BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010"

Átírás

1 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010

2 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején Könyvtárosok csoportja a Megyeháza előtt Balogh Ferencné Kiadja: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Felelős kiadó: Sárköziné Sárovits Hajnalka 2

3 Tisztelt Olvasók! Kedves Könyvtáros Kollégák! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetének kronológiáját, rövid, néhány évtizedes történetét tartja kezében a Kedves Olvasó. A év majdnem egy emberöltőnyi idő. Személyes életünkben szinte a teljesség eszméléseink kezdetétől. Egy szervezet, egy intézmény életében amelyet a hosszú időre építkezés, az elődök tudása átadásának, átörökítésének gondolatával hoztak létre az alapítók talán csak néhány pillanat. Az MKE Veszprém megyei szervezete 35 éve, 1975-ben alakult újjá, az 1966-os megalakulást követő, alig dokumentálható évek után. Az eltelt majdnem négy évtized sorsfordító volt mindannyiunk életében. Világrendszerek dőltek össze, országok alakultak át és újjá, ideológiák váltak hiteltelenné, s jöttek új eszmék új prófétákkal. A kisebb és nagyobb közösségek, az egyéni sorsok nem maradhattak függetlenek a világ történéseitől. A felfordult, bizonytalanná vált világban a biztonságot minden korban a kis közösségek összefogása, összetartása jelentette. A mi egyesületünket ilyen biztonságot adó, szakmai, erkölcsi tartást jelentő és elváró közösségnek érzem ban (még főiskolás koromban) lettem az MKE tagja. Akkor valójában még nem tudtam, milyen erőt, 3

4 támaszt jelent e szervezet a könyvtárosok életében. Az elmúlt évtizedekben szerencsém volt mindezt megtapasztalni. A megyében dolgozó könyvtárosok legkiválóbbjai voltak vezetői e szervezetnek; munkájukkal, személyiségükkel példaként állnak ma is a megye, az ország könyvtárosainak társadalma előtt. Kiváló könyvtárvezetők, beosztott szakemberek adták át tudásukat, szakmai tapasztalataikat az újabb könyvtáros generációknak. Példát mutattak szakmai elhivatottságra, a közösségért végzett önzetlen munka örömére, az együvé tartozás fontosságára. A könyvtárosok egyesülete szakmai szervezet. Megyei egyesületünket ennél sokkal többnek érzem és gondolom: egymást tisztelő, egymástól tanulni akaró, lelkes munkahelyi és baráti közösségek egyesülése a miénk, amelyben a nyugdíjas könyvtárosok is egyre aktívabban részt vesznek (részt kérnek!) a szakmai programokon; javaslataikat, gondolataikat, ötleteiket hálás szívvel fogadja a mindenkori vezetőség és tagság. A Bölcsek, a Vének tisztelete nem halt ki az ókori görögök eltűntével. Bátran állíthatom, hogy egyesületünk becsüli és tiszteli a könyvtáros elődök munkáját, s ezért örülünk annak, ha nyugdíjba vonult kollégáink az egyesület tagjai maradnak. Az elmúlt évtizedekben az egyesület szakmai tevékenységében igyekezett lépést tartani a világ változásaival. Óriási, előre alig látott fejlődésnek lehettünk részesei. A változás egyaránt bekövetkezett a könyvtárosok 4

5 napi munkájában (gondoljunk csak a számítógépek megjelenésére és mára nélkülözhetetlen használatukra!), a könyvtárak és könyvtárosok társadalomban betöltött szerepében (a szociális funkció megjelenése és megerősödése), a velünk szemben támasztott elvárásokban (a kulturális törvény és az etikai kódex megalkotása). Egyesületünk minden várható és bekövetkezett változást nyomon követett. Előadásokkal, szakmai napok, tanfolyamok megszervezésével igyekezett tagjait segíteni a változásokra történő felkészülésben. Kiváló előadók, a kulturális élet és a könyvtáros szakma legjobbjai segítettek mindebben bennünket. Természetesen a komoly szakmai munka mellett jutott idő és lehetőség a kötetlenebb találkozásokra is. A szakmai kirándulások az ország határain belül és kívül összekovácsolták az egymástól távol élő és dolgozó kollégákat. A nyugdíjastalálkozókon megelevenedik a közeli s távoli múlt, s megerősíti mindnyájunkban az összetartozás érzését. Az egyesület krónikása Balogh Ferencné, mindanynyiunk Marikája. Élete összefonódott a könyvtárral, a könyvtárakkal, a könyvtárosokkal. Szakmai tudása, hivatásszeretete, szervezőkészsége évtizedeken át fémjelezte Veszprém megye könyvtárügyét. Könyvtári, irodalmi, hazai és külföldi kapcsolatait a megye könyvtárosai javára, fejlődésére építette, ápolta. Egyesületünk életének meghatározó szereplője, vezetője volt, s ma is lelkesen vesz részt a közös munkában. Négy cikluson keresztül (1975-től 1990-ig) az egyesület titkára, két ciklusban (1991-től 1998-ig) az egyesület elnöke,

6 től a vezetőség tagja. Egyenrangú partner, kolléga volt a szakmai tevékenységben; kritikája, véleménye mindig a jobbítás szándékával hangzott el. Köszönjük a segítő szót, a hasznos szakmai tanácsokat, az együtt töltött komoly és vidám órákat, napokat! Köszönöm a megye könyvtárosai, s a magam nevében ezt a hihetetlenül fontos tevékenységet! Az elvégzett munka immár nem vész a feledés homályába, s mindannyiunk számára megnyugtató lehet, hogy nem dolgoztunk hiába. Kölcsey Ferenc Parainesis című művének gondolataival köszönöm meg az idén 70 éves Balogh Ferencné Marika örökhagyó művét, az MKE Veszprém Megyei Szervezete életét bemutató kötet létrehozását. Az, aki életében sokat érzett és gondolkodott, s érzeményeit nyom nélkül elröppenni nem hagyta: oly kincset gyűjthetett magának, mely az élet minden szakában, a szerencse minden változásai közt gazdag táplálékot nyújt lelkének. A könyv rólunk, az elmúlt évtizedekben, években végzett munkánkról, életünkről szól. Fogadják, fogadjátok szeretettel, köszönettel! Balatonfüred-Veszprém, 2010 őszén Sárköziné Sárovits Hajnalka, az MKE Veszprém Megyei Szervezete elnöke 6

7 AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1935-ben a hivatásuknak elkötelezett könyvtárosok és levéltárosok elhatározták egy szakmai és közcélokat szolgáló társadalmi közösség megalakítását. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ötven évének kronológiája, 3. p.) Így jött létre a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete (MKLE) 320 fővel a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében. Tiszteletbeli elnöke Hómann Bálint vallás és közoktatásügyi miniszter, elnöke Fitz József lett. A könyvtáros és levéltáros szekciókban dolgozó egyesület vitákat rendezett, kiadványokat, évkönyveket szerkesztett, célja volt a tagok szakmai és társadalmi érdekeinek védelme, a szakképzés előmozdítása, a hazai könyvtárak képviselete az IFLA-ban (Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) és 1937-től az egyesület hivatalos lapjaként jelent meg a Magyar Könyvszemle. Az egyesület eredményes tevékenysége a háború alatt szünetelt majd 1950-ben megszűnt. A kor nem kedvezett a civil szerveződéseknek ben a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) irodalmi szakosztálya nyújtott keretet a megújulásra, Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre néven. Elnöke ekkor Varjas Béla (majd Mátrai László), titkára 7

8 Kéki Béla lett. Könyvtáros Klubot hoztak létre, mely a Kossuth Klubban, majd az Országos Műszaki Könyvtárban működött. Folytatták a korábbi hagyományos tevékenységeket és előkészítették az önállóvá válás feltételeit. A folyamatos híradás céljából 1962-től Tájékoztatót jelentettek meg. A TIT keretében hamarosan a nagyobb megyékben is létrejöttek megyei csoportosulások június 11-én a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre II. Küldöttközgyűlése kimondta az önállóságot és így 604 taggal megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A vezetőségbe többek között Kőhalmi Bélát, Kovács Mátét, Mátrai Lászlót és Székely Sándort választották. A Művelődési Miniszter /1965. sz. rendelete jóváhagyta az alapszabályt és az egyesületet bejegyeztette az önálló társadalmi szervezetek közé. Ma közel kétezer taggal 20 területi és 11 szakmai szervezetben folyik a munka. Tevékenységéről részletesen tájékozódhatunk a 2011-ben megjelenő emlékkönyvből. Az 1965-ös alapszabály 18. -a tette lehetővé, hogy megyei (területi) csoport létesíthető egy-egy megye területén lakó vagy dolgozó egyesületi tagokból, amennyiben legalább húszan vannak. Az elsők között, május 3-án alakult meg a Veszprém megyei csoport. A megyei könyvtár igazgatója, Varga Béla (aki addig is az Ellenőrző Bizottság tagjaként dolgozott az egyesület országos szervezetében) hívta össze a megye 8

9 könyvtárosait, ő tett javaslatot a vezetőségre. A jelenlévők Neumayer Károlyt, a római katolikus püspökség könyvtárosát és levéltárosát elnöknek, Gaál Magdolnát, a megyei könyvtár munkatársát titkárnak választották. A tagok számára vonatkozó adatot nem találtam. Sajnos Neumayer Károly alig egy év múlva meghalt és a kollégák emlékezete szerint dr. Kovács Zoltán, a Veszprémi Vegyipari Egyetem könyvtárának vezetője vette át az elnöki teendőket. Úgy emlékezünk, hogy csupán néhány megmozdulásra került sor akkoriban: közös folyóiratlelőhely-jegyzék készítésére, néhány élménybeszámolóra és egy látogatásra az egyetemi könyvtárban ban vendégül láttuk az országos elnökséget, bemutattuk az Eötvös Károly Megyei Könyvtár számára felújított és átalakított volt püspöki jószágkormányzósági épületet, valamint a veszprémi katolikus püspöki és a zirci Reguly Antal műemlékkönyvtárat között azonban alig találjuk nyomát megyénkben az egyesület munkájának. Egy országos küldöttgyűlési beszámolóból mindössze annyit tudhatunk meg, hogy továbbra is Gaál Magdolna, akkor már Keller Antalné a csupán 17 tagot számláló Veszprém megyei szervezet titkára május 28-án Veszprémben alakult újjá a megyei szervezet, amikor dr. Mészáros Istvánnét, a sümegi kórház orvosi könyvtárának vezetőjét elnöknek, Balogh 9

10 Ferencnét, a megyei könyvtár módszertanosát titkárnak választották. Azóta is minden választásnál követjük azt a gyakorlatot, hogy az egyik vezető a megyei könyvtár munkatársa, a másik valamelyik vidéki könyvtárból vagy szakkönyvtárból legyen. A vezetőség többi tagját is képviseleti alapon választottuk: Bakos Istvánné a szakszervezeti könyvtárosokat, Falvassy András a kistelepüléseket, Karika Erzsébet a nagyközségieket, Mészárosné Stenger Katalin pedig az iskolaiakat képviselte. Mindenki a saját területén fogott hozzá a szervezéshez, így december 15-én Devecserben már 59 tag fogadta el a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A résztvevők nevében Balogh Ferencné, Kerekes Imre, Kovács József, Mészáros Istvánné, Tilhof Endre és Varga Béla fogalmazták meg az elvárásokat: ezekre tekintettel célul tűztük ki a különböző hálózatokban dolgozó könyvtárosok összefogását, szakmai és irodalmi előadások, továbbképzések szervezését, kapcsolattartást az egyesület országos elnökségével, valamint tapasztalatcseréket megyén belül és túl. Már ezek szellemében hallgattuk meg délután Nobel Iván (Országos Pedagógiai Intézet) előadását: A könyv szerepe a ma és a holnap iskolájában címmel. Szervezetünk jellemző munkaformái kezdetektől a továbbképzések, a tapasztalatcserék, a szakmai kirándulások, a baráti találkozók, ezek aránya természetesen időszakonként változott. Az közötti ciklustól kezdve tudjuk pontosabban követni történetünket, mert irattárunk ettől kezdve szinte hiánytalan. Minden év elején összeült a 10

11 vezetőség, számot vetett az elmúlt esztendővel, és a beérkezett javaslatok alapján munkatervet készített. BALOGH FERENCNÉ, DR. MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ ÉS TAMÁS ISTVÁN A SÜMEGI KÖNYVTÁRBAN Kezdetben a különböző hálózatokban dolgozó könyvtárosok közötti kapcsolatteremtés, egymás munkájának megismerése, közös témák keresése volt a cél. Mivel minden könyvtárhálózatban voltak rendszeres továbbképzések, ezért az egyesület olyan témákat részesített előnyben, amelyek valamennyi könyvtárost egyformán érdekelhettek, illetve a tagok általános és irodalmi tájékozottságát növelhették. Az összejöveteleket mindig más településen, más könyvtártípusban tartottuk, hogy ezzel is biztosítsuk a tapasztalatcsere és a tájékozódás lehetőségét. Ezekben az években Zirc, Veszprém, Ajka volt a találkozások helyszíne. Jártunk a megyei, az egyetemi, az ajkai városi, a zirci Reguly Antal és a me- 11

12 gyei művelődési ház könyvtárában. Borsa Gedeon, Orosz Bertalanné, Drucker Tibor, dr. Gerő Gyula, Kovács Zoltán előadását hallgattuk meg a kronológiában megjelölt témákban és a beszélgetésekbe igyekeztünk bevonni a kollégákat is. Ez akkor elsősorban a közös szervezésben, a helyi kalauzolásban és a szíves vendéglátásban valósult meg. Mind a mai napig meghatározó a fogadó könyvtárak segítsége a programok összeállításában és a házigazdai szerep vállalásában ban a megyei könyvtárral közösen vendégül láttunk 10 Halle (Német Demokratikus Köztársaság) megyei könyvtárost, Br. Mack úr vezetésével, aki az ottani szervezet elnöke volt. A megyei könyvtáron kívül elvittük őket Balatonalmádiba, Keszthelyre és szerveztünk számukra budapesti programot is. Ez volt külföldi kapcsolataink kezdete. A következő évben Veszprém megyei kollégák (Balogh Ferencné, Hogya Györgyné, Jelencsik Sándor, dr. Kiss Györgyné, Kovács Emil, Rosta Róbertné, Tilhof Endre, Varga Károlyné, Varga Károly) látogathattak el Halleba, Lipcsébe, Drezdába, Bitterfeldbe és a Harz-hegységbe. Nyelvtudásunk hiányosságaiból és a Schlafwagenben történt elhelyezésből sok humor fakadt, melyre ma is szívesen emlékezünk. Ebben a ciklusban indítottuk a hazai tapasztalatcseréket is, először Szentendrét kerestük fel, ahol a Pest Megyei Könyvtáron kívül a Czóbel-, a Ferenczy-, a Kovács Margit kiállításokat és a skanzent is meglátogattuk. 12

13 között figyelmünk központjába a szaktanfolyamot végzett, főiskolai különbözeti államvizsgára készülő kollégák segítése került. A Zala, Vas és Veszprém megyei szervezet közösen szervezett számukra konzultációkat és mikrofilmen adtuk kezükbe a kötelező irodalmat. Ennek is köszönhető, hogy az államvizsgákon a korábbi időszakhoz képest lényegesen jobb felkészültségről tettek tanúbizonyságot a jelöltek. (MKE évkönyve, p.) Veszprém megyében ez közel 20 közművelődési és 15 más hálózatbeli könyvtárost érintett ben tért át az MKE munkájában a 4 éves ciklusokra. Összejöveteleink helyszíne Veszprém, Tapolca, Pápa, Sümeg, Balatonfüred, az Országos Oktatástechnikai Központ (OOK) és a Veszprém Megyei Úttörőház könyvtára, valamint a Megyei Levéltár voltak. Kéki Béla, Tüskés Tibor, Skaliczki Judit, Haimann György, Nagy Attila, Szente Ferenc, Kamarás István és Gereben Ferenc szakmai előadásait hallgattuk meg. Szaporodtak az irodalmi témák is: a gyermekirodalomról (Fiola Pálné, Könyves-Tóth Lilla, Horgas Béla, Bognár Tas), a Magyarország felfedezése könyvsorozatról (Tamás István), Móricz Zsigmond mai olvasóiról (Czine Mihály) és Másokért-egyedül címmel Illyés Gyula alkotásaiból készült összeállításra került sor, Tompa László előadóművész közreműködésével ben Csongrád és Békés megyébe (Szeged, Orosháza, Hódmezővásár- 13

14 hely, Békéscsaba, Gyula, Békés, Gyomaendrőd,) ben Zalaegerszegre és az Őrségbe jutottunk el szakmai kirándulás és tapasztalatcsere keretében a Petőfi Színháztól kedvezményesen bérelt autóbusszal. A ciklus fő egyesületi eseménye az MKE XI. vándorgyűlése augusztus 9 11-én Veszprémben. Központi témája: A könyvtári munkamegosztás és együttműködés a hatékonyság és gazdaságosság szolgálatában. Szervezésében összefogott az MKE elnöksége, a Veszprém megyei szervezet, a megyei és az egyetemi könyvtár. Erre szükség is volt, mert a három napban sokfelé szerteágazó, különböző helyszínekhez köthető programok váltogatták egymást. Erkölcsileg és anyagilag is támogatta a vándorgyűlést a Megyei Tanács, melynek akkori elnöke, dr. Radnóti István köszöntötte a plenáris ülés résztvevőit. A szakmai programot Villangó István (Kulturális Minisztérium) előadása nyitotta meg, majd dr. Zsidai József a műszaki könyvtárak, dr. Vályi Gábor a társadalomtudományi szakkönyvtárak, Takács Miklós pedig a közművelődési könyvtárak szempontjából elemezte a fő témát. Másnap öt szekcióban folyt a tanácskozás, melyekbe előadóként Vajda Erik, dr. Tóth Dezső és dr. Szentmihályi János is bekapcsolódott. Legjelentősebb szekció a kisközségek központi ellátásáról rendezett konferencia volt, melyhez a Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) is csatlakozott. Ezen a hazai könyvtárosokon kívül a testvérvárosokból meghívott német, finn, erdélyi és bolgár vendégek is részt vettek. Számukra a vándorgyűlés után Zirc Devecser 14

15 Pápa és Balatonfüred Badacsony Keszthely útvonalon tapasztalatcserét és kirándulást is szerveztünk. A szakmai tanácskozásokon kívül a vándorgyűlés valamennyi vendégét elvittük autóbuszokkal Tihanyba, ahol az apátsági templomban Kistétényi Melinda Bachhangversenyét hallgattuk meg. Felajánlottuk vendégeinknek a veszprémi könyvtárak meglátogatását is, este pedig svédasztalos fogadás mellett folyt a baráti találkozó, majd a vándorgyűlés résztvevői táncra perdültek. A vándorgyűlésen résztvevő mintegy 500 könyvtáros és az MKE elnöksége is elégedett volt a szervezéssel. Számunkra azért is fontos volt ez az esemény, mert ráirányította a megye figyelmét az egyesületre, tekintélyt szerzett neki, és ettől kezdve anyagilag is rendszeresen támogatták munkánkat. Külföldi könyvtári kapcsolataink is lendületet kaptak. Ebben az időszakban ugyan csak a népi demokratikus országok jöhettek szóba partnerként, de a könyvtárban a Hazafias Népfronthoz kötődően megalakult a Magyar Finn Baráti Társaság (később Egyesület), és annak olyan egyéniségek voltak a mozgatói, mint a finnországi Rovaniemiben Seija Hurri és a veszprémi Tímár Vera. Varga Bélának, a megyei könyvtár akkori igazgatójának javaslatára kivételt tettek a finn kapcsolatokkal: maga és több munkatársa is járt Finnországban, így meggyőzően tudták a skandináv közkönyvtári ellátást követendő példaként idézni. Ezekre az alapokra építkezhetett a régi-új vezetőség. Elnök: dr. Mészáros Istvánné, titkár: Balogh Ferencné, 15

16 tagjai: Karika Erzsébet, Mészárosné Stenger Katalin, Répásy Zoltánné, dr. Tóth Dezső és Tóth Jánosné. Sajnos 1981-ben meghalt Bakos Istvánné, akivel a szakszervezeti könyvtárosok aktív szervezőjét veszítettük el tól az egyesület munkaterve a megyei könyvtár munkatervében is szerepelt. Összejöveteleink helyszínei: Veszprém, Ajka, Bakonyoszlop, Sümeg, Zirc. A fogadó könyvtárak között a közművelődésieken kívül szakszervezeti, szak, gimnáziumi és egyetemi is szerepelt. A hasznos és kellemes együttlétek elősegítették a könyvtárosok mi tudatának kialakulását. Nem sikerült azonban eléggé élénkíteni tagjaink öntevékenységét, ekkor még ritkán éltek a megszólalás gyakorlásának jó lehetőségével. A továbbképzések témái között találjuk: a hátrányos helyzetű rétegek könyvtári ellátását (Csapó Edit); a gimnáziumi fakultáció könyvtári feladatait (Kemény Géza); a hazai és a külföldi magyar nyelvű irodalmi folyóiratok értékelését (Czine Mihály); az olvasói szokások változásait (Gereben Ferenc); a budapesti kulturális fórum tapasztalatait (dr. Vályi Gábor); a közművelődési könyvtárak építési problémáit (dr. Papp István); valamint a készülő új iskolai könyvtári irányelvek tervezetét (Balázs Mihály). Megismerkedtünk a megye nagyobb szakkönyvtáraival (Veszprémi Vegyipari Egyetem, Magyar Ásványolaj Forgalmi Kutató Intézet, Nehézvegyipari Kutató Intézet) s megjelentek témaként a technika fejlődésével járó új szolgáltatások: az online irodalomkeresés, a lyukkártyás adatszolgáltatás, a teletext és a képújság kérdései. Szakmai kirándu- 16

17 láson és tapasztalatcserén voltunk Budapesten (az Orvostörténeti Szakkönyvtárban, az Országos Széchényi Könyvtárban a kódex kiállításon), valamint Vas megyében (Sárvár, Szombathely, Kőszeg, Csepreg, Velem, Ják útvonalon). Fontos eseménye a ciklusnak, hogy 1984-ben egyesületünk vállalkozó szellemű tagjaival összegyűjtöttük, Balogh Ferencné szerkesztésében és a megyei könyvtárral közösen megjelentettük a Veszprém megyei könyvtári minerva című kiadványt, benne 456 (ebből 140 általános iskolai és közel 180 kistelepülési) könyvtár jellemző adataival és szolgáltatásaival. Másfél évtizedig használtuk tájékozódási alapul ezt a munkát, amely ma a megye könyvtártörténeti kutatásainak megkerülhetetlen segédeszköze. Egy évtized múltán, között dr. Tóth Dezsővel az élen hozzáfogtunk a frissítéséhez, és ki akartuk egészíteni egy Ki kicsoda Veszprém megye könyvtárügyében kislexikonnal. Sajnos a kiadáshoz nem kaptunk anyagi támogatást. Őszintén sajnáljuk, hogy félben maradt ez a munka, és legalább adatbázisban nem rögzítettük az összegyűlt anyagot ban Balogh Ferencné megkapta a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérmet, nemcsak a megyei szervezetben, hanem az országos elnökségben és az Ifjúsági Szekcióban végzett munkájáért. Tagja lehetett annak a küldöttségnek is, amely az osztrák könyvtáros-egyesület meghívására Bécsben járt. 17

18 között az új vezetőség tagjai: elnök: dr. Csiszár Miklós, titkár: Balogh Ferencné, tagjai: Görög Vincéné, Karika Erzsébet, Kriszt Istvánné, dr. Szűcs Lászlóné és dr. Tóth Dezső. A társadalmi körülmények változásai kedvezhettek volna az egyesületi munkának, de sok volt a zavaró tényező is: a települések fokozódó önállósodási törekvései, a pénzügyi gondok, a könyvtárosok kimozdulásának nehézségei ellene hatottak. Pedig a hivatali kapcsolatok lazulása, a könyvtárhálózatok kezdődő szétesése (vagy megszűnése) miatt egyre nagyobb szükség volt az egyesület összetartó szerepére. Ezt az igényt bizonyította a felfutó taglétszám is, amely ekkor már 108 fő volt. Előtérbe került a tagokkal kapcsolatos egyéni törődés: a fiatalok beszervezése, a nyugdíjasok megtartása és támogatása, a kerek évfordulók megünneplése. A ciklus összejöveteleinek helyszínei: Veszprém, Devecser, Balatonfüred, Pula, Vörösberény, Badacsonytomaj. A vendéglátó könyvtárakon kívül mindenütt felkerestük az egyéb kulturális látnivalókat is. A továbbképzések témái: az olvasás és könyvtárhasználati szokások változásai (Gereben Ferenc); az Új Könyvek szerkesztése és orientáló szerepe (Lakatos András); egy megye állománykivonásának tapasztalatai (Hegedűs Éva); a számítógépek könyvtári használata (dr. Tóth Dezső), a turizmus és a kultúra kapcsolata (Rosta Sándor); a nyaralók könyvtári ellátása (Balogh Ferencné); kéziratos anyagok a megyei közgyűjtemé- 18

19 nyekben (dr. Tóth Dezső, dr. Csiszár Miklósné, V. Fodor Zsuzsa, Somfai Balázs, Tolnai Valéria és Auli Sipilä Rovaniemiből). Ez utóbbi alkalommal elhangzott előadásokat kéziratként közre is adtuk. Téma volt továbbá a hagyományok ápolása (dr. Praznovszky Mihály); a közhasznú információk a közművelődési könyvtárakban (dr. Fodor Péter); a magyar társadalom könyvtáros képe (Gereben Ferenc); irodalmi életünk aktuális kérdései (Tamás István); a csehszlovákiai magyar irodalom és hazai kapcsolatai (Czine Mihály és Dobos László); könyvheti előzetes Püski Sándorral és feleségével. BALOGH FERENCNÉ KÖSZÖNTI A 75 ÉVES PÁLDY RÓBERTET 1987-ben megünnepeltük Páldy Róbert 75. születésnapját, aki javaslatunkra ez alkalommal Veszprém Megyéért kitüntetést kapott. Páldy Róbert egykor a megyében szabadművelődési felügyelő, között a 19

20 megyei könyvtár igazgatója, az intézmény és a megyei könyvtárhálózat szakmai megalapozója, az ban megjelent Veszprémi Szemle című, három számmal megjelent irodalmi és társadalomtudományi folyóirat szerkesztője, a megyében több könyvsorozat elindítója, majd a Könyvtáros című országos folyóirat szerkesztője volt. Ebben az évben dr. Tóth Dezső kapott MKE Emlékérmet, melyet a megyei szervezetben és az Audiovizuális Bizottság elnökeként végzett munkájával érdemelt ki ban Könczöl Imrét köszöntöttük 70. születésnapján. Anyagilag támogattuk, és a Bakonyi Múzeummal közösen szervezett helyismereti konferencia keretében 1990-ben Pulán felavattuk Harmath István irodalomtörténész síremlékét (Katsányi Sándor emlékezett a szerzőtársra és barátra), ugyanez év végén beszélgetést szerveztünk a 75 éves Lőrincze Lajossal (megyénk híres szülöttével): Egy nyelvész meghatározó olvasmányai címen. Külföldi kapcsolataink is szépen alakultak: a szolnoki vándorgyűlésre és veszprémi látogatásra fogadtuk Alsike és Erkki Airaksinent Rovaniemiből. Előadásuk megjelent a Horizont című folyóiratban. Cserében, a következő évben dr. Tóth Dezső és felesége látogathatott el Finnországba, az ő tapasztalataikról a Könyvtárosban olvashattunk. A székesfehérvári vándorgyűlésen egy marosvásárhelyi és egy sepsiszentgyörgyi kolléga részvételének költségeit biztosítottuk és emellett Veszprém megyei programot is állítottunk össze számukra. 20

21 Szakmai útjaink Budapestre (a Parlamenti Könyvtárba, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba, a Corvina kiállításra, a Farkasréti és a Kerepesi úti temetőbe), valamint 1989-ben Szabolcs-Szatmár megyébe (Nyíregyháza, Csaroda, Tákos, Szatmárcseke, Túristvánd, Mezőkövesd) és 1990-ben Burgenlandba (Velem, Eisenstadt, Rust, Mörbisch, Léka, Bernstein, Oberwart, Unterwart, Güssing) vezettek. Ez utóbbi alkalommal megkezdtük a tudatos ismerkedést a határainkon kívül élő magyarok kultúrájával és könyvtári ellátásával. Dr. Csiszár Miklós elnökünk pedig egy egyesületi küldöttséggel az osztrák könyvtárosok vándorgyűlésén Linzben járt között a megyei szervezet vezetőségének tagjai: elnök: Balogh Ferencné, titkár: Györgyné Juhász Katalin, tagjai: Karika Erzsébet, Párizs Györgyné, dr. Szűcs Lászlóné, dr. Tóth Dezső és Weisz Tamásné voltak. Ez a rendszerváltást követő időszak. Munkánkat kettős szorításban végeztük: a művelődés egészére nehezedő gondok sokasága és a könyvtári rendszerben meglévő bizonytalanságok, a tovább lazuló hálózati kapcsolatok, valamint a gyorsan nehezedő gazdasági és utazási lehetőségek miatt. A szakszervezeti és a nagy tudományos intézeti szakkönyvtárak felszámolásával csökkent a taglétszám is. A változások és a szaporodó gondok hatására még szorosabbra fűztük kapcsolatunkat a me- 21

22 gyei könyvtárral. Megszaporodtak a közös programok, illetve az egyesület egyre nagyobb részt vállalt át a szakmai továbbképzések szervezéséből ben új alapszabály készült és a megyei szervezet részben önálló gazdálkodási lehetőséget kapott. (Adószám, hivatalos nyomtatványok, banki meghatalmazás járt vele.) Elkészítettük és a tagság jóváhagyta a gazdálkodás ügyrendjét. Ettől kezdve választunk Ellenőrző Bizottságot, melynek vezetője évente ellenjegyezi a könyvelést és a pénzügyi zárást. Egy ideig szerény tiszteletdíjért a megyei könyvtár gazdasági előadója (Németh Károlyné majd Stummer Istvánné) végezte a könyvelést től Balogh Ferencné, 1999-től Baloghné és Putz Judit végzik ezt a munkát (könyvelés, utalások, tagdíjak, járulékok, számlák), térítés nélkül. Gazdálkodásunk alapját a tagdíjakból nálunk maradt bevétel, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Megyei Önkormányzati Hivatal rendszeres támogatása, valamint az MKE biztosította ezekben az években. Ez együttesen ezer Ft-ot jelentett évente. Egyre inkább a pályázatok kerültek előtérbe, mint források. Mivel a megyei szervezet származtatott jogi személy, ezért több pályázaton nem indulhatott önállóan, csak az országos egyesületi pályázatok részeként. Szerencsére gyakran befogadták pályázatainkat. Az eredményesség leginkább Pardiné Mórocz Magdolna következetes odafigyelésének és jól megfogalmazott pályázatainak köszönhető. Így a kilencvenes évektől kezdve a szerencsésebb időszakokban ezer Ft-ot is sikerült 22

23 évente nyerni az Művelődési Minisztérium közművelődési pályázatain, a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Nemzeti Civil Alaptól és a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítványtól: továbbképzésekre, szakmai utakra, a határon túli kapcsolatok ápolására. Nem elhanyagolható támogatás, hogy a megyei könyvtár biztosította munkánkhoz az infrastruktúrát (postázás, telefon, másolások) a városi könyvtárak pedig testületi tagdíjakkal, munkatársaik útiköltségével és alkalmi reprezentációval segítették, segítik gazdálkodásunkat. Előtérbe kerültek a szakma átalakításával kapcsolatos kérdések: a gazdaságosság és gazdálkodás, az információk áramoltatása és a számítógépek szerepe. Így került sor az esély és örökség: gazdasági és politikai változások a kilencvenes évek derekán (Kéry László és Petschnig Mária Zita); a könyvtárügy aktuális kérdései (dr. Papp István); a könyvtárak rövid távú fejlesztési programja (dr. Ambrus Zoltán); az üzlet és könyvtár, a vállalkozó könyvtár (Fekete Gábor és Györgyné Juhász Katalin); egy közgazdász, aki jelenleg könyvtáros (Tamás Tibor); közhasznú információk és a könyvtár (Tilhof Endre), jövőnk: az információ (Fülöp Géza Marosvásárhelyről); az egyesületek szerepének növekedése (Horváth Tibor és dr. Tóth Dezső); könyvheti előzetes (a Szépirodalmi, a Móra, az Apáczai, az Officina Nova kiadókkal); a fiatalok olvasási szokásai (dr. Nagy Attila); könyv- és olvasás-centrikus könyvtár (Vidra Szabó Ferenc); városi könyvtárak helyismereti gyűjteményei (dr. Bényei Miklós) című témákra. Pályázati 23

24 forrásból 1993 nyarán 16 tagunknak Jurics Imre vezetésével 40 órás DOS tanfolyamot szerveztünk a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban. Veszprémben, Balatonfüreden, Ajkán, Devecserben és Várpalotán jöttünk össze ezekben az években. DR. TÓTH DEZSŐ, DR. CSISZÁR MIKLÓS, BALOGH FERENCNÉ Szakmai útjaink: 1991-ben Komárom, Komarno, Dunaszerdahely, Esztergom, Visegrád, 1992-ben Kárpátalja (Ungvár, Munkács, Beregszász: rossz emlékű 35 óra a határon, amely miatt lemaradtunk a sárospataki vándorgyűlésről), 1993-ban Tolna megye (Baja, Decs, Szekszárd, Bonyhád), 1994-ben az Őrség, Graz és környéke. Erősödtek erdélyi kapcsolataink is. Az egyesület 24

25 vendégeként Sepsiszentgyörgyről Kiss Jenő, Seres Ildikó és Nagy Gizella, Szovátáról Domokos Edit, Marosvásárhelyről Héjja Ilona és Deé Anikó, Kolozsvárról Ujváry Mária jártak nálunk, a tapolcai helytörténeti továbbképzésen Fülöp Mária (Marosvásárhely) és Ősz Erős Péter (Sepsiszentgyörgy) tartott korreferátumot. Veszprémből Halász Béla, Balogh Ferencné és Kovács Emil viszonozta a látogatásokat. Az EMKE illyefalvi olvasótáborában Balogh Ferencné tartott előadást ban, ahol Varga Károlynéval és Szoboszlayné Németh Renátával vett részt. A következő években Karika Erzsébet, Vasáros Ferencné, dr. Szűcs Lászlóné, Németh Mária, majd Árkoson Nagy Eörsné és Hoffmann Valéria táboroztak egyesületi támogatással. Évekig szervezett kapcsolatunk volt az Erdélyi Magyar Könyvtárosok Egyesületével: könyveket gyűjtöttünk kis erdélyi könyvtáraknak, a Kölcsey és a Lakitelek Alapítványnál könyvbeszerzési támogatásra pályáztunk számukra és gondoskodtunk a könyvek kiszállításáról. Meg kell említenünk azt az IFLA rendezvényt, amelynek keretében 1991-ben az MKE meghívására 19 ország könyvtári szakemberei találkoztak Veszprémben az akadémiai (VEAB) székházban. A tanácskozás célja az volt, hogy megvitassák, miként lehet demokratizálni a volt szocialista országok könyvtáros-egyesületeit. A helyi és a vidéki kísérő programok előkészítése és lebonyolítása a megyei könyvtár és az egyesület megyei szervezetének közös feladata volt. 25

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2011. 8. évf. 1. szám

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2011. 8. évf. 1. szám ORVOSI KÖNYVTÁRAK A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2011. 8. évf. 1. szám 1 Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK... 4 Bibliotéka Emlékérem... 4 Honvédelmi Kitüntetés... 5 Egyetemi kitüntetettek

Részletesebben

A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről

A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről A 2006.évi programokat kisebb változtatásokkal teljesitettük, amiben nagy segítséget kaptam a vezetőtársaimtól és a választmányi tagoktól. Köszönöm mindenkinek.

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL PEDAGÓGUS- V. évfolyam 9. szám FÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. november Ára 15 Sk TANTESTÜLETI TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN 2006. szeptember 1-jétől az ógyallai magyar iskola a

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk Tartalom Nõk vezetõ tisztségben Mészáros Istvánné (Bácsalmási Ipartestület) Mórocz Istvánné (Könyvkötõk Országos Ipartestülete) Mihalcsik Gyuláné Budapest VI-VII. kerületi Ipartestület (2-4. oldal) Exkluzív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 249. Pó s a L aj o s : A tavasz megér kez ése M i cs o d a h i n t ó ez? A t a v a sz hi nt ó j a. Fé n y es na pk e l e t r ő l jö n a fe cs k e gó l y a. P i

Részletesebben

jével adott át bennünket a megyének, s 1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-Zsilinszky

jével adott át bennünket a megyének, s 1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-Zsilinszky S Z A K M A I - M Ó D S Z E R T A N I, I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T Kiadja a Kollégiumi Szövetség Alapította a Kollégiumokért Sajtóalapítvány A TARTALOMBÓL: 50 éves a komáromi Középfokú Kollégium

Részletesebben

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A Barátság melléklete A Városháza Dísztermében 2006. június 20-án megtartott konferencia szerkesztett anyaga Megyesné Dr. Hermann Judit aljegyző megnyitója

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

LIONS. 25 We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május

LIONS. 25 We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május LIONS HUNGARY 25 We serve! A Lions Klubok Magyarországi Szövetségének tisztségviselői 2013-2014-ben KABINET KORMÁNYZÓ Magyar László YEC Nemzetközi kapcsolatok

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben