TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK"

Átírás

1 TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse a célnyelvet, és ez által fokozatosan növekedjen a tanuló bátorsága célnyelven megszólalni, véleményt kifejezni, kapcsolatot teremteni; - kialakítsa illetve fejlessze azokat a nyelvi készségeket, amelyek segítségével a tanuló el tud igazodni az élet különböző területein (turisztika, munkavállalás, szakmai információcsere); - kialakítsa és fejlessze azokat a nyelvi készségeket, amelyek segítségével a tanuló a szakma gyakorlása közben meg tudja értetni magát, illetve megérti, értelmezi a célnyelvű szakkifejezéseket; - segítse saját nyelvtanulási módszerei kialakítását, fejlesztését; - ösztönözzön további nyelvtanulásra, önképzésre; - megismertesse a célnyelvű országok kultúráját, életét, szokásait, az ott élő emberek gondolkodásmódját; - neveljen más népek megismerése által a másfajta gondolkodásmód és a "másság" elfogadására, tolerálására; - elsajátíttassa a célnyelv sajátos kifejezéseit, logikáját, szerkezetét, hogy ezáltal az anyanyelvet is tágabb rendszerben tudják a tanulók szemlélni (hasonlóságok, különbségek); - fejlessze a nyelvtanulás négy alapkészségét (beszédértés és beszéd, olvasás és írás); - képessé tegye a tanulókat, hogy a világban a célnyelv segítségével el tudjanak igazodni; - alapozva hazánk földrajzi helyzetére és a munkaerőpiac jelenlegi viszonyaira láttassa be, hogy a célnyelv tudása az európai munkavállalás fontos feltétele a szakma magas szintű művelése mellett.

2 Kompetenciafejlesztés feladatai az idegen nyelv tantárgyon belül Kulcskompetencia Kiemelt fejlesztési feladat Módszerek, eszközök, alkalmak A négy alapkészség folyamatos és összehangolt fejlesztése, Beszédkészség kooperatív tanulás, Beszédértés projektmódszer, játék, párés Hallásértés csoportmunka Olvasásértés interjúkészítés Audiovizuális eszközök használata Internet használata Idegennyelvi kommunikáció Kreativitás Kezdeményezőképesség Énkép, önismeret Hon- és népismeret Európai azonosságtudategyetemes kultúra Más kultúrák megértése Aktív állampolgárságra nevelés Párbeszédek készítése, csoportmunka, projektmódszer, játék, párés csoportmunka interjúkészítés Külső-belső tulajdonságok meghatározása, Önjellemzés, Jövőkép készítése Országismeretek kialakítása Ünnepek a célországokban Szokások megismertetése audiovizuális eszközökkel, frontális és csoportmunkában, szerepjáték Elvárt eredmény A1 esetleg A2 szint elérése Legyen képes idegen nyelvű interakciót megérteni és adni, egyszerű interakcióban sikerrel részt venni Legyen képes tanárával és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában Be tudja mutatni magát és másokat, Be tudja mutatni szűkebb és tágabb környezetét, Családját, barátait, iskoláját Váljon nyitottá és megértővé más kultúrák, szokások, életmódok iránt Mérés értékelés alkalmai Bemeneti mérés Évente min. 2 évfolyam teszt A négy alapkészség folyamatos és összehangolt mérése Projektmunka Szóbeli írásbeli értékelés Bemeneti mérés Teszt Szóbeli írásbeli értékelés Projektmunka Bemeneti-kimeneti mérések Projektmunka Prezentáció Szóbeli-írásbeli értékelés

3 Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire Gazdasági nevelés: mértékegységek, formák, számok Felkészülés a felnőttlét szerepeire: vásárlás Környezettudatosságra nevelés. Környezetvédelem, időjárás, utazás, híres építmények, helyek problémamegoldás kritikus gondolkodás döntéshozatal kreativitás felkészülés a felnőttlét szerepeire Európai azonosságtudat Önálló kutatómunka Csoportmunka, egyéni munka Étkezési szokásaink, ételeink betegségek Szakmák, foglalkozások tanítása Párbeszédek csoportmunka Szerepjáték, alaprajz, térképvázlat, kalkuláció készítése Grafikon, tabló készítése, prospektus megértése, információk keresése Egyéni- csoportmunka, Önálló kutatómunka Képes legyen elmondani napirendjét, tisztálkodási, étkezési szokásait, orvosnál panaszait Ismerje az általa választandó szakmákat idegen nyelven, Legyen képes állásinterjún rá vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszolni Rendelkezzen használható matematikai ismeretekkel a mindennapi élet terén, mint pl. vásárlás, pénzváltás Szelektálás, az összefüggések meglátása Tudja használni az Internetet információszerzésre, ezek megbízhatóságát önállóan mérlegelni, tudjon kitölteni online formanyomtatványt idegen nyelven, legyen képes ezni idegen nyelven Teszt Projektmunka Teszt Projektmunka Teszt Projektmunka Prezentáció Teszt Projektmunka

4 Hatékony, önálló tanulás Énkép, önismeret A tanulás tanítása Tudjon használni kétnyelvű szótárt ismerjen meg szótanulási és szövegelemzési stratégiákat Tudjon vázlatot készíteni Teszt, vázlatírás, könyvtárhasználat, lényegkiemelés, önéletrajz, pályázat írása Tanulási módszerek, digitális/internetes önfejlesztő módszerek megismertetése Ismerje saját tanulási stratégiáit. Alakuljon ki az igény a tanulóban, hogy az osztálytermen kívüli hatásokat is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. /Internet, tévéműsorok, újságok/ Projektmunka Prezentáció Szociális és állampolgári kompetencia A társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség, Viselkedési és magatartási szabályok megismerése a célországokban. Előítéletek leküzdése Európai azonosságtudat Egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Országismeret kialakítása egyéni, csoportos ill, frontális munkával Szerepjáték. vélemény Csoportmunkában tudjon közreműködni. Konfliktustűrő képesség kialakítása A másság elfogadása és tiszteletben tartása Projektmunka Szóbeli írásbeli értékelés

5 Értékelés módjai: Törekedni kell arra, hogy a tanulók minél többször adjanak számot tudásukról és lehetőleg mind a négy nyelvi készséget mérjük egyenlő formában, mind szóban, mind írásban. A tanári értékelés mellett a tanulóknak hozzá kell szokniuk önmaguk ellenőrzéséhez, önmaguk valamint társaik helyes értékeléséhez is. Folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzéssel, a tanórai és az otthoni teljesítmény értékelésével, illetve a projekteken nyújtott teljesítményük alapján állapítjuk meg, hogy a tanulók a nyelvi alapkészségek területén eljutottak-e arra a szintre, amelyet a tantervünk előírt. Értékelésnél figyelembe vesszük azt is, hogy a tanulók eredményei hogyan változtak, fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző értékelés óta. Ellenőrizzük és értékeljük - a nyelvi ismeretek (lexikai, nyelvtani, fonetikai) elsajátítását, - a nyelvi és kommunikációs készségeket. Az ellenőrzés-értékelés legfontosabb szempontja a négy nyelvi alapkészség kialakulása és fejlődése: - a beszédértés (globális, részletes) - a beszéd (szókincs, struktúrák) - írás (helyesírás, nyelvhelyesség) -olvasás, szövegértés Írásban az értékelés alapja elsősorban az érthetőség. Szóban főként a tanult nyelvi ismeretek produktív használatát mérjük. A továbbhaladáshoz elengedhetetlenül szükséges az adott évfolyam követelményeinek legalább elégséges szintű elsajátítása

6 ANGOL NYELV 1/9 és 1/11. évfolyam, évi 36 óra Óraszámok 1/ és 2/ évfolyamokon összesen: (66) Témakör Tananyag óraszáma 1. Én és a családom Az idő - napirend 6 3. Vásárlás 8 4. Étteremben 4 5. Útbaigazítás 6 1. A család kb. 12 óra - a tanuló és családjának bemutatása. - rokoni kapcsolatok - személyi adatok (név, kor, foglalkozás, lakóhely) - a családtagok külső és belső jellemzése - a tanuló lakásának/házának bemutatása

7 2. Az idő napirend kb. 6 óra - a hét napjai - napszakok - az időre vonatkozó kérdések válaszok - napirend készítése 3. Vásárlás kb. 8 óra - bolttípusok - alapélelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek vásárlása - háztartási cikkek, tartós fogyasztási cikkek vásárlása - menetjegy vásárlása - lakáshirdetések, válasz a hirdetésekre személyesen, ill. telefonon 4. Étteremben kb. 4 óra - étlap készítése, elnevezések - szituációs játék étteremben 5. Útbaigazítás kb. 6 óra - középületek, kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek nevei - útbaigazítás kérése - útbaigazítás adásának lehetőségei

8 a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Excuse me. Good morning. Hello. Goodbye. Bye. How do you do. How do you do. My name is This is How are you? Very well, thank you. Fine, thanks. And you? May/Can I have a drink? Yes, please. Thanks. Thank you very much. Not at all. You are welcome. I am sorry. That s all right. No problem. Happy Birthday! Happy New Year! Congratulations! Thank you. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm Csodálkozás Bosszúság What a pity. Great! I am very happy. Really? Oh, no! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Egyetértés, egyet nem értés That s right. I (don t) agree. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, események megnevezése és leírása Információkérés, információadás It s My friend is Where can I find a? It is to the left.

9 Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Yes, I can. No, I don t. I (don t) know. Who knows? A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Please, give me a coke. Can I have an ice cream, please? Come and see us tomorrow. Fine. Have a coke! Would you like a hamburger? Yes, please. No, thank you. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Nem értés Felkérés lassabb beszédre Pardon? I don t understand. Please, repeat it slowly. b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalomkörök nyelvi kifejezései Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Birtoklás kifejezése Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog

10 Genitive s Of Whose? Kate s brother Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions Prepositional Phrases Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, between, in front of, behind, Időbeli viszonyok Gyakoriság Időpont How often? When? What time? What s the time? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day I always make my bed. She goes swimming twice a week. Now, in the morning Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s quarter to eight. Időtartam How long?+past Simple How long were you in hospital? For two weeks. Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Children, people, men, women One, two first, second

11 Countable nouns Uncountable nouns How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. A cup of tea, a piece of cake Minőségi viszonyok (short adjectives) Irregular adjectives All, every Good, bad (better, worse) What s it like? What colour is it? Modalitás Can (ability) Can/may (permission) I can swim. Can/may I open the window? Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because

12 Szövegösszetartó eszközök Névelők Some+plural noun any+plural noun Some +singular noun Any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouins A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. There s some water in the vase. There isn t any juice in my glass. I, he, they Me, him, them This, that, these, those Somebody, anybody,nobody, everybody

13 Továbbhaladás feltételei: Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes - kéréseket és utasításokat követni, azokra cselekvéssel válaszolni; - egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni; - egyszerű szöveg lényegét megérteni; - egyszerű szövegben számára fontos információt megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes - köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni; - egyszerű kérdésekre egy-két szavas választ adni; - személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat megfogalmazni; - megértési problémák esetén segítséget kérni; - környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szöveg lényegét megérteni; - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szövegben fontos információt megtalálni; - megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. Íráskészség A tanuló legyen képes - ismert szavakat helyesen leírni; ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni; - egyszerű nyomtatványt kitölteni.

14 ANGOL NYELV 2/12. évfolyam, évi 30 óra Óraszámok 1/ és 2/ évfolyamokon összesen:(66) Témakör Tananyag óraszáma 1. Szabadidő 5 2. Egészség, betegség, orvosnál, gyógyszertárban 5 3. Életrajz írása 4 4. A szakma eszközei, gépei, munkafolyamatai 9 5. Munkavállalás, dokumentációk 7 1. Szabadidő kb. 5 óra - alapvető sportágak, szabadidős tevékenységek - tetszés-, nemtetszés-nyilvánítás, véleményalkotás, a vélemény megindokolása - szórakozási lehetőségek - autentikus szövegekből a lényeg kiszűrése (tv-, rádió-, moziműsor, feliratok a múzeumban) - német nyelvű prospektusokból információk gyűjtése

15 2. Egészség, betegség, orvosnál, gyógyszertárban kb. 5 óra - testrészek és a leggyakoribb betegségek megnevezése - a betegségekkel járó tünetek leírása, az orvosi utasítások - a gyógyszerek kiváltása a gyógyszertárban, a gyógyszerek szedési útmutatóinak megértése - érdeklődés beszélgetőpartnerünk egészségi állapotáról, együttérzés kifejezése - az egészséges életmóddal kapcsolatos kifejezések 3. Életrajz írása kb. 4 óra - az életrajz formái, elemei szóban és írásban - életrajz készítése, vezetésének fontossága - munkahelyek keresése, elemzése az internet segítségével 4. A szakma eszközei, gépei, munkafolyamatai kb. 9 óra - figyelmeztetések, a balesetvédelem kifejezései - szerszámok, az eszközök neve, gépek, berendezések megnevezései - Irányítók, közreműködők, munkatársak nevei, beosztása, feladata - munkafolyamatok modellezése egyszerű szituációkon keresztül - beszélgetések modellezése a megrendelővel 5. Munkavállalás, dokumentációk kb. 7 óra - Munkavállalás modellezése egyszerű szituációkon keresztül - dokumentációk keresése, kitöltése a munkavállaláshoz az internet segítségével - a bejelentőhivatalban egyszerű szituációk modellezése különböző ügyintézések esetén

16 a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Excuse me. Good morning. Hello. Goodbye. Bye. How do you do. How do you do. My name is This is How are you? Very well, thank you. Fine, thanks. And you? May/Can I have a drink? Yes, please. Thanks. Thank you very much. Not at all. You are welcome. I am sorry. That s all right. No problem. Happy Birthday! Happy New Year! Congratulations! Thank you. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm Csodálkozás Bánat Bosszúság What a pity. Great! I am very happy. Really? I feel so sad. Oh, no! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás Egyetértés, egyet nem értés Do you like? What about? Yes, I do. No, I don t. It s nice. That s right. I (don t) agree.

17 Tetszés, nem tetszés Kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség I (don t) like it. I d like to I can I must I have to go. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, események megnevezése és leírása Információkérés, információadás Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás It s My friend is Where can I find a? It is to the left. Yes, I can. No, I don t. I (don t) know. Who knows? A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Tiltás, felszólítás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Segítségkérés és arra reagálás Please, give me a coke. Can I have an ice cream, please? Sit down! Don t go! Let s go for a walk. OK. Good idea. Come and see us tomorrow. Fine. Have a coke! Would you like a hamburger? Yes, please. No, thank you. Help! Can you help me? Of course. I m sorry, I can t. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Nem értés Felkérés lassabb beszédre Pardon? I don t understand. Please, repeat it slowly.

18 b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalomkörök nyelvi kifejezései Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why didn t you come yesterday? Jövőidejűség Going to What are you going to do on Saturday? Birtoklás kifejezése Past forms of have I didn t have many friends at elementary school. Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog Genitive s Of Whose? Kate s brother Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions Prepositional Phrases Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, between, in front of, behind,

19 Időbeli viszonyok Gyakoriság Időpont How often? When? What time? What s the time? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day I always make my bed. She goes swimming twice a week. Now, in the morning Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s quarter to eight. Időtartam How long?+past Simple How long were you in hospital? For two weeks. Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns Children, people, men, women One, two first, second How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. Uncountable nouns How much money have you got? I ve got a lot of/little money. A cup of tea, a piece of cake

20 Minőségi viszonyok Comparative sentences (short adjectives) Irregular adjectives All, every Tom s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. Good, bad (better, worse) What s it like? What colour is it? Modalitás Can (ability) Can/may (permission) Must/needn t (obligation) Have to (Past) Mustn t I can swim. Can/may I open the window? I must read it. You needn t do it now. Did you have to be there? Children mustn t smoke. Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because Conditional I Infinitive to express purpose We ll stay at home if it rains. I ve been to London to visit the Queen.

21 Szövegösszetartó eszközök Névelők Some+plural noun any+plural noun Some +singular noun Any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouins Demonstrative pronouns Indefinite pronouns Reflexive pronouns A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. There s some water in the vase. There isn t any juice in my glass. I, he, they Me, him, them This, that, these, those Somebody, anybody,nobody, everybody myself

22 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes - a tanult lexikai és nyelvtani anyagra épülő, normál vagy annál lassabb tempójú kérdéseket megérteni - a nem túl bonyolult, kevés ismeretlen szót tartalmazó szövegben számára fontos információt megérteni, a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni - rövid szövegek, dialógusok lényegét megérteni Beszédkészség A tanuló legyen képes - személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat megfogalmazni, - környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni - egyszerű beszédhelyzetekben egy-kétszavas választ adni - megértési problémák esetén segítséget kérni Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szöveg lényegét megérteni; - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szövegben fontos információt megtalálni; - megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. Íráskészség A tanuló legyen képes - ismert szavakat helyesen leírni; ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni; - egyszerű formanyomtatványokat kitölteni - önállóan életrajzot elkészíteni

23 NÉMET NYELV TANANYAG 1/9 és 1/11. évfolyam, évi 36 óra Óraszámok 1/ és 2/ évfolyamokon összesen:(66) Témakör Tananyag óraszáma 1. Én és a családom Az idő - napirend 6 3. Vásárlás 8 4. Étteremben 4 5. Útbaigazítás 6 1. A család kb. 12 óra - a tanuló és családjának bemutatása. - rokoni kapcsolatok - személyi adatok (név, kor, foglalkozás, lakóhely) - a családtagok külső és belső jellemzése - a tanuló lakásának/házának bemutatása

24 2. Az idő napirend kb. 6 óra - a hét napjai - napszakok - az időre vonatkozó kérdések válaszok - napirend készítése 3. Vásárlás kb. 8 óra - bolttípusok - alapélelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek vásárlása - háztartási cikkek, tartós fogyasztási cikkek vásárlása - menetjegy vásárlása - lakáshirdetések, válasz a hirdetésekre személyesen, ill. telefonon 4. Étteremben kb. 4 óra - étlap készítése, elnevezések - szituációs játék étteremben 5. Útbaigazítás kb. 6 óra - középületek, kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek nevei - útbaigazítás kérése - útbaigazítás adásának lehetőségei

25 a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Entschuldigung, Guten Tag Auf Wiedersehen Hallo. Tschüs. Ich heiße Wie geht s? Danke, gut. Und.? Kann/Darf ich? Danke schön. Bitte schön. Entschuldigung. Kein Problem. Viel Glück! Alles Gute! Guten Appetit! Danke. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm Csodálkozás Bosszúság Es tut mir leid. Toll! Super! Wirklich? Das ist aber schlimm! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Egyetértés, egyet nem értés Das stimmt (nicht). Das ist richtig/falsch. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, események megnevezése és leírása Információkérés, információadás Das ist meine Freundin. Wo ist die Post? Sie ist in der Schillerstraße.

26 Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Was machen Sie morgen? Was kostet das Zimmer? 12 Mark. Das macht 34 Mark. Ja, ich habe Zeit. Nein, ich spiele nicht Tennis. Das weiß ich (nicht). A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Eine Cola, bitte. Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, danke. Möchtest du einen Kaffeee? Ja, bitte. Nein, danke. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Nem értés Felkérés lassabb beszédre Wie bitte? Wiederholen Sie bitte! Ich verstehe nicht. Sprechen Sie etwas langsamer!

27 b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalomkörök nyelvi kifejezései jelenidejűség sein, es gibt Präsens Vokalwechsel, trennbare Verben Ich bin heute zu Hause. Hier gibt es keinen Hamburger Die Sonne scheint. Der Zug fährt gleich ab. Birtoklás kifejezése haben Ich habe einen Bruder Possessiv-pronomen Das ist meine Familie. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás hier, dort, links, rechts oben, unten, hinten

28 Időbeli viszonyok gyakoriság Wie oft? Ich gehe jeden Morgen arbeiten. selten, manchmal, immer, nie időtartam wie lange? eine Stunde, von bis, időpont wann? in, um, am den ganzen Tag im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, diese/letzte/ nächste Woche Mennyiségi viszonyok Kardinalzahlen Ordinalzahlen eins, zwei erste, zweite határozott mennyiség eine Portion Pommes 3 Mark határozatlan mennyiség alles, viel, wenig, nichts Ich habe nicht viel Zeit. Das ist alles. alle, einige, keine Minőségi viszonyok Wie? Ich bin zufrieden. Das ist prima. Esetviszonyok névszók a mondatban Nominativ, Bringen Sie mir eine Cola. Akkusativ, Dativ Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz Denn Szövegösszetartó eszközök kötőszók, névmások und/oder/aber/denn/sondern das, ich, mich, mir, mein, dieser, man

29 Továbbhaladás feltételei: Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes - kéréseket és utasításokat követni, azokra cselekvéssel válaszolni; - egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni; - egyszerű szöveg lényegét megérteni; - egyszerű szövegben számára fontos információt megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes - köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni; - egyszerű kérdésekre egy-két szavas választ adni; - személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat megfogalmazni; - megértési problémák esetén segítséget kérni; - környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szöveg lényegét megérteni; - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szövegben fontos információt megtalálni; - megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. Íráskészség A tanuló legyen képes - ismert szavakat helyesen leírni; ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni; - egyszerű nyomtatványt kitölteni.

30 NÉMET NYELV 2/12. évfolyam, évi 30 óra Óraszámok 1/ és 2/ évfolyamokon összesen:(66) Témakör Tananyag óraszáma 1. Szabadidő 5 2. Egészség, betegség, orvosnál, gyógyszertárban 5 3. Életrajz írása 4 4. A szakma eszközei, gépei, munkafolyamatai 9 5. Munkavállalás, dokumentációk 7 1. Szabadidő kb. 5 óra - alapvető sportágak, szabadidős tevékenységek - tetszés-, nemtetszés-nyilvánítás, véleményalkotás, a vélemény megindokolása - szórakozási lehetőségek - autentikus szövegekből a lényeg kiszűrése (tv-, rádió-, moziműsor, feliratok a múzeumban) - német nyelvű prospektusokból információk gyűjtése

31 2. Egészség, betegség, orvosnál, gyógyszertárban kb. 5 óra - testrészek és a leggyakoribb betegségek megnevezése - a betegségekkel járó tünetek leírása, az orvosi utasítások - a gyógyszerek kiváltása a gyógyszertárban, a gyógyszerek szedési útmutatóinak megértése - érdeklődés beszélgetőpartnerünk egészségi állapotáról, együttérzés kifejezése - az egészséges életmóddal kapcsolatos kifejezések 3. Életrajz írása kb. 4 óra - az életrajz formái, elemei szóban és írásban - életrajz készítése, vezetésének fontossága - munkahelyek keresése, elemzése az internet segítségével 4. A szakma eszközei, gépei, munkafolyamatai kb. 9 óra - figyelmeztetések, a balesetvédelem kifejezései - szerszámok, az eszközök neve, gépek, berendezések megnevezései - Irányítók, közreműködők, munkatársak nevei, beosztása, feladata - munkafolyamatok modellezése egyszerű szituációkon keresztül - beszélgetések modellezése a megrendelővel 5. Munkavállalás, dokumentációk kb. 7 óra - Munkavállalás modellezése egyszerű szituációkon keresztül - dokumentációk keresése, kitöltése a munkavállaláshoz az internet segítségével - a bejelentőhivatalban egyszerű szituációk modellezése különböző ügyintézések esetén

32 a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Entschuldigung, Guten Tag Auf Wiedersehen Hallo. Tschüs. Ich heiße Wie geht s? Danke, gut. Und.? Kann/Darf ich? Danke schön. Bitte schön. Entschuldigung. Kein Problem. Viel Glück! Alles Gute! Guten Appetit! Danke. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm Csodálkozás Bánat Bosszúság Es tut mir leid. Toll! Super! Wirklich? Ich bin sehr traurig. Das ist aber schlimm! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás Egyetértés, egyet nem értés Tetszés, nem tetszés Kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség Wie ist? Wie finden Sie? ist nett. Interessant. Wirklich schön. Ist dieser Pullover modisch? Ja. Das stimmt (nicht). Das ist richtig/falsch. Diese Musik gefällt mir (nicht). Ich möchte, ich kann, ich muss

33 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, események megnevezése és leírása Információkérés, információadás Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Das ist meine Freundin. Wo ist die Post? Sie ist in der Schillerstraße. Was machen Sie morgen? Was kostet das Zimmer? 12 Mark. Das macht 34 Mark. Ja, ich habe Zeit. Nein, ich spiele nicht Tennis. Das weiß ich (nicht). A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Tiltás, felszólítás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Segítségkérés és arra reagálás Eine Cola, bitte. Warten Sie bitte! Man darf hier nicht rauchen. Gehen wir schwimmen! Gute Idee! Warum nicht? Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, danke. Möchtest du einen Kaffeee? Ja, bitte. Nein, danke. Können Sie mir helfen Ja, ich kann. Ich kann leider nicht. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Nem értés Felkérés lassabb beszédre Wie bitte? Wiederholen Sie bitte! Ich verstehe nicht. Sprechen Sie etwas langsamer!

34 b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelenidejűség Fogalomkörök nyelvi kifejezései sein, es gibt Präsens Vokalwechsel, trennbare Verben Ich bin heute zu Hause. Hier gibt es keinen Hamburger. Die Sonne scheint. Der Zug fährt gleich ab. múltidejűség, Präteritum haben, sein) Er hatte ein Fahrrad. Perfekt Ich habe schon gegessen. jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. Birtoklás kifejezése személytelenség es Es ist kalt. Es regnet. haben Wessen? Ich habe einen Bruder von, -s das Buch von Peter, Peters Brief Possessiv-pronomen Das ist meine Familie. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás Präpositionen mit A/D hier, dort, links, rechts oben, unten, hinten Die Vase steht auf dem Tisch.

35 Präpositionen mit dem Akkusativ Präpositionen mit dem Dativ Sie legt die Zeitung auf den Tisch. Gehen Sie über die Straße, dann geradeaus. Die Bücher sind bei Karl. Die Post ist unserer Schule gegenüber. Időbeli viszonyok Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok gyakoriság Wie oft? selten, manchmal, immer, nie Ich gehe jeden Morgen in die Schule. időtartam wie lange? eine Stunde, von bis, den ganzen Tag időpont wann? in, um, am im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, diese/letzte/ nächste Woche határozott mennyiség határozatlan mennyiség Kardinalzahlen Ordinalzahlen alles, viel, wenig, nichts alle, einige, keine Wie? Vergleiche eins, zwei erste, zweite eine Portion Pommes 3 Mark Ich habe nicht viel Zeit. Das ist alles. Ich bin zufrieden. Das ist prima. Ich esse lieber Wurst. Am besten warten Sie hier.

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam. Célok és feladatok IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok:

Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok: Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára Célok és feladatok: Ezt a tantervet olyan tanulók számára készítettük, akik az adott idegen nyelvből

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 674 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvetı célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetıen

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 653 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvető célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetően

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV 2013 MÁSODIK IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV 2013 MÁSODIK IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 2013 MÁSODIK IDEGEN NYELV Célok és megvalósítás Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint Az élő idegen nyelvet a közoktatásban résztvevő minden diáknak kötelező tanulnia a tankötelezettség végéig. Meghatározott feltételek mellett

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

2. Olvasott szöveg értése

2. Olvasott szöveg értése NÉMET NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A NÉMET NYELV TANTÁRGY ÓRATERVE Célok és feladatok 9. évf. 1O. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 3 3 3 3 Évfolyamok óraszáma 111 111 111 96 A nyelvoktatás

Részletesebben

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor Angol Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4,5 4,5 4 4 3 3 Éves óraszám 166,5 166,5 148 148 111 96 Kiemelt cél a gondolkodás és az emlékezőképesség

Részletesebben

Helyi tanterv (normál)

Helyi tanterv (normál) Helyi tanterv (normál) Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint második idegen nyelv ANGOL MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 9-12. évfolyam Évi óraszámok Évfolyam 9. 10. 11. 12. Óraszám 3 3 3 3 Célok és feladatok

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE 4 8. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 5 8. évfolyam Helyi tanterv 2015 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve)

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Angol nyelv - helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 5-8. évfolyam Óraszám: 5. évfolyam - heti 4 óra 6. évfolyam heti 4 óra 7. évfolyam heti 3 óra 8. évfolyam

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Idegen nyelvek / élő idegen nyelv KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.02.2

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 4. évfolyam HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET 2013. oldal 1 BEVEZETŐ Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből,

Részletesebben

Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Idegen nyelv műveltségi terület II. Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4.

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyolc évfolyamos nyelvi emelt óraszámú képzés ANGOL MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 5.-12. évfolyam Évfolyam 5 6 7 8 9 10 Heti

Részletesebben

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam Célok és feladatok Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Angol nyelv 5-8. évfolyam A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Arany János Tehetséggondozó Program ANGOL - MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV Az idegen nyelv tanításának alapelvei, céljai,

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 119 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

X. SÁIK SZÉKHELYINTÉZMÉNY HELYI TANTERV IDEGEN NYELV 5-8. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ KÉPZÉS

X. SÁIK SZÉKHELYINTÉZMÉNY HELYI TANTERV IDEGEN NYELV 5-8. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ KÉPZÉS X. SÁIK SZÉKHELYINTÉZMÉNY HELYI TANTERV IDEGEN NYELV 5-8. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ KÉPZÉS 2009 Célok és feladatok Idegen nyelv - 5-8. évfolyam Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák több éve tanulja

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV NORMÁL 4-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV NORMÁL 4-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV NORMÁL 4-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Német nyelv 4-8. évfolyam A tantervjavaslat elkészítésénél az alábbi törvényi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Német nyelv Második idegen nyelv a 10-12. évfolyamok számára Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Közgazdasági

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám Helyi tanterv A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret Tematikai egység rövid címe 4. évfolyam: Kerettanter vi óraszám Én és a családom. Családtagok

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

9 12. évfolyam. Célok és feladatok

9 12. évfolyam. Célok és feladatok ANGOL NYELV 1 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idõ alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük

Részletesebben

Helyi tanterv(nyelvi orientáció)

Helyi tanterv(nyelvi orientáció) Helyi tanterv(nyelvi orientáció) Általános iskola 1-3. évfolyam Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt,

Részletesebben

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai Heti: 3óra Évi: 108 óra ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Az angol nyelv oktatásának céljai Az előkészítő osztály megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt

Részletesebben