instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 skanery hp scanjet 4500c i 5500c skenery hp scanjet ady 4500c a 5500c hp scanjet 4500c és 5500c sorozatú lapolvasók instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

2

3 Po polsku skanery hp scanjet 4500c i 5500c instrukcja obsługi

4 informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Wszelkie prawa zastrze one. Z wyj tkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja b d tłumaczenie tego materiału jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. Ten produkt wykorzystuje technologi PDF firmy Adobe, która zawiera implementacj algorytmu LZW, licencjonowanego zgodnie z ameryka skim patentem 4,558,302. znaki towarowe Nazwa Adobe i logo Acrobat s zastrze onymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated, w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach/regionach. Microsoft i Windows s zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mog być znakami towarowymi odpowiednich firm. gwarancja Firma Hewlett-Packard zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w opisanym w tym dokumencie sprz cie i oprogramowaniu. Firma Hewlett-Packard nie udziela adnych gwarancji odno nie zawartych w tym dokumencie informacji. W SZCZEGÓLNO CI FIRMA HEWLETT-PACKARD ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO WARTO CI RYNKOWEJ PRODUKTU LUB JEGO PRZYDATNO CI DO OKRE LONYCH CELÓW. Firma Hewlett-Packard nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpo rednie, po rednie, przypadkowe lub wynikowe, zwi zane z wykorzystaniem tych informacji. Zestaw TWAIN Toolkit jest rozprowadzany tak jak jest. Twórca i dystrybutorzy zestawu TWAIN Toolkit wyra nie odrzucaj wszelkie gwarancje (domniemane, pisemne czy ustawowe), w tym równie, ale nie wył cznie, gwarancje domniemane co do warto ci rynkowej produktu lub jego przydatno ci do okre lonych celów i gwarancj nienaruszania praw podmiotów trzecich. Ani twórcy, ani dystrybutorzy produktu nie ponosz odpowiedzialno ci za uszkodzenia bezpo rednie, po rednie, zamierzone, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w wyniku reprodukowania, modyfikowania i dystrybucji zestawu TWAIN Toolkit lub wykorzystania go w inny sposób. UWAGI DLA U YTKOWNIKÓW ZWI ZANYCH Z RZ DEM USA: KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE OBJ TE OGRANICZENIAMI: U ywanie, kopiowanie lub ujawnianie przez rz d podlega ograniczeniom uj tym w paragrafie (c) (1) (ii) klauzuli DFARS przepisów Rights in Technical Data Clause. Materiały skanowane przez ten produkt mog być chronione przepisami rz dowymi lub innymi uregulowaniami prawnymi, na przykład prawami autorskimi. Klient ponosi całkowit odpowiedzialno ć za przestrzeganie wszystkich przepisów i uregulowa prawnych. materiały w produkcie podlegaj ce ograniczeniom Ten produkt HP zawiera nast puj ce materiały, które mog wymagać specjalnej obsługi po zako czeniu okresu u ytkowania: rt ć w lampie fluorescencyjnej w skanerze/przystawce do skanowania materiałów przezroczystych/wy wietlaczu ciekłokrystalicznym(< 5 mg), ołów w stopie lutowniczym. Informacje na temat recyklingu mo na znale ć na stronie lub Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org). Mog ich te udzielić władze lokalne. Informacje na temat prowadzonego przez firm HP programu ochrony rodowiska mo na znale ć w elektronicznej Pomocy skanera, w cz ci Gwarancja i dane techniczne.

5 spis tre ci Po polsku instalowanie skanera przed rozpocz ciem pracy instalowanie oprogramowania i podł czanie skanera podł czanie podajnika ADF podł czanie podajnika APF podł czanie przystawki TMA ogólny opis skanera obsługa skanera skanowanie obrazów wysyłanie obrazu do witryny internetowej zapisywanie dokumentu tworzenie pokazów fotografii i zapisywanie ich na dyskach CD wysyłanie skanu poczt drukowanie kopii anulowanie trwaj cego skanowania u ywanie przycisku oszcz dzania energii wł czanie funkcji błyskawicznego skanowania skanowanie za pomoc podajnika ADF skanowanie za pomoc podajnika APF skanowanie slajdów i negatywów problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c skaner nie działa niepowodzenie inicjalizacji skanera skaner nadal nie działa poprawnie wsparcie techniczne firmy hp szukanie pomocy hp w Internecie kontaktowanie si z centrum wsparcia technicznego klientów hp spis tre ci iii

6 1 instalowanie skanera przed rozpocz ciem pracy Nale y sprawdzić, czy komputer jest wyposa ony w zł cze interfejsu uniwersalnej magistrali szeregowej (port USB) oraz czy zainstalowano na nim system operacyjny Microsoft Windows 98 (lub nowszy) albo Mac OS 9 (lub nowszy). port USB sprawdzanie zawarto ci opakowania W opakowaniu skanera powinny znajdować si nast puj ce elementy: płaski skaner cyfrowy HP Scanjet dysk CD-ROM z oprogramowaniem Obrazy i fotografie HP kabel USB kabel zasilaj cy automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tylko skaner HP Scanjet 5550c automatyczny podajnik fotografii (APF) tylko skaner HP Scanjet 5500c przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) tylko skanery HP Scanjet 4750c/5500c skaner HP Scanjet 4500c/5550c podajnik ADF (tylko skaner HP Scanjet 5550c) 1 instalowanie skanera

7 skaner HP Scanjet 4570c/5500c przystawka TMA Po polsku podajnik APF (tylko skaner HP Scanjet 5500c) instalowanie oprogramowania i podł czanie skanera Skaner mo na skonfigurować na dwa sposoby: najpierw instaluj c oprogramowanie lub najpierw podł czaj c skaner. Zalecane jest rozpocz cie konfigurowania od instalacji oprogramowania, zwłaszcza w przypadku komputerów Macintosh. Informacje na temat rozwi zywania ewentualnych problemów zwi zanych z instalowaniem skanera mo na znale ć w cz ci problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c na stronie 14. rozpoczynanie od instalacji oprogramowa nia (systemy Windows i Mac OS) 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Wybierz dysk CD-ROM z oprogramowaniem Obrazy i fotografie HP w odpowiedniej wersji j zykowej i systemowej, a nast pnie włó go do nap du CD-ROM komputera. 3 Komputer z systemem Microsoft Windows: Wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie. Je eli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie: a. W menu Start kliknij polecenie Uruchom. b. Wpisz: x:setup.exe (gdzie x to oznaczenie literowe nap du CD-ROM). Komputer Macintosh: Kliknij dwukrotnie plik Installation Read Me na dysku CD-ROM, a nast pnie post puj zgodnie z wy wietlanymi instrukcjami. 4 Je li pojawi si monit o ponowne uruchomienie komputera, uruchom go ponownie. 5 Podł cz jeden koniec kabla USB do portu USB skanera, a drugi koniec do portu USB komputera. 6 Podł cz jeden koniec kabla zasilaj cego do skanera, a drugi koniec do listwy przeciwprzepi ciowej lub znajduj cego si w łatwo dost pnym miejscu uziemionego gniazda sieci elektrycznej. Spowoduje to wł czenie si skanera. 7 W razie potrzeby wł cz komputer ponownie. Kod 00 na wy wietlaczu LCD na panelu przednim skanera oznacza, e wyst pił bł d poł czenia USB. Sprawd, czy kabel USB jest mocno podł czony zarówno po stronie skanera, jak i komputera. instalowanie skanera 2

8 podł czanie kabla USB do skanera podł czani e kabla USB do komputera rozpoczynanie od podł czania skanera (tylko w systemie Windows) 1 Sprawd, czy komputer jest wł czony i czy uruchomiony jest system operacyjny. 2 Podł cz jeden koniec kabla USB do portu USB skanera, a drugi koniec do portu USB komputera. 3 Podł cz jeden koniec kabla zasilaj cego do skanera, a drugi koniec do listwy przeciwprzepi ciowej lub znajduj cego si w łatwo dost pnym miejscu uziemionego gniazda sieci elektrycznej. Spowoduje to wł czenie si skanera. 4 Post puj zgodnie z instrukcjami kreatora Znaleziono nowy sprz t. 5 Włó dysk CD-ROM z oprogramowaniem Obrazy i fotografie HP do nap du CD-ROM komputera, a nast pnie kliknij przycisk Dalej. Je li wy wietlony zostanie monit o podanie litery nap du, wybierz liter nap du CD-ROM. 6 Wykonaj instrukcje programu instalacyjnego HP Scanjet. 7 Po uko czeniu instalacji uruchomiony zostanie kolejny program instalacyjny HP. Mo na wtedy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, zarejestrować skaner i uzyskać dodatkow pomoc. Aby sprawdzić, czy skaner został dostarczony z dodatkowym oprogramowaniem, kliknij polecenie Install software (Zainstaluj programy) i post puj zgodnie z wy wietlanymi monitami. 3 instalowanie skanera

9 podł czanie podajnika ADF Je eli skaner został wyposa ony w automatyczny podajnik dokumentów (ADF), mo liwe jest skanowanie wielu stron. 1 Odł cz od skanera kabel zasilaj cy. 2 Je li skaner został wyposa ony w pokryw, zdejmij j, podnosz c, a nast pnie ci gaj c pionowo do góry. 3 Podł cz podajnik ADF, wsuwaj c zawiasy podajnika w odpowiednie otwory w skanerze. 4 Podł cz kabel ADF do portu ADF w skanerze. 5 Podł cz ponownie kabel zasilaj cy. Po polsku port ADF podł czanie podajnika APF Je eli skaner został wyposa ony w automatyczny podajnik fotografii (APF), mo liwe jest skanowanie wielu fotografii. 1 Odł cz od skanera kabel zasilaj cy. 2 Je li skaner został wyposa ony w pokryw, zdejmij j, podnosz c, a nast pnie ci gaj c pionowo do góry. 3 Podł cz podajnik APF, wsuwaj c zawiasy podajnika w odpowiednie otwory w skanerze. 4 Podł cz kabel APF do portu APF w skanerze. 5 Podł cz ponownie kabel zasilaj cy. port APF instalowanie skanera 4

10 podł czanie przystawki TMA Je eli skaner został wyposa ony w przystawk do skanowania materiałów przezroczystych (TMA), mo liwe jest skanowanie 35-mm negatywów i slajdów. 1 Odł cz od skanera kabel zasilaj cy. 2 Odszukaj z tyłu skanera okr gły port TMA: W przypadku skanerów HP Scanjet 4500c i 5550c jest to drugi port od lewej. W przypadku skanerów HP Scanjet 4570c i 5500c jest to drugi port od prawej. 3 Chwyć wolny koniec kabla TMA tak, aby strzałka na zł czu znajdowała si na górze. 4 Delikatnie wsu zł cze do portu TMA. 5 Podł cz ponownie kabel zasilaj cy. port TMA 5 instalowanie skanera

11 ogólny opis skanera 2 Po polsku W tej cz ci opisane zostały przyciski znajduj ce si na panelu przednim skanera, a tak e dost pne akcesoria. Funkcja Przycisk SKANUJ Opis Skanuje obrazy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Przycisk SHARE-TO-WEB Skanuje obiekt i wysyła go do witryny internetowej. Przycisk ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU Przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH Przycisk Przycisk KOPIUJ Skanuje dokument i zapisuje go na dysku CD lub dysku twardym (tylko skanery HP Scanjet 4500c/5550c). Skanuje obiekt do oprogramowania do tworzenia dysków wspomnieniowych, gdzie mo na utworzyć pokaz fotografii na dysku CD, z doł czonym podkładem muzycznym i tytułami (tylko skanery HP Scanjet 4570c/5500c). Skanuje obiekt, u ywaj c ustawie zoptymalizowanych dla wiadomo ci , a nast pnie wysyła skan do programu poczty (je eli u ywany program jest obsługiwany). Skanuje obiekt i wysyła go do drukarki w celu utworzenia kopii. Przycisk LICZBA KOPII Wybiera liczb kopii do wydrukowania za pomoc przycisku KOPIUJ. Przycisk kopiowania KOLOR/ CZARNO-BIAŁE Przycisk OSZCZ DZAJ ENERGI Okre la, czy naci ni cie przycisku KOPIUJ b dzie powodowało skanowanie obiektu w kolorze, czy w trybie czarno-białym. Wył cza lamp skanera, diody LED oraz wy wietlacz LCD. Przycisk ANULUJ Anuluje skanowanie podczas jego trwania lub anuluje seri skanowa z podajnika ADF. 2-cyfrowy wy wietlacz LCD Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) HP Scanjet Automatyczny podajnik fotografii (APF) HP Scanjet Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) HP Scanjet Wy wietla liczb kopii, które zostan wydrukowane za pomoc przycisku KOPIUJ. Wy wietla te kody bł dów, umo liwiaj ce identyfikowanie problemów ze skanerem. Umo liwia automatyczne skanowanie wielu stron (tylko skanery HP Scanjet 4500c/5550c). Umo liwia automatyczne skanowanie wielu fotografii (tylko skanery HP Scanjet 4570c/5500c). Skanuje 35-mm slajdy i negatywy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, gdzie mo na wy wietlać podgl d zeskanowanego obrazu i modyfikować go. ogólny opis skanera 6

12 3 obsługa skanera Skanowanie mo na rozpoczynać na jeden z dwóch sposobów: za pomoc przycisków skanera lub za pomoc oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Przyciski skanera pełni rol skrótów do niektórych funkcji dost pnych z poziomu oprogramowania. Rozpocz cie pracy za pomoc oprogramowania daje dost p do wi kszej liczby opcji i umo liwia pełniejsz kontrol nad procesem skanowania; zalecane jest równie w przypadku, gdy dany model skanera nie został wyposa ony we wszystkie przyciski. U ytkownicy komputerów Macintosh: Informacje na temat sposobu skanowania za pomoc oprogramowania HP Macintosh lub zmiany ustawie przycisków skanera mo na znale ć w pomocy online w centrum Apple Help Center. Procedury przedstawione w tej cz ci dotycz domy lnych ustawie przycisków. Wi cej informacji na temat zmiany ustawie przycisków mo na znale ć w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Wi cej informacji na temat korzystania z oprogramowania mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. skanowanie obrazów Obrazy mo na skanować do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, naciskaj c przycisk SKANUJ ( ). 1 Je li oprogramowanie kopiuj ce HP jest otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Naci nij przycisk SKANUJ na panelu przednim skanera. 4 Wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie. zmiana typu oryginału Ustawienie przycisku SKANUJ mo na zmienić, tak aby skanowanie za jego pomoc było zoptymalizowane albo dla dokumentów, albo dla obrazów. Wi cej informacji znajduje si w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 7 obsługa skanera

13 skanowanie z poziomu oprogramowania. Dokumenty i obrazy mo na wy wietlać w podgl dzie i modyfikować z poziomu oprogramowania. 1 Z menu Start wybierz pozycj Programy, Hewlett-Packard, wska skaner, a nast pnie kliknij pozycj nawigator obrazów i fotografii. 2 W nawigatorze kliknij polecenie Skanuj dokument lub Skanuj obraz. wysyłanie obrazu do witryny internetowej Je eli dost pne jest poł czenie internetowe, zeskanowane obrazy mo na w prosty sposób wysyłać do sieci Web ze skanera. Po skonfigurowaniu witryny internetowej za pomoc programu HP Share-to-Web mo na udost pniać innym jej adres, pod którym mog oni przegl dać zamieszczone obrazy. Po polsku 1 Je eli program skanuj cy HP i program kopiuj cy HP s otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Naci nij przycisk skanera SHARE-TO-WEB ( ). Obiekt zostanie zeskanowany z uwzgl dnieniem domy lnych ustawie zoptymalizowanych dla sieci Web. 4 Wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie. Skany mo na równie wysyłać do witryny internetowej z poziomu oprogramowania. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Aby umie cić skan w witrynie internetowej, która nie została skonfigurowana za pomoc programu HP Share-to-Web, nale y zapisać zeskanowany obraz jako plik, a nast pnie umie cić plik w witrynie. zapisywanie dokumentu Skanery HP Scanjet 4500c i 5550c s wyposa one w przycisk ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU ( ). Je eli dost pny jest nap d CD z mo liwo ci odczytu/zapisu, obsługuj cy funkcj bezpo redniego zapisu na dysku CD, zeskanowany dokument mo na wysłać bezpo rednio na dysk kompaktowy (CD). Mo na te zapisać skan na dysku twardym. Domy lnie skan jest zapisywany w folderze Moje dokumenty (w przypadku komputerów z systemem Windows) lub w folderze Documents (w przypadku komputerów Macintosh). zapisywanie dokumentu za pomoc przycisku Zapisz dokument na dysku 1 Je eli program skanuj cy HP i program kopiuj cy HP s otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. obsługa skanera 8

14 3 Naci nij przycisk skanera ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU i post puj według monitów wy wietlanych na ekranie komputera. Dokument zostanie zeskanowany z uwzgl dnieniem domy lnych ustawie zoptymalizowanych na potrzeby przechowywania. U ycie przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU powoduje zapisanie skanu w pliku PDF (Adobe Portable Document Format). Aby zapisać skan w innym formacie, nale y u yć oprogramowania Obrazy i fotografie HP. W tym celu nale y otworzyć nawigatora i klikn ć polecenie SKANUJ DOKUMENT. Aby zmienić lokalizacj plików zapisywanych za pomoc przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU, nale y zmienić ustawienia przycisku. Mo na te zmienić oryginalny rozmiar, rozdzielczo ć i nazw pliku. Wi cej informacji znajduje si w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Je eli skaner nie jest wyposa ony w omawiany przycisk, dokumenty mo na skanować i zapisywać na dyskach CD z poziomu oprogramowania. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. zapisywanie wielu stron Mo liwe jest zapisywanie wielu stron w jednym pliku bez konieczno ci naciskania przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU dla ka dej strony. Po zeskanowaniu strony za pomoc przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU pojawia si komunikat z pytaniem: Zeskanować kolejn stron do bie cego dokumentu? Nale y wówczas umie cić na szybie skanera now stron, a nast pnie klikn ć przycisk Tak w oknie dialogowym. Po zako czeniu skanowania wszystkich stron nale y klikn ć przycisk Nie w celu uko czenia procedury. Aby wył czyć monit o skanowanie kolejnych stron, nale y zmienić ustawienia przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU. Wi cej informacji znajduje si w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Skanowanie obiektów wielostronicowych przyspiesza i ułatwia automatyczny podajnik dokumentów (ADF). Wi cej informacji na temat podajnika ADF mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (cz ć podajnik ADF skanery hp scanjet4500c/5550c). 9 obsługa skanera

15 tworzenie pokazów fotografii i zapisywanie ich na dyskach CD Skanery HP Scanjet 4570c i 5500c s wyposa one w przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH ( ). Je li dost pny jest nap d CD z mo liwo ci odczytu/zapisu oraz nagrywalny dysk CD, za pomoc skanera mo na tworzyć własne pokazy fotografii z muzyk i tytułami. Pokazy te mo na nast pnie odtwarzać na ekranie telewizora, u ywaj c zgodnego odtwarzacza dysków DVD. Mo na równie z takich dysków CD tworzyć odbitki fotografii. 1 Je eli program skanuj cy HP i program kopiuj cy HP s otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Naci nij przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH na skanerze i wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie komputera. Je eli skaner nie jest wyposa ony w omawiany przycisk, pokazy fotografii mo na tworzyć i zapisywać na dyskach CD z poziomu oprogramowania. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Po polsku wysyłanie skanu poczt Je li skaner został wyposa ony w przycisk ( ), mo na za jego pomoc wysyłać skan poczt bezpo rednio ze skanera. Niezb dne jest do tego poł czenie z sieci Internet i obsługiwany program poczty . Oprogramowanie Obrazy i fotografie HP obsługuje wiele popularnych programów poczty . Je li u ywany program poczty jest obsługiwany, zostanie automatycznie otwarty podczas próby wysłania skanu poczt . Je li natomiast dany program nie jest obsługiwany, nie mo na skanować obiektów bezpo rednio do wiadomo ci . W takim przypadku nale y zapisać skan do pliku, a nast pnie zał czyć ten plik do wysyłanej wiadomo ci . 1 Je eli program skanuj cy HP i program kopiuj cy HP s otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Naci nij przycisk skanera. Obiekt zostanie zeskanowany z uwzgl dnieniem domy lnych ustawie zoptymalizowanych dla wiadomo ci . 4 Wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie. Je li u ywany program poczty jest obsługiwany, wy wietlony zostanie ekran, w którym mo na zaadresować i zredagować wiadomo ć. Skany mo na równie wysyłać poczt z poziomu oprogramowania. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. obsługa skanera 10

16 wybieranie typu oryginału dla wiadomo ci Je eli oprogramowanie wy wietli monit o wybranie typu oryginału, dost pne s dwie opcje: Obraz lub Dokument. W zale no ci od dokonanego wyboru u yte zostan ustawienia skanowania zoptymalizowane dla obrazu lub dla dokumentu. Poni sze wskazówki powinny ułatwić wybranie wła ciwego typu oryginału. Zawarto ć oryginału Zalecany typ oryginału Plik wyj ciowy Tekst lub tekst z grafik Dokument Plik PDF (Adobe Portable Document Format) Drukowana fotografia lub obraz Obraz Plik JPG (Joint Photographic Experts Group (JPG) Je li plik ma zostać zapisany w formacie innym ni JPG lub PDF, obiekt nale y zeskanować i zapisać przy u yciu oprogramowania skanuj cego HP. drukowanie kopii zmiana typu oryginału Je li oprogramowanie nie wy wietla monitu o wybranie typu oryginału, mo na zmienić ustawienia przycisku , tak aby skanowanie za jego pomoc było zoptymalizowane albo dla dokumentów, albo dla obrazów. Wi cej informacji znajduje si w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Je li skaner został wyposa ony w przycisk KOPIUJ ( ), mo na za jego pomoc wysyłać skan bezpo rednio do drukarki w celu wydrukowania kopii. 1 Je li oprogramowanie skanuj ce HP jest otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Je eli wydrukowana ma zostać kopia kolorowa, wybierz ustawienie koloru, naciskaj c przycisk KOLOR/CZARNO-BIAŁE na panelu przednim skanera. Wska nik obok bie cego ustawienia wieci si. Kopi kolorow nale y wybrać tylko w przypadku drukowania na kolorowej drukarce. 4 Wybierz liczb kopii, naciskaj c przycisk LICZBA KOPII na panelu przednim skanera. Wybrana liczba kopii zostanie wy wietlona na wy wietlaczu ciekłokrystalicznym (LCD). Ustawieniem domy lnym jest jedna kopia. 5 Naci nij przycisk KOPIUJ skanera. Obiekt zostanie zeskanowany z uwzgl dnieniem domy lnych ustawie zoptymalizowanych na potrzeby drukowania, a na domy lnej drukarce zostan wydrukowane jego kopie (w liczbie podanej na wy wietlaczu LCD skanera). Aby zmniejszyć, zwi kszyć, rozja nić lub przyciemnić kopie albo zmienić ustawienia drukarki, nale y klikn ć przycisk Anuluj w oknie dialogowym post pu kopiowania. Umo liwi to wprowadzenie zmian w ustawieniach oprogramowania kopiuj cego HP. Kopie mo na te wykonywać z poziomu oprogramowania kopiuj cego HP. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 11 obsługa skanera

17 anulowanie trwaj cego skanowania Przycisk ANULUJ ( ) umo liwia anulowanie trwaj cego skanowania. Naci ni cie przycisku ANULUJ podczas trwania skanowania powoduje powrót lampy do pozycji pocz tkowej. u ywanie przycisku oszcz dzania energii Przycisk OSZCZ DZAJ ENERGI ( ) umo liwia wył czenie lampy, gdy skaner nie jest u ywany. Naci ni cie przycisku OSZCZ DZAJ ENERGI powoduje wył czenie lampy skanera, małych wska ników i wy wietlacza LCD oraz powrót lampy do pozycji pocz tkowej. Aby ponownie u yć skanera, nale y nacisn ć dowolny przycisk na panelu przednim lub uruchomić skanowanie z poziomu komputera. Po krótkim procesie nagrzewania rozpocznie si skanowanie. Po polsku wł czanie funkcji błyskawicznego skanowania Je eli w skanerze dost pna jest funkcja błyskawicznego skanowania, skanowanie mo na rozpoczynać natychmiast, bez oczekiwania na nagrzanie si lampy. Skaner został wyposa ony w t funkcj, je eli na karcie Jako ć/szybko ć dost pna jest opcja Błyskawiczne rozgrzewanie lampy. Dost p do karty mo na uzyskać, wykonuj c poni sz procedur. 1 Otwórz nawigatora i w menu Ustawienia kliknij opcj Preferencje skanowania. 2 Kliknij kart Jako ć/szybko ć. Aby wyeliminować czas nagrzewania si lampy i wł czyć funkcj błyskawicznego skanowania, zaznacz pole wyboru Błyskawiczne rozgrzewanie lampy. Aby zmniejszyć pobór energii, usu zaznaczenie pola wyboru Błyskawiczne rozgrzewanie lampy. Je eli funkcja błyskawicznego skanowania jest wł czona, natychmiastowe rozpoczynanie skanowania jest mo liwe nawet po naci ni ciu przycisku OSZCZ DZAJ ENERGI. Funkcja błyskawicznego skanowania nie działa w przypadku u ywania przystawki TMA. skanowanie za pomoc podajnika ADF Skanery HP Scanjet 4500c i 5550c obsługuj automatyczny podajnik dokumentów (ADF), który przyspiesza i ułatwia skanowanie obiektów wielostronicowych. Wi cej informacji na temat podajnika ADF mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (cz ć podajnik ADF skanery hp scanjet 4500c/5550c). obsługa skanera 12

18 skanowanie za pomoc podajnika APF Skanery HP Scanjet 4570c i 5500c obsługuj automatyczny podajnik fotografii (APF), który przyspiesza i ułatwia skanowanie wielu fotografii. Aby zapobiec uszkodzeniu fotografii: Nie nale y skanować za pomoc podajnika APF fotografii zniszczonych, łatwo ulegaj cych uszkodzeniu oraz unikatowych i niemo liwych do odtworzenia egzemplarzy. Jednej fotografii nie nale y skanować za pomoc podajnika APF wi cej ni 5 razy. Wi cej informacji na temat podajnika APF mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (cz ć podajnik APF skanery hp scanjet 4570c/5500c). skanowanie slajdów i negatywów Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) HP Scanjet umo liwia skanowanie 35-mm negatywów i slajdów. Skanowanie z u yciem tej przystawki lepiej wykonywać z poziomu oprogramowania HP Scanning, a nie za pomoc przycisków na skanerze. Wi cej informacji na temat przystawki TMA mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (cz ć przystawka TMA skanery hp scanjet 4500c/5500c). 13 obsługa skanera

19 problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c 4 Po polsku W tym rozdziale opisane zostały rozwi zania typowych problemów wyst puj cych podczas instalacji. Informacje na temat problemów zwi zanych z u ytkowaniem i konserwacj (np. informacje o czyszczeniu szyby skanera) mo na znale ć w Pomocy elektronicznej do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (rozdział usuwanie problemów ). skaner nie działa Rozpocznij od sprawdzenia komputera: Sprawd, czy system komputerowy spełnia minimalne wymagania wymienione na opakowaniu skanera. Je li ilo ć wolnego miejsca na dysku twardym jest niewystarczaj ca, usu niepotrzebne pliki lub zainstaluj oprogramowanie na innym dysku. Je li podczas przeprowadzania instalacji na komputerze z systemem Microsoft Windows wy wietlony zostanie komunikat Nieprawidłowy katalog docelowy lub Bł dny folder programu, wykonaj jedn z nast puj cych czynno ci: Wpisz prawidłow nazw folderu docelowego. Nazwa ta nie mo e zawierać nast puj cych znaków: /, \, :,?, *, <, >, " lub. Znajd prawidłowy folder, korzystaj c z przycisku Przegl daj. Sprawd kable: Sprawd, czy kabel zasilaj cy jest mocno podł czony zarówno do skanera, jak i do sprawnego gniazda sieci elektrycznej lub listwy przeciwprzepi ciowej. Je eli kabel zasilaj cy jest podł czony do listwy przeciwprzepi ciowej, sprawd, czy listwa ta jest podł czona do gniazda sieci elektrycznej i czy jest wł czona. Sprawd, czy skaner został podł czony do komputera za pomoc kabla USB dostarczonego wraz z zestawem. Inne kable USB mog być niezgodne ze skanerem. Sprawd, czy kabel USB jest mocno podł czony zarówno po stronie skanera, jak i komputera. Odł cz kabel zasilaj cy od skanera i wył cz komputer. Po upływie 30 sekund podł cz ponownie kabel zasilaj cy do skanera, a nast pnie wł cz komputer. W przypadku komputerów Macintosh sprawd za pomoc programu Apple System Profiler poprawno ć poł czenia skanera z komputerem. problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c 14

20 Przeprowad test sprz towy skanera: a. Odł cz od skanera kabel USB i kabel zasilaj cy. Upewnij si, e kabel zasilaj cy jest podł czony do ródła zasilania. b. Naci nij jednocze nie przyciski ( ) oraz KOPIUJ ( ) i, trzymaj c je w tej pozycji, podł cz kabel zasilaj cy z powrotem do skanera. (Przytrzymuj przyciski skanera przez mniej ni 5 sekund). Powinna wł czyć si lampa skanera. c. Naci nij przycisk SKANUJ ( ). (Przytrzymuj przycisk w pozycji wci ni tej przez mniej ni 5 sekund). Karetka skanera powinna przesun ć si do przodu i do tyłu. d. Aby zako czyć test, odł cz kabel zasilaj cy. Je li lampa nie za wieci si lub karetka nie wykona adnego ruchu, istnieje problem sprz towy skanera. Nale y si skontaktować z centrum wsparcia technicznego klientów HP. niepowodzenie inicjalizacji skanera Je li wy wietlony zostanie komunikat o niepowodzeniu inicjalizacji skanera lub je li oprogramowanie skanuj ce HP przestanie działać (a wcze niej działało poprawnie), spróbuj wykonać nast puj ce czynno ci: a. Je li oprogramowanie skanuj ce HP jest otwarte, zamknij je. b. Sprawd, czy kable ł cz ce skaner HP z komputerem s mocno podł czone. c. Wył cz skaner, odł czaj c kabel zasilaj cy. Wł cz skaner ponownie, podł czaj c kabel zasilaj cy. d. Wył cz i ponownie wł cz komputer. Kod 00 na wy wietlaczu LCD na panelu przednim skanera oznacza, e wyst pił bł d poł czenia USB. Sprawd, czy kabel USB jest mocno podł czony zarówno po stronie skanera, jak i komputera. Je li inicjalizacja skanera nadal ko czy si niepowodzeniem, uruchom narz dzie Napraw (tylko komputery z systemem Windows) według instrukcji podanej w nast pnej cz ci (skaner nadal nie działa poprawnie). skaner nadal nie działa poprawnie Je li skaner przestaje skanować lub jego przyciski nie działaj poprawnie, w systemie mógł wyst pić konflikt oprogramowania. Mo e zaj ć potrzeba ponownej instalacji oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Aby to wykonać, uruchom narz dzie Napraw (tylko komputery z systemem Windows). a. Kliknij przycisk Start, wybierz pozycj Ustawienia, a nast pnie Panel sterowania (w systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a nast pnie pozycj Panel sterowania). b. Kliknij ikon Dodaj/Usu programy, a nast pnie wybierz oprogramowanie Obrazy i fotografie HP. c. Kliknij przycisk Dodaj/Usu (lub Zmie w zale no ci od wersji systemu Windows). 15 problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése... 8 Megjelenés... 8 Ikonok... 9 Az érintőképernyő használata...

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 SEPTEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 30 September 2014, the the Supplement No

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van het orgineel)

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van het orgineel) DK NL PL HU Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Tagventilatorer DV Side -8 (Oversættelse af den originale) Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van

Részletesebben

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska

Részletesebben

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso Combinato frigo/freezer Installazione e uso Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k použití Combinã frigorificã Instalare ºi folosire Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó Üzembehelyezés és használat Kombinovaná

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben