TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK"

Átírás

1 TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse a célnyelvet, és ez által fokozatosan növekedjen a tanuló bátorsága célnyelven megszólalni, véleményt kifejezni, kapcsolatot teremteni; - kialakítsa illetve fejlessze azokat a nyelvi készségeket, amelyek segítségével a tanuló el tud igazodni az élet különböző területein (turisztika, munkavállalás, szakmai információcsere); - kialakítsa és fejlessze azokat a nyelvi készségeket, amelyek segítségével a tanuló a szakma gyakorlása közben meg tudja értetni magát, illetve megérti, értelmezi a célnyelvű szakkifejezéseket; - segítse saját nyelvtanulási módszerei kialakítását, fejlesztését; - ösztönözzön további nyelvtanulásra, önképzésre; - megismertesse a célnyelvű országok kultúráját, életét, szokásait, az ott élő emberek gondolkodásmódját; - neveljen más népek megismerése által a másfajta gondolkodásmód és a "másság" elfogadására, tolerálására; - elsajátíttassa a célnyelv sajátos kifejezéseit, logikáját, szerkezetét, hogy ezáltal az anyanyelvet is tágabb rendszerben tudják a tanulók szemlélni (hasonlóságok, különbségek); - fejlessze a nyelvtanulás négy alapkészségét (beszédértés és beszéd, olvasás és írás); - képessé tegye a tanulókat, hogy a világban a célnyelv segítségével el tudjanak igazodni; - alapozva hazánk földrajzi helyzetére és a munkaerőpiac jelenlegi viszonyaira láttassa be, hogy a célnyelv tudása az európai munkavállalás fontos feltétele a szakma magas szintű művelése mellett.

2 Kompetenciafejlesztés feladatai az idegen nyelv tantárgyon belül Kulcskompetencia Kiemelt fejlesztési feladat Módszerek, eszközök, alkalmak A négy alapkészség folyamatos és összehangolt fejlesztése, Beszédkészség kooperatív tanulás, Beszédértés projektmódszer, játék, párés Hallásértés csoportmunka Olvasásértés interjúkészítés Audiovizuális eszközök használata Internet használata Idegennyelvi kommunikáció Kreativitás Kezdeményezőképesség Énkép, önismeret Hon- és népismeret Európai azonosságtudategyetemes kultúra Más kultúrák megértése Aktív állampolgárságra nevelés Párbeszédek készítése, csoportmunka, projektmódszer, játék, párés csoportmunka interjúkészítés Külső-belső tulajdonságok meghatározása, Önjellemzés, Jövőkép készítése Országismeretek kialakítása Ünnepek a célországokban Szokások megismertetése audiovizuális eszközökkel, frontális és csoportmunkában, szerepjáték Elvárt eredmény A1 esetleg A2 szint elérése Legyen képes idegen nyelvű interakciót megérteni és adni, egyszerű interakcióban sikerrel részt venni Legyen képes tanárával és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában Be tudja mutatni magát és másokat, Be tudja mutatni szűkebb és tágabb környezetét, Családját, barátait, iskoláját Váljon nyitottá és megértővé más kultúrák, szokások, életmódok iránt Mérés értékelés alkalmai Bemeneti mérés Évente min. 2 évfolyam teszt A négy alapkészség folyamatos és összehangolt mérése Projektmunka Szóbeli írásbeli értékelés Bemeneti mérés Teszt Szóbeli írásbeli értékelés Projektmunka Bemeneti-kimeneti mérések Projektmunka Prezentáció Szóbeli-írásbeli értékelés

3 Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire Gazdasági nevelés: mértékegységek, formák, számok Felkészülés a felnőttlét szerepeire: vásárlás Környezettudatosságra nevelés. Környezetvédelem, időjárás, utazás, híres építmények, helyek problémamegoldás kritikus gondolkodás döntéshozatal kreativitás felkészülés a felnőttlét szerepeire Európai azonosságtudat Önálló kutatómunka Csoportmunka, egyéni munka Étkezési szokásaink, ételeink betegségek Szakmák, foglalkozások tanítása Párbeszédek csoportmunka Szerepjáték, alaprajz, térképvázlat, kalkuláció készítése Grafikon, tabló készítése, prospektus megértése, információk keresése Egyéni- csoportmunka, Önálló kutatómunka Képes legyen elmondani napirendjét, tisztálkodási, étkezési szokásait, orvosnál panaszait Ismerje az általa választandó szakmákat idegen nyelven, Legyen képes állásinterjún rá vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszolni Rendelkezzen használható matematikai ismeretekkel a mindennapi élet terén, mint pl. vásárlás, pénzváltás Szelektálás, az összefüggések meglátása Tudja használni az Internetet információszerzésre, ezek megbízhatóságát önállóan mérlegelni, tudjon kitölteni online formanyomtatványt idegen nyelven, legyen képes ezni idegen nyelven Teszt Projektmunka Teszt Projektmunka Teszt Projektmunka Prezentáció Teszt Projektmunka

4 Hatékony, önálló tanulás Énkép, önismeret A tanulás tanítása Tudjon használni kétnyelvű szótárt ismerjen meg szótanulási és szövegelemzési stratégiákat Tudjon vázlatot készíteni Teszt, vázlatírás, könyvtárhasználat, lényegkiemelés, önéletrajz, pályázat írása Tanulási módszerek, digitális/internetes önfejlesztő módszerek megismertetése Ismerje saját tanulási stratégiáit. Alakuljon ki az igény a tanulóban, hogy az osztálytermen kívüli hatásokat is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. /Internet, tévéműsorok, újságok/ Projektmunka Prezentáció Szociális és állampolgári kompetencia A társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség, Viselkedési és magatartási szabályok megismerése a célországokban. Előítéletek leküzdése Európai azonosságtudat Egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Országismeret kialakítása egyéni, csoportos ill, frontális munkával Szerepjáték. vélemény Csoportmunkában tudjon közreműködni. Konfliktustűrő képesség kialakítása A másság elfogadása és tiszteletben tartása Projektmunka Szóbeli írásbeli értékelés

5 Értékelés módjai: Törekedni kell arra, hogy a tanulók minél többször adjanak számot tudásukról és lehetőleg mind a négy nyelvi készséget mérjük egyenlő formában, mind szóban, mind írásban. A tanári értékelés mellett a tanulóknak hozzá kell szokniuk önmaguk ellenőrzéséhez, önmaguk valamint társaik helyes értékeléséhez is. Folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzéssel, a tanórai és az otthoni teljesítmény értékelésével, illetve a projekteken nyújtott teljesítményük alapján állapítjuk meg, hogy a tanulók a nyelvi alapkészségek területén eljutottak-e arra a szintre, amelyet a tantervünk előírt. Értékelésnél figyelembe vesszük azt is, hogy a tanulók eredményei hogyan változtak, fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző értékelés óta. Ellenőrizzük és értékeljük - a nyelvi ismeretek (lexikai, nyelvtani, fonetikai) elsajátítását, - a nyelvi és kommunikációs készségeket. Az ellenőrzés-értékelés legfontosabb szempontja a négy nyelvi alapkészség kialakulása és fejlődése: - a beszédértés (globális, részletes) - a beszéd (szókincs, struktúrák) - írás (helyesírás, nyelvhelyesség) -olvasás, szövegértés Írásban az értékelés alapja elsősorban az érthetőség. Szóban főként a tanult nyelvi ismeretek produktív használatát mérjük. A továbbhaladáshoz elengedhetetlenül szükséges az adott évfolyam követelményeinek legalább elégséges szintű elsajátítása

6 ANGOL NYELV 1/9 és 1/11. évfolyam, évi 36 óra Óraszámok 1/ és 2/ évfolyamokon összesen: (66) Témakör Tananyag óraszáma 1. Én és a családom Az idő - napirend 6 3. Vásárlás 8 4. Étteremben 4 5. Útbaigazítás 6 1. A család kb. 12 óra - a tanuló és családjának bemutatása. - rokoni kapcsolatok - személyi adatok (név, kor, foglalkozás, lakóhely) - a családtagok külső és belső jellemzése - a tanuló lakásának/házának bemutatása

7 2. Az idő napirend kb. 6 óra - a hét napjai - napszakok - az időre vonatkozó kérdések válaszok - napirend készítése 3. Vásárlás kb. 8 óra - bolttípusok - alapélelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek vásárlása - háztartási cikkek, tartós fogyasztási cikkek vásárlása - menetjegy vásárlása - lakáshirdetések, válasz a hirdetésekre személyesen, ill. telefonon 4. Étteremben kb. 4 óra - étlap készítése, elnevezések - szituációs játék étteremben 5. Útbaigazítás kb. 6 óra - középületek, kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek nevei - útbaigazítás kérése - útbaigazítás adásának lehetőségei

8 a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Excuse me. Good morning. Hello. Goodbye. Bye. How do you do. How do you do. My name is This is How are you? Very well, thank you. Fine, thanks. And you? May/Can I have a drink? Yes, please. Thanks. Thank you very much. Not at all. You are welcome. I am sorry. That s all right. No problem. Happy Birthday! Happy New Year! Congratulations! Thank you. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm Csodálkozás Bosszúság What a pity. Great! I am very happy. Really? Oh, no! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Egyetértés, egyet nem értés That s right. I (don t) agree. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, események megnevezése és leírása Információkérés, információadás It s My friend is Where can I find a? It is to the left.

9 Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Yes, I can. No, I don t. I (don t) know. Who knows? A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Please, give me a coke. Can I have an ice cream, please? Come and see us tomorrow. Fine. Have a coke! Would you like a hamburger? Yes, please. No, thank you. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Nem értés Felkérés lassabb beszédre Pardon? I don t understand. Please, repeat it slowly. b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalomkörök nyelvi kifejezései Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Birtoklás kifejezése Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog

10 Genitive s Of Whose? Kate s brother Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions Prepositional Phrases Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, between, in front of, behind, Időbeli viszonyok Gyakoriság Időpont How often? When? What time? What s the time? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day I always make my bed. She goes swimming twice a week. Now, in the morning Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s quarter to eight. Időtartam How long?+past Simple How long were you in hospital? For two weeks. Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Children, people, men, women One, two first, second

11 Countable nouns Uncountable nouns How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. A cup of tea, a piece of cake Minőségi viszonyok (short adjectives) Irregular adjectives All, every Good, bad (better, worse) What s it like? What colour is it? Modalitás Can (ability) Can/may (permission) I can swim. Can/may I open the window? Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because

12 Szövegösszetartó eszközök Névelők Some+plural noun any+plural noun Some +singular noun Any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouins A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. There s some water in the vase. There isn t any juice in my glass. I, he, they Me, him, them This, that, these, those Somebody, anybody,nobody, everybody

13 Továbbhaladás feltételei: Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes - kéréseket és utasításokat követni, azokra cselekvéssel válaszolni; - egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni; - egyszerű szöveg lényegét megérteni; - egyszerű szövegben számára fontos információt megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes - köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni; - egyszerű kérdésekre egy-két szavas választ adni; - személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat megfogalmazni; - megértési problémák esetén segítséget kérni; - környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szöveg lényegét megérteni; - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szövegben fontos információt megtalálni; - megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. Íráskészség A tanuló legyen képes - ismert szavakat helyesen leírni; ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni; - egyszerű nyomtatványt kitölteni.

14 ANGOL NYELV 2/12. évfolyam, évi 30 óra Óraszámok 1/ és 2/ évfolyamokon összesen:(66) Témakör Tananyag óraszáma 1. Szabadidő 5 2. Egészség, betegség, orvosnál, gyógyszertárban 5 3. Életrajz írása 4 4. A szakma eszközei, gépei, munkafolyamatai 9 5. Munkavállalás, dokumentációk 7 1. Szabadidő kb. 5 óra - alapvető sportágak, szabadidős tevékenységek - tetszés-, nemtetszés-nyilvánítás, véleményalkotás, a vélemény megindokolása - szórakozási lehetőségek - autentikus szövegekből a lényeg kiszűrése (tv-, rádió-, moziműsor, feliratok a múzeumban) - német nyelvű prospektusokból információk gyűjtése

15 2. Egészség, betegség, orvosnál, gyógyszertárban kb. 5 óra - testrészek és a leggyakoribb betegségek megnevezése - a betegségekkel járó tünetek leírása, az orvosi utasítások - a gyógyszerek kiváltása a gyógyszertárban, a gyógyszerek szedési útmutatóinak megértése - érdeklődés beszélgetőpartnerünk egészségi állapotáról, együttérzés kifejezése - az egészséges életmóddal kapcsolatos kifejezések 3. Életrajz írása kb. 4 óra - az életrajz formái, elemei szóban és írásban - életrajz készítése, vezetésének fontossága - munkahelyek keresése, elemzése az internet segítségével 4. A szakma eszközei, gépei, munkafolyamatai kb. 9 óra - figyelmeztetések, a balesetvédelem kifejezései - szerszámok, az eszközök neve, gépek, berendezések megnevezései - Irányítók, közreműködők, munkatársak nevei, beosztása, feladata - munkafolyamatok modellezése egyszerű szituációkon keresztül - beszélgetések modellezése a megrendelővel 5. Munkavállalás, dokumentációk kb. 7 óra - Munkavállalás modellezése egyszerű szituációkon keresztül - dokumentációk keresése, kitöltése a munkavállaláshoz az internet segítségével - a bejelentőhivatalban egyszerű szituációk modellezése különböző ügyintézések esetén

16 a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Excuse me. Good morning. Hello. Goodbye. Bye. How do you do. How do you do. My name is This is How are you? Very well, thank you. Fine, thanks. And you? May/Can I have a drink? Yes, please. Thanks. Thank you very much. Not at all. You are welcome. I am sorry. That s all right. No problem. Happy Birthday! Happy New Year! Congratulations! Thank you. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm Csodálkozás Bánat Bosszúság What a pity. Great! I am very happy. Really? I feel so sad. Oh, no! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás Egyetértés, egyet nem értés Do you like? What about? Yes, I do. No, I don t. It s nice. That s right. I (don t) agree.

17 Tetszés, nem tetszés Kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség I (don t) like it. I d like to I can I must I have to go. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, események megnevezése és leírása Információkérés, információadás Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás It s My friend is Where can I find a? It is to the left. Yes, I can. No, I don t. I (don t) know. Who knows? A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Tiltás, felszólítás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Segítségkérés és arra reagálás Please, give me a coke. Can I have an ice cream, please? Sit down! Don t go! Let s go for a walk. OK. Good idea. Come and see us tomorrow. Fine. Have a coke! Would you like a hamburger? Yes, please. No, thank you. Help! Can you help me? Of course. I m sorry, I can t. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Nem értés Felkérés lassabb beszédre Pardon? I don t understand. Please, repeat it slowly.

18 b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalomkörök nyelvi kifejezései Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why didn t you come yesterday? Jövőidejűség Going to What are you going to do on Saturday? Birtoklás kifejezése Past forms of have I didn t have many friends at elementary school. Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog Genitive s Of Whose? Kate s brother Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions Prepositional Phrases Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, between, in front of, behind,

19 Időbeli viszonyok Gyakoriság Időpont How often? When? What time? What s the time? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day I always make my bed. She goes swimming twice a week. Now, in the morning Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s quarter to eight. Időtartam How long?+past Simple How long were you in hospital? For two weeks. Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns Children, people, men, women One, two first, second How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. Uncountable nouns How much money have you got? I ve got a lot of/little money. A cup of tea, a piece of cake

20 Minőségi viszonyok Comparative sentences (short adjectives) Irregular adjectives All, every Tom s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. Good, bad (better, worse) What s it like? What colour is it? Modalitás Can (ability) Can/may (permission) Must/needn t (obligation) Have to (Past) Mustn t I can swim. Can/may I open the window? I must read it. You needn t do it now. Did you have to be there? Children mustn t smoke. Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because Conditional I Infinitive to express purpose We ll stay at home if it rains. I ve been to London to visit the Queen.

21 Szövegösszetartó eszközök Névelők Some+plural noun any+plural noun Some +singular noun Any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouins Demonstrative pronouns Indefinite pronouns Reflexive pronouns A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. There s some water in the vase. There isn t any juice in my glass. I, he, they Me, him, them This, that, these, those Somebody, anybody,nobody, everybody myself

22 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes - a tanult lexikai és nyelvtani anyagra épülő, normál vagy annál lassabb tempójú kérdéseket megérteni - a nem túl bonyolult, kevés ismeretlen szót tartalmazó szövegben számára fontos információt megérteni, a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni - rövid szövegek, dialógusok lényegét megérteni Beszédkészség A tanuló legyen képes - személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat megfogalmazni, - környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni - egyszerű beszédhelyzetekben egy-kétszavas választ adni - megértési problémák esetén segítséget kérni Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szöveg lényegét megérteni; - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szövegben fontos információt megtalálni; - megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. Íráskészség A tanuló legyen képes - ismert szavakat helyesen leírni; ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni; - egyszerű formanyomtatványokat kitölteni - önállóan életrajzot elkészíteni

23 NÉMET NYELV TANANYAG 1/9 és 1/11. évfolyam, évi 36 óra Óraszámok 1/ és 2/ évfolyamokon összesen:(66) Témakör Tananyag óraszáma 1. Én és a családom Az idő - napirend 6 3. Vásárlás 8 4. Étteremben 4 5. Útbaigazítás 6 1. A család kb. 12 óra - a tanuló és családjának bemutatása. - rokoni kapcsolatok - személyi adatok (név, kor, foglalkozás, lakóhely) - a családtagok külső és belső jellemzése - a tanuló lakásának/házának bemutatása

24 2. Az idő napirend kb. 6 óra - a hét napjai - napszakok - az időre vonatkozó kérdések válaszok - napirend készítése 3. Vásárlás kb. 8 óra - bolttípusok - alapélelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek vásárlása - háztartási cikkek, tartós fogyasztási cikkek vásárlása - menetjegy vásárlása - lakáshirdetések, válasz a hirdetésekre személyesen, ill. telefonon 4. Étteremben kb. 4 óra - étlap készítése, elnevezések - szituációs játék étteremben 5. Útbaigazítás kb. 6 óra - középületek, kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek nevei - útbaigazítás kérése - útbaigazítás adásának lehetőségei

25 a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Entschuldigung, Guten Tag Auf Wiedersehen Hallo. Tschüs. Ich heiße Wie geht s? Danke, gut. Und.? Kann/Darf ich? Danke schön. Bitte schön. Entschuldigung. Kein Problem. Viel Glück! Alles Gute! Guten Appetit! Danke. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm Csodálkozás Bosszúság Es tut mir leid. Toll! Super! Wirklich? Das ist aber schlimm! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Egyetértés, egyet nem értés Das stimmt (nicht). Das ist richtig/falsch. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, események megnevezése és leírása Információkérés, információadás Das ist meine Freundin. Wo ist die Post? Sie ist in der Schillerstraße.

26 Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Was machen Sie morgen? Was kostet das Zimmer? 12 Mark. Das macht 34 Mark. Ja, ich habe Zeit. Nein, ich spiele nicht Tennis. Das weiß ich (nicht). A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Eine Cola, bitte. Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, danke. Möchtest du einen Kaffeee? Ja, bitte. Nein, danke. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Nem értés Felkérés lassabb beszédre Wie bitte? Wiederholen Sie bitte! Ich verstehe nicht. Sprechen Sie etwas langsamer!

27 b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalomkörök nyelvi kifejezései jelenidejűség sein, es gibt Präsens Vokalwechsel, trennbare Verben Ich bin heute zu Hause. Hier gibt es keinen Hamburger Die Sonne scheint. Der Zug fährt gleich ab. Birtoklás kifejezése haben Ich habe einen Bruder Possessiv-pronomen Das ist meine Familie. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás hier, dort, links, rechts oben, unten, hinten

28 Időbeli viszonyok gyakoriság Wie oft? Ich gehe jeden Morgen arbeiten. selten, manchmal, immer, nie időtartam wie lange? eine Stunde, von bis, időpont wann? in, um, am den ganzen Tag im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, diese/letzte/ nächste Woche Mennyiségi viszonyok Kardinalzahlen Ordinalzahlen eins, zwei erste, zweite határozott mennyiség eine Portion Pommes 3 Mark határozatlan mennyiség alles, viel, wenig, nichts Ich habe nicht viel Zeit. Das ist alles. alle, einige, keine Minőségi viszonyok Wie? Ich bin zufrieden. Das ist prima. Esetviszonyok névszók a mondatban Nominativ, Bringen Sie mir eine Cola. Akkusativ, Dativ Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz Denn Szövegösszetartó eszközök kötőszók, névmások und/oder/aber/denn/sondern das, ich, mich, mir, mein, dieser, man

29 Továbbhaladás feltételei: Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes - kéréseket és utasításokat követni, azokra cselekvéssel válaszolni; - egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni; - egyszerű szöveg lényegét megérteni; - egyszerű szövegben számára fontos információt megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes - köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni; - egyszerű kérdésekre egy-két szavas választ adni; - személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat megfogalmazni; - megértési problémák esetén segítséget kérni; - környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szöveg lényegét megérteni; - ismerős nyelvi elemekből álló szavas szövegben fontos információt megtalálni; - megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. Íráskészség A tanuló legyen képes - ismert szavakat helyesen leírni; ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni; - egyszerű nyomtatványt kitölteni.

30 NÉMET NYELV 2/12. évfolyam, évi 30 óra Óraszámok 1/ és 2/ évfolyamokon összesen:(66) Témakör Tananyag óraszáma 1. Szabadidő 5 2. Egészség, betegség, orvosnál, gyógyszertárban 5 3. Életrajz írása 4 4. A szakma eszközei, gépei, munkafolyamatai 9 5. Munkavállalás, dokumentációk 7 1. Szabadidő kb. 5 óra - alapvető sportágak, szabadidős tevékenységek - tetszés-, nemtetszés-nyilvánítás, véleményalkotás, a vélemény megindokolása - szórakozási lehetőségek - autentikus szövegekből a lényeg kiszűrése (tv-, rádió-, moziműsor, feliratok a múzeumban) - német nyelvű prospektusokból információk gyűjtése

31 2. Egészség, betegség, orvosnál, gyógyszertárban kb. 5 óra - testrészek és a leggyakoribb betegségek megnevezése - a betegségekkel járó tünetek leírása, az orvosi utasítások - a gyógyszerek kiváltása a gyógyszertárban, a gyógyszerek szedési útmutatóinak megértése - érdeklődés beszélgetőpartnerünk egészségi állapotáról, együttérzés kifejezése - az egészséges életmóddal kapcsolatos kifejezések 3. Életrajz írása kb. 4 óra - az életrajz formái, elemei szóban és írásban - életrajz készítése, vezetésének fontossága - munkahelyek keresése, elemzése az internet segítségével 4. A szakma eszközei, gépei, munkafolyamatai kb. 9 óra - figyelmeztetések, a balesetvédelem kifejezései - szerszámok, az eszközök neve, gépek, berendezések megnevezései - Irányítók, közreműködők, munkatársak nevei, beosztása, feladata - munkafolyamatok modellezése egyszerű szituációkon keresztül - beszélgetések modellezése a megrendelővel 5. Munkavállalás, dokumentációk kb. 7 óra - Munkavállalás modellezése egyszerű szituációkon keresztül - dokumentációk keresése, kitöltése a munkavállaláshoz az internet segítségével - a bejelentőhivatalban egyszerű szituációk modellezése különböző ügyintézések esetén

32 a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Entschuldigung, Guten Tag Auf Wiedersehen Hallo. Tschüs. Ich heiße Wie geht s? Danke, gut. Und.? Kann/Darf ich? Danke schön. Bitte schön. Entschuldigung. Kein Problem. Viel Glück! Alles Gute! Guten Appetit! Danke. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm Csodálkozás Bánat Bosszúság Es tut mir leid. Toll! Super! Wirklich? Ich bin sehr traurig. Das ist aber schlimm! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás Egyetértés, egyet nem értés Tetszés, nem tetszés Kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség Wie ist? Wie finden Sie? ist nett. Interessant. Wirklich schön. Ist dieser Pullover modisch? Ja. Das stimmt (nicht). Das ist richtig/falsch. Diese Musik gefällt mir (nicht). Ich möchte, ich kann, ich muss

33 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, események megnevezése és leírása Információkérés, információadás Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Das ist meine Freundin. Wo ist die Post? Sie ist in der Schillerstraße. Was machen Sie morgen? Was kostet das Zimmer? 12 Mark. Das macht 34 Mark. Ja, ich habe Zeit. Nein, ich spiele nicht Tennis. Das weiß ich (nicht). A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Tiltás, felszólítás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Segítségkérés és arra reagálás Eine Cola, bitte. Warten Sie bitte! Man darf hier nicht rauchen. Gehen wir schwimmen! Gute Idee! Warum nicht? Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, danke. Möchtest du einen Kaffeee? Ja, bitte. Nein, danke. Können Sie mir helfen Ja, ich kann. Ich kann leider nicht. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Nem értés Felkérés lassabb beszédre Wie bitte? Wiederholen Sie bitte! Ich verstehe nicht. Sprechen Sie etwas langsamer!

34 b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelenidejűség Fogalomkörök nyelvi kifejezései sein, es gibt Präsens Vokalwechsel, trennbare Verben Ich bin heute zu Hause. Hier gibt es keinen Hamburger. Die Sonne scheint. Der Zug fährt gleich ab. múltidejűség, Präteritum haben, sein) Er hatte ein Fahrrad. Perfekt Ich habe schon gegessen. jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. Birtoklás kifejezése személytelenség es Es ist kalt. Es regnet. haben Wessen? Ich habe einen Bruder von, -s das Buch von Peter, Peters Brief Possessiv-pronomen Das ist meine Familie. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás Präpositionen mit A/D hier, dort, links, rechts oben, unten, hinten Die Vase steht auf dem Tisch.

35 Präpositionen mit dem Akkusativ Präpositionen mit dem Dativ Sie legt die Zeitung auf den Tisch. Gehen Sie über die Straße, dann geradeaus. Die Bücher sind bei Karl. Die Post ist unserer Schule gegenüber. Időbeli viszonyok Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok gyakoriság Wie oft? selten, manchmal, immer, nie Ich gehe jeden Morgen in die Schule. időtartam wie lange? eine Stunde, von bis, den ganzen Tag időpont wann? in, um, am im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, diese/letzte/ nächste Woche határozott mennyiség határozatlan mennyiség Kardinalzahlen Ordinalzahlen alles, viel, wenig, nichts alle, einige, keine Wie? Vergleiche eins, zwei erste, zweite eine Portion Pommes 3 Mark Ich habe nicht viel Zeit. Das ist alles. Ich bin zufrieden. Das ist prima. Ich esse lieber Wurst. Am besten warten Sie hier.

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása 6. évfolyam A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek kellő tapasztalattal a német nyelv területén, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET / 2. IDEGEN NYELV / 11. évfolyam SCHRITTE 2. Készítette: Jóváhagyta: Tóthné Karetka Márta nyelvtanár Zemlényi Attila igazgató 1 Helyi

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben