PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: Ikt.sz.: 3519/14/2010. Ikt. sz. Önöknél: 2/15/2010. Üi.: Kovács I. Üi.: Pozsár Sándor : (06-72) /216 Ez a határozat november 29.-én lett jogerős : (06-72) A papír alapú határozat záradékolása pecsételéssel és ügyintézői aláírással megtörtént Kőka Kő- és Kavicsbányászati Kft. Mecsekkő Mecseki Bányaüzemek 7301 Komló Pf.: 73. H A T Á R O Z A T Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Komló II. andezit) A Pécsi Bányakapitányság felülvizsgálta a Kőka Kő- és Kavicsbányászati Kft. Mecsekkő Mecseki Bányaüzemek (7301 Komló Pf.: 73.), mint Bányavállalkozó kérelmét, amelyben a Komló II. (Komlói Bányaüzem - komlói bánya) - Andezit védnevű bányatelken működő bánya évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terve jóváhagyását kérelmezte. A Pécsi Bányakapitányság a kérelemre lefolytatott felülvizsgálat megállapításai, valamint a szakhatósági állásfoglalások figyelembe vételével az alábbiak szerint h a t á r o z o t t : A Pécsi Bányakapitányság a Komló II. (Komlói Bányaüzem - komlói bánya) - Andezit védnevű bányatelken működő bánya évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervét december 31-ig terjedő érvényességgel, az alábbi megállapításokkal és feltételekkel jóváhagyja. 1. A Pécsi Bányakapitányság saját hatáskörben tett megállapításai és intézkedései: 1.1. A tervidőszakban a művelés ütemezése. A kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag, az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a melléklete szerinti besorolás alapján az 5600 kódszámú csoportba tartozó Andezit megnevezésű nyersanyag. A tervidőszakban kitermelésre, ill. lefedésre tervezett mennyiségek: Év Andezit (m 3 ) Lefedés ( m 3 ) 2011 x x 2012 x x 2013 x x 2014 x x 2015 x x 2016 x x 2017 x 0

2 2 Az engedélyezett kitermelési veszteség: 0 % A tervidőszak alatt letakarítani tervezett humusz mennyisége: 0 m 3 A tevékenységgel igénybe venni tervezett ingatlanok helyrajzi számai: Komló 0297/2, 0300/3, 0300/5, 0300/6, 0301 és 0302 hrsz 1.2. A bányaművelés során a munkaszintek legnagyobb megengedett magassága 30 m a munkaszint szélessége nem lehet kisebb, mint a hozzá tartozó bányafal magassága a művelt bányafalak dőlésszöge max. 85 a maradó határpillér rézsűk dőlésszöge max. 57 lefedés, letakarítás esetén a munkaszintek legnagyobb megengedett magassága 5 m a munkaszint szélessége min. 10 m a művelt bányafal dőlésszöge max. 80 a nem művelt bányafal dőlésszöge max A fedő letakarításból kitermelt ásványi nyersanyag nem értékesíthető. A letakarításból nyert, meddőhányón elhelyezett ásványi nyersanyag értékesítése csak műszaki üzemi terv módosítást követően lehetséges. A már meglévő meddőhányókból nyert ásványi nyersanyagok értékesítése esetén, a meddőhányóban található ásványi nyersanyag mennyiségét hites bányamérő által elvégzett felmérés alapján meg kell meghatározni, a nyersanyag fajtáját pedig földtani szakértői vélemény alapján kell az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a. melléklete szerint besorolni. A meddőhányón tárolt ásványi nyersanyag mennyiségi és minőségi meghatározását a meddőhányóról történő kitermelés megkezdését megelőzően a Pécsi Bányakapitányságra be kell terjeszteni A Bányakapitányság elfogadja a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek - különösen a bányakárok megtérítésének és a tájrendezési kötelezettség - teljesítésére vonatkozóan, a Bányavállalkozó azon ajánlatát, mely szerint a kötelezettségek fedezetére x.-ft., azaz x forint értékben biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodás ajánl fel. A műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásban elfogadott biztosíték meglétét a határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül egy eredeti példány megküldésével - a Pécsi Bányakapitányság felé igazolni kell. A Bányavállalkozó a műszaki üzemi terv szerinti tevékenységet csak a bányahatóság által elfogadott biztosíték megléte esetén folytathatja, ill. kezdheti meg. A Bk. tárgyi eljárás keretében nem hoz döntést Pécsvárad I. (földpátos) Homok, ill. Geresdlak I. (erdősmecskei bánya) Gránit védnevű bányatelkeken üzemelő bányák vonatkozásában benyújtott költségszámítások és felajánlott biztosítékok vonatkozásában A Bányakapitányság kötelezi a Bányavállalkozót, hogy legkésőbb a jóváhagyott műszaki üzemi terv érvényességének lejárati határidejét ( ) megelőzően 60 nappal, azaz ig nyújtson be a Pécsi Bányakapitányságra a 1.4. pont szerinti összegnek megfelelő újabb

3 3 -a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelő- biztosítékot, ennek elmulasztása esetén a Bányakapitányság a 1.4. pont szerinti fedezeti összeget ig lehívja a banki fedezeti számláról A Bányakapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Bányavállalkozó a bányászati tevékenységét a rendelkező rész 1.4. pontjában meghatározott kötelezettsége teljesítésének elmulasztásával végzi, úgy az szabálytalan bányászati tevékenységnek minősül és bányászati bírsággal sújtható A mindenkori bánya tulajdonosának és kezelőjének gondoskodnia kell a bányatelek közúti útcsatlakozásának rendszeres karbantartásáról, és a közúti szennyeződés megakadályozásáról, szükség szerint a takarításról. 2. A Bányakapitányság megkeresését követően Komló Város Jegyzője /2009. ikt. sz., a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály a HKF/3276-1/2010/szakhat. ny. sz. szakhatósági állásfoglalásában a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a /2010. sz. nyilatkozatában a műszaki üzemi terv jóváhagyásával szemben kifogást nem emelt, annak jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult. A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: A Bányavállalkozó Ügyvezetője A tárgyi határozat csak a jogerőre emelkedésre vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követően, a Pécsi Bányakapitányság által megküldött záradékolt tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően hajtható végre. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Bányavállalkozó a bányászati tevékenységét Műszaki Üzemi Terv nélkül, a Műszaki Üzemi Tervben foglaltaktól eltérően, ill. a bányászatról szóló évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.) III. Részében előírt szabályok megszegésével, illetőleg a bányajáradék megállapítására vonatkozó, jogszabályban előírt bejelentési, önbevallási, vagy befizetési kötelezettségét hibásan, késedelmesen, vagy elmulasztva gyakorolja, a Bányakapitányság az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, ill. a Bányavállalkozót első esetben Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja. A bírság ismételten is kiszabható, az ismételten kiszabott bírság összege Ft-ig terjedhet alkalmanként. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja az elsőfokú eljárási díj 50 %-a, azaz Ft. A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal számú számlájára, illetőleg postai átutalási

4 4 utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A055 számú kódszámát. I N D O K O L Á S A Bányavállalkozó a án beterjesztett kérelemében a Komló II. (Komlói Bányaüzem - komlói bánya) - Andezit védnevű bányatelken üzemelő bánya évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terve jóváhagyását kérelmezte. A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a án kelt, 3519/2/2010. sz. végzésében értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról és ugyanezen a napon, a 3519/3/2010. sz. végzésben hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót az alábbiak szerint: 1. A Bányakapitányság a tárgyi bányatelek vonatkozásában a várható tájrendezési munkálatok költségszámítását (költségtervet) az eddigiekben megvalósult bányászati tevékenységgel, valamint a tárgyidőszakra tervezett tevékenységgel megváltoztatott felszín teljes területének a figyelembe vételével kéri elkészíteni, a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. (6) bekezdésében foglalt szempontok alapján. A Bk. a költségtervben kéri meghatározni műszaki és biológiai rekultiváció főbb munkafolyamatainak a tájrendezendő területek nagyságával történő ismertetését. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a biztosíték adásra vonatkozó bányavállalkozói ajánlatot a költségszámítással összhangban kell megtenni. 2. A Bk. kéri a KÖKA Kft. és a Tom Trans Kft (7300 Komló, Sallai u. 11) között létrejött vállalkozási szerződés 1. pontjában hivatkozott melléklet beterjesztését. 3. A Bányakapitányság két példányban további feldolgozásra alkalmas formátumú a kinyomtatott térképpel egyébként azonos tartalmú - digitális tervtérkép beterjesztését kéri. A Bányakapitányság kéri továbbá beterjeszteni a térképet készítő bányamérő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a beterjesztett papír, ill. digitális alapú térképek megegyeznek egymással. A Pécsi Bányakapitányság a 3519/3/2010. ikt. számú hiánypótlási felhívásában meghatározott án lejáró - határidőt a Bányavállalkozó kérelmére, a án kelt 3519/5/2010. Bk. sz. végzésében ig meghosszabbította. A KÖKA Kft én benyújtotta a hiánypótlásban kért kiegészítést. A Bk. a án kelt 3519/7/2010. sz. végzésben kért szakahatósági állásfoglalást a Komló Város Jegyzőjétől és a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztálytól, a 3519/8/2010. sz. levélben pedig tájékoztatta az eljárás megindításáról a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget. A KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft én kérelmének egyes részleteit, és egy térképi metszetett további kiegészítés formájában pontosította.

5 5 A Bk. a rendelkezésére álló adatok, a beterjesztett tervdokumentáció, valamint a Bányavállalkozó által benyújtott hiánypótlási dokumentáció alapján a következőket állapította meg: A tárgyi bányatelket a Bk. az 1519/2/1991. sz. határozatával állapította meg. A bányatelken üzemelő bánya a 4593/21/2008. sz. határozattal jóváhagyott, án kelt 3112/14/2009. sz. határozattal módosított évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terve én jár le. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 748-3/2009. iktatási szám alatti határozatával adott ki a tárgyi bányatelek tervezett bővítéséhez környezetvédelmi engedélyt, amely február 01-ig érvényes. Megállapítható továbbá, hogy a környezetvédelmi engedélyben rögzített éves kitermelhető ásványi nyersanyag mennyiség összhangban van a tárgyi műszaki üzemi terv módosításban tervezett kitermelési volumennel. A tervdokumentáció szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz. A Bányavállalkozó beterjesztette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságának (7623 Pécs, Köztársaság tér 5.) BAR-1105/2/2010. ikt. sz. alatti nyilatkozatát, melyben a Magyar Közút Zrt., mint közútkezelő az alábbi feltételek előírásával járult hozzá a tárgyi műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyásához: A mindenkori bánya tulajdonosának és kezelőjének gondoskodnia kell a bányatelek közúti útcsatlakozásának rendszeres karbantartásáról és a közúti szennyeződés megakadályozásáról, szükség szerinti a takarításról. A Bányavállalkozó ezen közútkezelői feltételeket a én kelt, 2/15-6/2010. ikt. sz. alatti nyilatkozatában tudomásul vette. A Bányavállalkozó a bányászatról szóló évi XLVIII. tv. 43. (9) (a továbbiakban: Bt.) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett és a befizetett felügyeleti díj mértékéig mentesül a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól. A Bányavállalkozó által a tárgyévben befizetett felügyeleti díj csökkentésre került melyről a Bk. a VFP s. sz. számviteli bizonylatot a határozattal küldi meg a Bányavállalkozó részére. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elektronikus nyilvántartásai alapján, a Bányavállalkozónak egyetlen kitermelőhely vonatkozásában sincs bányajáradékkal, bányászati bírsággal, felügyeleti díjjal kapcsolatos tartozása. A Bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel érinteni tervezett ingatlanokra vonatkozó igénybevételi jogosultságát a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. (2) bekezdés a) pont szerint a tulajdonát igazoló tulajdoni lapok beterjesztésével, ill. a b.) pont szerint a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (1133 Budapest Pozsonyi út 56.), mint a Komló 0300/6 hrsz. alatti ingatlan vagyonkezelőjével megkötött, ügyvéd által ellenjegyzett haszonbérleti szerződés beterjesztésével igazolta.

6 6 A Bk. felülvizsgálta a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére a biztosíték adására vonatkozó bányavállalkozói ajánlatot (biztosítási szerződés, valamint céltartalék és ennek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségével arányosan történő növelése) és megállapította, hogy - a benyújtott módosítást követően - az összhangban van a bányászati tevékenységekkel összefüggésben várható tájrendezési feladatokról készített költségszámítással. A kérelmező bányaüzemi területként a tervidőszak alatt igénybevett Komló 0297/2, 0300/3, 0300/5, 0300/6, 0301 és 0302 hrsz ingatlanok területét jelöltre meg. A Bk. az 1.1. pontban foglaltakat a Bt. 27. (1) bekezdése alapján a műszaki üzemi tervben engedélyezett tevékenység alap paramétereinek rögzítése céljából, a kérelemben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az 1.2. pontban foglaltakat a kérelemben szereplő adatok szerint, a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról szóló 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet mellékletének (a továbbiakban: KBBSZ) pontjai alapján állapítja meg a Bk. A Bk. az 1.3. pontban a meddőhányóról történő kitermelés esetére vonatkozó feltételeit a Bt. 43. (2) bekezdésében megfogalmazott, az ásványvagyon gazdálkodás felett gyakorolt ellenőrzési feladatkörében eljárva, a meddőhányóról kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének és fajtájának pontos meghatározása érdekében tartja indokoltnak, tekintettel arra, hogy a Bt. 20. értelmében a meddőhányóról kitermelt ásványi nyersanyag után is bányajáradék befizetési kötelezettség keletkezik, melynek mértéke függ a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségétől és az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a. melléklete alapján besorolt fajtájától. Az 1.4. és 1.5. pontokban a Bt. 41. (7) bekezdés és a Vhr. 25. (5), (7) és (8) bekezdések alapján rendelkezett a Bk. A Kőka Kő- és Kavicsbányászati Kft. Mecsekkő Mecseki Bányaüzemek a Bk.-hoz benyújtott kérelmében Komló II. (Komlói Bányaüzem - komlói bánya) - Andezit védnevű bányatelek műszaki üzemi tervének jóváhagyását kérte, azonban biztosítékadásra vonatkozó bányavállalkozói ajánlatot három bánya vonatkozásában külön számítva, de együttesen tette meg. A Bk. azért nem döntött tárgyi eljárás keretében további bányák biztosítékainak ügyében, mert a Vhr. 25. (5) bekezdésben foglaltak szerint a bányakapitányság a bányászati jog átruházásához előírt hozzájárulás iránti, valamint a műszaki üzemi terv, illetve módosításának jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása során dönt a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének módjáról. Az 1.6. pontban foglaltakat a Bt. 41. (3) b) pontja alapján állapítja meg a Bk., tekintettel arra, hogy a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek fedezetére adandó biztosítékra vonatkozó rendelkezések a Bt. III. részében foglalnak helyet. A Bk. az 1.7. szerinti feltételt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya megyei Igazgatósága BAR-1105/2/2010. sz. közútkezelői hozzájárulásában foglaltak figyelembe vételével tette. A határozat meghozatalánál a bányafelügyeleti megállapításokon kívül a Bányakapitányság figyelembe vette az általa, mint első fokú döntéshozó hatóság

7 7 részéről - a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdés és a 3. sz. melléklete alapján - megkeresett szakhatóságok állásfoglalásait. Komló Város Jegyzője /2009. iktatási számú alábbi szakhatósági állásfoglalásában feltétel nélkül adta meg a hozzájárulását: A Pécsi Bányakapitányság fenti hivatkozási számú megkeresésére a Kőka Kőés Kavicsbányászati kft. Mecsekkő Mecseki Bányaüzemek ( székhely:l 113 Budapest. Daróczi u.30..telephely :Komló Pf.:73) kérelmére a Majsai László okl. gépészmérnök által készített, június keltű KŐKA KŐ- és Kavicsbányászati Kft., mint bányavállalkozó által jóváhagyott dokumentáció szerint Komlói andezitbánya műszaki üzemterve évekre - Komló közigazgatási területét érintően a szakhatósági hozzájárulást megadom. Indokolás A Pécsi Bányakapitányság 3519/7/2010 számú megkereséséhez csatolt dokumentáció alapján a helyi építésügyi-, környezet- és természetvédelemre kiterjedően az alábbiakat állapítottam meg: Az andezitbánya hatásköröm által érintett illetékességi területen fekszik, így a évi üzemtervét az alábbi önkormányzati rendeletekben foglalt előírások teljesülését tekintve vizsgáltam: A Város szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 19/2005.(VII.04.) Ökr. sz. többször módosított rendeletét, illetve annak 2. sz. mellékletét (SZ-1M jelű, M=1 :12000 léptékű külterületi szabályozási tervlapját), tekintettel arra. hogy a dokumentációban rögzített megfelelnek az építésügyi előírásoknak, -továbbá Komló Város Képviselő-testületének 15/1999. (VlI.06.) Ökr. számú rendeletét A KÖRNYEZETVÉDELEM RÖL (egységes szerkezetben a 6/2002. (II.4.) Ökr.és a 12/2004. (IV. 5.) Ökr. számú rendelettel) Megállapítottam, hogy amennyiben a tervezett tevékenység a becsatolt (dokumentációkban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy - azokban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömbe tartozik, jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve - nem valószínűsíthető olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja. Mindezek alapján a rendelkező részben rögzítettek szerint döntöttem. Döntésem a már hivatkozott jogszabályokon kívül - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23) Korm. r. 32/A. (1) bekezdése, illetve ennek alapján a rendelet 4. Számú melléklet 4. pontjában megállapított hatásköri és illetékességi szabályokon, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004, évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.). 33. (8) bekezdése , 45/A. és 72. -a, a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 4. 12, 68. -a és 69. (2) bekezdés, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem eves szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, illetőleg a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a természet védelméről

8 8 szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 4. rendelkezésein alapult. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a mket. 44. (9) bekezdése alapján adtam. Egyebekben kérem tisztelt Hatóságot, hogy a11.905/2008, továbbá a /2009 számú állásfoglalásomban rögzített alábbi elvárásokat kérelmezővel szemben érvényesíteni szíveskedjék. Az új területen beinduló tényleges kitermelés megkezdéséig az elkerülő kőkiszállítási útvonalat a tervezett, elfogadott időpontig meg kell valósítani. A már megkezdett felhagyott bányaterületek rekultiválását, tájsebek megszüntetését, EG=gazdasági erdőterületek kialakítását folyamatosan, de a termelés felhagyását követő 5 éven belül meg kell oldani. Ezen szakhatósági állásfoglalás nem mentesít az egyéb jogszabályi előírások betartása alól. Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdeméhen hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály a következők szerinti HKF/3276-1/2010/szakhat. nyilvántartási számú szakhatósági állásfoglalásában feltételek előírása nélkül hozzájárult a tárgyi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásához. Megkeresésükre értesítem Önöket, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi. illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a műszaki Üzemi terv jóváhagyási eljárásában nem kívánunk részt venni. Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 58/A. -a alapján került kiadásra. A Bk. a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. (7) bekezdése alapján a kérelem és a dokumentáció egyidejű megküldésével a án kelt 3519/8/2010. iktatási szám alatti levelében értesítette a tárgyi kitermelési műszaki üzemi terv módosítására irányuló bányafelügyeleti eljárás megindításáról. A felügyelőség a Bk. megkeresésére az alábbi, /2010. sz. nyilatkozatot tette: Tárgyi ügyben eljárás megkezdéséről értesítette a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget. A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a Komlói bányaüzem andezitbánya MÜT dokumentációban szereplő adatok megegyeznek a KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. (1113 Budapest, Daróczi út 30.) részére a KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. Komló II. (Komló Bányaüzem- Komló Bánya) Andezit védnevű bányatelken üzemelő bánya bővítésére vonatkozóan, 748-3/2009. iktatószámon kiadott jogerős környezetvédelmi engedélyben foglaltakkal. Az eljáró hatóság vezetője a évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. (1) bekezdése alapján, a hatósági eljárásra irányadó határidőt a án kelt 3519/12/2010. sz. végzéssel 22 nappal meghosszabbította.

9 9 A Bk án indult ügy döntését a rendelkezésére álló 44 munkanaphoz képest a 39. munkanapon hozta meg, mely számításba nem tartoznak bele, a hiánypótlás teljesítése ( ) során és a szakhatósági állásfoglalások megadása, azok postázása ( ) során eltelt munkanapok. Fentiek figyelembe vételével az ügyintézési határidő én telik le. A Pécsi Bányakapitányság a Bt. 27. (4), 44. (1) a) pontja alapján, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi területén eljárva, hagyta jóvá a műszaki üzemi tervet. A Pécsi Bányakapitányság a jóváhagyási záradékkal ellátott műszaki üzemi terv dokumentációt a bányavállalkozó részére a határozat jogerőre emelkedéséről küldött értesítéssel együtt küldi meg. A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Ket. 98., 99., okban előírtak szerint biztosította. A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet alapján állapította meg. Pécs, november 10. dr. Riedl István bányakapitány

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 4525-6/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2905-10/2014. 2015. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit) H A T Á R O Z A T

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 4297/14/2010. Melléklet: 1 pld. számla Üi.: Horváth Zoltán

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/3852-9/2011. Üi.: Horváth Zoltán Jogerős: 2012.02.21

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3619-3/2012. 2013. január 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/766-7 (2011) 2011. június 08.-án jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

Ikt.sz.:MBK/ /2011. Jogerős: Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ) H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.:MBK/ /2011. Jogerős: Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.:. Jogerős: 2012.02.18. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/936-2/2013. Jogerős: 2013. március 30. Üi.: Virág István Colas - Északkő

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/268-6/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

ARENARIA Kft Nyíregyháza Nyíl u. 17. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Jogerőssé vált: december 5-én H A T Á R O Z A T

ARENARIA Kft Nyíregyháza Nyíl u. 17. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Jogerőssé vált: december 5-én H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/1590-9/2014. Üi.: Lopotnyik András Tel.: (46) - 503762

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu 299/5/2010. Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu) Tárgy:

Részletesebben

GEOPRODUCT Gyógyító Ásványok Kutatási, Bányászati, Ásványelőkészítési, Fejlesztési, Alkalmazási Kft. Jogerős:

GEOPRODUCT Gyógyító Ásványok Kutatási, Bányászati, Ásványelőkészítési, Fejlesztési, Alkalmazási Kft. Jogerős: Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 955/2/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása a Mecseknádasd I. (Hidasi homokbánya) homok védnevű bányatelken működő bányaüzemre.

Tárgy: Kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása a Mecseknádasd I. (Hidasi homokbánya) homok védnevű bányatelken működő bányaüzemre. PBK/496-8/2016. Üi.: Sebestyén Pál Tel.: 72/314-952/203 2016. június 10-én jogerőre emelkedett. Tárgy: Kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása a Mecseknádasd I. (Hidasi homokbánya) homok védnevű bányatelken

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István

Részletesebben

LEHO-TRANS Kereskedelmi, Jogerős: Fuvarozó és Szolgáltató Kft. HATÁROZAT

LEHO-TRANS Kereskedelmi, Jogerős: Fuvarozó és Szolgáltató Kft. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 737/9/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/8-23/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 3543/2/2010. Melléklet: 1 db. Összefoglaló készletkimutatás Üi.:

Részletesebben

Határozat. Dunai Kavicsüzemek Kft Vác. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Dunai Kavicsüzemek Kft Vác. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/4285-9/2011. Ü. i.: Barancsi Péter (46/503-751) H. sz.: DKV-196/2012/VCS.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Határozat. Magyar Vakond Kft Tiszakécske Béke u Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Magyar Vakond Kft Tiszakécske Béke u Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/4180-10/2011. Ü. i.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2012. március

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: MBK/3536-11/2013 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3308/16/2010. 2010. november 30.-án jogerőre emelkedett Üi: Kusz

Részletesebben

1. A jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi tervtől eltérni csak a Bányafelügyelet jóváhagyásával szabad.

1. A jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi tervtől eltérni csak a Bányafelügyelet jóváhagyásával szabad. Iktatószám: PBK/3222-13/2015. Ügyintéző: Kusz Lajos : +36-72 314-952/225 : +36-20 662-5402 : (kusz.lajos@baranya.gov.hu) 2016. április 05-én jogerőre emelkedett. Tárgy: Műszaki üzemi terv jóváhagyása H

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2804-11/2013. 2014. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/620-13/2011 Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3624/39/2010. 2010. december 23.-án jogerőre emelkedett Üi: Kusz

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/653-8/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2013. április

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2470-9/2012. Üi.: Dobos József Földtani és Adattári Osztály Tel.: 06 1/373 1818 E-mail: jozsef.dobos@mbfh.hu Jogerős: 2012.11.21-től

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/ /2012 Jogerős: május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ; 20/ ) H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/ /2012 Jogerős: május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ; 20/ ) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3527-12/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. március

Részletesebben

jóváhagyja 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre:

jóváhagyja 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2015. január 21-től BBK/2678-16/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 4461/5/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 67/9/2010. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (72) - 314952 / 214 Melléklet:

Részletesebben

Perlit-92 Jogerős: Bányászati és Feldolgozó Kft HATÁROZAT

Perlit-92 Jogerős: Bányászati és Feldolgozó Kft HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991) Perlit-92 Jogerős:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/263-5/2014. 2014. március 29-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

VBK/ /2010. :(06-88) :(06-88) Magyar Dekor Ásványkutató Kft. va 2030 Érd Szövő u.76.

VBK/ /2010. :(06-88) :(06-88) Magyar Dekor Ásványkutató Kft. va 2030 Érd Szövő u.76. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3928-26/2010. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Felsőcsatár II. zöldpala MÜT

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/37-14/2012. 2012. június 21-én jogerőre emelkedett. Üi.: Kusz

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. február 27-én Plastic Work 2000 Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Ikt. sz.: 4583/15/2010. Ikt. sz. Önöknél: 316-9/20010 Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46)

Ikt. sz.: 4583/15/2010. Ikt. sz. Önöknél: 316-9/20010 Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 4583/15/2010. Ikt. sz. Önöknél: 316-9/20010 Üi.: Horváth

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben

Tárgy: Mórahalom II.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Mórahalom II.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/3951-13/2012. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. március

Részletesebben

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3847-7/2012. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 02.

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.: MBK/3603-20/2012 Üi.: Láda Péter ( :46/503-755; 20/772-6003)

Részletesebben

Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/ ) Jogerős: től HATÁROZAT

Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/ ) Jogerős: től HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/503-755) Jogerős:

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1307-11/2012 Üi.: Nagy Endre (tel.:72/ 314 952/212) : +36-72-314-952/212

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2131-9/2011. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!/

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Hiv.szám.: -

Ügyiratszám: /2015. Hiv.szám.: - Ügyiratszám: 2515-4/2015. Hiv.szám.: - Ügyintéző: Lamos Jenő (46/503-747) Melléklet: 2 db. (dokumentáció + számla) Ügyintézés helye: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014.

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2013. február 27-től BBK/3533-13/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2999-23/2013. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2015. március

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Ikt. szám: PBK/2168-16/2016 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett: 2016.11.13-án. Tárgy: Kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása a Zalaegerszeg III. - homok védnevű bányatelken működő bányára, a Gánt

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 3541/1/2010 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. sz.: PBK/3277-13 /2012. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1587-11/2012 Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) Ez a határozat

Részletesebben

megváltoztatja jóváhagyja: 1. A kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) hatálya jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 3 év.

megváltoztatja jóváhagyja: 1. A kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) hatálya jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 3 év. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/350-6/2013. Tárgy: Kisfalud III. - kavics 2013-2016. évi kitermelési MÜT Horeczky Veronika :(06-1) 301-2922 : (06-1)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Tárgy: Békés V.- homok bányatelek szüneteltetési MÜT kérelem jóváhagyása Vésztő 619/4 hrsz. I. Őrház Jogerőssé vált: 2014.

Tárgy: Békés V.- homok bányatelek szüneteltetési MÜT kérelem jóváhagyása Vésztő 619/4 hrsz. I. Őrház Jogerőssé vált: 2014. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2829-10/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Tárgy: Békés V.-

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2035-11/2011. 2011. november 02.-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/676-28/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1538-4/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

A tervciklusban letakarításra kerülő humuszos fedőréteg mennyisége: 4.400 [m 3 /tervidőszak], Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 % Engedélyezett

A tervciklusban letakarításra kerülő humuszos fedőréteg mennyisége: 4.400 [m 3 /tervidőszak], Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 % Engedélyezett PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/29-11/2012 Üi.: Nagy Endre (tel.:72/ 314 952/212) Rácz Krisztián

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik.

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/586-11/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. május 27. Tárgy: Csanádpalota I.-agyag védnevű

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu 324-8/2011. Hiv. sz.: /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/1228-10/2011 Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/4652-14 (2010) 2011. május 12.-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Ikt. szám: PBK/2948-13/2015 Üi: Kusz Lajos (kusz.lajos@baranya.gov.hu) Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása 2016. február 17-én jogerőre emelkedett. H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság a Palazio Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 2.) bányavállalkozó

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság a Palazio Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 2.) bányavállalkozó BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/686/5/2010. Üi.: Noltész József Tárgy: Bugyi II. - kavics bányatelek igénybevételi ütemterve Palazio Kft. 1053 Budapest Ferenciek

Részletesebben

9841 Kám Kisfaludy u. 13. A határozat jogerős: H A T Á R O Z A T

9841 Kám Kisfaludy u. 13. A határozat jogerős: H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2928-13/2011. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szemenye I. kavics bányabezárási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. január 12-én Tóth Szilvia Iktatószám: PBK/3513-6/2011

Részletesebben

Tárgy: Döbrönte II. kavics védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzem évi műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult eljárás

Tárgy: Döbrönte II. kavics védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzem évi műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult eljárás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/8-21/2012. A döntés jogerős : 2012. december 29. Aradi László :(06-88) 576-630; : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo_aradi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.6567/14/2009. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/3.267-6/2011. Hiv. szám: UA001500/K-1175/2011. Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Eurázsiai Kutatás-Termelés Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok 1117 Budapest

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/467-10/2012. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben