MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS ( ) ELTE Fonetikai Tanszék 1994

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Hozott anyagról sokszorosítva. Amulett '98 Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: Lajtai Ferenc.

3 LŐRINCZE LAJOS ( )

4

5 üres

6 LŐRINCZE LAJOS VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Kezdjük a kezdetekkel november 24-én születtem a Veszprém megyei Szentgálon. Ez a falu a királyi vadászok faluja. Én ugyan nem tartoztam a királyi vadászok közé, azt hiszem, hogy életemben talán egyetlen vadászaton sem vettem részt úgy istenigazában. Az elemi iskolát ott végeztem, utána Pápára kerültem, a református kollégiumba. Igen jó iskola volt. Nem azért, mintha azok a tanárok, akik ott tanítottak, valahogy jobb tanárok lettek volna, mint más iskolában, de a fiatalság az szabadon tenyészett, ahogy a kollégium címerében lévő eperfa felirata mondja, illetőleg mondta, és kezdeményeztünk ön- állóan mindent, részt vettünk mindenben, ami az országot nagyban foglalkoztatta. Érdekes volt a képzőtársaság, Petőfi képzőtársasága, amelyben (bemutattak) bemutattunk mindent, bemutattuk kezdeményezéseinket, verseinket, novelláinkat, tudományos kísérletezéseinket; sőt ott próbáltam ki én is a folyóiratszerkesztést. A pápai kollégiumi lapoknak én is szerkesztője voltam és rendszeres cikkírója. Egészen jó az a lap, még ma is előveszek egy-két számát, látom, hogy milyen jó dolgokkal foglalkoztunk, és egész alapos, jó kis cikkecskéket írtunk bele. Azután a budapesti egyetemre kerültem magyar német szakos tanárjelöltnek. Az egyetemet az Eötvös Kollégium tagjaként végeztem. Életem nagy ajándékának tartom ezt. Ebben a környezetben, ebben a társaságban, ezekkel a kollégákkal, akik ott voltak, igazán jól fel lehetett készülni a filosz-életre. Pais tanár úrnak a tanítványa voltam, ő irányított, buzdított a nyelvészet felé. Miután szakdolgozatomat a nyelvjárásokból írtam, illetőleg Szentgál földrajzi neveiből, ez megtetszett Pais tanár úrnak és ajánlott az akkor induló, akkor alapított Néptudományi Intézetbe egyetemi gyakornoknak. Utána néhány évre Pápára kerültem, visszamentem a régi iskolámba tanárnak, de a felszabadulás után újra Pestre kerültem a Néptudományi Intézetbe, ez a Kelet-európai Tudományos Intézetnek volt része. Tulajdonképpen, ha visszagondolok, a két pápai éven kívül én mindig ugyanazon a helyen voltam, mert a Néptudományi Intézet jórészt azonos volt a Magyarságtudományi Intézettel, a feladata is az volt, a munkatársak nagyobb része is azonos volt azokkal, akikkel ott dolgoztam együtt. S utána ebből alakult a Nyelvtudományi Munkaközösség, majd a Nyelvtudományi Intézet, még az íróasztalom is nagyon sokáig azonos volt, és hát a feladatköröm szintén. Először névtannal foglalkoztam, Földrajzi neveink élete címen jelent meg egy kis dolgozatom. Nyelvjáráskutatással, személynevekkel is foglalkoztam, a személynevek köréből is írtam néhány dolgozatot, azután a Nyelvatlasz, a Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésében és szervezésében vettem részt. Nagyon fontos éveknek tartom azokat, amelyeket a Nyelvatlasz munkálataival töltöttem el. Nem hi-

7 szem, hogy van még egy vagy lesz még egy generáció, amelyik annyira jól ismeri majd a magyar nyelvjárásokat, mint mi, akik ebben a munkában részt vettünk, hiszen ahol magyarul beszélnek, majdnem mindenhol megfordultunk és hát néhány napot, legalább néhány napot eltöltöttünk, és saját magunk ismerkedtünk meg a nyelvjárásokkal, nem pedig csak az irodalomból, mint ahogy szükségszerűen hát sokan a régebbi időben és valószínűleg ma is. Az 50-es években a nyelvművelés felé fordult a figyelmem részben azért, mert hajlamaim is erre vittek, részben pedig hát szükségszerűen is. Az Akadémia Nyelvművelő Bizottságának lettem a titkára, majd a Magyar Nyelvőrnek a szerkesztője. Erre az időre visszaemlékezve okvetlenül meg kell említenem a Kodály Zoltánnal való kapcsolatokat. Kodály Zoltán volt az elnöke akkor a Nyelvművelő Bizottságnak, részt vett a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának a munkájában, és általában minden érdekelte, ami a magyar nyelvvel, nyelvműveléssel, nyelvi kultúrával kapcsolatban van. Támogatta törekvéseinket, segítette, ötletekkel állt elő, amelyeket vagy sikerült, vagy nem megvalósítani. Sok mindent sikerült. Az ő ötlete volt például az is, hogy rendszeresen tartsunk előadást a rádióban, tehát az Édes anyanyelvünknek most már hamarosan 25. évébe lépő sorozatnak is ő volt a megindítója tulajdonképpen. Ţ írt a rádióba, hogy valami ilyesmit kellene csinálni. De mondom, emellett tulajdonképpen minden munkánkban részt vett, erejét, idejét nem sajnálta. Néhány könyvmű is keletkezett ebből az időből. Azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen életem leglényegesebb része a nyelvműveléssel való foglalkozás volt, hisz munkáim is ezt mutatják, A nyelv és élet című könyv, azután az Édes anyanyelvünk, Nyelvőrségen, amelyek a nyelvművelés elméleti, elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. S azonfelül még több gyűjteményes kötetnek voltam részben munkatársa, részben szerkesztője. És hát életem további részében is tulajdonképpen az eddig tervezett munkákat szeretném tető alá hozni. Okvetlenül egy szép kötetet még (úgy) a nyelvművelés elvi kérdéseiről, de gondolok arra is régóta dédelgetett tervem, hogy író és nyelvművelés viszonyáról, író és nyelvész viszonyáról is írjak egy könyvet. Valahogy ilyenféle elgondolásban: Nyelvész urak és a költő. Nyelvész urak jobban tudják, a költő jobban érzi. Két részből állana. Az egyik azt tartalmazza, amit valóban jobban tudnak a nyelvész urak, s a másik pedig, amit a költő érez jobban. Gondolok azután egy kedves kis népszerűnek szánt kötetre, egy ilyen Mosolygó Nyelvőrre, a nyelvművelés humorát mutatva be; még talán arra is, hogy egy ilyen hangos kötetet megszerkesszek, hogy hanglemezen az előadásoknak az anyagát, hát szintén adjuk, a rádióelőadásokból valamilyen válogatás anyagát. És hát ha még tervezni lehet nem tudja az ember tulajdonképpen, hogy mennyire lehet tervezni gondolok arra is, hogy az első szerelemnek is tartozom eggyel és mással, Szentgál helyneveivel kezdtem a pályámat, de tulajdonképpen Szentgál helyneveit még nem jelentettem meg, csak arról, azt felhasználva írtam azt az előbb említett elméleti munkát. De szeretném megjelentetni tehát az eddig összegyűjtött anyagot, annál is inkább, mert az ember és táj vi-

8 szonya azóta, hogy én azt az anyagot összegyűjtöttem, alapjában véve megváltozott. Más a mai szentgáli határ, mint akkor volt. Más a felosztása, beosztása és más a fontossága is az egyes helynek, elnevezés szempontjából az egyes helyeknek, mint akkor volt. Tehát nyilvánvaló, hogy egészen más a mai névanyag funkciója, mint ezelőtt harminc, ötven vagy száz évvel volt. Nagyon érdekes lenne ezt megvizsgálni, hogyan alakult ez, mi a mai tudatban a helynevek, a földrajzi nevek szerepe Szentgálon. De arra is gondolok, hogy volt nekem egy kis gyűjteményem a régi Szentgál tájnyelvéről, szentgáli XVII XVIII. századi oklevelekből írtam ki szentgáli nyelvjárási anyagot és azt közöltem a Ma- gyar Nyelvben, de nem nagy anyagot tulajdonképpen, sok van még és sokat lehetne hozzá gyűjteni. Így gondolom, hogy érdekes lenne ezt egy könyvben kiadni, persze jól kiegészítve. Tervek lennének még. Ars longa, vita brevis meglátjuk, hogy tíz év múlva miről lehet majd beszámolni. A videofelvétel október 7-én készült, szövegét Földi Éva jegyezte le.

9 LŐRINCZE LAJOS ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA Bérc ~ börc. MNy XLII, Földrajzi neveink élete. Néptudományi Intézet, Budapest, 32 p. (A magyar táj és népismeret könyvtára 9.) Mál. MNy XLIII, A tolna baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Ethn. Népélet. 1948/ Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen állása és feladatai. Néptudományi Intézet, Budapest, 23 p. Klny. a Magyar Népkutatás Kézikönyvéből. A tolna baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Néptudományi Intézet, Budapest, 16 p. (Néprajzi tanulmányok 3.) Kőbölcsőben ringatták. Nyr A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLV, 94 6., , Helyesírási reformunk és az ly kérdése. Nyr Munkamódszerátadás a nyelvtudományban. MNy XLVI, A seg térszínformanév. MNy XLVI, A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLVI, 95 6., , , Magyar nyelvjárási bibliográfia Szerk. Benkő Loránd Lőrincze Lajos. AkK, Bp., 259 p. A magyar pedagógusok helyesírásunk nehézségeiről. Nyr , A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLVII, , Nyelvjárási adatok: Szentgál. MNyj I, Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. MNyj I,

10 Vita a tájszavak használatáról. Nyr Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. Debrecen, 31 p. Klny. MNyj I. (A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtud. Intézetének kiadványai 33.) A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLVIII, "Frissen lött vadak" nyomában. Irodalmi Íjság 1952/ p. Megjegyzések Bárczi Géza cikkéhez: A nyelvművelés elvi kérdéseihez. MNy XLVIII, Mi is a baj a "felé"-vel? Csillag 1952/ Népdal tájnyelv nemzeti kultúra. Nyr Népdalszövegeink és a tájnyelv kérdése. Nyr A nyelvművelés elvi kérdései. (Nyelvművelő ankét az MTA-án dec. 12- én.) I. OK , Nyelv és élet. Előszó: Kodály Zoltán. Bev. [és többségében] írta: Lőrincze Lajos. Művelt Nép, Bp., 173 p. Nyelvművelésünk főbb kérdései. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Lőrincze Lajos. AkK, Bp., 294 p. Beszámoló a nyelvtudományi munkákról. I. OK Beszámoló romániai utunkról. MNy XLIX, A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy XLIX, 237 9, Lőrincze Lajos hozzászólása Tompa József: Anyanyelvünk leíró nyelvtana c. előadásához. I. OK Az ikes igeragozás kérdéséről. Nyr Nyelvjáráskutató tapasztalatcsere Romániában. NyK Zárszó a népdal-vitához. Nyr A veszprémmegyei Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. MNy L, A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. AkK, Bp.,81 p. 6 t. + 1 térkép. ( MNyTK 90.) A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. In: A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Bárczi Géza. AkK, Bp., [A Magyar Nyelvatlasz kérdéseiről.] In: Bárczi Géza: A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai. I. OK

11 1956. Nyelvművelő. Szerk. [és részben] írta: Lőrincze Lajos. Művelt Nép, Bp., 412 p. Édes melléknevünk néhány "lappangó" jelentése. In: PaisEml AkK, Bp., Magános magányos. Nyr p. Lőrincze Lajos opponensi jelentése. In: Deme László: Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. AkK, Bp., Válasz [Urbán Ernő levelére]. Nyr Kodály Zoltán 75 éves. Nyr Nincstelen. Nyr p. Seregélyesi Ferenc. MNy LIII, Hegedűs Lajos Nyr Rossz magyar szavak? Nyr p. Sárga, mint a kikirics. Nyr p Iskolai nyelvművelő. Szerk. [és részben] írta: Lőrincze Lajos. TankK, Bp., 420 p. Az íráskép mint kifejezőeszköz. Nyr A Magyar Nyelvatlasz munkálatai. MTud 1959/ Társszerző: Benkő Loránd. Nemzetközi névtani kongresszus Münchenben. Nyr p Nyelvművelésünk helyzete és feladatai. In: Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga. (1959. okt. 2 4.) Szerk. Benkő Loránd. AkK, Bp., , Édes anyanyelvünk. Szerk. Lőrincze Lajos. rták: Benczédy József, Fábián Pál, Lőrincze Lajos et al. AkK, Bp., 507 p. 2. kiadás: Aki a nők párájában megparipásodik. Kortárs 1962/ Egy furcsa fokozásról. Kortárs 1962/ Egyhamar vagy nem egyhamar? Kortárs 1962/ p. Einige "latente" Bedeutungen des ungarischen Adjektivs édes "süss". AlinguH Lipitor. Nyr p. Néhány szó a kettőshangzókról. MNy LVIII, [Benkő Loránd, Lőrincze Lajos Penavin Olga írásához.]

12 Nyelvművelésünk egy esztendeje. Elnöki beszámoló az MTA Nyelvművelő Munkabizottságban az évi munkáról. Nyr Egy érdekes költői nyelvi sajátosságról. Kortárs 1963/ Ifjú vagy ifjabb Krúdy Gyula. Nyr p. Kodály Zoltán köszöntése. Nyr Néhány adat és megjegyzés a nők megnevezéséről való vitához. Nyr Nyakaszegett. In: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Bárczi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából. AkK, Bp., (NytudÉrt 40.) Nyelvelés mint rovatcím. Nyr p Nyelvművelő levelek az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából. Lőrincze Lajos irányításával szerk. Ferenczy Géza Ruzsiczky Éva. Bev. Lőrincze Lajos. Gondolat, Bp., XXVI, 407 p. Elvitték a szilasiak. Nyr Köszöntő és köszönő sorok a 80 éves Nagy J. Bélának. MNy LX, Lengyelben, Olaszban, Japánban. Nyr Pais Dezső köszöntése. Nyr Földrajzi neveink élete. MNyj 13. Debrecen, Földrajzi neveink élete. Alföldi nyomda, Debrecen, (A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 47.) Kodály Zoltán Nyr A páros testrészek nevének használatáról. In: A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai (1966. aug ). AkK, Bp., (NytudÉrt 59.) Tájnyelv és kiejtés. In: Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Az egri kiejtési konferencia anyaga. TankK, Bp., A Magyar Nyelvjárások Atlasza. Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Anyagát gyűjt. a Magyar Nyelvatlasz munkaközössége: Benkő Loránd, Lőrincze Lajos et al. AkK, Bp., ; ; ; ; ; Nyelvőrségen. AkK, Bp., 459 p. Aztán Jézus. Nyr A minősítő és a birtokos jelző sorrendje. Nyr

13 Névfejtés és művelődéstörténet. MNy LXIV, Nyelvművelésünk elveiről és egy új "nyelvművelő" kiadványról. [Benkő: A magyar nyelv történeti etimológiai szótáráról.] Nyr Az évi anyakönyvi bejegyzések néhány tanulsága. Nyr Gondolatok a magyar utónévadás kérdéseiről. Állam és Igazgatás 1969/ Feladataink az anyanyelvi konferencia után. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Nyelvművelő napok Adán. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Die Prinzipien der ungarischen Sprachpflege und das neue Etimologische Wörterbuch. ALinguH 21/ Élő igék szállóigék. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Fogalmazási zavarok, képtelen képek. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Gondolatok a Magyar Nyelv Hete alkalmából. Ünnepi megnyitó [Győr]. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Kis női csukák. In: Anyanyelvi őrjárat. Gondolat, Bp., Miért "édes" anyanyelvünk? A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Milyen hely a kies hely? In: Anyanyelvi őrjárat. Gondolat, Bp., Néhány szó a nyelvérzékről. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Nyelvtudomány nyelvművelés nyelvtervezés. I. OK Édes anyanyelvünk. Szerk. Lőrincze Lajos. 3. jav. kiadás. AkK, Bp., 470 p. Édes anyanyelvünk. Megelevenedett szólások. Hogyan szemlélődik az, aki lát? Vigilia Jelentésváltozások. Élet és Irodalom 1972/ p. "Logikátlanságok". A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója A nyelvészkedő Veres Péterről. Forrás 1972/ Nyelvjárás köznyelv irodalmi nyelv. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Nyelvművelésünk a viták tükrében. MTud 1972/ Újsága vagy újságja? A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója

14 Visszatekintés. Nyr Alkalmasint. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 100. p. Amit Jancsi nem tanult... [Az utó- és becéző nevekről]. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Amit nem nagyon "szívlelünk". In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 90. p. Bibliai szólások. A Magyar Nyelv Baráti Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Búcsú O. Nagy Gábortól. Nyr Feketéné? In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 164. p. Illyés Gyula a magyar nyelvről. A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója Itt az alany, hol az alany. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 150. p. Kezdet és vég. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 168. p. "Kis " figyelmet kérek! In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 139. p. Mi születik? In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 120. p. Ne engedjünk a negyvennyolcból. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 97. p. Sétál-e az utca? In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 194. p. Szagok és illatok. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 251. p. Szeget szeggel. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 93. p. Szimpozion. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 73. p. "Viszontlátás". In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Gondolat, Bp., 217. p. Nyelvszokás és nyelvi norma. MNy LXIX, Konferencia a tudományos kutatások igazgatási és jogi kérdéseiről. MTud 1973/ Búcsú O. Nagy Gábortól. In: O. Nagy Gábor emlékének. MTA, Bp., Klny. Nyr 1973/2. (Nyelvőr füzetek 10.) Mókusföldrajz (tájszavak). Nyelvünk és Kultúránk Nyelvészet a Cinca parton. Nyelvünk és Kultúránk Nyelvszokás és nyelvi norma. In: Jelentéstan és stilisztika. AkK, Bp., p. (NytudÉrt 83.) Nyelvünk "szegénysége". Nyelvünk és Kultúránk Sprache und Gesellschaft. (Hauptprobleme der heutigen Sprachpflege in Ungarn.) ALinguH Tudod-e, mit jelent? (Szavak jelentése.) Nyelvünk és Kultúránk Megnyitó beszéd a külföldi magyaroktatók első továbbképző tanfolyamán. Nyelvünk és Kultúránk Nyelvi játékok írói szinten. Nyelvünk és Kultúránk

15 Nyelvvédelem, embervédelem. Látóhatár 1975/ Szólások, közmondások itt és ott. Nyelvünk és Kultúránk Szóragozás szórakozás. Nyelvünk és Kultúránk Beszédkultúránk időszerű kérdései. Írta: Bárczi Géza, Lőrincze Lajos et al. AkK, Bp., 29 p. Klny. Nyr 1976/3. (Nyelvőr füzetek 12.) Beszédkultúránk időszerű kérdései. (Vita Péchy Blanka: Beszélni nehéz c. könyvéről). Vitavezető és összefoglaló: Lőrincze Lajos. Nyr Búcsú Bárczi Gézától. MNy LXXII, 7 8. Búcsú Böszörményi Istvántól. Nyelvünk és Kultúránk p. Hol tartunk, merre megyünk? [Elnöki beszámoló az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülésén.] Nyelvünk és Kultúránk Kerülendő? [az igenevekről] Nyelvünk és Kultúránk Kövületek. [a szókészletről] Nyelvünk és Kultúránk A magyar nyelv hetéről. In: Anyanyelv, közélet, művelődés. TIT, Bp., Meg vagyok én áldva! [a határozói igenevekről]. Nyelvünk és Kultúránk Szabó T. Attila köszöntése. Nyr Társszerző: Benkő Loránd Az idegen szavakról. AkK, Bp., 15 p. Társszerző: Benkő Loránd. Klny. Nyr 1977/2. (Nyelvőr füzetek 13.) Szekcióvezetői beszámoló a középiskolai magyar nyelv tanításának problémáiról az jún én Nyíregyházán megtartott anyanyelvoktatási napok záróülésén. Nyíregyháza, Klny. Acta Acad. Ped. Nyíregyháziensis Tom. 7. (A Bessenyei Tanárképző Főiskola füzetei 167.) Anyanyelvi Konferencia 77. Nyelvünk és Kultúránk Anyanyelvi konferenciára készülünk. Nyelvünk és Kultúránk A berúgásról. Nyelvünk és Kultúránk Beszéd Gombocz Zoltán emléktáblájának leleplezésekor. MNy LXXIII, A forrásoknál. [az anyanyelvről] Nyelvünk és Kultúránk Harcos nyelvművelést?! Élet és Irodalom 1977/ p. Az idegen szavakról. MTud 1977/ Társszerző: Benkő Loránd. Az idegen szavakról. Nyr Társszerző: Benkő Loránd. Kéjnők, malacóvónő, ürge. Élet és Irodalom 1977/ p. Mekkora úr a nyelvszokás? Élet és Irodalom 1977/ p. Mekkora úr a nyelvszokás? In: Az anyanyelv az ember életében. TIT, Bp., Mit művelnek a nyelvművelők? Élet és Irodalom 1977/ p. Mondottam, ember... Nyelvünk és Kultúránk Németh Gyula MNy LXXIII, Pótlás az útibeszámolóhoz. Nyelvünk és Kultúránk

16 Rokonok. Nyelvünk és Kultúránk "Romol"-e igeragozásunk? Élet és Irodalom 1977/ p Az Anyanyelvi Konferencia Védnökség tagjainak látogatása Amerikában. Nyelvünk és Kultúránk p. Csak pontosan, szépen. Élet és Irodalom 1978/ p. Egy intő példa. Élet és Irodalom 1978/ p. Egy magyar nyelv van. Élet és Irodalom 1978/3. 4. p. Ferde képek, rikító színek. Nyelvünk és Kultúránk Játszani is engedd! Élet és Irodalom 1978/ p. Lektorálás. Élet és Irodalom 1978/ p. Meg vagyon írva. Élet és Irodalom 1978/9. 6. p. Megemlékezés Gombocz Zoltánról. Nyelvünk és Kultúránk Nemzetben él a nyelv. Élet és Irodalom 1978/ p. A nyelvérzékről. In: Nyelvünk világa. Gondolat, Bp., Rejtély. Élet és Irodalom 1978/ p. Tejfelvásárlás avagy ismét: játszani is engedd! Élet és Irodalom 1978/ p. Így tűnik. Élet és Irodalom 1978/ p. Visszhang a "Visszhangról". Nyelvünk és Kultúránk Záró megjegyzések az idegen szavakról szóló vitában. MTud 1978/ Társszerző: Benkő Loránd Anyanyelv félidőben. (Az Anyanyelvi Konferncia-mozgalom első évtizede.) Élet és Irodalom 1979/ p. A Biblia és édes anyanyelvünk. Confessio 1979/ Emberközpontú nyelvművelés. Élet és Irodalom 1979/8. 6. p. A Földrajzi nevek etimológiai szótárának hasznáról. Nyr Köszöntjük az olvasót. Édes Anyanyelvünk 1979/1. 1. p. Kossa János könyve elé. In: Kossa János: Nyelvünk fűszerszámai. Gondolat, Bp., 5 9. Legény létemre. Élet és Irodalom 1979/1. 4. p. Majd majdnem. Édes Anyanyelvünk 1979/4. 1. p. A nyelvérzék és vidéke, avagy: Lehet egy kerékkel több? Élet és Irodalom 1979/ p. Nyelvi hitelesség időben. Élet és Irodalom 1979/ Nyelvi hitelesség térben. Élet és Irodalom 1979/ p. Szótárt olvasni jó. Élet és Irodalom 1979/ p. Természetesség vagy ízléstelenség. Édes Anyanyelvünk 1979/3. 2. p. Valahol. Édes Anyanyelvünk 1979/2. 2. p. Védnökségi ülésre készülünk. Nyelvünk és Kultúránk

17 Emberközpontú nyelvművelés. Tanulmányok. Magvető, Bp., 253 p. (Gyorsuló idő) Mai magyar nyelvi gyakorlatok IV. Nyelvművelés. TankK, Bp., 212 p. Társszerző: Fábián Pál. (ELTE Bölcsészettudományi Kar) Nyelvművelő kézikönyv. Főszerk. Grétsy László, Kovalovszky Miklós. Írta és szerk. Elekfi László, Grétsy László, Lőrincze Lajos et al. AkK, Bp., , 1294 p.; , 1291 p. Nyelvünk a világban. In: 75 éves a Magyar Nyelvtudományi Társaság. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., (MNyTK 157.) Alázatos helyesírás. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Arról vagy attól koldulunk? Édes Anyanyelvünk 1980/3. [címlap belső]. A betűejtésről. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Bűnök, erények, gondok. Kritika 1980/ Egy régi, modern nyelvművelőről. Élet és Irodalom. 1980/ p. Gondolta a fene. (Egy mondás eredetéről.) Élet és Irodalom 1980/8. 5. p. Időben idejében. Élet és Irodalom 1980/ p. Jelentésváltozások. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Kinek a "nyelvszokása"? Édes Anyanyelvünk 1980/4. 3. p. Kovalovszky Miklós köszöntése. Nyr Mi legyen a windsurf magyarul? Édes Anyanyelvünk 1980/2. 9. p. Mit mondanák az olyan férfinek, aki így beszél? In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Nevessünk? Édes Anyanyelvünk 1980/2. [belső címlap]. Nyelvjáráskutató úton a Vajdaságban. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Nyelvművelésünk a tévében. Édes Anyanyelvünk 1980/4. 4. p. Nyelvünk a világban. MNy LXXVI, Nyelvünk szép hangzásáról. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., A személynevek előtti névelőről. In: Dávid András: Nyelv és varázs. TankK, Bp., Találkozások, tűnő árnyak. Nyelvünk és Kultúránk Tévedések küszöbén. ("El innen, engem illet e hely itt" Madách mondatának "germanizmusa" és más kiigazítások.) Élet és Irodalom 1980/ p Anyanyelv és hazafiság. Édes Anyanyelvünk 1981/3. 1. p. Anyanyelvi Konferencia 81. Nyelvünk és Kultúránk , Az érzékelésről, de pontosabban. Édes Anyanyelvünk 1981/1. 2. p. Határkőnél [Elnöki beszámoló az anyanyelvi mozgalom tíz évéről]. Nyelvünk és Kultúránk Ua. Látóhatár 1987/ Horvátországban jártam. Nyelvünk és Kultúránk Az ízléstükrözéstől az ízlésformálásig. (Gondolatok irodalmi és köznyelvünk stílusáról.) In: Társadalmi fejlődés és nyelvi magatartás. TIT, Bp., Orr száj csőr. Édes Anyanyelvünk 1981/1. [Címlap]

18 Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Édes Anyanyelvünk 1981/ p Édesanya nyelvünk. Édes Anyanyelvünk 1982/1. 5. p. Hangsúlyozási gondok. Édes Anyanyelvünk 1982/ p. A kollégium és a magyar nyelv. Nyelvünk és Kultúránk A nyelvművelő Arany János időszerűsége. Nyelvünk és Kultúránk Százesztendős időszerű üzenetek. Édes Anyanyelvünk 1982/4. [Címlap belső] Szúpataktól a Zimréig. Édes Anyanyelvünk 1982/3. 6. p Arany és a szállóigék. Édes Anyanyelvünk 1983/1. 5. p. Arany János egy szavának hangsúlyozásáról. Nyr p. Társszerző: Pásztor Emil. Beke Ödön és a magyar nyelvtudomány. NyK 1983/ Életünk és a kenyér. Édes Anyanyelvünk 1983/4. 2. p. Kodály Zoltán és a magyar nyelv. MNy LXXIX, Megnyitó beszéd [az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülésén]. Nyelvünk és Kultúránk A nyelvművelő közönségszolgálatról. Édes Anyanyelvünk 1983/3. 2. p. A nyelvművelő Zsirai Miklós. Édes Anyanyelvünk 1983/2. 1. p. Szabó T. Attila: Nyelv és irodalom [tanulmánykötetéről]. Édes Anyanyelvünk 1983/ p. Záróbeszéd [az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülésén]. Nyelvünk és Kultúránk Vidám sarok: kérdések és feleletek. Édes Anyanyelvünk 1983/4. 1. p Bibliai történet "mai" nyelven. Édes Anyanyelvünk 1984/ p. Derüs szivvel szállok az Urnak... Fejér Megyei Szemle 1984/ Hamza András Nyelvünk és Kultúránk p. Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? Nyr , , Illyés Gyula és a magyar nyelvművelés. In: "Bátrabb igazságokért!" ELTE, Bp., 1982, [1984!], Az ízléstükrözéstől az ízlésformálásig. (Gondolatok irodalmi és köznyelvünk stílusáról.) In: Az ifjúság beszédkultúrájáról. TIT, Bp., Nagy J. Bélára emlékezünk. Édes Anyanyelvünk 1984/2. 1. p. Vidám sarok: Kanászok, madarak, óvónők. Édes Anyanyelvünk 1984/1. 6. p. Téves kapcsolás. Édes Anyanyelvünk 1984/4. 2. p Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 54 p. (MNyTK 162. [175!].) Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? Nyr

19 Anyanyelvi konferencia Veszprémben. Édes Anyanyelvünk 1985/4. 5. Beszámoló az V. Anyanyelvi Konferencián. Nyelvünk és Kultúránk Hite és hitele volt! Búcsú Gosztonyi Jánostól. Nyelvünk és Kultúránk Megjegyzések, gondolatok, tanulságok. Nyelvünk és Kultúránk Fontos és "fontatlan". Édes Anyanyelvünk 1986/ Húsz év: tapasztalatok, tanulságok a nyelvi ismeretterjesztésben. Nyr Amerikai magyarok között. Világ és Nyelv 1987/ "Engem az erdő véd s szeret" [ăprily Lajosról]. Édes Anyanyelvünk 1987/ Erotic show a night clubban. Édes Anyanyelvünk 1987/ Lassan haladunk. Édes Anyanyelvünk 1987/ Megjegyzések, gondolatok, tanulságok. In: Anyanyelvi Konferencia 85. Múzsák, Bp., Találkozásaim Áprily Lajossal. Confessio 1987/ A befejezett melléknévi igenév állítmányi használatáról. In: A magyar nyelv rétegződése. AkK, Bp., Ember, nyelv, táj. II. A kis Gyöngyöstől a nagy Tiszáig. Nyr Fűzfák és szilfák. Édes Anyanyelvünk 1988/1. 5. p. Hogy unokáink is hallhassák... Édes Anyanyelvünk 1988/ Az MTA helyesírási bizottságának állásfoglalása az orvosi helyesírás ügyében. Orvosi Hetilap 1988/ Társszerzők: Halász Béla, Keresztury Dezső. A nyelvi normáról a nyelvjárások felől. Édes Anyanyelvünk 1988/3. 6. p Bilingérezés. Szógyűjtemény Szentgál XVIII XIX. századi nyelvéből. Szerk. Balogh Ferencné. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 78 p t. Állásfoglalás az orvosi helyesírás ügyében. Nyr Társszerzők: Halász Béla, Keresztury Dezső. Balázs János Nyr Bundatörténet. Édes Anyanyelvünk 1989/3. 6. p. Itt a körömvers ideje... [Kányádi Sándor verseiről]. Édes Anyanyelvünk 1989/4. 6. p. A latin nyelv nyomai városunkban. In: Pápai kollégiumi történetek. A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa, A magyar nyelv hete 1989-ben [Egerben]. Elnöki köszöntő. Nyr Megújulás felé. Lőrincze Lajos köszöntő szavai a kecskeméti konferencián. Édes Anyanyelvünk 1989/4. 4. p. Nyelvünk sorsa a világban. Nyr

20 Okos, mint a turdai kos. Édes Anyanyelvünk 1989/2. 2. p Állati. Édes Anyanyelvünk 1990/3. 9. p. Amerikázunk? Édes Anyanyelvünk 1990/1. 6. p. A kollégium és a magyar nyelv. Új Horizont 1990/ Ua. Látóhatár 1991/ Merre tart az Anyanyelvi Konferencia? Édes Anyanyelvünk 1990/4. 3. p. A szegényekről és a szegénységről. Édes Anyanyelvünk 1990/2. 5. p. Találkozásom a Bibliával. Confessio 1990/ Hazamegyek a falumba. Önéletrajzi elmélkedések a nyelvhasználatról. Újhold Évkönyv 1991/ Megvan a magyarázat? Édes Anyanyelvünk 1991/ p. A "Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok" újjászületése. Nyelvünk és Kultúránk Zágon felé. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bp., Zágonban másodszor. Édes Anyanyelvünk 1991/ Böngészés a Biblia "tájszavai" között. Jó Hír 1992/ Eperfa szederfa. Édes Anyanyelvünk 1992/1. 7. p. Kedves Barátaim. [Levél] Édes Anyanyelvünk 1992/4. 1. p. Kórházi jegyzetek, gondolatok. Édes Anyanyelvünk 1992/3. 6. p Megnől az ember szíve. Barátok emlékek találkozások. Szerk. Balogh Ferencné Kolczonay Katalin Raffai István. Íj Horizont, Veszprém, 253 p. Fotók: Üzenet a kórházból, betegágyából. Édes Anyanyelvünk 1993/1. 1. p Megnől az ember szíve. Barátok emlékek találkozások. Szerk. Balogh Ferencné Kolczonay Katalin Raffai István. 2. kiadás, Új Horizont, Veszprém, 254 p. Fotók: A válogatott bibliográfia anyagát Balogh Ferencnétől, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) igazgatóhelyettesétől kaptuk. (a szerk. megjegyzése)

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

Tartalom. Anyanyelvünk éve

Tartalom. Anyanyelvünk éve Anyanyelvünk éve Lassan múlik a tél s föllebben újra a függöny kígyóként karikáznak a szűzek a zsenge fiúkkal tompán búgnak a mélyből vággyal telt fuvolák s ímhol a luk a fából készült szikla tövében tisztán

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes II. nyelvésztábor V. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2015. június 17 21. Anyanyelvünk 2015. JÚNIUS XXXVII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából

Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából Hagyomány és újítás a helyesírásban Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából Hagyomány és újítás a helyesírásban Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/1 március Tartalom Emlékezés Kodály Zoltánra 2012. december 16-án Hartyányi Judit... 4 Kodály Zoltán és Gyulai

Részletesebben

hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten

hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten Kós Károly emlékkönyv Összeállította Kuszálik Péter MENTOR KIADÓ Marosvásárhely, 2003 Kiadói tanács Gálfalvi György / Kovács András Ferenc

Részletesebben

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga Magyar Tudomány kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga A Williams-szindróma Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz Doktori képzés Tudomány és internet kapcsolata

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

Csapody Miklós. Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor

Csapody Miklós. Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor Csapody Miklós Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor A magyar irodalom történetében és a művelt köztudatban, ha még szó eshet ilyenről, Arany neve Nagyszalontával, Babitsé Szekszárddal, Kosztolányié

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva 87 Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR élete képekben és dokumentumokban Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva Gyermekkori és utolsó fényképe 88 Utunk irányát magunkban

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1000 Ft 2007. november Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 16. szám IDEGEN NYELVEK 2004. május 1-jén az Európai Unió tagországa lettünk.

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935

Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935 Varga Katalin akciónk egészen komoly 1 Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935 A fennmaradt dokumentumok véletlene úgy hozta, hogy Szabó Zoltán az első üdvözletében 1934 újév napján, az utolsó

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben