A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS"

Átírás

1 KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS

2 FEJLESZTÉS FELS FOKON Befejez dött a Dravis 3 portál fejlesztése A magyar és a horvát katasztrófavédelem közös projektjének keretében megvalósuló katasztrófavédelmi információs rendszer lényege, hogy infomrációkkal és eszközökkel segítsék egymás munkáját. Magyar részr l Somogy, Baranya és Zala megyei igazgatóságok vettek részt a projektben. Az egyesületünk által elkészített rendszer eddigi tapasztalatait tekintve kiválóan m ködik. Lezárult a Danube FIS portál A közelmúltban zárultak azok a fejlesztések, melyek lehet vé teszik, hogy a hajósok, valamint a vízi közlekedésben résztvev szervezetek az eddiginél is nagyobb hatékonysággal jussanak hozzá a számukra szükséges információhoz a Danube FIS oldalán keresztül. Megújult viharjelz rendszer Oktatási-rendszer A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hallgatói portálja elkészült. A Neptun-rendszerhez hasonló weboldal segítségével a diákok és egyéb érdekl d k tanfolyamokra jelentkezhetnek, valamint a tanulmányokhoz szükséges információk között kutakodhatnak. Mint mindenki el tt ismeretes, ebben az évben a Balaton keleti medencéjében 10 viharjelz állomás esetében LED-es lámpák gondoskodnak a fürd z k biztonságáról. Ezzel szorosan összefüggésben elengedhetetlen volt a meglév rendszer átalakítása. Elkészült az a komplett szoftver, melynek segítségével modernebb, és mindenekel tt hatékonyabb, valamint biztonságosabb lett az adminisztráicós felület. TAVIHAR a biztonságért Elkészült az az applikáció, melynek segítségével valamennyi állampolgár tájékoztatást kaphat a tavaink viharjelz inek aktuális állapotáról. Amint a lámpák els, illetve másodfokra kapcsolnak, ezt az okostelefonra, iphone-ra letöltött applikáció egy hangjelzés kíséretében már jelzi is. 2.

3 80 ÉVES A VIHARJELZÉS július 8. Siófok július 8-án vette kezdetét a balatoni viharjelzés, és immár 80 éve folyamatos fejl dés útján szolgálja az állampolgárok biztonságát. Ebb l az alkalomból Siófokon tartottak megemlékezést. A kezdeti viharjelz rakétákat és az árbocra felhúzható kosarakat mára felváltották a korszer LED-technológiára épül fényjelz készülékek. Dobai Sándor elnök el adásában bemutatta a viharjelzés technikai hátterét, annak fejl dését az elmúlt években, és köszönetét fejezte ki a BM OKFnek, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az elmúlt évek kiváló együttm ködéséért. Kiemelte, hogy az elmúlt 4 évben a Katasztrófavédelem nagyszabású fejlesztésekkel és csaknem 300 milliós beruházással biztosította, hogy európai szint, a jöv technikai fejlesztéseit is kiszolgáló viharjelz rendszer üzemelhessen tavainkon. A 31 korszer állomás és a 15 mobil viharjelz központ mellett nagy hangúlyt fektetnek a lakosság tájékoztatására is a BM OKF, illetve Egyesületünk honlapján történ viharjelzéssel, valamint a mobil eszközökön, okostelefonokon futtatható alkalmazások fejlesztésének finanszírozásával. Elnök úr felhívta a figyelmet, hogy az OKF és az RSOE a technikai hátteret biztosítja, a pontos el rejelzés és viharjelzés kiadása az Országos Meteorológiai Szolgálat felel ssége, nélkülük a rendszer csak üres technika lenne. Az ünnepségen részt vett V. Németh Zsolt, a Földm velésügyi Minisztérium államtitkára is, aki köszönetet mondott a meteorológusoknak, a vízirend röknek, a katasztrófavéd knek és az együttm ködésben résztvev civil szervezeteknek a jól szervezett munkáért, mellyel jelent sen hozzájárulnak a balesetek számának csökkentéséhez ben, az akkorra már elavult és leamortizálódott rendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság vette gondjaiba, majd megbízta egyesületünket annak technikai üzemeltetésével. 3.

4 ÉL KÖZVETÍTÉS SEERISK Gyakorlat A televíziózásból ismert él közvetítés fogalma komoly technikai hátteret és felkészültséget, sok szakember közrem ködését feltételezi napjainkban is. A jó min ség, jól látható kép közvetítésére alkalmas eszközök (m holdas átjátszó rendszerek) drágák és bonyolultak, az internetes, mobiltelefonos megoldások min ségük és megbízhatatlanságuk miatt kevésbé alkalmasak a feladatra. Magyarországon sem csillapodik azonban a mobilhálózatok terjedése, s t a szélessávú mobilkapcsolatok lehet sége, azaz a lefedettség egyre inkább n. Egyesületünk sem kívánt lemaradni a fejl désben: az el bbiekben említett tényre alapozva növelte szolgáltatásai körét az online közvetítés m szaki lehet ségeinek megteremtésével. Professzionális szolgáltatásra törekedve vezette be azt a Magyarországon még kevesek által használt technológiát, amely megbízható és jó min ség kép közvetítését biztosítja. A rendszer lelke egy olyan egység, amely egyidej leg több mobilszolgáltató hálózatán képes adattovábbításra. A közvetít lánc már meglév, más feladatokra is alkalmazott elemekb l olyan rendszerré állt össze, amelyet nemrég csak nagy költségvetéssel rendelkez, nagy tv-társaságok alkalmaztak. szervezetek koordinálását végz irányító törzs számára él videó-közvetítést szervezve, képi információkat szolgáltatni a gyakorlat küls helyszíneir l. Egyesületünk forgatócsoportja az egyes helyszínekr l az irányító törzs szakembereinek rádión közvetített utasításai szerinti beállításokkal továbbították felvételeiket, így az irányítók minden eddiginél pontosabb helyzetértékelést végezhettek, és gyorsabban reagálhattak a felmerül problémákra. Ugyancsak él közvetítést valósítottunk meg a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára a 15. Harley- Davidson Open Road Festen, hogy az ott megrendezésre kerül Multikulturális Kerekasztalt Egyesületünk, mint a katasztrófavédelemben szerepet vállaló veszélyhelyzeti infokommunikációs szolgálat, e feladatkörében is hasznosítva új lehet ségeit rendszerteszt keretében bekapcsolódott a Siófok Város által szervezett gyakorlatba. A SEERISK projekten belül, az OKF irányelvei alapján összeállított gyakorlat május 29-én a klímaváltozással összefügg id járási veszélyhelyzetek kezelését dolgozta fel. Az eseményekben közrem köd munkatársaink feladata a közös cél érdekében munkát végz helyi hazánk valamennyi témában érintett szakembere az ország esetleg a világ bármely pontján megtekinthesse. A rendszertesztet értékelve a részt vev szakemberek véleménye szerint is a katasztrófavédelmi gyakorlatok, és akár a beavatkozások során is hatékonyan és rugalmasan alkalmazható technológia kerülhet igény szerinti bevezetésre és természetesen továbbfejlesztésre. 4.

5 MULTIKULTURÁLIS KEREKASZTAL Nemzetközi Közlekedésbiztonsági beszélgetés Egyesületünk június 6-án, az Alsóörsi Európa Kempingben, közép-európa legnagyobb motorkerékpáros fesztiválja keretében megszervezte azt a Multikulturális Kerekasztal beszélgetést, melynek els dleges célkit zése volt, hogy egy helyszínen, a világ számos országából meghívott motorozásban érintett szakemberek egy asztal mellett vitathassák meg egymás országainak közlekedési szokásait. A beszélgetés során kiemelt figyelmet szenteltek a motorkerékpárosokat érint biztonsági szabályozásokra, a véd ruházatra, az egyedi multikulturális sajátosságok megismerésére, valamint arra, hogy egyes országokban a hatóságok milyen módon kívánnak hozzájárulni a balesetek számának csökkentéséhez. A rendezvényen 11 ország (az Egyesült Államoktól a Fülöp-szigetekig) képviseletében 16 f vett részt és járult hozzá aktív vélemény-nyilvánítással a rendezvény sikerességéhez. Több, mint 70 vendég hallgatta meg az eseményt. A kerekasztalt Schváb Zoltán, közlekedésért felel s helyettes államtitkár (NFM) nyitotta meg, majd a hazai jogi szabályozásról Gy ri Gyula elnök (NKH) beszélt. A két órás programot követ en Óberling József f osztályvezet (ORFK) tartott rövid összegzést. 5.

6 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KÜLDÖTTKÖZGY LÉS (Mérlegen a év) Az Egyesület Alapszabályában és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint megtartotta az Országos Elnökség a küldöttközgy lés el tti évi tevékenységr l szóló beszámolóját. A küldöttközgy lés szervezetünk legf bb szerve, amelyet az Országos Elnökség illetve annak határozata alapján az Elnök hív össze. A küldöttközgy lés megtartását indokolta a napirendi pontok fontossága is, hiszen egyebek mellett a szakmai testület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik az Országos Elnökség beszámolójának tárgyalása, a könyvvizsgálói jelentés és az Egyesület mérlegének, valamint a Gazdasági Ellen rz Bizottság jelentésének elfogadása is. Dobai Sándor elnöki köszönt jében üdvözölte a küldöttközgy lés tagjait, kiemelt tisztelettel a meghívott vendégeket; Dr. Endr di István t. ezredest, az MPVSZ országos elnökét, Dr. Demény Ádám t. ezredest, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatóját, Jamrik Pétert, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnökét és Vida Géza bejegyzett könyvvizsgálót. Az els napirendi pontnak megfelel en az Elnök beszámolt az Egyesület elmúlt évi tevékenységér l, melynek keretében ismertette az Egyesület fontosabb szerveinek m ködését, a tagság és a taglétszám alakulását, illetve a személyi változásokat. Az Egyesület 50 f s apparátusának elmúlt évi tevékenységér l átfogó képet adott, melynek eredményeit prezentációjában számadatokkal és diagramokkal szemléltette. A beszámoló során kiemelte az állami szervek, a stratégiai partnerek, valamint azok társszerveivel közösen végzett feladatok jelent ségét, és szólt az egyre szélesed együttm ködési lehet ségek miatt aktualizált, és az elmúlt évben el készített megállapodásokról is. A lakosság körében egyre népszer bbé vált a BM OKF és az Egyesület közös fejlesztése a VÉSZ. Az alkalmazást közel 60 ezren töltöttek le. Elmondta, 6. hogy rendkívül fontos a lakosság biztonságát fokozó, a veszélyhelyzet elhárítását segít rendszerek fejlesztése, hiszen a katasztrófavédelem egyik legf bb feladatai között szerepel az állampolgárok személyés vagyonbiztonságának védelme, melynek támogatása az Egyesület küldetése is. Az Egyesület szlogenje Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen" a évre teljesedett ki. Az Egyesület tevékenységi köre már nem csak a vízi, hanem a közúti közlekedés biztonságára is kiterjedt. Az NKH és az ORFK-OBB munkatársaival közös prevenciós kampányainknak eredményeként, az elmúlt évi tevékenységünkr l az ORFK részér l elismer értékelést kapott az Egyesület. A soron következ napirendi pont a évi közhasznúsági- és a könyvvizsgálói jelentésr l és a mérlegr l szóló beszámolót Dr. Demény Ádám, a GEB elnökének a Gazdasági Ellen rz Bizottság munkájával kapcsolatos tájékoztatója követte. Ismertetésre került a bizottság összetétele és tevékenységi köre, valamint a megállapítás, mely szerint a gazdasági mérleg a zárás idején a bevétel és kiadás tekintetében egyensúlyban volt. Elmondta, hogy az Egyesület gazdálkodása tervszer, kiegyensúlyozott, a kiadások összhangban vannak a bevételekkel. A küldöttközgy lés keretében kitüntetések átadására is sor került, az elismeréseket Dobai Sándor az Egyesület elnöke adta át. Dr. Endr di István t. ezredes, az MPVSZ országos elnöke hozzászólásában megköszönte az Egyesület évben nyújtott segítségét, mellyel nagyban hozzájárult az MPVSZ elmúlt évi sikereihez. Külön kiemelte és méltatta a felmen rendszer katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek megyei és országos dönt inek lebonyolítása során az Egyesület és megyei tagszervezetei részér l kapott szakmai támogatást. Dobai Sándor hangsúlyozta, hogy a két szervezet, mint a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság stratégiai partnerei, szakmai kapcsolatuk elmélyítésével, a jöv ben még hatékonyabban tudják majd támogatni a veszélyhelyzetek és a katasztrófák elleni védekezéssel összefügg feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket. Végül köszönetét fejezte ki mindazoknak a munkatársaknak és partnereknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyesület évi célkit zéseinek megvalósulásához. Köszönetét fejezte ki a minisztériumok, az állami szervek és stratégiai partnerek támogatásáért is.

7 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KATASZTRÓFAVÉD K SPORTVERSENYE VERSENY SEGÍTSÉG Infokommunikációs háttérmunka Zánkán Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken Május között került megrendezésre az a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság, a Gazdasági Ellátó Központ, valamint a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett sportesemény, amelyre Egyesületünk is felkérést kapott. A zánkai Erzsébet Tábor és Üdül központban rendezett sportesemény kiváló helyszínnek bizonyult, hogy számos sportágban mérjék össze tudásukat a katasztrófavédelem munkatársai. Az RSOE csapata els sorban a sportrendezvény infokommunikációs hátterét biztosította, ugyanakkor a rendezvényen kiváló lehet ség nyílt az Egyesület, mint a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság stratégiai partnerének együttm ködési megállapodásban és egyéb szerz désekben foglalt tevékenységének bemutatására, népszer sítésére is. Egyesületünk minden olyan kezdeményezést támogat, amellyel hozzájárulhat ahhoz, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság, valamint megyei igazgatóságainak munkáját segítheti. Ebben az évben részt vettünk többek között a Felmen rendszer Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny KomáromEsztergom megyei dönt jének lebonyolításában, valamint segítettük a Pest megyei katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, melyen Pet Tibor és Marton Dezs vett részt. Tobak Ferenc rövid, egyesületet bemutató el adást, valamint lézerfegyveres játékot tartott gyermekek részére Salgótarjánban, a II. T zoltó Gyermektábor keretében. Valamennyi eseményt követ en a megyei igazgatók levél keretében köszönetüket fejezték ki részvételünkért e nemes eseményeken. Egyesületünk a jöv ben is kiemelt figyelmet fordít együttm köd stratégiai partnereink által szervezett szakmai programjaira, rendezvényeire, és továbbra is támogat minden olyan kezdeményezést, amely a fiatal generáció körében széleskör nyilvánosságot biztosít közös szakmai tevékenységünk megismertetésére. A rendezvény szervez bizottságának kéréseit kiszolgálva minden jelent s eseményt dokumentáltunk: fotó, video és szükség szerint nagyfelbontású légi felvételeket is készítettünk, melyeket valósidej online adásban a központi nagysátorba telepített ledfalra közvetítettünk. A legjobbak részére a díjakat Dr. Bakondi György t zoltó altábornagy, f igazgató, Góra Zoltán t zoltó dandártábornok, f igazgató-helyettes, továbbá Dr. Demény Ádám t zoltó ezredes, a Gazdasági Ellátó Központ igazgatója, Németh Tamás t zoltó ezredes, Veszprém megyei igazgató, Dobai Sándor RSOE elnök és Növényi Norbert olimpiai bajnok adta át. Egyesületünk elnöke a második versenynapon értékes különdíjakat adott át. 7.

8 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KIHAJÓZTUNK DUNAPROMO-PROGRAM a Duna Ismerettár vetélked gy zteseivel Vitorlástábor Agárdon A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Er források Minisztériuma megbízásából a GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány által szervezett Duna Ismerettár vetélked n a diákok két korcsoportban (11-14 és évesek) mérhetik össze a tudásukat évente a Duna-térség természeti és kulturális kincseinek ismeretével kapcsolatban. Egyesületünk munkatársai a HINT projekt keretében az agárdi Ponton vitorlástáborban népszer sítették a hajózást és a kapcsolódó szakmákat július 9-én. A korábbi rendezvények tematikájához hasonlóan a táborozó gyerekek ezen alkalommal is kipróbálhatták mobil kormányállásunkat, illetve az életh hajószimulátorunkat is. Ügyességüket többféle vízijárm vel, a világ különböz kiköt ib l indulva, más-más id járási körülmények között tehették virtuális próbára. A fiatalok a játékon kívül a hajózás történetének különböz fejezeteivel is megismerkedhettek, érdekességeket hallhattak egy-egy híres vagy hírhedt hajóról, illetve Egyesületünk tevékenységér l, a diszpécserszolgálat munkájáról tudhattak meg többet. A program zárásaként minden gyermek apró ajándékban részesült az egész napon át kitartó lelkesedése elismeréseként. Az eseményen készült fotók megtekinthet k a: oldalon. B vebb információ a projektr l: A program célja a tanulók környezettudatosságának növelése, a Duna-medence értékeinek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyság és tudatosság felébresztése. A verseny eredményhirdetésére július 29-én a MAHART PassNave Kft. kiránduló hajóján, a Táncsicson került sor. Egyesületünk évek óta támogatja az eseményt gyerekeknek szóló programokkal, idén a HINT projekt keretében a tanulók és a menetrendszerinti hajójárat többi utasa a hajó-szimulátorunk segítségével kipróbálhatta, milyen érzés hajót vezetni, illetve megismerkedhetett különböz korabeli, vízi közlekedéshez kapcsolódó eszközökkel például a telegráf és a szextáns m ködésével is. A dömösi kiköt ben további programok várták a diákokat: közös papírhajtogatás után együtt bocsájtották a saját kez leg készített hajóikat útra a Dunán. 8.

9 PROJEKTHÍREK Kalandozások Európában Kommunikációs tréning a Bled-i tó partján Szlovéniában a Bled-i tó partján rendezte meg a SEE (Dél-Kelet-Európai Transznacionális Együttm ködési) Program az idei kommunikációs tréninget június 3-án és 4-én. Egyesületünk részér l Mez Gergely az ADB Multiplatform logisztikai projektet, Sajgó Nikoletta pedig a SEERISK klímaváltozásos projektet képviselte kommunikációs munkacsomag-vezet kként. A tréningen nagy hangsúlyt fektettek a trénerek a projektek közelg zárókonferenciáinak megszervezésére, illetve a közösségi média hatékony használatára. ADB Multiplatform projekttalálkozó Albániában Az ADB Multiplatform projekt általános célja min ségi és környezetkímél intermodális áruszállítási szolgáltatások fejlesztése és szervezése a dél-kelet európai régióban. Egyesületünk a RISmegoldások elemzésével, és más közlekedési módok rendszereihez való kapcsolódási pontjainak vizsgálatával foglalkozik. Emellett projektkommunikációs feladatokat is átvállalunk a projekt vezet partnerét l, a Friuli Venezia Giulia Autonóm Régiótól. Az albániai projekttalálkozóra május án került sor Tiranában, az Albán Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Az esemény alkalmával a projektpartnerek beszámoltak az elért eredményekr l, a pilot útvonaltervekr l, a kapcsolódó tanulmányokról, illetve egyeztettek az aktuális feladatokról. Egyesületünk képviseletében Mez Gergely projektmenedzser a kommunikációs kérdésekr l beszélt, majd bemutatta a résztvev knek az újonnan, egyesületünk által elkészített ADB kisfilmet. NEWADA duo Brassóban A dunai országok víziúti hatóságainak vezet i a NEWADA duo projekt keretében félévente találkoznak, hogy az aktuális kérdésekr l és a projektbeli fejlesztésekr l egymást tájékoztassák. Magyarországot az Országos Vízügyi F igazgatóság és Egyesületünk képviselte a legutóbbi július eleji brassói megbeszélésen. Egyik f téma az Egyesületünk által fejlesztett dunai únevezett FIS Portal (víziúti információs portál) publikálásának és üzemeltetésének kérdése volt. A dunai országok egyhangúan támogatták az RSOE által el terjesztett FIS Portal üzemeltetési koncepciótervezetet, melyet a következ ülésen fognak elfogadni a dunai víziúti döntéshozók. 9.

10 FEJLESZTÉSEKKEL VIZEINK BIZTONSÁGÁÉRT Munkában az üzemeltetési csoport Az üzemeltetési csoport, mint minden évben a karbantartási feladatok ellátásával kezdte munkaterve megvalósítását, mely során a Viharjelz Rendszerek és a Dunai Hajózási Rendszer teljes felülvizsgálatára és üzemszer m ködésbe helyezésére koncentrált. Az év elején megtörtént a Balaton Keletimedencéjének teljes korszer sítése és a kísérleti szakasz értékelésének eredményeként a LED viharjelz lámpák telepítése. A próbaüzemeket és teszteket követ en a rendszer hangolására is sor került, mely során a lakossági bejelentésekre is nagymértékben támaszkodtunk. legnagyobb, május 15-i (Yvett) és a július 8-i viharok komoly károkat okoztak. A heves es zések, a Balaton extrém magas állása és a több, mint 100 km/h szelek hatására több vezérl szekrény beázott, antennák törtek és kábelek szakadtak szét. A legutóbbi vihar során 2 állomás Az els félév során több alkalommal is rendkívül er s vihar adott feladatot az üzemeltetés csapatának, melyek során kollégáink mindvégig készen álltak az esetleges hibák azonnali elhárítására és a rendszer folyamatos üzemkészen tartására. Munkatársaink folyamatos figyelmére szükség is volt, hiszen a berendezéseit villámcsapás tette tönkre. A káresemények elhárítása és az állomások m ködésének helyreállítása a feszített munkatempónak köszönhet en néhány napot vett igénybe. Elnök utcai telephelyen az IRIS 3 projektben beszerzett eszközökb l kialakításra kerül teszt környezet építése folyamatos, amely nagy mértékben segíti majd kollégáink munkáját a hajózási rendszer (RIS, AIS) üzemeltetésében. ELÉGEDETT VISSZATEKINTÉS 60. születésnap Bánhegyiné Rácz Ibolya, Jekelfalussy Tibor, valamint Szabó József is ezen a nyáron ünneplik 60. születésnapjukat, melynek kapcsán júniusban az Egyesület munkatársai köszöntötték ket. Mindhárom kollegánk néhány gondolatban értékelte a mögöttük eltelt id t. Mint megtudtuk, valamennyien elégedettek mindazzal, amit eddigi szakmai pályafutásuk során elértek, továbbá mindhárman rendkívül boldognak érzik magukat munkájukon kívül is a magánéletben. Csak így tovább! Boldog születésnapot! 10.

11 BARÁTOK A MEGYÉB L Regionális szakmai találkozók A Komárom-Esztergom Megyei és a Jász-Nagykun- Szolnok megyei tagszervezetek titkárai rendezték az Egyesület által támogatott ez évi regionális szakmai találkozókat. Ez évben els alkalommal június 12-én Tatán, a Veszprém és a Fejér megyei tagszervezetek titkárainak és képvisel inek meghívásával a Komárom-Esztergom Megyei titkár kezdeményezte és szervezte a programot. A közép-magyarországi regionális találkozó résztvev it Maczkó József, Komárom-Esztergom megyei titkárunk köszöntötte, majd felkérte Rába Lajos elnöki tanácsadót a szakmai program megnyitására. A megnyitót követ en Pet Tibor f titkár röviden beszámolt a májusban megtartott Küldöttközgy lésen elhangzottakról és a szervezeteket is érint, várható feladatokról, programokról. prognosztizálható az 1000 f s tagság, hiszen minden rendezvényre meghívást kapnak a jelöltek, akik a szervezet közhasznú tevékenységének megismerése után szakmai összetételében is er sítik, növelik a tagság létszámát. Sopronban is elismerték tagjainkat A Vas Megyei Szervezet tagjai között szép számmal vannak aktív rádióamat rök is, akik nemzetközi versenyeken is megállják a helyüket. Feri Istvánné Kati (HA1RJA) március 2-án a soproni sportgálán, Sopron Megyei Jogú Város elismerését vehette át, a Civitas Fidelissima Emlékversenyen elért kiváló eredményéért. N i kategóriában Katinak sikerült a rövidhullámon a legtöbb hibátlan összeköttetést létesíteni. Gratulálunk! A tájékoztatót követ en Maczkó József részére az Egyesületért hosszú id n át végzett kiemelked tevékenységének elismeréseként az RSOE Érdemérem bronz fokozatának ünnepélyes átadására került sor. A Kelet-magyarországi régió szakmai találkozójára június 26-án, Szolnokon került sor, melyre a Hajdú- Bihar és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei tagszervezeteinket hívta meg Bartha Botond, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei titkárunk. Mindkét rendezvényen a évre vonatkozó Munkatervünkben ütemezett rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos szervezeti feladatok kerültek ismertetése. Vas Megyei baráti találkozó Az egyik legnagyobb taglétszámmal büszkélked tagszervezetünk Vas Megyében m ködik élén Kiss Balázs titkárunkkal. A folyamatosan növekv létszámú szervezet június 21-ére rendezett baráti találkozót, melyen az elnöki tanácsadó és a f titkár is képviselte az Egyesületet. A növekv tendencia dinamikáját követve év végére 11.

RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN

RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN KAPCS A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója LAT RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN A Rádiós

Részletesebben

MOTOROZZ BIZTONSÁGOSAN BIZTONSÁGBAN VIZEINKEN RSOE TÖRZSGÁRDA PROJEKT MINDENHOL EDIS SIKEREK

MOTOROZZ BIZTONSÁGOSAN BIZTONSÁGBAN VIZEINKEN RSOE TÖRZSGÁRDA PROJEKT MINDENHOL EDIS SIKEREK KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója MOTOROZZ BIZTONSÁGOSAN BIZTONSÁGBAN VIZEINKEN RSOE TÖRZSGÁRDA PROJEKT MINDENHOL EDIS SIKEREK MOTOROZZ BIZTONSÁGOSAN Motoros

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. február 19-n határozta meg a rendelkezésére álló 70 millió

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu HÍRLEVÉL

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉVÉRTÉKEL KÖNYVB L HAJÓZNI MEGYEI TITKÁR/N 34,3 MILLIÓ VILLANÁS

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉVÉRTÉKEL KÖNYVB L HAJÓZNI MEGYEI TITKÁR/N 34,3 MILLIÓ VILLANÁS KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉVÉRTÉKEL KÖNYVB L HAJÓZNI MEGYEI TITKÁR/N 34,3 MILLIÓ VILLANÁS ÉVÉRTÉKEL Beszámoltak a csoportvezet k Az idei 4. és

Részletesebben

PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon

PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon RÁDIÓS SEGÉLYHÍVÓ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ORSZÁGOS EGYESÜLET PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon Kovács Csaba Elnökhelyettes Balatonföldvár, 2011.05.12. Témák Bemutatkozás Jogi háttér

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Németh Gergő elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 28. Dunaújváros Egyeztetés - EFOTT civil falu Téma: Feladatkörök beosztása 2015. február. 28. Dunaújváros Egyeztetés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Székhely: 6080 Szabadszállás, Balázspuszta 105. Adószám: 18033108-1-07 Statisztikai számjel: 18033108 9499 529 07 Pk. 60.042/2010/4.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat 214 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat VÉR ANDRÁS TENK ANTAL CSER JÁNOS Kulcsszavak: mintagazdasági hálózat, együttműködési formák, továbbfejlesztési lehetőségek.

Részletesebben

SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP

SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP SZAKMAI ÚT BELGIUMBA Egyesületünk

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2006. évr l A F városi Bíróság 2006. április 20-án kelt 11. Pk. 60.295/2006/2. sz. végzésével nyilvántartásba vett Vércsepp a vérellátásért

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 / 7 Bevezet 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) Szervezeti és M ködési Szabályzatának (továbbiakban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről A magyarországi felsőoktatási kollégiumok országos érdekképviseleti szervezete a FEKOSZ. Közhasznú

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

HÍRLEVÉL 52. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei 2011-ben

HÍRLEVÉL 52. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei 2011-ben Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 52. HÉT A

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról (a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére) Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A civil vízimentés múltja, jelene és jövője a Balatonon

A civil vízimentés múltja, jelene és jövője a Balatonon A civil vízimentés múltja, jelene és jövője a Balatonon Előadó: Bagyó Sándor a VMSZ elnöke A kezdetek 1988 Keszthely: A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei szervezetének keretein belül Alapítók: vitorlázók,

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

!"#$%& #$%&'+',!-- '( %$)#* )+*%, ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##%

!#$%& #$%&'+',!-- '( %$)#* )+*%, ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##% '( %$)#* )+*%,!"#$%&!"" #$%&'())%$%&*+ #$%&'+',!-- # ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##% 6( *$**#$**#7#)#/0$)* 7)*.&5###5-###%./#/.*8) *#$* *0* (.#*$/.*&/0$)9##

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Szabó Norbert tűzoltó őrnagy

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője A közúti közlekedés biztonsága Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások konferencia Balatonföldvár,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány H-9400 SOPRON Roth Gyula u. 3. Adószám: 18041088-1-08

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány H-9400 SOPRON Roth Gyula u. 3. Adószám: 18041088-1-08 Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány H-9400 SOPRON Roth Gyula u. 3. Adószám: 18041088-1-08 Közhasznúsági jelentés a ről 1. Számviteli beszámoló Az alapítvány i gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi. gyi Világkongresszus Budapesten

AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi. gyi Világkongresszus Budapesten AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi gyi Világkongresszus Budapesten 2011. Október 04. 24.1-24.2 Szekció A szolgáltat ltatás s min sége - Min ség g a túrizmusbant Összeállította: MIKÓ GYÖRGY 1 A 24.1.-24.2.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 62127-3/2008. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet Nyilvántartási száma: 801 Alapítás éve: 1982 Társadalmi

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet Nyilvántartási száma: 801 Alapítás éve: 1982 Társadalmi Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet Nyilvántartási száma: 801 Alapítás éve: 1982 Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben