós M g y r o r szág kormányzój és felesége hétfőn d é l u t á n, egy hetes t á v o l lét után, h z é r k e z e t t. n é m e t B é c s b e n k i k ö t é s nélkül h ldt át h j ó é s fél 8 ó r k o r érkezett H e i m b u r g b, hol k i kötőt feldíszítették é s díszszázd Zsófi gőzös D u n mgs vízállás m i t t nem t u d o t t f e l m e n n i P s s u i g s ezért kormányzó és felesége Linzben szállt h j ó r. E g y német moni t o r n k é s négy k i s e b b ktoni őrhjónk kíséretében indult el h j ó D u n á n lefelé c í m e res m g y r é s német zászlókkl b o r í t o t t l i n z i h i d ltt á t h l d v. Este H ö í l e i n b n l e h o r g o n y z o t t h j ó é s csk t éggel fél h t k o r folyttt útját m g y r htár felé. VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T D U N K! F E L S Ö D U N Á N LEGYEN TGUNK T Ú L I üzleteinkben főzelék Telefon 6 1. H i r d e t é s e k ári d í j s z b á s GYUL szombton. Uj szint k p o t t v á r o s. z utcán megszporodtk újr diákspkák, m g y r o s ruháb öltözött g y e r m e k e k sietnek m o s o l y g ó s rccl z iskolák felé. V é g e z üditő nyrlásnk, elmúlt z e r ő gyűjtés ideje, kezdődik nehéz, k o m o l y m u n k, itt z uj tnév kezdete. É S KIDÓHIVTL: szerint. vissz. v o n u l t k i hjó elvonulásáig. Zsófi termesgőzös reg gel 8 ór 5 p e r c k o r lépte át m g y r htárt é s fél 9 ó r k o r tlálkozott z eléje küldött h á rom m o n i t o r r l. közbeeső ál lomásokon, igy pozsonyi D u n prton személykikötőtől z e g y e t e m i g s le e g é s z D u n h i dig tízezernyi e m b e r jelent m e g, leginkább mgyrok, de voltk köztük németek é s s z l o v á k o k i s. prton összegyűlt közönség viselkedése meghtó volt. Krok, kendők, k l p o k, spkák emel kedtek levegőbe. Sokn levá g o t t glyt l o b o g t t t k. p o zsonyi nép, különösen mgy rok, s i r v éljeneztek, m i k o r zászlós h j ó z ő s i m g y r v á r o s előtt e l h l d t. k o r m á n y z ó Pozsony népének üdvözlését kézintéssel k ö s z ö n t e m e g, k í s é r e t é b e n t r t ó z k o d ó tisztek p e dig feszes v i g y á z z - á l l á s b n t i s z telegtek. I n n e n, m e r r e csk m g y rok l k n k, végigálltk D u n mindkét prtján. M é g cseh c s e n d ő r ö k s e m tudták t o m p í t n i htártln lelkesedést, hátuk mögött m g y r o k b i z o n y i n tegettek, hol p e d i g fegyveres erőszk n e m g á t o l t lelkes t ö meget, o t t f e l - f e l h n g z o t t s z á z é s száz t o r o k b ó l : Éljen Horthy Miklós! Éljen kormányzó! Éljenek mgyroki G ö n y ü, Á c s lelkes k ö z ö n s é g e is o t t állt D u n p r t o n, hogy megéljenezze kormány zót é s hitvesét. K o m á r o m á r o m n á l egy f o l y m ő r s é g i m o t o r c s ó n k 11 ó r 50 p e r c k o r szldt k i N g y dunár, h o g y z állmfő d i s z k i séretéhez c s t l k o z z o n. z élre knyrodott s büszke irmml h i v t f e l közfigyelmet z é r kező kormányzói hjór, mely előtt egy é s m ö g ö t t e p e d i g k é t monitor hldt. hjó Komá r o m n á l sem állott m e g. h e l y - Szkszerűen kezelt f e h é r - é s v ö r ö s gyümölcs, h u s é s h l k o n z e r v e k olcsóbbk! u r d l m i FOGYSZTÁSI E S E K T E K E S I T O S Z Ö V E T K E Z E T Minden üzletünkben egységesek árink! Sját üzletében vsáról, h tgunk, mert szövetkezet tgoké. fjborink kiválók! 1

2 LOWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE Győr, Gr. Tisz István-tér 5. sz Komárommegyei Hírlp 2. o l d l. ÓT MINDIG CSK JÓT D. őrség révkpitányság előtt, város közönsége pedig D u n p r t o n végig állott é s lelkesen ünnepelte kormányzót é s hit vesét. k o r m á n y z ó h j ó ó r á nál állott fedélzeten. j ó l i s mert és közkedvelt tengerészegyenruhájábn állott z e l s ő á r b ó c r u d m e l l e t t, t á v c s ő v e l nézte v á r o s i n n e n s ő é s túlsó o l d l t s s z í v é l y e s e n v i s z o n o z t z ü d vözléseket. megszállt K o m á r o m prt j á n is s o k - s o k m g y r i n t e t t n é m á n ü d v ö z l é s t. vág t o r k o l tánál P á r k á n y i g s z i n t é n sokhe lyütt álltk m g y r o k. Esztergomnál többezer fő n y i lelkes k ö z ö n s é g várt D u n prtján Zsófiát. p r t i é p ü l e teket f e l l o b o g ó z t á k, n g y h i d o n n e m z e t i z á s z l ó k százi lengtek, zenekr H i m n u s z t j á t s z o t t. Délután 5 ó r k o r érkezett hjó Budpestre, hol Vigdó téri hjóállomás teljes zászló e r d ő b e n p o m p á z o t t é s teljes ü n nepi díszben fogdták hz térő k o r m á n y z ó i p á r t. menet, hol Ry L j o s b á n y felügyelő dlosok nevében k o s z o r ú t helyezett h ő s i s z o b o r r és élénk s z v k k l ecsetelte dlosok háláját h ő s ö k iránt. Bódi J ó z s e f k r n g y i t t v e z é nyelte ö s s z k r b n Hiszekegyet. Széchenyi-téren város k é p v i s e l e t é b e n d r. Brenner n t l h. polgármester üdvözölte d losokt, k i k impozás és belát httln hosszú menetben fölvo nultk Bzilikához. z ü n n e p é l y e s misét Béres István t h e o l o g i i t n á r m o n d o t t. M i s e ltt dlárdák összkr bn énekeltek. Itt m e g kell e m lítenünk Wiesenbcher József vm.-i n é p. titkár, krngy ve zényletével k ö z r e m ű k ö d ö t t T ó városi N ő i k r kiváló s z é p s é g ű krát, melyet ngy élvezettel hllgtott ngyszámú közönség. Délután 3 órkor kezdő dött z ü n n e p é l y e s h n g v e r s e n y Legényegyesület dísztermében, melyen 16 d l k ö r s z e r e p e l t. sorshúzás utján megejtett s o r rend szerint következtek d l körök : 1. Tokodltárói Vegyeskr. 2. S ü t t ő i V e g y e s k r. 3. T ó városi Nőikr. 4. Vérteskethelyi Dlkör. 5. Vértesszöllősi Dlkör. 6. E s z t e r g o m i R ó m. K t. L e g é n y e g y l e t D l k ö r e. 7. C s o l n o k i D l k ö r. 8. S z ő n y i R ó m. K t. D l kör. 9. lsóglli I p r o s D l k ö r. 10. B á n h i d i D l á r d E s z tergomi Turist Dlárd. 12. Tttóvárosi Ker. Polg. Dl k ö r e. 13. T t t ó v á r o s i I p r t e s t ü leti D l k ö r. 14. B n i R ó m. K t. D l k ö r. 15. T o k o d l t á r ó i b á n y á szok féflkr. 16. T t b á n y i Bány Dlkör. Reviczky szeptember 3. István főszolg bíró hngverseny megnyitás k o r üdvözölte é s értékelte d l körök munkáját, Wiesenbcher J ó z s e f d l o s b i z o t t s á g igzg tój példképül kiemelte vérteskethelyi é s bni dlkör nek z utzási n e h é z s é g e k o k o z t ngyteljesítményű áldoztkészsé gét. Sjnáltos dolog, hogy r o s s z é s l k l m t l n vsúti ö s z szeköttetés következtében Kis bértől Komáromig húzódó vsutivonl mellett lkó dlkörök is k é n y t e l e n e k v o l t k e l m r d n i ezen g y ö n y ö r ű ü n n e p s é g r ő l. 5 ó r után S z é c h e n y i téren ö s s z k r i d í s z h n g v e r s e n y volt város ngyközönsége szá már. 700-nál több dlos jká ról hngzott fel Himnusz, g y ö n y ö r ű Szent István é n e k e k é s z i n d u l á s előtt H i m n u s z. z ö s s z k r o k t Bódi J ó z s e f Wiesen bcher J ó z s e f, mmer J ó z s e f é s Kirchner Ljos, Törvényhtó sági gyi Dlosbizottság társkrn vezényelték. z Országos Szövetség képs e l e t é b e n m e g j e l e n t d r. Eyssen T i b o r miniszteri tnácsos. Ngy htású beszédében mélttt zt m u n k á t, melyet m i n d e n d l o s szebb m g y r j ö v ő r e m é n y é b e n t e l j e s í t. D r. Frey V i l m o s l ispán elismerésének és köszö netének d o t t kifejezést z ü n nepély zárószvibn, hngsú lyozt zt, h o g y v á r m e g y e k ö z ö n s é g e szeretettel é s h á l á v l fogdj dlosok nemzetnevelő é s n n y i r f o n t o s kulturális te vékenységét. VármegyeiTűzoltószövetségiközgyűlés és megye tüzoltóverseny szeptember 8 - á n E s z t e r g o m b n. Komárom és Vármegyei Tűzoltó Esztergom Szövetség X X I X. évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é t é s vármegyei tüzoltóversenyét Mgyr Országos Tűzoltó S z ö vetségnek Esztergombn tr t n d ó e l n ö k s é g i ülésével é s z Esztergomi önkéntes Tűzoltó T e s t ü l e t 7 0. évi d í s z k ö z g y ű l é s é vel kpcsoltbn Szent István j u b i l e u m i év s z e p t e m b e r h ó 8 - á n E s z t e r g o m b n trtj. Npirend : szeptember 7-én : 16 órától 18 óráig z Í r á s beli tisztikri verseny. szeptember 8-án : Fél 8 órkor gyülekezés t ü z o l t ó s z e r t á r előtt. 8- kor szentmise. 9- k o r felállás j á r á s o k é s c s p t o k s z e r i n t tűzoltó szer t á r előtt é s csptszemle. Fél k o r z s ű r i - ü l é s k o r v e r s e n y e k már szétküldött feltételek szerint. 13 ó r k o r egyesitett szö vetségi-testületi k ö z g y ű l é s k ö vetkező tárgysorozttl. 1. E l nöki m e g n y i t ó é s j e g y z ő k ö n y v hitelesítők k i j e l ö l é s e. 2. z E s z tergomi önkéntes Tűzoltó Tes tület 7 0 é v e s m ű k ö d é s é n e k mél ttás. 3. versenyeredmények kihirdetése és jutlmk kiosz tás. 4. Érmek kiosztás. 5. Vármegyei Tűzoltó Szövetség évi j e l e n t é s e. 6. V á r m e g y e i T ű z o l t ó S z ö v e t s é g évi z á r s z á m d á s. 7. V á r m e g y e i T ű z o l t ó S z ö v e t s é g évi költ ségvetése. 8. Tiszteletbeli tgok válsztás. 14. ó r k o r e b é d. z ebéd á r tisztek s z é r e 2 P 2 0 f, l e g é n y s é g s z é r e 1 P ( i t l nélkül). zesztergomidlosünnepély *' * J sokgyermekes z állm ré ré Ngyszbású volt Vármegyénk Törvényhtó sági Népművelési Bizottság és Törvényhtósági Dlosbizottság f. h ó á n t r t o t t z ezévi d l o s ü n n e p é l y é t Szent István király e m l é k é r e. z e l ő k é s z ü l e t e k hetek ó t f o l y t k é s d l k ö r ö k ngy f e l k é s z ü l t s é g g e l jöttek z ü n n e pélyre. Ennek legjobb tnúbi z o n y s á g, h o g y z előre k i d o t t összkri d r b o k e l ő d á s z lső összkri próbánál is m á r Sok v o l n részletezni z egyes d l k ö r ö k n e k kvlitását, zért csk nnyit jegyzünk m e g, hogy vármegyénk dlkulturáj emelkedő szinvonlt mutt és dlárdák évről-évre minőségi leg é s é r t é k i l e g sokt f e j l ő d t e k. teljesen jól m e n t. Verőfényes és pompás idő b e n, fél 9 ó r k o r é r k e z t e k m e g dlkörök z e s z t e r g o m i á l l o m á s r, h o l két h á z i d l k ö r : z E s z t e r g o m i T u r i s t D l á r d és z E s z t e r g o m i Róni. K t. Legényegylet férfikr, v l m i n t levente zenekr f o g d t á k z érkezőket. Fegyelmezett bevonulás mellett hősi s z o b o r h o z m e n t jutlomdíj igen értékes Szent István dombormű volt, m e l y m é l t ó n képviseli m g y r dlbn é s ezen ü n n e p i é v b e n rejlő elgondolást. v á r m e g y e d l o s i egy szép np emlékével é s uj lel kesedéssel m e g t é r v e hgyták el Szent István s z ü l ő v á r o s á t. nyáknk életében. nyák ünnepe komáromi v á r o s h á z á n. z Országos Stefáni Szö vetség Komáromi Fiókj folyó évi ugusztus órkor nyák hó osztott 28-án, ki Nemzetvédő d. u. 4 Mgyr Szövetsége áltl kitüntetett nyáknk j u tlmkt, egyben pedig lélek emelő ünnepséggel hódolt s o k gyermekes nyáknk. z ünnep ségen résztvettek : lpy G á s p á r n é e l n ö k vezetésével Szoc. Misszió Társult Komáromi Szervezetének úgyszólván összes tgj, Surányi F e r e n c c. pát, e s p e r e s - p l é b á n o s, Sári I m r e ref. lelkész, Királyi M i k l ó s gyógy s z e r é s z e l n ö k é s d r. Vrg I m r e v á r o s i o r v o s, egyesületi vezető orvossl Stefáni Szövetség tgji, vlmint ngyszámú é r d e k l ő d ő, k ö z t ü k z elmúl é v b e n kitüntetett Korén Istvánné és Etlinger Józsefné gyermekeikkel. Stefáni Szövetség e l n ö k e, Királyi Miklós gyógysze rész ü d v ö z ö l t e megjelenteket. B e v e z e t ő j é b e n mélttt z nyák szerepét, különösen sokgyer m e k e s n y á k n e m z e t v é d ő sze repét. K ö z ö l t e, h o g y K o m á r o m b n 5 0 s o k g y e r m e k e s nyát tr t n k n y i l v á n, k i k közül m o s t h á r m t : Gyurkovszky Jánosnét, ö z v. Ngy Istvánnét é s Posz J ó z s e f n é t tüntettek k i. E h á r o m n y á n k b o l d o g érzéssel dt át pénzbeli jutlmkt (50 50 P - t ) é s z e m l é k é r m e k e t. kitüntetett s o k g y e r m e k e s n y á k t Surányi Ferenc c. pát, e s p e r e s - p l é b á n o s é s Sári I m r e ref. l e l k é s z üdvözölte m e g h t ó közvetlen s z v k k l. Surányi F e r e n c z é d e s n y " elhivtottságát jellemezte mgsszárnylásu beszédében,

3 1938. szeptember 3. mjd p e d i g z nyi szívről szólott. S t t i s z t i k i d t o k f e l tárásávl igzolt népszpo rodás n e m z e t v é d ő n g y j e l e n t ő ségét. Sári I m r e ref. lelkész z édes nyák nehéz sorsáról e m lékezett m e g szívhez szólón mondván nyomtékkl gzdsági válságok dcár mégis mindig jutott, v n é s lesz k e nyere, b e t e v ő fltj z n y á k nk é s g y e r m e k e k n e k. z e g y k e " z e g y s e " r e n d s z e r l é l e k ö l ő é s romboló htásáról emlékezvén m e g s z o m o r ú n állpított m e g Komárommegyei Cecíli írj : d r. K e r s é k László. (Folyttás.) köszöntötte z Hogyn é d e s n y á k t, l k l m i versét m é l y e n átérezve, költői lendülettel szvlt el. zárószóbn z elnök kérte M g y r o r s z á g P t r o n á j á t, h o g y s e g í t s e s o k t szenvedett és m e g c s o n k í t o t t H z á n k t. z ünnepélyt H i m n u s z h n g j i zárták be. ég ltt tárolják z árukt n r Melyik gázt hsználták először világháborúbn fuvógáztámdásr? komáromi r o i hj i óállomáson 9 Komáromi Kereskedők Társultánk trthttln állpot megszüntetése komáromi kereskedők és i p r o s o k z elmúlt e s z t e n d ő b e n z o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű i p r o s és k e r e s k e d ő nggyülés lkl m á v l felhívták Bornemisz G é z ipr- és kereskedelmi miniszter figyelmét k o m á r o m i hjóállo más berendezési hiányosságir, mi sokszor súlyos nygi káro s o d á s t is o k o z z áruforglom érdekeltségeinek. Helyszíni s z e m l é r e is e l v i t ték m i n i s z t e r t, m i k o r k í s é retében v o l t iprtestületi é s k e r e s k e d ő t á r s u l t i vezetők e l p n s z o l t á k, hogy t u l j d o n k é p e n i hjóállomásunk és mintszerű kikötő berendezkedései nyvá r o s u n k n k csehek áltl történt m e g s z á l l á s folytán túlsó o l d l o n m r d t k, z i n n e n s ő o r t o n uj állomást, berendezést kellett l é t e s í t e n i. M F T R. z u j h j ó állomást és hivtlokt ideigle nesen fbódékbn helyezte el, m i z k k o r i v i s z o n y o k n k é s z l i g 2 3 u t c á b ó l álló K o m á r o m - Ú j v á r o s n k b b n z idő ben meg is felelt. V á r o s u n k zót igen ngyot fejlődött h n g s ú l y o z t á k m i n i s z t e r előtt, htlms középületek, egész s o r h á z k, u j u t c á k, terek é p ü l tek, de h j ó á l l o m á s o n m r d t minden régiben. P e d i g Komá r o m z o r s z á g m á s o d i k legn g y o b b forglmú hjóállomás, z á r u f o r g l o m é v e n k é n t s o k ezer v g o n t tesz k i, m i egy t e n g e r i k i k ö t ő n e k is b e c s ü l e t é r e v á l n. z árut, l k l m s rktár helyiség hiányábn, szbd ég ltt k e l l tárolni é s h i á b k ö v e t el m i n d e n t z á l l o m á s vezető s é g e, h o g y z á r u k t p o n y v á v l t k r v v é d j e m e g z időjárás viszontgsági ellen, ngyobb esőzés lklmávl nedvesség ngy károkt tesz s z á l l í t m á nyokbn. Egy éve m u l t, hogy B o r n e m i s z m i n i s z t e r Ígéretet tett l e hetetlen állpot megszüntetésére s helyzet mégsem változott. Rendes h j ó á l l o m á s épület n i n c s, árufelvevő, kidó és jegypénztári h i v t l h e l y i s é g, váróterem nem áll r e n d e l k e z é s r e, m e g f e l e l ő r k - mozglm érdekében. tár m i n p i g sem épült fel, z u t s o k, á r u f o r g l m i üzletfelek á z h t n k, f á z h t n k, z áruk p e dig n g y e s ő z é s e k idején m i n t m o s t n á b n is szbd ég l t t j ö v ő b e n is bizony tönkremehetnek. komáromi kereskedők társult ugusztus 25-én trtott válsztmányi ü l é s é n e l h t á r o z t, h o g y f e l i r t t l f o r d u l kereske delmi kormányzthoz, kéri minisztérium k ö z b e n j á r á s á t, h o g y M. F. T. R. végül t e g y e n eleget v á r o s fejlődése folytán előállott követelményeknek é s lé tesítsen o l y n rktárát é s b e r e n dezéseket, m e l y e t k o m á r o m i kikötő f o r g l m é s v á r o s ní vój j o g g l m e g é r d e m e l. U g y n ilyen kérést intézett komá r o m i k e r e s k e d ő k t á r s u l t köz v e t l e n M. F. T. R. i g z g t ó s á g á h o z is, rámuttv m é g rr, h o g y elkerülhetetlenül s z ü k s é g e s z á l l o m á s h o z levezető ut kiépí tése is, mert z o l y n rossz áll potbn vn, hogy zon fuvroz t t n i csk z á l l t o k kinzás árán, ngy m u n k é s időveszt e s s é g g e l lehet. minisztériumhoz memorndumot mán elnök ség Gylóky vezetésével nyújtott át dr. intézett Kál küldött Zsindely Ferenc állmtitkárnk, v á r o s u n k országgyűlési képviselőjének, ki vsárnpi komáromi trtózko d á s ideje ltt k ü l d ö t t s é g t g ji előtt k é s z s é g e i igérte meg, hogy felterjesztést pártolólg illetékes h e l y r e j u t t t j. Zeneművészeti Főiskol zongor és összhitsznn t n s z k á n k felvételi és m gánvizsgáir felelősséggel készít elő MRTOSNÉ W E I S Z IZ túloldli városi z e n e i s k o l volt tnárnője. Z i c h y - u. 22. < történik gáztámdás fuvó eljárássl? U g y, g y gázt m g s nyomás ltt vsplckokbn összepréselik. És sok ilyen gáz p l c k o t b e é p í t e n e k z első' v o n l k b. zután szelepeik, m e lyek z e l l e n s é g felé v n n k irányítv megnyitják és gáz sisteregve tör e l ő. Rktárhelyiség hiányábn még m i n d i g szbd 3. o l d l. Polgári légoltlmit vezérfonl. szporodási hnytló kórtü netet, mely h t o v á b b is f o l y ttódik kkor p l d : ngliábn 50 év múlv csk ö r e g emberek lesznek. kisgyermekek nevében Forstner Hirlp. Világháborúbn legelőször f u v ó g á z t á m d á s r chlórgázt h s z nálták s csk k é s ő b b k e v e r t e k hozzá pleosgent, h o g y g á z m é r g e z ő b b s ezáltl támdás eredményesebb legyen. fuvó gáztámdásnk hátrányi? mik 1) C s k z e l l e n s é g felé irányuló szél v i h e t i gázt rendeltetési h e l y é r e. 2) N g y o n e r ő s szél n y nyir felhjithtj, mire odér, h t á s t l n n á válik. 3) kedvező s z é l j á r á s m e g f o r d u l h t is, m i k o r t á m d á s r válhtik v é d e l m e s s é. 4) C s k k i s t á v o l s á g b n l klmzhtó, mert n g y o b b t á v o l s á g r u g y felhígul, h o g y már nem mérgez. 5) h ö m p ö l y g ő gázt z ellenség látj s így v n ideje v é d e k e z é s r e p l. f e l t e n n i z á l rcot. 6) z ellenség tüzérsége könnyen szétlőheti beépített g á z p l c k o k t, m e r t z o k helyét nem lehet h i r t e l e n megváltozttni. Mi gázvető eljárás? gázvető eljárás b b n áll, hogy vetőkészülékekkel d o b á l j á k z e l l e n s é g r e r o b b n ó nyggl és gázzl megtöltött p l c k o k t. E n n e k előnye f u vóeljárás felett z, h o g y n e m kell kedvező széljárásr vár k o z n i, tehát meglepetésszerűen lehet t á m d n i s i g y e r e d m é n y e s e b b is lehet. Mi tüzérségi gázlövés? gránátokt mérgező hrci g á z o k k l töltik, m e l y e k á g y u k b ó l lesznek kilőve s n e m csk r o m b o l ó htásuk v n, h n e m m é r gező is. g á z v e t ő e l j á r á s s l szemben előnye z, h o g y g r á nátok ngyobb távolságr lőhe tők k i s i g y még i n k á b b f o k o z h t ó m e g l e p e t é s s z e r ü s é g. Hát rány, h o g y i g e n sok ágyú kell tüzérségi gázlövéshez s egy helyre koncentrált pergőtüz, mert csk i g y lehet m é r g e z ő b i z o n y o s s ű r ű s é g ű g á z k ö p e n y t létesíteni terep felett. Milyen gáztámdási mód heti legjobbn polgári delmet? érdekel légvé z hrci g á z t á m d á s, m e l y levegőből, repülőgépekről tör ténik, mert h i s z e n h z á n k min den p o n t j h t á r o k széléről órák, p e r c e k l t t elérhető. (Folyt, köv.) Ne vegyen zongorái, mig be nem kéri z ország egyetlen zongorgyár, MUSIC Budpest, VII., Erzsébet körút 43. (Royl). Telefon: d í j m e n t e s képes prospektusát és közismerten olcsó á r j á n l t á t! Előnyös fizetési feltételek! Olcsó beszerzés jövedelmező gzdál kodás kútforrás. M i n d e n gzdsági tevékeny ség jövedelmezőségének forrás: o l c s ó n v e n n i, j ó áron eldni. O l c s ó vétel ltt persze nem zt értjük, h o g y selejtes árut szerez zünk be, l á t s z ó l g o l c s ó n, h nem /t, hogy g z d á n k bevásárlásnál is tervszerűen, előreláthtón kell eljárni. Egy példán zt jobbn megértjük. Most v n p l d. szezonj műtrágyák beszerzésének. l e g t ö b b gzd t e h e t s é g e s z e i i n t d hoc vesz 10 vgy 100 q vgy t ö b b s z u p e r f o s z f á t o t. R e n d szerint z o n b n csk k k o r r e n deli meg, m i k o r szuperfosz fátnk h e l y b e n kellene l e n n i. következménye, igák elvonás m á s s ü r g ő s munkától, miitrá gyát hevenyészve szórják el ( m i k o r esetleg k e v é s b é ht) végén kisül, h o g y keveset ren deltünk. V n, k i i l y e n k o r d r á gábbn (drbáru) utánrendel, de m é g i n k á b b h g y j á k zt drb földet szuperfoszfát nél kül é s elesnek m e g f e l e l ő j ö v e delemtöbblettől. z i l y e n vétel drág vétel. O l c s ó vétel e l l e n b e n, h szuperfoszfátot idejében r e n deljük m e g. H előre kiszámít juk, mennyi kell belőle, s nem csk z őszieket v e s s z ü k figye lembe, hnem p l. lucernáso k t, réteket, szőlőt is. H t u d juk zt, h o g y k ö t ö t t e b b t l j o n j o b b e r e d m é n y t érünk e l, h s z u p e r f o s z f á t o t tvszik l á már ősszel szórjuk el, ugy tvszi s z ü k s é g l e t e t is már ősszel vesszük meg. ( kmt veszteség j o b b htásbn b ő ven megtérül). Igy egyszerre többet rendelve, megtkrítást é r h e t ü n k el é s vetőtervünk esetleges változás esetén is vn megfelelő k é s z l e t ü n k. Főnix Gllérgyár gőzmosodáink gyűjtőhelye. Uri, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzési forrás HJNL OSZKÁR. 12-es ezredemlékmüre mányokt z emlékmülp sághoz továbbit Hirlp. do bizott Komárommegyei

4 HÍREK. T á g u l vsgyürü. békeszerződések örökéletüek! nem történelem m i n d e n l p j bizonyíték ngy e m b e r eme mondásánk. Nem örökéletüek különösen k k o r, h jogtíprásr, nyilván vló i g z s á g t l n s á g o k r vnnk épitve. z e r ő s z k r épített béké nekiskolpéldáj trinoni béke, mely területi, n é p e l o s z t á s i tetben o l y n helyzetet tekin teremtett, h o g y t u l j d o n k é p p e n már s z ü l e t é s e npján mgábn hordt f e l b o m l á s csiráit. szükség es törvényszerűség folymt hozz m g á v l, h o g y n p o n érvényét egy szép veszítse o t t is, hol megdönthetetlennek, szent nek é s sérthetetlennek z mint trtották. vsgyürü, bilincset Hzánkr, már szorításából. melyet szorítottk engedni z rá kezd vsgyürü, mellyel mintegy jeggyürüvel el jegyezték gyásszl, Mgyrországot szomorúsággl, b l s o r s s l, kezd t á g u l n i. Kétségtelen jelei vnnk ennek! bled-i konferenci gyrországr vontkozó zti, z utódállmok M htáro kisebb ségeinek* fellángolás nemzeti öntudt t e k i n t e t é b e n, gíti kérdést mind se kibontkozás társságábn fogdt mgs vendéget. P o l g á r m e s t e r ü n k vil l á s r e g g e l i r e látt vendégül ő e m i n e n c i á j á t, k i k b. egy óráig tr tózkodott p o l g á r m e s t e r ü n k cs ládj k ö r é b e n. Ez után h e r c e g prímás polgármesterünk kísére tében v á r o s f o g t á b szállt é s S u r á n y i F e r e n c c. pát, esperes plébános és polgármesterünk k l u z o l á s mellett m e g s z e m l é l t e z uj t e m p l o m o t é s látottk felett teljes m e g e l é g e d é s é t fejezte ki. hercegprímás városunkból öregcsémi birtokár hjttott. Szentmisék sorrendje plébáni mindkét templomá b n. S z e p t e m b e r hó e l s ő v s á r npjától kezdve szentmisék s o r r e n d j e k ö v e t k e z ő : vsáré s ü n n e p n p o k o n fél 7 ó r k o r csendes s z e n t m i s e (Szent István templombn), 8 órkor kto nság szentmiséje (Jézus Szíve t e m p l o m b n ), 9 órkor tnuló ifjúság s z e n t m i s é j e ( J é z u s S z i v e t e m p l o m b n ), 10 ó r k o r szent b e s z é d, után fél 11 ó r k o r é n e kes s z e n t m i s e ( J é z u s Szive t e m p l o m b n ). Hétköznpokon: den reggel fél 8 ó r k o r v n Szent István t e m p l o m b n. Utá nik : M á j u s t ó l o k t ó b e r i g este 7 órkor. Októbertől Máju sig este 6 ó r k o r. Szentségimádási ór. S z e p t e m b e r hó 4 - é n délelőtt n g y m i s e után férfik, este 6 órkor p e d i g n ő k trtnk közös szentségimádási órát J é z u s Szive t e m p l o m b n. Áthelyezések k o l á b n. Mrsovszki E r k ö l c s i jóvátételeket máris e l k ö n y v e l h e t ü n k. D e ez n e m e l é g! M i vágykozv és b i z t o sn vló elérkezés reményével tekintünk j ö v ő b e, m e l y h o z z z e r ő s z k, z meg igzságt l n s á g teljes eltűnését s ezzel z nygi jóvátételt név T r i n o n is, mikor e és nnk minden k e s e r ű s é g e múlté lesz. hercegprímás Komá rombn. M e g í r t u k n n k i d e j é n, hogy városunk polgármestere k i h l l g t á s o n jelent m e g d r. Serédi J u s z t i n i á n b í b o r o s h e r c e g prímásnál, kimerítően jelentést tett n e k i k o m á r o m i t e m p l o m építés ügyében és meghívt K o máromb templom megszem lélése céljából. z Euchrisz tikus kongresszus, továbbá Szent István év ü n n e p s é g e i é s egyéb országos gondji mitt hercegprímás polgármesterünk m e g h í v á s á n k csk m o s t t u d o t t eleget t e n n i. F. h ó á n d é l előtt 11 ó r k o r g é p k o c s i n K o m á r o m b érkezett é s egyenesen polgármesterünk lkásár hj ttott. városház bejártánál p o l g á r m e s t e r ü n k és Surányi Fe renc c. pát, e s p e r e s - p l é b á n o s t á r s s á g á b n üdvözölte b í b o ros egyházfejedelmet, polgár mesteri lkás bejártánál pedig lpy G á s p á r n é úrsszony k i s f i zárdis M. Melind f ő n ö k n ő k o m á r o m i zárd élé ről letelvén f ő n ö k n ő i bl év e l t á v o z o t t V e c s é s r e, hol ugyncsk főnöknői tisztséget f o g b e t ö l t e n i. z á r d i s k o l, n nk n ö v e n d é k e i é s s z ü l ő k fájó szívvel felé. Min búcsúztk M. Melind főnöknőtöl, k i ht év ltti működésével n ö v e n d é k e k r gszkodását, szülők őszinte tiszteletét v i v t k i. z u j f ő n ö k nőt nem kell komáromiknk b e m u t t n i. Tkács M. Henriette, kit rendi vezetőség szek szárdi zárd éléről helyezett K o m á r o m b régi kedves isme rősünk, k i hzjött K o m á r o m b. z z ö r ö m, mely visszhelye z é s e hirére m e g c s i l l n t sze m e k b e n, m u t t j, h o g y z iránt érzett tisztelet é s szeretet csk e r ő s ö d n i f o g szülők é s n ö v e n d é k e k lelkében. r e n d i v e z e t ő s é g elhelyezte K o m á r o m b ó l V e c s é s r e Horváth M. Felici nővért, h e l y é b e M. Juditt nővért h e l y e z ték i d e V e c s é s r ő l. H l á l o z á s. M é l y részvéttel értesülünk: réthei Fdgys G y u l Bkonytmás ny. főjegyzője éle tének i k évében hosszs s z e n v e d é s után u g u s z t u s é n visszdt nemes lelkét T e r e m tőjének. 40 éves eredményekben g z d g k ö z s z o l g á l t után j n u á r elsején vonult n y u g l o m b, mely l k l o m m l legmgsbb hely ről S i g n u m L u d i s " - l tüntették k i, de jól m e g é r d e m e l t pihe n é s éveit n e m élvezhette, g y i l k o s k o r k i r g t t szerettei k ö r é ből. E l h u n y t á t s z e r e t ő ö z v e g y e, fi d r. Fdgys B é l pápi ü g y véd, ö c c s e Fdgys ldár k o m á r o m i ev. l e l k é s z é s k i t e r j e d t rokonság gyászolják. Társsvcsor. Komá romi Szociális Misszió Társult gilis vezetősége jótékonyság jegyében megkezdte intenzivebb munkáját, hogy közelgő télben n g y l i szeretettel t á m o g s s vá rosunk elesettjeit, r á s z o r u l ó s z e g é n y e k e t, m j d z eljövő k rácsonyi ünnepeken boldogságot vrázsoljon lkásikb. z egye sület e l s ő i l y e n megmozdulását társsvcsorávl kezdi meg, mely f. hó 3 - á n, s z o m b t o n este fél 9 órkor C o r s o " étteremben lesz m e g t r t v. fárdságot nem ismerő hölgyrendezőség már is j e g y z i v c s o r á n r é s z t vevőket, de j e l e n t k e z é s e k e t fel vesz v c s o r á r Komárom m e g y e i Hírlp k i d ó h i v t l i s. m i n d i g j ó l sikerült é s k e d v e s társságot kimuttó vcsorán legyünk o t t m i n d n y á j n. Szolgbiróságunk ből. köré D r. Rdocsy L á s z l ó K o m á r o m - E s z t e r g o m k. e. e. várme g y é k f ő i s p á n j d r. Thly D e z s ő szolgbírót Ttáról K o m á r o m b helyezte át s z o l g á l t t é t e l r e. K i váló k ö z i g z g t á s i főtisztviselőnk s z e p t e m b e r hó 1-én f o g l l t el uj á l l o m á s h e l y é t. Mélyen megren dülve, f á j d l o m m l ve tük h i r t, h o g y Szendrői J e n ő S z ő n y k ö z s é g i g z g. - t n i t ó j é l e t é n e k 53. évében e l h u n y t. I s t e n n e k, h z á j á n k é s n é p é n e k hű fi k ö l t ö zött el z élők s o r á b ó l, k i n e m csk lelke é s élete r i t k t i s z t s á g á n k, emelkedett s z e l l e m é n e k jogán, hnem közéleti pályáj p é l d d á s á v l, tnítói m ű k ö d é s e elhivtottságávl is t á r s d l m u n k r i t k értékei s o r á b e m e l k e d e t t. Szendrői Jenő Esztergombn 1885-ben született. Iskoli t nulmányit szülővárosábn vé gezte s tnítói oklevelét is ott szerezte m e g ben v á l s z tották meg S z ő n y b e n róm. k t. el. iskolához rendes tnítóul. Nemcsk m i n t p e d g ó g u s t be csülték, tisztelték, s z e r e t t é k községben, vármegyében, h nem m i n t köz igz, á l d o z t o s m u n k á s á t is, k i m i n d e n hz fis, s z o c i á l i s, kulturális, g z d sági és t á r s d l m i m e g m o z d u l á s bn m i n d e n k o r lelkesen vette k i vészét. M i n d e n k i előtt ismeretes v o l t, h o g y Szendrői J e n ő z u t ó b b i é v e k b e n betegeskedett, de e g é s z ségügyi állpotát senki sem trtott o l y s ú l y o s n k, h o g y hlál ngyl o l y h i r t e l e n kös z ö n t s ö n rá. k ö s z é g lkos ság, vármegye tnítóság mély m e g d ö b b e n é s s e l vette t u d o m á s u l gyászhírt. Szept. hó 2-án, pénteken d. u. 4 órkor ngy részvét m e l l e t t temették el. E l h u n y t á t s z e r e t ő hitvesse, szült. Klein T e r é z s z ő n y i r. k. t n í t ó n ő és kiterjedt rokonság, köztük Szlv Dezső volt komáromi dminisztrátor, grmkövesdi plébános gyászolják. Szendrői J e n ő Főjegyzőt válsztott Bn k ö z s é g. z elhlálozás folytán m e g ü r e s e d e t t vezető j e g y z ő i á l lásr Bn község képviselő testülete d r. Mihály G é z f ő s z o l gbíró elnöklésével egyhngúlg község érdemes dóügyi jegy zőjét, Lork L j o s t válsztott m e g. s z e r e n c s é s v á l s z t á s h o z m i is csk g r t u l á l u n k. FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Mikiós-u. 11. Szept. 3 - á n, s z o m b t o n é s szept. 5 - é n hétfőn és ó r k o r S z e t e m b e r 4-én, v s á r n p 3 4 4, é s ó r k o r legjobb mgyr vigjáték lesz férji vígjátékok Mgyr koronáj. világhirdó. z utolsó e j ő d á s v é g e l 2 l l - k o r. ~ m Fronthrcos multság. f r o n t h r c o s S z ö v e t s é g b n i cso p o r t j u g u s z t u s hó é n jól sikerült t á n c m u l t s á g o t rendezett fronthrcos formruhák beszer zésére. táncmultságot diszp l o t á s vezette be, melyet 12 mgyr ruháb öltözött pár t á n c o l t. táncot T h ó m m n E r z s é b e t győri u r l e á n y tnított be. t á n c m u l t s á g o n elért s z é p er kölcsi és nygi siker Trró J ó z s e f főtnitó, f r o n t h r c o s c s o p o r t v e z e t ő é z érdem, ki táncmultságot megrendezte. Uj községi álltorvos. cs k ö z s é g k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e n y u g l o m b v o n u l t Hjós J ó zsef községi á l l t o r v o s h e l y é b e e r ő s küzdelem után 26 : 22 s z ó t ö b b s é g g e l d r. Vinnis G y u l á l l t o r v o s t válsztott m e g. Á r m s z ü n e t. Hungári Villmossági R. T. f. h ó 4 - é n v s á r n p reggel 6 órától délután 2 óráig ármszünetet trt. CORSO K o m á r o m. Állndón n y i t v. J ó ételek, kitűnő i t l o k. Szolid á r k. Zene. Menürendszer. T á r s s e b é d és vcsorák. Vidékiek tlálkozó helye. Z o n g o r t n i t á s. Zenek démii m ó d s z e r r e l z o n g o r t n i tást válll é s vizsgákr is elő készít Heine lbertné Zichy- u Jelentkezés szeptem ber t ő l. domány Nemzeti pülőlpr. reskedők Komáromi Társultánk Re Ke válszt mány e g y h n g ú l g e l h t á r o z t, hogy társult pénztárából 100 P.-t d o m á n y o z Horthy Miklós Nemzeti Repülőlpr. midőn k e r e s k e d ő társultunk ezt s z e r é n y, de társult évi bevételének kb. egyhrmdát ki tevő ö s s z e g e t erre f o n t o s h zfis célr e l j u t t j, teszi ezt bbn n e m z e t i ö n t u d t lelkes f e l b u z d u l á s á b n és b i z t o s m e g győződésében, hogy ezzel is hozzájárult Ngymgyrország újjáépítéséhez. Bjtársi értekezlet. m. kir. veszprémi 3 1. honv. gy. e. Bjtársi Szöv. Komáromi Cso p o r t j f. h ó 3 - á n, este 8 óri k e z d e t t e l Ry I m r e vendéglőjé b e n bjtársi ö s s z e j ö v e t e l t trt, m e l y r e ezúton is meghívj t g o k t z e l n ö k s é g.

5 1938. szeptember oldl. Tnévkezdet róm. kt. el. fiú és leányiskolábn. komájomi róm. kt. el. fiú és leányiskolábn z tnév szept. 4-én kezdődik. tnulók háromnegyed 9 órár gyülekeznek z intézetükben, honnn 9 óri Veni Sncte -re mennek z uj plébáni templombn. z első rendes elődási np hétfőn lesz. z iskoli év kezdete ref. el. népiskolábn. komáromi ref. el. népiskolábn tnévet ünnepélyesen szeptember hó 5-én reggel 8 órkor istentisztelettel nyitják meg. lispáni értekezlet Esztergombn. Mivel Városok Országos Szövetsége szeptember 7-én Székesfehérváron trtj évi közgyűlését s zon városunk vezető tisztviselői is résztvesznek, Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete városunkbn szintén 7-ére kitűzött lispáni értekezlet megtrtását szeptember 22-ére elhlsztott. Győry Elemér elődási Strssburgbn. frnci reformáció négyszázéves jubileumát október npjin Strssburgbn ünneplik meg frnciországi reformátusok, melyre mgyr református egyetemes egyház mg képviseletében Győry Elemér lelkipásztort, dunántúli ref. egyházkerület lelkészfőjegyzőjét küldte ki. Győry Elemér nemcsk z egyetemes egyházt fogj képviselni z ünnepségeken, hnem jubileum rendezőbizottság felkérésére elődást fog trtni z ünnepség keretébe illesztett konferencián. Elődás trtásár kérte fel még Győry Elemért Berlinben székelő Protestáns Világszövetség is, mely frnci reformáció 400 éves jubileum lklmából szintén Strssburgbn trtj kongresszusát. Győry Elemér Mgyr protestáns egyház problémái" cimen trtj meg frnci nyelven elődásit, melyeket ngolul és németül is tolmácsolni fognk. Győry Elemér debreceni református világseregszemlén is trtott ngysikerű elődást, z ORLE-konferencián. Evngélikus egyházkerületi közgyűlés. dunáninneni evngélikus egyházkerület szeptember hó 2-án trtott évi rendes közgyűlését Hegyeshlombn D. Kovács Sándor püspök és dr. Sztrnyvszky Sándor földmivelésügyi miniszter, egyházkerületi felügyelő kettős elnöklete mellett. z elnökség és közgyűlésnek mintegy 60 tgj ugusztus hó 31-én délután 4 órkor érkeztek hegyeshlomi pályudvrr, hol htóságok és z egyházk részéről ünnepélyes fogdttásbn részesültek. közgyűlést megelőző npokbn ugynis z egyes lbizottságok üléseztek. 26-os ezred emlékünnep Esztergombn. volt cs. kir. 26. gylogezred szeptember 4-én trtj Esztergombn ezredünnepélyét. dományok KFC. részére. Komáromi Footbll Club vezetősége felhívást bocsátott ki és kérte város polgárságánk támogtását egyetlen sportegyletével szemben. felhívásnk megértéssel tettek eleget: Fiedler János Lenipri R. T. 200 p, Fiedler József 100 p, Scholcz Ferenc 20 p, Hitelszövetkezet 20 p, Hjgos Ferenc, Borbély Gusztáv, Fejei Géz, Gylóky Kálmán p, dr. Frnk-Kiss Jenő, Hcker Dezső, Komárommegyei Hitelbnk, Pthó Gyul, Weiner Mór, Szerencse József, Rüdiger István, Lengyel Ljos 5 5 p, Komáromi Kálmán 3 pengőt dományoztk, melyért hálás köszönetet mond z elnökség. Ezúton is felkéri KFC vezetősége zokt, kik még felhívó kérelemnek nem tettek eleget, tegyék mgukévá kérelmet és dományikt mielőbb juttssák kérelemhez mellékelt csekken KFC lpjához. Kinevezés. kormányzó vitéz Sátory Jenő dr. tti kir. járásbirót, devecseri kir. járásbíróság elnökévé nevezte ki. Bleset. Trr József 28 éves kőfrgó-tnuló, dunlmási lkosnk munkközben kődrb vágódott blszemébe. Súlyos sérülésével z esztergomi Kolos kórházb szállították. kőszilánk oly érzékenyen sebesítette meg szemét, hogy fitl Trr elvesztette blszemén látását. Megsérült munkközben. Szántó Imre 29 éves urdlmi cseléd, nszályi lkos egy motoron dolgozott, melyet meg krt indítni. Munkközben jobb lábán súlyosn megsérült. z esztergomi Kolos kórházb szállították. Bleset. Egri Ljos és Egri Ljosné győri lkosok, vlmint Urhily Mihályné vspuszti lkos vsárnp este 8 ór tájbn oldlkocsis motorkerékpárjukon Győr felé hldtk. Kossuth Ljos utcából egy kuty rohnt gép elé, mitől z felborult. bennülök egyikének sem történt bj. Kedvezmények z őszi Lkberendező és Háztrtási Vásár lklmából. z őszi lkberendezési és Háztrtási vásár Budpest városligeti Iprcsrnokbn, szeptember 1-én nyilt meg. Ez évben 12 npig áll z őszi vásár s ugy csrnokbn, mint szbdtéri területeken 31 szkm minden z otthon, polgári kényelem, háztrtás művészetének körébe eső áruj zzl z egyetlen jelszóvl, hogy közönségnek legjobbt kell nyújtni legolcsóbb áron. mgyr közlekedési vállltok 50 százlékot, 11 külföldi állni pedig százlékig terjedő menetdij-kedvezményt nyújtnk vásár belés külföldi látogtóink. külföldiek részére kedvezmények ugusztus 24-től, belföldi közönség számár pedig ugusztus 29 tői lépnek érvénybe. z őszi vásár hgyományos sikere immár mgyr idegenforglomnk egy hézgpótló eseményéről nőtte ki mgát. 50 százlékos kedvezményt nyújtó utzási igzolvány kphtó : Komárommegyei Hírlp kidóhivtlábn. (Hcker Dezső ppirkereskedésében). Meghlt bölcsőből kiesett kisgyermek. Hlálos gyermekszerencsétlenség történt Tttóvároson. Kiskert utc 42. számú munkás lkásbn Szbó József 11 hónpos fiúcsk kiesett bölcsőből s mire nyj odsietett, hogy felemelje, már hlott volt. szerencsétlen gyermek holtestét felboncolták és megállpították, hogy nykcsigoly törés okozt zonnli hlálát. vizsgált megindult nnk megállpításár, hogy hlálesett mitt terhel-e vlkit felelőség. Tizenkét kerületre osztották z országot muzeális ástások szempontjából. Érdekes rendelkezés érkezett npokbn Nemzeti Múzeum tnácsától z érdekeltekhez, melyben közlik, hogy muzeális ástások szempontjából tizenkét kerületre osztották fel z országot, mégpedig : blssgyrmti, debreceni, kecskeméti, miskolci, nyíregyházi, pécsi, soproni, szegedi, székesfehérvári, szekszárdi, szombthelyi és veszprémi kerületre. SPORT. ETO H.-KFC 5:2 (3:1). KFC: Rdics Kuti, Bognár Lengyel I., Gábris, Ngy Rózshegyi, Jkb, Pintér, Lengyel II., Kovács. z erős irmú változtos játékot KFC vezette be s 8-ik percben már Rózshegyi szép bedását Pintér fogt és lpos lövéssel védhetetlenül hálób küldte (0:1). KFC tovább támdott s z egyik lklnmml góltól csk biró sipj mentette meg z ETO kput, lesállást állpítván meg. z ETO leszorult sját félpályájár s csk z erős védelemnek s cstársorunk tehetetlenségének volt köszönhető z eredménytelenség. Végre zöld fehérek is mgukhoz tértek s rohmozni kezdték kpunkt. kciójukt 26-ik percben koronázt siker, Dékány iveit lövése lécről kpub bepttnt (1:1). z ETO támdásnem engedett, fedezettsorunk gyengén dolgozott s ennek volt tuljdonithtó 33-ik (2:1) és 39-ik percben Löbl góllövése (3:1). második félidőben liglig tudott KFC előre törni, mindinkább leszorult s már 12-ik percben Lőbl fejese révén ujbb dugót kpott (4:1). 23 percben Rdics elnézte lbdát, mozdultlnul állt s hálób engedte z lig guruló lbdát. 28 percben z előretört KFCtől 16-oson belül szükségtelenül kézzel ksztott Bencze lbdát, 11-es! Kovács védhetetlenül gólt lő (5:2). 36 ik percben követte el sok hibás ítélkezés közben legngyobb bklövését játékvezető Kmrell Szele ETO hátvéd kézzel lökte fel Pintért, miért 1 l-est ítélt. z ETO intézője zonbn reklmált, beküldte vgongyári lklmzott prtjelzőjét és z erős tiltkozás htás ltt biró visszvont ítéletét, kpurugássl (?) mentette fel győriek kpuját. Végül is z ötpercnél is továbbtrtó vittkozási idő betudás nélkül KFC támdássl zárult mérkőzés. Bírált Kétségtelenül, htlms küzdelem fejlődött. Tlán erősebb is volt z Eto II., mint KFC, mégis igzságtlnnk kell minősíteni z eredményt. Kmrell egyoldlún vezette mérkőzést. Nekünk lesállást ítélt, mikor nem is volt, viszont lesért leállított játékot, h hzi csptánk veszélyes helyzetet, látott, ll-esbőli kpurugás Ítélete pedig teljes téjákoztlnságot, vgy rosszindultot árult el, minek elsőosztályu mérkőzésnél nem voln szbd előfordulni. Mint hlljuk KFC vezetősége megóvj mérkőzést. Rdics kpusunk nem volt formábn. Kuthy jól dolgozott, Bognár már nem nnyir. Gábris első szereplésével nem brillírozott, csk z kelső 15 percben játszott, fedezetsorunk igy ngyon gyenge volt, bár Ngy szépen igyekezett. Cstársorunk még mindig nem elég gyors és kcióképesek. Pintér, Rózshegyi voltk jó. z ETO IL-nél Szele, Hrbovszky, Földessy és Dékány mutttk jó formát. Egyéb eredmények: z elsőosztály többi mérkőzéseinél: Gyc Előre 3:2 (2:1), Szfc Dc 3:1 (0:1), Fk II. ker. sc 6:1 (2:0), Hubertus Cvse 1:0 (0:0), Szse Svse 1:1 (1:0), Perutz Unió 3:2 (2:2). z NB-ben: Hungári- Bocski 4:1, Nemzeti Sse 8:1, Kispest Phőbus 3:3, Újpest Txi 4:2, Ferencváros Zse 8:1, Sz. Máv. Elektromos 4:1, Szeged Budfok 1:1. z NBB-ben: Tokod Tsc 2:0, Sfc Rte 6:0, ETO-Bszkrt 3:1, Lmprt Pénzügy 3:1, Vss lb Regi 2:1, Postás Dvc 3:2, Hldás UTE 2:1. Bjnoki mérkőzés. Szeptember 4-én, vsárnp délután 3 óri kezdettel trtndó bjnoki footbl mérkőzésen KFC. csptunknk nem kisebb elenfele lesz, mint kiváló CVSE. (Celldömölk) cspt. E mérkőzést sokn fogják megtekinteni, mert celdömölki csptnk ez lesz z első mérkőzése itt nálunk. Előmérkőzés 1 órkor Szomódi FC és KFC II. cspti között. Kidták sziniigzgtói engedélyeket. vllás és közokttásügyi miniszter z sziniévdr most dt ki z engedélyeket. Komárom és Tttóváros Homonny István sziniigzgtó, Ács, Bánhid, Felsőgll, Kisbér, Ngyigmánd községek pedig ifj. Tr Bél sziniigzgtó kerületébe soroztttk. Ezeken kivül még két stggionerendszerü sziniigzgtói engedélyt dott ki miniszter, mégpedig : vitéz Bánky Róbert és Miskey József sziniigzgtóknk. miniszter mgyr vidéki színészet súlyos helyzetére vló különös tekintettel felhívt z illetékes közigzgtási és rendőri htóságokt, hogy színtársultom működését mozdítsák elő és z engedélyokirttl nem rendelkező színtársultoktól (dltársultoktól) z egész estét betöltő színdrbok elődásár játszási engedély kidását tgdják meg.

6 Í B Kontárom szb, kir. megyei város polgármesterétől. Komárommegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros szám. T á r g y : város tuljdonát képező város m j o r é s házi k e z e l é s b e n v o l t v á rosi ingtlnok hszonbérbe dás. Hirdetmény. lptőke és trtléklp: 200 ezer P. Igmándi-út 6. s z á m. bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágztár : betétek ; b e t é t k ö n y v e c s k é k r e é s f o l y ó s z á m l á k r. É r t é k p p í r o k vétele é s e l d á s. T ő z s d e i m e g b í z á s o k l e b o n y o l í t á s b u d p e s t i é s külföldi t ő z s d é k e n. K ü l - é s belföldi csekkek é s k e r e s k e d e l m i utlványok b e h j t á s. Átutlások é s m e g hitelezések b e l - é s k ü l f ö l d r e. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Foncière Áltlános Biztositó Intézet K o m á r o m m e g y e i főügynöksége. Hrdtmuth rendszerű cserépkályhák á t l k í t á s á t, v l m i n t u j kályhák e l d á s á t, építését, f - é s s z é n f ü tésre l e g j u t á n y o s b b á r o n vál llom ugy helyben, m i n t vidéken. Hlupk István Szülők figyelmébe! kályhásmester Gyár-utc 4 1. vllás- és közokttásügyi m. k i r. m i n i s z t e r (938. I X. sz. előirt rendeletével MOSz" szbványú é s számú RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit i s k o l i füzeteket GYÓGYÍTTSS Budpesten rendelt el, melyet csk p p i r s z k ü z l e t b e n v á s á r o l j o n, m á s füzetet ne f o g d j o n e l. lkoholos TÖRKÖLYFÜRDOJEBEN V I I. Dohány-u. 44. iskolák Orvosi felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás és szo bákról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Ismertetőt küldünk. Csk 10 f. - b e kerül hűtés npont K F jégszekrénnyel. hsznált és uj Tnkönyvek, iskolszerek, imkönyvek, táskák, felszerélesek előjegyezhetők é s kphtók : m. k i r. b e l ü g y m i n i s z t e r urnák J1938. sz. rendelete l p j á n K o m á r o m szb. k i r. m e g y e i v á r o s közönsége város t u ljdonát képező v á r o s m j o r t, r j t levő ö s s z e s é p ü l e t e k k e l, t o vábbá város tuljdonát képező és eddig kezelésben volt összes i n g t l n o k t f. évi o k t ó b e r hó 1. n p j á t ó l kezdődő 8 (nyolc) g z d s á g i évre hszonbérbe dj. ( b é r b e d ó ) b é r b e d n d ó területek k ö v e t k e z ő k : 1. v á r o s m j o r rjt levő ö s s z e s épületekkel, vlmint v á r o s m j o r m e l l e t t egy t g b n l e v ő 12 k t. h o l d, 301 -öl t e r ü letű i n g t l n o k. 2. S z á v - u t c mellett levő 5 k t. h o l d öl s z á n t ó. 3. H o r t h y M i k l ó s - u t j o b b oldlán S z á v - u t c é s szőnyi v á m h á z közötti r é s z e n ( V r á b e l é s P o t h o r s z k y k ö z ö t t i ) 1501 [ J - ö l s z á n t ó, u g y n e z e n r é s z e n ( k á c s n é é s J á d i i n g t l n i között) 1522 Ó - ö l s z á n t ó é s végül u g y n e z e n részen ( P o k o r n y é s V r á b e l i n g t l n i k ö z ö t t ) 1502 Q - ö l s z á n t ó. 4. v á s á r t é r é s z k i oldlán levő 1 kt. h o l d ö l s z á n t ó. 5. z e v. imház m e l l e t t levő 1 k t. h o l d D - ö I s z á n t ó. 6. s z ő n y i lsó hosszú dűlőben ( volt G y ü r k y é s F b ó ingtln) 7 kt. hold, 800 Q - ö l szántó. 7. S z á v - u t c b l o l d l á n v o l t f i s k o l területe ö l szántó. z i n g t l n o k b é r l ő i k ö t e l e s e k n y o l c g z d s á g i év l t t hszonbérbe vett i n g t l n o k t két i z b e n j ó l m e g t r á g y á z n i, t r á g y á z á s idejét v á r o s p o l g á r m e s t e r é n é l b e j e l e n t e n i, h o g y t r á g y á zás megfelelő v o l t e l l e n ő r i z h e t ő l e g y e n. Ezt z e l l e n ő r z é s t eseten ként p o l g á r m e s t e r áltl k i k ü l d e n d ő g z d s á g i bizottsági t g o k é s szkelődók fogják végezni. b é r ö s s z e g b ú z á b n fizetendő é s p e d i g két részletben min den év október hó 1-én és április hó 1-én, 79 k g - o s d u n á n túli b u z tőzsdei k ö z é p á r s z e r i n t. b é r l ő k b é r b e v e t t i n g t l n o k után e s e d é k e s ö s s z e s d ó k t m i n d e n é v u g u s z t u s h ó i g teljes e g é s z é b e n k ö t e l e s e k k i f i z e t n i, mert u g y bérlet, m i n t z d ó k k é s e d e l m e s fizetése h s z o n b é r l e t i s z e r z ő d é s z o n n l i htállyl vló f e l b o n t á s á t v o n j á k m g u k után. z o k h s z o n b é r l ő k, k i k v á r o s n k zokt földjeit veszik hszonbérbe, melyek ezidőszerint évelő tkrmánnyl vnnk b e vetve, b é r l e t letelte után földeket u g y t r t o z n k visszdni,, h o g y most z o k t á t v e t t é k. jánlt tehető k á r z egyes p r c e l l á k r, kár z e g é s z r e. v á r o s m j o r é s közvetlen mellette egy t g b n levő terület lehető leg egy hszonbérlőnek f o g bérbedtni. b é r b e d ó i t területeket b é r b e d á s után területek egész p o n t o s m e g á l l p í t á s végett v á r o s i m é r n ö k i h i v t l l l újból fel f o g o m m é r e t n i. bérletre v o n t k o z ó j á n l t o k t zárt borítékbn f. évi s z e p t e m b e r hó 17 npjánk déli 12 órájáig h i v t l o m nál d j á k be h s z o n b é r b e v e n n i s z á n d é k o z ó k u g u s z t u s h ó é n lpy Gáspár m. k i r. kormányfőtnácsos, polgármester. Tisztelettel értesítem Komárom szb. kir. megyei város és vidéke n. é. k ö zönségét, hogy női fodrász üzletemmel uri kpcsoltbn fodrásztot is nyitottm. Eddigi lelkiismeretes és jó munkám grnci lehet, hogy legkényesebb igényeket is kielégítem. Szives pártfogást kér vskereskedés Komárom. N y o m t o t t Hcker könyv- és 3 utci szobás, összkomfortos l k á s b ó l álló lkóház. Bővebbet: ppirkereskedésében, KOMÁROM, Ngyigmándi-ut 23. T e l e f o n 6 1. Dezső könyvnyomdájábn Komárommegyei Hitelbnk r t. L á s z l ó Ferencné uri- és női fodrász-mester, Szent Imreu. 14. (Kt. Körrel szemben.) G y 1óky e l ő n y ö s fizetési feltételek mel'ett KOMÁROMI-nál, Klpk-ut N g y i g m á n d i - u Ldányi villmossági ndrás válllt N e s z m é l y, F ő - u t c 185. szerelőket keres. Felelős k i d ó : Hcker Dezső

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r.

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r. X. é v f o l y m 35. s z á m. r 20 f i l l é r. 1938. u g u s z t u s 2 7. ott ^3 mmßßßßimimtm ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre _ ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. Egyes szám Megjelenik 250 P. á r 20 fill. Felelős

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a IX. é v f o l y m 26. s z á m r 20 fillér K o m á r o m, 1937. június 26. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre PTHÓ E g y - k é t np múlv m e g csendül ksz

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint IX. évfolym 13. szám. Ar 20 fillér. Komárom, 1937. március 27. ELŐFIZETÉSI Mi Egz évre 10 P. Negyedévre 2'50 P. I FELELŐS SZERKESZTŐ: Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 FILL. g PATHÓ GYULA Megjelenik minden

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását IX. é v f o l y m 46. szám r ELŐFIZETÉSI Egz 10 évre nemzeti lpon álló munkásság nem lehet állm ellenes nem lehet Isten ellenes. Hsznos tgj kell, h o g y legyen nnk n e m zeti társdlomnk, mely megérti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

K o m á r o m, 1937. április 24.

K o m á r o m, 1937. április 24. 7 prilis 17. IX. évfolym 9-20 án. Egz évre Félévre r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. április 24. ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden T s. i szám. ELŐFIZETÉSI válll tojásokr egközelebbi

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben