Vizuális elmélet, vizuális tervezés modulfüzet Verzió: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizuális elmélet, vizuális tervezés modulfüzet Verzió: 1.0"

Átírás

1 Vizuális elmélet, vizuális tervezés modulfüzet Verzió: 1.0

2 A vizuális nyelv Habár a web tervezés mind a verbális, mind a vizuális kommunikáció szabályain, és alkalmazásának gyakorlatán alapul, mégis a vizuális a meghatározó. Meg kell jegyezni azonban, hogy az interneten történı szöveg és tartalomszerkesztés sajátosan más mint például a hagyományos nyomtatott sajtó esetében. Ennek a témának bıvebb ismertetésére a modul, tartalomtervezés fejezete tér ki részletesebben. A vizuális kommunikáció nyelve sajátosan különbözik a verbálistól. Paradoxon, hogy a vizuális közléseket, nagyon sok esetben verbálisan próbáljuk megfogalmazni. Egy képrıl akár regényt is lehet írni és akkor sem biztos, hogy sikerül feltárni a képrıl leolvasható összes információt. Egy szkenner több millió adatot tud rögzíteni egy festményrıl. Azon túl, hogy ez az információmennyiség alkalmas lesz például reprodukció készítésre, vagy arra, hogy egy restaurátort segítsen munkájában, továbbá általa statisztikailag kimutatható a színek aránya, nem valószínő, hogy arról is információt kapunk, hogy a befogadóban milyen benyomást és milyen érzést kelt a vizsgált kép. Nagyon úgy tőnhet az elıbbi példából, hogy a kép nemigen alkalmas arra, hogy tartamilag objektív információt nyújtson a befogadó számára. Hasonlóan a regény sem igazán, de egy tudományos cikk igen. Így van ez a vizuális kommunikációban is, vannak olyan közlésformák, amelyek alkalmasak arra, hogy egyértelmő üzenetet közvetítsenek. Ilyenek például a mőszaki rajzok, információs rendszerek, grafikonok stb.. A mőszaki jellegő és egyéb a közhasználatban elfogadott és gyakorolt vizuális közlések megértéséhez szükséges az ábrázolás konvencióinak ismerete. A közlések pontos megfogalmazásához olyan kódrendszer kell, amelyet a közlı és a befogadó is ismer. A vizuális kommunikáció folyamatában az értelmezés szempontjából, nagyon fontos szerepe van továbbá a kontextusnak. Annak megváltozása esetén ugyanaz a vizuális jel más jelenthet, vagy félreérthetı. A konzervdobozon látható mosolygós arcú gyermek képének láttán, nálunk senkinek sem az jut az eszébe, hogy a konzervdobozban, gyermekhúsból készült ételféleség lenne. Inkább az, hogy egy gyermekek számára gyártott termékkel van dolgunk. Megtörtént esetként mesélik, hogy egy afrikai faluban hasonló képpel címkézett, egyébként kakaót tartalmazó konzervdoboz láttán, az ott lakók azt hitték, hogy abban gyermekhús van. Mivel elıtte általában olyan konzervet kaptak, amelyben mindig az volt, amely a konzervdobozon látható kép mutatott, jutottak az elıbbiekben említett következtetésre. Arra is jó példák említhetıek, hogy a látszat valóságát jól megjelenítı fotó nem mindenki számára alkalmas a képen szereplı személy azonosítására. Bennszülött törzs tagjai nem ismerték fel társaikat az azokról készült fényképen. A számunkra hihetetlen történet azt bizonyítja, hogy fotó vizuális nyelvét is meg kell tanulni ahhoz, hogy a képet értelmezni tudjuk.

3 Köztudott, hogy Sztálin alacsony ember volt. A fényképeken mégis mindig úgy látszik, mintha magas és erıteljes alkatú ember lett volna. A magyarázat egyszerő, a propaganda képek készítésekor mindig derékmagasságból egy kicsit felfele irányított kamerával fényképezték. A képek megértéséhez és az általuk közölnivaló tartalom képi megfogalmazásához, szükséges a vizuális nyelv használatának elsajátítása, bármilyen vizuális megjelenési formájáról is van szó. A weboldalak tervezésénél komplex jelek, vizuális nyelvi elemek halmazából kell olyan felhasználóbarát rendszert alkotnia a tervezınek, hogy az a leghatékonyabban közvetítse az információt. Nem szabad azonban arról sem megfeledkezni, hogy mint az étel esetében, fontos a jó tálalás. Esztétikailag kifogásolható megjelenés is elriaszthatja a befogadót, az igényes felhasználót. Mint tudjuk retinánkon csupán különbözı optikai elemeket érzékelünk, amelyek az agykéregben tudatosulnak, ott válik belılük értelmezett kép. Az érzékelés folyamán különbözı vizuális minıségő foltokat (szín, minta, tónus stb.), azok találkozásának változó karakterő körvonalait (éles, puha, változó stb.) észleljük. Ezek a nonfiguratív optikai elemek csak az alkotó látás folyamatában válnak vizuális nyelvi elemekké, és mint a betőkbıl a szavak, mondatok és komplex szövegek, úgy azokból képek születnek, ami persze nem jelent teljes analógiát a két nyelv között. Az retinális látás bizonytalanságát és kérgi érzékelés fontosságát teszik próbára azok a képfelismerési feladatok, amelyek egy tárgy vagy jelenség olyan szokatlan nézetét ábrázolják, amely nem jellemzı rá. A feladat megoldása nem is olyan könnyő. Egy kelkáposzta levél apró részletének felnagyított képe sokszor egészen más asszociációkat kelt (hegyvonulat, víz vájta kızet, textilgyőrıdés stb.) Visszatérve az optikai elemekre ezeket a képi ábrázolásokban a pont, a vonal és a folt különbözı minıségeinek és mennyiségeinek a létrehozásával jelenítjük meg. Ezeket gyakorlatban vizuális nyelvi elemeknek nevezzük. Lássuk sorjában, hogy milyen lehetıséget kínálnak a képalkotásban az elıbb említett nyelvi elemek.

4 A vizuális nyelvi elemek: pont, vonal, folt A pont Az elvont gondolkodás szerint a pont eszményien kicsi kör Vaszilij Kandinszkij A vizuális kommunikációban megjelenési formája rendkívül változatos lehet, attól függıen, hogy milyen nyomhagyó eszközt használunk, illetve milyen céllal használjuk. Az ecset, a toll, kréta más-más pontkaraktert hoz létre. Különbözı módon elrendezett együtteseikbıl számtalan vizuális hatás hozható létre. Népmővészeti és iparmővészeti alkotások díszítményeinek gyakran alkalmazott vizuális eleme. Különbözı sőrőségő halmazai segítségével plasztikus árnyalatos megjelenítést tudunk létrehozni grafikáinkon. A pont dekoratív alkalmazása a kékfestı mintán

5 A pont, vonal és a folt alkalmazásának példái egy témán belül. Grafikai transzpozíciós gyakorlat. Fıiskolai hallgatói munka A nyomdaiparban az árnyalatos fényképeket egy speciális rácson keresztül fényképezve bontanak különbözı nagyságú pontokra lehetıvé téve az árnyalatos, sıt színes nyomtatást. Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy gyakorlati példaként a témánkhoz legközelebbi pont felhasználási módot, nevezetesen a digitális képmegjelenítést említsük. A digitális kép különbözı minıségő és mennyiségő pontokból áll. A szöveg képi megjelenítésének is fontos eszköze lehet a pont (felsorolások hangsúlyozása, pontsorral történı figyelemvezetés stb.)

6 A pont helyzetei a képen: Az elsı és ötödik képmezın a pont a felezıegyenesen helyezkedik el. Az elsı a kép mértani középpontjában a stabilitást és kiegyensúlyozottságot fejez ki, az ötödik a felsı harmadban a nézı figyelmét leginkább megfogó helyen található. Nem véletlen tehát az, hogy a könyvek címe általában ezen a helyen van. A második, harmadik és negyedik helyzete esetleges, ennek következtében bizonytalanságot fejez ki. Elıfordul azonban, hogy a tervezı pont ezt a hatást használja ki az alkotás során.

7 Lonovics László: Borítóterv A pont és vonal alkalmazása díszítı elemként egy könyvborítón. Raszterpontok alkalmazása árnyalatos és színes képek nyomtatására

8 Egy jól megtervezett web oldal, ahol a pont két fajta alkalmazását láthatjuk. Az egyik esetben a pontokból álló nyíl a feliratra mutat, másiknál a felnagyított nyíl részlet a jobb felsı oldal dekoratív, grafikailag a figyelmet felkeltı eleme lesz. A vonal: Az elızıekre visszautalva meg kell jegyeznünk, hogy pontnak elméletileg nincs kiterjedése. Ugyancsak bajban vagyunk a vonallal is, amelynek elméletileg ugye csak hossza van szélessége nincs. A gyakorlatban, amikor rajzolunk, természetesen nem elmélkedünk fölöslegesen ezekrıl. Tudomásul vesszük, hogy az általában kisebb mérető foltokat pontként használjuk és a vonalnak is van vastagsága. A vonal a pont mozgásából születik. Egy pontszerő fényforrás gyorsan mozgatva egy fénylı vonal érzetét kelti. A toll a papírhoz érve elıször egy pontot hoz létre, majd kezünk mozgásának eredményeként folyamatos nyom keletkezik, a vonal. A vonal vastagságának megváltoztatásával, mőszaki rajzainkban egyértelmő információt tudunk kódolni, pl. a vetületi ábrázolásnál; vetítı sugár (vékony vonal), a nézeti képek látható élei (vastag vonal). A látvány imitatív megjelenítésére törekvı rajzainkban, a vonaltónus (a vonal vastagságának a látványban megjelenı tárgy és háttér találkozásában érzékelhetı körvonal optikai különbségeknek (fény, árnyék stb.) megfelelı megváltoztatásával, tónusozás nélkül is ki tudunk fejezni térbeliséget.

9 Giovanni Battista Tiepolo: Lavírozott rajz A mővész vonal vastagságának változtatásával a test térbeliségét, plasztikusságát érzékelteti A vonalfajták végtelen nagy száma sokféle hatást jelenthet; vékony, vastag, lágy, kemény, lüktetı, lendületes, szétesı, bizonytalan, stb., mind más-más tartalmakat közvetíthetnek. Elég csak megemlíteni a kézírást, ahány ember annyiféle vonalhasználat. Írásképünk alapján beazonosíthatók vagyunk, sıt a grafológia szerint az személyiségünkrıl is árulkodik. A gyermekrajzok vonalhasználatának módjából a pszichológusok a gyermek személyiségtulajdonságaira következtetnek. Sıt a katasztrófát, vagy más traumát átélt emberek sokszor nem tudnak szavakkal beszámolni orvosuknak lelkiállapotukról. A pszichiáter egyik módszere ilyenkor a rajzoltatás, olyan utak nyílnak meg a az orvos számára a beteghez, melyek máskülönben rejtve maradnának. Gyakran tisztán tárgy nélküli vonalakkal, formákkal és színekkel fejezik ki maguk ösztönösen a betegek. A vonalak, formák, iránya, helyzete, minısége- laza vagy feszült, egyszerő vagy bonyolult, zárt vagy szétesı, bizonytalan vagy határozott stb. vonalak, formák mind más-más lelki folyamatot tesznek világossá az orvos számára.

10 A lélektani kísérletek is azt bizonyítják, hogy a tárgy nélküli vonalak rendkívül kifejezıen jelenítik meg a kísérleti személy pillanatnyi hangulatát, temperamentumát, intellektualitását, ahogy ez a fenti rajzon is látható. Kifejezés vonalakkal. Gyermekrajzok A képzımővészetben és az iparmővészet számtalan területén megfigyelhetı a vonal tartalmi és érzelmi kifejezıdésének tudatos alkalmazása. Fıleg a reklámok nyomtatott és elektronikus formáiban, a díszítımővészet majd minden területén.

11 Zenei témájú plakátok A grafikus a zene ritmusát a vonalak ritmusával igyekezett kifejezni. 1. Bach Fesztivál plakát, grafikus; N. Jenkins. 2. Jazz hangverseny plakát, grafikus; B. Gill Lonovics László: Összefonódás A képen a vonalak segítségével létrehozott térillúziót érzékelhetünk. Az egyszer bemélyedı formák tekintetváltás után kiemelkedni látszanak és e jelenség váltakozása teszi dinamikussá a grafikát

12 Edward Munch: Sikoly Szép példája az expresszív vonalhasználatnak, ahol a vonal az érzelemkifejezés eszköze Hundertvasser, Tájkép arcképpel címő képe jól szemlélteti a színes vonal dekoratív használatát.

13 Victor Vasarely: Zint Kepes György: A Bostoni Rádió épületének homlokzati fényfestménye

14 Orosz István: Színházi plakát Droppa Judit: Textil

15 Roaul Dufy: Narancs koncert A festı a hegedı körvonalát a változó vastagságú vonalakkal rajzolta meg. Malonyai Dezsı: A magyar népmővészet címő könyv emblémája A vonal és folt dekoratív alkalmazásának példája A vonal vastagságának, hosszúságának, színének, irányának, mennyiségének, egymáshoz való viszonyának, ritmusának számtalan variációja hozható létre. Csak tervezı leleményességén és kreativitásán és szakmai tudásán múlik, hogy milyen eredmény születik.

16 Optikai csalódások a. A párhuzamos vonalak íveseknek látszanak b. A párhuzamos egyenesek ha más irányú egyenesekkel metsszük ıket, egymástól elhajlónak és nem párhuzamosnak látszanak. c. A függıleges szakasz hosszabbnak látszik, mint a vízszintes. d. Az A szakasz hosszabbnak látszik minta B szakasz Az optikai csalódások jelenségeit feltétlenül figyelembe kell venni a tervezés során, mert ha nem olyan vizuális hatások (arányváltozás, formatorzulás) jönnek létre, amelyek lerontják megvalósult alkotás minıségét

17 A vonal mint a perspektíva eszköze Az egyenletesen vastag függıleges és vízszintes vonalak a sík forma érzetét keltik. Felhasználásuk statikusságot és nyugalmat fejeznek ki. Az életben tılünk térben távolodó párhuzamos egyeneseket összetartó vonalakként érzékeljük. Erre a tapasztalatra épül, hogy a síkra rajzolt összetartó egyeneseket is három dimenzióban észleljük. Fokozhatjuk az elıtérbıl a messzeségbe vezetı hatást ha nem egyenletes vastag vonalakkal dolgozunk, hanem a vonal a vastagból elvékonyodik. A felénk vékonyodó vonalak, az összetartó helyett szétnyíló vonalköteg tehát vonalperspektíva ellentétes értelmő felhasználása- megfordítja a távlatot. Ezekkel az eszközökkel a térbeliség illúzióját, figyelemfelkeltést, tekintetvezetési irányt, feszültséget, stb. tudunk létrehozni A függıleges és vízszintes egymással párhuzamos vonalak a síkjelleget és nyugalmat fejeznek ki

18 Jacek Neugebauer: Lengyelország

19 A folt A folton általában kétdimenziós síkszerő formát értünk. Folt születik például ha a vonal kezdı és végpontját összekötjük. A folt sokféle fajtája és minısége hozható létre, különbözı módon. A képfelületen a folt létrehozható nyomtatással, festéssel, satírozással, minta kitöltéssel, textúra illetve faktúra létrehozásával stb.. Ennek körvonala lehet határozott szabályos, illetve szabálytalan elmosódott stb. attól függıen, hogy milyen eszközt használtunk. Formája a szabályos geometrikus és organikus formától a szabálytalan amorf formáig, és az elıbbiek kombinációiból létrehozható számtalan alakú lehet. A folt kifejezését erısen befolyásolja, hogy a képsíkon hol helyezkedik el. Az egyik esetben kép központi helyét elfoglalva fıszereplıként szinte uralkodó ként jelenik meg, a kép alsó sarkában szinte sértıdötten ki akarja dönteni a kép szélét, a harmadik esetben pedig kissé lebegıs a mozgást is kifejezı formává válik. Csupán a háromszög alakú forma helyzetének megváltoztatása, nyugalmat, pillanatnyi egyensúlyt és mozgást fejez ki.

20 A felsı ábrán a négyzet alakú folt elhelyezkedési változatait láthatjuk a képmezın. A kép szélével párhuzamos négyzetek viszonylagos nyugalmat, a ferde helyzetőek inkább mozgást fejeznek ki. A képmezı széle felé mutató négyzetsarkok erıs kontrasztban vannak a kép széleinek egyeneseivel. A folt, amely illetıen elméletileg két dimenziójú, a gyakorlatban ha annak felületén tónusátmenet van szintén térszerő megjelenítésre is alkalmas. A számítógépes programok, egyre változatos formában nyújtanak lehetıséget arra, hogy a régebben inkább síkszerően megjelenı betőket plasztikus hatásúvá tehessük. Ezzel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy minden grafikai megoldás csak akkor indokolt, hogy ha az a kommunikáció hatékonyságát növeli. Sajnos sokszor a betők szavak túlzó és és gyakran történı említett módon történı átalakítása egyszerően csak az olvashatóságot akadályozza.

21 Hermann-rács. Kartávolságból nézve a fehér csíkok keresztezıdéseiben kicsiny szürke foltokat látunk megjelenni. Feszültségkeltı grafikák (embléma, logo) készítésekor kiaknázható ez a fiziológiai jelenség. Összefoglalva az elızıeket meg kell jegyeznünk azt, hogy a vizuális nyelvi elemekbıl végtelen számú és minıségő kép hozható létre, amelyek az információ közvetítésén túl érzelmi hatást is közvetítenek a befogadókra. A mővészi kifejezés mellet, elég csak a reklámokra gondolnunk, ahol a fogyasztók befolyásolása a pszichológiai eszköztárának tudományosan igazolt törvényszerőségeinek a latba vetésével történik. Az olvasóban joggal merülhet fel az a kérdés, hogy a háromdimenziós képalakításra (építészet, tárgykészítés, a környezetalakítás más formái) alkalmasake az elıbb említett vizuális nyelvi elemek. A síkon történı tervezéskor mindenképpen igaz. Ugyanakkor a háromdimenziós téri látvány befogadásakor is érzékelünk, például körvonalakat, foltokat stb., amelyek változó minıségeinek észlelésekor érzékeljük a térbeli formákat, azok tömeghelyzeteit, térbeliségét, esztétikai minıségét.

22 A képmezı formája A képmezı és a vizuális nyelvi elemek A vizuális nyelvi elemekbıl létrejövı látványt, ami legyen kétdimenziós illetve háromdimenziós, minden esetben valamilyen képforma határolja le. Az ember látókúpja egy horizontálisan kiszélesedı határozatlan szélő ovális képformát eredményez. Ennek az ergonómiai szempontnak megfelelıen a számítógép képernyıje, filmvászon és a festmények, fotók zöme, fekvı téglalap alakú. Természetesen a gyakorlatban az ettıl eltérı formájú képekkel is találkozunk nagy számmal (álló téglalap, kör, ovális, szabálytalan stb.) A képmezı osztásai A képmezın elhelyezkedı optikai elemek (vizuális nyelvi elemek) különbözı részekre oszthatják azt, amelyek lehetnek szabályosan vertikálisan és horizontálisan felezett, átlós, negyedelıs, sávos ezek kombinációi, továbbá ezektıl eltérı arányú és formájú osztások számtalan variációja. Ezek mindig a képi elemek téri, formai összetételétıl és a közölni kívánt tartalomtól függıen alakulnak ki. Máté András: Magyarország képeslap tervek

23 A képmezı osztásainak alapesetei (horizontálisan és vertikálisan felezett, átlós, negyedelıs, sávos, stb.)

24 Fukuda: Plakátok A képmezı osztásainak gyakorlati példái

25 A képmezı osztásainak variációi

26 Színházi plakát (Paraszt Hamlet) A képmezı osztása a figyelemfelkeltés céljából, továbbá a pozitív és negatív foltok ellentétének szemléletes és jó gyakorlati megoldása

27 A fentebb látható ábrán az osztások különbözı formájú területeket választanak el egymástól, amelyek egyensúlyos illetve kiegyensúlyozatlan viszonyban vannak egymással

28 A görkorcsolyapálya szabálytalanságát jól érzékelteti a plakát tervezıje a cikk-cakk vonalú osztás segítségével Keresztes Dóra: Gyermekszínházi Találkozó plakátja A tartalmat kifejezı és hangsúlyozó képmezı osztás

29 Optikai súlyviszonyok A képen elhelyezkedı vizuális nyelvi elemek az alább felsorolt szempontok szerint eredményeznek különbözı optikai súlyviszonyokat: nagy-kicsi súlyos-könnyő tömör-laza sötét-világos telített-üres A képmezın elıforduló irányok A képmezın elhelyezkedı optikai elemek elhatárolódása következtében kialakuló osztások különbözı irányokat eredményeznek. A képmezın leggyakrabban elıforduló irányok: Jobbra-balra Le-föl Jobbra föl Jobbra-le Balra-fel Törésekkel váltakozó Ívesen váltakozó Az elıbbiekbıl létrehozható változatok

30 A képmezın elhelyezkedı irányok lehetséges kifejezıdésének példái, emelkedés, lejtés stb.

31 A képtér optikai elemeinek helyzetviszonylatai A képen elhelyezkedı optikai elemek (pont, vonal folt forma fény stb.), a tartalomnak megfelelı rendben rendezıdnek el, amelynek eredményeként, azok elhelyezkedései különbözı képi kompozíciót eredményeznek. Az út szélén elhelyezkedı, tılünk távolodni látsz egyforma nagyságú, de a perspektívának köszönhetıen fokozatosan kisebbedı fák egy szabályos sorolást, ritmust eredményeznek. A kép síkján a fák körvonala egyre kisebb és más helyzető lesz. Egy tájképen a horizonton kirajzolódó város, vagy hegyvidék körvonala érdekes, nagy valószínőséggel váltakozó vonalritmust eredményez. A képsíkon elhelyezkedı optikai elemek helyzetüket illetıen különbözı kapcsolatban lehetnek. Például a képsíkon alul elhelyezkedı folt felett egy másik is megjelenhet. A perspektivikus ábrázolási konvenciónak megfelelıen ez azt jelentheti, hogy amelyik lejjebb helyezkedik el az közelebb van hozzánk. Tartalmi szempontból viszont az alsó kisebb az alárendeltet, míg a felsı az uralkodót, gondoljunk egy földön csúszó szolgára és egy trónuson pöffeszkedı királyra. A képi helyzetviszonylatok fajtái: Sorolások és kapcsolások Sorolások lehetnek: Ritmus fajtái: Ritmus típusai: ritmusosak és aritmikusak Formaritmus Tömegritmus Színritmus Foltritmus Vonalritmus Elemváltó ritmus Önmagába visszatérı ritmus monoton Pulzáló

32 Önmagába visszatérı, és elemváltó ritmus Art deco minta tervek (változatos ritmusok) Zahorán Mária Magyarország csomagolópapír (szín, forma és felirat ritmus)

33 Lonovics László: Magyarország képeslap (bető ritmus) Lonovics László: Magyarország EKG (fény ritmus)

34 Ritmusvariációk egy témára

35 Ritmusvariációk egy témára

36 Kapcsolások lehetnek: kívül Benne Alatta Felette Mellette Elıtte Mögötte Körülötte Hans Arp: Konfiguráció (Forma elhelyezkedése belül és alatta, stb.)

37 Henry Moore: A sisak (plasztikus formák kapcsolása, kívül belül)

38 Képi minıségviszonylatok Az optikai elemek különbözı minıségőek lehetnek. Ennek köszönhetıen különülnek egymástól a képen látható alakok, tárgyak, felirat stb. A színpadon fekete ruhában ugyanolyan háttér színő függöny elıtt álló színész nem látható. Csak egy reflektor fény sugarába kerülve válik láthatóvá, mivel a háttér és a minta (színész) más minıségviszonylatba kerül egymással, mint a megelızı esetben. Valamit mindig az ellentéte emel ki legjobban, a kicsit a nagy, a sötétet a világos, a szabályos a szabálytalant és még hosszan sorolhatnánk tovább. A képi minıségviszonylatok három csoportra oszthatók: Ellentétek - Átmenetek -Áttünések 1. Ellentétek (kontrasztok): Formakontrasztok Színkontrasztok Vonalkontrasztok Fénykontrasztok Felületkontrasztok Karakterkontrasztok Archipenko: Ovális figura (szögletes és íves formák kontrasztja)

39 Paizs László: Plasztika (Formakontraszt) Vonalkontraszt, Fıiskolai hallgatói munka

40 Faktúrakontraszt Faktúrakontraszt Vonalkontraszt, Fıiskolai hallgatói munka

41 Ellentétek típusai: kiegyensúlyozott, harmonikus kiegyensúlyozatlan, diszharmonikus A színkontrasztok jelenségei és törvényszerőségei a színelmélet fejezetben kerülnek részletes bemutatásra és ismertetésre 2. Átmenetek: Formaátmenetek Színátmenetek Tónusátmenetek Vonalátmenetek Textúraátmenetek Mintaátmenetek Faktúraátmenetek Fényátmenetek Máté András: Magyarország plakát (formaátmenet, formaátalakulás)

42 Szín, faktúra és struktúra kontrasztok és átmenetek

43 Faktúraátmenet Faktúraátmenet

44 Színátmenetek

45 3. Áttünések Áttünések, Fıiskolai hallgatói munka

46 A képhordozó anyag optikai szerepe A vizuális közlés elemei mindig valamilyen anyagban jelennek meg. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy színt milyen papírra nyomtatunk. Ugyanolyan anyagú és színő festék eltérı színárnyalatot mutat fényes illetve matt papíron. A fényes papíron sötétebbnek látszik ugyanaz a festék. Ezért van az, hogy a Pantone skálát két minıségő papírra is kinyomtatják, hogy a grafikusok figyelembe vehessék a tervezés során az eltérı papírminıségbıl eredı színkülönbözıséget. A számítógép képernyıjén látható színek egy részét nem lehet a hagyományos, nyomdai úton, de még az újabb tintasugaras, vagy lézernyomtatókon sem kinyomtatni. Ez az eltérı színkeverésbıl adódik (szubsztraktív, additív). Bizonyos grafikai programok még figyelmeztetik is a felhasználót arra, hogy a választott szín eltérı lesz a nyomdai sokszorosításban, ha RGB színmódban dolgozunk. Még hosszasan lehetne sorolni a példákat, hiszen a mindennapi életben nagyon sokféle anyagot használunk, ezek függvényében más és más lesz ugyanannak a képnek a hatása megjelenése. De nemcsak az anyagtól, hanem annak megváltozott struktúrája is eltérı vizuális megjelenést eredményez. Jó példa erre a kötés technikája. Ugyanolyan fonalból de különbözı kötésmintával létrejövı textúra is más színhatást eredményez. Érdekes lenne még tovább sorolni az ilyen jellegő példákat, de mivel ez már nem tartozik szorosan a témánkhoz eltekinthetünk azoktól. A webtervezéskor használhatunk különbözı mintákat. Ezeket programok segítségével is létrehozhatjuk. A megrajzolt, vagy kiválasztott minta megsokszorozható, ami lehet egy érdekes színfolt, textúra nyom, valamilyen grafikai elem, piktogram, embléma stb. Az Adobe Photoshop, fill és pattern parancsával kitölthetı egy kijelölt területet. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy a minta ne legyen hangsúlyosabb mint a rajta elhelyezett képelemek. Általában egészen világos árnyalatok használatát javasolhatjuk. A web oldal egy kisebb felületén, egy vékonyabb sávban célszerő a kontrasztosabb minta megjelenítése a kompozícióban. Egy anyag vizuális megjelenése mint már említettük más és más lehet. Ez attól függ, hogy milyen a struktúrája, textúrája illetve faktúrális megjelenése. Az elıbb említett három fogalom definíciója: Struktúra: Az anyag megváltozhatatlan felépítése, szerkezete. Igy például a papírnak fémnek stb. különbözı struktúrája van.

47 Textúra: A textúra a struktúra szervesen keletkezett zárófelülete (merített papír, fémek, fakéreg stb.) Faktúra: Az anyag különbözı megmunkálásának eredményeként létrejövı felület. Különbözı mintájú ( vonal, folt textúrák és faktúrák) papírokból kollázs technikával készült grafikák. Fıiskolai hallgatói munka Az anyag különbözı megmunkálásának eredményeként létrejövı plasztikai faktúra

48 Függönyanyag textúrája Textilnyomat (textilfaktúra), Fıiskolai hallgatói munka

49 Transzpozíciós tanulmány különbözı minták alkalmazásával. Fıiskolai hallgatói munka

50 Faktúrából létrehozott minta Textúra minta

51 Struktúra (fa) Struktúrából létrehozott minta

52 Vonalfaktúrák Hasonló de különbözı struktúra eredményeként létrejött textúrák

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

VIZUÁLIS ALAPISMERETEK A GYAKORLATBAN INFORMATIKAI REKLÁMGRAFIKUS, WEBTERVEZŐ. Bevezető

VIZUÁLIS ALAPISMERETEK A GYAKORLATBAN INFORMATIKAI REKLÁMGRAFIKUS, WEBTERVEZŐ. Bevezető Bevezető A webes tervezést illetően két szemlélet állítható szembe egymással az egyik az un. mérnöki, praktikus a másik a művészi, önkifejező. Az elsővel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a tudományosan

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

Néhány gondolat a vizuális koncepcióról

Néhány gondolat a vizuális koncepcióról Néhány gondolat a vizuális koncepcióról A BKIK Elnöksége által életre hívott ad-hoc Arculati Bizottság által megfogalmazott alapelvek szerint készült el a BKIK Kisarculati Kézikönyve. Arculati alapelvek

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Géprajz - gépelemek. AXO OMETRIKUS ábrázolás

Géprajz - gépelemek. AXO OMETRIKUS ábrázolás Géprajz - gépelemek AXO OMETRIKUS ábrázolás Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár Belső használatú jegyzet http://gepesz-learning.shp.hu 1 Egyszerű testek látszati képe Ábrázolási módok: 1. Vetületi 2. Perspektivikus

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

2.7.2.A hét színkontraszt

2.7.2.A hét színkontraszt 2.7.2.A hét színkontraszt Kontrasztról akkor beszélünk, ha két összehasonlítandó színhatás között szembeszökő különbségek, vagy intervallumok állapíthatók meg. Érzékszerveink, csak összehasonlítás útján

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

TÉRÉRZÉKELÉS. 3 dimenzió. függőleges / gravitáció vízszintes / horizont. fent lent elöl hátul jobbra - balra

TÉRÉRZÉKELÉS. 3 dimenzió. függőleges / gravitáció vízszintes / horizont. fent lent elöl hátul jobbra - balra TÉR TÉRÉRZÉKELÉS 3 dimenzió függőleges / gravitáció vízszintes / horizont fent lent elöl hátul jobbra - balra 1. tárgyak, építészeti részletek szétválasztása, elkülönítése - figura - háttér, tömör I. üres,

Részletesebben

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel 6.osztály 1.foglalkozás 6.osztály 2.foglalkozás kocka kockafal :db minta Készítsd el ezt a mintát! A minta hosszú oldala 60 a rövid oldala 40 egység hosszú. A hosszú oldal harmada a négyzet oldala! A háromszög

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TARTALOM ALAPVETŐ ARCULATI ELEMEK 3 A logo megjelenési formái 3 A logo színei 4 Minimális méret 5 Egyszín változatok 6 Háttér színek 7 Főbb tiltások 1. 8 Főbb tiltások 2. 9 Betűtipusok 10 TIPOGRÁFIAI ELEMEK

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület 2007. július. 3.. körül minimálisan szabadon hagyandó terület 3 Minden egyes OTP csoporttag logoja esetében érvényes szabály, hogy az embléma (a kör) méretének egyharmad része távolságot kell szabadon

Részletesebben

Színharmóniák és színkontrasztok

Színharmóniák és színkontrasztok Színharmóniák és színkontrasztok Bizonyos színösszeállításokat harmonikusnak, másokat össze nem illőnek érzünk. A kontrasztjelenségekkel már Goethe (1810) és Hoelzel (1910) is foglalkozott. Végül Hoelzel

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

Műszaki rajz alapjai

Műszaki rajz alapjai Műszaki rajz alapjai Definíció A műszaki rajz valamilyen információhordozón rögzített, egyezményes szabályoknak megfelelően, grafikusan ábrázolt műszaki információ, amely rendszerint méretarányos Műszaki

Részletesebben

NetB@nk szolgáltatásról

NetB@nk szolgáltatásról Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához A lencsék fogalma, fajtái Az optikai lencsék a legegyszerűbb fénytörésen alapuló leképezési eszközök. Fajtái: a domború és a homorú lencse. optikai középpont optikai

Részletesebben

Láthatósági kérdések

Láthatósági kérdések Láthatósági kérdések Láthatósági algoritmusok Adott térbeli objektum és adott nézőpont esetén el kell döntenünk, hogy mi látható az adott alakzatból a nézőpontból, vagy irányából nézve. Az algoritmusok

Részletesebben

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam Az osztályozó vizsga feladatai és témái. (A törzsanyag pirossal jelölve!) Szóbeli! Tanmenet Rajz és Vizuális kultúra 11.-12. évfolyam Tankönyv: 11.évfolyam,-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői V.3. GRAFIKONOK Tárgy, téma Grafikonok, diagramok. Előzmények A feladatsor jellemzői Egyenes vonalú egyenletes mozgás, sebesség út idő összefüggésének ismerete. Átlagsebesség. Cél Különböző grafikonok,

Részletesebben

Poszterek tervezése és készítése

Poszterek tervezése és készítése Poszterek tervezése és készítése Hogyan készítsünk hatékony nyomtatott bemutatót? Szakmai kommunikáció A jó poszter készítése A poszter sem azonos az eredeti anyaggal # Kivonat # A célnak megfelelten tervezett

Részletesebben

Számítógépes grafika

Számítógépes grafika Számítógépes grafika HEFOP 3.5.1 Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása EMIR azonosító: HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 Tananyagfejlesztő: Máté István Lektorálta: Brückler Tamás

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok

Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok Pitagorasz tételhez elıkészítı problémafelvetı, motiváló feladatok 1.Területre vonatkozó feladat: Egy négyzet alakú halastó négy sarkán egy-egy fa áll. Kétszer akkorára akarják növelni a halastó területét

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik:

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik: Az építészet szerepe a vizuális kommunikáció fejlődésében 2. VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VESZPRÉMI PANNON EGYETEM 2013 ŐSZI SZEMESZTER NEM VERBÁLIS VIZUÁLIS Karl Erik Rosengren (Lund) : a nem verbális kommunikáció

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép?

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép? A természet- és tájfotózás rejtelmei Mitől jó a jó fénykép? I. Kompozíció II. Technika I. Kompozíció Mit, hová, hogyan és miért teszünk egy képbe? 1. Harmadolás, vagy aranymetszés Klasszikus és a legalapvetőbb

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 ARCULATI KÉZIKÖNYV a É Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 É TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. Mi az egységes arculat? 1.2. Miért fontos? 1.3. Hol helyezkedik el a kommunikáció eszköztárában? 1.4. Hogyan

Részletesebben

Információ megjelenítés Tufte szabályai

Információ megjelenítés Tufte szabályai Információ megjelenítés Tufte szabályai Mennyiségi adatok megjelenítése Edward Tufte (Professor, Yale) Mondat: 2, 3 adat összehasonlítására alkalmas Táblázat: sorokba, oszlopokba rendezett adat pontos

Részletesebben

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ)

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 17 illetve előzetes elvárásunk, szükségleteink és addigi tapasztalataink. Ha nehezen felismerhető, kétértelmű ingerekkel találkozunk, akkor azokat rejtett elvárásainknak megfelelően

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam I. Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzetet 1) a pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés alapfogalmak 2) két egyenes metsző, ha van közös pontjuk

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Analóg - digitális Analóg: a jel értelmezési tartománya (idő), és az értékkészletes is folytonos (pl. hang, fény) Diszkrét idejű: az értelmezési tartomány diszkrét (pl. a

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAD rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Szíjtárcsa mőhelyrajzának elkészítése ÓE-A14 alap közepes haladó

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

* Az eszköztáron látható menüpontok közül csak a felsoroltak esetén használható a Ctrl.

* Az eszköztáron látható menüpontok közül csak a felsoroltak esetén használható a Ctrl. Általános fogómód használata Az általános fogómód egy olyan objektum érzékeny kurzor, amely az alább felsorolt szerkesztı mőveleteknél felismeri azt, hogy milyen grafilus elem felett áll, és annak megfelelıen

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

MultiCopy Colour Laser

MultiCopy Colour Laser MultiCopy Colour Laser Kényeztesse el színes lézernyomtatóját! Magas fehérségű, kiváló tartású papír. Valamennyi lézer nyomtató típushoz és másológéphez alkalmazható. 88009408 80 210 x 297 R 500 2 500

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

Kötélkezelés. DUF füzetek 3.

Kötélkezelés. DUF füzetek 3. 1 / 27 2008.10.19. 23:13 Kötélkezelés DUF füzetek 3. Tartalomjegyzék: Kötelek Kötéltípusok A jó csomó Következı Kötélmunkák KÖTÉLVÉGEK ELDOLGOZÁSA KÖTÉLTÁROLÁS Babázás ( vagy bandázsolás ) Törökfej Fuxolás

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

P r e z e n t á c i ó. T a r t a l o m

P r e z e n t á c i ó. T a r t a l o m P r e z e n t á c i ó T a r t a l o m Mintafeladatok... 391 1. Feladat... 391 Megoldás... 391 2. Feladat... 394 Megoldás... 394 3. Feladat... 397 Megoldás... 398 4. Feladat... 399 Megoldás... 401 Gyakorló

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év)

A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év) A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év) az őskortól bejárt út 3 4 1 barlangrajzok // ahol van hely 2 bizánci mozaik // egymás fölé- alárendeltség 3 gótikus festmény // axonometrikus, egy- és kétiránypontos

Részletesebben

V.9. NÉGYZET, VÁGOD? A feladatsor jellemzői

V.9. NÉGYZET, VÁGOD? A feladatsor jellemzői V.9. NÉGYZET, VÁGOD? Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Geometriai megközelítésen keresztül a mértani sorozat tulajdonságaival, első n tagjának összegképletével való ismerkedés. Előzmények Téglalap területe,

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

Osztályfoglalkozások

Osztályfoglalkozások Osztályfoglalkozások Vasarely egyszerre tartotta magát magát művésznek, építésznek és kutatónak. Művészként az őt körülvevő látott és tapasztalt világból merített ihletet. Emellett figyelemmel követte

Részletesebben

MultiCopy Colour Laser

MultiCopy Colour Laser MultiCopy Colour Laser A MultiCopy Colour Laser famentes, fényes fehér, mázolatlan, színes lézernyomtató papír. Lágy felületének és magas fényének köszönhetően, a MultiCopy Colour Laser éles nyomatokat

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a

Részletesebben

ELYI TERMÉK KISKUNMAJSAI

ELYI TERMÉK KISKUNMAJSAI ARCULATI KÉZIKÖNYV Készítette: Line Design Budapest, 2012 TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. Mi az egységes arculat? 1.2. Miért fontos? 1.3. Hol helyezkedik el a kommunikáció eszköztárában? 1.4. Hogyan használjuk

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 10 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

LOGO MANUAL. A logó alapfelhasználásának Meghatározása

LOGO MANUAL. A logó alapfelhasználásának Meghatározása LOGO MANUAL A logó alapfelhasználásának Meghatározása BEVEZETÉS A KELLYS LogoManual a KELLYS BICYCLES társaság grafikai logó-és logótípus elemeire vonatkozó felhasználási alapszabályokat határozza meg

Részletesebben

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny 9. osztály 1. feladat: Oldjuk meg a természetes számok halmazán az 1 1 1 egyenletet? x y 009 Kántor Sándor (Debrecen). feladat: B Az ABCD deltoidban az A és C csúcsnál derékszög van, és a BD átló 1 cm.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Látszerész és fotócikk-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 725 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

MultiCopy Colour Laser

MultiCopy Colour Laser MultiCopy Colour Laser Kényeztesse el színes lézernyomtatóját! Magas fehérségű, kiváló tartású papír. Valamennyi lézer nyomtató típushoz és másológéphez alkalmazható. 88009408 80 210 x 297 R 500 2 500

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM Szárnybontogató vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely munkaterve Műhelyvezető: Czékus

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben