MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS ( ) ELTE Fonetikai Tanszék 1994

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Hozott anyagról sokszorosítva. Amulett '98 Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: Lajtai Ferenc.

3 LŐRINCZE LAJOS ( )

4

5 üres

6 LŐRINCZE LAJOS VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Kezdjük a kezdetekkel november 24-én születtem a Veszprém megyei Szentgálon. Ez a falu a királyi vadászok faluja. Én ugyan nem tartoztam a királyi vadászok közé, azt hiszem, hogy életemben talán egyetlen vadászaton sem vettem részt úgy istenigazában. Az elemi iskolát ott végeztem, utána Pápára kerültem, a református kollégiumba. Igen jó iskola volt. Nem azért, mintha azok a tanárok, akik ott tanítottak, valahogy jobb tanárok lettek volna, mint más iskolában, de a fiatalság az szabadon tenyészett, ahogy a kollégium címerében lévő eperfa felirata mondja, illetőleg mondta, és kezdeményeztünk ön- állóan mindent, részt vettünk mindenben, ami az országot nagyban foglalkoztatta. Érdekes volt a képzőtársaság, Petőfi képzőtársasága, amelyben (bemutattak) bemutattunk mindent, bemutattuk kezdeményezéseinket, verseinket, novelláinkat, tudományos kísérletezéseinket; sőt ott próbáltam ki én is a folyóiratszerkesztést. A pápai kollégiumi lapoknak én is szerkesztője voltam és rendszeres cikkírója. Egészen jó az a lap, még ma is előveszek egy-két számát, látom, hogy milyen jó dolgokkal foglalkoztunk, és egész alapos, jó kis cikkecskéket írtunk bele. Azután a budapesti egyetemre kerültem magyar német szakos tanárjelöltnek. Az egyetemet az Eötvös Kollégium tagjaként végeztem. Életem nagy ajándékának tartom ezt. Ebben a környezetben, ebben a társaságban, ezekkel a kollégákkal, akik ott voltak, igazán jól fel lehetett készülni a filosz-életre. Pais tanár úrnak a tanítványa voltam, ő irányított, buzdított a nyelvészet felé. Miután szakdolgozatomat a nyelvjárásokból írtam, illetőleg Szentgál földrajzi neveiből, ez megtetszett Pais tanár úrnak és ajánlott az akkor induló, akkor alapított Néptudományi Intézetbe egyetemi gyakornoknak. Utána néhány évre Pápára kerültem, visszamentem a régi iskolámba tanárnak, de a felszabadulás után újra Pestre kerültem a Néptudományi Intézetbe, ez a Kelet-európai Tudományos Intézetnek volt része. Tulajdonképpen, ha visszagondolok, a két pápai éven kívül én mindig ugyanazon a helyen voltam, mert a Néptudományi Intézet jórészt azonos volt a Magyarságtudományi Intézettel, a feladata is az volt, a munkatársak nagyobb része is azonos volt azokkal, akikkel ott dolgoztam együtt. S utána ebből alakult a Nyelvtudományi Munkaközösség, majd a Nyelvtudományi Intézet, még az íróasztalom is nagyon sokáig azonos volt, és hát a feladatköröm szintén. Először névtannal foglalkoztam, Földrajzi neveink élete címen jelent meg egy kis dolgozatom. Nyelvjáráskutatással, személynevekkel is foglalkoztam, a személynevek köréből is írtam néhány dolgozatot, azután a Nyelvatlasz, a Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésében és szervezésében vettem részt. Nagyon fontos éveknek tartom azokat, amelyeket a Nyelvatlasz munkálataival töltöttem el. Nem hi-

7 szem, hogy van még egy vagy lesz még egy generáció, amelyik annyira jól ismeri majd a magyar nyelvjárásokat, mint mi, akik ebben a munkában részt vettünk, hiszen ahol magyarul beszélnek, majdnem mindenhol megfordultunk és hát néhány napot, legalább néhány napot eltöltöttünk, és saját magunk ismerkedtünk meg a nyelvjárásokkal, nem pedig csak az irodalomból, mint ahogy szükségszerűen hát sokan a régebbi időben és valószínűleg ma is. Az 50-es években a nyelvművelés felé fordult a figyelmem részben azért, mert hajlamaim is erre vittek, részben pedig hát szükségszerűen is. Az Akadémia Nyelvművelő Bizottságának lettem a titkára, majd a Magyar Nyelvőrnek a szerkesztője. Erre az időre visszaemlékezve okvetlenül meg kell említenem a Kodály Zoltánnal való kapcsolatokat. Kodály Zoltán volt az elnöke akkor a Nyelvművelő Bizottságnak, részt vett a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának a munkájában, és általában minden érdekelte, ami a magyar nyelvvel, nyelvműveléssel, nyelvi kultúrával kapcsolatban van. Támogatta törekvéseinket, segítette, ötletekkel állt elő, amelyeket vagy sikerült, vagy nem megvalósítani. Sok mindent sikerült. Az ő ötlete volt például az is, hogy rendszeresen tartsunk előadást a rádióban, tehát az Édes anyanyelvünknek most már hamarosan 25. évébe lépő sorozatnak is ő volt a megindítója tulajdonképpen. Ţ írt a rádióba, hogy valami ilyesmit kellene csinálni. De mondom, emellett tulajdonképpen minden munkánkban részt vett, erejét, idejét nem sajnálta. Néhány könyvmű is keletkezett ebből az időből. Azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen életem leglényegesebb része a nyelvműveléssel való foglalkozás volt, hisz munkáim is ezt mutatják, A nyelv és élet című könyv, azután az Édes anyanyelvünk, Nyelvőrségen, amelyek a nyelvművelés elméleti, elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. S azonfelül még több gyűjteményes kötetnek voltam részben munkatársa, részben szerkesztője. És hát életem további részében is tulajdonképpen az eddig tervezett munkákat szeretném tető alá hozni. Okvetlenül egy szép kötetet még (úgy) a nyelvművelés elvi kérdéseiről, de gondolok arra is régóta dédelgetett tervem, hogy író és nyelvművelés viszonyáról, író és nyelvész viszonyáról is írjak egy könyvet. Valahogy ilyenféle elgondolásban: Nyelvész urak és a költő. Nyelvész urak jobban tudják, a költő jobban érzi. Két részből állana. Az egyik azt tartalmazza, amit valóban jobban tudnak a nyelvész urak, s a másik pedig, amit a költő érez jobban. Gondolok azután egy kedves kis népszerűnek szánt kötetre, egy ilyen Mosolygó Nyelvőrre, a nyelvművelés humorát mutatva be; még talán arra is, hogy egy ilyen hangos kötetet megszerkesszek, hogy hanglemezen az előadásoknak az anyagát, hát szintén adjuk, a rádióelőadásokból valamilyen válogatás anyagát. És hát ha még tervezni lehet nem tudja az ember tulajdonképpen, hogy mennyire lehet tervezni gondolok arra is, hogy az első szerelemnek is tartozom eggyel és mással, Szentgál helyneveivel kezdtem a pályámat, de tulajdonképpen Szentgál helyneveit még nem jelentettem meg, csak arról, azt felhasználva írtam azt az előbb említett elméleti munkát. De szeretném megjelentetni tehát az eddig összegyűjtött anyagot, annál is inkább, mert az ember és táj vi-

8 szonya azóta, hogy én azt az anyagot összegyűjtöttem, alapjában véve megváltozott. Más a mai szentgáli határ, mint akkor volt. Más a felosztása, beosztása és más a fontossága is az egyes helynek, elnevezés szempontjából az egyes helyeknek, mint akkor volt. Tehát nyilvánvaló, hogy egészen más a mai névanyag funkciója, mint ezelőtt harminc, ötven vagy száz évvel volt. Nagyon érdekes lenne ezt megvizsgálni, hogyan alakult ez, mi a mai tudatban a helynevek, a földrajzi nevek szerepe Szentgálon. De arra is gondolok, hogy volt nekem egy kis gyűjteményem a régi Szentgál tájnyelvéről, szentgáli XVII XVIII. századi oklevelekből írtam ki szentgáli nyelvjárási anyagot és azt közöltem a Ma- gyar Nyelvben, de nem nagy anyagot tulajdonképpen, sok van még és sokat lehetne hozzá gyűjteni. Így gondolom, hogy érdekes lenne ezt egy könyvben kiadni, persze jól kiegészítve. Tervek lennének még. Ars longa, vita brevis meglátjuk, hogy tíz év múlva miről lehet majd beszámolni. A videofelvétel október 7-én készült, szövegét Földi Éva jegyezte le.

9 LŐRINCZE LAJOS ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA Bérc ~ börc. MNy XLII, Földrajzi neveink élete. Néptudományi Intézet, Budapest, 32 p. (A magyar táj és népismeret könyvtára 9.) Mál. MNy XLIII, A tolna baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Ethn. Népélet. 1948/ Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen állása és feladatai. Néptudományi Intézet, Budapest, 23 p. Klny. a Magyar Népkutatás Kézikönyvéből. A tolna baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Néptudományi Intézet, Budapest, 16 p. (Néprajzi tanulmányok 3.) Kőbölcsőben ringatták. Nyr A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLV, 94 6., , Helyesírási reformunk és az ly kérdése. Nyr Munkamódszerátadás a nyelvtudományban. MNy XLVI, A seg térszínformanév. MNy XLVI, A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLVI, 95 6., , , Magyar nyelvjárási bibliográfia Szerk. Benkő Loránd Lőrincze Lajos. AkK, Bp., 259 p. A magyar pedagógusok helyesírásunk nehézségeiről. Nyr , A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLVII, , Nyelvjárási adatok: Szentgál. MNyj I, Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. MNyj I,

10 Vita a tájszavak használatáról. Nyr Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. Debrecen, 31 p. Klny. MNyj I. (A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtud. Intézetének kiadványai 33.) A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLVIII, "Frissen lött vadak" nyomában. Irodalmi Íjság 1952/ p. Megjegyzések Bárczi Géza cikkéhez: A nyelvművelés elvi kérdéseihez. MNy XLVIII, Mi is a baj a "felé"-vel? Csillag 1952/ Népdal tájnyelv nemzeti kultúra. Nyr Népdalszövegeink és a tájnyelv kérdése. Nyr A nyelvművelés elvi kérdései. (Nyelvművelő ankét az MTA-án dec. 12- én.) I. OK , Nyelv és élet. Előszó: Kodály Zoltán. Bev. [és többségében] írta: Lőrincze Lajos. Művelt Nép, Bp., 173 p. Nyelvművelésünk főbb kérdései. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Lőrincze Lajos. AkK, Bp., 294 p. Beszámoló a nyelvtudományi munkákról. I. OK Beszámoló romániai utunkról. MNy XLIX, A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLIX, 237 9, Lőrincze Lajos hozzászólása Tompa József: Anyanyelvünk leíró nyelvtana c. előadásához. I. OK Az ikes igeragozás kérdéséről. Nyr Nyelvjáráskutató tapasztalatcsere Romániában. NyK Zárszó a népdal-vitához. Nyr A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy L, A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. AkK, Bp.,81 p. 6 t. + 1 térkép. ( MNyTK 90.) A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. In: A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Bárczi Géza. AkK, Bp., [A Magyar Nyelvatlasz kérdéseiről.] In: Bárczi Géza: A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai. I. OK

11 1956. Nyelvművelő. Szerk. [és részben] írta: Lőrincze Lajos. Művelt Nép, Bp., 412 p. Édes melléknevünk néhány "lappangó" jelentése. In: PaisEml AkK, Bp., Magános magányos. Nyr p. Lőrincze Lajos opponensi jelentése. In: Deme László: Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. AkK, Bp., Válasz [Urbán Ernő levelére]. Nyr Kodály Zoltán 75 éves. Nyr Nincstelen. Nyr p. Seregélyesi Ferenc. MNy LIII, Hegedűs Lajos Nyr Rossz magyar szavak? Nyr p. Sárga, mint a kikirics. Nyr p Iskolai nyelvművelő. Szerk. [és részben] írta: Lőrincze Lajos. TankK, Bp., 420 p. Az íráskép mint kifejezőeszköz. Nyr A Magyar Nyelvatlasz munkálatai. MTud 1959/ Társszerző: Benkő Loránd. Nemzetközi névtani kongresszus Münchenben. Nyr p Nyelvművelésünk helyzete és feladatai. In: Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga. (1959. okt. 2 4.) Szerk. Benkő Loránd. AkK, Bp., , Édes anyanyelvünk. Szerk. Lőrincze Lajos. rták: Benczédy József, Fábián Pál, Lőrincze Lajos et al. AkK, Bp., 507 p. 2. kiadás: Aki a nők párájában megparipásodik. Kortárs 1962/ Egy furcsa fokozásról. Kortárs 1962/ Egyhamar vagy nem egyhamar? Kortárs 1962/ p. Einige "latente" Bedeutungen des ungarischen Adjektivs édes "süss". AlinguH Lipitor. Nyr p. Néhány szó a kettőshangzókról. MNy LVIII, [Benkő Loránd, Lőrincze Lajos Penavin Olga írásához.]

12 Nyelvművelésünk egy esztendeje. Elnöki beszámoló az MTA Nyelvművelő Munkabizottságban az évi munkáról. Nyr Egy érdekes költői nyelvi sajátosságról. Kortárs 1963/ Ifjú vagy ifjabb Krúdy Gyula. Nyr p. Kodály Zoltán köszöntése. Nyr Néhány adat és megjegyzés a nők megnevezéséről való vitához. Nyr Nyakaszegett. In: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Bárczi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából. AkK, Bp., (NytudÉrt 40.) Nyelvelés mint rovatcím. Nyr p Nyelvművelő levelek az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából. Lőrincze Lajos irányításával szerk. Ferenczy Géza Ruzsiczky Éva. Bev. Lőrincze Lajos. Gondolat, Bp., XXVI, 407 p. Elvitték a szilasiak. Nyr Köszöntő és köszönő sorok a 80 éves Nagy J. Bélának. MNy LX, Lengyelben, Olaszban, Japánban. Nyr Pais Dezső köszöntése. Nyr Földrajzi neveink élete. MNyj 13. Debrecen, Földrajzi neveink élete. Alföldi nyomda, Debrecen, (A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 47.) Kodály Zoltán Nyr A páros testrészek nevének használatáról. In: A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai (1966. aug ). AkK, Bp., (NytudÉrt 59.) Tájnyelv és kiejtés. In: Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Az egri kiejtési konferencia anyaga. TankK, Bp., A Magyar Nyelvjárások Atlasza. Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Anyagát gyűjt. a Magyar Nyelvatlasz munkaközössége: Benkő Loránd, Lőrincze Lajos et al. AkK, Bp., ; ; ; ; ; Nyelvőrségen. AkK, Bp., 459 p. Aztán Jézus. Nyr A minősítő és a birtokos jelző sorrendje. Nyr

13 Névfejtés és művelődéstörténet. MNy LXIV, Nyelvművelésünk elveiről és egy új "nyelvművelő" kiadványról. [Benkő: A magyar nyelv történeti etimológiai szótáráról.] Nyr Az évi anyakönyvi bejegyzések néhány tanulsága. Nyr Gondolatok a magyar utónévadás kérdéseiről. Állam és Igazgatás 1969/ Feladataink az anyanyelvi konferencia után. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Nyelvművelő napok Adán. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Die Prinzipien der ungarischen Sprachpflege und das neue Etimologische Wörterbuch. ALinguH 21/ Élő igék szállóigék. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Fogalmazási zavarok, képtelen képek. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Gondolatok a Magyar Nyelv Hete alkalmából. Ünnepi megnyitó [Győr]. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Kis női csukák. In: Anyanyelvi őrjárat. Gondolat, Bp., Miért "édes" anyanyelvünk? A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Milyen hely a kies hely? In: Anyanyelvi őrjárat. Gondolat, Bp., Néhány szó a nyelvérzékről. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Nyelvtudomány nyelvművelés nyelvtervezés. I. OK Édes anyanyelvünk. Szerk. Lőrincze Lajos. 3. jav. kiadás. AkK, Bp., 470 p. Édes anyanyelvünk. Megelevenedett szólások. Hogyan szemlélődik az, aki lát? Vigilia Jelentésváltozások. Élet és Irodalom 1972/ p. "Logikátlanságok". A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója A nyelvészkedő Veres Péterről. Forrás 1972/ Nyelvjárás köznyelv irodalmi nyelv. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Nyelvművelésünk a viták tükrében. MTud 1972/ Újsága vagy újságja? A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója

14 Visszatekintés. Nyr Alkalmasint. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 100. p. Amit Jancsi nem tanult... [Az utó- és becéző nevekről]. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Amit nem nagyon "szívlelünk". In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 90. p. Bibliai szólások. A Magyar Nyelv Baráti Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Búcsú O. Nagy Gábortól. Nyr Feketéné? In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 164. p. Illyés Gyula a magyar nyelvről. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Itt az alany, hol az alany. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 150. p. Kezdet és vég. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 168. p. "Kis " figyelmet kérek! In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 139. p. Mi születik? In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 120. p. Ne engedjünk a negyvennyolcból. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 97. p. Sétál-e az utca? In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 194. p. Szagok és illatok. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 251. p. Szeget szeggel. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 93. p. Szimpozion. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 73. p. "Viszontlátás". In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 217. p. Nyelvszokás és nyelvi norma. MNy LXIX, Konferencia a tudományos kutatások igazgatási és jogi kérdéseiről. MTud 1973/ Búcsú O. Nagy Gábortól. In: O. Nagy Gábor emlékének. MTA, Bp., Klny. Nyr 1973/2. (Nyelvőr füzetek 10.) Mókusföldrajz (tájszavak). Nyelvünk és Kultúránk Nyelvészet a Cinca parton. Nyelvünk és Kultúránk Nyelvszokás és nyelvi norma. In: Jelentéstan és stilisztika. AkK, Bp., p. (NytudÉrt 83.) Nyelvünk "szegénysége". Nyelvünk és Kultúránk Sprache und Gesellschaft. (Hauptprobleme der heutigen Sprachpflege in Ungarn.) ALinguH Tudod-e, mit jelent? (Szavak jelentése.) Nyelvünk és Kultúránk Megnyitó beszéd a külföldi magyaroktatók első továbbképző tanfolyamán. Nyelvünk és Kultúránk Nyelvi játékok írói szinten. Nyelvünk és Kultúránk

15 Nyelvvédelem, embervédelem. Látóhatár 1975/ Szólások, közmondások itt és ott. Nyelvünk és Kultúránk Szóragozás szórakozás. Nyelvünk és Kultúránk Beszédkultúránk időszerű kérdései. Írta: Bárczi Géza, Lőrincze Lajos et al. AkK, Bp., 29 p. Klny. Nyr 1976/3. (Nyelvőr füzetek 12.) Beszédkultúránk időszerű kérdései. (Vita Péchy Blanka: Beszélni nehéz c. könyvéről). Vitavezető és összefoglaló: Lőrincze Lajos. Nyr Búcsú Bárczi Gézától. MNy LXXII, 7 8. Búcsú Böszörményi Istvántól. Nyelvünk és Kultúránk p. Hol tartunk, merre megyünk? [Elnöki beszámoló az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülésén.] Nyelvünk és Kultúránk Kerülendő? [az igenevekről] Nyelvünk és Kultúránk Kövületek. [a szókészletről] Nyelvünk és Kultúránk A magyar nyelv hetéről. In: Anyanyelv, közélet, művelődés. TIT, Bp., Meg vagyok én áldva! [a határozói igenevekről]. Nyelvünk és Kultúránk Szabó T. Attila köszöntése. Nyr Társszerző: Benkő Loránd Az idegen szavakról. AkK, Bp., 15 p. Társszerző: Benkő Loránd. Klny. Nyr 1977/2. (Nyelvőr füzetek 13.) Szekcióvezetői beszámoló a középiskolai magyar nyelv tanításának problémáiról az jún én Nyíregyházán megtartott anyanyelvoktatási napok záróülésén. Nyíregyháza, Klny. Acta Acad. Ped. Nyíregyháziensis Tom. 7. (A Bessenyei Tanárképző Főiskola füzetei 167.) Anyanyelvi Konferencia 77. Nyelvünk és Kultúránk Anyanyelvi konferenciára készülünk. Nyelvünk és Kultúránk A berúgásról. Nyelvünk és Kultúránk Beszéd Gombocz Zoltán emléktáblájának leleplezésekor. MNy LXXIII, A forrásoknál. [az anyanyelvről] Nyelvünk és Kultúránk Harcos nyelvművelést?! Élet és Irodalom 1977/ p. Az idegen szavakról. MTud 1977/ Társszerző: Benkő Loránd. Az idegen szavakról. Nyr Társszerző: Benkő Loránd. Kéjnők, malacóvónő, ürge. Élet és Irodalom 1977/ p. Mekkora úr a nyelvszokás? Élet és Irodalom 1977/ p. Mekkora úr a nyelvszokás? In: Az anyanyelv az ember életében. TIT, Bp., Mit művelnek a nyelvművelők? Élet és Irodalom 1977/ p. Mondottam, ember... Nyelvünk és Kultúránk Németh Gyula MNy LXXIII, Pótlás az útibeszámolóhoz. Nyelvünk és Kultúránk

16 Rokonok. Nyelvünk és Kultúránk "Romol"-e igeragozásunk? Élet és Irodalom 1977/ p Az Anyanyelvi Konferencia Védnökség tagjainak látogatása Amerikában. Nyelvünk és Kultúránk p. Csak pontosan, szépen. Élet és Irodalom 1978/ p. Egy intő példa. Élet és Irodalom 1978/ p. Egy magyar nyelv van. Élet és Irodalom 1978/3. 4. p. Ferde képek, rikító színek. Nyelvünk és Kultúránk Játszani is engedd! Élet és Irodalom 1978/ p. Lektorálás. Élet és Irodalom 1978/ p. Meg vagyon írva. Élet és Irodalom 1978/9. 6. p. Megemlékezés Gombocz Zoltánról. Nyelvünk és Kultúránk Nemzetben él a nyelv. Élet és Irodalom 1978/ p. A nyelvérzékről. In: Nyelvünk világa. Gondolat, Bp., Rejtély. Élet és Irodalom 1978/ p. Tejfelvásárlás avagy ismét: játszani is engedd! Élet és Irodalom 1978/ p. Így tűnik. Élet és Irodalom 1978/ p. Visszhang a "Visszhangról". Nyelvünk és Kultúránk Záró megjegyzések az idegen szavakról szóló vitában. MTud 1978/ Társszerző: Benkő Loránd Anyanyelv félidőben. (Az Anyanyelvi Konferncia-mozgalom első évtizede.) Élet és Irodalom 1979/ p. A Biblia és édes anyanyelvünk. Confessio 1979/ Emberközpontú nyelvművelés. Élet és Irodalom 1979/8. 6. p. A Földrajzi nevek etimológiai szótárának hasznáról. Nyr Köszöntjük az olvasót. Édes Anyanyelvünk 1979/1. 1. p. Kossa János könyve elé. In: Kossa János: Nyelvünk fűszerszámai. Gondolat, Bp., 5 9. Legény létemre. Élet és Irodalom 1979/1. 4. p. Majd majdnem. Édes Anyanyelvünk 1979/4. 1. p. A nyelvérzék és vidéke, avagy: Lehet egy kerékkel több? Élet és Irodalom 1979/ p. Nyelvi hitelesség időben. Élet és Irodalom 1979/ Nyelvi hitelesség térben. Élet és Irodalom 1979/ p. Szótárt olvasni jó. Élet és Irodalom 1979/ p. Természetesség vagy ízléstelenség. Édes Anyanyelvünk 1979/3. 2. p. Valahol. Édes Anyanyelvünk 1979/2. 2. p. Védnökségi ülésre készülünk. Nyelvünk és Kultúránk

17 Emberközpontú nyelvművelés. Tanulmányok. Magvető, Bp., 253 p. (Gyorsuló idő) Mai magyar nyelvi gyakorlatok IV. Nyelvművelés. TankK, Bp., 212 p. Társszerző: Fábián Pál. (ELTE Bölcsészettudományi Kar) Nyelvművelő kézikönyv. Főszerk. Grétsy László, Kovalovszky Miklós. Írta és szerk. Elekfi László, Grétsy László, Lőrincze Lajos et al. AkK, Bp., , 1294 p.; , 1291 p. Nyelvünk a világban. In: 75 éves a Magyar Nyelvtudományi Társaság. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., (MNyTK 157.) Alázatos helyesírás. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Arról vagy attól koldulunk? Édes Anyanyelvünk 1980/3. [címlap belső]. A betűejtésről. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Bűnök, erények, gondok. Kritika 1980/ Egy régi, modern nyelvművelőről. Élet és Irodalom. 1980/ p. Gondolta a fene. (Egy mondás eredetéről.) Élet és Irodalom 1980/8. 5. p. Időben idejében. Élet és Irodalom 1980/ p. Jelentésváltozások. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Kinek a "nyelvszokása"? Édes Anyanyelvünk 1980/4. 3. p. Kovalovszky Miklós köszöntése. Nyr Mi legyen a windsurf magyarul? Édes Anyanyelvünk 1980/2. 9. p. Mit mondanák az olyan férfinek, aki így beszél? In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Nevessünk? Édes Anyanyelvünk 1980/2. [belső címlap]. Nyelvjáráskutató úton a Vajdaságban. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Nyelvművelésünk a tévében. Édes Anyanyelvünk 1980/4. 4. p. Nyelvünk a világban. MNy LXXVI, Nyelvünk szép hangzásáról. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., A személynevek előtti névelőről. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Találkozások, tűnő árnyak. Nyelvünk és Kultúránk Tévedések küszöbén. ("El innen, engem illet e hely itt" Madách mondatának "germanizmusa" és más kiigazítások.) Élet és Irodalom 1980/ p Anyanyelv és hazafiság. Édes Anyanyelvünk 1981/3. 1. p. Anyanyelvi Konferencia 81. Nyelvünk és Kultúránk , Az érzékelésről, de pontosabban. Édes Anyanyelvünk 1981/1. 2. p. Határkőnél [Elnöki beszámoló az anyanyelvi mozgalom tíz évéről]. Nyelvünk és Kultúránk Ua. Látóhatár 1987/ Horvátországban jártam. Nyelvünk és Kultúránk Az ízléstükrözéstől az ízlésformálásig. (Gondolatok irodalmi és köznyelvünk stílusáról.) In: Társadalmi fejlődés és nyelvi magatartás. TIT, Bp., Orr száj csőr. Édes Anyanyelvünk 1981/1. [Címlap]

18 Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Édes Anyanyelvünk 1981/ p Édesanya nyelvünk. Édes Anyanyelvünk 1982/1. 5. p. Hangsúlyozási gondok. Édes Anyanyelvünk 1982/ p. A kollégium és a magyar nyelv. Nyelvünk és Kultúránk A nyelvművelő Arany János időszerűsége. Nyelvünk és Kultúránk Százesztendős időszerű üzenetek. Édes Anyanyelvünk 1982/4. [Címlap belső] Szúpataktól a Zimréig. Édes Anyanyelvünk 1982/3. 6. p Arany és a szállóigék. Édes Anyanyelvünk 1983/1. 5. p. Arany János egy szavának hangsúlyozásáról. Nyr p. Társszerző: Pásztor Emil. Beke Ödön és a magyar nyelvtudomány. NyK 1983/ Életünk és a kenyér. Édes Anyanyelvünk 1983/4. 2. p. Kodály Zoltán és a magyar nyelv. MNy LXXIX, Megnyitó beszéd [az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülésén]. Nyelvünk és Kultúránk A nyelvművelő közönségszolgálatról. Édes Anyanyelvünk 1983/3. 2. p. A nyelvművelő Zsirai Miklós. Édes Anyanyelvünk 1983/2. 1. p. Szabó T. Attila: Nyelv és irodalom [tanulmánykötetéről]. Édes Anyanyelvünk 1983/ p. Záróbeszéd [az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülésén]. Nyelvünk és Kultúránk Vidám sarok: kérdések és feleletek. Édes Anyanyelvünk 1983/4. 1. p Bibliai történet "mai" nyelven. Édes Anyanyelvünk 1984/ p. Derüs szivvel szállok az Urnak... Fejér Megyei Szemle 1984/ Hamza András Nyelvünk és Kultúránk p. Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? Nyr , , Illyés Gyula és a magyar nyelvművelés. In: "Bátrabb igazságokért!" ELTE, Bp., 1982, [1984!], Az ízléstükrözéstől az ízlésformálásig. (Gondolatok irodalmi és köznyelvünk stílusáról.) In: Az ifjúság beszédkultúrájáról. TIT, Bp., Nagy J. Bélára emlékezünk. Édes Anyanyelvünk 1984/2. 1. p. Vidám sarok: Kanászok, madarak, óvónők. Édes Anyanyelvünk 1984/1. 6. p. Téves kapcsolás. Édes Anyanyelvünk 1984/4. 2. p Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 54 p. (MNyTK 162. [175!].) Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? Nyr

19 Anyanyelvi konferencia Veszprémben. Édes Anyanyelvünk 1985/4. 5. Beszámoló az V. Anyanyelvi Konferencián. Nyelvünk és Kultúránk Hite és hitele volt! Búcsú Gosztonyi Jánostól. Nyelvünk és Kultúránk Megjegyzések, gondolatok, tanulságok. Nyelvünk és Kultúránk Fontos és "fontatlan". Édes Anyanyelvünk 1986/ Húsz év: tapasztalatok, tanulságok a nyelvi ismeretterjesztésben. Nyr Amerikai magyarok között. Világ és Nyelv 1987/ "Engem az erdő véd s szeret" [ăprily Lajosról]. Édes Anyanyelvünk 1987/ Erotic show a night clubban. Édes Anyanyelvünk 1987/ Lassan haladunk. Édes Anyanyelvünk 1987/ Megjegyzések, gondolatok, tanulságok. In: Anyanyelvi Konferencia 85. Múzsák, Bp., Találkozásaim Áprily Lajossal. Confessio 1987/ A befejezett melléknévi igenév állítmányi használatáról. In: A magyar nyelv rétegződése. AkK, Bp., Ember, nyelv, táj. II. A kis Gyöngyöstől a nagy Tiszáig. Nyr Fűzfák és szilfák. Édes Anyanyelvünk 1988/1. 5. p. Hogy unokáink is hallhassák... Édes Anyanyelvünk 1988/ Az MTA helyesírási bizottságának állásfoglalása az orvosi helyesírás ügyében. Orvosi Hetilap 1988/ Társszerzők: Halász Béla, Keresztury Dezső. A nyelvi normáról a nyelvjárások felől. Édes Anyanyelvünk 1988/3. 6. p Bilingérezés. Szógyűjtemény Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. Szerk. Balogh Ferencné. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 78 p t. Állásfoglalás az orvosi helyesírás ügyében. Nyr Társszerzők: Halász Béla, Keresztury Dezső. Balázs János Nyr Bundatörténet. Édes Anyanyelvünk 1989/3. 6. p. Itt a körömvers ideje... [Kányádi Sándor verseiről]. Édes Anyanyelvünk 1989/4. 6. p. A latin nyelv nyomai városunkban. In: Pápai kollégiumi történetek. A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa, A magyar nyelv hete 1989-ben [Egerben]. Elnöki köszöntő. Nyr Megújulás felé. Lőrincze Lajos köszöntő szavai a kecskeméti konferencián. Édes Anyanyelvünk 1989/4. 4. p. Nyelvünk sorsa a világban. Nyr

20 Okos, mint a turdai kos. Édes Anyanyelvünk 1989/2. 2. p Állati. Édes Anyanyelvünk 1990/3. 9. p. Amerikázunk? Édes Anyanyelvünk 1990/1. 6. p. A kollégium és a magyar nyelv. Új Horizont 1990/ Ua. Látóhatár 1991/ Merre tart az Anyanyelvi Konferencia? Édes Anyanyelvünk 1990/4. 3. p. A szegényekről és a szegénységről. Édes Anyanyelvünk 1990/2. 5. p. Találkozásom a Bibliával. Confessio 1990/ Hazamegyek a falumba. Önéletrajzi elmélkedések a nyelvhasználatról. Újhold Évkönyv 1991/ Megvan a magyarázat? Édes Anyanyelvünk 1991/ p. A "Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok" újjászületése. Nyelvünk és Kultúránk Zágon felé. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bp., Zágonban másodszor. Édes Anyanyelvünk 1991/ Böngészés a Biblia "tájszavai" között. Jó Hír 1992/ Eperfa szederfa. Édes Anyanyelvünk 1992/1. 7. p. Kedves Barátaim. [Levél] Édes Anyanyelvünk 1992/4. 1. p. Kórházi jegyzetek, gondolatok. Édes Anyanyelvünk 1992/3. 6. p Megnől az ember szíve. Barátok emlékek találkozások. Szerk. Balogh Ferencné Kolczonay Katalin Raffai István. Íj Horizont, Veszprém, 253 p. Fotók: Üzenet a kórházból, betegágyából. Édes Anyanyelvünk 1993/1. 1. p Megnől az ember szíve. Barátok emlékek találkozások. Szerk. Balogh Ferencné Kolczonay Katalin Raffai István. 2. kiadás, Új Horizont, Veszprém, 254 p. Fotók: A válogatott bibliográfia anyagát Balogh Ferencnétől, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) igazgatóhelyettesétől kaptuk. (a szerk. megjegyzése)

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

VÉGH JÓZSEF (1912 1997)

VÉGH JÓZSEF (1912 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 49. VÉGH JÓZSEF (1912 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Forgó Zoltán

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 409 5 Bolla

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Lőrincze-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára

Lőrincze-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára Lőrincze-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára (Lőrincze-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Szerkesztő: Balogh Ferencné. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 2015.) Az emlékkötet Lőrincze

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA. Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából. Szolnok április

NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA. Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából. Szolnok április NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából Szolnok 1972. április Összeállította: SZATHMÁET GYÖRGYRE a Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár olvasószolgálati csoportjának

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve Szemle 351 gek kissé nehezen választhatók el a szerző véleményétől, és a temérdek alternatív gondolkodó tárgyalása közben már kissé elmosódnak a tanulmány elején megrajzolt csoporthatárok, ebből az írásból

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Herman Ottó Vándortanösvény (interaktív polihisztor játszóház)

Herman Ottó Vándortanösvény (interaktív polihisztor játszóház) készítette : a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a Nemzeti Környezetügyi Intézet támogatásával 2o14, 2o15, 2o16 Miért a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület készítette? -Az egyesület az egyik legrégibb

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997)

KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997) MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 31. KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola. harmadik évtizede

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola. harmadik évtizede A marcali Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola harmadik évtizede Marcali, 2010 Kiadja: a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Szerkesztők: Györei Istvánné, Horváth Lajosné, Horváth László, Horváth

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 42. szabó dénes (1913 1994) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs:

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002.

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002. Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T 038368) 2002. Ebben az esztendőben indult meg a teljesen új (előzménnyel

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

RETORIKA Gyakorlati útmutató

RETORIKA Gyakorlati útmutató RETORIKA Gyakorlati útmutató A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben