A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS"

Átírás

1 KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉL KÖZVETÍTÉSEK FEJLESZTÉS FELS FOKON 80 ÉVES A VIHARJELZÉS KÜLDÖTTKÖZGY LÉS

2 FEJLESZTÉS FELS FOKON Befejez dött a Dravis 3 portál fejlesztése A magyar és a horvát katasztrófavédelem közös projektjének keretében megvalósuló katasztrófavédelmi információs rendszer lényege, hogy infomrációkkal és eszközökkel segítsék egymás munkáját. Magyar részr l Somogy, Baranya és Zala megyei igazgatóságok vettek részt a projektben. Az egyesületünk által elkészített rendszer eddigi tapasztalatait tekintve kiválóan m ködik. Lezárult a Danube FIS portál A közelmúltban zárultak azok a fejlesztések, melyek lehet vé teszik, hogy a hajósok, valamint a vízi közlekedésben résztvev szervezetek az eddiginél is nagyobb hatékonysággal jussanak hozzá a számukra szükséges információhoz a Danube FIS oldalán keresztül. Megújult viharjelz rendszer Oktatási-rendszer A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hallgatói portálja elkészült. A Neptun-rendszerhez hasonló weboldal segítségével a diákok és egyéb érdekl d k tanfolyamokra jelentkezhetnek, valamint a tanulmányokhoz szükséges információk között kutakodhatnak. Mint mindenki el tt ismeretes, ebben az évben a Balaton keleti medencéjében 10 viharjelz állomás esetében LED-es lámpák gondoskodnak a fürd z k biztonságáról. Ezzel szorosan összefüggésben elengedhetetlen volt a meglév rendszer átalakítása. Elkészült az a komplett szoftver, melynek segítségével modernebb, és mindenekel tt hatékonyabb, valamint biztonságosabb lett az adminisztráicós felület. TAVIHAR a biztonságért Elkészült az az applikáció, melynek segítségével valamennyi állampolgár tájékoztatást kaphat a tavaink viharjelz inek aktuális állapotáról. Amint a lámpák els, illetve másodfokra kapcsolnak, ezt az okostelefonra, iphone-ra letöltött applikáció egy hangjelzés kíséretében már jelzi is. 2.

3 80 ÉVES A VIHARJELZÉS július 8. Siófok július 8-án vette kezdetét a balatoni viharjelzés, és immár 80 éve folyamatos fejl dés útján szolgálja az állampolgárok biztonságát. Ebb l az alkalomból Siófokon tartottak megemlékezést. A kezdeti viharjelz rakétákat és az árbocra felhúzható kosarakat mára felváltották a korszer LED-technológiára épül fényjelz készülékek. Dobai Sándor elnök el adásában bemutatta a viharjelzés technikai hátterét, annak fejl dését az elmúlt években, és köszönetét fejezte ki a BM OKFnek, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az elmúlt évek kiváló együttm ködéséért. Kiemelte, hogy az elmúlt 4 évben a Katasztrófavédelem nagyszabású fejlesztésekkel és csaknem 300 milliós beruházással biztosította, hogy európai szint, a jöv technikai fejlesztéseit is kiszolgáló viharjelz rendszer üzemelhessen tavainkon. A 31 korszer állomás és a 15 mobil viharjelz központ mellett nagy hangúlyt fektetnek a lakosság tájékoztatására is a BM OKF, illetve Egyesületünk honlapján történ viharjelzéssel, valamint a mobil eszközökön, okostelefonokon futtatható alkalmazások fejlesztésének finanszírozásával. Elnök úr felhívta a figyelmet, hogy az OKF és az RSOE a technikai hátteret biztosítja, a pontos el rejelzés és viharjelzés kiadása az Országos Meteorológiai Szolgálat felel ssége, nélkülük a rendszer csak üres technika lenne. Az ünnepségen részt vett V. Németh Zsolt, a Földm velésügyi Minisztérium államtitkára is, aki köszönetet mondott a meteorológusoknak, a vízirend röknek, a katasztrófavéd knek és az együttm ködésben résztvev civil szervezeteknek a jól szervezett munkáért, mellyel jelent sen hozzájárulnak a balesetek számának csökkentéséhez ben, az akkorra már elavult és leamortizálódott rendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság vette gondjaiba, majd megbízta egyesületünket annak technikai üzemeltetésével. 3.

4 ÉL KÖZVETÍTÉS SEERISK Gyakorlat A televíziózásból ismert él közvetítés fogalma komoly technikai hátteret és felkészültséget, sok szakember közrem ködését feltételezi napjainkban is. A jó min ség, jól látható kép közvetítésére alkalmas eszközök (m holdas átjátszó rendszerek) drágák és bonyolultak, az internetes, mobiltelefonos megoldások min ségük és megbízhatatlanságuk miatt kevésbé alkalmasak a feladatra. Magyarországon sem csillapodik azonban a mobilhálózatok terjedése, s t a szélessávú mobilkapcsolatok lehet sége, azaz a lefedettség egyre inkább n. Egyesületünk sem kívánt lemaradni a fejl désben: az el bbiekben említett tényre alapozva növelte szolgáltatásai körét az online közvetítés m szaki lehet ségeinek megteremtésével. Professzionális szolgáltatásra törekedve vezette be azt a Magyarországon még kevesek által használt technológiát, amely megbízható és jó min ség kép közvetítését biztosítja. A rendszer lelke egy olyan egység, amely egyidej leg több mobilszolgáltató hálózatán képes adattovábbításra. A közvetít lánc már meglév, más feladatokra is alkalmazott elemekb l olyan rendszerré állt össze, amelyet nemrég csak nagy költségvetéssel rendelkez, nagy tv-társaságok alkalmaztak. szervezetek koordinálását végz irányító törzs számára él videó-közvetítést szervezve, képi információkat szolgáltatni a gyakorlat küls helyszíneir l. Egyesületünk forgatócsoportja az egyes helyszínekr l az irányító törzs szakembereinek rádión közvetített utasításai szerinti beállításokkal továbbították felvételeiket, így az irányítók minden eddiginél pontosabb helyzetértékelést végezhettek, és gyorsabban reagálhattak a felmerül problémákra. Ugyancsak él közvetítést valósítottunk meg a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára a 15. Harley- Davidson Open Road Festen, hogy az ott megrendezésre kerül Multikulturális Kerekasztalt Egyesületünk, mint a katasztrófavédelemben szerepet vállaló veszélyhelyzeti infokommunikációs szolgálat, e feladatkörében is hasznosítva új lehet ségeit rendszerteszt keretében bekapcsolódott a Siófok Város által szervezett gyakorlatba. A SEERISK projekten belül, az OKF irányelvei alapján összeállított gyakorlat május 29-én a klímaváltozással összefügg id járási veszélyhelyzetek kezelését dolgozta fel. Az eseményekben közrem köd munkatársaink feladata a közös cél érdekében munkát végz helyi hazánk valamennyi témában érintett szakembere az ország esetleg a világ bármely pontján megtekinthesse. A rendszertesztet értékelve a részt vev szakemberek véleménye szerint is a katasztrófavédelmi gyakorlatok, és akár a beavatkozások során is hatékonyan és rugalmasan alkalmazható technológia kerülhet igény szerinti bevezetésre és természetesen továbbfejlesztésre. 4.

5 MULTIKULTURÁLIS KEREKASZTAL Nemzetközi Közlekedésbiztonsági beszélgetés Egyesületünk június 6-án, az Alsóörsi Európa Kempingben, közép-európa legnagyobb motorkerékpáros fesztiválja keretében megszervezte azt a Multikulturális Kerekasztal beszélgetést, melynek els dleges célkit zése volt, hogy egy helyszínen, a világ számos országából meghívott motorozásban érintett szakemberek egy asztal mellett vitathassák meg egymás országainak közlekedési szokásait. A beszélgetés során kiemelt figyelmet szenteltek a motorkerékpárosokat érint biztonsági szabályozásokra, a véd ruházatra, az egyedi multikulturális sajátosságok megismerésére, valamint arra, hogy egyes országokban a hatóságok milyen módon kívánnak hozzájárulni a balesetek számának csökkentéséhez. A rendezvényen 11 ország (az Egyesült Államoktól a Fülöp-szigetekig) képviseletében 16 f vett részt és járult hozzá aktív vélemény-nyilvánítással a rendezvény sikerességéhez. Több, mint 70 vendég hallgatta meg az eseményt. A kerekasztalt Schváb Zoltán, közlekedésért felel s helyettes államtitkár (NFM) nyitotta meg, majd a hazai jogi szabályozásról Gy ri Gyula elnök (NKH) beszélt. A két órás programot követ en Óberling József f osztályvezet (ORFK) tartott rövid összegzést. 5.

6 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KÜLDÖTTKÖZGY LÉS (Mérlegen a év) Az Egyesület Alapszabályában és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint megtartotta az Országos Elnökség a küldöttközgy lés el tti évi tevékenységr l szóló beszámolóját. A küldöttközgy lés szervezetünk legf bb szerve, amelyet az Országos Elnökség illetve annak határozata alapján az Elnök hív össze. A küldöttközgy lés megtartását indokolta a napirendi pontok fontossága is, hiszen egyebek mellett a szakmai testület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik az Országos Elnökség beszámolójának tárgyalása, a könyvvizsgálói jelentés és az Egyesület mérlegének, valamint a Gazdasági Ellen rz Bizottság jelentésének elfogadása is. Dobai Sándor elnöki köszönt jében üdvözölte a küldöttközgy lés tagjait, kiemelt tisztelettel a meghívott vendégeket; Dr. Endr di István t. ezredest, az MPVSZ országos elnökét, Dr. Demény Ádám t. ezredest, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatóját, Jamrik Pétert, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnökét és Vida Géza bejegyzett könyvvizsgálót. Az els napirendi pontnak megfelel en az Elnök beszámolt az Egyesület elmúlt évi tevékenységér l, melynek keretében ismertette az Egyesület fontosabb szerveinek m ködését, a tagság és a taglétszám alakulását, illetve a személyi változásokat. Az Egyesület 50 f s apparátusának elmúlt évi tevékenységér l átfogó képet adott, melynek eredményeit prezentációjában számadatokkal és diagramokkal szemléltette. A beszámoló során kiemelte az állami szervek, a stratégiai partnerek, valamint azok társszerveivel közösen végzett feladatok jelent ségét, és szólt az egyre szélesed együttm ködési lehet ségek miatt aktualizált, és az elmúlt évben el készített megállapodásokról is. A lakosság körében egyre népszer bbé vált a BM OKF és az Egyesület közös fejlesztése a VÉSZ. Az alkalmazást közel 60 ezren töltöttek le. Elmondta, 6. hogy rendkívül fontos a lakosság biztonságát fokozó, a veszélyhelyzet elhárítását segít rendszerek fejlesztése, hiszen a katasztrófavédelem egyik legf bb feladatai között szerepel az állampolgárok személyés vagyonbiztonságának védelme, melynek támogatása az Egyesület küldetése is. Az Egyesület szlogenje Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen" a évre teljesedett ki. Az Egyesület tevékenységi köre már nem csak a vízi, hanem a közúti közlekedés biztonságára is kiterjedt. Az NKH és az ORFK-OBB munkatársaival közös prevenciós kampányainknak eredményeként, az elmúlt évi tevékenységünkr l az ORFK részér l elismer értékelést kapott az Egyesület. A soron következ napirendi pont a évi közhasznúsági- és a könyvvizsgálói jelentésr l és a mérlegr l szóló beszámolót Dr. Demény Ádám, a GEB elnökének a Gazdasági Ellen rz Bizottság munkájával kapcsolatos tájékoztatója követte. Ismertetésre került a bizottság összetétele és tevékenységi köre, valamint a megállapítás, mely szerint a gazdasági mérleg a zárás idején a bevétel és kiadás tekintetében egyensúlyban volt. Elmondta, hogy az Egyesület gazdálkodása tervszer, kiegyensúlyozott, a kiadások összhangban vannak a bevételekkel. A küldöttközgy lés keretében kitüntetések átadására is sor került, az elismeréseket Dobai Sándor az Egyesület elnöke adta át. Dr. Endr di István t. ezredes, az MPVSZ országos elnöke hozzászólásában megköszönte az Egyesület évben nyújtott segítségét, mellyel nagyban hozzájárult az MPVSZ elmúlt évi sikereihez. Külön kiemelte és méltatta a felmen rendszer katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek megyei és országos dönt inek lebonyolítása során az Egyesület és megyei tagszervezetei részér l kapott szakmai támogatást. Dobai Sándor hangsúlyozta, hogy a két szervezet, mint a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság stratégiai partnerei, szakmai kapcsolatuk elmélyítésével, a jöv ben még hatékonyabban tudják majd támogatni a veszélyhelyzetek és a katasztrófák elleni védekezéssel összefügg feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket. Végül köszönetét fejezte ki mindazoknak a munkatársaknak és partnereknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyesület évi célkit zéseinek megvalósulásához. Köszönetét fejezte ki a minisztériumok, az állami szervek és stratégiai partnerek támogatásáért is.

7 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KATASZTRÓFAVÉD K SPORTVERSENYE VERSENY SEGÍTSÉG Infokommunikációs háttérmunka Zánkán Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken Május között került megrendezésre az a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság, a Gazdasági Ellátó Központ, valamint a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett sportesemény, amelyre Egyesületünk is felkérést kapott. A zánkai Erzsébet Tábor és Üdül központban rendezett sportesemény kiváló helyszínnek bizonyult, hogy számos sportágban mérjék össze tudásukat a katasztrófavédelem munkatársai. Az RSOE csapata els sorban a sportrendezvény infokommunikációs hátterét biztosította, ugyanakkor a rendezvényen kiváló lehet ség nyílt az Egyesület, mint a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság stratégiai partnerének együttm ködési megállapodásban és egyéb szerz désekben foglalt tevékenységének bemutatására, népszer sítésére is. Egyesületünk minden olyan kezdeményezést támogat, amellyel hozzájárulhat ahhoz, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság, valamint megyei igazgatóságainak munkáját segítheti. Ebben az évben részt vettünk többek között a Felmen rendszer Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny KomáromEsztergom megyei dönt jének lebonyolításában, valamint segítettük a Pest megyei katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, melyen Pet Tibor és Marton Dezs vett részt. Tobak Ferenc rövid, egyesületet bemutató el adást, valamint lézerfegyveres játékot tartott gyermekek részére Salgótarjánban, a II. T zoltó Gyermektábor keretében. Valamennyi eseményt követ en a megyei igazgatók levél keretében köszönetüket fejezték ki részvételünkért e nemes eseményeken. Egyesületünk a jöv ben is kiemelt figyelmet fordít együttm köd stratégiai partnereink által szervezett szakmai programjaira, rendezvényeire, és továbbra is támogat minden olyan kezdeményezést, amely a fiatal generáció körében széleskör nyilvánosságot biztosít közös szakmai tevékenységünk megismertetésére. A rendezvény szervez bizottságának kéréseit kiszolgálva minden jelent s eseményt dokumentáltunk: fotó, video és szükség szerint nagyfelbontású légi felvételeket is készítettünk, melyeket valósidej online adásban a központi nagysátorba telepített ledfalra közvetítettünk. A legjobbak részére a díjakat Dr. Bakondi György t zoltó altábornagy, f igazgató, Góra Zoltán t zoltó dandártábornok, f igazgató-helyettes, továbbá Dr. Demény Ádám t zoltó ezredes, a Gazdasági Ellátó Központ igazgatója, Németh Tamás t zoltó ezredes, Veszprém megyei igazgató, Dobai Sándor RSOE elnök és Növényi Norbert olimpiai bajnok adta át. Egyesületünk elnöke a második versenynapon értékes különdíjakat adott át. 7.

8 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója KIHAJÓZTUNK DUNAPROMO-PROGRAM a Duna Ismerettár vetélked gy zteseivel Vitorlástábor Agárdon A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Er források Minisztériuma megbízásából a GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány által szervezett Duna Ismerettár vetélked n a diákok két korcsoportban (11-14 és évesek) mérhetik össze a tudásukat évente a Duna-térség természeti és kulturális kincseinek ismeretével kapcsolatban. Egyesületünk munkatársai a HINT projekt keretében az agárdi Ponton vitorlástáborban népszer sítették a hajózást és a kapcsolódó szakmákat július 9-én. A korábbi rendezvények tematikájához hasonlóan a táborozó gyerekek ezen alkalommal is kipróbálhatták mobil kormányállásunkat, illetve az életh hajószimulátorunkat is. Ügyességüket többféle vízijárm vel, a világ különböz kiköt ib l indulva, más-más id járási körülmények között tehették virtuális próbára. A fiatalok a játékon kívül a hajózás történetének különböz fejezeteivel is megismerkedhettek, érdekességeket hallhattak egy-egy híres vagy hírhedt hajóról, illetve Egyesületünk tevékenységér l, a diszpécserszolgálat munkájáról tudhattak meg többet. A program zárásaként minden gyermek apró ajándékban részesült az egész napon át kitartó lelkesedése elismeréseként. Az eseményen készült fotók megtekinthet k a: oldalon. B vebb információ a projektr l: A program célja a tanulók környezettudatosságának növelése, a Duna-medence értékeinek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyság és tudatosság felébresztése. A verseny eredményhirdetésére július 29-én a MAHART PassNave Kft. kiránduló hajóján, a Táncsicson került sor. Egyesületünk évek óta támogatja az eseményt gyerekeknek szóló programokkal, idén a HINT projekt keretében a tanulók és a menetrendszerinti hajójárat többi utasa a hajó-szimulátorunk segítségével kipróbálhatta, milyen érzés hajót vezetni, illetve megismerkedhetett különböz korabeli, vízi közlekedéshez kapcsolódó eszközökkel például a telegráf és a szextáns m ködésével is. A dömösi kiköt ben további programok várták a diákokat: közös papírhajtogatás után együtt bocsájtották a saját kez leg készített hajóikat útra a Dunán. 8.

9 PROJEKTHÍREK Kalandozások Európában Kommunikációs tréning a Bled-i tó partján Szlovéniában a Bled-i tó partján rendezte meg a SEE (Dél-Kelet-Európai Transznacionális Együttm ködési) Program az idei kommunikációs tréninget június 3-án és 4-én. Egyesületünk részér l Mez Gergely az ADB Multiplatform logisztikai projektet, Sajgó Nikoletta pedig a SEERISK klímaváltozásos projektet képviselte kommunikációs munkacsomag-vezet kként. A tréningen nagy hangsúlyt fektettek a trénerek a projektek közelg zárókonferenciáinak megszervezésére, illetve a közösségi média hatékony használatára. ADB Multiplatform projekttalálkozó Albániában Az ADB Multiplatform projekt általános célja min ségi és környezetkímél intermodális áruszállítási szolgáltatások fejlesztése és szervezése a dél-kelet európai régióban. Egyesületünk a RISmegoldások elemzésével, és más közlekedési módok rendszereihez való kapcsolódási pontjainak vizsgálatával foglalkozik. Emellett projektkommunikációs feladatokat is átvállalunk a projekt vezet partnerét l, a Friuli Venezia Giulia Autonóm Régiótól. Az albániai projekttalálkozóra május án került sor Tiranában, az Albán Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Az esemény alkalmával a projektpartnerek beszámoltak az elért eredményekr l, a pilot útvonaltervekr l, a kapcsolódó tanulmányokról, illetve egyeztettek az aktuális feladatokról. Egyesületünk képviseletében Mez Gergely projektmenedzser a kommunikációs kérdésekr l beszélt, majd bemutatta a résztvev knek az újonnan, egyesületünk által elkészített ADB kisfilmet. NEWADA duo Brassóban A dunai országok víziúti hatóságainak vezet i a NEWADA duo projekt keretében félévente találkoznak, hogy az aktuális kérdésekr l és a projektbeli fejlesztésekr l egymást tájékoztassák. Magyarországot az Országos Vízügyi F igazgatóság és Egyesületünk képviselte a legutóbbi július eleji brassói megbeszélésen. Egyik f téma az Egyesületünk által fejlesztett dunai únevezett FIS Portal (víziúti információs portál) publikálásának és üzemeltetésének kérdése volt. A dunai országok egyhangúan támogatták az RSOE által el terjesztett FIS Portal üzemeltetési koncepciótervezetet, melyet a következ ülésen fognak elfogadni a dunai víziúti döntéshozók. 9.

10 FEJLESZTÉSEKKEL VIZEINK BIZTONSÁGÁÉRT Munkában az üzemeltetési csoport Az üzemeltetési csoport, mint minden évben a karbantartási feladatok ellátásával kezdte munkaterve megvalósítását, mely során a Viharjelz Rendszerek és a Dunai Hajózási Rendszer teljes felülvizsgálatára és üzemszer m ködésbe helyezésére koncentrált. Az év elején megtörtént a Balaton Keletimedencéjének teljes korszer sítése és a kísérleti szakasz értékelésének eredményeként a LED viharjelz lámpák telepítése. A próbaüzemeket és teszteket követ en a rendszer hangolására is sor került, mely során a lakossági bejelentésekre is nagymértékben támaszkodtunk. legnagyobb, május 15-i (Yvett) és a július 8-i viharok komoly károkat okoztak. A heves es zések, a Balaton extrém magas állása és a több, mint 100 km/h szelek hatására több vezérl szekrény beázott, antennák törtek és kábelek szakadtak szét. A legutóbbi vihar során 2 állomás Az els félév során több alkalommal is rendkívül er s vihar adott feladatot az üzemeltetés csapatának, melyek során kollégáink mindvégig készen álltak az esetleges hibák azonnali elhárítására és a rendszer folyamatos üzemkészen tartására. Munkatársaink folyamatos figyelmére szükség is volt, hiszen a berendezéseit villámcsapás tette tönkre. A káresemények elhárítása és az állomások m ködésének helyreállítása a feszített munkatempónak köszönhet en néhány napot vett igénybe. Elnök utcai telephelyen az IRIS 3 projektben beszerzett eszközökb l kialakításra kerül teszt környezet építése folyamatos, amely nagy mértékben segíti majd kollégáink munkáját a hajózási rendszer (RIS, AIS) üzemeltetésében. ELÉGEDETT VISSZATEKINTÉS 60. születésnap Bánhegyiné Rácz Ibolya, Jekelfalussy Tibor, valamint Szabó József is ezen a nyáron ünneplik 60. születésnapjukat, melynek kapcsán júniusban az Egyesület munkatársai köszöntötték ket. Mindhárom kollegánk néhány gondolatban értékelte a mögöttük eltelt id t. Mint megtudtuk, valamennyien elégedettek mindazzal, amit eddigi szakmai pályafutásuk során elértek, továbbá mindhárman rendkívül boldognak érzik magukat munkájukon kívül is a magánéletben. Csak így tovább! Boldog születésnapot! 10.

11 BARÁTOK A MEGYÉB L Regionális szakmai találkozók A Komárom-Esztergom Megyei és a Jász-Nagykun- Szolnok megyei tagszervezetek titkárai rendezték az Egyesület által támogatott ez évi regionális szakmai találkozókat. Ez évben els alkalommal június 12-én Tatán, a Veszprém és a Fejér megyei tagszervezetek titkárainak és képvisel inek meghívásával a Komárom-Esztergom Megyei titkár kezdeményezte és szervezte a programot. A közép-magyarországi regionális találkozó résztvev it Maczkó József, Komárom-Esztergom megyei titkárunk köszöntötte, majd felkérte Rába Lajos elnöki tanácsadót a szakmai program megnyitására. A megnyitót követ en Pet Tibor f titkár röviden beszámolt a májusban megtartott Küldöttközgy lésen elhangzottakról és a szervezeteket is érint, várható feladatokról, programokról. prognosztizálható az 1000 f s tagság, hiszen minden rendezvényre meghívást kapnak a jelöltek, akik a szervezet közhasznú tevékenységének megismerése után szakmai összetételében is er sítik, növelik a tagság létszámát. Sopronban is elismerték tagjainkat A Vas Megyei Szervezet tagjai között szép számmal vannak aktív rádióamat rök is, akik nemzetközi versenyeken is megállják a helyüket. Feri Istvánné Kati (HA1RJA) március 2-án a soproni sportgálán, Sopron Megyei Jogú Város elismerését vehette át, a Civitas Fidelissima Emlékversenyen elért kiváló eredményéért. N i kategóriában Katinak sikerült a rövidhullámon a legtöbb hibátlan összeköttetést létesíteni. Gratulálunk! A tájékoztatót követ en Maczkó József részére az Egyesületért hosszú id n át végzett kiemelked tevékenységének elismeréseként az RSOE Érdemérem bronz fokozatának ünnepélyes átadására került sor. A Kelet-magyarországi régió szakmai találkozójára június 26-án, Szolnokon került sor, melyre a Hajdú- Bihar és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei tagszervezeteinket hívta meg Bartha Botond, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei titkárunk. Mindkét rendezvényen a évre vonatkozó Munkatervünkben ütemezett rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos szervezeti feladatok kerültek ismertetése. Vas Megyei baráti találkozó Az egyik legnagyobb taglétszámmal büszkélked tagszervezetünk Vas Megyében m ködik élén Kiss Balázs titkárunkkal. A folyamatosan növekv létszámú szervezet június 21-ére rendezett baráti találkozót, melyen az elnöki tanácsadó és a f titkár is képviselte az Egyesületet. A növekv tendencia dinamikáját követve év végére 11.

RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN

RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN KAPCS A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója LAT RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN A Rádiós

Részletesebben

MOTOROZZ BIZTONSÁGOSAN BIZTONSÁGBAN VIZEINKEN RSOE TÖRZSGÁRDA PROJEKT MINDENHOL EDIS SIKEREK

MOTOROZZ BIZTONSÁGOSAN BIZTONSÁGBAN VIZEINKEN RSOE TÖRZSGÁRDA PROJEKT MINDENHOL EDIS SIKEREK KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója MOTOROZZ BIZTONSÁGOSAN BIZTONSÁGBAN VIZEINKEN RSOE TÖRZSGÁRDA PROJEKT MINDENHOL EDIS SIKEREK MOTOROZZ BIZTONSÁGOSAN Motoros

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu HÍRLEVÉL

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. február 19-n határozta meg a rendelkezésére álló 70 millió

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉVÉRTÉKEL KÖNYVB L HAJÓZNI MEGYEI TITKÁR/N 34,3 MILLIÓ VILLANÁS

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉVÉRTÉKEL KÖNYVB L HAJÓZNI MEGYEI TITKÁR/N 34,3 MILLIÓ VILLANÁS KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ÉVÉRTÉKEL KÖNYVB L HAJÓZNI MEGYEI TITKÁR/N 34,3 MILLIÓ VILLANÁS ÉVÉRTÉKEL Beszámoltak a csoportvezet k Az idei 4. és

Részletesebben

PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon

PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon RÁDIÓS SEGÉLYHÍVÓ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ORSZÁGOS EGYESÜLET PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon Kovács Csaba Elnökhelyettes Balatonföldvár, 2011.05.12. Témák Bemutatkozás Jogi háttér

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat 214 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat VÉR ANDRÁS TENK ANTAL CSER JÁNOS Kulcsszavak: mintagazdasági hálózat, együttműködési formák, továbbfejlesztési lehetőségek.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének április havi tevékenységér l

BESZÁMOLÓ. a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének április havi tevékenységér l Représentation des Régions de la Hongrie a Bruxelles Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete 5, Square Vergote, 1200 Bruxelles Tel: (00322) 737 14 00 Fax: (00322) 735 65 99 E-MAIL: rep.hongrie@skynet.be

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Németh Gergő elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 28. Dunaújváros Egyeztetés - EFOTT civil falu Téma: Feladatkörök beosztása 2015. február. 28. Dunaújváros Egyeztetés

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról (a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére) Tisztelt

Részletesebben

SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP

SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP SZAKMAI ÚT BELGIUMBA Egyesületünk

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK

FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK TARTALOMJEGYZÉK A KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA (Bognár Fruzsina)...181 Vezetői összefoglaló...181 A szervezet története...182 A területi kamarák tagságáról...183

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

A civil vízimentés múltja, jelene és jövője a Balatonon

A civil vízimentés múltja, jelene és jövője a Balatonon A civil vízimentés múltja, jelene és jövője a Balatonon Előadó: Bagyó Sándor a VMSZ elnöke A kezdetek 1988 Keszthely: A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei szervezetének keretein belül Alapítók: vitorlázók,

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

!"#$%& #$%&'+',!-- '( %$)#* )+*%, ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##%

!#$%& #$%&'+',!-- '( %$)#* )+*%, ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##% '( %$)#* )+*%,!"#$%&!"" #$%&'())%$%&*+ #$%&'+',!-- # ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##% 6( *$**#$**#7#)#/0$)* 7)*.&5###5-###%./#/.*8) *#$* *0* (.#*$/.*&/0$)9##

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Szabó Norbert tűzoltó őrnagy

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

HÍRLEVÉL 52. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei 2011-ben

HÍRLEVÉL 52. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei 2011-ben Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 52. HÉT A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. MESZ KÖZGYŰLÉS 2012. március 23.

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. MESZ KÖZGYŰLÉS 2012. március 23. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL MESZ KÖZGYŰLÉS 2012. március 23. A Magyar Evezős Szövetség elnökségének beszámolója a MESZ 2012. március 23-i rendes évi közgyűlésére

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről A magyarországi felsőoktatási kollégiumok országos érdekképviseleti szervezete a FEKOSZ. Közhasznú

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Székhely: 6080 Szabadszállás, Balázspuszta 105. Adószám: 18033108-1-07 Statisztikai számjel: 18033108 9499 529 07 Pk. 60.042/2010/4.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AJÁNLÁS P I L L A N A T K É P E K M ak l ár r l ny ár n ő ri nyán H aj ó s M i s k e K ö nyv t ár b us z I I. - P é c s Nyárlőrinc B ut yk a Dunaegyháza GONDOLATOK

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

J e g y zőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2009.. sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról B E S Z Á M O L Ó a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ munkájáról 25-21 Bevezető A Vas Megyei Közgyűlés 29. december 11-i ülésén elfogadott 21. évi munkatervében foglaltak szerint április 3-i ülésén

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2006. évr l A F városi Bíróság 2006. április 20-án kelt 11. Pk. 60.295/2006/2. sz. végzésével nyilvántartásba vett Vércsepp a vérellátásért

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására készítette: Pongóné Kovács Erika mb. tagintézmény-vezető Kecskemét, 2016. március

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I C S E L E K V É S I T E R V E 2007 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI TANÁCS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AD HOC SZAKMAI

Részletesebben

Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetsége

Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetsége Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetsége Országos Diák és Ifjúsági Olimpia Zánka, 2013. május 23 26. Beszámoló sajtótájékoztató Szövetségünk nagy sikerrel rendezte meg Zánkán az Országos

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu NOVEMBER

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 62127-3/2008. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

Részletesebben

B e s z á m o l ó ja

B e s z á m o l ó ja M Ü B S E Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Elnökségének 2014. évi B e s z á m o l ó ja és üzleti terv jelentése Tisztelt Küldöttgyűlés! A

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben