GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, FEBRUÁR. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2009. FEBRUÁR. Tartalom"

Átírás

1 GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, FEBRUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 3 Hitélet... 4 Civil fórum... 5 Múltidézõ... 7 Mezõgazdaság... 9 Gyermeksarok Testvértelepülések Ép testben Tarkabarka Magazin... 15

2 2 / ÖNKORMÁNYZAT II. évfolyam, 2. szám, február Közös tanácskozásra gyûltek össze a község kulturális nagykövetei Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Egyed József polgármester Szerkesztõség címe: Gyergyóújfalu 212. szám Tel.: , , Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. Egyed József, polgármester A régi események felidézésére és az egykori nagy szereplések, rendezvények, jó társulatok munkáiból való erõmerítésre ültek össze a község régen kultúrával foglalkozó emberei. Megbeszélték milyen lehetõségeket rejt a mai helyzet és ezeket a lehetõségeket hogyan lehetne kiaknázni, gyakorlatba ültetni. Az internet világa, a televízió, amely elvonja az emberek figyelmét a kultúránk hordozta értékekrõl, erre kerestek megoldást közösen a három falu kulturális nagykövetei. Határozott döntés született, hogy mindegyik faluban egy színdarab kerül bemutatásra, amit mindenhol, vagyis a többi falvakban is bemutatnak. Nagy örömömre szolgál, hogy ez el is indult. Mind a három faluban kiosztották a szerepeket, sõt lassan a próbák már a végénél tartanak. Egy újabb lendületet szerettünk volna bevinni azzal is, hogy új felelõsöket neveztünk ki a lemondott kilyénfalvi és újfalvi igazgató helyett. Megköszönjük a régiek munkáját, és bíztatjuk az újakat, hogy kitartó munkájukkal csaljanak minél több mosolyt az emberek arcára. A kilyénfalvi kultúra irányítását Borka Béla, az újfalvit pedig Hunyadi László vette át. Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy még nem aludt ki teljesen az a tûz, amit annyi esztendõn keresztül táplált nagyon sok jó kultúrát szeretõ ember, és egy nagy közönség. Remélem, fáradozásunk megtérül, megtelnek a kultúrotthonok, egy két óráig ismét elfeledjük a rohanást, és átadjuk magunkat a mûvészet adta szépségnek. ROVATSZERKESZTÕK: Önkormányzat Egyed József Sulivilág Elekes-Köllõ Tibor, Fodor Annamária Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária, Elekes-Köllõ Tibor Múltidézõ Elekes Dániel László, ifj. Sólyom István Mezõgazdaság Horváth Nina Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Testvértelepülések Egyed József Ép testben Horváth Nina, Egyed József Tarkabarka Gál Katalin

3 II. évfolyam, 2. szám, február SULIVILÁG / 3 Kolozsváros olyan város... Gyulai Zsanett, Tódor Gizella-Mária Fülöp Réka V. osztályos tanulók Tekerõpatak Megalakult az iskola vezetõtanácsa Nagy Csaba, matematika tanár január 7-én került sor az Elekes Vencel Általános Iskola vezetõtanácsának alakuló ülésére. Az ülésen jelen volt a vezetõtanácsot alkotó tizenegy tag: Melles Géza, Kolozsi Olga, Szakál András, Bálint István Tibor, Gáll Katalin, Elekes Köllõ Tibor, Nagy Csaba és Deák Erika az iskola részérõl, Egyed József és Gál Katalin az önkormányzat részérõl, valamint Elekes Józsa Márton a szülõbizottság részérõl. Az ülés napirendi pontjai közt szerepelt a feladatok leosztása, az iskola fenntartásával, a tanulók tehetséggondozásával, felzárkóztatásával kapcsolatos problémák, valamint a farsangi elõadás megbeszélése. A döntése értelmében a vezetõtanács minden hónap elsõ csütörtökén ül össze rendes vezetõtanács ülésre, illetve valahányszor a mindennapi problémák ezt megkövetelik. Évforduló Február elsején Kolumbán Csilla hitoktatóval elmentünk egy kellemes kirándulásra Kolozsvárra. Reggel hat órakor indultunk. A buszon jól éreztük magunkat, sokat énekeltünk, viccelõdtünk. Hamar elrepült az idõ, tíz órára megérkeztünk. Voltunk a Magyar Operában, ott megnéztük a János Vitéz címû operettet. Utána megnéztük a Román Operát, ami nagyon szép volt. Ezt követõen megtekintettük a Szent Mihály templomot és az elõtte álló Mátyás szobrot, majd a plébánián megnéztük a szobor kiállítást. Ellátogattunk a Házsongárdi temetõbe is, ahol megnéztük Reményik Sándor sírhelyét, késõbb a Mátyás házat és a Babeș-Bolyai egyetemet. A kalandos nap után lassan visszamentünk a buszhoz, és elindultunk haza. Nagyon sajnáltuk, hogy nem jött a többi osztálytársunk. Hajdú Balogh Edit Gabriella és Olaru Cristina, román szakos tanárnõk A román esszéíró Garabet Ibrăilea - nut idézve, az irodalom az élet tükre, mivel benne tükrözõdnek egy nép hagyományai és szokásai. Minden ember számára az anyanyelv a lelki nyelve, amelyek a legjobban és a legszebben tudja kifejezni magát. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a gyerekeink tudják szépen kifejezni magukat nem csak magyar, de román nyelven is, és tudjanak elsajátítani irodalmi ismereteket. Iskolánkban idén elsõ alkalommal ünnepeltük meg a népszerû és világirodalomban közismert költõ Mihai Eminescu születésének 159-ik évfordulóját. Az V-ik osztályos tanulók román és magyar nyelven szavaltak verseket, Hajdú Balogh Edit Gabriella tanárnõ felkészítésével. A VI-VIIIdik osztályos tanulók szavaltak, énekeltek és egy rövid színdarabot adtak elõ románul, a Vizită címû Ion Luca Caragiale alkotást, akiket Olaru Cristina tanárnõ készített fel. Az efajta rendezvények megszervezésének az elsõdleges célja a román nyelv minél jobb elsajátítása, mivel a gyerekek érdekes tevékenységek közepette használják és gyakorolják. Ugyanakkor meggyõzõdésünk, hogy, segített nekik túllépni a saját félelmeiken, és bátorította õket a román nyelv használatára. Éppen ezért rendezvényünket hagyományteremtõ céllal indítottuk. Reméljük a közel egyórás mûsor a jelenlevõknek hasznos és érdekes volt.

4 4 / HITÉLET II. évfolyam, 2. szám, február Jeles ünnepre készülve Szilágyi Lõrinc, plébános Kis egyházközségünk, Kilyénfalva, nagy ünnepre készül. Nagy szülöttjére, Dr. Jakab Antalra emlékezünk születésének 100. évfordulója alkalmával. Távol álljon tõlünk, hogy rendezvényeinkkel önmagunk dicsõségét keressük, inkább arra törekszünk, hogy e nagy egyéniség életét ismertté tegyük a nagy közösség, de különösen a minket követõ nemzedékek elõtt, és ezáltal ösztönzést nyerjenek e csodálatosan szép, tanúságtevõ élet követésére. Minden erõnkkel azon szeretnénk lenni, hogy a külsõ ünnepléseinknek belsõ lelki tartalma legyen, és így mindnyájan nem csupán élményekben, hanem szellemiekben, lelkiekben is gazdagabbá váljunk. Tervünk, hogy ünneplésünk, amely része a Fõegyházmegyei Millenniumi ünnepségeknek, ne szorítkozzék csupán egy napra, hanem ebben az évben foglalja magába a nagy Fõpap életének legfontosabb eseményeit: születését, pappá szentelését, fõpásztori tevékenységét és elhalálozását. Ilyen meggondolásból folyó év február 13-án, Kolumbán Csilla hitoktató buzgalmából, Dr. Jakab Antal püspökké szentelésének 37. évfordulóján, hittan versenyt rendezünk, a püspök Atyáról elnevezett könyvtárteremben a tekerõpataki, újfalvi és kilyénfalvi csapatok részvételével. Úgy hisszük, hogy e nemes versengésnek mindenki gyõztese lesz, hiszen mindnyájan értékes ismeretekkel gazdagodnak, és díjakkal, ajándékokkal távozhatnak a verseny színhelyérõl. Ünneplésünk koronája március 13-a lesz, a nagy püspök születésének 100. évfordulóján. E jeles eseményre négy napos szent lelkigyakorlattal készülünk, amelyet Ft. Horváth István, gyulafehérvári plébános, fõtanfelügyelõ fog tartani. Megemlékezésünk csúcsa az ünnepi szentmisében teljesedik ki, amelyet Dr. Jakubinyi György érsek Atya, a segédpüspök és a jelenlévõ papok fognak celebrálni. Az ünnepi szentmisét követõen leplezzük le és szenteljük fel Dr. Jakab Antal mellszobrát, amely a templom kertjében lesz felállítva. A szobor Dóczy András szobrászmûvész alkotása, és kilyénfalvi andezitbõl készül. Ünnepségünkre egyházi és világi méltóságok és a kerület papsága lesz hivatalos. Folyó év május 5-én, a Püspök Úr halálának 16. évfordulóján engesztelõ szentmiseáldozatot mutatunk be a kerületi fõesperes és a szomszéd paptestvérek részvételével. Június 29-én, a Püspök Úr pappá szentelésének 75. évfordulóján a Fõegyházmegyei Hatóságtól kölcsön kapott személyi tárgyakból egy szerény kiállítást tervezünk, hogy ezáltal a nagy püspök emlékét még személyesebbé tehessük. A fent elmondottak ünnepségeinknek csupán vázlata, tervezete. A részletes programot az egyes megemlékezések elõtt ismertetjük a nagyközönséggel. Befejezésül ismertetem Dr. Jakab Antal rövid életrajzát: Kilyénfalván született, március 13-án. Pappá szentelték június 29-én. A Lateráni Egyetemen 1937-ben jogi doktorátust szerzett ben a Teológia egyházjogi professzora és 1964 között börtönéveit tölti ban ismét a Teológia professzora. Rómában február 13-án püspökké szentelik között elõbb segédpüspök, majd az Erdélyi Egyházmegye fõpásztora május 5-én érdemekkel gazdagon távozik az élõk sorából. Sírja a Gyulafehérvári Székesegyház Kriptájában található.

5 II. évfolyam, 2. szám, február CIVIL FÓRUM / 5 Alakulóban Gál Katalin Kilyénfalván hagyománya van a kulturális tevékenységnek. Ritkán telt el olyan év, hogy a kilyénfalviak (és gyakran a szomszéd falvak lakói is) ne tapsolhattak volna egy-egy jól sikerült elõadáson. Manapság a technika vívmányainak köszönhetõen egyre alacsonyabb az érdeklõdés a társas mûvelõdés fent említett formái iránt. Ennek ellensúlyozására néhány lelkes kilyénfalvi fiatal és örökifjú személy elhatározta: egy kulturális egyesületet hoznak létre, melynek hivatása a kissé mostoha sorsra jutott, ámde fényes múlttal rendelkezõ kulturális élet fellendítése a falucskában. A kulturális egyesület három tagjával beszélgettem: ifj. Borka Bélával, Kovács Annamáriával és Balázs Péterrel. Meséljetek a kezdetekrõl! Már a 2008-as falunapok szervezésekor felvetõdött egy civil szervezet létrehozásának a gondolata. Végül több beszélgetés, tanácskozás után 2008 decemberében, Gál Katalin kezdeményezésére, megtartottuk az alakuló ülést. Elsõsorban azért jött létre ez az egyesület, hogy a fiatalságot tudjuk összefogni. Kilyénfalvának színjátszó- illetve tánccsoportja volt még nem is olyan régen, ezt szeretnénk feléleszteni. Ugyanakkor a falu sportélete is rendezésre szorul-válaszol ifj. Borka Béla. Van már nevetek? Egyesületünk bejegyeztetése most van folyamatban. Sajnos a de - cemberi ünnepek meg a szabadságok miatt kissé hosszúra nyúlt a folyamat, de tavaszra már hivatalos szervezet leszünk. Nevünk három is van, most zajlik a névfoglalás, ezért egyelõre legyen meglepetés. Melyek az egyesület céljai? kérdezem Kovács Annamáriától Legfõbb célunk a hagyományok felelevenítése és ápolása. A fiatalok tanuljanak meg táncolni, ha elmennek egy lakodalomba, ne üldögéljenek, akár egy keringõt, akár egy csárdást tudjanak eljárni. Sokan nem is tudják magukról, hogy jó színészi képességekkel rendelkeznek. folytatás a 6. oldalon»

6 6 / CIVIL FÓRUM II. évfolyam, 2. szám, február» folytatás az 5. oldalról A színjátszó csoportunk már próbál Húsvétra, mi meg reméljük, hogy egyre többen fognak társulni hozzánk, akik szeretnék kipróbálni magukat a színpadon. Honnan teremtettétek elõ a szükséges anyagi forrásokat az egyesület bejegyeztetéséhez? A bejegyeztetés költséges folyamat, de mindenki lelkesedve támogatta az elgondolásunkat, és anyagilag is hozzájárultak a létrehozáshoz. Most nem tudok mindenkit név szerint megemlíteni, de fiatalok és hozzánk hasonló ifjak önként és önzetlenül hozzájárultak a költségekhez. Mindannyiuknak köszönjük adományaikat ez úton is mondja Balázs Péter. Alakulóban tehát Kilyénfalván egy kulturális egyesület. Az alapító tagok- Balázs Edit, Balázs Péter, ifj. Borka Béla, Egyed József, Gál Katalin, Gál Péter, György Tamás, Kovács Annamária, Szilágyi Lõrinc, Varga Enikõ. Az elsõ ülésen megválasztották a leendõ vezetõtanácsot: ifj. Borka Béla (elnök), Kovács Annamária (alelnök), Balázs Péter (titkár). Lelkesen dolgoznak: színdarabot tanulnak Húsvétra, és közmunkával igyekeznek a kilyénfalvi kultúrházat használhatóbbá tenni. A mellékelt foto is egy ilyen alkalommal készült, a szorgos munka eredményeképpen nem lesz gond a kultúrház világításával. Kitartást és lelkes közönséget kívánunk Nektek! A RIÓ TI-TÁR ifjúsági szervezet hírei Fodor Annamária, Tekerõpatak A decemberi Barázdában bemutatott tekerõpataki Rió Ti-Tár ifjúsági szervezet tovább folytatta munkáját a következõ tevékenységekkel: December 6-án a tekerõpataki Kultúrotthonban Mikulás-ünnepséget szerveztek a Tarisznyás Márton Általános Iskola tanulóinak és az óvodásoknak. Jelen volt az iskola minden pedagógusa. Itt voltak a kilyénfalvi I-IV. osztályos tanulók is tanítóik vezetésével, valamint az óvodások az óvónõ kíséretében. A meghívott színészek gyerekmûsort adtak elõ, majd megérkezett a várva-várt Mikulás. Az óvodások és iskolások csomagokat kaptak, melyeket a Rió Ti-Tár adományozott. Karácsonyra Betlehemest készítettek a Kultúrház elõtti parkban. Az esti fényben csodálatosan pompázott a Jézus születését megörökítõ Betlehemes. A Kultúrházból karácsonyi zene hallatszott, melyet szintén a Rió Ti-Tár szolgáltatott. Segítettek az iskola udvarán levõ korcsolyapálya elkészítésében. Csak így tovább, Rió Ti-Tár!

7 II. évfolyam, 2. szám, február MÚLTIDÉZÕ / 7 A székelyek rövid története (III.) Elekes Dániel László A kuruc lázadás leverése után, és miután Erdély teljesen integrálódott az osztrák monarchiába, úgy tûnt, hogy a székelyek történelmében egy békés idõszak köszöntött be, legalábbis amit a háborúkban való részvételüket jelenti. Mert gazdasági szempontból a helyzetük nagyon nyomasztó volt. Nem is egyszer nyílt levelekben panaszkodtak, mert semmilyen megélhetési lehetõségük nem volt: a termõföldek szegényesek voltak a Székelyföldön, a kötelezettségeik a császárral és a nemesekkel szemben megterhelõk, a katonáskodás tiltott volt számukra, ezért a székelyek élete egyszerûen nyomorúságos lett. Viszont a sors még nagyobb megpróbáltatásoknak fogja kitenni õket ben Mária Terézia osztrák császár határõr csapatokat akart felállítani a török határ mentén. Ezek a csapatok többnyire románokból (a fogarasi, déli határnál) és székelyekbõl (Erdély keleti határnál) álltak. A besorolás félig önkéntes, félig kötelezõ alapokon folyt. A székelyek kérték, hogy ne császári tisztek, hanem saját vezéreik legyenek, és hogy ne kapjanak határon túli küldetéseket. Mivel a toborzás nem járt az elvárt sikerrel, az osztrák tisztek visszakérték a már kiosztott fegyvereket, de a székelyek nem engedelmeskedtek mondván, hogy az õ fegyvereiket is elkobozták a kuruclabanc háború után. A következõ, mondhatni erõszakos próbálkozásra, a határõr csapatok felállítására 1763 decemberében került sor. A székelyek a hegyekbe menekültek a fegyvereikkel együtt. Az osztrák csapatok válasza nem késett sokáig január 7- én 1300 katona, két ágyúval megtámadta és lemészárolta a Madéfalván összegyûlt több százas békés tömeget. Ezután a besorolás már könnyen ment, csak Udvarhely és Maros székbõl nem állítottak fel határõr csapatokat. A madéfalvi veszedelem után a székelyek egy része átkelt a Kárpátokon, és Moldvába menekült, ahol a csángókká lettek, mások Bukovináig menekültek, és a mai napig bukovinai székelyeknek nevezik magukat. A katonai határõr alakulatok felállítása véget vetett nagyjából a székely nemzeti autonómiának. A települések önkormányzatába folyton beleszóltak a határõr parancsnokok, akik befolyásolták a bírák választását, a mezõgazdasági életet, az oktatást, még a mindennapi életét is a székely határõröknek. Kötelező lett a tisztek jóváhagyása a telkek eladásában vagy akár a házasságkötésben. Mindezek ellenére a székely büszkeség és az erõs szabadság érzete megmaradt. Makacsul megtartották a hagyományaikat, megszervezték életüket, szabályokat hoztak az utak vagy hidak építésére. Vezetőiket hagyományaik szerint maguk választották (más tájakon az ilyen döntéseket a nemes hozta). De a kevés termõföld hasznosítását nehezítette az a tény, hogy sok férfi, akik a katonai szolgálattal voltak elfoglalva, nem vett részt a mezõgazdasági munkálatokban, így ez a feladat a nõkre és a nem katonakötelesekre hárult. Õk persze nem tudták teljes egészében hasznosítani a földet. A XIX. században, a nacionalizmus elterjedése, újabb megpróbáltatásokat hoz magával, a vidék összes lakóira. Folytatjuk

8 8 / MÚLTIDÉZÕ II. évfolyam, 2. szám, február Elsõ világháborús újfalviak 2. ifj. Sólyom István Folytatjuk az elõzõ lapszámunkban elindított, az elsõ világháborúban részt vett újfalviakról szóló sorozatunkat. Mostanra képeket is sikerült találnunk az akkoriban osztott kitüntetésekrõl, így azokat is közzétesszük lapunk hasábjain. A januári Barázdában tévesen jelent meg az Erdélyi ezredek a világháborúban címû könyv szerkesztõjének neve. Jelen információk Deseõ Lajos munkájából származnak, érdekesség viszont, hogy Deseõ Dezsõnek is ugyanilyen címmel jelent meg egy összefoglaló kötete az elsõ világháborúban részt vett erdélyi ezredekrõl. Bányász György gyalogos, községi díjnok vonult be a 82. közös gyalogezredhez október elején a román harctérre ment. Sósmezõ mellett harcolt, ahol a hónap végén súlyosan megsebesült májusában mint hadirokkant szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagjaként tevékenykedett. Sógora, Kovács Tamás Ferenc, 1915-ben az olasz fronton halt hõsi halált. Antal Sándor honvéd, kocsmáros és gazdálkodó Tekerõpatakon született 1887-ben augusztus elsején vonult be a 22. honvéd gyalogezredhez. Augusztus 15-én a tábori ezreddel az orosz hadszíntérre vonult. Itt Halics, Tarnov és Fenyvesvölgy mellett harcolt de - cember 26-án súlyosan megsebesült januárjában hadirokkantként szerelt le. Felesége nagyapja, Simon János honvéd részt vett a magyar szabadságharcban. Gyergyóújfaluban született 1899-ben májusában vonult be a 82. közös gyalogezredhez. Rá három hónapra a román és olasz hadszíntereken, Sósmezõ és Assiago mellett küzdött június 28-án elvesztette balkarját. Az összeomlást követõen 75 százalékos hadirokkantként szerelt le. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem és Károly csapatkereszt. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. Sógora, Sajgó János az orosz fronton halt hõsi halált. Borka József õrvezetõ, kisbirtokos Kilyénfalván született 1893-ban október 26-án vonult be a 23. honvéd gyalogezredhez február 15- tõl egyszeri megszakítással az orosz, és egy ízben az olasz Bányász József gyalogos, kisbirtokos Gyergyóújfaluban született 1890-ben májusában harctereken teljesített szolgálatot. Halics és Assiago mellett tüntette ki magát áprilisában megsebesült. Az összeomlás után szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem, kis ezüst vitézségi érem, kétszeres bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt.

9 II. évfolyam, 2. szám, február MEZÕGAZDASÁG / 9 Röviden az istállótrágyáról Szász Anna-Mária, agrármérnök Mezõgazdasági Szaktanácsadói Hivatal Az istállótrágyát mellékterméknek nevezik a szakma területén, a mezõgazdasági tevékenységben betöltött nagy jelentõségû gazdasági szerepe ellenére. Szerves trágya lévén jó hatása van a talaj fizikai és biológiai állapotára, jó elõfeltételeket teremt a mûtrágyák eredményes alkalmazásához. A növények számára az egyik legfontosabb nitrogén, foszfor, és káliumforrás. Az istállótrágya tápanyagtartalma attól függ, hogy milyen állatcsoporttól származik (ló, szarvasmarha, juh, sertés), milyen a takarmány minõsége, és a használt alomanyag. A juhtrágya tartalmazza a legtöbb szerves anyagot és növényi tápanyagot. Utána következik a ló, sertés, és szarvasmarhatrágya. A juh és lótrágya gyorsan ható trágyák, az elsõ évben 75 %- ban értékesülnek, míg a szarvasmarhatrágya csak %-ban. Ez utóbbinak hatása gyakran nagyobb a második évben. Alomanyagként lehet használni szalmát, falombot, gyenge minõségû szénát, fûrészport stb. A fûrészpornak nagy a vízfelszívó képessége, de kevesebb a tápanyagtartalma, és a lebomláskor (humifikálás) nagymértékben növeli a talaj savasságát. Az istállótrágya hatékonyságát fokozzák az érlelés során végbemenõ átalakulások. A trágya érlelése és tárolása trágyatelepen történik. Mind az érlelésnek, mind a tárolásnak többféle módozata lehet. Legjobb szerves anyag tartalmú trágyát meleg érleléssel, jól méretezett és felépített trágyatelepen nyernek. A meleg érlelési eljárás abban áll, hogy a nyers istállótrágyát elõször lazán rétegezik, hogy a levegõvel jól érintkezhessen. Amikor a trágya hõfoka eléri a 4 0 C fokot, tömöríteni kell, a további érlelés a levegõ kiszorításával történik. A levegõ kiszorítását a trágyából kifolyó lével való öntözéssel is elérhetjük. A trágyatelepet az aktuális normáknak megfelelõen kell elhelyezni, a talaj felszínén vagy beásva, a gazdaság udvarán, távol a lakóházaktól, vagy a mezõn a trágyázandó parcellák szélén. A helyet úgy választjuk meg, hogy ne legyen kitéve esõzés esetén elöntésnek, hosszabbik oldala legyen párhuzamos az uralkodó szél irányával. Biztosítani kell a 3%-os esést a trágyalégyûjtõ-medence irányában. A telep alapja legyen tömör, oldalai magasítottak, megelõzendõ a trágyalé elfolyását. Az istállótrágya kezelése nagy munkabefektetéssel jár. Ennek nagy része kárba vész, ha trágyakihordásnál és talajba juttatásánál nem tartanak be néhány alapvetõ szabályt. A trágya kihordását minél hûvösebb és borús idõben kell végezni. Egyenletesen szét kell szórni a talaj felületén, és legrövidebb idõn belül alászántani. Ha a trágyát kis csomókban hosszabb ideig hagyjuk a mezõn az ammónium nitrogén %-a elillan, akárcsak a szétszórt és alá nem szántott trágya esetében. Legjobb, ha a trágyát az õszi mélyszántással juttatjuk a talajba (kivéve a homokos területeket). A gyûjtõmedencében összegyûlt trágyalé és vizelet gyorsan ható trágyának tekinthetõ. Foszfortartalma nagyon alacsony, jelentõsebb a kálium és nitrogén tartalma. A nem megfelelõ tárolás nagy nitrogén veszteséggel jár. A tároló medencének jó szigetelése kell legyen. Alkalmazhatjuk fejtrágyázásra 1-3 arányban vízzel vegyítve. A gyepekre télen a hórétegre hígítás nélkül is kiszórható. A talaj és a növények számára nélkülözhetetlen istállótrágya egyre nagyobb jelentõséget nyer az ökobiógazdálkodás térhódításával. Mit is jelent az, hogy jó tej? Dr. Horváth Nina, állatorvos Gyakran lehet hallani a következõ kifejezést: a csarnokban nem volt jó a tej, viszont az emberek többsége nem érti, mit rejt ez a kifejezés, mi az a csiraszám, miért szûrik a csarnokban a tejet, miért nem a megszokott zsír fok a fontos az elbírálásban Ma már nem vitás, hogy az élelmiszer legfontosabb jellemzõje a biztonság, pontosabban az, hogy az elõállítása, feldolgozása, tárolása, forgalmazása nem veszélyeztetheti a fogyasztó egészségét. Miközben ez magától értetõdõ lenne, sorra jelennek meg azok a rendeletek, melyeknek harmonizálniuk kell az Európai Unió erre vonatkozó rendeleteivel. E rendeletek szabályozzák a kistermelõi élelmiszertermelés, elõállítás és értékesítés feltételeit minden olyan esetre, amikor az élelmiszert nem csak saját fogyasztásra termelik, hanem azzal más fogyasztót, helyi kereskedelmi, vendéglátó egységet látnak el, vagy piacon, engedélyezett árusítóhelyen értékesítik. Legfontosabb tudnivaló, hogy a termelõ felelõs az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, a nyomon követhetõség biztosításáért, a naprakész dokumentálásért. A tej minõségét meghatározzák a következõ jellemzõk: az érzékszervi (a tej szaga, színe, íze és állaga), a fizikai-kémiai (fajsúly, savfok, fagyáspont), a biológiai (a tej frissességétõl, tárolásától függnek), a mikrobiológiai és higiéniai sajátosságok. A tej fizikai tisztasága: a nyers tej legegyszerûbb higiéniai minõségi jellemzõje, mely jelzi a fejés és tejkezelés körülményeit is, a tejben lévõ, szabad szemmel látható szennyezõdésektõl való mentességet jelenti. Vizsgálata egyszerû szûrõ próbával történik: meghatározott tejmennyiséget adott pórus méreten és felületen átszûrnek, és elbírálják a szûrõanyag felületén visszamaradt szennyezõ anyagokat. folytatás a 10. oldalon»

10 10 / MEZÕGAZDASÁG II. évfolyam, 2. szám, február» folytatás az 9. oldalról Szomatikus sejtszám: A szomatikus sejtek az állat szervezetébõl származó sejtek, normális körülmények között ott vannak a tejben, és ezek száma nem változik a tárolás során. Lényeges a fejés pillanatában létezõ szomatikus sejtszám, mert ez adja meg a tõgy egészségi állapotának a mértékét. Egészséges tõgybõl származó tejben a szomatikus sejtszám /ml, rejtett tõgygyulladásban meghaladja a /ml értéket, klinikai stádiumban eléri a több milliót is. A követelmény szerint az értékesítésre, illetve feldolgozásra kerülõ nyers tehéntej szomatikus sejtszáma legfeljebb /ml lehet. Csíraszám: A csíraszám a tejben létezõ baktériumok számát adja meg. A követelmény szerint az értékesítésre, illetve feldolgozásra kerülõ nyers tehéntej csíraszáma 30 Cº-on legfeljebb /ml lehet. Minden tejben van baktérium, de nem mindegy hogy mennyi, mert a baktériumok számára ideális a langyos-meleg hõmérséklet, amiben gyorsan szaporodnak. A tej csíratartalma a tõgyben változó. Függ az egyedtõl is, de még tõgy negyedenként is változó lehet. Az egészséges állatok tõgyébõl kiürülõ tej baktériumszáma alacsony, /ml alatt van. Mégis elõfordul, hogy a normális mûködésû, egészséges tõgyben, a bimbócsatornában vannak baktériumok, melyek a környezetbõl a bimbónyíláson át jutnak be fõként akkor, ha a tõgybimbók záróizmai ernyedtek vagy csökkent a tõgyszövet ellenálló képessége (pl. gyulladáskor). A bimbócsatornán át történõ fertõzésre akkor van különösen nagy lehetõség, ha a tõgyet nem fejik ki tökéletesen és a tõgybimbó végét tejesen hagyják. A gyulladás megelõzése céljából, figyelembe véve azt is, hogy fejés után a tõgybimbó záróizmai nem zárnak rögtön, ajánlott fejés után a tõgybimbókat fertõtlenítõszeres folyadékba mártani. Tõgygyulladásban szenvedõ tehéntõl nem lehet csiraszegény tejet fejni! A fejést követõ mûveletek (szûrés, áttöltés) növelik a tej baktériumszámát, de legjelentõsebb szennyezõ források a fejõkészülék, tejhûtõ-tároló tartály, ha a tisztítás, fertõtlenítés, karbantartás nem megfelelõ. A tejjel érintkezõ felületek a csíraszám akár 95 99%-át is adhatják, ez a szám meg is marad, mert a tej további kezelése, a szûrés, hûtés, tárolás folyamán nem csökken, legfeljebb azonos szinten marad. A csíraszegény tej termelésében tehát a fejõ- és tejkezelõ gépeknek, eszközöknek, berendezéseknek van legnagyobb szerepük, és ezek állapota az embertõl függ. Fontos, hogy a tej szennyezõdését a fejési higiénia betartásával elõzzék meg, bár a legszigorúbb technológia mellett is kerülhetnek szennyezõ anyagok a tejbe, mert a csíraszám és a tejszûrés szoros összefüggésben van. A legveszélyesebb a trágya, mert nemcsak a tej és a tejtermék minõségét rontja, hanem a bélbõl származó kórokozók akár ételmérgezést is okozhatnak. Ha megfelelõ volt a tõgyelõkészítés és a fejés, elegendõ az egyszeri szûrés. A szûrést közvetlenül a fejés után, a szennyrészecskék szétválása elõtt, egyszer, de jól kell végrehajtani! A tej szûrésére legalkalmasabbak a jó duzzadó képességû, egyszer használatos papírszûrõk. A tejkezelés legfontosabb mûvelete a hûtés, mert a tejben lévõ baktériumok szaporodását a hûtéssel lehet gátolni. A hûtéssel a baktériumok szaporodása a tejben lassul, nem szûnik meg és ez függ a tej kezdeti csíraszámától, a csírák fajtájától (vannak hidegtûrõ baktériumok is) és a tej hõmérsékletétõl. A csírák szaporodása 6ºC alatt lényegesen lelassul. Az a legjobb, ha a tejet fejés után két órán belül 4-5ºC-ra lehet lehûteni. Háztáji gazdaságokban leggyakrabban alkalmazott módszer az, hogy a megtöltött tejeskannákat hideg vízbe állítják, és minél elõbb a gyûjtõhelyre szállítják. Az a hátránya, hogy a kanna belseje lassan hûl le. Kisebb tejházak, tejgyûjtõk számára gazdaságos a tartályos hûtés, a hûtõtartályok rozsdamentes acélból készült, kettõs falú, szigetelt, keverõvel felszerelt berendezések. Az antibiotikummal kezelt állatok esetében a tejben bizonyos mennyiségben kiválasztódik a gyógyszer. Emiatt nagyon fontos betartani az elõirt várakozási idõt, ugyanis az ilyen tej a fogyasztó emberek egy részénél allergiát okozhat, ugyanakkor nagy kárt okoz a tejiparban, amikor a joghurt, kefir stb. esetében, a savanyítást végzõ baktériumkultúrát elpusztítja vagy gyengíti, a tej nem alszik meg, káros folyamatok indulnak el, és a feldolgozandó mennyiségû tejet ki kell önteni. A csíraszegény tej termelésére a szabadtartásos fejõházas rendszer kedvezõbb, mint a kötött-tartásos. Ez utóbbi tartási módszerben az alapfeltétel a zártrendszerû fejés, ami azt jelenti, hogy a tej nem érintkezik a levegõvel, a tehén tõgyébõl, a fejõ rendszeren keresztül a hûtõtartályba kerül. Bármilyen a tartási rendszer, törekedni kell arra, hogy a tehenek pihenõhelye tiszta, száraz, puha legyen, ezáltal a tõgy is tiszta lesz és a fejések elõtti mûveleteket mindig gondosan el kell végezni! A csíraszegény tej termelésének személyi feltételei: (1) a fejõ szakmai tájékozottsága (a tej képzõdésétõl annak leadásáig, élettani és technológiai ismeretek) és tejhigiéniai ismeretei, annak megfelelõ gyakorlata; (2) a fejõ pontossága, gondossága, lelkiismeretessége, állatszeretete; (3) a fejõ egészségi állapota (fertõzõ betegségben nem szenved, érvényes orvosi vizsgálat); (4) személyi higiénia betartása. A csíraszegény tej termelésének tárgyi feltételei: (1) egészséges állat; (2) jó istállórend kialakítása (tartással, takarmányozással, ápolással, almozással, kitrágyázással kapcsolatos munkák sorrendje és módja); (3) fejéshez, tejkezeléshez használt eszközök állapota (tisztítás, fertõtlenítés). A tej utófertõzõdésének leggyakoribb forrásai: (1) szennyezett tõgy, tõgybimbók; (2) nem megfelelõ személyi higiénia (pl. fejõ piszkos keze); (3) nem megfelelõen takarított fejõberendezések (a mûanyag és gumialkatrészek csatlakozásai); (4) szenynyezett tõgy mosóvíz; (5) nem megfelelõen tisztított tejszállító edények; (6) tejszûrõk nem kellõ idõben történõ cseréje; (7) nem megfelelõen tisztított tejhûtõk. A következõ esetekben nem ajánlott a tej fogyasztásra, feldolgozásra: (1) az állategészségügyi szabályzatban megjelölt fertõzõ betegségek esetén; (2) klinikai tünetekben megnyilvánuló tõgygyulladás esetén; (3) vetéléstõl számított nyolc napon belül; (4) ellés után 5-8 napig; (5) gyógykezelésnél az élelmezés-egészségügyi várakozási idõ leteltéig; (6) ha a tejbõl bizonyos, a szabályzatban megjelölt kórokozók, antibiotikumok, elemek, mérgek mutathatók ki a határértékeken felül, (7) ha érzékszervi vizsgálat alapján: erõsen szennyezett, üledékes, savós, nyálkás, véres, undorkeltõ színû, szagú-, ízû (avas, bûzös, savanyú), (8) ha eredeti, természetes állapotát tudatosan úgy befolyásolták, hogy minõsége romlott.

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Hitélet... 8 Civil fórum... 10 Múltidézõ... 14 Mezõgazdaság... 16 Gyermeksarok...

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TESTVÉRTELEPÜLÉS 14 CIVIL FÓRUM 15 A székelypálfalvi katolikus

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2012. FEBRUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Hitélet... 3 Múltidéz õ... 5 Mezõgazdaság... 8 Gyermeksarok...

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ 2012. december KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG pénzpiaci, majd a gazdasági válság sajnos nem állítható meg a A község határainál, ehhez nincsenek eszközeink, de hatását tudjuk mérsékelni. Ezek a nehézségek

Részletesebben

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés NAGYKÖRŰ ÁRA: 290 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2009. Május Újraszentelés Szobor szentelés Alternatív munkaerő piac Önkormányzati hírek Polgárőrség a faluban Tartalom Kampány a fenntartható fejlődésért

Részletesebben

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja Sokan szívünkön viseljük a város fejlődését, szépülését. A mikéntjét esetleg eltérő módon képzeljük, de akinek kedves településünk, az örül minden apró eredménynek.

Részletesebben

Gödöllői Szolgálat. Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

Gödöllői Szolgálat. Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 040226.qxd 2004.02.24. 16:14 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIII. évf. 7. szám Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt Amikor

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 23 2 ÖNKORMÁNYZAT Ismét egy a magyar

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg 2013. január XIX. 1. Lerombolt híd Molnár Zsolt polgármester írása Elvágta az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség a szálat a Megyeri-híd és a kishidunk között. Ez volt a reményt éltető köldökzsinór

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám Márciusi közgyűlés Több önkormányzati adórendelet is megváltozik a jogszabály-szerkesztési követelmények módosulása

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6.

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6. XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 7. SZÁM JÚLIUS Tartalom: Falüzemeltetés 2 Diabétesz klub Perkátán 2 Egyház - hitélet 3 Emlékeink 4 Kínai kapcsolatunk I. 5 Fogyj velünk! 6 Megszólíttattam 7 Egy napra újra gyermekként

Részletesebben

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként 2 önkormányzat 4 aktuális 5 Közérdekű 15 kertvárosi arcképek Havashalom utca 43. Műszaki Ügyosztály Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Antalóczy Csaba Drog nélkül az egészséges felnőttkorért Szebbé

Részletesebben

ADVENTI IDÕBEN. ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... AZ ADVENT

ADVENTI IDÕBEN. ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... AZ ADVENT XX. ÉVFOLYAM, 2010. 12. SZÁM DECEMBER ADVENTI IDÕBEN ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... Várunk Valakit... Nagyon várjuk! Tudjuk, egész biztosan eljön. Nem ver át, nem odázza a találkozást, nem

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben

Tisztelt bekecsi Lakosok!

Tisztelt bekecsi Lakosok! Tisztelt bekecsi Lakosok! Önkormányzatunk 2012 év nyarán pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez "Orvosi rendelõ felújítása Bekecsen" címmel.

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként,

Részletesebben

Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA

Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA 2014. augusztus KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA Ó, Mária egek királynéja A holtaknak tekints fájdalmára. Tárt karokkal feléd sóhajtoznak, Segítségért hozzád folyamodnak. Rettenetes

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben