klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy"

Átírás

1 M A G Y A R O R V O S O K Ö N É L E T R A J Z A I HUSZÁR GYÖRGY A z önéletrajz (önéletírás) és emlékirat (memoár, visszaemlékezés) az irodalomtudomány szerint nem azonos műfajok, de a gyakorlatban nehéz pontos határvonalat húzni közöttük. Az önéletrajz írója legtöbbször már idősebb ember, aki születésétől kezdve írja le élete folyását. Az ilyen mű középpontjában rendszerint az önéletrajz írója áll. Az emlékiratok, visszaemlékezések már kevésbé írócentrikusak, főszerepe nem az írónak, hanem az eseményeknek van. 1 Mind az önéletrajzok, mind a visszaemlékezések írásának indítékai sajátságosan eltérőek lehetnek. A különböző hivatású, foglalkozású ember, más és más indíték alapján ír önéletrajzot. így például írónak, művészeknek, politikusoknak és hadvezéreknek akik gyakran írnak önéletrajzot indítékuk legtöbbször az, hogy egyrészt büszkélkednek sikereikkel, másrészt igyekeznek ki- és megmagyarázni a mások által hibásnak tartott tetteiket és balsikereiket. Az orvosok a magyar orvosok is önéletrajzaikat némileg más indítékok alapján írják. Sokan hosszú életpályájuk végén úgy érzik, hogy tapasztalataik, élményeik, küzdelmeik, eredményeik, esetleg az őket ért igazságtalanságok, üldöztetések megörökítést érdemelnek. írnak felmenőikről, gyermekés ifjúkorukról, tanulmányaikról és tanítóikról (professzoraikról, mestereikről), kor- és kartársaikról. Régi, legtöbbször már elfelejtett, túlhaladott gyógyító és diagnosztikai eljárásokat elevenítenek fel. Az önéletrajzíró orvosok szeretnek részletesen foglalkozni a társadalmilag igen kiemelkedő személyekkel (államfők, politikusok, tudósok, írók, művészek), akiket kezeltek. Az orvosok igen kritikus események, mint például járványok, elemi csapások, háborúk, háborús események, politikai atrocitások (kegyetlenkedések) tanúi, vagy akár szenvedő alanyai voltak és úgy érzik, hogy élményeiket meg kell írni. Sokszor a történések vázolásához és értékeléséhez orvosi tudás, megfigyelőképesség és ítélőképesség is szükséges. A nem orvos legyen az bármilyen éles szemű megfigyelő és jó tollú író nem tudja az adott helyzetben kialakuló élettani és patológiai jelenségeket és tüneteket úgy rögzíteni, mint a jól képzett orvos. Sok magyar orvos nyomtatásban megjelent vagy kéziratban megőrzött önéletrajza, visszaemlékezése kutatható fel, különösen akkor, ha a fogalom kapuját kissé szélesebbre tárjuk és számba vesszük a XVI XIX. század első felében íródott rendszeres időszakos feljegyzéseket és naplókat. A klasszikusnak is mondható, a szerző egész életét felölelő, önéletrajz mellett gyakran közölnek önéletrajzi töredéket, néha mint a megírandó, vagy a tervbe vett önéletrajz részletét, előzetes közleményként. Sok orvos igen helyesen úgy érzi, hogy teljességre törekvő, részletes, hosszú önéletrajza nem tart nagyobb igényt az olvasó érdeklődésére, vagy szellemi-testi erejéből már nem futja nagyobb lélegzetű munkára, akkor kiragad életéből egy vagy több szakaszt, amelyről úgy érzi, hogy az utókor számára az rögzítendő. A naplók értékelésekor megjegyzendő, hogy az önéletrajz megkezdéséig tartó szakasz önéletrajzszerűen bevezetője lehet a naplónak (Pápai Páriz Ferenc, Lasset Mátyás). Míg az önéletírás és memoár a teljes élettartamra, vagy legalább hosszabb időszakra tekint vissza, addig a naplót alkalmanként (naponta, több nap után, vagy tetszőleges, nem rendszeres időközökben) írják és egy-egy naplórészlet természetszerűen csak rövidebb időszak eseményeit rögzítheti. A napló ilyen értelemben önéletrajz is, amely kis időszakok eseményeit és élményeit mint mozaikkockákat rögzíti és ezek egymás mellé helyezve, összességükben képet adhatnak hosszabb életszakaszról. A terjedelmesebb orvosi útijegyzet is napló vagy visszaemlékezés töredéknek értékelhető. Az önéletrajzok indítékait a már említetteken kívül, más szempontból is érékelhetjük. Megkülönböztethetünk spontán (önként, szabad elhatározásból) és felszólításra írott önéletrajzokat. A 1 Szávai J.: Az önéletírás. Budapest, Gondolat, o.

2 klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy felkérés volt. A felszólításra írott orvosi önéletrajzok kevésbé vehetők egy kalap alá, mint a spontán írottak. Terjedelmük és színvonaluk a felszólítás céljának megfelelően igen változó. A spontán és felszólításra írott munkák elkülönítése nem mindig lehetséges. Például az orvosi folyóiratokban megjelenő önéletrajzok egy része szerkesztőségi felkérésre (és ez nincs mindig következetesen jelölve), más része spontán íródott. A két csoport között nincs értékelhető különbség. Nagy kort megért kiváló orvosokat az újságírók alkalomadtán felkérik, hogy számoljanak be életük folyásáról. Az újságíró feltett kérdéseire adott válaszokból ún. interjú-önéletrajz alakulhat ki. A felkérésre írott (esetleg előadott és csak később kinyomtatott) önéletrajzok gyűjteménye sajátságos lelőhelyei a magyar orvosi autobiográfiáknak. Ezek közül a legértékesebb a Gyógyító tudósok" (szerk.: Kövesné Terstyánszky Edit), Budapest, Minerva, 1982., 20 budapesti emeritált orvosprofesszor visszaemlékezését tartalmazó kötet. A visszaemlékezések között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Dr. Jahn Ferenc Kollégiumában mint előadások hangzottak el év végén már csak 10 visszaemlékező volt életben. Három kiváló orvostudósunk önéletrajza található a Grote által szerkesztett,,die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen" (Meiner, Leipzig) című 1923-ban megindult kötetekben. Ez az önéletrajz-gyűjtemény része a Die Wissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen ' ' című sorozatnak, amely különböző tudományágak (filozófia, jog, orvostudomány, művészet, történelem, közgazdaságtan, vallástudomány) prominenseinek önéletrajzát közli. Egy-egy kötetben 4 6 orvosi önéletrajz kapott helyet, mindegyik lapszámozása 1-gyel kezdődik, a szövegrész előtt megtalálható a szerző arcképe (fénykép v. festmény). Autobiográfiát kiegészíti az önéletrajzíró tudományos munkáinak a felsorolása (bibliográfiája). Az önéletrajzok terjedelme kb. 50 oldal. Feltehetően a szerkesztő útmutatást adott az írónak, mert az önéletrajzok felépítése némi hasonlatosságot mutat. Az orvosi önéletrajzok szerényebb forrása György E. (szerk.): Amíg városatya lettem...", Budapest, Globus, című mű, amely a főváros akkori főtisztviselőinek és törvényhatósági bizottsági tagjainak önéletrajz-gyűjteménye. A közel 250 önéletrajz közül hatot orvosok írtak. Néhány értékes orvosi önéletrajz és számos önéletrajzi részlet (háborús és deportációs élmények) található a Scheiber S. szerkesztette Évkönyvek"-ben. A felszólításra írott önéletrajzok egyik-másik csoportja kéziratban maradt csak fenn. így néhány szemorvos kéziratos önéletrajza, melyekhez Györfjy István gyűjteménye révén jutottam. Györffy,,A XX. században működött jelentősebb magyarországi szemorvosok életrajzi adattára ' ' (1987) című munkája elkészítése előtt írásban felkérte a prominens szemorvosokat adataik közlésére. Egyesek a kért adatokon túlmenően részletes önéletrajzukat is megküldték és Györknek sikerült néhány 1987 előtt elhunyt szemorvos kéziratos önéletrajzát is felkutatni munkájához. A felszólításra írott kéziratos önéletrajzok másik csoportjában olyan írások vannak, amelyeket egy beadványhoz, kérelemhez vagy kérvényhez mellékeltek. A szerző ennek érdekében kedvezően csoportosítja élete eseményeit és nem tér ki a kedvezőtlenekre, esetleg tudatosan meghamisít egyes adatokat. Ezeknek autobiográfiai értéke igen korlátozott és csak egészen kiemelkedő (például Madzsar József), vagy ha nem is jeles, de történelmi szempontból figyelmet érdemlő ember (például Csilléry András) írása tarthat számot érdeklődésre. Értékesebbek az olyan, a XIX. században felszólításra írott és kéziratban fennmaradt önéletrajzok, amelyek szerkesztésére az illető további pályafutását befolyásoló körülmény nem hatott. Ilyen orvosi önéletrajzok találhatók az MTA Kézirattárában. Az MTA alapítása óta felkérte tagjait, hogy készítsenek önéletrajzokat, sajnos azonban nem minden akadémikus orvosnak található önéletrajza a kézirattárban. Ennek oka, hogy egyrészt feltehetően nem minden akadémikus küldte el önéletrajzát, másrészt az önéletrajzok egy része elkallódott. Szokás volt az emlékbeszédre fel-

3 kért adadémikusnak elküldeni az elhalt önéletrajzát. Ezek egy része nem került vissza a kézirattárba és még szerencsés eset, ha az más gyűjteményben bukkan fel. [Például Kéry-Bittner Imrének ( ) 1871-ben az MTA számára írott önéletrajza az Orvostörténeti Könyvtárban található.] Az akadémikusok önéletrajzainak jelentős része még kézzel írott és csak a múlt század végén jelennek meg a géppel írottak. Terjedelmük nem volt megszabva igen különböző: 1 25 oldal között változó. Stílusuk is igen eltérő. Némelyik szinte nyomdaérett kézirat, amely családi adatokat, ifjúkori élményeket, tudományos munkásságuk részletes eredményeit is rögzíti. A kézirattár több, még a XVIII. század második felében született orvostudósunk, mint például Kováts Mihály ( ), Almási Balogh Pál ( ), Csorba József ( ), Stáhly Ignác ( ), majd a múlt század első felében született Batizfalvy Sámuel ( ), Duka Tivadar ( ), Flohr Ferenc ( ), Klug Nándor ( ), Schulek Vilmos ( ) hosszabb-rövidebb, saját kézzel írott önéletrajzát őrzi. A XIX. század második felében és a századforduló idején született tudósainknak a második világháború kitörése előtti időkig benyújtott önéletrajzai között is van figyelemre méltó. A túlnyomóan gépelt szövegek egy része feltünteti benyújtásuk időpontját is. A második világháború után bekért, beküldött önéletrajzok már tudománytörténeti szempontból alig érdemelnek figyelmet, mert olyan rövid, géppel írott adatfelsorolások, mint amilyeneket a legkülönbözőbb hatóságok okkal, ok nélkül alkalomadtán igényelni szoktak. Az önéletrajzok az eddig említettek mellett még további különböző szempontokból osztályozhatók, csoportosíthatók. Az egyik ilyen szempont, hogy milyen formában maradtak fenn. Legmaradandóbban a nyomtatás őrzi meg az önéletrajzokat. A magyar orvosi önéletrajzok ha terjedelmesek sokszor önálló kötetekben, máskor folyóiratokban, sok részletben, folytatólagosan jelentek meg. A viszonylag rövidebb életrajzok, visszaemlékezések, önéletrajzi részletek folyóiratokban, évkönyvekben és tanulmánygyűjteményekben kaphattak helyet. Neves orvosok méltatásakor jó és könnyen hozzáférhető kútforrás a nyomtatásban megjelent önéletrajzuk, lexikális értékelésükkor pedig feltétlenül említést kívánó adat. A bibliográfiánkban szereplő 203 mű közül 168 jelent meg nyomtatásban. A spontán íródott, de nyomtatásban még meg nem jelent önéletrajzok fennmaradási lehetősége a megőrzött kézirat. Számuk a bibliográfiánkban mindössze 8. íróik: Arató Emil belgyógyász, az antialkoholista mozgalom kiemelkedő alakja, Bencze Lajos bécsi, majd londoni fogorvos, Hőgyes Endre professzor, Makai Endre sebésztanár, Révész Fülöp békéscsabai gyakorló orvos, Rozmusz Péter irgalmas rendi fogász és Tangl Ferenc professzor. A felsoroltak között van terjedelmesebb, klasszikus önéletrajz is, amelyet az írója későbbi megjelentetés, esetleg családja, barátai számára készített. Az ilyen önéletrajzok felkutatása nehéz, a bibliográfia összeállítóját sokszor a szerencsés véletlen segíti. Bizonyos, hogy számos értékes önéletrajz-kézirat lappang még családi irományok között és félő, hogy ezek nem avatott kézbe kerülve megsemmisülnek. Az általam felsorolt nem kézirattárakban vagy levéltárakban őrzött önéletrajzok legtöbbször családtagok (leszármazottak), kutatók vagy gyűjtők birtokában vannak. Ajánlatos volna, hogy ezek, de legalább fénymásolataik közületi kézirattárokba kerüljenek, hogy elvesztésük, megsemmisülésük elkerülhető legyen. A kéziratban fennmaradt és nyomtatásban megjelent önéletrajzok éles elkülönítésének is vannak akadályai. Számos kéziratos önéletrajzot írójuk halála után nyomtatnak ki. Ez néha rövid idővel az elhalálozás után, más esetekben csak hosszú idő esetleg évszázadok után történik. Ilyenkor rendszerint a kézirat sajtó alá rendezője szelektál, csak egy rész kerül kinyomtatásra és a fennmaradó rész továbbra is kézirat marad. Az önéletrajzok indítékainak, csoportosítási szempontjainak taglalása után a szerzők személyiségét is értékelhetjük. Míg a magyar önéletrajzíró orvosok jelentős része ismert nevű, a tudománytörténelemben nyilvántartott személy, addig jó néhányan közülük egyszerű, alig ismert gya-

4 korló orvos. Nem szabad azonban rangsorolni a két csoport írásainak értékét, mert a gyakorló orvos emlékei sokszor az orvostörténelem, a művelődéstörténelem és esetleg más tudományszakok számára igen jelentős lehet. Némi figyelmet érdemel az önéletrajzírók nemi megoszlása. Csak egy magyar orvosnő, Ladányi Józsa sebész profésszornő írt klasszikus önéletrajzot és Krebs Eta fogorvosnő értékes önéletrajzi részleteket. Ezt részben az magyarázza, hogy nálunk az orvosi pálya csak közvetlenül a századforduló előtt nyílt meg a nők számára. A külföldi orvosi önéletrajzok írói között is alig akad nő. Érdekes adat, hogy az első német orvosnő, aki egyúttal az első orvosnői önéletrajz írója; Dorothea Christina Erxleben, geb. Leporin ( ) I I. Frigyes különleges engedélye alapján kapott engedélyt az orvosdoktori promotióra ben Halléban avatták orvosdoktorrá. Szülővárosában, Quedlinburgban folytatott gyakorlatot és tüdőbajban halt meg. 2 ' 3 Figyelemre méltó adatokkal szolgál a bibliográfiában felsorolt művek szerzőinek különböző szempontú számszerű, megoszlása. Az önéletrajzírók születésének ideje időrendi sorrendben, századok, ill. félévszázadok szerint is rögzíthető. Az önéletrajzírók közül 146-nak születési ideje megállapítható vagy becsülhető volt. A legtöbb önéletrajzírónk a XIX. század második felében született, számszerűleg 65 (44,5%), a XX. század első felében, pontosabban annak első három évtizedében 45-en (30,1%), a XIX. század első felében 23-an (15,5%). A XVI XVIII. században összesen 13-an (9,9%), felbontva a XVI. században 1 (Zsámboky), a XVII. században 4, a XVIII. században 8 író született. Az önéletrajzok íróinak életkora, műveik írásakor (szerzői életkor). 120 esetben megállapítható, vagy legalább becsülhető volt. Pontos a szerzői életkor meghatározása, keltezéssel ellátott életrajzok esetében. A kinyomtatott önéletrajzok esetében az előszó dátuma, esetleg a szerkesztői bevezetés vagy jegyzet inkább ad megbízhatóbb támpontot, mint a megjelentetés időpontja. Ugyanis igen eltérő lehet az időköz, ami az önéletrajz megírása és megjelentetése között eltelhet. Ha egy szerzőnek több önéletrajza van, akkor a legkésőbben írottnak (megjelentnek) időpontját értékeltem szerzői életkornak. A napló-önéletrajzok esetében az utolsó bejegyzés ideje vehető a szerzői életkornak. A szerzői életkorok korcsoportok szerinti számszerű és %-os megoszlása Életkor években 30-on akii en felül n % n % n % n % n % n % n % n % 2 1,6 7 5, ,3 11 9, ,5 3 2,5 2 3 B.u.G. Albrecht (Hgs.): Der Eid des Hippokrates. Buchverlag der Morgen, Berlin, S Bethlen Kata ( ) több kiadást megért önéletírását irodalomtörténelmünk jelentős műnek értékeli. Bethlen Katát, Bod Péter sokszor idézett verses nekrológjára hivatkozva, néhány kitűnő orvostörténészünk (Györy, Magyary-Kossa) első magyar medikának, első magyar orvosnőnek nevezi. Éppen az önéletrajza és továbbá a levelezése az, amelynek alapján ez az állítás megkérdőjelezhető és ezért nem szerepel Bethlen Kata önéletrajza az alább közölt bibliográfiában.

5 A szerzői életkorok megoszlásából kitűnik, hogy a legtöbben (35%) és (20%) éves korukban emlékeztek vissza pályájukra és élményeikre; az önéletrajzírók 70%-a elmúlt 60 éves. A legfiatalabb önéletrajzíró a 27 éves Csáth Géza (Brenner József) ideggyógyász, író és ide sorolható még Laufenauer Karoly ideggyógyász is, aki 29 éves korában írt útileveleket. A legidősebb önéletrajzíró a 92 éves Donath Gyula ideggyógyász. Issekutz Béla és id. Kováts Ferenc professzorok önéletrajzukat 90 éves korukban írták. Az önéletrajzok nyelve és megjelenési helye. A 203 önéletrajzból 164 (80,8%) magyar és 39 (19,2%) idegen nyelvű. Éspedig latin 4, német 13, angol 9, francia 2, olasz 2, román 4, románmagyar (kétnyelvű kiadás) 1, továbbá orosz, lengyel és héber 1 1. A 203 önéletrajzból 168 jelent meg nyomtatásban, 35 ez ideig kéziratban maradt fenn. A kéziratok mind magyar nyelvűek. A kinyomtatott önéletrajzok közül 129 hazánkban, 39 pedig külföldön jelent meg. Európában (Anglia, Ausztria, Franciaország, Lengyelország, háború előtti Németország, NSZK, Olaszország, Románia, Svájc, Szovjetunió) 29, USA-ban 8 és Izraelben 2. A külföldön megjelent önéletrajzok számát Nyiszli Miklós:,,Mengele boncoló orvosa voltam '' című mű fordításai jelentősen emelik. Nyiszli munkája 9 nyelven, 18 kiadásban jelent meg. Önéletrajzíró orvosainknak szakma szerinti megoszlása. Önéletrajzíróinkat aszerint is csoportosíthatjuk, hogy 1. nem szakosodottak, 2. klinikai, 3. elméleti, vagy 4. speciális szakmák művelői voltak. 1. A nem szakosodott önéletrajzíró orvosok (beleértve orvosi gyakorlatot folytató kirurgusokat, az egyetemek orvosi karán képesített sebészmestereket és polgári sebészeket az elmúlt századokban), általános gyakorlatot folytatók voltak. Számuk A klinikai szakmát folytató önéletrajzíró orvosok (beleértve a képesített szemész- és fogászmestereket is) szakma- és szám szerinti megoszlása: belgyógyász 17, bőrgyógyász (venerológus) 3, fogorvos 28, gégész 2, gyermekgyógyász 6, hasonszervi orvos 1, ideg- és elmegyógyász 12, ortopéd 1, röntgenologus 2, sebész 18, szemész L3, szülész 2, tüdőgyógyász 2, urológus 1. Számuk összesen Az elméleti szakmák művelői közül jóval kevesebben, csak 31-en írtak autobiográfíát. Számszerű megoszlásuk szakmák szerint a következő: anatómus 3, biokémikus 2, biológus 1, élettanász 1, egészségügyi szervező 8, gyógyszertanász 1, higenikus 3, kémikus 2, kórboncnok2, mikrobiológus 2, orvostörténész 3, igazságügyi (törvényszéki) orvostan művelője Egyes speciális szakmák képviselői akik sem a klinikusok, sem a teoretikusok csoportjába nem illeszthetők is írtak visszaemlékezéseket. Megoszlásuk: 7 katonaorvos, 2 fürdőorvos, 1 hajóorvos és 1 iskolaorvos, összesen 11. Ha összeadjuk az említett négy csoport tagjainak a számát, az összesen 173, pedig az önéletrajzokat író személyek száma csak 148. Magyarázata ennek, hogy sok orvos két, néha három szak művelője volt. Ez egyrészt összefüggött a szakok kifejlődésével, a szakorvosi képesítés és cím használatának szabályozásával, ami nálunk 1922-ben kezdődött. Bizonyos szakok a múlt században, de még az első világháborúig is társultak. Például sebész-szülész, bel- és ideggyógyász, sebész-szemész, bőrgyógyász-venerológus-urológus. A két (vagy több) szakot művelők egy része egész életén át egy időben művelt két szakot, más része csak egymást követően. Például mint belgyógyász kezdte, majd ezzel felhagyva, fogász lett. így az önéletrajzíró több szakmai csoportosításban is helyet kapott. A felsorolás szerint a belgyógyász és sebész önéletrajzírók száma kb. egyenlő. Egyes kisebb szakmák, mint például fogászat, ideg- és elmegyógyászat és szemészet művelői gyakrabban ragadtak tollat, mint a szülészek, gyermekgyógyászok, vagy az orr-fül-torokgégészet gyakorlói. Nyilván az egyes szakmák adta élmények száma is befolyásoló tényező. Magyarázatra szorulna a fogorvos önéletírók nagy száma. Ennek oka egyrészt az, hogy a bibliográfia összeállítója a magyar fogorvos történelemben járatos lévén, alig ismert írásokra is rátalált, másrészt három vizsgázott fogász visszaemlékezését is tekintetbe vette. 4 4 Huszár Gy: Az önéletrajzok mint fogorvostörténelmünk forrásai. Orvostört. Közi. 26, 157, 1980.

6 A müvek és szerzők száma. 148 magyar (magyar származású) orvos írt önéletrajzot a bibliográfiában felsorolt művek száma ennél jóval több: 203. Egyik magyarázata ennek az, hogy jó néhányan kétszer vagy még többször írtak, publikáltak önéletrajzot (vagy részletet). Néhány önéletrajz előbb folyóiratban, újságban majd később mint önálló mű jelent meg. Előfordul, hogy az önéletrajz idegen nyelvre fordítva is megjelenik. Ezek mind szaporítják az autobiográfiák számát. Önéletrajzíró orvosaink egy részének kettős hivatása (képzettsége) volt. Orvosként, orvosi diploma birtoklása mellett más, nem orvosi hivatást folytattak. Ez történhetett úgy, hogy részben, vagy teljesen felhagytak a medicinával, vagy pedig párhuzamosan, egy időben mindkettőt gyakorolták. Az önéletírásra legtöbb esetben a második hivatás adott ösztönzést, így például, Medgyessy Ferenc szobrásznak, Posta Sándornak, a kardvívás világbajnokának és Hetényi Imre rendőrfőkapitány-helyettesnek. A kettős hivatású önéletrajzírók legnépesebb csoportját az orvosírók és az orvosi oklevéllel rendelkező írók alkotják. Már ez a csoportosítás is szeretné különválasztani az orvosi hivatásuk gyakorlása mellett írással is foglalkozókat és a főfoglalkozású (hivatású) írókat, akiknek orvosi képzettségük is volt. Éles, merev határ a két csoport között nem vonható, annál is inkább, mert az idők folyamán is változhat az értékelésük. Elkülönítésük nem feladata e közleménynek és így felsorolásuknak sem szempontja. Vannak köztük irodalmunk nagynevű jelesei és vannak olyanok, akiket a közvélemény, az olvasók tábora, munkáik irodalmi értékének elismerése mellett is, elsősorban orvosként tart számon. író orvosaink, orvosi képzettségű íróink közül az alábbiak írtak önéletrajzot, önéletrajzi részletet vagy részben önéletrajz jellegű írásművet: Benedek István, Buga László, Csáth Géza, Illés Endre, Lénárd Sándor, Magyar Imre, Marek Antal, Németh László és Szilágyi András. Egy-egy orvosírótól több életrajzi ihletésű írás is megjelent és ez is egyik oka annak, hogy az önéletrajzok száma meghaladja a szerzők számát. Az 148 önéletrajzíró orvos értékes és érdekes adatokat szolgáltat az orvostörténelem számára. Az önéletírások jellegzetessége több-kevesebb szubjektivitás, a szerzők látótere körülhatárolt, adatainak egy része nem bizonyítható, esetleg kétségbe vonható. Az idős önéletrajzíró emlékezetéből kieshetnek az események vagy torzulhatnak azok. Mégis ha megkíséreljük, időrend szerint egymás mellé helyezni az írásokat, akkor kialakulhat egy sajátságos, ugyan hézagos, nem folyamatos, de sokszor jelentős mozzanatokat feltáró, mondhatni másodlagos vagy háttértörténelem. A múltba, a régmúltba visszatekintő orvostörténész sok segítséget kaphat az eseményeket a kortárs szemével és agyával rögzítő, értékelő orvosoktól. Ehhez szeretne segítséget adni a magyar orvosok önéletrajzainak bibliográfiája. ÖNÉLETRAJZOK BIBLIOGRÁFIÁJA Alföldy Zoltán (1904): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.) Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Arató Emil ( ): Visszaemlékezései. Kézirat. Dr. Arató Ottó (Budapest) birtokában. Atlasz Miklós ( ): Az élet forrásai. Egy orvos életrajza. Tel Aviv, Lino-Tur ny Babies Antal (1902 ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Bakács Tibor ( ): Egy életrajz ürügyén... Budapest, Kossuth Zrínyi, Baló József (\% ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Balogh (Almási Balogh) Pál ( ): Némethoni naplója 1825-ből. In: Korbuly Gy. : Almási Balogh Pál némethoni naplója 1825-ből. Gyógyászat, 78, 227, 240,

7 Balogh (Almási Balogh) Pál: Önéletrajz. Kézirat. MTA Kézirattár. Barla-Szabó József ( ): Önéletrajz. In: György E. (szerk.): Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, o. Batizfalvy Sámuel ( ): Önéletrajz, Kézirat. MTA Kézirattár. Batthyány-Strattmann László ( ): Napló. In: A szegények orvosa (ford.: Kardos Klára). Eisenstadt, Prugg, Benedek István (1914): Életrajzi töredék ( ). In: Molnár Lajos: Kórház a város permén. 50 éves a csepeli kórház. Zrínyi ny., Budapest, o. Benedikt Móritz ( ): Aus meinem Leben. Erinnerungen u. Eröterungen. Wien, Konegen, Benedikt Móritz: Erinnerungen an Wiener Klinik aus Wendejahren der Poliklinik, an Hofrat Duschek, an F. von Arlt, an Teggethof u. Picquart. Neues Wiener Journal, Bencze Lajos ( ): Önéletrajz. Kézirat gépelt másolata. A bibliográfia összeállítójának birtokában. Bereczk (Briccius) György, vízaknai (1670 körül 1720): Napló In: Szabó Gy. Szilágyi Sándor: Történeti emlékek a magyar nép községi és magánéletéből. II. k. Pest, o. Berend Miklós ( ): Harctéri napló. Singer és Wolfner, Budapest, Berényi Béla (1911): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, o. Bíró Imre (1905): Váradi emlékek. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, o. Bleuer Miklós ( ): Egy öreg orvos naplójából. Gyógyászat. 41, 126, Bókay János ( ): Visszaemlékezés. (Töredék egy készülő autobiográfiából). Orvosképzés, 27, 94, Braun Pál (1909): Önéletrajzi részletek. In: Hunyady J.: Kórház az ingoványon. Új Tükör, 22, 5 sz., 6, Buga László ( ): Receptírás után. Hunnia, Esztergom, Buga László ( ): Orvosnaplóm. Medicina, Budapest, Buga László ( ): Orvosnaplómat még mindig írom. Medicina, Budapest, Csáth Géza (Brenner József) ( ): Önéletrajz. Az Érdekes Újság Dekameronja, I. k. Budapest, 1914, 55. o. Csáth Géza: Napló, Híd, 52, 61, 197, 384, 467, 602, 765, 923, Csík Lajos ( ): Önéletrajz. Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Csik László (vitéz) (1890?): Önéletrajz. In: György E. (szerk.): Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, 1931, 134. o. Csillag Ferenc (1902). Önéletrajz. Gépelt kézirat. Györffy István gyűjteménye. Csilléry András ( ): Önéletrajz. In: György E., Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, 1931, 134. o. Csilléry András: Önéletrajz Gépelt, saját kezűleg javított kézirat. A bibliográfia összeállítójának birtokában. Csorba /02^/( ): Önéletrajz Kézirat. MTA Kézirattár. Csordás Elemér ( ): Önéletrajz. In: György E. (szerk.): Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, Daday András ( ): Egy orvostörténész visszaemlékezései. Orvostört. Közi. 77, 99, Dalnoky Viktor ( ): Szép emlékek nagyon szép időkből. Magyar Fogorv. L. 10, 10 sz. 65, Deutsch Ernő ( ): Emlékek, tapasztalatok, feljegyzések. Budapest, Szerző kiad. (Soksz.), Dobó Dezső(W\ 1963): Hadtörténelmi adalékok az egészségügyi szolgálat köréből. Magyar Katonai Közi. 10, 634, Dobó Dezső: Egy fogorvos visszaemlékezései. Fogorv. Szle. 24, 948, Dobó Dezső: Emlékezzünk régiekről... Az Ember (New York), február 4. Dobó Nicolas (1904 ): J étais le médecin de cent mille Berbères, un médecin français dans le bled arocain de Paris, Ed. du Scorpion, Dobó Nicolas: Százezer berber orvosa voltam. Budapest, Kozmosz Könyvek, Dobó Nicolas: Orvos a fegyverek között. Emlékek a francia ellenállásból. Docteur Nicolas Dobo: Un médicin hongrois dans la Résistence française c. kézirat alapján fordította Majtényi Zoltán. Budapest, Kozmosz Könyvek, 1975.

8 Doleschall Gábor ( ). Életem, eszményeim s negyvenkét éves orvosi gyakorlatom. Miskolc, Forster ny Dollinger Gyula ( ): 80 esztendő életemből ( ). Orvosképzés, 19, Különfüzet, Dollinger Gyula: 80 esztendő életemből ( ). Budapest, Egyetemi Nyomda, Donath Gyula ( ): Élete és munkája. Önéletrajz. Budapest, Horizont, Donath Gyula: Erinnerungen aus meinem Leben. Budapest, Duka Tivadar ( ): Önéletrajz. Kézirat. MTA Kézirattár. Engel Gábor ( ): Önéletírás. In: Gaál Gy.: Engel Gábor ( ) kórházigazgató és önéletírása. Orvostört. Közi , 75, Farádi László (1909): Diagnózis az életemről. Budapest, Gondolat, Fekete Gábor (1899?): Az első foghúzás. Gyermekkori emlék. Magyar Fogorv. L. 10, 10. sz. 50, Felkai Dénes (1913): Mozgalmas élet. Budapest, Zrínyi, Fialla Ludovic (Lajos) ( ): Reminiscente din resbelul romano ruso-turc. Anul Bucuresti, Fialla Ludovic (Lajos): Reminiscente din resbelul romano-ruso-turc. Anul II. kiadás Bucuresti, C. Sfetea, Fialla Lajos, bajai: Letűnt napjaimból. Bukarest, Gutenberg. Göbl József könyvnyomda, Fialla Ludovic-Lajos: Reminiscente de razboi din Háborús emlékek 1877/78-ból. Bukarest, Kriterion, Flór Ferenc ( ): Önéletrajz. Kézirat, MTA Kézirattár. Földvári Ferenc ( ): Visszaemlékezések. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Földvári Imre ( ): Emlékek és tapasztalatok. Fogtechnikai Szemle, 35, 355, , 9, 41, 73, 107, 143, 179, 209, 239, 272, 297, 333, 363, Gárdosi Jenő (1915): Visszaemlékezései. In: Ditrói S, Gyárfás A. (szerk.): 75 éves a Miskolc Vasgyári Kórház, Miskolc, o. Gáspár Ferenc ( ): Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel. Szeged, Bába S Gáspár Ferenc: Hét év a tengeren. Budapest, Singer és Wolfner Gegesi Kiss Pál (1900): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Gegesi Kiss Pál: Visszaemlékezés. In: Kovács J. : Hogyan él Gegesi Kiss Pál (interjú). Magyar Nemzet, június o. GerendLászló (1900): Hét nap szomjazás. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, p Gerend László: Dachau. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, o. Gerend László: Kiűzettünk városunkból. (Tények és tanúk.) Magvető, Budapest, Gerster Árpád Géza ( ): Recollection of a New York surgeon. New-York, Hoeber, Gobbi Károly ( ): Negyven esztendő a fogorvosi műtőszék mellett. Magyar Fogorv. L. 18, 399, 437, 509, Grosz Emil ( ): Ötven év munkában. Egyetemi Nyomda, Budapest, Győry Tibor ( ): Önéletírás. Kézirat. Orvostört. Múzeum Levéltár. Hanasiewicz-Hajnády Oszkár ( ?): Önéletrajz. In: György E: (szerk.): Amíg városatya lettem. Budapest, o. Haraszti István (1910): Podgyász nélkül. Szépirodalmi K., Budapest, Hatvani István ( ): Biographia Stefani Hathvani ab ipsomet consignata. Anno Mense Martio et tempore sequenti quaedam addita. In: Losy-Schmidt E. : Hatvani István élete és művei Debreceni Tisza I. Tud. Társaság I. o. kiadv.; Debrecen, 1931; 4. kötet, 7 sz. Hatvani István: Emlékjegyzetei. Közreadja: Milesz Béla. Vasárnapi Újság 19, Hatvani István: Feljegyzései. In: Magyary-Kossa Gy. : Adatok Hatvani István életéhez. Com. Bibi. Hist. Med. Hung. 19, 5, Herczeghy Mór ( ): Memoiren aus dem Reisetagebuch eines ungerischen Arztes mit besonderen Hinblick auf Österreich-Ungarn wie es war u. provisorisch ist. Wien, Braumüller, Herczog Ferenc ( ): Önéletrajz. Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Hetényi Imre ( ): Amikor a rend őre voltam. Budapest, Pantheon (é. n.)

9 Hirschler Ignác ( ): Autobiographische Fragmente. Budapest, Pollák, Hohenberg József (1884?): Naplómból. Magyar Fogorv. L. 10, 10 sz. 58, 132. Hollós István ( ): Búcsúm a sárga háztól. Budapest. Genius (é. n.). Hollós József ( ): Egy orvos élete. New York, N. Y Hont Jenő (vizsg. fogász) (1918): 50 év a fogászatban. Fogtechn. Szemle, 50, 170, Horváth Béla ( ): Curriculum vitae. Gépelt kézirat. Budapest 1939, Kolozsvár 1943, Barcs 1952 és Györffy István-gyűjtemény. Hőgyes Endre ( ): Önéletrajz. Kézirat. A Debreceni Kollégium Könyvtára. Illés Endre ( ):,,...talpig nehéz hűségben" Budapest, Szépirodalmi Kiadó Issekutz Béla ( ): Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Issekutz Béla: Visszaemlékezs. In: K. Terstyánszky E. (szerk.) Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Ivánkievicz Dénes ( ): Visszaemlékezései. In: Ditrói A. Gyárfás A. (szerk.): 75 éves a Miskolc Vasgyári Kórház, Miskolc, o. Julesz Miklós ( ): Kirándulás a pokolba. Budapest. Szépirodalmi K Kassay Dezső ( ): Az idők sodrában. Egy magyar orvos élete. (Visszaemlékezések.) München, Griff Kenyeres Balázs ( ): Szemelvények egy meg nem írt naplóból. Budapest, Kiss Akadémia Könyvtára, VI. kötet, 1933; Kerpel-Fronius Ödön ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky Edit (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Kéry (Bittner) Imre ( ): Önéletírása. Kézirat Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár. Klug Nándor ( ): Önéletrajz. Kézirat, MTA Kézirattár; Korányi Frigyes ( ): Emlékeimből. Orvosképzés. 18, Különfüzet, Korányi Sándor (Alexander) ( ): Selbstbiographie. In: Grote L. R. (Hg.): Die Medizin in Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd. III. Meiner, Leipzig, Korányi Sándor: Elmúlt idők emlékeiből. Egyetemi Nyomda, Budapest, Korányi Sándor: Önéletrajz Kézirat. MTA Kézirattár. Kováts Ferenc id. ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky Edit (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, Kováts Mihály ( ): Önéletrajz Kézirat. MTA Kézirattár. Krebs Eta ( ): Frieder. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv , Budapest, o. Krebs Eta: Mint a patkányok... In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, p Kreuter József (áll. vizsg. fogász) ( ): A múlt ébresztése. Fogtechnikai Szle. 6, 289, 321, Kubinszky Antal ( ): Jegyzőkönyve. In: Murányi Károly: Száz esztendő távlatában. Egy orvos feljegyzései 1832-től 1855-ig, Kalocsa, Árpád ny., Ladányi Józsa ( ): Visszaemlékezéseim. Debrecen, DOTE Rektori Hivatal Kiadása, Lassel Mátyás (1760?): Önéletrajzi feljegyzései (német nyelven). In: Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó, Bd. V. 634 o. Laufenauer Károly ( ): Uti levelek. Orv. Hetilap. 3, 663, 773, 861, Lénárd Sándor ( ): Völgy a világ végén. Budapest, Magvető Lenhossék Mihály ( ): Autobiographie. In: Grote, L. R. (Hg.): Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd. 7. Meiner, Leipzig, Liebermann Leó ( ): Selbstdarstellung. In: Grote, L. R. (Hg.): Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd. 6. Meiner, Leipzig, Linksz Arthur ( ): Emlékeimből. In: Scheiber S.: (szerk.): Évkönyv Budapest, Linksz Arthur: Visszanézések. Ifjúkorom Magyarországon. Twesty-First Century Hungarian Publishing Corp., New-York, Linksz Arthur: Fighting the third death. (Visszanézések.) Translated John J. Alpar. New-York, Lipscher Mór: Egy orvos életének két legkínosabb eseménye. Gyógyászat, 79, 476, 468, Madzsar József ( ): Önéletrajzi vázlat (Gépírásos kézirat). Kárpáti Endre (Budapest) birtokában. Magyar Imre ( ): Tanulságos utazás. (Visszaemlékezések), Budapest, Magvető, 1969.

10 Magyar Imre: Az évszázad gyermeke. Budapest. Szépirodalmi, Magyar Imre: Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky Edit (szerk.): Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, 1982, 188. o. Magyar Imre: Oly korban éltem én... " Szépirodalmi, Budapest, Makai Endre ( ): Önéletrajz. Gépelt kézirat. Makai János (Budapest) birtokában. Marek Antal ( ): Egy orvos vallomásai. Budapest, Stadium, Nemzeti Könyvtár, 54. sz. Medgyessy Ferenc ( ): Eletemről, művészetről. Magvető, Budapest, Meiler Béla ( ): Erlebtes u. Erdachtes. Sopron, Mester Endre ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Miskolczy Dezső ( ): Önéletrajz. Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Moreili Gusztáv ( ): Visszaemlékezéseim. Fogorv. Szle. 47, 370, 1954; Mosonyi Albert ( ?): Ötven év orvostudománya egy gyakorló orvos szemével ( ). MOSZ, 1, 1, Németh László ( ): Homályból homályba. Életrajzi írások. Budapest, Magvető, Németh László: Utolsó széttekintés. Életrajzi írások. Budapest, Magvető Szépirodalmi K Nendtvich Károly ( ): Amerikai utazásom. Pest, Heckenast, Neuber Ede ( ): Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Nyiszli Miklós ( ): Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban. Szerző kiadása, Nagyvárad, Nyiszli Miklós: Mengele boncolóorvosa voltam Auschwitzban. Világ (budapesti napilap) febr. 16 ápr. 6. között, 41 részletben folytatólagosan. Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam. Debrecen, Nyiszli Miklós: Médecin a Auschwitz, souvenirs d'un médecin déporté. Trad, et adapté du hongrois par Tibère Kremer, Paris, Julliard, Nyiszli Miklós: A doctor's eye-witness account. Transi. Tibor Kremer, Richard Slaver. London, Hamilton, Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. Irodalmi Kiadó, Bukarest, Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. 2. kiad. Irodalmi Kiadó, Bukarest, Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. 3. kiad. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, Nyiszli Miklós: Am fost medic la Auschwitz. Trad. Lucia Nasta. Bucuresti, Ed. Pentru Lit., Nyiszli Miklós: Am fost medic la Auschwitz. II. k., Bucuresti, Ed. Eminescu, Nyiszli Miklós: Pracownia doktora Mengele. Wspomnienia lekarza 2 oswicimia. Tlum. Tadeusz Olszanszki. Warszawa, Czytelnik, Nyiszli Miklós: Mengele, a doctor's eyewittness' account. Transi, by T. Kremer R. Ceaur. Mayflower, New York, Nyiszli Miklós: Medico ad Auschwitz. Romanzo. Trad, dal francese Maria Jatosti. Milano, Longanesi, Nyiszli Miklós: Medico ad Auschwitz. Romanzo. Trad, dal francese Maria Jatosti. 2. kiad. Milano, Longanesi, Nyiszli Miklós: Auschwitz". Fawcet, Linehart and Winston, New York, Nyiszli Miklós: Szvidetel'obvinenija. Dokumental'naja poveszt'. Perevod Sz. Fagyejev, L. Vasziljeva. Moszkva, Voennoje izdat'elsztvo, p Nyiszli Miklós: Háj it i szro sel Mengele lö Ostvic. KZ-A Ford.: Rössel Mordechai. L. Friedmann kiad. Bne Brak, Izrael, Nyiszli Miklós: Mengele's Auschwitz: A Doctor's Eyewitness Account. Henri Holt and co., New York, Ottofy Lajos ( ): Fifty years in Dentistry. Oct Oct Bibliography Biography Dent. Hist Pápai Páriz Ferenc ( ): Naplója In: Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. III. k. Budapest, MOKT, o. Pápai Páriz Ferenc ( ): Napló. In: Nagy Géza: Békességet magamnak, másoknak. Bukarest, Kriterion, o. Pataki Sámuel ( ): Naplója (közli Pataki Jenő), Cluj-Kolozsvár, Minerva, Pataki Sámuel: Napló. In: Pataki Jenő: Pataki Sámuel naplója. Népegészségügy, 4, 524, 1923.

11 Pettyeni (Gyöngyösi) Borbély Márton ( ?): Memóriáié In: Pettenyi Borbély Márton kéziratos orvosló könyve Soproni Berzsenyi Gimnázium tulajdona. Plesch John ( ): János, the story of a doctor. London, Gallanz, 1947: Plesch János: János erzahlt von Berlin. Berlin. Poczik Miklós: Sebész voltam Etiópiában. Gondolat, Budapest, (Világjáró sorozat). Pollatschek Elemér ( ): Önéletrajz. In: György E. (szerk.): Amíg városatya lettem. Globus, Budapest, o. Posta Sándor ( ): Huszonöt esztendő. Testnevelés. 5, 189, 248, 356, 489, 882, Preisich Kornél ( ): Önéletrajzi jegyzeteiből. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, o. Puder Sándor ( ): Állapota kielégítő..." Subjectív kortörténet. Budapest, Nóvák, PukyÁkos ( ): Orvos-sebészi uti-napló. Orvosi Hetilap 8, 166, 469, 491, 535, 575, 639, 667, 687, 707, 720, 905, 949, 973, 1877; Radnai Sándor ( ?): Huszonnyolc év előtt... Magyar Fogorvosi L. 10, 10 sz. 64, Révész Fülöp ( ): Orvosi és egyéb emlékeim 1860-tól 1941-ig. Békéscsaba, 1941 (gépelt kézirat). A bibliográfia összeállítójának birtokában. Rosenzweig (Agai) József (\S ): Napló részietek. In: Ágai Adolf: Egy öreg orvos naplójából. Gyógyászat 41, 815, 1901; Rozmusz József Péter (áll. vizsg. fogász): ( ): Visszaemlékezések. Budapest, írott és gépelt kézirat. A bibliográfia összeállítójának birtokában. Rubányi Pál ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.) Gyógyító orvosok. Minerva. Budapest, o. Salamon Henrik ( ): Visszaemlékezések. Magyar Fogorv. L. 1, 7 sz. 5, 8 sz. 6, 9 sz. 5, 10 sz. 5, 11 sz. 5, 12 sz , 1 sz. 5, 2 sz. 5, 3 sz. 5, 4 sz. 5, 5 sz. 5, 6 sz. 5, 7 sz, 5, 8 sz. 5, 9 sz. 5, 10 sz., 5, 11 sz. 4, 12 sz , 1 sz. 2 sz 5, 3 sz. 5, 5 sz. 5, 5 sz. 5, 6 sz. 5, Schaffer Károly ( ): Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Scheitz László ( ): Orvosi élmények Belga-Kongóban. Orvosi Hetilap 86, 21, 33, Scholtz Kornél ( ): Szolgálati emlékek és tapasztalatok. Népegészségügy, 20, 10, Schranz Dénes (1904): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E.: Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, o. Schulek Vilmos ( ): Önéletrajz Kézirat. MTA Kézirattár. Schulek Vilmos: Önéletrajz. Szemészet, 42, 2, 81, Selye János ( ): Emlékeimből. (Önéletrajzi részletek.) Népszabadság, júl o. Simonovics István ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky Edit (szerk.): Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, o. Stáhly Ignác ( ): Önéletrajz. Kézirat. MTA Kézirattár. Stiller Bertalan ( ): Medizinische Plaudereien. Stuttgart Szabó József ( ): Önéletrajz-autobiographie. Fogorv. Szle. 30, 492, Székács István (1907): Hári Pál professzor, egy orvostudományi iskola a numerus clausus idején. Részlet a szerző önéletrajzából. Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, p Székács István: Palántázás. Részlet egy önéletrajzból. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, o. Szendrey Gábor ( ). Önéletrajz, gépelt kézirat. 1951, Györffy István-gyűjtemény. Szentágothai János (1912): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E.: Gyógyító orvosok. Minerva, Budapest, o. Szent-Györgyi Albert ( ): Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár. Szilágyi András ( ): A halhatatlan fűkaszálás. Rendhagyó emlékírás. Magvető, Budapest, Szilágyi András: Élet és búcsú. (Önéletrajzi részlet.) Népszabadság jún. 5. Szondi Lipót ( ): Schicksalanalyse als Selbstdatstellung. In: Pongratz, L. : Psychotherapie in Selbstdarstellung. Hans Huber V, Bern Stuttgart Wien, S Tangl Ferenc ( ): Önéletrajz. Kézirat. Állattenyésztési Kutató Intézet Központ (Tangl emlékszoba. Herceghalom) birtokában. Tangl Ferenc: Önéletrajz Gépelt kézirat. MTA Kézirattár.

12 Tauffer Vilmos ( ): In: György E. (szerk.) Amíg városatya lettem. Budapest, Globus, 1931, 244. o. ThurzóJenő( ): Önéletrajz. In: Thurzó Jenő dr. emlékezete. (Thurzó Jenő önéletrajza és temetésén elmondott beszédek.) Debrecen, Debreceni Luther Szövetség, Törő Imre (1900): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.) Gyógyító tudósok, Minerva, Budapest, o. Vajner Barna (1902): Önéletrajz Kézirat. Orvostörténeti Múzeum Levéltár. Vörösmarthy Dániel (1928). Önéletrajz. Gépelt kézirat Györffy István gyűjtménye. Weinstein Pál ( ): Fasizmus, munkatábor, felszabadulás. Életrajzi részlet. In: Scheiber S. (szerk.): Évkönyv Budapest, Weszprémi István ( ): Napló. In: Lofthouse David: The road to life. Philosophical Trans., Oxford..., , In: Sükösd M.: Weszprémi I. naplója. Irodalomtört. Közi. 60, 322, Weszprémi István ( ): Biographia. In: Weszprémi St.: Succinta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae Biographia. Tom I. Lipsia, Sommer, p Závory Sándor ( ): Emlékeim. Galánta, Neufeld, Zoltán Imre (1909): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E.: Gyógyító orvosok. Budapest, Minerva, o. Zsámboky János (Sambucus Johannes) ( ): Napló (latin nyelven) In: Gerstinger Hans: Aus dem Tagebuche" des kaiserlichen Hofhistoriographen Johannes Sambuccus (1531 bis 1584). Die Österreichischen Nationalbibl. Festschrift. Hg. zum 25.-jahrige Dienstjub. Prof. Bick, Wien, S Zsebők Zoltán ( ): Visszaemlékezés. In: K. Terstyánszky E. (szerk.): Gyógyító tudósok. Minerva, Budapest, o. Zsebők Zoltán: Lépcsőfokok. Budapest, Szépirodalmi, GYÖRGY HUSZÁR, Prof. D. M., D. Sc. M. Vice-president of the Hungarian Society for the History of Medicine H 1077 Budapest, Wesselényi u. 75. SUMMARY According to our knowledge, 148 Hungarian physicians have written autobiographies, giving precious informations for the history of medicine. While putting these works in chronological order, we get a special, however discontinous and imperfect, but very informative history. These physicians have written 203 autobiographies, autobiographical details or mémoires. 168 of them have been published, 35 lays in manuscript; 164 of them are in Hungarian, 39 in other languages: in Latin, German, English, French, Italian, Rumenian, Russian, Polish, Hebrew. Nearly the half of the autobiographers was born in the second half of the 19. century. We could determine or at least estimate the ages of authors at the time of completing their autobiographies: 70% of them was older than 60, most of them were between 70 and 79, two were 90 and one was 92 years old. Most of the authors were surgeons, dentists, internists and ophtalmologists. We have to call attention to the breakdown of the authors by sex: There were only two women among them! The bibliography gives data in alphabetical order of the authors' names.

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Könyvárveréseken vagy antikváriumok kirakatában egyre ritkábban tűnik fel az őskori, ókori és középkori

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti

Részletesebben

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Salamon Henrik a magyar fogászat kiemelkedő személyisége, a fogorvos-történelem kiváló művelője

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 A MÚLT MAGYAR ORVOSTÖRTÉNÉSZEI BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével, közreműködött: Szállási

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Diákolimpia VI korcsoport Fiú Párbajtõr

Diákolimpia VI korcsoport Fiú Párbajtõr Fencers (present, structured order - 33 fencers) number name and first name club 43 LENDVAI Bálint ÁRPÁD GIMN. BUDAPEST 52 KALÁCSKA Botond BATSÁNYI JÁNOS GIMN. TAPOLCA LASZTOVICZA Máté BATSÁNYI JÁNOS GIMN.

Részletesebben

Adalékok a Szemészet folyóirat százötven éves történetéhez (1864 2013)

Adalékok a Szemészet folyóirat százötven éves történetéhez (1864 2013) HORUS Adalékok a Szemészet folyóirat százötven éves történetéhez (1864 2013) Kótyuk Erzsébet dr. Első sorban a szemészeti tudomány fejlesztése magyar nyelven levén feladatunk. (Schulek Vilmos) Az Orvosi

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban Bak Ivett A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban A Zalai Hírlap vizsgálata Tabloidizáció A tabloidizáció jelensége néhány évtizede jelent meg a média területén, és a médiapiac számos képviselőjének

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001

A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001 A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001 SÜLE TAMÁS Huszonöt év történelmi léptékkel mérve nem nagy idö, de az ember életében már jelentős, hiszen az újszülött

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Jahrgang 1 Runde2 Csótó Dániel Sipos-Vajda Eszter Liptai Fruzsina Faragó S.Richárd Benjamins Levente Kaskötő Dávid Donkó, Luca Véglesi Júlia

Jahrgang 1 Runde2 Csótó Dániel Sipos-Vajda Eszter Liptai Fruzsina Faragó S.Richárd Benjamins Levente Kaskötő Dávid Donkó, Luca Véglesi Júlia Jahrgang 1 1. Csótó Dániel Mechwart András Gépipari és Informatikai SZKI, Debrecen 73 40 2. Sipos-Vajda Eszter Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény 65 57 I. 3. Liptai Fruzsina Karinthy Frigyes Gimnázium

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Sándor: A megszállás fölszabadulása

Sándor: A megszállás fölszabadulása +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 3 Ítélet wormsban Az eltûnt

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 12 hónap (Terv1) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Sebészeti, Mellkassebészeti-Érsebészeti Dr. Benedek György 12 hónap 1 fő 2011.09.01.

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA-szám: K62295 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Vezető kutató: dr. TARDY János A kutatás címe: Iter Pannonicum. Kapcsolattörténeti tudománytörténeti alapkutatások Kutatási időszak: 2006. február 1. 2010. január

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Két nagyobb kémiatörténeti kutatást végeztünk a kutatás négy éve alatt. Az első kutatásunk

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben