IX. Évfolyam. Budapest, május hó (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP."

Átírás

1 IX. Évfolyam. Budapest, május hó (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. I. Mezőgazdasági országos kiállítás Szegeden. Yédnök: Ö cs. és kir. fensége József főherczeg ur. A kiállítás ideje: évi szeptember 3 10-ig. Bejelentés határideje: I. főcsoport: Élő állatok és állati termények; II. főcsoport: Mezőgazdasági termények; III. főcsoport: 1, alcsoport : Szőlőszet és borászat; ÍV. főcsoport: gépek és eszközök juilius 30. (A szőlészeti és borászati alcsopmiba kiállítani szándékolt borok bejelentési határideje' junius 1.) III. főcsoport: 2. alcsoport: Kertészet és gyümölcs, augusztus 1. Bejelentési ivek kaphatók: Kiállítási irodánál, Budapest, Köztelek ; az összes gazdasági egyesületeknél; az állattenyésztési felügyelőknél; a csoport-biztosoknál. Térdijak a bejelentéssel egyidejűleg az Országos Magyar Gazdasági Egyesület pénztárába küldendők A Könyvkiadó Vállalat elö'flzetó'iliez. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. be. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Könyvkiadó Vállalata a Ill-ik cziklusra kilátásba helyezett müveket az előfizetési felhívásban megjelölt czimek és sorrend szerint nem állíthatta elő, mert az évi milleniumi kiállításnál való közreműködésük előre biztosított MedeM mififlei szériás és szombatos, szakíróinkat eme irodalmi munkásságtól elvonta ; más müvek írói pedig feladatuknak nem felelhettek meg a kitűzött időre, a miért a Könyvkiadó Vállalatot kezelő bizottság ezek müveit beszüntetni rendelte; igy ezek helyett egészen uj és irodalmunkban szintén hézagot pótló müveket Írattunk és szolgáltattunk. Előfizetési felhívásunkban 142 nyomtatott ívre terjedő müvet helyeztünk az alacsony 5 frtos és kötve 6 frt}70 kros évi előfizetési dijért kilátásba. A felmerült nehézségek folytán ámbár nem nyujthattúnk annyi szakmüvet, mint a mennyit előirányoztunk, mert a kiadott müvek száma 10, vagyis 4-gyel kevesebb, de nyomtatott ivekben 12-vel adtunk többet, mert az összes müvek ivszáma 142 iv helyett 154 nyomtatott ivet tesz ki, számtalan ábrával ellátva, a mi tetemes áldozatokat követelt. Müveink mind hézagot pótolnak és a magasabb igényeket is kielégítik, sőt a legnagyobb súlyt helyeztük a rajzokra és ábrákra, különösen pedig a fajbáromfi-tenyésztési munkánál: a művészi kivitelre; és bátran állithatjuk, hogy idáig még egyetlen ország irodalmában sem találunk még csak megközelítő müvet sem, mely ehhez hasonlítható lenne, a mit költségeink nagy emelkedésével csakis az Országos Magyar Gazdasági Egyesület áldozatkészségével érhettünk el és nyújthattunk előfizetőinknek. Előfizetőinknek a következő szakmüveket szolgáltattuk át: 1. TaJcarmányozástan. CselJcő I. és dr. Kossutány Tamás, m.-óvári tanártól 23 ny. iv 2. Talajismeret. Cserháti Sándor m.-óvári tanártól 12, 3. Gazdasági építészet I. II. Domokos Kálmán, debreczeni gazd. tan. ig. I6V2» 4. Szikes talajok. Hilgard után. 5 1 /3 5. Okszerű talajmivelés. Cserháti Sándor, m.-óvári tanártól.. 17Vs, 6. Mezőgazdasági becsléstan. Szüts M., debreczeni tanártól Gazdasági ut-, vasút- és hídépítés Acsádi Jenő, kir. főmérnök '. 17 Í.1R- MAOy (iwtupfimmi*^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Üllői-Ét 35. szál Kéziratokat a szerkesztsség nem küld vissza. 8. Gazdasági építészet III., IV. rész. Száhlender Gyula, főhercz. ur. műépítész 14V4 ny, iv 9. Gazdasági gyümölcstermelés. Molnár István, orsz. gyümölcsterm. felügyelő 14Va 10. Fajbaromfitenyésztés. Beivinkler Vilmos, államvasuti kir. főmérnök 19 3 A, Összesen / 8 ny. iv Értesítjük a Könyvkiadó-Vállalat t. előfizetőit, hogy azok részére, a kik előfizetési dijaikat lerótták, a munkák bérmentes megküldése most van folyamatban, a kik pedig hátralékban vannak, azok részére a könyvek postai utánvéttel küldetnek meg mőg e hó végén, mihelyt az utolsó mű is készen lesz. Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület Könyvkiadó-Yállalatának szerkesztője. A szövetkezeti biztositás. A mi homokpusztáink és mocsaraink közt nagy áldozatkészség nem lakozik." Egy kell a kettő közül: vagy velő vagy váll." Gróf Széchenyi István. A Köztelek" mult heti számában Mozgalmak a biztositás terén" czimü tartalmas közlemény gondolatmenetének folytatásaként a szövetkezeti biztositás nagy jelentőségét és sikerének előfeltételeit óhajtom megvilágítani abból a czélból, hogy ez a nagy kérdés, mely a gazdaközönség létérdekeit oly sok irányban érinti, tisztán álljon a közvélemény előtt. Elszomorító tény, hogy hazánkban a biztositás eszméjét kizárólag nyerészkedésre berendezett részvénytársaságok monopolizálják, holott éppen a biztositás alapeszméje parancsolóan követeli: az MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, F., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. J«2\:JaF\ WwMSntMK * kévekötő-, marokrakő-, arató- és peronospora-fecskendőinek, Excel sior" szénkénegezö és La Torpille" ] 1 iss lllü kénvirágfuvó gépeinek rolagos képviselete. Jlj Í r 8! * r M i n d e n a mezőgazdaság keretébe tartozó szüki ségletek, mint: vetőmagvak, műtrágyák, MM íj ir anyagok, szerszámok, gépek stb. a gazdákra nézve legelőnyösebb beszerzési forrása. '» mi ' zer megjelenő.üzleti ÉRTESlTŐ'-jét bárkinek ^ál liiiíffflffllí ^ szövetkezet alapszabályait és havonként kéts íentve megküldi. A V. Vermorel-féle villefranchei gyár r p 1 Q ' világhírű L l# 1 d 1 I. Mai számunk 16 oldal.

2 828 KÖZTELEK, MÁJUS HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. érdekelteknek e czélra irányuló szövetkezését. A biztositás: önvédelem a szeszélyes sors véletlen csapásai ellen. Ennek az önvédelemnek az adóját idegeneknek fizetni, akik abból esetleg még nagy vagyont is gyűjthetnek,: bizony nem okos dolog. A biztositás eszméjének természetes követelménye, hogy az érdekeltek szövetkezés utján védekezzenek és a szerencsés véleílen tökegyüjtő erejét is a saját hasznukra fordítsák. A tapasztalat ezen a téren ismét csak azt bizonyítja, hogy a gazdák körében még mindig nincs országosan és összhangzatosan szervezve a tettre kész akaraterő. Kevesebb tanácskozás és több cselekedet: üdvös dolog volna. A tetterő fokozása s a felelősségérzet bátorságának fokozottnak kell lennie azoknál, kishazánkban a földmivelésnek szolgálni készek és hivatottak. Paradoxonnak látszik, de igaz, mert tények bizonyítják, hogy az a legjobb akarója a magyar gazdának, ki csontig érő támadást intéz ellene, mert csak annak sikerül fegyverre szólítani Pató Pál"- uraimékat. A merkantilizmus túlkapásai, a szoczializmus veszedelme, a börze papirbuzája, a töke uzsorája s a biztosító részvénytársaságok kapzsisága: mindmegannyi ellenség támadása kellett ahoz, hogy önvédelemre szorítsa e nemzet oszlopát. Ebben az évben is a magyar gazdáknak a jégkartel aránytalan, igazságtalan és erőszakos díjemelésének kellett áldozatul esniök, hogy felébredjenek és a biztosítási szövetkezésről tanácskozzanak. Pedig ha gazdaközönségünk össze- TÁR C Z A A Malomvölgyben. A természet már teljesen kifejtette igéző bájait, csodálatos árnyalataival a zöld színnek vonva be a rónát, bérczet, midőn még egy ' utolsót sóhajtott északi temetőjében a tetszhalott tél. És a sóhajtás fagyos lehelete bejárta a szárazföldet, hogy megremegtesse a kenyérért aggódó emberiséget, ijedten csukta > össze előle kinyilt illatos kelyhét a mezők vadvirága s megdidergett az erdők ékes lombja a korai elmúlás veszedelmétől. De hogy szerencsésen elmúlt a három rossz hirü szent Pongrácz, Szervácz, Bonifácz revenapja, nyomukban eljött az igazi tavasz igéző összeségével és ha még Orbán ő. méltóságát is mosolygó kedvében találja nevenapja, akkor lesz istenivé a május, madár-, daltól hangzó, virágtól himes, illatos erdők és mezők világa. Keskeny, hosszú völgyben, kőről-kőre szökve zuhog, sug, forr a hegyi patak. Ide csak moraja hallatszik fel a hegytetőre, a partjait szegő egerfák sötétzöld lombja és szürke kérgü törzsei közül csak imitt-amott csillan meg folyásának ezüstös fodra, mig a meredek, sürü fiatal 5 gyertyán-erdővel benőtt oldal tövében épült malomhoz nem ér, hol felfogott vize kis tóvá szélesedik. Roskadozó mohos födelével, kopott falaival csüggedten áll ott az öreg malom, kirivó ellentéteül annak az uj födeles, fehérre meszelt kis erdészlaktartott volna, vagy ha ezentúl összetartana, mekkora hatalom lehetne. No de higyjükés reméljük a legjobbat. A szövetkezeti biztositás előnye főleg abban áll, hogy a takarékos és olcsóbb üzletvitel által gyűjtött tartalékvagyon azoknak a tulajdonában marad, akiknek filléreiből összegyűlt és igy jövőben a felszaporodott töke évi hozama az érdekeltek terhét állandóan apasztani, esetleges kárát pontosan megtéríteni képes lesz. Azonban a szövetkezeti biztosítás sikerének is előfeltételei vannak, amelyekről időszerű most megemlékezni, hogy a tervbe vett szövetkezés helyes alapokra legyen fektetve. A biztosítási szövetkezés föczélja : állandóan és évről-évre apasztani azt a terhet, amelyet a gazdák e czimen viselni kénytelenek. E czél elérése: közös érdeke minden gazdának. Annak is, aki eddig az aránytalan, igazságtalan biztosítási dijakat fizette, mert nem akart egy véletlen áldozata lenni; annak is, aki eddig nem biztosított, mert nem akart a részvénytársaságok tributáriusa lenni. Azok, akik kénytelenek biztosítani, legsúlyosabban érzik a biztosítási dijak nagy terhét. Azok pedig, akik vagy önbiztositók, vagy pedig a magas dijak miatt eddig nem biztosítottak, szintén szívesén fogják gazdaságuk évi vagyonmérlegének a károk által okozható rizikóját egy arányos, méltányos díjminimummal megváltani kivált akkor, amidőn } a biztosítási dijak megtakarítható részének tulajdonosai is maradnak.' Tehát közös érdek követeli, hogy valamennyi gazda legalább egy bizonyos arányban tagja legyen a szövetkezésnek. nak, mely pár lépéssel odébb, csinos kis kertből oly meghitt boldogsággal mosolyog fel hozzánk. Egyhangú, panaszos karatyolással forog a malomkerék, ugy hallik ide, mint egy untalan perpatvar, de lehet is, hogy a gőzmalmokra zsörtölődik. A mélyen alattam álló képnek háttere a lankás déli lejtő, ritkás cser-erdővel. Tisztás helyeket keresve, kanyarog a cserkész ut, a meredek lejtőt haránt szeli a patak felé. Leballagok rajta addig, mig a legnagyobb területet láthatom be a patak felett emelkedő hegyoldalakból. Az éjszaknak néző gyertyános világos, haboszöld selyemszövettel vonta be a köves, mohos talajt, tarkán ékesítve ezüst szinü, sárgás, vöröses, meg halványbarnás nyárlombokkal. Egy-egy mosolygó fehér kérgü nyirfa, fényes levelű fiatal bükk, amott a köves talajba ültetett luezfenyő csoportja, egy-egy régi, derékbantört obeliszkszerü bükkóriás, imitt-amott a kikandikáló mohos sziklák tövében a kövér páfrány a virágos tisztásokkal adják a változatot e zöld tengerbe. Mig amott tul a déli lejtőn a sötétebb szinek uralkodnak. Terebélyes cserszálfák fényes üde lombozatukkal eltakarják még a nap elől is tápláló anyjukat: a talajt, csak az elszórt tisztások szélein mutatva egy pár fatörzset, virágzó cserjét, sziklát, kakukfüves illatos mezőt. Oly ingerlő most az erdő látása, mint egy felvágatlan regényben lapozva, itt is, ott Ez az ideális szövetkezés persze egyelőre el nem érhető. De erre kell törekedni az első pereztöl kezdve, az emiitett okokon kivül már azért is, mert akkor lehet a biztosítási adó a képzelhető legkisebb teher, ha a biztosítási rizikó az ország egész területére elosztható. A szövetkezetbe való belépésnek tehát az ország minden részéből tömegesnek kell lenni. A siker reményével a szövetkezet csak akkor alakulhat meg, ha az ország minden része abban aránylagosan részt vesz, mert az olyan szövetkezés, melyben például Esztergommegye területére nagyobb jégrizikó esnék mint pl. Torontálmegyére már keletkezésével megpecsételné a bukást. A szövetkezet szervezésénél tisztában kell lenni a területi rizikó elosztásának alapelvével, különben az eszme sikere lenne veszélyeztetve. A központi vezetésnek pedig arra kell törekednie, hogy alapos tárgy- és szakismeret mellett a biztositás minden neme aránylagosan felkaroltassék és fejlesztessék és hogy a viszontbiztosítás már előre megszerezve legyen. Mert a szövetkezeti biztositás vezetőinek készen kell lenni'arra, hogy a részvénytársaságok konzorcziuma ellen az élet-halál-harczot meg kell vivniok. Ha tehát a gazdák legnagyobb része önérdekből felkarolja a biztosítási szövetkezetet és nem mint eddig, csak 30%-a a gazdáknak, hanem legalább 70 /o-a fog biztosítani, az egész országban s ha ezáltal lehetővé válik az elvállalt rizikó területi és egyéni megosztásának föelvét érvényre juttatni s végre, ha a közös érdekek védelmének hü szolgálatában önzetlen munkás lesz minden szövetkezeti tag: ez esetben a sok kis forrásból is egy-egy fejezet néhány szavát ellesni vájjon mi volt? mi lesz? Az éneklő madár csicseregve dalol fészkében ülő párjának az elmúlt mézes hetek emlékeiről. Színültig tölti kis szivét ez a boldog időszak, midőn a puha fészekben melengetett pettyes tojások megelevenednek s a fiókok a jövő reményei kiülnek a fészek szélére a galyra azután repülni, megélni tanulnak. Mort már érdemes a kakukot is megkérdezni, vájjon hány évig élünk? óh, most már felel sokszor egy egész litániát; de mikor megjön ez a fagyos jószág, még a szerelem sem tudja őt annyira felmelegíteni, hogy 4 5 évecskénél többre becsülje hátralevő földi pályánkat. A malom felől ide hallatszik két fülemüle versengése. Mégis csak ő marad a mestere kis dalosainknak, ez az utolérhetetlen zeneköltő és művész, ez a fáradhatatlan énekes kis emberbarát, mely csak lakások közelében érzi jól magát és éjszakán is dalra gyújt, ha emberi hangokat hall közelében. Három cziklusa van évenként az ő költői és művészi életének, az első a megérkezés idején a vágyaktól telt mámoros szerelemé, a második a fészken ülő párja mellett töltött napok az odaadó gyöngéd, aggódó szereteté, a reménykedő családi boldogságé.; a harmadik a pedagógusé, midőn hosszas hallgatás után tollas fiait oktatja művészetére. Ezután sarokba dobja alantot s élelmes kenyérkereső válik belőle. Siet jól táplálkozni, hogy megedzze magát a nem sokára megkezdendő délre vonuláshoz.

3 42. SZÜM. 9-1K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899 MÁJUS HO rövid idő alatt hatalmas tengerré fog nőni a biztosítási szövetkezet fedezeti alapja. És ha egyszer már sikerült összegyűjteni a tartalékalapot, akkor biztosítva is vannak a gazdák aziránt, hogy a biztosítási dijak évenkint apadni fognak. Összetartás, önzetlen munkásság, áldozatkészség és részrehajlatlanság; előrelátás és óvatosság; mérséklet és takarékosság; s a kötelezettségek lelkiismeretes teljesítésére törekedő üzleti szellem: ezek a szövetkezeti biztosítás sikerének előfeltételei. A kezdet itt is a legnehezebb, meri az első éveknek ismeretlen esélyei ellen kell kezdetleges, tehát aránylag még a leggyengébb erővel védekezni. Ezen a gyermekbetegségen a tömeges részvétel mellett is csak áldozatok árán lehet átesni. Hogy ez az áldozat a legkisebb mérvekre szoritható legyen, annak egyedüli módja: a viszontbiztosítás megszerzése. Még pedig oly módon, hogy a jégrizikó viszontbiztosításáért amire egyedül senkit sem lehet megnyerni az élet- és tűzbiztosítás egy részét is át kell engedni azoknak a szövetkezeteknek, amelyek ilyen feltételek mellett a jégrizikóban leendő részesedést elvállalni hajlandók lesznek. Ennek a viszontbiztosításnak, már előre szerződéses biztosítása nélkül, minden szövetkezeti biztosítás ugrás lenne a sötétbe, a legveszedelmesebb kísérlet, amelytől óvakodni kötelessége azoknak, kik a szövetkezeti biztosítás eszméjének rendithetlen hivei, vezérei és ezt a zászlót diadalra vinni akarják. Végezetül álljon itt a magyar társadalom évi biztosítási adójának statisztikája. Ki tudja vissza jő-e onnan? vagy valamelyik osteriában friss oliván megpirítva kerül a risottás tálra!? Hogyne volna dalos nép az olasz, ha ilyenekkel táplálkozik. Lassan alkonyatra száll a nap, visszavonulóban van az élelem után szállt madársereg. Ott egy vadgalamb csap le a magashói, forgácsból tákolt tűzhelyén várja anyókája; sikoltozva adja tudtára párjának a lebegő, kanyargó vércse haza érkezését, nagy károgással járja körül fiakkal telt tanyáját a varju-pár, mig a széditő magasból mélán hangzik le a Kárpátok felé vonuló hollópár kári-kári" szava. Mostan vonszolja hosszú, tüzfoltos testét a hegyvidék időjóslója a salamander gyik, lefelé tart a patak felé, szárazság lesz; de ha igy halad mint most, pedig nem tud jobban bizonyosan megjön az eső szele mire a vizig ér és jöhet ismét vissza. Amott, a hegy élen a mult évi vágásterület fölött, elnyúló sürü léczesben riadoz az özbak, mintha egy nagy mészáros kutya gyakorolná magát szakgatött, mély ugatásban. Nem jár ott senki, tudja Isten mitől ijedhetett meg, ami utóvégre ő nála a saját árnyékának látásától is bekövetkezik. Ő is felcserélte már szürke téli öltönyét a nyári piros otthonkával, ilyenkor már meglehet lőni a bakot, ha arra való. Szük tisztás szélén a gyertyánosban megjelenik egy halavány, vörös árnyék, csak ugy a szélső galyak mögött látható még, de elég arra, hogy fegyverhez nyúljak. Leszerelek, mert egy őzmama sétál ki a tisztásra, hogy Társadalmunk a különböző biztosítások czimén évenkint körülbelül 34 millió frt dijat fizet a biztosítási részvénytársaságoknak, melyek közül csak egy magyar, de ennek is külföldi az összeköttetése és nagyobb részben a viszontbiztosítása is. Ebből a sok millióból évenkint körülbelül 80%-ot emészt fel az évi üzleti költség. Tehát körülbelül 10 millió frtot és ennek daczára a részvénytársaságok vagyona és évi nyeresége élet, tüz, szállítmány és baleseteknél sok millióra rug és a jégnél 15 év alatt sem vesztettek valamennyien együttvéve annyit, amenynyit az összes biztosító részvénytársaságok egy évi üzleti költsége kitesz. Ha már most meggondoljuk, hogy azoknak a millióknak legnagyobb részét a magyar gazdák fizetik s hogy az évi költségeknek sok milliója megtakarítható lenne, ha helyes alapokon léptetik életbe a szövetkezeti biztosítást, kérdezzük: van-e e puszta ténynél ékesebben szóló felhívás arra, hogy sürgősen kell szervezni a szövetkezeti biztosítást? A gazdáknak nincs idejük várni. Kiben sziv, lélek és agyvelő él, annak akarni és tenni kell és pártolni a szövetkezeti eszmét minden téren, mert ez a gazdasági érdekeknek vezércsillaga, mely megvilágítja az utat, melyen haladni kell. Munkára fel tehát! Virradjanak a nagyszerű napok: a gazdák érdekszövetkezéseinek aranynapjai. Dr. Miklós Gyula. pár jó izü harapást téve a napsütött fűből, eltűnjék ismét a sűrűségben. Mig az ő megjelenése mozdulatlanságra kényszeritett, kisétál: a riadozó bak a nyilt vágásba, merően állva a sürü szélén, kémleli a területet, lassan-lassan távozva a sűrűség mellől. Régi vadászszokás szerint megnedvesített ujjamat feltartva, figyelem alkalmas lesz-e az alig áramló szellő a becserkészéshez? És óvatosan minden neszt kerülve, mint az árnyék közeledem a sűrűségen vezető ösvényen. Egészen közelről hallom a riadást ; mármár felfedezettnek hiszem magamat, midőn a lombok között kikémlelve, ott áll a bak egy szép gyepfolton, háttal felém, magasra emelve őszülő fejét, melyen szép magas agancsot visel. Erősen neszez előre, meg-megriadva a semmitől, nem is álmodva a veszedelemről, mely ott ólálkodik egy-két ugrásnyira a hátamögött. Ráérek. Hagyom őt kényére ijedezni, mig végre megunva azt is, legelni kezd és e közben szélességében fordul felém. Egy éles durranás, kevés felszálló füst és a bak magasra szökik a kis darabka ólommal, mely a szivetáját járta keresztül. Tétova, roskatag ugrásokkal, nyitott szájjal, lecsapott füllel kísérli meg a menekülést, majd keresztül bukva agancsos fején, dermedten terül el a szűz gyepen. Az idei első áldozat vérébe mártott cserlombot tűzök kalapom mellé s indulok hazafelé!! Szellő suhan végig a fák között, mintha csak a díszétől megfosztott, sötétülő erdőből nehéz sóhaj tört volna elő. Szilárd Imre. NÖVÉNYTERMELÉS. Rovatvezető: Kerpely Kálmán. A Ginseng-gyökér termelése. A Köztelei* 37-ik számában ismertettük e gyógynövényt és késznek nyilatkoztunk már akkor is, közreadni a termeléshez szükséges útmutatásokat, ha sikerült felkeltenünk termelőink érdeklődését e növény iránt. Az érdeklődés számos levélben nyilvánult, melyek a szerkesztőséghez érkeztek be és melyek a legkülönbözőbb kérdéseket tartalmazzák. Igen messzire vezetne ha minden egyes kérdést külön akarnánk letárgyalni, de reméljük, hogy az alábbi sorokban a tudnivalók olyképpen fognak csoportosulni, illetve sorrendben egymásután következni, hogy minden kérdésttevő meg fogja bennök találni, a mit tudni óhajt. Amerikában a mag gyűjtésével kezdődik a kultura. A mag többnyire kettesével, néha hármasával található a bogyószerü gyümölcsben, mely teljesen érett állapotban skarlátszínű s rendesen augusztus második felében esetleg szeptember elején érik meg. A mag vagy mindjárt érésekor vettetik el, vagy elrétegeltetik (stratifikáczióval) a jövő tavaszig. E rétegelés a nálunk is ismert homok vagy fürészpor helyett a következőképpen történik: faládába rakják, melynek fenekére 3 cmnyi vastag réteg nedves falevél helyeztetik, erre egy vékony réteg Ginsengmag lesz terítve, ez ismét 1 1 /» cm. vastag falevélréteggel takartatik be, erre ismét egy réteg mag és föld és végre legfölül 3 6- cm. falevélréteg. A ládikát árnyékos helyen kell tartani, a hol egerek vagy más rágcsálók hozzá nem férhetnek, a föld mindig nedvesén tartandó, de azért soha se legyen vizes. Lehet azonban a magot mindjárt szabadba, hidegágyba is vetni. E vetés az első tavaszszal még nem csírázik, hanem nyáron és a rákövetkező télen át a földben szunnyad. Csak a. második tavaszszal kel ki és itt a szabad földben szintén nedvesen kell tartani a vetést, hogy biztosittassék a csírázás. A hidegágyat terebélyes fák árnyékában tanácsos készíteni, melyek alja nincs elbozótosodva. Ha pedig mesterségesen árnyékolhatjuk be, akkor nyilt kerti területre is készíthetjük az ágyat. Mindenik esetben könnyű, porhanyó és kövér legyen a földje, melyet ha javítani kell, jó korhadt, földdé vált trágyával, de soha friss trágyával ne javítsunk. A trágyát egyenletesen szét kell osztani és a földben jól elkeverni. A földet most 30 cm. mélyen felássuk és mindent a mi a zsenge növényt lefelé fejlődésében zavarhatná, ugy mint fadarabok, rőzse, kövek, fagyökerek stb. kiszedünk, s eltávolítunk a földből. Hogyha erdőben készíttetik az ágy, avaros helyet keressünk neki, a föld porhanyóra és áteresztőre készíttessék el, ha pedig kertben készíttetik a telep, akkor szükséges lesz, hogy a megirt természetű erdei földet bőségesen szerezzük be. A keskeny ágyak, mondjuk mintegy 90 cm. szélesek, czélszerüebbek lesznek, mint a szélesebbek, mert a keskeny ágyakat könnyebb fellazítani és a gyomtól tisztán tartam. A magvetésre egymástói 10, cmnyire eső, 3 cm. mély barázdákat huzunk, ezekbe hullatjuk a magot 3 cmnyire egymástól, és azután befödjük. Ha attól kell tartani, hogy a föld megrepedez, vagy megcserepesedik, akkor jó lesz avarral, falombbal vagy más efélével betakarni a felületet mindaddig, mig a vetés ki nem kel. Ha a mag már mintegy évig vagy másfélig hevert a földben, akár ládikákba, akár magágyba volt vetve, akkor a meleg időjárás beálltával, a második tavaszon ki fog kelni. Az első évadban csak mintegy 3 cm. magasra nőnek a palánták és 3 levelet fejlesztenek. Ha kedvező volt a talaj és figyelmes gyomlálás valamint jó ápolás, mellett jól fejlődtek a növények, akkor a második évad

4 830 KÖZTELEK, MÁJUS HO SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. alatt olyannyira meg fognak erősödni, hogy átültethetök az állandó ágyakba, melyek ugy készíttetnek el, mint a magágyak, a talaj itt is egy lábnyi mélyre porhanyittatik fel és mindent eltávolítunk belőle, a mi a gyökerek szabad fejlődésének útját állhatná. E talajban kevesebb legyen a hamu, mint a magágyakban, legmegfelelőbb ide a kerti agyag, mely könnyű, üde, áteresztő és kövér. Az átültetés kora tavaszszal is történhet, de hangsúlyozzuk, hogy kedvezőbb erre szeptember vagy október hava. A növényeket minden irányban 20 cmnyire ültetik egymástól, a gyökszár uj rügye 6 9 cmnyire kerüljön föld alá. Vigyázni kell, hogy az apró gyökrostok meg ne sérüljenek és a gyökerek különben is minden tördeléstől meg legyenek óva. A fejlődés időtartama alatt a növények közt gyakorta felporhanyitandó és gyomtól tisztán tartandó a talaj. A fagy bekövetkezése előtt befödetnek az ágyak erdei falevelekkel, ezekre ágakat helyezünk, hogy el ne hordja őket a szél. A szarvasmarhát távol kell a Ginseng ültetvénytől tartani; mert nem csak az által tehetnek kárt, hogy letiporják, hanem a növényt le is levelezik. A hol kedvezők a körülmények, ott lehetőleg erdőbe telepítendő a Ginseng ültetvény; mert a lombos fák kellő árnyékot nyújtanak ugy a magágyaknak, valamint a kész növényekkel beültetett telepitvényeknek is, melyeket azonban kell, hogy itt is érhessen a szabad légáramlat. A hol pedig erdő nincs és sík földre készítik az ágyakat, ott mesterséges árnyékról kell gondoskodni mégis olyképen, hogy a szellő átjárhassa az ültetvényt. Nem csupa gyökér a főidben levő rész; az a rész, mely közvetlenül a föld fölülete alatt fekszik, gyöktőnek neveztetik, forradásokkal rovátkolt és nem húsos. A forradások a megelőző évi fejlődést mutatják és e rovátkok számáról tudható meg, hány éves a növény. Általánosan azt tartják, hogy nyolcz év után a gyökér már nem gyarapszik, jóllehet hogy a nyelvnek oldalról történt összenyomatására, ami az állatnak nem látszik fájdalmat okozni, egyes genycsapok kíséretében előnyomul. Az idegen testek különben csipesz segélyével könynyen kihúzhatók, kihuzásuk után láthatni, hogy alsó végük genyes anyaggal van borítva. Ha a folytonossághiány alapjáról az idegen testeket eltávolítottuk, azt látjuk, hogy az szürkevörős, egyenetlenül, finoman dudorzatos, nem vérzékeny, szívós. A folytonossághiány alapjából kihúzott idegen testeket boritó genyes anyagban, vagy pedig a nyelv nyomására előnyomuló genycsapokban mikroszkóp segélyével a sugárgomba telepéi könnyen felismerhetők, olykor pedig mint homokszerű, sárgás szemcsék szabad szemmel is kivehetők. sokkal tovább él a növény és már 65 rovátkával birót is találtak. A bántalom legtöbb esetben hosszabb A kultivált gyökerek egyébiránt sokkal idő múlva festenyzetlen heg visszahagyásával fejlettebbek, mint a vadon termők. Ha p. o. a gyógyul; ily hegek sok idősebb szarvasmarha Ginseng-növény két évig állt a magágyban és nyelvén láthatók. Máskor azonban vagy erősebb hat évig az állandó növényágyban, infekczió következtében vagy talán azért, akkor az ilyen nyolczéves növénynek gyökere sokkal mert a folytonossághiány alapjába kemény és nagyobb mint egy húszéves vadon növő hegyes idegen testek hatoltak, melyek azután Ginseng gyökere. A kultivált Ginseng gyökerei a nyelv mozgásai közben mindig mélyebbre rendszerint több éves korukban kerülnek és mélyebbre hatolnak és mindenüvé magukkal használatra, illetve eladásra, a több év" azonban senkit el ne riasszon a termeléstől, először azért, mert p. o. a 6 éves gyökér súlyosabb a viszik a reájuk tapadó sugárgombát, mélyre terjedő sipolymenetek ős a nyelv keményedése következik be. négy évesnél és ha gyarapodni hagyják a A takarmány felvétele a bántalom tartama gyökereket, gyarapszik a jövedelem is, mert a alatt rendszerint nem szenved zavart, ugy súlytöbbletet nemcsak hogy jól megfizetik, hogy a bántalom jelenlétéről sok tulajdonos- hanem a nagyobb gyökér minőségi egységára is magasabb, másodszor pedig ha a Ginsegtelep egyszer termőre fordul, akkor a fokozatos utánültetéssel a termelő épp oly rendszeresen szedi fel és adogatja el évente szintén fokozatosan akár a legsúlyosabb nyolcz éves gyökereket, mint a spárgatermelő a spárgát. A gyökerek kiszedésénél nagyon fontos, hogy meg ne metszessenek, vagy törést ne szenvedjenek, mert a kereskedelmi forgalomban a megvágott, vagy egyébként megsérült gyökerek alantosabb osztályba fokoztatnak. A kiszedett gyökereket tisztára megmossák és anélkül, hogy a gyökrostokat letisztítanák róluk, cserényekre vagy szitákra kiteregetik, hogy megszáradjanak a napon. Aszalóba is szokták rakni, ennek hőfokát azonban ugy kell szabályozni, hogy el ne égjenek, vagy meg ne főijenek a gyökerek. Ha kifogástalanul teljesen megszárithatók, akkor külszinök szebb lévén, természetesen jobb áron is értékesíthetők. Teljesen száraz állapotban a vad gyökerek súlyúknak mintegy harmadát veszítik el; de a kultiváltak nem töpörödnek össze annyira. Azután csak jól és szépen kell csomagolni, hogy eladásra készek legyenek. Vitályos. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. Rovatvezető : Dr. Hntyra Ferencz. A nyelv aktinomykozisáról. A szarvasmarhák sugárgombabetegségéről, melynek folyamán a többi között a nyelven is szoktak olykor súlyos elváltozások (u. n. deszkanyelv) fellépni, már ismételten volt e lap hasábjain szó. Ismétlések elkerülése czéljából e lap illető számaira utalok és itt a nyelvaktinomykozisnak csak egy, lényegét illetőleg még a szakemberek által is a legújabb időkig figyelemre nem méltatott alakját szándékozom ismertetni. A megbetegedés székhelye minden esetben a nyelvháton levő nyelvbub előtti sekély árokban van, ahol rendszerint egy, ritkán két vagy több különálló vagy egymással összefolyt, kerekded vagy gyakrabban haránt eliptikus vagy olykor félholdalaku folytonossághiány látható, melynek szélei szürkefehérek, kissé szívósak, míg a folytonossághiány alapját majdnem kivétel nélkül az abba betüzdelt : szőr vagy tokiász, polyva vagy egyéb növényi szálak borítják; ez idegen testek egy része nak nincs is tudomása; más esetekben azonban, egyrészt talán az idegen testek zúzása okozta fájdalom, másrészt azonban a nyelv megkeményedése következtében, hiányos táplálkozás észlelhető. Nyálfolyás nincs jelen. Kivételesen talán a száj nyálkakártyájának más helyén is jöhet elő. hasonló megbetegedés. Állatorvosi gyakorlatomban ugyanis láttam egyes eseteket, melyben a felső ajak nyálkahártyáján képződtek hasonló kinézésű folytonossághiányok, melyeknek alapjába árpatoklászok vagy polyvaszálak voltak betüzdelve, nyálzás és táplálkozási zavarok egy esetben sem voltak jelen. Mikroszkópos vizsgálatot azonban annak idején nem volt alkalmam eszközölni. A betegség kifejlődési módját Breuer Albert budapesti közvágóhidi felügyelő-állatorvos derítette ki elfogadható módon. A szarvasmarha nyelvhátán ugyanis a fejlődés folyamán mindinkább kiemelkedő és részben az előtte levő nyálkahártyarészletre reáfekvő bub képződik, mely a növendékmarhában jóval kisebb, mint felnőtt állatokban. Ama helyen, hol a nyelvbub a nyálkahártyára reáfekszik, a hámréteg a folytonos nyomás következtében megvékonyodik és következésképp kevésbé ellentálló lesz. Mivel a nyelv hegye a takarmány felvétele közben jóval élénkebben mozog, mint a nyelvbubot viselő nyelvtest és azonkívül, mint arról élő szarvasmarhák nyelvének vizsgálata közben meggyőződtem, a nyelvbub a nyelv hegyének mozgásától eltérő, önálló mozgásokra képes, a nyelbub előtti árokban idegen testek könnyen megakadhatnak és a nyelv emiitett mozgásai, nevezetesen főképpen a nyelvbubnak élőről hátrafelé történő mozgása közben az ugyanott megvékonyodott nyálkahártyába beszuratnak. A tokiászok és más növényi szálak a legtöbb esetben fertőzve vannak sugárgombákkal, melyeket ekképp a nyelvbe magukkal bevisznek és ezáltal a betegség kifejlődését megindítják. A betegség kifejlődéséhez ezek után az szükséges, hogy a nyelvbub kifejlődve legyen és az állatok száraz szálastakarmányt fogyaszszanak. A kórkép maga bizonyára már régen ismeretes a gazdák és szakemberek előtt egyaránt. Különösen a téli időszakban, midőn a szarvasmarha száraz és gyakran kevésbé jó száraztakarmánynyal tartatik, vagy pedig őszszel hosszú időn át tarlón legeltetik, azt hiszem állandó jelenség a nyelv e megbetegedése a legtöbb szarvasmarhaállományban. Leginkább megbetegednek az idősebb állatok, de ezek közül is első sorban azok, melyek a legrosszabb takarmányt kapják. Egy éven aluli borjukban, miután azoknál a nyelvbub még igen hiányosan fejlődött, aligha lesz észlelhető a betegség. Ritkán kerül észlelés alá ta bántalom a hízóknál, nevezetesen a szeszgyárak hizlalóiban, ahol a takarmány oly módon előkészítve nyujtatik az állatoknak, hogy abból egyes részek nem hatolhatnak a nyelvbe. Könnyen érthető, hogy ugy a tarlón való tartós legeltetés, mint még inkább a rosszabb minőségű száraztakarmánynyal való tartás mellett a betegség az idősebb szarvasmarhák között igen nagy elterjedést nyerhet, főképpen tehát a szegényebb sorsú gazdák állatai között. Ez okból első tekintetre ugy tűnik fel, mintha a betegség egyik állatról a másikra való átragadás következtében nyert volna el oly nagy elterjedést, pedig az átragadás a betegségnél lehetetlen és a látszólagos járványos elterjedés csak az állatoknak ugyanazon tartási módjára vezethető vissza. Ez év elején Horvátországban lettek a szakemberek a betegségre figyelmesekké és miután a téli időben megejtett tömeges vizsgálat természetesen sok betegségi esetet derített ki, a nyelv megbetegedésének ezt az alakját többen ragadós természetűnek voltak hajlandók elismerni, sőt Horvátországgal határos tartományok határzárt is léptettek életbe, pedig ha tényleg ezen, más betegséggel össze nem téveszthető bántalom és nem más betegség uralkodott az ország valamely részében, telje- J sen indokolatlanul, A betegség, ha figyelembe veszszük annak előfordulási helyét állandóan a nyelvbub, előtti árokban és azt, hogy a képződő fekély alapjába szőr- vagy növényi szálak vannak betüzdelve, igen könnyen megkülönböztethető a nyelv más betegségeitől. A betegség a legtöbb esetben magától is gyógyul, a gyógyulás azonban hosszú időt vesz igénybe. Ennélfogva czélszerü egyrészt a gyógyulás siettetése, másrészt az esetleg beállott táplálkozási zavar megszüntetése és a helybeli megbetegedés továbbterjedésének megakadályozása czéljából a sugárgombabetegség ellen hatásosnak bizonyult jódkezelést igénybe venni, legczélszerübben jódtinkturával való ecsetelés alakjában, miután előzetesen a fekély alapjáról az idegen testeket csipesz segélyével eltávolítottuk. Dr. Marele József. Az itt ismertetett betegség abból az okból érdemel különösebb figyelmet, mert az utóbbi időben határzárok életbeléptetésére

5 42. SZÜM. 9-1K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899 MÁJUS HO szolgáltatott alkalmat. Először a boszniaiherczegovinai orsz. kormány zárta el a határát Horvátország felé, legutóbb pedig Styria és az osztr. Tengerpartvidék bocsátottak ki hasonló tilalmakat. A szarvasmaihaforgalom korlátozása ilyen okból, minthogy a betegség nem ragadós, hanem bizonyos takarmányfélék, nevezetesen árpaszalma és polyva etetésével áll kapcsolatban, teljesen indokolatlan és sajátszerű színben tünteti fel a szomszéd tartományok hatóságainak eljárását, amidőn valamely betegség jelentkezése esetén, anélkül, hogy ennek természete felől előzetesen tájékozást szereznének, azonnal beviteli tilalmakat léptetnek életbe. Miután a Horvátországban jelenleg gyakori, de semmiképpen sem uj betegség természetét a magyar szakértők kiderítették, az életbeléptetett tilalomnak éppenséggel semmi alapjuk sincsen többé s amint a vonatkozó beviteli tilalmat a boszniai kormány már visszavonta, e példát előreláthatólag az osztrák helytartóságok is rövid uton belül követni lesznek kénytelenek. Rovatvezető. IRODALOM. Képek Magyarország állattenyésztéséből. (Az évi állatkiálíitások emléke.) A földművelésügyi m. kir. Miniszter.megbízásából kiadja: Erdélyi cs. és kir. udvari fényképész. Az ezredéves kiállítás gazdasági részének egyik legbecsesebb tanulságokat szolgáltató és legtökéletesebb részlete kétségkívül az állatkiállítások voltak. Soha még sem azelőtt, sem azóta a magyar állattenyésztés kincsei oly nagy számban és oly kitűnő példányokban együtt láthatók nem voltak és az összehasonlitó tanulmányozásnak oly kiváló alkalmát nem nyújtották; mégis sajnálni lehet, hogy az állatkiállítások helyének kedvezőtlen megválasztása miatt oly csekély számú látogató tekintette meg, hogy bátran állithatjuk, hogy igazán csak az a kevés gazda látta, aki az állatkiálíitások iránt különösebben érdeklődve az utikalandoktól vissza nem riadva, különös elszántsággal indult neki az állatkiálíitások felkeresésének. E miatt azután a tanulmányo- fel. És a derék művész odaadó, buzgó fáradozását olyan siker koronázta, melyre méltán zásnak ezen kitűnő és ilyen mértékben talán soha vissza nem kerülő alkalmát csak nagyon büszkén tekinthet. kevés gazda használhatta föl. A külsőleg is pompásan kiállított hatalmas nagyságú album, mely mint diszmü is párját A legnagyobb elismeréssel kell éppen ezért ritkítja, aránylag olcsó, a mennyiben ára 40 fogadnunk Darányi föidmivelésügyi miniszter forint; megrendelhető pedig minden könyvkereskedésben, vagy a kiadó Erdélyi cs. és kir. elhatározását, hogy ezen állatkiálíitások rendkívül értékes anyagát fényképekben megörökítette és azt most Erdélyi fényképész által udvari müintézetében. egy nagy albumban a nagy közönség számára is hozzáférhetővé tette. LEVÉLSZEKRÉNY. A hatalmas diszes kiállítású album 100 állatképet foglal magában egyes állatokról és Kérdés. állatcsoportokról főlvéve. E képek nagy részét olvasóink a,köztélek" hasábjairól már ismerik, mert mi magunk is az ezredéves kiállítá- annak folyton érés előtt és alatt való 276. kérdés. Kerti eper termelésnél, kacso- son Erdélyi által fölvett fényképeket használjuk föl az egyes hazai tenyészetek ismertetésénél. De amit egy gyorsan készitett újság hasábjain csak tökéletlenül lehet elérni, azt ez a díszmunka a legnagyobb tökélylyel foglalja magában, mert a képek valamennyie valóságos remekmű, nemcsak az egyes állatokat a leghűbben tüntetvén föl, hanem egyszersmind a legtökéletesebb reprodukcziónak termékeit is képezvén. A szóban forgó album képei azonban a hazai állattenyésztés minden ágát még azért is tökéletesebben mutatják be, mint az ezredéves kiállítás, mert az albumban a kiállításon meg nem jelent azon állatok képét is tartalmazza, melyek kiválóságuk folytán méltó hírnévvel bírnak, vagy a hazai tenyésztésben szerepet játszanak. Ügy, hogy a diszes album a hazai állattenyésztés legkiválóbb anyagának valóban teljes és hü tükörét képezi. De nemcsak azért tartjuk örvendetesnek, hogy a szóbanforgó munka megjelenését a föidmivelésügyi miniszter lehetővé tette, mert ezáltal honi gazdáink a magyar állattenyésztés gyöngyeit megismerhetik, hanem azért is, hogy a külföld is tudomást szerezhet belőle, állattenyésztésünk sikereiről, fejlődéséről és versenyképességéről. Ez pedig ma már nem puszta hiúsági kérdés, hanem tekintve azt, hogy a keleti államoknak mindnagyobb mértékben válunk íenyészállatbeszerzési forrásul, jövedelmezőség kérdése is, melyből a magyar gazdák idővel dús hasznot meríthetnek, annál is inkább, mert hasonló gyűjteményes albuma tenyészállatjai legkiválóbbjairól egyetlen országnak sincs. Az album képeiben egymásután vannak bemutatva az állami telepek legkiválóbb lovai, a felkarolv tenyésztési irányok mindegyikéből, továbbá Magyarország hazai marhafajtája, valamint a már meghonosodott gyönyörű nyugoti szarvasmarha-fajtákból összeállított gazdag választék, hazai szines tájfajaink kiváló példányai, végül néhány bivaly- és fejősjuh., sikerült képe. Az albumhoz hátul rövid magyarázó szöveg van csatolva és pedig négy nyelven: magyarul, németül, francziául és angolul, melyben le vannak írva az egyes fényképeken bemutatott állatok, az egyes tenyészetekre vonatkozó érdekesebb adatokkal: hol s mikor született az illető állat, esetleg honnan és mennyirért vásároltatott stb. Ismertetve vannak röviden állami telepeink is, történelmükben s mai állapotukban. A mi magukat az album fényképeit illeti, ezekre nem lehet egyéb jelzőt használni, mint hogy nagyszerűek, tökéletesek s előállításukban Erdélyi fényképész a szó teljes értelmében remekelt. Az a száz fénykép, mely különben ezer felvétel közül válogattatott ki, egytől-egyik csupa mübecsü darab s fényesen bizonyítja, hogy hazai fényképészetünk is mily magas fokra emelkedett. A mü előállításával a föidmivelésügyi miniszter Erdélyi udvar fényképészt ezelőtt két évvel bizta meg s ő azóta folyton foglalkozott e dologgal, sorra járván az illető telepeket, hogy a kijelölt állatokról felvételeket vehessen zása a termés hozamát neveli-e? Nem jobb-e a kacsozást a termés után végeztetni? Tavaly kora tavasztól kezdve kacsoztattam és kevés termésem volt, nem volt-e ezen munkálat a.gyümölcshozamra káros? K. A kérdés. Hol kaphatok mélytestü erős magyar igás ökröket, milyen vásáron, mely időben s kérem a leghamarább megtartandó vásárt ős helyét, időt külön megnevezni? Továbbá hol és milyen vásáron, mikor kaphatók olcsó egyéves tiszta erdélyi faj mélytestü tinók? 100 drb ily tinónak mennyi legelő szükséges. D. J kórdós. Határomon. egy kanális folyik keresztül, a mely a szomszéd alsó birtokos tavának vizét a felső Szomszédom tavába vezeti. Jégfogás czéljából szeretnék a közbeeső birtokomon egy tavat ásatni. Most már kérdem: kinek a beleegyezése kell hozzá? Én azt hiszem a felső birtokosé. (Mert különös véletlenségből e csatornában felfelé folyik a viz, azaz a Duna folyásával ellenkezőleg.) F. I kérdés. Uradalmi gépek és eszközök karbantartására, javítására gépész, kovács, faragó mesteremberek, mint éves cselédek állanak szolgálatban. Ezen mesteremberek, valamint a tanonczok betegségök esetén az uradalom által fizetett orvos és patika áll rendelkezésükre, betegségök esetén fizetésük s egyéb járandóságok teljesen kijár, ugyanez áll valamennyi. uradalmi cselédre és családja minden egyes tagjára. Ezek után szíves választ kérek a következőkre : 1. Fentnevezett mesteremberek (gépész, kovács, faragó s ezek tanonczai) ha sem ők, sem az uradalom nem kívánja azt, hogy a kerületi betegsegélyző pénztár tagjai legyenek, kötelezhetők-e arra, hogy abba belépjenek s hogy dijat fizessenek? 2. Ha nem (már kétéve, hogy fizetésre köteleztek) kihez kell fordulni, hogy erre kötelezhetők ne legyenek. F. Oy kérdés. Szándékom jövő héten 150 drb februáriusi malaczot venni, hogy tarlómat azokkal értékesítsem, de miután tavaly nem ojtattam s. 50% pusztulásom volt, kérem velem tudatni, hogy mely ojtószerrel ojtassam be ezeket; az államival vagy az eszékivei? F. M kérdés. A tetves birkákat mint lehet tisztára ugy megtisztítani, hogy az később is tetümentes legyen? B. E kérdés. Egy Adriance" marokrakó aratógépet vettem használt állapotban. Mely czég gyártja ezen gépeket, hogy részeket rendelhessek hozzá. Arról is kérek felvilágosítást, hogy nem lehetne-e ezt az aratógépet fűkaszálóvá átalakítani. Lúgos. F. K kérdés. Használható-e a Bonis-féle dohányszárietakaró a tengeriszár letakarásához; hol és mily árban kapható? B. Ií kérdés. Peronoszpóra-fecskendőre volna szükségem, kérem gazdatársaimat szíveskedjenek közölni, melyik felelne meg] czéljának legjobban. Nagy-Bajom. S. J kérdés. Jelenleg, melyik a legpraktikusabb, legajánlhatóbb kévekötő aratógép? Vájjon a Bacher és Mélichwr Bonnié"-ja-e, avagy a Propper Samu Deering-féle Ponny" kévekötő aratógépje? Vagy pedig létezik-e Budapesten oly czég, mely mindezeknél tökéletesebb kévekötő aratógépeket képvisel? Felelet. Vadrepczeirtás. (Második felelet a 238. számú kérdésre.) Én tavaly tettem kísérletet a vadrepcze irtására réz^áliczczal, 4% bordeauxi keverékkel, permeteztettem egy darab vadrep- : czés zabot. Az eredmény az volt, hogy előbb a vadrepcze is és a zab is, egész feketés lett, úgyszólván elszáradt, utóbb a zab kihajtott és összeszedte magát, de vele együtt, lehetőleg még bujábban a vadrepcze is. Mi itt a környéken eleget, elég mélyen és gyakran szántunk, a legtöbb gazdaságban őszivetés kezdetén, szept. közepében már nincs tarló, hanem minden fel van szántva, a földek tavaszi alá mind meglesznek keverve; de ennek daczára az egész megyénkben csapásként tenyészik a vadrepcze. Kérdést tenni vagyok bátor: próbálta-e már valaki, sikerül-e a vadrepczeirtás 15 /o-os vasgáliczoldattal? Hol kapható és minő árért vasgálicz? Hogyan keli kezelni, vagyis felolvasztani és manipulálni, mire a permetezésre kész? Ha valamit e részben kitalálnának, valóságos áldás lenne a Dunántul nagy vidékére, hol ezen kalamitás oly nagymérvű. Urai-Ujfalu,, 0. D.

6 832 KÖZTELEK, MÁJUS HO SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. Kerti szamócza kacsozása. {Felelet a 276. Jcérdésre.) Több évben végzett kísérletek beigazolták, hogy'ha a szamóczatövek ostorindáit folyton elszedjük, akkor a reá következő évben nemcsak fejlettebb, hanem bővebb termések is várhatók. Éppen eme kérdés tisztázása czéljából igen beható kísérleteket végzett ujabban W. Dürkop is, ki az elért eredményeket a Pom. M." ezidei 3-ik számában tette közé. a melyekből végeredményképp az tűnik ki, hogy: mentől gyakrabban szedettek el az ostorindák, annál bővebb termések nutatkozt/xk nemcsak, hanen az ilyen töveken érett meg a termés leghamarább és ezek adták a legfejlettebb gyümölcsöket is. ügy látom, hogy kérdésttevő ugyanabban az évben remélt több termést elérni, a melyben az indák elszedését végeztette és éppen ebben fekszik a tévedés, mert szamóezatőke hasonló a szőlőhöz és egyéb gyümölcstermőfáinkhoz, már az előző évben fejleszti ki a jövő évi terméseket. Természetes tehát, hogy a tavaly végzett kísérletek eredménye csak az idén lesz megállapítható és tavaly csak annyi volt konstatálható, hogy a termés nagyobbra fejlődött a kacsozott töveken, mint azokon, melyek ostorindái nem szedettek el. Saját tapasztalataimra is támaszkodva végül felemlítem, hogy a) vannak meddő szamóczatövek is, a melyek évenként sokat virágoznak, de termést nem hoznak, mert csupa himvirágokból állanak és éppen ezek hoznak töménytelen ostorindákat, a melyek szaporításra felhasználva : növelik a meddő tőke számát. Ezeket tehát virágzás után ki kell tépni. b) Ha elvénült és nyomorék gyümölcsöket termő tövek ostorindáit használjuk fel szaporításra és azok erőteljes talajba kerülnek, nagyon buja fejlődésnek indulnak, de termést egyáltalában nem hoznak, vagy amit hoznak is rendszerint fejletlen nyomorék. Ebből ismét az következik, hogy ilyen elkorcsult tövekről szinte nem tanácsos szaporítani, bárminő szép terméseket is adtak valamikor, mert az ilyen teljesen degenerált tövek kultura által előbbi állapotukba többé vissza nem állíthatók, c) Ebből mintegy magától következik, hogy szamóczatelepeinket minden 3 4 évben okvetlenül fel kell újítani és a legtermékenyebb és gyümölcseiket a legszebbre fejlesztő tövek, tavaszszal először fejlődő ostorindák töveit kell szaporításra felhasználni, addig pedig minden 3 4 hétben el kell az otorindákat távolítani. Évenként bőven trágyázni, sőt hígított trágyát elvirágzás és a termés leszedése után is ami nagyon czélszerü. így aztán lesznek bő termések és szépen fejlett gyümölcsök. A. D. Igás ökrök és tinók beszerzési forrása. (Felelet a 277. számú kérdésre. A marhavásárokat általánosan az országos vásár napját megelőző két napján szokták tartani. Május hátralevő napjait véve, állatvásár tartatik Erdélyben 22-ikén Bánffy-Hunyadon, 24-íkén Vajda-Hunyadon, 25-ikén Mócson, Naszódon, 28-ikán Bethlenben, Szász-Sebesen. Junius 1-én Deésen, 2-ikán Szász-Városban, 3-ikán Magyar-Gorbón, 5-ikén Csáki-Gorbón, 6-ikán Felvinczen, 11-ikén Kolozsvárt, Maros- Vásárhelyt, Székely-Udvarhelyt, 22-ikén Alsó- Rákoson, Segesvárt, Tordán, 28-ikán Bonczhidán, Nagy-Disznódon. Julius 13-ikán Uzdi-Szt.- Péteren, 23-ikán Kőhalomban, 28-ikán Szász- Régenben. Ezek közül különösen ajánlom, a felvinczi, alsó-rákosi, uzdi-szt.-péteri, szászsebesi, szász-régeni, kőhalmi, tordai vásárokat. Biztosság szempontjából jó lesz e városok és községek elöljáróságától a terminust előre megtudni. Kész magyar-erdélyi ökrök és növendéktinók iránt kérdést intézhet még László testvérekhez, Nagy-Iklódon, és az Erdélyi gazdasági marhát értékesítő társaság "-hoz Kolozsvárt, (Nagy-utcza 1-ső szám.) Királyhágóninneni vásárok közül ajánlatosak a sok közül: Bpest, N.-Várad, Győr, Komárom, Debreczen, N.-Kikinda, Zsombolya, Szabadka, N.-Kanizsa, Pápa, Kecskemét, Félegyháza. Ezek vásárainak terminusát a naptárban felleli. De jobb, ha előre megtudakolja, mert az időpont változhatik. Száz drb. 1 éves tinónak legalább 50 hold jó legelő kell, később több, egészen 100 holdig, ezt az egész legeltetési idényre értve és szakértelmes kihasználást feltételezve. M. Vízelvezetés. (Felélet a 278. kérdésre.) Közvizek lefolyásán változtatni a vízjogi törvény értelmében csakis hatósági engedélylyel szabad. Oly víz, mely három birtokon foly keresztül, közvizet képez és így lefolyásának megváltoztatásához nemcsak a felső szomszédnak, de mind a két szomszédnak közös beleegyezése sem elég. A szándékba vett vízmű engedélyezését, bármily csekély jelentőségű legyen az különben, az alispánnál kell kérelmezni, a ki tárgyalást tüz ki, arra az összes érdekelteket meghívja és e kifejlendőkhöz képest az engedélyt megadja, vagy megtagadja. A ki valamely vízmüvet hatósági engedély nélkül létesít, kihágást követ el és büntetés alá esik. Betegsegélyzö pénztár. (Felelet a 279. számú kérdésre.) Az uradalmi mesteremberek egyáltalán nem tartoznak a kerületi betegsegélyző-pénztárba belépni, mert erre először önálló iparosi minőségüknél, másodszor alkalmazásuk mezőgazdasági jellegénél fogva az évi XIV. t.-cz. 2. -ához képest nem kötelezhetők. Kitűnik ez az évi XVII. t.-cz ából is, de leginkább az első helyen emiitett törvény 4. -ának e) pontjából, amely szerint a mezőgazdasági alkalmazottak csak önkéntes belépés utján lehetnek a pénztár tagjai. A pénztár embereinek erőszakossága ellen a főszolgabírónál, mint iparhatóságnál kell panaszt tenni, illetőleg nála kell kérelmezni, hogy a mesterembereket, illetőleg az uradalmat a helytelenül reá rótt kötelezettség alul felmentse. Főszolgabíró alatt azon főszolgabíró vagy más iparhatóság értendő, akinek, illetőleg amelynek járásában, illetőleg hatáskörén belül a pénztár székhelye fekszik. Szemelvények a hét történetéből. Megyei tüzkárbiztositó szövetkezet. Vas vármegye alispánja, dr. Károlyi Antal elnöklete alatt a megye törvényhatóságának tagjaiból alakult értekezlet tartatott meg folyó hó 19-én Szombathelyen. Az értekezleten egy vármegyei tüzkárbiztositó szövetkezet létesitésénekjmódozatai felett folyt vita. A'megye alispánjához ugyanis javaslat érkezett be a tüzkárbiztositás ügyének szövetkezeti alapon való rendezése tárgyában, ez a javaslat valamint az alispán által Máros-Torda vármegyéből beszerzett adatok képezték ajtanácskozás alapját. Maros-Tordamegyében már 50 év óta szövetkezeti alapon áll a tüzkárbiztositás s az intézménynek 100,000 frtnyi biztosítéki alapot sikerült összegyűjtenie. Az értekezleten a körül folyt a vita, hogy társadalmi intézmény gyanánt szövetkezeti alapra fektettessék-e a tűzbiztosítás, vagy pedig a kötelező tüzkárbiztositás eszméje vitessék keresztül. A szőnyegen fekvő tervezet szerint az ügyvezetést a megyei alispán, szolgabirák és megyei tisztviselők vinnék, az értekezlet több tagja azonban ezt a formát keresztülvihetőnek nem tartotta s a szövetkezeti tüzkárbiztositás mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy a versenyző biztosító társulatokkal a versenyt csakis egy ors,zágos szervezet vehetné fel, melynek keretébe a megyék ugy Vasmegye is beleilleszkedhetnének. Hangsúlyozták a felszólalók, hogy a tűzbiztosítást a jégbiztosítással együttesen kell kezelnie a létesítendő szervezetnek. A tüz- és jégkárbiztositás kezelésének helyes megoldása kiválóan agrárius érdek s az agrár érdekekkel annyira összefügg : a szövetkezeti ügy, hogy a biztosítást admi- nisztrativ útra terelni s azt a vármegye túlterhelt tisztviselőire bízni elhibázott dolog volna. Az értekezlet a kérdésben határozatot bár nem hozott, de az alispán Ígéretet tett, hogy a törvényhatóság előterjeszti az értekezlet azon véleményét, hogy a tüzkárbiztositás szövetkezet vitelére a fönnálló adminisztratív rendszer nem alkalmas s javasolni fogja, hogy írjon fel a megye a kötelező állami tüz- és jégbiztosítás életbeléptetése érdekében.» Részünkről reméljük, hogy az a sok helyes nézet, amely az értekezleten kifejezést nyert, elősegíti az eszmék tisztulását. A kötelező tűzbiztosításról elég annyit megjegyeznünk, hogy abban méltán sérelmet láthatnának a nagyobb uradalmak birtokosai, akik külön tüzbiztositási tartalékalapot létesíthetnek. A vármegyei adminisztráczióról aztán ne is beszéljünk. Most, mikor országos szövetkezeti szervezkedés küszöbén állunk, arra kell utalnunk, hogy amennyiben a szélesebb keret elkészül, az ebbe való beilleszkedés jelölődik ki természetes feladata gyanánt a megyei érdekeltségnek, a helyett, hogy szük körzetekre alapítandó s nagy koczkázatu vállalkozásokkal kísérletezgessenek. A gabonahatárüzletek ellen. A börze biankó határidőüzleteire nemcsak mi lövöldözzük a nyilainkat. Élénk akczióról veszünk hirt Ausztriából is. Ugyanis az osztrák molnárok legutóbbi nagygyűlésén szóbajött a biankó határidőüzlet törlésének szüksége, tekintve, hogy a börze játéka, ha a gabonára is kiterjed, általános közgazdasági veszedelmet rejt magában. A határozat a következő pontokban nyert kifejezést: A gabona blankohatáridőüzlet s a mezőgazdasági termékekre vonatkozólag törlendő. A jövőre nézve pedig csak effektív gabonára szóló kötések legyenek érvényesek. Kötelező legyen a gabonaüzletnél a gabona minőségét valamint a szállítás idejét pontosan meghatározni. A szokványbuza fogalma a jövőben kizárassék. Ankét hivassék össze, melyben a gazdák, molnárok s a börze tagjai vegyenek részt abból a czélból, hogy a gabonaforgalom szabályait megállapítsák. A molnárok nagygyűlése végre azon óhaját fejezi ki, hogy a kormány a gabona különbözetüzlet garázdálkodásait általában korlátok közé igyekezzék szorítani. Hohenblum lovag rámutat, hogy a blankoüzlet törlésével mily üdvös eredményeket értek el Németországban s kívánja, hogy a romlást maga után vonó spekuláczió ellen a közel jövőben Magyarországon is erélyes állást foglaljanak. Ez a kívánság megtörtént. A magyar gazdaközönség évek hosszú sora óta minden alkalmat megragad arra, hogy a határidőjátékkal szemben állást foglaljon. Emlékezhetünk reá, hogy legközelebb, a buzaringspekuláczió után az iparoskörökben is mozgalom indult meg a határidőüzlet ellen. Kongresszusok, értekezletek s halmaza a memorandumoknak vállalkoztak már erre a feladatra. Az eredmény az, hogy a börze zavartalanul folytatja kis játékait. Határozatokat hozni mi is tudunk lovag ur, csak azt az erélyes kezet nem tudjuk megtalálni, a mely hozzá merjen nyúlni ehhez a bűvös várhoz s a közakaratot effektuálja! A népipar. Szatmár vármegyében néhány lelkes úrhölgy élénk tevékenységet fejt ki a népipar meghonosítása körül. Törekvésük már eddig is mutatott fel sikert. A budapesti háziipari kiállításon a szatmármegyei községek által kiállított szövőipari tárgyak feltűnést keltettek. A szatmármegyei szövőipart Nikolics Szeréna földbirtokosnő 1898-ban kezdemé-

7 42 SZÁM, 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, MÁJUS HO nyezte D.-Apáti községben. Az alapvető munka nagy nehézséggel járt, a konzervatív hajlamú falusi népnek, a mely az év háromnegyed részében munka nélkül vesztegel, fizetni" kellett, hogy az előtte eddig teljesen ismeretlen munkát megtanulja, elsajátitsa. A megyei népipar központja Apáti községben van, ahol már egy gyárszerü helyiség is van berendezve finomabb munkák végzésére. Itt osztja ki Nikolics Szeréna a munkához szükséges anyagokat és a kész munka is itt vétetik át a többi községektől. Apáti községen kivül Dobrács, Óvári, Avasujfalu, B.-Vasvári, Pittyi, üdvari, Ombad, Berend és Krassó községekben van ezideig meghonosítva a szövőipar. Több környékbeli gőzmalom részére készítenek zsákokat, melyek rendkívül erőseknek bizonyultak a használatban. Készítenek vásznat finomabb és durvább kivitelben, konyhatörlőket, törülközőket, nyári, reggeli és fürdőruhákat, uri és kocsis nyári mosószöveteket, paplanokat, bútorszövetet, diszteritőket, gyapjú-, czérna- és selyemből. Ellátják a községek ruhanemüekkel a szatmári zárdát, ezenkívül szállítanak a budapesti, veszprémi angol kisasszonyok intézetébe és magánosok részére is. Munka volna elég, de nincs elegendő szövőszék. Ezideig csak mintegy 90 szövőszék van felállítva, maga a megye is hozzájárult s 10 szövőszék felállításának költségeit fedezte s ugy halljuk, hogy szükség esetén nagyobb segélytől sem riad vissza. Érdekes, hogy kivéve junius és julius hónapokat, midőn az aratási és kapálási munkálatokkal van a nép elfoglalva, folyton van szövőmunkája a népnek a többi hónapokban. Éltes nők és gyermekek átlag naponként krt keresnek, felnőtt férfi és nő krt, ami kivált a téli hónapokban olyan jövedelem a nép részére, amely biztosítja annak megélhetését és anyagi gondoktól való men- Ime itt egy szép példa, melyet bízvást figyelmébe ajánlhatunk lelkes úrnőinknek. Tessék ily módon foglalkozni a néppel és a nép elfordulva a szocziális apostoloktól, megtér természetes vezetőihez, hozzájuk pedig betér a jólét. Az a nép, mely rövid másfél év leforgása alatt olyan szépen haladt a szövőipari munkában, csakugyan megérdemli a vezetésére hivatott osztályok figyelmét. A nép istenadta tanulékonyságának s ügyességének értékesítése valóban fontos társadalmi feladat s áldottak lesznek azok a kezek, melyek e feladat szolgálatába állanak. V E G Y E S E K. Mai számunk tartalma: Oldal. Az OMGE. közleményei 827 A szövetkezeti biztosítás. Dr. Miklós Ödön 827 Szemelvények a hét történetéből 832 Tárcza. A malomvölgyben. Szilárd Imre _ 828 Növénytermelés. A Ginseng-gyökér termelése. Vtíályos 829 Állategészségügy. A nyelv aktinornykozisáról. Dr. Marele József Irodalom. Képek Magyarország állattenyésztéséből 831 Levélszekrény 831 Vegyesek. 833 Kereskedelem, tőzsde. 834 Szerkesztői üzenetek 835 Kinevezés. Széli Kálmán miniszterelnök Lippich Gusztáv birtokost Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánjává nevezte ki. A budapesti buzaring. Zselénski Róbert grófnak, az OMGE. alelnökének a budapesti buzaringről tartott nagyérdekü felolvasását, melyet annak idején a Köztelek* is közölt, a Magyar Gazdaszövetség" most külön füzetben is közkézre bocsájtotta. Zselénski,grófnak erre a kiválóan aktuális jelentőségű tanulmányára melegen felhívjuk olvasóink figyelmét. Érdeklődőknek a füzetet díjmentesen rendelkezésére bocsájtja a Magyar Gazdaszövetség (Egyetemutcza 2.) Az uj halászati tilalmi időre vonatkozólag illetékes helyről a következő közleményt vettük: A halászati törvény értelmében az ország egyes tavain és folyamszakaszain megalakult halászati társulatoknál a halállomány fentartása és gyarapítása érdekében a legfőbb ívási idő alatt, április hó 10-től junius hó 10-ig terjedő általános halászati tilalom már évek óta érvényben van, a Dunának egész magyar szakaszán azonban csak az idén vette kezdetét a társulatok áldásos működése: igen érthető dolog tehát, hogy az eddig nagyon is szabadjukra hagyott halászok felette feszélyesen kezdik magukat érezni és hogy különösen a tilalmi idő ellen panaszkodnak. Pedig a halászati társulatok üzemtervének a földmivelésügyi miniszter által jóváhagyott ezen tilalmi intézkedése első sorban a halászok érdekeit szolgálja, mert meggátolja azt, hogy a pillanatnyi haszon reményeért évek hosszú során át megsinylendő bajt a halállomány kipusztítását hárítsák magukra és utódaikra. Aradmegyel termelök a Iborkartell ellen. Az aradvármegyei gazdasági egyesület a borkereskedők kartellje ellen való állásfoglalás ügyében folyó hó 20-ére értekezletre hivta össze a vármegye bortermelőit. Mindnyájunk előtt ismeretes az a mozgalom, amelyet a müborgyártással foglalkozó kereskedők indítottak ellenakcziókép Darányi földmivelésügyi miniszter azon erélyes intézkedéseinek, melyekkel az évi XXIII. törvényezikknek igyekezett erélyes kézzel érvényt szerezni. Az OMGE. állásfoglalt és a vidéki gazdasági egyesületeket is hasonló állásfoglalásra kérte fel a műbőrgyártók üzelmei ellenében. Ennek kifolyásaként tartják meg az aradmegyei bortermelők f. hó 29-én értekezletüket, amelyen a kereskedőknek a borárak lenyomására irányuló kartellszerü megállapodása is szóba kerül és keresni fogják a termelőgazdák az utat és módot, hogy a termelők és fogyasztók egyaránt a kizsákmányolástól megvédessenek. Aradmegyében ugyanis a kereskedők kartelszerü egyezménye jutott nyilvánosságra s ez indította az aradmegyei termelőket arra, hogy a közvetítő osztály ez üzelmeivel szemben állást foglaljanak. Szövetkezeti Oazdagyölés. A Nyitrán f. hó 30-án d. e. IIV2 órakor, a városházán tartandó szövetkezeti gazdagyülés programmjában némi változás történvén, a végleges megállapított programm a következő. Az előadásokat megelőzőleg a Nyitramegyei gazd. egylet közgyűlést tart, ennek keretében a szesztermelők és a hizlalók értekezletét tartják meg. Ezután a következők tartanak előadásokat: Károlyi Sándor gróf a fogyasztási és értékesítési szövetkezetekről, ZselénsJci Róbert gróf a buzaringről, Rubinéit Gyula az OMGE. ügyvezető-titkárja pedig az alakítandó tűz-és jégbiztositó szövetkezetről fog előadást tartani. A gyűlést követőleg d. u. l 1 /^ órakor társas ebéd. Égy teríték ára fekete kávéval és kenyérrel 1 írt 50 kr. D. u. 3 3 A órakor elutazás Lipótváron át Trencsén és Pozsony felé. D. u. 5 órakor elutazás Budapest felé. Tanulmányut. Fejérmegye vaáli járása 10 községéből toborozott össze Vasadi Balogh Lajos 37 kisbirtokos ifjú gazdát, kikkel ez év május 18-án tanulmányozás végett meglátogatta a csákvári földmivesiskolát. E vándorsereg reggel 7 órakor érkezett a kitűzött helyre, gyakorlati előadásokat és bemutatásokat tartottak Paulinyi Béla igazgató és Szilárd Gyula tanár urak. Ugyancsak az intézeti növendékek is bemutatták előhaladásukat. Van a két osztályban Í8 tanuló. Gyönyörű, szabatos feleleteket adtak a talajisméből, talaj miveletből, állattanból, növénytermelésből, trágyaisméből. A tanulmányozás délután 6 óráig tartott, rövid megszakításokkal. A tanulmánysereget gróf Eszterházy Móricz gazdagon megvendégelte. Vasadi Balogh Lajos megköszönte áz igazgató és a tanárok fáradozását. A vándorcsapat gazdag tapasztalatokkal s a gazdasági szakismeret bővítésével hagyta el e kitűnő földmivesiskolát. A tanulmányut buzgóságból jött létre, állami segély nélkül. Ponyvák. Kocsi- kazal és repezetakarók, gőzmozdony- és cséplőgép-ponyvák vitorlavászonból, természetszinüen, feketén vagy sárgán telítve, legjobb minőségben, s legolcsóbb árakon: SCHOTTQLA ERNŐnél BUDAPESTEN Fonciére-palota. Andrássy-ut sarkán. Ponyvák javítása és telítése olcsón eszközöltetik. Mintagyüjtemény kívánatra küldetik. REMINGTON" ÍRÓGÉPEK VILÁGHÍRŰEK. VALLÁS- és KÖZOKTATÁSÜGYI magy. kir. minister Hivatalos Közlöny-böi. A vallás és közoktatásügyi magy. kir. minister a Remington Írógépet (kapható Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai t ' tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. Festékpárna mellőzve. 4-szeres billentyű 8-szoros helyett. Legfinomabb acélszerkezet. Közismert nagy tartósság. Központi vezeték nélkül, jes magyar és német billentyűzet. - den betűnek csak 1 billentyűje. Legnagyobb sokszorosító képességgel. A REM1NGTONT nagy sikerrel használják. A magyar osztrák, franczia, angol orosz és az amerikai A magy. kir. bel-, a KMmivelés-, az igazság-, a honvédelmi-, és a ^vallás- és közoktatásügyi minisztériumok, Fiumei kormányzóság, Magy. kir. államvasutak igazgatósága, M. kir. államvasutak üzletvezetóségei, M. kir. államvasutak gépgyárai, Magyar általános hitelbank, Ganz és Társa, Budapest székes fsváros, Kir. tábla Budapest, Qy6r stb. Gr. Károlyi Imre urad. Igazgatósága, Mágoos. Magy. Mezógazdák szövetkezete Bpest. Reé Jen6 püspöki urad. bérl6 Veszprém. Dr. Kéler Zoltán, gróf Festetich urad. ügyésze Budapest, Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. államv. társ. urad. igazg. Budapest. Zlohy Nándor gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztina-u. 22. M. kir. állami jószágigazgatőság Arad. r M Remington Írógépet séflünkre az ország bármely részébe dijmentes bemutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására bárhova ugyancsak.saját költségünkre küldjük ki tisztviselőinket. Árjegyzék bérmentve é8 ingyen. Erzsébet-tér 16. Remington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag jogosított eladási telepe.

8 834 KÖZTELEK, MÁJUS HO SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. KERESKEDELEM,TŐZSDE. Budapesti gabonatőzsde. (Quttmann és Víahl budapesti terménybizományi czég jelentése.) Budapest, 1899 május 20. Az időjárás e hét nagyobb részében száraz, derült és meleg volt, mi mellett csapadék csak szórványosan fordult elő. A vetések állásami kívánni valót sem hagy hátra és azok majd mindenütt üdén és szépen fejlődnek. A Bánát és Bácska egyes vidékein rozsda fellépéséről panaszkodnak,, remélhető azonban, hogy a jó idő ezt helyrehozza. A vízállás keveset változott és továbbra is magas. A külföldön ugyancsak kedvező a vetések állása kivévén Oroszország és Románia egyes vidékeit, honnan sok panasz érkezik a hosszantartó szárazság A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg a forgalom a kontinentális piaczokon továbbra is korlátolt,, az irányzat csendes, anélkül azonban, hogy az árakban lényegesebb változás volna konstatálható. A tengerentúli piaczokon ellenben a hangulat gyorsan volt szilárduló. Newyorkban promt buza körülbelül 5 c., későbbi határidő 4 c., emelkedtek, egyrészt szárazság által Kaliforniában, úgyszintén rovarok és hesseoi légy által előidézett károkra Missouri és Ohio államokban, másrészt a látható készletek csökkenése folytán, a mivel kapcsolatosan nagymérvű fedezések eszközöltettek. Hozzájárult a szilárd hangulathoz ama körülmény is, hogy a buffalói sztrájk nagyobb terjedelmet öltött és ez által a májusi terminus lebonyolításához szükséges hozatalok is meg vannak nehezítve. A La-Plata kínálat ennek ellenében továbbra is bő és! a kontinentális piaczokon dominál. Angliában vevők tartózkodóak, miáltal az üzlet szűk keretben maradt és a hangulat is csendes. Búzaárak valamivel olcsóbbak. A franczia piaczokon gyenge forgalom mellett szintén csökkenőek voltak az árak. Az orosz és román piaczok irányzata változatlan és a kinálat onnan mérsékelt. Az összes többi kontinentális piaczokon a fogyasztási viszonyok nehézkesek, a forgalom kismérvű, az árak azonban tartottak maradtak. Nálunk a kereslet buza iránt gyenge volt és az árak is csökkenőek. A mellékczikkekben a forgalom ugyancsak korlátolt és ezek is csak olcsobban voltak elhelyezhetőek. Az üzleti hét részleteiről következőket jelenthetjük : Buza már a hét elején lanyha irányzatú és csak tetemesen olcsóbban volt elhelyezhető. Az állandóan gyenge kinálat daczára a malmok tartózkodóak voltak és csak jelentéktelen beszerzéseket eszközöltek, annál inkább, mert a vetések állása felől kedvező hírek érkeztek és a határidőpiacz is erősen lanyhuló irányt követett. A forgalom az üzlet későbbi folyamán is korlátolt és a hangulat lanyha maradt, mi mellett csak egyes malmok vásároltak, a tulajdonosok pedig fokozatosan kr engedményre voltak kényszerülve. A hét vége felé az irányzat vége ismét barátságosabb jelleget öltött és az árveszteség egy kis része is pótolható volt anélkül azonban, hogy ezáltal a forgalom is javult volna. Az összforgalmat körülbelül 60,000 mm. teszszük, a hetihozatal 19,316 mm. tesz ki. Idegen áru csak kis mérvben jutott eladásra. A felmondás e héten is jelentéktelen maradt és búzából összesen csak 11,000 mm. szállítását jelentették be. Rozs e hét elejével habár nyomott árak mellett a fogyasztás és kivitel czéljaira jobb érdeklődésre talált és helyben ugy mint budapesti paritásra 7-25 frt ért el. A kérésiét azonban gyorsan csökkent a hangulat is ellanyhult és az árak a mult héthez viszonyítva körülbelül 10 krral olcsóbbak, mig a hét végével ismét kellewsebb üzlet van. Jelenleg Budapest távolságában átvéve 7* 7"10 frtig, és helyben 7-20 frtig jegyezünk. Takarmányrépa valamivel jobban volt kínálva,' a vételkedv azonban továbbra is csak mérsékelt és igy az árak ugyancsak 10 krral csökkentek. Az elkelt körülbelül 5000 mm.-ért minőség szerint 6*20 frtig fizettek helyben. Erőteljes jó árpákért valamivel több is volt elérhető. Zab e héten lanyha irányzatot követ. Hajón éppúgy mint vasúton érkező áru bővebben van kínálva, anélkül hogy megfelelő kereslet nyilvánulna és igy az árak a mult héthez viszonyítva 10 krral olcsóbbak. Elkelt körülbelül 4000 pim., melyekért szin és tisztaság szerint 6. frtot fizetek. Príma áru 6*10 frtig is értékesithető. Tengeri továbbra is kötések ellenében talál átvételre. A hajóhozatalok bővebbek és ezeket a spekuláczió éppúgy mint a helyi fogyasztás elég gyorsan vette fel, nagyobb mennyiségeket Bécs felé is szállítottak tovább. Helyben vasúton átvéve 4-55 frtig, budapesti paritásra 4-50 frtig fizettek. Olajmagvak. Káposztarepcze névleg 11*25 12* frton jegyez. Vadrepcze 5. 5*50 frton, lenmag frton, gomborka 9*75 10*50. Káposztarepcze augusztusra üzlet nélkül változatlan maradt és *35 frt között jegyzett. Kendermag forint helyben. Hüvelyesek : Bab határozottan lanyha irányzatú és üzlet alig van. Névleges Trieurt aprószemü babot Gyöngyös-Félegyházán 6-50 frton, gömbölyű Baja- Zomboron 6*25 frton, barna bab Kalocsán 6*50, Nagy-Károlyban 6*50 frton jegyzünk. Köles helyben 4* 4*10 frton értékesíthető. Napi jelentés május 23. A new-yorki lí/2 centes emelkedés és a Romániából érkező panaszok szilárditólag hatottak a mai határidő üzletre, ugy hogy az októberi buza szombati 8.14 frtós jegyzéssel szemben ma 8.23 frton indult meg és délig 8,34 35-ig emelkedett. Készbuzáért kisebb forgalom daczára a malmok 10 krral magasabb árakat fizettek évi május hó 23-án a gabona-csarnokban a titkárságnál bejelentett gabona-eladások lajstroma. Pancsovai : Bánságvidéki: Szerbiai : Tiszavidéki :. 100 tr im. 80 kg frt ' ,, » 79 9*45 200, 79, 9.50, , 9* * » 79, , , 78,, 9*40 200,, 78 9*35 10Ó» 78, 200» » , ,, 1700» 77, 9*35 100» 77,, * » » 77 t B 3S0» 77, 9*45 100, J00, 77, r om. 75 kg frt * * * g *35 100» 78,, 9*25 100,, » 78 8* *30 500» 77 9*20 150,, 78 9*20 100» 78, » 77» * , » 76,, 9* » 75, » 72., & 73 jf 8* ,, 7* , ,» 77,, 9*37 Árpában kevés kötések voltak s szép tiszavidéki takarmányárpáért frtig fizettek ab itt. Tengeri teljesen forgalom nélkül.. Zab iránt élénkebb vételkedvet tanúsítottak s prima zabért szívesen frtot fizettek, mig gyengébb minőségűek frt mellett találtak Déli 12 órakor következőképp áll: Köttetett. Déli zárlat. Buza májusra.."] 9* *20 0*- juniusra.. 0* 0", októberre 8* * * Rozs okt.... 6*69 *70 *73 0* Tengeri máj '55 *55 * 0'» juliusra *59 *60 * 0* Zab okt.... 0* 0* Káp.-repcze aug. * Felmondás : 1000 buza, 6000 tengeri. A szeszüzletben e hétnek elején az üzletforgalom az ünnepek folytán gyér és korlátolt volt és nagyobb üzlet alig létesült. Elkelt finomított szesz nagyban azonnali szállításra frtig, élesztő szesz frtig adózva és frt szabad raktárra szállítva. Exkontingens és denaturált szesz változatlanul jegyeztetik. Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyersszeszben kinálat nem volt és üzlet nem is létesült* Bécsi jegyzés frt kontingens nyersszeszért. Prágai jegyzés *25 frt adózott és 16* frt adózatlan szeszért. Trieszti jegyzés frt kiviteli szeszért 90% hektoliterje. A kivitel a hét elején szünetelt. Vidéki szeszgyárak közül: Arad, Győr, Kenyérmező, Losoncz 25 krral olcsóbban, a többiek változatlanul jegyeznek. Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz frt, élesztőszesz frt, nyersszesz adózva frt, nyersszesz adózatlan (xekontingens) * frt, denaturált szesz 18*50 19*50 fit. Kontingens nyersszesz. ;. Az árak literfokonként hordó nélkül bérmentve budapesti vasútállomáshoz szállítva k ~ tés mellett értendők. Heremagvak ólomzárolása. *) A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állomás az 1898/99. idényben f. évi május hó 23-ig bezárólag az alant megnevezett magkereskedőknél és termelőknél a következő mennyiségű vetőmagvakat ólom Luczerna Lóhere összesen aéte Mauthner Ödön, Budapest Haldek Ignácz, 1 ) Budapest 843 iaa» züöí 1 Klein Vilmos Szatmár Frommer A. H. utóda 2) Bpest Magy. mezőg. szöv. Bpest Deutsch Gyula, Budapest Ifj. Freund Sámuel, Szatmár Beimel és fia Budapest Kranier Lipót Budapest Hollander A. és fia, Ungvár Boross és Szalay Szávoszt Emil, Budapest Radváner I. L. Budapest Fuchs Fülöp és fia, Budapest Singer Zsigmond, Budapest Lamberger Károly Bpest Gr. Teleki Arvéd, Drassó Felsenburg, B.-Gyarmat Feldmann Mór, Szatmár._ Nöthling Vilmos Budapest Keszner Izidor, M.-Sziget 7 7 összesen !) 163 zs. Angol perje. 2 ) 5 q Biborhere, 20 zs. Baltaczim, '10 zs. Árvarozsnok, 3 zs. Vérfejü csabair, 11 zs. Franczia perje, 6 zs. Angol perje, 6 zs. Csomós ebir. *) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai eredetű hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem plombozza. Az Apolló kőolajflnomitógyár-részvénytársaság üzleti tudósítása a,köztelek" számára. Budapest, 1899* május 23. Mai áraink : Olaj-. I. rendű Apolló-hengerolaj, világos 27*50 frt Sötét orosz gépolaj világos legfinomabb amerikai tovotte zsir 28. finom j, 26. nettó 100 kgként, hordóval együtt, tiszta göngysulyszámitással, fizetendő készpénzben 2 /o engedménynyel, vagy 4 havi váltóval, Pozsonyban átvéve/ Ugyanezen olajok Budapesten átvéve 1 írttal drágábbak. Petroleum : Liliom császárolaj. 23*50 frt egysziv kőolaj.. 20*75, háromsziv kőolaj. 19'75 csillagkereszt kőolaj 19* nettó 100 kgként, hordóval együtt, 20 /o tara, készpénzben engedmény nélkül Pozsonyban átvéve. Ugyanezen kőolajok Budapesten átvéve 50 krral drágábbak. A központi vásárcsarnok árjegyzése nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezetének jelentése május hó 20-ról. S, forgalom mint ünnepek előtt mindég, tetemesen emelkedett. Az áruk beküldése is lépést tartott a szükséglettel. Marhahús ára sziláid, ugy a borjú- és a bárányhusé is. Korai főzelékek kérették és áruk

9 42. SZÜM. 9-1K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK,1899MÁJUS HO szilárd; kivéve a spárgát és salátát, melynek ára a tömeges beküldés folytán hanyatlott. Baromfi ára kedvező, a kereslet is elég nagy. Tojás ára változatlan. Részletezve következő árakon értékesittettük a beküldütt élelmiezikkeket: Marhahús, budapesti eleje kr., hátulja kr. kilója, Borjúhús, bőrben, vidéki egészben kr., eleje kr., hátulja kr. kilója. Bárány, vidéki párja frt. Sonka, hazai 70 bo 90 kr. kilója. Zöldségféle: Spárga Illa 5 15 kr., Ha kr., la kr., zöldbak kr. kilója. Tök 1 drb kr. Saláta 100 fej krig. Karfiol 100 drb frtig. Vadból a kereslet meglehetős. Őzbak kr. falója. ^ ^ alföldi. (1440 drb frt. Baromfi: Fiatal liba párja 2-CO 2.20 frt. Burgonya, sárga, waggonáru forint métermázsája. (A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelentése. Budapest, május 23-ról. Hns. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 54 58, II. oszt , in. oszt , eleje I. oszt II. oszt , in. oszt , borjúhús hátulja I. OSlt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt birkahús hátulja I. oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , bárány eleje 1 db 0. 0', hátulja, sertéshús magyar szalonnával elsőrendű 1 q , vidéki 36 48, szalonna nélkül elsőrendű 54 56, vidéki 36 44, sertéshús pörkölt '0, sertéshús szerb szalonnával, szalonna nélkül, sertéshús füstölt magyar, idegen (vidéki) 60 64, sonka nyers 1 kg , füstölt belf. csonttal , csont nélkül , sonka füstölt külf. csont nélkül, szalonna sózott 1 q , füstölt , sertészsír hordóval , hordó nélkül , kolbász nyers 1 kg., füstölt 72 80, szalámi belföldi , külföldi, malacz szopós élű 1 db 0' 0, tisztított Baromfi, o) Elő. Tyúk 1 pár frt 0-0 csirke , Kappan bizott 0-.sovány 0 0., iu«a hizott 0-0, sovány 0' 0', lud hízott 0-0 -, sovány 0-0, pulyka hizott , sovány 0' 0. b) Tisztított Tyúk 1 db Irt kg., csirke" 1 db , 1 kg, kappan hizott 1 db 0 0, 1 kg., récze hízottal db , 1 kg , félkövér 1 db 0 0-, lud hizott 1 db;^ , 1 kg félköv. 1 db 0-0-, 1 kg., pulyka hizott 1 db 180 2, 1 kg félkövér 1 db 0-1 kg., ludmáj 1 db , 1 kg ludzsir 1 kg , idei liba 1 db -. Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt , -0-90, ponty (dunai) , süllő - a 0-70 csege 0-0-0, márna.-, czompó angolna 0-0', apró kevert O'IS 0 20, lazacz, pisztráng Tej és tejtermékek. Tej 1 Iit. frt , lefölözött , tejszin 0-0-, tejföl , tehénvaj (tea) 1 kg ,1. rendű "80, II. r , olvasztott , Margarin I. rendű 0-, II. rendű 0" 0-, tehéntúró , juhturó 38 40, liptói , juhsajt , emmenthali sajt , groji sajt Liszt ég kenyérnemb. Fehér kenyér 1 kg. frt , barna kenyér , rozskenyér Búzaliszt 00 sz. 1 q, 0, 1, 2, 3, 4, S. Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7 9, stokeriui 24 35, borsó héjas magyar , koptatott magyar 13 15, külföldi 17 22, bab fehér apró 6 7, nagy 6 7-5, szines 7-0 8'0. Tojás. Friss I. o. (1440 1b.) 1 láda frt D. oízt. (1440db.) -0 0, meszes, orosz tojás ICO db., tea tojás , törött tojás Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt q 4.C 5.0, Petrezselyem 100 kötés 0:0 0-0, 1 q zeller 100 drb , karalábé , vöröshagyma ICO köt , 1 q 3. 4., foghagyma 100 köt.. 1 q , vörösrépa 100 drb 0. 0, fehérrépa 0., fejeskáposzta 0., kelkáposzta 100 db , vöröskáposzta 0.., fejessaláta , kötött saláta 0.-., burgonya, rózsa 1 q , sárga , külföldi., fekete retek 100 drb 4. 4., uborka nagy salátának ICO drb , savanyítani való 100 db 2.-6., savanyitott , zöld papr , tök főző , zöldbab , zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg..., fejtett 1 Iit , tengeri 100 cső., karfiol 100 drb , paradicsom 1 kg , spárga , torma 1 q 10 12, Gyümölcs. Fajalma" 1 q frt 14 20, köz. alma 14 20, fajkörte, közönséges körte, szilva magvaváló 0. 0., vörös., meggy faj -, közönséges, ringló, baraezk kajszin, őszi, dinnye görög nagy 1 drb, kicsi, sárga faj 0. 0., 1 kg. közönséges. szőlő 1 kg , csemege, dió (faj papirhéju) 18 24, közönséges , mogyoró 28 32, gesztenye magyar 0, olasz, narancs messinai 100 db , pugliai, mandarin , czitrom , füge hordós 1 q 18 24, koszorús 18-20, datolya 40 42, mazsolaszőlő 38 68, egres 1 lit. 0, eper 1 kg kr. Fűszerek italok. Paprika és I. rendű 1 q. frt 30 60, n. rendű 20 30, csöves, (szárított). köménymag, borsókmaga. mák 1 q. frt 2S 30, méz csurgatott "40, sejtekben 1 kg., szappan szin 20 25, közönséges, fehérbor asztali palaczkban 1 lit , vörös asztali palaczkban , házi pálinka palaczkban, ásványvíz palaczkbr" Budapesti takarmáuyvásár. (IX. kerület Mesterutcza, május 23, A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a.köztelek" részére). Felhozatott a szokott községekből 54 szekér réti széna, 7 szekér muhar- 20 zsupszalma, 5 szekér alomszalma, 0 szekér takarmányszalma, 0 szekér tengeriszár, 2 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles su>.), 500 zsák szecska. A forgalom lanyha. Árak q-ként a következők: réti széna , muhar UJ , zsupszalma , alomszalma , egyéb takarmány -, lóhere, takarmányszalma, tengeriszár.luczerna, sarjú szalmaszecska , széna, uj, zabosbükköny összes kocsiszám 93, suly kg. Állatyásárok. Budapesti szurómarliavásár. Május hó 23-án. A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság Felhajtatott: 1192 drb belföldi, db galicziai, drb tiroli, 43 db növendék élő borjú, db élő bárány; 0 drb belföldi, drb galicziai, drb tiroli, drb bécsi, drb növendék borjú, drb 6l0tt bárány, - drb élő kecske, drb ölött. A vásár élénk lefolyású volt. Arak a következők: Elő borjuk: belföldi frtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig, kivételesen frtig súlyra, növendék borjú frtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig súlyra Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli frt, galicziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, ölött bárány frtig, bécsi ölött borjú, kiv. frtig súlyra. Elő bárány frtig, kivételesen írtig élő kecske frtig páronkint. Hizlalt ürü. Budapesti jnhvásár május hó 23-án. (A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság jelentése a "Köztelek" részére). Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 757, feljavított juh 351, kisorolt kos, kiverő juh, bárány, kecske 6, boszniai, szerbiai, angol keresztezés, romániai durvaszőrti db. Birkavásár lassú lefolyású volt. Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü frtig páronkint, 20' frtig 100 kiló élősúly szerint, kiv. frtig, feljavított juhok -0 páronkint, frtig súlyra, kisorolt kosok pár., kiv. frtig, kiverő juh -0 '0. páronkint,, kiv frtig súlyra, bárány -0, kecske, kiv. frt pár anya juh 0- pár., suly, szerbiai anyajuh frtig páronkint, 100 kiló után 20 frt Bécsi vágómarhavásár május 23. A bécsj marha- és huspénztár jelentése. összes felhajtás 5599 db. Ebből magyar 3811 db, galicziai 931 db, bukovinai 171, németországi 686 db, hizott 4473 db, legelő db, fiatal 1126 db, ökör 4181 db, bika 687 db, tehén 654 db, bivaly 77 db. Szombaton a vesztegvásárra 272 drb volt felhajtva. Tekintve, hogy csak hat napi szükséglet volt fedezendő, a felhajtás igen nagy volt s ennek következtében az árak hanyatlottak. Árak prima árunál 1 frt, más minőségüeknél 1 2 frttal ^csökkentek. A forgalom igen lassú vol{ és zárlatkor még több 100 drb eladatlan ökör maradt. Árak: prima magyar ( )frt, szekunda frt, tertia frt. Galicziai prima ( ) frt, szekunda frt, tertia frt. Német prima (. ), szekunda 29 33, tertia frt. Konzervökrök. é. s., rosszabb minőségű frt é. s. Bika 24 34" 0 frt é. s tehén frt és bivaly frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra minden /o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben Egyes eladások: Magyar hízó ökrök. Eladók: Ár Ár Grubitsch V, Kopháza Neumann testvérek, Arad Erdélyi hizó ökrök. Eladók: Bors báró és társa M.-Vásárhely 35 Német hizóökrök. Eladók: Blau testvérek, Temesvár Neumann testvérek, Arad Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra felhajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, Liptó, Nyitra és Trencsénmegyék és Nagy-Mihályról (Zemplénmegye). Bécsi sznrómarhavásár május 18-án. Felhozatott: 5905 borjú, 1878 élő sertés, 1803 kizsigerelt sertés, 238 kizsigerelt juh, 1680 bárány. Daczára a pünkösdi ünnepeknek, a felhajtás nagynak bizonyult és daczára, hogy a forgalom élénk volt, árak nem javultak. A többi áru változatlan. Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú kr., prima kr., primissima kr., élő borjú kr., prima kr., primissima ( ) kr., fiatal sertés kr., kizsigerelt sertés nehéz kr., süldő kr., kizsigerelt juh kr., bárány páronkint ( 5 14 kr. Bécsi sertésvásár május 23-án. (SchleiJeU der és társai bizományi czég távirati jelentése a,közteleit" részére). Felhajtás: 3150 lengyel, 5217 magyar sertés, összesen 8367 drb. A vásár forgalma lanyha volt. Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül : prima kr, kivételesen 44 kr, közepes kr, könnyű kr, süldő kr. Bécsi jnhvásár május hó 18-án. Felhajtás 1145 db juh. Lassú üzletmenet mellett csak a mult heti árak voltak elérhetők. Arak : export juh páronként , kivét, raczka, selejtes juhpárkint frt. Szerkesztői üzenetek. H. M. urnák, Nagy-Káta. Az ügy tényleg olyan, hogy nem a nyilvánosság elé tartozik. Forduljon ügyvédhez és követelje 6 hóra a fizetését, mert erre joga van. Önként azonban a szolgálatból nem távozhatik. Ügyvéd nélkül nem boldogul. F. Gy. urnák, Nádas-Ladány. A Sárréf-ről szóló czikket megkaptuk s alkalmilag közölni fogjuk. E. E. Itt nem lehet mást tenni, minthogy tessék kilépni a szövetségből. A díjszabás felemelése ellen hiába apellálna. AI OBI. aanr. (Ui. egyesület tnlajltu. Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő él kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán u 0. M. G.E. szerkesztő-titkára. Társszerkesztő: Bndaj - ' ' 0. M. G. E. titkára. Elsőrangú hazai gyártmány^ PsntM ozln: MAGYAR lasigi GÉPGYÁR BÉ8ZVÉNY-TÁRSULAT D I P E S T i ffépgyára, iáshox szükséges z e s " í m gazdasági gépeket gyártja. Részletei Árjegyzékkel I te ukuwi fwvflágodtimaj üjantmh uol- I

10 836 KÖZTELEK, MÁJUS HO SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. S a j á t g y á r t m á n y u ariing" fűkaszálóink és,handy' marokrakó aratógépeink felsimulják ugy czélszerü szerkezet, mint tartósság tekintetében az eddig nálunk ismert összes amerikai gyártmányokat. E mellett jelentékenyen olcsóbbak a magas vám- és fuvarköltséggel, behozott amerikai gépeknél. Árajánlattal és esetleges felvilágosítással szives megkeresésre készséggel szolgálunk. UMEKATH és TÁRSA H B U D A P E S T j M V. ker M Váczi-körut 60. sz. Ugyanott szénaforgatógépek, lógereblyék, (széna-ósgabonagyüjtök), gözcsépló'készletek, kazalozók stb. nagy választékban. Pályázati hirdetmény, f Az abauj-tornamegyei gazdasági egyesölet rendes titkári állásra! pályázatot hirdet ÍOOO frt fizetés, 250 lakbér és 350 frt utiátalány évi illetmény mellett. p A titkári állás csakis oly egyénnel töltetik be, ki vala- melyik hazai gazdasági tanintézetet, vagy a gazd. akadémiát jó ^ sikerrel végezte, megfelelő gazdasági gyakorlattal bir. j A pályázni kívánók felhívatnak, hogy, lj f. évi jiniiu* 35~fg kellően felszerelt kérvényeiket az egyesület alólirt elnöké- f< liez, Nádaskán, u. p. Torna czimezve adják be'. A kérvényhez csatolandó: 1. A magyar honosságot igazoló bizonyítvány. 2. Gazdasági akadémiai vagy gazd. intézeti végbizonyítvány. f 3. Gazdasági gyakorlatról szóló bizonyítvány. ^ A magyar nyelvben és a fogalmazásban való teljes jártasság okvetlenül megkívántatik. jj A titkár teendői: szerkeszi a jegyzőkönyveket és végzi ^ az írásbeli teendőket, kezeli a könyv- és irattárt, szerkeszti az á egyesületi értesítőt és általában rendelkezésre szolgál az elnök- ji ségnek az egyesületet érdeklő ügyekben. Magán megbízatásokat csak az elnökségnek esetről-esetre jj kikérendő engedélyével vállalhat. j A megválasztandó titkár egy évhpróba után lesz csak j véglegesítve, ha a hivatalához kötött feladatok teljesítésére teljesen alkalmasnak bizonyul és alkalmaztatása kölcsönös f félévi felmondás mellett szűnik meg. Az állás f. éri julius 15-én foglalandó el. 99. május 18., GRÓF HADIK JÁBÍOS, KAINIT nagyban és kiesinyban. Megr«ndelhetó a» Oraz&yot Magyar Oazdasáffi BgyasSlat Hibát* hivatalánál (Budapmi Köztelek). i r. k, nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldahall-Stassfurt, ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A rásüti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomé ok szerint frt között váltakozik. Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egyr sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 8 frt. A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pén*- táráhoa beküldeni kérjük, * szállítási költségek a küldeméay Átvételénél fizetendők. ^ Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: A sertés javitásaés hizlalása gazdák és hizlalók használatára, n Irta K. Ruffy Pál. Ara portómentes küldéssel I forint 10 krajczár. Lapunk bekötési táblája 1 frt 36 kj-ért (portómentesen) kapható kiadóhivatalunkban. Nincs többé PEROMO SPÓRA. Wrolin. Aránylag olcsóbb, mint bármely más szer, mert kiadóbb, erősebb és teljesen peronospóra mentessé teszi a szőlőket, burgonyát, veres szőlőt stb. Árak: Va kiló 40 kr., 1 kiló 80 kr., 6 kiló (1 holdnyi területre elegendő) 4 frt 50 kr. Egyedül kapható: LÁSZLÓ JÓZSEF gyógyszerésznél és vegyészeti A legjobb és legbiztosabb peronospora elleni szer. laboratóriumában Maros-Ujvárt, Erdély. Kolozsvárt kapható BURGER FRIGYES gyógy árú kereskedésében. Örökös gyertya Korszakalkotó találmány, megbecsülhetetlen értékű szállodák, vendéglök s minden egyes háztartás részére. Ára darabonként csak 90 kr.ca pénz előleges beküldése mellett portómentesen megküldve. KARL B E N D E R I., WIEN IT/I ÍJ.

11 42. SZÜM. 9-1K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899 MÁJUS HO KIS Csak oly levelekre Tálasxolimb, melyekkel yál«az állások betöltésére vo- Elméletileg: Tenyészkanok. natkozó ugy nagy, mint kishirdetéseket lapunkban ezentúl csakis a czim kité- képzett,29 éves, nőtlen gazda,, nál töltött gyakorlatot felmntatl tííitííllást 6SMage'ron "vül"1' telével fogjuk kö- Bővebb felvilágosítást: Dózsa zölni, hogy ezáltal elejét Mihály, Kaposvárott nyújt 7914 vegyük az esetleges visszaéléseknek és a költséges A sárvári levelezésnek. Egyúttal félreérté- JöMmK^S^M^vég- sek kikerülése végett tudatjuk t. olvasóinkkal, hogy kiadóhivata- Uttal bú-ó 6 intelligens fnőtlen lunk állás közvetítéssel nem foglalkozik s az üresedésben levő ál- laítat$ie^ek bof'fnsndto^ dayiajévitunfus lásokat sem tartjuk Eladó nyilván, csakis a beküldött Gazdatisztnek t pej, apja Crit hirdetéseket ajánlkozik felsőbb gazdasági tanintézetet végzett, védköte- közöljük lapunkban a lezettségének elegrt tett25 megfelelő hirdetési dij ki a gazdaság minden ágában' Berni bika előleges beküldése mel- yjáxs'sággsnbir lett. je a Vés fél ért gyakorlatát belterjesen ke- A kiadóhivatal. 'ös-ladányon. imalattfe'lőmenetelre^íms BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, képzett/ jelige" alatt*. "kiadó- HIRDETÉSEK. XbSU* Eladó «BgMMéyea levélbélyeget ragy lereleailapot budenek. DETSINYI FRIGYES Budapest, V.. MaroM-itcza 2. Vásárolok: minden menynyiségben szikfii (kamilla) hársfa virágot, nadragulya, beléndek, maszlag, fehér és kerek mályva levelet, alkanna, nadragulya gyökeret. Gyűjtés és szárításra nézve szívesen nyújtok utasítást. Ajánlok; vasvitriolt a repcsény kiirtásához Cuprin-t a peronospora és a burgonya penész ellen. Állati gyógyszereket, fertőtlenítő szereket és gazdasági vegyszereket legolcsóbban szállítok Repcze, buza, árpástb. aratásra és szálas takarmányadagolására a Szabadalmazottan.impregnált sohasem rothadó vízhatlan takaró- PONYVÁK Termény zsáh a legolcsóbb gyári áron kaphatók FISCHER J. ponyva- és zsákgyárában Bidaiest, Mytoona-n. 18. Minták kívánatra küldetnek. Elsőrendű MEGJELENT az 0. M. G. E. kiadásában a M a RicMrfl az 0. M. G. E. által 1000 frt pályadíjjal koszorúzott p á l y a m ű.. Bolti ára csinos vászonkötésben 3 frt. StaÉM la. ÁLLATOL YEGYESKL növendék ökör és üsző borjakat ÁLLÁST KERESŐK, KLEIN ÉS SPITZER mesierseges borok forgalomba hozatalának tilalmáról szóló Törvény. Magyarázójegyzetekkel ellátta: katalógusa IÍÜ részére hirdetés k felvétetnek ' kiadóhivatalában, Bulapest, II, üllői-ut 25. y és a kiállítás hirdetési irodájában, ludapest, IV. Váczi-utcza 9. /jl

12 838 KÖZTELEK, MÁJUS HŐ SZAM. 9-IK ÉVFOLYAM. GÖZMIVELÉS. Nagyobb területek szántását gőzekével hajlandó vagyok elválallni; épúgy m é l y r i g o l o z á s f s z ő l ö - t e l e p i t é s e k h e z. Érdeklődik kéretnek, hogy alanti czimcmliez forduljanak. A I f f W r n II (i gőzszántási vállalkozó U L r r L ll N Ua BUDAPEST-KELENFÖLD. Legújabb gyors vajköpülőgép I>. R. P A legjolblb és legolcsőb a j k ö p ü l ő g é p, 2 5 liter tejfelnek vajjá való köpűléséhoz. Egyszersmind a legjobb habverőkészülék. Kitűnő rendszer. A leggyorsabb vajkészités. Legnagyobb kihasználás. Igen könnyű kezelés. Nincs javitás. Legegyszerűbb tisztítás. Ára: Teljes tartalom 10 liter 5 liter A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei uradalmához tartozó felső-szunyoghi birtok (Pestmegyében, Dömsöd község határában, vasúti állomás Laczháza) 19OO. évi október hő 1-étffl haszonbérbe adatik. A földbirtok területe 2316 kat. hold; hold szántófölddel, hold réttel és hold legelővel, gazdasági épületekkel. bérösszeg Haszonbérleti ajánlatok a beígérendő évi 10%-ával /. évi augusztus hó 31-ik napjáig az uradalmi főtisztséghez Máezkevén nyújthatók be, a hol a haszonbérletre vonatkozó minden egyéb feltételek Ráczkevén, megtekinthetők május hó 17-én. A felséges uralkodó család ráczkevei uradalmának cs. és kir. alapitványai főtisztsége. HIRDETÉSEK ^ " t t - " A Magyar Mezőgazdasági Szesztermeló'k Országos Egyesülete Budapest, Köztelek. Útbaigazítással, J. W E I S S Obst & Weinbau czég Klosterneuburgrban, Bécs mellett. LUTZ-féle valódi, teljesen ólommentes P o r c e B l á n - z o m á r t c f e s t é t f c k e i falakon és mennyezeteken oly mosható, igen elegáns és évekig tartó mázolat éretik el, melyen penész és gombaképzödés teljesen lehetetlen. Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, évek óta kitőnően bevált, tej- es vajkezelési helyiségek, gépházak, konyhák, fürdőszobák, klosetek, istállók stb. részére, valamint mindott, ahol tisztaságra nagy gondot fordítanak. Alkalmazása rendkívül egyszerű és olcsó. Szakkörökből való számos elismerő nyilatkozattal, mintával, színkártyával és prospektussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok LUTZ EDE és TÁRSA POZSONY, Gyár-ut 20. sz. felvilágosítással szolgál minden adózási vagy műszaki kérdésben. Hivatalos lapja a Magyar Szesztermelő" nélkülözhetlen támasza a gyakorlatnak. Egyesületi tagok ingvon kapják. Egyesületi tagdíj egy évre 10 f r t. A MAGYAR SZESZ- TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 5 frt MAESCHALL A. kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, gözfürésze és fahajlitó telepe Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. Ajánlja: landauer broom, félfedeles, nyitott vadászkocsijait és hintóit, igen könnyű és elegáns kivitelben és a legkülönfélébb alakokban. 5 elsőrangú éremmel kitüntetve. Tiszti és polgári lovagló eszközök/ Géphajtószijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. Mintaraktár a kereskedelmi muzeum állandó kiállításában Budapesten, Városliget. KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. a.pátria' irodalmi ál nyomdai léiivónytánmág nyomása Bndapeit, (Kültelek).

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Föld- és területrendezés 5.

Föld- és területrendezés 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Mizseiné Dr. Nyiri Judit Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula Föld- és területrendezés 5. FTR5 modul A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi

Részletesebben

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül.

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Irta : M a n d e 1 i k Dániel, m. kir. erdömester. Nem régiben egy kirándulásom alatt alkalmam nyilt megszemlélni egy csemete kertet, melyben a,3 éves

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz.

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz. ajánlott kedvezményeket, amelye k inkáb b a kiseb b erdő - birtokok javár a esnének, elegendőkne k ne m tartom, mer t mihelyt a z erd ő év i jövedelm e a 200.000 K- t meghaladja, az erdőjövedelem különváiasztoitmegadóztatása

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

A Teremtés Negyedik könyv

A Teremtés Negyedik könyv Vlagyimir Megre A Teremtés Negyedik könyv 2008 A KERÍTÉS Na, hát legelőször is, ugye, legelőször természetesen be kell a telket keríteni. Mert amikor az építkezéshez szükséges anyagokat kezdi az ember

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

A kongresszuson tartott értekezések.

A kongresszuson tartott értekezések. 162 A kongresszuson tartott értekezések. A rabállatok. SZÉCHYNÉ LORENZ JOSEPHINTŐL. Megszoktuk a mondást, hogy az ember legfőbb java : a szabadság. Nem lehetne-e ezt azt állatra nézve is állítani, sőt

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Gyepek védelme

Élőhelyvédelem. Gyepek védelme Élőhelyvédelem Gyepek védelme A gyeptársulások helye a magyarországi vegetációban legszárazabb gyeptársulások üde gyeptársulások természetes gyepek antropogén eredetű gyepek legnedvesebb gyeptársulások

Részletesebben

Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár.

Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár. Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár. 2. A vizsgálatok nehézségei. Ismeretes, hogy a baktériumokhoz

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

A pellagra^betegség.

A pellagra^betegség. A pellagra^betegség. A pellagra (pel agra = durva bőr) sajátságos lefolyású, nehéz és rendesen évek hosszú során át elhúzódó betegség, mely kezdetben egyszerű bőrbetegség alakjában mutatkozik (a honnét

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Iparűzők társadalombiztosítása

Iparűzők társadalombiztosítása UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2016 Iparűzők társadalombiztosítása Első tájékoztatás www.svagw.at www.svagw.at 1 Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az összes, Ausztriában önálló keresőtevékenységet folytató személy

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Természeti értékeink Tápiógyörgyén

Természeti értékeink Tápiógyörgyén Természeti értékeink Tápiógyörgyén 1 Madarak a ház körül Madarak a ház körül Mennyire kell érteni a madarakhoz? Településünk nem csak nekünk, embereknek jelent lakóhelyet, számos madár alkalmazkodott a

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS 1926 MÁRCIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK LXV. ÉVF. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE 3. FÜZET KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS Megjelenik minden hó 15-én. Előfizetési

Részletesebben

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti:

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti: 1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK Ll. ÉVF. AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE 7. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: B U N D K Á R O L Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

A szabadság jogi fogalma.

A szabadság jogi fogalma. A szabadság jogi fogalma. Írta: BÚZA LÁSZLÓ. A szabadságnak két faja van: az egyéni és a politikai szabadság. A politikai szabadság a nemzet önkormányzatát jelenti, azt, hogy az államhatalom nem mint idegen

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Álmai kertje - valósággá válhat!

Álmai kertje - valósággá válhat! Kert 14 HÁZ és KERT Kert Álmai kertje - valósággá válhat! A Prenor Kft. 60 éve termeszt faiskolai dísznövényeket Szombathelyen, az Alpokalja lábánál. Nálunk több mint 800 féle díszfa, cserje és fenyőféle

Részletesebben

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans)

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans) Klánok (Clans) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Leugallee 99 40545 Düsseldorf info@winningmoves.de http://www.winningmoves.de/ 2-4 játékos részére, 10 éves kortól, játékidő

Részletesebben

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya 1870. évi XXVII. törvénycikk a valkány-perjámosi másodrendü gőzmozdony vasut kiépitése tárgyában 1. A szabadalmazott államvaspálya-társaság déli vonalából Oroszlámos és Mokrin állomások közt Valkány község

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

1 9 7 4. É V I T Á B O R T E V É K E N Y S É -

1 9 7 4. É V I T Á B O R T E V É K E N Y S É - M H T Borsodi Csoport Hidrogeológiai Szakosztálya M K B T Észak magyarországi Területi Osztálya, Miskolc, Szemere u. 40 J E L E N T É S A Z " A Q U A E X P E D I C I Ó " 1 9 7 4. É V I T Á B O R T E V

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár A térkép csodái. Sherlock Holmes a gonosztevők lábanyomából megmondja állítólag míg azt is, hogy az illető hány éves. Mesének ez nagyon szellemes, de az aki jól tudja a térképet olvasni, mindennap mutathat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

Valószínűség-számítás II.

Valószínűség-számítás II. Valószínűség-számítás II. Geometriai valószínűség: Ha egy valószínűségi kísérletben az események valamilyen geometriai alakzat részhalmazainak felelnek meg úgy, hogy az egyes események valószínűsége az

Részletesebben

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket?

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A HALLÓKÉSZÜLÉKEK Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A hallókészülékeknek köszönhetően könynyebbé és kényelmesebbé válik a hallás. A legtöbb hangot jobban fogja hallani, a beszédet pedig

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank ERDÉLYI VASUTAK ENNEK A CIKKNEK nem feladata az erdélyi vasúti kérdés részletesebb tárgyalása. Hiszen ahhoz előbb ismertetni kellene a mult század hetvenes évei óta sok tekintetben teljesen hibás és a

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén *

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENOZ jozsef TUD.- BGYETEM PJLETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : DB. UDBÁNSZKY I^ÁSZLÓ iiy. r. tanár. Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * DK. VBEKSS ELEMÉB intézeti

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha igaz története Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha (Mannia triandra) egy telepes májmoha. Ellentétben közeli rokonával, a közönséges illatosmohával, amiről ez

Részletesebben

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből 110 A harmadik csoportot a Tarjányi-család kevésszámú irata alkotja. Az iratok főleg Tarjányi János és Ignáo Csanád, Arad és Temes megyében játszott szerepére vetnek világot. A jelenleg is Cégén lévő iratok

Részletesebben

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba.

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. gyermekb4.qxd 2006.03.12. 13:46 Page 3 SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. Akkor már a Karaván Mûvészeti Alapítvány kötelékében tevékenykedtem, ahol

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról.

A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról. A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról. (Folytatás é s vége). VIII. Faszén. A faszénnek átvétele és átadása, illetőleg eladása a vevő kívánsága szerint, űrmérték vagy súlymérték

Részletesebben

CAYLUS. A játéktábla. Tartalom. Egyszer volt, hol nem volt. A játék célja. Előkészületek. Nyersanyagok élelmiszer. posztó. arany. Épületek.

CAYLUS. A játéktábla. Tartalom. Egyszer volt, hol nem volt. A játék célja. Előkészületek. Nyersanyagok élelmiszer. posztó. arany. Épületek. CAYLUS William Attia játéka Illusztráció és grafika: Arnaud és Cyril Demaegd A játéktábla játéktábla Tartalom Nyersanyagok élelmiszer udvarnagy (fehér henger) és intéző (fehér korong) 30 egydénáros és

Részletesebben

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 1. oldal A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Kérdőpontok a dél-erdélyi unit. egyház számára 1. Az unit. egyház rövid története a bécsi döntés óta. 2. Az unit.

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN (vagy egyéb célok elérésének) szolgálatában. A termelőerők (termelőeszközök és munkaerő) mindenkor korlátozott mennyiségben állnak a gazdálkodó egység rendelkezésére, ugyanakkor rendszerint többféle célra

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5. Ismétlő kérdések. Mire utal a térképen a sárga szín? Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Nyílt területre, fák nélkül Homokos talajra Lankás, dombos vidékre Ismétlő kérdések. Ha egyenesen haladunk az

Részletesebben

Uj szerkezetű fűrészlap.

Uj szerkezetű fűrészlap. 932 Uj szerkezetű fűrészlap. Közli : Székely György urad. erdömester.*) Hosszabb ideje annak, hogy az erdöüzerh minden oly kérdésével behatóan foglalkozom, melyek kiválóan erdei nyers terményeink felhasználásával

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben