a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) Iktatószám: 787-6/ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ a) Családsegítő Szolgálat b) Gyermekjóléti Szolgálat c) Támogató Szolgálat és d) Idősek Klubja szakmai programjainak, valamint e) a közös mellékletet képező Szervezeti Működési Szabályzat módosítására Készítette: Rácz Attiláné intézményvezető RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 24.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Ismét esedékessé vált a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ belső szabályzatainak a módosítása. Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása Az évi XXXI. törvény módosítása alapján a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjában bővíteni kellett a szakmai feladatok körét a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának, a pénzfelhasználási terv tartalmának, a kirendelt eseti gondnoksággal kapcsolatos feladatoknak,a családi pótlék felfüggesztését követő védelembe vételi feladatokkal, valamint a távoltartással kapcsolatban a családgondozói tevékenységnek ellátásával. A módszertani központ kérésére, - jelenlegi szakmai programunk eléggé régi szerkesztésű, hiszen óta tartalmilag nem volt szükséges jelentős módosítást eszközölni szinte teljesen át kellett szerkeszteni. Módosításra került a szakmai programokban,( kivéve a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját) továbbá a közös mellékletükben ( SZMSZ )Az egyes telephelyeken dolgozók létszáma, munkaköre és képesítése szakfeladatonként alcím alatt az a.) A házi segítségnyújtásban dolgozó közalkalmazottak képesítésének beírása, mivel október hónapban megszerezték a számukra előírt szakképzettséget, így szakképzettekké váltak. Ugyanitt a d.) Gyermekjóléti Szolgálatnál alkalmazottak létszáma változott, mivel Bihartordán a 0,5 fő közalkalmazott helyett 1 fő közalkalmazott látja el ezt a tevékenységet. A szakmai program mindkét mellékletében módosítani kellett: Az intézmény által ellátott feladatterületek alcím alatt Támogató Szolgálathoz kapcsolódó 4 település közül szükséges volt kivenni Nagyrábé Támogató Szolgálatot, mivel január 01-től kilép a társulásból. Az intézmény szervezeti felépítése című mellékletben módosítani kellett a Nagyrábé Idősek klubja 1 fő nappali ellátásvezetőhöz kapcsolt 7 fő szociális gondozó + 7 fő segédgondozó házi segítségnyújtás szövegdobozt 13 fő szociális gondozóra és fölötte létesítettünk egy új szövegdobozt, melyben: 1 fő vezető szociális gondozó házi segítségnyújtás szöveg szerepel. Ezt szükségessé teszi az, hogy a ránk vonatkozó törvény értelmében 14 fő szociális gondozó alkalmazása esetén kötelező kinevezni közülük 1 fő vezetőt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő szakmai egységvezető (családgondozó) szövegdobozhoz kapcsolódó, jobb oldali legalsó szövegdoboz is módosult 1 fő gyermekjólétis családgondozó Bihartorda szöveggel. Ugyanitt (bal oldalon) a családsegítőnél havi 20 óra részmunkaidő családsegítős családgondozó Bihartorda szövegre módosult a középső szövegdoboz. A Családsegítő Szolgálat Szakmai Programjának módosítása A szakmai program szövegezésében mindenütt a bihartordai 0,5 fő családsegítős családgondozó helyett : heti 20 órás részmunkaidős földesi családgondozó került beírásra. A szolgáltató és az igénybevevők közötti kapcsolattartás módja alcím alatt a bihartordai családsegítős családgondozó (heti 20 óra) helyett (heti 4 óra) szerepel. Minden hétköznap: 12:30 16:30-ig tart a munkaideje. Az ügyfélfogadási idő is ennek értelmében minden hétfőn 12:30-16:30-ra módosult.

3 Támogató Szolgálat Szakmai Programjának módosítása A szakmai program szövegében mindenhol kivételre került Nagyrábé Támogató Szolgálat, mivel a nagyközség január 01-től kilép a támogató szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott társulásból. Idősek klubja Szakmai Programjának módosítása E szakmai programon belül részletesen le van írva a szociális étkeztetés célja, feladata, jövedelemvizsgálat rendje és a térítési díjak rendszere, majd a házi segítségnyújtás célja, feladata, gondozási szükségletvizsgálat rendje, térítési díjak rendszere. Ugyanígy az Idősek klubja célja, feladata, jövedelemvizsgálat rendje és a térítési díj rendszere. Ezen szociális feladatainkon belül a leglényegesebb módosítás az, hogy a gondozási szükséglet vizsgálatával kapcsolatos feladatokat visszatették intézményvezetői hatáskörbe, ugyanúgy, mint régen. Tehát a programot szükséges volt módosítani e tekintetben. A társult települések Idősek klubjainak nappali ellátásvezetőit megbízza az intézményvezető a gondozási szükséglet iránti igények felmérésével. Szervezeti Működési Szabályzat (közös melléklet) módosítása A fent részletezett szakmai programokban módosított feladatok, időpontok kerültek ugyanígy a Szervezeti Működési Szabályzatban módosításra, mivel Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatainak bemutatása alcímen belül sorban ugyanazok a feladatok szerepelnek, melyek a szakmai programokban. Ugyanígy a SZMSZ II. fejezetében Az intézmény által ellátott feladatterületek és Az intézmény szervezeti felépítése is a fent részletezett módon módosításra került. A szabályzatban Az egyes telephelyeken dolgozók létszáma, munkaköre és képesítése szakfeladatonként alcím alatt módosult a Nagyrábé házi segítségnyújtás feladatait ellátó gondozónők szakképzettsége és a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat pontokon belül pedig a bihartordai gyermekjólétis családgondozó munkakörének változásával a szöveg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen elfogadni. Földes, november 11. Köszönettel és tisztelettel: Rácz Attiláné s.k. intézményvezető

4 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2010. (XI.24) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat szakmai programjának módosításáról A Képviselő-testület a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának szakmai programját a határozat mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetben j ó v á h a g y j a. U t a s í t j a a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat működési engedélyt kiadó hatósághoz történő továbbításáról. Határidő: jegyzőkönyv elkészültét követően azonnal Felelős: Jeneiné Egri Izabella polgármester Földes, november 24. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

5 melléklet a Képviselő-testület../2010. (XI.24.) számú határozatához Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ (Földes) Családsegítő Szolgálat szakmai programja

6 6 A Családsegítő Szolgálat célja A többszörösen módosított évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 64. -ban meghatározott feladatai és a hozzá kapcsolódó 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről című végrehajtási rendelet 31., 32., és 33. -a alapján látja el. Intézményünk a családsegítéssel kapcsolatos feladatait január 01. naptól a Többcélú Kistérségi Társuláson belül látja el a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulásán keresztül. A Családsegítő Szolgálaton belül a gondozással kapcsolatos feladatokat összesen: 2 fő / Földesen 1 fő, Nagyrábén: 0,5 fő és Bihartordán: heti 20 órás részmunkaidős családsegítős családgondozó látja el a településeken, a szakmai egység vezetői feladatokat az intézményvezető felhatalmazása alapján a kiadmányozási jogokkal felruházott Gyermekjóléti Szolgálat vezetője látja el. A családgondozók szakképzettségüket tekintve megfelelnek a végrehajtási rendeletünk által meghatározott követelményeknek. A Családsegítő Szolgálat feladata A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról és tartalmáról. A családsegítés keretében biztosítani kell: Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdő, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult és a kiskorú érdekei Gyermekjóléti Szolgálat igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is

7 7 megfelelően biztosíthatók. A Családsegítő Szolgálat keretén belül pszichológiai, és jogi tanácsadást szervez, valamint szervezi a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló helyi rendeletek alapján az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját. Az együttműködés módjai a társult települések rendeleteiben kerültek leszabályozásra. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni az önkormányzat által kijelölt szervvel. Az együttműködésre kijelölt szerv: a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1.) továbbiakban: Családsegítő Szolgálat. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot és nyilvántartásba vetetni magát. A nyilvántartásba vételt követően háromhavonta egyszer a Családsegítő Szolgálat által meghatározott időpontban köteles megjelenni. A Családsegítő Szolgálat a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül egyénre szabottan kidolgozza élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. A Családsegítő Szolgálat mérlegelve az egyén szociális helyzetét, mentális állapotát, kapcsolati készségeit, az alábbi beilleszkedést segítő programokat nyújtja: Mentálhigiénés tanácsadás, Egyéni tanácsadás, Pszichológiai tanácsadás, Életmód tanácsadás, Szociális esetkezelés, Családgondozás, Nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerő piaci kapcsolódásokról. Az együttműködés megszegésének esetei: A rendszeres szociális segélyben részesülő nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálat által megjelölt időpontban és helyen, és azt nem tudja hitelt érdemlően igazolni (pl. orvosi igazolás, egyéb szerv igazolása) A részére megállapított egyéni beilleszkedési programban nem vesz részt. A Családsegítő Szolgálat öt munkanapon belül értesíti az önkormányzat jegyzőjét, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködési kötelezettséget megszegi. A családsegítés szolgáltatásai az 1/2000. SZCSM rendelet 7. sz. melléklete szerinti esetnaplóban és forgalmi naplóban kell dokumentálni. E dokumentációt a Családsegítő Szolgálat vezetője legalább negyedévenként ellenőrzi. A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a Családsegítő Szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg. A segítő munkaformák különösen a szociális esetmunka, szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális esetmunkát végző

8 8 személyt esetfelelősnek kell kijelölni. Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája kezeléséhez igénybe vette e az elérhető szolgáltatásokat, valamint együttműködik e más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal és intézményekkel. Az ellátottak köre A családsegítő szolgáltatás keretében a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ segítséget nyújt a működési területén élő / Földes, Bihartorda, Nagyrábé közigazgatási területe/ szociális és mentálhigiéniás problémái vagy a krízishelyzethez vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából segítséget igénylő személyek, családok számára. A feladatellátás szakmai tartalma, módja Földes körzetközpont Családsegítő Szolgálatán belül a társult 3 településen mindenütt, kinevezett és szakképzett családgondozók látják el a szakmai feladatot és a szociális információs szolgáltatást. A törvény által előírt lakosságszám arányában kerültek alkalmazásra a /teljes, illetve részmunkaidős/ dolgozók. Ezen túl a Családsegítő Szolgálaton keresztül a különböző telephelyeken a szolgáltatásszervezés is a családgondozók feladata. Jelenleg a pszichológiai és a jogi tanácsadások működnek. A családgondozók munkaidő beosztását a Szervezeti Működési Szabályzat szabályozza. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége jogi tanácsadást nyújt: a tanácsadás helye: Földes, Debreceni u. 16. /ügyvédasszony irodája/ a tanácsadás időpontja: hetente egy alkalom a tanácsadást vezeti: jogi tanácsadó jogi tanácsadást nyújt: a tanácsadás helye: Bihartorda Teleház Kossuth utca 43. a tanácsadás időpontja: hetente egy alkalom a tanácsadást vezeti: jogi tanácsadó jogi tanácsadást nyújt: a tanácsadás helye: Nagyrábé Idősek Klubja Arany János u január 1-től átkerül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. a tanácsadás időpontja: hetente egy alkalom a tanácsadást vezeti: jogi tanácsadó pszichológiai tanácsadást nyújt: a tanácsadás helye: Földes Gyermekjóléti Szolgálat épülete a tanácsadás időpontja: havonta összesen 10 óra a tanácsadást vezeti: pszichológiai tanácsadó pszichológiai tanácsadást nyújt: a tanácsadás helye: Bihartorda - Teleház a tanácsadás időpontja: havonta összesen 4 óra a tanácsadást vezeti: pszichológiai tanácsadó pszichológiai tanácsadást nyújt: a tanácsadás helye: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

9 9 a tanácsadás időpontja: a tanácsadást vezeti: 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. épülete január 1-től havonta összesen 5 óra pszichológiai tanácsadó Az alapellátás igénybevételének módja A Családsegítő Szolgálat tevékenységi körében szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat végez. A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat alaptevékenysége önkéntes, kivéve a társult települések önkormányzatai által a Családsegítő Szolgálattal való együttműködésre kötelezett rendszereses szociális segélyben részesülők esetében. Az igénybevétel módja térítésmentes. A Családsegítő Szolgálat keretén belül pszichológiai, és jogi tanácsadást szervez, valamint szervezi a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló helyi rendeletek alapján az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját. Az együttműködés módjai a társult települések rendeleteiben kerültek leszabályozásra. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni az önkormányzat által kijelölt szervvel. Az együttműködésre kijelölt szerv: a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1.) továbbiakban: Családsegítő Szolgálat. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot és nyilvántartásba vetetni magát. A nyilvántartásba vételt követően háromhavonta egyszer a Családsegítő Szolgálat által meghatározott időpontban köteles megjelenni. A Családsegítő Szolgálat a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül egyénre szabottan kidolgozza élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. A Családsegítő Szolgálat mérlegelve az egyén szociális helyzetét, mentális állapotát, kapcsolati készségeit, az alábbi beilleszkedést segítő programokat nyújtja: Mentálhigiénés tanácsadás, Egyéni tanácsadás, Pszichológiai tanácsadás, Életmód tanácsadás, Szociális esetkezelés, Családgondozás, Nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerő piaci kapcsolódásokról. Az együttműködés megszegésének esetei: A rendszeres szociális segélyben részesülő nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálat által megjelölt időpontban és helyen és azt nem tudja hitelt érdemlően igazolni (pl. orvosi igazolás, egyéb szerv igazolása) A részére megállapított egyéni beilleszkedési programban nem vesz részt. A Családsegítő Szolgálat öt munkanapon belül értesíti az önkormányzat jegyzőjét, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködési kötelezettséget megszegi. A családgondozók gondozási feladataikon túl különféle szolgáltatási formákat,

10 10 tanácsadásokat szerveznek, közvetítenek a településeken, változó óraszámban. Részt vesznek aktívan az intézmény minden egyes területén adódó programok szervezésében, nyári táborok, kirándulások bonyolításában. Használt ruhákat, eszközöket gyűjtenek be, majd osztanak szét a rászoruló kliensek, családok között. Az adományok, használt ruhaneműk kiosztásáról füzetet vezetnek, pontos időponttal és mennyiség meghatározással. Családsegítő Szolgálatunk biztosít a probléma folyamatos jelenléte miatt fejtetvesség megszüntetése céljából /ÁNTSZ-el engedélyeztetett/ PEDEX nevű tetűírószert, az iskola, óvoda és a hozzá forduló egyének, családok számára egyaránt. Erről szintén füzetet vezetnek a családgondozók, továbbá a szolgálathoz forduló kliensek előfordulásának gyakoriságáról forgalmi naplót vezetnek. Szolgálatunk családgondozói rendszeresen, aktívan közreműködnek a pályázatok által nyert programok /Szociális gyermekétkeztetés GYEA EU Intervenciós program, hétvégi gyermekétkeztetések és játszónapok szombaton/ lebonyolításában. A feladatellátás telephelyei: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér Bihartorda, Kossuth u Nagyrábé, Kossuth L. u január 1-től A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja Vannak a szolgálatunkkal kapcsolatban olyan klienseink, akik napi kapcsolatot tartanak a családgondozóinkkal a probléma jellegéből adódóan. Egyébként intézményünk ügyfélfogadási rendje szabályozza a kapcsolattartás módját, mely az alábbi: MUNKAREND Földes családsegítős családgondozó (heti 40 óra) Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Nagyrábé családsegítős családgondozó (heti 20 óra) Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: - Bihartorda családsegítős családgondozó (heti 4 óra) Szerda: Szerda: Szerda: ÜGYFÉLFOGADÁS Földes Családsegítő Szolgálat Hétfő: Szerda: Nagyrábé Családsegítő Szolgálat Hétfő: Bihartorda Családsegítő Szolgálat Szerda:

11 11 Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapellátásban részesülő számára az igénybe vett ellátásokhoz kapcsolódó, a törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel: az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére. Az alap és a szakosított ellátást igénybe vevőknek nyújt segítséget jogaik gyakorlásában az ellátottjogi képviselő. Aki működése során tekintettel van a személyes adatok kezelésről és védelméről szóló évi XLVII. törvény rendelkezéseire. Az ellátottjogi képviselő feladatai: a.) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról, b.) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, c.) segíti az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és fenntartójánál, d.) a jogviszony keletkezése és megszüntetése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét, e.) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és figyelembevételéről a szakmai munka során, f.) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére, g.) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,

12 12 h.) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóság felé, i.) korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről. A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy a munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítani számukra. Közfeladatot ellátó személynek minősül a családgondozó. Az ellátások megszűnése: a.) a jogosult halálával, b.) a határozott idejű ellátás biztosítása esetén a megjelölt időtartam lejártával. Az ellátás megszüntetését a jogosult, illetve a törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve a törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Ilyen esetben az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban szűnik meg. Az intézmény vezetője az ellátást megszünteti: a.) másik intézménybe történő elhelyezéskor, b.) a házirend súlyos megsértésekor, c.) az ellátás már nem indokolt. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultakat, illetve a törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve a törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetekben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó végrehajtó határozatot nem hoz. Az intézmény szervezeti egységek feladatkörei, létszám és szakképzettség szerinti megoszlás A szervezeti egységek feladatköreinek megjelölése: a.) Házi segítségnyújtás feladatköre: évi III. TV. 63. (1.) bekezdés és az 1/2000. SZCSM. rendelet 25 -a által előírt tevékenységek ellátása. a.a) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatköre: évi III. tv. 63. (2.) bekezdés alapján végzett tevékenységi forma biztosítása. b.) Étkeztetés: évi III. tv. 62. szerint nyújtott szolgáltatás.

13 13 c.) Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja: Az évi III. tv és az 1/2000. SZCSM. rendelet 74., 75. (1.) bekezdése, által meghatározott gondozási tevékenység. d.) Családsegítő Szolgálat: Az évi III. tv. 64. és az 1/2000. SZCSM. rendelet 65. alapján meghatározott tevékenység. e.) Gyermekjóléti Szolgálat: Az évi XXXI. tv és a 15/1998. NM. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján végzett tevékenység. f.) Támogató Szolgálat: Az évi III. tv. 65/C és az 1/2000. SZCSM. Rendelet 39/A alapján végzett tevékenység. Az egyes telephelyeken dolgozók létszáma, munkaköre és képesítése szakfeladatonként a.) Házi segítségnyújtás: Földesen: 3 fő közalkalmazott, munkakörük: szociális gondozónő, képesítés: általános ápolói (szakképzett) + 2 fő közcélú képesítésük: szociális gondozó és ápoló Nagyrábén: 14 fő közalkalmazott, munkakörük: 13 fő szociális gondozó, képesítésük: 10 fő szociális gondozó és ápoló és 3 fő általános ápoló, általános asszisztens, 1 fő közalkalmazott, munkaköre: vezető szociális gondozó, képesítése: szociális gondozó és ápoló Bihartordán: 2,5 fő közalkalmazott, munkakörük: szociális gondozó, képesítésük: szociális gondozó és ápoló b.) Nappali ellátás (Idősek Klubja): Földesen: 3 fő közalkalmazott, munkakörük: 1 fő nappali ellátásvezető 1 fő szociális gondozónő, képesítések: 1 fő nappali ellátásvezető: ápolói végzettség mellett vezetői, szervezői végzettség (szakképzett), 1 fő szociális gondozónő: általános ápoló (szakképzett). 1 fő munkaköre: gazdasági ügyintéző, szakképezettsége: érettségi, könyvelői végzettség/középfokú Nagyrábén: 2 fő közalkalmazott, munkakörük: 1 fő nappali ellátásvezető: / felsőfokú szociális alapvégzettség/ és 1 fő szociális gondozónő / általános ápoló és gondozó, szociális gondozó és szervező / Bihartordán: 2 fő közalkalmazott: 0,5 fő nappali ellátásvezető: és 1,5 fő szociális gondozó képesítése: 8 ált.+ szakmunkásképző szociális ápoló és gondozó. c.) Családsegítő Szolgálat:

14 14 Földes: 1 fő közalkalmazott, munkaköre: szociális intézményvezető és családsegítő szolgálatvezető, szakképzettsége: egészségfejlesztő, mentálhigiénikus pedagógus, 1 fő közalkalmazott, munkaköre: családsegítős családgondozó, szakképzettsége: általános szociális munkás Bihartorda: havi 20 óra részmunkaidős, munkaköre családsegítős családgondozó, szakképzettsége: általános szociális munkás. Nagyrábé: 0,5 fő közalkalmazott, munkaköre: családsegítős családgondozó, szakképzettsége: általános iskolai tanító. d.) Gyermekjóléti Szolgálat: Földes: 1 fő közalkalmazott, munkaköre: gyermekjólétis családgondozó/szakmai egység vezető, szakképzettsége: szakvizsgázott szociálpedagógus 1 fő közalkalmazott, munkaköre: gyermekjólétis családgondozó, szakképzettsége: szakvizsgázott szociálpedagógus Bihartorda: 1 fő közalkalmazott, munkaköre: gyermekjólétis családgondozó, szakképzettsége: pedagógus és jelenleg szerzi a felsőfokú szociális alapvégzettséget. Nagyrábé: 1 fő közalkalmazott, munkaköre: gyermekjólétis családgondozó, szakképzettsége: szociálpedagógus. e.) Támogató Szolgálat: Földes: 1 fő közalkalmazott, munkaköre: szakmai egység vezető, szakképzettsége: szociálpedagógus 1 fő közalkalmazott, munkaköre: személyi segítő, szakképzettsége: szociális gondozó, ápoló 1 fő közalkalmazott, munkaköre: személyi segítő, szakképzettsége: szociális gondozó, ápoló Földes: 1 fő közalkalmazott, munkaköre: gépjárművezető, szakképzettsége: alapfokú + PÁV-II. f.) Szociális étkeztetés: Földes: 5 fő társadalmi gondozó Nagyrábé: 1 fő közalkalmazott, munkaköre: kisegítő, végzettsége: alapfokú; és 5 fő társadalmi gondozó Összesen az intézményben dolgozó közalkalmazottak száma: 37 fő Az intézmény dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Munkavégzésüket az évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről és az évi XXXIII. tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények és NM rendeletek szabályozzák. Az ellátástípusok együttműködésének rendje A szociális szolgáltatások mindegyike együttműködik. Különös tekintetben: I.A házi segítségnyújtás feladatait ellátó gondozónők a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait működtető Püspökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal, az Idősek Klubjának telephelyeivel, és a Támogató Szolgálattal.

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben