De csak területileg, mert a muveltség már nem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "De csak területileg, mert a muveltség már nem"

Átírás

1 c A BIRODALMAK KIAI.AKULÁSA 99 IV. HELLENISZTIKUS ( Monarchikus::keresö.) KULTÚRA. A Kr. e: 3. századot nevezhetjük a hellenizmus korának. A Kelet nagy kultúrkör ei makedón:: görög politikai vezetés alatt nem veszítik el a hódítókétói lényegébed eltéro sajátos muveltsé:: güket, viszont ez utóbbiak nem is vesz,ik át tel:: jes egészében a leigázottak kultúráját. Az Ale:: xandros által megszabott irány, az építö hódító géniusza, aki a meghódított területeken min.., denütt a saját muveltségét hinti el, anélkül azon:: ban, hogy itt a régi muveltséget megszüntetné, a Kelet és Nyugat helienizmushoz vezet. kulturális egyesüléséhez, a A politikai életben megszunt a polis kizáró:: lagos uralma és helyébe, mint említettük, a helle:: nisztikus,birodalmak lépnek. Az Alexandros al:: kotta hatalmas és egységes birodalom megosz:: lott nagy és a.régi keleti kultúrköröknek megfelelö országok alakttlnak, amelyek távol állnak a régi kicsiny görög polistól, de teljesen mások, mint azok a k~leti nagy birodalmak, amelyeknek a helyére léptek. Az ipsosi csatából gyöztesen ki:: került két tábornok, Ptolemaios és Seleukos, al:: kotják meg azt a két hatalmas birodalmat, amely területileg Keleten a perzsa egyesítés élötti idok képét állította vissza. Az egyiptomi (Ptolemaida) és az asszír::babilon (Seleukida) birodalmak ezek. De csak területileg, mert a muveltség már nem a régi, még a politikai élet terén sem.- A hellenisz" tikus uralkodó keveréke a makedón katonakirály" nak és a keleti deszpotának, udvarában a görög demokrácia hagyomány.ai keverednek a keleti hivatalnok::hierarchiákkal. Mert a görögök azok, akik - természetszeruleg - mindenütt a,vezeto:: szerepet elfoglalják és így a maguk, alapjában teljesen más kultúráját, plántálják át a keleti v.iszony9k közé. ' A Kelet régi nagy városainak helyét a make:: dón"görög alapítású városok foglalják el. Itt is Alexandros mutatta meg az utat. Bár az általa alapított számtalan Alexandria közül csak az egyiptomi élte túl alkotóját, a hellenisztikus biro:: dalrnak urai, foképen a Seleukidák, számtalan ilyen várost alapítanak (Antiochosról és Laodike" röl, Seleukos apjáról vagy nejérol, Apameröl, el:: nevezve), amelyek mint az új hellenisztikus kul:: turális élet középpontjai szerepelnek. És ezek a világvárosok, néha többszázezer empert számláló lakosságukkal nem külön polisok, mint például a perikleskori Athén volt, hanem részei egyegy" séges, monarchikus vezetés nak. És ezek a birodalmak alatt álló birodalom" rendezett államház:: tartásukkal, elöre meghatározott adóikkal, ame:: lyeknek beszedésével hatalmas hivatalnoki kar volt megbízva, fejlett és tervszeru pénzgazdálko:: dásukkal szinte a 18. század modern abszolutisz:: tikus nagyhatalmaira ( ) emlékeztetnek bennünket. A gazdasági élet idkább anagyváro.: sokban fejlödött. A földmívelés megmaradt a régi keretek közt. Az ipar azonban hihetetlenül fellendül, a rabszolgaüzemek száma és nagysága évrol"évre n embert is doliloztatnak 7.

2 100 ÚJ TÁRSADALOM, ÚJ GAZDASÁG új TÁRSADALOM, Ú.I GAZDAsÁG 101 egy~egy ilyen Üzemben, amelyben a luxusigények megnövekedésévei most már általánosabban szük~ ségelt iparcikkeket állítják elo. Az iparcikkek muvészi formájában szerencsésen keveredik a keleti és a görög míívészet. A hellenizmus ide~.lén virágzik az Ú. n. "Kleinkunst", az iparmu~ vészet. A mindennapi elet céljaira szánt tárgyak és apró csecsebecsék óriási tömege maradt ránk, amelyek mind a túlraffinált keleti és a muvészi~ leg csodálatosan fejlett görög ízlés keveredései. A luxus bevonult a magánéletbe, nemcsak a királyokéba és a legelokelobbekébe. Foképen a nok azok, akik a hellenizmus idején a ruházkodás terén a divatot megteremtik. A divat kialakulása leginkább a luxusipar fejlodésére van serkento hatással. A no helyzete a hellenisztikus idokben sokkal kedvezobb, mint' volt a klasszikus görög' idokben. A perikieskori görög no helyzete annál rosszabb, minél elokelobb; valóságos rabszóiga saját házá~.ban. Neveltetése, muvelodése egész fiatal korá~ ban abbamarad, férjhezmenetelétol kezpve pedig csak férjének és gyermekei nevelésének élhet; házát kíséret társalgásában, nélkül el nem hagyhatja, étkezéseiben részt nem a férfiak vehet. Ez keleti hatások alatt javult, fokép az elokelo nok és az uralkodónok teljesen szabadon mozognak, és így erkölcsi életük is meglehetosen megrom~ '. lott. A görög idokbol származó hetaira alakja természetesen nem tunt' el a hellenizmus idején. De míg a klasszikus idok görög férfia ha nok kö~ zött nem csupán szerelmi életének kielégítésére vágyott, hanem szórakoztató társalgásra is, ki; zárólag ezekhez menekülhetett, a hellenisztikus idok elokelo hölgyei már versenyeznek a hetai~ rákkal muveltségben és erkölcsi romlottságban. A nagyváros'ok életének külso képében ez az erkölcsi romlottság mutatkozik legerosebbenés az élesen kialakult ellentét szegény és gazdag kö~ zött. A korlátlan meggazdagodási lehetoségek, amelyek nemcsak az ipar, de a nagy kereskedelem útj án is megnyíltak, pénzarisztokn1cia kialakulá~ sához vezetnek, amely a születési és hivatal~ nokarisztokrácia mellé lép. Ezzel szemben pe~ dig egyre no a csocselék,a nincstelenek tö~ mege, ame~y igen könnyen kapható lázadá~ sokra, ha - ami gyakran elofordul - nincs kenyere. új társadalmi osztályokkal találkozunk: foképen a városi proletariátus jelensége az, amely eloször bukkan fel a hellenisztikus idok~ ben. Ez az a társadalmi réteg, amely a zsoldos<:: seregekben helyezkedik el. A hellenisztikus bi~ rodalmak ugyanis átveszik a Kelet harcmodo~ rát és hadászati berendezkedését.. A nemzeti hadseref.!ek,helyére a fizetett, zsoldosseregek kerültek. Csupán a nevelésben él tovább a régi görög polgár egykori hadkötelesséf.!ének emléke. Az ephebiák intézménye Athénbol származott és ebben a gimnázionokat végzett,'] 8 éven felüli ifjak egyesültek további egy vagy két évre harci kiképzésük végett. Az ephebiákban a jlörögség testkultusza egyesült a hadkötelességgel. A hellé~ nisztikus idokben az ephebiák már inkább csak sportegyesületek jellegévei bírtak és 'az ifjúság magasabb testképzése vált focéljá.. - A hellénisztikus idok nevelésében a testkép~ zés mellett a lelki kiképzésre is eros hangsttlyt helyeztek. A sophistáknak, ezeknek a tanító szó~ nökoknak ( ) sikerült eloször egy maga~

3 102 AZ ÚJ 'l'udpmányossag sabbrendü oktatás elvét a görög gondolkodásba belevinni. Tanításuk Sokratesnél és Platonnál O. 91., ),mély erkölcsi értelmü bölcseleti kép" zéssé vált. A hellenisztikus idokben a megalakuló új tudományosság a tanulni vágyó ifjúság rend" szeres tudományos kiképzését tuzi ki céljául. Eb" ben már szinte a modern"egyetemi oktatás elsö ' nyomait fedezhetjük fel. A hellenisztikus kor görög embere a Kelet régi hagyományokkal, osi kultúrával átitatott földjén a maga értelmi (racionalisztikus) gondolkozása számára a megoldandó problémák végtelen sorát találta. Nem lelki elmélyüléssel, hanem rendsze-.. res munkával kísérli meg magát ezeken aproblé" mákon átsegíteni. Az utat erre a rendszeres tudo" mányos munkára a görög idok ~tolsó nagy gon" dolkodója,' a modern tudományos gondolkozás elso képviseloje: Aristoteles mutatta meg. Bármi" képen foglaljunk is állást Aristotelessei szemben, ha károsnak tartjuk is számtalan maradi felfogá" sát, amelyekkel az igazi tudomány fejlodésének útját állta, csodálattal kell arra az emberre nézni, aki úgyszólván másfél évezreden át irányította a tudományos gondolkozás rendszerét. /,Aristoteles ( ) a görög és a hellenisztikumor mes.. gyéjén élt és mint Alexandros ( ) neveloje, bizonyos külso befolyással is van a helleniszti.. kum megalakulására. Aristoteles korának egész tudományát egyesí" tette magában és munkássága felöleli a tudomá" nyos gondolkozás minden ágát a természettudo" mányoktól kezdve a tulajdonképeni bölcseleten át a gondolkozást nevelo logikáig és az erkölcsöt nevelo etikáig. Munkáinak kissé száraz hangja az elso tudományos nyelv 'a viiágtörténetben. Platon 'ARISTOTELES' 103 költoi nyelvezetévei szemben tulajdonképen vissza". hatásnak tünik, de a tudományos nyelvre sokkal nagyobb hatással volt. Aristoteles tudományos, gondolkodásának alap" tétele, amely zoológiájában (állattanában) jut ki" fejezésre: a földön minden céltudatosan halad föl" felé. Növénytol állatig, állattól emberig. Egy olyan botanikai (növénytani) és zoológiai rendszert dol.. gozott 'ki, amely szinte' két. évezredig, megdönt" hetetlen volt az emberiség szemében. Csak a leg" újabb idok tudományos felfogásának sikerült rá" mutatnia Aristoteles rendszerének hibáira. "A ter" mészet semmit sem tesz céltalanul" és "mindig a legjobbra törekszik", hogy azonban letes a földön minden, ennek oka mégsem töké" az anyag. Az anyagról szóló gonclolatait Aristoteles fizikájá" ban (természetfilqzófiájába'n) fejtette ki. Az anyag az öröktol létezo, amelyben megvan az ösztön, a lehetoség (dynamis), hogy 'alakká váljon. Ez az. alak a valóság. Aristoteles tehát meg akarta' szun" tetni Platon dualizmusát. Idea és valóság egy, az örök anyagban benne vannak, Aristoteles szerint, a fogalmak,,az ideák is. Az anyagból mozgás út" ján válik alak, vagyis az osanya~ból a mozgás hozza létre a valóságot. És ezen a ponton a pia" toni dualizmus helyére Aristoteles egy másik, ta.. lán még erosebb dualizmust állít, az anyag és, az anyagnélküli (testetlen, tehát szellem) duahzmu" sát. Aristoteles errol szóló gondolatait ú. n. elso filozófiájában fejti ki, amely'rhodosi Andronikos Aristote.1es"kiadásában meta ta physika (a fizika mellett) szerepelt és amelyet ezért metafizikának mondunk CA késobbi idok olyan gondolkozása, amely az anyag és az anyagnélküli egymáshoz való viszonyát tárg~alja, ezért kapta a metafizikai ~ ra

4 104 ARISTOTELES ARISTOTELES 10ö elnevezést.) A metafizikában fejti ki Aristoteles, hogy miután a mozgás örök, az örök, anyagban, kell, hogy legyen valami, ami ezt a mozgást el.. indítja. Ennek az "elsö mozgatónak" szükség.. szerüen anyagnélkülinek, mert hiszen mozdulat.. lannak kell lennie. És minthogy minden tökélet.. lenség oka az anyag, ez az elsö mozgató term é.. szetszerüen a tökéletesség. Mivel pedig a termé.. szetben minden cél~zerüen, jól elrendezetten ha.. lad alulról felfelé, a legfobb ok és cél az ~lsö mozo! gató, amelyet az istenséggel lehet azonosítani. (A középkori keresztény filozófia, mint látni fog.. juk (1. 204,. 1), ezért tért vissza ismét Aristoteles.. hez.) És itt következik Aristotelesnek az a végzetes tudományos tévedése, amely épp~n az ötekin.. télyére való hivatkozással hosszú évszázadokon át gátolta a tudományos csillagászat fejlödését. Ebben a pontban Aristoteles nem haladt túl ko" rának tudományán, hiszen épen ez az elképzelés illett egész rendszerének kiépítésébe. Ez a csilla.. gászati felfogás, mely szerint a gömb alakú föld áll a világegyetem középpontjában. A perifériá.. kon (széleken).vannak az állócsillagok, ezek alatt a bolygók. Minden csillag egy szférához van erö.. sítve, amely gömbalakú és légi anyagú. Innen ki.. indulva mondja Aristoteles, hogy ég és föld telje.. sen különbözö anyagúak, az ég az elsö mozgató hona, a föld a mozgásoké. Az elsö mozgató anyagtalan, az ég egy része tehát ilyen, ettöl köz.. vetlenül kapja a mozgást az. állócsillag égbolt, amely változatlan, és minthogy közvetlen kapcso.. latban áll az anyagtalan elsö mozgatóval, még tö.. kéletesebb mindegyike anyagú, mint egy szférához a bolygók, amelyek erosítve, ismét az álló csillagégbolttói kapja a mozgást. A legtökéletle.. nebb, tehát teljesen anyag a föld, amelyet viszont ezek a bolygók mozgatnak. Mert ez áll legtávo.. labb az elsö mozgatótói, az istenségtöl. A céituda.. tos törekvésnek tehát a földröl az égbe kell vinnie. Annak, hogy ez a csillagászati tévedés olyan sokáig érvényben maradt, nemcsak a késöbbi val.. lásos gondolkozásba való beilleszthetösége volt. az oka, hanem Aristoteles bámulatosan tiszta és világos gondolatfüzése. Aristoteles teszi tulajdon.. képen tudománnyá a logikát (bár még ö sem illeti ezt külön tudomány elnevezéssel). Megállapításai az okról és okozatról, az ítéletröl, a fogalmak meg.. határozásáról szinte örökérvényüek. Logikai mun.. kái, különösen kategóriái azok, amelyek a közép.. kori scholasztikus filo~ófiára ( ) olyan nagy hatással voltak.~. Mint látjuk tehát, Aristoteles óriási szelleme felölelte kora egész tudományosságát, de egy.. úttal ki is jelölte az irányt a továbbhaladásra. A hellenisztikus idök tudományos középpontja az egyiptomi Alexandria volt. (Ezt a kort alexan~ drin..kornak is szokták nevezni.) Itt emelkedett a babiloni mintára épít~tt csillagvizsgáló, itt álltak a könyvtárban a fáradsággal és' szorgalommal egybegyüjtött (>riási tömegü papyrustekercsek (amelyek a madern könyvet helyettesítik), itt ál.. lott a világ elsö anatómiai intézete, amelyben nemcsak hullákat boncoltak. de élötesteken végre~ hajtott viviszekciókkal is szolgálták ilz orvostudo.. mány céljait. A csillagászatban éppen Aristoteles hatása alatt nem tudútt a hellenisztikus tudomány na.. gyot alkotni. Ha a bythiniai Hipparchosnak sike~ rült is a nap parallaxisát (elhajlását) trigono~ // )

5 ' 106 AZ Úl TUDOMÁNYOSSÁG AZ úl TUDOMÁNYOSSÁG 107 metriailag kiszámítania, ha az állócsillagégbolt változásait teleszkóp és más eszközök. nélkül bá~ mulatosan állapította is meg, samosi Aristarchos felismerése, hogya föld és a bolygók a nap körül mozognak, elveszett, nem fogadták el és 1800 év~ újra nek elmondhatta. kellett eltelnie, míg Kopernikus ezt a tételt A földrajztudományt a nagy utazások mozdít~ ják elo és Eratosthenesnek ( körül) sike~ rült megírnia az elso tudományos földrajzi munkát. A természetrajz (állat~ és növénytan) Aristo~ teles fentebb vázolt elgondolásaj' alapján halad tovább; a botanikába az o zoológiai elgondolásait viszi át Teophrastos ( körül), aki majd~ colgatja. nem az egész világ flóráját tudományosan bon~ Az orvostudo~ány az anatómiai tudás segít~ ségévei óriási lépésekkel haladt elore a fejlodés útján. A vérkeringés felfedezése persze még nem volt e,kor orvosainak fenntartva. Az alexandriai könyvtár tudós orei pedig a nyelvi kutatás, a grammatika terén fejtenek ki bámulatraméitó munkásságot. Az athéni nyelv, amely a klasszikus idok óta irodalmi nyelvvé vált; az élo nyelv, a keletivel való keveredés folytán, állandó változásoknak volt kitéve. De nem ezt az élo nyelvet kutatják a filológusok, hanem a régi írók müveit,' akik~ek írásait több kéziratban bír.. ják; összehasonlítják, magyarázzák. A filológiai kutatás terén az alexandriaival ve~ tekedtek egy kis hellenisztikus államnak, Perga~ monnak tudósai is. (A hellenisztikus nagybiro~ dalmak mellett a Keleten egy..két ilyen kisebb or.. szág maradt m~g, amelyek teljesen a hellenisz.. tikus müveltség jegyében álltak. Pergamon mel" lett pl. Parthia, Bythinia stb.) Pergamon - ahol a pergamenkészítést feltalálták, tehát azt, hogya régi íróanyag, a papirusz és a hellenisztikum ide" jén divatos, kis, fetjegyzésekre szolgáló cserép'" táblák (ostrakák) mellett állatborökbol is lehet íróanyagokat eloállítani - igen jelentos székhelye volt a hellenisztikus tudományosságnak. A matematika tudománya is sokat fejlodött a keleti hatások alatt. Bár Pythagoras és követoi, sot Platon is foglalkoztak matematikával és sok máig érvényes tételt állítottak fel, a hellenisztikus idok matematikai tudása túlhaladja ezeket. Euklei~ des és a szicíliai Syrakusaiban élo, de Alexandriá~ ban tanult Archimedes ( ) matematikai té~ telei a késobbi idok tudósainak útmutatásul szol~ gáltak. Archimedes a gyakorlati mechanika terén is nagy eredményeket produkált. A gyakorlati mechanika azonban - amelynek bámulatos emlé.= kei maradtak ránk - a hellenisztikus idokben ki.. merült a mulattatásul szolgáló tárgyak készítésé~ ben: szökokutak, felröppeno madarak, automata" színházak stb. Bár találkozunk tüzifecskendokkel, olajsajtolókkal, egy-egy primitív drótkötélpályá.. val is.. Ez a pozitiv tudományosság nem elégítette és nem elégíthette ki a kor gondolkodó foit. Kutató keresés él a lelkekben az élet céljának meg~ találására, amely a hanyatló görög idok marad~ ványa és amelynek ebben a problémákkal túlzsú" folt korban még fokozódnia kellett..a régi görög vallás, mint láttuk, keleti hatá.. sokra elmélyült, eltávolodott attól a világos kép'" tol, amely a homerosi époszokból tárult elénk. A Kelet misztijcus földjén, a hellenizmus korában, ennek az el~élyülésnek f~kozódnia kellett. De ez

6 108 A VALLÁS ÁTALAKULÁSA A FILOZÓFIAI ISKOLÁK 109 nem történt akként, hogyagörögség a Kelet régi kultuszait átvette, magáévá tette volna. A termé~ szet~isten~ember egységet képviselö görög gondol~ kozás a Keleten is ezt keresi, a keleti kultuszokat elemberiesíti, a misztikumokat a természethez és önmagához, az emberhez közelebb hozza. Legélöbb bizonyítékai eilnek a felfogásnak a misztériumok, szertartásaikkal, melyek az isten, ember, termé" szet misztikus egyesülését célozzák. A lelkileg megtisztult ember a legföbb extázis fokánpilla~ natokra beleolvadhat az istenségbe, amely, ha gö~ rögségröl van szó, mindig bizonyos fokig a termé~ szett el áll kapcsolatban. Az az istenalak, akit a hellenizmus alkotott, Sarapis, tipikus. képviselöje ennek a gondolat~ menetnek. Az egyiptomi Apis, a babyloni Baál, a görög Zeus: de Hades alakja is egyesülnek benne, föképen azonban a termékenység alkotója, és így a természettel a legszorosabb kapcsolatban áll. Kultuszát állítólag az I. Ptolemaios (Soter) vezette be Egyiptomba és innen terjedt el az egész helle~ nisztikus világban. A mellette és vele szereplö nöi. istenség Isis, az ösi egyiptomi istenno ( ), akit szintén a termékenységet megszemélyesítö keleti és nyugati istennökkel azonosítanak. Rhea~ Kybele (a Föld"Anya), Astarte~Aphrodite és De~ meter kultusza olvad egybe áz Isis"vallásban, amelynek misztérium'ai, a vele egyesülést kereso babonás ceremóniák, a legáltalánosabban el~ terjedtek. A görög racionalizmus a hellenizmus idején a vallásmagyarázás egy olyan ágát is kitermelte, amely nagy hatással volt a késobbi idok vallásaira: a vallásosallegótiák gondolatát. Hera a levego, Athene az éter anyagnélküli része, ezért pattant ki Zeus agyából. Apollo harca a sárkánnyal a fény gyözelme a sötétség De az a kutatás felett.stb. és keresés, amely a helleniz~ mus idején az emberi lelkekben él, nemcsak a val" lás, de a fiiozófia útján is a megnyugvás felé irá" nyul. Nemcsak a. tudományos rendszeresség szü~ letett meg a görög filozófiából Aristoteles szemé~ lyéii keresztül, de azok a vallást helyettesítö filo:: zófiai iskolák is, amelyekbe a hellenisztikus ember menekül, ha érzés~ és gondolatvilága kimerült, ha a misztériumok nem elégítették ki. Ez a két nagy jskola: a stoicizmus és az epi~ kureizmus. A lelki megnyugvás keresése vezet ahhoz, hogy ezekben a filozófiai iskolákban a leg:: nagyobb hangsúly az etikán van, és így, ha a tu:: dományos rendszer kiépítésében sokat is tanultak Aristotelestöl, alapgondolataikban a legnagyobb görög etikushoz, Sokrateshez és föképen közvet~ len követöihez, a kyiiikusokhoz tértek vissza. A ky~. nikusok legkiválóbb képviselöi, sinopei Diogenes és Antisthenes (Platon kortársa) szerint nem sza" vakkal, hanem lelki gyakorlatokkal (aszkézis) kell az erényt elsajátítani. A gyönyör nem tartozik az emberi javak közé, csak oly kevéssé, mint a gaz:: dagság, szabadság, egészség; viszont a szegénység, betegség, söt a halál nem bajok: A teljes igény te:: lenségre, tehát a teljes függetlenségre kell töre~ kedni. Lakás, ruházat nélkül, valóságos kolduséle:: tet élnek és az élet iránti közömbösségüket sokan öngyilkossággal bizonyítják be. Míg azonban a kynizmus nem képez tudomá" nyos rendszert, az ehhez közvetlenül és szorosan kapcsolódó stoa a maga tudományosan felépített fizikájával, logikájával és etikájával az Aristoteles hatását mutatja. A stoa (így nevezve a stoa poi~ \

7 - 110 A FILOZÓF.IAI ISKOLÁK A FILOZÓFIAI,ISKOLÁK III. kile..röl, festett csarnokról, ahol az iskola alapítója tanított) alapitása a ciprusi Zenon (t 270 kö~ rül) nevéhez füzödik. A rendszer folytatói közül a legnevezetesebbek Kleantes és Chrysippos. A stoikus természetfilozófia szerint valóságot csak a testek képeznek (materializmus). Az em~ beri lélek és az istenség is testek, d~ minden te~ tet megtölt az értelmes erö, amely mint tüz hatol, be a testekbe és mindenben jelen van. Ebböl az eröböl (pneumából vagy pyr technikon~, müvészi tüzböl) alkotta isten (kit Zeus~szal azonositanak) a világot, ennek egy részét vízzé, másik részét le~ vegövé változtatva áto Idövel azonban minden is~ mét tuzzé fog változni és viss~atér az istenségbé, hogy bizonyos idö mulva ismét megteremtödjék. A görögség sokszor emlegetett pantheizmusa ve~ gyül itt a keleti misztériumgondolatokkal. Világ" égések és teremtések közt folyik le minden, és minden úgy tökéletes a világban, ahogyan van. Az ember lelke, amély tulajdonképen test, de mégis a,z isteni tüz egy része, ha tökéletes, túléli az összes világégéseket és visszatér az istenségbe. Az élet célja ennek az emberi léleknek tökéletessé tétele és ennek az elérésére ad útmutatást a stoikus etika., Az életben csak egy jó van: az erény, csak egy rossz: a bun. Ami eközt áll, az közömbös (adiaphora): élet vagy halál, egészség vagy betegség, szegénység vagy gazdagság. Az erényt pedig csak úgy lehet elérni, ha teljesen ki~ zárjuk életünkböl azokat az érzéseket, amelyek nem visznek az erényhez, ame)yek tehát ~rtelmet" lenek, söt természetellenesek. Ilyenek az úgyneve~ zett' affektusok: gyönyör, vágy, aggódás, félelem stb. Az ezektöl való teljes mentesség, az apathia, a lélek tökéletessége, tehát az élet célja. Aki ezt ' ~i,,1' 1, l eléri, bölcs, aki nem, balga. Az erény époly egy" séges, mint a bün, tehát nincs átmenet: vagy bölcs, vagy balga. A bölcs az élet királya, az egyedül szép, szabad, boldog és gazdag. A bölcs semilyen életkörülmények között nem vesztheti el nyugal" 'mát, még a vérpadon sem. Min,thogy azonban a stoikusok legnagyobb megeröltetéssel is alig tud" tak egy bölcset felmutatni, idövel a közömbös dol" gokban átmeneteket kezdtek megjelölni. Azt álli" tottlík ugyanis, hogy ezek közt vannak olyanok, amelyek ugyan nem szolgálják a végsö életcélt (telos), de mellékcélokat (hypotelis), amelyek mégis közelebb visznek a tökéletességhez. A stoikusok eros logikai felkészültséggel vitatták gondolataikat és a kynikusokkal szemben természetfilozófiájuk" nál fogva erösen kapcsolódnak a va1ó élethez. Minden az értelemnek megfelelöen van a világon elrendezve, tehát a stoikusok szivesen vesznek részt az állami életben, barátkoznak stb. Körük" ben tünik fel elöször a világpolgárság gondolata, a kozmopolitizmus. Mindenki ugyananílak az isteni tüznek része, mindenkinek joga van az élethez. Mindenkinek egyformán kell jóakaratot nyujtani, még (ellenségeinknek, söt a rabszolgáknak is. A stoikusok nem tagadják meg a görög vallást, csak éppen ennek az elöbb vázolt természetfilozó~ fiának megfelelöen alakitják At: a mítosz allegó" rikus magyarázata is az ö körükböl származik. A másik iskola, az epikureus,föképen termé~ szetfilozófiájában tér el a stoikustói. Alapitója, az Athénben élt Epikuros ( körül) magá.. nyába visszavonulva, kertjében tanította hiveit, kik leginkább az elökelöbb emberek,sorából ke" rültek ki. Szemben a stoalval, az epikureizmus tiszta istentagadás. Epikuros meg akarta szabadi~

8 112 A FILOZÓFIAI ISKOLÁK A FILOZÓFIAI ISKOLAK 113 tani az embereket "a haláltól és az istenektol való félelemtol". Ezt pedig teljesen mechanikus világ~ szemlélettel akarja elérni. Sem a tudományos ku~ tatásnak, sem a niatematikának nem tulajdonít nagy fontosságot; rend.szere, szemben a stoiciz., muséval, nem tudományos rendszer. Világok szerinte akként keletkeznek, hogy az atómok ( ) t'~ymás felett zuhanva össze~ keverednek és ezekbol anyagok és világok jönnek létre. Ezek közt a világok közt vannak üres terek (metakosmia). Mindenbol csak annyi igaz, ameny~ nyit sajátmagunk tapasztalunk. A lélék a testtel együtt meghal. "Ha meghaltam, nem vagyok, tehát nincs okom félni a haláltól." Éppen így nem kell félni az istenektol sem, akik az üres térben (a' metakosmiában) laknak és nem avatkoznak az emberek dolgaiba. Az epikureizmus etikáj a nem tér el ennyire lb nyegesen a, stoicizmusétól. Ugyanúgy törekszik a lélek nyugalmának elérésére, mint az elobbi. Epikuros szerint az egyetlen rossz a fájdalom, az egyedüli jó a gyönyör. A gyönyör egy igény ki~ elégítése, és így minél kevesebb az igény, annál könnyebben érjük el a gyönyört és tartjuk távol magunktól a fájdalmat. Nem a testi, hanem a lelki gyönyör az, amire törekszünk. A lélek hatalma a testi szenvedések felett náluk ép olyan teljes, mint a kynikusoknál vagy a stoikusoknál. Az erény az élet célja, az igénytelenség a lélek nyugalma (ataraxia), a bölcs vágya, aki hasonlatos istenhez (Zeushoz), ha kenyéren és vizen él is. Az epikureust azonban természetf~lozófiáj a távoltartja az államélettol, életének focélja a tel~. jes kikápcsolódás mindenbol; az öngyilkosság kö., rükben igen gyakori és megengedett dolog., \.~, r >.1 A lélek nyugalmának keresés~ célja a skep~ tikus iskolának is, amelyet szintén kb.' 270 körül alapított elisi Pyrrho. úgy kell a dolgokkal sze~ ben állást foglalnunk, hogy semmit sem tudunk biztosan. Bármely. dologról sem állíthatjuk, hogy ilyen vagy olyan, csakhogy nekünk ilyenllek lát~ szik. Nem lehet tehát ítéletünk semmirol, nem tudjuk, mi a jó, mi a rossz, tehát önmagunkban kell megnyugodnunk, erre kell törekednünk, ez' a legfobb életvágy. A hellenizmus' tulajdonképeni világa.. a Kelet, de innen áthatolt a Nyugatra is. Görögországban, amelyet makedón uralkodói (Kassander után az ipsosi csatában meghalt tábornoknak, Antigonos~ nak utódai, Demetrios Poliorketes és nyugtalan ivadékai) nem tudtak politikailag teljesen össze., fogni, mégis mindenütt a hellenizmus kultúrája terjedt el. És innen haladt tovább, amikor világ~ hódító útján egy kis itáliai város, Róma, összc~ fogta Keletet és NYU2at9t egy e~ysé~es vilá~~ birodalommá.,. Léderer: Elryetemes.tllfivelijdéstCirtéuel. x '\ -- -

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

170. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 3., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

170. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 3., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 3., szerda 170. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXVII. tv. Az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség, a Sváj ci Ál lam szö vet

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

10. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, január 26., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft

10. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, január 26., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. január 26., szerda 10. szám Ára: 1472, Ft TARTALOMJEGYZÉK 11/2005. (I. 26.) Korm. r. Egyes la kás cé lú köl csö nök bõl ere dõ adós sá gok ren de zé

Részletesebben