A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS"

Átírás

1 KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS

2 FEJLESZTÉS FELS FOKON Befejez dött a Dravis 3 portál fejlesztése A magyar és a horvát katasztrófavédelem közös projektjének keretében megvalósuló katasztrófavédelmi információs rendszer lényege, hogy infomrációkkal és eszközökkel segítsék egymás munkáját. Magyar részr l Somogy, Baranya és Zala megyei igazgatóságok vettek részt a projektben. Az egyesületünk által elkészített rendszer eddigi tapasztalatait tekintve kiválóan m ködik. Lezárult a Danube FIS portál A közelmúltban zárultak azok a fejlesztések, melyek lehet vé teszik, hogy a hajósok, valamint a vízi közlekedésben résztvev szervezetek az eddiginél is nagyobb hatékonysággal jussanak hozzá a számukra szükséges információhoz a Danube FIS oldalán keresztül. Megújult viharjelz rendszer Oktatási-rendszer A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hallgatói portálja elkészült. A Neptun-rendszerhez hasonló weboldal segítségével a diákok és egyéb érdekl d k tanfolyamokra jelentkezhetnek, valamint a tanulmányokhoz szükséges információk között kutakodhatnak. Mint mindenki el tt ismeretes, ebben az évben a Balaton keleti medencéjében 10 viharjelz állomás esetében LED-es lámpák gondoskodnak a fürd z k biztonságáról. Ezzel szorosan összefüggésben elengedhetetlen volt a meglév rendszer átalakítása. Elkészült az a komplett szoftver, melynek segítségével modernebb, és mindenekel tt hatékonyabb, valamint biztonságosabb lett az adminisztráicós felület. TAVIHAR a biztonságért Elkészült az az applikáció, melynek segítségével valamennyi állampolgár tájékoztatást kaphat a tavaink viharjelz inek aktuális állapotáról. Amint a lámpák els, illetve másodfokra kapcsolnak, ezt az okostelefonra, iphone-ra letöltött applikáció egy hangjelzés kíséretében már jelzi is. 2.

3 80 ÉVES A VIHARJELZÉS július 8. Siófok július 8-án vette kezdetét a balatoni viharjelzés, és immár 80 éve folyamatos fejl dés útján szolgálja az állampolgárok biztonságát. Ebb l az alkalomból Siófokon tartottak megemlékezést. A kezdeti viharjelz rakétákat és az árbocra felhúzható kosarakat mára felváltották a korszer LED-technológiára épül fényjelz készülékek. Dobai Sándor elnök el adásában bemutatta a viharjelzés technikai hátterét, annak fejl dését az elmúlt években, és köszönetét fejezte ki a BM OKFnek, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az elmúlt évek kiváló együttm ködéséért. Kiemelte, hogy az elmúlt 4 évben a Katasztrófavédelem nagyszabású fejlesztésekkel és csaknem 300 milliós beruházással biztosította, hogy európai szint, a jöv technikai fejlesztéseit is kiszolgáló viharjelz rendszer üzemelhessen tavainkon. A 31 korszer állomás és a 15 mobil viharjelz központ mellett nagy hangúlyt fektetnek a lakosság tájékoztatására is a BM OKF, illetve Egyesületünk honlapján történ viharjelzéssel, valamint a mobil eszközökön, okostelefonokon futtatható alkalmazások fejlesztésének finanszírozásával. Elnök úr felhívta a figyelmet, hogy az OKF és az RSOE a technikai hátteret biztosítja, a pontos el rejelzés és viharjelzés kiadása az Országos Meteorológiai Szolgálat felel ssége, nélkülük a rendszer csak üres technika lenne. Az ünnepségen részt vett V. Németh Zsolt, a Földm velésügyi Minisztérium államtitkára is, aki köszönetet mondott a meteorológusoknak, a vízirend röknek, a katasztrófavéd knek és az együttm ködésben résztvev civil szervezeteknek a jól szervezett munkáért, mellyel jelent sen hozzájárulnak a balesetek számának csökkentéséhez ben, az akkorra már elavult és leamortizálódott rendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság vette gondjaiba, majd megbízta egyesületünket annak technikai üzemeltetésével. 3.

4 ÉL KÖZVETÍTÉS SEERISK Gyakorlat A televíziózásból ismert él közvetítés fogalma komoly technikai hátteret és felkészültséget, sok szakember közrem ködését feltételezi napjainkban is. A jó min ség, jól látható kép közvetítésére alkalmas eszközök (m holdas átjátszó rendszerek) drágák és bonyolultak, az internetes, mobiltelefonos megoldások min ségük és megbízhatatlanságuk miatt kevésbé alkalmasak a feladatra. Magyarországon sem csillapodik azonban a mobilhálózatok terjedése, s t a szélessávú mobilkapcsolatok lehet sége, azaz a lefedettség egyre inkább n. Egyesületünk sem kívánt lemaradni a fejl désben: az el bbiekben említett tényre alapozva növelte szolgáltatásai körét az online közvetítés m szaki lehet ségeinek megteremtésével. Professzionális szolgáltatásra törekedve vezette be azt a Magyarországon még kevesek által használt technológiát, amely megbízható és jó min ség kép közvetítését biztosítja. A rendszer lelke egy olyan egység, amely egyidej leg több mobilszolgáltató hálózatán képes adattovábbításra. A közvetít lánc már meglév, más feladatokra is alkalmazott elemekb l olyan rendszerré állt össze, amelyet nemrég csak nagy költségvetéssel rendelkez, nagy tv-társaságok alkalmaztak. szervezetek koordinálását végz irányító törzs számára él videó-közvetítést szervezve, képi információkat szolgáltatni a gyakorlat küls helyszíneir l. Egyesületünk forgatócsoportja az egyes helyszínekr l az irányító törzs szakembereinek rádión közvetített utasításai szerinti beállításokkal továbbították felvételeiket, így az irányítók minden eddiginél pontosabb helyzetértékelést végezhettek, és gyorsabban reagálhattak a felmerül problémákra. Ugyancsak él közvetítést valósítottunk meg a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára a 15. Harley- Davidson Open Road Festen, hogy az ott megrendezésre kerül Multikulturális Kerekasztalt Egyesületünk, mint a katasztrófavédelemben szerepet vállaló veszélyhelyzeti infokommunikációs szolgálat, e feladatkörében is hasznosítva új lehet ségeit rendszerteszt keretében bekapcsolódott a Siófok Város által szervezett gyakorlatba. A SEERISK projekten belül, az OKF irányelvei alapján összeállított gyakorlat május 29-én a klímaváltozással összefügg id járási veszélyhelyzetek kezelését dolgozta fel. Az eseményekben közrem köd munkatársaink feladata a közös cél érdekében munkát végz helyi hazánk valamennyi témában érintett szakembere az ország esetleg a világ bármely pontján megtekinthesse. A rendszertesztet értékelve a részt vev szakemberek véleménye szerint is a katasztrófavédelmi gyakorlatok, és akár a beavatkozások során is hatékonyan és rugalmasan alkalmazható technológia kerülhet igény szerinti bevezetésre és természetesen továbbfejlesztésre. 4.

5 MULTIKULTURÁLIS KEREKASZTAL Nemzetközi Közlekedésbiztonsági beszélgetés Egyesületünk június 6-án, az Alsóörsi Európa Kempingben, közép-európa legnagyobb motorkerékpáros fesztiválja keretében megszervezte azt a Multikulturális Kerekasztal beszélgetést, melynek els dleges célkit zése volt, hogy egy helyszínen, a világ számos országából meghívott motorozásban érintett szakemberek egy asztal mellett vitathassák meg egymás országainak közlekedési szokásait. A beszélgetés során kiemelt figyelmet szenteltek a motorkerékpárosokat érint biztonsági szabályozásokra, a véd ruházatra, az egyedi multikulturális sajátosságok megismerésére, valamint arra, hogy egyes országokban a hatóságok milyen módon kívánnak hozzájárulni a balesetek számának csökkentéséhez. A rendezvényen 11 ország (az Egyesült Államoktól a Fülöp-szigetekig) képviseletében 16 f vett részt és járult hozzá aktív vélemény-nyilvánítással a rendezvény sikerességéhez. Több, mint 70 vendég hallgatta meg az eseményt. A kerekasztalt Schváb Zoltán, közlekedésért felel s helyettes államtitkár (NFM) nyitotta meg, majd a hazai jogi szabályozásról Gy ri Gyula elnök (NKH) beszélt. A két órás programot követ en Óberling József f osztályvezet (ORFK) tartott rövid összegzést. 5.

6 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KÜLDÖTTKÖZGY LÉS (Mérlegen a év) Az Egyesület Alapszabályában és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint megtartotta az Országos Elnökség a küldöttközgy lés el tti évi tevékenységr l szóló beszámolóját. A küldöttközgy lés szervezetünk legf bb szerve, amelyet az Országos Elnökség illetve annak határozata alapján az Elnök hív össze. A küldöttközgy lés megtartását indokolta a napirendi pontok fontossága is, hiszen egyebek mellett a szakmai testület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik az Országos Elnökség beszámolójának tárgyalása, a könyvvizsgálói jelentés és az Egyesület mérlegének, valamint a Gazdasági Ellen rz Bizottság jelentésének elfogadása is. Dobai Sándor elnöki köszönt jében üdvözölte a küldöttközgy lés tagjait, kiemelt tisztelettel a meghívott vendégeket; Dr. Endr di István t. ezredest, az MPVSZ országos elnökét, Dr. Demény Ádám t. ezredest, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatóját, Jamrik Pétert, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnökét és Vida Géza bejegyzett könyvvizsgálót. Az els napirendi pontnak megfelel en az Elnök beszámolt az Egyesület elmúlt évi tevékenységér l, melynek keretében ismertette az Egyesület fontosabb szerveinek m ködését, a tagság és a taglétszám alakulását, illetve a személyi változásokat. Az Egyesület 50 f s apparátusának elmúlt évi tevékenységér l átfogó képet adott, melynek eredményeit prezentációjában számadatokkal és diagramokkal szemléltette. A beszámoló során kiemelte az állami szervek, a stratégiai partnerek, valamint azok társszerveivel közösen végzett feladatok jelent ségét, és szólt az egyre szélesed együttm ködési lehet ségek miatt aktualizált, és az elmúlt évben el készített megállapodásokról is. A lakosság körében egyre népszer bbé vált a BM OKF és az Egyesület közös fejlesztése a VÉSZ. Az alkalmazást közel 60 ezren töltöttek le. Elmondta, 6. hogy rendkívül fontos a lakosság biztonságát fokozó, a veszélyhelyzet elhárítását segít rendszerek fejlesztése, hiszen a katasztrófavédelem egyik legf bb feladatai között szerepel az állampolgárok személyés vagyonbiztonságának védelme, melynek támogatása az Egyesület küldetése is. Az Egyesület szlogenje Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen" a évre teljesedett ki. Az Egyesület tevékenységi köre már nem csak a vízi, hanem a közúti közlekedés biztonságára is kiterjedt. Az NKH és az ORFK-OBB munkatársaival közös prevenciós kampányainknak eredményeként, az elmúlt évi tevékenységünkr l az ORFK részér l elismer értékelést kapott az Egyesület. A soron következ napirendi pont a évi közhasznúsági- és a könyvvizsgálói jelentésr l és a mérlegr l szóló beszámolót Dr. Demény Ádám, a GEB elnökének a Gazdasági Ellen rz Bizottság munkájával kapcsolatos tájékoztatója követte. Ismertetésre került a bizottság összetétele és tevékenységi köre, valamint a megállapítás, mely szerint a gazdasági mérleg a zárás idején a bevétel és kiadás tekintetében egyensúlyban volt. Elmondta, hogy az Egyesület gazdálkodása tervszer, kiegyensúlyozott, a kiadások összhangban vannak a bevételekkel. A küldöttközgy lés keretében kitüntetések átadására is sor került, az elismeréseket Dobai Sándor az Egyesület elnöke adta át. Dr. Endr di István t. ezredes, az MPVSZ országos elnöke hozzászólásában megköszönte az Egyesület évben nyújtott segítségét, mellyel nagyban hozzájárult az MPVSZ elmúlt évi sikereihez. Külön kiemelte és méltatta a felmen rendszer katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek megyei és országos dönt inek lebonyolítása során az Egyesület és megyei tagszervezetei részér l kapott szakmai támogatást. Dobai Sándor hangsúlyozta, hogy a két szervezet, mint a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság stratégiai partnerei, szakmai kapcsolatuk elmélyítésével, a jöv ben még hatékonyabban tudják majd támogatni a veszélyhelyzetek és a katasztrófák elleni védekezéssel összefügg feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket. Végül köszönetét fejezte ki mindazoknak a munkatársaknak és partnereknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyesület évi célkit zéseinek megvalósulásához. Köszönetét fejezte ki a minisztériumok, az állami szervek és stratégiai partnerek támogatásáért is.

7 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KATASZTRÓFAVÉD K SPORTVERSENYE VERSENY SEGÍTSÉG Infokommunikációs háttérmunka Zánkán Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken Május között került megrendezésre az a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság, a Gazdasági Ellátó Központ, valamint a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett sportesemény, amelyre Egyesületünk is felkérést kapott. A zánkai Erzsébet Tábor és Üdül központban rendezett sportesemény kiváló helyszínnek bizonyult, hogy számos sportágban mérjék össze tudásukat a katasztrófavédelem munkatársai. Az RSOE csapata els sorban a sportrendezvény infokommunikációs hátterét biztosította, ugyanakkor a rendezvényen kiváló lehet ség nyílt az Egyesület, mint a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság stratégiai partnerének együttm ködési megállapodásban és egyéb szerz désekben foglalt tevékenységének bemutatására, népszer sítésére is. Egyesületünk minden olyan kezdeményezést támogat, amellyel hozzájárulhat ahhoz, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság, valamint megyei igazgatóságainak munkáját segítheti. Ebben az évben részt vettünk többek között a Felmen rendszer Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny KomáromEsztergom megyei dönt jének lebonyolításában, valamint segítettük a Pest megyei katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, melyen Pet Tibor és Marton Dezs vett részt. Tobak Ferenc rövid, egyesületet bemutató el adást, valamint lézerfegyveres játékot tartott gyermekek részére Salgótarjánban, a II. T zoltó Gyermektábor keretében. Valamennyi eseményt követ en a megyei igazgatók levél keretében köszönetüket fejezték ki részvételünkért e nemes eseményeken. Egyesületünk a jöv ben is kiemelt figyelmet fordít együttm köd stratégiai partnereink által szervezett szakmai programjaira, rendezvényeire, és továbbra is támogat minden olyan kezdeményezést, amely a fiatal generáció körében széleskör nyilvánosságot biztosít közös szakmai tevékenységünk megismertetésére. A rendezvény szervez bizottságának kéréseit kiszolgálva minden jelent s eseményt dokumentáltunk: fotó, video és szükség szerint nagyfelbontású légi felvételeket is készítettünk, melyeket valósidej online adásban a központi nagysátorba telepített ledfalra közvetítettünk. A legjobbak részére a díjakat Dr. Bakondi György t zoltó altábornagy, f igazgató, Góra Zoltán t zoltó dandártábornok, f igazgató-helyettes, továbbá Dr. Demény Ádám t zoltó ezredes, a Gazdasági Ellátó Központ igazgatója, Németh Tamás t zoltó ezredes, Veszprém megyei igazgató, Dobai Sándor RSOE elnök és Növényi Norbert olimpiai bajnok adta át. Egyesületünk elnöke a második versenynapon értékes különdíjakat adott át. 7.

8 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KIHAJÓZTUNK DUNAPROMO-PROGRAM a Duna Ismerettár vetélked gy zteseivel Vitorlástábor Agárdon A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Er források Minisztériuma megbízásából a GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány által szervezett Duna Ismerettár vetélked n a diákok két korcsoportban (11-14 és évesek) mérhetik össze a tudásukat évente a Duna-térség természeti és kulturális kincseinek ismeretével kapcsolatban. Egyesületünk munkatársai a HINT projekt keretében az agárdi Ponton vitorlástáborban népszer sítették a hajózást és a kapcsolódó szakmákat július 9-én. A korábbi rendezvények tematikájához hasonlóan a táborozó gyerekek ezen alkalommal is kipróbálhatták mobil kormányállásunkat, illetve az életh hajószimulátorunkat is. Ügyességüket többféle vízijárm vel, a világ különböz kiköt ib l indulva, más-más id járási körülmények között tehették virtuális próbára. A fiatalok a játékon kívül a hajózás történetének különböz fejezeteivel is megismerkedhettek, érdekességeket hallhattak egy-egy híres vagy hírhedt hajóról, illetve Egyesületünk tevékenységér l, a diszpécserszolgálat munkájáról tudhattak meg többet. A program zárásaként minden gyermek apró ajándékban részesült az egész napon át kitartó lelkesedése elismeréseként. Az eseményen készült fotók megtekinthet k a: oldalon. B vebb információ a projektr l: A program célja a tanulók környezettudatosságának növelése, a Duna-medence értékeinek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyság és tudatosság felébresztése. A verseny eredményhirdetésére július 29-én a MAHART PassNave Kft. kiránduló hajóján, a Táncsicson került sor. Egyesületünk évek óta támogatja az eseményt gyerekeknek szóló programokkal, idén a HINT projekt keretében a tanulók és a menetrendszerinti hajójárat többi utasa a hajó-szimulátorunk segítségével kipróbálhatta, milyen érzés hajót vezetni, illetve megismerkedhetett különböz korabeli, vízi közlekedéshez kapcsolódó eszközökkel például a telegráf és a szextáns m ködésével is. A dömösi kiköt ben további programok várták a diákokat: közös papírhajtogatás után együtt bocsájtották a saját kez leg készített hajóikat útra a Dunán. 8.

9 PROJEKTHÍREK Kalandozások Európában Kommunikációs tréning a Bled-i tó partján Szlovéniában a Bled-i tó partján rendezte meg a SEE (Dél-Kelet-Európai Transznacionális Együttm ködési) Program az idei kommunikációs tréninget június 3-án és 4-én. Egyesületünk részér l Mez Gergely az ADB Multiplatform logisztikai projektet, Sajgó Nikoletta pedig a SEERISK klímaváltozásos projektet képviselte kommunikációs munkacsomag-vezet kként. A tréningen nagy hangsúlyt fektettek a trénerek a projektek közelg zárókonferenciáinak megszervezésére, illetve a közösségi média hatékony használatára. ADB Multiplatform projekttalálkozó Albániában Az ADB Multiplatform projekt általános célja min ségi és környezetkímél intermodális áruszállítási szolgáltatások fejlesztése és szervezése a dél-kelet európai régióban. Egyesületünk a RISmegoldások elemzésével, és más közlekedési módok rendszereihez való kapcsolódási pontjainak vizsgálatával foglalkozik. Emellett projektkommunikációs feladatokat is átvállalunk a projekt vezet partnerét l, a Friuli Venezia Giulia Autonóm Régiótól. Az albániai projekttalálkozóra május án került sor Tiranában, az Albán Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Az esemény alkalmával a projektpartnerek beszámoltak az elért eredményekr l, a pilot útvonaltervekr l, a kapcsolódó tanulmányokról, illetve egyeztettek az aktuális feladatokról. Egyesületünk képviseletében Mez Gergely projektmenedzser a kommunikációs kérdésekr l beszélt, majd bemutatta a résztvev knek az újonnan, egyesületünk által elkészített ADB kisfilmet. NEWADA duo Brassóban A dunai országok víziúti hatóságainak vezet i a NEWADA duo projekt keretében félévente találkoznak, hogy az aktuális kérdésekr l és a projektbeli fejlesztésekr l egymást tájékoztassák. Magyarországot az Országos Vízügyi F igazgatóság és Egyesületünk képviselte a legutóbbi július eleji brassói megbeszélésen. Egyik f téma az Egyesületünk által fejlesztett dunai únevezett FIS Portal (víziúti információs portál) publikálásának és üzemeltetésének kérdése volt. A dunai országok egyhangúan támogatták az RSOE által el terjesztett FIS Portal üzemeltetési koncepciótervezetet, melyet a következ ülésen fognak elfogadni a dunai víziúti döntéshozók. 9.

10 FEJLESZTÉSEKKEL VIZEINK BIZTONSÁGÁÉRT Munkában az üzemeltetési csoport Az üzemeltetési csoport, mint minden évben a karbantartási feladatok ellátásával kezdte munkaterve megvalósítását, mely során a Viharjelz Rendszerek és a Dunai Hajózási Rendszer teljes felülvizsgálatára és üzemszer m ködésbe helyezésére koncentrált. Az év elején megtörtént a Balaton Keletimedencéjének teljes korszer sítése és a kísérleti szakasz értékelésének eredményeként a LED viharjelz lámpák telepítése. A próbaüzemeket és teszteket követ en a rendszer hangolására is sor került, mely során a lakossági bejelentésekre is nagymértékben támaszkodtunk. legnagyobb, május 15-i (Yvett) és a július 8-i viharok komoly károkat okoztak. A heves es zések, a Balaton extrém magas állása és a több, mint 100 km/h szelek hatására több vezérl szekrény beázott, antennák törtek és kábelek szakadtak szét. A legutóbbi vihar során 2 állomás Az els félév során több alkalommal is rendkívül er s vihar adott feladatot az üzemeltetés csapatának, melyek során kollégáink mindvégig készen álltak az esetleges hibák azonnali elhárítására és a rendszer folyamatos üzemkészen tartására. Munkatársaink folyamatos figyelmére szükség is volt, hiszen a berendezéseit villámcsapás tette tönkre. A káresemények elhárítása és az állomások m ködésének helyreállítása a feszített munkatempónak köszönhet en néhány napot vett igénybe. Elnök utcai telephelyen az IRIS 3 projektben beszerzett eszközökb l kialakításra kerül teszt környezet építése folyamatos, amely nagy mértékben segíti majd kollégáink munkáját a hajózási rendszer (RIS, AIS) üzemeltetésében. ELÉGEDETT VISSZATEKINTÉS 60. születésnap Bánhegyiné Rácz Ibolya, Jekelfalussy Tibor, valamint Szabó József is ezen a nyáron ünneplik 60. születésnapjukat, melynek kapcsán júniusban az Egyesület munkatársai köszöntötték ket. Mindhárom kollegánk néhány gondolatban értékelte a mögöttük eltelt id t. Mint megtudtuk, valamennyien elégedettek mindazzal, amit eddigi szakmai pályafutásuk során elértek, továbbá mindhárman rendkívül boldognak érzik magukat munkájukon kívül is a magánéletben. Csak így tovább! Boldog születésnapot! 10.

11 BARÁTOK A MEGYÉB L Regionális szakmai találkozók A Komárom-Esztergom Megyei és a Jász-Nagykun- Szolnok megyei tagszervezetek titkárai rendezték az Egyesület által támogatott ez évi regionális szakmai találkozókat. Ez évben els alkalommal június 12-én Tatán, a Veszprém és a Fejér megyei tagszervezetek titkárainak és képvisel inek meghívásával a Komárom-Esztergom Megyei titkár kezdeményezte és szervezte a programot. A közép-magyarországi regionális találkozó résztvev it Maczkó József, Komárom-Esztergom megyei titkárunk köszöntötte, majd felkérte Rába Lajos elnöki tanácsadót a szakmai program megnyitására. A megnyitót követ en Pet Tibor f titkár röviden beszámolt a májusban megtartott Küldöttközgy lésen elhangzottakról és a szervezeteket is érint, várható feladatokról, programokról. prognosztizálható az 1000 f s tagság, hiszen minden rendezvényre meghívást kapnak a jelöltek, akik a szervezet közhasznú tevékenységének megismerése után szakmai összetételében is er sítik, növelik a tagság létszámát. Sopronban is elismerték tagjainkat A Vas Megyei Szervezet tagjai között szép számmal vannak aktív rádióamat rök is, akik nemzetközi versenyeken is megállják a helyüket. Feri Istvánné Kati (HA1RJA) március 2-án a soproni sportgálán, Sopron Megyei Jogú Város elismerését vehette át, a Civitas Fidelissima Emlékversenyen elért kiváló eredményéért. N i kategóriában Katinak sikerült a rövidhullámon a legtöbb hibátlan összeköttetést létesíteni. Gratulálunk! A tájékoztatót követ en Maczkó József részére az Egyesületért hosszú id n át végzett kiemelked tevékenységének elismeréseként az RSOE Érdemérem bronz fokozatának ünnepélyes átadására került sor. A Kelet-magyarországi régió szakmai találkozójára június 26-án, Szolnokon került sor, melyre a Hajdú- Bihar és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei tagszervezeteinket hívta meg Bartha Botond, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei titkárunk. Mindkét rendezvényen a évre vonatkozó Munkatervünkben ütemezett rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos szervezeti feladatok kerültek ismertetése. Vas Megyei baráti találkozó Az egyik legnagyobb taglétszámmal büszkélked tagszervezetünk Vas Megyében m ködik élén Kiss Balázs titkárunkkal. A folyamatosan növekv létszámú szervezet június 21-ére rendezett baráti találkozót, melyen az elnöki tanácsadó és a f titkár is képviselte az Egyesületet. A növekv tendencia dinamikáját követve év végére 11.

SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP

SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP SZAKMAI ÚT BELGIUMBA Egyesületünk

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2008 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS I V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. NOVEMBER 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KONZULÁTUSON ÍRTÁK ALÁ A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK EGYÜTTM KÖDÉSI SZERZ DÉSÉT NEMZETKÖZI

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család!

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család! Nagy megtiszteltetés Magyarország és Gy r városa számára, hogy lehet sége nyílik elnyerni a 2017-es Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken Polgárőr XVIII. Magazin 2013. Június XVIII. évf. 5. szám Önkéntesek két keréken 2 Postaláda Esztergomi polgárőrök sikerei Köszönőlevél Erdő Péter bíboros prímástól Az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Ajándékautó a stratégiai partnertől. 2013. November XVIII. évf. 9. szám. Fotó: Sebestyén Jenő

Polgárőr Magazin. Ajándékautó a stratégiai partnertől. 2013. November XVIII. évf. 9. szám. Fotó: Sebestyén Jenő Polgárőr Magazin 2013. November XVIII. évf. 9. szám Ajándékautó a stratégiai partnertől Fotó: Sebestyén Jenő PostaAutóÔr Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás POLGÁRÔR 10% Kedvezmény Önnek is van egy

Részletesebben

Újabb együttm ködés - - - O - - -

Újabb együttm ködés - - - O - - - Újabb együttm ködés 2011.december 29-én a Megyei Önkormányzat, a Miskolci Egyetem és a Megyei Kórház közös Orvos Egészségtudományi Centrum kialakítására megállapodást írt alá. Ez az együttm ködés versenyképessé

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben