BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010"

Átírás

1 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010

2 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején Könyvtárosok csoportja a Megyeháza előtt Balogh Ferencné Kiadja: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Felelős kiadó: Sárköziné Sárovits Hajnalka 2

3 Tisztelt Olvasók! Kedves Könyvtáros Kollégák! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetének kronológiáját, rövid, néhány évtizedes történetét tartja kezében a Kedves Olvasó. A év majdnem egy emberöltőnyi idő. Személyes életünkben szinte a teljesség eszméléseink kezdetétől. Egy szervezet, egy intézmény életében amelyet a hosszú időre építkezés, az elődök tudása átadásának, átörökítésének gondolatával hoztak létre az alapítók talán csak néhány pillanat. Az MKE Veszprém megyei szervezete 35 éve, 1975-ben alakult újjá, az 1966-os megalakulást követő, alig dokumentálható évek után. Az eltelt majdnem négy évtized sorsfordító volt mindannyiunk életében. Világrendszerek dőltek össze, országok alakultak át és újjá, ideológiák váltak hiteltelenné, s jöttek új eszmék új prófétákkal. A kisebb és nagyobb közösségek, az egyéni sorsok nem maradhattak függetlenek a világ történéseitől. A felfordult, bizonytalanná vált világban a biztonságot minden korban a kis közösségek összefogása, összetartása jelentette. A mi egyesületünket ilyen biztonságot adó, szakmai, erkölcsi tartást jelentő és elváró közösségnek érzem ban (még főiskolás koromban) lettem az MKE tagja. Akkor valójában még nem tudtam, milyen erőt, 3

4 támaszt jelent e szervezet a könyvtárosok életében. Az elmúlt évtizedekben szerencsém volt mindezt megtapasztalni. A megyében dolgozó könyvtárosok legkiválóbbjai voltak vezetői e szervezetnek; munkájukkal, személyiségükkel példaként állnak ma is a megye, az ország könyvtárosainak társadalma előtt. Kiváló könyvtárvezetők, beosztott szakemberek adták át tudásukat, szakmai tapasztalataikat az újabb könyvtáros generációknak. Példát mutattak szakmai elhivatottságra, a közösségért végzett önzetlen munka örömére, az együvé tartozás fontosságára. A könyvtárosok egyesülete szakmai szervezet. Megyei egyesületünket ennél sokkal többnek érzem és gondolom: egymást tisztelő, egymástól tanulni akaró, lelkes munkahelyi és baráti közösségek egyesülése a miénk, amelyben a nyugdíjas könyvtárosok is egyre aktívabban részt vesznek (részt kérnek!) a szakmai programokon; javaslataikat, gondolataikat, ötleteiket hálás szívvel fogadja a mindenkori vezetőség és tagság. A Bölcsek, a Vének tisztelete nem halt ki az ókori görögök eltűntével. Bátran állíthatom, hogy egyesületünk becsüli és tiszteli a könyvtáros elődök munkáját, s ezért örülünk annak, ha nyugdíjba vonult kollégáink az egyesület tagjai maradnak. Az elmúlt évtizedekben az egyesület szakmai tevékenységében igyekezett lépést tartani a világ változásaival. Óriási, előre alig látott fejlődésnek lehettünk részesei. A változás egyaránt bekövetkezett a könyvtárosok 4

5 napi munkájában (gondoljunk csak a számítógépek megjelenésére és mára nélkülözhetetlen használatukra!), a könyvtárak és könyvtárosok társadalomban betöltött szerepében (a szociális funkció megjelenése és megerősödése), a velünk szemben támasztott elvárásokban (a kulturális törvény és az etikai kódex megalkotása). Egyesületünk minden várható és bekövetkezett változást nyomon követett. Előadásokkal, szakmai napok, tanfolyamok megszervezésével igyekezett tagjait segíteni a változásokra történő felkészülésben. Kiváló előadók, a kulturális élet és a könyvtáros szakma legjobbjai segítettek mindebben bennünket. Természetesen a komoly szakmai munka mellett jutott idő és lehetőség a kötetlenebb találkozásokra is. A szakmai kirándulások az ország határain belül és kívül összekovácsolták az egymástól távol élő és dolgozó kollégákat. A nyugdíjastalálkozókon megelevenedik a közeli s távoli múlt, s megerősíti mindnyájunkban az összetartozás érzését. Az egyesület krónikása Balogh Ferencné, mindanynyiunk Marikája. Élete összefonódott a könyvtárral, a könyvtárakkal, a könyvtárosokkal. Szakmai tudása, hivatásszeretete, szervezőkészsége évtizedeken át fémjelezte Veszprém megye könyvtárügyét. Könyvtári, irodalmi, hazai és külföldi kapcsolatait a megye könyvtárosai javára, fejlődésére építette, ápolta. Egyesületünk életének meghatározó szereplője, vezetője volt, s ma is lelkesen vesz részt a közös munkában. Négy cikluson keresztül (1975-től 1990-ig) az egyesület titkára, két ciklusban (1991-től 1998-ig) az egyesület elnöke,

6 től a vezetőség tagja. Egyenrangú partner, kolléga volt a szakmai tevékenységben; kritikája, véleménye mindig a jobbítás szándékával hangzott el. Köszönjük a segítő szót, a hasznos szakmai tanácsokat, az együtt töltött komoly és vidám órákat, napokat! Köszönöm a megye könyvtárosai, s a magam nevében ezt a hihetetlenül fontos tevékenységet! Az elvégzett munka immár nem vész a feledés homályába, s mindannyiunk számára megnyugtató lehet, hogy nem dolgoztunk hiába. Kölcsey Ferenc Parainesis című művének gondolataival köszönöm meg az idén 70 éves Balogh Ferencné Marika örökhagyó művét, az MKE Veszprém Megyei Szervezete életét bemutató kötet létrehozását. Az, aki életében sokat érzett és gondolkodott, s érzeményeit nyom nélkül elröppenni nem hagyta: oly kincset gyűjthetett magának, mely az élet minden szakában, a szerencse minden változásai közt gazdag táplálékot nyújt lelkének. A könyv rólunk, az elmúlt évtizedekben, években végzett munkánkról, életünkről szól. Fogadják, fogadjátok szeretettel, köszönettel! Balatonfüred-Veszprém, 2010 őszén Sárköziné Sárovits Hajnalka, az MKE Veszprém Megyei Szervezete elnöke 6

7 AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1935-ben a hivatásuknak elkötelezett könyvtárosok és levéltárosok elhatározták egy szakmai és közcélokat szolgáló társadalmi közösség megalakítását. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ötven évének kronológiája, 3. p.) Így jött létre a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete (MKLE) 320 fővel a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében. Tiszteletbeli elnöke Hómann Bálint vallás és közoktatásügyi miniszter, elnöke Fitz József lett. A könyvtáros és levéltáros szekciókban dolgozó egyesület vitákat rendezett, kiadványokat, évkönyveket szerkesztett, célja volt a tagok szakmai és társadalmi érdekeinek védelme, a szakképzés előmozdítása, a hazai könyvtárak képviselete az IFLA-ban (Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) és 1937-től az egyesület hivatalos lapjaként jelent meg a Magyar Könyvszemle. Az egyesület eredményes tevékenysége a háború alatt szünetelt majd 1950-ben megszűnt. A kor nem kedvezett a civil szerveződéseknek ben a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) irodalmi szakosztálya nyújtott keretet a megújulásra, Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre néven. Elnöke ekkor Varjas Béla (majd Mátrai László), titkára 7

8 Kéki Béla lett. Könyvtáros Klubot hoztak létre, mely a Kossuth Klubban, majd az Országos Műszaki Könyvtárban működött. Folytatták a korábbi hagyományos tevékenységeket és előkészítették az önállóvá válás feltételeit. A folyamatos híradás céljából 1962-től Tájékoztatót jelentettek meg. A TIT keretében hamarosan a nagyobb megyékben is létrejöttek megyei csoportosulások június 11-én a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre II. Küldöttközgyűlése kimondta az önállóságot és így 604 taggal megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A vezetőségbe többek között Kőhalmi Bélát, Kovács Mátét, Mátrai Lászlót és Székely Sándort választották. A Művelődési Miniszter /1965. sz. rendelete jóváhagyta az alapszabályt és az egyesületet bejegyeztette az önálló társadalmi szervezetek közé. Ma közel kétezer taggal 20 területi és 11 szakmai szervezetben folyik a munka. Tevékenységéről részletesen tájékozódhatunk a 2011-ben megjelenő emlékkönyvből. Az 1965-ös alapszabály 18. -a tette lehetővé, hogy megyei (területi) csoport létesíthető egy-egy megye területén lakó vagy dolgozó egyesületi tagokból, amennyiben legalább húszan vannak. Az elsők között, május 3-án alakult meg a Veszprém megyei csoport. A megyei könyvtár igazgatója, Varga Béla (aki addig is az Ellenőrző Bizottság tagjaként dolgozott az egyesület országos szervezetében) hívta össze a megye 8

9 könyvtárosait, ő tett javaslatot a vezetőségre. A jelenlévők Neumayer Károlyt, a római katolikus püspökség könyvtárosát és levéltárosát elnöknek, Gaál Magdolnát, a megyei könyvtár munkatársát titkárnak választották. A tagok számára vonatkozó adatot nem találtam. Sajnos Neumayer Károly alig egy év múlva meghalt és a kollégák emlékezete szerint dr. Kovács Zoltán, a Veszprémi Vegyipari Egyetem könyvtárának vezetője vette át az elnöki teendőket. Úgy emlékezünk, hogy csupán néhány megmozdulásra került sor akkoriban: közös folyóiratlelőhely-jegyzék készítésére, néhány élménybeszámolóra és egy látogatásra az egyetemi könyvtárban ban vendégül láttuk az országos elnökséget, bemutattuk az Eötvös Károly Megyei Könyvtár számára felújított és átalakított volt püspöki jószágkormányzósági épületet, valamint a veszprémi katolikus püspöki és a zirci Reguly Antal műemlékkönyvtárat között azonban alig találjuk nyomát megyénkben az egyesület munkájának. Egy országos küldöttgyűlési beszámolóból mindössze annyit tudhatunk meg, hogy továbbra is Gaál Magdolna, akkor már Keller Antalné a csupán 17 tagot számláló Veszprém megyei szervezet titkára május 28-án Veszprémben alakult újjá a megyei szervezet, amikor dr. Mészáros Istvánnét, a sümegi kórház orvosi könyvtárának vezetőjét elnöknek, Balogh 9

10 Ferencnét, a megyei könyvtár módszertanosát titkárnak választották. Azóta is minden választásnál követjük azt a gyakorlatot, hogy az egyik vezető a megyei könyvtár munkatársa, a másik valamelyik vidéki könyvtárból vagy szakkönyvtárból legyen. A vezetőség többi tagját is képviseleti alapon választottuk: Bakos Istvánné a szakszervezeti könyvtárosokat, Falvassy András a kistelepüléseket, Karika Erzsébet a nagyközségieket, Mészárosné Stenger Katalin pedig az iskolaiakat képviselte. Mindenki a saját területén fogott hozzá a szervezéshez, így december 15-én Devecserben már 59 tag fogadta el a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A résztvevők nevében Balogh Ferencné, Kerekes Imre, Kovács József, Mészáros Istvánné, Tilhof Endre és Varga Béla fogalmazták meg az elvárásokat: ezekre tekintettel célul tűztük ki a különböző hálózatokban dolgozó könyvtárosok összefogását, szakmai és irodalmi előadások, továbbképzések szervezését, kapcsolattartást az egyesület országos elnökségével, valamint tapasztalatcseréket megyén belül és túl. Már ezek szellemében hallgattuk meg délután Nobel Iván (Országos Pedagógiai Intézet) előadását: A könyv szerepe a ma és a holnap iskolájában címmel. Szervezetünk jellemző munkaformái kezdetektől a továbbképzések, a tapasztalatcserék, a szakmai kirándulások, a baráti találkozók, ezek aránya természetesen időszakonként változott. Az közötti ciklustól kezdve tudjuk pontosabban követni történetünket, mert irattárunk ettől kezdve szinte hiánytalan. Minden év elején összeült a 10

11 vezetőség, számot vetett az elmúlt esztendővel, és a beérkezett javaslatok alapján munkatervet készített. BALOGH FERENCNÉ, DR. MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ ÉS TAMÁS ISTVÁN A SÜMEGI KÖNYVTÁRBAN Kezdetben a különböző hálózatokban dolgozó könyvtárosok közötti kapcsolatteremtés, egymás munkájának megismerése, közös témák keresése volt a cél. Mivel minden könyvtárhálózatban voltak rendszeres továbbképzések, ezért az egyesület olyan témákat részesített előnyben, amelyek valamennyi könyvtárost egyformán érdekelhettek, illetve a tagok általános és irodalmi tájékozottságát növelhették. Az összejöveteleket mindig más településen, más könyvtártípusban tartottuk, hogy ezzel is biztosítsuk a tapasztalatcsere és a tájékozódás lehetőségét. Ezekben az években Zirc, Veszprém, Ajka volt a találkozások helyszíne. Jártunk a megyei, az egyetemi, az ajkai városi, a zirci Reguly Antal és a me- 11

12 gyei művelődési ház könyvtárában. Borsa Gedeon, Orosz Bertalanné, Drucker Tibor, dr. Gerő Gyula, Kovács Zoltán előadását hallgattuk meg a kronológiában megjelölt témákban és a beszélgetésekbe igyekeztünk bevonni a kollégákat is. Ez akkor elsősorban a közös szervezésben, a helyi kalauzolásban és a szíves vendéglátásban valósult meg. Mind a mai napig meghatározó a fogadó könyvtárak segítsége a programok összeállításában és a házigazdai szerep vállalásában ban a megyei könyvtárral közösen vendégül láttunk 10 Halle (Német Demokratikus Köztársaság) megyei könyvtárost, Br. Mack úr vezetésével, aki az ottani szervezet elnöke volt. A megyei könyvtáron kívül elvittük őket Balatonalmádiba, Keszthelyre és szerveztünk számukra budapesti programot is. Ez volt külföldi kapcsolataink kezdete. A következő évben Veszprém megyei kollégák (Balogh Ferencné, Hogya Györgyné, Jelencsik Sándor, dr. Kiss Györgyné, Kovács Emil, Rosta Róbertné, Tilhof Endre, Varga Károlyné, Varga Károly) látogathattak el Halleba, Lipcsébe, Drezdába, Bitterfeldbe és a Harz-hegységbe. Nyelvtudásunk hiányosságaiból és a Schlafwagenben történt elhelyezésből sok humor fakadt, melyre ma is szívesen emlékezünk. Ebben a ciklusban indítottuk a hazai tapasztalatcseréket is, először Szentendrét kerestük fel, ahol a Pest Megyei Könyvtáron kívül a Czóbel-, a Ferenczy-, a Kovács Margit kiállításokat és a skanzent is meglátogattuk. 12

13 között figyelmünk központjába a szaktanfolyamot végzett, főiskolai különbözeti államvizsgára készülő kollégák segítése került. A Zala, Vas és Veszprém megyei szervezet közösen szervezett számukra konzultációkat és mikrofilmen adtuk kezükbe a kötelező irodalmat. Ennek is köszönhető, hogy az államvizsgákon a korábbi időszakhoz képest lényegesen jobb felkészültségről tettek tanúbizonyságot a jelöltek. (MKE évkönyve, p.) Veszprém megyében ez közel 20 közművelődési és 15 más hálózatbeli könyvtárost érintett ben tért át az MKE munkájában a 4 éves ciklusokra. Összejöveteleink helyszíne Veszprém, Tapolca, Pápa, Sümeg, Balatonfüred, az Országos Oktatástechnikai Központ (OOK) és a Veszprém Megyei Úttörőház könyvtára, valamint a Megyei Levéltár voltak. Kéki Béla, Tüskés Tibor, Skaliczki Judit, Haimann György, Nagy Attila, Szente Ferenc, Kamarás István és Gereben Ferenc szakmai előadásait hallgattuk meg. Szaporodtak az irodalmi témák is: a gyermekirodalomról (Fiola Pálné, Könyves-Tóth Lilla, Horgas Béla, Bognár Tas), a Magyarország felfedezése könyvsorozatról (Tamás István), Móricz Zsigmond mai olvasóiról (Czine Mihály) és Másokért-egyedül címmel Illyés Gyula alkotásaiból készült összeállításra került sor, Tompa László előadóművész közreműködésével ben Csongrád és Békés megyébe (Szeged, Orosháza, Hódmezővásár- 13

14 hely, Békéscsaba, Gyula, Békés, Gyomaendrőd,) ben Zalaegerszegre és az Őrségbe jutottunk el szakmai kirándulás és tapasztalatcsere keretében a Petőfi Színháztól kedvezményesen bérelt autóbusszal. A ciklus fő egyesületi eseménye az MKE XI. vándorgyűlése augusztus 9 11-én Veszprémben. Központi témája: A könyvtári munkamegosztás és együttműködés a hatékonyság és gazdaságosság szolgálatában. Szervezésében összefogott az MKE elnöksége, a Veszprém megyei szervezet, a megyei és az egyetemi könyvtár. Erre szükség is volt, mert a három napban sokfelé szerteágazó, különböző helyszínekhez köthető programok váltogatták egymást. Erkölcsileg és anyagilag is támogatta a vándorgyűlést a Megyei Tanács, melynek akkori elnöke, dr. Radnóti István köszöntötte a plenáris ülés résztvevőit. A szakmai programot Villangó István (Kulturális Minisztérium) előadása nyitotta meg, majd dr. Zsidai József a műszaki könyvtárak, dr. Vályi Gábor a társadalomtudományi szakkönyvtárak, Takács Miklós pedig a közművelődési könyvtárak szempontjából elemezte a fő témát. Másnap öt szekcióban folyt a tanácskozás, melyekbe előadóként Vajda Erik, dr. Tóth Dezső és dr. Szentmihályi János is bekapcsolódott. Legjelentősebb szekció a kisközségek központi ellátásáról rendezett konferencia volt, melyhez a Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) is csatlakozott. Ezen a hazai könyvtárosokon kívül a testvérvárosokból meghívott német, finn, erdélyi és bolgár vendégek is részt vettek. Számukra a vándorgyűlés után Zirc Devecser 14

15 Pápa és Balatonfüred Badacsony Keszthely útvonalon tapasztalatcserét és kirándulást is szerveztünk. A szakmai tanácskozásokon kívül a vándorgyűlés valamennyi vendégét elvittük autóbuszokkal Tihanyba, ahol az apátsági templomban Kistétényi Melinda Bachhangversenyét hallgattuk meg. Felajánlottuk vendégeinknek a veszprémi könyvtárak meglátogatását is, este pedig svédasztalos fogadás mellett folyt a baráti találkozó, majd a vándorgyűlés résztvevői táncra perdültek. A vándorgyűlésen résztvevő mintegy 500 könyvtáros és az MKE elnöksége is elégedett volt a szervezéssel. Számunkra azért is fontos volt ez az esemény, mert ráirányította a megye figyelmét az egyesületre, tekintélyt szerzett neki, és ettől kezdve anyagilag is rendszeresen támogatták munkánkat. Külföldi könyvtári kapcsolataink is lendületet kaptak. Ebben az időszakban ugyan csak a népi demokratikus országok jöhettek szóba partnerként, de a könyvtárban a Hazafias Népfronthoz kötődően megalakult a Magyar Finn Baráti Társaság (később Egyesület), és annak olyan egyéniségek voltak a mozgatói, mint a finnországi Rovaniemiben Seija Hurri és a veszprémi Tímár Vera. Varga Bélának, a megyei könyvtár akkori igazgatójának javaslatára kivételt tettek a finn kapcsolatokkal: maga és több munkatársa is járt Finnországban, így meggyőzően tudták a skandináv közkönyvtári ellátást követendő példaként idézni. Ezekre az alapokra építkezhetett a régi-új vezetőség. Elnök: dr. Mészáros Istvánné, titkár: Balogh Ferencné, 15

16 tagjai: Karika Erzsébet, Mészárosné Stenger Katalin, Répásy Zoltánné, dr. Tóth Dezső és Tóth Jánosné. Sajnos 1981-ben meghalt Bakos Istvánné, akivel a szakszervezeti könyvtárosok aktív szervezőjét veszítettük el tól az egyesület munkaterve a megyei könyvtár munkatervében is szerepelt. Összejöveteleink helyszínei: Veszprém, Ajka, Bakonyoszlop, Sümeg, Zirc. A fogadó könyvtárak között a közművelődésieken kívül szakszervezeti, szak, gimnáziumi és egyetemi is szerepelt. A hasznos és kellemes együttlétek elősegítették a könyvtárosok mi tudatának kialakulását. Nem sikerült azonban eléggé élénkíteni tagjaink öntevékenységét, ekkor még ritkán éltek a megszólalás gyakorlásának jó lehetőségével. A továbbképzések témái között találjuk: a hátrányos helyzetű rétegek könyvtári ellátását (Csapó Edit); a gimnáziumi fakultáció könyvtári feladatait (Kemény Géza); a hazai és a külföldi magyar nyelvű irodalmi folyóiratok értékelését (Czine Mihály); az olvasói szokások változásait (Gereben Ferenc); a budapesti kulturális fórum tapasztalatait (dr. Vályi Gábor); a közművelődési könyvtárak építési problémáit (dr. Papp István); valamint a készülő új iskolai könyvtári irányelvek tervezetét (Balázs Mihály). Megismerkedtünk a megye nagyobb szakkönyvtáraival (Veszprémi Vegyipari Egyetem, Magyar Ásványolaj Forgalmi Kutató Intézet, Nehézvegyipari Kutató Intézet) s megjelentek témaként a technika fejlődésével járó új szolgáltatások: az online irodalomkeresés, a lyukkártyás adatszolgáltatás, a teletext és a képújság kérdései. Szakmai kirándu- 16

17 láson és tapasztalatcserén voltunk Budapesten (az Orvostörténeti Szakkönyvtárban, az Országos Széchényi Könyvtárban a kódex kiállításon), valamint Vas megyében (Sárvár, Szombathely, Kőszeg, Csepreg, Velem, Ják útvonalon). Fontos eseménye a ciklusnak, hogy 1984-ben egyesületünk vállalkozó szellemű tagjaival összegyűjtöttük, Balogh Ferencné szerkesztésében és a megyei könyvtárral közösen megjelentettük a Veszprém megyei könyvtári minerva című kiadványt, benne 456 (ebből 140 általános iskolai és közel 180 kistelepülési) könyvtár jellemző adataival és szolgáltatásaival. Másfél évtizedig használtuk tájékozódási alapul ezt a munkát, amely ma a megye könyvtártörténeti kutatásainak megkerülhetetlen segédeszköze. Egy évtized múltán, között dr. Tóth Dezsővel az élen hozzáfogtunk a frissítéséhez, és ki akartuk egészíteni egy Ki kicsoda Veszprém megye könyvtárügyében kislexikonnal. Sajnos a kiadáshoz nem kaptunk anyagi támogatást. Őszintén sajnáljuk, hogy félben maradt ez a munka, és legalább adatbázisban nem rögzítettük az összegyűlt anyagot ban Balogh Ferencné megkapta a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérmet, nemcsak a megyei szervezetben, hanem az országos elnökségben és az Ifjúsági Szekcióban végzett munkájáért. Tagja lehetett annak a küldöttségnek is, amely az osztrák könyvtáros-egyesület meghívására Bécsben járt. 17

18 között az új vezetőség tagjai: elnök: dr. Csiszár Miklós, titkár: Balogh Ferencné, tagjai: Görög Vincéné, Karika Erzsébet, Kriszt Istvánné, dr. Szűcs Lászlóné és dr. Tóth Dezső. A társadalmi körülmények változásai kedvezhettek volna az egyesületi munkának, de sok volt a zavaró tényező is: a települések fokozódó önállósodási törekvései, a pénzügyi gondok, a könyvtárosok kimozdulásának nehézségei ellene hatottak. Pedig a hivatali kapcsolatok lazulása, a könyvtárhálózatok kezdődő szétesése (vagy megszűnése) miatt egyre nagyobb szükség volt az egyesület összetartó szerepére. Ezt az igényt bizonyította a felfutó taglétszám is, amely ekkor már 108 fő volt. Előtérbe került a tagokkal kapcsolatos egyéni törődés: a fiatalok beszervezése, a nyugdíjasok megtartása és támogatása, a kerek évfordulók megünneplése. A ciklus összejöveteleinek helyszínei: Veszprém, Devecser, Balatonfüred, Pula, Vörösberény, Badacsonytomaj. A vendéglátó könyvtárakon kívül mindenütt felkerestük az egyéb kulturális látnivalókat is. A továbbképzések témái: az olvasás és könyvtárhasználati szokások változásai (Gereben Ferenc); az Új Könyvek szerkesztése és orientáló szerepe (Lakatos András); egy megye állománykivonásának tapasztalatai (Hegedűs Éva); a számítógépek könyvtári használata (dr. Tóth Dezső), a turizmus és a kultúra kapcsolata (Rosta Sándor); a nyaralók könyvtári ellátása (Balogh Ferencné); kéziratos anyagok a megyei közgyűjtemé- 18

19 nyekben (dr. Tóth Dezső, dr. Csiszár Miklósné, V. Fodor Zsuzsa, Somfai Balázs, Tolnai Valéria és Auli Sipilä Rovaniemiből). Ez utóbbi alkalommal elhangzott előadásokat kéziratként közre is adtuk. Téma volt továbbá a hagyományok ápolása (dr. Praznovszky Mihály); a közhasznú információk a közművelődési könyvtárakban (dr. Fodor Péter); a magyar társadalom könyvtáros képe (Gereben Ferenc); irodalmi életünk aktuális kérdései (Tamás István); a csehszlovákiai magyar irodalom és hazai kapcsolatai (Czine Mihály és Dobos László); könyvheti előzetes Püski Sándorral és feleségével. BALOGH FERENCNÉ KÖSZÖNTI A 75 ÉVES PÁLDY RÓBERTET 1987-ben megünnepeltük Páldy Róbert 75. születésnapját, aki javaslatunkra ez alkalommal Veszprém Megyéért kitüntetést kapott. Páldy Róbert egykor a megyében szabadművelődési felügyelő, között a 19

20 megyei könyvtár igazgatója, az intézmény és a megyei könyvtárhálózat szakmai megalapozója, az ban megjelent Veszprémi Szemle című, három számmal megjelent irodalmi és társadalomtudományi folyóirat szerkesztője, a megyében több könyvsorozat elindítója, majd a Könyvtáros című országos folyóirat szerkesztője volt. Ebben az évben dr. Tóth Dezső kapott MKE Emlékérmet, melyet a megyei szervezetben és az Audiovizuális Bizottság elnökeként végzett munkájával érdemelt ki ban Könczöl Imrét köszöntöttük 70. születésnapján. Anyagilag támogattuk, és a Bakonyi Múzeummal közösen szervezett helyismereti konferencia keretében 1990-ben Pulán felavattuk Harmath István irodalomtörténész síremlékét (Katsányi Sándor emlékezett a szerzőtársra és barátra), ugyanez év végén beszélgetést szerveztünk a 75 éves Lőrincze Lajossal (megyénk híres szülöttével): Egy nyelvész meghatározó olvasmányai címen. Külföldi kapcsolataink is szépen alakultak: a szolnoki vándorgyűlésre és veszprémi látogatásra fogadtuk Alsike és Erkki Airaksinent Rovaniemiből. Előadásuk megjelent a Horizont című folyóiratban. Cserében, a következő évben dr. Tóth Dezső és felesége látogathatott el Finnországba, az ő tapasztalataikról a Könyvtárosban olvashattunk. A székesfehérvári vándorgyűlésen egy marosvásárhelyi és egy sepsiszentgyörgyi kolléga részvételének költségeit biztosítottuk és emellett Veszprém megyei programot is állítottunk össze számukra. 20

21 Szakmai útjaink Budapestre (a Parlamenti Könyvtárba, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba, a Corvina kiállításra, a Farkasréti és a Kerepesi úti temetőbe), valamint 1989-ben Szabolcs-Szatmár megyébe (Nyíregyháza, Csaroda, Tákos, Szatmárcseke, Túristvánd, Mezőkövesd) és 1990-ben Burgenlandba (Velem, Eisenstadt, Rust, Mörbisch, Léka, Bernstein, Oberwart, Unterwart, Güssing) vezettek. Ez utóbbi alkalommal megkezdtük a tudatos ismerkedést a határainkon kívül élő magyarok kultúrájával és könyvtári ellátásával. Dr. Csiszár Miklós elnökünk pedig egy egyesületi küldöttséggel az osztrák könyvtárosok vándorgyűlésén Linzben járt között a megyei szervezet vezetőségének tagjai: elnök: Balogh Ferencné, titkár: Györgyné Juhász Katalin, tagjai: Karika Erzsébet, Párizs Györgyné, dr. Szűcs Lászlóné, dr. Tóth Dezső és Weisz Tamásné voltak. Ez a rendszerváltást követő időszak. Munkánkat kettős szorításban végeztük: a művelődés egészére nehezedő gondok sokasága és a könyvtári rendszerben meglévő bizonytalanságok, a tovább lazuló hálózati kapcsolatok, valamint a gyorsan nehezedő gazdasági és utazási lehetőségek miatt. A szakszervezeti és a nagy tudományos intézeti szakkönyvtárak felszámolásával csökkent a taglétszám is. A változások és a szaporodó gondok hatására még szorosabbra fűztük kapcsolatunkat a me- 21

22 gyei könyvtárral. Megszaporodtak a közös programok, illetve az egyesület egyre nagyobb részt vállalt át a szakmai továbbképzések szervezéséből ben új alapszabály készült és a megyei szervezet részben önálló gazdálkodási lehetőséget kapott. (Adószám, hivatalos nyomtatványok, banki meghatalmazás járt vele.) Elkészítettük és a tagság jóváhagyta a gazdálkodás ügyrendjét. Ettől kezdve választunk Ellenőrző Bizottságot, melynek vezetője évente ellenjegyezi a könyvelést és a pénzügyi zárást. Egy ideig szerény tiszteletdíjért a megyei könyvtár gazdasági előadója (Németh Károlyné majd Stummer Istvánné) végezte a könyvelést től Balogh Ferencné, 1999-től Baloghné és Putz Judit végzik ezt a munkát (könyvelés, utalások, tagdíjak, járulékok, számlák), térítés nélkül. Gazdálkodásunk alapját a tagdíjakból nálunk maradt bevétel, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Megyei Önkormányzati Hivatal rendszeres támogatása, valamint az MKE biztosította ezekben az években. Ez együttesen ezer Ft-ot jelentett évente. Egyre inkább a pályázatok kerültek előtérbe, mint források. Mivel a megyei szervezet származtatott jogi személy, ezért több pályázaton nem indulhatott önállóan, csak az országos egyesületi pályázatok részeként. Szerencsére gyakran befogadták pályázatainkat. Az eredményesség leginkább Pardiné Mórocz Magdolna következetes odafigyelésének és jól megfogalmazott pályázatainak köszönhető. Így a kilencvenes évektől kezdve a szerencsésebb időszakokban ezer Ft-ot is sikerült 22

23 évente nyerni az Művelődési Minisztérium közművelődési pályázatain, a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Nemzeti Civil Alaptól és a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítványtól: továbbképzésekre, szakmai utakra, a határon túli kapcsolatok ápolására. Nem elhanyagolható támogatás, hogy a megyei könyvtár biztosította munkánkhoz az infrastruktúrát (postázás, telefon, másolások) a városi könyvtárak pedig testületi tagdíjakkal, munkatársaik útiköltségével és alkalmi reprezentációval segítették, segítik gazdálkodásunkat. Előtérbe kerültek a szakma átalakításával kapcsolatos kérdések: a gazdaságosság és gazdálkodás, az információk áramoltatása és a számítógépek szerepe. Így került sor az esély és örökség: gazdasági és politikai változások a kilencvenes évek derekán (Kéry László és Petschnig Mária Zita); a könyvtárügy aktuális kérdései (dr. Papp István); a könyvtárak rövid távú fejlesztési programja (dr. Ambrus Zoltán); az üzlet és könyvtár, a vállalkozó könyvtár (Fekete Gábor és Györgyné Juhász Katalin); egy közgazdász, aki jelenleg könyvtáros (Tamás Tibor); közhasznú információk és a könyvtár (Tilhof Endre), jövőnk: az információ (Fülöp Géza Marosvásárhelyről); az egyesületek szerepének növekedése (Horváth Tibor és dr. Tóth Dezső); könyvheti előzetes (a Szépirodalmi, a Móra, az Apáczai, az Officina Nova kiadókkal); a fiatalok olvasási szokásai (dr. Nagy Attila); könyv- és olvasás-centrikus könyvtár (Vidra Szabó Ferenc); városi könyvtárak helyismereti gyűjteményei (dr. Bényei Miklós) című témákra. Pályázati 23

24 forrásból 1993 nyarán 16 tagunknak Jurics Imre vezetésével 40 órás DOS tanfolyamot szerveztünk a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban. Veszprémben, Balatonfüreden, Ajkán, Devecserben és Várpalotán jöttünk össze ezekben az években. DR. TÓTH DEZSŐ, DR. CSISZÁR MIKLÓS, BALOGH FERENCNÉ Szakmai útjaink: 1991-ben Komárom, Komarno, Dunaszerdahely, Esztergom, Visegrád, 1992-ben Kárpátalja (Ungvár, Munkács, Beregszász: rossz emlékű 35 óra a határon, amely miatt lemaradtunk a sárospataki vándorgyűlésről), 1993-ban Tolna megye (Baja, Decs, Szekszárd, Bonyhád), 1994-ben az Őrség, Graz és környéke. Erősödtek erdélyi kapcsolataink is. Az egyesület 24

25 vendégeként Sepsiszentgyörgyről Kiss Jenő, Seres Ildikó és Nagy Gizella, Szovátáról Domokos Edit, Marosvásárhelyről Héjja Ilona és Deé Anikó, Kolozsvárról Ujváry Mária jártak nálunk, a tapolcai helytörténeti továbbképzésen Fülöp Mária (Marosvásárhely) és Ősz Erős Péter (Sepsiszentgyörgy) tartott korreferátumot. Veszprémből Halász Béla, Balogh Ferencné és Kovács Emil viszonozta a látogatásokat. Az EMKE illyefalvi olvasótáborában Balogh Ferencné tartott előadást ban, ahol Varga Károlynéval és Szoboszlayné Németh Renátával vett részt. A következő években Karika Erzsébet, Vasáros Ferencné, dr. Szűcs Lászlóné, Németh Mária, majd Árkoson Nagy Eörsné és Hoffmann Valéria táboroztak egyesületi támogatással. Évekig szervezett kapcsolatunk volt az Erdélyi Magyar Könyvtárosok Egyesületével: könyveket gyűjtöttünk kis erdélyi könyvtáraknak, a Kölcsey és a Lakitelek Alapítványnál könyvbeszerzési támogatásra pályáztunk számukra és gondoskodtunk a könyvek kiszállításáról. Meg kell említenünk azt az IFLA rendezvényt, amelynek keretében 1991-ben az MKE meghívására 19 ország könyvtári szakemberei találkoztak Veszprémben az akadémiai (VEAB) székházban. A tanácskozás célja az volt, hogy megvitassák, miként lehet demokratizálni a volt szocialista országok könyvtáros-egyesületeit. A helyi és a vidéki kísérő programok előkészítése és lebonyolítása a megyei könyvtár és az egyesület megyei szervezetének közös feladata volt. 25

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXIII. Vándorgyűlés

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXIII. Vándorgyűlés Magyar osok Egyesülete XXIII. Vándorgyűlés Pécs, 1991. augusztus 22-25. VÁLTOZÓ VILÁG - VÁLTOZÓ KÖNYVTÁR - VÁLTOZÓ EGYESÜLET AUGUSZTUS 22. CSÜTÖRTÖK 14 ÓRA * SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ: a Városi igazgatási központjában

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI BIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI BIOGRÁFIÁJA A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI BIOGRÁFIÁJA A Magyar Könyvtárosok Egyesületének őse és jogelődje a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete (MKLE) volt, amely közel 75 éve 1935-ben alakult

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

1 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének 1998-2002. között végzett tevékenysége. Beszámoló A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete (továbbiakban Szervezet) az egyesület

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány határon túlra irányuló tevékenysége HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN I. KEUR 1. KEUR 2.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Polgármesteri Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (X.10.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM

Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM ARCULATTERVEZÉS MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Az iskolai könyvtár menedzselésének új és hagyományos eszközei Helyszín:

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről A munkánkat a Kiemelt stratégiai céljainknak megfelelően végeztük a 2011-es év során is. Főbb adataink (2011.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben