klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy"

Átírás

1 M A G Y A R O R V O S O K Ö N É L E T R A J Z A I HUSZÁR GYÖRGY A z önéletrajz (önéletírás) és emlékirat (memoár, visszaemlékezés) az irodalomtudomány szerint nem azonos műfajok, de a gyakorlatban nehéz pontos határvonalat húzni közöttük. Az önéletrajz írója legtöbbször már idősebb ember, aki születésétől kezdve írja le élete folyását. Az ilyen mű középpontjában rendszerint az önéletrajz írója áll. Az emlékiratok, visszaemlékezések már kevésbé írócentrikusak, főszerepe nem az írónak, hanem az eseményeknek van. 1 Mind az önéletrajzok, mind a visszaemlékezések írásának indítékai sajátságosan eltérőek lehetnek. A különböző hivatású, foglalkozású ember, más és más indíték alapján ír önéletrajzot. így például írónak, művészeknek, politikusoknak és hadvezéreknek akik gyakran írnak önéletrajzot indítékuk legtöbbször az, hogy egyrészt büszkélkednek sikereikkel, másrészt igyekeznek ki- és megmagyarázni a mások által hibásnak tartott tetteiket és balsikereiket. Az orvosok a magyar orvosok is önéletrajzaikat némileg más indítékok alapján írják. Sokan hosszú életpályájuk végén úgy érzik, hogy tapasztalataik, élményeik, küzdelmeik, eredményeik, esetleg az őket ért igazságtalanságok, üldöztetések megörökítést érdemelnek. írnak felmenőikről, gyermekés ifjúkorukról, tanulmányaikról és tanítóikról (professzoraikról, mestereikről), kor- és kartársaikról. Régi, legtöbbször már elfelejtett, túlhaladott gyógyító és diagnosztikai eljárásokat elevenítenek fel. Az önéletrajzíró orvosok szeretnek részletesen foglalkozni a társadalmilag igen kiemelkedő személyekkel (államfők, politikusok, tudósok, írók, művészek), akiket kezeltek. Az orvosok igen kritikus események, mint például járványok, elemi csapások, háborúk, háborús események, politikai atrocitások (kegyetlenkedések) tanúi, vagy akár szenvedő alanyai voltak és úgy érzik, hogy élményeiket meg kell írni. Sokszor a történések vázolásához és értékeléséhez orvosi tudás, megfigyelőképesség és ítélőképesség is szükséges. A nem orvos legyen az bármilyen éles szemű megfigyelő és jó tollú író nem tudja az adott helyzetben kialakuló élettani és patológiai jelenségeket és tüneteket úgy rögzíteni, mint a jól képzett orvos. Sok magyar orvos nyomtatásban megjelent vagy kéziratban megőrzött önéletrajza, visszaemlékezése kutatható fel, különösen akkor, ha a fogalom kapuját kissé szélesebbre tárjuk és számba vesszük a XVI XIX. század első felében íródott rendszeres időszakos feljegyzéseket és naplókat. A klasszikusnak is mondható, a szerző egész életét felölelő, önéletrajz mellett gyakran közölnek önéletrajzi töredéket, néha mint a megírandó, vagy a tervbe vett önéletrajz részletét, előzetes közleményként. Sok orvos igen helyesen úgy érzi, hogy teljességre törekvő, részletes, hosszú önéletrajza nem tart nagyobb igényt az olvasó érdeklődésére, vagy szellemi-testi erejéből már nem futja nagyobb lélegzetű munkára, akkor kiragad életéből egy vagy több szakaszt, amelyről úgy érzi, hogy az utókor számára az rögzítendő. A naplók értékelésekor megjegyzendő, hogy az önéletrajz megkezdéséig tartó szakasz önéletrajzszerűen bevezetője lehet a naplónak (Pápai Páriz Ferenc, Lasset Mátyás). Míg az önéletírás és memoár a teljes élettartamra, vagy legalább hosszabb időszakra tekint vissza, addig a naplót alkalmanként (naponta, több nap után, vagy tetszőleges, nem rendszeres időközökben) írják és egy-egy naplórészlet természetszerűen csak rövidebb időszak eseményeit rögzítheti. A napló ilyen értelemben önéletrajz is, amely kis időszakok eseményeit és élményeit mint mozaikkockákat rögzíti és ezek egymás mellé helyezve, összességükben képet adhatnak hosszabb életszakaszról. A terjedelmesebb orvosi útijegyzet is napló vagy visszaemlékezés töredéknek értékelhető. Az önéletrajzok indítékait a már említetteken kívül, más szempontból is érékelhetjük. Megkülönböztethetünk spontán (önként, szabad elhatározásból) és felszólításra írott önéletrajzokat. A 1 Szávai J.: Az önéletírás. Budapest, Gondolat, o.

2 klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy felkérés volt. A felszólításra írott orvosi önéletrajzok kevésbé vehetők egy kalap alá, mint a spontán írottak. Terjedelmük és színvonaluk a felszólítás céljának megfelelően igen változó. A spontán és felszólításra írott munkák elkülönítése nem mindig lehetséges. Például az orvosi folyóiratokban megjelenő önéletrajzok egy része szerkesztőségi felkérésre (és ez nincs mindig következetesen jelölve), más része spontán íródott. A két csoport között nincs értékelhető különbség. Nagy kort megért kiváló orvosokat az újságírók alkalomadtán felkérik, hogy számoljanak be életük folyásáról. Az újságíró feltett kérdéseire adott válaszokból ún. interjú-önéletrajz alakulhat ki. A felkérésre írott (esetleg előadott és csak később kinyomtatott) önéletrajzok gyűjteménye sajátságos lelőhelyei a magyar orvosi autobiográfiáknak. Ezek közül a legértékesebb a Gyógyító tudósok" (szerk.: Kövesné Terstyánszky Edit), Budapest, Minerva, 1982., 20 budapesti emeritált orvosprofesszor visszaemlékezését tartalmazó kötet. A visszaemlékezések között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Dr. Jahn Ferenc Kollégiumában mint előadások hangzottak el év végén már csak 10 visszaemlékező volt életben. Három kiváló orvostudósunk önéletrajza található a Grote által szerkesztett,,die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen" (Meiner, Leipzig) című 1923-ban megindult kötetekben. Ez az önéletrajz-gyűjtemény része a Die Wissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen ' ' című sorozatnak, amely különböző tudományágak (filozófia, jog, orvostudomány, művészet, történelem, közgazdaságtan, vallástudomány) prominenseinek önéletrajzát közli. Egy-egy kötetben 4 6 orvosi önéletrajz kapott helyet, mindegyik lapszámozása 1-gyel kezdődik, a szövegrész előtt megtalálható a szerző arcképe (fénykép v. festmény). Autobiográfiát kiegészíti az önéletrajzíró tudományos munkáinak a felsorolása (bibliográfiája). Az önéletrajzok terjedelme kb. 50 oldal. Feltehetően a szerkesztő útmutatást adott az írónak, mert az önéletrajzok felépítése némi hasonlatosságot mutat. Az orvosi önéletrajzok szerényebb forrása György E. (szerk.): Amíg városatya lettem...", Budapest, Globus, című mű, amely a főváros akkori főtisztviselőinek és törvényhatósági bizottsági tagjainak önéletrajz-gyűjteménye. A közel 250 önéletrajz közül hatot orvosok írtak. Néhány értékes orvosi önéletrajz és számos önéletrajzi részlet (háborús és deportációs élmények) található a Scheiber S. szerkesztette Évkönyvek"-ben. A felszólításra írott önéletrajzok egyik-másik csoportja kéziratban maradt csak fenn. így néhány szemorvos kéziratos önéletrajza, melyekhez Györfjy István gyűjteménye révén jutottam. Györffy,,A XX. században működött jelentősebb magyarországi szemorvosok életrajzi adattára ' ' (1987) című munkája elkészítése előtt írásban felkérte a prominens szemorvosokat adataik közlésére. Egyesek a kért adatokon túlmenően részletes önéletrajzukat is megküldték és Györknek sikerült néhány 1987 előtt elhunyt szemorvos kéziratos önéletrajzát is felkutatni munkájához. A felszólításra írott kéziratos önéletrajzok másik csoportjában olyan írások vannak, amelyeket egy beadványhoz, kérelemhez vagy kérvényhez mellékeltek. A szerző ennek érdekében kedvezően csoportosítja élete eseményeit és nem tér ki a kedvezőtlenekre, esetleg tudatosan meghamisít egyes adatokat. Ezeknek autobiográfiai értéke igen korlátozott és csak egészen kiemelkedő (például Madzsar József), vagy ha nem is jeles, de történelmi szempontból figyelmet érdemlő ember (például Csilléry András) írása tarthat számot érdeklődésre. Értékesebbek az olyan, a XIX. században felszólításra írott és kéziratban fennmaradt önéletrajzok, amelyek szerkesztésére az illető további pályafutását befolyásoló körülmény nem hatott. Ilyen orvosi önéletrajzok találhatók az MTA Kézirattárában. Az MTA alapítása óta felkérte tagjait, hogy készítsenek önéletrajzokat, sajnos azonban nem minden akadémikus orvosnak található önéletrajza a kézirattárban. Ennek oka, hogy egyrészt feltehetően nem minden akadémikus küldte el önéletrajzát, másrészt az önéletrajzok egy része elkallódott. Szokás volt az emlékbeszédre fel-

3 kért adadémikusnak elküldeni az elhalt önéletrajzát. Ezek egy része nem került vissza a kézirattárba és még szerencsés eset, ha az más gyűjteményben bukkan fel. [Például Kéry-Bittner Imrének ( ) 1871-ben az MTA számára írott önéletrajza az Orvostörténeti Könyvtárban található.] Az akadémikusok önéletrajzainak jelentős része még kézzel írott és csak a múlt század végén jelennek meg a géppel írottak. Terjedelmük nem volt megszabva igen különböző: 1 25 oldal között változó. Stílusuk is igen eltérő. Némelyik szinte nyomdaérett kézirat, amely családi adatokat, ifjúkori élményeket, tudományos munkásságuk részletes eredményeit is rögzíti. A kézirattár több, még a XVIII. század második felében született orvostudósunk, mint például Kováts Mihály ( ), Almási Balogh Pál ( ), Csorba József ( ), Stáhly Ignác ( ), majd a múlt század első felében született Batizfalvy Sámuel ( ), Duka Tivadar ( ), Flohr Ferenc ( ), Klug Nándor ( ), Schulek Vilmos ( ) hosszabb-rövidebb, saját kézzel írott önéletrajzát őrzi. A XIX. század második felében és a századforduló idején született tudósainknak a második világháború kitörése előtti időkig benyújtott önéletrajzai között is van figyelemre méltó. A túlnyomóan gépelt szövegek egy része feltünteti benyújtásuk időpontját is. A második világháború után bekért, beküldött önéletrajzok már tudománytörténeti szempontból alig érdemelnek figyelmet, mert olyan rövid, géppel írott adatfelsorolások, mint amilyeneket a legkülönbözőbb hatóságok okkal, ok nélkül alkalomadtán igényelni szoktak. Az önéletrajzok az eddig említettek mellett még további különböző szempontokból osztályozhatók, csoportosíthatók. Az egyik ilyen szempont, hogy milyen formában maradtak fenn. Legmaradandóbban a nyomtatás őrzi meg az önéletrajzokat. A magyar orvosi önéletrajzok ha terjedelmesek sokszor önálló kötetekben, máskor folyóiratokban, sok részletben, folytatólagosan jelentek meg. A viszonylag rövidebb életrajzok, visszaemlékezések, önéletrajzi részletek folyóiratokban, évkönyvekben és tanulmánygyűjteményekben kaphattak helyet. Neves orvosok méltatásakor jó és könnyen hozzáférhető kútforrás a nyomtatásban megjelent önéletrajzuk, lexikális értékelésükkor pedig feltétlenül említést kívánó adat. A bibliográfiánkban szereplő 203 mű közül 168 jelent meg nyomtatásban. A spontán íródott, de nyomtatásban még meg nem jelent önéletrajzok fennmaradási lehetősége a megőrzött kézirat. Számuk a bibliográfiánkban mindössze 8. íróik: Arató Emil belgyógyász, az antialkoholista mozgalom kiemelkedő alakja, Bencze Lajos bécsi, majd londoni fogorvos, Hőgyes Endre professzor, Makai Endre sebésztanár, Révész Fülöp békéscsabai gyakorló orvos, Rozmusz Péter irgalmas rendi fogász és Tangl Ferenc professzor. A felsoroltak között van terjedelmesebb, klasszikus önéletrajz is, amelyet az írója későbbi megjelentetés, esetleg családja, barátai számára készített. Az ilyen önéletrajzok felkutatása nehéz, a bibliográfia összeállítóját sokszor a szerencsés véletlen segíti. Bizonyos, hogy számos értékes önéletrajz-kézirat lappang még családi irományok között és félő, hogy ezek nem avatott kézbe kerülve megsemmisülnek. Az általam felsorolt nem kézirattárakban vagy levéltárakban őrzött önéletrajzok legtöbbször családtagok (leszármazottak), kutatók vagy gyűjtők birtokában vannak. Ajánlatos volna, hogy ezek, de legalább fénymásolataik közületi kézirattárokba kerüljenek, hogy elvesztésük, megsemmisülésük elkerülhető legyen. A kéziratban fennmaradt és nyomtatásban megjelent önéletrajzok éles elkülönítésének is vannak akadályai. Számos kéziratos önéletrajzot írójuk halála után nyomtatnak ki. Ez néha rövid idővel az elhalálozás után, más esetekben csak hosszú idő esetleg évszázadok után történik. Ilyenkor rendszerint a kézirat sajtó alá rendezője szelektál, csak egy rész kerül kinyomtatásra és a fennmaradó rész továbbra is kézirat marad. Az önéletrajzok indítékainak, csoportosítási szempontjainak taglalása után a szerzők személyiségét is értékelhetjük. Míg a magyar önéletrajzíró orvosok jelentős része ismert nevű, a tudománytörténelemben nyilvántartott személy, addig jó néhányan közülük egyszerű, alig ismert gya-

4 korló orvos. Nem szabad azonban rangsorolni a két csoport írásainak értékét, mert a gyakorló orvos emlékei sokszor az orvostörténelem, a művelődéstörténelem és esetleg más tudományszakok számára igen jelentős lehet. Némi figyelmet érdemel az önéletrajzírók nemi megoszlása. Csak egy magyar orvosnő, Ladányi Józsa sebész profésszornő írt klasszikus önéletrajzot és Krebs Eta fogorvosnő értékes önéletrajzi részleteket. Ezt részben az magyarázza, hogy nálunk az orvosi pálya csak közvetlenül a századforduló előtt nyílt meg a nők számára. A külföldi orvosi önéletrajzok írói között is alig akad nő. Érdekes adat, hogy az első német orvosnő, aki egyúttal az első orvosnői önéletrajz írója; Dorothea Christina Erxleben, geb. Leporin ( ) I I. Frigyes különleges engedélye alapján kapott engedélyt az orvosdoktori promotióra ben Halléban avatták orvosdoktorrá. Szülővárosában, Quedlinburgban folytatott gyakorlatot és tüdőbajban halt meg. 2 ' 3 Figyelemre méltó adatokkal szolgál a bibliográfiában felsorolt művek szerzőinek különböző szempontú számszerű, megoszlása. Az önéletrajzírók születésének ideje időrendi sorrendben, századok, ill. félévszázadok szerint is rögzíthető. Az önéletrajzírók közül 146-nak születési ideje megállapítható vagy becsülhető volt. A legtöbb önéletrajzírónk a XIX. század második felében született, számszerűleg 65 (44,5%), a XX. század első felében, pontosabban annak első három évtizedében 45-en (30,1%), a XIX. század első felében 23-an (15,5%). A XVI XVIII. században összesen 13-an (9,9%), felbontva a XVI. században 1 (Zsámboky), a XVII. században 4, a XVIII. században 8 író született. Az önéletrajzok íróinak életkora, műveik írásakor (szerzői életkor). 120 esetben megállapítható, vagy legalább becsülhető volt. Pontos a szerzői életkor meghatározása, keltezéssel ellátott életrajzok esetében. A kinyomtatott önéletrajzok esetében az előszó dátuma, esetleg a szerkesztői bevezetés vagy jegyzet inkább ad megbízhatóbb támpontot, mint a megjelentetés időpontja. Ugyanis igen eltérő lehet az időköz, ami az önéletrajz megírása és megjelentetése között eltelhet. Ha egy szerzőnek több önéletrajza van, akkor a legkésőbben írottnak (megjelentnek) időpontját értékeltem szerzői életkornak. A napló-önéletrajzok esetében az utolsó bejegyzés ideje vehető a szerzői életkornak. A szerzői életkorok korcsoportok szerinti számszerű és %-os megoszlása Életkor években 30-on akii en felül n % n % n % n % n % n % n % n % 2 1,6 7 5, ,3 11 9, ,5 3 2,5 2 3 B.u.G. Albrecht (Hgs.): Der Eid des Hippokrates. Buchverlag der Morgen, Berlin, S Bethlen Kata ( ) több kiadást megért önéletírását irodalomtörténelmünk jelentős műnek értékeli. Bethlen Katát, Bod Péter sokszor idézett verses nekrológjára hivatkozva, néhány kitűnő orvostörténészünk (Györy, Magyary-Kossa) első magyar medikának, első magyar orvosnőnek nevezi. Éppen az önéletrajza és továbbá a levelezése az, amelynek alapján ez az állítás megkérdőjelezhető és ezért nem szerepel Bethlen Kata önéletrajza az alább közölt bibliográfiában.

5 A szerzői életkorok megoszlásából kitűnik, hogy a legtöbben (35%) és (20%) éves korukban emlékeztek vissza pályájukra és élményeikre; az önéletrajzírók 70%-a elmúlt 60 éves. A legfiatalabb önéletrajzíró a 27 éves Csáth Géza (Brenner József) ideggyógyász, író és ide sorolható még Laufenauer Karoly ideggyógyász is, aki 29 éves korában írt útileveleket. A legidősebb önéletrajzíró a 92 éves Donath Gyula ideggyógyász. Issekutz Béla és id. Kováts Ferenc professzorok önéletrajzukat 90 éves korukban írták. Az önéletrajzok nyelve és megjelenési helye. A 203 önéletrajzból 164 (80,8%) magyar és 39 (19,2%) idegen nyelvű. Éspedig latin 4, német 13, angol 9, francia 2, olasz 2, román 4, románmagyar (kétnyelvű kiadás) 1, továbbá orosz, lengyel és héber 1 1. A 203 önéletrajzból 168 jelent meg nyomtatásban, 35 ez ideig kéziratban maradt fenn. A kéziratok mind magyar nyelvűek. A kinyomtatott önéletrajzok közül 129 hazánkban, 39 pedig külföldön jelent meg. Európában (Anglia, Ausztria, Franciaország, Lengyelország, háború előtti Németország, NSZK, Olaszország, Románia, Svájc, Szovjetunió) 29, USA-ban 8 és Izraelben 2. A külföldön megjelent önéletrajzok számát Nyiszli Miklós:,,Mengele boncoló orvosa voltam '' című mű fordításai jelentősen emelik. Nyiszli munkája 9 nyelven, 18 kiadásban jelent meg. Önéletrajzíró orvosainknak szakma szerinti megoszlása. Önéletrajzíróinkat aszerint is csoportosíthatjuk, hogy 1. nem szakosodottak, 2. klinikai, 3. elméleti, vagy 4. speciális szakmák művelői voltak. 1. A nem szakosodott önéletrajzíró orvosok (beleértve orvosi gyakorlatot folytató kirurgusokat, az egyetemek orvosi karán képesített sebészmestereket és polgári sebészeket az elmúlt századokban), általános gyakorlatot folytatók voltak. Számuk A klinikai szakmát folytató önéletrajzíró orvosok (beleértve a képesített szemész- és fogászmestereket is) szakma- és szám szerinti megoszlása: belgyógyász 17, bőrgyógyász (venerológus) 3, fogorvos 28, gégész 2, gyermekgyógyász 6, hasonszervi orvos 1, ideg- és elmegyógyász 12, ortopéd 1, röntgenologus 2, sebész 18, szemész L3, szülész 2, tüdőgyógyász 2, urológus 1. Számuk összesen Az elméleti szakmák művelői közül jóval kevesebben, csak 31-en írtak autobiográfíát. Számszerű megoszlásuk szakmák szerint a következő: anatómus 3, biokémikus 2, biológus 1, élettanász 1, egészségügyi szervező 8, gyógyszertanász 1, higenikus 3, kémikus 2, kórboncnok2, mikrobiológus 2, orvostörténész 3, igazságügyi (törvényszéki) orvostan művelője Egyes speciális szakmák képviselői akik sem a klinikusok, sem a teoretikusok csoportjába nem illeszthetők is írtak visszaemlékezéseket. Megoszlásuk: 7 katonaorvos, 2 fürdőorvos, 1 hajóorvos és 1 iskolaorvos, összesen 11. Ha összeadjuk az említett négy csoport tagjainak a számát, az összesen 173, pedig az önéletrajzokat író személyek száma csak 148. Magyarázata ennek, hogy sok orvos két, néha három szak művelője volt. Ez egyrészt összefüggött a szakok kifejlődésével, a szakorvosi képesítés és cím használatának szabályozásával, ami nálunk 1922-ben kezdődött. Bizonyos szakok a múlt században, de még az első világháborúig is társultak. Például sebész-szülész, bel- és ideggyógyász, sebész-szemész, bőrgyógyász-venerológus-urológus. A két (vagy több) szakot művelők egy része egész életén át egy időben művelt két szakot, más része csak egymást követően. Például mint belgyógyász kezdte, majd ezzel felhagyva, fogász lett. így az önéletrajzíró több szakmai csoportosításban is helyet kapott. A felsorolás szerint a belgyógyász és sebész önéletrajzírók száma kb. egyenlő. Egyes kisebb szakmák, mint például fogászat, ideg- és elmegyógyászat és szemészet művelői gyakrabban ragadtak tollat, mint a szülészek, gyermekgyógyászok, vagy az orr-fül-torokgégészet gyakorlói. Nyilván az egyes szakmák adta élmények száma is befolyásoló tényező. Magyarázatra szorulna a fogorvos önéletírók nagy száma. Ennek oka egyrészt az, hogy a bibliográfia összeállítója a magyar fogorvos történelemben járatos lévén, alig ismert írásokra is rátalált, másrészt három vizsgázott fogász visszaemlékezését is tekintetbe vette. 4 4 Huszár Gy: Az önéletrajzok mint fogorvostörténelmünk forrásai. Orvostört. Közi. 26, 157, 1980.

6 A müvek és szerzők száma. 148 magyar (magyar származású) orvos írt önéletrajzot a bibliográfiában felsorolt művek száma ennél jóval több: 203. Egyik magyarázata ennek az, hogy jó néhányan kétszer vagy még többször írtak, publikáltak önéletrajzot (vagy részletet). Néhány önéletrajz előbb folyóiratban, újságban majd később mint önálló mű jelent meg. Előfordul, hogy az önéletrajz idegen nyelvre fordítva is megjelenik. Ezek mind szaporítják az autobiográfiák számát. Önéletrajzíró orvosaink egy részének kettős hivatása (képzettsége) volt. Orvosként, orvosi diploma birtoklása mellett más, nem orvosi hivatást folytattak. Ez történhetett úgy, hogy részben, vagy teljesen felhagytak a medicinával, vagy pedig párhuzamosan, egy időben mindkettőt gyakorolták. Az önéletírásra legtöbb esetben a második hivatás adott ösztönzést, így például, Medgyessy Ferenc szobrásznak, Posta Sándornak, a kardvívás világbajnokának és Hetényi Imre rendőrfőkapitány-helyettesnek. A kettős hivatású önéletrajzírók legnépesebb csoportját az orvosírók és az orvosi oklevéllel rendelkező írók alkotják. Már ez a csoportosítás is szeretné különválasztani az orvosi hivatásuk gyakorlása mellett írással is foglalkozókat és a főfoglalkozású (hivatású) írókat, akiknek orvosi képzettségük is volt. Éles, merev határ a két csoport között nem vonható, annál is inkább, mert az idők folyamán is változhat az értékelésük. Elkülönítésük nem feladata e közleménynek és így felsorolásuknak sem szempontja. Vannak köztük irodalmunk nagynevű jelesei és vannak olyanok, akiket a közvélemény, az olvasók tábora, munkáik irodalmi értékének elismerése mellett is, elsősorban orvosként tart számon. író orvosaink, orvosi képzettségű íróink közül az alábbiak írtak önéletrajzot, önéletrajzi részletet vagy részben önéletrajz jellegű írásművet: Benedek István, Buga László, Csáth Géza, Illés Endre, Lénárd Sándor, Magyar Imre, Marek Antal, Németh László és Szilágyi András. Egy-egy orvosírótól több életrajzi ihletésű írás is megjelent és ez is egyik oka annak, hogy az önéletrajzok száma meghaladja a szerzők számát. Az 148 önéletrajzíró orvos értékes és érdekes adatokat szolgáltat az orvostörténelem számára. Az önéletírások jellegzetessége több-kevesebb szubjektivitás, a szerzők látótere körülhatárolt, adatainak egy része nem bizonyítható, esetleg kétségbe vonható. Az idős önéletrajzíró emlékezetéből kieshetnek az események vagy torzulhatnak azok. Mégis ha megkíséreljük, időrend szerint egymás mellé helyezni az írásokat, akkor kialakulhat egy sajátságos, ugyan hézagos, nem folyamatos, de sokszor jelentős mozzanatokat feltáró, mondhatni másodlagos vagy háttértörténelem. A múltba, a régmúltba visszatekintő orvostörténész sok segítséget kaphat az eseményeket a kortárs szemével és agyával rögzítő, értékelő orvosoktól. Ehhez szeretne segítséget adni a magyar orvosok önéletrajzainak bibliográfiája. ÖNÉLETRAJZOK BIBLIOGRÁFIÁJA Alföldy Zoltán (1904): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.) Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Arató Emil ( ): Visszaemlékezései. Kézirat. Dr. Arató Ottó (Budapest) birtokában. Atlasz Miklós ( ): Az élet forrásai. Egy orvos életrajza. Tel Aviv, Lino-Tur ny Babies Antal (1902 ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Bakács Tibor ( ): Egy életrajz ürügyén... Budapest, Kossuth Zrínyi, Baló József (\% ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Balogh (Almási Balogh) Pál ( ): Némethoni naplója 1825-ből. In: Korbuly Gy. : Almási Balogh Pál némethoni naplója 1825-ből. Gyógyászat, 78, 227, 240,

7 Balogh (Almási Balogh) Pál: Önéletrajz. Kézirat. MTA Kézirattár. Barla-Szabó József ( ): Önéletrajz. In: György E. (szerk.): Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, o. Batizfalvy Sámuel ( ): Önéletrajz, Kézirat. MTA Kézirattár. Batthyány-Strattmann László ( ): Napló. In: A szegények orvosa (ford.: Kardos Klára). Eisenstadt, Prugg, Benedek István (1914): Életrajzi töredék ( ). In: Molnár Lajos: Kórház a város permén. 50 éves a csepeli kórház. Zrínyi ny., Budapest, o. Benedikt Móritz ( ): Aus meinem Leben. Erinnerungen u. Eröterungen. Wien, Konegen, Benedikt Móritz: Erinnerungen an Wiener Klinik aus Wendejahren der Poliklinik, an Hofrat Duschek, an F. von Arlt, an Teggethof u. Picquart. Neues Wiener Journal, Bencze Lajos ( ): Önéletrajz. Kézirat gépelt másolata. A bibliográfia összeállítójának birtokában. Bereczk (Briccius) György, vízaknai (1670 körül 1720): Napló In: Szabó Gy. Szilágyi Sándor: Történeti emlékek a magyar nép községi és magánéletéből. II. k. Pest, o. Berend Miklós ( ): Harctéri napló. Singer és Wolfner, Budapest, Berényi Béla (1911): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, o. Bíró Imre (1905): Váradi emlékek. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, o. Bleuer Miklós ( ): Egy öreg orvos naplójából. Gyógyászat. 41, 126, Bókay János ( ): Visszaemlékezés. (Töredék egy készülő autobiográfiából). Orvosképzés, 27, 94, Braun Pál (1909): Önéletrajzi részletek. In: Hunyady J.: Kórház az ingoványon. Új Tükör, 22, 5 sz., 6, Buga László ( ): Receptírás után. Hunnia, Esztergom, Buga László ( ): Orvosnaplóm. Medicina, Budapest, Buga László ( ): Orvosnaplómat még mindig írom. Medicina, Budapest, Csáth Géza (Brenner József) ( ): Önéletrajz. Az Érdekes Újság Dekameronja, I. k. Budapest, 1914, 55. o. Csáth Géza: Napló, Híd, 52, 61, 197, 384, 467, 602, 765, 923, Csík Lajos ( ): Önéletrajz. Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Csik László (vitéz) (1890?): Önéletrajz. In: György E. (szerk.): Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, 1931, 134. o. Csillag Ferenc (1902). Önéletrajz. Gépelt kézirat. Györffy István gyűjteménye. Csilléry András ( ): Önéletrajz. In: György E., Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, 1931, 134. o. Csilléry András: Önéletrajz Gépelt, saját kezűleg javított kézirat. A bibliográfia összeállítójának birtokában. Csorba /02^/( ): Önéletrajz Kézirat. MTA Kézirattár. Csordás Elemér ( ): Önéletrajz. In: György E. (szerk.): Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, Daday András ( ): Egy orvostörténész visszaemlékezései. Orvostört. Közi. 77, 99, Dalnoky Viktor ( ): Szép emlékek nagyon szép időkből. Magyar Fogorv. L. 10, 10 sz. 65, Deutsch Ernő ( ): Emlékek, tapasztalatok, feljegyzések. Budapest, Szerző kiad. (Soksz.), Dobó Dezső(W\ 1963): Hadtörténelmi adalékok az egészségügyi szolgálat köréből. Magyar Katonai Közi. 10, 634, Dobó Dezső: Egy fogorvos visszaemlékezései. Fogorv. Szle. 24, 948, Dobó Dezső: Emlékezzünk régiekről... Az Ember (New York), február 4. Dobó Nicolas (1904 ): J étais le médecin de cent mille Berbères, un médecin français dans le bled arocain de Paris, Ed. du Scorpion, Dobó Nicolas: Százezer berber orvosa voltam. Budapest, Kozmosz Könyvek, Dobó Nicolas: Orvos a fegyverek között. Emlékek a francia ellenállásból. Docteur Nicolas Dobo: Un médicin hongrois dans la Résistence française c. kézirat alapján fordította Majtényi Zoltán. Budapest, Kozmosz Könyvek, 1975.

8 Doleschall Gábor ( ). Életem, eszményeim s negyvenkét éves orvosi gyakorlatom. Miskolc, Forster ny Dollinger Gyula ( ): 80 esztendő életemből ( ). Orvosképzés, 19, Különfüzet, Dollinger Gyula: 80 esztendő életemből ( ). Budapest, Egyetemi Nyomda, Donath Gyula ( ): Élete és munkája. Önéletrajz. Budapest, Horizont, Donath Gyula: Erinnerungen aus meinem Leben. Budapest, Duka Tivadar ( ): Önéletrajz. Kézirat. MTA Kézirattár. Engel Gábor ( ): Önéletírás. In: Gaál Gy.: Engel Gábor ( ) kórházigazgató és önéletírása. Orvostört. Közi , 75, Farádi László (1909): Diagnózis az életemről. Budapest, Gondolat, Fekete Gábor (1899?): Az első foghúzás. Gyermekkori emlék. Magyar Fogorv. L. 10, 10. sz. 50, Felkai Dénes (1913): Mozgalmas élet. Budapest, Zrínyi, Fialla Ludovic (Lajos) ( ): Reminiscente din resbelul romano ruso-turc. Anul Bucuresti, Fialla Ludovic (Lajos): Reminiscente din resbelul romano-ruso-turc. Anul II. kiadás Bucuresti, C. Sfetea, Fialla Lajos, bajai: Letűnt napjaimból. Bukarest, Gutenberg. Göbl József könyvnyomda, Fialla Ludovic-Lajos: Reminiscente de razboi din Háborús emlékek 1877/78-ból. Bukarest, Kriterion, Flór Ferenc ( ): Önéletrajz. Kézirat, MTA Kézirattár. Földvári Ferenc ( ): Visszaemlékezések. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Földvári Imre ( ): Emlékek és tapasztalatok. Fogtechnikai Szemle, 35, 355, , 9, 41, 73, 107, 143, 179, 209, 239, 272, 297, 333, 363, Gárdosi Jenő (1915): Visszaemlékezései. In: Ditrói S, Gyárfás A. (szerk.): 75 éves a Miskolc Vasgyári Kórház, Miskolc, o. Gáspár Ferenc ( ): Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel. Szeged, Bába S Gáspár Ferenc: Hét év a tengeren. Budapest, Singer és Wolfner Gegesi Kiss Pál (1900): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Gegesi Kiss Pál: Visszaemlékezés. In: Kovács J. : Hogyan él Gegesi Kiss Pál (interjú). Magyar Nemzet, június o. GerendLászló (1900): Hét nap szomjazás. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, p Gerend László: Dachau. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, o. Gerend László: Kiűzettünk városunkból. (Tények és tanúk.) Magvető, Budapest, Gerster Árpád Géza ( ): Recollection of a New York surgeon. New-York, Hoeber, Gobbi Károly ( ): Negyven esztendő a fogorvosi műtőszék mellett. Magyar Fogorv. L. 18, 399, 437, 509, Grosz Emil ( ): Ötven év munkában. Egyetemi Nyomda, Budapest, Győry Tibor ( ): Önéletírás. Kézirat. Orvostört. Múzeum Levéltár. Hanasiewicz-Hajnády Oszkár ( ?): Önéletrajz. In: György E: (szerk.): Amíg városatya lettem. Budapest, o. Haraszti István (1910): Podgyász nélkül. Szépirodalmi K., Budapest, Hatvani István ( ): Biographia Stefani Hathvani ab ipsomet consignata. Anno Mense Martio et tempore sequenti quaedam addita. In: Losy-Schmidt E. : Hatvani István élete és művei Debreceni Tisza I. Tud. Társaság I. o. kiadv.; Debrecen, 1931; 4. kötet, 7 sz. Hatvani István: Emlékjegyzetei. Közreadja: Milesz Béla. Vasárnapi Újság 19, Hatvani István: Feljegyzései. In: Magyary-Kossa Gy. : Adatok Hatvani István életéhez. Com. Bibi. Hist. Med. Hung. 19, 5, Herczeghy Mór ( ): Memoiren aus dem Reisetagebuch eines ungerischen Arztes mit besonderen Hinblick auf Österreich-Ungarn wie es war u. provisorisch ist. Wien, Braumüller, Herczog Ferenc ( ): Önéletrajz. Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Hetényi Imre ( ): Amikor a rend őre voltam. Budapest, Pantheon (é. n.)

9 Hirschler Ignác ( ): Autobiographische Fragmente. Budapest, Pollák, Hohenberg József (1884?): Naplómból. Magyar Fogorv. L. 10, 10 sz. 58, 132. Hollós István ( ): Búcsúm a sárga háztól. Budapest. Genius (é. n.). Hollós József ( ): Egy orvos élete. New York, N. Y Hont Jenő (vizsg. fogász) (1918): 50 év a fogászatban. Fogtechn. Szemle, 50, 170, Horváth Béla ( ): Curriculum vitae. Gépelt kézirat. Budapest 1939, Kolozsvár 1943, Barcs 1952 és Györffy István-gyűjtemény. Hőgyes Endre ( ): Önéletrajz. Kézirat. A Debreceni Kollégium Könyvtára. Illés Endre ( ):,,...talpig nehéz hűségben" Budapest, Szépirodalmi Kiadó Issekutz Béla ( ): Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Issekutz Béla: Visszaemlékezs. In: K. Terstyánszky E. (szerk.) Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Ivánkievicz Dénes ( ): Visszaemlékezései. In: Ditrói A. Gyárfás A. (szerk.): 75 éves a Miskolc Vasgyári Kórház, Miskolc, o. Julesz Miklós ( ): Kirándulás a pokolba. Budapest. Szépirodalmi K Kassay Dezső ( ): Az idők sodrában. Egy magyar orvos élete. (Visszaemlékezések.) München, Griff Kenyeres Balázs ( ): Szemelvények egy meg nem írt naplóból. Budapest, Kiss Akadémia Könyvtára, VI. kötet, 1933; Kerpel-Fronius Ödön ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky Edit (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Kéry (Bittner) Imre ( ): Önéletírása. Kézirat Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár. Klug Nándor ( ): Önéletrajz. Kézirat, MTA Kézirattár; Korányi Frigyes ( ): Emlékeimből. Orvosképzés. 18, Különfüzet, Korányi Sándor (Alexander) ( ): Selbstbiographie. In: Grote L. R. (Hg.): Die Medizin in Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd. III. Meiner, Leipzig, Korányi Sándor: Elmúlt idők emlékeiből. Egyetemi Nyomda, Budapest, Korányi Sándor: Önéletrajz Kézirat. MTA Kézirattár. Kováts Ferenc id. ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky Edit (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, Kováts Mihály ( ): Önéletrajz Kézirat. MTA Kézirattár. Krebs Eta ( ): Frieder. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv , Budapest, o. Krebs Eta: Mint a patkányok... In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, p Kreuter József (áll. vizsg. fogász) ( ): A múlt ébresztése. Fogtechnikai Szle. 6, 289, 321, Kubinszky Antal ( ): Jegyzőkönyve. In: Murányi Károly: Száz esztendő távlatában. Egy orvos feljegyzései 1832-től 1855-ig, Kalocsa, Árpád ny., Ladányi Józsa ( ): Visszaemlékezéseim. Debrecen, DOTE Rektori Hivatal Kiadása, Lassel Mátyás (1760?): Önéletrajzi feljegyzései (német nyelven). In: Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó, Bd. V. 634 o. Laufenauer Károly ( ): Uti levelek. Orv. Hetilap. 3, 663, 773, 861, Lénárd Sándor ( ): Völgy a világ végén. Budapest, Magvető Lenhossék Mihály ( ): Autobiographie. In: Grote, L. R. (Hg.): Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd. 7. Meiner, Leipzig, Liebermann Leó ( ): Selbstdarstellung. In: Grote, L. R. (Hg.): Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd. 6. Meiner, Leipzig, Linksz Arthur ( ): Emlékeimből. In: Scheiber S.: (szerk.): Évkönyv Budapest, Linksz Arthur: Visszanézések. Ifjúkorom Magyarországon. Twesty-First Century Hungarian Publishing Corp., New-York, Linksz Arthur: Fighting the third death. (Visszanézések.) Translated John J. Alpar. New-York, Lipscher Mór: Egy orvos életének két legkínosabb eseménye. Gyógyászat, 79, 476, 468, Madzsar József ( ): Önéletrajzi vázlat (Gépírásos kézirat). Kárpáti Endre (Budapest) birtokában. Magyar Imre ( ): Tanulságos utazás. (Visszaemlékezések), Budapest, Magvető, 1969.

10 Magyar Imre: Az évszázad gyermeke. Budapest. Szépirodalmi, Magyar Imre: Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky Edit (szerk.): Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, 1982, 188. o. Magyar Imre: Oly korban éltem én... " Szépirodalmi, Budapest, Makai Endre ( ): Önéletrajz. Gépelt kézirat. Makai János (Budapest) birtokában. Marek Antal ( ): Egy orvos vallomásai. Budapest, Stadium, Nemzeti Könyvtár, 54. sz. Medgyessy Ferenc ( ): Eletemről, művészetről. Magvető, Budapest, Meiler Béla ( ): Erlebtes u. Erdachtes. Sopron, Mester Endre ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Miskolczy Dezső ( ): Önéletrajz. Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Moreili Gusztáv ( ): Visszaemlékezéseim. Fogorv. Szle. 47, 370, 1954; Mosonyi Albert ( ?): Ötven év orvostudománya egy gyakorló orvos szemével ( ). MOSZ, 1, 1, Németh László ( ): Homályból homályba. Életrajzi írások. Budapest, Magvető, Németh László: Utolsó széttekintés. Életrajzi írások. Budapest, Magvető Szépirodalmi K Nendtvich Károly ( ): Amerikai utazásom. Pest, Heckenast, Neuber Ede ( ): Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Nyiszli Miklós ( ): Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban. Szerző kiadása, Nagyvárad, Nyiszli Miklós: Mengele boncolóorvosa voltam Auschwitzban. Világ (budapesti napilap) febr. 16 ápr. 6. között, 41 részletben folytatólagosan. Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam. Debrecen, Nyiszli Miklós: Médecin a Auschwitz, souvenirs d'un médecin déporté. Trad, et adapté du hongrois par Tibère Kremer, Paris, Julliard, Nyiszli Miklós: A doctor's eye-witness account. Transi. Tibor Kremer, Richard Slaver. London, Hamilton, Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. Irodalmi Kiadó, Bukarest, Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. 2. kiad. Irodalmi Kiadó, Bukarest, Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. 3. kiad. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, Nyiszli Miklós: Am fost medic la Auschwitz. Trad. Lucia Nasta. Bucuresti, Ed. Pentru Lit., Nyiszli Miklós: Am fost medic la Auschwitz. II. k., Bucuresti, Ed. Eminescu, Nyiszli Miklós: Pracownia doktora Mengele. Wspomnienia lekarza 2 oswicimia. Tlum. Tadeusz Olszanszki. Warszawa, Czytelnik, Nyiszli Miklós: Mengele, a doctor's eyewittness' account. Transi, by T. Kremer R. Ceaur. Mayflower, New York, Nyiszli Miklós: Medico ad Auschwitz. Romanzo. Trad, dal francese Maria Jatosti. Milano, Longanesi, Nyiszli Miklós: Medico ad Auschwitz. Romanzo. Trad, dal francese Maria Jatosti. 2. kiad. Milano, Longanesi, Nyiszli Miklós: Auschwitz". Fawcet, Linehart and Winston, New York, Nyiszli Miklós: Szvidetel'obvinenija. Dokumental'naja poveszt'. Perevod Sz. Fagyejev, L. Vasziljeva. Moszkva, Voennoje izdat'elsztvo, p Nyiszli Miklós: Háj it i szro sel Mengele lö Ostvic. KZ-A Ford.: Rössel Mordechai. L. Friedmann kiad. Bne Brak, Izrael, Nyiszli Miklós: Mengele's Auschwitz: A Doctor's Eyewitness Account. Henri Holt and co., New York, Ottofy Lajos ( ): Fifty years in Dentistry. Oct Oct Bibliography Biography Dent. Hist Pápai Páriz Ferenc ( ): Naplója In: Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. III. k. Budapest, MOKT, o. Pápai Páriz Ferenc ( ): Napló. In: Nagy Géza: Békességet magamnak, másoknak. Bukarest, Kriterion, o. Pataki Sámuel ( ): Naplója (közli Pataki Jenő), Cluj-Kolozsvár, Minerva, Pataki Sámuel: Napló. In: Pataki Jenő: Pataki Sámuel naplója. Népegészségügy, 4, 524, 1923.

11 Pettyeni (Gyöngyösi) Borbély Márton ( ?): Memóriáié In: Pettenyi Borbély Márton kéziratos orvosló könyve Soproni Berzsenyi Gimnázium tulajdona. Plesch John ( ): János, the story of a doctor. London, Gallanz, 1947: Plesch János: János erzahlt von Berlin. Berlin. Poczik Miklós: Sebész voltam Etiópiában. Gondolat, Budapest, (Világjáró sorozat). Pollatschek Elemér ( ): Önéletrajz. In: György E. (szerk.): Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, o. Posta Sándor ( ): Huszonöt esztendő. Testnevelés. 5, 189, 248, 356, 489, 882, Preisich Kornél ( ): Önéletrajzi jegyzeteiből. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, o. Puder Sándor ( ): Állapota kielégítő..." Subjectív kortörténet. Budapest, Nóvák, PukyÁkos ( ): Orvos-sebészi uti-napló. Orvosi Hetilap 8, 166, 469, 491, 535, 575, 639, 667, 687, 707, 720, 905, 949, 973, 1877; Radnai Sándor ( ?): Huszonnyolc év előtt... Magyar Fogorvosi L. 10, 10 sz. 64, Révész Fülöp ( ): Orvosi és egyéb emlékeim 1860-tól 1941-ig. Békéscsaba, 1941 (gépelt kézirat). A bibliográfia összeállítójának birtokában. Rosenzweig (Agai) József (\S ): Napló részietek. In: Ágai Adolf: Egy öreg orvos naplójából. Gyógyászat 41, 815, 1901; Rozmusz József Péter (áll. vizsg. fogász): ( ): Visszaemlékezések. Budapest, írott és gépelt kézirat. A bibliográfia összeállítójának birtokában. Rubányi Pál ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.) Gyógyító orvosok. Minerva. Budapest, o. Salamon Henrik ( ): Visszaemlékezések. Magyar Fogorv. L. 1, 7 sz. 5, 8 sz. 6, 9 sz. 5, 10 sz. 5, 11 sz. 5, 12 sz , 1 sz. 5, 2 sz. 5, 3 sz. 5, 4 sz. 5, 5 sz. 5, 6 sz. 5, 7 sz, 5, 8 sz. 5, 9 sz. 5, 10 sz., 5, 11 sz. 4, 12 sz , 1 sz. 2 sz 5, 3 sz. 5, 5 sz. 5, 5 sz. 5, 6 sz. 5, Schaffer Károly ( ): Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Scheitz László ( ): Orvosi élmények Belga-Kongóban. Orvosi Hetilap 86, 21, 33, Scholtz Kornél ( ): Szolgálati emlékek és tapasztalatok. Népegészségügy, 20, 10, Schranz Dénes (1904): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E.: Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, o. Schulek Vilmos ( ): Önéletrajz Kézirat. MTA Kézirattár. Schulek Vilmos: Önéletrajz. Szemészet, 42, 2, 81, Selye János ( ): Emlékeimből. (Önéletrajzi részletek.) Népszabadság, júl o. Simonovics István ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky Edit (szerk.): Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, o. Stáhly Ignác ( ): Önéletrajz. Kézirat. MTA Kézirattár. Stiller Bertalan ( ): Medizinische Plaudereien. Stuttgart Szabó József ( ): Önéletrajz-autobiographie. Fogorv. Szle. 30, 492, Székács István (1907): Hári Pál professzor, egy orvostudományi iskola a numerus clausus idején. Részlet a szerző önéletrajzából. Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, p Székács István: Palántázás. Részlet egy önéletrajzból. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, o. Szendrey Gábor ( ). Önéletrajz, gépelt kézirat. 1951, Györffy István-gyűjtemény. Szentágothai János (1912): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E.: Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, o. Szent-Györgyi Albert ( ): Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Szilágyi András ( ): A halhatatlan fűkaszálás. Rendhagyó emlékírás. Magvető, Budapest, Szilágyi András: Élet és búcsú. (Önéletrajzi részlet.) Népszabadság jún. 5. Szondi Lipót ( ): Schicksalanalyse als Selbstdatstellung. In: Pongratz, L. : Psychotherapie in Selbstdarstellung. Hans Huber V, Bern Stuttgart Wien, S Tangl Ferenc ( ): Önéletrajz. Kézirat. Állattenyésztési Kutató Intézet Központ (Tangl emlékszoba. Herceghalom) birtokában. Tangl Ferenc: Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár.

12 Tauffer Vilmos ( ): In: György E. (szerk.) Amíg városatya lettem. Budapest, Globus, 1931, 244. o. ThurzóJenő( ): Önéletrajz. In: Thurzó Jenő dr. emlékezete. (Thurzó Jenő önéletrajza és temetésén elmondott beszédek.) Debrecen, Debreceni Luther Szövetség, Törő Imre (1900): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.) Gyógyító tudósok, Minerva, Budapest, o. Vajner Barna (1902): Önéletrajz Kézirat. Orvostörténeti Múzeum Levéltár. Vörösmarthy Dániel (1928). Önéletrajz. Gépelt kézirat Györffy István gyűjtménye. Weinstein Pál ( ): Fasizmus, munkatábor, felszabadulás. Életrajzi részlet. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, Weszprémi István ( ): Napló. In: Lofthouse David: The road to life. Philosophical Trans., Oxford..., , In: Sükösd M.: Weszprémi I. naplója. Irodalomtört. Közi. 60, 322, Weszprémi István ( ): Biographia. In: Weszprémi St.: Succinta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae Biographia. Tom I. Lipsia, Sommer, p Závory Sándor ( ): Emlékeim. Galánta, Neufeld, Zoltán Imre (1909): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E.: Gyógyító orvosok. Budapest, Minerva, o. Zsámboky János (Sambucus Johannes) ( ): Napló (latin nyelven) In: Gerstinger Hans: Aus dem Tagebuche" des kaiserlichen Hofhistoriographen Johannes Sambuccus (1531 bis 1584). Die Österreichischen Nationalbibl. Festschrift. Hg. zum 25.-jahrige Dienstjub. Prof. Bick, Wien, S Zsebők Zoltán ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Zsebők Zoltán: Lépcsőfokok. Budapest, Szépirodalmi, GYÖRGY HUSZÁR, Prof. D. M., D. Sc. M. Vice-president of the Hungarian Society for the History of Medicine H 1077 Budapest, Wesselényi u. 75. SUMMARY According to our knowledge, 148 Hungarian physicians have written autobiographies, giving precious informations for the history of medicine. While putting these works in chronological order, we get a special, however discontinous and imperfect, but very informative history. These physicians have written 203 autobiographies, autobiographical details or mémoires. 168 of them have been published, 35 lays in manuscript; 164 of them are in Hungarian, 39 in other languages: in Latin, German, English, French, Italian, Rumenian, Russian, Polish, Hebrew. Nearly the half of the autobiographers was born in the second half of the 19. century. We could determine or at least estimate the ages of authors at the time of completing their autobiographies: 70% of them was older than 60, most of them were between 70 and 79, two were 90 and one was 92 years old. Most of the authors were surgeons, dentists, internists and ophtalmologists. We have to call attention to the breakdown of the authors by sex: There were only two women among them! The bibliography gives data in alphabetical order of the authors' names.

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT KAPRONCZAY KATALIN A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle egyletek,

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Gorda Éva 2012. május 23. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva: A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés-történeti tudományok besorolású doktori iskola KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG SZABÓ FERENC JÁNOS TÉMAVEZETŐ: DALOS ANNA DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/1 március Tartalom Emlékezés Kodály Zoltánra 2012. december 16-án Hartyányi Judit... 4 Kodály Zoltán és Gyulai

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Veszprémi Értéktár Képregény Oktatásügyünk emlékei A számok sorsa Kis tárgyak varázsa Dada az aluljáróban Sziveri utó Sziveri János felidézése

Veszprémi Értéktár Képregény Oktatásügyünk emlékei A számok sorsa Kis tárgyak varázsa Dada az aluljáróban Sziveri utó Sziveri János felidézése Tartalom 2 Perlaki Claudia Veszprémi Értéktár 3 S. Perémi Ágota Oktatásügyünk emlékei A Dózsa György Általános Iskola Iskolatörténeti Gyűjteménye 4 Palágyi Sylvia Kis tárgyak varázsa A balácai amulett,

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary Fazekas Eszter Ágnes, MA fazekas.eszti@gmail.com Initially

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor Thalassa (21) 2010, 3: 29 50 A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák Harrach Andor I. A Bálint-csoport módszerének kialakulása és nemzetközi elterjedése Korai magyarországi

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 6. sz. 2008. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 6. sz. 2008. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 101. évfolyam 6. sz. 2008. december Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN Szerkesztette: Pongrácz László Balatonfüred 2010 1 Balatonfüredhez kapcsolódóan, kilenc, olyan természettudóst kell megemlíteni, akiknek

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Mészáros Judit az Önök Bizottsága Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Jánosnak és Daniniak hálával és útravalóként Tartalom Előszó (André Haynal)

Részletesebben