ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan"

Átírás

1 NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol a tegezésért, de úgy gondoltam, mivel az angolban úgyis csak tegezés létezik, hát én is használhatom az egyes szám második személyt. Te most egy - a maga nemében - egyedülálló könyvet tartasz a kezedben, és remélhetőleg gyakran fogod forgatni. A Kis angol nyelvtan különlegessége főként abban rejlik, hogy az alapoktól indul, és egészen a felsőfokú nyelvvizsgáig felöleli a szükséges ismereteket. Tehát elég ezt az egyetlen könyvet megvenned, ugyanis a legegyszerűbb ragozástól kezdve, egészen a legbonyolultabb szerkezetekig minden nyelvtani fogódzót megtalálsz benne. Ez azt jelenti, hogy nem kell öthat, vagy még több nyelvtankönyvet megvenned, aszerint, hogy éppen milyen szinten állsz, s azt hiszem, hogy ez a mai könyvpiaci árakat tekintve nem elhanyagolható szempont. Az iskolai tankönyvekre persze ugyanúgy szükséged lesz, hiszen azokból tudod bővíteni a szókincsedet, s elsajátítani a beszélgetések menetét. Helyesen viszont csak megalapozott nyelvtani tudással fogsz tudni beszélni. A nyelvtani szabályok leírásánál törekedtem ugyan az érthető, világos megfogalmazásra, azonban tisztában vagyok vele, hogy a nyelvtanulók egy részének nem erőssége még a magyar nyelvtan sem főleg, ha már néhány éve kijárta az iskolát. Ezt szem előtt tartva arra a következtetésre jutottam, hogy egy idegen nyelv nyelvtanát igazán csak példákon keresztül lehet megérteni és megtanulni. Éppen ezért rengeteg példamondatot találsz a könyvben. Ezek egy részét érdemes akár szó szerint is megtanulni, hiszen életszerűek, bármikor használhatod őket te magad is. Ugyanakkor pedig hasznát veheted az iskolai dolgozatoknál, illetve a nyelvvizsgákon, amikor a szükséges szavakat kicserélve hibátlan mondatokat alkothatsz. A példamondatok másik része híres emberektől elhangzott idézet. Ezeket azért tettem bele a könyvbe, hogy kicsit élvezetesebbé tegyem az amúgy - valljuk be őszintén - kicsit (nagyon?) száraz nyelvtant. Természetesen ezeket az idézeteket a megfelelő nyelvtani részeknél találod meg, - így okulhatsz is belőlük. Hogy csak néhány nevet említsek a hírességek közül: Woody Alan, Robert Redford. Néhány közmondással, népi bölcsességgel is találkozhatsz a Kis angol nyelvtanban: Ezeknél külön érdekesség, hogy olykor jócskán eltérnek magyar megfelelőjüktől. Zárójelben megtalálod a szószerinti fordításukat is. Néhány idézet pedig igazi kuriózumnak számít, mivel egy múlt századi angol nyelvtankönyvből származik. A nyelvtan alapos és részletes ismertetése után - a könyv végén - szerepelnek a leggyakrabban használt, rendhagyó ragozású igék. Mivel a könyv nem szótár, hanem nyelvtani útmutató, ezeknek a szavaknak a magyar megfelelőjét nem írtam le. Viszont menet közben, feltételezve, hogy esetleg a nulláról indulsz minden mondat, illetve szó fordítását megtalálod közvetlenül mellette, hogy a nyelvtan tanulmányozását ne kelljen megszakítanod a szótár állandó böngészésével. Ugyanakkor mivel a legtöbben tanári segédlettel tanultok angolul, a kiejtések szótári jelzésének leírását mellőztem, hiszen azt elsajátíthatjátok az angol órákon. Úgy vélem, hogy könyvemnek a diákok részéről történő rendszeres használata megkönnyíti a nyelvtanárok munkáját is. Mivel segít a nehezebb szerkezetek megértésében, a tanulók otthon, egyedül is képesek lesznek a tananyag átismétlésére begyakorlására s ezáltal a pedagógusok több időt fordíthatnak a leckékre, a beszédgyakorlatokra. Remélem, hogy könyvemet te is hasznosnak és szórakoztatónak találod majd. Jó tanulást kívánok minden egyes nyelvtanulónak. Erdélyi Margit - 1 -

2 ALAKTAN (Szófajok) A névelő Mint sok más nyelvben, az angolban is van határozott és határozatlan névelő. A határozott névelő minden nemben, számban és esetben the (a, az), a határozatlan, névelő a, an (egy). Mindkét névelő ragozhatatlan. A névelők kiejtése attól függ, hogy hangtanilag. milyen környezetben vannak. A határozott névelő: the A határozott névelő alakja minden szó előtt the. Kiejtése: - mássalhangzóval kezdődő szó előtt dö: Pl.: the boy - a fiú, the house - a ház, the boys - a fiúk, the houses - a házak Mássalhangzónak kell tekinteni az u betűt is, ha junak ejtjük: Pl.: the university - az egyetem, the unit - egység - magánhangzóval kezdődő szavak előtt di: Pl.: the eye - a szem, the east - a kelet Ide tartozik az u betű is, ha á-nak ejtjük: Pl.: the umbrella - az esernyő, the understanding - a megértés Magánhangzónak számít továbbá a néma h is. Pl.: the hour - az óra, the honour - a becsület A hangsúlyos alak ejtése szintén di. A határozatlan névelők: a, an A határozatlan névelő alakja - mássalhangzóval kezdődő szó előtt a. Pl.: a book - egy könyv, a history - egy történet, a union - egy szövetség. - magánhangzóval kezdődő szó előtt an. Pl.: an apple - egy alma, an hour - egy óra, an interesting story - egy érdekes történet. Is it an apple? - Ez egy alma? I see an airplane - Egy repülőgépet látok. A mássalhangzó illetve magánhangzó tekintetében a határozott névelőnél leírtak az irányadók. A határozott névelő használata Az angol határozutt névelő, mint a magyar is, jelentésileg közel áll a mutató névmáshoz. Angol és magyar használatában azonban több eltérést is megfigyelhetünk. Általában kitesszük, ha ismert, határozott, vagy valamilyennek képzelt, illetőleg előzőleg már említett egy vagy több személyről, tárgyról van szó. Nem tesszük ki, ha ismeretlen személyről, dologról beszélünk, illetve ha ismert egy, vagy több személyről, tárgyról általánosságban szólunk. Nézzünk néhány példát! A határozott névelőt nem tesszük ki az angolban: 1. személynevek előtt (még akkor sem, ha a személynevet-rang, cím vagy jelző előzi meg). Pl.: Sir John Brown, Queen Elizabeth, Young William. De kitesszük - többes számban álló személynevek előtt, Pl.: the Browns, the Stuarts, - számnevekkel meghatározott személynevek előtt. Pl.: the six Georges, Henry the Eighth

3 2. Nem tesszük ki - földrajzi tulajdonnevek és helységmegjelölések előtt, Pl.: London, Italy, China, Margaret Island, Elizabeth Bridge, Oxford Street, Westminster Abbey, Eastern Europe, Central Asia. - a Mount, Lake /Loch/ szavak előtt. Pl.: Mount Everest, Lake Balaton. De kitesszük - többes számú földrajzi nevek előtt, Pl.: thc Hebrides, the Alps, - jelzős földrajzi nevek előtt Pl.: the Black See; the Suez Canal, the House of Lords, - világtájak előtt. Pl.: to the north, in the west 3. Soha nem tesszük ki birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt illetve után. Pl.: My pen is in the pencase. - A tollam a tolltartóban van. This hat is mine. - Ez a kalap az enyém. Whose comb is that? - Kié ez a fésű? 4. Nem tesszük ki többes számú főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk. Pl.: Books are true friends: - A könyv igaz barát. (A könyvek igaz barátaink.) 5. Nem tesszük ki megszemélyesítve használt vallási vagy állami megjelölések előtt. Pl.: paradise - paradicsom, heaven - menyország, parliament - parlament, government - kormány, congress - kongresszus. Parliament is sitting. - A parlament ülésezik. Follow Natur. - Kövesd a természetet! Heaven knows where we have a rest. - Csak a jó ég tudja, hol lesz nyugovásunk. Jónéhány esetben nem ilyen egyértelmű a szabály a határozott névelő használatára vonatkozóan. Hadd emeljem ki a legfontosabbakat! 1. Általában nem tesszük ki napok, hónapok, étkezések neve előtt. Pl.: I met him on Thursday. - Csütörtökön találkoztam vele. July is a summer month. - A július nyári hónap. Dinner is usually served at 8 p.m. - A vacsorát rendszerint 8-kor tálalják. Nem tesszük ki továbbá az évszakok neve elé, ha a mondat alanyának szerepét töltik be. Pl.: Spring begins in March. - A tavasz márciusban kezdődik. De kitesszük akkor, ha időhatározóként, általánosságban beszélünk róluk. Pl.: It is warm in the summer, but it is cold in the winter. - Nyáron meleg van, télen pedig hideg. Ha viszont eléjük tesszük a last, next időhatározószókat, illetve a this, that stb. mutató névmásokat, nem tesszük ki a határozott névelőt. Pl.: Last summer I went to England. - Múlt nyáron Angliában jártam. Next week we go to the theatre. - Jövő héten színházba megyünk. This Saturday we have guests. - Most szombaton vendégeink lesznek. Next evening I meet my friend. - Holnap este találkozom a barátommal/barátnőmmel. Kitesszük azonban, ha egy bizonyos időpontra gondolunk. Pl.: We arrived on the Sunday before Christmas. - Karácsony előtti vasárnap érkeztünk meg. This is the last week of the year. - Ez az év utolsó hete. 2. Nem tesszük ki anyagnevek és elvont fogalmak nevei előtt, ha általánosságban beszélünk róluk. Pl.: Silver is softer than gold. - Az ezüst lágyabb, mint az arany. Thought is free. - A gondolat szabad. I like classical music. - Szeretem a komolyzenét. I like bread and butter. - Szeretem a vajaskenyeret. It is no use crying over spilt milk. - Késő bánat ebgondolat. (Nem érdemes sírni a kiömlött tej miatt.) De kitesszük, ha konkrétan beszélünk róluk. Pl.: Pass me the butter, please! - Kérlek add ide a vajat! the gold of Africa - Afrika aranya - 3 -

4 I like the music of Bach. - Szeretem Bach zenéjét. A határozatlan névelő használata Az angol nyelv a határozatlan névelőt körülbelül úgy használja, mint a magyar, azzal a különbséggel, hogy sokkal gyakrabban. Használata kötelező minden megszámlálható, de határozatlan főnév előtt, amikor a magyar főnév névelő nélkül szerepel. Pl.: This is a book. - Ez (egy) könyv. This is a school. - Ez (egy) iskola. Néhány további példa az angol határozatlan névelő használatára: It was a nice day. - (Ez egy) szép nap volt. My brother is a painter. - A testvérem festő. (Vigyázz! Foglalkozások előtt mindig tedd ki a határozatlan névelőt!) My friend was in a hurry. - A barátom sietett. I have an awful headache. - Szörnyen fáj a fejem. My sister has a cold. - A nővérem náthás. (Megfázott.) I don't want to die a hero's death. - Nem akarok hősi halált halni. Néhány kifejezés: on an average - átlagosan, as a rule - rendszerint, általában, twice a day - naponta kétszer, a pair of shoes - egy pár cipő. Az a, an határozatlan névelőt csak egyes számban álló, megszámlálható főnév előtt használhatjuk. Pl.: Give me a book. - Adj egy könyvet! Megszámlálhatatlan főnév (anyagnév, fogalom) előtt hasonló funkciót tölt be a some. Pl.: Give me some coffee, please. - Kérek egy kis kávét! Többes számban álló, határozatlan mennyiség kifejezésére ugyancsak a some használatos. Pl.: Give me some pencils. - Adj néhány ceruzát! Vigyázz! A határozatlan névelő jelenléte megváltoztatja a few és a little szavak jelentését. Pl.: I have a few friends. - Van néhány barátom. I have few friends. - Kevés barátom van. He has a little money. - Van némi pénze. He has little money. - Kevés pénze van. A főnév A főnév neme Ma az angol nyelvben az egyes szám harmadik személyű személyes és birtokos névmás kivételével (he, she, it; his, her, its) nem jelöljük a szavak nemét, csak természetes nemük van, amely a jelentésből tűnik ki. - így tehát hímneműek a hímnemű élőlényeket jelölő főnevek, Pl.: man - férfi, bull - bika, cock - kakas; - nőneműek a nőnemű élőlényeket jelentők, Pl.: woman - nő, cow - tehén, hen - tyúk; - semlegesnemű minden élettelen tárgy és elvont fogalom. Pl.: box - doboz, colour - szín, honour - becsület, goodness - jóság. A nemeknek ettől az általános megjelölésétől azonban az angol nyelv gyakran eltér. - semlegesneműnek veszi a kisgyermekekkel kapcsolatos főneveket, Pl.: child - gyerek, baby - kisgyermek, infant - csecsemő; - valamint az olyan állatneveket, amelyeknél nem teszünk nemi különbséget. P'l.:mouse - egér, pig - disznó. - az élő beszédben egyébként, függetlenül a természetes nemtől, a nagyobb állatok nevei hímneműek, Pl.: horse - ló, dog - kutya, lion - oroszlán, - a kisebbek nőneműek. PI.: mouse - egér, cat - macska - 4 -

5 A költészetben, valamint az emelkedettebb stílusú beszédben nagy szerepe van a megszemélyesítésnek. Megszemélyesítve használt elvont fogalmaknak, természeti jelenségeknek, ország-, város- és hajóneveknek semlegesnem helyett hím- vagy nőneme van. - hímneműek általában az erőt, nagyságot, hatalmat, félelmet kifejező főnevek. Pl.: death - halál, fire - tűz, sun - nap, knowledge - tudás - nőneműek a törékenységet, gyöngédséget, szépséget kifejező főnevek, egyes ország- és városnevek, hajók, tudományok és művészetek nevei. Pl.: moon - hold, nature - természet, land - föld, peace - béke, liberty - szabadság, victory - győzelem, hope - remény. A főnév ragozása Az angol nyelv (a ragos birtokos esetet kivéve) a mondatbeli viszonyokat megkülönböztető ragok nélkül, egyszerűen a szórenddel, vagy elöljárószókkal fejezi ki. 1. Tárgyeset A tárgyesetet csak a főnév mondatban elfoglalt helyével jelöljük. - A tárgy egyenes szórendben, tőmondat esetén mindig az állítmány után áll. pl.: I have a child. - Van egy gyermekem. - Egyenes szórendű, bővített mondatban, ha a bővítmény a tárgyra vonatkozik, a tárgy szintén az állítmány után következik. Pl.: I hear a girl singing. - Hallom, ahogy egy lány énekel. (Hallok egy lányt énekelni.) - Egyenes szórendű, bővített mondatban, ha a bővítmény elöljárószó nélküli, részes esetbe tett főnév, akkor a tárgyat mögé tesszük. Pl.: I give my neighbour's dog some rat-poison. - Adok a szomszédom kutyájának egy kis patkánymérget. - Ha a bővítmény elöljárószóval képzett főnév, a tárgy megelőzi azt. Pl.: I give some rat-poison to my neighbour's dog. - Fordított szórendű (kérdőmondat), do segédige nélküli tőmondatban a tárgy az alany után áll. Pl. Have you (got) a car? - Van kocsid? - Fordított szórendű, do-val kérdező tőmondat esetén az állítmány után jön. Pl.: Did you hit the cat? - Te verted meg a macskát? - Felszólító mondatban az állítmány, vagy a bővített, önálló részes esetű mondatrész mögé kerül. Pl.: Have a good time! - Jó mulatást! Lend me your car, please! - Kérlek, add kölcsön a kocsidat (nekem)! 2. Birtokos eset Kétféle birtokos eset van: ragos és elöljárós. A) az 's ragos birtokos szerkezet szórendje a magyaréval megegyezik. Általában akkor használjuk, ha a birtokos élőlény. Pl.: This is Dracula's castle. - Ez Drakula kastélya. The doctor's advice is not to drink any alcohol. - Az orvos tanácsa, hogy ne igyak szeszes italt. A nem élőlényt jelentő főnevek közül ragos birtokos esetbe tehetjük még a következőket: 1. Időt, helyet, mennyiséget, távolságot jelentő szavakat: minute - perc, hour - óra, day - nap, week - hét, month - hónap, mile - mérföld stb. Pl.: The Thirthy Year's War was fought in the German-Roman Empire. - A Harmicéves Háborút a Német-RómaiBirodalom területén vívták. A yesterday's newspaper passes for too old today. - Egy tegnapi újság ma már túl réginek számít

6 I was on a two-week's-holiday in Greece. - Görögországban voltam egy kéthetes szabadságon. 2. Fölrdajzi nevek előtt, mint például: city - város, country - ország, world - világ. Pl.: We don't like living in the town's business district. - Nem szeretünk a város üzleti negyedében lakni. The Budapest-Vienna World's Fair was planned for A budapest-bécsi világkiállítást 1995-re tervezték. 3. Gyűjtőnevek előtt: Pl.: The family's house is standing on a hill. - A család háza egy dombon áll. I have found a car's number plate. - Találtam egy rendszámtáblát. Szabályos többes számú szóhoz 's nem járul, a birtokos ragot csak a hiányjel (') jelzi. Kiejtésben tehát a többes számú birtokost az egyes számútól nem tudjuk megkülönböztetni. Sister's nővérem These are my friends. Ezek a barátai. Sisters' nővéreim Azok a főnevek, amelyek többes számukat nem -s-szel képezik, birtokos esetben megkapják a 's végződést. Pl.: the children's toy - a gyerekek játéka, the men's property - a férfiak tulajdona. Ha a birtokos mellett értelmező jelző áll, vagy több főnévből álló kifejezés jelöli, csak az utolsó szóhoz járul rag. Pl.: my mother-in-law's house - az anyósom háza, Sir Walter Scott's novel - Walter Scott regénye, my friend Paul's brother - Paul barátomnak a fivére. Egymás mellett két birtokos eset is állhat ilyenkor a szebb stílus érdekében az egyiket elöljáróval fejezzük ki. Pl.: the son of my father's brother - apám fivérének a fia. B) Az elöljárós birtokos esetet az of elöljárószóval alkotjuk. A szórend ilyenkor: birtok + of + birtokos, tehát a magyar birtokviszony szórendjének a fordítottja. Pl.: the cap, of the pen - a toll kupakja, the bone of the dog - a kutya csontja Ennek a szerkezetnek a használata sokkal elterjedtebb, mint a ragosé. Elsősorban akkor használjuk, ha a birtokos nem élőlény, de ez nem kizárólagos. Of - szerkezetet használunk mennyiség és minőség kifejezésére is. Pl.: a glass of water - egy pohár víz, a piece of chocolate - egy darab csokoládé, a lot of people - sok ember, both of us - mi mindketten, several of them - nehányan közülük, a story of some interest - egy elég érdekes történet. Ezt a szerkezetet használjuk akkor is, ha a birtokszó előtt valamilyen névmás áll. A ragos szerkezetet ilyenkor nem használhatjuk, hiszen az maga is birtokos névmás. Pl.: all books of the theacher - a tanár összes könyve, this umrella of my wife - a feleségemnek ez az esernyője 3. Részes eset A részes esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: szórendi helyzettel, vagy elöljáróval. Mivel az elöljáró nélküli részeseset alakjára nézve a tárgyesettel megegyezik, ezért a mondatban megkülönböztetésül az ige után, a tárgy előtt áll. Pl.: I gave the boy a penny. - Adtam egy pennyt a fiúnak. Az elöljárós részes esetet to vagy for elöljárószókkal alkotjuk. Az elöljárós részes eset a mondatban többnyire a tárgy után áll. Pl.: I gave a penny to the boy. I bought sweets for my children. - Vettem a gyerekeimnek édességet. For Mother's Day my children gave some flowers to me. - A gyerekeim adtak nekem virágot Anyák napjára. (Lásd még az Elöljárószók címszónál!) - 6 -

7 A fönév többes száma A főnév többes számának a ragja általában -s. Ha a főnév egyes számban sziszegő hangban végződik (s, ss, sh, ch, x, se, ce, ze, ge), a többes szám ragját -e kötőhangzóval veszi fel. Pl.: bus - busses (busz - buszok), glass - glasses (üveg - üvegek), watch - watches (óra - órák), box - boxes (doboz - dobozok),face - faces (arc - arcok), house - houses (ház - házak), prize - prizes (díj - díjak). - Ha a főnév o-ban végződik, amely előtt mássalhangzó áll, ugyancsak e-vel veszi fel az -s ragot. Pl.: cargo - cargoes (teher - terhek), buffalo - buffaloes (bivaly - bivalyok). - Ha azonban az o előtt magánhangzó áll, a főnév a többes számban csak -s ragot kap. Pl.: kangaroo - kangaroos (kenguru - kenguruk), cuckoo - cuckoos (kakukk - kakukkok). - Ha a főnév y-ban végződik, mely előtt mássalhangzó áll, a többes számban az y-ból i lesz, és ehhez járul e kötőhangzóval az -s rag. Pl.: lady - ladies (hölgy - hölgyek) - Ha a szóvégi y előtt magánhangzó áll, akkor az -s rag közvetlenül az y-hoz járul. Pl.: boy - boys (fiú - fiúk), toy - toys (játék - játékok). Ugyanígy a személynevek többes számában is az y közvetlenül kapja a többes szám -s ragját. Pl.: Mary - Marys, Henry - Henrys - Az -f, -lf, és -fe végű főneveknél az f többes számban v-re változik és e kötőhangzóval veszi fel az -s ragot. Pl.: wife - wives (feleség,- feleségek), knife - knives (kés - kések), life - lives (élet - életek), wolf - wolves (farkas :farkasok). Kivételek: roof - roofs (tető - tetők), cliff - cliffs (szikla - sziklák), turf - turfs (gyep - gyepek), handkerchief - handkerchiefs (zsebkendő - zsebkendők), relief - reliefs (dombormű - domborművek). Néha az f re végződő szó kétféle többes számának kétféle jelentése van: Pl.: staff - staves (bot - botok) - staff - stafls (személyzet - személyzetek). Néhány főnév még rendhagyóbban képezi a többes számát. A) A tőmagánhangzó megváltoztatásával. Pl.: man - men (férfi - férfiak), woman - women (nő - nők), foot - feet (láb - lábak), tooth - teeth (fog - fogak), mouse - mice (egér - egerek) B) -en raggal. Pl.: child - children (gyerek - gyerekek), ox - oxen (ökör - ökrök). Néhány főnév egyes és többes száma pedig teljesen megegyezik: Pl.: sheep - juh, juhok; deer - szarvas, szarvasok; swine - disznó, disznók; Swiss - svájci, svájciak; Chinese - kínai, kínaiak Egyes főneveknek két többes számuk is van, más-más jelentéssel. Pl.: brother - brothers (fivérek) cloth - brethren (felebarátok) - cloths (szövetek) - clothes (ruhák) Másoknak pedig egyes számban más jelentésük van, mint többes számban. Pl.: good - jó, goods - javak; advice - tanács, advices értesülés; iron - vas, irons - bilincs, glass - üveg, glasses - üvegek vagy: szemüveg, quarter - negyed, quarters negyedek vagy: szállás. - Összetett szavaknál az alapszót tesszük többes számba. Pl.: fruit trees (gyümölcsfák), fathers-in law (apósok), footmen (szolgák) A főnevek egy részét csak egy alakban (vagy egyes, vagy többes számban) használjuk. - Csak egyes számban a következő főneveket: snow - hó, silk - selyem, tea - tea, gold - arany, hair - haj, furniture - bútor Pl.: Snow is white. - A hó fehér

8 Ezek a főnevek az ún. megszámlálhatatlan főnevek. Néhány, alakját tekintve egyes számú gyűjtőnév mellett az állítmány többes számban áll. Ilyenek például a következők: police - rendőrség, people - emberek, cattle - marhák, poultry - baromfi, the blind - a vakok. Pl.: These cattle are mine. - Ezek a marhák az enyémek. Figyelem! Ha a people nép, nemzet értelemben szerepel, akkor van többes száma: peoples. - Általában többes számban használjuk a következő, páros eszközök, szerszámok, ruhadarabok, testrészek nevét: pincers - csipesz, tongs - fogó, trousers - nadrág, glasses - szemüveg, eyes - szem (szemek), feet - láb (lábak). Alakjukra nézve többes számúak, mégis egyes számú igei alakot vonzanak a következő főnevek: news - hírek, measles - kanyaró, mumps - mumpsz, physics - fizika, mathematics - matematika, riches - gazdagság. Pl.: What is the news? - Mi újság? A főnévhelyettesítő one Ha két melléknév után ugyanaz a főnév áll jelzett szóként, a főnevet csak az első jelző után tesszük ki, a második után a főnevet one (többes számban ones) szócskával helyettesítjük. Pl.: Which pencil do you want? I want the black one. Melyik ceruzát kéred? A feketét. (Lásd még a Határozatlan névmásoknál!) A melléknév A melléknév egy főnévnek a milyenségét, tulajdonságát jelöli. Pl.: a red rose - egy piros rózsa, a big house - egy nagy ház, a nice girl - egy szép lány. Az angolban a melléknév nemben, számban és esetben mindig változatlan, tehát sohasem ragozzuk. Pl.: the red book - a piros könyv, the red books - a piros könyvek, This room is big. - Ez a szoba nagy. Those rooms are big. - Azok a szobák nagyok. A mellékneveket bizonyos körülmények között főnévként is használhatjuk, és lehetőség van arra is, hogy bizonyos főneveket pedig melléknévként használjunk. Ilyenkor rendszerint a the határozott névelő áll a melléknév előtt. Pl.: the good - a jó (jók), the poor - a szegény (szegények), the blind - a vakok (Magyarul többes számban mondjuk!) Főnévi értelművé vált melléknevek azok, amelyek az ember állapotát fejezik ki: male - hímnemű (hím), patient - türelmes (beteg) Főnévi értelemben használjuk néhány nemzet nevét. Pl.: the English - az angol, the French - a francia Főnévi értelmük lehet a vallás- és pártneveknek. Pl.: a Liberal - egy liberális, a Conservative - egy konzervatív Melléknévként használhatjuk az anyagneveket is. Pl.: gold watch - aranyóra, silver spoon - ezüstkanál. Melléknév jelentésük lehet az időt jelölő főneveknek, Pl.: the evening train - az éjszakai vonat, the morning papers - a reggeli újságok, valamint egyes földrajzi neveknek. Pl.: the London underground - A londoni metró. A melléknevek fokozása A melléknevek által kifejezett tulajdonságnak az összehasonlításban három foka van: alapfok, középfok és felsőfok. Az angol mellékneveket toldalékkal vagy körülírással fokozzuk, néhányat pedig rendhagyóan. A) Alapfokú összehasonlítás történhet - 8 -

9 - állító mondatban: as... as (olyan..., mint), - tagadó mondatban: not so... as, vagy not as... as (nem olyan..., mint) kötőszavakkal. Pl.: The kitchen is as big as the bedroom. - A konyha olyan nagy, mint a hálószoba. The sitting room is not as high as the bathroom. (The sitting room is not so high as the bathroom.) - A nappali nem olyan magas, mint a fürdőszoba. B) Középfokú összehasonlítás történhet - -er toldalékkal + than hasonlítószóval Pl.: My flat is bigger than yours. - Az én lakásom nagyobb, mint a tiéd. The streets of Budapest are wider and cleaner, than those of Debrecen. - Budapest utcái szélesebbek és tisztábbak, mint Debrecen utcái. My brother is older than yours. - Az én fivérem idősebb, mint a tiéd. - a melléknév elé tett more szócskával + than hasonlítószóval. Pl.: This summer was more exciting for me than last. - Az idei nyaram izgalmasabb volt, mint a tavalyi. This man' was more fortunate than clever. - Ez az ember inkább szerencsés volt, mint ügyes. My flat is more comfortable than yours. - Az én lakásom kényelmesebb, mint a tiéd. No animal is more faithful than the dog. - Nincs hűségesebb állat a kutyánál. C) Felsőfokú összehasonlítás történhet - -est toldalékkal, Pl.: I'm the nicest girl in town. - Én vagyok a legszebb lány a városban. If you are not lazy, you may become the happiest of men. - Ha nem vagy lusta, te lehetsz a legboldogabb ember. The nearest post-office is in the next street. - A legközelebbi posta a szomszéd utcában van. - a melléknév elé tett most szócskával. Pl.: Humboldt was the most outstanding man of his age. - Humboldt kora legkiválóbb embere volt. The most difficult thing to leam in the English is the pronunciation: - Az angolban a kiejtést a legnehezebb megtanulni. Toldalékkal fokozzuk: - az összes egytagú melléknevet (Kiejtés számít!). Pl.: long - longer - longest (hosszú - hosszabb leghosszabb), big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb), nice - nicer - nicest (szép - szebb - legszebb) - azokat a kéttagú szavakat, amelyek -e, -er, -le, -y, -ow és some végződésűek, Pl.: clever - cleverer - cleverest (okos - okosabb - legokosabb), noble - nobler - noblest (nemes - nemesebb - legnemesebb), easy - easier - easiest [könnyű - könnyebb - legkönnyebb), narrow - narrower - narrowest [szűk - szűkebb - legszűkebb), handsome - handsomer - handsomest [csinos - csinosabb - legcsinosabb) - azokat a kéttagú szavakat, amelyek véghangsúlyosak, PI.: complete - completer - completest (teljes - teljesebb - legteljesebb), polite - politer - politest [udvarias - udvariasabb - legudvariasabb) - egyik csoportba sem sorolható mellékneveket. Pl.: quiet - csendes, solid - szolid, stupid - ostoba, pleasant - kellemes, common - közönséges. A többi melléknevet körülírással fokozzuk. Általános törekvés, hogy az egy szótagnál hoszszabb szavakat inkább körülírással fokozzuk, mint toldalékkal. Pl.: careful - óvatos, comic - vidám, active - tevékeny, famous - híres, wonderful - csodálatos, magnificent - nagyszerű, beautiful - gyönyörű. Rendhagyó fokozás A rendes fokozástól eltérően alkotják közép- és felsőfokukat a következő melléknevek: - 9 -

10 good - jó, better - jobb, best - legjobb, well - egészséges, bad - rossz, evil - rosszindulatú, worse - rosszabb, worst - legrosszabb, much - sok, more - több, most - legtöbb, many - sok, little - kevés, less - kevesebb, least - legkevesebb Néhány melléknévnek kettős közép- és felsőfoka van, eltérő jelentéssel. Ezekben a szabályosan képzett alak az alapfok értelmét fokozza, a rendhagyó fokozású alak jelentése különbözik az alapfokétól. 1. old - öreg, older (elder) - öregebb, oldest (eldest) - legöregebb Az elder, eldest alakot csak személyre, egy család tagjaira használjuk. Pl.: Tom is my elder brother. - Tom az idősebbik fivérem. Az older, oldest alakot személyre és tárgyra is használhatjuk. Pl.: The oldest man in this town is ninety years old. A legidősebb ember ebben a városban kilencven éves. Our house is older than yours. - A mi házunk öregebb, mint a tiétek. 2. near - közeli, nearer - közelebbi, nearest - legközelebbi next - következő A next alak valami sorrendben következőt jelent, a nearest pedig, eredeti jelentésének megfelelően időbeli vagy térbeli közelséget. Pl.: The nearest way is not always the quickest. - A legközelebbi út nem mindig a leggyorsabb. 3. far - távoli, farther - távolabbi, farthest - legtávolabbi further - távolabbi, további, furthest - legtávolabbi A farther és further szavakat a mindennapi beszédben egyaránt használják helyi és időbeli jelentésükben. De a further-nek van egy másik jelentése is: további, újabb. Pl.: I shall give you further details later. - Később még további részleteket fogok megadni neked. 4. late - késői, later - későbbi, latest - legkésőbbi latter - utóbbi, last - legutóbbi, legutolsó, former - előbbi, foremost - legelső, first - (leg)első A latter kettő közül a másodikat, az utóbbit jelenti, ellentéte former (előbbi). Pl.: He came later than I expected; he was the last of all. - Később jött, mint vártam, a legutolsó volt valamennyi közt. I know the latest fashion. - Ismerem a legújabb divatot. A foremost jelentése: legelöl lévő, legkiválóbb, first - első (sorszámnév). Hiányos fokozás Egyes közép- és felsőfokok alapszava határozószó. Ezek középfokait nem is tekintjük fokozásnak, bár ugyanúgy képezzük mint az egyszótagú melléknevekét, vagyis -er-rel. Felsőfokukat pedig most képzővel alkotják. Ilyenek például: in (-ban, -ben) inner (belső) innermost (legbelső) out (ki) outer (külső) outermost (legkülső) up (fel) upper (felső) uppermost (legfelső) Néhány melléknév csak köépfokú alakban fordul elő. Ezek az or-ban végződö, latin eredetű szavak, és utánuk hasonlításban nem a than, hanem a to hasonlító szócska áll. Pl.: superior to (nagyobb, különb, mint), anterior to (előbb, mint), exterior to (kijjebb, mint), interior to (beljebb, mint), posterior to (hátrább, mint), ulterior to (távolabb, mint), inferior to (roszszabb, mint), junior to (fiatalabb, mint), senior to (idősebb, mint), prior to (előbb, mint), second to (második valami után). He is far superior to his friend. - Sokkal különb, mint a barátja A túlzófok A túlzófokot (legesleg...) az angol többféleképpen fejezheti ki. - a felsőfok elé tett very nyomósító határozószóval, Pl.: This is the very best book I have ever read. - Ez a legeslegjobb könyv, amit valaha olvastam.

11 - a felső fok elé tett by far kifejezéssel, Pl.: Margaret Island is by far the most beautiful island. - A Margitsziget messze a legszebb sziget. - a felső fok után tett of all kifejezéssel, Pl.: He is the tallest of all. - ő mind között a legmagasabb. - a felső fok elé tett the határozott névelőnek az erős ejtésű alakjával. Pl.: He is the richest man in town. - ő a leggazdagabb ember a városban. A tulajdonság mértékének a csökkenését a középfokban less szóval és than kötőszóval, a felsőfokban least szóval fejezzük ki. PL: good - jó, less good - kevésbé jó, least good - legkevésbé jó. This is the least interesting of all the books. - Ez az összes könyv közül a legkevésbé érdekes. Egyéb tudnivalók: Ha több, különböző módon fokozott melléknév kerül egymás mellé, a toldalékkal fokozott kerül előbbre. Fokozatos gyarapodást vagy csökkenést is kifejezhetünk úgy, hogy két azonos középfokot and kötőszóval kapcsolunk össze. Pl. The aeroplane rose higher and higher. A repülőgép egyre magasabbra emelkedett. A magyar "mennél...bb, annál...bb" fokozási alakot az angol a két középfok elé tett határozott névelővel szerkeszti. Pl.: The more you have the more you want. - Minél többed van, annál többet akarsz. The more you want, the less you get. - Minél többet akarsz, annál kevesebbet kapsz. A számnév A tőszámnevek A tőszámnevek felsorolásától most eltekintek, feltételezve, hogy már mindenki megtanulta őket. Így hát csak a helyesírásukkal és használatukkal fogok foglalkozni. Szövegben tízig általában kiírjuk a számokat betűvel. Az egyesek a tízesek után állnak, s közöttük huszonegytől kötőjel van. Pl.: thirty-one day (harmincegy nap). A tízeseket a százasokhoz and kötőszóval kapcsoljuk. Pl.: = two hundred and ninety-eight thousand, five hundred and thirty-two. Beszédben a hosszú számból gyakran kimarad a thousand és hundred szó. Tehát a fenti számot így is mondhatjuk: two nine eight five three two. Évszámok kiejtése is rövidített formában történik, ráadásul párosával. Pl.: 1961: nineteen sixty-one. A hundred, thousand, million előtt mindig a vagy one áll, ha nincs előttük más, egynél nagyobb szám. Pl.: a hundred (száz), one thousand [ezer). A 0 (nulla) neve mint mennyiségé: nought, cipher vagy nil, hőmérőn és időszámításban: zero. Számban kiolvasva: ou. Pl.: Nulla egész hat tized: nought point.six (Az angol a tizedes törtekben pontot használ: 0.6, a számjegyekben az ezreseket, milliókat pedig nem ponttal, hanem vesszővel választja el, vagyis fordítva, mint a magyar.) It's zero (centigrade). - 0 fok van. Three-nil. - Három nulla (3:0) He is a mere cipher. - ő egy nagy nulla. Tőszámnevek után az angol a főnevet többes számba teszi. Pl.: My mum had three husbands. - Az anyámnak három férje volt. There are fifty two cards in a pack. - Ötvenkét kártyalap van egy pakliban. A főnév nem áll többes számban akkor, ha a tőszámnév és főnév jelzői szerepet tölt be. Ilyenkor az a (egy) segít felismerni, hogy egyes számot kell használnunk. Pl.: I have a five-year-old son. - Van egy ötéves kisfiam

12 A sorszámnevek A sorszámneveket a tőszámnevekből alkotjuk a -th (-eth) képzővel, amely mindig csak az utolsó számjegyhez járul. Pl.: forty-fourth - negyvennegyedik. Ez alól kivételt képez az első három szám: first - első, second - második, third - harmadik. A kiejtés vagy a helyesírás megváltozik a következőknél: fifth - ötödik, ninth - kilencedik, twelfth - tizenkettedik szavakban, valamint a tízesekben, ahol az -y helyett -ie lesz a szó végén: pl.: twentieth - huszadik. Ha a sorszámneveket számjegyekkel írjuk, a számjegyek mellé nem pontot teszünk, hanem a sorszámnév két utolsó betűjét írjuk: 1st, 2nd, 3rd, 4th. Az először, másodszor, harmadszor számhatározókat is a sorszámnevekből alkotjuk -ly képzővel, de csak az első tíz sorszámnévből. Pl.: firstly (vagy first), secondly, thirdly... Tíz felett minden sorszámnévből in + sorszámnév + place a képzési mód. Pl.: in the hundredth place - századszor További példák: weekly - hetenként, heti, daily - naponként, napi, yearly, annually - évenkénti, évi, monthly - havonkénti, havi. Szorzó számnevek A szorzó számneveket vagy számhatározókat a once egyszer, twice - kétszer kivételével a tőszámnévből alkotjuk a times szó hozzátételével. Pl.: three times - háromszor Single vagy simple - egyes egyszeres; double vagy twofold - kettős, kétszeres; triple vagy threefold - háromszoros. Osztó számnevek Az osztó számneveket tőszámnévből képezzük by vagy in elöljárószóval. Pl.: one by one, singly - egyenként, by/in twos - kettesével in couples, in pairs - párosával A törtek nevezőjének kifejezésére a sorszámneveket használjuk. A törtszám számlálója mindig tőszám, nevezője pedig sorszám. Pl.: one third - egyharmad (1/3), two thirds - kétharmad (2/3), De: one half - egyketted (1/2), two halves - kétketted one quarter - egynegyed (1/4), three quarters - háromnegyed (3/4). Számtani alapműveletek - Összeadás: How many are five and seven? - Mennyi öt meg hét? Five and seven are twelve. - Öt meg hét az tizenkettő. Kivonás: What does four from ten leave? - Mennyi tízből négy? Four from ten leaves six. - Tízből négy az hat. - Szorzás: How many are two times seven? - Mennyi kétszer hét? Two times seven are fourteen. - Kétszer hét az tizennégy. De: Once one is one. - Egyszer egy az egy. - Osztás: How many times does seven go into fifty-six? vagy: How many times is seven contained in fifty-six.? - Hányszor van meg a hét az ötvenhatban? Seven goes into fifty-six eight times. - A hét nyolcszor van meg az ötvenhatban

13 Az idő kifejezése What's the time? What time is it? - Hány óra van? A teljes óra jelölése: tőszámnév + o'clock. Pl.: It is two o'clock. - Két óra van. Egész órától fél-ig az elmúlt perceket past szóval kapcsoljuk az előző órához. Pl.: half past three - fél négy (féllel múlt három) fifteen past three / a quarter past three / three fifteen - negyed négy Fél utáni óráig a hátralevő perceket a to szócskával kapcsoljuk az utána következő órához. Pl.: thirteen minutes to seven o'clock - két perccel múlt háromnegyed hét (tizenhárom perc múlva hét) A minutes és az o'clock akár el is hagyható. Pl.: It is five to six - Öt perc múlva hat (óra). A névmás névmás, mint nevéből is kiderül, más szó helyett áll, vagy arra mutat. A névmás fajtái: a személyes és a birtokos névmás. A személyes és a birtokos névmások ragozása Egyes szám Alanyeset Tárgyeset Jelzői birtokos névmás Önálló birtokos névmás 1. szem. I - én me - engem my - az én...m mine - enyém 2. szem you - te you - téged your - a te...d yours - tied hím 3. szem. nő he - ő she - ő it - az him - őt her - őt it - azt his - az ő...a her - az ő...a its - annak a...a his - övé hers - övé its - azé seml. Többes szám 1. személy we - mi us - minket our - a mi...nk ours - a mienk 2. személy you - ti you - titeket your - a ti...tok yours - a tietek 3. személy they - ők, azok them - őket their - az ő...juk theirs - az övék 1. A személyes névmás: egyes szám első személyét mindig nagybetűvel írjuk, de csak alanyesetben: I. Az angolban a személyes névmás második személyének - (you) egyes és többes számú alakjai között nincs különbség. Ugyanez vonatkozik a birtokos névmásokra (your, yours) is. Hasonlóképpen nincs különbség a tegezés és magázás között. Ha érzékeltetni akarjuk, hogy több emberről van szó, egy többes számú főnevet vagy számnevet teszünk utána. Pl.: you all - ti (rnindannyian); you boys - ti fiúk Az it-nek, azon kívül, hogy tárgyak, dolgok neve helyett áll, nyelvtani (alaki), alanyi szerepe is van. A) Az úgynevezett személytelen igék mellett áll. Pl.: It is raining. - Esik az eső. It is snowing. - Havazik. It is five o'clock. - Öt óra van. It is a hundred kilometres from Budapest to Kecskemét. - Kecskemét Budapesttől száz kmre van. B) Ha a mondat alanya főnévi igenév, vagy mellékmondat: Pl.: It is not easy to forget. - Nem könnyű elfelejteni. It is no use going there. - Nem érdemes odamenni. C) Alaki-alanyi szerepe van az it-nek akkor is, ha az értelmi alanyt kiemeljük hangsúlyozzuk.

14 Pl.: Who is it? - Ki az? It is George. - György (az). It was George who saw you in the street. - György volt az, aki látott téged az utcán. It was you, who(m) George saw in the street. - Te voltál az, akit György az utcán látott. It was in the street that George saw you. - Az utcán látott téged György. - it után a to be mindig egyes szám harmadik személyben van: is, was, will be. - a kiemelt alanyt és a tárgyat a who (which), a kiemelt határozókat a that (hogy) köti össze. - ha a kiemelt alany személyes névmás, akkor azt tárgyesetbe tesszük. Pl.: Who has broken this window? - Ki törte be ezt az ablakot? It was not me. (It wasn't me.) - Nem én voltam! 2. A birtokos névmás: melléknévi, vagy jelzői alakjában mindig főnévvel együtt használjuk. Pl.: This is my book. - Ez az én könyvem. A főnévi, vagy önálló birtokos névmás mindig magában áll, és lehet a mondat alanya, tárgya, határozója. Pl.: This book is mine. - Ez a könyv az enyém. He went his way, and I went mine. - Ment a maga útján, én is a magamén. Yesterday a friend of mine came to see me. - Tegnap meglátogatott az egyik barátom. A birtokviszony nyomósítására szolgál az own (saját) szócska. Csak jelzői birtokos névmással állhat. Pl.: This is my own house. - Ez az én saját házam. This car is my own. - Ez a kocsi a saját tulajdonom (sajátom). I have got a flat of my own. - Van (egy) saját lakásom. I am on my own today. - Ma a magam ura vagyok. (Ma teljesen egyedül vagyok.) Visszaható és nyomósító névmás Személy Egyes szám Többes szám 1. myself - magam(at) ourselves - magunk(at) 2. yourself - magad(at) yourselves - magatok(at) 3. himself herself - maga, magát itself themselves - maguk(at) A visszaható névmás használata az angolban nem olyan széleskörű, mint a magyarban. Pl.: az I wash myself - megmosakodom - helyett elegendő az I wash. A visszaható névmás helyett megteszi a személyes névmás is, ha ezzel nem okozunk félreértést. Pl.: When you come, please, bring your friend with you. - Ha jössz, kérlek hozd magaddal a barátodat is! De: He cut himself. - Megvágta magát. He is sitting by himself so much. - Sokat üldögél magában. She bought herself a new dress. - Vett magának egy új ruhát. You don't need to excuse yourself. - Nem kell mentegetőznöd. A nyomatékosító névmás az alany kiemelésére szolgál. A visszaható névmáson általában nincs mondathangsúly, a nyomósító névmáson mindig van. Pl.: She bought the dress herself. - ő maga vette meg az új ruhát. I did it myself. - Én magam csináltam. You said it yourself. - Te magad mondtad. A kölcsönös névmás A kölcsönös névmáshoz két névmás tartozik: az each other és a one another: Mindkét szó egymást jelent, az each other rendszerint két személyre vonatkozik, a one another több személyre. Ezt a megkülönböztetést azonban az élő nyelv nem veszi olyan szigorúan

15 Pl.: They love each other. - Szeretik egymást. They help each other. / They help one another. - Segítenek egymásnak. Mutató névmások Közelre mutató Távolra mutató Egyes szám this - ez that - az Többes szám these - az those - azok További mutató névmások: such - ilyen, olyan; the same - ugyanaz. A mutató névmást használhatjuk önállóan és melléknévként. Pl.: This park is much more beautiful than that in our neighbourhood. - Ez a park sokkal szebb, mint az, amelyik a szomszédságunkban van. This is very interesting. - Ez nagyon érdekes. That's why I didn't come. - Emiatt nem jöttem. That's all right. - Rendben van. The English coast is rich in natural harbours, such as Plymouth, Dover, Portsmouth etc. - Anglia partvidéke gazdag természetes kikötőkben, mint például Plymouth, Dover, Portsmouth stb. I saw the same shoes in another shop. - Ugyanolyan cipőt láttam egy másik boltban. Kérdő névmások A kérdő névmásoknak nincs külön alakjuk egyes és többes számban, alakra és ragozásra megegyeznek a vonatkozó névmással. A who csak személyre kérdez és csak főnévként használható. Pl.: Who is this gearl? - Ki ez a lány? Who are, these girls? - Kik ezek a lányok? A whom alak ritkábban használatos. Pl.: Whom did you see there? - Kit láttál ott? Helyette gyakran így tesszük fel a kérdést: Who did you see there? A what általános értelemben kérdez, tekintet nélkül arra, hogy személyről vagy tárgyról van szó, tárgyakra viszont mindig csak what-tal kérdezhetünk. Pl.: What do you say? - Mit mondasz? What a nice day! - Milyen szép nap! What lovely sweaters! - Milyen klassz pulóverek! On what day did you come? - Melyik napon érkeztél? A magyar milyen szót angolra többféleképpen is lefordíthatjuk. Ha jelzőre kérdezünk, kérdezhetünk a what kind of (Milyen fajta?), vagy pedig a what sort of ( Milyen féle?) kifejezésekkel. Pl.: What kind of animal is this? - Milyen állat ez? What sort of people are they? - Milyen emberek ezek? Ha egy tulajdonság mértékét akarjuk megkérdezni, nem a what-ot, hanem a how-t használjuk. Pl.: How old is your father? - Milyen idős az apád? (Hány éves?) How far is the railway station? - Milyen messze van a pályaudvar? Ha magára a melléknévi állítmányra kérdezünk, a what...like? kifejezést használjuk. Pl.: What is the weather like today? - Milyen az idő ma? What is he like? - Milyen ember ő? (Hogy néz ki?) Helyette kérdezhetünk azonban a how-val is. Pl.: How is the weather in England? - Milyen az idő Angliában? A which kiválasztó jelentésű. Több személy vagy dolog közül egyre, vagy többre vonatkozik. Pl.: Which animal is larger, the rhinoceros, or the elephant? - Melyik állat nagyobb, az orrszarvú, vagy az elefánt? Which is your hat? - Melyik a te kalapod?

16 "The Superego is that part of the personality which is soluble in alcohol." (Prof: Harold Lasswell, amerikai közgazdász) "A felettes én a személyiség alkoholban oldódó része." A határozókra elöljárószóval és whom-mal kérdezünk. Ha az előljárószó megelőzi a kérdő névmást, a who-ból whom lesz. Pl.: About whom did he speak? - Kiről beszélt? To whom did you give the money? - Kinek adtad a pénzt? Ha viszont az előljárószót a kérdő mondat végére tesszük, a mondat elején who szerepel. Pl.: Who were you at the theatre with? - Kivel voltál színházban? Who did you talk to? - Kivel beszélgettél? A whose kérdő névmás a birtokosra kérdez. Pl.: Whose book is this? - Kié ez a könyv? [Kinek a könyve ez?) Whose ideas are these? - Kinek a gondolatai ezek? A vonatkozó névmás Alanyeset who - aki which - amely what - ami that - ami Tárgyeset whom - akit which - amelyet what - amit that - amit Birtokos eset whose - akié of which - amelynek a... of what - aminek a... - Részes eset to whom - akinek to which - amelynek to what - aminek - A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. Ha erre ügyelünk, akkor nem alkotunk olyan képtelen, s egyben nagy derültségre okot adó mondatot, mint például a következő: He put the hat on his head which he got from his wife. - A kalapot feltette a fejére, amelyet a feleségétől kapott. (Nyilvánvaló, hogy nem a fejét, hanem a kalapját kapta az illető úr a feleségétől!) Tehát ez a mondat helyesen így hangzik: He put on his head the hat which he got from his wife. - Feltette fejére azt a kalapot, amelyet a feleségétől kapott. A vonatkozó névmások alakjukat tekintve azonosak a kérdő névmásokkal. Alakjuk egyes és többes számban megegyezik. A vonatkozó névmások esetében a who(m) személyekre, a which dolgokra vonatkozik. A whom helyett, mint már említettem, gyakran áll who. Pl.: Those whom we saw yesterday, are the new neighbours. - Azok, akiket tegnap láttunk, az új szomszédok. This is the man whose son I love. - Ez az az ember, akinek a fiát szeretem. This is the house that father built. - Ez az a ház, amit apa épített. Ha elöljáróval együtt használjuk, az elöljáró mindig a mondat végére kerül. Pl.: Is that the house which you live in.? - Ebben a házban laksz? (Ez az a ház, amelyben laksz?) Where is the book that you talked to me about? - Hol az a könyved, amiről beszéltél? Az angol vonatkozó névmás szorosan kapcsolódik ahhoz a szóhoz, amelyre vonatkozik, s írásban ezt úgy jelöljük, hogy - a magyarral ellentétben - nem teszünk vesszőt a mellékmondat és a főmondat közé. A that értelme szűkítő, korlátozó, ezért nem állhat bármikor a who, vagy a which helyett. Pl.: From my friend that is in London I got a long better. - Attól a barátomtól, aki Londonban van, kaptam egy hosszú levelet. (Helyesebb így: A Londonban tartózkodó barátomtól kaptam egy hosszú levelet.) Ezt mondhatom that-el, mert több barátom is lehet, de csak az egyik van most Londonban. Nem mondhatom viszont a következőt: Pl.: From my mother that is in London I got a long letter. A szűkítő értelmű that használata itt azt jelentené, hogy több anyám is van. Itt tehát a who-t kell használnunk

17 - Fom my mother who is in London I got a long letter. Ilyen esetben a magyar fordításban inkább kerüljük az alárendelő mondatot. Helyesebb, ha így fordítjuk: - Anyám Londonban van, és kaptam tőle egy hosszú levelet. A határozatlan névmás A határozatlan névmások többnyire határozatlan mennyiséget fejeznek ki, vagy meghatározatlan személyre, illetve dologra utalnak. A one(s), no, some, every, each, much, many, several, little, few, other(s), all, either, neither, only, else határozatlan névmások egyszerűek. Ezekből képezzük az összetetteket, a -body, -thing, -one szavak hozzátoldásával: somebody, anybody, something stb. One Jelentése: valaki, bárki, az ember. Különösen közmondásokban, általános igazságot kifejező mondásokban használjuk mint általános alanyt. Pl.: One cannot know. - Az ember nem tudhatja. It is one's duty. - Az embernek kötelessége. One should take care af one's health. - Az embernek törődnie kellene az egészségével. Gyakran megszámlálható főnevet helyettesítünk a one-nal. Pl.: I have a red pencil and a black one. - Van egy piros és egy fekete ceruzám. (Lásd még az Alanynál!) No, none, nobody, no one, nothing A fenti névmások tagadó névmások. A no olyan tagadószó, amellyel egyaránt tagadhatunk főnevet és egész mondatrészt. Pl.: There is no water in the glass. - Nincs víz a pohárban. I have no ticket. (Vagy: I haven't any tickets.) - Nincs jegyem. No smoking. - Nem dohányzó. Have you got any trees in the garden No, we have none. - Van fa a kertetekben? Nincs. Vigyázz! Ha tagadó névmást használsz a mondatban, akkor az állítmányt nem tagadhatod! Pl.: No one of them has come back yet. - Senki sem jött még vissza közülük. We saw nobody there. (Vagy: We didn't see anybody there.) - Senkit sem láttunk ott. There is nothing in the box. - Semmi sincs a dobozban. Some, someone, somebody, something, any, anyone, anybody, anything A some, any, és ezek összetételei általában ismeretlen, határozatlan személyt, dolgot vagy mennyiséget jelölnek. A some többnyire állító mondatokban szerepel, jelentése - egyes számú megszámlálható főnév előtt: valamilyen, valamiféle. Pl.: He gave me some book. - Valamiféle könyvet adott nekem. - egyes számú megszámlálhatatlan és többes számú megszámlálható főnév előtt: egy kevés, néhány, valamennyi. Pl.: Give me some time. - Adj egy kis időt. He gave me some books. - Adott néhány könyvet. A some tagadó mondatban sohasem szerepelhet, de kérdő mondatban használhatjuk, ha igenlő választ várunk. Pl.: Can I have some cake? - Vehetek egy kis sütit? Would you have some more coffee? - Kérsz még egy kis kávét? Have you some money for me? - Van egy kis pénzed a számomra? (Azt tudom, hogy van pénze, csak azt nem, hogy ad-e.)

18 Ha a válasz nem biztos, hogy igenlő lesz, akkor használjuk az any-t. Pl.: Is there any water in the glass? - Van víz a pohárban? Az any leggyakrabban - kérdő és tagadó kijelentő mondatokban szerepel. Pl.: I didn't see any of them. - Egyiküket sem láttam. Have you got any money? - Van pénzed? (Azt sem tudom, hogy van-e egyáltalán pénze.) - az any kijelentő és felszólító mondatban csak akkor szerepelhet, ha jelentése bármelyik, valamelyik stb. Pl.: Take any book you like. - Vidd, bármelyik könyvet, amelyiket csak akarod. Come at any time. - Gyere bármikor. A someone (somebody) jelentése: valaki. Csak személy helyett állhat a mondatban. Pl.: Someone asked me about you. - Valaki kérdezett rólad. A something, anything, nothing összetett névmásokra is hasonló szabályok vonatkoznak, vagyis kijelentő mondatban általában something, kérdő mondatban something vagy anything, tagadó mondatban anything vagy nothing szerepel. Pl.: There is somebody in the wardrobe. - Valaki van a szekrényben. Can I do anything for you? - Tehetek valamit önért? There is nothing here. - Semmi sincs itt. Much, many, a lot of, several, few, little, plenty of A much és many jelentése egyaránt: sok. A much megszámlálhatatlan, ezért egyes számban, a many megszámlálható, ezért többes számban álló főnév mellett használjuk. A much ellentéte: little - kevés, a many ellentéte: few - kevés, néhány. Pl.: Cats drink much milk. - A maeskák suk tejet isznak. This fat woman must eat much bread. - Ez a kövér nő biztos sok kenyeret eszik. My father had much work all his life. - Apámnak egész életében sok munkája volt. She won much money in the lottery. - Sok pénzt nyert a lottón. I have very little time. - Nagyon kevés időm van. Have you got many friends? - Sok barátod van? Did he make many mistakes? - Sok hibát követett el? He has few friends. - Kevés barátja van. A much, little stb. főnévként is előfordulhatnak. Pl.: I have much to do. - Sok dolgom van. I eat very little for breakfast. - Nagyon keveset eszem reggelire. Vigyázz! Mint már említettem, az a határozatlan névelő megváltoztatja a few és a little jelentését. Pl.: I have a little time. - Van egy kis időm. He has a few friends. - Van néhány barátja. A much és many névmásokat többnyire tagadó és kérdő mondatokban használjuk. Ha azonban valamilyen módosító szó áll a sok előtt, akkor kijelentő mondatban is a much illetve a many áll. Pl.:You make too many mistakes. - Túl sok hibát csinálsz. Ha kijelentő mondatban akarjuk azt mondani, hogy sok, akkor használjuk inkább a következő kifejezéseket: a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a large number of. Pl.: There is a lot of truth in what he says. - Sok igazság van abban, amit mond. A great deal of diamond is found in South Africa. - Nagy mennyiségű gyémántot találtak Dél-Afrikában: We have plenty of time. - Rengeteg időnk van. A much, many, little fokozható névmások, de fokozásuk rendhagyó. A few viszont szabályosan fokozható (Lásd a melléknévfokozásnál!) Pl.: Honey catches more flies, than vinegar. - Mézzel több legyet foghatsz, mint ecettel. Most men lose their cool judgement, when they are most in need of it. - A legtöbb ember akkor veszíti el a józan eszét, amikor leginkább szüksége lenne rá

19 A several jelentése: több, számos (több a few-nál, kevesebb a many-nél). Utána a főnév mindig többes számban áll. Pl.: He has several pictures. - Számos festménye van. All, every, each, whole Az all, every és az each jelentése: mind, minden, összes, egész. A különbség köztük az, hogy az all egyes személyek vagy dolgok összességét jelenti úgy, hogy közben az egyes részekre nem gondol. Az every is az összességet jelenti, de egyenként gondol a részekre. Az each jelentésében szintén az egyes részek vannak előtérben. Az all egyik jelentése: minden, az egész. Pl.: I was working all day. - Egész nap dolgoztam. All the way home I was thinking about... - Egész úton hazafelé, azon gondolkodám... I know all about you. - Mindent tudok rólad. Az all másik jelentése: összes, valamiből az összes. Pl.: All books you lent me were interesting. - Az összes könyv érdekes volt, amit kölcsönadtál. I have lost all my money on poker. - Az összes pénzem elvesztettem pókeren. A whole jelentése: egész. Az osztatlan egészet jelöli. Pl.: the whole of England - egész Anglia (az egész angol föld) De: all England - egész Anglia (Anglia összes lakosa) I have read the whole book. - Az egész könyvet elolvastam. Az every és az each jelentése: minden, mindegyik. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használjuk őket, s utánuk a főnév egyes számban áll. Pl.: I looked at every animal in Zoo. - Minden állatot megnéztem az állatkertben. "England expects that every man this day will do his duty." - "Anglia elvárja, hogy ezekben a napokban minden ember tegye a kötelességét." (Nelson) Összetételei: everybody, everyone - mindenki, everything - minden. Pl.: Everyone knows him and he knows everybody. - Mindenki ismeri őt, és ő is ismer mindenkit. Money is everything to him. - Mindene a pénz. Both, either, neither A both jelentése: mindkettő, az either-é bármelyik a kettő közül, a neither-é egyik sem a kettő közül. Csak megszámlálható főnév előtt használjuk őket. A both után a főnév mindig többes számban áll. Pl.: He found both his gloves. - Mindkét kesztyűjét megtalálta. Both the prisoners were sent to the Tower. - Mindkét rabot a Tower-ba vitték. I love you both. - Mindkettőtöket szeretlek. Ha az either közvetlenül a főnév előtt áll, akkor a főnév egyes számba kerül. Ha azonban a főnév és az either között az of the áll, akkor a főnevet többes számba tesszük. Pl. Take either side of the river. - A folyó bármelyik partján választhatod. You can choose either of them. - Bármelyiket választhatod. I don't believe either of them. - Egyikőjüknek sem hiszek. A neither az either ellentéte, tehát rá is ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Pl.: Neither boy was hurt. - Egyik fiú sem sérült meg. Neither of us is right. - Egyikünknek sincs igaza. Neither book is satisfactory. - Egyik könyv sem megfelelő. He gave me two pens, but neither is very good. - Adott nekem két tollat, de egyik se túl jó. Other, another Az other jelentése: másik, többi. Utána a főnév állhat egyes és többes számban is

20 Pl.: Where is the other chair? - Hol a másik szék? Where are the other chairs? - Hol a többi szék? Some men do this, other men that. - Egyesek ezt csinálják, mások azt. Other days other ways. - Más idők, más emberek. (Más napok, más utak.) Three girls stayed there, the others went away. - Három lány ott maradt, a többi elment. Az another jelentése: egy másik, még egy. Utána a főnév mindig egyes számban áll. Pl.: May I offer you another cup of tea? - Megkínálhatom még egy csésze teával? He speaks one thing and means another. - Mást gondol, mint amit kimond. Else Az else a who, what kérdő, valamint a nobody, no one, nothing, anybody, any one, anything, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything határozatlan névmásokkal jár együtt, jelentése: más. Pl.: Who else is coming? - Ki más jön még? She thought of nobody else but him. - Senki másra nem tudott gondolni, csak őrá. Mint névmás, felveheti a ragos birtokos eset 's ragját. Pl.: It is somebody else's umbrella. - Ez másnak az ernyője. vagy: The umbrella is sombody's else Az ige Az ige cselekvést történést vagy létezést fejez ki. Az angol nyelvben vannak főigék, amelyek önállóan, és segédigék, amelyek - mint nevük is mutatja - csak főigékkel együtt állhatnak. Az igeragozásban megkülönböztetünk egyszerű és összetett igealakot, vagy igeidőt. Az egyszerű igealakhoz, vagy igeidőhöz mindössze kettő tartozik: a kijelentő mód, cselekvő igeragozás jelen ideje (Present Tense), és a kijelentő mód, cselekvő igeragozás múlt ideje (Past Tense). Pl.: I work. - Dolgozom. I worked. - Dolgoztam. A többi igeidő segédigéből és főigéből álló összetett igeidő. Pl.: He has gone. - Elment. A tulajdonképpeni segédigék: to be (lenni), to have (birtokolni) A módbeli segédigék az összetett igealakban a főigék jelentését módosítják. Ezek a következők: can (tud, -hat, -het), may (szabad, -hat, -het) must (kell) shall (fog, lesz) will (fog, lesz), ought to (kell), need [szükséges) dare (mer), used to (szokott), valamint a to do (tenni, csinálni), ha kérdezünk vagy tagadunk vele. (Lásd.: Módbeli segédigék!) Az egyszerű és az összetett igealakoknak összesen csak háromféle végződése, ragja lehet: -(e)s, -ing, -[e)d; A segédigék nagy részének semmilyen végződése nincs. Aszerint, hogy az ige -(e)d-vel képezi a múlt idejét, vagy sem beszélünk szabályos igékről, illetve rendhagyó igékről. Arról, hogy egy ige szabályos-e vagy rendhagyó, a szótárból kaphatunk felvilágosítást. Az angol igéknek három fő szótári alakjuk van. Ezekből az összes többi alak megalkotható. (A szabályos igéknél elég, ha az első alakot tudjuk, a rendhagyó igéknél sajnos meg kell tanulni a második és a harmadik szótári alakot is.) A három fő szótári alak a következő: l. Present Infinitive (jelen idejű főnévi igenév) 2. Past Tense (kijelentő mód cselekvő igeragozás múlt idő) 3. Past Participle (múlt idejű melléknévi igenév). Tehát egy szabályos ige szótári alakja a kővetkező: Pl.: play, played, played - játszik - játszott - játszva close, closed, closed - zár - zárt - zárva wait, waited, waited - vár - várt - várva. Rendhagyó igék

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

able abroad across actor, actress

able abroad across actor, actress able abroad across actor, actress address after afternoon again ago agree air alarm clock * all All right. alone already also always ambulance * angry animal answer anyone anywhere apple arm armchair army

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló v = verb n = noun adj = adjective adv = adverb prep = preposition pl = plural Starter unit ige főnév melléknév határozószó elöljárószó többesszám actor (n) színész actress (n) színésznő address (n) cím

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y 111 M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y i n n e w Z e a l a n d d e C e m B e r 2 0 1 3 "Nat i v i t y" o i l o N c a N va s É va B o r k a A magyar Larousse

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

XX. évfolyam 3. szám - 2010. november 24.

XX. évfolyam 3. szám - 2010. november 24. XX. évfolyam 3. szám - 2010. november 24. 2 Emlékeztető az Iskolatanács 2010. október 26-i üléséről Jelen voltak: osztályok diákok szülők JOKER Pataki Dániel L-ME Szabad Zsuzsanna Horváth Anna NOVA Ruzsa

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. VOLUME 87. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2008. 87. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

2007. december-január ittésmost 3. Kedves Barátaim!

2007. december-január ittésmost 3. Kedves Barátaim! 2007. december-január ittésmost 3 Kedves Barátaim! Ez a lap az újdonságok lapja. Számos eddig nem tapasztalt dologgal találkozhattok. Egy dupla számot tartotok most a kezetekben. Ennek legfőbb oka az,

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése T. Kovács * és C. Sik-Lányi * * Pannon Egyetem/ Angol Amerikai Intézet, Veszprém, Magyarország * Pannon

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

GYORSÍRÓK, GÉPÍRÓK ÉS SZÖVEGSZERKESZTŐK LAPJA

GYORSÍRÓK, GÉPÍRÓK ÉS SZÖVEGSZERKESZTŐK LAPJA e-lapként is GYORSÍRÓK, GÉPÍRÓK ÉS SZÖVEGSZERKESZTŐK LAPJA 11. évfolyam, 9-10. szám 2008. május-június Csipet Lipcse A huszonkilencediken Igen, itt fönn... A Leipzig Openre úgy készültem, ahogy egy, a

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

Decemberi. II. évfolyam 4. szám

Decemberi. II. évfolyam 4. szám Decemberi II. évfolyam 4. szám Ünnepeink Az ünnep várásában kétfajta készülôdésben élünk. Az egyik az ünnep földi szépségét készíti elô, a másik a lélek-szellem birodalmában próbál fölcsendülni. Az elsônek

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

f, F [ef] fınév az angol ábécé 6. betője.

f, F [ef] fınév az angol ábécé 6. betője. f F f, F [ef] fınév az angol ábécé 6. betője. fabric [ febrík] fınév olyan anyag, amit rostokból vagy szálakból szınek vagy kötnek össze, illetve valamilyen ehhez hasonló eljárással; szövet. silk fabric

Részletesebben

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Nyár/Summer INNOVÁCIÓ 14. oldal/page 19. oldal/page 27. oldal/page 34. oldal/page 5 köszöntő/greetings 6 HÍREK/News

Részletesebben