Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások"

Átírás

1 Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

2 A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája A hitoktatás szakmódszertana I. A hitoktatás szakmódszertana II. A lelkivezetés elmélete A lelkivezetés gyakorlata A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium A nevelői hivatás természete A pasztorális tanácsadás (PT) alapkérdései A pasztorális tanácsadás etikája A pasztorális teológia alapjai A pedagógiai gondolkodás fejlődése A pszichopathológia alapjai A szenvedés lelki és teológiai dimenziói A szociális munka módszerei A szociálpszichológia elmélete és alkalmazása A tanácsadás elmélete és módszertana I. A tanulási folyamat irányítása szeminárium A vallási párbeszéd pedagógiája Alapvető etika Az egyház szociális tanítása és gyakorlata Az Egyház társadalmi tanítása II. Az Egyház társadalmi tanítása III. Az élettel és egészséggel kapcsolatos etikai kérdések Az ember szexualitása Az esélyteremtés pedagógiája Az etikai gondolkodás fejlődése Az imádság teológiája Az intézménylátogatási gyakorlat bevezetése Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I-II. Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I. Bevezetés a kateketikai gyakorlatba II.

3 Bevezetés a kereszténységbe Bevezetés a nyári kateketikai/pasztorális gyakorlatba Bibliai és szisztematikus teológiai antropológia I. és II. Bibliai görög nyelv I. Bibliai görög nyelv II. Biblikum szeminárium: Apokrif iratok Biblikum részismeretis szeminárium: Izrael korai története Biblikus szeminárium: Márk evangéliuma Család és fejlődés Család- és gyermekvédelem csoportos szakmai gyakorlat Család- és gyermekvédelem szociológiája Család- és gyermekvédelmi jog Család- és gyermekvédő egyéni szakmai gyakorlat Család-, gyermekvédelmi, szociális és tb. jog Családlélektan Családpszichológia Csoportlélektan és közösségvezetés Demográfia, alkalmazott statisztika Deviancia és gyermekvédelem szociológiája Dogmatika I. A Hármas-Egy Isten (nappali) Dogmatika I. A Hármas-egy Isten (esti) Dogmatika: Krisztológia Dogmatika II. A Teremtő és teremtménye Dogmatika III. A kezdetektől a beteljesülésig Dogmatika IV. Szentségtan (RIDO4/E) Dogmatika IV.: Szentségtan (BADO4/E) Dogmatika: Kegyelemtan Dogmatika: Ekkléziológia, Mariológia Dogmatika I. (KETEG) Dogmatika II. (KETEG) Dogmatika szeminárium (BADOSZ/E) Dogmatika szeminárium (MTDOSZ1N, BADOSZN) Dogmatika szeminárium (MTDOSZ2N) Dogmatörténet szeminárium I. Dogmatörténet szeminárium II. Drogok és drogfüggőség Egészségtan egészségnevelés Egyházjog: Állami egyházjog Egyházjog: Az egyház hierarchikus felépítése Egyházjog: Házasságjog Egyháztörténelem I. (A kereszténység kialakulása a hellén-római kultúrában. Jézus születésétől a két konzuli hatalomig) (esti) Tanegységleírások

4 Egyháztörténelem I. (A kereszténység kialakulása a hellén-római kultúrában. Jézus születésétől a két konzuli hatalomig) (nappali) Egyháztörténelem II. (A keresztény középkor ( Republica Christianatól a nyugati Kereszténység szakadásáig) ) (esti) Egyháztörténelem II. (A keresztény középkor ( Republica Christianatól a nyugati Kereszténység szakadásáig) ) (nappali) Egyháztörténelem III. (A keresztény újkor A reformációtól a liberalizmusig ) (esti) Egyháztörténelem III. (A keresztény újkor A reformációtól a liberalizmusig ) (nappali) Egyháztörténelem IV. A világ-egyház (A liberalizmus diktatúrájától a relativizmus diktatúrájáig ) (esti) Egyháztörténelem IV. A világ-egyház (A liberalizmus diktatúrájától a relativizmus diktatúrájáig ) (nappali) Egyháztörténelem I II. Egyháztörténelem III IV. Egyháztörténelem szeminárium I. Egyháztörténelem szeminárium II. Életesemények a Bibliában I. Biblia és lelki gondozás Életesemények a Bibliában II. Speciális élethelyzetek Életvezetés etikája Emberkép, gyermekkép és pedagógia Emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés II. Erkölcsi és vallási fejlődés Etika II. (Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika) Etika III. (Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika) Etikatanári csoportos szakmai gyakorlat Etikatanári egyéni szakmai gyakorlat Etikatörténet Fejlődéslélektan I. Fejlődéslélektan II. Felelős marketing és kommunikáció Filozófiai szövegolvasó szeminárium Filozófiai szeminárium I. Filozófiai szeminárium II. Filozófia: Metafizika I. Filozófia: Metafizika II. Filozófiai antropológia Filozófiai antropológia (Etikai vonatkozás)

5 Filozófiai etika Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori bölcselet történetébe (MTFT1N) Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori bölcselet történetébe (BAFT1N) Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori és középkori bölcselet történetébe (BAFT1/E) Filozófiatörténet II. Bevezetés az középkori bölcselet történetébe (MTFT2N) Filozófiatörténet II. (BAFT2N) Filozófiatörténet II. (BAFT2/E) Filozófiatörténet III. Filozófiatörténet IV. Fundamentális teológiai szeminárium: Kereszténység és iszlám Fundamentális teológiai szeminárium Fundamentális teológia I.: A kinyilatkoztatás és a hit Fundamentális teológia II.: A Krisztus-esemény Fundamentális teológia III.: A vallás Fundamentális teológia IV: Egyháztan Gazdaságetika és globalizáció Gyakorlati projekt III IV. Gyakorlati szertartástan (nappali) Gyakorlati szertartástan (esti) Gyakorlatkísérő szeminárium (tanárképzésben) Gyakorlatkísérő szeminárium (pasztorális tanácsadás képzésben) Gyermek- és ifjúsági pszichopatológia Gyermekvédelmi intézmények működése, gazdálkodása Gyógyító beszélgetés Héber (klasszikus héber) nyelv I II. Hittanár nevelő tanári csoportos szakmai gyakorlat Hittanár nevelő tanári tanítási gyakorlat Hivatásetika (etika a gyermekvédelemben) Homiletika elmélet Homiletika gyakorlat Integráló szeminárium Intézménylátogatási gyakorlat I. Intézménylátogatási gyakorlat II. Iskolai gyermekvédelem Iskolai gyermekvédelmi módszerek Iskolai szociális munka Jog és erkölcs az iskolában Jogi, igazgatási és büntetőjogi alapismeretek Kateketika I. (nappali) Kateketika I. (esti) Kateketika II. (nappali) Kateketika II. (esti) Kateketikai gyakorlat I. Tanegységleírások

6 Kateketikai gyakorlat II. Kateketikai gyakorlat I-II (hospitálás + mikrotanítás) Kateketikai gyakorlat III. (plébánián, 15+5 óra) Bevezetés a kateketikai gyakorlatba III. (plébánián) I II. Kateketikai szakmódszertan (nappali) Kateketikai szakmódszertan I. (esti) Kateketikai szakmódszertan II. esti) Kateketikai szakmódszertan szeminárium (nappali) Kateketikai szakmódszertan szeminárium I. (esti) Kateketikai szakmódszertan szeminárium II. (esti) Képességfejlesztő tréning Keresztény társadalmi-gazdasági Logika Kommunikáció- és médiaetika Kórházi lelkigondozás Kórházi lelkigondozás gyakorlat Közösségvezetés Krízis és tanácsadás Krízislélektan Krízislélektan és intervenció Kutatáselmélet és -módszertan Latin nyelv I. Latin nyelv II. Latin nyelv V. Latin nyelv VI. Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális (nappali) Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális (nappali) Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális (esti) Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális (esti) Lelkipásztori teológia III.: Közösség és lelkipásztorkodás Lelkipásztori teológia IV.: Kategoriális pasztoráció Liturgika I. (nappali) Liturgika II. (nappali) Liturgika I. (esti) Liturgika II. (esti) Liturgikus ének I. (nappali) Liturgikus ének II. (nappali) Liturgikus ének I. (esti) Liturgikus ének II. (esti) Missziológia Morálteológia szeminárium: Bioetika Morálteológia szeminárium I.: Bioetika Morálteológia szeminárium II. (Szexuáletika)

7 Morális szeminárium (esti) Morálteológia I.: Alapvetés (nappali) Morálteológia I.: Alapvetés (esti) Morálteológia II.: Vallási erkölcs Morálteológia III.: Bioetika Morális: Bioetika (MAMO1/E) Bioetika (Morálteológia) (ETB/E) Morálteológia IV.: Személyes kapcsolatok erkölcse Nevelés és társadalom Nevelés, személyiségfejlesztés Nevelőszülői ellátás Non-profit szervezetek tevékenysége Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat Nyári lelkigyakorlat (1 hét) Ószövetség teológiája Ószövetségi bevezetés I. Ószövetségi bevezetés II. Ószövetségi exegézis I. Ószövetségi exegézis II.: Az Őstörténet Ökológia, környezetvédelem és etika Ökumenizmus Papság teológiája Pasztorális tanácsadás speciális formái és helyzetei I., II., III., IV. Patrológia I. (nappali) Patrológia II. (nappali) Patrológia I. (esti) Patrológia II. (esti) Pedagógiai kutatások Pedagógiai problématörténet szeminárium Pedagógiai pszichológia Pedagógiai pszichológia szeminárium Pedagógiai tervezés Plébániai adminisztráció és ügyvitel Plébániai gyakorlat (2 hét) Plébániai gyakorlat bevezetése I. (nappali) Plébániai gyakorlat bevezetése II. (nappali) Plébániai gyakorlat bevezetése (BAPLGY/E) Plébániai gyakorlat bevezetése (BAPLGYB/E) Politológia Propedeutika gyakorlat Propedeutika proszeminárium Pszichodráma (PTPD1/E, PTPD2/E) Tanegységleírások

8 Pszichodráma (PTPD3/E, PTPD4/E) Pszichológia a gyermekvédelemben Pszichopatológia I. és II. Reflektív pedagógia (hittanári, etikatanári) Retorika I. Retorika II. Rítus Romológia Romológia I II. Segítő kapcsolat és tanácsadás Speciális helyzetű családok Speciális szükségletű gyermekek Spirituális teológia I. (nappali) Spirituális teológia II. (nappali) Spirituális teológia I. (esti) Spirituális teológia II. (esti) Szabadidőpedagógia Szakmai identitás tréning Személyiség és személyiségfejlődés Személyiségfejlesztő és kommunikációs gyakorlat Személyiségfejlesztő tréning Személyiségfejlődés Személyiségfejlődési zavarok Szerzetesség teológiája Szociálteológia Szociális munka Szociálpolitika Szociológia Tantárgypedagógia (etika) Tantárgypedagógia (etika) szeminárium Tanulás és fejlődés Tanulás és tanítás Teológiai szupervízió Újszövetségi bevezetés I. Újszövetségi bevezetés II. Újszövetségi exegézis I. Kezdet és vég gyermekségtörténetek és feltámadási jelenések az evangéliumokban Újszövetségi exegézis II.: Jézus hegyi beszéde (Mt 4,23 7,29) Újszövetség teológiája Vallás és emberi magatartás Vallásosság és spiritualitás Valláspedagógia

9 PTBL/E Esti, II. félév, 2 kredit A betegség lélektana Előadó: Dr. Kézdy Anikó A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. Tanegységleírások

10 A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata CSCSÉN/E Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Svajcsikné Pál Bernadette A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók.

11 A gyermekvédelem alapjai CSGYA/E Esti, I. félév, 3 kredit Előadó: Csókay László Megismertetni a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, a gyermekek és családok számára nyújtható szolgáltatásokat és segítségnyújtási formákat és ezzel megalapozni a továi gyermekvédelmi tanulmányokat. 1. A gyermekkor fogalma, időbeni és társadalmi meghatározottsága; 2. A gyermekvédelem fogalma; 3. A gyermekvédelem alapelvei; 4. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok védelme; 5. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség; 6. Gyermekbántalmazás családban és családon kívül; 7. A gyermekvédelem rendszere, állami, önkormányzati feladatok; 8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer; 9. Gyermekjóléti alapellátások tartalma, formái; 10. Gyermekvédelmi szakellátások tartalma, formái; 11. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben; 12. Az együttműködés problémái a gyermekvédelemben; 13. A gyermekvédelmi tevékenység etikai kérdései; 14. Esettanulmányok közös feldolgozása. A félév végén szóbeli vizsga. Tanegységleírások Kötelező irodalom Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás, NSZFI, Budapest, 2004; Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Osiris, Budapest, 2000; Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, NSZFI, Budapest, 2004.

12 A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése BAPDPN/E, BAPDPNN Nappali, Esti, I. félév, 1 kredit Előadó: Dr. Nagy Krisztina A pedagógiai nézetek, kialakulásukra ható tényezők szerepének felismerése és tudatosítása által segíteni a hallgatókat a hittanári pálya választásával kapcsolatos döntésükben, megalapozni a pedagógiai gondolkodásuk fejlesztését/fejlődését, nevelői attitűdjeik alakulását. A pedagógiai nézetek feltárása és tudatosítása különböző módszerekkel (fogalomtérkép, metaforaelemzés, kvalitatív szövegelemzés, egyéni élettörténetek, narratívák). A nevelésről vallott nézetek kialakulására ható tényezők feltárása, hatásrendszerük elemzése, értelmezése. ek Egyéni portfólió készítése a hallgató saját pedagógiai nézeteinek alakulásáról. Hallgatótárs vagy más személy nézeteinek feltárására választott területen választott módszerrel. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom Dudás Margit: Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2006; Oktatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Gondolat, Budapest; Kutatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Műszaki Kiadó, Budapest.

13 A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája ETHCSEPN/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Somogyiné Dr. Petik Krisztina A család rendszer-szemlélete. A családi rendszer működésének modellje (Olson). Felkészülés a házasságra: önismeret (pszichológiai örökség), udvarlás, párválasztás. Elköteleződés, hűség, élettársi kapcsolat. A párkapcsolat szakaszai. Kommunikáció és konfliktuskezelés a családban. A válás lélektana. Az újraházasodott családok jellegzetességei. Tanegységleírások

14 A hitoktatás szakmódszertana I. MASZM1/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Farkas István SchP A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mi a helye a katekézisnek a keresztény életben, sajátítsák el a hitoktatáshoz szükséges szakmódszertani ismereteket. A hitoktatás helye a keresztény életben; A hitből remény és szeretet fakad; A hitoktató személye; A hitoktató folyamatos önfejlesztése; A család és az iskola együttműködése. Házi dolgozat. A félév végén zárthelyi dolgozat. Kötelező irodalom Farkas István: A hitoktatás szakmódszertana, jegyzet; Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, Ajánlott irodalom A Katolikus Egyház katekizmusa (KEK), Szent István Társulat, Budapest, 2002.

15 A hitoktatás szakmódszertana II. MASZM2/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Kató Csaba Bevezetést ad az ifjúsági katekézis módszertanának elméletébe és gyakorlatába, kiemelten a plébániai és önkormányzati iskolai helyszíneken. Segít kialakítani az ifjúsághoz való helyes hozzáállást. 1. Az ifjúság és az ifjúsági katekézis jellemzői, helyszínei. 2. Az élet értelmének felismertetése. 3. Az értékrend kialakításának segítése. 4. Út a szabad döntésig. 5. Elköteleződés és felelősség. 6. Szolgálatra nevelés. 7. Közösség és plébánia közösség. 8. Az emberi alapok megerősítésének eszközei. 9. Fiatalok a fiatalokért. 10. Az ifjú és a Szentírás. 11. Az ifjú ima- és liturgikus élete. 12. Az ifjú szentségi élete. 13. Tanúvá lenni 14. Fórum. A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén írásbeli vizsga. Irodalom Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, 2000 (MKD) (ifjúságra vonatkozó pontok); Keszeli Sándor: Serdülők és fiatalok katekézise, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 2007; Keszeli Sándor: Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozásokon, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, Tanegységleírások

16 PTLV1/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A lelkivezetés elmélete A hallgató bevezetést kap a lelkivezetés azaz mások istenkapcsolata kísérésének szolgálatába, támpontokat kap a lelkivezetés gyakorlatához Történeti áttekintés: lelkivezetés a keresztény hagyományban; A vallásos megtapasztalás, mint a lelkivezetés alapja és tárgya; A lelkivezető és a vezetett közötti kapcsolat kialakulása, a lelkivezetői beszélgetés; A lelkivezetői kapcsolat fejlődésének néhány velejárója: az indulatáttétel, ellenállás, felettes én, idealizált énkép megjelenése és a velük való bánásmód Félév végi ellenőrzés: kollokvium Kötelező irodalom Jálics Ferenc: Testvéreink hite, Korda Kiadó, Kecskemét, 1995, Louf, André: A töi kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Merton, Thomas: Lelkivezetés és elmélkedés, Márton Áron Kiadó, Budapest, 1989 Ajánlott irodalom Barry, William A.: Spiritual Direction and the Encounter with God, Paulist Press, New York, 2004, Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni!, Korda Kiadó, Kecskemét, 1992, Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Nemes Ödön: Ima és élet, JTMR Korda Kiadó, Budapest, 2002

17 PTLV2/E Esti, II. félév, 2 kredit A lelkivezetés gyakorlata Gyakorlatvezető: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A hallgató elmélyíti és bővíti a lelkivezetői kapcsolat elméletéről és gyakorlatáról szerzett ismereteit, segítséget kap ezek gyakorlati alkalmazásához. Különböző istenképek a lelkivezetésben. Állandó megtérés és az istenképek változása a lelki kísérés folyamán. Megkülönböztetés és döntés kísérése egyének és csoportok esetében. A szupervízió szerepe a lelkivezetői szolgálatban. A félév során egy jegyzőkönyv elkészítése egy lelki kísérői beszélgetésről, aktív részével az órákon. A félév végi jegy a jegyzőkönyv és az órai részvétel értékelésén alapul. Kötelező irodalom Frielingsdorf, Karl: Istenképek, Szent István Társulat, Budapest, 2007, Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk, Korda kiadó, Kecskemét, 1996 Ajánlott irodalom Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útjai, Agapé Kiadó, Szeged, 2000, Waldmüller, Bernhard: A közösségi döntés, L Harmattan Kiadó Sapientia SzHT, Budapest, 2010, Barry, William & Connolly, William: The Practice of Spiritual Direction, The Saebury Press, New York, 1982, Conroy, Maureen: Looking into the Well, Loyola University Press, Chicago, 1995 Tanegységleírások

18 A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium MAPDNGY/E Esti, II. félév, 1 kredit Előadó: Fekete András OFM A nevelés feladatainak, területeinek, problémáinak, szituációinak gyakorlat központú megközelítése annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgatók a nevelés valóságáról minél differenciálta képet kapjanak és minél gazdaga tapasztalatokat szerezzenek az iskolai nevelés gyakorlatában. A tanegység a hallgatók aktív és kooperatív munkájára épül. Központi metodikai elemek a pedagógiai szakirodalom tanulmányozása, valós pedagógiai problémák és konfliktushelyzetek elemzése, esettanulmányok megbeszélése, iskolalátogatás, gyakorló pedagógusokkal történő beszélgetés. Az alái tevékenységeken keresztül fejlesztjük a legfontosa pedagógiai kompetenciákat: a tanulók személyiségének megismerése, az interperszonális kapcsolatok fejlesztése, a támogató partnerszerep gyakorlása, a növendékek tevékenységének adekvát irányítása, interaktív közösségi foglalkozások vezetése, a pszichológiai és a szociológiai törvényszerűségek tudatos alkalmazása, a nevelői magatartás és a nevelői stílusok tanulmányozása, a támogató, útmutató nevelési módszerek alkalmazása, az ellenkező hatást kiváltó nevelési módszerek alkalmazása, az alternatív nevelési eljárások tanulmányozása. A félév során az önállóan végzett megfigyelések dokumentálása, kiselőadások tartása és szemináriumi dolgozat írása. A félév végén gyakorlati jegy. Ajánlott irodalom Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös, Budapest, 1997; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei, Eötvös, Budapest, 1997; Bíró Endre: Jog a pedagógiában, Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998; Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet, OKKER, Budapest, 2003; Dombi Alice Oláh János Varga István: A neveléselmélet alapkérdései, APC-Stúdió, Gyula, 2004; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés, Comenius Bt., Pécs, 2002; Falus Iván (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Csapó Benő (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény, JATE, Szeged, 1994.

19 A nevelői hivatás természete MAPDNT/E esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Pálvölgyi Ferenc Hogy a hallgatók korái iskolai tapasztalataira támaszkodva és irodalmi források feldolgozása útján segítséget kapjanak pedagógusszakmai szocializációjukhoz, továá, hogy a hallgatók differenciált képet alkothassanak a pedagógiai hivatás összetettségéről, változásairól, valamint a változásokat befolyásoló történelmi, társadalmi és pedagógiai hatásokról. A szeminárium munkája a hallgatók egyéni kíváncsiságának, érdeklődésének és problémaérzékenységének megfelelően alakul. Fő tematikus területek: Mit kaptam tanáraimtól? (Élmények, történetek iskolai tapasztalatok pedagógusokról.) Tanárok a szépirodalomban és a filmvásznon. Tanári szerepek változásai a pedagógiai szakirodalom alapján. Mit várnak a különböző életkorú gyermekek és szüleik a pedagógustól. A pedagógusra vonatkozó állami törvények és jogszabályok. Pedagógusetika. Mit vár el a hittanártól az egyház? (Egyházi dokumentumok elemzése.) A hitoktatás szerepe és feladatai napjainkban. A hittanár és a pedagógustársadalom. Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon. A szeminárium vezetője által kijelölt feladatok elvégzése. Választható témák: 1. Egy pedagógusi szerepkört bemutató szakirodalmi publikáció elemzése; 2. Empirikus kutatás iskolai környezetben a tanári szerepekkel és a pedagógiai munkával kapcsolatosan; 3. Empirikus kutatás különböző életkorú hittanos gyerekek, szüleik és hitoktatóik körében a hitoktatás mai helyzetéről, feladatairól. A hallgató saját munkáját szemináriumi dolgozat és kiselőadás formájában mutatja be, ennek alapján kap a félév végén gyakorlati jegyet. Kötelező irodalom Bábosik István Torgyik Judit: Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2007; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai. Jel Kiadó, Budapest, Mester és Tanítvány 4. szám: A pedagógus. PPKE BTK, Piliscsaba, november; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés. Szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs, 2002; Montessori, Maria: A gyermek felfedezése. Carthaphilus Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom Hoffmann Rózsa: Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Tankönyvkiadó, Budapest, 2003; Golnhofer Nahalka (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Zrinszky László: Pedagógusszerepek és változásaik. ELTE, Budapest, 1994; Leirmann, Walter: Négyféle nevelési kultúra. Magyar Népfőiskolai társaság, Budapest, Tanegységleírások

20 A pasztorális tanácsadás (PT) alapkérdései PTAK/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Kővári Magdolna A pasztorális tanácsadás kiemelt elméleti kérdéseinek ismertetése, a hallgatók pasztorális tanácsadásba való bevezetése A pasztorális tanácsadás története, teológiai és pszichológiai alapjai. A pasztorális tanácsadás helye a segítő szakmák körében, célok, feladatok és kompetenciahatárok. A segítő kapcsolat. A segítő személye. Segítői attitűdök személyközpontú segítés. A pasztorális tanácsadás módszertani kérdései. Melléállás veletartás, aktív odahallgatás, segítői stratégiák és beavatkozások. A pasztorális tanácsadás folyamata, problémák és célok meghatározása a segítő beszélgetésben, a befejezés sajátos kérdései. Átvitel viszontátvitel. Segítő szindróma, kiégés kiégés megelőzése. A pasztorális tanácsadó személyiségének és spiritualitásának szerepe a segítésben. Az ima szerepe a segítő folyamatban. A pasztorális módszer teológiai reflexió. Együttműködés más segítő szakmákkal. Félév végi ellenőrzés: vizsga Kötelező irodalom Balrer, Stefan: A lelkigondozói beszélgetés gyógyító megszentelő beszélgetés, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o. ; Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old.; old.; old., old., old.; Debrecenyi K. I. Nemes Ö. SJ Szarka M.: Lelkigondozás Lelkivezetés. In: Embertárs, 2004/ ; Faber, H. Schoot, E. van der: A lelkigondozói beszélgetés lélektana. 2. kiadás, Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old. / 2002/ old.; Fekete S.: Segítő foglalkozások kockázatai Helfer szindróma és burnout jelenség. In: Psychiatria Hungarica, VI. évf ; Ferris, Margaret: Együttérzés. Lelkigondozói és lelkivezetői alapismeretek keresztény segítők számára. Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2004.; Kővári Magdolna, Pszichoterápia lelkigondozás lelkivezetés pasztorális tanácsadás. In: A szombat-év/ A keresztény segítségnyújtás formái. Sapientia Füzetek. 20. Vigilia. Budapest old.; Ónody S.: Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. In: Új Pedagógiai Szemle, 2001/ ; Steck, Wolfgang: A lelkigondozás a hétköznapi világból ered, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o.; Stenger CSSR, H.: A (lelki)pásztori kompetencia

21 három jellemzője, in: Embertárs, I. évf. 1. sz., o.; Tomcsányi T. Csáky- Pallavicini R. Harmatta J. Pilinszki A. Török G.: Lelkigondozás és pszichoterápia. In: Pszichoterápia, 17. évf. 3. sz. (2008. június), ; Tomcsányi T. Kővári M. Horváth-Szabó K.: A lelkivezetés. A pszichoterápián és a lelkigondozáson túl. In: Pszichoterápia, június; Tomcsányi T. Fodor L.: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás. In: Jelenits I. Tomcsányi T. (szerk.): Egymás közt egymásért. Róm. Kat. Egyházi Szeretetszolgálat és a Budapest XIII. ker. Tanács HÍD Családsegítő Központja, valamint a Szeged-Csanádi Püspökség kiadása, Ajánlott irodalom Isidor Baumgartner: Pasztorálpszichológia Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old.; old.; old.; old.; Bagdy Emőke: Pszichoterápia, tanácsadás, szupervízió, coaching: azonosságok és különbségek, in: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, ; Buda Béla: A lelki segítés alapkérdései, in: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, ; Egri László: Szerepek határán, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o.; Klessmann, Michael (szerk.): A klinikai lelkigondozás kézikönyve, Debrecen, 2002.; Nemes Ödön - Kővári Magdolna: Pasztorális segítőkapcsolat a gyakorlatban, in: Embertárs, 1 (2006), ; Henri J. M. Nouwen, Nyújtsd kezed. A spirituális élet három mozdulata. Ursus Libris ; Henri J. M. Nouwen, A sebzett gyógyító. Lelkiszolgálat napjaink társadalmában. Ursus Lilbris, 2006.; Pintér Gábor: Személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás, In: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, Tanegységleírások

22 A pasztorális tanácsadás etikája PTE/E Esti, II. félév, 2 kredit Eladó: Urbán Szabolcs Megismertetni a hallgatókat az etikai dilemmák sajátos természetével, a szakmai etikák sokféleségével. Továi cél a hallgatók felkészítése arra, hogy felismerjék a pasztorális tanácsadás gyakorlata során felmerülő morális problémákat, és képesek legyenek azokra különböző etikai megközelítések alapján reflektálni, illetve alkalmazni tudják azokat saját megoldásaik során. Az ethosz és éthosz fogalmának jelentése. Csoporterkölcsök. Szakmai etikai kódexek. Etikai érvelésmódok. A pasztorális tanácsadás sajátos etikai dilemmái. Évfolyamdolgozat egy a hallgató által bemutatott etikai dilemmáról a hallgató saját szakmai tapasztalatából merítve. Irodalom Nyíri Tamás (2003) Alapvető etika, Szent István Társulat, Budapest Varga Katalin (2009) Pszichológus etika - 99 dilemma tükrében, Medicina, Budapest

23 A pasztorális teológia alapjai PTPT/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Dr. Lukács László SchP A pasztorális tanácsadás elhelyezése a pasztorális teológiában. A pasztorális teológia helye a teológia egészében, elméleti és gyakorlati szükségessége az egyház életében. A pasztorális teológiától a gyakorlati teológiáig. A pasztorális megváltozott helye a teológiai tudományok között. A gyakorlati teológia a II. Vatikáni zsinat után. A krisztusi testvérközösség szolgálata. A lelkipásztori kísérés lelkisége. A félév végén kollokvium Kötelező irodalom Az első órán jelöli ki az előadó. Tanegységleírások

24 A pedagógiai gondolkodás fejlődése MAPDG/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Dr. Pálvölgyi Ferenc A pedagógiával összefüggő tények, jelenségek és folyamatok történeti jellegű vizsgálata annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgató a nevelés múltbeli koncepcióit megismerve kellően differenciált nézőpontokat alakíthasson ki saját pedagógiai hitvallásának formálásához. A neveléstörténet célja, módszerei. A nevelés ősi formái. Az ókori kelet nevelése. Az antik görög római nevelés. Középkori egyházi és világi nevelés. Reneszánsz humanista pedagógia. A reformáció és a katolikus megújulás nevelése. A felvilágosodás korának pedagógiája. Európai népnevelési törekvések. A tudományos pedagógia kialakulása. A pozitivizmus hatása a pedagógiára. A gyermektanulmányi mozgalom. A reformpedagógia kialakulása és fejlődése. Magyar iskolaügy és pedagógia a 20. században. Modern katolikus nevelési koncepciók. Rendszeres és konstruktív részvétel, félév végén kollokvium. Köztelező irodalom Mészáros Németh Pukánszky: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 2003, vagy késői kiadás., Mészáros Németh Pukánszky: Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2003, vagy késői kiadás. Ajánlott irodalom Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Szent István Társulat, Budapest, 1995., Balogh László szerk.: 1000 éves a magyar iskola ( ). Korona Kiadó, Budapest, 1996., Orosz Lajos (szerk.): Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. OPKM, Bp., 2002., Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia (1937). OPKM, Budapest, 1995., Montessori, Maria: A gyermek felfedezése (1926). Carthaphilus Kiadó, Budapest, 2002., Németh - Skiera: Reformpedagógia és az iskola reformja. Tankönyvkiadó, Bp , Pukánszky Béla: A gyermekkor története. MK Pedagógus Könyvek, Budapest, 2001., Rousseau: Emil, avagy a nevelésről. Papirusz Book, Budapest, 1997., Szent Ágoston: Vallomások. Szent István Társulat, Budapest, 1995., Szilasy János: A nevelés tudománya (1827). OPKM, Budapest, 1998., Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba (1923). OPKM, Budapest, 1994.

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015.TANÉV Veszprém 2014 Szerkesztette dr. Birher Nándor Misurda-Györffy Orsolya Tördelőszerkesztő Közreműködtek Széplábi Ramóna Kiadja

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ Tartalom BEVEZETŐ....4 AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA TANÍTÁSÁNAK FŐBB TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÖSSZETEVŐI...5 I. Az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben