instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 skanery hp scanjet 4500c i 5500c skenery hp scanjet ady 4500c a 5500c hp scanjet 4500c és 5500c sorozatú lapolvasók instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

2

3 Po polsku skanery hp scanjet 4500c i 5500c instrukcja obsługi

4 informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Wszelkie prawa zastrze one. Z wyj tkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja b d tłumaczenie tego materiału jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. Ten produkt wykorzystuje technologi PDF firmy Adobe, która zawiera implementacj algorytmu LZW, licencjonowanego zgodnie z ameryka skim patentem 4,558,302. znaki towarowe Nazwa Adobe i logo Acrobat s zastrze onymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated, w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach/regionach. Microsoft i Windows s zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mog być znakami towarowymi odpowiednich firm. gwarancja Firma Hewlett-Packard zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w opisanym w tym dokumencie sprz cie i oprogramowaniu. Firma Hewlett-Packard nie udziela adnych gwarancji odno nie zawartych w tym dokumencie informacji. W SZCZEGÓLNO CI FIRMA HEWLETT-PACKARD ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO WARTO CI RYNKOWEJ PRODUKTU LUB JEGO PRZYDATNO CI DO OKRE LONYCH CELÓW. Firma Hewlett-Packard nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpo rednie, po rednie, przypadkowe lub wynikowe, zwi zane z wykorzystaniem tych informacji. Zestaw TWAIN Toolkit jest rozprowadzany tak jak jest. Twórca i dystrybutorzy zestawu TWAIN Toolkit wyra nie odrzucaj wszelkie gwarancje (domniemane, pisemne czy ustawowe), w tym równie, ale nie wył cznie, gwarancje domniemane co do warto ci rynkowej produktu lub jego przydatno ci do okre lonych celów i gwarancj nienaruszania praw podmiotów trzecich. Ani twórcy, ani dystrybutorzy produktu nie ponosz odpowiedzialno ci za uszkodzenia bezpo rednie, po rednie, zamierzone, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w wyniku reprodukowania, modyfikowania i dystrybucji zestawu TWAIN Toolkit lub wykorzystania go w inny sposób. UWAGI DLA U YTKOWNIKÓW ZWI ZANYCH Z RZ DEM USA: KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE OBJ TE OGRANICZENIAMI: U ywanie, kopiowanie lub ujawnianie przez rz d podlega ograniczeniom uj tym w paragrafie (c) (1) (ii) klauzuli DFARS przepisów Rights in Technical Data Clause. Materiały skanowane przez ten produkt mog być chronione przepisami rz dowymi lub innymi uregulowaniami prawnymi, na przykład prawami autorskimi. Klient ponosi całkowit odpowiedzialno ć za przestrzeganie wszystkich przepisów i uregulowa prawnych. materiały w produkcie podlegaj ce ograniczeniom Ten produkt HP zawiera nast puj ce materiały, które mog wymagać specjalnej obsługi po zako czeniu okresu u ytkowania: rt ć w lampie fluorescencyjnej w skanerze/przystawce do skanowania materiałów przezroczystych/wy wietlaczu ciekłokrystalicznym(< 5 mg), ołów w stopie lutowniczym. Informacje na temat recyklingu mo na znale ć na stronie lub Electronics Industries Alliance ( Mog ich te udzielić władze lokalne. Informacje na temat prowadzonego przez firm HP programu ochrony rodowiska mo na znale ć w elektronicznej Pomocy skanera, w cz ci Gwarancja i dane techniczne.

5 spis tre ci Po polsku instalowanie skanera przed rozpocz ciem pracy instalowanie oprogramowania i podł czanie skanera podł czanie podajnika ADF podł czanie podajnika APF podł czanie przystawki TMA ogólny opis skanera obsługa skanera skanowanie obrazów wysyłanie obrazu do witryny internetowej zapisywanie dokumentu tworzenie pokazów fotografii i zapisywanie ich na dyskach CD wysyłanie skanu poczt drukowanie kopii anulowanie trwaj cego skanowania u ywanie przycisku oszcz dzania energii wł czanie funkcji błyskawicznego skanowania skanowanie za pomoc podajnika ADF skanowanie za pomoc podajnika APF skanowanie slajdów i negatywów problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c skaner nie działa niepowodzenie inicjalizacji skanera skaner nadal nie działa poprawnie wsparcie techniczne firmy hp szukanie pomocy hp w Internecie kontaktowanie si z centrum wsparcia technicznego klientów hp spis tre ci iii

6 1 instalowanie skanera przed rozpocz ciem pracy Nale y sprawdzić, czy komputer jest wyposa ony w zł cze interfejsu uniwersalnej magistrali szeregowej (port USB) oraz czy zainstalowano na nim system operacyjny Microsoft Windows 98 (lub nowszy) albo Mac OS 9 (lub nowszy). port USB sprawdzanie zawarto ci opakowania W opakowaniu skanera powinny znajdować si nast puj ce elementy: płaski skaner cyfrowy HP Scanjet dysk CD-ROM z oprogramowaniem Obrazy i fotografie HP kabel USB kabel zasilaj cy automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tylko skaner HP Scanjet 5550c automatyczny podajnik fotografii (APF) tylko skaner HP Scanjet 5500c przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) tylko skanery HP Scanjet 4750c/5500c skaner HP Scanjet 4500c/5550c podajnik ADF (tylko skaner HP Scanjet 5550c) 1 instalowanie skanera

7 skaner HP Scanjet 4570c/5500c przystawka TMA Po polsku podajnik APF (tylko skaner HP Scanjet 5500c) instalowanie oprogramowania i podł czanie skanera Skaner mo na skonfigurować na dwa sposoby: najpierw instaluj c oprogramowanie lub najpierw podł czaj c skaner. Zalecane jest rozpocz cie konfigurowania od instalacji oprogramowania, zwłaszcza w przypadku komputerów Macintosh. Informacje na temat rozwi zywania ewentualnych problemów zwi zanych z instalowaniem skanera mo na znale ć w cz ci problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c na stronie 14. rozpoczynanie od instalacji oprogramowa nia (systemy Windows i Mac OS) 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Wybierz dysk CD-ROM z oprogramowaniem Obrazy i fotografie HP w odpowiedniej wersji j zykowej i systemowej, a nast pnie włó go do nap du CD-ROM komputera. 3 Komputer z systemem Microsoft Windows: Wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie. Je eli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie: a. W menu Start kliknij polecenie Uruchom. b. Wpisz: x:setup.exe (gdzie x to oznaczenie literowe nap du CD-ROM). Komputer Macintosh: Kliknij dwukrotnie plik Installation Read Me na dysku CD-ROM, a nast pnie post puj zgodnie z wy wietlanymi instrukcjami. 4 Je li pojawi si monit o ponowne uruchomienie komputera, uruchom go ponownie. 5 Podł cz jeden koniec kabla USB do portu USB skanera, a drugi koniec do portu USB komputera. 6 Podł cz jeden koniec kabla zasilaj cego do skanera, a drugi koniec do listwy przeciwprzepi ciowej lub znajduj cego si w łatwo dost pnym miejscu uziemionego gniazda sieci elektrycznej. Spowoduje to wł czenie si skanera. 7 W razie potrzeby wł cz komputer ponownie. Kod 00 na wy wietlaczu LCD na panelu przednim skanera oznacza, e wyst pił bł d poł czenia USB. Sprawd, czy kabel USB jest mocno podł czony zarówno po stronie skanera, jak i komputera. instalowanie skanera 2

8 podł czanie kabla USB do skanera podł czani e kabla USB do komputera rozpoczynanie od podł czania skanera (tylko w systemie Windows) 1 Sprawd, czy komputer jest wł czony i czy uruchomiony jest system operacyjny. 2 Podł cz jeden koniec kabla USB do portu USB skanera, a drugi koniec do portu USB komputera. 3 Podł cz jeden koniec kabla zasilaj cego do skanera, a drugi koniec do listwy przeciwprzepi ciowej lub znajduj cego si w łatwo dost pnym miejscu uziemionego gniazda sieci elektrycznej. Spowoduje to wł czenie si skanera. 4 Post puj zgodnie z instrukcjami kreatora Znaleziono nowy sprz t. 5 Włó dysk CD-ROM z oprogramowaniem Obrazy i fotografie HP do nap du CD-ROM komputera, a nast pnie kliknij przycisk Dalej. Je li wy wietlony zostanie monit o podanie litery nap du, wybierz liter nap du CD-ROM. 6 Wykonaj instrukcje programu instalacyjnego HP Scanjet. 7 Po uko czeniu instalacji uruchomiony zostanie kolejny program instalacyjny HP. Mo na wtedy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, zarejestrować skaner i uzyskać dodatkow pomoc. Aby sprawdzić, czy skaner został dostarczony z dodatkowym oprogramowaniem, kliknij polecenie Install software (Zainstaluj programy) i post puj zgodnie z wy wietlanymi monitami. 3 instalowanie skanera

9 podł czanie podajnika ADF Je eli skaner został wyposa ony w automatyczny podajnik dokumentów (ADF), mo liwe jest skanowanie wielu stron. 1 Odł cz od skanera kabel zasilaj cy. 2 Je li skaner został wyposa ony w pokryw, zdejmij j, podnosz c, a nast pnie ci gaj c pionowo do góry. 3 Podł cz podajnik ADF, wsuwaj c zawiasy podajnika w odpowiednie otwory w skanerze. 4 Podł cz kabel ADF do portu ADF w skanerze. 5 Podł cz ponownie kabel zasilaj cy. Po polsku port ADF podł czanie podajnika APF Je eli skaner został wyposa ony w automatyczny podajnik fotografii (APF), mo liwe jest skanowanie wielu fotografii. 1 Odł cz od skanera kabel zasilaj cy. 2 Je li skaner został wyposa ony w pokryw, zdejmij j, podnosz c, a nast pnie ci gaj c pionowo do góry. 3 Podł cz podajnik APF, wsuwaj c zawiasy podajnika w odpowiednie otwory w skanerze. 4 Podł cz kabel APF do portu APF w skanerze. 5 Podł cz ponownie kabel zasilaj cy. port APF instalowanie skanera 4

10 podł czanie przystawki TMA Je eli skaner został wyposa ony w przystawk do skanowania materiałów przezroczystych (TMA), mo liwe jest skanowanie 35-mm negatywów i slajdów. 1 Odł cz od skanera kabel zasilaj cy. 2 Odszukaj z tyłu skanera okr gły port TMA: W przypadku skanerów HP Scanjet 4500c i 5550c jest to drugi port od lewej. W przypadku skanerów HP Scanjet 4570c i 5500c jest to drugi port od prawej. 3 Chwyć wolny koniec kabla TMA tak, aby strzałka na zł czu znajdowała si na górze. 4 Delikatnie wsu zł cze do portu TMA. 5 Podł cz ponownie kabel zasilaj cy. port TMA 5 instalowanie skanera

11 ogólny opis skanera 2 Po polsku W tej cz ci opisane zostały przyciski znajduj ce si na panelu przednim skanera, a tak e dost pne akcesoria. Funkcja Przycisk SKANUJ Opis Skanuje obrazy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Przycisk SHARE-TO-WEB Skanuje obiekt i wysyła go do witryny internetowej. Przycisk ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU Przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH Przycisk Przycisk KOPIUJ Skanuje dokument i zapisuje go na dysku CD lub dysku twardym (tylko skanery HP Scanjet 4500c/5550c). Skanuje obiekt do oprogramowania do tworzenia dysków wspomnieniowych, gdzie mo na utworzyć pokaz fotografii na dysku CD, z doł czonym podkładem muzycznym i tytułami (tylko skanery HP Scanjet 4570c/5500c). Skanuje obiekt, u ywaj c ustawie zoptymalizowanych dla wiadomo ci , a nast pnie wysyła skan do programu poczty (je eli u ywany program jest obsługiwany). Skanuje obiekt i wysyła go do drukarki w celu utworzenia kopii. Przycisk LICZBA KOPII Wybiera liczb kopii do wydrukowania za pomoc przycisku KOPIUJ. Przycisk kopiowania KOLOR/ CZARNO-BIAŁE Przycisk OSZCZ DZAJ ENERGI Okre la, czy naci ni cie przycisku KOPIUJ b dzie powodowało skanowanie obiektu w kolorze, czy w trybie czarno-białym. Wył cza lamp skanera, diody LED oraz wy wietlacz LCD. Przycisk ANULUJ Anuluje skanowanie podczas jego trwania lub anuluje seri skanowa z podajnika ADF. 2-cyfrowy wy wietlacz LCD Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) HP Scanjet Automatyczny podajnik fotografii (APF) HP Scanjet Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) HP Scanjet Wy wietla liczb kopii, które zostan wydrukowane za pomoc przycisku KOPIUJ. Wy wietla te kody bł dów, umo liwiaj ce identyfikowanie problemów ze skanerem. Umo liwia automatyczne skanowanie wielu stron (tylko skanery HP Scanjet 4500c/5550c). Umo liwia automatyczne skanowanie wielu fotografii (tylko skanery HP Scanjet 4570c/5500c). Skanuje 35-mm slajdy i negatywy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, gdzie mo na wy wietlać podgl d zeskanowanego obrazu i modyfikować go. ogólny opis skanera 6

12 3 obsługa skanera Skanowanie mo na rozpoczynać na jeden z dwóch sposobów: za pomoc przycisków skanera lub za pomoc oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Przyciski skanera pełni rol skrótów do niektórych funkcji dost pnych z poziomu oprogramowania. Rozpocz cie pracy za pomoc oprogramowania daje dost p do wi kszej liczby opcji i umo liwia pełniejsz kontrol nad procesem skanowania; zalecane jest równie w przypadku, gdy dany model skanera nie został wyposa ony we wszystkie przyciski. U ytkownicy komputerów Macintosh: Informacje na temat sposobu skanowania za pomoc oprogramowania HP Macintosh lub zmiany ustawie przycisków skanera mo na znale ć w pomocy online w centrum Apple Help Center. Procedury przedstawione w tej cz ci dotycz domy lnych ustawie przycisków. Wi cej informacji na temat zmiany ustawie przycisków mo na znale ć w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Wi cej informacji na temat korzystania z oprogramowania mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. skanowanie obrazów Obrazy mo na skanować do oprogramowania Obrazy i fotografie HP, naciskaj c przycisk SKANUJ ( ). 1 Je li oprogramowanie kopiuj ce HP jest otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Naci nij przycisk SKANUJ na panelu przednim skanera. 4 Wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie. zmiana typu oryginału Ustawienie przycisku SKANUJ mo na zmienić, tak aby skanowanie za jego pomoc było zoptymalizowane albo dla dokumentów, albo dla obrazów. Wi cej informacji znajduje si w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 7 obsługa skanera

13 skanowanie z poziomu oprogramowania. Dokumenty i obrazy mo na wy wietlać w podgl dzie i modyfikować z poziomu oprogramowania. 1 Z menu Start wybierz pozycj Programy, Hewlett-Packard, wska skaner, a nast pnie kliknij pozycj nawigator obrazów i fotografii. 2 W nawigatorze kliknij polecenie Skanuj dokument lub Skanuj obraz. wysyłanie obrazu do witryny internetowej Je eli dost pne jest poł czenie internetowe, zeskanowane obrazy mo na w prosty sposób wysyłać do sieci Web ze skanera. Po skonfigurowaniu witryny internetowej za pomoc programu HP Share-to-Web mo na udost pniać innym jej adres, pod którym mog oni przegl dać zamieszczone obrazy. Po polsku 1 Je eli program skanuj cy HP i program kopiuj cy HP s otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Naci nij przycisk skanera SHARE-TO-WEB ( ). Obiekt zostanie zeskanowany z uwzgl dnieniem domy lnych ustawie zoptymalizowanych dla sieci Web. 4 Wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie. Skany mo na równie wysyłać do witryny internetowej z poziomu oprogramowania. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Aby umie cić skan w witrynie internetowej, która nie została skonfigurowana za pomoc programu HP Share-to-Web, nale y zapisać zeskanowany obraz jako plik, a nast pnie umie cić plik w witrynie. zapisywanie dokumentu Skanery HP Scanjet 4500c i 5550c s wyposa one w przycisk ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU ( ). Je eli dost pny jest nap d CD z mo liwo ci odczytu/zapisu, obsługuj cy funkcj bezpo redniego zapisu na dysku CD, zeskanowany dokument mo na wysłać bezpo rednio na dysk kompaktowy (CD). Mo na te zapisać skan na dysku twardym. Domy lnie skan jest zapisywany w folderze Moje dokumenty (w przypadku komputerów z systemem Windows) lub w folderze Documents (w przypadku komputerów Macintosh). zapisywanie dokumentu za pomoc przycisku Zapisz dokument na dysku 1 Je eli program skanuj cy HP i program kopiuj cy HP s otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. obsługa skanera 8

14 3 Naci nij przycisk skanera ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU i post puj według monitów wy wietlanych na ekranie komputera. Dokument zostanie zeskanowany z uwzgl dnieniem domy lnych ustawie zoptymalizowanych na potrzeby przechowywania. U ycie przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU powoduje zapisanie skanu w pliku PDF (Adobe Portable Document Format). Aby zapisać skan w innym formacie, nale y u yć oprogramowania Obrazy i fotografie HP. W tym celu nale y otworzyć nawigatora i klikn ć polecenie SKANUJ DOKUMENT. Aby zmienić lokalizacj plików zapisywanych za pomoc przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU, nale y zmienić ustawienia przycisku. Mo na te zmienić oryginalny rozmiar, rozdzielczo ć i nazw pliku. Wi cej informacji znajduje si w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Je eli skaner nie jest wyposa ony w omawiany przycisk, dokumenty mo na skanować i zapisywać na dyskach CD z poziomu oprogramowania. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. zapisywanie wielu stron Mo liwe jest zapisywanie wielu stron w jednym pliku bez konieczno ci naciskania przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU dla ka dej strony. Po zeskanowaniu strony za pomoc przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU pojawia si komunikat z pytaniem: Zeskanować kolejn stron do bie cego dokumentu? Nale y wówczas umie cić na szybie skanera now stron, a nast pnie klikn ć przycisk Tak w oknie dialogowym. Po zako czeniu skanowania wszystkich stron nale y klikn ć przycisk Nie w celu uko czenia procedury. Aby wył czyć monit o skanowanie kolejnych stron, nale y zmienić ustawienia przycisku ZAPISZ DOKUMENT NA DYSKU. Wi cej informacji znajduje si w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Skanowanie obiektów wielostronicowych przyspiesza i ułatwia automatyczny podajnik dokumentów (ADF). Wi cej informacji na temat podajnika ADF mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (cz ć podajnik ADF skanery hp scanjet4500c/5550c). 9 obsługa skanera

15 tworzenie pokazów fotografii i zapisywanie ich na dyskach CD Skanery HP Scanjet 4570c i 5500c s wyposa one w przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH ( ). Je li dost pny jest nap d CD z mo liwo ci odczytu/zapisu oraz nagrywalny dysk CD, za pomoc skanera mo na tworzyć własne pokazy fotografii z muzyk i tytułami. Pokazy te mo na nast pnie odtwarzać na ekranie telewizora, u ywaj c zgodnego odtwarzacza dysków DVD. Mo na równie z takich dysków CD tworzyć odbitki fotografii. 1 Je eli program skanuj cy HP i program kopiuj cy HP s otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Naci nij przycisk TWORZENIE DYSKÓW WSPOMNIENIOWYCH na skanerze i wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie komputera. Je eli skaner nie jest wyposa ony w omawiany przycisk, pokazy fotografii mo na tworzyć i zapisywać na dyskach CD z poziomu oprogramowania. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Po polsku wysyłanie skanu poczt Je li skaner został wyposa ony w przycisk ( ), mo na za jego pomoc wysyłać skan poczt bezpo rednio ze skanera. Niezb dne jest do tego poł czenie z sieci Internet i obsługiwany program poczty . Oprogramowanie Obrazy i fotografie HP obsługuje wiele popularnych programów poczty . Je li u ywany program poczty jest obsługiwany, zostanie automatycznie otwarty podczas próby wysłania skanu poczt . Je li natomiast dany program nie jest obsługiwany, nie mo na skanować obiektów bezpo rednio do wiadomo ci . W takim przypadku nale y zapisać skan do pliku, a nast pnie zał czyć ten plik do wysyłanej wiadomo ci . 1 Je eli program skanuj cy HP i program kopiuj cy HP s otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Naci nij przycisk skanera. Obiekt zostanie zeskanowany z uwzgl dnieniem domy lnych ustawie zoptymalizowanych dla wiadomo ci . 4 Wykonaj instrukcje wy wietlane na ekranie. Je li u ywany program poczty jest obsługiwany, wy wietlony zostanie ekran, w którym mo na zaadresować i zredagować wiadomo ć. Skany mo na równie wysyłać poczt z poziomu oprogramowania. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. obsługa skanera 10

16 wybieranie typu oryginału dla wiadomo ci Je eli oprogramowanie wy wietli monit o wybranie typu oryginału, dost pne s dwie opcje: Obraz lub Dokument. W zale no ci od dokonanego wyboru u yte zostan ustawienia skanowania zoptymalizowane dla obrazu lub dla dokumentu. Poni sze wskazówki powinny ułatwić wybranie wła ciwego typu oryginału. Zawarto ć oryginału Zalecany typ oryginału Plik wyj ciowy Tekst lub tekst z grafik Dokument Plik PDF (Adobe Portable Document Format) Drukowana fotografia lub obraz Obraz Plik JPG (Joint Photographic Experts Group (JPG) Je li plik ma zostać zapisany w formacie innym ni JPG lub PDF, obiekt nale y zeskanować i zapisać przy u yciu oprogramowania skanuj cego HP. drukowanie kopii zmiana typu oryginału Je li oprogramowanie nie wy wietla monitu o wybranie typu oryginału, mo na zmienić ustawienia przycisku , tak aby skanowanie za jego pomoc było zoptymalizowane albo dla dokumentów, albo dla obrazów. Wi cej informacji znajduje si w cz ci zmiana ustawie przycisków w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Je li skaner został wyposa ony w przycisk KOPIUJ ( ), mo na za jego pomoc wysyłać skan bezpo rednio do drukarki w celu wydrukowania kopii. 1 Je li oprogramowanie skanuj ce HP jest otwarte, zamknij je. 2 Umie ć oryginał na szybie skanera (stron do zeskanowania skierowan w dół) i zamknij pokryw. 3 Je eli wydrukowana ma zostać kopia kolorowa, wybierz ustawienie koloru, naciskaj c przycisk KOLOR/CZARNO-BIAŁE na panelu przednim skanera. Wska nik obok bie cego ustawienia wieci si. Kopi kolorow nale y wybrać tylko w przypadku drukowania na kolorowej drukarce. 4 Wybierz liczb kopii, naciskaj c przycisk LICZBA KOPII na panelu przednim skanera. Wybrana liczba kopii zostanie wy wietlona na wy wietlaczu ciekłokrystalicznym (LCD). Ustawieniem domy lnym jest jedna kopia. 5 Naci nij przycisk KOPIUJ skanera. Obiekt zostanie zeskanowany z uwzgl dnieniem domy lnych ustawie zoptymalizowanych na potrzeby drukowania, a na domy lnej drukarce zostan wydrukowane jego kopie (w liczbie podanej na wy wietlaczu LCD skanera). Aby zmniejszyć, zwi kszyć, rozja nić lub przyciemnić kopie albo zmienić ustawienia drukarki, nale y klikn ć przycisk Anuluj w oknie dialogowym post pu kopiowania. Umo liwi to wprowadzenie zmian w ustawieniach oprogramowania kopiuj cego HP. Kopie mo na te wykonywać z poziomu oprogramowania kopiuj cego HP. Wi cej informacji znajduje si w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP. 11 obsługa skanera

17 anulowanie trwaj cego skanowania Przycisk ANULUJ ( ) umo liwia anulowanie trwaj cego skanowania. Naci ni cie przycisku ANULUJ podczas trwania skanowania powoduje powrót lampy do pozycji pocz tkowej. u ywanie przycisku oszcz dzania energii Przycisk OSZCZ DZAJ ENERGI ( ) umo liwia wył czenie lampy, gdy skaner nie jest u ywany. Naci ni cie przycisku OSZCZ DZAJ ENERGI powoduje wył czenie lampy skanera, małych wska ników i wy wietlacza LCD oraz powrót lampy do pozycji pocz tkowej. Aby ponownie u yć skanera, nale y nacisn ć dowolny przycisk na panelu przednim lub uruchomić skanowanie z poziomu komputera. Po krótkim procesie nagrzewania rozpocznie si skanowanie. Po polsku wł czanie funkcji błyskawicznego skanowania Je eli w skanerze dost pna jest funkcja błyskawicznego skanowania, skanowanie mo na rozpoczynać natychmiast, bez oczekiwania na nagrzanie si lampy. Skaner został wyposa ony w t funkcj, je eli na karcie Jako ć/szybko ć dost pna jest opcja Błyskawiczne rozgrzewanie lampy. Dost p do karty mo na uzyskać, wykonuj c poni sz procedur. 1 Otwórz nawigatora i w menu Ustawienia kliknij opcj Preferencje skanowania. 2 Kliknij kart Jako ć/szybko ć. Aby wyeliminować czas nagrzewania si lampy i wł czyć funkcj błyskawicznego skanowania, zaznacz pole wyboru Błyskawiczne rozgrzewanie lampy. Aby zmniejszyć pobór energii, usu zaznaczenie pola wyboru Błyskawiczne rozgrzewanie lampy. Je eli funkcja błyskawicznego skanowania jest wł czona, natychmiastowe rozpoczynanie skanowania jest mo liwe nawet po naci ni ciu przycisku OSZCZ DZAJ ENERGI. Funkcja błyskawicznego skanowania nie działa w przypadku u ywania przystawki TMA. skanowanie za pomoc podajnika ADF Skanery HP Scanjet 4500c i 5550c obsługuj automatyczny podajnik dokumentów (ADF), który przyspiesza i ułatwia skanowanie obiektów wielostronicowych. Wi cej informacji na temat podajnika ADF mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (cz ć podajnik ADF skanery hp scanjet 4500c/5550c). obsługa skanera 12

18 skanowanie za pomoc podajnika APF Skanery HP Scanjet 4570c i 5500c obsługuj automatyczny podajnik fotografii (APF), który przyspiesza i ułatwia skanowanie wielu fotografii. Aby zapobiec uszkodzeniu fotografii: Nie nale y skanować za pomoc podajnika APF fotografii zniszczonych, łatwo ulegaj cych uszkodzeniu oraz unikatowych i niemo liwych do odtworzenia egzemplarzy. Jednej fotografii nie nale y skanować za pomoc podajnika APF wi cej ni 5 razy. Wi cej informacji na temat podajnika APF mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (cz ć podajnik APF skanery hp scanjet 4570c/5500c). skanowanie slajdów i negatywów Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) HP Scanjet umo liwia skanowanie 35-mm negatywów i slajdów. Skanowanie z u yciem tej przystawki lepiej wykonywać z poziomu oprogramowania HP Scanning, a nie za pomoc przycisków na skanerze. Wi cej informacji na temat przystawki TMA mo na znale ć w Pomocy do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (cz ć przystawka TMA skanery hp scanjet 4500c/5500c). 13 obsługa skanera

19 problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c 4 Po polsku W tym rozdziale opisane zostały rozwi zania typowych problemów wyst puj cych podczas instalacji. Informacje na temat problemów zwi zanych z u ytkowaniem i konserwacj (np. informacje o czyszczeniu szyby skanera) mo na znale ć w Pomocy elektronicznej do oprogramowania Obrazy i fotografie HP (rozdział usuwanie problemów ). skaner nie działa Rozpocznij od sprawdzenia komputera: Sprawd, czy system komputerowy spełnia minimalne wymagania wymienione na opakowaniu skanera. Je li ilo ć wolnego miejsca na dysku twardym jest niewystarczaj ca, usu niepotrzebne pliki lub zainstaluj oprogramowanie na innym dysku. Je li podczas przeprowadzania instalacji na komputerze z systemem Microsoft Windows wy wietlony zostanie komunikat Nieprawidłowy katalog docelowy lub Bł dny folder programu, wykonaj jedn z nast puj cych czynno ci: Wpisz prawidłow nazw folderu docelowego. Nazwa ta nie mo e zawierać nast puj cych znaków: /, \, :,?, *, <, >, " lub. Znajd prawidłowy folder, korzystaj c z przycisku Przegl daj. Sprawd kable: Sprawd, czy kabel zasilaj cy jest mocno podł czony zarówno do skanera, jak i do sprawnego gniazda sieci elektrycznej lub listwy przeciwprzepi ciowej. Je eli kabel zasilaj cy jest podł czony do listwy przeciwprzepi ciowej, sprawd, czy listwa ta jest podł czona do gniazda sieci elektrycznej i czy jest wł czona. Sprawd, czy skaner został podł czony do komputera za pomoc kabla USB dostarczonego wraz z zestawem. Inne kable USB mog być niezgodne ze skanerem. Sprawd, czy kabel USB jest mocno podł czony zarówno po stronie skanera, jak i komputera. Odł cz kabel zasilaj cy od skanera i wył cz komputer. Po upływie 30 sekund podł cz ponownie kabel zasilaj cy do skanera, a nast pnie wł cz komputer. W przypadku komputerów Macintosh sprawd za pomoc programu Apple System Profiler poprawno ć poł czenia skanera z komputerem. problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c 14

20 Przeprowad test sprz towy skanera: a. Odł cz od skanera kabel USB i kabel zasilaj cy. Upewnij si, e kabel zasilaj cy jest podł czony do ródła zasilania. b. Naci nij jednocze nie przyciski ( ) oraz KOPIUJ ( ) i, trzymaj c je w tej pozycji, podł cz kabel zasilaj cy z powrotem do skanera. (Przytrzymuj przyciski skanera przez mniej ni 5 sekund). Powinna wł czyć si lampa skanera. c. Naci nij przycisk SKANUJ ( ). (Przytrzymuj przycisk w pozycji wci ni tej przez mniej ni 5 sekund). Karetka skanera powinna przesun ć si do przodu i do tyłu. d. Aby zako czyć test, odł cz kabel zasilaj cy. Je li lampa nie za wieci si lub karetka nie wykona adnego ruchu, istnieje problem sprz towy skanera. Nale y si skontaktować z centrum wsparcia technicznego klientów HP. niepowodzenie inicjalizacji skanera Je li wy wietlony zostanie komunikat o niepowodzeniu inicjalizacji skanera lub je li oprogramowanie skanuj ce HP przestanie działać (a wcze niej działało poprawnie), spróbuj wykonać nast puj ce czynno ci: a. Je li oprogramowanie skanuj ce HP jest otwarte, zamknij je. b. Sprawd, czy kable ł cz ce skaner HP z komputerem s mocno podł czone. c. Wył cz skaner, odł czaj c kabel zasilaj cy. Wł cz skaner ponownie, podł czaj c kabel zasilaj cy. d. Wył cz i ponownie wł cz komputer. Kod 00 na wy wietlaczu LCD na panelu przednim skanera oznacza, e wyst pił bł d poł czenia USB. Sprawd, czy kabel USB jest mocno podł czony zarówno po stronie skanera, jak i komputera. Je li inicjalizacja skanera nadal ko czy si niepowodzeniem, uruchom narz dzie Napraw (tylko komputery z systemem Windows) według instrukcji podanej w nast pnej cz ci (skaner nadal nie działa poprawnie). skaner nadal nie działa poprawnie Je li skaner przestaje skanować lub jego przyciski nie działaj poprawnie, w systemie mógł wyst pić konflikt oprogramowania. Mo e zaj ć potrzeba ponownej instalacji oprogramowania Obrazy i fotografie HP. Aby to wykonać, uruchom narz dzie Napraw (tylko komputery z systemem Windows). a. Kliknij przycisk Start, wybierz pozycj Ustawienia, a nast pnie Panel sterowania (w systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a nast pnie pozycj Panel sterowania). b. Kliknij ikon Dodaj/Usu programy, a nast pnie wybierz oprogramowanie Obrazy i fotografie HP. c. Kliknij przycisk Dodaj/Usu (lub Zmie w zale no ci od wersji systemu Windows). 15 problemy zwi zane z instalacj skanery hp scanjet 4500c/5500c

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie Pralka Mosógép Pračka Práčka EWB 95205 W EWB 105205 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej

Részletesebben

SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System

SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System 2-598-716-81(1) SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System Instrukcja instalacji/obsługi Příručka pro instalaci a použití Telepítési/használati útmutató PL CZ HU Printed on 100 % recycled paper using

Részletesebben

SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System

SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System 2-591-387-71(1) SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System Instrukcja instalacji/obsługi Příručka pro instalaci a použití Telepítési/használati útmutató PL CZ HU 2005 Sony Corporation 2-PL Prawa

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató Zmywarka do naczyń Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép ESF 66720 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató

instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató Iron AidTM Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Základní příručka Útmutató Základná príručka Základní příručka Čeština 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Čeština Adobe a Acrobat Logo jsou ochranné známky

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

HP Deskjet 6800 series. P íručka pro práci v síti Hálózati kézikönyv

HP Deskjet 6800 series. P íručka pro práci v síti Hálózati kézikönyv HP Deskjet 6800 series P íručka pro práci v síti Hálózati kézikönyv Česky Česky První vydání, květen 2004 Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozorn ní Kopírování, úpravy či překlad

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt`

d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt` d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt` 3 English................................ (Original operating instructions) Français............................... (Notice d'instructions d'origine) Deutsch................................

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás _EN.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 7 時 45 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Wireless Optical Desktop Kit

Wireless Optical Desktop Kit Wireless Optical Desktop Kit Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN0 GL, United Kingdom T: + (0) 9 000 F: + (0) 9 000 Belkin B.V. Starparc Building, Boeing Avenue 9 PH Schiphol-Rijk,

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor Obsah 3 4 7 12 18 20 21 21 22 23 23 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 7 3 B A 1 A D C F E 4 G 2 3 B A 1 A D C E F 4 G 2 3 B 1 A A 4 G C D E F 2 3 B 1 A A 4 G C D F E 2 2 3

Részletesebben

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Základní příručka Útmutató Základná príručka Základní příručka Čeština 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Čeština Adobe a Acrobat Logo jsou ochranné známky

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 59 TOURIN CUP Montage- und etriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Részletesebben

PL/CZ/HU/SK (1)

PL/CZ/HU/SK (1) 4-170-099-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Základní příručka Útmutató Základná príručka www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000 www.hp.com/support/

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor Obsah 3 4 7 10 14 16 17 17 18 19 19 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 R6 7 1 A B 3 C D 2 8 1 A B 3 C D 2 3 2 9 1 2 TV 3 4 5 6 7 8 9 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D 03-09 10-15 16-20 TABLE OF CONTENTS BEFORE USE > COMPONENTS... 03 > PREPARATION... 04 > SAFETY INSTRUCTIONS... 05 > INSTALLATION... 06 > CONTROL PANEL... 08

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Instrukcja instalacji i obs ugi pralki z wys wietlaczem LCD Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Használati és beszerelési útmutató LCD kijelzős mosógépekhez TURBO TIME PLUS Niniejsza instrukcja

Részletesebben

Warunki korzystania z witryny.2. Podmínky používání těchto internetových stránek...5. Podmienky používania týchto internetových stránok...

Warunki korzystania z witryny.2. Podmínky používání těchto internetových stránek...5. Podmienky používania týchto internetových stránok... PL (Polska) HU (Magyarország) CZ (Česká republika) SK (Slovensko) Warunki korzystania z witryny.2 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK...3 Podmínky používání těchto internetových stránek...5 Podmienky používania týchto

Részletesebben

OFFICEJET/OFFICEJET PRO

OFFICEJET/OFFICEJET PRO OFFICEJET/OFFICEJET PRO P íručka Začínáme pro fax Alapvet tudnivalók kézikönyve Úvodná príručka k faxu Faks Başlangıç Kılavuzu Priručnik za početak korištenja telefaksa Ghid de ini iere fax Vodnik Prvi

Részletesebben

IAN 73761 PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER SKANER SLAJDÓW FILMSZKENNER SKENER DIAPOZITIVŮ DIA-SCANNER. Instrukcja obsługi

IAN 73761 PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER SKANER SLAJDÓW FILMSZKENNER SKENER DIAPOZITIVŮ DIA-SCANNER. Instrukcja obsługi PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER Operating instructions FILMSZKENNER Használati utasítás SKANER SLAJDÓW Instrukcja obsługi SKENER DIAPOZITIVŮ Návod k obsluze DIA-SCANNER Bedienungsanleitung

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Natalia III Nadstawka 100

Natalia III Nadstawka 100 PL NSTRUKCJA MONTAÝU, BG ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLETUNG, F NSTRUCTONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR NSTRUKCJA MONTAŽE, H SZERELÉS UTASTÁS, RO NSTRUCÞUN DE MONTAJ, RUS

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-290-841-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D23I http://hu.yourpdfguides.com/dref/790004

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D23I http://hu.yourpdfguides.com/dref/790004 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

IAN 89301 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1. DEHUMIDIFIER Operating instructions. POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi. PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató

IAN 89301 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1. DEHUMIDIFIER Operating instructions. POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi. PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató DEHUMIDIFIER SLE 420 A1 DEHUMIDIFIER Operating instructions PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató VYSOUŠEČ VZDUCHU Návod k obsluze POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi SUŠILEC ZRAKA Navodilo za uporabo ODVLHČOVAČ

Részletesebben

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S48 DVD-S68 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S68 (kizárólag DVD-S68)

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

FM136.3 AA / KS 15423 W

FM136.3 AA / KS 15423 W PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LI ÝROBKU INFORMAČNÍ LI PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) Kategoria modelu urządzenia chłodniczego

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce

Részletesebben

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás GB Undersink Cabinet Assembly instruction PL Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu HU Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás SI Spodnja omarica umivalnika Navodilo za monta o CZ Skøínka pod umyvadlo

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Gyorsútmutató. WorkCentre 7300 Series 701P47992

Gyorsútmutató. WorkCentre 7300 Series 701P47992 Gyorsútmutató 701P47992 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network és Windows Server vagy márkanevek, vagy a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor 2 Obsah 3 3 6 8 11 13 14 15 16 17 17 3 * * 4 10 10 10 10 5 R6 1 A C D B 3 2 6 2 1 A C D 3 B 2 3 1 2 4 5 3 TV 6 9 8 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

DWSC-300. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató. Kullanıcı kılavuzu

DWSC-300. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató. Kullanıcı kılavuzu 6 5 7 3 4 1 9 8 2 10 11 3 User'sManual for.indd 1 2011.10.07. 17:20:10 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2011 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LCD televizor

Polski. Návod k obsluze LCD televizor Polski Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 3 6 7 11 13 14 15 16 17 17 3 * * 4 5 1 A C D R6 2 6 2 3 3 B 1 2 3 4 5 6 9 8 7 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Részletesebben

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Obsah 3 4 7 8 12 15 16 17 17 19 20 20 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 A B C D 1 A C D 7 2 3 B 1 2 3 B 2 3 A 4 5 6 7 8 9 10 8 7 OK 8 [Volby] 10 11 12 13 14 15 16 Konec 17

Részletesebben

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują

Részletesebben

Návod k obsluze LCD televizor

Návod k obsluze LCD televizor Polski TX-40CX680E Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 3 6 8 12 14 15 15 16 17 17 3 * * 4 5 A 1 C D R6 6 2 A 1 C D 3 B 2 7 2 3 3 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Przewodnik po podstawowych funkcjach. Príručka pre základnú prevádzku

Przewodnik po podstawowych funkcjach. Príručka pre základnú prevádzku PL CS HU SK Przewodnik po podstawowych funkcjach - użytkowanie bez komputera - Základní uživatelská příručka - pro používání zařízení bez počítače - Alapvető műveletek útmutató - számítógép nélküli használathoz

Részletesebben

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A.

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben