A SfPOS CSALADN~V KIALAKULASA~ Sipos Ferenc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SfPOS CSALADN~V KIALAKULASA~ Sipos Ferenc"

Átírás

1 A SfPOS CSALADN~V KIALAKULASA~ Sipos Ferenc l. Sípok Hogy mi a síp, általánosan meg lehet határozni. Csőszerű eszköz, amelyben a mozgó légoszlop a cső méretének megfelelő magasságú hangot hoz létre ; különösen jeladásra használatos ilyen eszköz, amelyet belefújt levegő vagy gőz beáramlása szólaltat meg." 1 Am Bakféle konkrét síp létezik : Az őskőkor embere huszonöt-ötvenezer évvel ezelőtt madarak és emlősök csontjaiból fabrikált sípokat. Ilyen sípokkal több kontinens is büszkélkedhet! Európai lelelek : Aurignac és Charente vidéke (Franciaország), valámint IstállósTcő (Magyarország). Az első sípok varázseszközök voltak : gyógyításra, szerelmi bűvölésre, valamint a termékenységi és megújulási ceremóniáknál használták őket. A későbbi leletek már igazi hangszerekkel is megismertetnek bennünket : A bronzkorból bronz pánsíp (Kassa vidéke) és kettős sípos bronzszobor (Százhalombatta) került elő. A római kori sírköveken és szarkofágokon gyakoriak a sípábrázolások : a Dunapentelén (Intercisa) talált egyik dom borművön lant- és sípszóra táncolókat látni. Az avar korból több kettős csontsíp maradt ránk, közülük legismertebb a jánoshidai a A kárpát-medencei örökség felsorolása után ideje megtudnunk, hogy vajon a magyarok milyen sípokat ismertek. Sáp szavunk török eredet ű.4 Eleink a VI-IX. század folyamán éltek együtt török népcsoportokkal a délorosz sztyeppen. 5 Hogy az ekkor megismert síp miből készült, milyen formájú lehetett, s mire használták, nem tudjuk. * Szerzőnk a HBMLÉ. XVIIL. kötetében Sipos Sándor Az iskoláztatás helyzete a XVIII-XIX, századi debreceni Sipos családban" című dolgozatához kapcsolódva attekintést nyújt a Sipos név hazai és külföldi kutatásáról. 1 A magyar nyelv értelmező szótára. V. köt Budapest, o. 2 Darvas Gábor : A totem-zenétő l a hegedűversenyig (A zene története 1700-ig). Budapest, 197? o. ; Magyarország zenetörténete I. Szerkesztő Rajeczky Benjamin. (A továbbiakban : Zenetörténet L)Budapest, o. 3 Zolnay Llászló : A magyar muzsika régi századaiból. Budapest, o. ; Zenetörténet L, o, 4 Vámbért'.4rmin : Magyar és török-tatár szóegyezések. Nyelvtudományi Közlemények VIII o. ; Budenz József : Jelentés Vámbért' A. magyar-török szóegyezéseiről. Uo. X o. - újabb vélemény szerint Ugor egyeztetése, illető leg török származtatása nem valószínű." A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. III. köt. Budapest, 1976, 545, o. 5 Magyarország története. Főszerkesztő Székely György. Szerkeszt ő Bartha Antal, I. köt. (A továbbiakban : Magyarország története L) Budapest, o. 173

2 A régészeti leletek két magyar sípfajtával ismertétnek meg bennünket : az emberfejes sámánsíp Tatán került elő, a IX-X. században készült, gyógyításra, varázslásra használták ; voltak az avarokéhoz hasonló madárcsáli sípjaink is - XL, XIII. századi példányait Zolnay László találta meg' A síp egy újabb fajtájáról Anonymus szól. Az 1200-as évek elején keletkezett leírása honfoglalás korát idézi : Amikor Arpád vezér bevonult Obudára, nagy lakomákat tartottak Attila király palotájában. "Mind ott szóltak szépen összezengve a kobzok meg a sípok a regösök valamennyi énekével együtt."s Itt már a síp a szórakoztatás egyik eszköze, a mulatság fényét hivatott emelni. Ha el akarunk igazodni a sokféle konkrét síp között, először ajánlatos elkészítésük célját firtatnunk. A csőszerű eszközből különféle hangok jöhettek elő : élesek, messze hallatszók ; lágyak, emberi fülnek kellemesek ; madárcsicsergést utánzók. A hangok széles skálája sokoldalú alkalmazást tett lehetővé. Használhatóak sípot jeladásra, gyógyításra, szórakoztatásra, fújhattak tánczenét, csalogathattak madarakat. Mindre láttunk példát, csak a jeladásra nem! Pedig ea a síp lényege! A meghatározás is ezt emeli ki : "... Italönösen jeladásra használatos ilyen eszköz... " A VI-IX. század folyamán a délorosz sztyeppen a magyarság nemcsak együtt élt török népcsoportokkal, hanem politikai fennhatóságuk alá is került! És velünk szemben a török népek mind a fegyverzet, mind a hadviselési fortélyok ismeretében fölényben voltak!' Joggal feltételezhető tehát, hogy ők ismertettek meg bennünket a jeladásra szolgáló harci síppal (A madárcsati síp, a pásztortársadalmak kedvelt hangszere ugyanis Közép-Ázsiában, Kelet-Európában közismert volt - ezt már ekkor ismernünk kellett!). E hangszer lényege, hogy hangja messze elérjen, a csatazajban is jól hallható legyen. Hosszú, alul öblösödő lehetett, mint a későbbi tárogatók ; talán fából készült. Funkcióját tekintve a kürthöz, trombitához hasonlítható : jelére gyülekeztek, rohamra indultak, visszavonultak őseink, s talán a tábori élet irányításában (ébresztő, takarodó, ebéd, riadó) is volt szerepe. A könnyűlovasság visszaszorultával e fegyevernem jellegzetes hangszere is lassan eltűnt, 1809-ben már unikumnak számított, szerepét a trombita és a kürt vette át. Ez hát.az a bizonyos fajta síp, amit kerestünk! Létére 1797-ben Vályi K. András névtelenül megjelentetett röpirátának címével utalt : Tárogató-síp, a' vagy olly hajdani magyar nemzeti musikának neme, melly által a' régi magyarok táborozások idején egymást a' tsata mezvre összve-hívták. Mátray Gábor : A Muzsikának Közönséges Története című munkája a Tudományos Gyűjtemény 1828., 1829., és évi köteteiben jelent meg; a Magyar Muzsika Története címtit rész az évi II. és III. kötetben kapott helyet. Az alábbiakban az 1984-es, kötetbe gyűjtött kiadásból idézünk : 6 Zolnay i. m., , 51. o. 7 Uo. 29. o. 8 P, mester ; A magyarok cselekedeteiről. In. : A gyar Remekírók. Budapest, o. 9 Magyarország története L, o magyar középkor irodalma, Ma-

3 A magyaroknak tábori muzsikája úgy látszik eleintén a régi vándor nemzetek szokása szerént csak kürtölésből és s polásból állott." Napkeleti régi szokás volt az is, hogy a hadi sereg osztályai előtt egyes Tárogató síposok fújták a nemzeti nótákat s avval tüzelték, heviték a Magyar vért. Illye~a sípost lehetett még látni s hallani az 1790-i Orszázgyü lésen, a vett tudósítások szerént, Szabolcs vármegye bandériuma előtt." A nagy Törö}c muzsika csak nemrégen hatatott be a szokott sípolás helyébe ben a Magyar tábornak dobosai, sípossai s trombitásai 756, személyből állának." "A TárogatÜ, Török vagy Rákóczi-síp, régi magyar nemzeti eszköz, meny mind polgári, mind tábori életre a két hazában egyaránt használtatott. Hasonlított a Clarinetthez, de igen lármás, visító volt. E lehetett ama Tibia, menyet B$I Mátyás Calan. Att. C. 24. sub g. a magyarok régi kel-~ vett eszközének nevet. Említi a tibiát Cuspinianus is : De Congressu Maximil.. 4. sat." Hogy a régi Magyar Nemesek Tárogató-síp (Kriegsflöte) által szóllítattak fel a közönséges személyes felkelésre, bizonyítja Píringer (Ung. Banderien. II. Th Bl.)."lo Mátray Gábor másik tanulmánya - címe : A magyar zene és a magyar cigányok zenéje ben jelent meg először. Most.is az 1984-es, kötetbe gyűjtött kiadásból idézünk : "A magyarok sajátos első hangszerei voltak : a pásztorsíp, pásztorkürt, duda és tárogató." "A tárogató-síp sokban hasonlított a mostani oboéhoz. Éles és messzire elható hangú volt s egyike lehetett a legrégibb magyar hangszereknek. Allitólag régente a magyar hadsereg egybegyűjtése, táborozása s díszme netek alkalmával fúvatott. - Egyes csapatok élén még az 1809-ben fölkelt nemesek seregében is használtatott. Itt-ott még csak egyes példány látható magánkezeknél. Folyó évi októberben egy ily példány a magyar. nemzeti múzeumnak is ajándékoztatott."'i A Mátray Gábor által elmondottakat fontos mozzanattal egészíti ki Falvy Zoltán : "a tárogató... mind a XIX, században, mind a XX. században több változáson ment át. A hangszer formája és jellege a XIX. század hazafias, lelkes kuruc reneszánszában teljesen megváltozott : az erős hangú (kettős nyelvsíp) katonai hangszerből érzelmes hangú klarinét lett:"~ 2. Síposok Látszólag könnyű a helyzetünk : síposok azok, akik megszólaltatják a sípot. De tekinthetjük-e síposnak az istállóskői barlang síptulajdonosát?! Aligha. Neki mágikus, vadászati varázslathoz kellett ez az eszköz! 6 va rázsló volt. És az avarkori lovasok?! Madárcsati sípjaik arról árulkodnak, hogy ők vadászok, pontosabban madarászok lehettek. A IX-X. századi emberfejes sípot sámánok használták. A sámánok, táltosok az égiekkel tartották a kapcsolatot, lóáldozatot mutattak be, a 10 Mátray Gábor : A Muzsikának Közönséges Története és egyéb írások. Budapest, , 132., 142., 181. o, 11 Uo. 305., o. 12 Falvy Zoltán : A magyar zene története, Budapest, o. 175

4 főistentől tudakolták, mi a teendő. Dobot verve, vadul tombolva merültek révületbe. A dob segítségével jósoltak is." Ez volt a főeszközük, ez volt a f őfoglalkozásuk. "Másodállásban" viszont gyógyítottak is, erről árulkodik a sámánsíp. Szó, ami szó, a sámánok se voltak síposok! VI-IX. századi őseinknél sípos foglalkozásúaknak azokat tekintették, akik egy bizonyos munkakör ellátásához használtak egy bizonyos fajta sípot. A síposok katonák voltak - a harci sípon fújt jelekkel közvetítették a parancsot a l~üzdő egységekhez. A pusztai lovasnépek, így a magyarok harcmódját a kézitusa kerülése jellemezte. Az ellenséget nyílzáporral árasztották el, ám ha soraikat ily módon nem sikerült megbontaniuk, látszólag megfutamodtak - nyilván adott jelre! Maguk után csalták az ellenséget, s ha az alkalmas pillanat elérkezett, lóhátról hátrafelé nyilaztak - nyilván adott jelre! Visszafordultak - nyilván adott jelre! -, megtámadták a megzavarodott ellenséget. S ha a döntést most se sikerült kicsikarniuk, újra megfutamodtak... A támadást, meghátrálást addig-addig ismételték, míg fel nem morzsolták ellenfeleiket!~4 E hadmozdulatok lényege a begyakorlottság, ha nem egyszerre mozdul a sereg, az súlyos veszteségeket jelenthet! Oraműpontossággal kellett végrehajtani minden parancsot! Jeladás nélkül ezeket a hadmozdulatokat nem lehet véghez vinni! A jeladás eszköze a harci síp lehetett. E hangszer és a könnyűlovasság egymással elválaszthatatlanul összeforrt. Olyannyira, hogy a Kárpát-medencében megtelepült magyarságtól tanulták meg a környező népek (horvátok, legyelek) a síposmesterséget, tőlünk vették át a "sípos" szót!'s A honfoglalás után fél évszázadig tartotta Európát rettegésben a magyar könnyűlovasság. 955 után a kalandozások megszűnnek. Géxa fejedelem, majd István király európai nemzetté formálta a magyarságot. Megjelenik, s egyre nagyobb teret kap az uralkodó hadseregében a nehézlovasság.'6 Feltételezésem szerint a páncélos lovagokkal együtt jelennek meg a kürtösök, trombitások - a nehézlovasság hadmozdulatait már nem síposok irányítják! Hangszerek, foglalkozások állnak szembe egymással. És a mérleg nyelve lassan a kürtök, trombiták, kürtösök, trombitások oldapara billen. IV. Béta a tatárjárás után már csak a nehézlovasságban bízik, minden törekvése az, hogy a páncélos lovagok számát gyarapítsa!" A könnyűlovasságot a királyi hadseregben már-már csak a beseny ők és a kunok képviselik! A magyar lcönnyűlovasok - a királyi birtokadományozásoknak is ez a következménye! - egyre inkább átkerülnek a főurak magánhadseregeibe. Korántsem véletlen hát, hogy a királyi trombitásokat immár nagyobb megbecsülés övezi, mint a síposokat. Igen korán a nemesség osztályába emelkednek : aan kiváltságlevél emeli ki őket minden joghatóság alól, s rendeli a királyi főétekfogó bíráskodása alá. Nemesi testületet alkotnak, fő tiszti rangot kapnak a hadseregben.'e 13 László Gyula : A honfoglaló magyar nép élete. Budapest, , o. 14 Uo o, 16 Kwe{ezsa István ; Sisak 1Viagyar Nyelv, XXXVIII o. 18 Kr{stó Gyula : Az Arpád-kor háborúi. Budapest, o. 1? Uo o. 18 Zolnay i, m , 241. o.

5 A királyi síposokra ilyen megtiszteltetés nem várt, örültek, ha állá-' Bukat meg tudták őrizni! Még viszonylag azok is jól jártak, akik - kiszorulva a királyi hadseregb ő l - magánhadseregekben alkalmazást nyerhettek. Minden bizonnyal tömegesen váltak munkanélkülivé. Ők az egyik napról a másikra tengődő vándorzenészek népes táborát szaporították. Mulattatókká váltak (mert sípjaikon szórakoztató zenét, táncnótákat is tudtak játszani!). De a síposmesterség lényege nem a mulattatás volt! Hahgassuk csak Zolnay Lászlót!' s "Tábori, hadizenészeinknek, katona-muzsikusainknak elődeit a honfoglakís kori kürtösök, dobosok, majd pedig az ~4rpád-kori királyi szolgálőnépek igricfalvainak lakói között találjuk. Ezek a kondicionáriusok, az igricek, mint láttuk, csoportokban, "bo}crokban" éltek. Helyzetük mind földrajzilag, mind időben is meghatározott : helyhez kötötten, zenészfalvakban éltek, és apáról fiúra szálló csoportos foglalkozásként - szinte iparként - űzték a muzsikálás mesterségét. Szerepüket egyoldalúság lenne csupán a szórakoztatásra korlátozni. Részt vettek ők egyházi szertartásokon is. Hadra kelés idején pedig mint tábori zenészek kísérték a sereget. Árpád-kori regöseinkkel, igriceinkkel kapcsolatban történet-irodalmunknak az a közképzete : ezek a külön falvakba telepített muzsikusole - csakúgy, mint a többi királyi kondicioncírius, ács, kovács, takács, szakács, halász, vadász, madarász - valahogyan a vándorló udvartartásnak zenei szolgálónépe volt. Am -mi tagadás - nagyon valószínűtlen dolog az, hogy - mondjuk, Zala megyében vagy Liptó megyében- azért éljen csupán egy-egy igricfalu : ha netán egy esztendőben egyszer, szentidőben éppen arra vonul, vadászik, vagy ott száll meg a király, hát legyen, aki muzsikáljon neki. Ennek így sehogyan sincs társadalmi funkciója! Az, hogy ezeknek az Árpád-kori igricfalvakban lakó zenészeknek a gyakori - szinte évelő- Árpád-kori háborúkban tábori, katonazenészi szerepe is volt, mint sejtés - divatosabb szóval munkahipotézis -, e dolgozatommal merült fel először. Eszerint az Árpád-házi királyok korának igricifalvaiban elő muzsikusaink nem azt lesték esztendőkön át : mikor téved, avagy vetődik éppen arra a király, hogy elszórakoztassák őt. Ellenkez őleg : ők a véreskardot lesték, a királyi hadba hívást. Hogy - szinte évről évre - hadra keljenek, s a seregben mint a sereg vezérletéhez kellő kürtösök, dobosok, síposok dolgozzanak. Tradicionális hangszerült a dob, a kürt és a síp. Mivel pedig legrégibb seregeink lovas hadseregek voltak, legrégebbi hadizenészeink is lóháton verték dobjaikat, fútták kürtjeiket, sípjaikat." Györffy György "a különféle szolgálónépek oklevélben előforduló latin és magyarországi helynévben szereplő magyar és szláv elnevezéséről" készített áttekintést. Mint írja' a szolgálat fajai szerint hat csoportba osztva a következő szolgálónépekkel számolhatunk a kora Árpád-kori udvari gazdaságokban : 1. Földműveió 2. Állattenyésztő 3. Halász-Vadász-Madarász 4. Kézműves 5. Belső udvari ellátó 6. Országos eltátó szervezethez tarto- 19 Uo, o. 177

6 zók." A síposokat a bels ő udvari ellátók közé sorolja.? Györffy György összeállítása számunkra azért fontos, mert sikerül kimutatnia a korai Árpád-korban (X-XI. század) a sípos foglalkozás meglétét. A síposmesterség apáról fiúra szállt. Idővel a foglalkozást jelölő szóból név lett. ezentúl akkor is Síposoknak hívták az illetőket, ha többé már nem is voltak síposok! A Sípos nevek összegyűjtésére több kísérlet történt : 1138/1329 : Sipus-~ : Ladizlaus Sypus~~ 1377 : Martinus Joculator vel Fystulator : Alexius Syppus''' 1389 : Elias Sipus'=~ 1393 : Nicolaus fistolator : Johannem Sypos Johanne Sipus-~ 1400/1403:Johanne Sypos 1402 : Briccio dicto Sypus~~ 1407 : Máté fistulator 1409 : Ioannem Sypos " 1410 : Sypos (dictus) Lőrinc Jakab fistulator3l 1414 : Jacobum dictum Sypus Sípos nevűek 1416 : Stephanum Sypos~~ 1418 : Andreas Syppus Andreas sypus /1498 : Thome Sypos 1425 : Jacobo Sypus 1429 : Johanne Sypos 1435 : Georgium Sypus3~ 1439 : Sípos ("fistulator") Gergely, Sípos ("fistulator") Kelemen3~ 1445 : Blasio Sypos 1449 : Paulum Sipos : David Sipos3~ 1459 : Stephano Sypos 1463 : Clementem Sypus 1463 : Johanne Sypws 1468 : Benedicto Sypos 1468 : Johannes 5ipus 1475 : Clementem Sypos 1479 : Emericum Sypos 1482 : Vicencius Sypws 1487 : Vincencio Sypos 1493 : Petro Sypos L499 : Benedictum Sypos3a 1499 : Michaele Sypos Stephano Sypos Michaele Sypos Augustino Sypos : Thoma Sypos 1505 : Benedicto Sypos 1507 : Gregorius Sypwss 1509 : Jacobus Syposyl 1512 : Paulo Syposy : Georgio Sypos3 Györffy György : Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez. Történelmi Szemle o. Fehértói Katalin : Árpád-kori kis személynévtár. Budapest, o. Magyar Történelmi Emlékek. Kiadja ifjabb Kubinyi Ferenc. I. köt. Pest, o. (Györffy szerint ezt az o:~levelet 1274 el őtt állították ki. G2~5rffy György : Az Árpádkori Magyarország történelmi földrajza, Budapest, o.) Szabolcsi Bence : A középkori magyar énekmondók kérdéséhez (1928), In : Szabolcsi Bence : A Magyar Zene Évszázadai, I. Sajtó alá rendezte Bónis Ferenc. Budapest, o. Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis.' Studio et opera Georgü Fejér bibliothecarü regű. Tomi X. Volumen I. Buda, , o. Zsigmondkori oklevéltár I. Összeállította Mályusz Elemér. Budapest, o. Uo o 27 A Zichy-család idősb pest, , G9. o. ágának okmánytára V. köt. Szerkeszti Nagy Imre. Buda- 28 E két adatot 1. Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb okiratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Legnagyobb részüket gyűjtötte Szamota István. Szótárrá szerkesztette Zolnai Gyula. Budapest, hasáb. Zsigmondkori oklevéltár II/ Összeállította Mályusz Elemér. Budapest, , 29 Zsigmondkori oklevéltár II/2. Összeállította Mályusz Elemér. Budapest, o Uo. Uo. 217., , o o 32 E két adatot 1. Szamota-Zolnai i. m hasáb. 33 A Héderváry-család oklevéltára. Közlik br. Radvánszky Béla és Závodszky Levente. I. köt. Budapest, , o. 34 E négy adatot 1. Szamota-Zolnai i. m hasáb. 35 A Csicsery család levéltára. Közli : dr. Kárffy Üdön. Történelmi Tár (a továbbiakban ; TT.), o, _

7 Az 1138-ban említett Sípos név még egyelemű név, nem tekinthető vezetéknévnek, nem is volt állandó,.a gyerekek nem az atyjuk nevét vitték tovább! Ekkoriban "a nemesség főleg harccal, méltósággal, tisztséggel összefüggő nevet választott, a szolgák pedig a földm űveléssel, az állattenyésztéssel, a mesterséggel kapcsolatos vagy jellemző, meghatározó, meg- Tcülönböztető neveket viseltek." 4 ' Az egynevűség a XIII. század első feléig tartott. Sokan viseltek azonos nevet, s ez a fejlődés gátjává vált : a nemzetségek felbomlásával a földbirtokok családi birtokokká váltak, öröklődtek - a jog megkövetelte az örökös pontos körülírását, a senkivel össze nem téveszthet őséget! A XIII. századi oklevelekben felt űnő körülírások még nem igazi vezetéknevek, hanem csak megkülönböztet ő nevek. Ez a név még nem öröklődik, sőt nem is állandó, ugyanazt a személyt az egyik oklevél az apjáról, a másik a birtokáról, a harmadik a ragadványnevér ől is elnevezhette! Mivel a szolga vagyontárgy volt, az ő azonosításuk is szükségessé vált. Már a XIII. században kezdik feltüntetni nevük mellett az apjuk nevét is, vagy a származási helyüket, ragadványnevüket a pontos megjelölés végett.' S A megkülönböztető nevek öröklődővé válásával alakultak ki a vezetéknevek. Kálmán Béla megállapítása szerint "Nálunk a szabályos, öröklő dő vezeték~aevek kialaklását a nemesség körében a XIV., a jobbágyság körében a XV. századra lehet tenni."'s A megkülönböztető névre kitűnő példa az 1377-es adat : Martinus Joculator vel Fystulator. A sok Márton nevű közt úgy próbál eligazítani az oklevél kibocsátója, hogy az illető foglalkozását is megjelöli tól pedig már keresztnevet és vezetéknevet tartalmazó kételemű nevekkel találkozunk az összeállításunkban. Látható : a Kálmán Béla által említett századhatárokat nem szabad mereven értelmezni - a XIV. szá zad végén már vezetéknévvel szerepelnek jobbágyok, ~áafel ől : még a XV. század elején is találunk olyan neveket, melyekben a foglalkozás-megjelölés még nem vezetéknév! Sőt 1410-ben egy oklevélen belül kétféle a névmegjelölés : az egyik jobbágy már Sípos vezetéknev ű, a másiknak viszont csak a foglalkozása sípos! A vezetéknevek kialakulásának időszakában már jóval kevesebben űzték a síposmesterséget, mint az Arpád-kor első századaiban. A név egy adott helyzetet rögzített : csak azok őrzik nevükben a foglalkozásra utaló szót, akik a XIV. század végén, a XV. század elején hadizenészek voltak (akár a királyi hadseregben, aljár valamelyik főúr magánhadseregében). 36 E két adatot 1. Szamota-Zolisai i. m hasáb. 37 Héderváry oklevéltár L, 1909, 286. o. 38 E 11 adatot 1. Szamota-Zolisai i. m hasáb. 39 A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Kiadja gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. III, köt. Budapest, o. 40 E három adatot 1. Szamota-Zolisai i. m hasáb. 41 Csoma József : Végrendeletek. I, Csőnyi Márton testamentuma, TT o. 42 Héderváry oklevéltár L, o. 43 Szamota-Zolisai i. m, 846. hasáb. 44 Kálmán Béla : A nevek világa. Budapest, o. 45 Uo o. 46 Uo 63. o. 179

8 A nevek összehasonlító vizsgálata igen érdekes lehetne (a hadizenészekre utaló nevekre gondolunk itt), az arányok bemutatásával árnyaltabb képet nyerhetnénk. Tudomásunk is van egy ilyen alaposabb vizsgálatról, de az eredményeket részleteiben nem ismerjük : 4' A hazai zenészek és népi muzsikusok megtelepedését és vádékenkénti számarányát Kubinyi vizsgálta a )cimutatásokban szereplő személynevek alapján. Ezek három hangszercsoportra oszlanak : 1. ütős : Dobos, 2. fúvós : Dudás, Gajdos, Kürtös, Sípos, Trombitás, 3. húros : Heged űs, Kintornás, Kobzos, Lantos. (A kimutatás gondosan nem veszi figyelembe a.z udvari, főúri és hadi, valamint városi szolgálatban állá és kivételes anyagi helyzetet is élvező trombitásokat és dobosokat). Ha az 1370 előtti zenésznevek számát 100-nak vesszük, akkor a 30 éves periódusok emelkedési rátája : 271 ; : 714 ; : 1214 ; : 1471 ; : 2028.»A XV. század elejétől hirtelen meginduló rohamos emelkedés már semmiképp sem magyarázhatö' ~ névadási szokások elterjedésével : ez egészen nyilvánvalóan a megtelepedett zenészek számának rapid növekedését tükrözi vissza.«a fennmaradt írásos adatok szerint a dobosok letelepedését a 14. század közepe előttre tehetjük ; a sáposok adataá 1385-t ől (egy 1274 előtti kivételnek számát ; az 1326-ban és 1361-ben említett kobzosok nemesek), a hegedűsölcéi keleten és nyugaton egyaránt a századforduló táján jelennek meg között tűnnek fel országszerte a lantosok, alig egy-két évtizeddel a kimutatható németből való szóátvétel után. Legelterjedtebb kategóriák a síposok, lantosok, hegedűsök és dobosok voltak. A sípos főként keleten dominál (az északi-déli Duna-vonal a választó), míg nyugaton majdnem ugyanúgy elterjedt a lantos, jelezve a származás irányát. Az utóbbi országosan a városokban és mezővárosokban otthonos, a Dunántúlon a falvakban is. A hangszeresek letelepedése nyugaton és keleten fordátott arányban történt : a 14. század végén nyugaton 64% a fúvós, között már csak 32%; ezalatt a húrosok 7%-ról 60%-ra emelkedtek. Keleten fordítva : a síposok száma nőtt 80%-ra. A letelepedett muzsákosolc száma a mezővárosokban és a nagyobb falvakban arányosan nagyobb, de a síposok közül csak 30% számítható városinak, míg a többi falusi, a lantosok pedig fordítva : 46%-ukban városaik, 26%-ban falusiak (21% el?eelyezkedése ismeretlen)." 4~ Z~netörténet L, 19HII , o. 18 0

9 THE EMERGENCE OF FAMILY NAME SIPOS" (THAT MEANS WHISTLER") Ferenc S{pos. Whines : The man of palaeolithic age patched whistles from bones of birds and mammalians. The archeological findings fammiliarizes us with different types of whistles, although we don't know what was the battle-whistle used by the light cavalry like. Its function was similar to the bugle or trumpet : the soldiers assembled, launched attacks, retreated for its call and possibly it has some role even in guiding of the camp life (reveille,l tattoo, lunch, alarm). V;~histterar The whistlers were soldiers oí light cavalry who transmitted the orders to the fighting units by blowing the calls on battlewihstles. Spreading of heavy cavalry caused decline of the trade of whistle making ; buglers and trumpeters appeared together with armour knights. The whistlers outsteded from the royal army tried to pick up a living in the private armies of noblemen. Those who had no success with it swelled the large number of wandering musicians since they could play light music and dance-songs as well by their whistles! People called Sípos" (Whistler) : The name of Sípos (Whistler) appeared at the firs time in Nevertheless this is a name of single element and can't be considgred as a family name ; it wasn't even lasting, the children didn't take on their father's name. The homonymy lasted until the first part of the thirteenth century. The circumscriptions used later are neither real family names, they are only distinctive names. The family names developed by turning the distinctive names into heritable names ; those people got Sípos" (Whistler) as a family name who at the end of the fourteenth and at the beginning of the fifteenth century were practising as whistlemakers consequently were served at the light cavalry.

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 188 TÓTH ZSÓKA HALÁSZ PÉTER Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 A közelmúltban kezembe került egy csángó népdal, vagy legalábbis annak tulajdonított daltöredék, ami a maga módján a csángók pirosfehér-zöld

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Dr. Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Szakfolyóiratunk 2008/12. számában Kogutowicz

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Természeti adottságok

Természeti adottságok Földrajzi fekvése Téglást az ész.47 42 és a kh. 21 40 földrajzi koordinátáknál található A település Észak- Alföldön van Hajdú-Bihar valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán Két legközelebbi nagyváros

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Óriási lelkesedéssel és a tavalyihoz képest még több résztvevővel zajlottak az idei Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben.

Részletesebben

Július 11. péntek Július 12. szombat Július 13. vasárnap Idő Várszínpad Árokszínpad Várszínpad Árokszínpad Várszínpad Árokszínpad.

Július 11. péntek Július 12. szombat Július 13. vasárnap Idő Várszínpad Árokszínpad Várszínpad Árokszínpad Várszínpad Árokszínpad. SZÍNPAD SZERINT Július 11. péntek Július 12. szombat Július 13. vasárnap Idő Várszínpad Árokszínpad Várszínpad Árokszínpad Várszínpad Árokszínpad 10.30 Gyerekfesztivál: Kaláka együttes Gryllus Vilmos Simply

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK

A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK 1. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy milyen motivációk és elgondolások állnak a mögött, hogy szül k a Réka nevet adják gyermeküknek, és hogyan viszonyulnak

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Farkas István Péter: Rézfúvós hangszerek története Magyarországon

Farkas István Péter: Rézfúvós hangszerek története Magyarországon PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR DOKTORI ISKOLA Farkas István Péter: Rézfúvós hangszerek története Magyarországon DLA értekezés tézisei 2014 A kutatás előzményei, motiváció Közép- és felső szintű zenei

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban*

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Keller Tamás, a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. kutatója E-mail: keller@tarki.hu A szerző elemzésében a vallásosságot a vallásgyakorlattal definiálja

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása DR. MOLNÁR MELINDA A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása A Gödöllői-dombság népesedési és foglalkozásszerkezeti átalakulását Budapest agglomerációs folyamatai alapvetően

Részletesebben

XXVIII. CSUTORÁS NEMZETKÖZI NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBOR 2013. AUGUSZTUS 4-11. PROGRAM

XXVIII. CSUTORÁS NEMZETKÖZI NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBOR 2013. AUGUSZTUS 4-11. PROGRAM XXVIII. CSUTORÁS NEMZETKÖZI NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBOR 2013. AUGUSZTUS 4-11. PROGRAM Augusztus 4. Vasárnap 13.00-15.00 Érkezés, elhelyezkedés 15.00-18.00 Kézműves foglalkozások (Varga Edit, Katona Mihály,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Ünnepek és hétköznapok a régi Magyarországon sétálókoncertek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Ünnepek és hétköznapok a régi Magyarországon sétálókoncertek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában Pályázati Azonosító: 3808/02433 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Ünnepek és hétköznapok a régi Magyarországon sétálókoncertek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés

Részletesebben

ÉRTÉKREND VIZSGÁLATA A VONULÓS TŰZOLTÓK KÖRÉBEN

ÉRTÉKREND VIZSGÁLATA A VONULÓS TŰZOLTÓK KÖRÉBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Kozák Mónika Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság monika.kozak@katved.hu ÉRTÉKREND VIZSGÁLATA A VONULÓS TŰZOLTÓK KÖRÉBEN Absztrakt Tanulmányom

Részletesebben

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A Házi dolgozat K É S Z Í T E T T E : Sándor Judit DE-TTK Informatikus-könyvtáros szak I. évfolyam - 2 félév 2004. május 15. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A KULTÚRA SZEREPE... 2 MŐVELİDÉSKUTATÁS,

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

Kérdése van? Keresse a Baumit területi képviselôit!

Kérdése van? Keresse a Baumit területi képviselôit! Baumit Life Tavaszi Nyeremény Házát kiszínezzük, otthonát berendezzük Homlokzatszínezéshez, hôszigeteléshez, felújítási munkákhoz idén tavasszal is válassza a Baumitot, és nyerje meg a 10 db 100.000 Ft

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság

Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság III. korcsoport fiú párbajtőr Budapest, Diadal úti Általános Iskola 2015. február 21. szombat Főbíró: Budai István Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt

Részletesebben

VADON TRADI ÍJÁSZAT Baranya Íjásza 2014 / 3. forduló 2014.júl.13. Káca tanya

VADON TRADI ÍJÁSZAT Baranya Íjásza 2014 / 3. forduló 2014.júl.13. Káca tanya 1. Hauser György FÉRFI FELNŐTT TRADÍCIONÁLIS Nimród Mohács 300 63% 2. Schnell Tamás FÉRFI FELNŐTT TRADÍCIONÁLIS Nimród Mohács 294 61% 3. Szolnok Tibor FÉRFI FELNŐTT TRADÍCIONÁLIS Zrínyi Nagypeterd 274

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

NÉVADÁS ÉS NÉVHASZNÁLAT A NÉMETORSZÁGI MAGYAR SZÓRVÁNYBAN 1

NÉVADÁS ÉS NÉVHASZNÁLAT A NÉMETORSZÁGI MAGYAR SZÓRVÁNYBAN 1 NÉVADÁS ÉS NÉVHASZNÁLAT A NÉMETORSZÁGI MAGYAR SZÓRVÁNYBAN 1 1. A kutatás indítéka és tárgya 1.1. Egy nyelv személynevei idegen nyelvi környezetben óhatatlanul alanyai kisebbnagyobb változásoknak. A másik

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből 110 A harmadik csoportot a Tarjányi-család kevésszámú irata alkotja. Az iratok főleg Tarjányi János és Ignáo Csanád, Arad és Temes megyében játszott szerepére vetnek világot. A jelenleg is Cégén lévő iratok

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló SONUS Ütőhangszeres együttes koncertjei A Nova

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

DIGITAL ETERNITY: DATABASES AND APPLICATIONS ON CD-ROM IN OUR EDUCATIONAL PRACTICE

DIGITAL ETERNITY: DATABASES AND APPLICATIONS ON CD-ROM IN OUR EDUCATIONAL PRACTICE Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Jávorszky Ferenc 1 DIGITÁLIS ÖRÖKLÉT: CD-ROM ADATBÁZISOK, ALKALMAZÁSOK OKTATÁSI GYAKORLATUNKBAN Az elmúlt másfél évtizedben hatalmas tudásanyagot halmoztunk

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

RÉGIBB KŐKOR KEREKASZTAL

RÉGIBB KŐKOR KEREKASZTAL RÉGIBB KŐKOR KEREKASZTAL A Régibb Kőkor Kutatóinak Éves Gyűlése 2010. december 3. Miskolci Egyetem, BTK, Történettudományi Intézet Őstörténeti és Régészeti Tanszék RÁCZ BÉLA Kárpátalja mai területének

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

HUMÁN ÉRDEKLŐDÉSŰ TANULÓK AKTIVITÁSÁNAK FOKOZÁSA AZ ÓRÁKON

HUMÁN ÉRDEKLŐDÉSŰ TANULÓK AKTIVITÁSÁNAK FOKOZÁSA AZ ÓRÁKON HUMÁN ÉRDEKLŐDÉSŰ TANULÓK AKTIVITÁSÁNAK FOKOZÁSA AZ ÓRÁKON Kabály Enikő A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona az ELTE Természettudományi Kar PhD hallgatója kabalye@freemail.hu BEVEZETÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION

AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- TAMÁS Pál

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben